Klubben for F.T. Spaniels

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klubben for F.T. Spaniels"

Transkript

1 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement revideret i oktober 2011 Markprøvereglement brochure.indd 1 13/10/11 9:16:06

2 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret august 2011) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede formål at fastholde og udvikle den høje jagtlige standard hos Field Trial Spaniels til gavn for jægerne. Prøverne er klubbens eneste aktivitet, der stambogsføres. Markprøverne afvikles som jagt uden brug af kunstige momenter. Formålet er at finde de hunde, der ikke alene besidder de bedste jagtlige egenskaber, men som også har nerver og dressurbarhed til at fungere under jagtligt pressede situationer. Markprøverne skal altid relatere sig til jagt, forstået på den måde, at både afvikling og bedømmelse er tilrettelagt så markprøverne er jagt med trænede hunde, men stadig jagt. 2 Organisation Anerkendte markprøver arrangeres af Klubben for Field Trial Spaniels markprøveudvalg. Markprøveudvalget udpeger en prøveleder, der er ansvarlig for prøvens afvikling, herunder at prøvereglerne overholdes. Prøvelederens afgørelser kan ikke diskuteres på dagen. Det er en god ide såfremt prøvelederen, på dagen, sørger for at have mindst en hjælpeapportør til rådighed. Rent jagtetisk bruges denne hjælpeapportør på fugle som prøvehundene ikke kan finde, eller på fugle, som dommeren/dommerne ikke anser for at være anvendelige i prøvebedømmelsen. Verbal truende adfærd eller fysisk afstraffelse af hunde må hverken før, under eller efter afprøvning finde sted på det terræn, hvor markprøven afholdes. Det er ikke tilladt nogen deltager at bære hundesnor, kæp eller andre genstande i hænderne under hele markprøvens afvikling. Prøvelederen kan bortvise deltagere og publikum, der overtræder gældende etiske regler, eller som modarbejder Klubben for Field Trial Spaniels eller Dansk Jagthunde Registrerings (D.J.R. s) interesser. Ligeledes kan hundeførere, som opfører sig fornærmende eller truende overfor prøveledelse, dommere, skytter, terrænværter og øvrige deltagere, bortvises. Bortvisningen skal af prøvelederen skriftligt indberettes til markprøveudvalget/diplinærudvalget indenfor 3 dage. Eventuelle klager over en prøves afvikling skal mundtligt rettes til prøvelederen på dagen. Klager skal opfølges skriftligt til markprøveudvalget/diciplinærudvalget og være udvalget i hænde senest 8 dage efter prøvens afholdelse. Overskridelse af denne tidsfrist medfører, at klagen uden forbehold afvises. Eventuelle indberetninger og klagesager kan efter nærmere behandling i markprøveudvalg/ diciplinærudvalget og bestyrelse medføre advarsel eller udelukkelse fra deltagelse i mark- Markprøvereglement brochure.indd 2 13/10/11 9:16:06

3 prøver af en indklaget for en nærmere fastsat periode, afhængigt af forseelsens omfang. Alle overtrædelser, som beskrevet, kan betyde, at hundeføreren udelukkes fra at starte på klubbens markprøver i minimum 1 år, maximum 5 år. Dette afgøres af klubbens disciplinærudvalg, som er bestående af et medlem fra følgende 3 udvalg Markprøveudvalget, Dommerudvalget og Bestyrelsen. Diciplinærudvalgets beslutning er definitiv. 3 Dommere Markprøveudvalget inviterer det fornødne antal dommere. Dommerne skal være autoriserede markprøvedommere for Spaniels. Autorisation tildeles af Klubben for Field Trial Spaniels bestyrelse. Dommerne dømmer efter markprøveregler fastsat af Klubben for Field Trial Spaniels. Dommernes bedømmelser og præmieringer er endelige og kan ikke appelleres. Dommerne har pligt til at modtage en af markprøveudvalget tildelt dommerelev/-aspirant. Normal procedure ved en parsøgsprøve er, at en inviteret gæstedommer (udenlandsk) altid går til højre og har de ulige numre i første runde. Hvis 2 danske eller udenlandske dommere dømmer, et det altid seniordommeren (den med længst anciennitet) som går til højre. 4 Skytterne Ifølge reglerne skal der være 2-4 skytter på hver markprøve. Disse skyttepladser kan udbydes af markprøveudvalget til salg, til en pris fastsat af markprøveudvalget. Betaling sker forud til markprøveudvalget. På enkelte prøver kan bestyrelsen for Klubben for Field Trial Spaniels forbeholde sig ret til at invitere en eller flere gæster på skyttepladserne. Dommeren har pligt til at instruere skytterne inden prøvestart Skytterne skal følge dommernes anvisninger og i øvrigt afholde sig fra at kommentere på prøvens afvikling og bedømmelse, herunder at fortælle hundeførerne hvor det skudte vildt ligger. 5 Ret til at deltage på markprøver arrangeret af Klubben for Field Trial Spaniels Alle spaniels, der inden tilmelding er optaget i Dansk Jagthunde Registrerings (D.J.R. s) stambogsregister eller anden af D.J.R. anerkendt stambogsregistrering. Hunde der ved ejerskifte skal omregistreres fra en udenlandsk stambogsregistrering til en DJR stambogs registrering kan deltage på markprøver med betegnelsen under om registrering. Det forudsætter dog, at nødvendig dokumentation er DJR s sekretariat i hænde, inden hunden tilmeldes prøve. Der kræves gyldigt medlemskab af Klubben for Field Trial Spaniels. Hunden skal være vaccineret i henhold til gældende bestemmelser. 6 Følgende hunde kan ikke deltage Løbske tæver. Hanhunde, der mangler én eller begge testikler. Hunde, der tilhører en i den tilmeldte klasse fungerende prøveleder, skytte, dommer eller dommeraspirant. Hunde der føres på markprøver skal opfylde betingelserne for deltagelse i arrangementer Markprøvereglement brochure.indd 3 13/10/11 9:16:06

