til lønmodtagernes repræsentanter i de regionale arbejdsmarkedsråd om

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "til lønmodtagernes repræsentanter i de regionale arbejdsmarkedsråd om"

Transkript

1 Vejledning til lønmodtagernes repræsentanter i de regionale arbejdsmarkedsråd om behandling af sager om opholds- og arbejdstilladelse til borgere fra de nye EU-lande

2 Vejledning til lønmodtagernes repræsentanter i de regionale arbejdsmarkedsråd om behandling af sager om opholds- og arbejdstilladelse til borgere fra de nye EU-lande Udgivet af Landsorgansiationen i Danmark Islands Brygge 32 D, 2300 København S. Tlf.: LO-varenr.: ISBN-nr.: Maj 2004

3 3 Indhold Afsnit Indledning 4 Overgangsreglerne kort fortalt 5 Krav til arbejdsvilkår 5 Myndighedernes sagsbehandling Udlændingestyrelsen og RAR RAR ernes vurdering af sager, som Udlændingestyrelsen sender i høring 6 Uden for det almindelige arbejdsmarked specialister og lignende 6 Det almindelige arbejdsmarked overenskomstdækket arbejde 7 Det almindelige arbejdsmarked ikke overenskomstdækket arbejde 7 Hvilke ansættelsesvilkår er sædvanlige 8 Hvilke virksomheder skal indgå i vurderingen? 8 Hvilke arbejdstagere skal indgå i vurderingen? 9 Oplysninger i ansættelsesaftalen eller ansættelsestilbuddet Arbejdsgivere, som tidligere har benyttet illegal arbejdskraft fra de nye EU-medlemslande 10 Konfliktramte virksomheder 11 Ansøgninger i henhold til de gamle regler 11 Udlændingestyrelsens orientering om meddelte opholdstilladelser 12 Fagligt samarbejde 12 Udstationerede arbejdstagere og arme-ben virksomheder 13 Fremtidige justeringer 13 Bilag 1 Overgangsregler 14 Bilag 2 Udlændinge Informations System 15

4 4 1. Indledning EU udvidelsen, der trådte i kraft 1. maj 2004, indebærer en øget samhandel mellem landene og betyder samtidig, at arbejdstagere fra de nye medlemslande kan tage arbejde i Danmark og omvendt. I begyndelsen bliver det dog ikke på helt samme vilkår som borgere fra de gamle EU-lande. Der er nemlig vedtaget overgangsregler for 8 af de 10 nye medlemslande1, som medfører at der fortsat skal søges om opholds- og arbejdstilladelse, hvis man ønsker at arbejde i Danmark. Overgangsreglerne, som findes i Udlændingelovens 9a, stk. 5-11, er vedlagt som bilag til vejledningen. Udgangspunktet vil være, at ansøgninger fra de nye EU-borgere imødekommes, hvis der er aftalt arbejde på overenskomstmæssige eller på anden måde sædvanlige vilkår. Denne vejledning vil fokusere på RAR ernes behandling af sager om opholds- og arbejdstilladelser, som bliver sendt i høring af Udlændingestyrelsen. Der vil særlig blive lagt vægt på forhold, som lønmodtagersidens repræsentanter har særlig interesse i eller forudsætning for at vurdere. Det skal understreges, at denne vejledning alene omhandler behandlingen af sager i henhold til overgangsreglerne. De nye regler giver ikke RAR erne kompetence med hensyn til at bekæmpe illegal arbejdskraft. Såfremt RAR ernes medlemmer får kendskab til illegal arbejdskraft skal de anmelde dette til politiet. Men er der ikke en gyldig arbejdstilladelse, vil der vil være tale om anvendelse af illegal arbejdskraft, hvis virksomheder ansætter arbejdstagere fra de 8 nye EU-lande. Det er derfor overordentlig vigtigt, at ansøgninger behandles korrekt. RAR erne er udset til at spille en central rolle i forbindelse med behandlingen af de sager, som vedrører ikke-overenskomstdækkede virksomheder. 1) Estland, Letland, Litauen, Polen, Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet og Slovenien. Der er ikke overgangsordninger for Cypern og Malta.

5 5 2. Overgangsreglerne kort fortalt 2.1. Krav til arbejdsvilkår Overgangsreglerne er væsentlig lempeligere end reglerne for 3. landes statsborgere, som de 8 nye lande hidtil har været omfattet af. Det kræves derfor ikke som for 3. landes statsborgere at der er mangel på arbejdskraft på det pågældende område. Afgørende er, at der arbejdes på vilkår, som svarer til vilkårene på arbejdsmarkedet i øvrigt. Hvordan man nærmere vurderer dette vil blive beskrevet under pkt. 3. Herudover kræves det som udgangspunkt, at der er tale om et fuldtidsarbejde. Overordnet kan man derfor sige, at ved ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse til fuldtidsarbejde vil der kun blive givet afslag i tilfælde, hvor løn- og ansættelsesvilkårene ikke svarer til de på arbejdsmarkedet i øvrigt gældende. Det bemærkes, at borgere fra de 8 lande ligeledes kan søge opholdstilladelse efter de hidtil gældende regler. I så fald vil det kræve, at der er mangel på arbejdskraft. Alligevel kan de hidtil gældende regler på enkelte punkter være lempeligere, bl.a. fordi det ikke er et ubetinget krav, at der arbejdes på fuld tid. Se afsnit Myndighedernes sagsbehandling Udlændingestyrelsen og RAR Ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse skal som hidtil behandles af Udlændingestyrelsen. Styrelsen vil i visse sager høre RAR erne i forbindelse med ansøgningen. Det vil normalt være på ikke-overenskomstdækkede arbejdspladser. Se afsnit 3.3. Høringsproceduren vil foregå elektronisk, dvs. at det pågældende regionale arbejdsmarkedsråd adviseres om høring af opholds- og arbejdstilladelse med e-post. Sagsdokumenter og bilag forefindes på Udlændinge Informations Systemet (UIS), hvor også høringssvar gives. Se bilag om Udlændinge Informations Systemet. Det forudsættes, at Udlændingestyrelsens sagsbehandling af ukomplicerede sager ikke overstiger 4 uger. Arbejdsmarkedsstyrelsen skriver i deres vejledning, at der i disse sager normalt vil være 3 uger for RAR erne til at afgive udtalelse. 2 Det er ikke lang tid. Alligevel skal det understreges, at sagerne skal behandles i selve arbejdsmarkedsrådet og ikke af AF/sekretariatet. Det kan besluttes, at nedsætte et underudvalg, der kan behandle sagerne. Der er også mulighed for i konkrete tilfælde at foretage en skriftlig rådsbehandling (evt. i underudvalget). Yderligere har RAR erne, hvis man er i tvivl om visse forhold, mulighed for at indhente en udtalelse fra de relevante lønmodtagerog arbejdsgiverorganisationer. Det siger sig selv, at RAR-medlemmerne altid har ret til at modtage alle sagsakterne fra AF-sekretariatet. For fagbevægelsen er det meget vigtigt, at de omtalte krav til sagsbehandlingstiden ikke går ud over kvaliteten i RAR ernes udtalelser. Dette bør tages med i vurderingen, når det besluttes hvordan sagsgangen tilrettelægges. 2) Arbejdsmarkedsstyrelsens vejledning om de regionale arbejdsmarkedsråds besvarelser af høringer fra Udlændingestyrelsen er udsendt til AF-sekretariaterne. Vejledningen kan findes på

6 6 3. RAR ernes vurdering af sager, som Udlændingestyrelsen sender i høring Det er Udlændingestyrelsen, som bestemmer om en ansøgning skal sendes i høring hos RAR erne. Der er i lovgivningen forudsat en opdeling af forskellige sagstyper, som danner udgangspunkt for hvilke sager, der skal sendes i høring. Denne oversigt illustreres af følgende figur 1. Her er der opstillet 3 kategorier af sager, som gennemgås nærmere i det følgende. Det fremgår, at det er i tilfælde 3 ikke-overenskomstdækket arbejde på det almindelige arbejdsmarked at RAR erne er udset til at spille en central rolle, nærmere herom i afsnit 3.3. RAR erne kan i mere sjældne tilfælde inddrages i sagskategori 1 og 2. Nedenfor gennemgås derfor RAR ernes rolle i hver af de tre typer sager. Det bemærkes i øvrigt, at Udlændingestyrelsens høringsskrivelser altid vil angive det tema, som ønskes belyst med høringen. Såfremt temaet undtagelsesvist ikke er angivet tilstrækkelig klart, vil RAR kunne rette henvendelse til styrelsen med anmodning om at få temaet præciseret. RAR ernes udtalelse skal altid være ledsaget af en begrundelse Uden for det almindelige arbejdsmarked specialister og lignende Uden for det almindelige arbejdsmarked kommer RAR erne ikke til at spille en stor rolle i forbindelse med behandling ansøgningerne. Hvis der er tale om ansøgning om opholdsog arbejdstilladelse til arbejde, som almindeligvis reguleres i individuel ansættelseskontrakt, og dermed ikke overenskomstdækkes, vil RAR erne nemlig som udgangspunkt ikke blive hørt. Det drejer sig om arbejde som specialister m.v., herunder læger, sygeplejersker, akademikere, ITkonsulenter m.fl. I disse tilfælde vil Udlændingestyrelsen almindeligvis meddele opholdstilladelse uden at inddrage RAR erne. Figur 1. Ansøgning Uden for almindeligt arbejdsmarked Almindeligt arbejdsmarked 1 Individuel kontrakt 2 Dækket af overenskomst 3 Ikke dækket af overenskomst Udlændingestyrelsen træffer afgørelse Udlændingestyrelsen træffer afgørelse Udlændingestyrelsen hører RAR inden afgørelse træffes

7 7 RAR erne kan dog undtagelsesvis blive hørt i følgende tilfælde: Hvis Udlændingestyrelsen får begrundet mistanke om, at angivelsen af, at der er tale om arbejde som specialist m.v. uden for det overenskomstdækkede arbejdsmarked, er ukorrekt Hvis der ansøges hos arbejdsgivere, hvor udlændinge tidligere har fået inddraget deres opholdstilladelse, som følge af, at de ikke som angivet udførte arbejdsfunktioner som specialist m.v. Hvis RAR erne høres på grund af et af de nævnte forhold skal de i henhold til Arbejdsmarkedsstyrelsen vejledning undersøge, hvorvidt, der i den konkrete ansøgning er tale om ansættelse på et arbejdsområde, hvor løn- og ansættelsesvilkårene ikke sædvanligvis alene er reguleret i en individuel kontrakt. RAR en må i den forbindelse undersøge, om den pågældende virksomhed anvender specialister m.v. til den angivne arbejdsfunktion. Ligeledes vil RAR efter omstændighederne kunne udtale sig om, hvorvidt ansøgeren har kvalifikationer, der rækker ud over ansættelse på det overenskomstdækkede arbejdsmarked. Dette kræver dog en sikker viden herom, og det vil ofte være vanskelig at have dette med hensyn til udenlandske eksamensbeviser m.v. Dette vil muligvis ikke altid være let at vurdere disse sager. Opmærksomheden henledes derfor på, at RAR erne har mulighed for at rette henvendelse til relevante lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer Det almindelige arbejdsmarked overenskomstdækket arbejde RAR erne kommer heller ikke til at spille en stor rolle i forbindelse med ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse til arbejde, som er overenskomstdækket hos arbejdsgiveren. Ved ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse til ufaglært eller faglært arbejde, som er dækket af en overenskomst, vil RAR erne således som udgangspunkt ikke blive hørt. Det er et krav, at lønmodtagerparten i overenskomsten mindst er en lokal fagforening. Overenskomster i form af husaftaler indgået med tillidsmanden eller klubben, kan således ikke danne grundlag for opholdstilladelse. Hvis den fornødne overenskomstdækning er tilstede, vil Udlændingestyrelsen almindeligvis meddele opholdstilladelse uden at inddrage RAR erne. Udlændingestyrelsen kan ligeledes meddele afslag, hvis det er åbenbart, at ansøgningen ikke kan imødekommes, eksempelvis fordi der er tale om deltidsansættelse. RAR erne kan dog undtagelses blive hørt, hvis Udlændingestyrelsen er i tvivl om, hvorvidt overenskomstparten på lønmodtagerside opfylder de nævnte betingelser. I så fald vil RAR erne skulle udtale sig om dette tema. RAR erne vil ikke blive inddraget, hvis Udlændingestyrelsen er i tvivl om, hvorvidt angivelsen af, at arbejdspladsen og funktionen er overenskomstdækket. I disse tilfælde er det forudsat, at Udlændingestyrelsen kan rette henvende direkte til de påståede overenskomstparter Det almindelige arbejdsmarked ikke overenskomstdækket arbejde Ansøgninger inden for det almindelige arbejdsmarked til at arbejde på en ikke-overenskomstdækket virksomhed er kerneområdet for RAR s opgaver i forbindelse med behandling af sager efter overgangsreglerne. I disse sager vil RAR erne som altovervejende hovedregel blive hørt og RAR ernes udtalelse vil blive tillagt betydelig vægt ved Ud-

8 8 lændingestyrelsens efterfølgende afgørelse. Ifølge overgangsreglerne skal RAR erne udtale sig 1. om løn- og ansættelsesvilkårene er sædvanlige, og 2: om ansættelsestilbuddet (eller aftalen) indeholder de oplysninger, som kræves efter ansættelsesbevisloven. Arbejdsgiveren skal afgive en erklæring om disse forhold. Begge betingelser er selvsagt vigtige for vurderingen og skal undersøges nøje. Der er imidlertid grund til at understrege, at det i særlig grad er afgørende for fagbevægelsen, at ansættelsen sker på sædvanlige lønvilkår, da det vil forhindre at vores østeuropæiske kollegaer forskelsbehandles og underbetales, samtidig med, at det forhindrer en udhulning af løndannelsen. I det følgende behandles de to forhold hver for sig: Hvilke ansættelsesvilkår er sædvanlige? Ved vurderingen af om ansættelsesvilkårene er sædvanlige, skal RAR erne i henhold til bemærkningerne til loven, som gennemfører overgangsreglerne i første omgang undersøge om de tilbudte vilkår er sædvanlige i forhold til de ansatte hos arbejdsgiveren, som udfører tilsvarende arbejde, i tilfælde hvor der ikke er ansatte hos arbejdsgiveren, der udfører tilsvarende arbejde, undersøge om løn- og ansættelsesvilkårene svarer til, hvad der er sædvanligt i den pågældende del af landet. Herudover yder lovgivningsgrundlaget ikke megen vejledning. 3 De følgende overvejelser er derfor udtryk for LO s tolkning af lovgrundlaget. Overordnet set må RAR erne tage stilling til hvilke virksomheder skal indgå i vurderingen (se afsnit ) hvilke arbejdstagere skal indgå i vurderingen (se afsnit ) RAR erne har i tvivlstilfælde mulighed for at rette henvendelse til virksomheden med henblik på at få yderligere oplysninger. Det er endvidere forudsat, at RAR erne i tilfælde, hvor man ikke umiddelbart finder, at løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige kan indhente en udtalelse fra relevante løn- og arbejdsgiverorganisationer Hvilke virksomheder skal indgå i vurderingen? I henhold til lovbemærkningerne skal der som udgangspunkt kigges på forholdene på den konkrete virksomhed. Det vil sige, at der ikke må ske forskelsbehandling i forhold til danske lønmodtagere på virksomheden, som udfører tilsvarende arbejde. Ved vurderingen heraf må anvendes en gennemsnitsvurdering på større virksomheder. At udgangspunktet tages i den konkrete virksomhed må tolkes således at det ikke er afgørende, hvordan virksomhedens lønniveau er i forhold til andre virksomheders lønniveau. 3) Arbejdsmarkedsstyrelsens vejledning anfører, at der skal der tages hensyn til udlændingens kvalifikationer og færdigheder m.v. Se herom afsnit

9 9 Det betyder, at RAR erne må svare, at lønog ansættelsesvilkår er sædvanlige, hvis udlændingen tilbydes løn- og ansættelsesvilkår, der svarer til, hvad virksomhedens øvrige ansatte modtager for det tilsvarende arbejde. Det gælder som udgangspunkt selvom de tilbudte løn- og ansættelsesvilkår set i forhold til andre virksomheder er usædvanlige, og endog selvom de i øvrigt ligger under nærmeste sammenlignelige overenskomsts rammer. Hvis virksomheden har et højere lønniveau end virksomhederne i omegnen, må RAR erne omvendt svare at lønnen ikke svarer til det sædvanlige, hvis udlændingen tilbydes løn- og ansættelsesvilkår, der ikke svarer til hvad virksomhedens øvrige ansatte modtager for det tilsvarende arbejde. Det må normalt også gælde selvom de tilbudte løn- og ansættelsesvilkår set i forhold til andre virksomheder er sædvanlige og i øvrigt ligger inden for nærmeste sammenlignelige overenskomsts rammer. Der kan være grelle tilfælde, hvor ovenstående ikke gælder fuldt ud. Hvis virksomheden har et lønniveau, som ligger væsentlig under sammenlignelige virksomheders vil der efter omstændighederne kunne svares at løn- og ansættelsesvilkår ikke er sædvanlige, selvom de svarer til andres vilkår på virksomheden. Det må kunne være tilfældet, hvis lønnen er så lav, at udlændingen ikke har råd til at forsørge sig selv. Uden for disse tilfælde vil det normalt kræve, at der også er andre forhold, hvor den pågældende virksomhed skiller sig ud. Det kan f.eks. være, at der er alvorlige konstaterede forhold med hensyn til arbejdsmiljøet og/eller at der alene er relativt få ansatte måske udlændinge som ikke danner et reelt sammenligningsgrundlag på virksomheden. Tilsvarende vil der kunne være virksomheder, hvor lønniveauet er endog meget højt, hvor RAR erne undtagelsesvis kan svare, at løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige, selvom de ikke fuldt svarer til de øvrige ansatte, som udfører tilsvarende arbejde. Det vil også her være en konkret vurdering, hvor særlige forhold skal tale for det Hvilke arbejdstagere skal indgå i vurderingen? De arbejdstagere, der indgår i vurderingen er kollegaer på virksomheden (eller andre virksomheder jf. ovenfor), som udfører tilsvarende arbejde. Tilsvarende arbejde må være, når hovedparten af arbejdsfunktioner er de samme. Spørgsmålet er, om der tillige skal tages hensyn til mere individuelle kvalifikationer, uddannelse og/eller særlige færdigheder (eller mangel på samme) således, at sådanne forhold medfører, at folk der udfører samme arbejdsfunktioner ikke kan anses at udføre samme arbejde. Eller at sådanne forhold kan retfærdiggøre en lønmæssig forskelsbehandling. Udgangspunktet må være, at der kigges på arbejdsfunktioner. Det udelukker naturligvis ikke, at RAR erne i et vist omfang også vil kunne lægge vægt på yderligere oplysninger om f.eks. ansøgerens mere individuelle kvalifikationer sammenholdt med de øvrige ansattes. 4 Disse oplysninger kan være vanskelige at skaffe for både ansøgeren og de arbejdstagere der skal sammenlignes med - ligesom de i øvrigt vil være af mere usikker karakter. Endvidere må man være opmærksom på, at sprog (dansk) ikke i alle tilfælde er en nødvendig kvalifikation for at udføre faglært eller ufaglært arbejde. 4) Arbejdsmarkedsstyrelsen anfører som nævnt i note 3 i sin vejledning, at der skal der tages hensyn til udlændingens kvalifikationer og færdigheder m.v.

10 10 Udgangspunktet må derfor være, at der søges foretaget en sammenligning af arbejdsfunktioner og at mere personlige oplysninger om ansøgerens og øvrige ansattes kvalifikationer anvendes i mere begrænset omfang i tvivlstilfælde Oplysninger i ansættelsesaftalen eller ansættelsestilbuddet RAR erne skal kontrollere, at ansættelsesaftalen eller ansættelsestilbuddet indeholder alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet, som arbejdsgiveren har pligt til at oplyse lønmodtageren om i henhold til ansættelsesbevislovens 2, stk. 2. Det vil sige, at der som minimum skal være oplysninger om: 1. Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse. 2. Arbejdsstedets beliggenhed eller i mangel af et fast arbejdssted eller et sted, hvor arbejdet hovedsagelig udføres, oplysning om, at lønmodtageren er beskæftiget på forskellige steder, og om hovedsæde eller arbejdsgiverens adresse. 3. Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af lønmodtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori. 4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt. 5. Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvor der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse. 6. Lønmodtagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie. 7. Varigheden af lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler eller reglerne herom. 8. Den gældende eller aftalte løn, som lønmodtageren har ret til ved ansættelsesforholdets påbegyndelse, og tillæg og andre løndele, der ikke er indeholdt heri, f.eks. pensionsbidrag og eventuel kost og logi. Endvidere skal der oplyses om lønnens udbetalingsterminer. 9. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid. 10. Angivelse af, hvilke kollektive overenskomster eller aftaler der regulerer arbejdsforholdet. Hvis der er tale om overenskomster eller aftaler indgået af parter uden for virksomheden, skal det endvidere oplyses, hvem disse parter er. 4. Arbejdsgivere, som tidligere har benyttet illegal arbejdskraft fra de nye EU-medlemslande Normalt vil Udlændingestyrelsen vurdering af, om en sag skal sendes i høring til RAR erne afhænge af den i figur 1 nævnte opdeling (se afsnit 3). Sager vedrørende arbejdsgivere, som flere gange tidligere har benyttet illegal arbejdskraft fra de nye EU-medlemslande, vil dog altid blive sendt til høring i RAR erne, med mindre Udlændingestyrelsen måtte beslutte at meddele afslag uden høring. I henhold til Arbejdsmarkedsstyrelsens vejledning skal RAR ernes udtalelser i disse sager bygge på den viden, som rådene og rådssekretariaterne sidder inde med. Det kan være fra tidligere ansøgninger eller indberetninger m.v. Derudover vil der ifølge nævnte vejledning såfremt der er behov for yderligere oplysninger kunne rettes henvendelse til politiet.

11 11 Det må i øvrigt forventes, at Udlændingestyrelsen nærmere konkretiserer høringstemaet i forbindelse med denne type sager, herunder specificerer hvilke særlige forhold, som eventuelt ønskes belyst. I tvivlstilfælde vil der kunne rettes henvendelse til styrelsen med anmodning om en præcisering. 5. Konfliktramte virksomheder Der kan ikke meddeles opholds- og arbejdstilladelse til arbejdstagere fra de 8 nye medlemslande, hvis virksomheden er ramt af en lovlig konflikt. Udlændingestyrelsen vil normalt selv være opmærksom herpå. Såfremt styrelsen har oplysning herom vil man ifølge arbejdsmarkedsstyrelsens vejledning høre RAR erne om virksomheden stadig reelt er konfliktramt. Dette vil ske samtidig med en eventuel høring om andre forhold, f.eks. om løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige og om ansættelsesbevisloven er overholdt, jf. ovenfor afsnit 6.3. Det er ikke klart, hvad der nærmere tænkes på, når det anføres, at virksomheden stadig reelt skal være konfliktramt. Det er åbenbart, at det er tilstrækkeligt, at der er etableret blokade mod virksomheder, som ikke beskæftiger medlemmer af de pågældende forbund. Generelt bør RAR erne ikke foretage en vurdering af en konflikts intensitet, men blot vurdere om konflikten fortsat er i gang. 6. Ansøgninger i henhold til de gamle regler RAR erne vil for fremtiden blive hørt i samme omfang som hidtil, når ansøgere fra 3. lande ansøger om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark. I særlige tilfælde kan arbejdstagere fra Estland, Letland, Litauen, Polen, Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet og Slovenien have interesse i, at søge om opholds- og arbejdstilladelse i henhold til de gamle regler for 3. landes statsborgere. Det vil navnlig være tilfældet, hvis der ikke er tale om fuldtidsansættelse. I så fald kan RAR erne som hidtil blive anmodet om en udtalelse om, hvorvidt beskæftigelsesmæssige hensyn taler for at imødekomme ansøgningen og/eller om løn- og ansættelsesvilkårene er sædvanlige. Det bør fremgå af Udlændingestyrelsens høringsskrivelse, om ansøgningen (tillige) ønskes vurderet efter disse regler. Hvis RAR erne er i tvivl, kan der rettes forespørgsel herom til Udlændingestyrelsen. Er det eksempelvis almindelig kendt, at en overenskomstdækket virksomhed (med overenskomst med forbund uden for LO) er ramt af konflikt med et LO-forbund, er der ikke grundlag for opholds- og arbejdstilladelse. Hvis RAR erne skulle modtage en ansøgning vedrørende en virksomhed, som man ved er konfliktramt, men hvor det ikke er et tema i høringsskrivelsen, bør RAR erne alligevel gøre Udlændingestyrelsen opmærksom herpå i høringssvaret.

12 12 7. Udlændingestyrelsens orientering om meddelte opholdstilladelser Når en udlænding fra et af de 8 nye medlemslande modtager en opholds- og arbejdstilladelse, vil Udlændingestyrelsen give meddelelse herom til det regionale arbejdsmarkedsråd. Meddelelsen, som normalt vil videresendes elektronisk, vil oplyse lønmodtagerens navn arbejdsgiverens navn og adresse og arbejdsstedets beliggenhed lønmodtagerens arbejdsfunktioner, titel, rank, stilling og jobkategori ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt og dets forventede varighed, hvis der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse den normale daglige eller ugentlige arbejdstid. Disse oplysninger videregives uanset om det lokale arbejdsmarkedsråd har været hørt i forbindelse med behandlingen af ansøgningen om opholds- og arbejdstilladelse eller ej. Formålet er at give RAR erne mulighed for at reagere i tilfælde, hvor man finder at grundlaget for en meddelt opholds- og arbejdstilladelse ikke er tilstede. Det kan f.eks. være ved konfliktramt virksomhed, viden om tidligere omgåelse af regler m.v. RAR ernes vurdering må baseres på den viden RAR erne i forvejen har. RAR erne må på egen hånd kunne gøre Udlændingestyrelsen opmærksom på eventuelle mangler ved opholdsgrundlaget og anmode om, at sagen tages op på ny med henblik på eventuel inddragelse af opholdstilladelsen. RAR erne vil også kunne holde sig orienteret om meddelte opholds- og arbejdstilladelser via Udlændinge Informations Systemet, som anvendes i forbindelse med behandling af ansøgningerne. Her vil tillige fremgå meddelelse om opholdstilladelse samt indgivne ansøgninger med bilag. Opmærksomheden henledes på, at man skal være registreret som bruger for at have adgang til Udlændinge Informations Systemet (UIS), se bilag for yderligere information. 8. Fagligt samarbejde Det er af afgørende vigtighed, at vores nye kollegaers indtræden på arbejdsmarkedet sker på lige vilkår, og at det ikke fører til en udhulning af den brede overenskomstdækning. Det anbefales derfor, at lønmodtagernes repræsentanter i RAR erne indgår aktivt i det lokale samarbejde med alle relevante fagforeninger, og i den forbindelse trækker på den generelle sagkundskab de har som medlemmer af det regionale arbejdsmarkedsråd. Der må dog ikke videregives personfølsomme oplysninger. Således må udlændingens identitet (cpr.nr.) ikke videregives. Der er vigtigt, at der tages godt hånd om vores nye østeuropæiske kollegaer, som på alle måder bør tilskyndes til at melde sig ind i den relevante fagforening og derigennem sikres en optimal rådgivning. Samtidig er det vigtig, at fagbevægelsen løbende søger at overenskomstdække virksomheder, herunder naturligvis virksomheder, som måtte søge at anvende arbejdskraft fra de nye medlemslande til at trykke lønniveauet.

13 13 9. Udstationerede arbejdstagere og arme-ben -virksomheder Overgangsreglerne vedrører ikke den fri etableringsret og fri udveksling af tjenesteydelser. Det betyder, at det på lige fod med de øvrige EU-lande vil være muligt at udstationere arbejdstagere fra et firma etableret i et af de 8 nye medlemslande. Det kræves ikke særlig arbejdstilladelse, og det er altså ikke et krav, at eksempelvis lønniveauet er sædvanligt. Udstationeringsloven sikrer dog de ansatte rettigheder med hensyn til arbejdsmiljø, ferie og ligebehandling m.v. Virksomheder, herunder enkeltmandsvirksomheder, fra de nye medlemslande vil ligeledes kunne etablere sig, og byde på udførelsen af opgaver i Danmark. følgegruppe med deltagelse af DA og LO under ledelse af Arbejdsdirektoratet. Erfaringerne fra RAR erne vil kunne indgå i dette arbejde. 10. Fremtidige justeringer Der er etableret et særligt overbevågningsredskab, som skal følge situationen på arbejdsmarkedet efter EU-udvidelsen. Dette sker bl.a. med hensyn til at afgøre, om der skal ske justeringer af overgangsreglerne, og om disse skal forlænges efter 2 år. Denne vejledning vil blive ajourført i forbindelse med sådanne eventuelle ændringer. Det er imidlertid tanken, at vejledningen løbende justeres i lyset af de erfaringer og input LO måtte modtage fra RAR erne og andre interessenter. Begge dele vil være helt legalt. Hvis den udstationerede eller selvstændige reelt er lønmodtager i en dansk virksomhed, vil der imidlertid være tale om omgåelse af danske regler for opholds- og arbejdstilladelse. De pågældende har derfor ikke fornøden arbejdstilladelse, og arbejdsgiveren har herved anvendt illegal arbejdskraft. Såfremt RAR erne en konkret velbegrundet mistanke herom, bør dette anmeldes til politiet, som vil kunne rejse straffesag mod arbejdsgiveren, ligesom udlændingen afhængig af omstændighederne vil kunne udvises. Problemstillingen bør drøftes nøje indenfor det regionale netværk. På overenskomstdækkede virksomheder bør RAR erne endvidere rette henvendelse til det overenskomstbærende forbund, som vil kunne rejse en sag om brud på overenskomsten og/eller efterbetaling. Det bemærkes, at der er nedsat en særlig

14 14 Bilag 1 Overgangsregler Udlændingelovens 9 a stk. 5-11:»Stk. 5. Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til en udlænding, der er statsborger i Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet eller Ungarn, 1) hvis den pågældende har indgået aftale eller fået tilbud om ordinær fuldtidsansættelse hos en herværende arbejdsgiver i henhold til en hos arbejdsgiveren gældende dansk overenskomst, der vedrører det pågældende arbejde, og hvor der som aftalepart på lønmodtagersiden mindst er tale om en lokal fagforening, som er medlem af en landsdækkende lønmodtagerorganisation, 2) hvis den pågældende på et arbejdsområde, hvor løn- og ansættelsesvilkårene sædvanligvis alene er reguleret i en individuel ansættelseskontrakt, har indgået aftale eller fået tilbud om ordinær fuldtidsansættelse hos en herværende arbejdsgiver som forsker, underviser, funktionær i en ledende stilling eller specialist m.v., eller 3) hvis den pågældende uden for de i nr. 1 og 2 nævnte tilfælde har indgået aftale eller fået tilbud om ordinær fuldtidsansættelse hos en herværende arbejdsgiver på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår. Stk. 6. Opholdstilladelse efter stk. 5 skal betinges af, at den herværende arbejdsgiver er registreret hos de statslige told- og skattemyndigheder som indeholdelsespligtig efter kildeskatteloven. Udlændingestyrelsen kan indhente oplysning herom fra skattemyndighederne. Oplysningerne kan indhentes i elektronisk form. Stk. 7. Opholdstilladelse efter stk. 5 kan ikke gives, såfremt den herværende arbejdsgiver er omfattet af strejke, lockout eller blokade. Dette gælder dog ikke, hvis konflikten er kendt overenskomststridig eller på anden måde retsstridig. Stk. 8. Opholdstilladelse efter stk. 5, nr. 3, skal betinges af, at den indgåede ansættelsesaftale eller det fremsatte ansættelsestilbud indeholder de i 2, stk. 2, i lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet nævnte oplysninger. Stk. 9. I sager vedrørende opholdstilladelse efter stk. 5, nr. 3, afgiver den herværende arbejdsgiver over for Udlændingestyrelsen erklæring om, hvorvidt løn- og ansættelsesvilkårene er sædvanlige, og om, hvorvidt de i stk. 8 nævnte oplysninger er indeholdt i ansættelsesaftalen eller -tilbuddet. Stk. 10. Det regionale arbejdsmarkedsråd afgiver efter anmodning fra Udlændingestyrelsen en udtalelse om, hvorvidt de i stk. 1, 2, 5 eller 8 angivne betingelser efter det regionale arbejdsmarkedsråds opfattelse er opfyldt. Udtalelsen kan indhentes i elektronisk form. Stk. 11. Udlændingestyrelsen videregiver uden udlændingens samtykke oplysning om meddelelse af opholdstilladelse efter stk. 5 til det regionale arbejdsmarkedsråd. Udlændingestyrelsen kan i den forbindelse, herunder i elektronisk form, videregive følgende oplysninger: 1) Lønmodtagerens navn. 2) Arbejdsgiverens navn og adresse og arbejdsstedets beliggenhed. 3) Lønmodtagerens arbejdsfunktioner, titel, rang, stilling og jobkategori. 4) Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt og dets forventede varighed, hvis der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse. 5) Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid.«

15 15 Bilag 2 Udlændinge Informations System Udlændinge Informations Portal (UIP) Udlændinge Informations Portalen er en internet portal, der indeholder forskellige systemer til udveksling af information mellem myndigheder på udlændingeområdet. Udlændinge Informations Systemet (UIS) er et af disse systemer. Formelt er det derfor Udlændinge Informations Portalen det regionale arbejdsmarkedsråd skal have en opkoblingsaftale med og som enkeltpersoner skal oprettes som bruger til. Udlændinge Informations System (UIS) Formålet med Udlændinge Informations Systemet er at give alle myndigheder involveret i udlændingesagsbehandling en hurtig og let adgang til relevante oplysninger, som er registreret i Udlændingeregistret. Bl.a. politi, kommuner og amter. I hovedtræk er der tale om forskellige personoplysninger samt om udlændingemyndighedernes afgørelser og høringer. Det vil sige, de oplysninger der er brug for i sagsbehandlingsarbejdet med udlændinge. Desuden kan UIS benyttes til: Søgning på til- og fraflytninger om udlændinge i kommunen Søgning på tilladelser, afslag, navneændringer for udlændinge i den pågældende kommune Tilmeldning Alle der har et arbejdsmæssigt behov for udlændingeinformation kan tilmeldes til Udlændinge Informations Portalen og dermed Udlændinge Informations Systemet. Det er gratis at være tilmeldt UIP. Amtet skal hente en opkoblingsaftale, hvori der skal være udpeget én brugeransvarlig, som står for kontakt med Udlændingestyrelsens Helpdesk. Amtet/den brugeransvarlige skal tilmelde de enkelte rådsmedlemmer, der skal have adgang til portalen. Alle opslag på UIP bliver registreret og da systemet indeholder personfølsomme oplysninger, er det vigtigt at adgangen kun er tilgængelig for godkendte brugere. Kilde: Udlændingestyrelsen, UIS vil blive brugt i høringsproceduren mellem udlændingestyrelsen og RAR ved følgende: Elektronisk besvarelse af høringer vedrørende opholds- og arbejdstilladelse Visning af visse sagsdokumenter bl.a. ansøgninger og bilag Overskuelig visning af sagsforløb

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter i RAR Maj 2004 Fra 1. maj 2004 udvides EU til også at omfatte borgere fra Øst- og Centraleuropa. I forhold

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver FO/AR8 Ansøgningsskema FO/AR8_da_161015 Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til anmeldelse

Læs mere

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet,

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, LBK nr 240 af 17/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2010-0004327 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Februar 2006 Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft På en række områder bliver det stadig vanskeligere at rekruttere tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere

Læs mere

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp Love og regle Vejledning om ansættelsesbeviser Side 1 af 5 English Ministeriet Nyheder Temaer a-z Tal og love Publikationer Service Lovprogram Lovforslag Love og regler Kommende love og regler Gældende

Læs mere

Danmark skal inden 1. maj 2006 meddele Kommissionen, om Danmark fortsat vil gøre brug af en overgangsordning.

Danmark skal inden 1. maj 2006 meddele Kommissionen, om Danmark fortsat vil gøre brug af en overgangsordning. 5. april 2006 Aftale mellem Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om revision af aftalen om EU-udvidelsen og det danske arbejdsmarked 1. Baggrund Den

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern AR4_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsbeh: Kristoffer Aagren Sagsnr.: 2014-966-0039 Dok.: 1088469 U D K A S T Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Regler for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft hvordan gør man? Økonomikonsulent Linda S. Hede DLBR ledelsesrådgivning

Regler for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft hvordan gør man? Økonomikonsulent Linda S. Hede DLBR ledelsesrådgivning Regler for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft hvordan gør man? Økonomikonsulent Linda S. Hede DLBR ledelsesrådgivning Baggrund Heden & Fjordens Landbrugscenter siden 1996 Rådgiver omkring Ansøgningsprocedure

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. februar 2009 af integrationsministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ophævelse af overgangsordningen for

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt TALEPAPIR Dato: 12. oktober 2005 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2005/4111-181 Sagsbeh.:

Læs mere

Rundskrivelse nr. 16/08

Rundskrivelse nr. 16/08 Rundskrivelse nr. 16/08 15. april 2008 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Revideret Østaftale med virkning fra 1. maj 2008 1. Indledende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven 2008/1 LSF 141 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Journalnummer: Ministeriet for flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER Birthe Boisen, juridisk konsulent bfb@danskfjernvarme.dk Lov om Ansættelsesbeviser Ansættelsesaftalen LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER Hvem er omfattet af loven Alle

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov for Færøerne om visse udlændinges adgang til opholdstilladelse med henblik på beskæftigelse på Færøerne

Udkast til. Forslag. Lov for Færøerne om visse udlændinges adgang til opholdstilladelse med henblik på beskæftigelse på Færøerne Dato: 9. august 2007 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 2007/4000-92 Sagsbeh.: LEJ/KJH Udkast til Forslag Til Lov for Færøerne om visse udlændinges adgang til opholdstilladelse med henblik på beskæftigelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Dato: 19. april 2006 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 2006/4000-76 Sagsbeh.: SWE Fil-navn: Lovforslag april II 2006 Udkast til Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af reglerne om

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema F0/AR2_da_161015 Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om

Læs mere

REGLER FOR OPHOLD OG ARBEJDE I DANMARK FOR STATSBORGERE FRA DE ØSTEUROPÆISKE EU-LANDE

REGLER FOR OPHOLD OG ARBEJDE I DANMARK FOR STATSBORGERE FRA DE ØSTEUROPÆISKE EU-LANDE MANUAL 4. UDGAVE, SEPTEMBER 2006 REGLER FOR OPHOLD OG ARBEJDE I DANMARK FOR STATSBORGERE FRA DE ØSTEUROPÆISKE EU-LANDE ORDLISTE EU-udvidelsen Arbejdskraftens frie bevægelighed EU/EØS-statsborgere Den nationale

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent 2... 26. oktober 2012 Disposition Ansættelsesbevislov/kontrakter Arbejdstid Erstatningsferie under

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Forhandlingsfællesskabet 0.4.11 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 0.4.11 Side

Læs mere

Østaftalen har været en succes. Den har været et vigtigt politisk signal om, at arbejde i Danmark bør ske på ordnende løn- og ansættelsesvilkår.

Østaftalen har været en succes. Den har været et vigtigt politisk signal om, at arbejde i Danmark bør ske på ordnende løn- og ansættelsesvilkår. 29. juni 2007 Aftale mellem regeringen, Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om EU-udvidelsen og det danske arbejdsmarked Indledende bemærkninger EU-udvidelsen

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

S 3084 - Offentligt. Spørgsmål: Vil ministeren redegøre for andre sammenlignelige landes green-card-ordninger sammenlignet

S 3084 - Offentligt. Spørgsmål: Vil ministeren redegøre for andre sammenlignelige landes green-card-ordninger sammenlignet S 3084 - Offentligt Dato: 27. juni 2006 Kontor: Internationalt kontor J.nr.: 2006/4010-249 Sagsbeh.: NFI Fil-navn: S 3084 Besvarelse af spørgsmål nr. S 3084 stillet af folketingsmedlem Elsebeth Gerner

Læs mere

Ansøgningsskema FO/AR7_da_161015 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver til ansættelse af EU-statsborgere

Ansøgningsskema FO/AR7_da_161015 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver til ansættelse af EU-statsborgere Ansøgningsskema FO/AR7_da_161015 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver til ansættelse af EU-statsborgere Hvad kan du bruge dette skema til? Dette skema kan bruges af færøske arbejdsgivere,

Læs mere

Aftale om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Side 1 Aftale om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1 of 72 21/09/2010 10:40 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 4 a Kapitel 5 Kapitel 5 a Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 7 a Kapitel 8 Kapitel 8 a Kapitel 9 Kapitel

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

GL1_da_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde

GL1_da_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde Ansøgningsskema GL1_da_031016 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er del af en international

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Side 1 Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Aftalens anvendelsesområde...

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-150-1011

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere)

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) IN6_da_141014 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af asylansøgere, som ønsker at arbejde

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som funktionær ikke-funktionær

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse med henblik på visse former for beskæftigelse

Udkast til. Forslag. Lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse med henblik på visse former for beskæftigelse Dato: 3. april 2008 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 2007/4000-92 Sagsbeh.: LEJ/KJH/LAJ Udkast til Forslag Til Lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse med henblik på visse former

Læs mere

Udstationering af arbejdstagere Spørgsmål om en udstationerende virksomhed

Udstationering af arbejdstagere Spørgsmål om en udstationerende virksomhed I. Generelle spørgsmål (artikel 1 og 2) I.2. Spørgsmål om den udstationerende virksomhed Udstationering af arbejdstagere Spørgsmål om en udstationerende virksomhed 1. 1. 1 Hvem anses efter national lovgivning

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde Ansøgningsskema FO1_da_031016 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at ansøge om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven LBK nr 1044 af 06/08/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-09-2007 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Bekendtgørelse af udlændingeloven Herved bekendtgøres udlændingeloven jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale.

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. På job i udlandet Ansættelseskontrakt Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. 1. Arbejdsgivers og lønmodtagers navn og adresse

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Ansøgningsskema IN3_da_020117

Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos venner eller familie (udlændingelovens 42 l, stk. 1) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge

Læs mere

Vejledning indgivelse af ansøgning efter sportsaftalen

Vejledning indgivelse af ansøgning efter sportsaftalen Sportsaftalen Vejledning indgivelse af ansøgning efter sportsaftalen Sportsaftalen er en særlig aftale mellem Færøernes Landsstyre og det daværende Integrationsministerium. Aftalen er senest revideret

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du Ansøgningsskema AS1_da_170615 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 25. oktober 2010 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 09/04981 Sagsbeh.: MUR Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk 1. Selvforsørgelseskravet

Læs mere

Kapitel 1 Udstedelse af EU/EØS-opholdsbevis til hovedpersoner

Kapitel 1 Udstedelse af EU/EØS-opholdsbevis til hovedpersoner Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Arbejdsmarkedsudv UUI alm. del - Bilag 61,AMU alm. del - Bilag 93 Offentligt Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske

Læs mere

En julegave til arbejdsgiverne - eller?

En julegave til arbejdsgiverne - eller? En julegave til arbejdsgiverne - eller? Aarhus, marts 2011 3 helt nye afgørelser truffet af Højesteret den 17. december 2010 fastlægger principperne for udmåling af godtgørelser, når arbejdsgiverne har

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver

Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af færøske arbejdsgivere, som ønsker at blive forhåndsgodkendt til at kunne

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år)

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 22 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) I lov om forbud mod

Læs mere

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb 12. oktober 2015 Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb Lederen Ansættelsesudvalg Formalier Før ansættelsessamtalen Overvejelser inden stillingsopslaget Lederen tager initiativ til nedsættelse

Læs mere

Både den nuværende og den tidligere regering har erklæret, at Danmark vil åbne arbejdsmarkedet for de nye EU-borgere i forbindelse med EUudvidelsen

Både den nuværende og den tidligere regering har erklæret, at Danmark vil åbne arbejdsmarkedet for de nye EU-borgere i forbindelse med EUudvidelsen Aftale mellem Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om adgangen til det danske arbejdsmarked efter udvidelsen af EU pr. 1. maj 2004

Læs mere

Notat om au pair-ordningen

Notat om au pair-ordningen Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 253 Offentligt N O T A T Notat om au pair-ordningen 24. november 2008 J.nr. 2008-0001383 1. Om au pair-ordningen i Danmark 1.1. Om au

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Statsborgerskab* Virksomhedens navn* Postnr.*

Statsborgerskab* Virksomhedens navn* Postnr.* Side 1 / 7 Referencenummer Velkommen til nyidanmark.dk selvbetjening Hvem udfylder del 1 (arbejdsgivers del) af ansøgningen? Arbejdsgiver selv Tredjepart på vegne af arbejdgiver (fx et formidlingsbureau)

Læs mere

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Indhold I. Beskæftigelsesministerens forord... 1 II. De vigtigste træk ved det danske arbejdsmarked... 2 1. De fleste er medlem af en faglig organisation...

Læs mere

RAR Sydjylland Sagsudvalget Sydjylland

RAR Sydjylland Sagsudvalget Sydjylland Til medlemmerne af Sagsudvalget Til suppleanterne til orientering Den 28. september 2016 Dagsorden til møde i Sagsudvalget onsdag den 5. oktober 2016 kl. 8.00 Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding 1.

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema FO/AR1_da_161015 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? April 2011 Side 1/6 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Ansøgningsskema AS2_da_310516 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Hvad kan I bruge dette skema til? I kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Europaudvalget 2005 UUI Alm.del Bilag 156, KOM (2005) 0669 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Europaudvalget 2005 UUI Alm.del Bilag 156, KOM (2005) 0669 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Europaudvalget 2005 UUI Alm.del Bilag 156, KOM (2005) 0669 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 9. maj 2006 Kontor: Internationalt kontor J.nr.: 2006/4050-761

Læs mere

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse Deltidsansættelse Ved advokat Signe Juulskov Poulsen 34 Deltidsansættelse 1 35 Deltidsloven og EU-rammeaftalen Direktiv 1997/81 bygger på en EU-rammeaftale vedrørende deltidsarbejde, som har til formål

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt.

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. Ansøgningsskema Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse Brug af udenlandske underentreprenører Spørgsmål om dette cirkulært kan rettes til Dansk Byggeri, Arbejdsgiversekretariatet Søren Lange Nielsen, tlf. 72160094 (SLN@danskbyggeri.dk) Indledende bemærkninger

Læs mere

2013/1 LSF 184 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 30. april 2014 af justitsministeren (Karen Hækkerup) Forslag.

2013/1 LSF 184 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 30. april 2014 af justitsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. 2013/1 LSF 184 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-966-0039 Fremsat den 30. april 2014 af justitsministeren (Karen Hækkerup)

Læs mere

Østeuropæiske arbejdere i

Østeuropæiske arbejdere i Østeuropæiske arbejdere i bygge- og anlægssektoren Rekrutteringsstrategier og konsekvenser for løn-, ansættelses- og aftaleforhold Præsentation ved Jens Arnholtz Hansen Formålet med projektet er at beskrive

Læs mere

LOV nr 626 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli (Implementering af håndhævelsesdirektivet)

LOV nr 626 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli (Implementering af håndhævelsesdirektivet) LOV nr 626 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j. nr 2016-621 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1717 af

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema AR3_da_011115 Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forlængelse

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt NOTAT Dato: INM 319 Grund- og nærhedsnotat notat vedrørende forslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på

Læs mere

ZA3933. Flash EB 140 European Union Enlargement. Country Specific Questionnaire Denmark

ZA3933. Flash EB 140 European Union Enlargement. Country Specific Questionnaire Denmark ZA3933 Flash EB 140 European Union Enlargement Country Specific Questionnaire Denmark D1. Køn [1] mand [2] kvinde D2. Præcis alder: [ ][ ] år gammel [00] [NÆGTER/INTET SVAR] D3. Alder ved afslutningen

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 [Uddannelsesklausul]... 5 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 6 Lovvalg og værneting...

Læs mere