Fælles SAND møde d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles SAND møde d. 23.9.14"

Transkript

1 Fælles SAND møde d Deltagere: Tommy, Tre Ege; Scott, Århus; Christina, Århus; Anne Sofie, Højlykke; Cecilie, Højlykke; Lea, Højlykke; Erik, Sønderjylland; Martin, Sønderjylland; Rani, Roskilde; Isabelle, Fyn; Johnna, Sydvestjylland; Pia, Fyn; Ehsan, Solvang; Kaffa, Århus; Jane, Århus; Simon, Dalhoffsminde; Ole Svendsen, Hovedstaden; Henrik P, Nordsjælland; Ole Kruuse, Sydvestjylland; Janni, Roskilde; Carsten, Roskilde; Rie, Hovedstaden; Birthe, Socialstyrelsen (gæst); René Køhn, Nordvestsjælland; Steen, Hovedstaden; Kurt, Storstrøm; Kenneth, Hovedstaden; Lotte, Fyn; Leif, Vestjylland; Ask, sekretariatet. 1. Præsentation af mødedeltagere Ask Svejstrup fra SAND sekretariat byder velkommen og præsenter sig selv. Efterfølgende fortæller deltagerne, hvad de hedder og hvor de kommer fra. 2. TEMA: Indsatsen på hjemløseområdet, Rigsrevisionen v. Henrik Berg Hent deres rapport her: Henrik kommer fra Rigsrevisionen. Den ser kritisk på stat og kommuners brug af midler, og om de lever op til de krav man stiller til brugen af pengene. De har valgt at tage fat på hjemløseområdet, fordi hjemløshed bare er steget og steget. Der vil være en gevinst ved at få folk ud af hjemløshed, økonomisk og menneskeligt. De indledte deres undersøgelse af området med at holde en masse møder med folk, der arbejder på området: SAND, Hus forbi osv. De har talt med kommunerne: Århus, Aalborg, København, Esbjerg og Hvidovre. De har talt med 10 borgere fra hver kommune. De har set på om kommunerne giver en helhedsorienteret og sammenhængende indsats til hjemløse. De har set på om Boligministeriet har lavet rammerne for at der kan laves tilstrækkeligt med boliger. Og de har set på Socialministeriets indsats. Overordnet kan man sige at myndighedernes indsats overfor hjemløse ikke har været tilfredsstillende. Kommunerne har ikke lavet handleplaner, der er for få pladser på boformerne, for lange ophold, og der er ikke boliger der dækker hjemløses behov. Socialministeriet har kendt problemerne igennem længere tid. Det er godt de har lavet en strategi, men de skulle have gjort mere, og de skulle have gjort det tidligere. Boligministeriet har ikke sikret, at der er tilstrækkeligt med boliger. Der laves en masse planer for hjemløse, men der er ikke en samlet indsats for hjemløse. Der er for mange ting, der ikke hænger sammen. De har set på 49 sager i kommunerne. I 15 af sagerne har man tilbudt en handleplan. Der er kun lavet 5 handleplaner, dvs. hver 3. hjemløse har sagt ja til en handleplan. Der står i loven, at kommunerne skal tilbyde at lave en handleplan til målgruppen. Det er kun den hjemløse, der kan vælge den fra. Cristina siger, at hun oplever, at sagsbehandlere og hjemløse er trætte af handleplaner. Man ser det som noget der bare skal laves, men ikke er det papir værd den er skrevet på. I de 49 sager, Rigsrevisionen har set på, er der nogle der har boet der rigtig lang tid. Op til 4000 dage. Henrik har også talt med en, der har boet på en boform i 20 år. Han var ikke utilfreds med at bo der. Han havde det godt på sine 8 m2. Problemet er at en 110 boform er midlertidig og lige meget hvordan man vender og drejer det, er 20 år ikke midlertidigt. Vi diskuterer hvad den rigtige løsning er for den enkelte. Det er svært at svare generelt på det spørgsmål. Steen påpeger, at der mangler de tilbud, man skal rykke ud til: en lejlighed, en permanent opholdssted osv. Der er ikke pladser i psykiatrien, siger Rie. Det overbelaster også boformerne. Side 1

2 Når man ser på de unge hjemløse, er hver det hver 5. hjemløse, der er mellem 18 og 24 år. Mange af dem har psykiske problemer og misbrugsproblemer. Der er 1138 unge hjemløse (SFI tælling 2013) Der er 294 pladser til unge (Ankestyrelsens undersøgelse 2012, Asks bud). Det svarer til 26 procent. Vejledningen fra Socialministeriet siger at unge ikke bør opholde sig på forsorgshjem. De bør være andre steder. Hjemløsestrategien er et godt initiativ. Det har kørt i nogle kommuner. I 8 såkaldte strategikommuner og 9 bostøttekommuner. Det skal rulles ud til flere kommuner. Man har været meget hurtig til at udråbe Housing First til en succes og konkluderet, at det er den hjælp man skal give hjemløse. Rigsrevisionen synes det er lidt hurtigt at udråbe det som en stor succes. Cristina spørger til, hvad de midler Århus og Københavns Kommune ikke fik brugt er gået til. Alene i København har man sendt 72 millioner tilbage. De skulle være brugt på at bygge boliger til hjemløse, men da man ikke kunne finde penge til driften efterfølgende, har man valgt ikke at bruge midlerne. Birthe siger, at de penge bruges på hjemløseområdet til bl.a. unge. Rie siger, at det er altafgørende, at man får bostøtte når man kommer i egen bolig. Simon synes det er en joke at se mod USA for at hente inspiration. Det er også en joke at man søger penge og derefter ikke bruger dem. Man må da have haft en plan. Steen siger, at han tror at flere af dem, der har fået egen bolig under hjemløsestrategien er røget ud af boligen igen. Man har kun fulgt indsatsen under strategiperioden. Efter den er sluttet er det kommunerne selv der skal betale hele indsatsen. Vi skyder på at der er flere der er røget ud siden. Jane siger hun kom i egen bolig for 7 år siden. Hun har fået den støtte hun havde brug for. Christina siger at 6 ud af de 40 mennesker, der bor på Tre Ege har fået tilbud bostøtte, når de skal ud. Resten har ikke fået noget tilbudt. Der er rigtig mange i Odense, der bare bliver sat ind i en tom skal uden støtte, siger Isabella. Det er kommunens ansvar, at udbuddet af boliger dækker borgernes behov. Kommunerne har flere gange gjort boligministeriet opmærksom på, at de ordninger der er, ikke er tilstrækkelige. Boligministeriet har ikke fulgt med i om ordningerne var tilstrækkelige. Ministeren skal komme med en redegørelse for den kritik de får. Rani spørger til de problemer kommunerne har. Henrik svarer at der ifølge kommunerne bl.a. mangler penge til skæve huse. Den pulje Socialministeriet har afsat til at støtte denne form for byggeri er tom. Om det også har noget at gøre med, om de ikke vil bygge skæve huse, ved Henrik ikke. Der er opgangsfællesskaber, f.eks. til unge. Det har nogle steder været en succes. Boliger i kommuner er noget komplekst noget. De har anvisningsret til de almennyttige boliger. Omvendt vil man gerne blande folk. Det skubber nogen andre ud de økonomisk svage - vores folk. Overordnet har ministeren et ansvar for at kommunerne har de redskaber de skal bruge for at bygge boliger. Rigsrevisionen spurgte også om Boligministeriet har fulgt med i, hvordan det er gået med de billige huslejer. Henrik viser en graf, der viser, at det går støt nedad med lejligheder med en lav husleje og har gjort det længe. Rigsrevisionen har sendt deres rapport til Socialministeren og Boligministeren. De har 2 måneder til at svare på kritikken. I den forbindelse kan ministerierne tage fat i kommunerne og indkalde dem. Et valg eller et ministerskifte vil ikke ændre på den plan. Henrik tror at der er nogle gode intentioner i regeringen. Spørgsmålet er hvad de vil gøre. Steen siger, at han oplever, at de handleplaner, der bliver lavet, bliver lavet om fordi kommunerne ikke kan leve op til deres del af aftalen. Side 2

3 Rani siger at kommunerne tolker Housing First forskelligt. Der er f.eks. nogle kommuner, der skruer ned for støtten selvom borgeren har brug for støtte. Støtten skal følge borgerens behov. Den kan skrues op og skrues ned alt efter behov. Vi ser kun at den skrues ned. Henrik mener, at kommunerne bør sætte sig ind i hvad Housing First går ud på. De har flere gange bare henvist til at Rigsrevisionen skal spørge boformerne om det. Lotte siger, at der er stor forskel på den hjælp man får. De afhænger af hvem man får som sagsbehandler. Nogle gange får man en kontormus, andre gange får man en der kender alt og alle og kan guide dig gennem systemet. Det har Rigsrevisionen ikke undersøgt, men de har oplevet at der er mange sagsbehandlere, der har op imod 200 sager. De er pressede. Lotte har også oplevet, at der er nogen der ikke kender reglerne eller ikke vil fortælle dig om reglerne. Simon siger, at han tror det er en bevidst strategi for Haderslev kommune, hvor man skifter sagsbehandler hver måned. Det kører man træt i. De har lige ansat en advokat, der kan hjælpe borgeren, hvis man har et problem med kommunen. Han er upartisk. I Sverige har man noget der hedder en ombudsmand. Det er en personlig sagsbehandler. I Slagelse vil man forsøge at lave en lignende ordning. Rani siger at der er taget penge fra Landsbyggefonden til alt muligt andet end boliger. Der mangler en overordnet plan på boligområdet, synes han. Henrik synes at Handleplanerne bør kunne blive bedre. Man må ikke give fortabt. Især ikke overfor unge hjemløse. Man kan også gå til KL. De skal hjælpe kommunerne med at tage affære. Der skal være fokus på, at der skal være billige boliger til f.eks. unge. Vi diskuterer forskellen på boligløshed og hjemløshed. Vi diskuterer reglerne for forsørgerpligten. 3. Nyt fra boformer og SAND Udvalg Leif sidder i SAND Vestjylland. Han bor i Holstebro. Han siger, at det går lidt skidt i naboudvalget i Viborg. I Holstebro er man ved at lave Skovvang totalt om. Der skal være plads til folk, der har fået en dom. Det er de gået i gang med at lave plads til. Efter klager fra udsatterådet er resten af ombygningen sat på pause. De nedlægger kvindeafdelingen. De skal bo blandt de øvrige beboere. Der skal nedlægges 13 forsorgshjemspladser. Dem skal der være plads til ude i byen. I stedet skal der være 13 pladser til psykisk handicappede. Der er et alternativt plejehjem. Det udvides med 5 pladser. Det tages fra den gamle afgiftning. Der er stadig diskussion om detaljerne. Det er positivt, at der bliver flere alternative plejehjemspladser. Det eneste positive mener Leif. Afrusning og afgiftning er der stadig. Der er 12 pladser. Det koster 1930 i døgnet. En forsorgshjemsplads koster En ambulant behandling koster 800 et eller andet. Det er Ole Kruuse der spørger til pladserne. I Region Syd kan man højest have en døgnplads i et døgn. Derefter er det ambulant behandling. Ole vil gerne have et bedre tilbud. Han vil tage Holstebromodellen med hjem. Birthe tilbyder at sende Ole et skriv, hvor hun forsøger at beskrive forskellen på, hvor man bliver afruset og hvad det indebærer. Rie oplever ikke at noget forsorgshjem i hovedstadsområdet kan tage folk i afrusning. Det er typisk de store forsorgshjem, der her afrusning: St. Dannesbo, Svenstrupgaard, Østervang, Skovvang. Hovedstadsområdet har aldrig haft det. Side 3

4 På Møltrup er de også ved at bygge om. Ebbe forstanderen er på orlov resten af året. I Herning går det stille og roligt på det ene forsorgshjem og der er fest på det andet. Borgerskolen i Lemvig skal man visiteres til. Dem har de ikke så meget føling med. Rani fortæller at der er mange forsorgshjem, der har noget de kalder akutten eller svalereden, hvor meget berusede personer sover den ud. Det er ikke egentlig afrusning. Christina fortæller fra SAND Århus. Hende og Kaffa har været på Vibohøj med aksionsgruppen. Der er møde d De har fået nyt kontor i Århus. Et lille kontor de deler med en socialrådgiver. Det er kommunens bygninger. Der er flere sociale projekter. Det er et sted, man kan få lov til at låne et kontor, hvis man er et socialt projekt. Der er også noget, der hedder step 2, som er næste skridt fra Værestedet. Der ligger også noget, der hedder Fundamentet. Det er en meget initiativrig person, der har startet Fundamentet. Han tilbyder psykologhjælp og hjælp til en masse andre ting. Han vil forsøge at være hjemløs i et halvt år. Han ved godt det ikke er helt realistisk, men han vil prøve det. Det nye sted er en god base for Århus udvalget. De har åbent hver tirsdag. De skal på Østervang og Tre Ege. De skal på Tre Ege i den nærmeste fremtid, hvor Østervang og ungegruppen er inviteret. Rene fra SANDs sekretariat skal fortælle om de 10 vigtigste pargraffer for en hjemløs. De har lavet et samarbejde med Blå Kors, der hedder Nye Netværk. Hver anden tirsdag skal de ud i byen og se byen på en anderledes måde. Det er udsatte, der er målgruppen. Man kan forestille sig at man går en tur i biografen eller på museum. Sammen med Værestedet, Hus Forbi, Det grønlandske hus og Kirkens Korshær arrangerer man hjemløsedag i Århus. Der skal sættes fokus på os selv og hjemløshed. De samarbejder med et projekt for unge eller subsistensløse. Nogen af dem har været med i Banegårdsprojektet. Nu er der lavet noget, der hedder Håbets Allé som er et frisk nyt projekt. De har fået 3 nye bisidderjobs. Kaffa siger, at der er en del arbejde, der skal følges op på. Bl.a. er der Den Grønne Gren, hvor man skal lave et beboermøde. Der er lidt problemer med racisme. Personalet smider også gæster væk. Østervang skal der også ses på igen. De serverer portioner igen frem for at man kan tage den mængde man ønsker. Hvis folk ikke er mætte skal de betale 20 kr. mere for at få anden gang. De har også lavet aftaler med Klyngehusene, som er skæve boliger, og med Storbylandsbyen. Storbylandsbyen er 50 procent hjemløse og 50 procent normale. Solskinshistorien er, at der er 3 nye med fra Tre Ege i dag. Tommy er en af dem. Han har været på Østervang og kommet på Tre ege. Der har han ikke køleskab. Det skal man dele med andre. De får en lille boks til et fælles køleskab. De skal selv lave mad. Tommy fik et køleskab med fra Østervang. Det ville personalet på Tre Ege ikke være med til. Han argumenterede for, at det blev han nødt til, hvis han skulle have de madvarer han skulle bruge til at lave mad. Hans køleskab står på værelset, men de er ikke glade for det. De har fået trumfet internet igennem på alle værelser. Det var kun oppe ved receptionen før. De får også snart nye senge på alle værelserne. Det gælder om at stå sammen som beboere. Nu er der åbent for dialog. Beboerne er positive og har de gode argumenter. Der er mange ting, der ikke er orden. Man skal f.eks. bede om at få knive til at skære brød. Det kan man ikke få når der er overlap. Men der er forbedringer undervejs på Tre Ege. Der sker noget i Århus. De er optimistiske. Johnna bor i Varde. De er ved at få SAND Sydvestjylland op og stå. De skal rundt på værestederne i området. De har været på charmeoffensiv på boformerne i Esbjerg og Varde. På Side 4

5 Skjoldbo var forstanderen ikke helt glad for at se SAND. På Stormly gik det godt. Der var 6 kvinder ud af 7, der gerne ville være med i kvindenetværket. Der var mange kvinder der bruger Stormly til at komme på benene igen, hvis de vakler lidt. Stormly har fået ny forstander: Anne. På Bøgely var de meget glade for at SANDs campingvogn/kampagnevogn kom forbi i sommer. Vi besøgte 13 boformer på 2 måneder på en Tour de Boform. De samararbejder med frivillighusene i Varde og i Esbjerg. Her kan man holde møder. Martin er fra SAND Sønderjylland. Det er ganske nystartet. De er ved godt mod. De skal planlægge en tur rundt i området på næste møde. De var til møde med Åbenrå Kommune sammen med Blå Kors. De snakkede om at oprette pladser. Eller muligheden for at man kan lave Den Blå Oase om til et halvårsherberg. Det er kun et vinterherberg/nødherberg. Kommunen er meget afventende. De vil det hele, men det må ikke koste penge. De mener, at det er nok med Alberta i Sønderborg og Dalhoffsminde i Haderslev. Martin mener ikke, det er nok med de to steder. Martin har et begrundet håb. Vinterherberget får penge fra Socialministeriet til driften fra en pulje afsat til nødherbergspladser i vinterperioden. Solstrålehistorie: Martin er formand i Haderslev Kommunes Udsatteråd. De har lavet en ansøgning om en styrket ungeindsats. De har lige fået bevilliget 2,6 millioner kr. De skal række til udgangen af Det glæder han sig til at se resultatet af. Lea fra Højlykke kan fortælle, at Højlykke er blevet påbudt at lukke. Det er kvindeafdelingen. Mandeafdelingen er under skærpet tilsyn. Den er lige flyttet til Fyn. De skal lukke efter det nye tilsyn har været der. Der kører en ankesag fordi Højlykke er uenig i lukningen. Alle skal andre steder hen. Det vigtigste argument for at lukke stedet er, at man ikke kan have misbrugsbehandling det samme sted, som man har forsorgshjem. Tilsynet tror heller ikke på at der ikke er magtanvendelse. Dem har der ikke været nogen indberetninger af. Magtanvendelse må kun foretages på borgere, der er til fare for sig selv eller andre. Lea siger, at flere af de kritisable forhold tilsynet omtaler er ting, der er foregået på mandeafdelingen, men at det går ud over kvindeafdelingen. Lea undrer sig, fordi der har været et fuldstændigt problemfrit samarbejde med Hedensted Kommune da de førte tilsyn. Der er lavet et nyt tilsyn, så det ikke længere er den kommune man ligger i, der kan føre tilsyn med boformerne. Mange af pigerne i behandlingen kommer i behandling, fordi de er på forsorgshjem. Det er netop sammenblandingen mellem behandling og forsorgshjem, der gør stedet godt. Lea siger, at beboerne ikke er blevet hørt. Det er d de skal lukke. Der er mange, der synes det er hårdt at skulle ud. Lea synes det virker rigtig godt med den kønsopdelte behandling. Birthe fortæller, at inden udgangen af 2015 skal alle boformer nygodkendes. Misbrugscenteret er begyndt at sende pigerne til andre behandlingssteder. Der skal også laves planer for dem på 107, 108 og er en midlertidig boform for folk med større støttebehov end der er på en 110 boform. 108 er til længevarende ophold for folk med kroniske problemer. Vi kender det typisk som alternative plejehjem. 110 er forsorgshjem, herberg og pensionater. Vi kan læse mere på tilbudsportalen om kritikken af Højlykke, siger Lea. Pia referer lidt fra SAND Trekanten. Der er kommet nye formand. Det er Emma. Både hende og Bettina er til fattigdomskonference i Bruxelles. Side 5

6 På Fyn er Sankt Hans Kirke blevet meldt til politiet for ikke at have meldt de brugere, der er omkring kirken for at handle stoffer. De forretningsdrivende i Odense er meget fjendtligt indstillede overfor hjemløse. De siger bl.a., at de vil trække dem om bagved og tæske dem. Pia mener, det er de unge mennesker, der går larmende i byen i weekenden, der forveksles med hjemløse. Der er sat gps på 20 hjemløse. Dem vil man følge rundt i byen med henblik på at kortlægge deres ruter, for at kunne give dem nogle opholdssteder på deres ruter. Det er en forsøgsordning. Steen frygter at en gps overvågning kan ende med at man sætter gps er på kontanthjælpsmodtagere for at tjekke om de opholder sig i kommunen. Argumentet for at udstyre dem med en gps er, at de ikke kan huske deres færden. Han mener heller ikke at de så kan huske, at de har indgået aftalen. Kaffa mener der mangler en etisk diskussion. Vi har en heftig diskussion om, hvordan man kan inddrage hjemløsegruppen. Herunder har vi også en diskussion om forretningsdrivende, der ikke ønsker hjemløse i bybilledet. Det er svært at komme i dialog med dem, hvis de kun vil se sålerne af os. Varmestuen giver livsvarige karantæner til folk. De har også givet 3 ugers karantæne til hjemløse der fik tøj fra Isabella og hendes projekt. Isabella mener ikke at SAND Sydfyn eksisterer lige for tiden. De ligger lidt ned. Stenpladsen, det lokale forsorgshjem, bad SAND Fyn, om at komme til et beboermøde, fordi de trængte til at se nogle SANDfolk. Vi diskuterer muligheden for at slå de to udvalg sammen. Det har begge udvalg diskuteret før og været villige til at gøre. Det kan være vi skal gøre alvor af det. SAND Nordvestsjælland: Køhn fortæller at de har været ude og tage nogle målinger på Skimmelsvamp på Roskildehjemmet. Den var positiv. Det har René fra SANDs sekretariat haft en dialog med forstanderen om. Der har været folk, der har haft problemer med luftvejene. Der er ved at blive lavet et udsatteråd i Roskilde, har vi ladet os fortælle. Det finder Carsten ud af om der er hold i, og hvorfor SAND ikke er inviteret med. Rani, Carsten og Janni er alle fra Roskilde. De er også i dialog med Odsherred Kommune om et udsatteråd. Det er en vestremand, der har henvendt sig. Rani fortæller om et kvindenetværk, der er lavet i Holbæk kommune. Målgruppen er voldsramte kvinder. Tovholderen hedder Ane. De kan noget med fundraising og SAND kan noget med social netværk. De to ting i forening kunne der komme noget godt ud af. De har aftalt at holde kontakten. Rani mødte et af bestyrelsesmedlemmerne fra Toften. Hun ville gerne forsøge at få åbnet op for at SAND får en rolle på stedet. René Holmgren og René Køhn er efterfølgende inviteret til møde med bestyrelsen i Toften. Beboerne og personalet vil meget gerne have SAND ind i billedet, men forstanderen står i vejen, siger Rani. Rani var på besøg på Karlsvognen. Her sagde en fra personalet, at han meget gerne ville køre beboerne til Brugernes Bazar, hvis de ville det. Det er mange gange personalet, der er forgangsmænd for brugerorganiseringen. Rani spørger, hvad man skal gøre, når et forsorgshjem skal nedlægges eller renoveres i en grad, der gør at det kan huse mennesker. Han foreslår et nødherbergshjem. Ask fortæller om hvordan man historisk set har ombygget forsorgshjem. Der lægges som regel en plan for hvordan folk genhuses eller flyttes rundt. Der er altid småproblemer, men i det store og hele er det gået godt. Rani mener, at folk på Roskildehjemmet bare vil have, at der sker noget. De er ligeglade med om det bliver lukket. De vil bare have et godt sted at være. Side 6

7 Kurt fra SAND Storstrøm fortæller om deres aktiviteter. SANDs campingvogn var på besøg i sommer og Kurt var på Bornholm. Marskgården har fået et rimelig godt beboerråd op og stå. Der skal laves en fisketur for Marskgårdens beboere. Kurt er kommet i udsatterådet for Næstved. De skal til indledende møde om et udsatteråd i Faxe. Kurt vil gerne rundt på værestederne inden jul. Kurt har brug for lidt opbakning. Steen siger, at det er vigtigt at han kontakter os andre i SAND, når han føler det kører på pumperne. Det er det vi er her for. Ligesom vi har gjort i Århus og Holstebro, hvor man støtter lidt i Viborg. Kurt vil gerne have en med rundt til værestederne. Hovedstaden fortæller, v. Ole. De har sagt farvel til to medlemmer og de har suppleret op. Den ene er Richardt, den anden er Axel. De kan mærke at aksionsgruppen har sit udspring i København. Det har tæret lidt på kræfterne. Nu vil man forsøge at gøre det på en anderledes måde. Der er to, der sidder og arrangerer besøg på boformer, mens det er nogle andre der tager ud til selve besøget. Det sidste er lettere at få folk til. Frivillighedsbørs på Frederiksberg. Her vil SAND fortælle noget om hjemløshed. Der er også en pulje for samskabelse man kan søge, hvis man ellers er direkte eller indirekte lønnet af kommunen. Det er SAND ikke og skal derfor gå i partnerskab med nogen, der er. Der har været lidt problemer på Solvang. Ehsan er den første nye beboerrepræsentant i et stykke tid. Der har været to beboerrådsformænd, der er blevet smidt ud. Det har rystet beboerne. To tidligere beboerrådsformænd lavede en underskriftsindsamling i protest mod et personalemedlem. De blev smidt ud. Det har gjort, at folk ikke tør gå ind i beboerrådet. SAND har lovet at være der til hvert beboermøde indtil der igen er ro på. Steen mener, at der kommer et beboerråd indenfor et par måneder. Steen synes de bruger rigtig meget tid på at tale med studerende. SAND Hovedstaden har en i praktik i lidt over 3 måneder. Det kører rigtig godt mener Steen. Jesper, som han hedder, er udvalgets mand på gaden. Han kommer med tilbagemeldinger om hvad der sker derude. Det er essensen i praktikken. Det er kommunen med på. Jesper har også interviewet socialborgmesteren i København til Hus Forbi. SAND Nordsjælland har lige lært at gå, siger Henrik. Han synes det har fået et udmærket samarbejde op og stå med Humlegården og Skansegården. Det er de to store steder deroppe. De er også blevet inviteret til Stubben i Helsingør. De er stadig ved at samle informationer. De mangler, som andre, også lidt folk i bestyrelsen. De startede med 7 og er nede på 5. Henrik er optimistisk. De holder skiftevis møde på de to omtalte steder, så folk kan føle de er der for dem. Folk fra boformerne er velkomne til møderne. Sidst var der 3 fra Skansegården for at se hvad det var for noget. Det er anbefalelsesværdigt at gøre det på den måde. 4. Nyt fra SAND Per Kragh drosler lidt ned med arbejdet i SAND. Hjertet har det ikke så godt lige for tiden. Hvis man skal bruge en formand, skal man henvende sig til Steen og Pia næstformændene. Rie opfordrer folk til at melde sig til aksionsgruppen. Den har sit liv på Facebook. Gruppen er en selvstændig arbejdsgruppe. Dvs. de har penge Side 7

8 Lotte fortæller om ungegruppen. De fokuserer på unge sofasurfere. F.eks. her i Odense. I sidste uge var de til netværksmøde, hvor der var misbrugsbehandlere og sagsbehandlere fra hele landet. De har gang i et musiknummer med Den Sorte Skole og LOCs producer. Det er en langsigtet plan. De arbejder på at lave en mentorordning på uddannelsesinstitutionerne. Hvis der er en studerende, der er ved at løbe ind i problemer, kan man få en hjælp og støtte fra en mentor (hjemløs med overskud og erfaring). Der arbejdes på en støttefest for hjemløse. Der inviteres bredt. Kvindenetværket har fået fornyet sin bevilling fra d og to år fra. Bestyrelsen har besluttet at holde fast i Junes ansættelse og tage nogle penge fra den arv vi fik sidste år. Det betyder at netværket holdes i gang men på et lavere aktivitetsniveau end det plejer. Selvmøderprincip under pres Ask mener, at der er pres på selvmøderprincippet på boformerne. Altså princippet om at du som hjemløs kan henvende dig til hvilken som helst boform og bede om at komme ind. Kommunerne vil meget gerne bestemme hvilken boform en hjemløs skal på. De har derfor lagt pres på for at få ændret loven. Finansministeriet har lovet at der skal ses på princippet i efteråret. Vi skal være opmærksomme på, om folk bliver bedt om at flytte til en boform i deres hjemkommune eller om de bliver nægtet optagelse med en begrundelse om, at de ikke er fra den kommune boformen ligger i. Hvis det sker, skal SAND på banen med det samme. Fokus på opholdstid i 2020 målene Danmark har i deres 2020 mål opstillet flere mål. Det ene er at nedbringe hjemløsheden til 4000 på en uge inden I 2013 talte man knap 6000 på en uge. Et andet mål er at nedbringe opholdstiden på boformer. Det har man også arbejdet med under hjemløsestrategien. Ask synes, alle skal være opmærksomme på, om der er nogen, der bliver truet med at blive smidt ud fra en boform fordi man har været der længe. Der er en politisk målsætning om at hjemløse skal videre, men loven giver ikke boformen ret til at smide nogen ud med henvisning til at man har været der så og så lang tid. Isabella fortæller om en person, der har brug for en beskyttet bolig eller lignende i Odense. Problemet er, at han kommer fra København og Københavns kommune kan ikke anvise en bolig i en anden kommune. Birthe henviser til VISO, som er en specialrådgivende enhed i Socialstyrelsen. En kommune eller en borger kan henvende sig for at få råd og vejledning. Ask mener, der i det hele taget er problemer mellem opholdskommune og hjemkommune. Han fortæller om en hjemløs, der kom fra KBH, men kom til Århus for at komme væk. Han kunne ikke få en bolig i Århus. Han blev sendt tilbage til Kbh. Det spænder tit ben for de gode løsninger, at man er bundet til sin opholdskommune. Christina spørger, om vi har hørt om at unge sofasurfere er blevet bedt om skriftligt at redegøre for deres færden den sidste måned. Ellers får de en bøde. Der hvor de sover mest, vil de sætte til at være ens Folkeregisteradresse. Det vil de unge ikke, fordi de ikke ville lade det gå ud over deres venners boligsikring. Ask vil gerne se kravet på skrift. Han har hørt om andre der har fået samme besked, men aldrig set det på skrift. Han tilføjer, at alt er tilladt indtil det modsatte er bevist, når det gælder vores område. Vi bliver nødt til at kunne lægge sag an for at få ændret praksis. 5. Nyt fra Hus Forbi Side 8

9 Der var generalforsamling i Hus forbi i sidste uge. Bestyrelsen konstituerede sig med Ove som formand og Ole som næstformand. Ove Abildgaard, leder af værestedet I Århus. Pia Nedergaard er hans suppleant. SAND. Ole Skou, ansat i SAND. Ask Svejstrup er hans suppleant. SAND. Jens Vestergaard. Steen Rosenquist er hans suppleant. SAND. Henrik Holbæk Jakobsen. Allan Andersen som suppleant. Fra gulvet. Henrik Helsingør Pedersen, SAND Nordsjælland. Bo Carlsen som suppleant. Fra gulvet. Ole Skou forsætter som ansvarshavende redaktør. Bestyrelsens besluttede at supplere sig med Kim Rydahl leder af beskæftigelsescenteret i Faxe. 6. Solstrålehistorier Dem tog vi undervejs. 7. Eventuelt Der er Fælles SAND møde igen i slutningen af december. Ask/d Side 9

Fælles SAND møde d. 14.9.2010, Odense

Fælles SAND møde d. 14.9.2010, Odense Fælles SAND møde d. 14.9.2010, Odense Ask præsenterer sekretariatet i SAND; Ole og Lise (ref.). Han siger, at han er glad for at se så mange nye ansigter bland brugerne. Deltagere: Ega, SAND Fyn; Ole S,

Læs mere

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk.

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. 10-03-2014 Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. Tilstede: René Køhn formand Tlf. 60731569 sand-nvsj@live.dk Helle Kjeldgaard Due Tlf. 41440170

Læs mere

Der er jævnligt kedelige episoder med fulde SAND folk. Nogen gange er tøjet eller taskerne med SANDlogo på blevet taget fra folk.

Der er jævnligt kedelige episoder med fulde SAND folk. Nogen gange er tøjet eller taskerne med SANDlogo på blevet taget fra folk. Referat af bestyrelsesmøde i SAND d. 8.9.15 Deltagere: Steffen Lerhauge, Leif Jensen, Kurt G Andersen, Bettina Sørensen, Birgitte Schneidelbach, Harald Gjersøe, Martin T Christensen, Christina Strauss,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SAND d. 27.5.14 1. Velkommen til nye folk 2. Minievaluering af tour de boform

Bestyrelsesmøde i SAND d. 27.5.14 1. Velkommen til nye folk 2. Minievaluering af tour de boform Bestyrelsesmøde i SAND d. 27.5.14 Deltagere: Henrik Pedersen, Harald Gjersøe, Preben Madsen, Kurt G Andersen, Leif Jensen, Ole Svendsen, Pia Nedergaard, Steen Rosenquist, Ninna Beck Thornhal, René Køhn,

Læs mere

Generalforsamling i SAND Hovedstaden, d. 28.2.12

Generalforsamling i SAND Hovedstaden, d. 28.2.12 Generalforsamling i SAND Hovedstaden, d. 28.2.12 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Formand for SAND Hovedstaden Per Ernsten startede med at byde velkommen og indstillede til, at forsamlingen

Læs mere

Referat af SANDs generalforsamling 2013

Referat af SANDs generalforsamling 2013 Referat af SANDs generalforsamling 2013 Odense. D. 26.3.13. Dagsorden iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 22/2013 om indsatsen over for hjemløse

Læs mere

Referat af generalforsamling SAND Fyn på Store Dannesbo d. 18-02-2015

Referat af generalforsamling SAND Fyn på Store Dannesbo d. 18-02-2015 Referat af generalforsamling SAND Fyn på Store Dannesbo d. 18-02-2015 Til stede: Rie, Jens, Isabella, Martin, Steen, Richardt, René, Andreas, Stig, Jensine, Gert, Jan, Michael, Bo, Hans, Michael, René,

Læs mere

Bestyrelsesmøde SAND Fyn 18. Marts 2015. Fremmødte: Bo, Isabella, Martin, Andreas, Hans, Kim, Jens, Gert, Michella og Rene

Bestyrelsesmøde SAND Fyn 18. Marts 2015. Fremmødte: Bo, Isabella, Martin, Andreas, Hans, Kim, Jens, Gert, Michella og Rene Fremmødte: Bo, Isabella, Martin, Andreas, Hans, Kim, Jens, Gert, Michella og Rene Afbud: Pia, Las og Stig Fra sekretariatet: Ask Vi skal snakke mærkesager, forretningsorden og næste møde Ask er her i dag

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen. Der vælges referent og dirigent. Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt. Der vælges stemmetællere.

Velkommen til generalforsamlingen. Der vælges referent og dirigent. Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt. Der vælges stemmetællere. Referat Generalforsamling, SAND Trekanten, 25.02.2016 Til stede: Betina, Malene, Poul, Per, Pernille, Jan, Lene, Jakob Til stede fra SANDs sekretariat: Sanna, Rene N. Velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Referat af generalforsamling 2009

Referat af generalforsamling 2009 Referat af generalforsamling 2009 Deltagere: I alt 38 stemmeberettigede Dirigent: Peder Larsen Referent: Sofie Bay- Petersen 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen indstiller Sofie Bay- Petersen til

Læs mere

SAND møde d. 23. januar 2008

SAND møde d. 23. januar 2008 SAND møde d. 23. januar 2008 Deltagere: Jørgen Jensen, Torben C. (Nord), Stig B. (Skansegården), Michael B. Frederiksen, Jørgen V. Jensen (Roskilde), Tommy Olsen, Jens Dorow (Forsorgscenter Sydfyn), Martin,

Læs mere

Fælles SAND møde d.8. april 2008 Ewald byder velkommen og præsenterer sig selv. Det er dejligt at se, at der er så mange der er dukket op.

Fælles SAND møde d.8. april 2008 Ewald byder velkommen og præsenterer sig selv. Det er dejligt at se, at der er så mange der er dukket op. Fælles SAND møde d.8. april 2008 Ewald byder velkommen og præsenterer sig selv. Det er dejligt at se, at der er så mange der er dukket op. 1. Valg af dirigent Leif El Andersen vælges til dirigent. 2. Præsentation

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SAND d. 23. april 2008

Bestyrelsesmøde i SAND d. 23. april 2008 Bestyrelsesmøde i SAND d. 23. april 2008 Deltagere: Jørgen Jensen, Torben C. (Nord), Johnna E., Bjarne R. (Sydvestjylland), Stig B., Steen S.(Hovedstaden), Per K. (Midtvest), Ewald P. (Århus), Pia N. (Fyn),

Læs mere

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholds redegørelse

Læs mere

Afbud: Carsten Larsen (Nordvestsjælland), Gitte Schneidelbach (Nordsjælland), Rie Fink (Hovedstaden). Udeblevet: Flemming Meder (Sydfyn)

Afbud: Carsten Larsen (Nordvestsjælland), Gitte Schneidelbach (Nordsjælland), Rie Fink (Hovedstaden). Udeblevet: Flemming Meder (Sydfyn) SAND bestyrelsesmøde d. 10.11.20015 Deltagere: Steen Rosenquist, Martin T Christensen, Leif Jensen, Eluf Harring, Bo Skytte, Harald Gjersøe, Kurt G Andersen, Bettina Sørensen, Christina Strauss, Steffen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen over for hjemløse (beretning nr. 22/2013) 8. januar

Læs mere

SAND bestyrelsesmøde d. 19.9.2014

SAND bestyrelsesmøde d. 19.9.2014 SAND bestyrelsesmøde d. 19.9.2014 Deltagere: Per Kragh, Pia Nedergaard, Bettina Sørensen, Henrik S Pedersen, Kim Brohus, Rene Holmgren, Steen Rosenquist, Sabina Hvid, René Køhn, Ole Svendsen, Martin T.

Læs mere

Referat, Fælles SAND møde d. 22/9 2015

Referat, Fælles SAND møde d. 22/9 2015 Referat, Fælles SAND møde d. 22/9 2015 Deltagere: Eluf Harring (SAND Nordvestjylland), Rani Henriksen (SAND Nordsjælland), Jacob Vang Jacobsen (SAND Århus), Christina Strauss (SAND Århus), Eva Hald (SAND

Læs mere

Fælles SAND møde, 20.11.12

Fælles SAND møde, 20.11.12 Fælles SAND møde, 20.11.12 Deltagere: Per Bonderup (Fyn), Martin Berthelsen (SAND Fyn), Ole Svendsen (SAND Hovedstaden), Eluf Harring (SAND Midtvest), Christian Raben (Blå Kors Herning), Morten Due (Karlsvognen),

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 5-01-2012

Bestyrelsesmøde. 5-01-2012 2012 Bestyrelsesmøde. 5-01-2012 Fremmødte: Per, Stig, Maria, Noer, Martin, Pia, René og Stig S. Christian meldte afbud. Dagsorden. 1) Valg af referant: 2) Bostøtte (besøg af journalist). 3) Billeder +

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SAND, d. 2/6 2009

Referat af bestyrelsesmøde i SAND, d. 2/6 2009 Referat af bestyrelsesmøde i SAND, d. 2/6 2009 Tilstede: Torben, Per E, Leif, René, Pia, Johnna, Per K, Bjarne, Ewald, Susanne, Julie, Ask, Sofie Afbud fra: Kristian Referent: Sofie 1. Godkendelse af referat:

Læs mere

Bestyrelsesmøde d

Bestyrelsesmøde d Bestyrelsesmøde d. 13.12.16 Deltagere: Rani Henriksen, Steen Rosenquist, Bettina Sørensen, Sara Mortensen, Ole B Larsen, Sanne Moos, Leif Jensen, Steffen Jensen, Martin T Christensen, Christina Strauss,

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 9.10.2012

Bestyrelsesmøde d. 9.10.2012 Bestyrelsesmøde d. 9.10.2012 Deltagere: Harald Gjersøe, Leif Jensen, Leif Elektriker, Ewald Pohle, Martin Christensen, Per Søhus, Helle Madsen, René Holmgren, Jesper Lauritzen, Ask Svejstrup. Afbud: Ole

Læs mere

Referat fælles SANDmøde torsdag d. 25. Juni 2009

Referat fælles SANDmøde torsdag d. 25. Juni 2009 Referat fælles SANDmøde torsdag d. 25. Juni 2009 Ask bød velkommen og indledte præsentationsrunden! Deltagere: Ask (sekretariatet), Susanne (sekretariatet), Julie (sekretariatet), Svend (Karlsvognen Holbæk),

Læs mere

Konceptet Hus Forbi. Side 1

Konceptet Hus Forbi. Side 1 SAND møde d. 28.8.08 Delt.: Ewald Pohle, Jane (Århus) Jan Lauritzen, Leif Jensen, Flemming (SAND Midtvest), Kristian Geisler (Møn), Pia Nedergaard, Lotte Vilshardt (Fyn), Jørgen V Jensen, René Holmgren,

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 233 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning SOU samråd U om hjemløse Dato / tid 26. januar

Læs mere

Fælles SAND møde d.4.oktober 2007

Fælles SAND møde d.4.oktober 2007 Fælles SAND møde d.4.oktober 2007 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen (SAND Sydvestjylland), Ega, Egon Jensen (SAND Fyn), Carsten Sørensen (Hillerødgade), Ewald Pohle (SAND Kolding), Ask Svejstrup,

Læs mere

Bestyrelsesseminar, 8.4. 14

Bestyrelsesseminar, 8.4. 14 Bestyrelsesseminar, 8.4. 14 Deltagere: René H, René K, Frederik, Kurt, Per K, Pia, Bettina, Ninna, Ole S, Steen, Leif, Susanne, Ask, Sofie (ref.) 1. Konstituering af bestyrelsen Valg af næstformand: Per

Læs mere

Social- og Handicapcentret 19-09-2013

Social- og Handicapcentret 19-09-2013 REFERAT Social- og Handicapcentret 19-09-2013 Deltagere: Ole Hjuler, Anne Madsen, Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Steen Rosenquist, Hugo Hammel, Tina Præst Nielsen, Susanne Strandkjær, Erik Pedersen (Blå

Læs mere

2. NYT FRA BORFORMER OG SAND UDVALG 3. NYT FRA HUS FORBI 4. HJEMLØSE HJÆLPER HJEMLØSE FRIVILLIGT ARBEJDE DER NYTTER. 5. SOLSTRÅLEHISTORIER 6. EVT.

2. NYT FRA BORFORMER OG SAND UDVALG 3. NYT FRA HUS FORBI 4. HJEMLØSE HJÆLPER HJEMLØSE FRIVILLIGT ARBEJDE DER NYTTER. 5. SOLSTRÅLEHISTORIER 6. EVT. Referat fra FÆLLES SAND MØDE D. 13. SEPTEMBER 2011 Eva Skov fra sekretariatet byder velkommen til mødet, der er et i rækken af fællesdage. Næste fælles SAND møde vil være en gang i december måned. DAGSORDEN:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde, d. 20.4.09

Referat af bestyrelsesmøde, d. 20.4.09 Referat af bestyrelsesmøde, d. 20.4.09 Tilstede: René, Pia, Per K, Bjarne, Torben, Stig, Leif J, Ewald, Johnna, Ask, Sofie Afbud fra: Kristian, Søs, Kim B, Leif El. Referent: Sofie 1. Godkendelse af referent:

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 14. juni 2011

Bestyrelsesmøde d. 14. juni 2011 Bestyrelsesmøde d. 14. juni 2011 Deltagere: Per K, Per Søhus, René H, Stig B, Jesper L, Leif J. Ewald P, Jørgen J, Kim B, Ega, Birthe (Servicestyrelsen), Eva (Sekretariatet), Ask (Sekretariatet/ref.).

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Sociale Forhold og Beskæftigelse. Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Sociale Forhold og Beskæftigelse. Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013 Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013 4 målsætninger som skal følges Ingen borgere skal leve et liv på gaden Unge bør ikke opholde sig på forsorgshjem Ophold på forsorgshjem bør ikke vare mere end 3-4

Læs mere

SBH ledermøde den 1. november 2014

SBH ledermøde den 1. november 2014 SBH ledermøde den 1. november 2014 2020 mål Udbredelse af Hjemløsestrategien 110 kerneopgaver i implementeringen af Housing First princippet? 2020 mål hjemløse To mål for hjemløseområdet 1) antallet af

Læs mere

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 HJEMLØSES LANDSORGANISATION HOVEDSTADSUDVALGET SAND HOVEDSTADEN Referat Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 Fremmødte: Ole B. Larsen [Ole B], Ole Svendsen [Ole S]; medl.

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Jeg hedder Leif Jensen og er næstformand for SAND.

Jeg hedder Leif Jensen og er næstformand for SAND. Bestyrelsens beretning for 2011 Kære hjemløse venner Jeg hedder Leif Jensen og er næstformand for SAND. Det plejer at være formanden, der får lov at stå her og fortælle hvad der er sket i løbet af året.

Læs mere

August 2014. Tilbud og ydelser. blaakors.dk

August 2014. Tilbud og ydelser. blaakors.dk August 2014 Tilbud og ydelser blaakors.dk Se og læs mere på blaakors.dk Blå Kors og godt Denne lille oversigt og præsentation af Blå Kors Danmarks aktiviteter giver dig et hurtigt overblik over vores mange

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SAND d

Bestyrelsesmøde i SAND d Bestyrelsesmøde i SAND d. 15.11.16 Deltagere: Bo, Martin, Henrik (suppl for Harald), Steffen, Bettina (Suppl. for Per Kragh), Ole B, Sanne Moos, Sanne Jørgensen, Leif, Maria (suppl. for Sara), Steen, Christina,

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

SANDs bestyrelsesmøde d. 13.11.12

SANDs bestyrelsesmøde d. 13.11.12 SANDs bestyrelsesmøde d. 13.11.12 Deltagere: Helle Madsen, Per Bonderup Søhus, Harald Gjersøe, Ewald Pohle, Leif Jensen, Ole B Larsen, Jørgen Brohus, Ole Skou, Ask Svejstrup (ref.) Vi holder 1 minuts stilhed

Læs mere

Generalforsamling i SAND Hovedstaden, 23.2.16

Generalforsamling i SAND Hovedstaden, 23.2.16 Generalforsamling i SAND Hovedstaden, 23.2.16 Deltagere: Sanna (SANDs sekr., praktikant), René (SANDs sek.), Niels Elbrønd (E- huset, SAND Hovedstaden), Ole Svendsen (SAND Hovedstaden), Michael Høyer (Bornholm),

Læs mere

Bestyrelsesmøde d.5. februar 2008

Bestyrelsesmøde d.5. februar 2008 Bestyrelsesmøde d.5. februar 2008 Deltagere: Ewald Pohle, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Kristian Geisler, René Holmgren, Niels Poulsen, Birthe Poulsen, Ask

Læs mere

Deltagere: Frederik, Leif, Ole S, Pia, Steen, Kurt, Martin, Bettina, René Holmgren, Per Kragh, Ask, Sofie (ref.)

Deltagere: Frederik, Leif, Ole S, Pia, Steen, Kurt, Martin, Bettina, René Holmgren, Per Kragh, Ask, Sofie (ref.) Bestyrelsesmøde, d. 21.10.14 Deltagere: Frederik, Leif, Ole S, Pia, Steen, Kurt, Martin, Bettina, René Holmgren, Per Kragh, Ask, Sofie (ref.) Afbud fra: Kim Brohus, Harald, René Køhn, Henrik, Kaffa, Preben

Læs mere

Hjemløse og hjemløsetælling 2013

Hjemløse og hjemløsetælling 2013 Hjemløse og hjemløsetælling 2013 for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Lotte Kragelund Tilbudsleder Center for Rusmidler, Omsorg og Støtte, Center for Psykiatri og Handicap Sted:

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Ny strategi på udsatteområdet

Ny strategi på udsatteområdet Rammer for Ny strategi på udsatteområdet Indledning I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets vedtagelsen af besparelser på Handicap og Psykiatriområdet d. 5. marts 2014 blev forvaltningen bemyndiget

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SAND d

Bestyrelsesmøde i SAND d Bestyrelsesmøde i SAND d. 21.6.2016 Deltagere: Steen Rosenquist, Steffen Jensen, Bo Skytte, Susanne Jørgensen, Per Kragh, Leif Jensen, Susanne Moos (suppl. for René Køhn), Ole B Larsen, Henrik Kromann

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsesmøde d. 23. oktober 2012

Referat. Regionsbestyrelsesmøde d. 23. oktober 2012 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Hovedstaden 23. oktober 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 29. oktober 2012 Deltagere: Tine Nielsen, Per Normann Jørgensen,

Læs mere

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil.

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil. T MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K MINISTEREN Dato: 24. oktober2014 Ministeriet har ved brev af 29. august 2014 modtaget

Læs mere

Tilsynsførende assistenter

Tilsynsførende assistenter Faggruppelandsmøde Dato: 19. - 20. maj 2015 Dagsorden: 1. Velkomst og præsentation 2. Valg af mødeleder og referent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Arbejdsfællesskaber: Somatik, Det nære sundhedsvæsen,

Læs mere

Referat fra burger/pårørenderåd møde

Referat fra burger/pårørenderåd møde Referat fra burger/pårørenderåd møde Mødedato Den 29. september 2015 kl. 16.30 18.30 Mødested Deltager Vesterbrogade 23 C fælleslejligheden. Søren Mouritsen, Svend Børge M. Nielsen, Jacob Mølgaard, Ole

Læs mere

Næste Fælles SAND møde bliver d. 26. februar på Mødecenter Odense. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Vi sender en invitation, når vi nærmer os.

Næste Fælles SAND møde bliver d. 26. februar på Mødecenter Odense. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Vi sender en invitation, når vi nærmer os. Næste Fælles SAND møde bliver d. 26. februar på Mødecenter Odense. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Vi sender en invitation, når vi nærmer os. Referat fra: Fælles SAND møde, d. 17.12.2013 Deltagere:

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 335 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Anledning Besvarelse af SOU Samrådsspørgsmål O Dato / tid

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien Housing First - en del af Hjemløsestrategien Den nationale hjemløsestrategi Satspulje på 500 millioner kr. for perioden 2009-2012 8 kommuner særligt udvalgt (400 millioner) Københavns Kommune (210 millioner)

Læs mere

Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013

Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013 Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013 Deltagere: Harald, René, Ole Svendsen, Steen, Kurt, Leif, Frederik, Bettina, Pia, Helle, Ask, Susanne, June, Sofie 1. Sladder på Facebook og i den virkelige verden

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

Møde i Udsatterådet 31. august 2016

Møde i Udsatterådet 31. august 2016 Næstved Kommune Team Fagcentersekretariat www.naestved.dk Møde i Udsatterådet 31. august 2016 Mødedato 31. august 2016 Tid 13:00 Sted Mødelokale 4, Rådmandshaven Mødedeltagere Dusan Jovanovic Kirsten Devantier

Læs mere

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22.

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22. Notat Projekt nr. 118 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 22.november 2007 Godkendt d. 11.december 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf:

Læs mere

Housing First og bostøttemetoderne

Housing First og bostøttemetoderne Housing First og bostøttemetoderne Opstartsseminar 13. november 2014 Lars Benjaminsen 21-11-2014 1 Disposition Erfaringer fra hjemløsestrategien Hjemløshed i Danmark udvikling, profil og støttebehov Housing

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Afbud fra: Mette Guul, Tine Plougheld, Bjarne Christensen, Stig Sonne, Kaj Skjølstrup

Afbud fra: Mette Guul, Tine Plougheld, Bjarne Christensen, Stig Sonne, Kaj Skjølstrup Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte i Odense Sekretariatet Tolderlundsvej 3 B, 1. 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 63755725 E-mail hbk@odense.dk Referat af møde i Rådet for

Læs mere

Bestyrelsesseminar i Finland d. 5. august 2008

Bestyrelsesseminar i Finland d. 5. august 2008 Bestyrelsesseminar i Finland d. 5. august 2008 Deltagere: Pia, Stig, Jørgen, Torben C., Bjarne, Per, René, Ole Skou, Johnna, Ask. Ole fortæller om sig selv: Han er snart 60 og har lavet social arb. siden

Læs mere

Social- og Handicapcentret 02-06-2014

Social- og Handicapcentret 02-06-2014 REFERAT Social- og Handicapcentret 02-06-2014 Til stede: Hans Behrendt, Rikke Strandgaard, Sanne Graffe, Steen Rosenquist, Kim Franson, Mette Olsen, Susanne Strandkjær, Orsolya (Orsi) Fejes, Jeanette Ingemann

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

SKAB FLEKSIBLE RAMMER OM ET NYT BADMINTONFÆLLESSKAB. Få FleksiFjer i din klub

SKAB FLEKSIBLE RAMMER OM ET NYT BADMINTONFÆLLESSKAB. Få FleksiFjer i din klub SKAB FLEKSIBLE RAMMER OM ET NYT BADMINTONFÆLLESSKAB Få FleksiFjer i din klub FJER, FÆLLESSKAB OG FLEKSIBILITET FOR VOKSNE 3 Forestil dig alt det gode, sjove og udfordrende ved badminton, bare uden alle

Læs mere

Deltagere: Thomas Modvig, Martin S Berthelsen, Ask Svejstrup (ref.)

Deltagere: Thomas Modvig, Martin S Berthelsen, Ask Svejstrup (ref.) Ungegruppemøde d. 20.8.13 Deltagere: Thomas Modvig, Martin S Berthelsen, Ask Svejstrup (ref.) Afbud: Ewald og Jacob 1. Velkommen til nye medlemmer og intro af nye og gamle i gruppen Vi byder Thomas velkommen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SAND d. 12.12.07

Bestyrelsesmøde i SAND d. 12.12.07 Bestyrelsesmøde i SAND d. 12.12.07 Deltagere: Jørgen Jensen, Torben Christiansen (SAND Nord), Leif El (SAND Midtvest), Torben Høecke, Johnna Erichsen (SAND Sydvest), Ega (SAND Fyn), René Holmgren (SAND

Læs mere

Fraværende: SAND Sydfyn, SAND Nordsjælland, SAND Sydvestjylland

Fraværende: SAND Sydfyn, SAND Nordsjælland, SAND Sydvestjylland Referat, bestyrelsesseminar d. 1.-2. juni 2016 Deltagere: Per K, René K, Martin Chr., Leif J., Kim, Ole B., Harald, Sanne L, Steen, Fra sekretariatet; Ask (ref.), Susanne, June, Sofie (ref.), René Nielsen

Læs mere

Det Sociale Tilsyn, oprettet I 2014, fører tilsyn med kvaliteten af boformer, og de tilbud der stilles til rådighed fra de forskellige boformer.

Det Sociale Tilsyn, oprettet I 2014, fører tilsyn med kvaliteten af boformer, og de tilbud der stilles til rådighed fra de forskellige boformer. Dagsorden: 1.) Velkommen og navnerunde 2.) Det Sociale Tilsyn (Oplæg + spørgsmål) 3.) Nyt fra udvalgene + Boformer 4.) Nyt fra SAND 5.) Nyt fra Hus Forbi 6.) Solstrålehistorier 7.) eventuelt Deltagere

Læs mere

Isabella: Det sårer mig dybt, at jeg bliver ringet op, og får at vide at vedkomne der ringer, vil fejrer hendes død. Det gør man simpelthen ikke.

Isabella: Det sårer mig dybt, at jeg bliver ringet op, og får at vide at vedkomne der ringer, vil fejrer hendes død. Det gør man simpelthen ikke. Møde, SAND Fyn, 27.05.16 Afholdt på Stenløsevej 213 B Til stede: Helle, Isabella, Kim, Bo, Gerth, Jens, Dorthe, Sanne Fra sekretariatet: Sanna, René Velkomst v. Bo. Referent: Sanna Ordstyrer: Gerth Klage

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

Undersøgelse om unge hjemløse

Undersøgelse om unge hjemløse Undersøgelse om unge hjemløse Marts 2015 Vi har i Kirkens Korshær undersøgt, om antallet af unge hjemløse under 30 år på Kirkens Korshærs varmestuer og herberger har ændret sig, og fået indsigt i, hvad

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

SAND Aarhus generalforsamling 03-02-2015 på Værestedet i Jægergårdsgade

SAND Aarhus generalforsamling 03-02-2015 på Værestedet i Jægergårdsgade SAND Aarhus generalforsamling 03-02-2015 på Værestedet i Jægergårdsgade Til stede: Flemming L, Christina, Rie, Richardt, Steen, Pia, Michael, Anders, Tony, Odd, Johanne, Harald, Kevin, Klaus, Flemming,

Læs mere

Bestyrelsesmøde d Punktet udgår, da Peter ikke er her til at blive budt velkommen 2. Flytning 3. Økonomi 4. Nyt fra sekretariatet.

Bestyrelsesmøde d Punktet udgår, da Peter ikke er her til at blive budt velkommen 2. Flytning 3. Økonomi 4. Nyt fra sekretariatet. Bestyrelsesmøde d. 15.6.2010 Deltagere: Ewald, Trine, Leif J., Jørgen J., Allan, René H, René K, Per K, Ega, Ole S, Ask (ref.) Afbud: Peter M., Stig B., Per E, Else mødte ikke op 1. Punktet udgår, da Peter

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Tilbage til www.sdrfelding.dk. Bestyrelsens beretning v. Leif Jørgensen

Tilbage til www.sdrfelding.dk. Bestyrelsens beretning v. Leif Jørgensen Tilbage til www.sdrfelding.dk Bestyrelsens beretning v. Leif Jørgensen Jeg vil starte min beretning med et lille tilbageblik For 10 år siden helt nøjagtig den 28. juli 2004 var der stiftende generalforsamling

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Nedenstående er en uddybende beskrivelse af forløb for de hjemløse, der har taget ophold i boliger etableret under

Læs mere

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune.

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Indledning Denne undersøgelse har til formål at give en kort sammenfatning af kortlægningen omhandlende unge hjemløse i alderen 17-24 år

Læs mere

3. Lejlighedstalen konfirmationstalen, bryllup, jubilæum: Enten at rose eller dadle.

3. Lejlighedstalen konfirmationstalen, bryllup, jubilæum: Enten at rose eller dadle. Møde i kommunikationsudvalget, 30.03.09 Tilstede: Leif El, Kim, Per E, Leif J, Per K, Sofie Referent: Sofie Oplægsholder: Nickles M. Köhling, Københavns Universitet Nickles er retorikstuderende og skolelærer.

Læs mere

SAND møde d. 8.12.2010

SAND møde d. 8.12.2010 SAND møde d. 8.12.2010 Ask byder på SANDs vegne velkommen. Han hilser fra de tre andre på sekretariatet og beklager at de ikke havde tid til at komme i dag. 1. Præsentation Der er 36 deltagere: Ega, Allan

Læs mere

Bænk til Bolig, møde d. 29.4.14

Bænk til Bolig, møde d. 29.4.14 Bænk til Bolig, møde d. 29.4.14 Deltager: Laura H. Højring (Kuben Management), Bent, René Holmgren, Isabella, Richardt, Rani, Ask Afbud: Harald, Jens V, Frederik. 1. Præsentation af deltagerne Rani bor

Læs mere

Mødedato Mødested Møde start/slut

Mødedato Mødested Møde start/slut Senior- og Socialforvaltningen Stab for socialområdet Referat Der indkaldes til møde om Møde nr. Dato 18.06. 2015 Udsendt af Lene Kristin Kamp Kolding Kommunes Udsatteråd Mødedato Mødested Møde start/slut

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Beboermøde på Lauritz

Beboermøde på Lauritz Frederiksberg, den 2. oktober 2012 Beboermøde på Lauritz Der indkaldes til ordinært beboermøde tirsdag den 26. september 2012 kl. 19.30 i festlokalet på 6. sal i opgang 5 og 9. Alle beboere forventes at

Læs mere

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Konference Middelfart 13. november 2014 Søren Buggeskov 1 Oplæggets temaer Udfordringen Boligløsninger Hvem gør hvad og hvordan 2 2 Statsrevisorernes

Læs mere

René. kommer omkring. Der er kommet en. denne. fogeden osv. numre ned - og så. kontanthjælp. sig på. Side 1

René. kommer omkring. Der er kommet en. denne. fogeden osv. numre ned - og så. kontanthjælp. sig på. Side 1 Fælles møde d. 26.2.14 Deltagere: Carsten Larsen, Frederik Falkengaard, Lau Frederiksen, Peter Rytter, Kaffa, Eluf Harring, Per Larsen, Alf Thornhal, Ole B. Larsen, Richard Aamand, Jane Nielsen, Pia Nedergaard,

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 242 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Det talte ord gælder Anledning Tid og sted Besvarelse af:

Læs mere

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines)

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines) Dagorden til SDS møde d. 2.3 09 1. Formalia: Tilstede : Kasper, Marie, Anne, Lotte, Mette og Bodil Lisbeth (næstformand er på besøg) Afbud: Louise 1.1 Valg af ordstyrer Marie er ordstyrer 1.2 Valg af referent

Læs mere