Ansøgning fra Familiebehandlingen, Herning om godkendelse til misbrugsbehandling på Nordlys i henhold til SEL 101

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning fra Familiebehandlingen, Herning om godkendelse til misbrugsbehandling på Nordlys i henhold til SEL 101"

Transkript

1 Ansøgning fra Familiebehandlingen, Herning om godkendelse til misbrugsbehandling på Nordlys i henhold til SEL 101 Familiebehandlingen ønsker godkendelse som behandlingstilbud for misbrugende forældre til mindre børn, og gravide stofmisbrugere, herunder gravide som ønsker at indgå i tvangstilbageholdelse, henvist fra eksterne kommuner. Ansøgningen drejer sig om godkendelse af behandlingstilbud i henhold til 101, indenfor nuværende målgruppe jfr. Servicelovens stk. 4 med uændret driftsgrundlag jfr. Servicelovens 66 og 67. Begrundelse for ansøgningen Nordlys tilbyder døgnophold med fokus på, hvordan der kan arbejdes med kontakt og relation som afgørende forudsætning for et fælles familieliv mellem forældre og barn. Som supplement til denne behandling ønskes tilbuddet udvidelse til også at omfatte misbrugende forældrene, som, af eksterne kommuner, er visiteret til misbrugsbehandling efter 101. Denne udvidelse af målgruppen kan ses som en konsolidering af driften på Nordlys, når misbrugsbehandling kan indeholdes i det samlede tilbud på Nordlys. Nogle familiemisbrugsbehandlingssteder, beliggende i andre kommuner/regioner er lukket, og Nordlys har fået henvendelse fra ekstern kommune om mulighed for at tilbyde behandling til den nuværende målgruppe suppleret med misbrugsproblemer. Ansøgning om ønsket om godkendelse i henhold til Servicelovens 101 skal ses på denne baggrund. Anbringende kommuner skal i deres kvalitetsstandard angive, hvilke godkendte behandlingssteder der samarbejdes med. Det er et formelt krav, at tilbuddet skal være godkendt i henhold til Servicelovens 101 for at kunne optages på denne liste. Målet for ansøgningen er at Nordlys ydelser udvides til også at omfatte tilbud i henhold til Servicelovens 101 til familier hvor en eller begge forældre har misbrugsproblemer. Der er i denne sammenhæng udelukkende tale om forældre, der er visiteret fra eksterne kommuner. Den nuværende målgruppe for Nordlys fastholdes, men behandlingstilbuddet udvides så misbrugende forældre med mindre børn ved ophold på Nordlys kan få relevant misbrugsbehandling, og anbringende kommune kan anvende Nordlys som tilbud i henhold til behandlingsgarantien. At der er focus på familiebehandlingen betyder, at det kun en afgrænset del af lovgrundlag og kvalitetsstandard er relevant for behandlingen på Nordlys. Nordlys har erfaringer med denne målgruppe, og ønsker at formalisere erfaringerne i en godkendelse som nødvendig forudsætning for at kunne tilbyde behandling til misbrugende forældre. Ansøgning giver lejlighed til at erfaringerne systematiseres og beskrives. Samtidig er der igangsat kompetenceudvikling omkring misbrug for personalegruppen, og to medarbejdere er efteruddannet i misbrugsbehandling. Nordlys er parat til at leve op til de krav, der måtte blive stillet for at opnå en formel godkendelse i henhold til Servicelovens

2 Beskrivelse af Nordlys De grundlæggende principper for behandlingsarbejdet på Nordlys Princippet om aktivitet: Det er gennem aktivitet at enhver udvikling finder sted Mennesket kan derfor kun ændre personlighedstræk og livsførelse gennem egen virksomhed. Princippet om aktivitet lægger således hovedvægten på beboernes egen virksomhed under opholdet. Det vil sige, at tilbud ikke må passivisere beboeren, men skal være rettet imod at skabe aktivitet. Princippet om fællesskab: Mennesket er et socialt væsen At indgå i socialt fællesskab er både en nødvendig forudsætning for vores eksistens og en grundlæggende værdi i vores tilværelse. Familiebehandlingen må derfor ikke isolere den enkelte person eller den enkelte familie, men må åbne op for det sociale liv som enkeltpersoner og familier må indgå i for at være i en frugtbar kontakt med andre mennesker. Princippet om selvbestemmelse: Retten til selvbestemmelse er en afgørende forudsætning for en demokratisk samfundsorden Selvbestemmelse forudsætter imidlertid vilje og styrke til at sætte sine egne mål samt evner og ressourcer til at realisere disse mål. Enhver familiebehandling må derfor vurderes efter om den hjælper en ressourcesvag familie med at fastholde deres uselvstændighed og afhængighed eller om den bryder familiens uselvstændighed og afhængighed ved at sætte familien i stand til at løse sine egne problemer og realisere sine mål. Princippet om indsigt: Indsigt i ens egen situation er et afgørende træk ved den menneskelige bevidsthed Uden en sådan indsigt er man ude af stand til at tackle sine problemer og nå sine mål. En afgørende betingelse for behandlingen på Nordlys er derfor at den bidrager til at give beboeren indsigt i sin særlige situation, både m.h.t. beboerens egen personlighed og m.h.t. den sociale kontekst hun/han lever i. Princippet om livsglæde: Glæde over livet er måske den mest fundamentale livskvalitet Det er ikke nok at løse problemer eller opnå resultater hvis denne proces ikke samtidig sigter imod at skabe livsglæde. Familiebehandlingen må derfor vise hen til nogle grundlæggende værdier og kvaliteter i den menneskelige eksistens, som kan give tilværelsen indhold og skabe livsglæde. Målgrupper, undersøgelse og behandling Nordlys tilbyder døgnbehandling og undersøgelser til småbørnsfamilier. Der er 10 pladser, svarende til 4-6 familier. Der tilbydes massive ambulante behandlingsforløb, samt ambulante afdækningsog undersøgelsesforløb. Nordlys arbejder tværfagligt i hverdagen i planlægning og udførsel af opgaverne. Det tværfaglige behandlingsteam består af pædagoger, børneansvarlig, socialrådgiver, psykolog og sundhedsplejerske. Derudover samarbejdes der med familieambulatoriet, misbrugscentre, daginstitutioner, skoler, øvrig familie m.v.. 2

3 I nogle undersøgelse eller behandlingssager, arbejdes der monofagligt med specifikke opgaver. Nordlys har som det primære mål at støtte ressourcesvage småbørnsfamilier gennem undersøgelse og behandling til sikring af børnenes udvikling og trivsel. Varigheden af ophold eller ambulant indsats er individuel og afhængig af indsatstype og forløbets gang, samt hvornår indsatsen påbegyndes. Det er muligt at tilbyde undersøgelse/behandling til gravide med henblik på en prænatal indsats. Målgrupper generelt Gravide prænatal indsats; afklaring af behov for fremtidig indsats. Førstegangsforældre med psykosociale vanskeligheder. Familier med børn under 6 år især med fokus på familier med spæd- og småbørn. Familier med tidligere anbragte børn på baggrund af mangelfulde forældrekompetencer. Familier med mindre børn i alvorlig mistrivsel med mistanke om tilknytningsforstyrrelser af forskellig art. Forældre med mangelfuld indsigt i egne mangler og problemstillinger, som mangler motivation til forandring. Psykisk syge forældre med mindre børn, hvor der især er fokus på realitetsforvrængning. Nomadefamilier med mindre børn. Familier, hvor der er overvejende sandsynlighed for en adskillelse af forældre og barn. Familier med multiproblemstillinger. Familier, hvor der er mistanke om vold, vanrøgt eller misbrug af børn. Dårligt begavede forældre med mindre børn, hvor der er usikkerhed på, om de kan opfylde børnenes primære og basale behov. Familier, der ikke har formået at gennemføre tidligere ambulante tilbud. Familier, hvor ophold på Nordlys er alternativ til afsoning af straf i fængsel. Familier, hvor Den Sociale Ankestyrelse har pålagt massiv foranstaltning. Familier, hvor der er usikkerhed om, hvorvidt de kan varetage barnets basale behov ved udskrivelsen fra barselsafdelingen. Familier med misbrug, der er i behandling eller ny-clean. Viden og erfaringer forældre i misbrug Nordlys har siden starten i 1996 arbejdet med familier med misbrugsproblematikker af forskellig art og tyngde. Kriteriet for ophold på Nordlys har været, at forældrene ikke er i aktivt misbrug ved indflytningen og at behandling for misbrug er iværksat ved indflytning på Nordlys. Det har været forskelligt i hvilket regi misbrugsbehandlingen har foregået. Denne vurdering har været individuel og tilpasset den enkelte familie og den igangværende indsats ved visitering til Nordlys i samarbejde med anbringende kommune. Der har været forskellig praksis, i nogle sager er behandling foregået ved misbrugsbehandlere fra de enkelte kommuner, i andre sager en kombination familiebehandlere på Nordlys og eksterne og interne medarbejdere. Enkelte gange har Nordlys købt ekstern misbrugsbehandling til understøttelse af det behandlingsarbejde der er foregået på Nordlys. 3

4 Misbrugsbehandling i henhold til Servicelovens 101 Forbehandling Afgiftning/afrusning Dette spørgsmål er centralt for en misbruger der skal i behandling. Håndtering af forældre med massive abstinenser vil næppe være hensigtsmæssigt på Nordlys, omvendt kan det ikke udelukkes at afgiftning af en gravid mor vil kunne finde sted på Nordlys i samarbejde med eksternt sundhedsfagligt personale, f.eks. den tilknyttede sygeplejerske, aftaler med lægehuset i Vildbjerg eller Misbrugscenter Herning. Lovgivningens regler om visitation til behandling indebærer, at afrusning / afgiftning aftales i forbindelse med beslutning om visitation til behandling. Fra Nordlys side, er der skærpet opmærksomhed på, at det er familiens bopælskommune, der bevilger afrusning og anden behandling efter sundhedsloven Nordlys vil indgå i dialog med anbringende kommune om hvordan dette bedst muligt kan foregå ud fra en samlet vurdering af misbrugets karakter og omfang adgang til sundhedsfaglig viden og støtte aktuel beboer sammensætning familiens egne forhold herunder hjemmeboende børn Den hidtidige praksis har været at afgiftning/afrusning er foregået enten på sygehuse eller på forsorgshjemmet Skovvang i Holstebro. Det vil fortsat være relevant i nogle tilfælde, andre gange der kan evt. købes afrusning / afgiftning via Misbrugscenter Herning. I nogle tilfælde har Nordlys varetaget den sidste del af en medicinsk nedtrapning med understøttende socialpædagogisk støtte og behandling. Med en udvidelse af målgruppen vil dette blive styrket / udvidet for at kunne matche målgruppens behov, ligesom nu uddanner medarbejdere i decideret misbrugsbehandling., hvor ved vores behandlingsarbejde i denne fase styrkes og udvikles. Medicin Nordlys opbevarer og udleverer al lægeordineret medicin, herunder også antabus, substitutionsmedicin og anden psykofarmaka. Der er ansat en sygeplejerske et varierende antal timer ugentligt til varetagelse af medicinhåndtering, og der foreligger en politik herfor. Medicinhåndteringen er tilrettelagt ud fra Sundhedsstyrelsens vejledning på området. Misbrug som selvmedicinering Da der ofte er tale om at et misbrug er startet som en form for selvmedicinering, er der fokus på dette i udredningen/afklaringen af misbruget. Såfremt der er tale om dette, indhenter Nordlys ekstern ekspertise ind på området. Det kan fx være i form af en ADHD konsulent eller det psykiatriske sy- 4

5 stem, således at forælderen får den rette hjælp til de konkrete vanskeligheder, og dermed ikke behøver at selvmedicinere sig. Urinkontrol I alle visitationer er det et krav fra Nordlys, at der kan tages overvågede urinprøver, såfremt medarbejderne er usikre på om en forældre er påvirket. I alle familier med misbrugsproblematikker er der urinkontrol. Prøverne deles i to og stickes af medarbejderne. Såfremt en prøve er positiv, tages der stilling til om den skal sendes ind til screening i Århus. Det er forskelligt hvor ofte der tages urinprøve og af hvem. Dette tilpasses den enkelte situation, idet hverken forældre eller medarbejdere skal udsættes for en situation der kan udvikle sig uhensigtsmæssigt. Tilbageholdelse Nordlys har ikke erfaringer med decideret tilbageholdelse af forældre i de situationer hvor de ønsker at forlade institutionen. Der er dog i flere tilfælde arbejdet med at iværksætte særlig indsats til forebyggelse af afbrud på behandlingen. Dette har typisk været ekstra bemanding til at være sammen med forældrene indtil den værste krise er overstået, og de igen kan overskue at fortsætte behandlingen. For gravide stofmisbrugere er det et lovkrav at døgnbehandlingsinstitutionerne kan give tilbud om tvangstilbageholdelse. For nuværende tænkes en model med to medarbejdere i sommerhus i 2 uger. Denne ydelse vil blive beskrevet og beregnet og fremgå af Nordlys tilkøbsydelser. Ledsaget udgang Med det formål at skærme forældre fra fristelser eller for at møde uønskede personer, ledsages i nødvendigt omfang ud af huset. Post I tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt, aftales ved visitationen, at al post åbnes i nærværelse af en medarbejder. Formålet er at sikre at der ikke tilsendes forælderen stoffer af forskellig art. Gæster Ved visitationen laves der aftaler for hvem familien må have besøg af under opholdet på Nordlys. Der kan ikke komme gæster, der ikke er clean, selv om de er godkendt på forhånd. Døgnbemanding Der er personale på institutionen døgnet rundt. Ved ekstra belastning er der to på arbejde - også aften, nat og weekend. Derudover er der en bagvagtsordning, så tvivlspørgsmål kan drøftes, eller der kan tilkaldes assistance. Misbrugscenter Herning Der er indgået aftale med Misbrugscenter Herning om, at Nordlys efter behov kan indhente yderligere ekspertise på misbrugsområdet. Læge 5

6 Familierne på Nordlys benytter ofte det lokale lægehus, hvor der er både mandlige og kvindelige læger. Derudover kan Nordlys købe konsulenttimer hos kontaktlægen via Misbrugscenter Herning. Sundhedsplejerske Såfremt familiens egen sundhedsplejerske ikke benyttes, rekvirerer nordlys sundhedsplejerske fra Herning kommune. Behandlingsteam Omkring hver familie er der et behandlingsteam bestående af: Familiebehandlere på både den voksne og barnet, psykolog, socialrådgiver, sundhedsplejerske og andre relevante samarbejdspartnere. Opholdslængde v. døgnindskrivning på Nordlys Længden af opholdet på Nordlys for familier med misbrugsproblematikker er generelt længere end for familier uden misbrug. Forælderen i misbrug skal arbejde på flere områder samtidigt, og er ekstra sårbar og udsat for tilbagefald. Minimum for ophold er 6 mdr. med mulighed for forlængelse. Indskrivning og ophold / behandlingsforløb Primærbehandling og efterbehandling Ved kommunalreformen i 2007 overtog kommunerne ansvaret for stofmisbrugs behandlingen. I Servicelovens 101 er fastsat ret til behandlingstilbud indenfor 2 uger. I bekendtgørelse nr. 622 er fastsat kvalitetskrav for social behandling af stofmisbrug. Alle kommuner skal have en kvalitets standard for behandlingstilbud i henhold til 101. I Herning kommune tilbydes ikke tvangstilbageholdelse for stofmisbrugere, dog har gravide stofmisbrugere ret til at indgå kontrakt om tvangstilbageholdelse, hvis de ønsker det. Det vil være anbringende kommunes kvalitetsstandard som danner rammen for behandlingsarbejdet. I misbrugsbehandlingen tales om tre faser: forbehandling, primær behandling og efterbehandling. Misbrugsbehandling på Nordlys kan indeholde forbehandling, primær behandling og noget efterbehandling afhængig af de konkrete omstændigheder, herunder geografi. For familier der bor i stor afstand fra Nordlys skal behandlingen koordineres med anbringende kommune for bedst muligt at sikre kontinuitet for familien. Ved visitationen aftales hvordan sammenhæng og kontinuitet bedst muligt kan foregå. Registering, databaser og indberetninger. DanRis Døgn er en central database for stofmisbrug, hvortil alle døgn behandlingssteder skal indberette oplysninger. For indbeterning af oplysninger anvendes skemaer som grundlag for systematisk dataindsamling. Til DanRis anvendes EuropASI. Også sundhedsstyrelsen har en database, til denne anvendes S.I.B 6

7 Nordlys skal indberette til DanRis. Når godkendelse foreligger, vil implementering af anvendelse af EuropASI blive påbegyndt. Der vil være samarbejde med Misbrugscenter Herning herom.. Inden indflytning: 1. Telefonisk henvendelse vedr. ønske om plads på Nordlys 2. Alle sagsakter tilsendes Nordlys 3. Tidspunkt for visitation aftales visitationen foregår på Nordlys og mellem professionelle interessenter 4. Visitationen foregår. Nordlys tager referat. 5. Sagsbehandler gennemgår visitationsreferatet med den aktuelle familie, så de kender formål og aftaler for evt. ophold på Nordlys 6. Familien kommer på forbesøg på Nordlys sammen med sagsbehandler og evt. andre interessenter + evt. bisidder. Formål og aftaler gennemgås igen, rolleafklaring mellem sagsbehandler, Nordlys og evt. andre interessenter afklares. Familien vises rundt og det tilstræbes at de møder min. En af de fremtidige familiebehandlere. 7. Familien får tid til at overvej tilbud om ophold. 8. Indflytning på Nordlys Under opholdet: 1. Behandlingsmøde, internt, efter 4-6 uger 2. Kontraktmøde m. familie, sagsbehandler og andre interessenter efter 5-6 uger. Nordlys tager et referat af mødet som tilsendes sagsbehandler. 3. Behandlingsmøde, internt, efter ca. 5-6 uger yderligere 4. Telefonisk kontakt til sagsbehandler om status familien deltager 5. Behandlingsmøde, internt, efter 5-6 uger yderligere 6. Statusmøde m. familien, sagsbehandler og evt. andre interessenter. Forud for statusmødet udfærdiger Nordlys en skriftlig rapport, der gennemgås med familien inden afsendelse til sagsbehandler. Det tilstræbes at sagsbehandler har rapporten ca. 1 uge inden mødet. 7. Udslusningsmøde m. relevante interessenter. Nordlys tager referat af mødet, der tilsendes sagsbehandler. Efter aftale kan sagsbehandler eller andre interessenter telefonisk kontakte Nordlys med ønske om at mundtlig (telefonisk) status på behandlingen. Familien inviteres til at sidde med ved telefonmødet. Familie og øvrigt netværk kan ikke indhente oplysninger om familien under opholdet. Primær behandlingen / Misbrugsbehandlingen Behandlingen er individuelt tilrettelagt og kan bestå af flg.: Samtaler: Kortlægning af mestringsstrategier, kortlægning af misbrugsmønster, genogram, netværksdiagram, tilbagefaldsbehandling m.v.. Omsorg Sund kost Struktur i dagligdagen Social færdighedstræning 7

8 Motion Zoneterapi Eutoni Inddragelse af det familie og sociale netværk (omfatter ofte kun det familiære, da det sociale netværk oftest er andre folk med misbrugsproblematikker). Oprydning i økonomi Afklarende samtaler v. psykolog Fokus på den fysiske status og evt. behandling separat, herunder tandbehandling Relationsbehandling Psykologsamtaler Hvis det skønnes relevant, kan Nordlys tilbyde afklarende samtaler v. psykolog. I samarbejde med den kommunale sagsbehandler tages der stilling til om der skal iværksættes yderligere terapeutiske forløb og i hvilket regi det skal ske. Voksenpsykologiske undersøgelser Efter aftale, kan Nordlys udfærdige voksenpsykologiske undersøgelser. Dette er dog ikke en del af behandlingen, men skal købes ved siden af. Børnene Der er to medarbejdere, en ergoterapeut og en pædagog med særlig viden og erfaring om børn født med abstinenser. Disse medarbejdere følger børnene flere gange ugentligt. Derudover har psykologen viden og erfaring med disse børn fra Regionshospitalet i Herning. Psykologen kan teste og undersøge børnene, hvis der er behov derfor. Derudover er der tæt samarbejdsforbindelser til familieambulatoriet på Regionshospitalet, hvor alle børn født af forældre med misbrugsvanskeligheder, nu følges op til skolealderen. Børnene har ofte været oversete i familier med misbrugsproblematikker. De ældre børn spiller med, tilpasser sig og udvikler forskellige strategier for hvordan de klarer sig. For at tilgodese såvel børnenes som de voksnes perspektiv er det forskellige medarbejdere, der varetager behandlingen af henholdsvis børn og forældre. Det bliver ofte sværere for forældrene at være forældre i takt med, at de bliver clean. I takt med at de oplever virkeligheden - både det, der gør ondt og det, der er godt - bliver de mere levende og optagede af deres barn. Dermed bliver der også plads til børnenes reaktioner, hvilket ofte er en stor udfordring for forældrene. Både børn og forældre har behov for professionel støtte til denne proces. Dette kan Nordlystilbyde via relationsarbejde og støttet samvær samt individuel behandling af såvel barn som voksen. Efterbehandling/udslusning Alt afhængig af de fysiske afstande, er det muligt at tilrettelægge et udslusningforløb, både i forhold til misbrug og familiedelen. Uddannelse og kompetenceudvikling i misbrugsbehandling. 2 medarbejdere er påegyndt efteruddannelse i misbrugsbehandling hos Cenaps i København. Der lægges ud med 4 moduler. Medarbejderne har ansvar for at videreformidler viden til øvrige kolle- 8

9 gaer. Dette sker på interne undervisningsdage, samt som sparring til kollegaerne i aktuelle sager. Det tilrettelægges individuelt hvordan interventionen i forhold til misbrug og familiebehandling adskilles eller sammenlægges i samtalerne. Såfremt de adskilles, køres der tæt samarbejde mellem familie og misbrugsbehandlingen. I forhold til borgere fra Herning Kommune, fortsætter hidtidig praksis. 9

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune.

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. 101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 21.11.2012 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden Nedenstående indeholder en samlet information til borgerne om de ydelser, der tilbydes, hvis de ønsker behandling

Læs mere

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er et resultat af de oplysninger tilsynet har fået gennem interview og dokumenter, og danner grundlaget for

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Familiehuset i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandarder. Familiehuset i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandarder Familiehuset i Norddjurs Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Organisationsdiagram... 3 Familiebehandling... 4 PMTO (Parent Management Training Oregon)... 6 Det udgående

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Regodkendelse Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Vision 2018. For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle

Vision 2018. For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle Vision 2018 For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Værdigrundlag... 5 Vision... 5 Mål... 6 Målgruppen... 6 Undtagelser i forhold til målgruppen... 7 Visitation...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har siden den 1.1.2007 haft myndighedsopgaven på misbrugsområdet. Nedenstående kvalitetsstandarder er udarbejdet

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 J. nr. 29.09.00P22 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Organisering

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling Maj 2012 Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet Indhold Indledning 4 Kortlægningens struktur... 5 1. Rådgivning 6 Eksempel 1 Aarhus Folkeinformation...

Læs mere

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis Sikrede institutioner for børn og unge - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis 6 korte om de sikrede institutioner Høj behandlingskvalitet De sikrede institutioner har modtaget tre puljer af Regeringen

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING

FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING EN KORTLÆGNING FORETAGET AF 11:05 METTE DEDING (RED.) 11:05 FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING EN KORTLÆGNING FORETAGET AF SFI CAMPBELL METTE DEDING (RED.)

Læs mere