Ansøgning fra Familiebehandlingen, Herning om godkendelse til misbrugsbehandling på Nordlys i henhold til SEL 101

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning fra Familiebehandlingen, Herning om godkendelse til misbrugsbehandling på Nordlys i henhold til SEL 101"

Transkript

1 Ansøgning fra Familiebehandlingen, Herning om godkendelse til misbrugsbehandling på Nordlys i henhold til SEL 101 Familiebehandlingen ønsker godkendelse som behandlingstilbud for misbrugende forældre til mindre børn, og gravide stofmisbrugere, herunder gravide som ønsker at indgå i tvangstilbageholdelse, henvist fra eksterne kommuner. Ansøgningen drejer sig om godkendelse af behandlingstilbud i henhold til 101, indenfor nuværende målgruppe jfr. Servicelovens stk. 4 med uændret driftsgrundlag jfr. Servicelovens 66 og 67. Begrundelse for ansøgningen Nordlys tilbyder døgnophold med fokus på, hvordan der kan arbejdes med kontakt og relation som afgørende forudsætning for et fælles familieliv mellem forældre og barn. Som supplement til denne behandling ønskes tilbuddet udvidelse til også at omfatte misbrugende forældrene, som, af eksterne kommuner, er visiteret til misbrugsbehandling efter 101. Denne udvidelse af målgruppen kan ses som en konsolidering af driften på Nordlys, når misbrugsbehandling kan indeholdes i det samlede tilbud på Nordlys. Nogle familiemisbrugsbehandlingssteder, beliggende i andre kommuner/regioner er lukket, og Nordlys har fået henvendelse fra ekstern kommune om mulighed for at tilbyde behandling til den nuværende målgruppe suppleret med misbrugsproblemer. Ansøgning om ønsket om godkendelse i henhold til Servicelovens 101 skal ses på denne baggrund. Anbringende kommuner skal i deres kvalitetsstandard angive, hvilke godkendte behandlingssteder der samarbejdes med. Det er et formelt krav, at tilbuddet skal være godkendt i henhold til Servicelovens 101 for at kunne optages på denne liste. Målet for ansøgningen er at Nordlys ydelser udvides til også at omfatte tilbud i henhold til Servicelovens 101 til familier hvor en eller begge forældre har misbrugsproblemer. Der er i denne sammenhæng udelukkende tale om forældre, der er visiteret fra eksterne kommuner. Den nuværende målgruppe for Nordlys fastholdes, men behandlingstilbuddet udvides så misbrugende forældre med mindre børn ved ophold på Nordlys kan få relevant misbrugsbehandling, og anbringende kommune kan anvende Nordlys som tilbud i henhold til behandlingsgarantien. At der er focus på familiebehandlingen betyder, at det kun en afgrænset del af lovgrundlag og kvalitetsstandard er relevant for behandlingen på Nordlys. Nordlys har erfaringer med denne målgruppe, og ønsker at formalisere erfaringerne i en godkendelse som nødvendig forudsætning for at kunne tilbyde behandling til misbrugende forældre. Ansøgning giver lejlighed til at erfaringerne systematiseres og beskrives. Samtidig er der igangsat kompetenceudvikling omkring misbrug for personalegruppen, og to medarbejdere er efteruddannet i misbrugsbehandling. Nordlys er parat til at leve op til de krav, der måtte blive stillet for at opnå en formel godkendelse i henhold til Servicelovens

2 Beskrivelse af Nordlys De grundlæggende principper for behandlingsarbejdet på Nordlys Princippet om aktivitet: Det er gennem aktivitet at enhver udvikling finder sted Mennesket kan derfor kun ændre personlighedstræk og livsførelse gennem egen virksomhed. Princippet om aktivitet lægger således hovedvægten på beboernes egen virksomhed under opholdet. Det vil sige, at tilbud ikke må passivisere beboeren, men skal være rettet imod at skabe aktivitet. Princippet om fællesskab: Mennesket er et socialt væsen At indgå i socialt fællesskab er både en nødvendig forudsætning for vores eksistens og en grundlæggende værdi i vores tilværelse. Familiebehandlingen må derfor ikke isolere den enkelte person eller den enkelte familie, men må åbne op for det sociale liv som enkeltpersoner og familier må indgå i for at være i en frugtbar kontakt med andre mennesker. Princippet om selvbestemmelse: Retten til selvbestemmelse er en afgørende forudsætning for en demokratisk samfundsorden Selvbestemmelse forudsætter imidlertid vilje og styrke til at sætte sine egne mål samt evner og ressourcer til at realisere disse mål. Enhver familiebehandling må derfor vurderes efter om den hjælper en ressourcesvag familie med at fastholde deres uselvstændighed og afhængighed eller om den bryder familiens uselvstændighed og afhængighed ved at sætte familien i stand til at løse sine egne problemer og realisere sine mål. Princippet om indsigt: Indsigt i ens egen situation er et afgørende træk ved den menneskelige bevidsthed Uden en sådan indsigt er man ude af stand til at tackle sine problemer og nå sine mål. En afgørende betingelse for behandlingen på Nordlys er derfor at den bidrager til at give beboeren indsigt i sin særlige situation, både m.h.t. beboerens egen personlighed og m.h.t. den sociale kontekst hun/han lever i. Princippet om livsglæde: Glæde over livet er måske den mest fundamentale livskvalitet Det er ikke nok at løse problemer eller opnå resultater hvis denne proces ikke samtidig sigter imod at skabe livsglæde. Familiebehandlingen må derfor vise hen til nogle grundlæggende værdier og kvaliteter i den menneskelige eksistens, som kan give tilværelsen indhold og skabe livsglæde. Målgrupper, undersøgelse og behandling Nordlys tilbyder døgnbehandling og undersøgelser til småbørnsfamilier. Der er 10 pladser, svarende til 4-6 familier. Der tilbydes massive ambulante behandlingsforløb, samt ambulante afdækningsog undersøgelsesforløb. Nordlys arbejder tværfagligt i hverdagen i planlægning og udførsel af opgaverne. Det tværfaglige behandlingsteam består af pædagoger, børneansvarlig, socialrådgiver, psykolog og sundhedsplejerske. Derudover samarbejdes der med familieambulatoriet, misbrugscentre, daginstitutioner, skoler, øvrig familie m.v.. 2

3 I nogle undersøgelse eller behandlingssager, arbejdes der monofagligt med specifikke opgaver. Nordlys har som det primære mål at støtte ressourcesvage småbørnsfamilier gennem undersøgelse og behandling til sikring af børnenes udvikling og trivsel. Varigheden af ophold eller ambulant indsats er individuel og afhængig af indsatstype og forløbets gang, samt hvornår indsatsen påbegyndes. Det er muligt at tilbyde undersøgelse/behandling til gravide med henblik på en prænatal indsats. Målgrupper generelt Gravide prænatal indsats; afklaring af behov for fremtidig indsats. Førstegangsforældre med psykosociale vanskeligheder. Familier med børn under 6 år især med fokus på familier med spæd- og småbørn. Familier med tidligere anbragte børn på baggrund af mangelfulde forældrekompetencer. Familier med mindre børn i alvorlig mistrivsel med mistanke om tilknytningsforstyrrelser af forskellig art. Forældre med mangelfuld indsigt i egne mangler og problemstillinger, som mangler motivation til forandring. Psykisk syge forældre med mindre børn, hvor der især er fokus på realitetsforvrængning. Nomadefamilier med mindre børn. Familier, hvor der er overvejende sandsynlighed for en adskillelse af forældre og barn. Familier med multiproblemstillinger. Familier, hvor der er mistanke om vold, vanrøgt eller misbrug af børn. Dårligt begavede forældre med mindre børn, hvor der er usikkerhed på, om de kan opfylde børnenes primære og basale behov. Familier, der ikke har formået at gennemføre tidligere ambulante tilbud. Familier, hvor ophold på Nordlys er alternativ til afsoning af straf i fængsel. Familier, hvor Den Sociale Ankestyrelse har pålagt massiv foranstaltning. Familier, hvor der er usikkerhed om, hvorvidt de kan varetage barnets basale behov ved udskrivelsen fra barselsafdelingen. Familier med misbrug, der er i behandling eller ny-clean. Viden og erfaringer forældre i misbrug Nordlys har siden starten i 1996 arbejdet med familier med misbrugsproblematikker af forskellig art og tyngde. Kriteriet for ophold på Nordlys har været, at forældrene ikke er i aktivt misbrug ved indflytningen og at behandling for misbrug er iværksat ved indflytning på Nordlys. Det har været forskelligt i hvilket regi misbrugsbehandlingen har foregået. Denne vurdering har været individuel og tilpasset den enkelte familie og den igangværende indsats ved visitering til Nordlys i samarbejde med anbringende kommune. Der har været forskellig praksis, i nogle sager er behandling foregået ved misbrugsbehandlere fra de enkelte kommuner, i andre sager en kombination familiebehandlere på Nordlys og eksterne og interne medarbejdere. Enkelte gange har Nordlys købt ekstern misbrugsbehandling til understøttelse af det behandlingsarbejde der er foregået på Nordlys. 3

4 Misbrugsbehandling i henhold til Servicelovens 101 Forbehandling Afgiftning/afrusning Dette spørgsmål er centralt for en misbruger der skal i behandling. Håndtering af forældre med massive abstinenser vil næppe være hensigtsmæssigt på Nordlys, omvendt kan det ikke udelukkes at afgiftning af en gravid mor vil kunne finde sted på Nordlys i samarbejde med eksternt sundhedsfagligt personale, f.eks. den tilknyttede sygeplejerske, aftaler med lægehuset i Vildbjerg eller Misbrugscenter Herning. Lovgivningens regler om visitation til behandling indebærer, at afrusning / afgiftning aftales i forbindelse med beslutning om visitation til behandling. Fra Nordlys side, er der skærpet opmærksomhed på, at det er familiens bopælskommune, der bevilger afrusning og anden behandling efter sundhedsloven Nordlys vil indgå i dialog med anbringende kommune om hvordan dette bedst muligt kan foregå ud fra en samlet vurdering af misbrugets karakter og omfang adgang til sundhedsfaglig viden og støtte aktuel beboer sammensætning familiens egne forhold herunder hjemmeboende børn Den hidtidige praksis har været at afgiftning/afrusning er foregået enten på sygehuse eller på forsorgshjemmet Skovvang i Holstebro. Det vil fortsat være relevant i nogle tilfælde, andre gange der kan evt. købes afrusning / afgiftning via Misbrugscenter Herning. I nogle tilfælde har Nordlys varetaget den sidste del af en medicinsk nedtrapning med understøttende socialpædagogisk støtte og behandling. Med en udvidelse af målgruppen vil dette blive styrket / udvidet for at kunne matche målgruppens behov, ligesom nu uddanner medarbejdere i decideret misbrugsbehandling., hvor ved vores behandlingsarbejde i denne fase styrkes og udvikles. Medicin Nordlys opbevarer og udleverer al lægeordineret medicin, herunder også antabus, substitutionsmedicin og anden psykofarmaka. Der er ansat en sygeplejerske et varierende antal timer ugentligt til varetagelse af medicinhåndtering, og der foreligger en politik herfor. Medicinhåndteringen er tilrettelagt ud fra Sundhedsstyrelsens vejledning på området. Misbrug som selvmedicinering Da der ofte er tale om at et misbrug er startet som en form for selvmedicinering, er der fokus på dette i udredningen/afklaringen af misbruget. Såfremt der er tale om dette, indhenter Nordlys ekstern ekspertise ind på området. Det kan fx være i form af en ADHD konsulent eller det psykiatriske sy- 4

5 stem, således at forælderen får den rette hjælp til de konkrete vanskeligheder, og dermed ikke behøver at selvmedicinere sig. Urinkontrol I alle visitationer er det et krav fra Nordlys, at der kan tages overvågede urinprøver, såfremt medarbejderne er usikre på om en forældre er påvirket. I alle familier med misbrugsproblematikker er der urinkontrol. Prøverne deles i to og stickes af medarbejderne. Såfremt en prøve er positiv, tages der stilling til om den skal sendes ind til screening i Århus. Det er forskelligt hvor ofte der tages urinprøve og af hvem. Dette tilpasses den enkelte situation, idet hverken forældre eller medarbejdere skal udsættes for en situation der kan udvikle sig uhensigtsmæssigt. Tilbageholdelse Nordlys har ikke erfaringer med decideret tilbageholdelse af forældre i de situationer hvor de ønsker at forlade institutionen. Der er dog i flere tilfælde arbejdet med at iværksætte særlig indsats til forebyggelse af afbrud på behandlingen. Dette har typisk været ekstra bemanding til at være sammen med forældrene indtil den værste krise er overstået, og de igen kan overskue at fortsætte behandlingen. For gravide stofmisbrugere er det et lovkrav at døgnbehandlingsinstitutionerne kan give tilbud om tvangstilbageholdelse. For nuværende tænkes en model med to medarbejdere i sommerhus i 2 uger. Denne ydelse vil blive beskrevet og beregnet og fremgå af Nordlys tilkøbsydelser. Ledsaget udgang Med det formål at skærme forældre fra fristelser eller for at møde uønskede personer, ledsages i nødvendigt omfang ud af huset. Post I tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt, aftales ved visitationen, at al post åbnes i nærværelse af en medarbejder. Formålet er at sikre at der ikke tilsendes forælderen stoffer af forskellig art. Gæster Ved visitationen laves der aftaler for hvem familien må have besøg af under opholdet på Nordlys. Der kan ikke komme gæster, der ikke er clean, selv om de er godkendt på forhånd. Døgnbemanding Der er personale på institutionen døgnet rundt. Ved ekstra belastning er der to på arbejde - også aften, nat og weekend. Derudover er der en bagvagtsordning, så tvivlspørgsmål kan drøftes, eller der kan tilkaldes assistance. Misbrugscenter Herning Der er indgået aftale med Misbrugscenter Herning om, at Nordlys efter behov kan indhente yderligere ekspertise på misbrugsområdet. Læge 5

6 Familierne på Nordlys benytter ofte det lokale lægehus, hvor der er både mandlige og kvindelige læger. Derudover kan Nordlys købe konsulenttimer hos kontaktlægen via Misbrugscenter Herning. Sundhedsplejerske Såfremt familiens egen sundhedsplejerske ikke benyttes, rekvirerer nordlys sundhedsplejerske fra Herning kommune. Behandlingsteam Omkring hver familie er der et behandlingsteam bestående af: Familiebehandlere på både den voksne og barnet, psykolog, socialrådgiver, sundhedsplejerske og andre relevante samarbejdspartnere. Opholdslængde v. døgnindskrivning på Nordlys Længden af opholdet på Nordlys for familier med misbrugsproblematikker er generelt længere end for familier uden misbrug. Forælderen i misbrug skal arbejde på flere områder samtidigt, og er ekstra sårbar og udsat for tilbagefald. Minimum for ophold er 6 mdr. med mulighed for forlængelse. Indskrivning og ophold / behandlingsforløb Primærbehandling og efterbehandling Ved kommunalreformen i 2007 overtog kommunerne ansvaret for stofmisbrugs behandlingen. I Servicelovens 101 er fastsat ret til behandlingstilbud indenfor 2 uger. I bekendtgørelse nr. 622 er fastsat kvalitetskrav for social behandling af stofmisbrug. Alle kommuner skal have en kvalitets standard for behandlingstilbud i henhold til 101. I Herning kommune tilbydes ikke tvangstilbageholdelse for stofmisbrugere, dog har gravide stofmisbrugere ret til at indgå kontrakt om tvangstilbageholdelse, hvis de ønsker det. Det vil være anbringende kommunes kvalitetsstandard som danner rammen for behandlingsarbejdet. I misbrugsbehandlingen tales om tre faser: forbehandling, primær behandling og efterbehandling. Misbrugsbehandling på Nordlys kan indeholde forbehandling, primær behandling og noget efterbehandling afhængig af de konkrete omstændigheder, herunder geografi. For familier der bor i stor afstand fra Nordlys skal behandlingen koordineres med anbringende kommune for bedst muligt at sikre kontinuitet for familien. Ved visitationen aftales hvordan sammenhæng og kontinuitet bedst muligt kan foregå. Registering, databaser og indberetninger. DanRis Døgn er en central database for stofmisbrug, hvortil alle døgn behandlingssteder skal indberette oplysninger. For indbeterning af oplysninger anvendes skemaer som grundlag for systematisk dataindsamling. Til DanRis anvendes EuropASI. Også sundhedsstyrelsen har en database, til denne anvendes S.I.B 6

7 Nordlys skal indberette til DanRis. Når godkendelse foreligger, vil implementering af anvendelse af EuropASI blive påbegyndt. Der vil være samarbejde med Misbrugscenter Herning herom.. Inden indflytning: 1. Telefonisk henvendelse vedr. ønske om plads på Nordlys 2. Alle sagsakter tilsendes Nordlys 3. Tidspunkt for visitation aftales visitationen foregår på Nordlys og mellem professionelle interessenter 4. Visitationen foregår. Nordlys tager referat. 5. Sagsbehandler gennemgår visitationsreferatet med den aktuelle familie, så de kender formål og aftaler for evt. ophold på Nordlys 6. Familien kommer på forbesøg på Nordlys sammen med sagsbehandler og evt. andre interessenter + evt. bisidder. Formål og aftaler gennemgås igen, rolleafklaring mellem sagsbehandler, Nordlys og evt. andre interessenter afklares. Familien vises rundt og det tilstræbes at de møder min. En af de fremtidige familiebehandlere. 7. Familien får tid til at overvej tilbud om ophold. 8. Indflytning på Nordlys Under opholdet: 1. Behandlingsmøde, internt, efter 4-6 uger 2. Kontraktmøde m. familie, sagsbehandler og andre interessenter efter 5-6 uger. Nordlys tager et referat af mødet som tilsendes sagsbehandler. 3. Behandlingsmøde, internt, efter ca. 5-6 uger yderligere 4. Telefonisk kontakt til sagsbehandler om status familien deltager 5. Behandlingsmøde, internt, efter 5-6 uger yderligere 6. Statusmøde m. familien, sagsbehandler og evt. andre interessenter. Forud for statusmødet udfærdiger Nordlys en skriftlig rapport, der gennemgås med familien inden afsendelse til sagsbehandler. Det tilstræbes at sagsbehandler har rapporten ca. 1 uge inden mødet. 7. Udslusningsmøde m. relevante interessenter. Nordlys tager referat af mødet, der tilsendes sagsbehandler. Efter aftale kan sagsbehandler eller andre interessenter telefonisk kontakte Nordlys med ønske om at mundtlig (telefonisk) status på behandlingen. Familien inviteres til at sidde med ved telefonmødet. Familie og øvrigt netværk kan ikke indhente oplysninger om familien under opholdet. Primær behandlingen / Misbrugsbehandlingen Behandlingen er individuelt tilrettelagt og kan bestå af flg.: Samtaler: Kortlægning af mestringsstrategier, kortlægning af misbrugsmønster, genogram, netværksdiagram, tilbagefaldsbehandling m.v.. Omsorg Sund kost Struktur i dagligdagen Social færdighedstræning 7

8 Motion Zoneterapi Eutoni Inddragelse af det familie og sociale netværk (omfatter ofte kun det familiære, da det sociale netværk oftest er andre folk med misbrugsproblematikker). Oprydning i økonomi Afklarende samtaler v. psykolog Fokus på den fysiske status og evt. behandling separat, herunder tandbehandling Relationsbehandling Psykologsamtaler Hvis det skønnes relevant, kan Nordlys tilbyde afklarende samtaler v. psykolog. I samarbejde med den kommunale sagsbehandler tages der stilling til om der skal iværksættes yderligere terapeutiske forløb og i hvilket regi det skal ske. Voksenpsykologiske undersøgelser Efter aftale, kan Nordlys udfærdige voksenpsykologiske undersøgelser. Dette er dog ikke en del af behandlingen, men skal købes ved siden af. Børnene Der er to medarbejdere, en ergoterapeut og en pædagog med særlig viden og erfaring om børn født med abstinenser. Disse medarbejdere følger børnene flere gange ugentligt. Derudover har psykologen viden og erfaring med disse børn fra Regionshospitalet i Herning. Psykologen kan teste og undersøge børnene, hvis der er behov derfor. Derudover er der tæt samarbejdsforbindelser til familieambulatoriet på Regionshospitalet, hvor alle børn født af forældre med misbrugsvanskeligheder, nu følges op til skolealderen. Børnene har ofte været oversete i familier med misbrugsproblematikker. De ældre børn spiller med, tilpasser sig og udvikler forskellige strategier for hvordan de klarer sig. For at tilgodese såvel børnenes som de voksnes perspektiv er det forskellige medarbejdere, der varetager behandlingen af henholdsvis børn og forældre. Det bliver ofte sværere for forældrene at være forældre i takt med, at de bliver clean. I takt med at de oplever virkeligheden - både det, der gør ondt og det, der er godt - bliver de mere levende og optagede af deres barn. Dermed bliver der også plads til børnenes reaktioner, hvilket ofte er en stor udfordring for forældrene. Både børn og forældre har behov for professionel støtte til denne proces. Dette kan Nordlystilbyde via relationsarbejde og støttet samvær samt individuel behandling af såvel barn som voksen. Efterbehandling/udslusning Alt afhængig af de fysiske afstande, er det muligt at tilrettelægge et udslusningforløb, både i forhold til misbrug og familiedelen. Uddannelse og kompetenceudvikling i misbrugsbehandling. 2 medarbejdere er påegyndt efteruddannelse i misbrugsbehandling hos Cenaps i København. Der lægges ud med 4 moduler. Medarbejderne har ansvar for at videreformidler viden til øvrige kolle- 8

9 gaer. Dette sker på interne undervisningsdage, samt som sparring til kollegaerne i aktuelle sager. Det tilrettelægges individuelt hvordan interventionen i forhold til misbrug og familiebehandling adskilles eller sammenlægges i samtalerne. Såfremt de adskilles, køres der tæt samarbejde mellem familie og misbrugsbehandlingen. I forhold til borgere fra Herning Kommune, fortsætter hidtidig praksis. 9

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Kvalitetsstandard for Familiecentret Nordlys

Kvalitetsstandard for Familiecentret Nordlys Kvalitetsstandard for Familiecentret Nordlys 2015-16 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden indeholder en samlet information til borgere samt samarbejdspartnere om Familiecentret Nordlys ydelser. Kvalitetsstandarden

Læs mere

1. Indledning Kvalitetsstandarden indeholder en samlet information til borgere samt samarbejdspartnere om Familiecentret Nordlys ydelser.

1. Indledning Kvalitetsstandarden indeholder en samlet information til borgere samt samarbejdspartnere om Familiecentret Nordlys ydelser. Kvalitetsstandard for Familiecentret Nordlys 2013-14 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden indeholder en samlet information til borgere samt samarbejdspartnere om Familiecentret Nordlys ydelser. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Version 5 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indledning Frederikssund Kommunes Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet indeholder en samlet information

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsynsenheden Tilbuddets navn og adresse Familiecentret Nordlys Nørrevænget

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for Familiecentret Nordlys

Kvalitetsstandard for Familiecentret Nordlys Kvalitetsstandard for Familiecentret Nordlys 2015-16 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden indeholder en samlet information til borgere samt samarbejdspartnere om Familiecentret Nordlys ydelser. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Rusmiddelcenter Middelfart

Rusmiddelcenter Middelfart Rusmiddelcenter Middelfart Et nyt behandlingstilbud fra 1. januar 2008 Stofmisbrugsbehandling Rusmiddelcenter Middelfart (RcM) Den 1. januar 2008 samles rusmiddelbehandlingen på ét center. Centret vil

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ydelser og målgrupper. Familiebehandlingen Herning. Januar 2013

Ydelser og målgrupper. Familiebehandlingen Herning. Januar 2013 Ydelser og målgrupper Familiebehandlingen Herning Januar 2013 1 Indholdsfortegnelse Familiebehandlingen Herning...3 Målgrupper for ambulante ydelser...4 Målgrupper for ambulant familiebehandling i hhv.

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Udkast til Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service December 2010 Lovgrundlag I medfør af 139 i Lov om social service har Socialministeren i

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141 Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010004 CHK/LKS 13. september

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap 25. september 2009 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 09-02-2010 Dato: 22-01-2010 Sag nr.: KB 35 Sagsbehandler: Jens Damsø Pedersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010.

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010. Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 89106 Brevid. 770565 Misbrugsstrategi 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010 Indledning og motivation Misbrugsområdet i Roskilde Kommune

Læs mere

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM FAMILIEAFDELINGERNE, KOMMUNALE DAGBEHANDLINGSTILBUD I HOLSTEBRO, STRUER OG LEMVIG KOMMUNER OG Center for Rusmiddel og Forebyggelse Formål: Formålet med at lave en samarbejdsaftale

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Udkast til Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for Behandling til alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Lovgrundlag for ydelsen: Sundhedslovens 141 141

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere efter Serviceloven 101. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af D...2015 Kvalitetsstandard for behandling af unge under 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 t KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 30. januar 2017 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet... 3 2.

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010 Kvalitetsstandarder Viljen til forandring august 2010 Motivationsforløb for unge med et problematisk forbrug af euforiserende stoffer At motivere den unge til at arbejde med sit forbrug At formidle viden

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsfaglig del Formålet med tillægsaftalen er at sikre en sammenhængende,

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Lovgrundlag Hvilken udløser ydelsen? Ydelsens modtagere Ydelse Sundhedslovens 141 Stk. 1. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere

Læs mere

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Sundhedsplejen Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Hvad handler FORUD om? FORUD tilbyder støtte og vejledning til sårbare gravide og småbørnsfamilier med børn

Læs mere

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Bostøtte Handicap og Psykiatri Forord Kvalitetsstandarden for bostøtte inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser,

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune September 2011 Organisatorisk struktur. Lovgrundlag Rusmiddelteamet er en del af Afdelingen for Socialpsykiatri og Rusmidler som er forankret

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov Notat Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune 2015 Området Voksne med særlige Behov Acadre 14/14415-18 Lov om socialservice 101 og 101 a om social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

STOFBEHANDLINGEN HOLSTEBRO

STOFBEHANDLINGEN HOLSTEBRO STOFBEHANDLINGEN HOLSTEBRO TAKSTER 2009 5. udgave, september 2008 \\231fil01\Brugere$\amsocb\Desktop\Samarbejdsaftale\Stoftakster 2009 5 udgave.doc TAKSTER 2009 Beregningsgrundlag Beregninger bygger på

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Tilbud til sårbare børn og unge

Tilbud til sårbare børn og unge Tilbud til sårbare børn og unge Tilbud til sårbare børn og unge 0-6 årige, side 7-17 årige, side 18-22 årige, side Tilbud til familier, side Tilbud til familier Aflastningsophold Børn og familiecentrene;

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund Frederikssund Kommune ønsker at udgiften til misbrugsbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug.

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug. 05.12.12 Kvalitetsstandard for rådgivning og misbrugsbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social service 101at tilbyde behandling af Stofmisbrug hos borgere

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel]

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel] Århus Kommune Socialforvaltningen Bestillerplan Pixi-udgave Serviceniveauer [Skriv dokumentets for Familier, Børn og Unge titel] [Skriv dokumentets undertitel] December 2010 Serviceniveauer Denne pixi-udgave

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Tema om misbrugsbehandling. Dok.nr. 14/ / RI

Tema om misbrugsbehandling. Dok.nr. 14/ / RI Tema om misbrugsbehandling Dok.nr. 14/00877-4/ RI 2/9 Hvad har temaet ført til? Misbrugsbehandling var tema for de tilsynsbesøg, som ombudsmanden i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY

Læs mere

Notat. Redegørelse på alkoholområdet

Notat. Redegørelse på alkoholområdet Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Redegørelse på alkoholområdet Bilag: - Redegørelse på alkoholområdet I relation til den nye sundhedsprofil for Hørsholm følger herved en redegørelse for,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014 Jr. nr. 27.36.04P27-0001 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet

Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet Bilag til Samarbejdsaftalen for Familieambulatoriet juni 2016 1. Baggrund Formålet

Læs mere