samfundsfagsnyt Model United Nations i Nyborg Moderate islamister og ordentlige kvinder SamfundsCup en invitation 178» maj 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "samfundsfagsnyt Model United Nations i Nyborg Moderate islamister og ordentlige kvinder SamfundsCup en invitation 178» maj 2010"

Transkript

1 178» maj 2010 samfundsfagsnyt Model United Nations i Nyborg Moderate islamister og ordentlige kvinder SamfundsCup en invitation foreningen af lærere i samfundsfag

2 Deadline: Blad nr. 179: Redaktion: Marie-Louise Bach, Susan Pauli Petersen og Janne Bisgaard Wikman Redaktionens adresse: Marie-Louise Bach Christianslundsvej Nyborg Tlf / Ekspedition: Enkelteksemplarer, annoncer mv.: Henvendelse til Marie-Louise Bach Priser: Abonnement 300,00 kr./år Enkelteksemplar kr. 80,00 Annoncer: 1/4 side kr. 500,00 1/2 side kr ,00 1/1 side kr ,00 Bagsiden kr ,00 Farvetillæg + 100% Udgivere: FALS og Forlaget Columbus Fond Indhold Fra bestyrelsen Nyt fra bestyrelsen 3 Nyt fra fagkonsulenten 4 Debat Fiktion som empiri 6 Fiktion og empiri et svar til Line Enevoldsen og Per Bregengaard 7 Artikler MUN 8 Moderate islamister og ordentlige kvinder 11 Større skriftlig opgave 2009/10 16 SamfundsCup 28 Anmeldelser 31 Bestyrelsen 41 Øvrige adresser 42 Produktion: Forlaget Columbus og Clemenstrykkeriet Manuskripter til Samfundsfagsnyt sendes pr. (vedhæftet som rtf-fil) til Forside: Foto fra Egå Gym nasium arbejde med SamfundsCup. 2

3 Nyt fra bestyrelsen Af Marie-Louise Bach, ansv. redaktør af Samfundsfagsnyt Foråret er endeligt kommet efter lang tid venten og dermed rykker dette års eksamenstermin også hastigt nærmere. I år skal flere elever fra forsøgskolerne, som omtalt i sidste nummer af Samfundsfagsnyt, prøve kræfter med den digitale eksamensform til den skriftlige prøve i samfundsfag i slutningen af maj. I FALS følger vi denne udvikling på nærmeste hold og håber at kunne bringe en eksemplarisk besvarelse af den digitale prøve i næste nummer af Samfundsfagsnyt. Udviklingsprojekter FALS arbejder i skrivende stund aktivt med to udvilklingsprojekter, et tværfagligt og et særfagligt. Det tværfaglige udviklingsprojekt omhandler Kultur- og samfundsfagsgruppen på HF, hvor læreplansændringerne, som træder i kraft efter sommerferien, bl.a. medfører at eksamensprojektet integreres i KS. Arbejdsgruppen består af bestyrelsesmedlemmer fra hhv. Religionslærerforeningen og Historielærerforeningen samt FALS, der har planlagt et udviklingsseminar primo oktober 2010, som sandsynligvis vil blive efterfulgt af regionale kurser i foråret Det særfaglige udviklingsprojekt omhandler skriftlig samfundsfag, nærmere bestemt at udvikle konkrete værktøjer, der styrker arbejdet med ny skriftlighed i samfundsfag efter reformen. Værktøjernes sigte er at hjælpe lærerne i den didaktiske planlægning og udvikling af elevernes skriftlige kompetencer. Arbejdsgruppen vil præsentere resultatet af deres anstrengelser på generalforsamlingskurset i november. Kommende kurser D november 2010 afholdes generalforsamlingskursus i Nyborg - se nærmere info inde i bladet. Derudover arrangerer FALS også et kursus i diskursanalyse i oktober 2010, idet den nye læreplan på A-niveau omfatter det faglige mål undersøge processer omkring magt og politisk meningsdannelse, som kan udmønte sig i diskursanalyse få flere informationer om kurset inde i bladet. Hertil kommer at FALS også er i kontakt med Udenrigsministeriets kontor for Mellemøsten og Nordafrika, som planlægger at afholde 3 temadage i efteråret 2010 om Mellemøsten. Endnu er datoerne ikke fastlagt, men temadagene vil blive annonceret på hvor man også kan finde flere oplysningen om de ovennævnte kursusaktiviteter. I ønskes alle en god eksamensperiode og sommerferie, når den tid kommer. På bestyrelsens vegne Marie-Louise Bach samfundsfagsnyt maj

4 Nyt fra fagkonsulenten Af Bent Fischer-Nielsen Nyt på Fagkonsulentens side på emu y Nyhedsbrev man kan tilmelde sig y Udkast til nye vejledninger Gå ind via > Gymnasiale fag > Samfundsfag > Fagkonsulenten Tilmeld dig Fagkonsulentens Nyhedsbrev På ovennævnte side på emu en kan du tilmelde dig Fagkonsulentens nyhedsbrev. Det vil indeholde nogle af de samme typer meddelelser som Nyt fra fagkonsulenten her i bladet, men det vil komme oftere og vil derfor være mere aktuelt. Mundtlig prøve 2010 Den kommende eksamensperiode er forkortet for at eleverne kan få undervisning i en større del af skoleåret. Det vil give et mere koncentreret eksamensforløb, men jeg håber af hensyn til eleverne, at det vil lykkes lige så godt som tidligere. Når man er censor, skal man ifølge Eksamensbekendtgørelsen medvirke til og påse, at prøverne gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler. Det anbefales, at alle involverede har læst vejledningerne om mundtlig prøve, så man har et fælles udgangspunkt for, hvordan det skal foregå. Læreplan for samfundsfag A På baggrund af høringssvar fra Fals om udvidelse af kravene (se Samfundsfagsnyt 177 marts 2010) er der sket følgende ændringer forslag til ny læreplan for samfundsfag A: y Effektivitetshindringer fjernes. y Betydningen af retssystemer ændres til betydningen af retssystemet. y Typer af goder fjernes. I vejledningen nævnes, at typer af goder kan inddrages i forbindelse med markedsstyring/politisk styring. y Korrelation/regression ændres til lineær regression. De foreslåede ændringer vil sikre, at der samlet set ikke sker en udvidelse af kravene til samfundsfag A. Fals er enig i denne vurdering. Jeg siger mange tak til Fals bestyrelse og alle andre kolleger, der har bidraget konstruktivt i diskussionen af læreplanerne: Fagligt Forum, opgavekommissionerne og de mange deltagere på en række regionalmøder og på generalforsamlingskursus. Justering af vejledninger Næste skridt er justering af vejledningerne i forlængelse af de justerede læreplaner. Blandt vigtige ændringer og forklaringer i vejledningen for samfundsfag A, som den ser ud i skrivende stund, kan nævnes: Det nye faglige mål om at undersøge magt og meningsdannelse: Det kan fx ske gennem diskursanalyse eller gennem at undersøge kampen om den politiske dagsorden. Betydningen af det nye faglige mål (i alle niveauer i alle fag) om at kunne demonstrere viden om fagets identitet og metode. 4 samfundsfagsnyt maj 2010

5 nyt fra fagkonsulenten Sociologiske, politiske, økonomiske og international politik teorier, som eleverne forventes at kunne anvende. Justeringer mht. hvilke begreber, der er centrale. Anvendelsen af matematik i forbindelse med beregninger, multiplikatorvirkning, lineær regression, chi-i-anden test og it. Komparativ og kvalitativ metode. Da de nye vejledninger skal være kortere end de eksisterende, er afsnit om didaktiske principper, arbejdsformer, it, progression og løbende evaluering afkortet væsentligt. Eksempler er overført til emu. Afsnit om mundtlig prøve og udarbejdelse af synopsis med problemformulering er ændret. Vejledning for samfundsfag B vil komme til at indeholde et afsnit om, at sociologiske, politiske og økonomiske begreber og teorier med fordel kan anvendes både på danske og udenlandske samfundsforhold. Komparativ metode kan anvendes fx til at sammenligne normer eller magtforhold i Danmark, USA og Afghanistan. Vejledningen for KS vil forklare, at undervisningen består i mindst 4 fællesfaglige forløb, hvor der tages udgangspunkt i en fællesfaglig problemformulering. Det anbefales, at afslutte hvert forløb med en træning i udarbejdelse af en synopsis med en fællesfaglig problemformulering. Reglerne om den nye eksamensform i KS er forklaret nærmere. I løbet af maj måned vil udkast til nye vejledninger blive lagt på min side på emu. Du kan dels brug disse udkast til at se, hvad der er på vej, og du kan skrive en kommentar på bloggen. Men gør det hurtigt, for de bliver færdige i løbet af juni måned. Justering af vejledningerne vil forinden blive drøftet med Fals bestyrelse, Fagligt forum og opgavekommissionen. Senest 1. juli færdiggør jeg vejledningerne, således at de ligger på i starten af august og er klar til, når man forbereder undervisningen af de kommende 1.g ere og 1.hf er. Kurser og konferencer efterår september. Regionalmøde i Frederikssund november. Generalforsamlingskursus i Nyborg bl.a. om de nye læreplaner og vejledninger og om skriftlighed. 1-2 kurser om samfundsfag og matematik. Undervisningsministeriet vil holde en række konferencer bl.a. regionale konferencer om AT 16.9, 23.9, 28.9 og Bent Fischer-Nielsen samfundsfagsnyt maj

6 debat Fiktion som empiri af Line Enevoldsen (3.e) og Per Bregengaard (samfundsfagslærer), Køge Gymnasium Tak for at Samfundsfagsnyt bringer elevartiklen: Grænser for samfundsfag? (nr. 117, marts 2010), og for at fagkonsulenten svarer. Artiklens indledende spørgsmål til samfundsfag er: Hvor går grænsen for, hvornår litteratur kan bruges i samfundsfag? Eller kan litteratur overhovedet bruges, uden at det går ud over normerne, der er sat for, hvad samfundsfag kan indeholde og omhandle? I artiklen gives det tilkende, at samfundsfag bør være åben over for at bruge romaner som empiri. Svaret er, at det er glimrende at inddrage en roman i et studieretningsprojekt, hvor samfundsfag indgår. Endvidere konstaterer Bent Fischer-Nielsen, at en roman er fiktion og ikke en videnskabelig undersøgelse, og at romanen ikke kan erstatte en sådan. Disse svar er ikke overraskende, og vi tror ikke, at nogen vil anfægte dem. Det uldne i besvarelsen opstår, når det centrale i samfundsfag defineres som et samspil mellem teori og empiri. Empiri kan så være kvantitative og kvalitative data. Vi opfatter her data som informationer om samfundet. Det er vores opfattelse, at fiktion er skabt i eller af et samfund. Og fiktion derfor er eller kan være relevant data, der kan indgå i en videnskabelig undersøgelse af samfundet parallelt med politiske udtalelser, tilkendegivelser i interviews og andet. Deler fagkonsulenten vores opfattelse? Det tror vi, for Bent Fischer-Nielsen skriver, at artiklen har fine metodiske overvejelser om brugen af romanen i en samfundsfaglig sammenhæng, - Konkret drejer det sig om en undersøgelse af identitet og racisme i USA s sydstater i slutningen af 1950 erne. - Det synspunkt kan man ikke have, uden at betragte romanen som information om samfundet, altså data. Men et klart svar er at foretrække. Det savner vi i svaret. 6 samfundsfagsnyt maj 2010

7 Fiktion og empiri et svar til Line Enevoldsen og Per Bregengaard debat af Bent Fischer-Nielsen Som jeg skrev i sidste nummer af Samfundsfagsnyt: Når en forfatter vælger at udgive sit værk som fiktion og ikke som en videnskabelig undersøgelse, en rapport om sine iagttagelser eller som interviews, så er forfatteren i sin gode ret til at pynte på virkeligheden, fx gøre den mere dramatisk eller bruge andre litterære virkemidler. Vi forventer faktisk, at dette sker. Fiktion opfylder ikke de krav om pålidelighed, vi med rette kan stille til forskeren eller journalisten om at referere sine kilder korrekt. Derfor lever fiktion ikke op til de krav vi stiller til kvantitative og kvalitative data om virkeligheden i en samfundsvidenskabelig undersøgelse. Fiktion er skabt i et samfund, men det kræver analyse og fortolkning at kunne afkode forfatterens hensigt med sin fiktion. Denne metode lærer man i humanistiske fag, men ikke i samfundsfag. Analyse og fortolkning af fiktion er ikke en samfundsvidenskabelig metode. Vi skal være professionelle og anvende de metoder vi har lært og kan lære eleverne. Samtidig kan vi være glade for, at man i fagligt samspil i SRP, AT mm kan bringe flere metoder i anvendelse i analyse af en kompleks problemstilling. Eleven kan i den forbindelse undersøge om samfundsforhold, som de er fremstillet i fiktion, kan understøttes af kvantitative og kvalitative data. samfundsfagsnyt maj

8 MUN af Anders Wase Hansen, Nyborg Gymnasium og HF - Order! Order, please! beder ordstyreren lettere fortvivlet og banker hidsigt kuglepennen ned i den lyseblå dug for at mane til ro. - USA er den virkelige synder i hele denne konflikt, det er deres skyld, for det er deres våben, der bliver kæmpet med, fortsætter Libyens unge ambassadør ufortrødent, mens han med en dirrende pegefinger holder de amerikanske diplomater spiddet under hele sin tale. Det er ikke en helt almindelig torsdag morgen for de 3 IB- og Pre-IB klasser fra Nyborg Gymnasium. Dagen er for de omkring halvtreds deltagende elever sat af til at være mini FN. Og eleverne fra Nyborg Gymnasiums 1B har ikke svært ved at leve sig ind i rollerne. - Libya is way out of line! Quiet, please, lyder det utålmodigt fra ordstyreren, og hendes skarpe tonefald runger i salen. Libyens ene minut til at tale er for længst overskredet. Så med en afsluttende bemærkning om, at generalsekretær Bang Ki Moon er en forbandet socialist, holder Libyen endelig inde. Ambassadøren retter en gang på sit slips. Så sætter han sig veltilfreds ned og lader debatten om en mulig løsning på konflikten i Mellemøsten fortsætte. De fleste af de omkring halvtreds mennesker havde startet dagen lettere uroligt og uvidende om dagens forløb. 5 minutter inden dagens program starter er der lettere panik blandt to drenge der kæmper en kamp for at få deres slips til at nogenlunde præsentabelt ud, jakkesættene sidder lettere uvant på flere af de yngste elever. De udsendte fra skoletjenesten går i gang med deres præsentation, den lige nu ubegribelige skabning, som FN er, er svær at forstå, så da vejlederen spørger om FN s sikkerhedsråd skal udvides med nye permanente medlemmer så kigger de uerfarne elever lettere forvirret på hinanden. To af de meget erfarne MUN deltagere rækker hånden i vejret, giver deres svar selvsikkert, de er enige; FN burde udvide sikkerhedsrådet, men ingen af de permanente medlemmer vil gå med til det. Det er første gang, at rollespillet, som er meget kendt i udlandet, har fundet vej til fynsk grund. Og kun en meget lille procentdel af eleverne på 8 samfundsfagsnyt maj 2010

9 MUn Nyborg Gymnasium havde tidligere stiftet bekendtskab med fænomenet. For alle de nye giver dette tydelig ikke megen mening, men dette ændres snart da de er på vej på en rejse, en rejse der for dem starter i mere vante omgivelser end min egen begyndelse i Model United Nations regi. Hvad er mun? Model United Nations er en FN simulation mest af alt beregnet for unge. Der findes MUN s tilegnet henholdsvis universitetsstuderende og gymnasieelever, dertil bør det nævnes at FNforbundets skoletjeneste tilbyder enkel dags topmøder for folkeskole elever. En hver MUN-gruppe har tilknyttet en såkaldt MUNdirector der står for kontakten i mellem gruppen og den organisation der afholder konferencen. Man bliver tildelt et land og så fordeler man de forskellige komitéer i mellem eleverne, der nu selv står for arbejdet. Forberedelsen er essentiel for ens præstation til konferencen. Første skridt er research processen, man arbejder ud fra ens lands synspunkt, ergo er det nødvendigt at finde nye velegnede kilder, aviser, officielle regerings- og diplomatiske kilder. Det kræver at den enkelte elev er i stand til at sætte sig ind i en anden kultur. Denne research skulle gerne munde ud i et politisk papir, der indeholder hvad det enkelte land synes om emnet, deres løsninger og hvad de aktuelt gør ved det. Ud over at sikre, at alle formelle regler under mødet overholdes, har FN Forbundet også sørget for alle de nødvendige rekvisitter i form af flag, bannere, papirer, skilte og oplæg, hvor konflikten og spillereglerne står beskrevet. Da jeg deltog i mit første MUN var dette en enorm støtte at have med som ballast sammen med den resolution, der også forberedes inden konferencen. Grøn og forvirret. For at vende tilbage til starten på min rejse. For et år siden stod jeg som en førstegangs deltager, i en lejlighed i Tyskland, nærmere bestemt Lübeck, kun sønnen i huset kunne tale engelsk. Den sædvanlige gestikuleren fandt sted, aftensmad og så ud af huset igen. Networking finder sted konstant under en sådan konference. Ved aften arrangementerne mødes mennesker, nye venskaber opstår, historier udveksles. En ting især tyskere undrer sig over, er den danske festtradition på gymnasierne. Næste morgen mødes alle i salen tilegnet generalforsamlingen, talerne med ekstrem tysk accent har deres charme, men den samlede mængde er søvndyssende. Man venter blot på at komme ud i sin komite. Her starter det som FN mest består af lobbyismen. Det, at man ofte beslutter tingene før de kommer op til debat overrasker mange. Debatterne kan selvfølgelig medføre nogle ændringsforslag, men en god lobbyist kan sikre mange stemmer. For at drage paralleller til den virkelige verden, kan man bare kigge på COP15, det meste blev aftalt af embedsmænd i lukkede kontorer. Efter 5 dage med lobbyarbejde, debat og afstemninger, er man en helt anden person. Man er blevet ramt af MUN-ånden, et begreb flittigt brugt af samfundsfagsnyt maj

10 Mun gengangere, åbenhed, flittighed og sjov, er tre værdier der er værdsat af alle MUNere. Man kommer hjem og tager sig i at tale i tredjeperson til sine lærere og står op når man taler. Erfaren genganger Tre måneder senere, på en bar i omegnen af Hamborg sidder jeg udenfor. Jeg kigger op, og der står selveste DR Congo, en diplomat fra Bayern, en rigtig god diplomat jeg talte meget med i Lübeck. Et godt eksempel på det netværk man skaber. Når man til næste MUN møder en masse gengangere, og man stadig taler sammen, så ved man at man har skabt en masse gode kontakter, på tværs af landegrænser og kulturer. FN er en meget kompleks størrelse, men med MUN har jeg fået en enorm indsigt i FNsystemet, ligesom mange nye venskaber. MUN giver et stort forspring med hensyn til indsigt i FN s arbejdsområder og begrænsninger, dette er noget der ikke kan lærers, det skal føles, og det er ånden bag MUN. 10 samfundsfagsnyt maj 2010

11 Luk samfundet op! af Peter Brøndum og Thor Banke Forlagsredaktør: Per Henriksen På vej: Bog og site til c-niveau Luk samfundet op! er en ny undervisningsbog til samfundsfag på c-niveau. Bogen er skrevet med inspiration hentet i de sidste fem års erfaringer med undervisning på c-niveauet. Bogen er ajourført med de nye læreplaner for STX og HF og den er skrevet med tanke på elevgruppens forudsætninger fra folkeskolen, men også i forhold til den elevgruppe, som samfundsfagslærerne møder i klasselokalerne. Bogen er bygget op omkring 11 temaer, hvor fagets kernestof er tydeligt og præsenteret på en måde, så det bliver nemmere for eleverne at anvende det på dagens samfund. y Samfundet og samfundsfagets fagområder y Danmark i verden y Verden i Danmark y Identitet i forandring y Samfundet og individet y Forskellige liv i Danmark y Menneskerettigheder og demokrati y Ideologier og politiske partier i udvikling y Medier og politisk kommunikation y Økonomi og behovsopfyldelse y Velfærdsstatens fremtid I kapitlernes forskellige afsnit præsenteres den samfundsvidenskabelige metode de steder, hvor den er anvendt. Derved præsenteres eleverne for samfundsvidenskabelig metode på arbejde. De metodiske overvejelser ledsages desuden af How-to forklaringer, således lærer og elever kan arbejde konkret med det metodiske i samspil med bogens temaer. Bogens temaer vil blive understøttet af et meget udførligt website, der giver eleverne en god mulighed for at anvende kernestoffet på konkrete og virkelighedsnære cases. Supplering af bogens kernestof vil derfor i høj grad kunne ske via bogens website. Men websitet vil også invitere eleverne til selv at bidrage med tekst, podcasts og film og lade eleverne bevæge sig helt ud i samfundet. Bogen og websitet supplerer på den måde hinanden, men også lærerens ambition om at bringe eleverne helt ud eller ind i samfundet. forlaget columbus samfundsfagslærernes forlag

12 Moderate islamister og ordentlige kvinder Af Lene Kofoed Rasmussen, kultursociolog Et muslimsk eller islamistisk engagement kan give en platform for den enkelte kvinde til at gøre sig gældende i samfundet, men det kollektive islamiseringsprojekt i Egypten synes i stigende grad at handle om, at kvinder skal opføre sig pænt. Muslimske kvinders position i samfundet er et godt vindue til udviklingen generelt og de krav om at være moderat, som har præget Egypten i 00 erne. Ser man på udviklingen de sidste 10 år, må man stille spørgsmålet, om det er lykkedes styret at tæmme den moderate islamistiske opposition? Det sidste årti har skabt særlig opmærksomhed om radikale islamistiske grupperinger og deres terroraktioner. Den islamistiske grundtanke, at Islam ikke blot er en religion, men også en samfundsform 1, har imidlertid bredere tilslutning og brede moderate islamistiske grupperinger har i flere mellemøstlige lande større betydning for samfundsudviklingen end de radikale. Det er tilfældet i Egypten. Her er en af grundtankerne hos de moderate islamister, at der skal ske en islamisering nedefra i den forstand, at den muslimske befolkning skal blive sande muslimer og praktisere islam i hverdagen. Først når det er sket, kan der indføres et islamisk styre. Mange af de aktiviteter, som udspringer af den tankegang, står kvinder for; det gælder først og fremmest undervisning og velgørenhed. Undervisning i moskeen anno 2010 På taget af en stor og velbesøgt moske i et af Cairos middelklassekvarter er der indrettet flere sale til at give forelæsninger og lektioner. Hver søndag residerer dr. Mona i en af salene fra En søndag i april 2010 på slaget 17 træder hun ind og overtager katederet fra en anden underviser, der har været i gang med at undervise i recitation af koranen. Dr. Mona underviser også i koranen, men i hendes undervisning er der fokus på at få tilhørerne til at forstå budskabet i dagens tekst og især at give anvisninger på, hvordan man implementerer islam i hverdagen. Til det sidste trækker hun også på hadith, overleverede beretninger om profeten og hans nærmeste, og på tafsir, anerkendte lærdes koranfortolkninger. Dr. Mona taler uafbrudt i næsten en time. Heldigvis er hun meget levende at lytte til, hun fortæller små anekdoter for at understrege sine pointer, der bliver grinet en del. Hun giver ind i mellem forskellige bud på udlægninger og understreger, at man selv skal forholde sig til, hvad der er rigtigt. Dr. Monas undervisning hviler på mange års erfaring som underviser og på 5 års religiøse studier blandt andet fra al-azhar universitetet, den gamle hæderkronede islamiske lærdomsinstitution. Alligevel forelæser hun på egyptisk dialekt; korancitaterne bliver selvfølgelig læst på formfuldendt klassisk arabisk, men udlægningerne bliver givet på helt almindeligt hverdags- 12 samfundsfagsnyt maj 2010

13 moderate islamister og ordentlige kvinder sprog uden forsøg på at højtideliggøre eller raffinere sproget i retning af klassisk arabisk, koranens sprog. Under sidste del af lektionen bliver der sendt små sedler med spørgsmål op til dr. Mona, som hun så besvarer. Hun vil helst have, at spørgsmålene bliver stillet på den måde, både fordi det giver hende ro til at overveje spørgsmålene, før hun svarer og fordi det betyder, at man kan stille spørgsmål, selvom man ikke vil stå frem foran de andre tilhørere. I praksis bliver seancen dog ikke så velordnet som hun ønsker sig. Flere sidder på spring med tilføjelser og indvendinger og der bliver bedt om uddybninger, så diskussionen går livligt med dr. Mona og mellem tilhørerne indbyrdes. Spørgsmålene på denne søndag handler om påklædning. Er det anbefalelsesværdigt at bære niqab, den form for klædedragt, hvor ansigtet er dækket 3? Er det uislamisk at blive gift i en hvid brudekjole? Der er også et spørgsmål om, hvorvidt en bøn lige inden sengetid udover de 5 påbudte er anbefalelsesværdig. Det er den. Derimod er niqab ifølge dr. Mona bestemt ikke en pligt og heller ikke specielt anbefalelsesværdigt. Det er en mulighed for dem, der måtte ønske det. Spørgsmålet om brudekjolen giver anledning til mest disput. Dr. Mona giver udtryk for, at den hvide brudekjole måske nok kommer fra Vesten, men for længst er blevet almindelig i hele verden og selvfølgelig også kan bruges af muslimer, hvis de ønsker det. Flere af tilhørerne argumenterer ivrigt imod den hvide brudekjole pga. dens vestlige oprindelse. Dr. Monas underviste også tilbage i 1990 erne 4. Stemningen var mere alvorsfuld dengang, der blev doceret mere fra katederet. Nogle spørgsmål gik også dengang på påklædning og bøn, men der var også mange spørgsmål, som forekom at være grænsesøgende i forhold til kvinders position. For eksempel spørgsmål om tvister mellem mand og kone, om kvinder skal adlyde manden også selvom han vil noget uislamisk det skulle hun ikke og om kvinder kan have udearbejde samtidig med, at hun har små børn det måtte hun gerne, når blot der ikke var tvivl om, at pligten til at tage sig af sine børn kom før arbejdet. De fleste af tilhørerne var omkring de 30 år. I dag er tilhørerne i fyrrene og halvtredserne. Dengang var mange klædt i afdæmpede farver og matchende kåbe og tørklæde. Dem er der ingen af i dag. Der er til gengæld spraglede og mønstrede tørklæder og nederdele og også enkelte bukser. Og der er store solbriller med glimtende similipynt og smarte tasker ala Louis Vuitton. Lektionen slutter med en fællesbøn; der rulles måtter ud og ryddes stole til side og dr. Mona leder bønnen. Efter bønnen kører kvinderne væk i store biler nogle af dem selv bag rattet, andre bliver hentet af familiens chauffør. I 00 erne er det det bedre borgerskabs kvinder, der går til koran her. Den sande muslimske kvinde Dr. Monas undervisning startede i I 1990 erne var mange moskeer ramme for den form for undervisning og andre aktiviteter. Nogle steder formede kvinder små studiekredse, hvor fælles anstrengelser og refleksion var afgørende. Islamiske lærde, traditionelt set mænd, men der blev flere og flere kvinder imellem, underviste kvinder i den rette udlægning af teksten med fokus på, hvordan man praktiserer islam i hverdagen. For deltagerne var det store spørgsmål, hvordan bliver man en sand muslimsk kvinde. Der var stort fokus på, at kvinder selv skulle forholde sig til islams bud, selv trænge ind til meningen og på den måde blive i stand til at gøre religionen til en rettesnor i hverdagen. Måske antog de lærde, som underviste kvinder, at den mening, som deres tilhørere ville nå frem til, var den, som de selv anså for den rette, men det var ikke altid tilfældet. Kvinderne tilegnede sig legitime måder at læse og fortolke koranen og de øvrige tekster på, og kom nogle gange frem til andre udlægninger end underviseren. samfundsfagsnyt maj

14 moderate islamister og ordentlige kvinder Selve forestillingen om, at det alene er islamisk uddannede mænd, der kan udlægge teksten, blev brudt ned. Der blev åbnet for diskussion af, hvad der er det rigtige, og kvinder som tidligere havde været meget langt fra at kunne farve udlægningen af islam, var nu fuldgyldige deltagere i diskussionen om, hvordan den sande muslimske kvinde skulle være. Der var ikke tale om en total frisættelse af diskussionen og langt fra frit slag for enhver udlægning; legitimiteten beroede fortsat på, at man baserede sig på islams tekster. Men at kvinder nu også kunne give deres bud på, hvordan teksterne skulle forstås, betød, at kvinder nu også kunne kræve anerkendelse som intellektuelle og moralske individer. Effekten var en generel opvurdering af det kvindelige og, for de kvinder der deltog, var der skabt en platform for at gøre sig gældende i andre dele af samfundet. Islamisk aktivisme Ideerne om, at man selv skal forholde sig til islam, går hånd i hånd med forestillingen om at islam skal omsættes i praksis. For mange betyder det islamisk aktivisme i form af velgørenhed og sociale projekter, hvor fattige tilbydes undervisning, folkekøkkener, sundhedstilbud eller hjælp til selvhjælp i form af oplæring i produktion og salg. Frivillig arbejdskraft og zakat, de obligatoriske religiøse donationer, gør sådanne projekter mulige. I dr. Monas forenings regi er der en ugentlig seance for skolebørn, hvor frivillige kvinder underviser i koran, god opførsel og bøn. Der er ca. 70 børn, der deltager i undervisningen hver torsdag og godt 20 kvinder er engageret som frivillige. Foreningen står også for et børnehjem for forældreløse og for workshops, hvor fattige familier lærer at producere og afsætte mad og tøj. Det var det muslimske broderskab som først praktiserede den form for islamisk aktivisme. Broderskabet blev etableret i 1928 og udsprang på mange måder af en tankegang som reformivrige islamiske tænkere lancerede i den fremvoksende mellemøstlige offentlighed i årtierne omkring århundredeskiftet 5. Ifølge disse tænkere var den muslimske tradition degenereret og islam skulle renses for tradition, hvis den muslimske verden skulle hæve sig op fra sit daværende tilbagestående stade. Tanken om, at den enkelte skal sætte sig ind i islam og reflektere over, hvordan islam skal praktiseres i hverdagen, stammer også herfra. Med broderskabets opståen blev disse tanker til mere end en intellektuel strømning for eliten og ideerne blev udbredt til videre kredse. Der kom fokus på dawa, et begreb der i koranisk forstand er guds og profeternes invitation til menneskene til troen på den sande religion. Begrebet bliver ofte oversat med mission og i den sociale bevægelse i 1930 erne og 40 erne blev det til en pligt for den enkelte om at være aktiv for at udbrede islam ved at retlede muslimer, der ureflekteret læner sig op ad traditionen 6. Dawa kunne også praktiseres gennem socialt arbejde og undervisning blandt fattige. Allerede i broderskabets første årtier førte kvinder an i denne form for aktiviteter 7. Både ideerne og aktivismen fik yderligere udbredelse senere i århundredet. I 1950 erne og 60erne gjorde gennemgribende reformer uddannelsessystemet tilgængelig for langt bredere samfundslag end tidligere. Grundskolen blev obligatorisk og alle niveauer inklusiv universitetsuddannelse blev gratis. Fra 1970 erne og frem til i dag danner det baggrund for fremvæksten af en ny middelklasse og antallet af uddannede med forhåbninger om ikke bare arbejde men også indflydelse, er resultatet. Med højere uddannelse er flere og flere samfundsborgere i stand til at leve op til kravet om selv at sætte sig ind i islam. I sidste del af det 20. århundrede følte mange i den opkommende middelklasse sig i tråd med det muslimske broderskab og støttede oppositionsgruppens mål om en islamisering af samfundet og en afvisning af 14 samfundsfagsnyt maj 2010

samfundsfagsnyt Skriftlig prøve 2010 tre eksemplariske besvarelser Mellemøstportalen nyt undervisningssite 179» september 2010

samfundsfagsnyt Skriftlig prøve 2010 tre eksemplariske besvarelser Mellemøstportalen nyt undervisningssite 179» september 2010 179» september 2010 samfundsfagsnyt Skriftlig prøve 2010 tre eksemplariske besvarelser Mellemøstportalen nyt undervisningssite foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 180: 15. nov. 2010 Redaktion:

Læs mere

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag 183» september 2011 samfundsfagsnyt Tema: EU foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 184: 15.11.2011 Redaktion: Marie-Louise Bach, Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen og Janne Bisgaard Wikman

Læs mere

189» marts 2013. samfundsfagsnyt. Tema: Udblik FORENINGEN AF LÆRERE I SAMFUNDSFAG

189» marts 2013. samfundsfagsnyt. Tema: Udblik FORENINGEN AF LÆRERE I SAMFUNDSFAG 189» marts 2013 samfundsfagsnyt Tema: Udblik FORENINGEN AF LÆRERE I SAMFUNDSFAG Indhold Deadline: Blad nr. 190: 15.04.2013 Redaktion: Marie-Louise Bach og Janne Bisgaard Wikman Redaktionens adresse: Marie-Louise

Læs mere

187» september 2012. samfundsfagsnyt USA. optakt til Generalforsamlingskursus FORENINGEN AF LÆRERE I SAMFUNDSFAG

187» september 2012. samfundsfagsnyt USA. optakt til Generalforsamlingskursus FORENINGEN AF LÆRERE I SAMFUNDSFAG 187» september 2012 samfundsfagsnyt USA optakt til Generalforsamlingskursus FORENINGEN AF LÆRERE I SAMFUNDSFAG Deadline: Blad nr. 188: 15.11.2012 Indhold Redaktion: Marie-Louise Bach og Janne Bisgaard

Læs mere

AT-eksamen og samfundsfag

AT-eksamen og samfundsfag AT-eksamen og samfundsfag Af Bent Fischer-Nielsen, formand for FALS Leder 2006 har været præget af store skridt ad reformens nye veje: Ny karakterskala, studieretninger, KS-faget, nye kompetencer skriftligt

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Svalebladet. Fattigdom og gæld. Grameen Bank - et vellykket forsøg. Ulandenes gældsfælde. Er der grund til at juble?

Svalebladet. Fattigdom og gæld. Grameen Bank - et vellykket forsøg. Ulandenes gældsfælde. Er der grund til at juble? Svalebladet 2001 Grameen Bank - et vellykket forsøg Ulandenes gældsfælde Er der grund til at juble? Eksistens - svaler og samarbejdspartnere Fattigdom og gæld 2 Indhold Svalebladet Gæld er en bremse på

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Tid til forandring? Læreplanerne i samfundsfag Ejerskabet Overenskomst 05 Reformen af gymnasiet Spørgsmålet er om vi får tid nok til foran- dring!

Tid til forandring? Læreplanerne i samfundsfag Ejerskabet Overenskomst 05 Reformen af gymnasiet Spørgsmålet er om vi får tid nok til foran- dring! Tid til forandring? Et nyt skoleår hvor tingene er, som de plejer at være; men samtidig et skoleår hvor vi skal forberede os på det nye og anderledes, som kommer næste år. 2005 byder på store forandringer,

Læs mere

Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone

Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone 27-05-2015 SamBach 2. semester Basisprojekt 2 (BP2), Gruppe 21 Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone Gruppemedlemmer: Mohamed Loukili 55 317, Mohamedsidiq Jamaal Nouh Mohamed 55 576

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Nyt fag ny bestyrelse

Nyt fag ny bestyrelse Nyt fag ny bestyrelse De nye læreplaner for samfundsfag er vedtaget, og de nye vejledninger er stort set færdige. Planlægning af efteråret i et nyt gymnasium med et nyt samfundsfag er i fuld gang. Hvordan

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

tidsskrift om samfundsforhold Marts 2015, Årgang 43. nr. 1 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning info@fremtidsforskning.dk

tidsskrift om samfundsforhold Marts 2015, Årgang 43. nr. 1 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning info@fremtidsforskning.dk tidsskrift om samfundsforhold Marts 2015, Årgang 43. nr. 1 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning info@fremtidsforskning.dk ISSN 0105 3981 1 Fremtider kan ikke beregnes. Fremtider kan kun vælges. På

Læs mere

Tema: 2015 Målene. UDVIKLING Danmark og u-landene 3/03 august 2003 Tema: 2015 Målene

Tema: 2015 Målene. UDVIKLING Danmark og u-landene 3/03 august 2003 Tema: 2015 Målene Tema: 2015 Målene UDVIKLING Danmark og u-landene 3/03 august 2003 Tema: 2015 Målene Tema: 2015 Målene Danida i Nicaragua udvikling og miljø - et nyt gratis undervisningsmateriale Ny video og cd-rom til

Læs mere

SAMMENLAGTE INSTITUTTER: Ulykkeligt politisk tvangsægteskab. Det tvungne bryllup mellem to forskningsinstitutioner giver ikke glade børn.

SAMMENLAGTE INSTITUTTER: Ulykkeligt politisk tvangsægteskab. Det tvungne bryllup mellem to forskningsinstitutioner giver ikke glade børn. SAMMENLAGTE INSTITUTTER: Ulykkeligt politisk tvangsægteskab Det tvungne bryllup mellem to forskningsinstitutioner giver ikke glade børn. Af Poul Kjar - Der er en konflikt indbygget i ægteskabet mellem

Læs mere

Forside til projektrapport 1. semester, BP1:

Forside til projektrapport 1. semester, BP1: Forside til projektrapport 1. semester, BP1: År: 2013 Semester: 1. semester Hus: 22.1 Dansk projekttitel: Paradigmeskift i dansk udviklingsbistand Engelsk projekttitel: Paradigm shift in danish development

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog

Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog Tage Søndergård Kristensen 1 Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog er udgivet af Gymnasieskolernes Lærerforening, og er udarbejdet

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

Tidsskrift for bæredygtig økonomi 84. årgang Nummer 1 januar 2014. JAK FOLKESPAREKASSEN OG FÆLLESSKABET En rejse mod en ny økonomisk verdensorden

Tidsskrift for bæredygtig økonomi 84. årgang Nummer 1 januar 2014. JAK FOLKESPAREKASSEN OG FÆLLESSKABET En rejse mod en ny økonomisk verdensorden Tidsskrift for bæredygtig økonomi 84. årgang Nummer 1 januar 2014 Bladet JAK FOLKESPAREKASSEN OG FÆLLESSKABET En rejse mod en ny økonomisk verdensorden Martha Petersen, side 4 DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK

Læs mere

Danidas årsberetnin g

Danidas årsberetnin g 04 Danidas årsberetnin g Produktion 2005 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK 1448 København K Danmark Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Email: um@um.dk Internet:www.um.dk Design og tryk: Schultz

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet

DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet 1 DEN NY VERDEN 2005:1 Kolofon Faglig redaktion på dette nummer: Jannik Boesen, Stig Jensen og Henrik Nielsen Ansvarshavende redaktør: Jesper Linell Layout:

Læs mere

NÅR KATASTROFEN RAMMER

NÅR KATASTROFEN RAMMER NÅR KATASTROFEN RAMMER FEBRUAR 2004 NR. 67 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL: asf@asf.dk HJEMMESIDE: www.asf.dk Læs mere om vores internationale

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde

Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde DANIDAS ÅRSBERETNING 2007 Juni 2008 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail:

Læs mere