HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012"

Transkript

1 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Sag 121/2012 M (advokat Jens Chr. Lauridsen, beskikket) mod F (advokat Jens Kristiansen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hjørring den 6. januar 2012 og af Vestre Landsrets 3. afdeling den 8. februar I påkendelsen har deltaget fem dommere: Lene Pagter Kristensen, Jytte Scharling, Niels Grubbe, Henrik Waaben og Hanne Schmidt. Påstande Kærende, M, har nedlagt påstand om, at A og B ikke skal tilbagegives til indkærede, F, i USA. F har påstået landsrettens kendelse stadfæstet. Supplerende sagsfremstilling Den 25. maj 2010 rejste M med parternes fællesbørn, A, B og C, til Danmark på sommerferie. Under ferien meddelte F, der var forblevet i USA, M pr. , at han ønskede skilsmisse.

2 - 2 - Parterne havde herefter en korrespondance i juni 2010, blandt andet vedrørende børnene. I en af 8. juni 2010 skrev F til M bl.a.: You need to respond and let me know what a good time is to call so I can talk to the kids and talk to you about when I get the kids as well as other details we need to work out. Also need to talk to you about sending money to you to support the kids. M indsendte den 8. juni 2010 en ansøgning om ændring af børnenes bopæl til Statsforvaltningen Nordjylland. Af ansøgningsblanketten fremgår under rubrikken Yderligere bemærkninger, herunder oplysninger om den anden forælders holdning til spørgsmålet følgende: Min mand vil på nuværende tidspunkt ikke gå med til at børnenes bopæl bliver her i Danmark. Ifølge ham kan han kun gå med til det når der er lavet en aftale om hvornår børnene kan komme over til ham. Vores børn er dog kun 4 mdr, 3 år og 7 år. Den 9. juni 2010 skrev M herefter i en til F bl.a.: I have thought long and hard about when I think the kids are old enough to travel. Obviously, the little ones will not be ready for that for quite some time. I do not feel comfortable with A to travel by himself any time soon. It is hard to put an age on it since there is so much to consider. Have you thought about that the person travelling with him is going to be a complete stranger? The airlines also have restrictions as to what age they let children travel as well as extra fees that is costs to have assistance. For right now, I think the best solution and what is for their best interest is for you to come here. Then down the road as A matures we can talk about it again. But right now I think it is insane and completely unreasonable to let them travel. Again, you let me come here without knowing you wanted a separation. You tell me that whatever decision I come to you will understand. Well, you knew that I would want to stay here and of course that goes for our children. Without you stating that it is okay for the children to live here I can t do anything. I can t work because the kids can t go to school or child care. You are making it very difficult for me to get started over here with even a job so I can start to make money for myself and our kids. I also talked to the nursing school, and there is a good chance that I can begin this fall, but again can t do that if I can t get the children in some kind of childcare, school etc. A is at school right now but they were nice to let him unofficially. Starting the new school year this august he can t. You made the decision to do it this way and it has complicated so many things for us. Saying that you are okay with the children staying here at this address has nothing to do with anything else simply so I can begin a life and provide for our children financially, but you are really making that difficult. I hope that you will think about this

3 - 3 - and what is best for our children. A needs to go to school and I need to get a job and further my school. I am excited to be able to finally have a chance to complete nursing school. As far as what you need to provide for the kids on a financial level, I am not quite sure yet. I know that there is not much left after bills have been paid, and so I am still thinking about it. I will let you know of a list soon of what I want from the house. but this is what I have for now. F svarede bl.a. følgende i en af 12. juni 2010: It is hard for me to agree to that, but I do concur the kids are too little to travel by themselves right now. Maybe at some point you can travel with them if you don t mind so I am not always the only one on a plane. It will be a very long time until all three are ready to travel alone, but you are right about that. I en erklæring underskrevet af F samme dag hedder det bl.a.: To Whom It May Concern: I, F, an American Citizen residing at..., Unites States of America, do hereby grant permission for my children, A..., B..., and C..., to reside/live in Denmark with their mother M. Anbringender M har gjort gældende, at det var efter aftale med F, at hun i maj 2010 tog på ferie i Danmark med børnene. Efter bruddet accepterede han, at hun blev i Danmark med fællesbørnene, men senere fortrød han, at han havde givet tilladelse til, at børnene kunne få bopæl i Danmark. Der er derfor ikke sket en ulovlig tilbageholdelse af børnene i henhold til børnebortførelseslovens 10, og da børnene har fået bopæl i Danmark, har den amerikanske domstol i Arizona ikke haft jurisdiktion til at afgøre sagen. Den amerikanske dom er derfor en nullitet og har ikke retskraft. F har endvidere accepteret, at fællesbørnene bliver i Danmark sammen med hende. Endelig vil børnene lide usædvanlig overlast, såfremt de udleveres, jf. børnebortførelseslovens 11, nr. 2, og de vil sandsynligvis miste forbindelsen til hende og deres søster, C. Der bør indhentes en børnesagkyndig undersøgelse. F har gjort gældende, at kendelse og dom afsagt af Superior Court of Arizona henholdsvis den 5. august 2011 og den 11. oktober 2011 har retskraft i Danmark. M har forsøgt at shoppe mellem de to landes retssystemer. Han har ikke accepteret, at fællesbørnene skulle blive i Danmark. Parterne indgik aftale om, at børnene kunne blive i Danmark, indtil der forelå en af-

4 - 4 - gørelse fra retten i Arizona, og at børnene kunne gå i skole og få nødvendig lægehjælp under opholdet i Danmark, hvorfor han underskrev en erklæring herom den 12. juni M har efter at have modtaget kendelsen af 5. august 2011 ulovligt tilbageholdt børnene, jf. børnebortførelseslovens 10. Der foreligger ikke nogen af de i børnebortførelseslovens 11, nr. 2, anførte forhold, der kan medføre en nægtelse af at tilbagegive børnene til ham i USA, og der er ikke grundlag for at iværksætte en børnesagkyndig undersøgelse. Højesterets begrundelse og resultat Det er ubestridt, at moderen, M, i forbindelse med ferierejsen i maj 2010 tog børnene med til Danmark med faderen, Fs, accept, og det er utvivlsomt, at F efterfølgende efter bruddet mellem ægtefællerne gav samtykke til børnenes fortsatte ophold i Danmark hos moderen, M. Spørgsmålet er, om Fs samtykke til opholdet var begrænset, herunder til at børnene kunne opholde sig i Danmark, indtil der forelå en afgørelse fra retten i USA om forældremyndigheden til børnene og om deres opholdssted. Erklæringen af 12. juni 2010 er udstedt som en generel erklæring To Whom It May Concern og indeholder en tilladelse for børnene til at bo i Danmark med deres moder ( permission to reside/live in Denmark with their mother ). Erklæringen indeholder efter sin ordlyd ikke nogen begrænsning gående ud på, at tilladelsen kun blev givet med henblik på børnenes skolegang og lægehjælp, eller at den kun gjaldt til et bestemt tidspunkt, eller til der forelå en afgørelse af en mulig uenighed om børnenes varige opholdssted. Erklæringen blev afgivet i umiddelbar forlængelse af en korrespondance, som må forstås sådan, at parterne havde den samme fælles forudsætning, nemlig at børnene skulle blive i Danmark med M og gå i skole og børnehave her i landet. M tilkendegav i korrespondancen, at hun ønskede at blive varigt i Danmark med børnene. Parternes bemærkninger om, hvornår børnene er gamle nok til at rejse til USA på egen hånd, må forstås således, at de relaterer sig til gennemførelse af midlertidigt samvær med faderen i USA og ikke til tilbagegivelse af børnene til ham. Ms udtalelser i ansøgningen til statsforvaltningen er ikke i modstrid hermed, men indikerer ligeledes, at parterne var i gang med at aftale, hvorledes samvær kunne gennemføres.

5 - 5 - F har forklaret for fogedretten, at han alene gav tilladelse til, at børnene kunne blive i Danmark indtil videre, og indtil der forelå en afgørelse om forældremyndighed, samt at han afgav erklæringen af 12. juni 2010 alene for, at børnene kunne gå i skole og børnehave samt få lægehjælp. M har forklaret, at tilladelsen til, at børnene kunne bo hos hende i Danmark, var generel og ikke kun blev givet med henblik på skolegang og sygesikring, og at hun havde forstået, at de var enige om, at børnene skulle blive ved hende i Danmark. På denne baggrund lægger Højesteret til grund, at F ved erklæringen af 12. juni 2010 gav samtykke til, at børnene tog ophold hos M i Danmark, og at samtykket blev givet uden nogen begrænsning i tid eller på anden måde, og således ikke kun midlertidigt til der forelå en retlig afgørelse om forældremyndighed og opholdssted. Højesteret har herved navnlig lagt vægt på den klare ordlyd af erklæringen af 12. juni 2010 og på parternes drøftelser i den korrespondance, der førte frem til erklæringen. Fs senere forklaring for retten om begrænsninger i samtykket er bestridt af M og har ikke støtte i objektive kendsgerninger. Da børnene således i juni 2010 med faderens tilladelse tog varigt ophold hos deres moder i Danmark, fik de bopæl ( habitual residence ) i Danmark, og jurisdiktion i spørgsmål om børnenes opholdssted tilkom herefter myndighederne i Danmark, ikke USA, jf. herved også principperne i Haagerbørnebortførelseskonventionens artikel 4 og 16. Da faderen har givet tilladelse til, at børnene får varigt ophold hos deres moder i Danmark, foreligger der endvidere ikke en ulovlig tilbageholdelse efter børnebortførelseslovens 10 sammenholdt med Haagerbørnebortførelseskonventionens artikel 13, stk. 1, litra a. Højesteret tager herefter Ms påstand om, at A og B ikke skal tilbagegives til F i USA, til følge. Thi bestemmes: A og B skal ikke tilbagegives til F i USA. Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger for Højesteret til den anden part eller til statskassen.

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et efter voldgiftsrettens skøn fastsat mindre beløb.

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et efter voldgiftsrettens skøn fastsat mindre beløb. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0203, afsagt den 13. marts 2014 Fagligt Fælles Forbund (konsulent Claus von Elling) mod Dansk Byggeri for Our House A/S (juridisk konsulent Lise Bernth) Uoverensstemmelsen

Læs mere

KENDELSE. afsagt torsdag den 5. februar 2009

KENDELSE. afsagt torsdag den 5. februar 2009 1 KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2009 i faglig voldgiftssag nr. 2008.155 Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) som mandatar for A (advokat Poul Heidmann) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 171/2010 (2. afdeling) Controllers ApS og Kersi F. Porbunderwalla (advokat Johan Løje for begge) mod Sarbanes-Oxley Institute, Sarbanes-Oxley Group

Læs mere

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 DK-8600 Silkeborg CVR. nr. 31825334 Side 1 af 16 Forord Dette hæftes tekst er forfattet af Brian Greer

Læs mere

Eros bog The book of Eros

Eros bog The book of Eros Eros bog The book of Eros Jeg Eros underviser menneskeheden I Eros teaches mankind Alle tiders seksualitet The Sexuality of all times Seksualitet / Sexuality - - en global tilgang / a global approach Henning@Aaager.dk

Læs mere

AmirS VEJ SOM FRIVILLIG. En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge

AmirS VEJ SOM FRIVILLIG. En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge Foto: Mikkel Østergaard AmirS VEJ SOM FRIVILLIG En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge Muligheder og barrierer i europæisk kontekst 2013 Røde Kors

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Ida Natasja, Jane, Asger, Sidsel,

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015

Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015 Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015 I sag nr. AR2015.0083: Landsorganisationen i Danmark for Serviceforbundet (advokat Peter Nisbeth) mod Ryanair Ltd. (advokat Michael Møller Nielsen) Dommere: Poul Dahl

Læs mere

JCI Horsens Kammerbladet

JCI Horsens Kammerbladet JCI Kammerbladet November-tema: I et i JCI I dette nummer: Formandens ord Referat havnerundfart, studenterkørsel og stegt flæsk Tema: I et i JCI Interview m Robbert van Waart, JCI VP 2012, Kim Roijakkers,

Læs mere

Haraldvangen - en perle i det Norske.

Haraldvangen - en perle i det Norske. John Lyngby Jepsen, 06V1 og Rio Hensel (R.). Erasmus-studerende Haraldvangen, Hurdal, Norge Haraldvangen - en perle i det Norske. Vi er to studerende, som har valgt, at tage vores, henholdsvis 1. og 2.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 309/2010 (2. afdeling) Forsvarets Materieltjeneste (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen og advokat Kasper Mortensen) mod Saab AB (advokat Carsten

Læs mere

På bagkant af reformerne - På forkant med konsekvenserne

På bagkant af reformerne - På forkant med konsekvenserne På bagkant af reformerne - På forkant med konsekvenserne Debathæfte Opgør med halvdannelsens folkeskole SOPHIA På bagkant af reformerne På forkant med konsekvenserne DEBATHÆFTE Copyright: SOPHIA tænketank

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed Handelshøjskolen i Århus 2005 Institut for Regnskab HD (R), 8. semester Opgaveløser: Anita Knudsen Drejer Vejleder: Bent Høgsted Opstart af virksomhed Side 2 af 84 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 15. januar 2015 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 319/12 (Ammassalik Kredsrets sagl.nr. 17-F-03-0007) F (advokat Jens Paulsen v/advokatfuldmægtig

Læs mere

Transportrådet. Kollektiv transport på landet. Juni 2002. Rapport nr. 02-03. - børn, unge og ældres perspektiv - 1 -

Transportrådet. Kollektiv transport på landet. Juni 2002. Rapport nr. 02-03. - børn, unge og ældres perspektiv - 1 - Transportrådet Kollektiv transport på landet - børn, unge og ældres perspektiv Juni 2002 Rapport nr. 02-03 - 1 - - Forord Opretholdelse af offentlig transport i landområder er overvejende begrundet i sociale

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015 Sag 217/2014 Jens J. Kold Antonsen (selv) mod SEB Ejendomme I A/S (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i

Læs mere

THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen

THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen Engelsk Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet,

Læs mere

Barnets beste utenfor familieretten hvor langt kan det være avgjørende?

Barnets beste utenfor familieretten hvor langt kan det være avgjørende? Barnets beste utenfor familieretten hvor langt kan det være avgjørende? Landsdommer Anne Louise Bormann, Danmark Barnets beste utenfor familieretten hvor langt kan det være avgjørende? Barnets beste utenfor

Læs mere

the bid from Airbus. We feel that the price fuldt ud afspejler værdierne i Sat air. Siden

the bid from Airbus. We feel that the price fuldt ud afspejler værdierne i Sat air. Siden N.E. Nielsen Vi er meget tilfredse med, at et markant We are very pleased that a significant majority 1 of Satair s shareholders have accep ted Formand for flertal 1 af Satairs ak tionærer har accepteret

Læs mere

Revisors erklæringer

Revisors erklæringer CMA Afhandling, Aalborg Universitet Revisors erklæringer Afleveringsdato: 30. april 2012 Vejleder: Søren Rasmussen Opgaveløser: Jon K. Mortensen INDHOLDSFORTEGNELSE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 1 1.1 PROBLEMFORMULERING...

Læs mere

Billig arbejdskraft eller kulturel udveksling

Billig arbejdskraft eller kulturel udveksling F O A f a g o g a r b e j d e Au pair i Danmark: Billig arbejdskraft eller kulturel udveksling En undersøgelse af au pair-ordningen i Danmark med særligt fokus på filippinske migranter foretaget af ph.d.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

DOWN UNDER. Vær med til at fejre et ikons 40 år page 4. 6 Aug. 13. Friendship Society of Australia, New Zealand and Denmark

DOWN UNDER. Vær med til at fejre et ikons 40 år page 4. 6 Aug. 13. Friendship Society of Australia, New Zealand and Denmark DOWN UNDER No. 6 Aug. 13 Vær med til at fejre et ikons 40 år page 4 Friendship Society of Australia, New Zealand and Denmark En tur til Western Australia Her oplevede vi dét, der er alle bilisters mareridt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021019 (Michael Ellehauge, Kaj Kjærsgaard, Suzanne Helsteen) 7. juni 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021019 (Michael Ellehauge, Kaj Kjærsgaard, Suzanne Helsteen) 7. juni 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021019 (Michael Ellehauge, Kaj Kjærsgaard, Suzanne Helsteen) 7. juni 2010 K E N D E L S E PlayTech Limited (advokat Martin André Dittmer, København) mod Danske Spil A/S

Læs mere

Gå til side 13 i Bem rkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk.

Gå til side 13 i Bem rkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk. Notes for claiming Australian pension Social Security Agreement between Australia and Denmark Bemærkninger vedrørende australsk pension Overenskomst om Social Sikring mellem Australien og Danmark Gå til

Læs mere