Ifølge brugerne selv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ifølge brugerne selv"

Transkript

1 STOFINDTAGELSESRUMMET Ifølge brugerne selv Den første brugertilfredshedsundersøgelse i forhold til Københavns Stofindtagelsesrum Pauline Hagensen 2013 [ H A L M T O R V E T 9 D, K B H. V ]

2 Indhold 1. Baggrund Formål Metoder Hvilke brugere deltager i spørgeskemaundersøgelsen? Antal Køn og kønsforskelle Alder Bopæl Stoftype Stofbrugets varighed Stofbrugets årsager Hvor ofte kommer brugerne i Stofindtagelsesrummet? Erfaring med misbrugsbehandling Er målgruppen nået? Overordnet tilfredshed med Stofindtagelsesrummet Brugernes tilfredshed med kapaciteten Tilfredshed med åbningstiden Hvor ofte bruges Stofindtagelsesrummet i forhold til andre steder? Brugernes tilfredshed med ventetiden Observationer af ventetiden Brugernes tilfredshed med indretningen Brugernes tilfredshed med husordenen Brugernes tilfredshed med personalet Brugerinddragelse

3 11 Brugernes tilfredshed med brobygningstilbuddene Konklusioner Bilag 1: Interviewguide Bilag 2: Observationsskema Bilag 3: Spørgeskema

4 1. Baggrund Det er godt, at man har oprettet Stofindtagelsesrummet, for der er ikke så meget skrald, der ligger og roder rundt omkring mere og er irriterende for beboerne. Og så er det godt, at man kan blive reddet (Fra brugerinterview). Københavns første stofindtagelsesrum åbnede d. 2. oktober 2012 og har dermed kun eksisteret i ni måneder på nuværende tidspunkt. I løbet af den forholdsvis korte tid er der allerede foretaget en første analyse af, hvem brugerne er, hvordan de bruger rummet samt af rummets kapacitet 1. Analysen byggede på den data, som personalet i Stofindtagelsesrummet dagligt registrerer, og var primært kvantitativ og skåret ind til de overordnede fakta om brugere og indtag. Analysen afledte dermed helt naturligt nye spørgsmål om bl.a. brugernes egne oplevelser og vurderinger af rummet samt deres bevæggrunde for at bruge det. Det er baggrunden for denne brugertilfredshedsundersøgelse af Stofindtagelsesrummet. Det skal også nævnes, at Stofindtagelsesrummet i løbet af de ni måneder allerede har været inde i en udviklingsproces, der bl.a. har betydet ansættelse af flere medarbejdere og en beslutning om, at Stofindtagelsesrummet fortsætter sin aktivitet, når det planlagte permanente stofindtagelsesrum Skyen åbner d. 1. august 2013 på Mændenes Hjem. Med en analyse af brugernes egne behov, erfaringer og vurderinger på nuværende tidspunkt kan der forhåbentligt spares meget arbejde og voldsomme ændringer senere hen. Samtidig kan det øge brugerindflydelsen og tilfredsheden med tilbuddet. 2. Formål Det overordnede formål med brugertilfredshedsundersøgelsen er at give brugerne selv en højere røst for dermed at kunne øge brugerinddragelsen i udformningen af Stofindtagelsesrummet. For fortsat at arbejde mod, at Stofindtagelsesrummet bedst muligt etablerer en støttekontakt til målgruppen af de mest udsatte stofbrugere, er det vigtigt at have et samlet billede af brugernes individuelle behov, vurderinger af tilbuddet samt deres egne forslag til forbedringer. Men undersøgelsen søger også yderligere information om brugernes brug af rummet og baggrunde for at komme i Stofindtagelsesrummet. 1 Stofindtagelsesrummets første tre måneder (Hagensen, Christensen & Christiansen 2013). 4

5 3. Metoder Brugertilfredshedsundersøgelsen bygger både på kvalitative og kvantitative data, der har været tæt knyttet til hinanden og brugt i en vekselvirkning undervejs. Kronologisk har den metodiske proces set sådan ud: 1. Der blev indledningsvist foretaget kvalitative enkeltinterview med to mandlige brugere. De er ikke blot blevet brugt i den endelige analyse, men har også været med til at pege den øvrige undersøgelse ind på de vigtigste emner for brugerne selv. Alle interview i brugertilfredshedsundersøgelsen er foretaget på den måde, at en medarbejder fra Stofindtagelsesrummet har hjulpet med at vælge de informanter ud, der så ud til at kunne deltage i interview efter deres stofindtag. Medarbejderen har også deltaget i de fleste interview for at skabe så trygge og velkendte rammer som muligt for brugeren. Interviewguiden er vedlagt som bilag I uge 20 (dvs. fra d maj og altså midt på måneden - ikke omkring penge-udbetalings-dagene, hvor der plejer at være mere travlt) foretog medarbejderne time-for-time-observationer og registreringer af: - Hvor mange brugere, der sad i venteværelset og ventede på, at der var plads til deres stofindtag. - Hvor mange brugere, der måtte forlade Stofindtagelsesrummet uden at have indtaget deres stoffer, fordi der ikke var plads. Observationsskemaet findes i bilag 2. Data fra observationerne er behandlet i statistikprogrammet SPSS efterfølgende. 4. Observationsugen blev direkte efterfulgt af tre ugers spørgeskemaudfyldelse blandt brugerne i venteværelset. Dette var egentlig planlagt til kun at vare to uger, men for at få flere af de sporadiske brugere med, der ikke kommer så ofte, blev der afsat en uge mere. Der blev i alt udfyldt 56 spørgeskemaer, hvilket var overraskende positivt for medarbejderne i forhold til deres tidligere erfaringer med spørgeskemaundersøgelser i rummet. Spørgeskemaet blev også udleveret i en engelsk version til de udenlandske brugere og kan findes i bilag 3. Analysen af spørgeskemasvarene er ligeledes foretaget i statistikprogrammet SPSS. 5. Efter en første analyse af spørgeskemaundersøgelsen og observationerne blev der foretaget endnu en interviewrunde med fem kvalitative enkeltinterview; to kvinder og tre mænd. Heraf deltog en enkelt udlænding (fra Sverige). 4 Hvilke brugere deltager i spørgeskemaundersøgelsen? Indledningsvis beskrives de brugere, der deltager i spørgeskemaundersøgelsen, i sammenligning med de oplysninger, vi har om den samlede brugergruppe. Dermed 5

6 kan dannes et mere nuanceret baggrundsbillede af bevæggrundene for at komme i Stofindtagelsesrummet, end det var muligt i den første evaluering 2. Samtidig bliver det muligt at diskutere, hvor repræsentativ brugertilfredshedsundersøgelsen er i forhold til den samlede brugergruppe. De kvalitative interview vil blive inddraget som forklarende tekst til beskrivelsen af brugernes baggrunde. 4.1 Antal Der deltager 56 brugere i spørgeskemaundersøgelsen ud af i alt 850 førstegangsregistrerede brugere på det tidspunkt, hvor undersøgelsen gennemføres. Det giver en svarprocent på 7. Men det er problematisk at tale om svarprocenter her, da det samlede antal førstegangsregistreringer også kan indeholde brugere, der allerede er stoppet med at komme i rummet eller kun har været der en enkelt gang. Det er dog positivt, at spørgeskemaet er fuldt udfyldt i langt de fleste tilfælde, og at der er kommet langt flere svar ind end i tidligere spørgeskemaundersøgelser i Stofindtagelsesrummet. Desuden har syv brugere altså deltaget i kvalitative interview. 4.2 Køn og kønsforskelle 30 % (16) af spørgeskemabesvarelserne kommer fra kvindelige brugere og 70 % (38) fra mandlige brugere, mens to deltagende brugere ikke har angivet deres køn. Eftersom den første dokumentationsindsamling 3 i forhold til Stofindtagelsesrummets brugere har vist, at 20 % af brugerne er kvinder, er der tale om en pæn overrepræsentation af kvindelige deltagere i brugertilfredshedsundersøgelsen. Ingen af de interviewede brugere mente dog, at der var nogen forskelle på de mandlige og kvindelige brugeres måde at bruge Stofindtagelsesrummet på. Kvinderne følte sig generelt heller ikke utrygge i miljøet, selvom der er en overvægt af mænd. Det påpeges af både mænd og kvinder, at brugerne er vant til at omgås hinanden i det omgivende miljø i forvejen, så de har fået opbygget deres forholdsregler: Of course there are a lot more men and it is dominated by men, but Maybe if I didn t have a boyfriend, I would be much more afraid about going out at night, because there are happening much. But I have my boyfriend, so I don t think about it (Fra brugerinterview). En anden interviewet kvinde er vokset op på Vesterbro og har en stor del af sin omgangskreds blandt både de mandlige og kvindelige stofbrugere. Hun påpeger, at 2 Stofindtagelsesrummets første tre måneder (Hagensen, Christensen & Christiansen 2013). 3 Stofindtagelsesrummets første tre måneder (Hagensen, Christensen & Christiansen 2013). 6

7 stofferne eller det at hænge ud samme sted på Vesterbro skaber et fællesskab, der udvisker mange kønsforskelle. I spørgeskemaundersøgelsen nævnes (og tegnes) det dog af en enkelt kvindelig bruger, at det kan være ekstra blufærdighedskrænkende som kvinde at skulle stikke sig i lysken foran alle de andre brugere og personalet i det åbne stofindtagelsesrum: Et rum til hver type stof ex heroinrum/kokainrum og måske mere privat. Vi tøser må stå med røven bar og bukserne nede, da vi fikser mest i lysken [tegnet en tegning]. Ellers ok (Kommentar fra spørgeskemaundersøgelsen). 4.3 Alder De deltagende brugere i spørgeskemaundersøgelsen er mellem 22 og 53 år med en gennemsnitsalder på 38 år. Det er en smule yngre end den generelle gennemsnitsalder for brugerne på 41 år 4. Der er i øvrigt ingen forskel på de mandlige og de kvindelige undersøgelsesdeltageres aldersfordeling. De interviewede brugere mente ikke, at alderen har nogen som helst betydning for, hvordan man bruger rummet. 4.4 Bopæl Lidt mere end halvdelen af de brugere, der har udfyldt spørgeskemaet, har fast bopæl i en dansk kommune, mens kun 5 % eller tre brugere er bosat i udlandet (hvoraf to har udfyldt den engelske version af spørgeskemaet). I interviewene har kun deltaget en enkelt udenlandsk bruger. Til sammenligning er ca. 19 % af den samlede brugergruppe bosat i udlandet 5, så denne gruppe er altså underrepræsenteret i brugertilfredshedsundersøgelsen trods et forsøg på at få den godt med. Af årsager til, at udlændinge kommer til Stofindtagelsesrummet nævnes af en interviewet dansk bruger, at København er en by, hvor det både er let at tjene hurtige penge (også for udlændinge), og hvor stofbrugerne forholdsvist let kan få kvalitetsstof til en billigere pris end i fx Sverige. Den interviewede svenske bruger nævner også den store prisforskel som årsag, men desuden måden at imødekomme stofbrugerne på i Danmark. I Sverige følte hun sig set ned på selv i behandlingssystemet, og der er ikke plads til substitutionsbehandling. Hun har nu boet flere måneder på Mændenes Hjem efter at have rejst frem og tilbage konstant. Hun købte stofferne ved Mændenes Hjem og indtog dem til at begynde med i Fixelancen, der så introducerede hende for Stofindtagelsesrummet, hvor hun nu kommer hver dag: 4 Stofindtagelsesrummets første tre måneder (Hagensen, Christensen & Christiansen 2013). 5 Stofindtagelsesrummets første tre måneder (Hagensen, Christensen & Christiansen 2013). 7

8 It is a lot cheaper here and Copenhagen is a big metropole for drugs. I think everybody knows that. That is why Norwegians, from Finland, Sweden many people come here. I have my boyfriend here, he is from Sweden too. Both my boyfriend and I have tried started treatment in Sweden, but they won t let us take methadone there. So we are in a progress of treatment there. It is so hard to get substitution in Sweden, because they have so strict rules. And for addicts I think it is so weared, that they have so strict rules. I buy it illegal here, but I don t want to be illegal. I just want to have a normal life. It is just what I have to do right now (Fra brugerinterview). Spørgeskemaundersøgelsen giver desuden Stofindtagelsesrummet ny information om, at ca. 1/3 af brugerne er hjemløse, som det ses nedenfor. Men gruppen af hjemløse kan naturligvis både være over- eller underrepræsenteret i denne undersøgelse i forhold til den samlede brugergruppe, da vi ikke har noget at sammenligne med: Fig. 1: Hvor kommer brugerne fra? Dog viser interviewene, at hjemløshed kan være en væsentlig bevæggrund for at komme i miljøet omkring Stofindtagelsesrummet og søge hjælp til bl.a. at finde bolig. I nogle tilfælde er stofbruget faktisk ikke den egentlige årsag til, at brugerne kommer, men derimod det gode støttepersonale, man kan få sig en sludder med og hjælp fra til diverse sociale og sundhedsfaglige behov: Min kæreste og jeg gik fra hinanden, så jeg vendte tilbage til København fra Belgien. Men jeg kunne ikke bo i min lejlighed, for der var min bror. Nu går jeg og venter på at finde noget, og så begyndte jeg at komme i mit gamle miljø her og opdagede de søde piger, der arbejder her [ ] Mange gange kommer jeg bare for at sludre lidt med dem, 8

9 og så får de mig til at tage den lidt med ro, ik. Det er næsten blevet som et hjem for mig her, for jeg har det godt her (Fra brugerinterview). 4.5 Stoftype Nedenfor ses tallene for hvilke typer af stoffer brugerne, der deltager i spørgeskemaundersøgelsen, indtager generelt i øjeblikket (og ikke kun i Stofindtagelsesrummet) sammenlignet med de stoffer, der er blevet indtaget i Stofindtagelsesrummet de første tre måneder 6. Sammenligningen viser bl.a., at brugerne fx generelt ikke indtager meget metadon i Stofindtagelsesrummet, selvom næsten ¾ af brugerne indtager metadon i øjeblikket. Det samme gælder for de forskellige former for piller og speed. Det ses endvidere tydeligt, at mere end 90 % af brugerne i spørgeskemaundersøgelsen indtager kokain i øjeblikket, hvilket bekræfter det billede man har fra Stofindtagelsesrummets registreringer: Fig. 2: Spørgeskemainformanternes stoftyper i sammenligning med den samlede gruppe af brugere Stoftype Procentdel af de deltagende brugere i spørgeskemaundersøgelsen Procentdel af det samlede antal indtag i Stofindtagelsesrummet de første tre måneder Kokain 90,7 % (49) 66,3 % ( indtag) Heroin/Kokain 10,8 % (1.677) Heroin 57,4 % (31) 9,5 % (1.473) Metadon 70,4% (38) 5,8 % (898) Metadon/Kokain 4,7 % (726) Anden sammensætning 0,9 % (138) Ukendt stof 0,6 % (96) Piller andet 0,5 % (77) Piller opioide gruppen 16,7 % (9) 0,3 % (51) Speed/Amfetamin 13 % (9) 0,2 % (25) Piller benzodiazepine gruppen 37 % (20) 0,1 % (21) Ketogan 1,9 % (1) 0,1 % (17) 6 Stofindtagelsesrummets første tre måneder (Hagensen, Christensen & Christiansen 2013). 9

10 Heroin/Metadon 0,1 % (11) Ikke angivet/andet 22,2 % (12) 0,0 % (6) Ketamin 1,9 % (1) 0,0 % (4) Ligesom for den samlede brugergruppe 7 er der også en signifikant kønsforskel i valget af stoftyper i det øjebliksbillede, spørgeskemaundersøgelsen giver. Mens knap 66 % (25) af mændene indtager heroin for tiden, gælder det kun knap 38 % (6) af kvinderne 8. Men ifølge de interviewede brugere, giver det alligevel ikke en kønsforskel i brugen af Stofindtagelsesrummet som allerede nævnt i afsnittet om køn. Ingen af de øvrige baggrundsfaktorer ser ud til at have indflydelse på valget af stoftyper, og de interviewede brugere mener heller ikke, at stoftypen har nogen som helst indflydelse på, hvordan man bruger rummet, når de bliver spurgt direkte. Dog kommenteres det af en enkelt bruger, at besøgsmønstrene i Stofindtagelsesrummet til dels hænger sammen med de tidspunkter, man får udleveret metadon på. Han mener, at det første ryk ind i Stofindtagelsesrummet sker omkring kl. 9.30, når brugerne har hentet deres metadon kl Stofbrugets varighed Spørgeskemaundersøgelsens deltagere har været stofbrugere mellem 5 og 37 år med et gennemsnit på 22 år. Der er med andre ord generelt tale om mennesker, der har et langvarigt stofmisbrug bag sig, som også er målgruppen for Stofindtagelsesrummet. I den forbindelse har boformen en signifikant betydning. Brugere med en fast bopæl i en dansk kommune har overordnet set et længere misbrug bag sig end hjemløse brugere og brugere fra udlandet. 4.7 Stofbrugets årsager Interviewene giver nogle eksempler på, hvordan et stofbrug kan starte. Der nævnes en opvækst eller senere tilstedeværelse i miljøet omkring Vesterbro, kærestesorger, stress på arbejdet, arbejdsløshed, psykiske problemer, hjemløshed og eksperimenter i forhold til medicinering mod ADHD: Jeg fik allerede som barn medicin mod DAMP, men syntes ikke det var nok. Da jeg så i forvejen kom i miljøet her på Vesterbro og havde alle mine venner her, så begyndte jeg at prøve lidt forskelligt, der virkede meget bedre, ikke. Jeg kan ikke slappe af, hvis ikke jeg tager stoffer (Fra brugerinterview). 7 Stofindtagelsesrummets første tre måneder (Hagensen, Christensen & Christiansen 2013). 8 Chi²=0,05. 10

11 Jeg var kok og havde en meget travl og stresset hverdag, da jeg første gang blev præsenteret for noget. Da kæresten så gik fra mig, og jeg blev arbejdsløs og hjemløs, gik det helt galt. Men jeg har prøvet at komme ud af det mange gange (Fra brugerinterview). 4.8 Hvor ofte kommer brugerne i Stofindtagelsesrummet? Som det fremgår af diagrammet nedenfor, kommer mere end halvdelen af spørgeskema-deltagerne i Stofindtagelsesrummet flere gange om dagen i øjeblikket. Knap 21 % kommer et par gange om ugen, og 15 % siger, at det er meget svingende, hvor ofte de kommer. Næsten ingen kommer et par gange om måneden eller sjældnere. Der er altså tale om en meget fast brugergruppe i spørgeskemaundersøgelsen, og det har været svært at få fat i de mere sporadiske brugere. Men da det ikke tidligere har været muligt at komme så tæt på brugernes mønstre via de daglige dataregistreringer, er det heller ikke muligt at sige noget om repræsentativiteten i forhold til den samlede brugergruppe: Fig. 3: Hvor ofte kommer brugerne i Stofindtagelsesrummet for tiden? Brugere, der indtager kokain for tiden, kommer i øvrigt generelt oftere i Stofindtagelsesrummet end de øvrige brugere 9. Interviewene viser i øvrigt, at der kan være flere årsager til, at rytmen i brugernes besøg i Stofindtagelsesrummet kan svinge: Hvor ofte kommer du her? Jamen, det afhænger meget af, hvor meget jeg tjener ikke. Jeg er hjemløs, så jeg bommer den på gaden (Fra brugerinterview). 9 Chi²=0,

12 4.9 Erfaring med misbrugsbehandling Det er faktisk kun 13 % (7) af deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen, der aldrig har været i misbrugsbehandling. Knap 21 % (11) er i misbrugsbehandling i øjeblikket, mens knap 76 % (40) har været i behandling tidligere i deres liv. Det er nye tal for Stofindtagelsesrummet, som kan være interessante at gemme til senere sammenligninger for at belyse, om der eventuelt sker en udvikling på det område. Misbrugsbehandlingen hænger ikke sammen med stoftype, alder, køn eller andre baggrundsfaktorer Er målgruppen nået? Loven afgrænser målgruppen for stofindtagelsesrum til stærkt afhængige misbrugere med et længere og vedvarende misbrug af euforiserende stoffer 10. Det er på baggrund af ovenstående resultater fra brugertilfredshedsundersøgelsen muligt at påvise, at brugerne af Stofindtagelsesrummet generelt har et langvarigt stofbrug bag sig og er stærkt afhængige af stofferne, da de kommer ofte for at indtage stoffer i Stofindtagelsesrummet. Dermed ser en del af målgruppen altså ud til at være nået, selvom det ikke er muligt at sige, om alle er nået endnu. 5 Overordnet tilfredshed med Stofindtagelsesrummet Jeg synes det er en genial idé ikke også. Altså alt det der med at folk ikke render rundt på gaden, og at der nu er kommet orden i det [ ] For det første synes jeg, at de, sygeplejerskerne ikke, gør det rigtig godt. Altså de kommer i kontakt med dem, der har behov for hjælp ikke også plus, at når de går kolde, ja så ved de, hvor de kan gå hen. Jeg tror også, at det er blevet lettere for socialarbejderne at kontakte folk, fordi det er sådan et sted, hvor alle kommer. Så jeg synes, det er genialt (Fra brugerinterview). Som det første i spørgeskemaet er brugerne blevet spurgt, hvor tilfredse de overordnet set er med Stofindtagelsesrummet. Svaret er markant positivt, idet mere end halvdelen af brugerne er fuldt tilfredse og knap 36 % nogenlunde tilfredse. Kun 7 % af brugerne er direkte utilfredse: Fig. 4: Brugernes overordnede tilfredshed med Stofindtagelsesrummet 10 Socialforvaltningen 2012: 12

13 I denne sammenhæng er mændene dog mere splittede i deres tilfredshed end kvinderne, der oftere er nogenlunde tilfredse 11. Mens knap 65 % af mændene er fuldt tilfredse med Stofindtagelsesrummet, gælder det samme for 31 % af kvinderne. Til gengæld er flere kvindelige brugere nogenlunde tilfredse med Stofindtagelsesrummet end mandlige brugere (knap 63 % mod 27 %). Af direkte utilfredse brugere er der en smule flere mænd (8 %) end kvinder( 6 %). Men ellers har hverken brugernes alder, stofbrugets varighed, boformen eller stoftyperne betydning for brugernes tilfredshed med Stofindtagelsesrummet: For me who has been a drug addict in Sweden this is just fantastic. Only that you can use how many needles you want and time. You get some sort of human value with politics. Suddenly I feel like a human. Not like a dog. Viva Copenhagen (Fra spørgeskemaundersøgelsen). Det er også det tydelige billede fra interviewene, at brugerne overordnet set er meget glade for Stofindtagelsesrummets oprettelse, synes det fungerer godt for dem, og mener at det har sine klare fordele for hele samfundet: I love this place! Not only because it cleans up in the streets, but also because of the human contact. It feels like a little home here. We have a really good personal here that makes me feel like a human [brugeren fortsætter på svensk med at forklare, hvordan hun har følt sig set ned på alle andre steder, men at hun her føler sig virkelig velkommen, som hun er] (Fra brugerinterview). 11 Chi²=0,

14 Så på interviewspørgsmålet om, hvad Stofindtagelsesrummet har betydet for brugernes liv svares opsamlende: Respekt og tolerance fra det omgivende samfund, en mere fast dagligdagsrytme, tryghed, forbedret sundhed og hygiejne (brugerne kommer hurtigere til læge, får et bad m.m.), hjælp til sociale problemer og nogen, der lytter samt følelsen af at have et tilholdssted, hvor man kan være sig selv som sammenlignes med et hjem. 6 Brugernes tilfredshed med kapaciteten Efter spørgsmål om den overordnede tilfredshedsfølelse i forhold til Stofindtagelsesrummet er brugerne blevet spurgt til deres tilfredshed med forskellige dele af Stofindtagelsesrummet, og deres eventuelle idéer til forbedringer af rummet. Det første, der her vil blive belyst er rummets kapacitet i forhold til efterspørgslen og brugernes behov og det sker ved en analyse fra flere vinkler. Det skal i denne forbindelse huskes, at Stofindtagelsesrummet aldrig har været beregnet til at kunne rumme hele målgruppen i København. Man var netop ved brugertilfredshedsundersøgelsens gennemførelse ved at lægge sidste hånd på det nye permanente Stofindtagelsesrum i København, Skyen, som giver brugerne x antal flere pladser og plads til rygning af stoffer. Der er således to vigtige faktorer at have i mente, når kapaciteten skal beregnes: 1) Åbningstiden og 2) Antallet af indtagspladser. 6.1 Tilfredshed med åbningstiden Stofindtagelsesrummet har åbent fra kl til 23.30, og det er knap 52 % af brugerne fuldt tilfredse med. 37 % af brugerne er nogenlunde tilfredse, mens 11 % er utilfredse: Fig. 5: Brugernes tilfredshed med Stofindtagelsesrummets åbningstid 14

15 Seks af spørgeskemadeltagerne nævner som ekstra kommentarer til spørgeskemaet, at der burde være døgnåbent i Stofindtagelsesrummet. Interviewdeltagerne er generelt personligt tilfredse med åbningstiden, selvom de mener, at nogen måske kunne have glæde af, at der var døgnåbent: Jeg synes, det er rigtig godt. Det passer med, at det lige åbner en halv time, før folk får metadon udleveret kl. 9. Og så passer det lige med, at de kan nå herud ved 9.30 tiden og fixe deres metadon. Så det passer mig godt. Men jeg tror nok, det ville være bedre, hvis I kunne holde åbent lidt længere tid om aftenen, for der er da altså mange, der sidder og fixer rundt omkring i trappeopgangene her i området. Jeg vil faktisk sige, at det ville være bedst, hvis der var døgnåbent. Selvfølgelig kan I lukke nogle timer for at gøre rent (Fra brugerinterview). En interviewet bruger synes, at der blot behøver være døgnåbent fredag og lørdag, hvor han oplever, at der er mest tryk på. 6.2 Hvor ofte bruges Stofindtagelsesrummet i forhold til andre steder? Nedenstående figur sår ingen tvivl om, at Stofindtagelsesrummet er blevet det primære rum for de deltagende brugeres stofindtag. Selvom Stofindtagelsesrummet ikke har døgnåbent, står det alligevel gennemsnitligt for 52 % af brugernes daglige indtag, hvilket svarer til gennemsnitligt knap seks indtag pr. bruger pr. dag. Knap 22 % af indtagene foregår dog stadig i brugernes egne hjem, og ligeledes knap 22 % i det offentlige rum. Kun knap 4 % foregår andetsteds, som ifølge interviewene fx kan være der, hvor nogle brugere får udleveret deres metadon. 15

16 Det betyder altså, at Stofindtagelsesrummet er brugernes foretrukne indtagssted, og kan derfor samtidig indikere, at endnu flere af indtagene ville finde sted i Stofindtagelsesrummet, hvis der var åbent i længere tid: Fig. 6: Fordelingen af brugernes daglige indtag på steder samt, hvor mange indtag hver bruger gennemsnitligt har i døgnet de forskellige steder Interviewene peger på, at brugerne vælger Stofindtagelsesrummet til deres indtag frem for andre steder på grund af sikkerheden i, at der er et sundhedsfagligt personale til at hjælpe dem, hvis de skulle få det dårligt eller komme til at tage en overdosis: Jeg kan godt blive lidt bange for, hvad der kan ske ikke og der er det sgu rart at vide, at der er nogen til at samle én op, hvis det går galt ikke. Det er dygtige folk, der er her (Fra brugerinterview). Nogle kunne godt tænke sig, at Stofindtagelsesrummet også fik mulighed for at teste kvaliteten af stofferne. 6.3 Brugernes tilfredshed med ventetiden Brugerne er ikke udelt begejstrede, når det angår ventetiden i Stofindtagelsesrummet. Knap 20 % er direkte utilfredse, mens lidt over halvdelen af brugerne er nogenlunde tilfredse, og 23 % er fuldt tilfredse: Fig. 7: Brugernes tilfredshed med ventetiden i Stofindtagelsesrummet 16

17 Jo ældre brugerne er, jo mere utilfredse er de med ventetiden 12. Ved spørgeskemaets plads til øvrige kommentarer har kun to brugere dog nævnt, at ventetiden er for lang. Til gengæld nævner flere, at der burde være flere pladser end de otte samt, at der burde sættes tidsbegrænsning på i forhold til hvert indtag. Det samme gælder for brugerinterviewene: Det sker altså indimellem, at man skal vente længe, og så opstår der altså meget larm og sådan noget ikke. Så jeg tror, det ville være godt med 10 pladser flere. Men jeg ved ligesom, hvornår der er hul ikke også, så det er ikke så tit, at jeg venter, og jeg venter måske minutter. Men det kommer også an på, hvornår på måneden det er ikke. Sådan først på måneden er der altid flere (Fra brugerinterview) Observationer af ventetiden Medarbejderne i Stofindtagelsesrummets reception (som er placeret lige mellem det åbne venteværelse og udgangen/indgangen til Stofindtagelsesrummet) har som nævnt foretaget registreringer i uge 20 (dvs. fra d. 13. til d. 19. maj 2013) af ventende brugere og brugere, der må forlade rummet uden at få deres indtag. Observationsskemaet kan findes i bilag 2. Det ses nedenfor, at mellem 47 og 199 brugere om dagen har måtte vente på at få deres stofindtag i Stofindtagelsesrummet, fordi der var optaget. Af medarbejderne vurderes tallet at være endnu højere omkring penge-dagene ved månedsskiftet. Observationerne viser også, at der ikke er lige mange besøgende i Stofindtagelsesrummet hver ugedag. Besøgstallet kan ifølge medarbejderne svinge utroligt meget uden, at de altid selv kan se en forklaring derpå. Men det samlede 12 Chi²=0,020. Gamma=0,

18 antal ventende brugere i venteværelset på en dag hænger heller ikke altid sammen med dagens samlede antal brugere. Medarbejderne har kommenteret, at forskellige episoder med brugerne, travlhed og vagtskifte indimellem har bevirket, at de ikke har fået registreret alle ventende brugere (særligt meget om søndagen). Derudover kan fx en fest i gården og solskinsvejr betyde mange besøgende i Stofindtagelsesrummet generelt torsdag, mens regn en søndag formiddag kl. 10 kan betyde forholdsvist mange ventende i venteværelset, selvom der ikke er så mange brugere som andre dage. Ifølge brugerinterviewene afhænger antallet af besøgende i Stofindtagelsesrummet primært af, hvornår brugerne har penge. Alligevel viser tallene nedenfor, at antallet af ventende brugere på en dag ikke blot handler om det samlede antal besøgende, men lige så meget om det flow, der er i forhold til tidspunkterne. Der kan simpelthen komme store grupper af brugere på samme tid på ellers meget stille og rolige dage, og omvendt kan en dag med rigtig mange besøgende sagtens køre fint uden for meget ventetid, fordi de ikke kommer på samme tid: Fig. 8: Antallet af ventende brugere i forhold til antallet af besøgende fordelt på ugedage ( maj 2013) Figuren herunder viser de samme tal som ovenfor men fordelt på timer dvs. hvor mange brugere, der gennemsnitligt har siddet og ventet på at få deres stofindtag i venteværelset time for time alle ugens dage. Det bliver her tydeligt, at der stort set sidder brugere i venteværelset hele dagen, men der sker et markant ryk ind fra kl. 15 og frem til kl. 23. I dette eftermiddags- 18

19 /aftens-tidsrum har gennemsnitligt brugere siddet og ventet i venteværelset hver time kun afbrudt af aftensmaden kl , hvor gennemsnitligt otte brugere sidder og venter i venteværelset. Før kl. 15 venter gennemsnitligt 1-6 brugere i venteværelset hver time: Fig. 9: Det gennemsnitlige antal ventende brugere time for time (d maj 2013) Medarbejderne er desuden blevet bedt om at give et øjebliksbillede af, hvor mange brugere, der venter i venteværelset samtidig hver hele klokketime. Det fremgår nedenfor, at der gennemsnitligt sidder 0-3 brugere i venteværelset ad gangen, og der er egentlig ikke markante forskelle tidspunkterne imellem. Det maksimale antal ventende på samme tid har været otte, og det var fordi, det regnede på det tidspunkt: Fig. 10: Det gennemsnitlige antal brugere, der venter samtidig i venteværelset hver hele klokketime (d maj 2013) 19

20 Figuren nedenfor viser, at der heller ikke er den store forskel på ugedagene her, når man regner det gennemsnitlige antal ventende brugere på samme tid ud. Kun lørdagen skiller sig lidt ud ved at have markant færre ventende ad gangen end de øvrige dage: Fig. 11: Det gennemsnitlige antal ventende brugere hver hele klokketime fordelt på ugedagene (d maj 2013) 20

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Undersøgelse af unge hjemløse på Frederiksberg, 2012

Undersøgelse af unge hjemløse på Frederiksberg, 2012 1 Undersøgelse af unge hjemløse på Frederiksberg, 2012 Udarbejdet af: Ilja Sabaj-Kjær, under supervision af projektleder Jesper Hegelund Bertelsen, under Hjemløseplanen, Plan og Projektstaben, Social-

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

Hjemløs i egen bolig. - hverdagslivet for tidligere hjemløse. En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad

Hjemløs i egen bolig. - hverdagslivet for tidligere hjemløse. En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad Hjemløs i egen bolig - hverdagslivet for tidligere hjemløse En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad Forord Denne rapport sætter fokus på tidligere hjemløse, der lever i egen bolig og har

Læs mere

Man kan forære en tanke væk

Man kan forære en tanke væk Man kan forære en tanke væk EVALUERING Familieklubberne i Danmark Elsebeth Kirk Muff, Andreas Hjorth Frederiksen, & Bernhard Jensen Socialt Udviklingscenter SUS januar 2007 Socialt Udviklingscenter SUS,

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Unges madkultur. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Metode... 5 Spørgeskemaundersøgelse... 5 Karakteristik

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE

BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF JOBCENTER GREVE FOR LOKALT BESKÆFTIGELSESRÅD GREVE BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Del 1:

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015.

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. NYHEDSBLADET - for Stærmosegården Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. 1 Hvorfor dette blad? Vi har lavet denne særudgave af nyhedsbladet for at give jer et indblik i, hvordan trivslen er i jeres boligområde

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN

AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN heroin Brugerperspektiver på heroinbehandling de første resultater I marts 2010 startede de første brugere her i landet i behandling med heroin. Hvordan er det gået? AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN Beslutningen

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk studie Martha Nina Ozmec & Niels-Henrik M. Hansen Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dagkirurgi Kirurgisk afdeling Hospitalsenheden Horsens 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd Foto: Layton Thomson Amirs vej som frivillig Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde Erfaringer, idéer og gode råd 2013 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund S. 5 2.

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin - 1 - Indholdsfortegnelse Til dig som skal skrive opgave om selvmord 3 Det skal du huske, når du skriver opgave om

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Iben Jakobsen Moderne Biblioteksudvikling 26. Maj 2010 A08 Projekt Side 2 af 19

Iben Jakobsen Moderne Biblioteksudvikling 26. Maj 2010 A08 Projekt Side 2 af 19 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Åbne Bibliotek 4. semester projektopgave Iben Jakobsen A08 26. maj 2010 5714 ord A08 Projekt Side 2 af 19 Det Åbne Bibliotek ABSTRACT I første afsnit forklarer

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Hva med far. Mænds forventninger og erfaringer med at blive far. Projekt Forud ROSKILDE KOMMUNE

Hva med far. Mænds forventninger og erfaringer med at blive far. Projekt Forud ROSKILDE KOMMUNE Hva med far Mænds forventninger og erfaringer med at blive far Udarbejdet af lektor Kenneth Reinicke (RUC) for Roskilde Kommune Med midler fra Sundhedsstyrelsens»Satspulje«Projekt Forud ROSKILDE KOMMUNE

Læs mere