Den 13. november 2013 Sagsnr. 13/43493 KS: PMCH. Broager Vandværk Dyntvej Broager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den 13. november 2013 Sagsnr. 13/43493 KS: PMCH. Broager Vandværk Dyntvej Broager"

Transkript

1 Den 13. november 2013 Sagsnr. 13/43493 KS: PMCH Broager Vandværk Dyntvej Broager VVM-screening af etablering af en ny indvindingsboring og sløjfning af en eksisterende indvindingsboring. Sønderborg Kommune har den 30. september 2013 modtaget en ansøgning om tilladelse til at etablere en ny indvindingsboring og sløjfning af en eksisterende indvindingsboring for Broager Vandværk. Den nye indvindingsboring etableres på matr. nr Broager Ejerlav, Broager, som vandværket ejer. På matriklen har vandværket i forvejen 3 indvindingsboringer. Den nye boring skal erstatte boring DGU nr , som samtidigt sløjfes. Borestedet til den nye boring ligger ca. 25 m vest for boring DGU nr Vandværket begrunder ansøgningen med, at den eksisterende boring ikke yder tilstrækkeligt på grund af tilstoppet filter. Indvindingen fra den nye boring skal ske fra de dybereliggende primære magasiner i meters dybde. Boringen monteres med et Ø 225 mm pvc filter. Fra 2 m over filteret forsegles boringen med bentonit til terræn. Sønderborg Kommune AcadreOrganisationUnit Rådhustorvet Sønderborg T F Åbningstider: Mandag-onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Der etableres pumpeinstallationer og en ny råvandsstation ved boringen. Når den nye erstatningsboring er etableret, sløjfes den eksisterende boring. Sløjfningen foregår ved at fjerne fore- og filterrør. Boringen overbores til 20 m under terræn og fyldes med bentonit til terræn. Etablering af en ny vandforsyningsboring er opført på bilag 2, punkt 2c i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Dybdeboringer, navnlig: - Vandforsyningsboringer Ver. 2.4/ / AANN

2 Afgørelse Sønderborg Kommune vurderer på baggrund af en VVM-screening, at etablering af en ny indvindingsboring til Broager Vandværk og sløjfning af den eksisterende indvindingsboring ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen offentliggøres på Sønderborg Kommunes hjemmeside den 13. november /3 Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse men en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en VVM-proces, før kommunen kan træffe afgørelse i sagen. Gennemførelse af projektet kan derfor forudsætte godkendelse efter anden lovgivning, f.eks godkendelsesbekendtgørelsen. Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som A. Højfeldt A/S, på vegne af Broager Vandværk, har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, der er gældende på screeningstidspunktet. Hvis projektet ændres i forhold til ovenstående forudsætninger, er Broager Vandværk eller dennes rådgiver forpligtet til, at anmelde de påtænkte ændringer jf. VVM-bekendtgørelsens 2 med henblik på at få afgjort, om ændringen udløser VVM-pligt. Klagevejledning Sønderborg Kommunes afgørelse om, at etablering af en ny indvindingsboring og sløjfning af en eksisterende indvindingsboring ikke er VVM-pligtig, kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål jf. planlovens 58, stk. 1 nr. 4. En eventuel klage skal sendes elektronisk til Alternativt sendes den pr. post til: Vand & Jord Sønderborg Kommune Rådhustorvet Sønderborg Klagen skal være modtaget senest onsdag den 11. december 2013 kl. 15. Vand & Jord sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med det materiale, der ligger til grund for sagens bedømmelse. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr på 500 kr. Natur- og Miljøklagenævnet sender en opkrævning af gebyret direkte til klageren, når nævnet har modtaget klagen fra Vand & Jord. Du skal bruge denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder først behandlingen af klagen, når gebyret er indbetalt. Bliver gebyret ikke betalt på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afviser Natur- og Miljøklagenævnet klagen. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

3 Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis: 1. klagesagen fører til, at klagenævnet ændrer eller ophæver den påklagede afgørelse. 2. I får helt eller delvis medhold i klagen, eller 3. klagenævnet afviser klagen som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. I får dog ikke gebyret tilbage, hvis den eneste ændring er, at fristen i en afgørelse er forlænget på grund af klagenævnets sagsbehandlingstid. Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at betale gebyret tilbage, hvis: 1. I trækker klagen tilbage, fordi der er indledt forhandlinger om projekttilpasninger mellem afgørelsens adressat og/eller afdeling Vand & Jord. 2. I af anden grund trækker jeres klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret betales dog ikke tilbage, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod, fx hvis I trækker klagen tilbage meget sent, herunder efter at I har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 3/3 Civilt søgsmål Et eventuelt sagsanlæg skal i følge planlovens 62 stk. 1, være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at den endelige afgørelse foreligger. Kopi af afgørelsen er sendt til: Danmarks Naturfredningsforening - Danmarks Sportsfiskerforbund - Venlig hilsen Jakob Kudsk T Bilag: VVM-screening

4 VVM-screening af: Broager Vandværk Dyntvej Broager Broager Vandværk ønsker at etablere en ny indvindingsboring, som erstatning for indvindingsboring DGU , som ikke længere yder tilstrækkeligt med vand. Den nye erstatningsboring ønskes placeret ca. 30 meter vest for DGU på samme matrikel 1017, Broager Ejerlav, Broager. Boringen forventes at blive ca. 75 m dyb afhængigt af placeringen af de vandførende sandlag. Boring sløjfes og forsegles med bentonit. Skema 1 Skemaet vurderer projektets karakteristika og geografiske placering. Hvis der svares ja til nogle af nedenstående forhold, skal de vurderes yderligere i skema 2. Kriterier Ja Nej Vurdering 1 Projektets karakteristika Oplysninger om fysisk rumlige forhold, som oplysninger om drift og proces. Heri indgår brugen af råstoffer, affaldsproduktion, forurening og gener samt risikoen for uheld. Beskrivelse af vurdering Skriv en kort begrundelse for vurderingen. Både for ja og nej a. Anlæggets dimensioner Boringens dybde bliver dybere (ca. 25 m) og filterdiameter ændres fra 200 mm til 225 mm i forhold til eksisterende boring DGU b. Kumulation med andre projekter Der er ikke risiko for påvirkning på andre nuværende eller igangværende projekter c. Anvendelsen af naturressourcer Indvinding af grundvand d. Affaldsproduktion Ikke relevant e. Forurening og gener Nærmeste nabo ligger mere end 100 m fra boringen. f. Risikoen for uheld, navnlig under hensyntagen til de anvendte stoffer og teknologier 2 Projektets placering Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der bliver berørt af projektet a. Nuværende arealanvendelse Anlæggets drift omfatter strøm og grundvand. Ingen af disse vil medføre en yderligere påvirkning af miljøet. På jordoverfladen fylder råvandsstationen omkring boringen ca. 1 m² Ver. 1.1, , LMJE

5 b. Naturressourcernes relative rigdom, kvalitet og regenereringskapacitet i området c. Det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på: Der er ingen hydraulisk kontakt med jordoverfladen og de øvre lag 1. Vådområder Den nye boring bliver dybere og vil således hente grundvand fra et dybere magasin end den eksisterende boring Det er derfor usandsynligt, at der vil ske en påvirkning på nærmeste vådområde ca. 360 m sydvest for den nye borings placering 2. Kystområder Kysten ligger ca. 1,0 km øst for boringen. Ingen risiko for påvirkning. 3. Bjerg- og skovområder Ikke relevant 4. Reservater og naturparker Ikke relevant 5. Områder, der er registreret, beskyttet eller fredet ved national lovgivning, EFfuglebeskyttelsesområder og habitatområder. 6. Områder, hvor de fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Vemmingbund ligger ca. 1 km øst for boringen. Ingen risiko for påvirkning. Ingen beskyttede naturtyper nærmere end 360 m 7. Tætbefolkede områder Ikke relevant 8. Vigtige landskaber Ikke relevant Side 2 af 3

6 Skema 2 Skemaet omfatter den potentielle miljøpåvirkning og angiver således, om og hvordan projektet må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning. Angiv med krys hvis det jf. ja erne fra skema 1, vurderes at anlægget kan få en væsentlig indvirkning på miljøet i relation til følgende påvirkninger: 1a 1c Omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres) - - Grænseoverskridende karakter - - Grad og -kompleksitet - - Sandsynlighed - - Varighed, hyppighed og reversibilitet - - Bemærkninger til skema 2 1a Anlæggets dimensioner Den eksisterende boring DGU har en dybde på 51 m og indvinder vand fra 16,4 22,4 meters dybde. Den nye erstatningsboring bliver dybere (ca. 75 m) og det er meningen at grundvandet skal hentes fra et dybere grundvandsmagasin, som de øvrige indvindingsboringer på kildepladsen (DGU og DGU ) indvinder fra. Filterdiameteren bliver 225 mm hvilket er 25 mm større end Da grundvandet hentes fra et dybereliggende magasin er det usandsynligt at anlæggets dimensioner vil føre til en væsentlig virkning på miljøet. 1c Anvendelsen af naturressourcer Naturressourcen er grundvand, hvor der løbende bliver dannet nyt. Igennem de seneste 12 år har der været en indvinding på m 3. Indvindingen er sket, uden at det har medført nogen registrering af negative og uhensigtsmæssige miljømæssige konsekvenser eller mangel på grundvand. Da erstatningsboringen erstatter boring vil den samlede indvinding fra kildepladsen ikke afvige fra dette interval. Det vurderes konkret, at den nye borings indvinding, fra det aktuelle grundvandsmagasin ikke vil have nogen utilsigtede negative konsekvenser for miljøet. Side 3 af 3

Agnete og Tom Bonnesen Nørremark 3 Kær 6400 Sønderborg. VVM-screening af solcelleanlæg på terræn på Nørremark 3, 6400 Sønderborg.

Agnete og Tom Bonnesen Nørremark 3 Kær 6400 Sønderborg. VVM-screening af solcelleanlæg på terræn på Nørremark 3, 6400 Sønderborg. Agnete og Tom Bonnesen Nørremark 3 Kær 6400 Sønderborg VVM-screening af solcelleanlæg på terræn på Nørremark 3, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2014 modtaget ansøgning om etablering

Læs mere

/ Hans Jørgen Hansen Midtkobbel 1, Kegnæs 6470 Sydals

/ Hans Jørgen Hansen Midtkobbel 1, Kegnæs 6470 Sydals 12-07-2013 13/14450 Hans Jørgen Hansen Midtkobbel 1, Kegnæs 6470 Sydals VVM-screening af solcelleanlæg på tag på matr. nr. 36 Nygård, Kegnæs, 6470 Sydals, der ligger på Bredsten 4, 6470 Sydals Sønderborg

Læs mere

/ Lorens Peter Lorenzen Avnbøløstenvej 69A 6400 Sønderborg

/ Lorens Peter Lorenzen Avnbøløstenvej 69A 6400 Sønderborg 25-10-2013 13/29099 Lorens Peter Lorenzen Avnbøløstenvej 69A VVM-screening af 160 kw solcelleanlæg Avnbøløstenvej 69A, Sønderborg Kommune har den 9. juli 2013 modtaget ansøgning om opførelse af solcelleanlæg

Læs mere

VVM-screening af fjernvarmeforsyning af 70 boliger i Katkær ved Hørup, 6470 Sydals

VVM-screening af fjernvarmeforsyning af 70 boliger i Katkær ved Hørup, 6470 Sydals 29-04-2013 13/10907 Sønderborg Fjernvarme Nørrekobbel 54 6400 Sønderborg VVM-screening af fjernvarmeforsyning af 70 boliger i Katkær ved Hørup, 6470 Sydals Sønderborg Fjernvarme har den 5. februar 2013

Læs mere

VVM screening af solcelleanlæg på terræn på Buskmosevej 27, 6300 Gråsten

VVM screening af solcelleanlæg på terræn på Buskmosevej 27, 6300 Gråsten 21-06- 2013 13/12536 Christian Wildenschild Buskmosevej 27, Rinkenæs 6300 Gråsten VVM screening af solcelleanlæg på terræn på Buskmosevej 27, 6300 Gråsten Sønderborg Kommune har 12. marts 2013 modtaget

Læs mere

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg 13-maj 2013 13/18571 Sloth Møller Møllegade 56 6400 Sønderborg VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune har 16. april 2013 modtaget ansøgning

Læs mere

1 - Anmelderskema vandindving. Hører til journalnummer: P Udskrevet den

1 - Anmelderskema vandindving. Hører til journalnummer: P Udskrevet den 1 - Anmelderskema vandindving 1 2 3 4 5 6 7 2 - Screeningsafgørelse Vurdering af pligt til udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport i henhold til 15 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af

Læs mere

/ Jens Ole Bladt Nørre Landevej 44 Kegnæs 6470 Sydals

/ Jens Ole Bladt Nørre Landevej 44 Kegnæs 6470 Sydals -0-0 / Jens Ole Bladt Nørre Landevej Kegnæs 0 Sydals VVM-screening af solcelleanlæg på mark matr. nr. Nygård, Kegnæs, ved ejendommen Kongshoved, Nørre Landevej, 0 Sydals Sønderborg Kommune har den. marts

Læs mere

/ Keld Warnecke Søndertoft 57 Tørsbøl 6300 Gråsten. VVM screening af solcelleanlæg på terræn på Søndertoft 57, 6300 Gråsten

/ Keld Warnecke Søndertoft 57 Tørsbøl 6300 Gråsten. VVM screening af solcelleanlæg på terræn på Søndertoft 57, 6300 Gråsten 06-06-2013 13/14007 Keld Warnecke Søndertoft 57 Tørsbøl 6300 Gråsten VVM screening af solcelleanlæg på terræn på Søndertoft 57, 6300 Gråsten Sønderborg Kommune har 20. marts 2013 modtaget ansøgning om

Læs mere

Begrundelsen for afgørelsen fremgår at nedenstående vurderingsafsnit.

Begrundelsen for afgørelsen fremgår at nedenstående vurderingsafsnit. Danrice A/S Odensevej 16 5853 Ørbæk Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk VVM-screening af ammoniak-køleanlæg på Danrice A/S beliggende

Læs mere

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg, se bilag 1.

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg, se bilag 1. Center Natur og Miljø Søren Otte Sørupgårdsvej 4, Sørup 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-P19-8-13 Ref.: Grethe Andreasen

Læs mere

Denne afgørelse kan påklages efter Planlovens bestemmelser se klagevejledning.

Denne afgørelse kan påklages efter Planlovens bestemmelser se klagevejledning. Elsam Engineering A/S DONG Energy A/S Skærbækværket Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00077 Ref. klhou 21. juni 2007 VVM-screening af etablering og drift af ny

Læs mere

/30581 KS: aann. Augustenborg Fjernvarme A.m.b.a. Møllegade Broager. Sønderborg Kommune. Afgørelse om ikke til skade for miljøet

/30581 KS: aann. Augustenborg Fjernvarme A.m.b.a. Møllegade Broager. Sønderborg Kommune. Afgørelse om ikke til skade for miljøet 22-08-2014 KS: aann Augustenborg Fjernvarme A.m.b.a. Møllegade 18 6440 Broager Afgørelse om ikke til skade for miljøet Sønderborg Kommune har den 5. august 2014 modtaget en vvmanmeldelse fra Augustenborg

Læs mere

VVM screening af vandindvindingsboring og afgørelse om VVM-pligt

VVM screening af vandindvindingsboring og afgørelse om VVM-pligt Peder Dalgas Nissen Hesteløkken 5A Øster Gejl 6340 Kruså Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 09-12-2014 Sagsnr.: 14/34755 Dok.løbenr.: 341195/14 Kontakt: Gitte Bojesen Lund Direkte tlf.:

Læs mere

VVM screening til tilladelse til markvanding

VVM screening til tilladelse til markvanding Miljø og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Janne Louise Brunebjerg Direkte 7257 7787 jlb@jammerbugt.dk 31-03-2009 Sagsnr.: 1849-58560

Læs mere

Hvis der svares ja til nogle af nedenstående forhold, skal de vurderes yderligere i skema 2.

Hvis der svares ja til nogle af nedenstående forhold, skal de vurderes yderligere i skema 2. VVM-screening af: Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg Danfoss A/S har søgt om byggetilladelse til at opføre en containergård ved E3 i Elsmark. Der skal etableres en 272 m 2 befæstet og overdækket

Læs mere

Screening for VVM-pligt af fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding

Screening for VVM-pligt af fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding Center Natur og Miljø Finn Søgaard Bustedvej 16, Albæk 9541 Suldrup mail: solvang@rebild.dk Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-P19-2514-09

Læs mere

VVM screening af vandindvindingsboring og afgørelse om VVM-pligt

VVM screening af vandindvindingsboring og afgørelse om VVM-pligt Mathias Robert Bech Jessen Lovtrup Vestermark 25 6360 Tinglev Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 20-04-2015 Sagsnr.: 14/36635 Dok.løbenr.: 36075/15 Kontakt: Gitte Bojesen Lund Direkte

Læs mere

Thomas Ring Carlsen Gl. Ingstrupvej Løkken

Thomas Ring Carlsen Gl. Ingstrupvej Løkken Thomas Ring Carlsen Gl. Ingstrupvej 55 9480 Løkken Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Afgørelse om at afbrænding af fyrværkeriaffald på REFA i Nykøbing Falster ikke er VVM-pligtig

Afgørelse om at afbrænding af fyrværkeriaffald på REFA i Nykøbing Falster ikke er VVM-pligtig I/S REFA Plan- og virksomhedsområdet Energivej 4 J.nr. ROS-200-00054 4800 Nykøbing Falster Ref. Kigni smm@refa.dk Den 13. oktober 2008 Afgørelse om at afbrænding af fyrværkeriaffald på REFA i Nykøbing

Læs mere

Hvis der svares ja til nogle af nedenstående forhold, skal de vurderes yderligere i skema 2.

Hvis der svares ja til nogle af nedenstående forhold, skal de vurderes yderligere i skema 2. VVM-screening af: Universe Science Park Mads Patent Vej 1 6430 Nordborg Universe Science Park har ansøgt om at udvide forlystelsesparken med en ny aktivitet - Pieline Land - som er et bymiljø med inspiration

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B. Danish Crown A/S Langbro 7b, Blans 6400 Sønderborg Virksomheder J.nr. MST-1270-01892 Ref. metho/hemhe Den 24. februar 2016 Afgørelse om VVM-pligt for etablering af ny betontank til spildevand Miljøstyrelsen

Læs mere

VVM-screening af vandindvindingsboring og afgørelse om VVM-pligt

VVM-screening af vandindvindingsboring og afgørelse om VVM-pligt Miljø Dato: 6. december 2016 Sagsnr.: 16/20749 Sagsbehandler: Anette Juel Nielsen Direkte tlf.: 73767110 E-mail: ajni@aabenraa.dk VVM-screening af vandindvindingsboring og afgørelse om VVM-pligt VVM-screening

Læs mere

VVM screening af vandindvindingsboring og afgørelse om VVM-pligt

VVM screening af vandindvindingsboring og afgørelse om VVM-pligt Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Dato: 17-03-2015 Sagsnr.: 15/1468 Dok.løbenr.: 58232/15 Sagsbehandler: Lone Marie Thomsen Direkte tlf.: 73767151 E-mail: lmth@aabenraa.dk VVM screening af vandindvindingsboring

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Almagerbakke 22, 3660 Stenløse

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Almagerbakke 22, 3660 Stenløse Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Almagerbakke 22, 3660 Stenløse 1. Projektbeskrivelse Ansøger KFUM spejderne, 1. Lyngby gruppe, v. Niels Jensen Anlæg Boring/brønd DGU

Læs mere

Afgørelse om at anlægget ikke er VVM-pligtigt

Afgørelse om at anlægget ikke er VVM-pligtigt Glesborg Vandværk v. Lars Nielsen CVR.: 33929803 Afdeling: Erhverv og miljø Dato: 10. april 2018 Reference: Peter Thastum Tlf.: 89594006 E-mail: pet@norddjurs.dk Journalnr.: 18/77 Afgørelse om at anlægget

Læs mere

VVM screening af vandindvindingsboring og afgørelse om VVM-pligt

VVM screening af vandindvindingsboring og afgørelse om VVM-pligt Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Dato: 07-12-2014 Sagsnr.: 14/32837 Dok.løbenr.: 338296/14 Sagsbehandler: Lone Marie Thomsen Direkte tlf.: 73767151 E-mail: lmth@aabenraa.dk VVM screening af vandindvindingsboring

Læs mere

VVM-screening af transmissionsledning fra solvarmeanlæg på Kulvej til Aulum Fjernvarme, Kulvej 5, 7490 Aulum

VVM-screening af transmissionsledning fra solvarmeanlæg på Kulvej til Aulum Fjernvarme, Kulvej 5, 7490 Aulum TEKNIK OG MILJØ Aulum Fjernvarme AMBA Rugbjergvej 3 7490 Aulum Att.: Esben Nagsted Brev sendt pr. mail til [esben@aulumfjernvarme.dk] VVM-screening af transmissionsledning fra solvarmeanlæg på Kulvej til

Læs mere

VVM-screening af vandindvindingsboring og afgørelse om VVM-pligt

VVM-screening af vandindvindingsboring og afgørelse om VVM-pligt Miljø Dato: 2. november 2016 Sagsnr.: 11/5114 Sagsbehandler: Anette Juel Nielsen Direkte tlf.: 73767110 E-mail: ajni@aabenraa.dk VVM-screening af vandindvindingsboring og afgørelse om VVM-pligt VVM-screening

Læs mere

Miljøgodkendelse af Ræs for hjertet på Padborg Park, Flyvepladsen 10, 6330 Padborg, matr.nr. 362 Kragelund Ejerlav, Bov Sogn, Aabenraa Kommune

Miljøgodkendelse af Ræs for hjertet på Padborg Park, Flyvepladsen 10, 6330 Padborg, matr.nr. 362 Kragelund Ejerlav, Bov Sogn, Aabenraa Kommune Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 17-08-2017 Sagsnr.: 17/19770 Kontakt: Lene Lyster Hansen Direkte tlf.: 7376 7044 E-mail: lha@aabenraa.dk

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Damvadvej 51, 3670 Veksø Sjælland

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Damvadvej 51, 3670 Veksø Sjælland Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Damvadvej 51, 3670 Veksø Sjælland 1. Projektbeskrivelse Ansøger Helle Christiansen Anlæg DGU nr. 200.1381 Placering Matrikel nr. 41a,

Læs mere

Risø DTU Att.: Chrisitan Henriksen Frederiksborgvej Roskilde. VVM-screening vindmølle ved Risø

Risø DTU Att.: Chrisitan Henriksen Frederiksborgvej Roskilde. VVM-screening vindmølle ved Risø Risø DTU Att.: Chrisitan Henriksen Frederiksborgvej 399 4000 Roskilde Plan og Udvikling Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk

Læs mere

Notat. VVM-screening for oplag og nedknusning af betonbrokker Thorbjørn Kjær, Almstokvej 10, Billund. Baggrund for sagen

Notat. VVM-screening for oplag og nedknusning af betonbrokker Thorbjørn Kjær, Almstokvej 10, Billund. Baggrund for sagen Notat VVM-screening for oplag og nedknusning af betonbrokker Thorbjørn Kjær, Almstokvej 10, Billund. Baggrund for sagen Thorbjørn Kjær har den 11. august 2008 indgivet ansøgning om miljøgodkendelse til

Læs mere

Afgørelse om ikke- VVM-pligt i forbindelse med etablering af en boring til markvanding

Afgørelse om ikke- VVM-pligt i forbindelse med etablering af en boring til markvanding Allelev Hovgaard I/S v/ Steen og Per Kristensen CVR. nr. 26530849 Afdeling: Erhverv og miljø Dato: 14-01-2019 Reference: Mai Hansen Tlf.: 89 59 40 09 E-mail: maih@norddjurs.dk Journalnr.: 18/16110 Afgørelse

Læs mere

Afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt

Afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt Trustrup-Lyngby Vandværk Att. Michael Meldgaard Christensen CVR nr. 18811510 Afdeling: Erhverv og miljø Dato: 03-10-2018 Reference: Mai Hansen Tlf.: 89 59 40 09 E-mail: maih@norddjurs.dk Journalnr.: 18/6946

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for A.P. Grønt, Søgårdsvej, matr.nr. 18m, Ølstykke By, Ølstykke

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for A.P. Grønt, Søgårdsvej, matr.nr. 18m, Ølstykke By, Ølstykke Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for A.P. Grønt, Søgårdsvej, matr.nr. 18m, Ølstykke By, Ølstykke 1. Projektbeskrivelse Ansøger Per og Annette Hardenberg, AP Grønt Anlæg

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Gartneriet Nestler ApS, Lillevang 1, 3650 Ølstykke

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Gartneriet Nestler ApS, Lillevang 1, 3650 Ølstykke Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Gartneriet Nestler ApS, Lillevang 1, 3650 Ølstykke 1. Projektbeskrivelse Ansøger Thomas Nestler Høyer Anlæg DGU nr. 199.438 Placering

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B. Scanola A/S Tongavej 1, 8000 Aarhus C Virksomheder J.nr. MST-1270-01337 Ref. linha/dossu Den 29. januar 2015 Afgørelse om at produktionsudvidelse ikke er VVM-pligtig Miljøstyrelsen har den 15. september

Læs mere

DONG Energy, Nybro Gasbehandlingsanlæg har søgt om godkendelse til, at anvende kedel B som hovedkedel og kedel A som stand-by kedel.

DONG Energy, Nybro Gasbehandlingsanlæg har søgt om godkendelse til, at anvende kedel B som hovedkedel og kedel A som stand-by kedel. DONG Energy, Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00238 Ref. anjhe/anaar Den 15. juni 2010 VVM-screening af ændring på kedelanlæg DONG Energy,

Læs mere

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål.

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål. TEKNIK OG MILJØ Aqua System A/S Avnvej 14 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8085 mikht@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 01.16.04-P00-2-15 VVM-screening

Læs mere

Afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt

Afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt Gjesing Vandværk Att: Klaus Sanko Auningvej 73 8963 Auning Afdeling: Byg og miljø Dato: 13. juni 2019 Reference: Per V. Misser Tlf.: 8959 4020 E-mail: pvm@norddjurs.dk Journalnr.: 18/11394 Afgørelse om,

Læs mere

Sønderborg Kommune Bygninger og Energi, att. Anders Lyngby Rådhustorvet Sønderborg

Sønderborg Kommune Bygninger og Energi, att. Anders Lyngby Rådhustorvet Sønderborg Sønderborg Kommune Bygninger og Energi, att. Anders Lyngby Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg VVM-screening af etablering af et Multikulturhus på Sønderborg Nordhavn, Nørre Havnegade 66, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Afgørelse Egedal Kommune vurderer, at jordvoldene kan etableres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM).

Afgørelse Egedal Kommune vurderer, at jordvoldene kan etableres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM). 1. VVM-screening af jordvolde ved Frederikssundsmotorvejen efter Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006. 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Boris Kjeldsen, Råbrovej

Læs mere

Afgørelse Egedal Kommune vurderer, at vandhullet kan etableres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM).

Afgørelse Egedal Kommune vurderer, at vandhullet kan etableres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM). VVM-screening af sø efter Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006. 1. Projektbeskrivelse Den 30. september 2016 Sagsnummer 16/14340 Ansøger Anlæg Placering Ejer Peter Bang Vind, Nordre

Læs mere

Hede Danmark Heine Fischer Møller. VVM-screening af skovrejsning

Hede Danmark Heine Fischer Møller. VVM-screening af skovrejsning Hede Danmark Heine Fischer Møller VVM-screening af skovrejsning Billund Kommune har modtaget materiale til brug for en VVM-screening af skovrejsningsprojekt på matr. nr. 20a, Vorbasse, Vorbasse by, tilhørende

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.com Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015 Afgørelse om at etablering af tilbygning

Læs mere

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg med tilhørende VVMredegørelse,

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg med tilhørende VVMredegørelse, Center Natur og Miljø Laust Krejberg Elbjergvej 71, Holmgaard 9610 Nørager Til: uldal-krejberg@dlgtele.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-P19-10-14

Læs mere

Uniscrap A/S Plutovej 3 8500 Grenaa. Afgørelse om at shredning af miljø-behandlede biler indeholdende glasruder og plastkofangere ikke er VVM-pligtig

Uniscrap A/S Plutovej 3 8500 Grenaa. Afgørelse om at shredning af miljø-behandlede biler indeholdende glasruder og plastkofangere ikke er VVM-pligtig Uniscrap A/S Plutovej 3 8500 Grenaa Aarhus J.nr. MST-1270-00318 Ref. marip/tasme Den 4. maj 2011 Afgørelse om at shredning af miljø-behandlede biler indeholdende glasruder og plastkofangere ikke er VVM-pligtig

Læs mere

Bodil Nielsen Thorlundvej 16 7361 Ejstrupholm. 4. april 2013

Bodil Nielsen Thorlundvej 16 7361 Ejstrupholm. 4. april 2013 Bodil Nielsen Thorlundvej 16 7361 Ejstrupholm 4. april 2013 Svarbrev på høring vedrørende skovrejsning på Thorlundvej 16, 7361 Ejstrupholm I har den 22. marts 2013 bedt Ikast-Brande om at vurdere den følgende

Læs mere

Klageadgang Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet

Klageadgang Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet BILAG 2 - AFGØRELSE OM VVM PLIGT Der er søgt om 3200 m3 grundvand pr. år fra boringen med DGU nr. 79.168, som er beliggende på Langskovvej 17, men ejes af Langskovvej 21, 8370 Hadsten Anlægget er omfattet

Læs mere

Klageadgang Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet

Klageadgang Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet Bilag 3 - AFGØRELSE OM VVM PLIGT Der er søgt om fornyelse og forøgelse af tilladelse til indvinding af 4.500 m 3 grundvand pr. år fra boringen med DGU nr. 88.672 på Vestergårdsvej 77, 8472 Sporup. Der

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand, til drikkevand og vanding på Smørum Golfcenter

Notat om VVM-screening af ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand, til drikkevand og vanding på Smørum Golfcenter Notat om VVM-screening af ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand, til drikkevand og vanding på Smørum Golfcenter 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Smørum Golfklub Vandforsyningsboring

Læs mere

Afgørelse Fjernvarmeforsyning af Nyt OUH vurderes ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet, og der udarbejdes derfor ikke en VVM-redegørelse.

Afgørelse Fjernvarmeforsyning af Nyt OUH vurderes ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet, og der udarbejdes derfor ikke en VVM-redegørelse. Fjernvarme Fyn A/S Kopi: NGF Nature Energy Distribution A/S By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk Notat

Læs mere

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye VVM-screening i henhold til 3, stk. 1 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Læs mere

Hjørring Kommune har modtaget anmeldelse af etablering af rekreativt bakkelandskab på ejendommen matr.nr. 1a V. Tirup By, Skt. Olai.

Hjørring Kommune har modtaget anmeldelse af etablering af rekreativt bakkelandskab på ejendommen matr.nr. 1a V. Tirup By, Skt. Olai. Hjørring Kommune Materielgården, Hjørring Kommune Vesterhedevej 251 9800 Hjørring Att: Jens Baggesen TeamVandogJord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon72333333 Fax72333030 hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Hvis indvindingen til den tid ønskes fortsat, skal der søges om fornyet tilladelse.

Hvis indvindingen til den tid ønskes fortsat, skal der søges om fornyet tilladelse. Hjørring Kommune Peter Andersen Haurholmvej 380 9760 Vrå Teknik & Miljø, Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 65 70 Fax 72 33 30 30 landzone@hjoerring.dk www.hjoerring.dk

Læs mere

Der er søgt om tilladelse til at etablere erstatningsboring og at indvinde 200 m 3 grundvand om året fra denne.

Der er søgt om tilladelse til at etablere erstatningsboring og at indvinde 200 m 3 grundvand om året fra denne. Center Natur og Miljø Joan Bandholst Rampes Sejlstrup Hedevej 7, Sejlstrup 9520 Skørping Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-P19-8-15 Ref.:

Læs mere

Dispensation til midlertidig forøgelse af indvinding til markvanding i 2018

Dispensation til midlertidig forøgelse af indvinding til markvanding i 2018 Esben Øvle Kristensen CVR.: 16102083 Afdeling: Byg og miljø Dato: 30. januar 2019 Reference: Per V. Misser Tlf.: 8959 4020 E-mail: pvm@norddjurs.dk Journalnr.: 18/12928 Dispensation til midlertidig forøgelse

Læs mere

Morsø Spildevand A/S Nørregade Nykøbing. AFGØRELSE - Ikke krav om miljøkonsekvensvurdering af nyt vandløb

Morsø Spildevand A/S Nørregade Nykøbing. AFGØRELSE - Ikke krav om miljøkonsekvensvurdering af nyt vandløb Morsø Spildevand A/S Nørregade 3 7900 Nykøbing Dato 10-10-2018 Sagsnr: 773-2018-15118 AFGØRELSE - Ikke krav om miljøkonsekvensvurdering af nyt vandløb MORSØ KOMMUNE I forbindelse med problemer med grundvand

Læs mere

Afgørelse om ikke- VVM-pligt i forbindelse med tilladelse til vanding med grundvand fra anlæg beliggende Århusvej 75, 8500 Grenaa

Afgørelse om ikke- VVM-pligt i forbindelse med tilladelse til vanding med grundvand fra anlæg beliggende Århusvej 75, 8500 Grenaa Hessel Landbrug Aps Matr. nr. 1qe Hessel Hgd., Ålsø Afdeling: Erhverv og miljø Dato: 21-12-2018 Reference: Mai Hansen Tlf.: 89 59 40 09 E-mail: maih@norddjurs.dk Journalnr.: 12/25136 Afgørelse om ikke-

Læs mere

Afgørelse om ikke- VVM-pligt i forbindelse med tilladelse til vanding med grundvand fra anlæg beliggende Høbjergvej 7, 8500 Grenaa

Afgørelse om ikke- VVM-pligt i forbindelse med tilladelse til vanding med grundvand fra anlæg beliggende Høbjergvej 7, 8500 Grenaa Peter Drejer Nielsen Matr. nr. 11c Høbjerg By, Ålsø Afdeling: Erhverv og miljø Dato: 26-11-2018 Reference: Mai Hansen Tlf.: 89 59 40 09 E-mail: maih@norddjurs.dk Journalnr.: 18/14290 Afgørelse om ikke-

Læs mere

VVM-screening af vandindvindingsboring og afgørelse om VVM-pligt

VVM-screening af vandindvindingsboring og afgørelse om VVM-pligt Natur Dato: 26-04-2017 Sagsnr.: 16/45528 Sagsbehandler: Lone Marie Thomsen Direkte tlf.: 7376 7151 E-mail: lmth@aabenraa.dk VVM-screening af vandindvindingsboring og afgørelse om VVM-pligt VVM-screening

Læs mere

/13105 KS: lmje. LINAK Smedevænget Nordborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41

/13105 KS: lmje. LINAK Smedevænget Nordborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 27-09-2013 13/13105 KS: lmje LINAK Smedevænget 8 6430 Nordborg Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 Miljøafdelingen har gennemgået virksomhedens miljøgodkendelse fra december 2011, da man på et miljøtilsyn

Læs mere

Torben Thomsen Trædemarkvej 5. VVM-screening af anmeldt skovrejsning

Torben Thomsen Trædemarkvej 5. VVM-screening af anmeldt skovrejsning Torben Thomsen Trædemarkvej 5 7200 Grindsted VVM-screening af anmeldt skovrejsning Billund Kommune har den 30. august 2017 modtaget en ansøgning om skovrejsning på Trædemarkvej 7, 7200 Grindsted, del af

Læs mere

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg med tilhørende VVMredegørelse,

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg med tilhørende VVMredegørelse, Center Natur og Miljø Jørgen Wittrup Enggårdsvej 35, Sørup 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-K08-78-13 Ref.: Grethe Andreasen

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for markvanding, ved Søris A/S, Sørisvej 2A, 3650 Ølstykke

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for markvanding, ved Søris A/S, Sørisvej 2A, 3650 Ølstykke Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for markvanding, ved Søris A/S, Sørisvej 2A, 3650 Ølstykke 1. Projektbeskrivelse Ansøger Søris A/S Anlæg Boring DGU nr. 192.982 og 192.1312

Læs mere

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282564 apr55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

VVM-screening af skovrejsning Blåbjergvej 2A 7200 Grindsted

VVM-screening af skovrejsning Blåbjergvej 2A 7200 Grindsted VVM-screening af skovrejsning Blåbjergvej 2A 7200 Grindsted Billund Kommune har fra konsulent, modtaget materiale til brug for en VVMscreening af skovrejsningsprojekt på matr. nr. 8c, Filskov By, Filskov,

Læs mere

TILLÆG TIL VANDINDVINDINGSTILLADELSE AF 8. MARTS 2013

TILLÆG TIL VANDINDVINDINGSTILLADELSE AF 8. MARTS 2013 Michael Jensen Sall Skovvej 11 8450 Hammel 3. november 2016 Sagsbehandler: Rita Liin Sagsnr. 710-2012-16263 Dokument nr. 710-2016-322591 TILLÆG TIL VANDINDVINDINGSTILLADELSE AF 8. MARTS 2013 Ansøgning

Læs mere

Dispensation til midlertidig forøgelse af indvinding til markvanding i 2018

Dispensation til midlertidig forøgelse af indvinding til markvanding i 2018 Peder Byskov CVR.: 39321858 Afdeling: Byg og miljø Dato: 27. februar 2019 Reference: Per V. Misser Tlf.: 8959 4020 E-mail: pvm@norddjurs.dk Journalnr.: 18/12928 Dispensation til midlertidig forøgelse af

Læs mere

Ejner Bager Sildeballe 2 8305 Samsø. Natur og Miljø. Den 22/11 2012

Ejner Bager Sildeballe 2 8305 Samsø. Natur og Miljø. Den 22/11 2012 Ejner Bager Sildeballe 2 8305 Samsø Den 22/11 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Screening for VVM-pligt af reservoirer på matr.nre. 11u og 13a Besser By, Besser. Afgørelse om ikke-vvm

Læs mere

VVM-screening af ansøgning om miljøgodkendelse af varmeværket Maglevad 3.

VVM-screening af ansøgning om miljøgodkendelse af varmeværket Maglevad 3. VVM-screening af ansøgning om miljøgodkendelse af varmeværket Maglevad 3. 1. Projektbeskrivelse Ansøger Egedal Fjernvarme A/S Anlæg Varmeværk Maglevad 3 Placering Dam Holme 4B, 3660 Stenløse Ejer Egedal

Læs mere

Screening for VVM-pligt af midlertidig grundvandssænkning på Tvorupvej 7, 9520 Skørping

Screening for VVM-pligt af midlertidig grundvandssænkning på Tvorupvej 7, 9520 Skørping Center Natur og Miljø REBILD VAND & SPILDEVAND A/S Sverriggårdsvej 3 9520 Skørping Sendt på mail til forsyning@rebildforsyning.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

VVM-screening TEKNIK OG MILJØ

VVM-screening TEKNIK OG MILJØ VVM-screening i henhold til 3, stk. 1 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads København Ø. Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S

Banedanmark Amerika Plads København Ø. Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S Teknisk forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Screening for VVM pligt jævnfør

Læs mere

Dispensation til midlertidig forøgelse af markvandingstilladelse i 2018

Dispensation til midlertidig forøgelse af markvandingstilladelse i 2018 Norddjurs Golfklub Nordkystvejen 10 8961 Allingåbro Afdeling: Erhverv og miljø Dato: 23.08.2018 Reference: Mai Hansen Tlf.: 89 59 40 09 E-mail: maih@norddjurs.dk Journalnr.: 18/12928 Dispensation til midlertidig

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Ledøje Vandværk

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Ledøje Vandværk Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Ledøje Vandværk 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ledøje Vandværk Ledøje Vandværk Drikkevandsboringer med DGU nr. 200.2998,

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Buresø Vandværk

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Buresø Vandværk Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Buresø Vandværk 1. Projektbeskrivelse Ansøger Buresø Vandværk Anlæg Boringer med DGU nr. 193.212, 193.1227 Placering Hhv. matrikel nr.

Læs mere

Dispensation til midlertidig forøgelse af indvinding til markvanding i 2018

Dispensation til midlertidig forøgelse af indvinding til markvanding i 2018 Mogens Hjort Jensen CVR.: 17725106 Afdeling: Erhverv og miljø Dato: 13-08-2018 Reference: Peter Thastum Tlf.: 89594006 E-mail: pet@norddjurs.dk Journalnr.: 18/12928 Dispensation til midlertidig forøgelse

Læs mere

Tommy Sørensen Mellerup 15, Alsted 7900 Nykøbing M Afgørelse om miljøvurdering, Mellerup 15, Alsted, 7900 Nykøbing

Tommy Sørensen Mellerup 15, Alsted 7900 Nykøbing M Afgørelse om miljøvurdering, Mellerup 15, Alsted, 7900 Nykøbing Tommy Sørensen Mellerup 15, Alsted 7900 Nykøbing M mellerupgods@mail.dk Dato 24-01-2019 Sagsnr: 773-2019-125 Afgørelse om miljøvurdering, Mellerup 15, Alsted, 7900 Nykøbing M. Morsø Kommune har modtaget

Læs mere

VVM-screening af råstofindvinding ved Gøttrup

VVM-screening af råstofindvinding ved Gøttrup VVM-screening af råstofindvinding ved Gøttrup Notat om VVM-screening af råstofindvinding på Gøttrupvej, Gøttrup matr. nr. 25z Gøttrup by, Gøttrup og Gøttrupengevej, Gøttrup matr.nr. 27ai Gøttrup by, Gøttrup.

Læs mere

Norddjurs Kommune vurdere derfor, at gyllebeholderens kapacitet på Skovgårdevej 24 B kan forøges fra m 3 til m 3.

Norddjurs Kommune vurdere derfor, at gyllebeholderens kapacitet på Skovgårdevej 24 B kan forøges fra m 3 til m 3. Møller Mink v. Michael Møller Møllevangen 32 8585 Glesborg l Byg og Miljø Dato: 13. oktober 2014 Reference: Kirsten Haugaard Wermuth /bc Direkte telefon: 89594016 E-mail: khw@norddjurs.dk Sagsnr.: 14/15860

Læs mere

Norddjurs Kommunes kunst- og kulturpolitik kræver ikke en udarbejdelse af en miljøvurdering

Norddjurs Kommunes kunst- og kulturpolitik kræver ikke en udarbejdelse af en miljøvurdering l Att. Kia Skov Rosenbrock Kultur, biblioteker og fritids afdelingen Kirkestien 1 8961 Allingåbro Afdeling: Plan og Natur Dato: 9. juni 2017 Reference: Marie Karlsson Direkte telefon: 89 59 40 05 E-mail:

Læs mere

Thyge Møller. AFGØRELSE - Ikke VVM-pligt på regulering af Østre Afvandingskanal

Thyge Møller. AFGØRELSE - Ikke VVM-pligt på regulering af Østre Afvandingskanal Nykøbing om Afgørelse Enge VVM-pligt Landvindingslag - Regulering af Østre Afvandingskanal v/ Thyge Møller Dato 28-02-2019 18-03-2019 Sagsnr: 773-2019-2858 773-2019-3188 MORSØ KOMMUNE Teknik og Miljø AFGØRELSE

Læs mere

Afdeling: Byg og Miljø Dato: Reference: Mai Hansen Tlf.: Journalnr.: 19/8937

Afdeling: Byg og Miljø Dato: Reference: Mai Hansen Tlf.: Journalnr.: 19/8937 Jens Carstensen Matr. nr. 11a Vivild By, Vivild. Afdeling: Byg og Miljø Dato: 18-06-2019 Reference: Mai Hansen Tlf.: 89 59 40 09 E-mail: maih@norddjurs.dk Journalnr.: 19/8937 Afgørelse om ikke- VVM-pligt

Læs mere

Fra screening til redegørelse

Fra screening til redegørelse Fra screening til redegørelse Indhold Eksempler fra VVM-processen Nordsjællands Sommerpark Grundlag Proces Regional vandindvinding (Marbjerg) Grundlag Proces Nordsjællands Sommerpark Etableret i 1992 ved

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag A.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag A. HKScan Denmark A/S Tværmosevej 10 7830 Vinderup Virksomheder J.nr. MST-1270-01079 Ref. Anaje/amklo Den 17. marts 2014 Sendes via digital post til CVR nr.: 25 17 75 09 Afgørelse om at etablering af nyt

Læs mere

Afgørelse om ikke- VVM-pligt i forbindelse med tilladelse til markvanding med grundvand fra anlæg beliggende Markvangen 2B, 8963 Auning

Afgørelse om ikke- VVM-pligt i forbindelse med tilladelse til markvanding med grundvand fra anlæg beliggende Markvangen 2B, 8963 Auning Enghavegaard I/S CVR.nr. 38255428 Afdeling: Erhverv og miljø Dato: 27-05-2019 Reference: Mai Hansen Tlf.: 89 59 40 09 E-mail: maih@norddjurs.dk Journalnr.: 11/4714 Afgørelse om ikke- VVM-pligt i forbindelse

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse til Smedebakken Vandværk. Projektbeskrivelse

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse til Smedebakken Vandværk. Projektbeskrivelse Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse til Smedebakken Vandværk Projektbeskrivelse Ansøger Stenlien Vandværk a.m.b.a. Anlæg Drikkevandsboringer med DGU nr. 200.1384, 200.2489,

Læs mere

Afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med screening af oplag af beton nedbrudt beton samt anvendelse heraf, Horsensvej 7, Blenstrup

Afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med screening af oplag af beton nedbrudt beton samt anvendelse heraf, Horsensvej 7, Blenstrup Center Natur og Miljø BLENSTRUP MASKINSTATION A/S Horsensvej 7 9520 Skørping Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.35.00-K08-3944-10 Ref.: Lene Lauridsen

Læs mere

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklage-nævnet, jfr. 49 i Miljøvurderingsloven.

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklage-nævnet, jfr. 49 i Miljøvurderingsloven. Center Natur og Miljø Støvring Vandværk AMBA Højdedraget 107 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.03-P19-6-17 Ref.: Minna Ørberg

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr af den 25. oktober 2018 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), 21

Lovbekendtgørelse nr af den 25. oktober 2018 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), 21 Ejnar Møller Matr. nr. 3c Allelev By, Lyngby Afdeling: Erhverv og miljø Dato: 19-11-2018 Reference: Mai Hansen Tlf.: 89 59 40 09 E-mail: maih@norddjurs.dk Journalnr.: 18/11351 Afgørelse om ikke- VVM-pligt

Læs mere

Bilag 1. Kort med forsyningsområde, indvindingsopland, beskyttelseszoner og boringer

Bilag 1. Kort med forsyningsområde, indvindingsopland, beskyttelseszoner og boringer Bilag 1 Kort med forsyningsområde, indvindingsopland, beskyttelseszoner og boringer BILAG 1 Røgen Vandværk Vestergårdsvej vandværk 0 500 2500 m 1000 1500 2000 Toustrup St. Vandværk Legend Indvindingsopland

Læs mere

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse 22-10-2014 KS: lmje UNICON A/S Rønsdam 98 Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse Sønderborg Kommune har den 26. september 2014 modtaget en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen. Virksomheden søger

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune giver hermed tilladelse til at etablere en boring til kyllingeproduktion på Tinghøjvej 18, 9600 Aars.

Vesthimmerlands Kommune giver hermed tilladelse til at etablere en boring til kyllingeproduktion på Tinghøjvej 18, 9600 Aars. ROKKEDAHL LANDBRUG A/S Nymøllevej 126 B 9240 Nibe Dato: 18. juni 2019 Teknik- og Økonomiforvaltning Frederik I's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 13.02.01-P19-320-19 Bastian Egede Jensen Telefon: 99 66 71 08

Læs mere

VVM-screening Afgørelse om ikke VVM-pligt for boretilladelse og foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand pr. år ved

VVM-screening Afgørelse om ikke VVM-pligt for boretilladelse og foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand pr. år ved Anna Dorthe L. Petersen Blåborgvej 56 Rakkeby 7960 Karby Dato 08-03-2019 Sagsnr: 773-2018-17851 VVM-screening Afgørelse om ikke VVM-pligt for boretilladelse og foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand

Læs mere

Dispensation til midlertidig forøgelse af markvandingstilladelse i 2018

Dispensation til midlertidig forøgelse af markvandingstilladelse i 2018 Peter Kock Dyringvej 11 8585 Glesborg Afdeling: Erhverv og miljø Dato: 04-09-2018 Reference: Mai Hansen Tlf.: 89 59 40 09 E-mail: maih@norddjurs.dk Journalnr.: 18/12928 Dispensation til midlertidig forøgelse

Læs mere

På baggrund af foreløbig tilladelse til at indvinde grundvand fra boring med DGU nr , har Rebild Kommune udført nedenstående screening.

På baggrund af foreløbig tilladelse til at indvinde grundvand fra boring med DGU nr , har Rebild Kommune udført nedenstående screening. Center Natur og Miljø John Christensen Nibevej 117 A, Sørup 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.10-P19-7462-09 Ref.: Grethe Andreasen

Læs mere

Det nye byggeri erstatter tidligere opført bolig og udhus, som forventes nedrevet i starten af 2015 gennem nedrivningspuljen.

Det nye byggeri erstatter tidligere opført bolig og udhus, som forventes nedrevet i starten af 2015 gennem nedrivningspuljen. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Jacob Nexgaard Andersen Agergårdvej 1 7600 Struer Sendt med digital post Landzonetilladelse til bolig

Læs mere