Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Misbrugsbehandling - Rådgivningscentret - Ungeliv Uanmeldt tilsyn December

2 Indholdsfortegnelse 1 samlede bemærkninger og anbefalinger Oplysninger grundlag Opfølgning på foregående tilsyn Opfølgning fra andre tilsyn Pædagogik, tilgange og resultater Faglige tilgange og metoder Dokumentation og resultater Hverdagen, omgangsform og medinddragelse Hverdag og aktiviteter Omgangsform og omgangstone Medinddragelse, indflydelse og valgmuligheder Organisation og ledelse Den daglige drift samarbejde og kommunikation Kvalitets- og kompetenceudvikling Procedurer og retningslinjer ift. medicin Magtanvendelse og forebyggelse af overgreb Fysiske rammer Øvrige udfordringer Formål og metode Formål med tilsynet Metode varsling og tilrettelæggelse Aftalte definitioner på bemærkninger, anbefalinger og påbud Kontaktoplysninger Præsentation af BDO

3 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger, anbefalinger og evt. anbefalinger om påbud. Herefter følger en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt om det konkrete tilbud. Sidste del af rapporten indeholder de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observationer og ved gennemgang af dokumentation. For hvert tema foretager de tilsynsførende en ud fra den indsamlede data og øvrige indtryk. Disse er ligger til grund for den samlede, der som nævnt optræder indledningsvist i rapporten. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO. 2

4 1 samlede BDO har på vegne af Ringsted Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn på Rådgivningscenteret og Ungeliv. BDO er kommet frem til følgende på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews og observationer. Det overordnede indtryk af Rådgivningscenteret og Ungeliv er, at det er velegnede tilbud, der matcher målgruppernes behov. Der redegøres på relevant vis for Rådgivningscenteret og Ungelivs pædagogiske tilgange, som er sammensat af en forbyggende og systemisk tilgang. Personalet besidder forskellige uddannelser, hvilket tilsynet samlet set vurderer som en gevinst. Tilsynet vurderer, at Rådgivningscenteret såvel som Ungeliv har fokus på forbyggende indsatser. Disse ydes i stor udstrækning der, hvor borgeren er på uddannelsesstederne, arbejdspladserne eller i hjemmene. Endvidere vurderes det, at personalet arbejder ud fra det hele menneske, hvor der tages højde for miljø og relationer, når der igangsættes indsatser. Videre vurderes det, at personalet har fokus på individuelle forhold, hvorfor samtaler og er foretages på baggrund af den enkelte borgers behov. Tilsynet noterer sig, at der på Rådgivningscenteret registreres progression, men at der ikke arbejdes ud fra indsatsplaner. Der er dog igangsat et udviklingsarbejde, hvilket tilsynet vurderer, vil være til stor gavn for målrettethed, dokumentation og evalueringsarbejdet. Tilmed vurderer tilsynet, at samarbejdet instanserne imellem, må drøftes i et passende forum. I forhold til Ungeliv vurderer tilsynet, at de beskrevne arbejdsdokumenter med fordel kunne digitaliseres, hvorudfra der kunne udarbejdes individuelle handleplaner. Dette både til brug for egen læring, målrettet behandling, videndeling, dokumentation og som evalueringsgrundlag. Tilsynet vurderer desuden, at Ungeliv er imødekommende overfor borgernes behov, ved at justere på åbningstider og borgergrupperinger, hvilket har vist nye sociale muligheder for borgerne. Ydermere vurderes det, at Ungeliv har en gavnlig struktur i forbindelse med de omtalte morgenmøder, da det udløser rolige og gennemskuelige dage for både medarbejdere og borgere. Der er en konstruktiv omgangsform og tone både i Rådgivningscenteret såvel som i Ungeliv. Der kunne med fordel nedskrives retningslinjer for disse, så viden lå i organisationen og ikke udelukkende hos medarbejderne. Videre vurderer tilsynet, at både i Rådgivningscenteret og i Ungeliv har borgeren medindflydelse på eget behandlingsforløb. Tilsynet vurderer også, at personalegrupperne i både Rådgivningscenteret og Ungeliv fungerer godt. Den sammensatte personalegruppe skaber dynamik og bringer forskellige syn på borgerne i spil. Tilsynet vurderer, at alle faggrupper får plads i samarbejdet. Endvidere vurderer tilsynet, at der er en vis usikkerhed blandt medarbejderen i forhold til ledelsen, og at der er behov for en afklaring og en synliggørelse i forhold til, hvilken leder der bestrider hvilke ansvarsområder. Ydermere vurderer tilsynet, at ledelsen må klarlægge, hvilke beslutninger medarbejderne må og ikke må træffe. Videre vurderes det, at en drøftelse i forhold til samarbejdspartnere kunne gavne organisationen. Yderligere vurderer tilsynet, at medarbejdernes kompetenceprofiler matcher tilbuddenes behov og tilsynet anerkender, at forskellige faggrupper bidrager med forskellige tilgang, og at medarbejderen har mulighed for efter- og videreuddannelse i den udstrækning der er behov for det. er, at Rådgivningscenteret lever op til de foreskrevne regler for medicinhåndtering. Tilmed vurderer tilsynet, at det er en fordel at have en medarbejder på området, der har det overordnede ansvar, da det skaber sikkerhed og stabilitet omkring 3

5 procedurer. Endvidere vurderes det, at Rådgivningscenteret såvel som Ungeliv har udarbejdet retningslinjer for magtanvendelse og at der begge steder arbejdes forbyggende, så tilspidsede situationer sjældent opstår. Slutteligligt vurderes det, at de fysiske rammer lever op til de reelle behov for både Rådgivningscenteret og Ungeliv, og at medarbejderne yder en indsats, for at skabe hyggelige og trygge rammer. 1.1 bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger, anbefalinger og påbud: 4

6 Bemærkninger 1. Tilsynet bemærker, at et udviklingsarbejde er igangsat omkring indsatsplaner, hvilket tilsynet vurderer som gavnligt for målrettethed, dokumentation og evalueringsarbejdet. 2. Tilsynet bemærker uoverensstemmelse i forhold til samarbejde instanserne imellem. Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler at det klarlægges, hvilke beslutninger medarbejderne må træffe/har kompetence til at træffe i Rådgivningscentret. 2. Tilsynet anbefaler en afklaring og en synliggørelse overfor personalet, hvilken leder der bestrider hvilke ansvarsområder. 3. Tilsynet anbefaler at Ungeliv digitaliserer de beskrevne arbejdsdokumenter, hvorudfra der kunne udarbejdes individuelle handleplaner. Anbefaling om påbud 2 Oplysninger Adresse Prinsensgade 10, 4100 Ringsted (Ungeliv) Nørregade 56, 4100 Ringsted (Rådgivningscenteret) Leder Reinhold Schäfer Tilbudstype og juridisk grundlag Tilbuddet er et kommunalt dagtilbud Tilbuddets juridiske grundlag er SUL 141, 101 Antal pladser 94 pladser Takst pr. døgn Ifølge tilbudsportalens oplysninger er prisen pr. døgn kr. 113 for 101 og kr. 71 for 141. Målgruppebeskrivelse Rådgivningscenteret yder støtte og hjælp til borgere over 18 år med et stof- og/eller alkoholmisbrug. Henvisning til stedet er ikke påkrævet. Den typiske Rådgivningscenter borger er en midaldrende mand, hvor kun et fåtal har fast arbejde. Ungeliv yder i lighed med Rådgivningscentret støtte og hjælp til borgere med et stofog/eller alkoholmisbrug. Henvisning er påkrævet. Kernemålgruppen er borgere fra år. Endvidere arbejder Ungeliv på de nærliggende uddannelsesinstitutioner, hvor medarbejdere er fast tilknyttet en gang ugentligt, og kan videre rekvireres efter behov. Unge under 15 år indgår ikke i gruppebehandling, men støttes individuelt. 5

7 Antal ansatte og personalesammensætning Ifølge hjemmesiden består personalegruppen af seks medarbejdere; én socialrådgiver, to socialpædagoger, én sygeplejeske og to social- og sundhedsassistenter. Videre er der tilknyttet to lægekonsulenter, én psykiater og én psykolog. Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg Den kl Deltagere i interviews Ledelse: Medarbejdere: Reinhold Schäfer (Rådgivningscenteret og Ungeliv) Anja (Ungeliv) Rådgiver, uddannet socialrådgiver i Har været ansat på Rådgivningscenteret siden 2011, men har arbejdet indenfor misbrugsområdet siden Rådgiver, uddannet pædagog. Har været ansat på Rådgivningscenteret siden Har desuden en fireårig efteruddannelse og en etårig solution-uddannelse. Social- og sundhedsassistent, uddannet i Har været ansat på Rådgivningscenteret siden Terapeut, uddannet terapeut og i mediejournalistik. Har været ansat i Ungeliv siden juli Har i tidligere jobs arbejdet med unge. Er tilknyttet rusgruppen. Psykolog med Ph.D. i, har været ansat i Ungeliv siden Har tidligere arbejdet i psykiatrien, Region Sjælland. Er ansat i Ungeliv, til varetagelse af både gruppe- og individuelle samtaler. Beboere: Tilsynet havde ikke mulighed for, at tale med borgere, da ingen af disse var til stede. Tilsynsførende Christina Østergård (Tilsynskonsulent, stud.scient.pol.) Helen Jønsson (Senior Manager, cand. pæd. PD og socialpædagog) 6

8 3 grundlag 3.1 Opfølgning på foregående tilsyn Ved det foregående anmeldte tilsyn, den , blev der ikke givet nogen anbefalinger. Tilsynet har ingen bemærkninger 3.2 Opfølgning fra andre tilsyn Adspurgt om der har været tilsyn fra andre instanser, herunder Embedslæge, Arbejdstilsyn, Brandtilsyn eller Fødevaretilsyn, oplyser leder, at der for nylig har været Socialtilsyn. Man har brandtilsyn, da man er arbejdsmiljøcertificeret, og det oplyses, at man ikke har særlige udfordringer. Tilsynet har ingen bemærkninger 4 Pædagogik, tilgange og resultater 4.1 Faglige tilgange og metoder. På Rådgivningscenteret arbejder man forebyggende. Eksempelvis har man i øjeblikket et virksomhedssamarbejde, hvor Rådgivningscenteret tager ud til arbejdspladser og fortæller om mulighederne for tidlig hjælp. Medarbejderne hos Rådgivningscenteret beskriver deres tilbud som en måde hvorpå, borgerne kan arbejde med deres misbrug ud fra det sted, hvor de bor, i modsætning til eksempelvis Minnesota-kur eller lignende. Adspurgt mere specifikt til, hvilke faglige metoder der anvendes hos Rådgivningscenteret, oplyser medarbejderne, at der pt. udarbejdes et ydelseskatalog for at rette mere fokus på den ambulante behandling. Formålet med dette ydelseskatalog er at italesætte og diskutere, hvorfor man gør de ting, man gør. Ydelseskataloget beskriver forskellige faser trin for trin ud fra et borgerperspektiv. Videre fortæller medarbejderne, at udgangspunktet er individuelle behandlings forløb, medmindre det vurderes, at borgere kan have gavn af et samarbejde med en anden borger. Der tages udgangspunkt i borgerens individuelle behov, hvorfor en del tid bruges på samtaler. Disse samtaler kan være særdeles tidskrævende, men yderst relevante, da det handler om at finde ind til borgerens reelle udfordring. Via denne kognitive tilgang findes frem til, hvad der henholdsvis er borgerens højrisikosituationer og muligheder for at håndtere trangen. Endvidere påpeger medarbejderne, at mange 7

9 udefrakommende faktorer også spiller ind, såsom aktivering, livsstil, kontanthjælp mv. Når en borger kontakter Rådgivningscenteret, foretager psykiateren en screening med henblik på at vurdere, om der skal indstilles til yderligere udredning. Adspurgt til, om man har andre behandlingsfilosofier oplyser medarbejderne, at man ikke arbejder efter nogen specifikke filosofier udover den føromtalte systemiske tilgang, hvor man gennem dialog finder ud af, hvad der er rigtigt for den enkelte borger, samt hvilke sideproblemer, borgeren har. Derudover fortæller medarbejderne, at der anlægges et helhedssyn, hvor også pårørende inddrages. Der tilbydes dog ikke børnegrupper. Medarbejderne i Rådgivningscenteret beskriver, at man i fremtiden forestiller sig, at den ambulante proces skal indeholde flere faser. Udviklingen af denne fremtidige tilgang til borgerne er stadig i proces, men tilsynet fremvises et skema, som illustrerer den ønskede tilgang. Fase 1: Afklaring, indeholder udredning, og kan vare op til tre måneder. Fase 2: Forandring. Fase 3: Forankring. Derudover har man en forestilling om at oprette et Flexforløb til de borgere, som ikke ønsker den store proces, men som primært kommer til Rådgivningscenteret for at få antabus. Dette flexforløb skal dog placeres efter Fase 1, således at alle borgere skal udredes. Flexforløbet skal indeholde støttende samtaler, medicinsk behandling samt skadesreduktion. Ydermere arbejdes fra medarbejder sideløbende med, at beskrive hvilke redskaber, man skal benytte i de forskellige faser. Planen er, at denne fremtidige tilgang skal være færdig hurtigst mulig. Medarbejderne giver udtryk for, at det har været en god og refleksiv proces, hvor arbejdsgange er blevet debatteret samt en ensretning af, hvordan man griber borgerne an på, har fundet sted. Adspurgt til, hvor medarbejderne virkelig synes, at deres arbejde giver effekt, beskriver medarbejderne, at det er, når man tænker ud af boksen og møder borgeren på deres præmisser. Eksempelvis når en borger ikke kan finde motivation til at møde på Rådgivningscenteret, og en medarbejder tager på hjemmebesøg, for at opfordre denne til behandling, hvorefter borgeren bliver modtager af tilbuddet her lykkedes arbejdet. Dog kan man aldrig kan læne sig tilbage eller stole 100 % på en specifik metode, da man må tænke ud fra den enkelte borger. Hos Ungeliv oplyser lederen, at der arbejdes med tidlig opsporing og udredning. Det centrale for Ungeliv er, at borgeren oplever forløbet som samlet, og at der ydes den hjælp, der er nødvendig. Den overordnede faglige tilgang er systemisk, men der inddrages endvidere flere elementer fra den narrative tilgang. Blandt andet arbejder man narrativt i forhold til et nyt tiltag hos sårbargruppen, hvor der integreres eksterne mentorer for at bevidne de unges udvikling. Ledelsen beskriver, at tilgangen i høj grad omhandler afdækning, i forhold til, hvad der er problematisk i den unges liv. De obligatoriske tre individuelle samtaler, som alle unge skal igennem, inden de kan komme ind i en gruppe, kan sagtens forløbe uden at omhandle misbrug. Adspurgt til hvor lang tid et sådant afklaringsforløb skal vare, oplyser medarbejderen, at for misbrugsgruppen har man en rettesnor på tre måneder, men at man også må tage hensyn til, at det er unge mennesker, som ikke altid er klar til at tage fat på de reelle problematikker. Adspurgt til hvad Ungeliv gør, fortæller medarbejderen, at man har forskellige tilbud, som de unge skal igennem efter visitation. På de 10 år, Ungeliv har eksisteret, har man kun måtte afvise to borgere. Hos Ungeliv findes nogle gruppetilbud, hvor visitation ikke er påkrævet, da det 8

10 er et tilbud, som Ungeliv selv har etableret. For de unge med rusmiddelproblem og unge med sårbarhedsproblem findes der to forskellige grupper. Derudover har man netop etableret en motivationsgruppe for de unge, som mangler retning på deres liv. Hos Ungeliv har man også støtte efter SEL 85, hvor det er medarbejdere fra Ungeliv, der yder 85-støtte. Derudover har man en Tidlig opsporing - indsats, som dækker over dels indsatsen på campus-området, dels to ansatte (en børne- og ungdomspsykiater og psykolog), som arbejder med terapeutiske gruppeforløb. Hvis man er indskrevet hos Ungeliv, er man også til samtaler med henholdsvis børne- og ungdomspsykiateren eller psykologen. Derudover har man hos Ungeliv en psykolog, som arbejder både med gruppeog individuelle samtaleforløb, både med indskrevne og ikke-indskrevne unge. Tilsynet vurderer, at Rådgivningscenteret såvel som Ungeliv har fokus på forbyggende indsatser. Disse ydes i stor udstrækning der, hvor borgeren er altså på uddannelsesstederne, arbejdspladserne eller i hjemmene. Endvidere vurderes det, at personalet arbejder ud fra det hele menneske, hvor der tages højde for miljø og relationer, når der igangsættes indsatser. Tilsynet vurderer endelig, at personalet har fokus på individuelle forhold, hvorfor samtaler og er foretages på baggrund af den enkelte borgers behov. 4.2 Dokumentation og resultater På Rådgivningscenteret oplyser en medarbejder, at fremskridt hos borgerene registreres i et resultatsystem, hvor der ses tydelig progression. Her nedskrives også, når en borger afsluttes og grunden hertil. Ofte slutter et forløb dog ved, at borgeren udebliver, og dermed ikke kan karakteriseres som færdigbehandlet. Videre udtrykker medarbejderen ønske om bedre samarbejde instanserne imellem, da Rådgivningscenteret ofte er nødt til at tage en borger ind, som ikke har været gennem et afklaringsforløb. På nuværende tidspunkt er Rådgivningscenteret i færd med at udarbejde en skabelon til en indsatsplan. Planen er, at hver borger i samarbejde med Rådgivningscenteret skal udarbejde en kontrakt som underskrives, hvorefter den skal følge borgeren arbejder, også efter endt forløb. Adspurgt til, om man hos Ungeliv laver handleplaner for den enkelte borger, beskriver ledelsen, at de borgere som er tilknyttet via 85 har en handleplan fra kommunen, ud fra hvilken der udarbejdes en pædagogisk plan i samarbejde med den unge. De borgere som ikke er tilknyttet via 85, har ikke en decideret handleplan. Ved de indledende samtaler udfyldes et arbejdsdokument som ifølge ledelsen udgør et internt arbejdsgrundlaget. Arbejdsdokumentet indeholder målsætninger for den unge. Ledelsen påpeger, at disse interne arbejdsdokumenter adskiller sig fra de opkrævede handleplaner, hvilket ses som en fordel, da der i disse tilfælde primært arbejdes med grupper og kun sjældent som enkeltmandstilbud. Videre beskriver ledelsen, at de ikke har fastlagt retningslinjer for, hvornår disse interne arbejdsdokumenter evalueres, da det er individuelt, hvornår det kan give mening. Psykolog og psykiater har dog faste retningslinjer for at dokumentere deres terapeutiske arbejde. Tilsynet får fremvist en pædagogisk plan og indskrivningsskema fra Ungeliv. Indskrivningsskemaet er håndskrevet og adspurgt til årsagen til dette forklarer 9

11 ledelsen, at det giver en bedre samtale, at man udfylder papiret i hånden sammen med den unge. Ydermere er det vigtigt, at det ikke bliver sagstungt, da de unge netop kommer her, fordi det ikke er en forvaltningsenhed. Adspurgt til om indskrivningsskemaerne med fordel kunne digitaliseres, både for at lette processen og for at videndele, udtrykker ledelsen, at det ikke vil være gavnligt. Hos Ungeliv beskriver medarbejderne, at efter de har haft medarbejdere placeret på ungdomsuddannelserne i halvandet år, er fraværsprocenten blandt eleverne faldet med 50 %. Dette skyldes både deres egne medarbejderes samtaler med de unge, men også at medarbejderne fra Ungeliv har uddannet lærerne på uddannelsesinstitutionerne i at spørge direkte til elevernes private forhold. Medarbejderen hos Ungeliv oplyser, at man på campus skriver op, hvor mange man får igennem, hvilket på nuværende tidspunkt er omkring 100. Et forløb på campus tager i gennemsnit omkring tre måneder. Tilsynet noterer sig, at der på Rådgivningscenteret registreres progression, men at der ikke arbejdes ud fra indsatsplaner. Der er dog igangsat et udviklingsarbejde, hvilket tilsynet vurderer, vil være til stor gavn for målrettethed, dokumentation og evalueringsarbejdet. Endvidere vurderer tilsynet, at samarbejdet instanserne imellem, må drøftes i et passende forum. I forhold til Ungeliv vurderer tilsynet, på trods af ledelsens argumenter, at de beskrevne arbejdsdokumenter med fordel kunne digitaliseres, hvorudfra der kunne udarbejdes individuelle handleplaner. Dette både til brug for egen læring, målrettet behandling, videndeling, dokumentation og evalueringsgrundlag. 5 Hverdagen, omgangsform og medinddragelse 5.1 Hverdag og aktiviteter Ved interview fortæller medarbejderne på Rådgivningscenteret, at der arbejdes ud fra KL s præmisser om synlig- og tilgængelighed med henblik på at hjælpe borgerne, der hvor de er og endvidere på at afmystificere Rådgivningscenteret. I forbindelse med Sundhedsstyrelsens uge 40-kampagne har man etableret et virksomhedssamarbejde, hvor man blandt andet fortæller ansatte i virksomheder, at medarbejdere fra Rådgivningscenteret kan komme hjem til de borgere, der har brug for det. Medarbejderne oplyser, at der er morgenmøde hver dag kl. 8.30, hvor dagen gennemgås. Der er et princip om, at der altid skal være tre medarbejdere til stede, hvorfor alle aktiviteter ud af huset fastsættes på dette møde. Derudover gennemgås særlige opmærksomhedspunkter. Kl og igen kl er der medicinudlevering. Der er indlagt sene åbningstider, så der er mulighed for samtaler med de borgere, som eksempelvis har et job. Tidligere var det opdelt således, at det udelukkende var stofmisbrugere der kom om formiddagen, mens alkoholmisbrugerne kom om eftermiddagen. Nu er dette ændret, så borgerene selv kan vælge. Ind i mellem oplever medarbejderne, at borgerne opsøger hinanden hos Ungeliv af sociale årsager. Hos Ungeliv beretter medarbejderne, at man har en stille og rolig hverdag, 10

12 hvor man særligt arbejder med de unge i forskellige grupper, hvilket primært er baseret på samtale og fælles refleksioner. Videre oplyser medarbejderne, at man kommunikerer interne, hvis der er særlige problemstillinger omkring de unge. Tilsynet vurderer, at Rådgivningscenteret er opsøgende og forbyggende i tilgangen til borgerne. Tilsynet vurderer videre, at Ungeliv er imødekommende overfor borgernes behov, ved at justere på åbningstider og borgergrupperinger, hvilket har vist nye sociale muligheder for borgerne. Endelig vurderer tilsynet, at Ungeliv har en gavnlig struktur i forbindelse med de omtalte morgenmøder, da det udløser rolige og gennemskuelige dage for både medarbejdere og borgere. 5.2 Omgangsform og omgangstone. Medarbejderne i Rådgivningscenteret værdsætter hinanden. Det bemærkes også, at særligt i perioder som nu, hvor der mangler en ansat, er det en hjælp, at man har hinanden at støtte sig til. Adspurgt til hvordan omgangsformen er i forhold til borgerne, oplyser medarbejderne, at de har nogle uskrevne regler for, hvordan borgerne skal behandle medarbejderne. Dette er i mindre grad nødvendigt på alkoholmisbrug området end det er på stofmisbrug området. Medarbejderne kan godt bede højttalende borgere om at dæmpe sig en smule, da der skal være plads til, at nye borgere kan føle sig trygge. Man skal opføre sig ordentligt, og der skal være plads til alle. Medarbejderne i Rådgivningscenteret beskriver en god omgangstone både iblandt borgerne og internt i medarbejdergruppen. Under opstarten til et forløb i Ungeliv, beskriver medarbejderne for den unge, hvilke regler der er for ordentlig opførsel. Endvidere anvendes humor, både blandt de unge, men også i medarbejdergruppen. Tilsynet vurderer, at der er en konstruktiv omgangsform og tone både i Rådgivningscenteret såvel som i Ungeliv. Der kunne med fordel nedskrives retningslinjer for disse, så viden lå i organisationen og ikke udelukkende hos medarbejderne. 5.3 Medinddragelse, indflydelse og valgmuligheder På Rådgivningscenteret har borgerne selv mulighed for at bestemme, hvornår i løbet af dagen, de vil dukke op. Ingen borgere tvinges i behandling, hvorfor borgerne derfor kan vælge blot at tage antabus uden tilknyttede samtaler. Medarbejderne gør desuden en indsats for, at borgerne selv skal sætte dagsordenen for, hvad en samtale skal omhandle. Her indgår den systemiske tilgang til borgerne. I Ungeliv findes der procedurer, som de unge skal igennem. Hvis den unge ikke ønsker at indordne sig under disse ting, tager man en snak med den unge 11

13 herom. Tilsynet vurderer, at både i Rådgivningscenteret og i Ungeliv har borgeren medindflydelse på eget behandlingsforløb. 6 Organisation og ledelse. 6.1 Den daglige drift samarbejde og kommunikation Adspurgt til, hvorvidt der samarbejdes med andre instanser, eksempelvis Jobcenteret, oplyser medarbejderne i Rådgivningscenteret, at det gør man, hvis borgeren ønsker det. Medarbejderne kan fungere som støtteperson ved møder. Det interne samarbejde på alkoholbehandlingsområdet er, ifølge medarbejderne, kendetegnet ved god fælles tilgang til borgerne. Det er tilladt at være faglig uenig, men denne uenighed synliggøres ikke overfor borgeren. Der gives udtryk for, at man benytter hinandens forskellige uddannelser i medarbejdergruppen, hvilket medfører et bredere syn på borgeren. Der sparres fagligt med hinanden, og der anvendes humor. Medarbejderne bemærker også, at denne stemning kan være smittende på borgerne. Medarbejderne giver udtryk for, at der både er fordele og ulemper ved, at der ikke er en daglig leder på stedet. Fordelene er, at alle medarbejdere er lige, hvilket udløser en åbenhed, hvor det er muligt at problematisere tilgange til borgere, hvilket, jf. medarbejderne, skaber udvikling. Ydermere opfattes det som anerkendelse og en tillidserklæring, at Rådgivningscenteret er selvkørende. Lederen deltager på personalemøder og tværfaglige konferencer hver 14. dag. Ulemperne er, at beslutningsprocesser kan være langsommelige, da medarbejderne ikke har de endelige beslutningskompetencer. Der kan herske tvivl om, hvad en medarbejder må og ikke må træffe beslutning om, eksempelvis i forhold til økonomi, ordinering af medicin eller om en borger skal i dagbehandling. En medarbejder bemærker, at der ikke er enighed i medarbejdergruppen om, hvilke beslutningskompetencer der er ønskværdige at få. En medarbejder udtaler, at der engang i mellem er beslutninger, man gerne vil drøfte med lederen, hvilket som oftest ikke er muligt. Det er i høj grad også et spørgsmål om, at der ikke er fastsat tidspunkter, hvor lederen er tilgængelig. Hos Ungeliv har man en gang om ugen to medarbejdere placeret på campusområdet, hvor lærerne kan henvise elever til samtaler. Typisk kan det være korte vejledninger, hvorefter den unge kommer videre i sit liv efterfølgende. Er der tale om tungere problematikker, henvises den unge til Ungelivs egne lokaler, men man forsøger så vidt det er muligt, at bevare de unge på uddannelsesinstitutionerne. En leder forklarer, at de unges forældre også har mulighed for, at kontakte Ungeliv, hvis de har en fornemmelse af, at deres barn har nogle problematikker, de ikke selv kan løse. Ofte kan problemerne løses ved at den unge har samtaler med psykologen, hvis ikke tilknyttes den unge Ungeliv. Lederen oplyser, at der er personalemøde hver fredag, hvor et fast punkt er de 12

14 enkelte borgere. Endvidere er der indlagt fast supervision en gang om måneden. Medarbejderne beskriver et godt arbejdsmiljø, hvor ærlighed er en grundlæggende værdi. Det er som medarbejder legalt at være i tvivl, og søge sparring hos en kollega. Medarbejderne skildrer en utydelig ansvarsfordeling i forhold til samarbejdet med ledelsen. Den ene leder er souschef for hele socialpsykiatrien, men aktiv i Ungeliv, hvorfor hun udgør den nærmeste leder der. I andre dele af organisationen fungerer den anden leder som den mest selvfølgelige. Medarbejderne er i tvivl om, hvilke leder der administrere hvilke områder. Den ene leder har besluttet, at der skal serveres gratis daglig frokost til borgerne i dagbehandling, hvor der i Ungeliv, som den anden leder administrere, er ugentlige måltider, hvor der diskuteres om der skal være brugerbetaling. Adspurgt til hvilken organisation Ungeliv føler sig mest knyttet til, meddeler medarbejderne, at de på papiret hører mest sammen med Rådgivningscenteret, men at de har mere til fælles med Støtte- og aktivitetscenteret. Endvidere spørges der til om Ungeliv har faste samarbejdsflader med Rådgivningscenteret, hvortil en medarbejder oplyser, at hun har ugentlig kontakt, men at det ikke er formaliseret. Dog afholdes fælles personalemøder i hele organisationer. Tilsynet vurderer, at personalegrupperne i både Rådgivningscenteret og Ungeliv fungerer godt. Den sammensatte personalegruppe skaber dynamik og bringer forskellige syn på borgerne i spil. Tilsynet vurderer, at alle faggrupper får plads i samarbejdet. Endvidere vurderer tilsynet, at der er en vis usikkerhed blandt medarbejderen i forhold til ledelsen. Der er behov for en afklaring og en synliggørelse i forhold til, hvilken leder der har hvilke ansvarsområder. Ydermere vurderer tilsynet, at ledelsen må klarlægge, hvilke beslutninger medarbejderne må og ikke må træffe. Videre vurderes det, at en drøftelse i forhold til samarbejdspartnere kunne gavne organisationen. 6.2 Kvalitets- og kompetenceudvikling Adspurgt til hvilke visioner Rådgivningscenteret har for det kommende år, henviser medarbejderne til arbejdet med indsatspakkerne. Derudover redegøres for årlige MUS-samtaler, månedlig ekstern supervision, samt at ledelsen er lydhør overfor medarbejdernes ønsker eller behov for personlige samtaler. Medarbejderne fremhæver igen hinandens forskellige kompetencer og uddannelsesbaggrund som en styrke, som gavner det interne samarbejde. Opstår et dilemma, benyttes morgenmøderne til drøftelse af dette, og sparring foregår også i løbet af arbejdsdagen. En medarbejder påpeger vigtigheden af, at orientere hinanden indbyrdes, hvilket kan lade sig gøre, da Rådgivningscenteret er et lille sted. Der har netop været afholdt to personaledage med hele organisationen, samt en fælles kommunal temadag. Derudover har en medarbejder bedt om et suppleringskursus i øreakupunktur, og en anden medarbejder har været på et 13

15 forberedelseskursus for at afklare, hvorvidt hun kan søge ind på en diplomuddannelse. Det føromtalte nye projekt i Ungeliv, hvor eksterne mentorer skal integreres i arbejdet med narrative traditioner hos de unge, skal fungere ved at benytte et frivilligt mentorkorps. Ledelsen påpeger dog, at forandringerne skal foregå over tid, da sårbargrupperne har nogle traditioner, som der skal værnes om. Tilsynet vurderer, at medarbejdernes kompetenceprofiler matcher tilbuddenes behov. Endvidere anerkender tilsynet, at forskellige faggrupper bidrager med forskellige tilgang. Ydermere vurderer tilsynet, at medarbejderen har mulighed for efter- og videreuddannelse i den udstrækning der er behov for det. Tilsynet vurderer tilmed, at de omtalte indsatspakker vil gavne Rådgivningscenterets fremtidige udvikling. 6.3 Procedurer og retningslinjer ift. medicin Rådgivningscenteret har ansat en overlæge til medicinudlevering. Desuden er en psykiater, en psykolog og to social- og sundhedsassistenter tilknyttet. Adspurgt til, om der forefindes procedure og vejledning for medicinhåndtering i Rådgivningscenteret oplyser den medarbejderen, der har ansvar for medicinhåndtering, at det findes. Endvidere har den pågældende medarbejder, ansvar for at oplære de andre medarbejdere i medicinhåndtering, hvilket foregår i samarbejde med den tilknyttede overlæge. Medicinhåndterings procedurerne er fra Sundhedsstyrelsen, der er dog særlige forhold på Rådgivningscenteret, da medarbejderne fungerer som lægens hjælpende hånd. Alle medarbejderne er oplært i medicinhåndtering. Når medicinen udleveres, er den på forhånd optalt og pakket. Af sikkerhedsmæssige årsager, gentjekkes antal af piller i samarbejde med borgeren ved udlevering. Derudover føres regnskab med den medicin, som forlader huset. Undtagelsen er Antabus, som ikke tælles. Lægen, som er tilknyttet Rådgivningscenteret, varetager den afhængighedsskabende medicin, men al anden medicin, eksempelvis i forbindelse med en psykiatrisk lidelse, varetages af borgerens egen læge. Adspurgt til om der har været utilsigtede hændelser, oplyser medarbejderne, at man i givet fald ved, hvordan man skal håndtere det. Ved tvivl omkring medicinhåndtering, søger medarbejderne råd hos den kollega som er medicihåndterings ansvarlig. Den samme medarbejder, som er medicihåndterings ansvarlig, er også ansvarlig for stedets årlige brandøvelser. Hos Ungeliv er der ingen medicinhåndtering. Det er tilsynets, at Rådgivningscenteret lever op til de foreskrevne regler for medicinhåndtering. Tilmed vurderer tilsynet, at det er en fordel at have en medarbejder på området, der har det overordnede ansvar, da det skaber sikkerhed og stabilitet omkring procedurer. 14

16 6.4 Magtanvendelse og forebyggelse af overgreb En medarbejder beskriver Rådgivningscenteret som et meget roligt sted, hvor magtanvendelse ikke finder sted. De konflikter som opstår blandt borgerne, er som oftest ikke rette mod medarbejderne. Der er etableret foranstaltninger, der skærper medarbejdernes sikkerhed, eksempelvis ringeklokker på alle kontorerne, der kan aktiveres i nødstilfælde. Endvidere gør medarbejderne hinanden opmærksomme på, hvis der skal være samtale med en ustabil borger. Alle procedurer er nedskrevet i Arbejdsmiljøbogen. Desuden udvises respekt for hinandens er og reaktioner i tilspidsede situationer, som altid efterfølgende registreres og drøftes i forum. Er situationen af en sådan karakter, at den skal anmeldes som arbejdsskade, gøres det i et system kaldet Easy. Disse anmeldelser er der stort set aldrig ifølge medarbejderen. Ungelivs medarbejdere oplyser i lighed med Rådgivningscenteret, at der heller ikke finder magtanvendelse sted hos dem. En borger kan være i dårligt humør, men medarbejderne har ikke været udsat for truende adfærd. Skulle det forekomme, findes der retningslinjer herfor. Når den unge har forsamtaler med medarbejderne, understreges regler og retningslinjer for ophold hos Ungeliv. Det har ifølge medarbejderne en forebyggende effekt. Tilsynet vurderer, at Rådgivningscenteret såvel som Ungeliv har udarbejdet retningslinjer for magtanvendelse. Videre vurderer tilsynet, at der begge steder arbejdes forbyggende, så tilspidsede situationer sjældent opstår. 7 Fysiske rammer. Der hersker en rolig stemning hos Rådgivningscenteret, stedet er placeret i fine lokaler med god plads til både skrivebordsarbejde og samtaler. Hos Ungeliv observeres der ligeledes en hyggelig stemning, hvor der på gangen er placeret kalenderlys og blandt andet hænger en plakat, hvor der står Alle spreder glæde til dette kontor. Det er tilsynets, at de fysiske rammer lever op til de reelle behov for både Rådgivningscenteret og Ungeliv. Tilmed vurderer tilsynet, at medarbejderne yder en indsats, for at skabe hyggelige og trygge rammer. 8 Øvrige udfordringer Der næves ikke særlige udfordringer. 15

17 Tilsynet har intet at bemærke 9 Formål og metode 9.1 Formål med tilsynet I henhold til Retssikkerhedslovens 16 og Servicelovens 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud. Jf. lovgivningen er formålet med tilsynet: At påse at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde. At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Tilsynene skal dermed bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning, tilbuddets beskrevne pædagogik og praksis. BDO s tilsyn er tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående lovgivning og retningslinjer på området, og omfatter tilsynet med de pædagogiske, organisatoriske og personalemæssige forhold på de enkelte tilbud. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for beboere/brugere/borgere og således også på, hvordan hjælpen efter deres og de pårørendes opfattelse fungerer. De fysiske rammers egnethed i forhold til beboernes behov indgår ligeledes i tilsynet. Med udgangspunkt i omfattende erfaringer med at føre tilsyn på hhv. ældre- og det socialfaglige område har BDO udviklet koncepter for tilsynsområderne, som gør det muligt at lade kontrol og læring gå op i en højere enhed. BDO lægger vægt på, at den dokumentation, der indhentes i forbindelse med tilsynene, er anvendelig i det fremadrettede arbejde med kvalitets- og kompetenceudviklingen indenfor både ældreområdet og det socialfaglige område. Det økonomiske tilsyn dvs. tilsynet med forbrug, budget, kapacitetstilpasninger etc. indgår efter aftale med Ringsted Kommune ikke i BDO s tilsyn. 9.2 Metode BDO s tilsynskoncept kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle tager afsæt i den anerkendende metode og en konstruktiv tilgang. Den anerkendende og værdsættende tilgang handler om at fokusere på og lade sig inspirere af dét, der virker på det enkelte tilbud. Dette indebærer, at man i fællesskab søger at identificere tilbuddets ressourcer, styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til 16

18 det fremadrettede arbejde med henblik på at få overensstemmelse mellem borgernes og pårørendes ønsker og forventninger og medarbejdernes og ledelsens muligheder og rammer. Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskoncepterne, mens det andet ben er struktureret og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som benyttes i tilsynet, har udgangspunkt i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner. De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews, observation og gennemgang af dokumentation. Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer samt det foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at alle forhold på tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger. 9.3 varsling og tilrettelæggelse Overordnet ser organiseringen af tilsynsbesøget ud som følger: Tilsynet finder frem til enten leder eller medarbejderne og tilsynet tilrettelægges Rundvisning, hvor tilsynet ofte har haft mulighed for at tale med borgere/medarbejdere undervejs og/eller at observere det sociale liv Dialog med Ledelsen /ledelse hvis muligt Dialog med medarbejdere Dialog med borgere Evt. dialog med pårørende, hvis dette er muligt Til brug for forberedelsen af tilsynet har BDO indhentet materiale fra kommunen, herunder eventuelle kvalitetsstandarder, oplysninger fra kommunens hjemmeside, ligesom oplysninger fra Tilbudsportalen og tilbuddets egen hjemmeside har indgået i det konkrete tilsyn. 9.4 Aftalte definitioner på bemærkninger, anbefalinger og påbud Bemærkninger Bemærkninger gives, hvor der er forhold enten af positiv eller negativ art, men hvor det alene er vejledende for tilbuddet. Anbefalinger Anbefalinger gives, hvor der skal arbejdes videre med et givent punkt, eksempelvis hvis der ikke er udarbejdet politikker eller nødvendige retningslinjer. Anbefaling om påbud BDO kan anbefale Ringsted Kommune at give stedet påbud, hvis der er tale om alvorlige forhold, eksempelvis hvis lovregler ikke er tilstrækkelig efterlevet, eller hvis der ikke er handlet på tidligere anbefalinger, og der ikke er særlige grunde hertil. 17

19 10 Kontaktoplysninger Ved behov for yderligere oplysninger kan henvendelse ske til HELEN HILARIO JØNSSON Senior Manager og forretningsansvarlig BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V Tlf: Præsentation af BDO BDO er en uafhængig privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn med plejehjem og på socialområdet. BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommuner over hele landet). På ældreområdet omfatter tilsynene plejehjem, hjemmepleje samt trænings- og rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både børne- og ungeområdet, handicap- og psykiatriområdet samt udsatteområdet, herunder herberger, misbrugs- og krisecentre. BDO s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række forskelligartede rådgivningsopgaver indenfor alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 35 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx økonomi, ledelse, evaluering mm. 18

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Bjælken Uanmeldt tilsyn November 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 5

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Opholdsstedet Vesterbo APS. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Opholdsstedet Vesterbo APS. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vejen Kommune Tilsynsrapport Vejen Kommune Opholdsstedet Vesterbo APS Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bøgevej Hus E. Uanmeldt tilsyn Juni 2013. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bøgevej Hus E. Uanmeldt tilsyn Juni 2013. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bøgevej Hus E Uanmeldt tilsyn Juni 2013. WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Botilbuddet Lille Veum. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Botilbuddet Lille Veum. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vejen Kommune Uanmeldt tilsyn, Botilbuddet Lille Veum August 2013 Tilsynsrapport Vejen Kommune Botilbuddet Lille Veum Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Birthe Marie. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Birthe Marie. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Birthe Marie Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune kopp Tilsynsrapport Varde Kommune Café Paraplyen Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Hjørnestenen Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Nørresøgård. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Nørresøgård. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Nørresøgård Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Regnbuehuset Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Kastaniebo. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Kastaniebo. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Kastaniebo Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for

Læs mere

Tilsynsrapport Høje-Taastrup Kommune 85 tilsyn. Porsehaven 11 og 33 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje-Taastrup Kommune 85 tilsyn. Porsehaven 11 og 33 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje-Taastrup Kommune 85 tilsyn Porsehaven 11 og 33 Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Vedelsbo Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Crimestop.dk. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Crimestop.dk. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Crimestop.dk Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop Ud Voksentilbud Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Firmaet Anmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Crimestop. Anmeldt tilsyn Februar 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Crimestop. Anmeldt tilsyn Februar 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Crimestop Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning.

BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning. Tilsyn fra BDO BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning. Et tilsyn fra BDO gennemføres ud fra en anerkendende og værdsættende

Læs mere

Neuroteam & Dagtilbud Hillerslev

Neuroteam & Dagtilbud Hillerslev INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap Neuroteam & Dagtilbud Hillerslev Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Halsnæs Alkoholambulatorium

Halsnæs Alkoholambulatorium INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Halsnæs Alkoholambulatorium Uanmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning.

BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning. Tilsyn fra BDO BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning. Et tilsyn fra BDO gennemføres ud fra en anerkendende og værdsættende

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Måløvgård. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Måløvgård. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Måløvgård Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn April 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn April 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Rudersdal Kommune Tilsynsrapport Rudersdal Kommune Psykiatri og Handicap Elleslettegård Uanmeldt tilsyn April 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 Oplysninger...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap Støttecenter Ringe Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune. Østerled. Anmeldt tilsyn September 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Gentofte Kommune. Østerled. Anmeldt tilsyn September 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Østerled Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Vestervænget. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Vestervænget. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Vestervænget Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Bofællesskabet Sønderhaven INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Bofællesskabet Sønderhaven INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Bofællesskabet Sønderhaven Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Hvidborg. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Hvidborg. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre Kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Hvidborg Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Måløvgård. Uanmeldt tilsyn September 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Måløvgård. Uanmeldt tilsyn September 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Måløvgård Uanmeldt tilsyn September 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Løkkekrogen Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Vedelsbo Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ringsted Krisecenter.

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Helle Plejecentret Uanmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Dagtilbuddet Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Dagtilbuddet Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap Dagtilbuddet Ringe Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsynsenheden Tilbuddets navn og adresse Familiecentret Nordlys Nørrevænget

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Lunden Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Rudersdal Kommune Tilsynsrapport Rudersdal Kommune Psykiatri og Handicap Elleslettegård Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Ringsted krisecenter. Anmeldt tilsyn December 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Ringsted krisecenter. Anmeldt tilsyn December 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Ringsted krisecenter Anmeldt tilsyn December 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Anmeldte tilsyn... 3 Uanmeldte tilsyn... 4 Generelt... 4 Overordnet skabelon til tilsynsrapport...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Værkstedet Regnbuen. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Værkstedet Regnbuen. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Værkstedet Regnbuen Uanmeldt tilsyn November 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 27. januar 2010 Formalia Dette uanmeldte tilsyn på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter, Hedebovej 48, 5750

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap. Bofællesskabet Rose Marie. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap. Bofællesskabet Rose Marie. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Else Mariehjemmet

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Else Mariehjemmet INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Else Mariehjemmet Uanmeldt tilsyn April 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn Maj 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Børne- og ungeforvaltningen. Farvergården. Anmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Børne- og ungeforvaltningen. Farvergården. Anmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Fredensborg Kommune Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Børne- og ungeforvaltningen Farvergården Anmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere