Jobcentres praksis omkring ledige borgere med alkoholproblemer i matchgruppe 4 og 5. - En undersøgelse blandt landets jobcentre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jobcentres praksis omkring ledige borgere med alkoholproblemer i matchgruppe 4 og 5. - En undersøgelse blandt landets jobcentre"

Transkript

1 Jobcentres praksis omkring ledige borgere med alkoholproblemer i matchgruppe 4 og 5 - En undersøgelse blandt landets jobcentre

2 'Jobcentres praksis omkring ledige borgere med alkoholproblemer i matchgruppe 4 og 5. - En undersøgelse blandt landets jobcentre'. Undersøgelse og notat er udarbejdet af Stinne Mølgård, Janne Tolstrup, Niels Peter Mortensen, Ulrik Becker og Anette Søgaard Nielsen for Trygfondens Forebyggelsescenter v/ Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Øster Farimagsgade 5A, 2. sal 1353 København K Forsidefoto: Colourbox Rapporten udgives elektronisk på: og April 2010

3 Baggrund Selvom forbruget af alkohol i Danmark højt, er der relativt få personer, som modtager alkoholbehandling. Blandt borgere, der modtager kontanthjælp er der ligeledes relativt få, som får behandling for alkoholproblemer til trods for at en undersøgelse viser, at en tredjedel af de svageste kontanthjælpsmodtagere har et alkoholforbrug, som er så omfattende, at det udgør en barriere for at komme i beskæftigelse (Bach et al 2003, Winding 2007, Hvidtfeldt et al 2008, Sundhedsstyrelsen 2008). Man må derfor formode, at der er mange ledige borgere, som har alkoholproblemer, som ikke bliver behandlet. Det har ikke hidtil været undersøgt, om alkoholforbrug er et emne, som kommunale medarbejdere systematisk spørger ledige borgere om. Formålet med denne undersøgelse er at belyse kommunale variationer i forhold til systematisk identifikation af borgere med alkoholproblemer. Der er derfor gennemført en spørgeskemaundersøgelse i alle landets jobcentre. Spørgeskemaet bestod af 9 spørgsmål, som handler om jobcenterchefens vurdering af, hvorledes fokus på alkohol håndteres i det pågældende jobcenter. Fokuseringen på ledighed og alkoholproblemer i nærværende undersøgelse er ikke udtryk for et ønske om at sammenkæde ledighed og alkoholproblemer. Alkoholproblemer er udbredte blandt både ledige og beskæftigede, men når borgere bliver ledige, har man i jobcentret en mulighed for at afdække og reagere på eventuelle alkoholproblemer. På den måde kan man forholde sig til det problem, at alkohol kan blive en skjult barriere mod beskæftigelse, som kan fastholde borgere i ledighed. En sådan indsats kan i princippet sidestilles med indsatsen på de sygehuse, hvor man er opmærksom på, at en opsøgende indsats i forhold til patienternes alkoholvaner har betydning for helbredelsen (se f.eks. 'Sekretariat for Netværk af forebyggende sygehuse i Danmark 2007).

4 Metode Spørgeskemaet Spørgeskemaet bestod af 9 spørgsmål, som handler om jobcenterchefens vurdering af, hvorledes fokus på alkohol håndteres i det pågældende jobcenter. Jobcentrene Nogle mindre kommuner har jobcenter i fællesskab med andre kommuner, mens Københavns kommune modsat har 3 selvstændige jobcentre. I alt 93 jobcentre modtog en henvendelse med anmodning om udfyldelse af spørgeskema. Jobcentrene blev identificeret på som er jobcentrenes egen fælles side. Monitoreringens udførelse Spørgeskemaet blev designet i Word som tabeller og kopieret ind i en mail. For at besvare skulle man trykke 'besvar' til mailen, skrive i mailens tabeller og trykke 'send'. Til mailen var desuden vedhæftet en print-venlig pdf-version af spørgeskemaet. Spørgeskemaet blev sendt til chefen for jobcentret med angivelse af, at denne var velkommen til at videresende mailen til en relevant medarbejder med henblik på udfyldelse. Navne og om muligt direkte mailadresser blev identificeret ved hjælp af kommunale hjemmesider og opringninger til kommunerne. Mails blev udsendt i september, og der blev udsendt rykkermails i oktober. I starten af november blev der ringet for at få telefonisk besvarelse fra de, som manglede at svare, men det viste sig at være meget svært telefonisk at træffe jobcentercheferne, så det blev opgivet til fordel for en 2. rykkermail. Besvarelser 55 jobcentre har besvaret spørgeskemaet, svarende til 59 %. Om gennemgangen af resultaterne De kvantitative resultater præsenteres i en tabel, hvor det er antallet af afkrydsede kategorier, som er optalt. Efterfølgende gennemgås de forskellige kommentarer. Der er enkelte besvarelser, hvor der mangler krydser, men i stedet er skrevet kommentarer. I tabellerne fremstår disse derfor som ikke-besvaret, selvom kommentarerne indgår i notatet. I det følgende gennemgås spørgsmål og besvarelser et ad gangen. I gennemgangen eksemplificeres forskellige holdninger og erfaringer ved hjælp af citater fra besvarelserne. 2

5 Resultater Spørgeskemaet blev sendt til chefen for jobcentret med angivelse af, at denne var velkommen til at videresende mailen til en relevant medarbejder med henblik på udfyldelse. For at få et indtryk af, hvem der har besvaret skemaet, bliver de derfor bedt om spurgt om dette. 1. Hvilke stillinger har medarbejderne i jobcentrene? Det fremgår af svarene, at skemaerne overvejende er udfyldt af ledende medarbejdere, der ikke selv har borgersager. Hvad arbejder du som? Chef eller mellemleder, som ikke har borgersager Mellemleder, som har borgersager Andet Ubesvaret 71% 18% 9% 2% 2. Hvor mange sager har medarbejderne? I 73 % af de jobcentre, der indgår i undersøgelsen, har medarbejderne en sagsstamme på under 70 sager. Langt størstedelen har mellem 50 og 70 sager. Hvor stor en sagsstamme har de medarbejdere i kommunen, som arbejder med ledige borgere i matchgruppe 4 og 5? >90 sager (9%) sager (9%) sager (18%) sager (64%) 3

6 . 3. Udvikling og opdatering af viden om alkoholproblemer blandt medarbejderne Kurser og temadage om alkoholproblemer udbydes kun i et begrænset omfang til medarbejderne på jobcentre. Hos 47 % af de deltagende jobcentre har under 25 % af medarbejderne fået opdateret viden om alkoholproblemer på denne måde. Hvor stor en andel af de medarbejdere i kommunen, som arbejder med ledige borgere i matchgruppe 4 og 5, har indenfor de seneste 5 år gennemgået kurser eller temadage fået opdateret viden om alkoholproblemer? % % 16 % 16 % 5 7 % 4 % 0 Ingen 0-25 % % % % Ved ikke Andel af medarbejderne, der har gennemgået kurser/temadage 4

7 4. Værktøjer og screeningsmetoder For at adskille jobcentre, som anvender en specifik alkoholscreening fra jobcentre, som anvender dialogguidens opmærksomhedsområder fik jobcentrene i spørgsmål 4 mulighed for at vælge mellem dialogguiden/arbejdsevnemetoden og andre metoder: Har I i de enheder/afdelinger, som arbejder med ledige borgere i matchgruppe 4 og 5, en vejledning, en spørgeguide eller et screeningværktøj, som I bruger med henblik på at opdage om ledige borgere har problemer med alkohol? 2% 7% Nej 27% Ja, vi bruger spørgsmålene fra arbejdsevnemetoden 64% Ja, vi har nedskrevet en vejledning/spørgeguide/screeningsmetode Andet Kun fra 1 jobcenter svarede man, at man systematisk anvender en nedskrevet vejledning/spørgeguide-/screeningmetode til at afdække alkoholproblemer. Fra dette jobcenter skriver man som kommentar: "I afdeling [ ] er vi just påbegyndt et projekt [ ], hvor vi screener samtlige nye kontanthjælpsmodtagere, match 4 og 5 for psykiske lidelser, udviklingsforstyrrelser og misbrug (herunder af alkohol). Ikke efter en fast skabelon." 2 jobcentre, som ikke har en nedskrevet vejledning, angiver også at kende til screeninginstrumenter: "Vi har en vejledning til spørgeskema til belysning af alkoholvaner (CAGE-C) 1 som vi har fra alkoholkonsulenten. Vejledningen bruges dog ikke systematisk." "Vi har for nylig modtaget et skema som kan anvendes til en meget enkel screening af mulige misbrugsproblematik, med henblik på tidlig opsporing. Vi er ikke begyndt at anvende det, men det overvejes. Der er så mange øvrige datakrav til myndighedsudøvelse i jobcentrene, så vi helst undgår yderligere bureaukratisering, men omvendt kan redskabet måske lette den videre sagsbehandling." Derudover viser kommentarerne, at der også er andre jobcentre, hvor man er opmærksomme på problemer med alkohol, f.eks.: 1 CAGE-C Skemaet består af 6 spørgsmål. Det er udarbejdet af Zierau et al (2005), og det kan findes ved søgning på nettet. 5

8 "Hele kommunens misbrugsarbejde er placeret i det samme team som de medarbejdere der arbejder med matchgruppe 4 & 5, hvorfor der er et tæt fagligt samarbejde i det daglige" "På kurset i sidste uge fik vi forskellige spørgeguides til afdækning af alkoholmisbrug, bl.a. de 9 faresignaler 2." Andre kommentarer taler modsat for ikke at screene, f.eks.: "Nej ikke umiddelbart. Vi afholder jo samtaler med borgerne og derigennem spotter vi ofte misbrugerne." "Vi er stort set aldrig i tvivl. Borgere i disse matchkategorier har som regel haft et så langvarigt alkoholmisbrug, at det er åbenlyst." 2 De 9 faresignaler kan findes på Søg f.eks. efter overskriften: 'Drikker jeg for meget? 9 faresignaler kan hjælpe dig til et svar'. 6

9 5. Arbejdes der efter en fælles procedure, når alkoholproblemer bliver identificeret? Udover at belyse om medarbejderne i jobcentrene har viden om alkoholproblemer, og om de har metoder til at afdække alkoholproblemer, ønskede vi også at belyse, om man i jobcentrene har veldefinerede arbejdsgange i forhold til borgere med alkoholproblemer, så sagsbehandlere og jobkonsulenter kan visitere borgerne ud fra reflekterede og ensartede kriterier. Ud fra besvarelserne ser det umiddelbart ud til, at der er stor variation i sagsbehandlingen vedrørende ledige borgere med alkoholproblemer: Har I, i de enheder/afdelinger, som arbejder med ledige borgere i matchgruppe 4 og 5, en fælles procedure for, hvordan I herefter reagerer, hvis en ledig borger har et alkoholproblem? Nej 5 % Nej. Vi har både aktiveringstilbud og behandlingstilbud rettet mod borgere med alkoholproblemer, og valget af tilbud afhænger af den aktuelle sag. 18 % Ja. Proceduren er, at vi visiterer borgeren fra beskæftigelsessag til socialsag, og socialsagsbehandleren aftaler det videre forløb i dialog med borgeren. 44 % Ja. Vi har en nedskrevet procedure. 16 % Andet 7 % Total 100 % De jobcentre, som ikke har valgt en kategori, eller som har valgt kategorien 'andet', skrev alle kommentarer, som antyder, at de har procedurer, men at disse procedurer ikke passer ind i svarkategorierne. 2 af de 4 jobcentre, som har en nedskrevet procedure, beskriver proceduren således: "Vi har udarbejdet en procedure i samarbejde med misbrugscentret og mange af de aktuelle sager henvises derefter til Team [ ]. Endvidere har vi et tæt samarbejde med Vikon (www.vikon.dk)". "Ja, vi har et misbrugsprojekt, som borgeren tilknyttes, når alkoholmisbruget erfares". Kommentarerne fra de jobcentre, som svarede 'andet', eller som ikke valgte en kategori, handler også om procedurer for visitationen af ledige med alkoholproblemer. F.eks.: "Sagen bliver ikke visiteret til en socialsag, men der er fremadrettet et samarbejde mellem socialafdelingen og jobcentret. Socialafdelingen iværksætter behandlingsforløb". "Er ved at udarbejde en politik med konkrete anvisninger på området". "Fælles sagsbehandling i sager hvor matchgruppe 4 og 5 har misbrugsproblemer eller muligvis misbrugsproblemer". "Henv. direkte til kommunens alkoholbehandling". 7

10 "Når det konstateres, at en borger har et alkoholproblem, henvises pt. til at søge behandling i det ordinære behandlingssystem - fx via egen læge eller ved opsøgning af de generelle behandlingstilbud. Der følges op på aftalen og sanktioneres evt. ved manglende henvendelse til behandlingssted. I særlige tilfælde kan sagsbehandler opsøge relevante tilbud for borger". 2 jobcentre har desuden disse kommentarer til det at vælge mellem forskellige tilbud: "Valget afhænger af, om borgeren vil samarb. om afvænning". "Vi anvender forskellige tilbud der enten håndterer misbrugsproblematikken eller beskæftigelseskravet eller både/og. Det er op til en individuel vurdering og i samråd med borgeren at tage stilling til hvilket tilbud der tjener borgeren bedst". Fokuseres i stedet på de besvarelser, som angiver, at pågældende jobcenter tilbyder aktivering på projekter, som er rettet mod borgere med alkoholproblemer, er der tilsyneladende 44 % af jobcentrene, som angiver at have sådanne tilbud. Andelen af kommuner, som tilbyder beskæftigelse eller kurser, som er særligt egnet for ledige borgere med alkoholproblemer, kan dog reelt være højere, da kategorierne i spørgsmål 5 var formuleret med henblik på at differentiere mellem visitationsprocedurer og ikke handlede om at beskrive de kommunale tilbud. Spørgsmålet om de forskellige typer af kommunale tilbud søges afdækket gennem sp. 9. 8

11 6. Bliver borgernes kontanthjælp reduceret på baggrund af problemer med alkohol? Svarende til belysningen af procedurer for visitationspraksis ønskede vi også at belyse procedurerne i forhold til borgere, som ikke samarbejder om det valgte tilbud. Svarene på sp. 6 skal derfor belyse, om det har konsekvenser for en borger ikke at opsøge eller indvilge i behandling. I spørgsmålet er det dog ikke præciseret, at der menes både direkte og afledte konsekvenser af alkoholproblemerne f.eks. i forhold til fremmøde, jobsøgning osv., så jobcentrene har forstået spørgsmålet lidt forskelligt. Sker det nogensinde, at I i din kommune reducerer i borgeres kontanthjælp på baggrund af problemer med alkohol? 11 (22%) 27 (54%) 12 (24%) Nej Måske, jeg er ikke sikker Ja det er sket 5 af jobcentrene besvarede ikke spørgsmålet ved at vælge en kategori, og i alt var der angivet uddybende kommentarer på 30 af besvarelserne. Ud fra de kvantitative svar ser det ud som om, man har forskellig praksis på området, men ud fra kommentarerne til spørgsmålet lyder det som om, det er mest almindeligt, at man sanktionerer uanset, at man ved, at baggrunden for borgerens manglende præcision er alkoholproblemer. I kommentarerne nævnes dog næsten udelukkende manglende fremmøde som sanktionsgrundlag, så det vides ikke, hvordan man forholder sig til andre typer af problemer, som det for nogle kan medføre at have alkoholproblemer: F.eks. at den ledige måske ikke reelt søger arbejde, at man måske ikke engagerer sig i aktiveringen, eller at man måske er mindre motiveret i forhold til at lægge planer for fremtiden? 9

12 Overordnet gives to begrundelser for sanktionerne: At det er et lovkrav at sanktionere, og at det er et led i at hjælpe borgere med alkoholproblemer, at det har konsekvenser ikke at håndtere sit alkoholproblem med henblik på at opfylde kravene om at være arbejdsmarkedsparat. Uanset om man svarer 'nej' eller 'måske' til spørgsmålet om kontanthjælpsreduktion i forhold til ledige med alkoholproblemer, beskriver kommentarerne det, at man i praksis reducerer hjælpen, hvis borgeren ikke overholder de krav, man har stillet om fremmøde, aktivering eller behandling. De følgende kommentarer er et udvalg af en del relativt enslydende kommentarer: "Vi sanktionerer ikke på baggrund af problemet alene. Vi sanktionerer kun ved manglende fremmøde til samtaler eller aktivering - skyldes fraværet alkoholmisbrug sygemeldes borger og der indgås aftale om alkoholbehandling jf. ovenfor". "Hvis det er vurderet, at de kan stå til rådighed for tilbud og udebliver, bliver der sanktioneret" "Vi reducerer ikke i ydelsen alene p.g.a. alkoholmisbrug. Vi afgiver et tilbud om aktivering sammenholdt med et tilbud om misbrugsbehandling, og hvis borgeren så vælger tilbud fra sker der sanktionering". "Såfremt en borger med alkoholproblemer deltager i tilbud og udebliver uden rimelig grund, vil blive sanktioneret efter gældende regler". "Der foreligger ikke oplysninger om sanktion ift. Kontanthjælp p.g.a. alkoholmisbrug. Sanktioner iværksættes pba. vurdering [af] om fravær er lovligt eller ikke lovligt" "Ret og pligt" Andre jobcentre har svaret ja til, at det ér sket, at de har reduceret borgeres kontanthjælp med baggrund i alkoholproblemer og uddyber f.eks. som i følgende kommentarer: "Vi følger blot gældende lovgivning. Borgeren skal medvirke ved at deltage i samtaler og tilbud. Hvis borgeren ik-ke medvirker kan det få konsekvenser for ydelsen, indtil borgeren beslutter at medvirke. Kort og godt"! "På grund af manglende fremmøde eller på grund af manglende deltagelse". "Baggrunden er en fælles om at det der virker er 'pisk og gulerodsmetoden'. Sanktioner ved udeblivelser m.v. ros ved fremmøde". "Vi har haft et forløb sammen med Blå Kors, dels om opkvalificering af medarbejderne i Jobcentret og dels i form af at gennemføre konkrete projekter der kombinerer beskæftigelsesindsatsen med alkoholbehandling. Blå Kors har kraftigt opfordret Jobcentret til at sanktionere borgere med et alkoholmisbrug da økonomiske konsekvenser kan være det skub borgeren har brug for i forhold til at begynde på behandling. Hvis Jobcentret derimod udbetaler kontanthjælp uden at stille krav til borgeren om at deltage i forskellige aktiviteter og uden at det har konsekvenser, hvis borgeren ikke deltager, kan det medvirke til at fastholde borgeren i et misbrug". 10

13 7. Medarbejdernes skøn over omfanget af alkoholproblemer i matchgruppe 4 og 5 67 % af jobcentrene skønner, at 0-30 % af de ledige i matchgruppe 4 og 5 har alkoholproblemer, og 80 % af respondenterne skønner, at op mod 40 % af de ledige i matchgruppe 4 og 5 har alkoholproblemer. (median: Kategorien %). I hvor stor en del af sagerne, som vedrører ledige borgere i matchgruppe 4 og 5, skønner du, at de ledige borgere har alkoholproblemer? 28 (56 %) 9 (18 %) 9 (18 %) 2 (4 %) 2 (4 %) 0-15 % % % % % Andel sager. Fra dét ene jobcenter, som svarede, at man screener alle ledige borgere i matchgruppe 4 og 5 for bl.a. alkoholproblemer, vurderede man, at andelen af ledige borgere med alkoholproblemer er større end %: Man skønner her, at % af ledige kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 og 5 har alkoholproblemer. 11

14 8. Skal alle ledige borgere spørges til deres alkoholvaner? Uanset om man tror, at der er få eller mange ledige borgere i matchgruppe 4 og 5, som har alkoholproblemer, er der delte meninger om, hvorvidt man systematisk skal spørge til ledige borgeres alkoholvaner. Kun 22 % er umiddelbart positive overfor tanken om systematisk at spørge ledige borgere om deres alkohol-vaner, mens 49 % er imod: Mener du, det ville være relevant som fast procedure at spørge alle nye ledige borgere om deres alkoholvaner - uanset matchgruppe? Måske 22% Ja 24% Nej 54% I 33 besvarelser indgik uddybende kommentarer. Som begrundelse for et nej til systematisk screening anfører respondenterne f.eks.: "Det vil være en unødig registrering som vi ikke skal bruge til noget, hvis det drejer sig om borgere der kun har ledighed som problem. Vi skal vurdere fra sag til sag, hvad det er relevant at få belyst af ressourcer/begrænsninger i forhold til arbejdsmarkedet" "Udgangspunktet er tillid og samarbejde - derfor bør det ikke være en fast procedure" "Jeg mener ikke det vil bringe klarhed hvis en borger har alkoholproblemer, borgere med den problematik vil ofte fornægte at de har dette problem. Jeg tror nærmere på at man skal klæde sine medarbejdere på til at kunne spotte disse problematikker" "Jeg er af den opfattelse, at vi skal give alle borgere en chance - forstået på den måde, at vi ikke spørger om en masse andre emner, religion, seksuelle forhold m.v. - men vi skal kunne konfrontere vore borgere med adfærd, som kunne henledes på et alkoholforbrug" "Alkoholvaner bliver først relevant ift. Arbejdsmarkedet, når det bliver til et misbrug - og misbrug synes jeg at rådgiverne er gode til at spotte" Som begrundelse for at svare 'måske' til systematisk screening anfører respondenterne f.eks.: 12

15 "Hvis der spørges til alkohol, skal der også være et klart tilbud om hjælp, hvis borgeren ønsker det. Så en spørge-guide kan efter min mening ikke stå alene" "For 4-5 kan det være relevant, men for de øvrige ville det virke lidt respektløst" "Ikke ved første samtale såfremt der ikke ses spor af problemstillingen, men jeg er samtidig enig i vigtigheden af at denne problemstilling bliver belyst så hurtigt som muligt og en indsats sat i værk" "Vi har fokus på beskæftigelse" "Det vil være i strid med borgers retssikkerhed og forvaltningsretslige krav om respekt og værdighed osv. Desuden skal vi ikke undersøge forhold som ikke umiddelbart er relevant. Vi spørger om der er helbredsmæssige problematikker, som kan øve indflydelse på pgl. arbejdsevne, stabilitet osv. At spørge til alkoholproblematik uden at have et konkret 'mistankegrundlag' vil være en krænkelse af den person som aldrig har rørt alkohol - eller den som har et almindeligt uproblematisk forhold til alkohol" Som begrundelse for at svare 'ja' til systematisk screening anfører respondenterne f.eks.: "Dette for at sikre at evt. ubehandlet misbrug ikke forhindrer en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet" "I match 4 og 5 er misbruget som regel åbenbart men i a-dagpenge og s-dagpenge sager findes der formentlig et skjult misbrug i nogle sager. I en stikprøve på 21 tunge mangeårige kontanthjælpsmodtagere kom 4 til kontant-hjælp fra sygedagpenge. Hvis alkoholmisbruget havde været opdaget allerede mens borgeren modtog sygedag-penge var sandsynligheden for at standse det måske større og følgevirkningerne (fysiske og psykiske skader) ville have været mindre på det tidspunkt. Det samme gælder for det øjeblik borgeren kom fra sygedagpenge til kontanthjælp. På det tidspunkt har alkoholmisbruget måske ikke været åbenbart men kunne måske have været afdækket"? "Fordi alkohol er tabu, og det ellers ikke berøres/tales om" "Hvis vi har en fast procedure tror jeg, at vi ville opdage, at der er langt flere med alkoholproblemer end det vi egentlig går og tror" "Det forekommer mig at ikke alle borgere på offentlig forsørgelse mener at et forbrug af alkohol kan udgøre en barriere i forhold til at bestride et arbejde, eller at det i øvrigt vedkommer jobcentret" 13

16 9. Tilbud til borgere på kontanthjælp, som har problemer med alkohol Til det afsluttende spørgsmål fik vi et broget indtryk af kommunernes tilbud og ligeledes af den kommunale visitationspraksis. Hvilke tilbud har man i din kommune/dit område til borgere på kontanthjælp, som har problemer med alkohol? 49 jobcentre besvarede spørgsmål 9 helt eller delvist. 45 jobcentre svarede, at de henviser ledige borgere i matchgruppe 4 og 5, som har alkoholproblemer, til aktivering på linje med andre borgere. Det svarer til 92 % af de, som besvarede sp. 9. I nogle jobcentre er det den mulighed, man har, f.eks. i kombination med henvisning til egen læge, og i andre jobcentre er aktivering én af flere muligheder. Af de, som svarede på, hvem som har myndighed til at henvise, anførte 24, at det er beskæftigelsessagsbehandleren, jobcentret eller jobkonsulenten, som henviser borgere med alkoholproblemer til aktiveringstilbud. Andre 6 respondenter angav, at visitationen skete via en parallel indsats, dvs. et samarbejde mellem jobcenter og socialcenter. I forhold til det at aktivere borgere med alkoholproblemer til aktivering på linje med andre borgere illustreres Jobcentrenes muligheder her af et udvalg af kommentarerne til dette punkt: "Alle de leverandører som har rammeaftale med Jobcenter [ ] om indsatsen for match 4-5 skal i følge aftalen kunne håndtere borgere med misbrug. Hvis borgerens misbrug synliggøres under et aktiveringsforløb udarbejdes sygeopfølgningsplan indeholdende behandling som er anbefalet af egen læge. Afhængig af behandlingens omfang suppleres der evt. med beskæftigelsesrettet aktivering. Kombiforløb" "Sagsbehandler henviser til alkoholbehandling (ambulant eller dagbehandling) mens jobkonsulent henviser til beskæftigelsestilbud. Der er ofte parallel indsats" "Vi har ikke tilbud målrettet mod alkoholikere til hele målgruppen. Øvrige må henvises til almindelig aktivering i det omfang det er muligt" "Intet specifik tilbud til alkoholikere. De aktiveres/tilbydes aktivitet på samme projekter som alle andre" "Som en foranstaltning kan alkohol/misbrugskonsulent tage kontakt til borgeren, men det er frivilligt for borgeren og uden konsekvens" "Social aktivering"/"aktivering med hensyn til borgerens misbrugsproblematik"/visiteres via "jobcenter" 22 jobcentre bekræftede at have aktiveringstilbud målrettet kontanthjælpsmodtagere med alkoholproblemer, svarende til 45 % af de, som besvarede sp. 9. Af disse tilbud var det stadig i de fleste tilfælde jobcentret, som visiterede. Udover kommunale tilbud nævnes i denne forbindelse tilbud i samarbejde med Blå Kors, KFUM og tilbud, som afholdes af fa. Vikon. 14

17 I forhold til ambulant behandling svarede 23 jobcentre, at man tilbyder ambulant dagbehandling og flere tilføjer, at dagbehandling ikke er en visiteret ydelse. 25 jobcentre bekræftede at have dagbehandlingstilbud. Det mest almindelige er, at dagbehandling visiteres via socialcentret eller parallel sagsbehandling. 28 jobcentre angiver at tilbyde døgnbehandling, og her er det også mest almindeligt, at ydelsen visiteres via socialcentret, parallel sagsbehandling eller evt. via misbrugscentret. Derudover var der 14 kommuner, som nævnte at bruge andre typer af tilbud som samtaler, Lænken, væresteder, det at kombinere aktivering og behandling, og et jobcenter, som angiver at bruge 'individuelle indsatser'. Besvarelserne efterlader indtrykket af, at ledige med alkoholproblemer ikke i almindelighed kan regne med at blive visiteret til et målrettet tilbud. Imidlertid viste en undersøgelse fra 2001, at i alt 26 % af kommunerne havde 'målrettede tilbud for alkoholmisbrugere/misbrugere' og 'tilbud for personer med andre problemer end ledighed' (Henriksen et al 2001). Hvis denne procent nu i stedet er 45, som det kan forstås ud fra svarene på sp. 9, kunne det betyde, at flere kommuner end i 2001 har særlige tilbud målrettet borgere med alkoholproblemer. 15

18 Diskussion Overordnet kan man antage, at følgende forudsætninger må være til rådighed, hvis man vil skabe en tilstrækkelig indsats overfor ledige med alkoholproblemer: Medarbejderne i jobcentret må have viden om alkoholproblemer Medarbejderne i jobcentret må kunne opdage, at der er borgere, som har alkoholproblemer Medarbejderne i jobcentret må kunne arbejde med at motivere de pågældende borgere til at overveje deres alkoholforbrug i forhold til deres sociale situation Medarbejderne i jobcentret må have muligheder for at visitere de identificerede borgere til relevante tilbud og Medarbejderne i jobcentret må have procedurer for, hvad man gør, hvis borgerne ikke følger de fast-lagte planer På baggrund af nærværende rundspørge til landets jobcentre kan det konkluderes, at kun i 33 % af jobcentrene har over 50 % af medarbejderne opdateret viden om alkoholproblemer. Samtidig skønner de fleste respondenter, at 15 30% af de ledige kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 og 5 har alkoholproblemer. Kun i et enkelt jobcenter foretager man en systematisk screening af ledige kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 og 5 med henblik på at afdække alkoholproblemer. Respondenten fra dette jobcenter skønner, at % af de ledige i matchgruppe 4 og 5 har alkoholproblemer. Spørgsmålet om økonomiske sanktioner er det område, hvor der synes at være højest grad af ensartethed i jobcentrenes praksis. Lovgivningen fordrer da også, at man sanktionerer borgere, som ikke følger indgåede aftaler, og nogle jobcentre svarer tillige, at det i forhold til borgere med alkoholproblemer er vigtigt, at man stiller krav, da det for borgere med afhængighedsproblemer er svært selv at finde motivation til forandring. 70 % af jobcentrene svarer 'nej' eller 'måske' til, at det kunne være en ide på en systematisk måde at spørge de ledige om deres alkoholvaner. Det svarer til resultaterne fra observationerne i 2 jobcentre, hvor det blev observeret, at man ikke almindeligvis spørger ledige om deres alkoholproblemer. Der er derfor formentlig ikke mange jobcentre, som generelt spørger til emnet alkohol. Kommentarerne til spørgsmålet om, hvorvidt man mener, det ville være relevant systematisk at spørge ledige borgere om deres alkoholvaner, viser nogle centrale forskelle i synet på ledighed og arbejdsmarkeds-parathed. Desuden fremhæves fra flere jobcentre, at man på grund af store administrative byrder forbundet med sagsbehandlingen i jobcentrene nødig vil forøge mængden af procedurer yderligere. Det er fortsat et åbent spørgsmål i hvor høj grad, man i jobcentrene opfordrer til eller kræver af borgere, at de indgår i alkoholbehandling? Det er indtrykket, at det normalt er medarbejderen i jobcentret, som efter et individuelt skøn og i dialog med borgeren afgør hvilket aktiveringstilbud, man vælger. I nogle jobcentre fritages 16

19 borgere med alkohol-problemer fra pligten til aktivering, visiteres til socialcentret og tilbydes behandling. Der er også kommuner, som har såkaldt parallel sagsbehandling, hvilket kan gøre det lettere at kombinere behandling og aktivering. Indsatsen overfor ledige borgere med alkoholproblemer varierer imidlertid afhængig af, hvilke tilbud, der er i pågældende kommune. I nogle kommuner er der målrettede tilbud, og i andre kommuner deltager ledige med alkoholproblemer i de samme tilbud som alle andre. 45 % af de jobcentre, som har besvaret spørgeskemaet, angiver som svar på sp. 9, at man tilbyder aktivering målrettet ledige med alkoholproblemer, mens antallet af tilbud til ledige med alkohol- og misbrugsproblemer i 2001 kun blev angivet at være 26% (Henriksen et al 2001). Hvorvidt der er tale om, at kommunerne har etableret flere målrettede tilbud i de senere år er dog svært at sige, da hverken spørgsmål eller kommuner i de to undersøgelser direkte kan sammenlignes. Det er særlig svært at sammenligne kommunerne p.g.a. kommunesammenlægningerne: Hvis alle tilbuddene fra 2001-undersøgelsen fortsatte uændret i de nye kommuner, ville andelen af kommuner, som havde målrettede tilbud, automatisk blive højere, når antallet af kommuner blev lavere. Desuden siger det, at man har et tilbud i en kommune, ikke noget om kapaciteten på pågældende tilbud: Hvis kapaciteten er lav, vil mange ledige borgere med alkoholproblemer fortsat blive visiteret til almindelig aktivering, selvom kommunen kan bekræfte at have et målrettet tilbud. Denne fornemmelse af, at der nok er tilbud i en hel del kommuner, men at de ikke har den fornødne kapacitet, bekræftes af, at 92 % af respondenterne i sp. 9 angav, at man I pågældende jobcenter henviser ledige med alkoholproblemer til almindelig aktivering på linje med andre borgere. Det kan derfor ikke ud fra denne undersøgelse afklares, om kapaciteten i kommunernes tilbud til ledige med alkoholproblemer er blevet udvidet siden Konklusion Nærværende undersøgelse baserer sig på en simpel spørgeskemabaseret undersøgelse blandt landets jobcentre, hvor ca. 60 % responderede, og resultaterne derfor må tages med forbehold. Det kan dog med en vis rimelighed konkluderes, at der ikke er systematisk fokus på alkoholproblemer blandt ledige borgere, og at indsatsen i forhold til identificerede borgere varierer på trods af, at forekomsten af forekomsten af alkoholproblemer er høj i befolkningen generelt (Hvidtfeldt et al 2008) og højere blandt kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 og 5 (Bach et al 2003), som netop indplaceres her, fordi denne gruppe af borgere har problemer udover ledighed. Hvis fremtidens tilbud til ledige med alkoholproblemer ligger i de tilbud, som på forskellig vis kombinerer aktivering, motivation, kursus og behandling, er det positivt, at muligheden findes i 45 % af de deltagende kommuner, om end kapaciteten formentlig er lavere end behovet, 17

20 siden 92 % af kommunerne samtidig svarer, at borgere med alkoholproblemer også henvises til aktivering på linje med andre borgere. Ifølge lovgivningen skal jobcentrene afdække ledige borgeres ressourcer og barrierer ved hjælp af dialogguidens 5 'opmærksomhedsområder'. Det er ikke et krav, at man stiller bestemte spørgsmål, men misbrug hører under det område, som kaldes helbred (Bekendtgørelse om visitation og det individuelle kontaktforløb 2009). Man anvender derfor formentlig dialogguiden i alle jobcentre. Men i forhold til at afdække alkoholproblemer er det et problem, at dialogguiden er beregnet på at registrere allerede erkendte misbrugsproblemer, hvorfor dialogguidens underemner og forslag til spørgsmål ikke er udviklet med henblik på at identificere alkoholproblemer hos borgere, som f.eks. har et stort alkoholforbrug, men som ikke selv ser forbruget som et problem. Man vil formentlig kunne identificere flere borgere med alkoholproblemer, hvis man supplerer dialogguiden med en anvendelse af egentlige screeninginstrumenter. Der findes i dag ikke viden om, hvordan man mest effektivt eller hensigtsmæssigt kombinerer aktivering og behandling. Der savnes således forskning på et område, som er præget af stor variation. 18

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Fokus på socialøkonomiske virksomheder Bilag 1: Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder BAGGRUND Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Læs mere

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Tema Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Baggrund Dansk alkoholkultur og dens konsekvenser De fleste unge og voksne i Danmark drikker alkohol og

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder?

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder? Jobcenter København Indledning I Københavns Kommune er der 12.000 kontanthjælpsmodtagere i match 2. Kommunen bruger ca. 250 millioner kroner om året til en aktiv beskæftigelsesindsats for denne gruppe.

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening Sekretariatet MEB/OL Maj 2009 Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening har spurgt socialrådgivere over hele landet,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Referat af efterårsmøde i Alkoholtemagruppen

Referat af efterårsmøde i Alkoholtemagruppen Temagruppe Alkohol Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dato 29. oktober 2014 Referat af efterårsmøde i Alkoholtemagruppen Sted: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C, tlf. 66141111

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale.

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse ulbe@si-folkesundhed.dk Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen tilbyder

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning N OT AT Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning Dette notat erstatter det tidligere notat Arbejdsdeling mellem jobcentret og den øvrige kommunale forvaltning af februar 2006.

Læs mere

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Få respekten tilbage: Ryslinge, den 13. januar 2015 Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i en landsdækkende oplysningskampagne om kommunernes gratis alkoholbehandling,

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Årsrapport 2012 / 2013 Tilsyn på Beskæftigelsesområdet April 2013 1 Indledning... 3 Lovmæssig Baggrund... 3 Tilsynets indhold... 3 De uanmeldte tilsynsbesøg i 2012 og

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Er du med, doktor? 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Samarbejdsprojekt mellem Center for Alkoholbehandling (MSB) og Folkesundhed Aarhus (MSO) Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2014 22.2.2015 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion Indhold 1. Projektgruppe 2. Baggrund for projektet 3. Projektets målgruppe 4. Projektets formål Hvad kommer der ud af det? Tidsramme 5. Projektets indhold

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Ad1) Hvor mange afslag til døgnbehandling giver rådgivningscenteret

Ad1) Hvor mange afslag til døgnbehandling giver rådgivningscenteret Henrik Appel Esbensen MB Rådhuset, 1599 Kbh. V Dato: 16.6.2010 Sagsnr.: 2010-86079 Dok.nr.: 2010-392372 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 8. juni 2010, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

ALKOHOLKONFERENCE 2013. Udfordringer og muligheder Sygehus. Malene Wendtland Sundhedskoordinator Sygehus Himmerland

ALKOHOLKONFERENCE 2013. Udfordringer og muligheder Sygehus. Malene Wendtland Sundhedskoordinator Sygehus Himmerland ALKOHOLKONFERENCE 2013 Udfordringer og muligheder Sygehus Malene Wendtland Sundhedskoordinator Sygehus Himmerland KRAM screening - alle patienter (Den Danske Kvalitetsmodel 2.16.2) Livsstilssamtale når

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Kommunernes matchkategorisering i sager om kontanthjælp

Kommunernes matchkategorisering i sager om kontanthjælp Ankestyrelsens praksisundersøgelser Kommunernes matchkategorisering i sager om kontanthjælp Februar 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Kommunernes matchkategorisering i sager om kontanthjælp Februar

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008 Maj 2008 Jobindsats.dk en verden af nye muligheder En verden af nye muligheder Nu er det snart et år siden, vi lancerede Jobindsats.dk. Et antal besøg på mellem 7.000 og 8.000 hver måned vidner om, at

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Forord Denne guide er udarbejdet i et tværfagligt samarbejde mellem det misbrugsfaglige område (i denne guide bruges betegnelsen alkoholbehandlere)

Læs mere

Konceptbeskrivelse for Samtale om Alkohol

Konceptbeskrivelse for Samtale om Alkohol Konceptbeskrivelse for Samtale om Alkohol 1/7 Indledning Samtale om Alkohol etableres som led i pilotprojektet Tidlig opsporing og Kort rådgivende samtale. Pilotprojektet tager afsæt i Strategi for mere

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv.

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. N O TAT Hvorfor jobcentre ikke kan/skal nå en rettighed på 100 %! Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. Dette

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Undersøgelse om unge hjemløse

Undersøgelse om unge hjemløse Undersøgelse om unge hjemløse Marts 2015 Vi har i Kirkens Korshær undersøgt, om antallet af unge hjemløse under 30 år på Kirkens Korshærs varmestuer og herberger har ændret sig, og fået indsigt i, hvad

Læs mere

Personnummer. 1. og 2. del

Personnummer. 1. og 2. del LÆ 251 Sendes til Oplyses ved henvendelser Personnummer Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (Kan ikke anvendes af kommunen som arbejdsgiver) Du bedes venligst med det samme henvende

Læs mere

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010.

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010. Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 89106 Brevid. 770565 Misbrugsstrategi 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010 Indledning og motivation Misbrugsområdet i Roskilde Kommune

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien PROBLEMER MED ALKOHOL Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien HVOR KAN DU FÅ HJÆLP? HVILKE BEHANDLINGSMULIGHEDER FINDES DER? For alle tilbud om ambulant alkoholbehandling

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn GUIDE TIL IMPLEMENTERING af to anbefalinger om tidlig indsats fra forebyggelsespakken om alkohol 2013 Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere