Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune"

Transkript

1 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1

2 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune... 3 Indledning... 3 Lovgrundlag... 4 Opgaver på stofmisbrugsområdet... 4 Målgruppe... 4 Overordnede mål herunder værdier og normer... 4 Den organisatoriske struktur... 5 Behandlingstilbud... 5 Behandlingsindsatser... 5 Behandlingsgaranti... 6 Visitationsprocedure... 6 Frit valg... 6 Målsætning for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på handleplaner... 7 Brugerinddragelse... 7 Betaling for kost og logi... 7 Sagsbehandling og klageadgang... 7 Faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling... 8 Monitorering af indsatsen... 8 Side 2

3 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet en kvalitetsstandard, hvoraf det fremgår, hvilke tilbud og ydelser Tårnby Kommune kan tilbyde borgere, der ønsker social behandling for stofmisbrug. I henhold til Velfærdsministeriets Bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2006 skal kommunalbestyrelsen fastsætte en kvalitetsstandard for kommunens tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandarden har virkning fra marts 2012 og vil blive revideret hvert 2. år jf. 4 i Bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni Kvalitetsstandarden skal omfatte en beskrivelse af følgende områder jf. Bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni stk. 1: De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet. Målgruppen for tilbuddene om stofmisbrugsbehandling. Det overordnede mål for indsatsen, herunder de værdier og normer, som indsatsen bygger på. Den organisatoriske struktur i forhold til behandlingstilbuddene, herunder en beskrivelse af de konkrete typer af behandlingstilbud, der tilbydes. Visitationsproceduren. Behandlingsgaranti. Muligheden for frit valg. Hvilken målsætning der er for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på handleplaner. Hvordan brugerinddragelsen sikres. Reglerne for betaling for kost og logi m.v. Information om sagsbehandling og klageadgang. Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling. Monitorering af indsatsen. Hvordan der sikres opmærksomhed på stofmisbrugers eventuelt hjemmeboende børn Indledning Kvalitetsstandarden indeholder en samlet information til borgerne om de tilbud og ydelser, der tilbydes, hvis en borger ønsker social behandling for stofmisbrug. I Tårnby Kommune behandles myndighedsdelen af henholdsvis Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen samt Børne- og Kulturforvaltningen, Rådhuset, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup, telefon Handicap & Psykiatri i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen behandler sager vedrørende voksne stofmisbrugere. Familieafdelingen i Børne- og Kulturforvaltningen behandler sager vedrørende børn, gravide stofmisbrugere og borgere, der visiteres til familiebehandling. Tårnby Kommune har indgået en samarbejdsaftale med KABS, Glostrup Kommunes misbrugscenter, der omhandler borgere, som ønsker at modtage udredning, rådgivning, vejledning og/eller behandling for stofmisbrug. Tårnby Kommune løser efter bemyndigelse på vegne af Dragør Kommune sager, hvor der ansøges om stofmisbrugsbehandling. Det vil sige, at Dragør borgere, der søger om stofmisbrugsbehandling, skal have deres sag behandlet i Tårnby Kommune ud fra Dragør Kommunes serviceniveau. Side 3

4 Lovgrundlag Lov om Social Service 101 omhandler den sociale behandling. Sundhedslovens 142 omhandler den lægelige behandling. Lov om Social Service 107 omhandler midlertidigt ophold i boformer, døgnbehandling. Lov om Social Service 140, stk. 2 omhandler udarbejdelsen af en handleplan for misbrugsbehandling. Opgaver på stofmisbrugsområdet I behandlingen for stofmisbrug benytter Tårnby Kommune primært KABS tilbud på voksenområdet. KABS tilbyder udredning, rådgivning, vejledning og behandling, ambulant social behandling og dagbehandling, tilsyn med dag- og døgnbehandling på eksterne tilbud samt lægelig behandling, herunder tilsyn med behandling, som er delegeret til andre læger. Den lægelige behandling koordineres med den sociale behandling. Behandlingen, der ydes fra KABS kan koordineres med kommunens sociale handleplan og/eller kommunens øvrige foranstaltninger. Døgnbehandling er rettet mod personer, der ikke kan profitere af en ambulant behandling eller dagbehandling. Alle behandlingstilbud skal være opført på Tilbudsportalen på I forhold til unge under 18 år benytter Tårnby Kommune det tilbud, som anses for at være bedst og ud fra et individuelt skøn og i dialog med den unge. Tilbuddet kan f.eks. omfatte: Individuelle samtaler, gruppesamtaler, tilbud til pårørende og opsøgende misbrugsbehandling. Tårnby Kommune lægger vægt på, at tilgangen i behandlingen er helhedsorienteret og med udgangspunkt i hele den unges situation. Herudover er kommunen forpligtet til at udarbejde en handleplan for den behandling og den nødvendige støtte, der skal iværksættes for unge under 18 år med et behandlingskrævende stofmisbrug. Handleplanen skal udarbejdes i samarbejde med den unge og dennes familie og med inddragelse af misbrugscentret. Målgruppe Målgruppen er borgere, som ønsker at modtage rådgivning, vejledning eller behandling for stofmisbrug. Målgruppen omfatter både unge under 18 år og voksne borgere. Overordnede mål herunder værdier og normer Den overordnede målsætning for unge og voksne personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller med særlige social problemer tager sigte på: At forbygge, at problemerne for den enkelte forværres At forbedre den enkeltes sociale og personlige funktionsevne samt udviklingsmuligheder At forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje At yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov i egen bolig, herunder i botilbud Værdigrundlag for klientbehandlingen er: Frivillighed (ingen tvang) Tilgængelighed (alle brugere skal kunne rummes og mødes med venlighed) Værdighed (alle brugere mødes med respekt) Selvbestemmelse (brugeren inddrages i behandlingen) Side 4

5 Helhed (indsatsen relateres til brugerens samlede situation) Tårnby Kommune har indgået en samarbejdsaftale med KABS, som udfører behandlingen for voksne. De generelle målsætninger for misbrugsbehandlingen i KABS er: At give den enkelte bruger mulighed for at få kontrol over sit forbrug af stoffer og om muligt blive stoffri At øge den enkeltes livskvalitet gennem afdækning af personlige og sociale ressourcer At standse den sociale og helbredsmæssige deroute, som er knyttet til stofbrug Den organisatoriske struktur Samarbejdsaftalen omfatter udførelse af stofmisbrugsbehandling. Handicap & Psykiatri i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen varetager myndighedsopgaven på voksenområdet. Myndighedsopgaven omfatter bevillinger, opfølgning og finansiering efter indstilling fra KABS. Familieafdelingen i Børne- og Kulturforvaltningen varetager myndighedsopgaven for unge under 18 år, for gravide stofmisbrugere og for borgere med hjemmeboende børn under 18 år, der visiteres til familiebehandling fra Familievinklen. Behandlingstilbud Opioidafhængige borgere kan ved behov for social og lægelig behandling henvende sig direkte til KABS Hvidovre afdeling, Hvidovrevej 80 D, 2610 Rødovre eller KABS Gentofte afdeling, Callisensvej 34, 2900 Hellerup. Børn, unge og voksne borgere med misbrug af hash, centralstimulerende stoffer, designerdrugs m.m. kan henvende sig direkte til KABS City, Teglgårdstræde 13 A, Baghuset, 1452 København K. Unge under 18 år kan endvidere henvende sig til Familieafdelingen, hvorefter der gives en vejledning til forskellige behandlingsmuligheder. Børn, unge samt voksne op til 25 år, der har et misbrug af f.eks. hash, kokain, ecstasy eller amfetamin og samtidig har psykiske problemer, kan henvende sig direkte til KABS Stjernevang, Nordre Ringvej 69, 2600 Glostrup. Undtaget herfra er brugere af heroin, som får behandling på KABS' regionale afdelinger. Tårnby-borgere med alvorlig dobbelt diagnose, dvs. brugere med tungt misbrug af opioider, centralstimulerende rusmidler eller cannabis og en psykisk lidelse såsom skizofreni, svære personlighedsforstyrrelser, affektive lidelser (manier eller svær depression), OCD (tvangstanker eller tvangshandlinger), kan blive henvist til KASA, KABS misbrugspsykiatriske dagtilbud, Ndr. Ringvej 69, Bolig 29-30, 2600 Glostrup Se KABS hjemmeside, Henvendelse gælder for alle borgere i Tårnby Kommune uanset forsørgelsesgrundlag. Behandlingsindsatser Ydelser i den sociale behandlingsindsats omfatter: Rådgivning Ambulant social behandling, lav-, mellem-, eller højintensiv behandling Familiebehandling via Familievinklen Side 5

6 Misbrugspsykiatrisk behandling Behandling af unge med dobbeltdiagnose Behandling i det udkørende team (DUT) Behandling af børn og unge Døgnbehandling Tilsyn og opfølgning ved døgnbehandling De lægelige behandlingstilbud omhandler: Lægelig behandling med substitutionsbehandling Lægelig behandling uden substitutionsbehandling Lægelig behandling med heroin Behandlingsgaranti Efter Lov om Social Service 101 stk. 2 er der bestemt en behandlingsgaranti. Det betyder, at der højst må gå 14 dage fra, at stofmisbrugeren har henvendt sig med ønske om behandling, til behandlingen iværksættes. Visitationsprocedure Voksne borgere henvender sig direkte til KABS, der efter aftale med borgeren indhenter et udredningstilsagn fra kommunen. KABS orienterer samtidig borgeren om, at Tårnby Kommune har visitationskompetencen vedrørende den sociale behandling. Kommunen kan efter orienteringen give et forhåndsafslag på videre udredning. Ved tilsagn fra Tårnby Kommune påbegynder KABS herefter udredning og indleder efter behov en foreløbig social og medicinsk handleplan. Senest en uge efter borgerens henvendelse fremsender KABS et oplæg, der beskriver borgerens sociale og lægelige behandlingsbehov eller behovet for en fortsat udredning samt en indstilling til visitation vedrørende den sociale behandling. Der kan indstilles til yderligere 14 dages udredning for borgere, som ikke tidligere har været i behandling hos KABS. Såfremt Tårnby Kommune giver tilsagn om fortsat udredning, vil KABS fremsende oplæg og indstilling til Tårnby Kommune senest 21 dage efter borgerens første henvendelse. Alle voksne borgere, der ansøger om stofmisbrugsbehandling, vil få oprettet en sag i Handicap & Psykiatri i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen. Gravide stofmisbrugere og borgere, som ansøger om stofmisbrugsbehandling og visiteres til familiebehandling fra Familievinklen, vil få oprettet en sag i Familieafdelingen i Børne- og Kulturforvaltningen. Unge under 18 år kan henvende sig direkte til diverse behandlingstilbud. Behandlingstilbuddet sender et oplæg til et behandlingsforløb til Familieafdelingen, som herefter tager stilling til forløbet. Herudover kan børn under 18 år blive visiteret til et behandlingstilbud, hvis de henvender sig til Familieafdelingen. Borgere kan yderligere have en sag i Jobcentret, Pensionistservice mv. afhængig af forsørgelsesgrundlag. Frit valg Efter lov om Social Service 101 stk. 4 og stk. 5 kan en person, der er visiteret til behandling vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk. 1. Fristen om behandlingstilbud efter 14 dage for første henvendelse kan i de situationer fraviges. Side 6

7 Dette betyder, at borgeren har ret til at vælge et andet tilbud end det visiterede tilbud, såfremt det er af tilsvarende karakter, som det borgeren er visiteret til. Det er Tårnby Kommune, der efter, at behandlingsstedet (for voksne KABS) har fremsendt indstilling om en behandlingsplan, tager stilling til en anden udfører. Efter Lov om Social Service 101 stk. 6 kan retten til andet behandlingstilbud begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det. Det er kun tilbud, der er opført i Tilbudsportalen, der kan anvendes jf. Lov om Social Service 14 stk. 2. Målsætning for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på handleplaner Efter at Tårnby Kommune, på baggrund af indstilling fra behandlingsstedet (for voksne KABS) vedrørende social behandling, har bevilget social og evt. lægelig behandling, udfærdiger behandlingsstedet (for voksne KABS) senest 14 dage efter en behandlingsplan i samarbejde med borgeren. Denne plan beskriver de konkrete mål for behandlingen inden for den ramme, som fremgår af beslutning om social og lægelig behandling. Såfremt visitationsafgørelsen indebærer fortsat udredning, fremsendes behandlingsplanen dog først 14 dage efter den efterfølgende visitationsafgørelse. Brugerinddragelse Misbrugsbehandling bygger på frivillighed og samarbejde med borgeren. Borgeren sikres inddragelse i egen sag ved udarbejdelse af egen behandlingsplan, og behandlingstilbuddet gælder kun så længe borgeren selv ønsker hjælpen. Det forventes, at borgeren deltager aktivt og motiveret for opnåelse af de opsatte mål for behandlingen, da borgeren ellers kan udskrives fra behandlingstilbuddet. Betaling for kost og logi Ved ambulant behandling og dagbehandling betaler voksne borgere selv for kost. Ved døgnbehandling afholder voksne borgere selv udgiften til kost og logi. Prisen afhænger af det konkrete tilbud. Egenbetaling fastsættes ud fra en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Egenbetalingen fastsættes af Tårnby Kommune ud fra en konkret vurdering af borgerens økonomi. Borgeren betaler ikke for behandlingsudgifter. Sagsbehandling og klageadgang Borgeren kan klage over en afgørelse. Det er kun den borger afgørelsen vedrører, som kan klage. Klagen skal være Tårnby Kommune i hænde inden 4 uger fra modtagelse af afgørelsen. Klagen kan være skriftlig eller mundtlig. Sagen revurderes herefter, og såfremt afgørelsen fastholdes fremsendes sagen for voksne til Statsforvaltningen, Borups Alle 177, 2400 København NV. For Børn og unge under 18 år sendes klagen til Ankestyrelsen. Side 7

8 Klage over den medicinske behandling skal fremsendes til behandlingsinstitutionen for voksne typisk KABS, der genvurderer klagen ved Socialmedicinsk klinik. Fastholdes behandlingen, overgives klagen til Patientklagenævnet. Drejer klagen sig om sundhedsfaglige afgørelser, kan klagen afleveres direkte til Patientklagenævnet eller embedslægen. Faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens og Børne- og Kulturafdelingens personale er faguddannet, og det tilstræbes til stadighed at udvikle viden og faglighed inden for området. Monitorering af indsatsen Den lovpligtige indberetning til Sundhedsstyrelsen (SIB), Servicestyrelsen (VBGS og DanRIS- Ambulent), Danmarks Statistik, Statens Seruminstitut og Embedslægeinstitutionerne varetages af KABS for de borgere, der er visiteret til behandling der. Side 8

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune.

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. 101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

Behandling af alkohol- og stofmisbrug

Behandling af alkohol- og stofmisbrug Konkurrenceudsættelse af Behandling af alkohol- og stofmisbrug Potentialeafklaring - Tårnby Kommune Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har siden den 1.1.2007 haft myndighedsopgaven på misbrugsområdet. Nedenstående kvalitetsstandarder er udarbejdet

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 J. nr. 29.09.00P22 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Organisering

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 21.11.2012 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden Nedenstående indeholder en samlet information til borgerne om de ydelser, der tilbydes, hvis de ønsker behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere