Ansøgning fra Familiebehandlingen, Herning om godkendelse til misbrugsbehandling på Nordlys i henhold til SEL 101

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning fra Familiebehandlingen, Herning om godkendelse til misbrugsbehandling på Nordlys i henhold til SEL 101"

Transkript

1 Ansøgning fra Familiebehandlingen, Herning om godkendelse til misbrugsbehandling på Nordlys i henhold til SEL 101 Familiebehandlingen ønsker godkendelse som behandlingstilbud for misbrugende forældre til mindre børn, og gravide stofmisbrugere, herunder gravide som ønsker at indgå i tvangstilbageholdelse, henvist fra eksterne kommuner. Ansøgningen drejer sig om godkendelse af behandlingstilbud i henhold til 101, indenfor nuværende målgruppe jfr. Servicelovens stk. 4 med uændret driftsgrundlag jfr. Servicelovens 66 og 67. Begrundelse for ansøgningen Nordlys tilbyder døgnophold med fokus på, hvordan der kan arbejdes med kontakt og relation som afgørende forudsætning for et fælles familieliv mellem forældre og barn. Som supplement til denne behandling ønskes tilbuddet udvidelse til også at omfatte misbrugende forældrene, som, af eksterne kommuner, er visiteret til misbrugsbehandling efter 101. Denne udvidelse af målgruppen kan ses som en konsolidering af driften på Nordlys, når misbrugsbehandling kan indeholdes i det samlede tilbud på Nordlys. Nogle familiemisbrugsbehandlingssteder, beliggende i andre kommuner/regioner er lukket, og Nordlys har fået henvendelse fra ekstern kommune om mulighed for at tilbyde behandling til den nuværende målgruppe suppleret med misbrugsproblemer. Ansøgning om ønsket om godkendelse i henhold til Servicelovens 101 skal ses på denne baggrund. Anbringende kommuner skal i deres kvalitetsstandard angive, hvilke godkendte behandlingssteder der samarbejdes med. Det er et formelt krav, at tilbuddet skal være godkendt i henhold til Servicelovens 101 for at kunne optages på denne liste. Målet for ansøgningen er at Nordlys ydelser udvides til også at omfatte tilbud i henhold til Servicelovens 101 til familier hvor en eller begge forældre har misbrugsproblemer. Der er i denne sammenhæng udelukkende tale om forældre, der er visiteret fra eksterne kommuner. Den nuværende målgruppe for Nordlys fastholdes, men behandlingstilbuddet udvides så misbrugende forældre med mindre børn ved ophold på Nordlys kan få relevant misbrugsbehandling, og anbringende kommune kan anvende Nordlys som tilbud i henhold til behandlingsgarantien. At der er focus på familiebehandlingen betyder, at det kun en afgrænset del af lovgrundlag og kvalitetsstandard er relevant for behandlingen på Nordlys. Nordlys har erfaringer med denne målgruppe, og ønsker at formalisere erfaringerne i en godkendelse som nødvendig forudsætning for at kunne tilbyde behandling til misbrugende forældre. Ansøgning giver lejlighed til at erfaringerne systematiseres og beskrives. Samtidig er der igangsat kompetenceudvikling omkring misbrug for personalegruppen, og to medarbejdere er efteruddannet i misbrugsbehandling. Nordlys er parat til at leve op til de krav, der måtte blive stillet for at opnå en formel godkendelse i henhold til Servicelovens