4 jvf. Dyreværnslovens 11 stk. 3, og må således ikke være halekuperet 7 Tilmelding og gebyr Markprøveudvalget/bestyrelsen fastsætter tilmeldingsfrist og gebyr. Prøverne annonceres rettidigt i medlemsbladet eller på klubbens hjemmeside. Anmeldelse til kvalificerende markprøver foretages over klubbens hjemmeside, ligesom det til enhver gældende anmeldelsesgebyr betales over klubbens hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis prøven aflyses, eller hvis der meldes afbud p.g.a. løbetid eller dyrlægeattesteret sygdom. Dog vil der, såfremt hunden er kommet med i startrækkefølgen efter lodtrækningen, blive opkrævet et administrationsgebyr på kr. 100,-. Afbud senere end 24 timer før prøvens start, betyder, at det fulde beløb bliver opkrævet. Prøvelederen har ikke pligt til at ringe rundt til evt. reservedeltagere, men de enkelte må selv orientere sig om evt. afbud på klubbens hjemmeside eller møde op på dagen for at se om der evt. skulle være afbud. Den reserve med laveste katalognummer, som er mødt op på prøven, vil få tildelt startpladsen. Den ejer/ fører der er anført i programmet betragtes som værende fører på prøven, såfremt intet andet er oplyst til prøvelederen inden prøvens start. Hvor der under ejer / fører er angivet 2 navne betragtes sidst nævnte som fører. Før tilmelding til en markprøve, skal ejer/fører acceptere følgende betingelser: Jeg erklærer hermed, at min hund, som jeg tilmelder på markprøve, mig bekendt, lever op til betingelserne for deltagelse i arrangementer jvf. Dyreværnsloven 11 stk. 3 og er således ikke halekuperet. Endvidere er jeg bekendt med de øvrige regler i markprøvereglementet. 8 Aflysning flytning nyoprettelse af prøver. Markprøveudvalget forbeholdes ret til at aflyse en markprøve eller en klasse, hvis der som minimum ikke er følgende antal deltagende hunde: Åben klasse markprøve (Cocker eller A.V.): 6 deltagende hunde Cocker vinder klasse markprøve: 8 deltagende hunde A.V. vinder klasse markprøve: 10 deltagende hunde Aflyses en markprøve og der ikke afholdes en ny samme dag, suspenderes lodtrækningen og prøven falder væk. Aflyses en markprøve og det lykkedes at finde egnet terræn til afholdelse af en prøve samme dag, betragtes prøven som flyttet, og lodtrækningen fra den aflyste prøve er gældende. Skulle der opstå mulighed for at oprette og afholde prøver efter det officielle markprøveprogram er offentliggjort, vil disse blive annonceret på hjemmesiden og der bliver fastsat et tilmeldingstidspunkt, som nødvendigvis ikke er normalt gældende, men måske med meget kortere frist. Det er medlemmernes egen opgave, at følge med på hjemmesiden. MU er ikke forpligtet til at informere direkte til nogen som helst!! 9 Startrækkefølge Startrækkefølgen afgøres ved lodtrækning mellem de rettidigt modtagne tilmeldinger. Deltagere som ikke er udtrukne får gebyret tilbage. Markprøvereglement brochure.indd 4 13/10/11 9:16:07

5 Markprøveregler for Spaniels 10 Afprøvning Prøven afvikles som jagt i relevant spanielterræn. Åbenklasse hunde afprøves enkeltvis. Vinderklasse hunde afprøves enkeltvis eller i parsøg, hvor terrænet tillader det. I begge klasser skal hunde afprøves i 2 slip. Dommeren kan efter eget skøn afprøve hunden i flere slip, dog kan hunden kun kaldes ind i et 3. slip, såfremt den mangler situationer (flush, apport) eller 3. slip er en matchning. Hvis flere hunde kaldes ind til et 3. slip skal dette foregå i katalog-nummerorden. Hvis hunden begår diskvalificerende fejl jævnfør 12, kobles hunden og afprøves ikke yderligere. Hunde, som ikke er under afprøvning, skal altid føres koblet. Når det i programmet anførte start tidspunkt er overskredet kan der ikke skiftes fører 11 Bedømmelsesgrundlag/Dommervejledning En Spaniels første opgave er at finde vildt og rejse dette indenfor skudhold. Det er meget vigtigt, at søget (førskudsarbejdet), i dommerbedømmelsen, vægtes væsentlig højere end efterskudarbejdet (apportering). Det er dog klart, at apporteringerne skal hjem. En hund som viser fremragende førskudsarbejde, og mindre overbevisende efterskudsarbejde, skal altid placeres højere end en hund med mindre overbevisende førskudsarbejde og fremragende efterskudsarbejde. Gå forbi vildt : Generelt skal man være forsigtig omkring disse situationer. Definationen kan tit være hårfin, især i de situationen hvor vildtet rejses lige i kanten af hvor hundens område/søg har/burde have været. Tvivl skal altid komme hunden til gode ligesom det er meget vigtigt at tage hensyn til vindretningen, når man skal vurdere om hunden er gået forbi vildt. Eksempelvis under et medvindssøg, hvor hunden som oftest arbejder udefra og ind mod føreren, her kan vildt rejse mellem hund og fører, og kan derfor ikke bedømmes som forbigåelse af vildt. Anden sted i dette markprøvereglement defineres mellem diskvalificerende fejl (går forbi vildt i god vind) og væsentlige fejl (finder ikke vildt, revierer dårligt, dårlig udnyttelse af terrænet). Flere væsentlige fejl ved samme hund kan være diskvalificerende. Forstået på den måde, at rejses der vildt bag hunden fordi den revierer dårligt og udnytter terrænet dårligt, er det diskvalificerende, fordi det omhandler flere væsentlige fejl. Dommeren skal være meget opmærksom på situationen, hvor en hund trækkes frem til en apportering, og hvor man efter endt apportering går tilbage til udgangspunktet, hvorefter søget forsætter. I denne situationen kan man ved at gå frem og tilbage, presse evt. fugle bagud, hvorefter disse kan lette, når hunden igen starter sit søg. I disse situationen skal hunden selvfølgelig ikke belastes. Søget Vindretningen har betydelig indflydelse på hundens måde at afsøge terrænet på. Ved modvindssøg bør hunden reviere fra side til side og tilgodese de partier, der giver chance for vildt. Et medvindssøg vil være ganske anderledes. Hunden vil her ofte gå frem for så at arbejde op imod føreren. En hund kan blive belastet for at have forbigået vildt, mens kæden i virkeligheden er gået for hurtigt frem. For at dække terrænet skal løbere og fodfært i vist mål ignoreres. Vedvarende trækken frem Markprøvereglement brochure.indd 5 13/10/11 9:16:07

6 på fod er generende og ikke givtigt, og resultatet er, at vildt bliver forbigået. Under afprøvningen kan dommeren vurdere vildtfinderevne, hundens næse, fart, stil, dækning af terrænet og eventuelt mod. Rejsning af vildt/markering. Hvis en hund bevidst tager levende vildt, og dommeren er overbevist om, at vildtet ikke er skadet/anskudt, skal hunden udgå. Hvis hunden markerer for eller forsøger at rejse vildt uden effekt, må hundeføreren stoppe hunden og anmode dommeren om tilladelse til at rejse vildtet selv. Hvis en hund tager stand eller tøver let, før den støder, er dette en ekstra finesse, men hunden skal rejse på kommando. Hunden skal stoppe spontant for vildt og skud; men hvis den flytter sig lidt for at kunne markere nedslaget, viser dette intelligens og skal bedømmes positivt, f.eks. i tæt skrub/krat, hvor hunden presser vildtet ud i det åbne og så respekterer. Markeringsevnen skal anerkendes og dømmes positivt. Dårlig markering skal trække fra i bedømmelsen. Hunde der arbejder selvstændigt og med et naturligt anlæg for at jage skal tilgodeses, i modsætning til hunde som konstant guides rundt af føreren. Bevidst fangning af uskadt vildt (pegging game) Denne situation står beskrevet under diskvalificerende fejl, og skal bedømmes som sådan, dog er det meget vigtigt, at der overhovedet ikke kan være tvivl om, at det stykke vildt som hunden har bragt er uskadt, d.v.s. ikke tidligere er anskudt eller på anden måde sygt. Enhver tvivl skal komme hunden til gode. Ved enkeltsøgsprøver er det den enkelte dommer som afgør om vildtet er uskadt eller skadet, men det er en god ide, at vise hundeføreren hvorfor dommeren har besluttet som han har. Ved parsøgsprøver skal vildtet fremvises til anden dommer, så begge dommere er enige om bedømmelsen uskadt eller skadet. Af rent jagtetiske årsager skal alt vildt, som hunden fanger i søget, bringes til fører, så dommeren kan undersøge om vildtet er skadet/uskadt. Hvis en hund tydeligt fanger et stykke vildt i søget, og slipper det igen, efter det har været løftet op fra jorden, enten frivilligt eller på ordre fra føreren (fløjt eller kommando), vil dette blive betragtet som diskvalificerende fejl, og hunden vil udgå. Apportering Hvis en hund viser evner ved god markering af en anskudt fugl, der løber, og arbejder seriøst på sporet, skal den ikke automatisk udgå, hvis den ikke finder fuglen, forudsat, at fuglen ikke findes af en anden hund (eller dommer og dommerelev), som dommeren prøver på apporteringen. Markprøvereglement brochure.indd 6 13/10/11 9:16:07

7 En Spaniel skal apportere spontant, returnere hurtigt og aflevere til hånd. Sådan en apportering er ønskelig, men for megen vægt skal ikke lægges på et grebsskifte, særligt i skrub/krat, eller hvor hunden kan have haft et langt og udmattende søg op til det tidspunkt, hvor den støder vildtet og derved muliggør skud og apportering. Dette skal der tages hensyn til. En hund, som under grebsskifte eller når den kommer ud til fuglen, forlader apporteringen har diskvalificeret sig selv. En hund som under grebsskifte skal opfordres til at tage apporteringen igen (uden at forlade den) har begået en belastende fejl, som dog umiddelbart ikke er diskvalificerende. Opstår der situationer med lange eller svære apporteringer, er det vigtigt, at dommeren viser forståelse og mod nok til, at en hund/fører flyttes tættere på fuglens nedfaldssted. Dog skal man være opmærksom på hvornår og hvordan man flytter hund/fører tættere på fuglens nedfaldssted. Hvis hunden har markeret fuglen, sendes hunden fra det sted hvor den har markeret, hvorefter føreren flyttes tættere på. Har hunden ikke markeret fuglen, kan hunden kaldes ind, og bringes tættere på nedfaldsstedet før den sendes. Det er vigtigt at give hund/fører optimale betingelser for at bringe fuglen. En hundefører må ikke gå frem i terrænet uden tilladelse fra dommer under apportering Normalt er det uklogt at prøve mere end to hunde på en apportering. Hvis en hund støder vildt, som fældes, og hunden ikke klarer apporteringen, vil dommeren typisk lade den anden hund i kæden forsøge. Såfremt man afprøver hund nr. 2 på sådan en fugl, sendes den fra samme udgangspunkt som hund nr. 1, dog kan fører af hund nr. 2 bringes tættere på fuglens nedfaldssted, når hunden er sendt. Den anden hund der prøves skal, for parsøgsprøver altid være den hund der er under afprøvning hos anden dommer. For enkeltsøgsprøver altid den næste hund i startrækkefølgen. Hvis fuglen ikke bliver fundet af hundene skal dommeren/dommerne/dommeraspiranten altid selv gå ud i terrænet og lede. Hvis der på en parsøgsprøve kun er hunde tilbage hos den ene dommer, må der ikke kaldes en ny hund ind fra kæden i tilfælde af, at første hund ikke finder apporteringen, men her skal dommeren/dommeraspiranten gå direkte ud i terrænet for selv at lede. Findes vildtet af den anden hund, udgår den første hund. Finder dommer/dommerne/dommeraspiranten vildtet udgår begge de afprøvede hunde. Findes vildtet ikke, fortsætter begge. Situationen og dommerens skøn afgør, om den første hund belastes af situationen. Hvis en hund under apportering rejser vildt, frarådes det, at der skydes. Kan de 2 hunde eller dommeren/dommeraspiranten ikke finde fuglen, vil en af de 2 hunde skulle fortsætte i søg i samme terræn. Dette kan betyde, at fuglen bliver fundet under søget, og derved eyewipes begge de 2 hunde. For at undgå tvivlsomme situationer, er det en god ide, såfremt dommeren på forhånd, inden en hund sendes i søg, meddeler de 2 hunde- Markprøvereglement brochure.indd 7 13/10/11 9:16:07

8 førere, hvor langt fremme i terrænet han anser evt. fundet fugl for at gælde som diskvalifikation. Under sådanne situationer skal dommeren dog være opmærksom på, at den hund/ fører som forsætter søget, gennemgår terrænet grundigt, hvori den evt. diskvalificerende fugl kan sidde. Noten First dog down defineres som følgende: Vildt skydes ned, hvor hunden har chancen for at markere. Hunden sendes hurtigt uden forsinkelser. Vildtet bringes ikke af hunden, og heller ikke af efterfølgende hund eller dommer. Viser hunden førsteklasses arbejde på at finde fuglen, uden det dog lykkes, og fuglen selvfølgelig ikke findes af anden hund eller dommer, er noten first dog down ikke diskvalificerende på en Spanielmarkprøve. Får en hund noten first dog down, og er hundens øvrige arbejde af høj kvalitet gælder følgende: Åben klasse: Hunden kan blive 1. vinder. såfremt dens øvrige arbejde er helt i top. Vinder klasse: Hunden kan ikke blive 1. vinder, men kan i øvrigt vinderplaceres såfremt dens øvrige arbejde har været helt i top. Det anbefales endvidere, kun at skyde til det vildt som rejses af hunden. I vildtfattige terræner, kan det dog være en fordel, at skytterne skyder til alt vildt der rejses, men dette skal dommeren afgøre, alt efter forhold. Vildtbehandling Alt vildt skal undersøges for tegn på hårdmundethed. En hårdmundet hund vil sjældent vise synlige tegn på hårdhed. Den vil simpelthen trykke den ene eller begge sider af fuglen. Undersøgelse af fjer og skind vil ikke afsløre skaden. Fuglen placeres i hånden med brystet opad, og der mærkes, om ribbenene er runde og faste. Begge dommere bør undersøge vildtet i tvivlstilfælde. En levende fugl leveret med hovedet oppe og klare øjne er et tegn på god vildtbehandling. Ydre skader på en sådan fugl skal ignoreres. Skader i bagparten af en vingeskudt fasan, som har vist sig at være en stærk løber, viser sandsynligvis, at fuglen har været svær at få fat på, eller at der er tale om en ung hunds manglende erfaring i at håndtere denne situation. Tvivl skal altid komme hunden til gode. Helhedsindtryk/generelt Hunden skal vise pågåenhed og mod og samtidig være livlig og letført kort sagt være en fornøjelse at se på. Dommeren skal under afprøvningen afholde sig fra at føre samtale med nogen, og han skal hele tiden sørge for at kunne se hunden. I tilfælde af apportering skal han placere sig så han kan observere hele forløbet. Det er vigtigt, at dommerne kun dømmer hvad de ser, og ikke lader sig påvirke af observationer fra tilskuere, prøveleder og/eller andre tilstedeværende. Det er vigtigt, at dommeren dømmer efter reglerne, og ikke efter sin personlige smag. Fortolkning af reglerne må aldrig ske i et omfang så reglerne ikke længere overholdes. Markprøvereglement brochure.indd 8 13/10/11 9:16:08

9 Det er vigtigt, at dommeren ikke er fejlfinder, men vægter hundens positive egenskaber. Eksempel på fejlfinding er, hvis hunden starter med maximum og dommeren herefter trækker ned alt efter de fejl hunden begår. Det er positiv bedømmelse, hvis hunden starter på 0 og herefter skal vise sine positive egenskaber, som beskrevet under 14 - fortrin. Det er dog vigtigt at forstå, at begår hunden diskvalificerende fejl eller flere væsentlige fejl, som beskrevet under 12 og 13, skal disse bedømmes som sådan. Se i øvrigt under Karaktergivning på markprøver. 12 Diskvalificerende fejl Går forbi vildt i god vind, hårdmundethed, piben og halsgivning, knaldapportering, prelning, refusering af vand og bevidst fangning af uskadt vildt. Anden hund eller dommer finder vildt efter afprøvet hund (eyewipe). 13 Væsentlige fejl Finder ikke vildt, revierer dårligt, dårlig udnyttelse af terrænet, stopper ikke for skud og vildt, støjende føring, dårlig kontrol. 14 Fortrin Naturlig vildtfinderevne, næse, pågåenhed, markeringsevne, stil, kontrol, let og stille føring, apportering og aflevering. 15 Klasseinddeling Åben klasse: Deltage kan alle hunde, som ikke har opnået 2 vinderplaceringer i klassen, eller som har været ført i vinderklasse uanset resultat. Her stilles der krav om den for jagt nødvendige effektivitet og lydighed. Vinderklasse: Deltage kan hunde, der som minimum er præmieret i åben klasse. Adgangskravet administreres af markprøveudvalget/bestyrelsen, og kan skærpes, men skal i så tilfælde være oplyst i medlemsbladet og på klubbens hjemmeside inden sæsonstart. I vinderklasse stilles der skærpede krav til den gennemtrænede hund om format, rutine, effektivitet og lydighed. Åben klasse skal netop adskille sig fra vinder klasse ved, at der dømmes efter den passus i reglerne der siger, at der kræves den, for praktisk jagt, nødvendige effektivitet og lydighed. Dette hensyn skal afspejle sig i bedømmelsen og i antallet af vildt der fældes over hunden samt i apporteringernes sværhedsgrad. 16 Antal hunde Der kan deltage max. 16 hunde pr. klasse. Parsøgsprøver dog max 32 hunde. Undtaget herfor er Markprøvemesterskabet, hvor antallet af hunde kan være større. Der skal mindst være 6 hunde i Cocker åben klasse, 6 hunde i A.V. åben klasse, 8 hunde i Cocker vinderklasse, 10 hunde i A.V. vinderklasse, for at den kan afvikles. Normalt kan en føre kun deltage/føre hund i en klasse på dagen. Skulle der dog samme dag, på samme terræn afholdes prøver i flere klasser, er det muligt at føre hund i flere klasser. Eksempelvis hvis der er både åben klasse og vinderklasse eller A.V. og Cockere på samme dag, på samme terræn. Det betinges dog, at prøverne afholdes i forlængelse af hinanden og ikke på samme tidspunkt. Dog kan der på mesterskabet ikke føres Cockere i A.V. mesterskabet, hvis de har deltaget i cockermesterskabet Markprøvereglement brochure.indd 9 13/10/11 9:16:08

10 17 Raceinddeling Alle varianter (A.V.): Åben/vinder klasse for alle spanielvarianter. Cocker: Åben/vinder klasse. 18 Mesterskabsprøve Afholdes som vinderklasse sidst på markprøvesæsonen. Der skal minimum være 8 hunde i Cocker vinderklasse og minimum 10 hunde i A.V. vinderklasse. Ved tilstrækkelig tilmelding kan der afholdes mesterskabsprøve for alle varianter (A.V.) såvel som for Cockere. Deltage kan alle spaniels, der opfylder bestyrelsens/markprøveudvalgets krav til kvalifikation det pågældende år, som offentliggjort i medlemsbladet og på klubbens hjemmeside. Hundene skal være stambogsført i D.J.R. eller i en af D.J.R. anerkendt organisation. Mesterskabsprøven afvikles altid efter internationalt mønster med to-dommer-system, hvor der afprøves to hunde ad gangen. De to hunde er i kæden samtidig under bedømmelse af hver sin dommer. Laveste startnummer til højre. Alle hunde, der ikke diskvalificeres, prøves under begge dommere. 19 Fortrinsret ved tilmelding til mesterskabsprøven Hunde med vinderplaceringer på markprøver arrangeret af Klubben for Field Trial Spaniels har fortrinsret ved tilmelding. Højeste placering først. Udenlandsk ejede eller i udlandet indkøbte hunde kan kvalificere sig på Klubben for Field Trial Spaniels arrangerede markprøver på lige fod med dansk ejede hunde. Kvalifikation gennem udenlandske markprøver kan kun ske ved godkendelse af Klubben for Field Trial Spaniels bestyrelse. Der kræves dokumentation for opnåede resultater. 20 Præmiering Hunde, der viser tilstrækkelig kvalitet, kan placeres som eller 4. vinder. Hunde, der viser tilstrækkelig kvalitet, men som ikke har opnået vinderplacering, kan præmieres med bestået. Hunde, for hvilke der ikke har været fældet vildt, kan ikke præmieres. Hunde der ikke har været afprøvet i 2 slip, kan ikke præmieres. Alle hunde, der opnår præmiering, tildeles diplom/prøvebevis. Den bedste hund på dagen, behøver nødvendigvis ikke at blive 1. vinder, men kan blive 2. vinder. Det må aldrig blive en selvfølge, at man udnævner en 1. vinder. Det er vigtigt, at dommeren i sine præmieringer tager hensyn til om der er tale om åbeneller vinderklasse. Som nævnt under 15 klasseinddeling, skal der i åben klasse først og fremmest stilles krav om den, for jagt, nødvendige effektivitet og lydighed. Hvor imod der i vinderklassen stilles skærpede krav til den gennemtrænede hund om format, rutine, effektivitet og lydighed. Udnævner man en 1. vinder i vinderklassen, skal hunden vise championatskvalitet. Markprøvereglement brochure.indd 10 13/10/11 9:16:08

11 Især med avl for øje, er det vigtigt, at 1. vinderen i vinderklasse udviser arbejde af meget høj kvalitet. Der må aldrig herske tvivl om, at udnævnes der en 1. vinder, har den høj kvalitet og er værdig til at blive champion, og derved måske blive benyttet kraftigt i avlen. Det er vigtigt, at dommeren orienterer sig om, hvad ordet høj kvalitet betyder. Når man udnævner en 1. vinder, må der ikke være tale om prøvens kvalitet, men en generel høj kvalitet blandt Spaniels i det hele taget. Dommerne kan enten placere hundene ud fra deres præstation i den ordinære afprøvning eller foretage en matchning, hvor hundene afprøves to ad gangen under begge dommeres fælles bedømmelse. Der skydes ikke under matchningen. Matchning (run-off) bruges kun hvis 2 eller flere hunde står fuldstændig ens. Dette betyder, at det udelukkende er run off som afgør hundenes indbyrdes placering. Se i øvrigt under: Karaktergivning på markprøver. 21 Stambogsføring Alle markprøveresultater stambogsføres i Dansk Jagthunde Registrering (D.J.R.) 22 Titler En hund, der har opnået to gange 1. vinder i vinderklasse eller vinder mesterskabsprøven én gang, tildeles titlen Dansk Field Trial Champion (DK.F.T.Ch.) 23 Dommere Dommere uddannes/autoriseres efter regler udarbejdet af dommerudvalg/bestyrelse. Dommerne opdeles i to grupper: Panel B-dommere: Med ret til at dømme Træningsmarkprøver samt Working Tests i begynder- og åben klasse. Panel A-dommere: Med ret til at dømme Træningsmarkprøver, Working Tests samt Markprøver i åben- og vinderklasse. Udenlandske dommere godkendes af bestyrelsen efter indstilling fra markprøveudvalget. Undermenu Appendix C. Markprøver 1) Karaktergivning på markprøver. Dette notat skal ses som en støtte for dommerne på en markprøve med hensyn til klassificering af de enkelte hundes slip, jf. markprøvereglementets 11, 12, 13 og 14. Karaktergivningen for de enkelte slip bør altid ledsages af en kort note om hundens arbejde. Til karaktergivning anvendes i praksis A+, A, A og B. Hver karaktergivning dækker som følger: A+) Gives for den helt ekstraordinære præstation. F. eks. efter et perfekt slip, hvor hunden afslutter med at apportere en løber, den har taget fod op af. Hvis en hund får denne karakter, skal den have vist exceptionelt arbejde på de punkter, der betegnes som godt spanielarbejde. Se især markprøvereglementets 11 og 14. Markprøvereglement brochure.indd 11 13/10/11 9:16:08

12 A) Gives for det rene slip uden komplikationer. Hundens arbejde har til fulde levet op til, hvad der betegnes som godt spanielarbejde (se markprøvereglementets 11), og levet op til den standard, som prøven i øvrigt har, i godt samarbejde med føreren. A-) Hundens arbejde har levet op til prøvens standard, og hvad der kan betegnes som godt spanielarbejde, men der har været enkelte ting, som kunne være bedre. Små fejl, som belaster helhedsindtrykket, men ikke fejl, som kan betegnes som væsentlige, idet der så skal gives et B. B) Rimeligt godt spanielarbejde, som dog ikke helt lever op til prøvens standard. Arbejdet kan være belastet af enkelte væsentlige fejl, som ikke er diskvalificerende fejl. Dog skal det bemærkes, at flere væsentlige fejl sammenlagt kan være diskvalificerende. Hvis en hund får karakteren B i to eller flere slip, vil det normalt betyde, at hunden ikke kan vinderplaceres, men stadig har mulighed for et bestået. Når der i ovenstående bruges ordene væsentlige fejl og diskvalificerende fejl, henvises til markprøvereglementets 12 og 13. Det anbefales alle panel-dommere at benytte ovenstående karaktergivning på markprøver arrangeret af Klubben for Field Trial Spaniels. Karaktergivningen vil lette forståelsen dommerne imellem og give et lang bedre grundlag, når hundene skal præmieres og placeres. Markprøvereglement brochure.indd 12 13/10/11 9:16:09

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

Bedømmelsesvejledning juni 2017

Bedømmelsesvejledning juni 2017 Bedømmelsesvejledning juni 2017 Denne bedømmelsesvejledning skal ses som en hjælp til den enkelte dommer og den indeholder ting og situationer, som den samlede dommerstand har opnået enighed omkring på

Læs mere

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben Specialklub under DKK Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Indholdsfortegnelse: Side 3-4 Kapitel 1 Overordnede principper for markprøverne

Læs mere

SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK

SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK OPDATERET D. 05.10.2017 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Overordnede principper for markprøverne... 2 Kapitel

Læs mere

RJK s markprøvereglement

RJK s markprøvereglement RJK s markprøvereglement Pr. marts 2009 (revideret august 2012). Kapitel 0 - Forord Introduktion a. En markprøve er et arrangement, der har til formål at bedømme jagthundes arbejde ved afholdelse af konkurrencer

Læs mere

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006.

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006. 1 Indhold: Indledning.... side 3 Tilrettelæggelse af en WT... side 3 Etiske regler... side 3 Adgangsbetingelser... side 4 Bedømmelse... side 4 Praktiske forhold ved bedømmelse... side 5 Klasser og præmiering...

Læs mere

VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning.

VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Dansk Retriever Klub. VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Indledning. B-prøver afholdes normalt uden for den egentlige

Læs mere

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Indledning En Working Test (WT) afholdes med det formål at vurdere brugsegenskaberne for de deltagende retrievere. Retrieveren er jægerens uundværlige hjælp

Læs mere

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub Prøvens formål er at vække og støtte interessen for hundens arbejde efter skuddet, og derigennem at tjene til højnelse af jagtkulturen, samt at

Læs mere

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR.

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014 Ansøgning om arrangement: Kredse som ønsker at ansøge om afholdelse af en DM/VM udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Det er BHR der beslutter,

Læs mere

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL REGLEMENT for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL Formålet med sporprøven er at bedømme beaglens evne til selvstændigt at kunne udrede et spor på frisk fært og finde vildtet. Dels

Læs mere

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve Dommervejledning for Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Tollerjagtprøve Indholdsfortegnelse Skema til dommervejledning... 3 Tabel 1: Vejledende skema for bedømmelse af fejl og mangler i hundearbejdet

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1 Regler for Dansk Ruhår Klub's Jagtegnethedstest JET1 Nærværende regler for Dansk Ruhår Klub's jagtegnethedstest træder i kraft den 01.01.2016 REGLER FORDANSK RUHÅR KLUB's Jagtegnethedstest JET1 DANSK RUHÅR

Læs mere

DGSK efterårs vinderklasse 25.9.2010 ved Langebæk, Sjælland. Dommer Allan Nissen 166

DGSK efterårs vinderklasse 25.9.2010 ved Langebæk, Sjælland. Dommer Allan Nissen 166 DGSK efterårs vinderklasse 25.9.2010 ved Langebæk, Sjælland. Dommer Allan Nissen 166 Søren Thygesen, Østjyllands Fie 01365/2009 Østjyllands RB Fie slippes på stub og græs i modvind, anlægger et stort og

Læs mere

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER Udgivet 2013 1 MARKPRØVEREGLEMENT OG VEJLEDNING 2013 Indhold: Markprøvereglement Kapitel 1. Markprøvernes formål...3 Kapitel 2. Prøveformer og klasseinddeling...3

Læs mere

Retrievernes Jagthundeklub Markprøvereglement

Retrievernes Jagthundeklub Markprøvereglement Retrievernes Jagthundeklub Markprøvereglement 1 RJK s markprøvereglement Pr. september 2016 Kapitel 0 - Forord Introduktion a. En markprøve er et arrangement, der har til formål at bedømme jagthundes arbejde

Læs mere

Working Test R E G L E M E N T D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1

Working Test R E G L E M E N T D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1 Working Test R E G L E M E N T 2 0 1 0 D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Etiske regler... side 3 4. Adgangsbetingelser...

Læs mere

VEJLEDNING TIL HUNDEFØRERE VED IGP3 DM OG UDTAGELSER

VEJLEDNING TIL HUNDEFØRERE VED IGP3 DM OG UDTAGELSER VEJLEDNING TIL HUNDEFØRERE VED IGP3 DM OG UDTAGELSER Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IGP2 eller IPO2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point

Læs mere

REGLER FOR DANMARKS JÆGERFORBUNDS UDVIDEDE APPORTERINGSPRØVE

REGLER FOR DANMARKS JÆGERFORBUNDS UDVIDEDE APPORTERINGSPRØVE REGLER FOR DANMARKS JÆGERFORBUNDS UDVIDEDE APPORTERINGSPRØVE I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede

Læs mere

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22.

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22. FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22.29 INTERNATIONALE MARKPRØVEREGLER FOR INDIVIDUELLE - OG PRØVER MED

Læs mere

Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Revideret af DU august 2016.

Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Revideret af DU august 2016. Dansk Retriever Klub VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE A. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Revideret af DU august 2016. Indledning. A-prøver afholdes i

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse til schweissdommer Gældende fra 1. januar 2012 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Skal have ført mindst 2 forskellige hunde til 2 præmie

Læs mere

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Ændringen af reglementet er godkendt af DKK Nærværende reglement tiltrædes og er gyldig fra 01.01.2016. Udgivet

Læs mere

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor Solrød 1. januar 2018 1 Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester

Læs mere

Retrievernes Jagthundeklub Workingtest reglement

Retrievernes Jagthundeklub Workingtest reglement Retrievernes Jagthundeklub Workingtest reglement 1 RJK s workingtest reglement Pr. april 2016 Kapitel 0 - Forord Introduktion a. En workingtest er en hundeprøve, der har til formål at bedømme de jagtlige

Læs mere

IMP-A (Auslese) er en avlsprøve på excellent præstationsniveau og en deltagelse på A-niveau kræver at hunden er avlsgodkendt nationalt.

IMP-A (Auslese) er en avlsprøve på excellent præstationsniveau og en deltagelse på A-niveau kræver at hunden er avlsgodkendt nationalt. Peter-W. Jürgensen, Nørre Have 7 DK 7100 Vejle DMK Peter-W. Jürgensen IMP-11. -13.Okt. 29.06.2013 Internationale Münsterländer Prüfung (IMP) Den internationale Münsterländersammenslutning (Kleine Münsterländer

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub

SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub 1 Indhold: Kapitel 1. Sporprøvernes formål...side 3 Kapitel 2. Prøveform og klasseinddelinger...side 3 Kapitel 3. Administrative bestemmelser...side 4 Kapitel

Læs mere

Prøveledermappe A-prøver Dansk Retriever Klub Dansk Retriever Klub - 1 -

Prøveledermappe A-prøver Dansk Retriever Klub Dansk Retriever Klub - 1 - A-prøver - 1 - Marts 2009 Indhold Side: Markprøve A Generelt Åbenklasse Vinderklasse Prøvelederens ansvar og kompetence på A-prøver Forudsætninger for at være prøveleder Ansvar Kompetence Andre spørgsmål

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester i schweissarbejde.

Læs mere

Unghundemesterskabet 2012

Unghundemesterskabet 2012 Unghundemesterskabet 2012 Traditionen tro afholder RJK Unghundemesterskab den anden søndag i august. Søndag d. 12. august byder RJK velkommen til Unghundemesterskab 2012, som afholdes ved det skønne Skanderborg

Læs mere

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget )

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget ) VEDTÆGTER for DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932 ( Derbyudvalget ) Kapitel 1. Organisation 1. Følgende specialklubber, Engelsk Setter Klub i Danmark, Dansk Irsksetter-Klub, Dansk Gordon Setter

Læs mere

REGLEMENT FOR WORKING TEST

REGLEMENT FOR WORKING TEST REGLEMENT FOR WORKING TEST Udgivet 2013 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Etiske regler... side 3 4. Adgangsbetingelser... side 4 5. Bedømmelse... side 4 6. Praktiske

Læs mere

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Prøvernes formål At støtte og virke vejledende for terrierracernes avl og brug gennem en bedømmelse af den enkelte hunds anlæg og avlsværdi i de discipliner,

Læs mere

DERBY AFPRØVNINGSREGLER FOR KORTHÅRET HØNSEHUND

DERBY AFPRØVNINGSREGLER FOR KORTHÅRET HØNSEHUND DERBY AFPRØVNINGSREGLER FOR KORTHÅRET HØNSEHUND Derby-prøven er en anlægsprøve for unge, mest uerfarne korthår. Prøven har til formål at fastlægge de medfødte arvelige anlæg for hundenes jagtlige egenskaber

Læs mere

Reglerne vedr. HZP (Verbands-Herbstzuchtprüfung)

Reglerne vedr. HZP (Verbands-Herbstzuchtprüfung) Reglerne vedr. HZP (Verbands-Herbstzuchtprüfung) A) Generelt 27 (1) HZP ens hovedformål er at konstatere udviklingen af jagthundens naturlige anlæg, med henblik på egnethed og brugbarhed som jagt- og avlshund.

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg

DKK s Schweisshundeudvalg DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse tilog autorisation som schweissdommer Gældende fra 1.januar 2017 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Ansøger skal have ført 2 hunde til 1

Læs mere

REGLEMENT FOR WORKING TEST

REGLEMENT FOR WORKING TEST REGLEMENT FOR WORKING TEST Udgivet 2018 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Administrative bestemmelser... side 3 4. Etiske regler... side 4 5. Adgangsbetingelser...

Læs mere

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne)

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne) REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne) I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. FULDBRUGSPRØVENS FORMÅL Prøven er for den veldresserede, alsidige og nervefaste stående jagthund,

Læs mere

REGLEMENT FOR WORKING TEST

REGLEMENT FOR WORKING TEST REGLEMENT FOR WORKING TEST Udgivet 2017 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Administrative bestemmelser... side 3 4. Etiske regler... side 4 5. Adgangsbetingelser...

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

DHK s regler for kvalifikationskonkurrencer sæson 2018/2019

DHK s regler for kvalifikationskonkurrencer sæson 2018/2019 DHK s regler for kvalifikationskonkurrencer sæson 2018/2019 1. Kvalifikationskonkurrencer 1.1 Konkurrencerne afholdes efter gældende ISDS-regler. 1.2 Reglerne gælder for kvalifikationskonkurrencer, der

Læs mere

Regler for. Jagtegnethedstest JET1

Regler for. Jagtegnethedstest JET1 Regler for Jagtegnethedstest JET1 Nærværende regler for Jagtegnethedstest JET1 træder i kraft den 15.08.2017 REGLER Jagtegnethedstest JET1 AVLSMÅL Avlsmålet for stående kontinentale hunde er at fastholde

Læs mere

Konkurrence regler. Danskejede hunde dokumenterer hvilken klasse de er kvalificerede til via deres HTM resultatbog.

Konkurrence regler. Danskejede hunde dokumenterer hvilken klasse de er kvalificerede til via deres HTM resultatbog. Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer

Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer Gældende fra 1. januar 2018 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Ansøger skal have ført 2 forskellige hunde til 1 præmie på 1.000

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab.

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i Beach Handball Almindelige bestemmelser

Læs mere

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. PRØVERNES FORMÅL På baggrund af to dages afprøvning inden for jagtområderne SKOVARBEJDE, MARKARBEJDE og VANDARBEJDE at

Læs mere

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest i redningsberedskabet 5. del, afsnit 13, side 1 Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest Formål Optagelsestesten har til formål at bedømme hundens trænbarhed samt om hundens karaktertræk er anvendelige

Læs mere

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010)

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i strandhåndbold Almindelige bestemmelser 1.1

Læs mere

PRØVEKRITIK. DM 2012 Kontinentale Racer 14.10.2012 DK03549/2008

PRØVEKRITIK. DM 2012 Kontinentale Racer 14.10.2012 DK03549/2008 DM 2012 Kontinentale r 14.10.2012 ambi DK03549/2008 Jakob Poulsen 0002 Ambi slippes på stub i svag modvind. Anlægger et tilpas stort og dækkende søg foran fører.farten er god og stilen er prima med hovedet

Læs mere

REGLER for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab

REGLER for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab Danmarks Jægerforbund Molsvej 34 8410 Rønde Tlf. +45 88 88 75 00 post@jaegerne.dk REGLER for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab Publikationen er udgivet af Rådgivning og Uddannelse,

Læs mere

REGLER. for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab. Arkivfoto/Danmarks Jægerforbund, Kalø

REGLER. for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab. Arkivfoto/Danmarks Jægerforbund, Kalø REGLER for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab Arkivfoto/Danmarks Jægerforbund, Kalø Fotograf Jens O. Pedersen I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER INDLEDNING Regler for Jægerforbundets

Læs mere

til rådighed for spørgsmål, drøftelser og vejledning for specialklubberne.

til rådighed for spørgsmål, drøftelser og vejledning for specialklubberne. DKKs MENTALBESKRIVELSE Specialklubben opfordres til at arbejde med og evaluere de indkomne resultater. Flere specialklubber arbejder målrettet med avlsstrategier for racens mentalitet og følger udviklingen

Læs mere

Tollerjagtprøven er en markprøve, som afholdes

Tollerjagtprøven er en markprøve, som afholdes Tollerjagtprøvereglement Gældende reglement Nyt reglement Kommentarer 2 Organisation og godkendelse Tollerjagtprøven er en markprøve, som afholdes efter regler vedtaget af DNSDTRK s bestyrelse og godkendt

Læs mere

Referat af vintermødet d. 10. januar 2015 i Vissenbjerg.

Referat af vintermødet d. 10. januar 2015 i Vissenbjerg. Referat af vintermødet d. 10. januar 2015 i Vissenbjerg. Flemming F. bød velkommen og orienterede kort om, hvorfor programmet var blevet ændret. Den 15. januar skal der vælges nyt bestyrelsesmedlem til

Læs mere

Spidshundeklubbens Sporudvalg

Spidshundeklubbens Sporudvalg Spidshundeklubbens Sporudvalg Generelle bestemmelser vedrørende sporprøver for: Finsk Spids Hvid svensk Elghund Jämthund Karelsk Bjørnehund Norbottenspids Norsk Elghund, grå Norsk Elghund, sort Russisk

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement Reglementet er gyldigt fra 1. januar 2014. Reglementet er godkendt af DNSDTRK den 6. juli 2013 og DKK den 2013 Gældende fra 1. januar

Læs mere

Udstillingsregler for Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening

Udstillingsregler for Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening Udstillingsregler for Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening 1. Indledning Disse bestemmelser gælder for udstillinger arrangeret af Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening (DCKF). Pelsavlernes internationale udstilling

Læs mere

Medlemsmøde lørdag d DRK s Markprøver: Information & dialog

Medlemsmøde lørdag d DRK s Markprøver: Information & dialog Medlemsmøde lørdag d.9.2.2019 DRK s Markprøver: Information & dialog Dagsorden 1. DRK s prøvetilbud 2. DRK s fagudvalg Frokost 3. MU indlæg 4. DU indlæg 5. Debat og dialog Fakta - tilmeldinger 1. DRK s

Læs mere

Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement

Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement Gældende fra 1. januar 2013 Indhold: 1 Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Vildtspor, Championatsklassens sporelementer:

Læs mere

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line.

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Hvalpekonkurrence Øvelse 1, lineføring Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Dommeren kan kommandere: fremad gå venstre om højre om omkring, 3 skridt fremad og

Læs mere

Finder markprøverne de bedste jagthunde? Tekst: Ole Geert Dam Fotos: Bent Jørgensen

Finder markprøverne de bedste jagthunde? Tekst: Ole Geert Dam Fotos: Bent Jørgensen Finder markprøverne de bedste jagthunde? Tekst: Ole Geert Dam Fotos: Bent Jørgensen Som nogle af de meget få hunderacer i verden, fik Retrieverracerne navn efter de egenskaber som var grundlaget for deres

Læs mere

PRØVEKRITIK. Sydjylland

PRØVEKRITIK. Sydjylland Staal F-Lian DK05026/2015 Helge Jensen 0001 Lian starter i roer i god vind, og anlægger et godt arealdækkende søg, i høj fart og i en smuk stil med højt båret hoved. Arbejder i god kontakt til sin fører.

Læs mere

Indhold: 1. Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2

Indhold: 1. Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Indhold: 1 Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Sporelementer fælles for DM og champinatsklassen: Sporelement 1. Startområde (kasse) 3 Sporelement 2. Knæk, vinkelrette

Læs mere

Apporteringsprøveregler for jagthunde

Apporteringsprøveregler for jagthunde Apporteringsprøveregler for jagthunde APPORTERINGSPRØVEREGLER FOR JAGTHUNDE Uddrag af Dansk Jagthundeudvalgs Fælles markprøveregler for stående hunde Apporteringsprøveregler for jagthunde 32. Prøvens mål

Læs mere

PRØVEKRITIK. Dm Falster - Kontinentale 13.10.2013

PRØVEKRITIK. Dm Falster - Kontinentale 13.10.2013 Hals Bondens Bono DK09937/2010 Svend W. Larsen 0002 Bono slippes i roer i god vind. Arbejder energisk. Søget er passende stort og velanlagt, udnytter den svage vind udmærket, støttet af fører. Farten er

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE. Prøvernes formål

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE. Prøvernes formål Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Prøvernes formål At støtte og virke vejledende for terrierracernes avl og brug gennem en bedømmelse af den enkelte hunds anlæg og avlsværdi i de discipliner,

Læs mere

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER Revideret marts 2008 1 Indholdsfortegnelse Sidst revideret 1 Indholdsfortegnelse 2 Generel information 3 Fremsendelse af kataloger 3 Prøveleder på Working tests

Læs mere

Dansk Kennel Klubs Mesterskabsprøve 2010 2 heat og matchning

Dansk Kennel Klubs Mesterskabsprøve 2010 2 heat og matchning Dansk Kennel Klubs Mesterskabsprøve 2010 2 heat og matchning Efter votering fortsætter følgende hunde til 2. heat. Hundenes rangering er som følger. B. DKJCH Malthe 1A ES. Siv 1A P. Spurvfugldalens Katja

Læs mere

Dansk Drentsche Patrijshond Klub

Dansk Drentsche Patrijshond Klub Dansk Drentsche Patrijshond Klub Nyhedsbrev Febuar 2017 Kære medlemmer, vi håber at i vil tager god imod dette inisiativ angånde sådan en nyhedsbrev. Vi håber at kunne informere jer på denne måde med diverse

Læs mere

Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement.

Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement. Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement. Indhold: Side Kapitel 01 Sporprøvernes formål.. 02 Kapitel 02 Prøveform og klasseinddeling 02 Kapitel 03 Kvalifikationsprøver, Sportype, Sporenes opbygning

Læs mere

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE 2012 1. Indstilling af elever.. 2 2. Godkendelse af elever.. 3 3. Elevkursus 3 4. Elevtjeneste.. 3 5. Dommeraspirantprøvebedømmelse. 4 6. Aspiranttjeneste...

Læs mere

Dansk Jagthunde Derby 2013 2. dagens afprøvninger omkring Gl. Toftegaard

Dansk Jagthunde Derby 2013 2. dagens afprøvninger omkring Gl. Toftegaard Dansk Jagthunde Derby 2013 2. dagens afprøvninger omkring Gl. Toftegaard Efter fredagens afprøvninger i 1.heat fortsatte følgende 11 hunde til 2. dagen på årets Jagthundederby: ES Storaaens Eddie, ejer

Læs mere

Regler for UNGHUNDETEST

Regler for UNGHUNDETEST Regler for UNGHUNDETEST Nærværende regler for Dansk Ruhår Klub's Unghundetest afløser de pr. 01.08.2009 gældende regler for Dansk Ruhår Klub's Unghundeprøve og træder i kraft den 01.03.2010 REGLER FOR

Læs mere

Unghunde: ( 0 24 mdr.)

Unghunde: ( 0 24 mdr.) Unghunde: ( 0 24 mdr.) Løsgående hinter på afmærket bane med vinkler og stop. Afstås fra løsgående, reduceres pointtallet forlods med 3. Endvidere vises dæklydighed på kort og langt hold. "På langt hold"

Læs mere

Markprøver: B- Prøver: Inddeles i 3 niveauer: begynderklasse, åben klasse og vinder klasse.

Markprøver: B- Prøver: Inddeles i 3 niveauer: begynderklasse, åben klasse og vinder klasse. Søndag d. 21.03.2010. Søndagen stod i funktionens tegn. Torben Poulsen (TP) var inviteret til at give deltagerne et indblik i det danske prøve system og hvilke egenskaber hos hundene, der er ønskeværdige

Læs mere

Jagtgebrauchshundverband. e. V.

Jagtgebrauchshundverband. e. V. Jagtgebrauchshundverband. e. V. Ordnung für Verbandszuchtprüfungen Stand 2006 Prøveregler for Verbands-Jugendprüfung VJP Gennemførelsen af prøven Bedømmelse 13 Skal- og bør- bestemmelser (1) Prøvereglerne

Læs mere

BHR 18. september 2013

BHR 18. september 2013 Opdateringer til konkurrenceprogram 2012 samt bedømmelses beslutninger truffet på dommermøder. 28 09 2011 Besked udsendt af DKK BHU 14 01 2012 DKK Dommermøde 02 02 2013 DKK Dommermøde 24 08 2013 Dommermøde

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement Reglementet er gældende fra 1. januar 2016. Reglementet er godkendt af DNSDTRK den 15.10.2015 og af DKK den 22.12.2015 Dansk Nova

Læs mere

Få den jagtkammerat du fortjener

Få den jagtkammerat du fortjener Få den jagtkammerat du fortjener ROLF ANDERSEN 1 forlaget INDBLIK FÅ DEN JAGTKAMMERAT DU FORTJENER FÅ DEN JAGTKAMMERAT DU FORTJENER Copyright 2012 Rolf Andersen All rights reserved Udgivet 2012 af forlaget

Læs mere

DGI Fører og Hund samarbejde

DGI Fører og Hund samarbejde DGI Fører og Hund samarbejde konkurrenceprogram FH 2 August 2003 Bedømmelseskriterier: Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund (herefter H) og fører (herefter F) højt, samt

Læs mere

Regler for. Jagtegnethedstest JET2

Regler for. Jagtegnethedstest JET2 Regler for Jagtegnethedstest JET2 Nærværende regler for Jagtegnethedstest JET2 træder i kraft den 01.01.2018 REGLER FOR Jagtegnethedstest JET2 AVLSMÅL Alsmålet for stående kontinentale hunde er at fastholde

Læs mere

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 4 af 4 www.flatcoat.dk

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 4 af 4 www.flatcoat.dk MARKPRØVER. Hvalpen er nu ved at nå en alder, hvor den nærmest ikke er hvalp længere, men i stedet en ung - hund. Det er sikkert vanskeligt at forstå, hvordan den nuttede hvalp, som indtog dit hjem, i

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtaget på stiftende generalforsamling 21-10-1997 27.10.15 Revideret på generalforsamling 25.10.2000 / 22.10.2012. Tilføjet 2.11.2012-21.10.2013 20.2.2014-27.10.2014

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved.

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved. Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab for Seniorer Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i

Læs mere

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER Udgivet 2018 1 MARKPRØVEREGLEMENT OG VEJLEDNING 2018 Indhold: Markprøvereglement Kapitel 1. Markprøvernes formål...3 Kapitel 2. Prøveformer og klasseinddeling...3

Læs mere

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVER ABC BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC I programmet er kun ABC prøven beskrevet. Begynderprøve B skal udføres og bedømmes som beskrevet i Begynderprøve ABC gruppe B. Begynderprøve

Læs mere

Driftsforeningen Padborg Park anvender navnet Dansk Drifting Serie (DDS)

Driftsforeningen Padborg Park anvender navnet Dansk Drifting Serie (DDS) SPORTSREGLEMENT FOR DANSK DRIFTING SERIE 2014 1. Titel. 1.1 Seriens navn. Seriens navn er Dansk Drifting Serie (DDS) og tilrettelægges af Driftsforeningen Padborg Park (DPP), under udviklingsaftale med

Læs mere

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges.

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges. FORMÅLET MED MESTERSKABET Formålet med et nationalt eller internationalt mesterskab i langtidspiberygning er at lade enkeltpersoner og/eller hold konkurrere om at ryge længst muligt på en pibe uden at

Læs mere

Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011.

Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011. Den 13. maj 2011 TU 107-11 Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011. 1. Tilmelding til ØST Kvalifikationsturnering U-14. Turneringen administreres af HRØ. Der

Læs mere

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning Pistol 15 m Pistol 15 m Opdateret september 2014 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Deltagerberettigede er alle,

Læs mere

Klage fra Johnni Chortzen og Jimmy Christiansen over afgørelse ved DM 2013.

Klage fra Johnni Chortzen og Jimmy Christiansen over afgørelse ved DM 2013. Vedr.: Klage fra Johnni Chortzen og Jimmy Christiansen over afgørelse ved DM 2013. Johnni Chortzen, Nykøbing F. Petanque Klub, og Jimmy Christiansen, Gribskov Petanque Klub, har den 2. september 2013 anket

Læs mere