Ifølge brugerne selv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ifølge brugerne selv"

Transkript

1 STOFINDTAGELSESRUMMET Ifølge brugerne selv Den første brugertilfredshedsundersøgelse i forhold til Københavns Stofindtagelsesrum Pauline Hagensen 2013 [ H A L M T O R V E T 9 D, K B H. V ]

2 Indhold 1. Baggrund Formål Metoder Hvilke brugere deltager i spørgeskemaundersøgelsen? Antal Køn og kønsforskelle Alder Bopæl Stoftype Stofbrugets varighed Stofbrugets årsager Hvor ofte kommer brugerne i Stofindtagelsesrummet? Erfaring med misbrugsbehandling Er målgruppen nået? Overordnet tilfredshed med Stofindtagelsesrummet Brugernes tilfredshed med kapaciteten Tilfredshed med åbningstiden Hvor ofte bruges Stofindtagelsesrummet i forhold til andre steder? Brugernes tilfredshed med ventetiden Observationer af ventetiden Brugernes tilfredshed med indretningen Brugernes tilfredshed med husordenen Brugernes tilfredshed med personalet Brugerinddragelse

3 11 Brugernes tilfredshed med brobygningstilbuddene Konklusioner Bilag 1: Interviewguide Bilag 2: Observationsskema Bilag 3: Spørgeskema

4 1. Baggrund Det er godt, at man har oprettet Stofindtagelsesrummet, for der er ikke så meget skrald, der ligger og roder rundt omkring mere og er irriterende for beboerne. Og så er det godt, at man kan blive reddet (Fra brugerinterview). Københavns første stofindtagelsesrum åbnede d. 2. oktober 2012 og har dermed kun eksisteret i ni måneder på nuværende tidspunkt. I løbet af den forholdsvis korte tid er der allerede foretaget en første analyse af, hvem brugerne er, hvordan de bruger rummet samt af rummets kapacitet 1. Analysen byggede på den data, som personalet i Stofindtagelsesrummet dagligt registrerer, og var primært kvantitativ og skåret ind til de overordnede fakta om brugere og indtag. Analysen afledte dermed helt naturligt nye spørgsmål om bl.a. brugernes egne oplevelser og vurderinger af rummet samt deres bevæggrunde for at bruge det. Det er baggrunden for denne brugertilfredshedsundersøgelse af Stofindtagelsesrummet. Det skal også nævnes, at Stofindtagelsesrummet i løbet af de ni måneder allerede har været inde i en udviklingsproces, der bl.a. har betydet ansættelse af flere medarbejdere og en beslutning om, at Stofindtagelsesrummet fortsætter sin aktivitet, når det planlagte permanente stofindtagelsesrum Skyen åbner d. 1. august 2013 på Mændenes Hjem. Med en analyse af brugernes egne behov, erfaringer og vurderinger på nuværende tidspunkt kan der forhåbentligt spares meget arbejde og voldsomme ændringer senere hen. Samtidig kan det øge brugerindflydelsen og tilfredsheden med tilbuddet. 2. Formål Det overordnede formål med brugertilfredshedsundersøgelsen er at give brugerne selv en højere røst for dermed at kunne øge brugerinddragelsen i udformningen af Stofindtagelsesrummet. For fortsat at arbejde mod, at Stofindtagelsesrummet bedst muligt etablerer en støttekontakt til målgruppen af de mest udsatte stofbrugere, er det vigtigt at have et samlet billede af brugernes individuelle behov, vurderinger af tilbuddet samt deres egne forslag til forbedringer. Men undersøgelsen søger også yderligere information om brugernes brug af rummet og baggrunde for at komme i Stofindtagelsesrummet. 1 Stofindtagelsesrummets første tre måneder (Hagensen, Christensen & Christiansen 2013). 4

5 3. Metoder Brugertilfredshedsundersøgelsen bygger både på kvalitative og kvantitative data, der har været tæt knyttet til hinanden og brugt i en vekselvirkning undervejs. Kronologisk har den metodiske proces set sådan ud: 1. Der blev indledningsvist foretaget kvalitative enkeltinterview med to mandlige brugere. De er ikke blot blevet brugt i den endelige analyse, men har også været med til at pege den øvrige undersøgelse ind på de vigtigste emner for brugerne selv. Alle interview i brugertilfredshedsundersøgelsen er foretaget på den måde, at en medarbejder fra Stofindtagelsesrummet har hjulpet med at vælge de informanter ud, der så ud til at kunne deltage i interview efter deres stofindtag. Medarbejderen har også deltaget i de fleste interview for at skabe så trygge og velkendte rammer som muligt for brugeren. Interviewguiden er vedlagt som bilag I uge 20 (dvs. fra d maj og altså midt på måneden - ikke omkring penge-udbetalings-dagene, hvor der plejer at være mere travlt) foretog medarbejderne time-for-time-observationer og registreringer af: - Hvor mange brugere, der sad i venteværelset og ventede på, at der var plads til deres stofindtag. - Hvor mange brugere, der måtte forlade Stofindtagelsesrummet uden at have indtaget deres stoffer, fordi der ikke var plads. Observationsskemaet findes i bilag 2. Data fra observationerne er behandlet i statistikprogrammet SPSS efterfølgende. 4. Observationsugen blev direkte efterfulgt af tre ugers spørgeskemaudfyldelse blandt brugerne i venteværelset. Dette var egentlig planlagt til kun at vare to uger, men for at få flere af de sporadiske brugere med, der ikke kommer så ofte, blev der afsat en uge mere. Der blev i alt udfyldt 56 spørgeskemaer, hvilket var overraskende positivt for medarbejderne i forhold til deres tidligere erfaringer med spørgeskemaundersøgelser i rummet. Spørgeskemaet blev også udleveret i en engelsk version til de udenlandske brugere og kan findes i bilag 3. Analysen af spørgeskemasvarene er ligeledes foretaget i statistikprogrammet SPSS. 5. Efter en første analyse af spørgeskemaundersøgelsen og observationerne blev der foretaget endnu en interviewrunde med fem kvalitative enkeltinterview; to kvinder og tre mænd. Heraf deltog en enkelt udlænding (fra Sverige). 4 Hvilke brugere deltager i spørgeskemaundersøgelsen? Indledningsvis beskrives de brugere, der deltager i spørgeskemaundersøgelsen, i sammenligning med de oplysninger, vi har om den samlede brugergruppe. Dermed 5

6 kan dannes et mere nuanceret baggrundsbillede af bevæggrundene for at komme i Stofindtagelsesrummet, end det var muligt i den første evaluering 2. Samtidig bliver det muligt at diskutere, hvor repræsentativ brugertilfredshedsundersøgelsen er i forhold til den samlede brugergruppe. De kvalitative interview vil blive inddraget som forklarende tekst til beskrivelsen af brugernes baggrunde. 4.1 Antal Der deltager 56 brugere i spørgeskemaundersøgelsen ud af i alt 850 førstegangsregistrerede brugere på det tidspunkt, hvor undersøgelsen gennemføres. Det giver en svarprocent på 7. Men det er problematisk at tale om svarprocenter her, da det samlede antal førstegangsregistreringer også kan indeholde brugere, der allerede er stoppet med at komme i rummet eller kun har været der en enkelt gang. Det er dog positivt, at spørgeskemaet er fuldt udfyldt i langt de fleste tilfælde, og at der er kommet langt flere svar ind end i tidligere spørgeskemaundersøgelser i Stofindtagelsesrummet. Desuden har syv brugere altså deltaget i kvalitative interview. 4.2 Køn og kønsforskelle 30 % (16) af spørgeskemabesvarelserne kommer fra kvindelige brugere og 70 % (38) fra mandlige brugere, mens to deltagende brugere ikke har angivet deres køn. Eftersom den første dokumentationsindsamling 3 i forhold til Stofindtagelsesrummets brugere har vist, at 20 % af brugerne er kvinder, er der tale om en pæn overrepræsentation af kvindelige deltagere i brugertilfredshedsundersøgelsen. Ingen af de interviewede brugere mente dog, at der var nogen forskelle på de mandlige og kvindelige brugeres måde at bruge Stofindtagelsesrummet på. Kvinderne følte sig generelt heller ikke utrygge i miljøet, selvom der er en overvægt af mænd. Det påpeges af både mænd og kvinder, at brugerne er vant til at omgås hinanden i det omgivende miljø i forvejen, så de har fået opbygget deres forholdsregler: Of course there are a lot more men and it is dominated by men, but Maybe if I didn t have a boyfriend, I would be much more afraid about going out at night, because there are happening much. But I have my boyfriend, so I don t think about it (Fra brugerinterview). En anden interviewet kvinde er vokset op på Vesterbro og har en stor del af sin omgangskreds blandt både de mandlige og kvindelige stofbrugere. Hun påpeger, at 2 Stofindtagelsesrummets første tre måneder (Hagensen, Christensen & Christiansen 2013). 3 Stofindtagelsesrummets første tre måneder (Hagensen, Christensen & Christiansen 2013). 6

7 stofferne eller det at hænge ud samme sted på Vesterbro skaber et fællesskab, der udvisker mange kønsforskelle. I spørgeskemaundersøgelsen nævnes (og tegnes) det dog af en enkelt kvindelig bruger, at det kan være ekstra blufærdighedskrænkende som kvinde at skulle stikke sig i lysken foran alle de andre brugere og personalet i det åbne stofindtagelsesrum: Et rum til hver type stof ex heroinrum/kokainrum og måske mere privat. Vi tøser må stå med røven bar og bukserne nede, da vi fikser mest i lysken [tegnet en tegning]. Ellers ok (Kommentar fra spørgeskemaundersøgelsen). 4.3 Alder De deltagende brugere i spørgeskemaundersøgelsen er mellem 22 og 53 år med en gennemsnitsalder på 38 år. Det er en smule yngre end den generelle gennemsnitsalder for brugerne på 41 år 4. Der er i øvrigt ingen forskel på de mandlige og de kvindelige undersøgelsesdeltageres aldersfordeling. De interviewede brugere mente ikke, at alderen har nogen som helst betydning for, hvordan man bruger rummet. 4.4 Bopæl Lidt mere end halvdelen af de brugere, der har udfyldt spørgeskemaet, har fast bopæl i en dansk kommune, mens kun 5 % eller tre brugere er bosat i udlandet (hvoraf to har udfyldt den engelske version af spørgeskemaet). I interviewene har kun deltaget en enkelt udenlandsk bruger. Til sammenligning er ca. 19 % af den samlede brugergruppe bosat i udlandet 5, så denne gruppe er altså underrepræsenteret i brugertilfredshedsundersøgelsen trods et forsøg på at få den godt med. Af årsager til, at udlændinge kommer til Stofindtagelsesrummet nævnes af en interviewet dansk bruger, at København er en by, hvor det både er let at tjene hurtige penge (også for udlændinge), og hvor stofbrugerne forholdsvist let kan få kvalitetsstof til en billigere pris end i fx Sverige. Den interviewede svenske bruger nævner også den store prisforskel som årsag, men desuden måden at imødekomme stofbrugerne på i Danmark. I Sverige følte hun sig set ned på selv i behandlingssystemet, og der er ikke plads til substitutionsbehandling. Hun har nu boet flere måneder på Mændenes Hjem efter at have rejst frem og tilbage konstant. Hun købte stofferne ved Mændenes Hjem og indtog dem til at begynde med i Fixelancen, der så introducerede hende for Stofindtagelsesrummet, hvor hun nu kommer hver dag: 4 Stofindtagelsesrummets første tre måneder (Hagensen, Christensen & Christiansen 2013). 5 Stofindtagelsesrummets første tre måneder (Hagensen, Christensen & Christiansen 2013). 7

8 It is a lot cheaper here and Copenhagen is a big metropole for drugs. I think everybody knows that. That is why Norwegians, from Finland, Sweden many people come here. I have my boyfriend here, he is from Sweden too. Both my boyfriend and I have tried started treatment in Sweden, but they won t let us take methadone there. So we are in a progress of treatment there. It is so hard to get substitution in Sweden, because they have so strict rules. And for addicts I think it is so weared, that they have so strict rules. I buy it illegal here, but I don t want to be illegal. I just want to have a normal life. It is just what I have to do right now (Fra brugerinterview). Spørgeskemaundersøgelsen giver desuden Stofindtagelsesrummet ny information om, at ca. 1/3 af brugerne er hjemløse, som det ses nedenfor. Men gruppen af hjemløse kan naturligvis både være over- eller underrepræsenteret i denne undersøgelse i forhold til den samlede brugergruppe, da vi ikke har noget at sammenligne med: Fig. 1: Hvor kommer brugerne fra? Dog viser interviewene, at hjemløshed kan være en væsentlig bevæggrund for at komme i miljøet omkring Stofindtagelsesrummet og søge hjælp til bl.a. at finde bolig. I nogle tilfælde er stofbruget faktisk ikke den egentlige årsag til, at brugerne kommer, men derimod det gode støttepersonale, man kan få sig en sludder med og hjælp fra til diverse sociale og sundhedsfaglige behov: Min kæreste og jeg gik fra hinanden, så jeg vendte tilbage til København fra Belgien. Men jeg kunne ikke bo i min lejlighed, for der var min bror. Nu går jeg og venter på at finde noget, og så begyndte jeg at komme i mit gamle miljø her og opdagede de søde piger, der arbejder her [ ] Mange gange kommer jeg bare for at sludre lidt med dem, 8

9 og så får de mig til at tage den lidt med ro, ik. Det er næsten blevet som et hjem for mig her, for jeg har det godt her (Fra brugerinterview). 4.5 Stoftype Nedenfor ses tallene for hvilke typer af stoffer brugerne, der deltager i spørgeskemaundersøgelsen, indtager generelt i øjeblikket (og ikke kun i Stofindtagelsesrummet) sammenlignet med de stoffer, der er blevet indtaget i Stofindtagelsesrummet de første tre måneder 6. Sammenligningen viser bl.a., at brugerne fx generelt ikke indtager meget metadon i Stofindtagelsesrummet, selvom næsten ¾ af brugerne indtager metadon i øjeblikket. Det samme gælder for de forskellige former for piller og speed. Det ses endvidere tydeligt, at mere end 90 % af brugerne i spørgeskemaundersøgelsen indtager kokain i øjeblikket, hvilket bekræfter det billede man har fra Stofindtagelsesrummets registreringer: Fig. 2: Spørgeskemainformanternes stoftyper i sammenligning med den samlede gruppe af brugere Stoftype Procentdel af de deltagende brugere i spørgeskemaundersøgelsen Procentdel af det samlede antal indtag i Stofindtagelsesrummet de første tre måneder Kokain 90,7 % (49) 66,3 % ( indtag) Heroin/Kokain 10,8 % (1.677) Heroin 57,4 % (31) 9,5 % (1.473) Metadon 70,4% (38) 5,8 % (898) Metadon/Kokain 4,7 % (726) Anden sammensætning 0,9 % (138) Ukendt stof 0,6 % (96) Piller andet 0,5 % (77) Piller opioide gruppen 16,7 % (9) 0,3 % (51) Speed/Amfetamin 13 % (9) 0,2 % (25) Piller benzodiazepine gruppen 37 % (20) 0,1 % (21) Ketogan 1,9 % (1) 0,1 % (17) 6 Stofindtagelsesrummets første tre måneder (Hagensen, Christensen & Christiansen 2013). 9

10 Heroin/Metadon 0,1 % (11) Ikke angivet/andet 22,2 % (12) 0,0 % (6) Ketamin 1,9 % (1) 0,0 % (4) Ligesom for den samlede brugergruppe 7 er der også en signifikant kønsforskel i valget af stoftyper i det øjebliksbillede, spørgeskemaundersøgelsen giver. Mens knap 66 % (25) af mændene indtager heroin for tiden, gælder det kun knap 38 % (6) af kvinderne 8. Men ifølge de interviewede brugere, giver det alligevel ikke en kønsforskel i brugen af Stofindtagelsesrummet som allerede nævnt i afsnittet om køn. Ingen af de øvrige baggrundsfaktorer ser ud til at have indflydelse på valget af stoftyper, og de interviewede brugere mener heller ikke, at stoftypen har nogen som helst indflydelse på, hvordan man bruger rummet, når de bliver spurgt direkte. Dog kommenteres det af en enkelt bruger, at besøgsmønstrene i Stofindtagelsesrummet til dels hænger sammen med de tidspunkter, man får udleveret metadon på. Han mener, at det første ryk ind i Stofindtagelsesrummet sker omkring kl. 9.30, når brugerne har hentet deres metadon kl Stofbrugets varighed Spørgeskemaundersøgelsens deltagere har været stofbrugere mellem 5 og 37 år med et gennemsnit på 22 år. Der er med andre ord generelt tale om mennesker, der har et langvarigt stofmisbrug bag sig, som også er målgruppen for Stofindtagelsesrummet. I den forbindelse har boformen en signifikant betydning. Brugere med en fast bopæl i en dansk kommune har overordnet set et længere misbrug bag sig end hjemløse brugere og brugere fra udlandet. 4.7 Stofbrugets årsager Interviewene giver nogle eksempler på, hvordan et stofbrug kan starte. Der nævnes en opvækst eller senere tilstedeværelse i miljøet omkring Vesterbro, kærestesorger, stress på arbejdet, arbejdsløshed, psykiske problemer, hjemløshed og eksperimenter i forhold til medicinering mod ADHD: Jeg fik allerede som barn medicin mod DAMP, men syntes ikke det var nok. Da jeg så i forvejen kom i miljøet her på Vesterbro og havde alle mine venner her, så begyndte jeg at prøve lidt forskelligt, der virkede meget bedre, ikke. Jeg kan ikke slappe af, hvis ikke jeg tager stoffer (Fra brugerinterview). 7 Stofindtagelsesrummets første tre måneder (Hagensen, Christensen & Christiansen 2013). 8 Chi²=0,05. 10

11 Jeg var kok og havde en meget travl og stresset hverdag, da jeg første gang blev præsenteret for noget. Da kæresten så gik fra mig, og jeg blev arbejdsløs og hjemløs, gik det helt galt. Men jeg har prøvet at komme ud af det mange gange (Fra brugerinterview). 4.8 Hvor ofte kommer brugerne i Stofindtagelsesrummet? Som det fremgår af diagrammet nedenfor, kommer mere end halvdelen af spørgeskema-deltagerne i Stofindtagelsesrummet flere gange om dagen i øjeblikket. Knap 21 % kommer et par gange om ugen, og 15 % siger, at det er meget svingende, hvor ofte de kommer. Næsten ingen kommer et par gange om måneden eller sjældnere. Der er altså tale om en meget fast brugergruppe i spørgeskemaundersøgelsen, og det har været svært at få fat i de mere sporadiske brugere. Men da det ikke tidligere har været muligt at komme så tæt på brugernes mønstre via de daglige dataregistreringer, er det heller ikke muligt at sige noget om repræsentativiteten i forhold til den samlede brugergruppe: Fig. 3: Hvor ofte kommer brugerne i Stofindtagelsesrummet for tiden? Brugere, der indtager kokain for tiden, kommer i øvrigt generelt oftere i Stofindtagelsesrummet end de øvrige brugere 9. Interviewene viser i øvrigt, at der kan være flere årsager til, at rytmen i brugernes besøg i Stofindtagelsesrummet kan svinge: Hvor ofte kommer du her? Jamen, det afhænger meget af, hvor meget jeg tjener ikke. Jeg er hjemløs, så jeg bommer den på gaden (Fra brugerinterview). 9 Chi²=0,

12 4.9 Erfaring med misbrugsbehandling Det er faktisk kun 13 % (7) af deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen, der aldrig har været i misbrugsbehandling. Knap 21 % (11) er i misbrugsbehandling i øjeblikket, mens knap 76 % (40) har været i behandling tidligere i deres liv. Det er nye tal for Stofindtagelsesrummet, som kan være interessante at gemme til senere sammenligninger for at belyse, om der eventuelt sker en udvikling på det område. Misbrugsbehandlingen hænger ikke sammen med stoftype, alder, køn eller andre baggrundsfaktorer Er målgruppen nået? Loven afgrænser målgruppen for stofindtagelsesrum til stærkt afhængige misbrugere med et længere og vedvarende misbrug af euforiserende stoffer 10. Det er på baggrund af ovenstående resultater fra brugertilfredshedsundersøgelsen muligt at påvise, at brugerne af Stofindtagelsesrummet generelt har et langvarigt stofbrug bag sig og er stærkt afhængige af stofferne, da de kommer ofte for at indtage stoffer i Stofindtagelsesrummet. Dermed ser en del af målgruppen altså ud til at være nået, selvom det ikke er muligt at sige, om alle er nået endnu. 5 Overordnet tilfredshed med Stofindtagelsesrummet Jeg synes det er en genial idé ikke også. Altså alt det der med at folk ikke render rundt på gaden, og at der nu er kommet orden i det [ ] For det første synes jeg, at de, sygeplejerskerne ikke, gør det rigtig godt. Altså de kommer i kontakt med dem, der har behov for hjælp ikke også plus, at når de går kolde, ja så ved de, hvor de kan gå hen. Jeg tror også, at det er blevet lettere for socialarbejderne at kontakte folk, fordi det er sådan et sted, hvor alle kommer. Så jeg synes, det er genialt (Fra brugerinterview). Som det første i spørgeskemaet er brugerne blevet spurgt, hvor tilfredse de overordnet set er med Stofindtagelsesrummet. Svaret er markant positivt, idet mere end halvdelen af brugerne er fuldt tilfredse og knap 36 % nogenlunde tilfredse. Kun 7 % af brugerne er direkte utilfredse: Fig. 4: Brugernes overordnede tilfredshed med Stofindtagelsesrummet 10 Socialforvaltningen 2012: 12

13 I denne sammenhæng er mændene dog mere splittede i deres tilfredshed end kvinderne, der oftere er nogenlunde tilfredse 11. Mens knap 65 % af mændene er fuldt tilfredse med Stofindtagelsesrummet, gælder det samme for 31 % af kvinderne. Til gengæld er flere kvindelige brugere nogenlunde tilfredse med Stofindtagelsesrummet end mandlige brugere (knap 63 % mod 27 %). Af direkte utilfredse brugere er der en smule flere mænd (8 %) end kvinder( 6 %). Men ellers har hverken brugernes alder, stofbrugets varighed, boformen eller stoftyperne betydning for brugernes tilfredshed med Stofindtagelsesrummet: For me who has been a drug addict in Sweden this is just fantastic. Only that you can use how many needles you want and time. You get some sort of human value with politics. Suddenly I feel like a human. Not like a dog. Viva Copenhagen (Fra spørgeskemaundersøgelsen). Det er også det tydelige billede fra interviewene, at brugerne overordnet set er meget glade for Stofindtagelsesrummets oprettelse, synes det fungerer godt for dem, og mener at det har sine klare fordele for hele samfundet: I love this place! Not only because it cleans up in the streets, but also because of the human contact. It feels like a little home here. We have a really good personal here that makes me feel like a human [brugeren fortsætter på svensk med at forklare, hvordan hun har følt sig set ned på alle andre steder, men at hun her føler sig virkelig velkommen, som hun er] (Fra brugerinterview). 11 Chi²=0,

14 Så på interviewspørgsmålet om, hvad Stofindtagelsesrummet har betydet for brugernes liv svares opsamlende: Respekt og tolerance fra det omgivende samfund, en mere fast dagligdagsrytme, tryghed, forbedret sundhed og hygiejne (brugerne kommer hurtigere til læge, får et bad m.m.), hjælp til sociale problemer og nogen, der lytter samt følelsen af at have et tilholdssted, hvor man kan være sig selv som sammenlignes med et hjem. 6 Brugernes tilfredshed med kapaciteten Efter spørgsmål om den overordnede tilfredshedsfølelse i forhold til Stofindtagelsesrummet er brugerne blevet spurgt til deres tilfredshed med forskellige dele af Stofindtagelsesrummet, og deres eventuelle idéer til forbedringer af rummet. Det første, der her vil blive belyst er rummets kapacitet i forhold til efterspørgslen og brugernes behov og det sker ved en analyse fra flere vinkler. Det skal i denne forbindelse huskes, at Stofindtagelsesrummet aldrig har været beregnet til at kunne rumme hele målgruppen i København. Man var netop ved brugertilfredshedsundersøgelsens gennemførelse ved at lægge sidste hånd på det nye permanente Stofindtagelsesrum i København, Skyen, som giver brugerne x antal flere pladser og plads til rygning af stoffer. Der er således to vigtige faktorer at have i mente, når kapaciteten skal beregnes: 1) Åbningstiden og 2) Antallet af indtagspladser. 6.1 Tilfredshed med åbningstiden Stofindtagelsesrummet har åbent fra kl til 23.30, og det er knap 52 % af brugerne fuldt tilfredse med. 37 % af brugerne er nogenlunde tilfredse, mens 11 % er utilfredse: Fig. 5: Brugernes tilfredshed med Stofindtagelsesrummets åbningstid 14

15 Seks af spørgeskemadeltagerne nævner som ekstra kommentarer til spørgeskemaet, at der burde være døgnåbent i Stofindtagelsesrummet. Interviewdeltagerne er generelt personligt tilfredse med åbningstiden, selvom de mener, at nogen måske kunne have glæde af, at der var døgnåbent: Jeg synes, det er rigtig godt. Det passer med, at det lige åbner en halv time, før folk får metadon udleveret kl. 9. Og så passer det lige med, at de kan nå herud ved 9.30 tiden og fixe deres metadon. Så det passer mig godt. Men jeg tror nok, det ville være bedre, hvis I kunne holde åbent lidt længere tid om aftenen, for der er da altså mange, der sidder og fixer rundt omkring i trappeopgangene her i området. Jeg vil faktisk sige, at det ville være bedst, hvis der var døgnåbent. Selvfølgelig kan I lukke nogle timer for at gøre rent (Fra brugerinterview). En interviewet bruger synes, at der blot behøver være døgnåbent fredag og lørdag, hvor han oplever, at der er mest tryk på. 6.2 Hvor ofte bruges Stofindtagelsesrummet i forhold til andre steder? Nedenstående figur sår ingen tvivl om, at Stofindtagelsesrummet er blevet det primære rum for de deltagende brugeres stofindtag. Selvom Stofindtagelsesrummet ikke har døgnåbent, står det alligevel gennemsnitligt for 52 % af brugernes daglige indtag, hvilket svarer til gennemsnitligt knap seks indtag pr. bruger pr. dag. Knap 22 % af indtagene foregår dog stadig i brugernes egne hjem, og ligeledes knap 22 % i det offentlige rum. Kun knap 4 % foregår andetsteds, som ifølge interviewene fx kan være der, hvor nogle brugere får udleveret deres metadon. 15

16 Det betyder altså, at Stofindtagelsesrummet er brugernes foretrukne indtagssted, og kan derfor samtidig indikere, at endnu flere af indtagene ville finde sted i Stofindtagelsesrummet, hvis der var åbent i længere tid: Fig. 6: Fordelingen af brugernes daglige indtag på steder samt, hvor mange indtag hver bruger gennemsnitligt har i døgnet de forskellige steder Interviewene peger på, at brugerne vælger Stofindtagelsesrummet til deres indtag frem for andre steder på grund af sikkerheden i, at der er et sundhedsfagligt personale til at hjælpe dem, hvis de skulle få det dårligt eller komme til at tage en overdosis: Jeg kan godt blive lidt bange for, hvad der kan ske ikke og der er det sgu rart at vide, at der er nogen til at samle én op, hvis det går galt ikke. Det er dygtige folk, der er her (Fra brugerinterview). Nogle kunne godt tænke sig, at Stofindtagelsesrummet også fik mulighed for at teste kvaliteten af stofferne. 6.3 Brugernes tilfredshed med ventetiden Brugerne er ikke udelt begejstrede, når det angår ventetiden i Stofindtagelsesrummet. Knap 20 % er direkte utilfredse, mens lidt over halvdelen af brugerne er nogenlunde tilfredse, og 23 % er fuldt tilfredse: Fig. 7: Brugernes tilfredshed med ventetiden i Stofindtagelsesrummet 16

17 Jo ældre brugerne er, jo mere utilfredse er de med ventetiden 12. Ved spørgeskemaets plads til øvrige kommentarer har kun to brugere dog nævnt, at ventetiden er for lang. Til gengæld nævner flere, at der burde være flere pladser end de otte samt, at der burde sættes tidsbegrænsning på i forhold til hvert indtag. Det samme gælder for brugerinterviewene: Det sker altså indimellem, at man skal vente længe, og så opstår der altså meget larm og sådan noget ikke. Så jeg tror, det ville være godt med 10 pladser flere. Men jeg ved ligesom, hvornår der er hul ikke også, så det er ikke så tit, at jeg venter, og jeg venter måske minutter. Men det kommer også an på, hvornår på måneden det er ikke. Sådan først på måneden er der altid flere (Fra brugerinterview) Observationer af ventetiden Medarbejderne i Stofindtagelsesrummets reception (som er placeret lige mellem det åbne venteværelse og udgangen/indgangen til Stofindtagelsesrummet) har som nævnt foretaget registreringer i uge 20 (dvs. fra d. 13. til d. 19. maj 2013) af ventende brugere og brugere, der må forlade rummet uden at få deres indtag. Observationsskemaet kan findes i bilag 2. Det ses nedenfor, at mellem 47 og 199 brugere om dagen har måtte vente på at få deres stofindtag i Stofindtagelsesrummet, fordi der var optaget. Af medarbejderne vurderes tallet at være endnu højere omkring penge-dagene ved månedsskiftet. Observationerne viser også, at der ikke er lige mange besøgende i Stofindtagelsesrummet hver ugedag. Besøgstallet kan ifølge medarbejderne svinge utroligt meget uden, at de altid selv kan se en forklaring derpå. Men det samlede 12 Chi²=0,020. Gamma=0,

18 antal ventende brugere i venteværelset på en dag hænger heller ikke altid sammen med dagens samlede antal brugere. Medarbejderne har kommenteret, at forskellige episoder med brugerne, travlhed og vagtskifte indimellem har bevirket, at de ikke har fået registreret alle ventende brugere (særligt meget om søndagen). Derudover kan fx en fest i gården og solskinsvejr betyde mange besøgende i Stofindtagelsesrummet generelt torsdag, mens regn en søndag formiddag kl. 10 kan betyde forholdsvist mange ventende i venteværelset, selvom der ikke er så mange brugere som andre dage. Ifølge brugerinterviewene afhænger antallet af besøgende i Stofindtagelsesrummet primært af, hvornår brugerne har penge. Alligevel viser tallene nedenfor, at antallet af ventende brugere på en dag ikke blot handler om det samlede antal besøgende, men lige så meget om det flow, der er i forhold til tidspunkterne. Der kan simpelthen komme store grupper af brugere på samme tid på ellers meget stille og rolige dage, og omvendt kan en dag med rigtig mange besøgende sagtens køre fint uden for meget ventetid, fordi de ikke kommer på samme tid: Fig. 8: Antallet af ventende brugere i forhold til antallet af besøgende fordelt på ugedage ( maj 2013) Figuren herunder viser de samme tal som ovenfor men fordelt på timer dvs. hvor mange brugere, der gennemsnitligt har siddet og ventet på at få deres stofindtag i venteværelset time for time alle ugens dage. Det bliver her tydeligt, at der stort set sidder brugere i venteværelset hele dagen, men der sker et markant ryk ind fra kl. 15 og frem til kl. 23. I dette eftermiddags- 18

19 /aftens-tidsrum har gennemsnitligt brugere siddet og ventet i venteværelset hver time kun afbrudt af aftensmaden kl , hvor gennemsnitligt otte brugere sidder og venter i venteværelset. Før kl. 15 venter gennemsnitligt 1-6 brugere i venteværelset hver time: Fig. 9: Det gennemsnitlige antal ventende brugere time for time (d maj 2013) Medarbejderne er desuden blevet bedt om at give et øjebliksbillede af, hvor mange brugere, der venter i venteværelset samtidig hver hele klokketime. Det fremgår nedenfor, at der gennemsnitligt sidder 0-3 brugere i venteværelset ad gangen, og der er egentlig ikke markante forskelle tidspunkterne imellem. Det maksimale antal ventende på samme tid har været otte, og det var fordi, det regnede på det tidspunkt: Fig. 10: Det gennemsnitlige antal brugere, der venter samtidig i venteværelset hver hele klokketime (d maj 2013) 19

20 Figuren nedenfor viser, at der heller ikke er den store forskel på ugedagene her, når man regner det gennemsnitlige antal ventende brugere på samme tid ud. Kun lørdagen skiller sig lidt ud ved at have markant færre ventende ad gangen end de øvrige dage: Fig. 11: Det gennemsnitlige antal ventende brugere hver hele klokketime fordelt på ugedagene (d maj 2013) 20

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro 1 Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro April 2011 Mændenes Hjem, Sundhedsrummet, Cafe D. Vesterbrokoordinator 2 Undersøgelse om stofindtagelsesrum

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 Overordnede resultater 10 9 8 7 6 72,7 68,9 77,0 62,9 72,1 63,2 55,5 70,3 82,8 80,4 85,5 88,5 82,9

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI www.dmi.dk Januar 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Dokumentationsrapport 2013

Dokumentationsrapport 2013 Dokumentationsrapport 2013 Arbejdet med de unge i mødestederne Jeg har fået nogle nye venner. Fået et sted at komme, hvor jeg kan være mig selv. Fundet ud af, hvad min ensomhed er, og kommet videre med

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Brugertilfredshed. Forældre til børn i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Forældre til børn i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Forældre til børn i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Når det er tilladt at være påvirket En undersøgelse af heroinbehandlingen i Danmark

Når det er tilladt at være påvirket En undersøgelse af heroinbehandlingen i Danmark Når det er tilladt at være påvirket En undersøgelse af heroinbehandlingen i Danmark Katrine Schepelern Johansen Post.doc Institut for Antropologi Københavns Universitet Dias 1 Hvad er heroinbehandling?

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Projekt Døgnrytme. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen. Vejleder: Kinesiolog Birgit Nielsen Medejer af Kinesiologi Akademiet

Projekt Døgnrytme. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen. Vejleder: Kinesiolog Birgit Nielsen Medejer af Kinesiologi Akademiet Projekt Døgnrytme En kinesiologisk metode der støtter kroppen til at vende tilbage i en normal døgnrytme og reducere generne i forbindelse med nattevagter. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen Vejleder:

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål:

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål: PRÆSENTATION: BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BAGGRUND Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune.

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen.

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen. ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014 Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen Juni 2014 INDHOLD Baggrund og formål... Hvem har vi talt med?... NICE

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN

AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN heroin Brugerperspektiver på heroinbehandling de første resultater I marts 2010 startede de første brugere her i landet i behandling med heroin. Hvordan er det gået? AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN Beslutningen

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Vejledning. Boformer for hjemløse

Vejledning. Boformer for hjemløse Vejledning Boformer for hjemløse Indhold 2 Hvad er BINDEKS?... 3 Hvordan ser BINDEKS ud?... 3 Hvad kan BINDEKS?... 3 Før I måler... 4 Måling... 5 Udvikling... 5 Måling igen... 5 Fastholdelse... 6 Handleplan...

Læs mere

Bilag nr. 3 Transskribering af interview 2. Tai Int: Ehmm, vi skal starte med at sige at, at alt der bliver optaget på den her, recorded (pause), det

Bilag nr. 3 Transskribering af interview 2. Tai Int: Ehmm, vi skal starte med at sige at, at alt der bliver optaget på den her, recorded (pause), det Bilag nr. 3 Transskribering af interview 2. Tai Int: Ehmm, vi skal starte med at sige at, at alt der bliver optaget på den her, recorded (pause), det er fuldstændigt anonymt, anonymous... Det betyder at

Læs mere

Skab orden og overblik ved hjælp af 5S. - Sortér - Sæt i system - Støv af - Standardisér - Selvdisciplin

Skab orden og overblik ved hjælp af 5S. - Sortér - Sæt i system - Støv af - Standardisér - Selvdisciplin Skab orden og overblik ved hjælp af 5S - Sortér - Sæt i system - Støv af - Standardisér - Selvdisciplin Vi har for lidt plads! Mange sygehuse er opført for år tilbage og ikke dimensioneret til at rumme

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Notat vedr. narkorelaterede dødsfald i Svendborg Kommune i perioden 2007 og 2009-2012. 3. juli 2014

Notat vedr. narkorelaterede dødsfald i Svendborg Kommune i perioden 2007 og 2009-2012. 3. juli 2014 Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Notat vedr. narkorelaterede dødsfald i Svendborg Kommune i perioden 2007 og 2009-2012 Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

Ansøgningsskema Mælkebøtten CSU nr.. (skal ikke udfyldes)

Ansøgningsskema Mælkebøtten CSU nr.. (skal ikke udfyldes) Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: Dansk: Andet 4. Sprog / / 5. Alder. OBS! Kontaktperson: Tlf.: Dato:.. 6. Samlivssituation

Læs mere

UTILFREDS?? Her, så tag et stykke med steg Gris på gaflen, gris på gaflen, Det sku ku stoppe kæften på dig!

UTILFREDS?? Her, så tag et stykke med steg Gris på gaflen, gris på gaflen, Det sku ku stoppe kæften på dig! UTILFREDS?? Her, så tag et stykke med steg Gris på gaflen, gris på gaflen, Det sku ku stoppe kæften på dig! Jørgen Goul Andersen Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet goul@dps.aau.dk Dansk Selskab

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder.

Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder. Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder. 6. Samlivssituation Enlig Samlevende Gift 7. Samlet doms

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Der er ialt modtaget 195.788

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

Klagedrevet brugerkommunikation

Klagedrevet brugerkommunikation Anker Brink Lund CBS International Center for Business and Poltics Klagedrevet brugerkommunikation abl.cbp@cbs.dk International Center for Business and Politics abl.cbp@cbs.dk Privatlivet (u)fred Offentlighed

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

A: Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste på Nørrebro for, ja den 1. - to uger siden.

A: Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste på Nørrebro for, ja den 1. - to uger siden. Interview med Agni I = Interviewer A = Agni I: Ok ja, så hvis du vil starte med at fortælle lidt om dig selv, hvor gammel du er og sådan... A: Ja, men jeg er lige blevet færdig som pædagog, her i januar,

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Beskrevet efter et år Det første halvår med fokus på oprettelse af hverdagsrehabiliteringsmål - og ugentlig

Læs mere

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 BRUGERUNDERSØGELSE AF BORGERSERVICE I NYKØBING F, NYSTED, SAKSKØBING OG STUBBEKØBING EFTERÅRET 2014 Rapport til Byrådet fra de tre borgerorganisationer

Læs mere

Følgende er sagt af spillere på Ikast Sportstar College ikast-brande. Kasper Bjørn U17 E:

Følgende er sagt af spillere på Ikast Sportstar College ikast-brande. Kasper Bjørn U17 E: Følgende er sagt af spillere på Ikast Sportstar College ikast-brande. Kasper Bjørn U17 E: Man kan få en uddannelse samtidig med at man kan udvikle sig omkring sin sport og få god og seriøs træning. Jeg

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014 1 Kontaktpersonens navn: Den unges navn: Dato: 2 Boligforhold Profil 1: Jeg er meget tilfreds med at bo på Rismøllegården og har det godt med de andre beboere og personalet. Profil 2: Jeg er hovedsagligt

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse http://www.radikale.dk Det Radikale Venstre 25. februar 4 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.radikale.dk. Der

Læs mere

Side 1 af 15. Hvad viser diagrammerne? Resultatudtrækket er foretaget 20. april 2011

Side 1 af 15. Hvad viser diagrammerne? Resultatudtrækket er foretaget 20. april 2011 Resultatudtrækket er foretaget 20. april 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere