Kommunernes planlægning for turisme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunernes planlægning for turisme"

Transkript

1 Jane Kragh Andersen Kommunernes planlægning for turisme Landets kommuner har en central rolle i planlægningen for turismen. Dialogforum har drøftet den konkrete planlægning i kommunerne og har ønsket at sætte fokus på i hvilket omfang, kommunerne allerede i dag løser en række centrale opgaver på området. I mange kommuner har turismen betydning for erhvervsliv og økonomi. KL har som følge heraf med publikationen Turismen i kommunerne overblik og nye turismepolitiske anbefalinger fra august 2010 sat fokus på kommunernes rolle i turismen og fremlagt en række anbefalinger til, hvordan kommunerne kan styrke den turismepolitiske indsats bl.a. gennem deres planarbejde. En god destinationsudvikling tager også højde for at integrere kommunens politikker og strategier i udviklingen af en stærk destination. Især kommunens planstrategier og planlægningsværktøjer kan være med til at understøtte udviklingen af stærke turistdestinationer. Kommunerne varetager en række turismerelaterede opgaver inden for områder som byudvikling, miljø-, natur-, og kulturområdet, og har en række beføjelser og redskaber inden for planlægningsområdet, som medvirker til at udvikle rammebetingelserne for udviklingen af turismeerhvervet. I 2009 havde de 98 kommuner tilsammen udgifter på 261 mio. kr. til direkte turismefremme. Kommunerne investerer derud over betydelige beløb i indirekte turismefremme. Det vil sige tilskud til drift af lokale kultur- og naturhistoriske museer, kunstmuseer, bymuseer samt udgifter til finansiering af turismens basisprodukt. Som eksempler kan nævnes anlæg af cykel- og vandrestier, udgifter til naturpleje og renholdelse af strande og skove mv. Arbejdet med indirekte turismefremme løses i kommunernes fagforvaltninger og indgår ofte som en del af kommunens borgerrettede service- og anlægsopgaver. Planlovgivningen giver kommunerne gode muligheder for at arbejde strategisk og målrettet for at udvikle turismen. Dialogforum om turismeplanlægning 21

2 Turisme som et tema i kommuneplanstrategien Planstrategien er beslutningsgrundlaget for den videre kommuneplanlægning. En velgennemført proces kan give politisk ejerskab til planlægningen, sikre inddragelse af forskellige aktører og skabe forståelse af målene for den videre udvikling i kommunen. Skov og Landskab gennemførte i 2009 en evaluering af kommuneplanstrategier, herunder en vurdering af det tematiske indhold i 85 kommunale planstrategier. Af gennemgangen fremgår det, at Turisme som tema nævnes af små 34%. Det forholdsvis store antal kommuner, der inddrager dette område i strategien, er et udtryk for den opmærksomhed på det potentiale, som denne sektor enten allerede har, eller som den kan få igennem en yderligere udvikling. Arbejdsrapport nr. 62/2009 fra Skov og Landskab. Kommunale turismestrategier Det er en forudsætning for placering af nye turistanlæg inden for kystnærhedszonen, at kommunerne udarbejder sammenhængende turistpolitiske overvejelser, for eksempel i form af en turismestrategi, som udmøntes i den fysiske planlægning. En række kommuner har udarbejdet turismestrategier og politikker. De kan enten være formuleret som selvstændige turismepolitikker eller som en del af en anden kommunal politik, for eksempel erhvervspolitikken. Med sammenhængende turistpolitiske overvejelser skabes et politisk godkendt grundlag for beslutninger og planer, som omhandler eller har konsekvens for turismen i kommunen og grundlag for kommunens stillingtagen til konkrete enkeltprojekter, for eksempel udvidelse af en eksisterende campingplads eller etablering og byggeri af et nyt feriecenter. Det er på sigt med til at skabe grundlaget for en investeringssikkerhed i området. Kommunalbestyrelsen kan på denne baggrund sammenfatte og vurdere, hvordan kommunen kan støtte det lokale turisterhverv. I bilag 4 henvises til tre eksempler på strategier udarbejdet af kommuner. Samarbejde er en vigtig forudsætning I kommunerne er der et ønske om at opnå et godt og dynamisk samarbejde med turismeerhvervet for at sikre en afvejning af interesserne i planlægningen. Der er i mange kommuner nedsat et turistråd eller lignende dialogforum, hvor kommunen mødes med repræsentanter fra de lokale turistaktører, organisationer m.m. Kommunernes arbejde for at opnå samlet turismefremme medfører behov for samarbejde på tværs af fagforvaltninger. Destinationsudvikling kan gå på tværs af kommunegrænser og stiller derfor krav til tværkommunal tænkning og strategiudvikling med henblik på at styrke den samlede attraktionskraft i et område. Et forstærket samarbejde mellem aktører i destinationer og kommuner vil styrke det samlede strategiske arbejde med fremme af turismen, herunder at turismen tænkes ind i en værdikædesammenhæng. Det vil sige, at en kæde af offentlige og private aktører og ydelser inden for bl.a. oplevelser, overnatning, transport ses i sammenhæng. Redskaber i den konkrete planlægningsproces I forbindelse med den fysiske planlægning for turisme vil kommunen kunne drage stor fordel af at benytte en række forskellige planlægningsredskaber. I Inspiration til planlægning i kystnærhedszonen. Eksempelsamling fra Miljøministeriet 2010 findes en eksempelsamling med en række bud på, hvordan kommuner har grebet turismefremmeindsatsen an i praksis. Landskabskaraktermetoden kan give overblik over, hvilke landskabsområder der kræver bevaring og beskyttelse, og hvilke landskabstræk der kan anvendes i samspil med udviklingen af turismen. Landskabskaraktermetoden kan udbygges med en oplevelsesværdikortlægning af det rekreative potentiale i kommunen. Tilsvarende er udviklet en metode til naturkvalitetsplanlægning baseret på kortlægning af naturområder og fastlæggelse af deres kvalitet og potentialer. Denne metode kan bidrage til at styrke arbejdet med at sikre naturværdierne - også i kystzonen - hvor der findes store naturværdier på både nationalt, regionalt og lokalt niveau. For yderligere oplysninger om planlægning i kystnærhedszonen, landskabskaraktermetoden, oplevelsesværdikortlægning og naturkvalitetsplanlægning, se henvisninger i bilag 4. Kommuneplanrammer Kommunale turiststrategier og sammenhængende turistpolitiske overvejelser skal følges op af konkret planlægning med retningslinjer, udlæg af arealer og lokalplaner til rekreative formål, herunder ferie- og fritidsanlæg med feriehoteller, feriecentre, campingpladser og sommerhusområder. 22 Dialogforum om turismeplanlægning

3 100% Andel af kommuneplanrammer med rekrestiv anvendelse placeret i kystnærhedszonen Rekreativt grønt område Rekreativt område Idrætsanlæg Kolonihaver Campingplads Ferie-centre Forlystelseanlæg Golfbaner Lystbådehavn Støjende fritids-anlæg Kystnærhedszonen Ikke kystnærhedszonen Kilde: Plansystem (udtræk feb. 2011), Naturstyrelsen Med den endeligt vedtagne kommuneplan lægger kommunalbestyrelsen rammerne for den fremtidige arealanvendelse. En gennemgang af kommunernes planlægning i årene viser, i hvilket omfang kommunerne har gennemført og vedtaget planlægning med rekreativt formål. Figuren viser de endeligt vedtagne kommuneplanrammer i årene , hvor den specifikke arealanvendelse, efter kommunernes indrapportering til plansystemdk, er rekreativ arealanvendelse. En væsentlig del af den danske turisme uden for de større byer er i dag centreret i de kystnære områder. Figuren viser, at der vedtages kommuneplanrammer for udviklingen af rekreative anlæg både inden for og uden for kystnærhedszonen i kommunerne. Lokalplanlægning Kommuneplanens politiske strategi og målsætningerne virkeliggøres gennem lokalplanlægning. Med lokalplanen fastlægger kommunalbestyrelsen regler for bebyggelse og anvendelse af arealer inden for planens område. Landets kommuner har i årene vedtaget 235 lokalplaner, hvor formålet er rekreativ anvendelse for eksempel golfbaner, feriecentre og grønne områder. Af disse er 123 beliggende inden for kystnærhedszonen. Specifik arealanvendelse Samlet antal Heraf Inden for kystnærhedszonen Antal vedtagne lokalplaner med rekreativ anvendelse Campingpladser Feriecentre Forlystelsesanlæg 14 7 Golfbaner 30 9 Idrætsanlæg 19 9 Kolonihaver 20 8 Kontor- og serviceerhverv 1 0 Lystbådehavne 14 5 Naturområder 1 1 Områder til offentligt formål 1 0 Rekreative grønne områder 25 9 Rekreative områder Støjende fritidsanlæg 7 7 Andet 2 2 Total Kilde: Plansystem (udtræk feb. 2011), Naturstyrelsen Dialogforum om turismeplanlægning 23

4 Den geografiske fordeling af de vedtagne lokalplaner for henholdsvis feriecentre og campingpladser vises. På det første kort ses placeringen af de lokalplaner for feriecentre, som kommunerne har endeligt vedtaget i perioden På det andet kort ses placeringen af de lokalplaner for campingpladser, som kommunerne har endeligt vedtaget i perioden Samlet set viser kortene, at kommunerne i perioden har udarbejdet og vedtaget en række lokalplaner og dermed muliggjort realiseringen af projekter inden for ferie- og fritidsområdet; det kan dreje sig om udvidelse af eksisterende feriehoteller, opførelse af nye feriehoteller, om udvidelse eller anlæg af nye større aktiviteter på eksisterende campingpladser. Der er således allerede i dag mulighed for planlægning for konkrete ferie- og fritidsanlæg inden for kystnærhedszonen. Med vedtagelse af lov 424 har kommunerne i landets yderområder fået nye muligheder for planlægning af ferie- og fritidsanlæg. Sommerhuse Der er i dag i alt ca sommerhuse i Danmark, hvoraf knap ligger inden for kystnærhedszonen. Feriecentre i Danmark, planlagt i perioden Copyright Baggrundskort KMS Kilde: Plansystem (udtræk feb. 2011), Naturstyrelsen I kystnærhedszonen må kommunerne ikke i dag udlægge nye sommerhusområder, og de eksisterende områder skal fastholdes til ferieformål, jf. planlovens kapitel 2a. I 2004 blev planloven ændret, og der blev givet mulighed for udlæg af op til nye sommerhusgrunde inden for kystnærhedszonen på betingelse af, at en række krav blev opfyldt. De sommerhusgrunde er blevet udlagt ved en række landsplandirektiver. Den gennemsnitlige bebyggelsestæthed for sommerhusområder i vedtagne kommuneplanrammer er 4%. Der er i årene opført i alt sommerhuse med en gennemsnitlig størrelse på 98 m 2. Den gennemsnitlige størrelse for alle sommerhuse er 76 m 2. Kortene viser beliggenheden af landets sommerhusområder og bebyggelsestætheden af disse. Endvidere vises den geografiske fordeling af de nye sommerhusgrunde i kystnærhedszonen, som er udlagt ved landsplandirektiv efter vedtagelse af lovgivning. Copyright Baggrundskort KMS Kilde: Plansystem (udtræk feb. 2011), Naturstyrelsen Campingpladser i Danmark, planlagt i perioden Dialogforum om turismeplanlægning

5 Kommunernes planlægning for turisme Kommunerne arbejder strategisk med udviklingen af turismen i kommuneplanstrategierne, der udarbejdes sammenhængende turistpolitiske overvejelser som en del af kommuneplanen, og der planlægges for ferie- og fritidsanlæg også inden for kystnærhedszonen. Kommuneplanprocessen er central for turismeudviklingen fordi: Der fastlægges en strategi. Interessenter og offentligheden inddrages i planlægningsprocessen på et tidligt tidspunkt. De forskellige arealinteresser, herunder turismeinteresserne, afvejes indbyrdes. De forskellige sektorinteresser koordineres, hvilket kan støtte turismeudviklingen. Kommuneplanen revideres hvert fjerde år. Der inden for kystområderne er krav om revurdering af eksisterende uudnyttede reservationer og ophævelse af uaktuelle, At eksisterende sommerhusområder i kommuneplanlægningen vurderes mht. muligheden for modernisering og kvalitetsforbedring og med henblik på øget attraktivitet. En helhedsorienteret tilgang giver mulighed for at understøtte turismeudviklingen med tiltag, som sigter bredere end specifikt på turismeudvikling, f.eks. forbedret miljø, trafikforhold, adgang til den omgivende natur, modernisering af kystturistområder, attraktive bymiljøer og besøgsområder i naturen. Copyright Baggrundskort KMS Kilde: Plansystem (udtræk feb. 2011), Naturstyrelsen Bebyggelsestæthed af sommerhusområder (metode: standardafvigelse) Dialogforum finder, at der i den gældende lovgivning om fysisk planlægning er gode muligheder for, at kommunerne kan arbejde strategisk og målrettet for at udvikle turismen i kommunen og for at lade de overordnede principper være grundlag for behandling af konkrete projekter. Det kræver samarbejde mellem turismens forskellige aktører, mellem kommunerne i et område og mellem forvaltninger internt i kommunen. Det er Dialogforums opfattelse, at flere kommuner med fordel kan arbejde med en målrettet strategisk tilgang til spørgsmålet om udvikling af turismen. Dialogforum ønsker på baggrund af drøftelser om en række konkrete sager at tilkendegive, at behandlingen af konkrete sager kan tage lang tid. Enkelte projekter om udvidelse af eksisterende anlæg eller nye anlæg skal gennemgås i forhold til en række forskellige love, som alle kan medføre forsinkelse eller umuliggøre projektet. Det er Dialogforums opfattelse, at sagsbehandlingen af konkrete projekter må kunne effektiviseres og smidiggøres hos de involverede myndigheder. Nye sommerhusområder Copyright Baggrundskort KMS Kilde: Plansystem (udtræk feb. 2011), Naturstyrelsen Dialogforum om turismeplanlægning 25

6 Kilde: Inspiration til planlægning i kystnærhedszonen Eksempelsamling Miljøministeriet, By- Landskabsstyrelsen Planlovens bestemmelser om planlægning for ferieog fritidsanlæg Dialogforum finder, at planlovgivningen er vanskeligt tilgængelig. Det kan være svært for investorer, bygherrer og andre turismeaktører at få overblik over planprocessen og de bestemmelser, som er relevante i forhold til realisering af et konkret projekt. Dialogforum har derfor ønsket en kort gennemgang af de bestemmelser, som umiddelbart er relevante for planlægningen for ferie- og fritidsanlæg inden for kystnærhedszonen. Planlovens formål Planloven skal sikre, at den sammenfattende planlægning forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og medvirker til at værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Derud over skal planloven sikre, at de åbne kyster fortsat skal udgøre en væsentlig natur- og landskabsressource. Kommuneplanstrategien Det er kommunalbestyrelsens opgave at formulere de overordnede politiske mål og visioner for udviklingen i kommunen. Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af den første halvdel af valgperioden offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen, som giver kommunalpolitikerne mulighed for at tilrettelægge en planlægning, som skuer fremad samtidig med, at den tager afsæt i aktuelle problemstillinger og muligheder i kommunen. Det er en politisk proces og beslutning at afveje de forskellige interesser i forbindelse med udarbejdelsen af kommunens turismestrategi. Turismestrategien sætter rammerne for turismeudviklingen i kommu- Kystnærhedszonen er en 3 km bred planlægningszone. 26 Dialogforum om turismeplanlægning

7 nen. I planstrategien har kommunalbestyrelsen mulighed for at sætte fokus på udviklingen af turismeerhvervet. Tankerne i planstrategien om turismeudviklingen kan indarbejdes i kommuneplanlægningen og dermed sætte rammerne for den måde, kommunen behandler konkrete ønsker om etablering af ferie- og fritidsanlæg og i øvrigt arbejder med turismeudvikling. Kommuneplanen Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for udviklingen i kommunen. I kommuneplanen fastlægger kommunalbestyrelsen politikken for udviklingen af f.eks. byer, turisme, infrastruktur og samspillet mellem de forskellige sektorer og geografiske områder. Kommuneplanen er den bærende oversigtlige plan, hvor borgere, virksomheder, interesseorganisationer m.fl. kan orientere sig om planerne for kommunens udvikling. Kommuneplanen opdeler kommunens areal i byzone, sommerhusområder og landzone. Områderne har hver deres formål, derfor er kravene til planlægningen i zonerne forskellige. Kommuneplanen består af en hovedstruktur med overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen, retningslinjer for arealanvendelsen for en række emner og rammer for lokalplanernes indhold for de enkelte dele af kommunen. Kommuneplanen fastlægger arealanvendelsen i kommunen baseret på afvejning af forskellige hensyn og interesser inden for kommunegrænsen. Men kommunens planlægning er afhængig af nabokommunens. Samarbejde på tværs af kommunegrænser kan skabe bedre sammenhæng og funktion af turistområder og ferie- og fritidsanlæg, idet turismen ikke er begrænset af kommunegrænser. Samarbejde mellem nabokommuner kan både være med til at udvikle turismen i kommunen selv og i større sammenhængende turistområder ud over kommunegrænsen. Både forslag til planstrategi og til kommuneplan sendes i høring i mindst 8 uger, hvor organisationer, erhvervslivet, borgere og andre aktører har mulighed for at komme med forslag og bemærkninger. I forbindelse med disse høringer kan turismens aktører bidrage med viden om nye tendenser i turismen, med forslag, ideer m.m. Turismen er i dele af Danmark en væsentlig sektor. Derfor er det vigtigt, at turismens generelle interesser og konkrete investorinteresser spilles ind i kommuneplanprocessen, så de indgår i kommuneplanlægningens arealplanlægning og ses i sammenhæng med eksisterende ferie- og fritidsanlæg, kulturmiljøer, oplevelsesmuligheder, adgang til naturen mv. På den måde vil der kunne udvikles mere oplevelsesrige sammenhængende turistområder og skabes synergi mellem forskellige aktiviteter. Kommunalbestyrelsen kan med vedtagelse af en kommuneplan, og sammenhængende turistpolitiske overvejelser medvirke til at skabe sikkerhed for investorer og gennem den foretagne interesseafvejning, sikre at turismen kan udvikles samtidig med, at der tages hensyn til de åbne kyster og det øvrige naturgrundlag. De særlige bestemmelser om kystnærhedszonen Et af formålene i planloven, er at de åbne kyster fortsat skal udgøre en væsentlig natur- og landskabsressource. Det er derfor en national planlægningsopgave at bevare kysterne, så de fortsat kan udgøre landskabelige helheder med høj natur- og landskabsværdi, og at sikre en kvalitetsbetonet udvikling hvor udviklingen er velbegrundet. Kystnærhedszonen er en ca. 3 km bred planlægningszone. Kystnærhedszonen omfatter landzone og sommerhusområder. Byzone er ikke omfattet, da der ikke er knyttet samme beskyttelsesmæssige interesser til de allerede bebyggede og udlagte byzoner. Der er fortsat pres på for at udnytte kysterne til forskellige formål. Derfor er det nødvendigt at begrænse bebyggelse og anlæg, specielt på de åbne kyststrækninger, så kysterne friholdes for anlæg, der ikke Planprocessen 1 Forudgående debat hvert 4. år Oplysning om hidtidig planlægning Strategi for kommuneplanlægningen Debatperiode på minimum 8 uger 2 Forslag til plan Udarbejdelse i samarbejde med andre myndigheder, borgere, erhvervsliv, interesseorganisationer m.fl. 3 Offentliggørelse af planforslag Debatperiode minimum 8 uger Sendes til myndigheder Miljøministeren har pligt til at gøre indsigelse på regeringens vegne mod forslag, der er i strid med overordnede interesser 4 Vedtagelse af planen Behandling af indsigelser, forhandling af ændringsforslag 5 Offentliggørelse 6 Administration af planen Kommunalbestyrelser skal virke for planens gennemførelse Dialogforum om turismeplanlægning 27

8 har behov for kystnær placering. Anlæg, der har behov for kystnær placering, kan placeres og indpasses i kystområderne, så de påvirker kystlandskabet mindst muligt. For at sikre at de åbne kyster friholdes for unødvendig bebyggelse og anlæg, stiller planloven krav om godtgørelse af behov for beliggenhed i kystnærhedszonen. Det kræver derfor en særlig begrundelse for planlægning for nye anlæg og bebyggelse. For ferieog fritidsanlæg kræver det sammenhængende turistpolitiske overvejelser. Formålet er, at kommunen ud fra kommunens turismestrategi vurderer, hvor og i hvilket omfang lokalisering af nye ferie- og fritidsanlæg kan finde sted i kystnærhedszonen. De sammenhængende turistpolitiske overvejelser kan bygge på kommunens strategiske mål for turismeudviklingen. Overvejelserne skal vedtages af kommunalbestyrelsen, idet de (på linje med en funktionel og planlægningsmæssig begrundelse) er en nødvendig forudsætning for planlægning for nye ferie- og fritidsanlæg. Ferie- og fritidsanlæg skal lokaliseres ud fra planlovens hovedprincipper for planlægning i kystnærhedszonen. Hovedprincipperne er for ferie- og fritidsanlæg, at de skal lokaliseres ved eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelse, og at de skal indpasses i kystlandskabet - som hovedprincip bag eksisterende bebyggelse. Kravene tilsigter, at de åbne kyster påvirkes mindst muligt, og at nye anlæg kan bidrage til områdets attraktionsværdi og støtte lokalsamfundet. Derud over er det et krav, at offentlighedens adgang til kysten sikres og udbygges. Der kan ikke udlægges nye sommerhusområder i kystnærhedszonen, og eksisterende områder skal fastholdes til ferieformål. Reglerne skal sikre, at boliger i sommerhusområder som udgangspunkt kun anvendes i sommerhalvåret og til kortere ferieophold i vinterhalvåret, så sommerhusområderne bevarer det rekreative præg, og der ikke opstår et pres for at udlægge nye sommerhusområder. I forbindelse med de 4-årige revisioner af kommuneplanen skal kommunen gennemgå allerede vedtagne, men ikke udnyttede arealreservationer, og ophæve de reservationer, der ikke er aktuelle. Ligeledes skal kommunen vurdere muligheden for at forbedre større sammenhængende sommerhusområder, så den ressource, der ligger i sommerhusområder udvikles og kvalitetsforbedres, så sommerhusområderne fortsat kan fungere som attraktive ferieog fritidsområder til gavn for både turismen og friluftslivet. Kommuneplanrevisionen giver således kommunen mulighed for at tilpasse kommuneplanen til nye tendenser, modernisere eksisterende områder og revurdere og ophæve uudnyttede reservationer, der kan spærre for nye reservationer. Danmark i balance Regeringen udsendte i september 2010 udspillet Danmark i balance i en global verden, som indeholder en række initiativer, som skal bidrage til at styrke yderområderne og understøtte et Danmark balance. Et af initiativerne er flere lokale muligheder på planområdet og bedre vilkår for butikker. Dette initiativ er konkretiseret og gennemført gennem vedtagelsen den 3. maj 2011 af ændringer i planloven, som træder i kraft den 1. september Med virkning fra den 1. september 2011 kan 29 kommuner i yderområder og ikkebrofaste øer ansøge miljøministeren om tilladelse til at fravige kravet om en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. Der skal dog fortsat udarbejdes turistpolitiske overvejelser som grundlag for den konkrete planlægning af større ferie- og Planlovens væsentligste bestemmelser for kystnærhedszonen 5 a. Landets kystområder skal søges friholdt for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af kystnærhed. 5 b. For planlægningen i kystnærhedszonen gælder, at der kun må inddrages nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering, at der bortset fra trafikhavneanlæg kun i ganske særlige tilfælde kan planlægges for bebyggelse og anlæg på land, som forudsætter inddragelse af arealer på søterritoriet eller særlig kystbeskyttelse, at nye sommerhusområder ikke må udlægges, og at eksisterende sommerhusområder skal fastholdes til ferieformål, jf. dog stk. 2, at ferie- og fritidsanlæg skal lokaliseres efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser og kun i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser, og at offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges. 5 v. Miljøministeren kan efter ansøgning fra kommunalbestyrelsen meddele tilladelse til en planlægning i en kommune eller på en ø, der er opført i bilag 2, selv om betingelsen i 5 b, stk. 1, nr. 1 ikke er opfyldt, medmindre væsentlige naturbeskyttelses- og landskabelige interesser tilsidesættes. Stk. 2. Miljøministeren kan ved tilladelse efter stk. 1, fravige den regionale udviklingsplan. Miljøministeren foretager en høring af regionen, inden der gives tilladelse til fravigelsen. Stk. 3. Miljøministeren fastsætter nærmere regler om ansøgning og meddelelse af tilladelse. 28 Dialogforum om turismeplanlægning

9 fritidsanlæg. Bilag 3 viser en liste over de 29 kommuner og ikkebrofaste øer. Med virkning fra den 1. september 2011 kan miljøministeren i alle kommuner, hvor ingen by har mere end indbyggere, i et landsplandirektiv fastsætte regler, der udlægger arealer i et område til udvalgsvarebutikker uden for bymidten. Bestemmelsen er kun tænkt anvendt i få tilfælde efter en konkret vurdering og ansøgning fra kommunen og kun inden for bestemte kategorier, herunder turistmål, som har mindst besøgende pr. år, og som tiltrækker international turisme. Med turistmål er der taget udgangspunkt i VisitDenmarks liste over turistmål i Danmark og de dertil knyttede besøgstal. Det forudsættes, at turistmålet skal være fysisk etableret i det pågældende område forud for ansøgningen om udlæg af et areal til udvalgsvarebutikker i et landsplandirektiv. Samtidig kræves det, at etablering af udvalgsvarebutikker sker i umiddelbar fysisk tilknytning til turistmålets hovedaktivitet. Planlægning for konkrete turismeaktiviteter Planlægning for et koncentreret turistområde, ressort, en destination eller helårsturisme adskiller sig principielt ikke fra den anden planlægning, men må følge den skitserede planproces med udarbejdelse af forslag, offentliggørelse, behandling af indsigelser, endelig vedtagelse m.m., som det er bestemt i planloven. I forbindelse med realisering af konkrete projekter vil første skridt ofte være kontakt mellem bygherre og kommune, hvor det afklares om det pågældende projekt vil kunne realiseres inden for rammerne af allerede vedtagne planer, og om projektet er i tråd med kommunens ønsker til en fremtidig udvikling af turismen i kommunen. Anden lovgivning Dialogforum har drøftet sammenhængen mellem planloven og anden lovgivning, som har til formål at beskytte kysterne, naturen og regulere arealanvendelsen i kystområderne. Kystområderne er omfattet af mange forskellige beskyttelsesinteresser. Den yderste del af kysten (indtil 300 m fra kysten) er som regel omfattet af klitfredning eller strandbeskyttelse i henhold til naturbeskyttelseslovens 8 og 15. Disse er forbudszoner, hvor tilstandsændringer herunder placering af byggeri eller andre anlæg ikke er tilladt, medmindre der undtagelsesvis meddeles dispensation. Herud over kan der være generelt beskyttede naturtyper ( 3 i naturbeskyttelsesloven), naturfredning, Natura 2000-områder og vildtreservater, fastlagt efter anden lovgivning. En række af disse beskyttelsesbestemmelser er særdeles restriktive både i lovgivning og i administrativ praksis. Bestemmelserne medvirker til at fastholde og bevare kystområdernes naturmæssige og landskabelige kvaliteter. I forbindelse med turismeplanlægningen kan det være relevant at inddrage oversvømmelsesrisiko som følge af klimaændringer, jf. lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisiko fra vandløb og søer. Lovgivning om sommerhuse og camping eller lovene om særlige beskyttelsesinteresser kan gøre det vanskeligt at udvikle aktiviteter og erhvervsmæssige initiativer i konkrete områder. Planlægningsprocessen vil kunne medvirke til at afklare de interesser, der er knyttet til et bestemt område. Der er situationer, hvor planlægningen ikke kan gennemføres på grund af sommerhuslov eller love om naturbeskyttelse. Planlovgivningen vil ofte kunne medvirke til at afveje de forskellige interesser i arealanvendelsen gennem krav til planlægningsproces, inddragelse af borgere og erhvervsliv samt krav om offentliggørelse af forslag og endeligt vedtagne planer. Dialogforum finder, at der i sommerhuslovgivning og lovgivning om naturbeskyttelse m.m. er pålagt turismeerhvervet en del begrænsninger i forhold til realisering af konkrete projekter. Ofte giver kravene i lovgivningen adgang til dialog og raffinering af projektet, men det kan opleves vanskeligt og give en oplevelse af lang sagsbehandlingstid. Dialogforum finder, at der med fordel i forbindelse med konkrete ferie- og fritidsprojekter tidligt i planlægningsprocessen kan sættes fokus på anden lovgivning, som projektet skal behandles i forhold til. Det gælder både ved nyanlæg og ved udvidelser af eksisterende ferie- og fritidsanlæg. Dialogforum har på baggrund af drøftelserne medtaget to bilag i afrapporteringen: Et om sommerhusloven og campingreglementet samt planlovens helårsforbud og et om naturbeskyttelsesinteresser med særlig betydning for planlægningen for turisme. Dialogforum om turismeplanlægning 29

Planlægningsmuligheder og begrænsninger for ferie- og fritidsanlæg

Planlægningsmuligheder og begrænsninger for ferie- og fritidsanlæg Colorbox Planlægningsmuligheder og begrænsninger for ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen De uberørte åbne kyster er en af de væsentligste landskabelige attraktioner i dansk turisme. Det er en national

Læs mere

Danmark i balance. Ved kontorchef Sanne Kjær

Danmark i balance. Ved kontorchef Sanne Kjær Danmark i balance Ved kontorchef Sanne Kjær Baggrund for lovændringen Kort gennemgang af L424 Nye muligheder for yderområderne Revision af detailhandelsbestemmelserne Fjernelse af tilslutningspligt til

Læs mere

Vejledning om udviklingsområder

Vejledning om udviklingsområder Vejledning om udviklingsområder ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Indledning Med moderniseringen af planloven åbnes der mulighed for, at kommunerne kan udpege udviklingsområder.

Læs mere

Vejledning om udviklingsområder. Planlægning og byudvikling

Vejledning om udviklingsområder. Planlægning og byudvikling Vejledning om udviklingsområder Med moderniseringen af planloven åbnes der mulighed for, at kommunerne kan udpege udviklingsområder i kystnærhedszonen. Planlægning og byudvikling Indledning Med moderniseringen

Læs mere

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance. Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen,

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance. Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen, Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen, Et oplæg om lovforslaget Politisk aftale Status for proces Hovedindhold i lovforslaget formålsbestemmelse

Læs mere

Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder

Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder inden for kystnærhedszonen Tillæg til Planstrategi 2016 Den moderniserede planlov giver nye muligheder for udpegning af udviklingsområder

Læs mere

NY REGULERING AF KYSTOMRÅDER OG ÆNDRINGER I NATURBESKYTTELSESLOVEN. Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll 4. april 2017

NY REGULERING AF KYSTOMRÅDER OG ÆNDRINGER I NATURBESKYTTELSESLOVEN. Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll 4. april 2017 NY REGULERING AF KYSTOMRÅDER OG ÆNDRINGER I NATURBESKYTTELSESLOVEN Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll 4. april 2017 KYSTOMRÅDER HVAD SKER DER? side 2 Erhvervsministerens fremsættelsestale, 25. januar 2017

Læs mere

Den reviderede planlov - set fra en planlæggers vinkel

Den reviderede planlov - set fra en planlæggers vinkel Den reviderede planlov - set fra en planlæggers vinkel Peer Frank - Niras planlægning Den reviderede planlov: Omfattende revision af planloven Vedrører Detailhandel Kystzonen Landzonen Grønt Danmarkskort

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen Nyt fra Erhvervsstyrelsen Hvad er på dagsordenen i ERST? Baggrund for lovforslaget om

Læs mere

Baggrundsrapport om klimaændringer og fysisk planlægning

Baggrundsrapport om klimaændringer og fysisk planlægning Baggrundsrapport om klimaændringer og fysisk planlægning Skov- og Naturstyrelsen Landsplanområdet 20. januar 2006 Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanområdet 10. januar 2006 SOE Baggrundsrapport om klimaændringer

Læs mere

Planlovsystemet. Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen

Planlovsystemet. Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen Planlovsystemet Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen Miljøministeriet fra oktober 2007 Ministeren Departement Center for Koncernforvaltning Naturklagenævn Miljøklagenævn Miljøstyrelsen By-

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

VEJLEDNING. Oprydning af ferie- og fritidsreservationer Teknisk vejledning

VEJLEDNING. Oprydning af ferie- og fritidsreservationer Teknisk vejledning VEJLEDNING 15. marts 2017 Sag nr.: 2017-1434 Oprydning af ferie- og fritidsreservationer Teknisk vejledning Vejledningen præciserer baggrunden for opgaven og skitserer de enkelte elementer i forløbet for

Læs mere

Notat. 3. fase om udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen

Notat. 3. fase om udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen Notat Landsplanområdet J.nr. SNS-145-00140/ SNS- 145-00139 Ref. JKA/TAH Den 6. juni 2007 3. fase om udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen Folketinget vedtog i 2004 en ændring af planloven, der

Læs mere

DET ÅBNE LAND og de nye emner i kommuneplanen

DET ÅBNE LAND og de nye emner i kommuneplanen DET ÅBNE LAND og de nye emner i kommuneplanen Planloven i praksis, Kolding, 3. december 2008 Vilhelm Michelsen Rollefordeling Kommuneplanen og det åbne land Forholdet til statslige og regionale opgaver

Læs mere

Nye udviklingsmuligheder ved kysterne. Sigmund Lubanski Underdirektør Erhvervsstyrelsen

Nye udviklingsmuligheder ved kysterne. Sigmund Lubanski Underdirektør Erhvervsstyrelsen Nye udviklingsmuligheder ved kysterne Sigmund Lubanski Underdirektør Erhvervsstyrelsen KONFERENCE TEKNIK & MILJØ 17 April 2017 Forslag til lov om ændring af lov om planlægning Aftale mellem regeringen,

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Kommuneplan Proces- og tidsplan. Det videre arbejde med kommunalbestyrelsens visioner med udgangspunkt i Bornholms Udviklingsstrategi

Kommuneplan Proces- og tidsplan. Det videre arbejde med kommunalbestyrelsens visioner med udgangspunkt i Bornholms Udviklingsstrategi Proces- og tidsplan Kommuneplan 2018 Kommuneplan 2018 Det videre arbejde med kommunalbestyrelsens visioner med udgangspunkt i Bornholms Udviklingsstrategi Center for Erhverv, Byg og Sekretariat - januar

Læs mere

KOMMUNEPLAN OG DET ÅBNE LAND. DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009

KOMMUNEPLAN OG DET ÅBNE LAND. DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009 DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009 Roller i det åbne lands planlægning: Kommunen: emner efter planlovens 11a (11b stk.2) Regionen: Regional råstofplan Regional udviklingsplan Staten:

Læs mere

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Holger Bisgaard, Planlægning og Byudvikling, maj 2017 Status Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti fra juni 2016.

Læs mere

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by Kommuneplan 2009 Vallensbæk - en levende by Vallensbæk Kommune Marts 2010 Vallensbæk Kommune Høring Den 2. december 2009 blev Kommuneplan 2009 endeligt vedtaget af Vallensbæk Kommunes kommunalbestyrelse.

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Baggrund Danmark i bedre balance - Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne,

Læs mere

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen, Planlægning og Byudvikling Ny regering (VLAK) Ny minister (Brian Mikkelsen) Vi

Læs mere

Den nye planlov. muligheder og udfordringer i de kystnære sommerhusområder. Mette Kristoffersen, Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen

Den nye planlov. muligheder og udfordringer i de kystnære sommerhusområder. Mette Kristoffersen, Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen Den nye planlov muligheder og udfordringer i de kystnære sommerhusområder Mette Kristoffersen, Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen Lovforslag om modernisering af planloven Lovforslag om modernisering

Læs mere

Godkendelse af Tillæg til Planstrategi 2016 for Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder (2. forelæggelse)

Godkendelse af Tillæg til Planstrategi 2016 for Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder (2. forelæggelse) Punkt 6. Godkendelse af Tillæg til Planstrategi 2016 for Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder (2. forelæggelse) 2017-028176 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Den danska planeringsprocessen. Landinspektør Helle Witt By- og Landskabsstyrelsen

Den danska planeringsprocessen. Landinspektør Helle Witt By- og Landskabsstyrelsen Den danska planeringsprocessen Landinspektør Helle Witt By- og Landskabsstyrelsen Emner - Miljøministeriet - Plansystemet - Landsplanlægning - Fingerplan 07 - Regionale udviklingsplan - Kommuneplaner -

Læs mere

DEBAT TILLÆG 20 Projektet og dets baggrund

DEBAT TILLÆG 20 Projektet og dets baggrund DEBAT R e g i o n p l a n 2001-2012 TILLÆG 20 Udvidelse af golfbane mellem Tårnborg- parken og Høneklint i Korsør Kommune Projektet og dets baggrund Korsør Kommune og Korsør Golfklub ønsker golfbanen i

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme - 1 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i december 2014 en forsøgsordning med videre rammer for at etablere turistorienterede projekter

Læs mere

Planloven og L128 (kyst- og

Planloven og L128 (kyst- og Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 L 128 Bilag 13 Offentligt Planloven og L128 (kyst- og landzone) Helle Tegner Anker Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE), KU hta@life.ku.dk Planloven hovedelementer

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen Vækst og udvikling i hele Danmark - Hvad er formålet? Regeringen ønsker vækst og udvikling i hele

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Hovedstruktur 11 Vision 12 Overordnet struktur 13 Udvikling 21 Landskab 26 Bæredygtighed 28 Forudsætninger 32 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Silkeborg, den 6. juni 2007 Vedr.: Ansøgning om udvidelse af overnatningskapacitet i et kommende feriecenter ved Fjellerup

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

Program for Kommuneplan Tids- og procesplan for revision politisk udgave

Program for Kommuneplan Tids- og procesplan for revision politisk udgave Indledning Køreplanen er en ramme for udarbejdelsen af en ny kommuneplan for Holstebro Kommune. I denne proces er der allerede udarbejdet en Kommuneplanstrategi 2015. Der skal nu arbejdes videre med udarbejdelsen

Læs mere

Modernisering af planloven Juni 2017

Modernisering af planloven Juni 2017 Modernisering af planloven Juni 2017 Baggrund Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti fra juni 2016: Danmark i bedre balance - Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Sigmund Lubanski, Underdirektør, Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Sigmund Lubanski, Underdirektør, Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Sigmund Lubanski, Underdirektør, Erhvervsstyrelsen Vækst og udvikling i hele Danmark - Hvad er formålet? Regeringen ønsker vækst og udvikling

Læs mere

Afgørelse Naturstyrelsen gør hermed indsigelse efter planlovens 29, stk. 1 og 2, mod forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 4.1.R.

Afgørelse Naturstyrelsen gør hermed indsigelse efter planlovens 29, stk. 1 og 2, mod forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 4.1.R. Assens Kommune sendt elektronisk Tværgående planlægning J.nr. NST-122-420-00034 NST-123-420-00031 Ref. elmno Den 10. juli 2014 Indsigelse mod forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 4. 1-3

Læs mere

Modernisering af planloven Juni 2017

Modernisering af planloven Juni 2017 Modernisering af planloven Juni 2017 Baggrund Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti fra juni 2016: Danmark i bedre balance - Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder

Læs mere

I høringsperioden har der ikke kunnet opnås enighed på alle punkter mellem Varde Kommune, Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen.

I høringsperioden har der ikke kunnet opnås enighed på alle punkter mellem Varde Kommune, Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen. Varde Kommune Plan og Byudvikling sendt som elektronisk post til: vardekommune@varde.dk 31. marts 2017 Sag 2017-985 /evamar og camnor Indsigelse mod forslag til kommuneplan 2017 Varde Kommune har sendt

Læs mere

Omplacering og udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen

Omplacering og udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen Foreløbigt vejledningsmateriale Omplacering og udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen Planlægning og byudvikling Kolofon Titel: Omplacering og udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan Revision af kapitel 12.9 Naturparker

Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan Revision af kapitel 12.9 Naturparker Bilag 1 Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan 2010-2022 - Revision af kapitel 12.9 Naturparker September 2015 Her indsættes annonce for offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg i HVAD ER

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Dialogforum om turismeplanlægning

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Dialogforum om turismeplanlægning Miljøministeriet Naturstyrelsen Dialogforum om turismeplanlægning Kolofon Titel: Afrapportering fra Dialogforum om turismeplanlægning. Emneord: Planlægning, koncentrerede turistområder, sammenhængende

Læs mere

Lokalplanlægning hvad siger loven. Ved kontorchef Sanne Kjær

Lokalplanlægning hvad siger loven. Ved kontorchef Sanne Kjær Lokalplanlægning hvad siger loven Ved kontorchef Sanne Kjær Tværgående Planlægning planlovsadministration generelt kommune-/lokalplanlægning Fingerplanen og Hovedstaden bypolitiske projekter erhvervslokalisering

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3.

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

Offentlig høring af planforslag for udvidelse af rekreativt område ved Espagervej og partshøring af udkast til VVM-screening.

Offentlig høring af planforslag for udvidelse af rekreativt område ved Espagervej og partshøring af udkast til VVM-screening. Haderslev Kommune Plan Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 15 abog@haderslev.dk 29. februar 2016 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie Offentlig høring af planforslag for

Læs mere

Kommuneplan 2017-2028 Orientering om kommende proces for revision af kommuneplanen

Kommuneplan 2017-2028 Orientering om kommende proces for revision af kommuneplanen Kommuneplan 2017-2028 Orientering om kommende proces for revision af kommuneplanen Lokalrådskonference 7. november 2015 v. Anne-Mette Lade Teknik- og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 1 PLANLOVEN Den

Læs mere

Kommuneplan Proces- og tidsplan. Det videre arbejde med kommunalbestyrelsens visioner med udgangspunkt i Bornholms Udviklingsstrategi

Kommuneplan Proces- og tidsplan. Det videre arbejde med kommunalbestyrelsens visioner med udgangspunkt i Bornholms Udviklingsstrategi Proces- og tidsplan Kommuneplan 2017 Kommuneplan 2017 Det videre arbejde med kommunalbestyrelsens visioner med udgangspunkt i Bornholms Udviklingsstrategi Teknik og Miljø - marts 2017 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontorchef Sanne Kjær, Naturstyrelsen

Kontorchef Sanne Kjær, Naturstyrelsen Inspiration til planlægning i kystnærhedszonen Inspiration til planlægning i kystnærhedszonen Kontorchef Sanne Kjær, Naturstyrelsen Indhold Hvorfor blev eksempelsamlingen til? Præsentation af eksempelsamlingens

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Afslag på landzoneansøgning

Afslag på landzoneansøgning Jacob Højstrup Laursen Blegkilde alle 44 st. lejl. 6 9000 Ålborg Mail 'jakoblaursen1@hotmail.com' Haderslev Kommune Teknik og Miljø Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1. sal, 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34

Læs mere

FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune

FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune Ændring af rammeområde B16 Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

Lene Stenderup Landinspektør. Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune

Lene Stenderup Landinspektør. Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune Lene Stenderup Landinspektør Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune Samlet areal Byzone Landzone Landbrugsareal Beskyttet natur og offentlig fredskov Indbyggertal Befolkningstæthed Odense Danmark

Læs mere

Ved større projekter skal der efter planlovens

Ved større projekter skal der efter planlovens Eksempelsamling for ændringsforslag af planloven (Opfølgning på Danmark i Balance) Flere lokale muligheder på planområdet og bedre vilkår for butikker Ændringer gældende for kommuner i yderområder: Erhverv

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Nye muligheder i landzonen

Nye muligheder i landzonen Nye muligheder i landzonen Advokat, Mark Christian Walters 53 Kort om zoneinddelingen Planlovens 34, stk. 1: Hele landet er opdelt i byzoner, sommerhusområder og landzoner. De overordnede retningslinjer

Læs mere

Kommuneplanen og PlanDK. Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen

Kommuneplanen og PlanDK. Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen Kommuneplanen og PlanDK Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen Miljøministeriet - oktober 2007 Ministeren Departement Naturklagenævn Miljøklagenævn Miljøstyrelsen By- og Landskabsstyrelsen

Læs mere

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999 1 LOKALPLAN 1.30 Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej Ishøj Kommune 1999 BAGGRUND OG FORMÅL 3 I forbindelse med udviklingen af Køge Bugtområdet til et attrakivt turistområde og som led i den

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013

Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013 Oplæg til Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013 Det videre arbejde med byrådets visioner for Syddjurs Kommune med udgangspunkt i Planstrategi 2012 Udviklingsafdelingen, maj 2012 Indledning Syddjurs Kommune

Læs mere

Ændringen af formålsbestemmelsen og administrative forenklinger

Ændringen af formålsbestemmelsen og administrative forenklinger Ændringen af formålsbestemmelsen og administrative forenklinger Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus og advokat, Mark Christian Walters 2 Planlovens formålsbestemmelse Planlovens 1, stk. 1: Loven skal sikre,

Læs mere

SwanVika. Bornholms Regionskommune

SwanVika. Bornholms Regionskommune Kommunal høring d. 3. 10. september 2015 SwanVika Bornholms Regionskommune Ansøgningens oplysninger Bornholms Regionskommune ansøger om at etablere 17 flex-boliger i byzone, på et areal der tidligere var

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 7

Kommuneplan for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 7 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 7 Serviceområde på Blækhatten 25 Ændring af kommuneplanområde 4 Rosengård Holluf Pile Tornbjerg - Fraugde Hvad er en Kommuneplan? I henhold

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 R I N G E L M O S E S K O V 3.12.R5 3.14.O3 Ny ramme E G E N S V I G Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Rekreativt område, Nappedam Bådehavn HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?

Læs mere

Feriehotel på Vadumvej

Feriehotel på Vadumvej Tillæg nr. 71 til Regionplan 2000-2012 Feriehotel på Vadumvej Viborg Amtsråd Juni 2004 VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-2-03 Tillæg nr. 71 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet af Miljø og

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx.

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx. KOMMUNEPLANTILLÆG 06 Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Forslag i høring: xx.måned - xx.måned 20xx Kommuneplantillæg nr.8 til kommuneplan 2013-2025

Læs mere

Opstilling af husstandsmøller. i Ringkøbing-Skjern Kommune

Opstilling af husstandsmøller. i Ringkøbing-Skjern Kommune Opstilling af husstandsmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune 1. Bevaringsværdige landskaber Natur- og Miljøklagenævnet: Natur- og Miljøklagenævnets praksis for hustandsvindmøller indenfor Bevaringsværdige

Læs mere

Til Skov- og Naturstyrelsen.

Til Skov- og Naturstyrelsen. Til Skov- og Naturstyrelsen. 6. dec. 2006 Indsigelse mod forslag til landsplandirektiv for 12 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Sønderjylland. Der foreslås i landsplandirektivet et nyt sommerhusområde

Læs mere

Kulturarv i Hjørring Kommune. Plan09 Netværk om det åbne land

Kulturarv i Hjørring Kommune. Plan09 Netværk om det åbne land Kulturarv i Hjørring Kommune Plan09 Netværk om det åbne land Visionen Tænk hvis.. Kulturministeren i 2015 indledte konferencen Kulturarv identitet og oplevelser med: Hjørring Kommune har vist hvordan kulturarv

Læs mere

KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET HOVEDSTRUKTUR & RETNINGSLINJER

KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET HOVEDSTRUKTUR & RETNINGSLINJER KOMMUNEPLAN 2013 2025 FOR TREKANTOMRÅDET HOVEDSTRUKTUR & RETNINGSLINJER Titel: Kommuneplan 2013-2025 for Trekantområdet hovedstruktur og retningslinjer Udarbejdet af: Byrådene i Billund, Fredericia, Kolding,

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af sommerhus i Hals Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af sommerhus i Hals Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 11. april 2005 J.nr.: 03-31/800-0121 KBP Afgørelse i sagen om

Læs mere

Indhold og procesplan for planstrategien

Indhold og procesplan for planstrategien Notat Haderslev Kommune Udvikling & Kultur Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dir. tlf. 74341711 kile@haderslev.dk 13. december 2006 Sagsident:

Læs mere

IDÉhøring Kommuneplan

IDÉhøring Kommuneplan IDÉhøring Kommuneplan 2017-2029 Sønderborg Kommune ønsker at indsamle lokal viden og gode idéer til arealudlæg og andet, som kan gavne det videre arbejde med revisionen af kommuneplanen. Temaerne der skal

Læs mere

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 12 for campingplads og fritidsområde ved Løgismose Strand

Kommuneplantillæg nr. 12 for campingplads og fritidsområde ved Løgismose Strand Kommuneplantillæg nr. 12 for campingplads og fritidsområde ved Løgismose Strand Hvad er et kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er et tillæg til kommuneplanen. Kommuneplanens hovedformål er at regulere

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. august 2016 J.nr.: NMK-33-03545 KlageID: 94015 Ref.: CHUDE-NMKN AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt

Læs mere

Skal byrådet tillade en vindmøllepark i Koster Vig?

Skal byrådet tillade en vindmøllepark i Koster Vig? Skal byrådet tillade en vindmøllepark i Koster Vig? Hvad siger Kommuneplan 2009 21, Hovedstruktur og retningslinjer? 7.2 Kystnærhedszonen (s. 51, KP09, bind 1) Mål (s 51, KP09, bind 1) Kysternes benyttelse

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Landzonetilladelse for flytning af 18 m 2 Madpakkehus samt dispensation fra lokalplan 17.33-1 Aarøsund Lystbådehavn

Landzonetilladelse for flytning af 18 m 2 Madpakkehus samt dispensation fra lokalplan 17.33-1 Aarøsund Lystbådehavn FONDEN AARØSUND MEDBORGERHUS Att.: Jens Kloster Hedegaard Aarøsund Havn 19 6100 Haderslev Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og Byg Simmerstedvej 1A 1 sal 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34

Læs mere

Planlægning i kystnærhedszonen

Planlægning i kystnærhedszonen LANDSPLANAFDELINGEN Delbetænkning fra Udvalget om forenkling og udvikling af regionplanlægningen Planlægning i kystnærhedszonen Planlægning i kystnærhedszonen Delbetænkning fra Udvalget om forenkling og

Læs mere

Kommuneplan 2017. Projektnavn Kommuneplan 2017. Bjarne Lanng og Trine G. Thomasen. Baggrund

Kommuneplan 2017. Projektnavn Kommuneplan 2017. Bjarne Lanng og Trine G. Thomasen. Baggrund Kommuneplan 2017 Projektnavn Kommuneplan 2017 Projektejer Peer M. Rexen Direktørområde Ole Slot Projektleder Bjarne Lanng og Trine G. Thomasen Baggrund - Formål Baggrund Vejen Kommune skal jf. Planloven

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund

Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2012 Kommuneplantillæg nr.

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

UDKAST 4.september 2014. Forslag. til. Lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse og byggeloven

UDKAST 4.september 2014. Forslag. til. Lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse og byggeloven UDKAST 4.september 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse og byggeloven (Forsøgsordning for kyst- og naturturisme, ophævelse af muligheden for at planlægge for

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 0

Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 0 Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Rugårdsvej Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for hver

Læs mere

Mette Kristoffersen, Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen

Mette Kristoffersen, Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen Mette Kristoffersen, Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen Generelt Lovændringen har til formål at modernisere planloven med henblik på at give kommuner, virksomheder og borgere mere frihed til

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Kommuneplanstrategi 2015 Bæredygtig udvikling - strategi

Kommuneplanstrategi 2015 Bæredygtig udvikling - strategi Tids- og procesplan Kommuneplanstrategi 2015 Bæredygtig udvikling - strategi Marts 2015 Revideret den 8.04.15 Temaer i strategien Strategiske indsatsområder Uddannelsesbyen Holstebro Bosætningsbyen Holstebro

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 12 FOR CAMPINGPLADS OG FRITIDSOMRÅDE VED LØGISMOSE STRAND

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 12 FOR CAMPINGPLADS OG FRITIDSOMRÅDE VED LØGISMOSE STRAND KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 12 FOR CAMPINGPLADS OG FRITIDSOMRÅDE VED LØGISMOSE STRAND Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 for campingplads og fritidsområde ved Løgismose Strand Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2013

Forslag til Kommuneplan 2013 Bilag 4 Forslag til Kommuneplan 2013 Udkast til høringsmateriale. Fornyet offentlig høring. Bilag til indstilling: Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplan 2013 Endelig vedtagelse og fornyet offentlig

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde BL18 Fårbæk Fremlægges fra 23. maj 2012 til 18. juli 2012 (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen

Læs mere