2 Beskrivelse af Nordlys De grundlæggende principper for behandlingsarbejdet på Nordlys Princippet om aktivitet: Det er gennem aktivitet at enhver udvikling finder sted Mennesket kan derfor kun ændre personlighedstræk og livsførelse gennem egen virksomhed. Princippet om aktivitet lægger således hovedvægten på beboernes egen virksomhed under opholdet. Det vil sige, at tilbud ikke må passivisere beboeren, men skal være rettet imod at skabe aktivitet. Princippet om fællesskab: Mennesket er et socialt væsen At indgå i socialt fællesskab er både en nødvendig forudsætning for vores eksistens og en grundlæggende værdi i vores tilværelse. Familiebehandlingen må derfor ikke isolere den enkelte person eller den enkelte familie, men må åbne op for det sociale liv som enkeltpersoner og familier må indgå i for at være i en frugtbar kontakt med andre mennesker. Princippet om selvbestemmelse: Retten til selvbestemmelse er en afgørende forudsætning for en demokratisk samfundsorden Selvbestemmelse forudsætter imidlertid vilje og styrke til at sætte sine egne mål samt evner og ressourcer til at realisere disse mål. Enhver familiebehandling må derfor vurderes efter om den hjælper en ressourcesvag familie med at fastholde deres uselvstændighed og afhængighed eller om den bryder familiens uselvstændighed og afhængighed ved at sætte familien i stand til at løse sine egne problemer og realisere sine mål. Princippet om indsigt: Indsigt i ens egen situation er et afgørende træk ved den menneskelige bevidsthed Uden en sådan indsigt er man ude af stand til at tackle sine problemer og nå sine mål. En afgørende betingelse for behandlingen på Nordlys er derfor at den bidrager til at give beboeren indsigt i sin særlige situation, både m.h.t. beboerens egen personlighed og m.h.t. den sociale kontekst hun/han lever i. Princippet om livsglæde: Glæde over livet er måske den mest fundamentale livskvalitet Det er ikke nok at løse problemer eller opnå resultater hvis denne proces ikke samtidig sigter imod at skabe livsglæde. Familiebehandlingen må derfor vise hen til nogle grundlæggende værdier og kvaliteter i den menneskelige eksistens, som kan give tilværelsen indhold og skabe livsglæde. Målgrupper, undersøgelse og behandling Nordlys tilbyder døgnbehandling og undersøgelser til småbørnsfamilier. Der er 10 pladser, svarende til 4-6 familier. Der tilbydes massive ambulante behandlingsforløb, samt ambulante afdækningsog undersøgelsesforløb. Nordlys arbejder tværfagligt i hverdagen i planlægning og udførsel af opgaverne. Det tværfaglige behandlingsteam består af pædagoger, børneansvarlig, socialrådgiver, psykolog og sundhedsplejerske. Derudover samarbejdes der med familieambulatoriet, misbrugscentre, daginstitutioner, skoler, øvrig familie m.v.. 2

3 I nogle undersøgelse eller behandlingssager, arbejdes der monofagligt med specifikke opgaver. Nordlys har som det primære mål at støtte ressourcesvage småbørnsfamilier gennem undersøgelse og behandling til sikring af børnenes udvikling og trivsel. Varigheden af ophold eller ambulant indsats er individuel og afhængig af indsatstype og forløbets gang, samt hvornår indsatsen påbegyndes. Det er muligt at tilbyde undersøgelse/behandling til gravide med henblik på en prænatal indsats. Målgrupper generelt Gravide prænatal indsats; afklaring af behov for fremtidig indsats. Førstegangsforældre med psykosociale vanskeligheder. Familier med børn under 6 år især med fokus på familier med spæd- og småbørn. Familier med tidligere anbragte børn på baggrund af mangelfulde forældrekompetencer. Familier med mindre børn i alvorlig mistrivsel med mistanke om tilknytningsforstyrrelser af forskellig art. Forældre med mangelfuld indsigt i egne mangler og problemstillinger, som mangler motivation til forandring. Psykisk syge forældre med mindre børn, hvor der især er fokus på realitetsforvrængning. Nomadefamilier med mindre børn. Familier, hvor der er overvejende sandsynlighed for en adskillelse af forældre og barn. Familier med multiproblemstillinger. Familier, hvor der er mistanke om vold, vanrøgt eller misbrug af børn. Dårligt begavede forældre med mindre børn, hvor der er usikkerhed på, om de kan opfylde børnenes primære og basale behov. Familier, der ikke har formået at gennemføre tidligere ambulante tilbud. Familier, hvor ophold på Nordlys er alternativ til afsoning af straf i fængsel. Familier, hvor Den Sociale Ankestyrelse har pålagt massiv foranstaltning. Familier, hvor der er usikkerhed om, hvorvidt de kan varetage barnets basale behov ved udskrivelsen fra barselsafdelingen. Familier med misbrug, der er i behandling eller ny-clean. Viden og erfaringer forældre i misbrug Nordlys har siden starten i 1996 arbejdet med familier med misbrugsproblematikker af forskellig art og tyngde. Kriteriet for ophold på Nordlys har været, at forældrene ikke er i aktivt misbrug ved indflytningen og at behandling for misbrug er iværksat ved indflytning på Nordlys. Det har været forskelligt i hvilket regi misbrugsbehandlingen har foregået. Denne vurdering har været individuel og tilpasset den enkelte familie og den igangværende indsats ved visitering til Nordlys i samarbejde med anbringende kommune. Der har været forskellig praksis, i nogle sager er behandling foregået ved misbrugsbehandlere fra de enkelte kommuner, i andre sager en kombination familiebehandlere på Nordlys og eksterne og interne medarbejdere. Enkelte gange har Nordlys købt ekstern misbrugsbehandling til understøttelse af det behandlingsarbejde der er foregået på Nordlys. 3

4 Misbrugsbehandling i henhold til Servicelovens 101 Forbehandling Afgiftning/afrusning Dette spørgsmål er centralt for en misbruger der skal i behandling. Håndtering af forældre med massive abstinenser vil næppe være hensigtsmæssigt på Nordlys, omvendt kan det ikke udelukkes at afgiftning af en gravid mor vil kunne finde sted på Nordlys i samarbejde med eksternt sundhedsfagligt personale, f.eks. den tilknyttede sygeplejerske, aftaler med lægehuset i Vildbjerg eller Misbrugscenter Herning. Lovgivningens regler om visitation til behandling indebærer, at afrusning / afgiftning aftales i forbindelse med beslutning om visitation til behandling. Fra Nordlys side, er der skærpet opmærksomhed på, at det er familiens bopælskommune, der bevilger afrusning og anden behandling efter sundhedsloven Nordlys vil indgå i dialog med anbringende kommune om hvordan dette bedst muligt kan foregå ud fra en samlet vurdering af misbrugets karakter og omfang adgang til sundhedsfaglig viden og støtte aktuel beboer sammensætning familiens egne forhold herunder hjemmeboende børn Den hidtidige praksis har været at afgiftning/afrusning er foregået enten på sygehuse eller på forsorgshjemmet Skovvang i Holstebro. Det vil fortsat være relevant i nogle tilfælde, andre gange der kan evt. købes afrusning / afgiftning via Misbrugscenter Herning. I nogle tilfælde har Nordlys varetaget den sidste del af en medicinsk nedtrapning med understøttende socialpædagogisk støtte og behandling. Med en udvidelse af målgruppen vil dette blive styrket / udvidet for at kunne matche målgruppens behov, ligesom nu uddanner medarbejdere i decideret misbrugsbehandling., hvor ved vores behandlingsarbejde i denne fase styrkes og udvikles. Medicin Nordlys opbevarer og udleverer al lægeordineret medicin, herunder også antabus, substitutionsmedicin og anden psykofarmaka. Der er ansat en sygeplejerske et varierende antal timer ugentligt til varetagelse af medicinhåndtering, og der foreligger en politik herfor. Medicinhåndteringen er tilrettelagt ud fra Sundhedsstyrelsens vejledning på området. Misbrug som selvmedicinering Da der ofte er tale om at et misbrug er startet som en form for selvmedicinering, er der fokus på dette i udredningen/afklaringen af misbruget. Såfremt der er tale om dette, indhenter Nordlys ekstern ekspertise ind på området. Det kan fx være i form af en ADHD konsulent eller det psykiatriske sy- 4

5 stem, således at forælderen får den rette hjælp til de konkrete vanskeligheder, og dermed ikke behøver at selvmedicinere sig. Urinkontrol I alle visitationer er det et krav fra Nordlys, at der kan tages overvågede urinprøver, såfremt medarbejderne er usikre på om en forældre er påvirket. I alle familier med misbrugsproblematikker er der urinkontrol. Prøverne deles i to og stickes af medarbejderne. Såfremt en prøve er positiv, tages der stilling til om den skal sendes ind til screening i Århus. Det er forskelligt hvor ofte der tages urinprøve og af hvem. Dette tilpasses den enkelte situation, idet hverken forældre eller medarbejdere skal udsættes for en situation der kan udvikle sig uhensigtsmæssigt. Tilbageholdelse Nordlys har ikke erfaringer med decideret tilbageholdelse af forældre i de situationer hvor de ønsker at forlade institutionen. Der er dog i flere tilfælde arbejdet med at iværksætte særlig indsats til forebyggelse af afbrud på behandlingen. Dette har typisk været ekstra bemanding til at være sammen med forældrene indtil den værste krise er overstået, og de igen kan overskue at fortsætte behandlingen. For gravide stofmisbrugere er det et lovkrav at døgnbehandlingsinstitutionerne kan give tilbud om tvangstilbageholdelse. For nuværende tænkes en model med to medarbejdere i sommerhus i 2 uger. Denne ydelse vil blive beskrevet og beregnet og fremgå af Nordlys tilkøbsydelser. Ledsaget udgang Med det formål at skærme forældre fra fristelser eller for at møde uønskede personer, ledsages i nødvendigt omfang ud af huset. Post I tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt, aftales ved visitationen, at al post åbnes i nærværelse af en medarbejder. Formålet er at sikre at der ikke tilsendes forælderen stoffer af forskellig art. Gæster Ved visitationen laves der aftaler for hvem familien må have besøg af under opholdet på Nordlys. Der kan ikke komme gæster, der ikke er clean, selv om de er godkendt på forhånd. Døgnbemanding Der er personale på institutionen døgnet rundt. Ved ekstra belastning er der to på arbejde - også aften, nat og weekend. Derudover er der en bagvagtsordning, så tvivlspørgsmål kan drøftes, eller der kan tilkaldes assistance. Misbrugscenter Herning Der er indgået aftale med Misbrugscenter Herning om, at Nordlys efter behov kan indhente yderligere ekspertise på misbrugsområdet. Læge 5

6 Familierne på Nordlys benytter ofte det lokale lægehus, hvor der er både mandlige og kvindelige læger. Derudover kan Nordlys købe konsulenttimer hos kontaktlægen via Misbrugscenter Herning. Sundhedsplejerske Såfremt familiens egen sundhedsplejerske ikke benyttes, rekvirerer nordlys sundhedsplejerske fra Herning kommune. Behandlingsteam Omkring hver familie er der et behandlingsteam bestående af: Familiebehandlere på både den voksne og barnet, psykolog, socialrådgiver, sundhedsplejerske og andre relevante samarbejdspartnere. Opholdslængde v. døgnindskrivning på Nordlys Længden af opholdet på Nordlys for familier med misbrugsproblematikker er generelt længere end for familier uden misbrug. Forælderen i misbrug skal arbejde på flere områder samtidigt, og er ekstra sårbar og udsat for tilbagefald. Minimum for ophold er 6 mdr. med mulighed for forlængelse. Indskrivning og ophold / behandlingsforløb Primærbehandling og efterbehandling Ved kommunalreformen i 2007 overtog kommunerne ansvaret for stofmisbrugs behandlingen. I Servicelovens 101 er fastsat ret til behandlingstilbud indenfor 2 uger. I bekendtgørelse nr. 622 er fastsat kvalitetskrav for social behandling af stofmisbrug. Alle kommuner skal have en kvalitets standard for behandlingstilbud i henhold til 101. I Herning kommune tilbydes ikke tvangstilbageholdelse for stofmisbrugere, dog har gravide stofmisbrugere ret til at indgå kontrakt om tvangstilbageholdelse, hvis de ønsker det. Det vil være anbringende kommunes kvalitetsstandard som danner rammen for behandlingsarbejdet. I misbrugsbehandlingen tales om tre faser: forbehandling, primær behandling og efterbehandling. Misbrugsbehandling på Nordlys kan indeholde forbehandling, primær behandling og noget efterbehandling afhængig af de konkrete omstændigheder, herunder geografi. For familier der bor i stor afstand fra Nordlys skal behandlingen koordineres med anbringende kommune for bedst muligt at sikre kontinuitet for familien. Ved visitationen aftales hvordan sammenhæng og kontinuitet bedst muligt kan foregå. Registering, databaser og indberetninger. DanRis Døgn er en central database for stofmisbrug, hvortil alle døgn behandlingssteder skal indberette oplysninger. For indbeterning af oplysninger anvendes skemaer som grundlag for systematisk dataindsamling. Til DanRis anvendes EuropASI. Også sundhedsstyrelsen har en database, til denne anvendes S.I.B 6

7 Nordlys skal indberette til DanRis. Når godkendelse foreligger, vil implementering af anvendelse af EuropASI blive påbegyndt. Der vil være samarbejde med Misbrugscenter Herning herom.. Inden indflytning: 1. Telefonisk henvendelse vedr. ønske om plads på Nordlys 2. Alle sagsakter tilsendes Nordlys 3. Tidspunkt for visitation aftales visitationen foregår på Nordlys og mellem professionelle interessenter 4. Visitationen foregår. Nordlys tager referat. 5. Sagsbehandler gennemgår visitationsreferatet med den aktuelle familie, så de kender formål og aftaler for evt. ophold på Nordlys 6. Familien kommer på forbesøg på Nordlys sammen med sagsbehandler og evt. andre interessenter + evt. bisidder. Formål og aftaler gennemgås igen, rolleafklaring mellem sagsbehandler, Nordlys og evt. andre interessenter afklares. Familien vises rundt og det tilstræbes at de møder min. En af de fremtidige familiebehandlere. 7. Familien får tid til at overvej tilbud om ophold. 8. Indflytning på Nordlys Under opholdet: 1. Behandlingsmøde, internt, efter 4-6 uger 2. Kontraktmøde m. familie, sagsbehandler og andre interessenter efter 5-6 uger. Nordlys tager et referat af mødet som tilsendes sagsbehandler. 3. Behandlingsmøde, internt, efter ca. 5-6 uger yderligere 4. Telefonisk kontakt til sagsbehandler om status familien deltager 5. Behandlingsmøde, internt, efter 5-6 uger yderligere 6. Statusmøde m. familien, sagsbehandler og evt. andre interessenter. Forud for statusmødet udfærdiger Nordlys en skriftlig rapport, der gennemgås med familien inden afsendelse til sagsbehandler. Det tilstræbes at sagsbehandler har rapporten ca. 1 uge inden mødet. 7. Udslusningsmøde m. relevante interessenter. Nordlys tager referat af mødet, der tilsendes sagsbehandler. Efter aftale kan sagsbehandler eller andre interessenter telefonisk kontakte Nordlys med ønske om at mundtlig (telefonisk) status på behandlingen. Familien inviteres til at sidde med ved telefonmødet. Familie og øvrigt netværk kan ikke indhente oplysninger om familien under opholdet. Primær behandlingen / Misbrugsbehandlingen Behandlingen er individuelt tilrettelagt og kan bestå af flg.: Samtaler: Kortlægning af mestringsstrategier, kortlægning af misbrugsmønster, genogram, netværksdiagram, tilbagefaldsbehandling m.v.. Omsorg Sund kost Struktur i dagligdagen Social færdighedstræning 7

8 Motion Zoneterapi Eutoni Inddragelse af det familie og sociale netværk (omfatter ofte kun det familiære, da det sociale netværk oftest er andre folk med misbrugsproblematikker). Oprydning i økonomi Afklarende samtaler v. psykolog Fokus på den fysiske status og evt. behandling separat, herunder tandbehandling Relationsbehandling Psykologsamtaler Hvis det skønnes relevant, kan Nordlys tilbyde afklarende samtaler v. psykolog. I samarbejde med den kommunale sagsbehandler tages der stilling til om der skal iværksættes yderligere terapeutiske forløb og i hvilket regi det skal ske. Voksenpsykologiske undersøgelser Efter aftale, kan Nordlys udfærdige voksenpsykologiske undersøgelser. Dette er dog ikke en del af behandlingen, men skal købes ved siden af. Børnene Der er to medarbejdere, en ergoterapeut og en pædagog med særlig viden og erfaring om børn født med abstinenser. Disse medarbejdere følger børnene flere gange ugentligt. Derudover har psykologen viden og erfaring med disse børn fra Regionshospitalet i Herning. Psykologen kan teste og undersøge børnene, hvis der er behov derfor. Derudover er der tæt samarbejdsforbindelser til familieambulatoriet på Regionshospitalet, hvor alle børn født af forældre med misbrugsvanskeligheder, nu følges op til skolealderen. Børnene har ofte været oversete i familier med misbrugsproblematikker. De ældre børn spiller med, tilpasser sig og udvikler forskellige strategier for hvordan de klarer sig. For at tilgodese såvel børnenes som de voksnes perspektiv er det forskellige medarbejdere, der varetager behandlingen af henholdsvis børn og forældre. Det bliver ofte sværere for forældrene at være forældre i takt med, at de bliver clean. I takt med at de oplever virkeligheden - både det, der gør ondt og det, der er godt - bliver de mere levende og optagede af deres barn. Dermed bliver der også plads til børnenes reaktioner, hvilket ofte er en stor udfordring for forældrene. Både børn og forældre har behov for professionel støtte til denne proces. Dette kan Nordlystilbyde via relationsarbejde og støttet samvær samt individuel behandling af såvel barn som voksen. Efterbehandling/udslusning Alt afhængig af de fysiske afstande, er det muligt at tilrettelægge et udslusningforløb, både i forhold til misbrug og familiedelen. Uddannelse og kompetenceudvikling i misbrugsbehandling. 2 medarbejdere er påegyndt efteruddannelse i misbrugsbehandling hos Cenaps i København. Der lægges ud med 4 moduler. Medarbejderne har ansvar for at videreformidler viden til øvrige kolle- 8

9 gaer. Dette sker på interne undervisningsdage, samt som sparring til kollegaerne i aktuelle sager. Det tilrettelægges individuelt hvordan interventionen i forhold til misbrug og familiebehandling adskilles eller sammenlægges i samtalerne. Såfremt de adskilles, køres der tæt samarbejde mellem familie og misbrugsbehandlingen. I forhold til borgere fra Herning Kommune, fortsætter hidtidig praksis. 9

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Familiecentret Nordlys

Kvalitetsstandard for Familiecentret Nordlys Kvalitetsstandard for Familiecentret Nordlys 2015-16 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden indeholder en samlet information til borgere samt samarbejdspartnere om Familiecentret Nordlys ydelser. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsynsenheden Tilbuddets navn og adresse Familiecentret Nordlys Nørrevænget

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune September 2011 Organisatorisk struktur. Lovgrundlag Rusmiddelteamet er en del af Afdelingen for Socialpsykiatri og Rusmidler som er forankret

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010.

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010. Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 89106 Brevid. 770565 Misbrugsstrategi 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010 Indledning og motivation Misbrugsområdet i Roskilde Kommune

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug.

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug. 05.12.12 Kvalitetsstandard for rådgivning og misbrugsbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social service 101at tilbyde behandling af Stofmisbrug hos borgere

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014 Jr. nr. 27.36.04P27-0001 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE RESSOURCEOPGØRELSE SOCIALFAGLIGT TILSYN Antal steder TIMEFORBRUG TIL SOCIALFAGLIGE TILSYNSBESØG 10 Opgørelse af ressourceforbrug

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet Indberetningen til Tilbudsportalen Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet INDHOLD 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår overføres data fra Tilbudsportalen til Stofmisbrugsdatabasen?... 3 1.2 Særlige

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Kortlægning af misbrugsbehandling

Kortlægning af misbrugsbehandling Kortlægning af misbrugsbehandling Børn og Unge Børne- og Familiecenter Herning Nordlys M.fl. Børn og Unge Center for Børn og Forebyggelse Hedebocentret M.fl. Støtteafdelingen MST-CM M.fl. Nordlys Lovgrundlag

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Sundhedsplejen Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Hvad handler FORUD om? FORUD tilbyder støtte og vejledning til sårbare gravide og småbørnsfamilier med børn

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Godkendt af Kommunalbestyrelsen 30-06-2011 Indholdsfortegnelse Indledning.... 4 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet....

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS)

Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS) Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS) Godkendelse Det private alkoholbehandlingssted Russtop godkendes hermed af Frederikssund Kommune til at drive alkoholbehandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Standarden er godkendt af Udvalget for Social og Sundhed

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Lovgrundlag: 1. De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlings-o mrådet. 101 og 139 i Lov om Social Service. Der tilbydes hjælp til, at klare

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 Slagelse Kommunes Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 INDLEDNING... 4 KVALITETSSTANDARD OG SERVICEMÅL... 4 1. DE OPGAVER, SOM UDFØRES PÅ STOFMISBRUGSBEHANDLINGSOMRÅDET

Læs mere

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 Slagelse Kommunes Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 INDLEDNING... 4 KVALITETSSTANDARD OG SERVICEMÅL... 4 1. DE OPGAVER, SOM UDFØRES PÅ STOFMISBRUGSBEHANDLINGSOMRÅDET

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter..

Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter.. Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter.. Formålet med samarbejdsaftalen er en sikring af de faglige kvalitetskrav - og forventninger som Rusmiddelcenter Viborg ønsker

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Ambulant alkoholbehandling kan foregå anonymt, undtaget ved medicinsk behandling.

Ambulant alkoholbehandling kan foregå anonymt, undtaget ved medicinsk behandling. 24.09.12 Kvalitetsstandard for rådgivning og alkoholbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Sundhed 141at tilbyde behandling af alkoholmisbrug hos voksne borgere

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS

sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS Frit lægevalg sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS Baggrund Folketinget har med virkning fra 1. januar 2015 ændret Sundhedslovens 142. http://www.ft.dk/ripdf/samling/20141/lovforslag/l34/20141_l34_som_vedtaget.pdf

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune

Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2006. Opgaverne Den sociale behandling for stofmisbrug

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 UDKAST af august 2015 Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 Indledning Denne kvalitetsstandard er generel og retter

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF)

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF) Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt B I L A G 1127 Özlem 1128 Özlem 1129 Özlem mange gravide stof- og alkoholmisbrugere der har ønsket frivillig tvangstilbageholdelse

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Ydelseskatalog 2013. Frederiksholm akutinstitution nu også med nye indsatser. Akutanbringelser. Back up til sikkerhedsplaner

Ydelseskatalog 2013. Frederiksholm akutinstitution nu også med nye indsatser. Akutanbringelser. Back up til sikkerhedsplaner Frederiksholm akutinstitution nu også med nye indsatser Ydelseskatalog 2013 Akutanbringelser Back up til sikkerhedsplaner Hjemmebesøg eller anden kontakt, der sikrer familien udvikling Hjælp til familien

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Ishøj- og Vallensbæk Kommune

Ishøj- og Vallensbæk Kommune Ishøj- og Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Godkendt af Ishøj byråd d. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2.

Læs mere

SLUSEN Afgiftning, stabilisering og tilbagefaldsbehandling - til dig som ønsker et stoffrit liv.

SLUSEN Afgiftning, stabilisering og tilbagefaldsbehandling - til dig som ønsker et stoffrit liv. SLUSEN Afgiftning, stabilisering og tilbagefaldsbehandling - til dig som ønsker et stoffrit liv. Hos os er alle elever Vi bruger begrebet elev ud fra et menneskesyn der handler om at vi alle er elever

Læs mere

Alkohol- og stofmisbrug

Alkohol- og stofmisbrug Alkohol- og stofmisbrug Kvalitetsstandard 2015 Problemer med alkohol eller stoffer? Hvis du har mistanke om, at du selv, en pårørende eller en bekendt har et overforbrug af alkohol, hash eller andet stofmisbrug,

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling 03.06.09 Margit Tang Møller Organisationen Alkohol- og misbrugsbehandlingen blev indtil 1. januar 2007 varetaget af amterne. I forbindelse

Læs mere

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse en samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Formål: De overordnede formål med

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Revideret 2013 Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse nr. 622

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Bornholms FamilieCenter Børne-/Familiehus 2011 1 Børne-/Familiehuset Bornholms FamilieCenter... 3 Organisering... 3 Personale...

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet Misbrugscenter Sønderborg Godkendt af byrådet 3. juni 2015 Indhold INDLEDNING... 3 UNGEBEHANDLINGEN... 4 ÅBEN RÅDGIVNING UNGE... 4 BEHANDLING FOR OVERFORBRUG AF STOFFER UNGE... 5 KORTLÆGNINGSSAMTALE UNGE...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Indhold 4.85 Kommunal tandpleje... 2 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse... 5 4.89 Sundhedstjenesten... 7 5.33 Forebyggende hjemmebesøg... 9 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner...

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere