Jobcentres praksis omkring ledige borgere med alkoholproblemer i matchgruppe 4 og 5. - En undersøgelse blandt landets jobcentre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jobcentres praksis omkring ledige borgere med alkoholproblemer i matchgruppe 4 og 5. - En undersøgelse blandt landets jobcentre"

Transkript

1 Jobcentres praksis omkring ledige borgere med alkoholproblemer i matchgruppe 4 og 5 - En undersøgelse blandt landets jobcentre

2 'Jobcentres praksis omkring ledige borgere med alkoholproblemer i matchgruppe 4 og 5. - En undersøgelse blandt landets jobcentre'. Undersøgelse og notat er udarbejdet af Stinne Mølgård, Janne Tolstrup, Niels Peter Mortensen, Ulrik Becker og Anette Søgaard Nielsen for Trygfondens Forebyggelsescenter v/ Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Øster Farimagsgade 5A, 2. sal 1353 København K Forsidefoto: Colourbox Rapporten udgives elektronisk på: og April 2010

3 Baggrund Selvom forbruget af alkohol i Danmark højt, er der relativt få personer, som modtager alkoholbehandling. Blandt borgere, der modtager kontanthjælp er der ligeledes relativt få, som får behandling for alkoholproblemer til trods for at en undersøgelse viser, at en tredjedel af de svageste kontanthjælpsmodtagere har et alkoholforbrug, som er så omfattende, at det udgør en barriere for at komme i beskæftigelse (Bach et al 2003, Winding 2007, Hvidtfeldt et al 2008, Sundhedsstyrelsen 2008). Man må derfor formode, at der er mange ledige borgere, som har alkoholproblemer, som ikke bliver behandlet. Det har ikke hidtil været undersøgt, om alkoholforbrug er et emne, som kommunale medarbejdere systematisk spørger ledige borgere om. Formålet med denne undersøgelse er at belyse kommunale variationer i forhold til systematisk identifikation af borgere med alkoholproblemer. Der er derfor gennemført en spørgeskemaundersøgelse i alle landets jobcentre. Spørgeskemaet bestod af 9 spørgsmål, som handler om jobcenterchefens vurdering af, hvorledes fokus på alkohol håndteres i det pågældende jobcenter. Fokuseringen på ledighed og alkoholproblemer i nærværende undersøgelse er ikke udtryk for et ønske om at sammenkæde ledighed og alkoholproblemer. Alkoholproblemer er udbredte blandt både ledige og beskæftigede, men når borgere bliver ledige, har man i jobcentret en mulighed for at afdække og reagere på eventuelle alkoholproblemer. På den måde kan man forholde sig til det problem, at alkohol kan blive en skjult barriere mod beskæftigelse, som kan fastholde borgere i ledighed. En sådan indsats kan i princippet sidestilles med indsatsen på de sygehuse, hvor man er opmærksom på, at en opsøgende indsats i forhold til patienternes alkoholvaner har betydning for helbredelsen (se f.eks. 'Sekretariat for Netværk af forebyggende sygehuse i Danmark 2007).

4 Metode Spørgeskemaet Spørgeskemaet bestod af 9 spørgsmål, som handler om jobcenterchefens vurdering af, hvorledes fokus på alkohol håndteres i det pågældende jobcenter. Jobcentrene Nogle mindre kommuner har jobcenter i fællesskab med andre kommuner, mens Københavns kommune modsat har 3 selvstændige jobcentre. I alt 93 jobcentre modtog en henvendelse med anmodning om udfyldelse af spørgeskema. Jobcentrene blev identificeret på som er jobcentrenes egen fælles side. Monitoreringens udførelse Spørgeskemaet blev designet i Word som tabeller og kopieret ind i en mail. For at besvare skulle man trykke 'besvar' til mailen, skrive i mailens tabeller og trykke 'send'. Til mailen var desuden vedhæftet en print-venlig pdf-version af spørgeskemaet. Spørgeskemaet blev sendt til chefen for jobcentret med angivelse af, at denne var velkommen til at videresende mailen til en relevant medarbejder med henblik på udfyldelse. Navne og om muligt direkte mailadresser blev identificeret ved hjælp af kommunale hjemmesider og opringninger til kommunerne. Mails blev udsendt i september, og der blev udsendt rykkermails i oktober. I starten af november blev der ringet for at få telefonisk besvarelse fra de, som manglede at svare, men det viste sig at være meget svært telefonisk at træffe jobcentercheferne, så det blev opgivet til fordel for en 2. rykkermail. Besvarelser 55 jobcentre har besvaret spørgeskemaet, svarende til 59 %. Om gennemgangen af resultaterne De kvantitative resultater præsenteres i en tabel, hvor det er antallet af afkrydsede kategorier, som er optalt. Efterfølgende gennemgås de forskellige kommentarer. Der er enkelte besvarelser, hvor der mangler krydser, men i stedet er skrevet kommentarer. I tabellerne fremstår disse derfor som ikke-besvaret, selvom kommentarerne indgår i notatet. I det følgende gennemgås spørgsmål og besvarelser et ad gangen. I gennemgangen eksemplificeres forskellige holdninger og erfaringer ved hjælp af citater fra besvarelserne. 2

5 Resultater Spørgeskemaet blev sendt til chefen for jobcentret med angivelse af, at denne var velkommen til at videresende mailen til en relevant medarbejder med henblik på udfyldelse. For at få et indtryk af, hvem der har besvaret skemaet, bliver de derfor bedt om spurgt om dette. 1. Hvilke stillinger har medarbejderne i jobcentrene? Det fremgår af svarene, at skemaerne overvejende er udfyldt af ledende medarbejdere, der ikke selv har borgersager. Hvad arbejder du som? Chef eller mellemleder, som ikke har borgersager Mellemleder, som har borgersager Andet Ubesvaret 71% 18% 9% 2% 2. Hvor mange sager har medarbejderne? I 73 % af de jobcentre, der indgår i undersøgelsen, har medarbejderne en sagsstamme på under 70 sager. Langt størstedelen har mellem 50 og 70 sager. Hvor stor en sagsstamme har de medarbejdere i kommunen, som arbejder med ledige borgere i matchgruppe 4 og 5? >90 sager (9%) sager (9%) sager (18%) sager (64%) 3

6 . 3. Udvikling og opdatering af viden om alkoholproblemer blandt medarbejderne Kurser og temadage om alkoholproblemer udbydes kun i et begrænset omfang til medarbejderne på jobcentre. Hos 47 % af de deltagende jobcentre har under 25 % af medarbejderne fået opdateret viden om alkoholproblemer på denne måde. Hvor stor en andel af de medarbejdere i kommunen, som arbejder med ledige borgere i matchgruppe 4 og 5, har indenfor de seneste 5 år gennemgået kurser eller temadage fået opdateret viden om alkoholproblemer? % % 16 % 16 % 5 7 % 4 % 0 Ingen 0-25 % % % % Ved ikke Andel af medarbejderne, der har gennemgået kurser/temadage 4

7 4. Værktøjer og screeningsmetoder For at adskille jobcentre, som anvender en specifik alkoholscreening fra jobcentre, som anvender dialogguidens opmærksomhedsområder fik jobcentrene i spørgsmål 4 mulighed for at vælge mellem dialogguiden/arbejdsevnemetoden og andre metoder: Har I i de enheder/afdelinger, som arbejder med ledige borgere i matchgruppe 4 og 5, en vejledning, en spørgeguide eller et screeningværktøj, som I bruger med henblik på at opdage om ledige borgere har problemer med alkohol? 2% 7% Nej 27% Ja, vi bruger spørgsmålene fra arbejdsevnemetoden 64% Ja, vi har nedskrevet en vejledning/spørgeguide/screeningsmetode Andet Kun fra 1 jobcenter svarede man, at man systematisk anvender en nedskrevet vejledning/spørgeguide-/screeningmetode til at afdække alkoholproblemer. Fra dette jobcenter skriver man som kommentar: "I afdeling [ ] er vi just påbegyndt et projekt [ ], hvor vi screener samtlige nye kontanthjælpsmodtagere, match 4 og 5 for psykiske lidelser, udviklingsforstyrrelser og misbrug (herunder af alkohol). Ikke efter en fast skabelon." 2 jobcentre, som ikke har en nedskrevet vejledning, angiver også at kende til screeninginstrumenter: "Vi har en vejledning til spørgeskema til belysning af alkoholvaner (CAGE-C) 1 som vi har fra alkoholkonsulenten. Vejledningen bruges dog ikke systematisk." "Vi har for nylig modtaget et skema som kan anvendes til en meget enkel screening af mulige misbrugsproblematik, med henblik på tidlig opsporing. Vi er ikke begyndt at anvende det, men det overvejes. Der er så mange øvrige datakrav til myndighedsudøvelse i jobcentrene, så vi helst undgår yderligere bureaukratisering, men omvendt kan redskabet måske lette den videre sagsbehandling." Derudover viser kommentarerne, at der også er andre jobcentre, hvor man er opmærksomme på problemer med alkohol, f.eks.: 1 CAGE-C Skemaet består af 6 spørgsmål. Det er udarbejdet af Zierau et al (2005), og det kan findes ved søgning på nettet. 5

8 "Hele kommunens misbrugsarbejde er placeret i det samme team som de medarbejdere der arbejder med matchgruppe 4 & 5, hvorfor der er et tæt fagligt samarbejde i det daglige" "På kurset i sidste uge fik vi forskellige spørgeguides til afdækning af alkoholmisbrug, bl.a. de 9 faresignaler 2." Andre kommentarer taler modsat for ikke at screene, f.eks.: "Nej ikke umiddelbart. Vi afholder jo samtaler med borgerne og derigennem spotter vi ofte misbrugerne." "Vi er stort set aldrig i tvivl. Borgere i disse matchkategorier har som regel haft et så langvarigt alkoholmisbrug, at det er åbenlyst." 2 De 9 faresignaler kan findes på Søg f.eks. efter overskriften: 'Drikker jeg for meget? 9 faresignaler kan hjælpe dig til et svar'. 6

9 5. Arbejdes der efter en fælles procedure, når alkoholproblemer bliver identificeret? Udover at belyse om medarbejderne i jobcentrene har viden om alkoholproblemer, og om de har metoder til at afdække alkoholproblemer, ønskede vi også at belyse, om man i jobcentrene har veldefinerede arbejdsgange i forhold til borgere med alkoholproblemer, så sagsbehandlere og jobkonsulenter kan visitere borgerne ud fra reflekterede og ensartede kriterier. Ud fra besvarelserne ser det umiddelbart ud til, at der er stor variation i sagsbehandlingen vedrørende ledige borgere med alkoholproblemer: Har I, i de enheder/afdelinger, som arbejder med ledige borgere i matchgruppe 4 og 5, en fælles procedure for, hvordan I herefter reagerer, hvis en ledig borger har et alkoholproblem? Nej 5 % Nej. Vi har både aktiveringstilbud og behandlingstilbud rettet mod borgere med alkoholproblemer, og valget af tilbud afhænger af den aktuelle sag. 18 % Ja. Proceduren er, at vi visiterer borgeren fra beskæftigelsessag til socialsag, og socialsagsbehandleren aftaler det videre forløb i dialog med borgeren. 44 % Ja. Vi har en nedskrevet procedure. 16 % Andet 7 % Total 100 % De jobcentre, som ikke har valgt en kategori, eller som har valgt kategorien 'andet', skrev alle kommentarer, som antyder, at de har procedurer, men at disse procedurer ikke passer ind i svarkategorierne. 2 af de 4 jobcentre, som har en nedskrevet procedure, beskriver proceduren således: "Vi har udarbejdet en procedure i samarbejde med misbrugscentret og mange af de aktuelle sager henvises derefter til Team [ ]. Endvidere har vi et tæt samarbejde med Vikon ( "Ja, vi har et misbrugsprojekt, som borgeren tilknyttes, når alkoholmisbruget erfares". Kommentarerne fra de jobcentre, som svarede 'andet', eller som ikke valgte en kategori, handler også om procedurer for visitationen af ledige med alkoholproblemer. F.eks.: "Sagen bliver ikke visiteret til en socialsag, men der er fremadrettet et samarbejde mellem socialafdelingen og jobcentret. Socialafdelingen iværksætter behandlingsforløb". "Er ved at udarbejde en politik med konkrete anvisninger på området". "Fælles sagsbehandling i sager hvor matchgruppe 4 og 5 har misbrugsproblemer eller muligvis misbrugsproblemer". "Henv. direkte til kommunens alkoholbehandling". 7

10 "Når det konstateres, at en borger har et alkoholproblem, henvises pt. til at søge behandling i det ordinære behandlingssystem - fx via egen læge eller ved opsøgning af de generelle behandlingstilbud. Der følges op på aftalen og sanktioneres evt. ved manglende henvendelse til behandlingssted. I særlige tilfælde kan sagsbehandler opsøge relevante tilbud for borger". 2 jobcentre har desuden disse kommentarer til det at vælge mellem forskellige tilbud: "Valget afhænger af, om borgeren vil samarb. om afvænning". "Vi anvender forskellige tilbud der enten håndterer misbrugsproblematikken eller beskæftigelseskravet eller både/og. Det er op til en individuel vurdering og i samråd med borgeren at tage stilling til hvilket tilbud der tjener borgeren bedst". Fokuseres i stedet på de besvarelser, som angiver, at pågældende jobcenter tilbyder aktivering på projekter, som er rettet mod borgere med alkoholproblemer, er der tilsyneladende 44 % af jobcentrene, som angiver at have sådanne tilbud. Andelen af kommuner, som tilbyder beskæftigelse eller kurser, som er særligt egnet for ledige borgere med alkoholproblemer, kan dog reelt være højere, da kategorierne i spørgsmål 5 var formuleret med henblik på at differentiere mellem visitationsprocedurer og ikke handlede om at beskrive de kommunale tilbud. Spørgsmålet om de forskellige typer af kommunale tilbud søges afdækket gennem sp. 9. 8

11 6. Bliver borgernes kontanthjælp reduceret på baggrund af problemer med alkohol? Svarende til belysningen af procedurer for visitationspraksis ønskede vi også at belyse procedurerne i forhold til borgere, som ikke samarbejder om det valgte tilbud. Svarene på sp. 6 skal derfor belyse, om det har konsekvenser for en borger ikke at opsøge eller indvilge i behandling. I spørgsmålet er det dog ikke præciseret, at der menes både direkte og afledte konsekvenser af alkoholproblemerne f.eks. i forhold til fremmøde, jobsøgning osv., så jobcentrene har forstået spørgsmålet lidt forskelligt. Sker det nogensinde, at I i din kommune reducerer i borgeres kontanthjælp på baggrund af problemer med alkohol? 11 (22%) 27 (54%) 12 (24%) Nej Måske, jeg er ikke sikker Ja det er sket 5 af jobcentrene besvarede ikke spørgsmålet ved at vælge en kategori, og i alt var der angivet uddybende kommentarer på 30 af besvarelserne. Ud fra de kvantitative svar ser det ud som om, man har forskellig praksis på området, men ud fra kommentarerne til spørgsmålet lyder det som om, det er mest almindeligt, at man sanktionerer uanset, at man ved, at baggrunden for borgerens manglende præcision er alkoholproblemer. I kommentarerne nævnes dog næsten udelukkende manglende fremmøde som sanktionsgrundlag, så det vides ikke, hvordan man forholder sig til andre typer af problemer, som det for nogle kan medføre at have alkoholproblemer: F.eks. at den ledige måske ikke reelt søger arbejde, at man måske ikke engagerer sig i aktiveringen, eller at man måske er mindre motiveret i forhold til at lægge planer for fremtiden? 9

12 Overordnet gives to begrundelser for sanktionerne: At det er et lovkrav at sanktionere, og at det er et led i at hjælpe borgere med alkoholproblemer, at det har konsekvenser ikke at håndtere sit alkoholproblem med henblik på at opfylde kravene om at være arbejdsmarkedsparat. Uanset om man svarer 'nej' eller 'måske' til spørgsmålet om kontanthjælpsreduktion i forhold til ledige med alkoholproblemer, beskriver kommentarerne det, at man i praksis reducerer hjælpen, hvis borgeren ikke overholder de krav, man har stillet om fremmøde, aktivering eller behandling. De følgende kommentarer er et udvalg af en del relativt enslydende kommentarer: "Vi sanktionerer ikke på baggrund af problemet alene. Vi sanktionerer kun ved manglende fremmøde til samtaler eller aktivering - skyldes fraværet alkoholmisbrug sygemeldes borger og der indgås aftale om alkoholbehandling jf. ovenfor". "Hvis det er vurderet, at de kan stå til rådighed for tilbud og udebliver, bliver der sanktioneret" "Vi reducerer ikke i ydelsen alene p.g.a. alkoholmisbrug. Vi afgiver et tilbud om aktivering sammenholdt med et tilbud om misbrugsbehandling, og hvis borgeren så vælger tilbud fra sker der sanktionering". "Såfremt en borger med alkoholproblemer deltager i tilbud og udebliver uden rimelig grund, vil blive sanktioneret efter gældende regler". "Der foreligger ikke oplysninger om sanktion ift. Kontanthjælp p.g.a. alkoholmisbrug. Sanktioner iværksættes pba. vurdering [af] om fravær er lovligt eller ikke lovligt" "Ret og pligt" Andre jobcentre har svaret ja til, at det ér sket, at de har reduceret borgeres kontanthjælp med baggrund i alkoholproblemer og uddyber f.eks. som i følgende kommentarer: "Vi følger blot gældende lovgivning. Borgeren skal medvirke ved at deltage i samtaler og tilbud. Hvis borgeren ik-ke medvirker kan det få konsekvenser for ydelsen, indtil borgeren beslutter at medvirke. Kort og godt"! "På grund af manglende fremmøde eller på grund af manglende deltagelse". "Baggrunden er en fælles om at det der virker er 'pisk og gulerodsmetoden'. Sanktioner ved udeblivelser m.v. ros ved fremmøde". "Vi har haft et forløb sammen med Blå Kors, dels om opkvalificering af medarbejderne i Jobcentret og dels i form af at gennemføre konkrete projekter der kombinerer beskæftigelsesindsatsen med alkoholbehandling. Blå Kors har kraftigt opfordret Jobcentret til at sanktionere borgere med et alkoholmisbrug da økonomiske konsekvenser kan være det skub borgeren har brug for i forhold til at begynde på behandling. Hvis Jobcentret derimod udbetaler kontanthjælp uden at stille krav til borgeren om at deltage i forskellige aktiviteter og uden at det har konsekvenser, hvis borgeren ikke deltager, kan det medvirke til at fastholde borgeren i et misbrug". 10

13 7. Medarbejdernes skøn over omfanget af alkoholproblemer i matchgruppe 4 og 5 67 % af jobcentrene skønner, at 0-30 % af de ledige i matchgruppe 4 og 5 har alkoholproblemer, og 80 % af respondenterne skønner, at op mod 40 % af de ledige i matchgruppe 4 og 5 har alkoholproblemer. (median: Kategorien %). I hvor stor en del af sagerne, som vedrører ledige borgere i matchgruppe 4 og 5, skønner du, at de ledige borgere har alkoholproblemer? 28 (56 %) 9 (18 %) 9 (18 %) 2 (4 %) 2 (4 %) 0-15 % % % % % Andel sager. Fra dét ene jobcenter, som svarede, at man screener alle ledige borgere i matchgruppe 4 og 5 for bl.a. alkoholproblemer, vurderede man, at andelen af ledige borgere med alkoholproblemer er større end %: Man skønner her, at % af ledige kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 og 5 har alkoholproblemer. 11

14 8. Skal alle ledige borgere spørges til deres alkoholvaner? Uanset om man tror, at der er få eller mange ledige borgere i matchgruppe 4 og 5, som har alkoholproblemer, er der delte meninger om, hvorvidt man systematisk skal spørge til ledige borgeres alkoholvaner. Kun 22 % er umiddelbart positive overfor tanken om systematisk at spørge ledige borgere om deres alkohol-vaner, mens 49 % er imod: Mener du, det ville være relevant som fast procedure at spørge alle nye ledige borgere om deres alkoholvaner - uanset matchgruppe? Måske 22% Ja 24% Nej 54% I 33 besvarelser indgik uddybende kommentarer. Som begrundelse for et nej til systematisk screening anfører respondenterne f.eks.: "Det vil være en unødig registrering som vi ikke skal bruge til noget, hvis det drejer sig om borgere der kun har ledighed som problem. Vi skal vurdere fra sag til sag, hvad det er relevant at få belyst af ressourcer/begrænsninger i forhold til arbejdsmarkedet" "Udgangspunktet er tillid og samarbejde - derfor bør det ikke være en fast procedure" "Jeg mener ikke det vil bringe klarhed hvis en borger har alkoholproblemer, borgere med den problematik vil ofte fornægte at de har dette problem. Jeg tror nærmere på at man skal klæde sine medarbejdere på til at kunne spotte disse problematikker" "Jeg er af den opfattelse, at vi skal give alle borgere en chance - forstået på den måde, at vi ikke spørger om en masse andre emner, religion, seksuelle forhold m.v. - men vi skal kunne konfrontere vore borgere med adfærd, som kunne henledes på et alkoholforbrug" "Alkoholvaner bliver først relevant ift. Arbejdsmarkedet, når det bliver til et misbrug - og misbrug synes jeg at rådgiverne er gode til at spotte" Som begrundelse for at svare 'måske' til systematisk screening anfører respondenterne f.eks.: 12

15 "Hvis der spørges til alkohol, skal der også være et klart tilbud om hjælp, hvis borgeren ønsker det. Så en spørge-guide kan efter min mening ikke stå alene" "For 4-5 kan det være relevant, men for de øvrige ville det virke lidt respektløst" "Ikke ved første samtale såfremt der ikke ses spor af problemstillingen, men jeg er samtidig enig i vigtigheden af at denne problemstilling bliver belyst så hurtigt som muligt og en indsats sat i værk" "Vi har fokus på beskæftigelse" "Det vil være i strid med borgers retssikkerhed og forvaltningsretslige krav om respekt og værdighed osv. Desuden skal vi ikke undersøge forhold som ikke umiddelbart er relevant. Vi spørger om der er helbredsmæssige problematikker, som kan øve indflydelse på pgl. arbejdsevne, stabilitet osv. At spørge til alkoholproblematik uden at have et konkret 'mistankegrundlag' vil være en krænkelse af den person som aldrig har rørt alkohol - eller den som har et almindeligt uproblematisk forhold til alkohol" Som begrundelse for at svare 'ja' til systematisk screening anfører respondenterne f.eks.: "Dette for at sikre at evt. ubehandlet misbrug ikke forhindrer en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet" "I match 4 og 5 er misbruget som regel åbenbart men i a-dagpenge og s-dagpenge sager findes der formentlig et skjult misbrug i nogle sager. I en stikprøve på 21 tunge mangeårige kontanthjælpsmodtagere kom 4 til kontant-hjælp fra sygedagpenge. Hvis alkoholmisbruget havde været opdaget allerede mens borgeren modtog sygedag-penge var sandsynligheden for at standse det måske større og følgevirkningerne (fysiske og psykiske skader) ville have været mindre på det tidspunkt. Det samme gælder for det øjeblik borgeren kom fra sygedagpenge til kontanthjælp. På det tidspunkt har alkoholmisbruget måske ikke været åbenbart men kunne måske have været afdækket"? "Fordi alkohol er tabu, og det ellers ikke berøres/tales om" "Hvis vi har en fast procedure tror jeg, at vi ville opdage, at der er langt flere med alkoholproblemer end det vi egentlig går og tror" "Det forekommer mig at ikke alle borgere på offentlig forsørgelse mener at et forbrug af alkohol kan udgøre en barriere i forhold til at bestride et arbejde, eller at det i øvrigt vedkommer jobcentret" 13

16 9. Tilbud til borgere på kontanthjælp, som har problemer med alkohol Til det afsluttende spørgsmål fik vi et broget indtryk af kommunernes tilbud og ligeledes af den kommunale visitationspraksis. Hvilke tilbud har man i din kommune/dit område til borgere på kontanthjælp, som har problemer med alkohol? 49 jobcentre besvarede spørgsmål 9 helt eller delvist. 45 jobcentre svarede, at de henviser ledige borgere i matchgruppe 4 og 5, som har alkoholproblemer, til aktivering på linje med andre borgere. Det svarer til 92 % af de, som besvarede sp. 9. I nogle jobcentre er det den mulighed, man har, f.eks. i kombination med henvisning til egen læge, og i andre jobcentre er aktivering én af flere muligheder. Af de, som svarede på, hvem som har myndighed til at henvise, anførte 24, at det er beskæftigelsessagsbehandleren, jobcentret eller jobkonsulenten, som henviser borgere med alkoholproblemer til aktiveringstilbud. Andre 6 respondenter angav, at visitationen skete via en parallel indsats, dvs. et samarbejde mellem jobcenter og socialcenter. I forhold til det at aktivere borgere med alkoholproblemer til aktivering på linje med andre borgere illustreres Jobcentrenes muligheder her af et udvalg af kommentarerne til dette punkt: "Alle de leverandører som har rammeaftale med Jobcenter [ ] om indsatsen for match 4-5 skal i følge aftalen kunne håndtere borgere med misbrug. Hvis borgerens misbrug synliggøres under et aktiveringsforløb udarbejdes sygeopfølgningsplan indeholdende behandling som er anbefalet af egen læge. Afhængig af behandlingens omfang suppleres der evt. med beskæftigelsesrettet aktivering. Kombiforløb" "Sagsbehandler henviser til alkoholbehandling (ambulant eller dagbehandling) mens jobkonsulent henviser til beskæftigelsestilbud. Der er ofte parallel indsats" "Vi har ikke tilbud målrettet mod alkoholikere til hele målgruppen. Øvrige må henvises til almindelig aktivering i det omfang det er muligt" "Intet specifik tilbud til alkoholikere. De aktiveres/tilbydes aktivitet på samme projekter som alle andre" "Som en foranstaltning kan alkohol/misbrugskonsulent tage kontakt til borgeren, men det er frivilligt for borgeren og uden konsekvens" "Social aktivering"/"aktivering med hensyn til borgerens misbrugsproblematik"/visiteres via "jobcenter" 22 jobcentre bekræftede at have aktiveringstilbud målrettet kontanthjælpsmodtagere med alkoholproblemer, svarende til 45 % af de, som besvarede sp. 9. Af disse tilbud var det stadig i de fleste tilfælde jobcentret, som visiterede. Udover kommunale tilbud nævnes i denne forbindelse tilbud i samarbejde med Blå Kors, KFUM og tilbud, som afholdes af fa. Vikon. 14

17 I forhold til ambulant behandling svarede 23 jobcentre, at man tilbyder ambulant dagbehandling og flere tilføjer, at dagbehandling ikke er en visiteret ydelse. 25 jobcentre bekræftede at have dagbehandlingstilbud. Det mest almindelige er, at dagbehandling visiteres via socialcentret eller parallel sagsbehandling. 28 jobcentre angiver at tilbyde døgnbehandling, og her er det også mest almindeligt, at ydelsen visiteres via socialcentret, parallel sagsbehandling eller evt. via misbrugscentret. Derudover var der 14 kommuner, som nævnte at bruge andre typer af tilbud som samtaler, Lænken, væresteder, det at kombinere aktivering og behandling, og et jobcenter, som angiver at bruge 'individuelle indsatser'. Besvarelserne efterlader indtrykket af, at ledige med alkoholproblemer ikke i almindelighed kan regne med at blive visiteret til et målrettet tilbud. Imidlertid viste en undersøgelse fra 2001, at i alt 26 % af kommunerne havde 'målrettede tilbud for alkoholmisbrugere/misbrugere' og 'tilbud for personer med andre problemer end ledighed' (Henriksen et al 2001). Hvis denne procent nu i stedet er 45, som det kan forstås ud fra svarene på sp. 9, kunne det betyde, at flere kommuner end i 2001 har særlige tilbud målrettet borgere med alkoholproblemer. 15

18 Diskussion Overordnet kan man antage, at følgende forudsætninger må være til rådighed, hvis man vil skabe en tilstrækkelig indsats overfor ledige med alkoholproblemer: Medarbejderne i jobcentret må have viden om alkoholproblemer Medarbejderne i jobcentret må kunne opdage, at der er borgere, som har alkoholproblemer Medarbejderne i jobcentret må kunne arbejde med at motivere de pågældende borgere til at overveje deres alkoholforbrug i forhold til deres sociale situation Medarbejderne i jobcentret må have muligheder for at visitere de identificerede borgere til relevante tilbud og Medarbejderne i jobcentret må have procedurer for, hvad man gør, hvis borgerne ikke følger de fast-lagte planer På baggrund af nærværende rundspørge til landets jobcentre kan det konkluderes, at kun i 33 % af jobcentrene har over 50 % af medarbejderne opdateret viden om alkoholproblemer. Samtidig skønner de fleste respondenter, at 15 30% af de ledige kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 og 5 har alkoholproblemer. Kun i et enkelt jobcenter foretager man en systematisk screening af ledige kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 og 5 med henblik på at afdække alkoholproblemer. Respondenten fra dette jobcenter skønner, at % af de ledige i matchgruppe 4 og 5 har alkoholproblemer. Spørgsmålet om økonomiske sanktioner er det område, hvor der synes at være højest grad af ensartethed i jobcentrenes praksis. Lovgivningen fordrer da også, at man sanktionerer borgere, som ikke følger indgåede aftaler, og nogle jobcentre svarer tillige, at det i forhold til borgere med alkoholproblemer er vigtigt, at man stiller krav, da det for borgere med afhængighedsproblemer er svært selv at finde motivation til forandring. 70 % af jobcentrene svarer 'nej' eller 'måske' til, at det kunne være en ide på en systematisk måde at spørge de ledige om deres alkoholvaner. Det svarer til resultaterne fra observationerne i 2 jobcentre, hvor det blev observeret, at man ikke almindeligvis spørger ledige om deres alkoholproblemer. Der er derfor formentlig ikke mange jobcentre, som generelt spørger til emnet alkohol. Kommentarerne til spørgsmålet om, hvorvidt man mener, det ville være relevant systematisk at spørge ledige borgere om deres alkoholvaner, viser nogle centrale forskelle i synet på ledighed og arbejdsmarkeds-parathed. Desuden fremhæves fra flere jobcentre, at man på grund af store administrative byrder forbundet med sagsbehandlingen i jobcentrene nødig vil forøge mængden af procedurer yderligere. Det er fortsat et åbent spørgsmål i hvor høj grad, man i jobcentrene opfordrer til eller kræver af borgere, at de indgår i alkoholbehandling? Det er indtrykket, at det normalt er medarbejderen i jobcentret, som efter et individuelt skøn og i dialog med borgeren afgør hvilket aktiveringstilbud, man vælger. I nogle jobcentre fritages 16

19 borgere med alkohol-problemer fra pligten til aktivering, visiteres til socialcentret og tilbydes behandling. Der er også kommuner, som har såkaldt parallel sagsbehandling, hvilket kan gøre det lettere at kombinere behandling og aktivering. Indsatsen overfor ledige borgere med alkoholproblemer varierer imidlertid afhængig af, hvilke tilbud, der er i pågældende kommune. I nogle kommuner er der målrettede tilbud, og i andre kommuner deltager ledige med alkoholproblemer i de samme tilbud som alle andre. 45 % af de jobcentre, som har besvaret spørgeskemaet, angiver som svar på sp. 9, at man tilbyder aktivering målrettet ledige med alkoholproblemer, mens antallet af tilbud til ledige med alkohol- og misbrugsproblemer i 2001 kun blev angivet at være 26% (Henriksen et al 2001). Hvorvidt der er tale om, at kommunerne har etableret flere målrettede tilbud i de senere år er dog svært at sige, da hverken spørgsmål eller kommuner i de to undersøgelser direkte kan sammenlignes. Det er særlig svært at sammenligne kommunerne p.g.a. kommunesammenlægningerne: Hvis alle tilbuddene fra 2001-undersøgelsen fortsatte uændret i de nye kommuner, ville andelen af kommuner, som havde målrettede tilbud, automatisk blive højere, når antallet af kommuner blev lavere. Desuden siger det, at man har et tilbud i en kommune, ikke noget om kapaciteten på pågældende tilbud: Hvis kapaciteten er lav, vil mange ledige borgere med alkoholproblemer fortsat blive visiteret til almindelig aktivering, selvom kommunen kan bekræfte at have et målrettet tilbud. Denne fornemmelse af, at der nok er tilbud i en hel del kommuner, men at de ikke har den fornødne kapacitet, bekræftes af, at 92 % af respondenterne i sp. 9 angav, at man I pågældende jobcenter henviser ledige med alkoholproblemer til almindelig aktivering på linje med andre borgere. Det kan derfor ikke ud fra denne undersøgelse afklares, om kapaciteten i kommunernes tilbud til ledige med alkoholproblemer er blevet udvidet siden Konklusion Nærværende undersøgelse baserer sig på en simpel spørgeskemabaseret undersøgelse blandt landets jobcentre, hvor ca. 60 % responderede, og resultaterne derfor må tages med forbehold. Det kan dog med en vis rimelighed konkluderes, at der ikke er systematisk fokus på alkoholproblemer blandt ledige borgere, og at indsatsen i forhold til identificerede borgere varierer på trods af, at forekomsten af forekomsten af alkoholproblemer er høj i befolkningen generelt (Hvidtfeldt et al 2008) og højere blandt kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 og 5 (Bach et al 2003), som netop indplaceres her, fordi denne gruppe af borgere har problemer udover ledighed. Hvis fremtidens tilbud til ledige med alkoholproblemer ligger i de tilbud, som på forskellig vis kombinerer aktivering, motivation, kursus og behandling, er det positivt, at muligheden findes i 45 % af de deltagende kommuner, om end kapaciteten formentlig er lavere end behovet, 17

20 siden 92 % af kommunerne samtidig svarer, at borgere med alkoholproblemer også henvises til aktivering på linje med andre borgere. Ifølge lovgivningen skal jobcentrene afdække ledige borgeres ressourcer og barrierer ved hjælp af dialogguidens 5 'opmærksomhedsområder'. Det er ikke et krav, at man stiller bestemte spørgsmål, men misbrug hører under det område, som kaldes helbred (Bekendtgørelse om visitation og det individuelle kontaktforløb 2009). Man anvender derfor formentlig dialogguiden i alle jobcentre. Men i forhold til at afdække alkoholproblemer er det et problem, at dialogguiden er beregnet på at registrere allerede erkendte misbrugsproblemer, hvorfor dialogguidens underemner og forslag til spørgsmål ikke er udviklet med henblik på at identificere alkoholproblemer hos borgere, som f.eks. har et stort alkoholforbrug, men som ikke selv ser forbruget som et problem. Man vil formentlig kunne identificere flere borgere med alkoholproblemer, hvis man supplerer dialogguiden med en anvendelse af egentlige screeninginstrumenter. Der findes i dag ikke viden om, hvordan man mest effektivt eller hensigtsmæssigt kombinerer aktivering og behandling. Der savnes således forskning på et område, som er præget af stor variation. 18

Ny matchmodel sådan og derfor

Ny matchmodel sådan og derfor N O T A T 10. september 2009 Ny matchmodel sådan og derfor Vores sag 2009-000-8984 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets kommuner bruge et nyt redskab, en ny matchmodel, når de

Læs mere

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Velkommen til temadagen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det videre arbejde med implementering

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del Bilag 75 Offentligt BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN OKTOBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

Kursus til undervisere i den opsporende samtale. Slagelse 28-29 januar 2014

Kursus til undervisere i den opsporende samtale. Slagelse 28-29 januar 2014 Kursus til undervisere i den opsporende samtale Slagelse 28-29 januar 2014 3 dages kursus for undervisere mål med kurset Deltagerne: kan gennemføre undervisning om den korte opsporende samtale har udarbejdet

Læs mere

Projekter omkring alkohol fra Trygfondens Forebyggelsescenter

Projekter omkring alkohol fra Trygfondens Forebyggelsescenter Projekter omkring alkohol fra Trygfondens Forebyggelsescenter - Præsentation og samarbejde med kommunerne Niels Peter Mortensen, projektleder, videnskabelig assistent Tlf.: 35 32 64 33, e-mail: nimo@si-folkesundhed.dk

Læs mere

Arbejdsmarkedsparat eller ej? Ledige og matchkategorier

Arbejdsmarkedsparat eller ej? Ledige og matchkategorier Arbejdsmarkedsparat eller ej? Ledige og matchkategorier Mikkel Bo Madsen Marie Dam Mortensøn Anders Rosdahl Socialforskningsinstituttet, SFI 06:29 Undersøgelsens anledning 21 pct. arbejdsmarkedsparate

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Hjemløsekoordinationsskemaet

Hjemløsekoordinationsskemaet Projekt Bedre kvalitet i arbejdet med hjemløse Hjemløsekoordinationsskemaet Denne udgave af hjemløsekoordinationsskemaet blev udviklet under projektet, men blev ikke taget i brug, da det blev besluttet

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: -

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Udgifterne på misbrugsområdet er stærkt stigende. I forbindelse

Læs mere

Vejledning til gennemførelse af en minusanalyse for opfyldelse af minimumsrettidigheder for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere

Vejledning til gennemførelse af en minusanalyse for opfyldelse af minimumsrettidigheder for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 1. juni 2011 /AHE Vejledning til gennemførelse af en minusanalyse for opfyldelse af minimumsrettidigheder for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregionens

Læs mere

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Fokus på socialøkonomiske virksomheder Bilag 1: Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder BAGGRUND Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 10. november 2005 Sag nr

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 10. november 2005 Sag nr Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 38 Offentligt BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 10. november 2005 Sag nr. 103-0012 Samrådsspørgsmål : Ministeren bedes redegøre for opdelingen af kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

18.01.13. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper.

18.01.13. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper. 18.01.13 Tema Målgruppe Projektets navn Baggrund og vision for projektet Tidlig opsporring

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Pkt.nr. 12. Evaluering af Jobcenter. Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

Pkt.nr. 12. Evaluering af Jobcenter. Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget Pkt.nr. 12 Evaluering af Jobcenter 521067 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at udvalget tager evalueringen til efterretning Politisk beslutning: Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 2 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Tema Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Baggrund Dansk alkoholkultur og dens konsekvenser De fleste unge og voksne i Danmark drikker alkohol og

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Erfaringer med forandringsteori og resultatstyring Jobcenterchef Lise Willer

Erfaringer med forandringsteori og resultatstyring Jobcenterchef Lise Willer Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 27. september 2010 Erfaringer med forandringsteori og resultatstyring Jobcenterchef Lise Willer Hovedpunkter God resultatstyring forudsætter gode data. Resultatstyringen

Læs mere

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a Beskæftigelsesminister s svar til folketingsmedlem Finn Sørensen (EL) på spørgsmål, der dækker samme områder, som Ulf Harbo har stillet spørgsmål til. S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE AKTIVERES IKKE TIL TIDEN

FORSIKREDE LEDIGE AKTIVERES IKKE TIL TIDEN 15. august 2008 af Jes Vilhelmsen direkte tlf. 33557721 Resumé: FORSIKREDE LEDIGE AKTIVERES IKKE TIL TIDEN AE s beregninger viser, at hver tredje forsikrede ledig ikke påbegyndte deres første aktiveringsforløb

Læs mere

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen?

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ulrik Kohl, MB E-mail: Ulrik_Kohl@br.kk.dk 02-11-2016 Sagsnr. 2016-0360781 Dokumentnr. 2016-0360781-2 Kære Ulrik Kohl Tak

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder?

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder? Jobcenter København Indledning I Københavns Kommune er der 12.000 kontanthjælpsmodtagere i match 2. Kommunen bruger ca. 250 millioner kroner om året til en aktiv beskæftigelsesindsats for denne gruppe.

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion Indhold 1. Projektgruppe 2. Baggrund for projektet 3. Projektets målgruppe 4. Projektets formål Hvad kommer der ud af det? Tidsramme 5. Projektets indhold

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere 19. april 2010 Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere J.nr.2010-0005276 3.kt. Det er besluttet at ændre bekendtgørelsen om sygedagpenge for at fastsætte nærmere regler om visitation af

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne Januar 2011 Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne KL har udviklet et værktøj til selvanalyse af visitationsprocessen på børnefamilieområdet

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

DEN KOMMUNALE INDASTS OVERFOR DE SVAGE LEDIGE

DEN KOMMUNALE INDASTS OVERFOR DE SVAGE LEDIGE DEN KOMMUNALE INDASTS OVERFOR DE SVAGE LEDIGE DISPOSITION EN UNDERSØGELSE OM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE TILTAG OVERFOR SVAGE LEDIGE Veje til beskæftigelse. En kvalitativ undersøgelse af sagsbehandlernes forestillinger

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Neil Bloem, MB Sagsnr Dokumentnr Kære Neil Bloem

Neil Bloem, MB Sagsnr Dokumentnr Kære Neil Bloem KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Neil Bloem, MB Neil_stenbaek_bloem@br.kk.dk 22-12-2014 Sagsnr. 2014-0266008 Dokumentnr. 2014-0266008-1 Kære Neil Bloem Tak for

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare spørgsmålene på vegne af jeres jobcenter som helhed og ud fra dine erfaringer som leder. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende

Læs mere

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under Notat Til: Vedrørende: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Ungeindsats Υνγεινδσατσ Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under 30 år. Der er en række specifikke regler for unge under

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: 17. december 2009 Lokale: Restaurant Hedelund i Brønderslev Tidspunkt: Kl. 15:30 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen:

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen: Indhold Denne guide skal hjælpe kommunerne med at afklare, hvilke målgrupper der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen til 225-timersreglen. På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Læs mere

KRAM screeninger med fokus på Alkoholscreening. Jf. anbefalingerne i Den Danske Kvalitets Model(DDKM) skal patienters behov

KRAM screeninger med fokus på Alkoholscreening. Jf. anbefalingerne i Den Danske Kvalitets Model(DDKM) skal patienters behov KRAM screeninger med fokus på Alkoholscreening Jf. anbefalingerne i Den Danske Kvalitets Model(DDKM) skal patienters behov for: Forebyggelse og sundhedsfremme (Standard 2.16.2) vurderes i jf: Patienters

Læs mere

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering.

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering. Den 9. juni 2009 Oversigt over status for implementering af trepartsaftalen Forslag til ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Landsforeningen Autisme Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Kontanthjælpsreformen 1.1.2014 Baggrund Over 50.000 kontanthjælpsmodtagere var under 30 år Over 90 % havde ingen erhvervskompetencegivende

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. juni 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/131 Jobsøgningskursus for

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om AF s inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. November 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om AF s inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. November 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om AF s inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen November 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om AF s inddragelse

Læs mere

Høringssvar: Udkast til nye bekendtgørelser m.v. som følge af den nye matchmodel

Høringssvar: Udkast til nye bekendtgørelser m.v. som følge af den nye matchmodel Arbejdsmarkedsstyrelsen Via e-mail Høringssvar: Udkast til nye bekendtgørelser m.v. som følge af den nye matchmodel KL er grundlæggende enig i ambitionen om at tilvejebringe klarhed og helhed i brugen

Læs mere

Systematisk, tidlig opsporing af borgere med rusmiddelproblemer på beskæftigelsesområdet

Systematisk, tidlig opsporing af borgere med rusmiddelproblemer på beskæftigelsesområdet Systematisk, tidlig opsporing af borgere med rusmiddelproblemer på beskæftigelsesområdet Projektet Støtte af puljemidler fra Sundhedsstyrelsen 2015 til 2017 og et tiltage i Skanderborg Kommunes Sundhedsplan

Læs mere

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Få respekten tilbage: Ryslinge, den 13. januar 2015 Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i en landsdækkende oplysningskampagne om kommunernes gratis alkoholbehandling,

Læs mere

UDKAST. Projektbeskrivelse vedrørende tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol

UDKAST. Projektbeskrivelse vedrørende tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol Projektbeskrivelse vedrørende tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol Baggrund Det er velkendt, at danskerne har et forholdsvis stort forbrug af alkohol. Ifølge Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Udkast til tale ift. samrådet i BEU om implementeringen af kontanthjælpsreformen

Udkast til tale ift. samrådet i BEU om implementeringen af kontanthjælpsreformen Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 492 Offentligt T A L E Udkast til tale ift. samrådet i BEU om implementeringen af kontanthjælpsreformen 25. september 2014 J.nr. 2014-0029417

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere efter Serviceloven 101. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

ALKOHOLKONFERENCE 2013. Udfordringer og muligheder Sygehus. Malene Wendtland Sundhedskoordinator Sygehus Himmerland

ALKOHOLKONFERENCE 2013. Udfordringer og muligheder Sygehus. Malene Wendtland Sundhedskoordinator Sygehus Himmerland ALKOHOLKONFERENCE 2013 Udfordringer og muligheder Sygehus Malene Wendtland Sundhedskoordinator Sygehus Himmerland KRAM screening - alle patienter (Den Danske Kvalitetsmodel 2.16.2) Livsstilssamtale når

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 09-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Evaluering af projektet Uddannelsesklar-parat

Evaluering af projektet Uddannelsesklar-parat Evaluering af projektet Uddannelsesklar-parat Projektets målgruppe, metode og formål Formålet med projektet har været at afklare og motivere ikke uddannelsesparate ledige i alderen 18 til 40 år, herunder

Læs mere

Arbejde og Sundhed hånd i hånd Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Kommune

Arbejde og Sundhed hånd i hånd Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Kommune Arbejde og Sundhed hånd i hånd Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Kommune Projektleder Jonna Winther, Sundhedsteamet Temagruppemøde Sund By Netværket 11. April 2013 Arbejde og Sundhed hånd i hånd Projektet

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere