En styrket misbrugsbehandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En styrket misbrugsbehandling"

Transkript

1 En styrket misbrugsbehandling 1 1

2 KL Weidekampsgade København S Tlf

3 Forord Der er meget store menneskelige omkostninger ved misbrug af rusmidler som fx alkohol og hash. De menneskelige omkostninger er ikke kun relateret til den enkelte person, der har et misbrug, men også til dennes familie. Der er derfor behov for en styrket indsats over for mennesker med et misbrug. Der er mange forskellige typer af misbrug, som kommunerne skal tackle. Kommunerne skal både have tilbud til personer, der er dybt alkoholiserede eller har et heroinmisbrug, og tilbud til unge, der drikker voldsomt og tager feststoffer i weekenden. Hertil kommer voksne, der passer deres arbejde, men som fx har et storforbrug af alkohol. De seneste opgørelser viser, at mere end 50 % af de alkoholafhængige har psykiske lidelser. Blandt stofmisbrugere vurderes helt op til 75 % at have en psykisk lidelse. Forskning har påvist, at personer med et misbrug og en psykisk lidelse ikke i samme grad profiterer af misbrugsbehandlingen, hvis ikke de samtidigt modtager behandling for deres psykiske lidelser. Ringe udbytte af misbrugsbehandlingen øger sandsynligheden for tilbagefald, et større sygefravær samt vanskeligheder ved at komme ind på arbejdsmarkedet eller fastholde et job. Hertil kommer de sundhedsmæssige konsekvenser. Den seneste analyse fra DSI viser, at alene de alkoholrelaterede omkostninger på sundhedsområdet koster kommunerne mere end 3 milliarder kroner årligt. Lægger man hertil de alkoholrelaterede udgifter på socialområdet, så er omkostningerne ca. 7 milliarder kroner. Dertil skal lægges udgifterne til stofmisbrugsområdet. Det har vi hverken menneskeligt eller økonomisk råd til. Dette udspil er en del af KL s ambition om at hæve kvaliteten på det samlede misbrugsområde. I udspillet indgår en række anbefalinger til både kommune, region og staten om at iværksætte initiativer, som samlet vil hæve kvaliteten på misbrugsområdet. I forbindelse med udspillet præsenterer KL samtidig nogle konkrete redskaber på KL.dk, som kommunerne kan anvende i arbejdet med at styrke kvaliteten i misbrugsbehandlingen. God læselyst! Erik Nielsen Formand Kristian Wendelboe Adm. direktør 1

4

5 1. Indledning Der anslås at være ca danskere med et storforbrug af alkohol. Heraf har et skadeligt alkoholforbrug og ca en egentlig afhængighed 1. Det hidtidige skøn over antallet af borgere med et stofmisbrug er ca Den nyeste forskning viser dog, at antallet af stofmisbrugere vurderes at være betydeligt højere 2. Hvor antallet af personer med et misbrug er stigende, er antallet af personer med et misbrug i behandling nogenlunde konstant. Sundhedsstyrelsens databaser viser, at antallet af borgere i den kommunale alkoholbehandling er ca Derudover er der ca personer, der har fået en recept på antabus hos privatpraktiserende læge. Antallet af stofmisbrugere i substitutionsbehandling er ca , og det samlede antal i behandling er ca Det er ikke alle af de , der drikker over genstandsgrænsen, som har brug for egentlig behandling. Det samme gælder til en vis grad for dem, som har et skadeligt forbrug, men der er et betydeligt udækket behandlingsbehov i forhold til de alkoholafhængige. På stofmisbrugsområdet er andelen af misbrugere i behandling noget højere, men også her er der et betydeligt udækket behandlingsbehov. Sundhedsstyrelsen har opgjort, at sundhedsudgifterne i forbindelse med alkoholmisbrug alene koster kommunerne 3 milliarder kroner årligt. Medregnes de sociale udgifter løber udgifterne op mod 7 milliarder kroner. I de senere år er der kommet et betydeligt større fokus på personer med et misbrug og disse personers psykiatriske lidelser. Forskning har påvist, at misbrugere med en psykisk lidelse ikke i samme grad profiterer af misbrugsbehandlingen, hvis ikke de sideløbende/samtidigt modtager behandling for deres psykiske lidelser. Internationale og nationale undersøgelser viser, at op til 75 % af stofmisbrugerne og op mod 50 % af alkoholmisbrugere har psykiske lidelser 3. Der er således tale om en betydelig problemstilling, der ikke i tilstrækkelig grad løftes i dag. En undersøgelse fra psykiatrisk center Sct. Hans viser, at borgere med psykiske lidelser og et misbrug i gennemsnit er indlagt i 12 dage, mens borgere med psykiske lidelser uden et misbrug i gennemsnit er indlagt i 28 dage. Til gengæld genindlægges de patienter der også har et misbrug dobbelt så ofte 4. Dette er stærkt problematisk, idet det viser, at borgere med både et misbrug og en psykisk lidelse modtager mindre behandling på trods af større kompleksitet. 1) Sundhedsstyrelsen Rådgivningsmateriale, ) Narkosituationen i Danmark, Sundhedsstyrelsen, 2012 samt Center for rusmiddelforsk-ning, ) Guldager, Holm Linneberg & Hesse, 2011: Order of age at onset for substance use, sub-stance use disorder, conduct disorder and psychiatric illness, Mental Health and Substance Use 4) Svageste sindssyge smides først ud, Politiken, 9. marts Artiklen refererer til en ikke offentliggjort undersøgelse fra Psykiatrisk Center Sct. Hans 3

6 Derudover har hovedparten af borgere med et misbrug tunge sociale problemer. Dette kan være manglende bolig, manglende tilknytning til arbejdsmarkedet, manglende uddannelse og brudte familiemæssige relationer. Herudover er der ofte behov for at give støtte og rådgivning til pårørende til personer med et misbrug, og ikke mindst til børn af misbrugere. Disse områder varetages af kommunerne. Dette giver kommunerne mulighed for, at borgere med et misbrug både kan opleve en helhed og sammenhængende indsats i forhold til deres samlede problemstilling, samt at indsatsen leveres i borgerens nærmiljø. Involveringen af mange kommunale enheder og aktører i de forskelligartede sociale indsatser skaber et behov for en koordineret indsats. Det er fortsat en væsentlig opgave at sikre, at kommunerne fuldt ud udnytter de potentialer, kommunerne fik med kommunalreformen ift. sammenhæng i misbrugsbehandlingen. Udviklingen på misbrugsområdet stiller således kommunerne over for en række udfordringer: Der er behov for at få flere personer med misbrug i behandling, fastholde dem i behandling og endeligt, at holde dem ude af misbruget efter endt behandling. Der er behov for et større fokus på personer med misbrug og deres psykiske lidelser både i forhold til identifikation, udredning og behandling af lidelserne. Kompleksiteten i problemstillingerne og de mangeartede indsatser nødvendiggør en koordinering af støtten både internt i kommunen og i forhold til eksterne aktører som fx behandlingspsykiatrien og den praktiserende læge. Udspillets tilblivelse og læsevejledning KL s udspil på misbrugsområdet er udarbejdet med bidrag fra en række kommuner og Center for Rusmiddelforskning. Udspillet tager udgangspunkt i internationale guidelines og forskningsrapporter, som aktører på misbrugsområdet kan lade sig inspirere af i tilrettelæggelsen af misbrugsbehandlingen. Derudover indgår kommunernes erfaringer fra området bl.a. illustreret gennem en række cases. I afsnit to opstilles mål for udvikling af kvaliteten i misbrugsbehandlingen. I afsnit tre beskrives KL s anbefalinger. Disse anbefalinger udgør vejen til at realisere de opstillede mål. I afsnit fire uddybes anbefalingerne. 4

7 2. Mål for udviklingen på misbrugsområdet Med kommunalreformen i 2007 overtog kommunerne amternes hidtidige ansvar for behandling af alkohol- og stofmisbrugere, herunder den lægelige behandling af misbrugere af euforiserende stoffer (substitutionsbehandling). Med kommunalreformen blev hele indsatsen for alkohol- og stofmisbrugere dermed samlet i kommunerne. Siden reformen har kommunerne oparbejdet værdifulde erfaringer. Men der er stadig brug for at sætte mål for den videre udvikling af misbrugsindsatsen. Et af de væsentligste mål i det fremadrettede arbejde er en reduktion i antallet af misbrugere. Derfor har KL opstillet en række mål for udviklingen af misbrugsbehandlingen, som angiver retningen for det fremadrettet arbejde på misbrugsområdet. KL ser følgende mål for udviklingen af misbrugsbehandlingen: Den enkelte person sikres en misbrugsbehandling, der virker. De pårørende til en person med et misbrug inddrages i behandlingen. Behandlingen gives i videst mulig omfang i borgerens nærmiljø. Der arbejdes ud fra en inkluderende og rehabiliterende tilgang. Den enkelte person med et misbrug oplever et sammenhængende og fleksibelt forløb, som også omfatter udredning og opfølgning. Misbrugsindsatsen er opsøgende og finder sted dér, hvor misbrugerne er. 5

8 3. Udspillets 12 anbefalinger til kvalitetsløft i misbrugsbehandlingen KL har udarbejdet 12 anbefalinger, der skal højne både den faglige kvalitet og den kvalitet, den enkelte person med et misbrug oplever i misbrugsbehandlingen. Det er ikke kun kommunerne, der har et ansvar for at løfte kvaliteten på misbrugsområdet. Staten skal også løfte sin del af ansvaret. Derudover skal regionerne leve op til deres ansvar ift. udredning, diagnosticering og behandling af personer med et misbrug og en psykisk lidelse. Derfor er KL s anbefalinger rettet mod staten, regionerne og kommunerne samt andre centrale aktører på området. KL s anbefalinger flugter med social- og integrationsministerens ti initiativer på stofmisbrugsområdet 5. Hvor ministerens tiltag udelukkende har fokus på stofmisbrug, er KL s anbefalinger rettet mod den samlede misbrugsindsats. Anbefaling 1: Kommunerne skal tilbyde familieorienteret behandling Kommunerne skal tilbyde familieorienteret behandling. Det betyder, at familien, såsom partnere, forældre og børn inddrages i behandlingen. Forskningen viser, at en familieorienteret behandling er med til at stabilisere misbrugerens netværk. En familieorienteret behandling er bedre til at motivere personer med et misbrug til behandling, fastholde behandling og til at holde misbrugeren ude af misbruget efter endt behandling. Anbefaling 2: Kommunerne skal have en strategi for synlighed, tilgængelighed og tidlig opsporing Det skal være let for borgeren at finde frem til behandling. Derfor skal behandlingen være synlig, tilgængelig og opsporende. Det er vigtigt, at tilbuddene så vidt mulig er i borgerens nærmiljø, der hvor borgeren opholder sig. Den enkelte kommune skal have en strategi for synlighed, tilgængelighed og tidlig opsporing, der tager højde for den enkelte målgruppes behov samt kommunens geografi og antal af personer med et misbrug. Anbefaling 3: Der skal udarbejdes nationale retningslinjer for misbrugsbehandlingen KL ønsker en større ensartethed i tilbuddene og en systematisk misbrugsbehandling. KL vil i dialog med Social- og Integrationsministeriet, Sundhedsministeriet og andre relevante parter udarbejde nationale retningslinjer for hele misbrugsbehandlingen både for stof- og alkoholområdet. Misbrugsbehandlingen består af både en sundhedsfaglig- og en socialfaglig behandling. Derfor skal de nationale retningslinjer forholde sig til begge områder. 5) Social- og Integrationsministeren offentliggjorde d. 10. oktober 2012 ti initiativer på stofmisbrugsområdet, Metoder, der virker på narkoområdet. Se 6

9 Anbefaling 4: Der skal udarbejdes forløbsprogrammer for misbrugsbehandlingen Der skal udvikles forløbsprogrammer, så både behandlingsindsatsen og koordinering af samarbejdet med tredjepart sikres. Forløbsprogrammerne skal tage højde for, at borgere med misbrug har forskellige ressourcer, belastningsgrader, intensitet i misbruget og varierende psykiske lidelser. KL vil i dialog med Social- og Integrationsministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse tage initiativ til udarbejdelse af forløbsprogrammer på det samlede misbrugsområde. Anbefaling 5: Kommunerne skal systematisk følge op på misbrugsbehandlingen Der skal foretages en systematisk opfølgning på misbrugsbehandlingen. Dette skal både ske som resultatmåling under behandlingen samt efter endt behandling. KL vil i dialog med Social- og Integrationsministeriet drøfte, hvordan opfølgningen i praksis skal gennemføres. Anbefaling 6: Grundlaget for den kommunale misbrugsbehandling er evidensbaserede metoder Der er behov for at eksisterende evidensbaseret viden omsættes til praksis. Misbrugsområdet er kendetegnet ved, at der i dag i udbredt grad foreligger viden og dokumentation for, hvad der virker. Der er derfor behov for kontinuerligt ledelsesmæssig fokus på, at den tilgængelige viden implementeres. Anbefaling 7: Kommunerne skal dokumentere og evaluere deres indsatser på misbrugsområdet Det er en forudsætning for kontinuerlig kvalitets- og kompetenceudvikling på misbrugsområdet, at alle kommuner systematisk dokumenterer og evaluerer resultaterne af deres indsatser. Der er derfor behov for en systematisk tilgang til registrering og anvendelse af data. På baggrund af evalueringen er det muligt at tilpasse kommunens kapacitet og tilbudsvifte. Anbefaling 8: Kommunerne skal kunne trække egne data fra de relevante databaser på misbrugsområdet Der er behov for en sammenlægning og reduktion i antallet af registre, som kommunerne indberetter til. Herudover er det i dag ikke muligt for den enkelte kommune at trække egne data fra alle databaser. Hvis kommunerne skal være bedre til at planlægge og kvalitetssikre misbrugsbehandlingen, skal disse data gøres tilgængelige for kommunerne. KL vil tage kontakt til relevante styrelser m.m. med henblik på at opnå en større tilgængelighed af data og en reduktion i antallet af registre. Anbefaling 9: Det enkelte behandlingssted skal sikre medicinsk og psykosocial behandling Der er brug for et forstærket fokus på den medicinske del af misbrugsbehandlingen. Formålet med den medicinske behandling er at behandle abstinenssymptomer. Derudover skal 7

10 den medicinske behandling i samspil med den psykosociale behandling mindske drikke- eller stoftrang. Et skærpet fokus på den medicinske og psykosociale behandling kan hjælpe misbrugeren til at træffe beslutning om at ændre sit forbrug af rusmidler. Hverken den medicinske eller psykosociale behandling kan stå alene. Det er derfor nødvendigt, at behandlingsstedet sikrer sig begge kompetencer. Anbefaling 10: Kommunerne skal foretage en basisscreening Det enkelte behandlingssted skal screene systematisk for psykiatriske lidelser. Det er vigtigt, at der skabes klarhed om borgeren eventuelt også har en psykisk lidelse udover misbruget. KL har derfor udarbejdet et let anvendeligt screeningsværktøj, som kan anvendes i den systematiske basisscreening af personer med et misbrug. Anbefaling 11: Regionerne skal løfte deres ansvar i forhold til udredning, diagnosticering og behandling af psykiske lidelser Regionerne skal løfte deres ansvar for udredning, diagnosticering og behandling af misbrugere med psykiske lidelser. En basisscreening i kommunalt regi er ikke i sig selv tilstrækkeligt der skal følges op på resultaterne af screeningen i form af en egentlig udredning. Udredningen skal sikres enten i regionalt regi eller i almen praksis. Den psykiatriske behandling skal ske samtidig med misbrugsbehandlingen. KL vil igen rette henvendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Danske Regioner med henblik på, at regionerne løfter opgaverne. Anbefaling 12: Kommunerne skal sikre sammenhæng og helhed i misbrugsbehandlingen internt i kommunen Kommunerne skal fortsat forfølge intentionerne i kommunalreformen om én indgang for borgerne. KL anbefaler, at den enkelte kommune udarbejder en strategi for, hvordan helhed og sammenhæng for den enkelte misbruger sikres. Strategien skal blandt andet indeholde sammenhæng mellem beskæftigelsesindsatsen, socialpsykiatrien, familieafdelingen og misbrugsbehandlingen. 8

11 4. Kvalitet i misbrugsbehandlingen For at der kan opnås kvalitet i behandlingen, er det vigtigt at forholde sig til de metoder, der anvendes, tilvejebringelse af de rette kompetencer samt en hensigtsmæssig organisering. Nationale retningslinjer og forløbsprogrammer KL anbefaler, at der udarbejdes nationale retningslinjer for hele misbrugsbehandlingen. Målet er at give kommunerne et fælles grundlag for den fortsatte kvalitetsudvikling og sikre en mere ensartet og systematisk behandling. Social- og Integrationsministeren har meldt ud, at der er brug for nationale retningslinjer på stofmisbrugsbehandlingen. KL er af den opfattelse, at der er behov for nationale retningslinjer for det samlede misbrugsområde. Det betyder, at der skal ligge retningslinjer for både stof- og alkoholmisbrug. Retningslinjerne skal blandt andet forholde sig til løsningen af den problemstilling, der omhandler manglende eller utilstrækkelig psykiatrisk behandling af misbrugere med en psykisk lidelse. For at sikre øget koordination og sammenhæng på tværs af sektorerne anbefaler KL herudover, at der udarbejdes forløbsprogrammer. Et forløbsprogram defineres af Sundhedsstyrelsen som den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede sundhedsfaglige indsats [ ], der sikrer anvendelse af evidensbaserede anbefalinger for den sundhedsfaglige indsats, en præcis beskrivelse af opgavefordeling samt koordinering og kommunikation mellem alle involverede parter 6. Forløbsprogrammer sikrer blandt andet, at indsatserne ydes på de rigtige tidspunkter af de rigtige aktører praktiserende læge, kommune og region. I udarbejdelsen af de nationale retningslinjer og forløbsprogrammer er der inspiration at hente fra national og international forskning. Amerikanske og australske forskningsresultater samt det europæiske EQUS projekt opstiller en række kritiske faktorer, som bør være opfyldt i tilrettelæggelsen og gennemførelse af behandlingen. Det vil sige, at der er en række strukturelle forhold, som skal være opfyldt, for at der kan være tale om en kvalificeret misbrugsbehandling. En at de kritiske faktorer for god kvalitet er fx synlighed og tilgængelighed i misbrugsbehandlingen. Når disse kritiske faktorer er opfyldt, kan man begynde at fylde indhold i behandlingen defineret ved de ydelser, som tilbydes i behandlingen. Samlet skal disse elementer sikre en høj kvalitet i misbrugsbehandlingen. Evidensbaserede metoder viden, der virker Misbrugsområdet er kendetegnet ved, at der er viden om, hvad der virker. Der er blandt andet viden om, at det er afgørende, at der anvendes flere metodiske tilgange i den kom- 6) Kilde: rapport om generisk model for forløbsprogrammer. 9

12 munale misbrugsbehandling. Der findes ikke en metode, som passer alle personer med et misbrug one size doesn t fit all. Borgerne har individuelle behov, som kræver forskellige metodiske tilgange. Kommunen skal lidt populært sagt have flere metoder på hylderne som fx familieorienteret behandling, kognitiv terapi, systemisk tilgang mv. for at opnå kvalitet i behandlingen. Forskningen viser hertil, at der er evidens for, at det er nødvendigt med opfølgning efter endt behandling for at behandlingen har en effekt udover tidspunktet for behandlingen. For at kunne gennemføre en veltilrettelagt opfølgning er der behov for en korrekt udredning af borgerens samlede situation. Der er udviklet forskellige arbejdsredskaber eller metoder, som de kommunale sagsbehandlere kan anvende (fx voksenudredningsmetoden). På misbrugsområdet anbefales det, at ASI er det styrende redskab, som alle misbrugsbehandlere skal benytte. ASI det grundlæggende redskab i misbrugsbehandlingen I Horsens Kommune er første skridt i afklaringen af borgerens situation brug af spørgeguiden ASI (Addiction Severity Index). Ved brug af ASI sikres et systematisk interview, hvor borgeren spørges om oplevede problemer med rusmidler, problemer med arbejde, familiemæssige problemer, fysiske problemer, angst og depression m.m. Udredningen danner grundlag for visitation og udarbejdelse af handleplan for tilbud til klienten. Som en fast del af arbejdet med borgeren sker der en opfølgning, hvor de faglige medarbejdere samler op på forløbet. Som en del af kvalitetssikringen bliver det på teammøder og stop-op-dage drøftet, hvad resultaterne af målingerne viser. Disse drøftelser giver et overblik over fokusområder, som igen anvendes i mødet med den enkelte borger. På organisationsniveau bliver ASI-systemet anvendt til at udtrække stikprøver og nøgledata. Det giver oplysninger om, hvordan udviklingen ser ud for specifikke målgrupper og tilbud. Det undersøges, hvordan bestemte målgrupper responderer på behandlingen, og om der er behov for at ændre og tilpasse indsatser og metoder. Det skal understreges, at det er vigtigt, at opfølgningen ikke kun forholder sig til den indsats, der ydes i misbrugsbehandlingen. Opfølgningen skal derimod forholde til hele den sociale og arbejdsmarkedsrettede indsats. Det er således ikke tilstrækkeligt kun at måle på, om borgeren fortsat er ude af misbruget, idet dette i høj grad afhænger af, hvorvidt det lykkes at få skabt en indholdsrig tilværelse for misbrugeren efter endt behandling i form af fx bolig, arbejde og netværk. 10

13 Der er også viden om, at evidensbaserede metoder virker bedre end ikke-evidensbaserede metoder. Med andre ord er det vigtigt, at kommunerne i misbrugsbehandlingen arbejder evidensbaseret 7 for så vidt, dette er muligt. Ellers skal der anvendes dokumenterede metoder. En af de metoder, der er evidens for, har større effekt, er familieorienteret behandling. Dét, at inddrage familien såsom partnere, forældre og børn i behandlingen, har vist sig at være med til at stabilisere borgerens netværk. Også de såkaldte multidimensionelle behandlingsmetoder har tilsyneladende bedre resultater, da de inddrager flere forskellige aspekter af borgerens liv (familie, arbejde, uddannelse, fritid mm). Konsekvenserne af et misbrug kendetegnet ved, at det ikke kun går udover den person, der har misbruget, men påvirker hele familien. Det er både på kort og lang sigt mere omkostningseffektivt for kommunerne at anvende behandlingsmetoder, der er bedre til at bringe og holde borgeren ude af et misbrug. Endvidere giver familieorienteret behandling de pårørende (ægtefælle, børn mv.) værktøjer til at arbejde med eller bearbejde nogle af de følgeskader, der opstår af at være i familie med en misbruger. For en uddybning af effekten af de forskellige metodiske tilgange har KL fået udarbejdet et bidrag til definitionen af god social misbrugsbehandling. Læs mere på KL s hjemmeside, ww.kl.dk/godsocialbehandling. Tilgængelige, synlighed og tidlig opsporing Tilgængelighed, synlighed og tidlig opsporing skal prioriteres i den kommunale planlægning af misbrugsbehandlingen. Derfor skal hver kommune udarbejder en strategi, der sikrer synlighed, tilgængelighed og tidlig opsporing. Et af formålene med øget tilgængelighed og synlighed omkring kommunernes tilbud er at motivere flere borgere med misbrugsproblemer til at søge behandling. Dette skal ikke mindst ses i lyset af det relativt lave antal borgere i behandling i Danmark. Det må samtidig forventes, at en tidlig opsporing og behandling på længere sigt kan mindske omkostningerne på området. Sundhedsstyrelsen har i de kommunale omkostninger ved alkoholmisbrug vist, at de sundhedsmæssige omkostninger alene på alkoholområdet udgør tre milliarder kr. årligt. Der er evidens for, at en tidlig indsats vil reducere de sundhedsmæssige konsekvenser og dermed også mindske kommunernes sundhedsøkonomiske omkostninger. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at tilgængelighed ikke kun handler om afstand og transportmuligheder. Tilgængelighed skal ses i et bredere perspektiv. Det betyder, at de forskellige tilbud skal være tilgængelige dér, hvor borgeren færdes. I forhold til unge er det fx 7) Artikel fra Center for Rusmiddelforskning Effekten af den sociale stofmisbrugsbehandling, af Mads Uffe Pedersen og Morten Hesse, se 11

14 nødvendigt at lægge tilbuddene på erhvervs- eller produktionsskoler, hvor langt den største del af målgruppen opholder sig til daglig. Det er ligeledes nødvendigt med tilbud for gruppen af voksne, der er i arbejde. Det er her vigtigt at være opmærksom på, at placeringen af tilbuddene med fordel kan tilknyttes andre sundhedsmæssige ydelser, fx i et sundhedscenter, et sundhedshus eller på den enkelte arbejdsplads. Her er åbningstiden også et vigtigt element for tilgængeligheden. Derudover er det nødvendigt, at forholde sig til, hvad der skal ske med gruppen, som har været i substitutionsbehandling længe, og hvor stoffrihed måske ikke kan opnås. Her er det nødvendigt, at oprette omsorgstilbud eller væresteder samt at tilvejebringe de nødvendige sundhedsmæssige ydelser fx i form af udkørende og opsøgende teams. Kommunerne skal have forskellige informationskanaler målrettet de forskellige målgrupper. Flere undersøgelser har vist, at det ikke er tilstrækkeligt, at der kun er information på kommunens hjemmeside. Der er behov for at udtænke en informationsstrategi, hvor kommunen også gør opmærksom på sine tilbud andre steder end kommunens hjemmeside. et internetbaseret informations- og rådgivningstilbud Netstof.dk er en national hjemmeside målrettet unge mellem 15 og 24 år, som er i risiko for at udvikle et misbrug. Netstof.dk indeholder information og rådgivning om alkohol, hash og andre stoffer til målgruppen. Netstof.dk er målrettet de unge, da erfaringerne viser, at de unge ikke bruger de kommunale hjemmesider. Tilgængelighed og lydhørhed over for målgruppens ønsker og behov har været kernen i udviklingen af netstof.dk. Tilgængeligheden kommer for det første til udtryk ved, at netstof.dk helt praktisk kan tilgås hurtigt, nemt og diskret via både computer, tablet og mobil. For det andet er netstof.dk lettilgængelig for de unge i den forstand, at de kan fastholde deres anonymitet, samt at de ikke behøver vedgå sig en identitet som misbrugere, bare fordi de bruger siden. Læs mere på Det er ligeledes vigtigt at være opmærksom på, at personer med et misbrug er forskellige og har forskellige behandlingsbehov. Synlighed og tilgængelighed og tidlig opsporing gør det ikke alene. Helt grundlæggende er det vigtigt, at kommunen har en bred vifte af behandlingstilbud, samt at tilbuddene har den rigtige intensitet. Det betyder, at kommunerne skal have både lavintensive og højintensive tilbud 8. Det er således ikke tilstrækkeligt kun at have en tilbudsvifte, der indeholder ambulante eller lav intensive behandlingstilbud. Misbrugsbehandlingen skal også bestå af intensive behandlingstilbud, se nedenstående beskrivelse af 8) Sundhedsstyrelsen, 2006, Alkoholbehandling en medicinsk teknologivurdering, Center for Rusmiddelforskning rapport, 2012, Døgnbehandlingen af stofmisbrug, samt Birgitte Thylstrup, Center for Rusmiddelforskning, papir udarbejdet for KL om god social misbrugsbehandling, se For definition af de forskellige grader af intensitet se også KL s inspirationskatalog, 2009, samt Socialstyrelsens VBGS database 12

15 intensiv dagbehandling for stoffrie misbrugere over 18 år i Fredericia Kommunes misbrugsbehandling. Nærbehandling for voksne stoffrie misbrugere Fredericia Kommune Fredericia Kommunes palette af tilbud til stoffrie misbrugere består blandt andet af: Tilbagefaldsforebyggende terapi og rådgivning: Det tager min. 12 uger at gennemgå denne behandling. Tilbagefaldsforebyggende terapi er en psykoterapeutisk proces. Her lærer klienterne at identificere og håndtere kernepersonligheds- og livsstilsproblemer. I tilbagefaldsforebyggende rådgivning vil klienten blive undervist i identifikation og håndtering af højrisikosituationer, som kan forårsage et tilbagefald. Antisocial behandling: Det tager min uger at gennemgå denne behandling. En antisocial personlighed (MAPT) er en sammensætning af personlighedstræk, der bevæger sig i omegnen af kriminalitet. Antisocial adfærd er adfærd, der er modsatrettet den legitime sociale orden, der fordrer det fælles gode. Håndtering af benægtelse: Der arbejdes med identifikation og håndtering af selvforstærkende benægtelsesmønstre, der ofte er til hinder for fastholdelse af behandlingen. Målet er at få den enkelte klient til at få en bedre forståelse af benægtelsesdynamikken og forbedre færdigheder i, hvordan benægtelse håndteres. Kognitiv rekonstrukturering af afhængighed: Kognitiv rekonstrukturering er en af de bedst udforskede og mest effektive kognitive terapeutiske procedurer. Den involverer en systematisk udnyttelse af en persons måde at tænke, føle, handle og forholde sig til andre på. Målet med kognitiv rekonstrukturering er at hjælpe mennesker med at udvikle en større bevidsthed om egne tanker og adfærd, så de kan identificere og udfordre irrationel tankegang og lære at udvikle nye færdigheder i rationel tænkning og ansvarlig adfærd. Problemløsende gruppeterapi: Problemløsende gruppeterapi er en kollektiv problemløsning baseret på personlig involvering. Individuelle samtaler: Der anvendes skriftlige opgaver som: Kemisk livshistorie, familieforhold/relationer, negative konsekvenser, opgave med fokus på vrede, tilbagefaldsforebyggende opgaver, antisociale opgaver Motivation spiller en væsentlig rolle i misbrugerens beslutning om at komme i behandling. Det er derfor afgørende, at misbrugeren, når behandlingsbehovet er erkendt, ikke skal bruge lang tid på at finde frem til tilbuddet, at det ikke er et one size fits all -tilbud, og at der ikke er lang ventetid på behandling. Ellers er der stor risiko for tab af motivation. 13

16 Helsingung behandlingstilbud på produktionsskoler og folkeskoler Mød de unge, hvor de unge ér, er udgangspunktet i Helsingør Kommunes tilbud til unge med misbrug. Tilbuddene bygger på tre grundsten: Accept af den unge, som den unge er; Den unge bestemmer tempoet og Den unge bestemmer vejen til et mindre misbrug eller evt. stop. Helsingung tilbyder behandlingsforløb, dér hvor de unge går i skole. Der er på nuværende tidspunkt gennemført tre behandlingsforløb et i folkeskolen og to på produktionsskolen. Udover nævnte behandlingsforløb tilbyder Hensingung anonym rådgivning, individuel behandling, forældrekurser, pårørendesamtaler og stoffri gruppe m.m. Udviklingen er gået fra i alt 60 indskrevne unge i 2009 til 143 i % har efterfølgende stoppet deres forbrug, 20 % har nedsat deres forbrug, mens 16 unge har samme forbrug som før kontakten til Helsingung. Se og Dokumentation og opfølgning Kommunerne skal dokumentere og følge op på misbrugsbehandlingen. Derudover er både dokumentation og opfølgning et grundlæggende element i kvalitetssikringen. På misbrugsområdet indberetter kommunerne allerede i dag til en række databaser. Det giver et godt grundlag for, at kommunerne kan dokumentere deres indsats. Der er dog behov for at sætte endnu større fokus på en systematisk anvendelse af disse data både i forhold til den løbende kvalitetsudvikling og som en fast bestanddel af den strategiske planlægning. På borgerniveau giver de indberettede data et overblik over, hvem brugeren er, samt hvilke ydelser denne modtager. Der er samtidig mulighed for at måle resultatet eller effekten af indsatsen fx ved en ASI-opfølgning efter 3, 6 eller 12 måneder. På tilbudssiden giver data oplysninger om, hvad borgeren synes om de tilbud, som kommunen har ved fx ved at måle på fastholdelsesgrad samt hvilke tilbud, som borgerne ikke søger så meget. Data kan således bruges strategisk både til at tilpasse kapaciteten samt justere kvaliteten og de metoder, der anvendes. De data, som kommunerne indberetter, findes dog ikke alle tilgængeligt i elektronisk form. Derudover er det ikke altid muligt for kommunerne at få adgang til egne data eller foretage sammenligninger med andre kommuner. KL vil indgå i dialog med de relevante styrelser for at sætte yderligere fokus på at gøre de for- 14

17 skellige databaser proaktive, således at kommunerne kan anvende egne data mere strategisk samt i planlægningen af udviklingen af misbrugsbehandlingen. Evalueringer og dokumentation giver ny viden Center for Misbrugsbehandling i Århus Kommune har taget initiativ til et rusmiddelprojekt på Århus Produktionsskole. Baggrunden for projektet er, at produktionsskolen oplever store problemer med hash blandt de unge ikke kun unge, der ryger hash uden for skoletid, men også unge, der ryger, mens de befinder sig på skolen. Evalueringen viser, at det har størst effekt for den unge, hvis vedkommende både deltager i gruppevejledning og kommer til den individuelle vejledning/åben rådgivning. Evalueringen viser også, hvor vigtigt det er indledningsvist at klæde lærerne på til bedre at kunne tackle unge med misbrugsproblemer. Fokus på screening og medicinsk behandling Personer der både har et misbrug og en psykisk lidelse profiterer ikke i samme grad af misbrugsbehandling, hvis ikke de modtager behandling for deres psykiske lidelse samtidigt med deres misbrugsbehandling 9. Første skridt i den kæde er identifikation af de psykiske lidelser. Derfor anbefaler KL, at alle kommuner foretager en basisscreening. KL har på sin misbrugskonference 2012 offentliggjort et screeningsredskab til basisscreening af borgere med misbrug for en evt. psykiatrisk lidelse Basisscreeneren er letanvendelig og giver en første viden om eventuelle psykiske lidelser hos borgeren. Det er afgørende, at kommunerne afklarer, hvilke andre lidelser, som borgeren har ud over misbruget, inden behandling iværksættes. Det er ikke tilstrækkeligt kun at fokusere på selve screeningen. Den skal følges op af en egentlig psykiatrisk udredning, diagnosticering og behandling. Regionerne og den praktiserende læge skal løfte denne opgave, idet tilvejebringelse af en egentlig udredning, diagnosticering og behandling har afgørende indflydelse i forhold til effekten af den kommunale misbrugsbehandling. Det er ikke alle psykiske lidelser, der skal behandles i behandlingspsykiatrien, hvorfor det er nødvendigt at inddrage borgerens egen læge. Læs om KL s basisscreener på I den forbindelse vil KL pege på, at udmøntning af ansvarsfordelingen er et aftalepunkt under sundhedsaftalerne. I regi af sundhedsaftalerne kan man nedsætte arbejdsgrupper, der nærmere definerer, hvilke målgrupper, der er tale om samt fastsætte rammerne for samarbejdet. KL ønsker derudover at skærpe kompetencerne i den medicinske håndtering af personer med et misbrug. Misbrugsbehandlingen består dels af en medicinsk behandling og dels af en social behandling. Ingen af delene kan stå alene, men skal ydes integreret. Den medicinske 9) SFI rapport 2012, Integreret indsats i forhold til mennesker med psykiske lidelser, p.25 15

18 behandling ydes primært som et led i abstinensbehandlingen og for at dæmpe misbrugeren trang til enten at drikke eller tage stoffer. For at medicinen skal virke, skal den dosseres korrekt. Derfor skal kommunen have retningslinjer, der sikrer at: Behandlingen iværksættes på baggrund af nedskrevne retningslinjer Behandlingen foretages af sundhedsfagligt personale Der foregår en monitorering af effekten Der sker en dokumentation af medicineringen Der gives patientinformation om virkning, bivirkning mv 10. Organisering Kommunerne skal sikre sammenhæng og helhed i misbrugsbehandlingen internt i kommunen. Kommunerne skal fortsat arbejde med at indfri intentionerne bag kommunalreformen om én indgang til kommunen. Kommunerne skal sikre helhed og sammenhæng for den enkelte misbruger. Der skal fokuseres på sammenhæng mellem beskæftigelsesindsatsen, socialpsykiatrien, familieafdelingen og misbrugsbehandlingen. Det er således af afgørende betydning, at der fokuseres på, hvordan organiseringen af de kommunale indsatser sikrer helhed og sammenhæng. Det er væsentligt at gøre sig klart, at kommunerne er forskellige i størrelse, geografi, antal misbrugere samt socio-økonomiske forhold. Den enkelte kommune skal inddrage disse faktorer i organiseringen af misbrugsområdet. Kommunestørrelsen er ikke i sig selv afgørende for, om der kan etableres kvalitet i misbrugsbehandlingen. Kommuner med få personer med et misbrug kan gennem organisering og samarbejde med fx en anden kommune eller private aktører tilvejebringe en kvalificeret misbrugsbehandling. Derudover er det afgørende, at der er politisk og ledelsesmæssigt fokus på området og opgavernes varetagelse. Det er nødvendigt, at der aktivt tages stilling til, hvorledes samarbejdet med andre forvaltninger organiseres, så en helhedsorienteret indsats sikres, der kan tage hånd om borgerens samlede problemstillinger. Der er forskellige måder at sikre en koordineret indsats på. Det afgørende er, at samarbejdet/ koordineringen antager en forpligtende karakter. Nogle kommuner har gode erfaringer med forpligtigende samarbejder, hvor der indgås resultatkontrakter mellem de forskellige forvaltningsenheder. Andre har oprettet særlige tværfaglige teams, hvor de relevante parter mødes til fast strukturerede møder. Kommunens interne organisering skal ses i lyset af den overordnede struktur og tilrettelæggelse af misbrugsbehandlingen. KL har udarbejdet et inspirationsnotat til organiseringen af misbrugsområdet, se 10) Sundhedsstyrelsen, Rådgivningsmateriale på alkoholområdet 16

19

20

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010 T r i v s e l o g S u n d h e d Misbrugspolitik Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1. Indledning...2 1.2. Misbrugsområdet i Morsø Kommune...2 1.3. Kommunalreformens betydning

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Fremtidens alkoholbehandling I - broen mellem kommuner og regioner. v/lis Ravn Ebbesen, KL

Fremtidens alkoholbehandling I - broen mellem kommuner og regioner. v/lis Ravn Ebbesen, KL Fremtidens alkoholbehandling I - broen mellem kommuner og regioner v/lis Ravn Ebbesen, KL Alkoholiker??? Michael Falch. Tjele Orelund Alkoholiker er man når man ikke kan overkomme dagliglivet uden alkohol

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for alkoholbehandling Baggrund og formål Ca. 140.000 personer i Danmark er alkoholafhængige, hvoraf hovedparten vurderes at ville have gavn

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.:

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.: - 1 - Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Sekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: oktober 2012 Udfærdiget af: Marlene Schaap-Kristensen Vedrørende: Temadrøftelse om borgere med dobbeltdiagnose Notatet

Læs mere

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen 1 Model for døgnbehandling af gravide kvinder med rusmiddelproblemer som grundlag for metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen Følgende modelbeskrivelse er primært baseret på materiale

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Version 5 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indledning Frederikssund Kommunes Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet indeholder en samlet information

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Overblik over igangværende og afsluttede nationale og regionale initiativer ift. mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug ved Katrine Schepelern

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Primære udfordringer i den kommunale misbrugsbehandling ift.

Læs mere

1. afdækning af Misbrugsområdet i forbindelse med Kvalitet og Sammenhæng

1. afdækning af Misbrugsområdet i forbindelse med Kvalitet og Sammenhæng Notat 1. afdækning af Misbrugsområdet i forbindelse med Kvalitet og Sammenhæng Der er udarbejdet et spørgeskema til lederne på misbrugsområdet i de 17 kommuner. Spørgeskemaet har dels haft til formål at

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Notat Sagsnr.: 2012/0004850 Dato: 2. april 2012 Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Sagsbehandler: Stein Nygård 1. Baggrund Udvalget for Voksne og Sundhed tog på mødet den

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug - National Alkoholkonference 2017 Sara Lindhardt, Socialstyrelsen - Baggrund En delt opgave svært at navigere Alkoholafhængigheds-

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner

Koordinerende indsatsplaner OVERBLIK OG SAMMENHÆNG Koordinerende indsatsplaner Planlægning på tværs af sektorer i forløb med borgere, der er udfordret af psykisk sygdom, misbrug og sociale problemer INDHOLD 1 Koordinerende indsatsplaner

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010.

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010. Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 89106 Brevid. 770565 Misbrugsstrategi 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010 Indledning og motivation Misbrugsområdet i Roskilde Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund Frederikssund Kommune ønsker at udgiften til misbrugsbehandling

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Notat. Redegørelse på alkoholområdet

Notat. Redegørelse på alkoholområdet Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Redegørelse på alkoholområdet Bilag: - Redegørelse på alkoholområdet I relation til den nye sundhedsprofil for Hørsholm følger herved en redegørelse for,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund og formål Frederikssund Kommune ønsker at misbrugsbehandlingen,

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. direktør Ninna Thomsen, MB 28.09.17 Sagsnr. 2017-0318352 Dokumentnr. 2017-0318352-5 Kære Ninna Thomsen Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

Fokusområder 2014. 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning

Fokusområder 2014. 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning Fokusområder 2014 1. Ministertema 2014: Godkendelse og tilsyn 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning 3. Metodeudvikling herunder evidens & effekt med misbrugsområdet og nyspecialisering

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Kvalitet og sammenhæng i Region Sjælland - Status på misbrugsområdet og klyngesamarbejdet

Kvalitet og sammenhæng i Region Sjælland - Status på misbrugsområdet og klyngesamarbejdet Kvalitet og sammenhæng i Region Sjælland - Status på misbrugsområdet og klyngesamarbejdet En kommune med et befolkningstal omkring.000 vurderes at have ca..00 i målgruppen for alkoholbehandling, ca. 0

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes rusmiddelpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens

Læs mere

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Strategiens overordnede mål Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Visionen fra Strategi for mere sundhed og mindre misbrug: I Odense er der et godt børne- og ungdomsliv uden alkohol og stoffer. Vi

Læs mere

Kommunerne i Klynge Syd består af følgende kommuner Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg (Stevns deltog ikke):

Kommunerne i Klynge Syd består af følgende kommuner Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg (Stevns deltog ikke): Klynge Syd og KLs 12 anbefalinger på misbrugsområdet Klynge Syd, fælles rapport Klynge Syd har samlet rapporteringerne fra de fem kommuner i Klyngen Svarene er præget af en forskellighed i vilkårene for

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser

Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser Godkendt af DASSOS den 15.517 Orienteret til Sundhedsstyregruppen den 19.5.17 Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser Sekretariat for Rammeaftaler i Midtjylland

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

ALKOHOL TEMAMØDE. Mandag d. 26. september 2011

ALKOHOL TEMAMØDE. Mandag d. 26. september 2011 ALKOHOL TEMAMØDE Mandag d. 26. september 2011 CMU Bjørn Hogreffe, Centerleder Svenstrupgård Forsorgshjem Misbrugsafsnittet Behandling Brobyggerselskabet & Bo- og gadeteam ALKOHOL TEMAMØDE en lille præcisering

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN KKR-mål for sundhed Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen - 2016 KKR HOVEDSTADEN Indledning I KKR-Hovedstaden har vi en fælles ambition. Vi vil sammen

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Lektor og projektdirektør Anette Søgaard Nielsen Enheden for Klinisk Alkoholforskning. Formand for arbejdsgruppen bag NKR en

Lektor og projektdirektør Anette Søgaard Nielsen Enheden for Klinisk Alkoholforskning. Formand for arbejdsgruppen bag NKR en Baggrunden for de Nationale Kliniske Retningslinjer for behandling af alkoholafhængighed - og for behandling af patienter med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse Hvad anbefaler man i dag og

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Fremtidens Psykiatri en helhedsorienteret plan EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Psykisk trivsel er vigtigt for den enkelte og de pårørende, men også for sammenhængskraften i samfundet.

Læs mere

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray Alkoholstrategi Alkoholstrategi November 2010 Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade 90 2730 Herlev Tlf. 4452 7000 www.herlev.dk Design, prepress og tryk: Cool Gray HERLEV SIGER NEJ TAK TIL ALKOHOL......

Læs mere

Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013. Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen

Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013. Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013 Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen Kort om Projekt Misbrugsbehandling til unge under 18 år Formålet med projektet er at afprøve og dokumentere

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Behandlingen af unge under 18 år gives i

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2 Socialudvalget Effektiviseringsforslag, Socialudvalget Nummer Beskrivelse SER/OVF 2016 2017 2018 2019 SU01 Omlægning af ydelser i SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 2 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere