En samlet plan for Vesterbro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En samlet plan for Vesterbro"

Transkript

1 En samlet plan for Vesterbro De åbenlyse sociale problemer og måder at håndtere dem på Indhold Indhold Københavns Kommunes Socialforvaltning,

2 Vesterbro, København...2 Mål...3 Handleplan...4 Aktiviteter og målsætninger...5 Baggrund: Problemet...6 Erhvervsdrivende...6 Medarbejdere knyttet til tilbudene...6 Beboerne...7 I byens rum...9 Udviklingen...9 Tallene bag...10 Baggrund: Tiltagene...11 Fokusområder og finansiering...18 Fokusområde: Misbrugs Hot spot...18 Fokusområde: Skadesreduktion...19 Fokusområde: Renhold...19 Vesterbro, København Denne plan beskriver, hvordan Københavns Kommunes Socialudvalgs ønsker at håndtere de sociale problemer på Vesterbro. Fokus er de sociale problemer som følger i kølvandet på gadeprostitution, stofsalg og misbrug. Og her er Vesterbro et knudepunkt i København. Planen har derfor sit udspring på Vesterbro. Men hvis problemerne flytter sig, vil fokus også flytte sig. Planen er således ikke snævert bundet op på Vesterbro, da man ikke ønsker at fastholde problemerne her. Devisen er, at hvis man centrerer alle tilbud om hjælp omkring Vesterbro, kan det være med til at tiltrække og fastholde udsatte til området. Det er også baggrunden for anbefalingen om at etablere et stofindtagelsesrum tre forskellige steder i byen. På den måde bliver de åbenlyse sociale problemer på Vesterbro udtyndet. Planen er blevet til på foranledning af Socialudvalget i København. På udvalgets foranledning har Socialforvaltningen været i dialog med en lang række beboere, institutioner, væresteder, Vesterbro Lokaludvalg m.fl. på Vesterbro. Planen bygger både på den eksisterende viden, om hvad der er muligt og meningsfuldt at gøre. Viden som kommer fra internationale erfaringer og forskning og viden gennem dialog med vesterbro ere og tilbud på Vesterbro. Dialogen med beboerne på Vesterbro har givet dybde i forståelsen af problemerne og idéer til, hvordan man kan håndtere dem. Resultaterne af inddragelsen er særligt at finde i afsnittet Baggrund: Problemet. 2

3 Det overordnede ønske med planen er at skabe et København, som kan rumme de meget udsatte, uden at beboere, erhvervsliv og turister hæmmes. Planen er på den måde et bidrag til visionen om et København, som både er mangfoldigt og trygt. Mål Det, som planen søger at opnå, kan sammenfattes i to overordnede målsætninger: At mindske gener for de udsatte og Mindske gener for lokalområdet Indfrielsen af målsætningerne skal ske ved, at de udsatte kommer væk fra gaden og hen, hvor de kan blive hjulpet til ophør med at misbruge, være hjemløs, prostituere sig eller alternativt at mindske generne ved adfærden. Det er den korte version af de internationale erfaringer: At lov og orden skal kombineres med en social/omsorgstilgang for at lykkes med at fjerne de åbne scener (erfaringerne er fra stofscener). Dels skal politiet konsekvent arbejde for, at der ikke er åbenlys, generende adfærd og dels skal man sikre, at der er en bred vifte af for de udsatte - brugbare alternativer til ophold på gaden. Lov og orden kan ikke isoleret gøre det. Internationale erfaringer har vist, at en sådan isoleret indsats risikerer at føre til markant øget sygelighed og dødelighed blandt de udsatte. Den internationale erfaring slår samtidig fast, at det heller ikke er nok alene at have lavtærskeltilbud. Isoleret at tilbyde omsorg, mad og fx stofindtagelsesrum er med til at fastholde og udvide et miljø. De internationale erfaringer vægter også sundhedsindsatsen som et væsentligt element i en samlet indsats. Som supplement til de internationale erfaringer, har det i forhold til Vesterbro været entydigt, at renhold er en ligeså central indsats som lov og orden og den sociale indsats. Nedenfor er en handleplan for, hvordan at nå målsætningerne. Da udspringet til planen er i Socialforvaltningen er de sociale tilbud godt repræsenteret i handleplanen. De vigtige indsatser fra politiet og Teknik- og Miljøforvaltningen bør ske parallelt og i samspil hermed. De to målsætninger skal forfølges af alle aktører med forskellige midler. For at kunne følge op på handleplanen, er her et forslag til, hvordan man kan aflæse, om indsatserne giver resultater i forhold til målsætningerne. Forvaltningen foreslår følgende områder (indikatorer) for målbare forbedringer: Trygheden for beboerne øges (kommunen har et tryghedsindeks for kriminalitet og oplevet tryghed, hvor området omkring Hovedbanegården hedder distrikt 27; den aktuelle status for trygheden defineres som markant og skal forbedres et skalatrin op til intensiveret ) Færre udsatte opholder sig på gaden (Mændenes Hjems vurderinger; her bør der for hver af de tre grupper: kernegruppen: 200, løst tilknyttet: og udkantsgruppen: ske en reduktion på 50 %). Det er svært at finde en rigtig god indikator for målsætningen, at brugerne får færre gener. Indikatoren færre udsatte opholder sig på gaden kan dække målsætningen, men kan også dække andre forhold (at de er døde for at give en drastisk anden tolkning). En indirekte indikator for målsætningen kan være oprettelse og benyttelse af stofindtagelsesrum, fordi der er forskningsmæssigt belæg for, at det er en hjælp for brugerne. Indikatoren antal af udsatte visiteret til behandling kunne være en indikator for forsøg på at opnå - stoffrihed. 3

4 Handleplan Socialforvaltningen foreslår nedenstående aktiviteter som vejen til at nå målsætningerne. En del af aktiviteterne kræver finansiering gennem fx det kommunale budget 2012 eller statslige puljer. Aktiviteterne er uddybet nedenfor i afsnittet Baggrund: Tiltagene. De fleste af aktiviteterne, som kræver nye midler for at blive etableret er afslutningsvist samlet under tre fokusområder for at facilitere og fokusere ansøgninger om midlerne. Fokusområde Aktivitet Implementering Stofindtagelsesrum Analyse af behov og udvikling af koncept for stofindtagelsesrum Kræver finansiering alternativt 2. halvår 2011 Oprettelse af tre stofindtagelsesrum i byen Forudsætter ny lovgivning og finansiering Sundhedsrum og Café Fortsættelse af Sundhedsrum og Café Kræver finansiering fra og med 4. kvartal 2011 Transitrum Åbne et rum for udenlandske borgere uden lovligt ophold mhb. at hjælpe dem videre Kræver finansiering og ny lovgivning Ordenshåndhævelse Indgå aftale mellem Socialforvaltning og 2. halvdel af 2011 politi om målsætninger og opfølgning Psykisk sygdom Indgå aftaler med behandlingspsykiatrien 2. halvdel af 2011 om udsatte borgere i den åbne stofscene Renhold Fortsat og øget fleksibelt renhold i Ny finansiering relation til de udsattes efterladenskaber Bydesign Indgå aftale mellem Socialforvaltning og 2. halvdel af 2011 Teknik- og Miljøforvaltning om samspil mellem byrum, udsatte og opsøgende indsatser. Prostitution Udvidet sundhedsindsats Ny finansiering Koordinering af indsatser 2. halvår 2011 Metodeudvikling ift. særligt udenlandske Ny finansiering prostituerede Undersøge muligheder for Al Caponeindsats 2. halvår 2011 Toiletforhold Adgang til flere toiletter 2. halvår 2011 Udvikling og opstilling af flere toiletter Ny finansiering Beboerdialog Orientering i Vesterbrobladet 1. halvår 2011 Dialogmøder med beboere 1. halvår 2011 Inddragelse af beboere ved placering af Ad-hoc tilbud Brugerinddragelse Temadag om udvikling af initiativer 2. halvår 2011 Frivilligkoordinator Ny finansiering Koordinering Praktiske niveau Er etableret Beslutningsniveau 1. halvår 2011 Misbrugs Hot spot Koordinering Er etableret men ny finansiering kræves fra og med 2012 Håndholdt indsats Er etableret men bør øges og systematiseres ny finansiering kræves fra og med

5 Aktiviteter og målsætninger Nedenstående figur (forandringsteori) illustrerer på logisk (og skematisk) vis, hvordan fokusområderne ovenfor bidrager til at opnå målsætningerne. Fokusområder Resultater Målsætninger Stofindtagelsesrum Sundhedsrum og Café Transitrum Ordenshåndhævelse Psykisk sygdom Renhold Bydesign Prostitution Toiletforhold Beboerdialog Brugerinddragelse Koordinering Misbrugs hot spot Mindre sygelige og dødelighed Ophør med stoffer, prostitution Øget værdighed Ophold væk fra gaden Mindre skidt i gaden Bedre udnyttelse af ressourcer Hurtig respons på problemer Færre gener for de udsatte Færre gener for lokalområdet 5

6 Baggrund: Problemet Problemerne på Vesterbro er mangeartede og har mange facetter. Nedenfor beskrives problemerne, som de er set fra forskellige grupperinger. Planens bud på løsninger og anbefalinger udspringer i høj grad af, hvordan de forskellige grupperinger oplever problemerne. Erhvervsdrivende En medarbejder ved et hotel i Helgolandsgade er frustreret over en gruppe meget påtrængende prostituerede. Medarbejderen kommer i snak med en af de prostituerede, som fortæller, at hun går på gaden for at tjene penge til sit syge barn i Rumænien. Pludselig er løsningen ikke så simpel som at tilkalde politiet og få fjernet de prostituerede, for medarbejderen må spørge sig selv, om hun ikke vil have gjort det samme. Eksemplet ovenfor illustrerer, at en del af prostitutionen og den synlige hjemløshed afspejler en kombination af globalisering og fattigdom i andre lande. Politiet fortæller, at de den ene dag kan anholde og hjemsende en hel gruppe prostituerede og allerede næste dag står deres afløsere klar. Med politiets erfaring kan man konstatere, at det er et Sisyfos arbejde at hjemsende prostituerede, så længe der er efterspørgsel efter det, de sælger. På den anden side virker det også for tillokkende at give for gode forhold for prostituerede, hjemløse og stofmisbrugere fra alverdens fattige lande. Valget mellem den hårde eller bløde linje er ikke alene kommunens. Der er en række lovgivningsmæssige begrænsninger for, hvad man kan gøre for udenlandske uden lovligt ophold. Eksemplet illustrerer også, at hotelerhvervet er påvirket, når gæsterne møder de samme problemer som naboerne trækkes med. Det går udover hotellernes omsætning og ud over Vesterbros, København og Danmarks image, når der i nogle gader er så massive åbenlyse sociale problemer. Medarbejdere knyttet til tilbudene En leder for et værested fortæller, at der er begyndt at komme mange østeuropæere på værestedet. Mange af dem begynder med at være arbejdssøgende. De er måske lidt forhutlede men ikke misbrugere eller hjemløse i den danske forståelse, hvor man har alvorlige sociale problemer i tilgift til boligløsheden. Men efter kort tids ophold i miljøet, udvikler østeuropæerne, hvad man kan kalde hjemløse/misbrugsadfærd. 6

7 Denne observation fortæller, at man skal hjælpe med omtanke. Hvis vi behandler fattige, arbejdssøgende som om de har sociale problemer, kan det få den uønskede effekt, at de tillærer sig adfærden. Koncentrationen af sociale problemer på væresteder og herberger kan gøre det svært for boligløse udlændinge at finde positive rollemodeller her. Bilag to er et kort over væresteder og andre indsatser på Vesterbro. Alle som ser kortet, bliver overrasket over omfanget af alle aktiviteter og indsatser der er på Vesterbro. Der er således mange, som i dag tilbyder hjælp til de udsatte på Vesterbro. Det halter mere med at koordinere hjælpen og tilbudene. Det er hvad adskillige væresteder og andre aktører på Vesterbro har givet udtryk for blandt andet til en konference afholdt af Socialforvaltningen. Udviklingen af indsatserne sker også indenfor de enkelte tilbud, og viden- og erfaringsudveksling er således ikke en veludviklet størrelse. Den manglende koordination skyldes ikke manglende vilje eller interesse, men mangel på tid og overskud til at vende sig ud ad. På værestedet Klippen er der fx kun én ansat og resten er frivillige. Den ansatte skal løse mange forskellige opgaver, og det kan være umuligt at få tid til udadvendt arbejde. En opsøgende medarbejder i projektet Brobyggerne (som særligt arbejder i forhold til de etniske stofmisbrugere på gaden) fortæller, at det kan være svært at få de mest kaotiske stofmisbrugere i en traditionel misbrugsbehandling. I stedet for at komme i behandling, bliver de på gaden og medicinerer sig selv med illegale stoffer. Kommunen formår at hjælpe rigtig mange, der har problemer med stoffer, men når det kommer til en af de allermest udsatte gruppe, kan det altså være svært at få dem ind i systematisk misbrugsbehandling og i behandlingspsykiatrien. Krav om fremmøde til bestemte tidspunkter og registrering kan være svært foreneligt med en kaotisk livsførelse og sporadisk motivation. Der sker en ophobning af de åbenlyse sociale problemer på Vesterbro, som det offentlige ikke formår at løse i de sædvanlige tilbud. Det overlades derfor til private væresteder og kommunale lavtærskeltilbud. Beboerne Beboere i Lille Istedgade fortæller til et møde, hvor magtesløse de føler sig overfor påtrængende adfærd fra pushere, kanyler på trappestenen og opbrudte brosten. Imens mødet står på, lægger en person sig ned udenfor vinduet og bliver fixet i halsen af en anden. Beboere i nogle afgrænsede gader og områder føler sig meget generet af stofmisbrugere, men også af påtrængende prostituerede. Det som går igen i mange af fortællingerne er: 7

8 Utryghed Det er utrygt, når fremmede trænger sig på og forsøger at sælge stoffer eller sexuelle ydelser. Når de råber og optræder aggressivt og uforståeligt. Når folk der opholder sig på trappestenen ind til opgangen eller inde i opgangen bruger ild i opgangene og udøver anden åbenlys ulovlig adfærd. Når der er kanyler der flyder og episoder om at nogen er blevet overfaldet med salmiakspiritus (som bruges i forbindelse med indtagelse af crack og som er brugt i to overfald). Ubehag Der er ubehageligt at være vidne til nedværdigende adfærd når ofte ganske unge prostituerede sælger sex. Når der helt åbenlyst bliver indtaget stoffer også i lysken og halsen. Det er ubehageligt at være vidne til, at pushere åbenlyst tjener penge på salg. Det er ubehageligt, når urin, afføring, kanyler og andet affald flyder i gaden, i skakterne og på trappestenen. I nogle gader kommer nyt affald igen umiddelbart efter renhold. Ærgrelse Det er ærgerligt at være udsat for eller være vidne til hærværk på biler, barnevogne og opgange. Irritation Det er irriterende igen og igen at se at brostensbelægningen brydes op (hulrum under brosten bliver brugt til opbevaring af stoffer). Ved samtalerne har der vist sig nogle mønstre for problemernes fremtræden: Problemer opleves meget forskelligt og er helt afhængig af hvor man bor Hvis man fx bor oven på et bordel eller ved siden af et tilholdssted for stofmisbrugere og/eller prostituerede kan det være uendeligt generende. Hvis man bor lidt længere ned ad gaden kan problemerne synes meget mindre. Der er god grobund for myter. Mange føler sig usikre, og i nogle nabomiljøer giver det grobund for myter. Heldigvis er det de færreste, som direkte er blevet overfaldet, og det er en udbredt tendens, at man en fredag aften hellere vil gå ned ad Istedgade end ad Strøget. Hjælp og ikke straf. Der er mange forskellige forslag til, hvordan man kan komme dele af problemerne til livs, men der er et udbredt ønske om, at de som forårsager problemerne skal have hjælp og ikke straf. Flere beboere tilbyder at bidrage som frivillige. En gruppe beboere i Helgolandsgade fortalte, at der var færre problemer med stofmisbrugere i Helgolandsgade, da Café Dugnad fungerede som fixerum. Stofmisbrugerne opholdt sig mere i caféen og mindre i deres gade. Ifølge en del af beboerne har Café Dugnads eksistens mindsket en del af deres gener. Der er altså positive erfaringer med et stofindtagelsesrum på Vesterbro, og et udbredt beboerønske 8

9 og ikke kun fra beboere i Helgolandsgade om at få stofindtagelsesrum på Vesterbro. Der er stor tiltro til at et sådan rum kan mindske de sociale konflikter, som beboere og stofmisbrugere har med hinanden. I Danmark er der i øjeblikket ikke hjemmel i loven til at etablere et stofindtagelsesrum og derfor har man ikke professionelle erfaringer og evalueringer. I byens rum Konsulentfirmaet Hausenberg har for Socialministeriet analyseret de sociale konflikter mellem udsatte og deres omgivelser, og deres analyse af forståelsen af privat adfærd i offentligt rum er medtaget i denne plan. En stor del af problemerne for lokalmiljøet kan forstås som en ufrivillig indsigt i nogle udsattes privatliv. I det omfang den samme adfærd (køb og salg af stoffer og sex, råben, skænderier, indtagelse af stoffer, urinering og afføring) foregik i private lejligheder, ville det nok være et socialt, sundhedsmæssigt og måske retsligt problem men i mindre omfang et problem for lokalmiljøet. Det er en pointe i Hausenbergs analyse, at der er forsvundet bagsider i byen, og den uønskede, private adfærd dermed er blevet mere synlig og generende. Når gårdanlæg og opgange bliver lukket af, bliver stofindtagelse skubbet ud på gaden. Når modernisering af bydelen giver flotte facader, fremstår den menneskelige elendighed desto tydeligere. I forlængelse af analysen kan man stille sig spørgsmålet, om de åbenlyse sociale problemer over de næste år vil vandre til Nordvest og Sydvest, hvor der godt nok ikke er en Hovedbanegård, men hvor der et mere broget bybillede med flere bagsider. Socialforvaltningen læser analysen således, at det gælder om at mindske eksponeringen af de udsatte og i stedet give dem private / halvprivate opholdsmuligheder, hvor deres adfærd giver mindre anledning til anstød og hvor de ikke føler sig blottede. Der er et dilemma ved at skabe opholdsmuligheder for prostituerede og stofmisbrugere. Dilemmaet er, at når man mindsker gener, giver man også indirekte udtryk for accept af en uønsket adfærd. Det gælder også hvis man i fremtiden ønsker at etablere et stofindtagelsesrum. Her vil der nødvendigvis - i den umiddelbare nærhed - foregå stofsalg, som skal reguleres både i relation til loven og til stofindtagelsesrummets skadesreducerende funktion. Udviklingen De åbenlyse sociale problemer på Vesterbro er ikke statiske. En historisk gennemgang viser ændringer i problemernes karakter og i hjælpen der ydes 1. Byfornyelsen har tydeliggjort forskelle mellem velstillede og udsatte, stofmisbrug dominerer hvor alkoholmisbrug før fyldte, 1 Vesterbro historisk og nu af Robert Olsen, Mændenes Hjem, bladet STOF nr

10 flere i prostitutions-, hjemløse- og misbrugsmiljøet har en anden etnisk baggrund end dansk og kokain har udkonkurreret heroin for en stor gruppe af de udsatte. De bagvedliggende sociale og psykiatriske problemstillinger er formentlig nogenlunde de samme, men har dog fået føjet en dimension af globaliseret fattigdom til. Hjælpen til de udsatte har ligeledes udviklet sig. For eksempel har et centralt tilbud som Mændenes Hjem gennemgået en udvikling fra herberg for hjemløse med et alkoholmisbrug til et differentieret hjælpetilbud med flere boformer, sundhedstilbud og skadesreduktion. Der udleveres blandt andet rene injektionssprøjter, sælges billig mad og gives ly og læ både dag og nat. Andre tilbud er kommet til i takt med udviklingen. Det gælder fx en række opsøgende indsatser (Sundhedsteam, Brobyggerne, opsøgende gadeplansmedarbejdere, gadejuristen) og sundheds/skadesreducerende indsatser (Sundhedsrum, remedier til rygning af kokain/crack). Nok et eksempel på forandringer er Reden, der har udviklet tilbud til de etniske prostituerede med Reden International. Nogle indsatser tilbyder det, som de har gjort hele tiden, men til nye grupper af borgere med anden etnisk baggrund. Mariatjenesten er fx et af de væresteder, der har oplevet en markant ændring i brugergruppen. Selvom tilbudene til de udsatte er under fortsat udvikling, er spørgsmålet om det samlede problem bliver mødt med de rigtige indsatser. Vil hjælpen kunne forbedres, hvis tilbudene mere konsekvent anerkendte udviklingen blandt de udsatte og tilpassede deres tilbud i forlængelse heraf? Er der et potentiale i at tilpasse kapacitet og funktioner til de aktuelle opgaver? Tallene bag Der er ingen formelle registreringer, der kan bruges til at opgøre, hvor mange der befinder sig på gaden, hvad enten det er som prostituerede, hjemløse eller misbrugere af stoffer eller alkohol. I forhold til de hjemløse / stofmisbrugerne forlader vi os på tal fra Mændenes Hjem, som har forsøgt at opgøre, hvor stort miljøet er. Mændenes Hjem vurderer, at der er i omegnen af personer i miljøet. Tilknytningen er forskellig, således at der er ca. 200, som er rigtig meget på Vesterbro som har bolig uden for Vesterbro og derfor er mindre konstant til stede og har et mindre dominerende misbrug. Endelig er der yderligere med en endnu løsere tilknytning til miljøet. Sidstnævnte har mindre behov for kontakt Hvad angår tallet af gadeprostituerede i København, er der bud på mellem 200 (politiet, marts 2010) og 943 (Servicestyrelsen, 2009). Socialforvaltningen har på baggrund af en række tal, vurderet, at der er i omegnen af 500 gadeprostituerede (2010). 10

11 Baggrund: Tiltagene I dette afsnit beskrives en række af tiltagene og øvrige anbefalinger. Stofindtagelsesrum Vi ved fra internationale erfaringer, at et stofindtagelsesrum kan bringe os tættere på målene. Andres landes erfaringer viser, at det giver resultater i forhold til sygelighed, dødelighed og i forhold til lokalmiljøet. Dertil er det for stofmisbrugeren et helle og et mere privat og værdigt stofindtag. Stofindtagelsesrum i København bør: - være med en lav tærskel, så de udsatte i stort tal reelt vil bruge det. - være indrettet, så det også er muligt at indtage stoffer ved rygning. Det kræver nogle arbejdsmiljøtiltag, men rygning af crack er udbredt, så et fixerum vil være for snævert et tilbud - have en relativ lang åbningstid, der matcher stofmisbrugernes døgnrytme. - foranledige brobygning til mere ambitiøse tilbud, som sigter på at få misbrugere i behandling. - have adgang til rådgivning Ovenstående ramme vil betyde, at flest mulige vil benytte rummet og få gavn af det. Den lave tærskel må blot ikke blive en sovepude men i videst muligt foranledige brobygning til mere ambitiøse tilbud gerne udvidede tilbud i stofindtagelsesrummet. Princippet, om at alle man er i kontakt med, videst muligt bør hjælpes videre, skal levendegøres. Der skal derfor være umiddelbar adgang til rådgivning, stabilisering og behandling i samme bygning. Den store kontaktflade, stofindtagelsesrummet giver, skal udnyttes som rum for øget hjælp og motivation til brugerne (se bilag 3: Model for stofindtagelsesrum). Som omtalt i indledningen bør der ikke være én stor stofindtagelsesfabrik på Vesterbro, men fx et stofindtagelsesrum på Vesterbro i kombination med stofindtagelsesrum i andre bydele, hvor der er en høj koncentration af borgere med stofmisbrug. Det kunne fx være Nordvest og på Amager, men det må afhænge af en nøjere analyse, hvor det giver bedst mening at have kapaciteten. Det ligger dog fast, at man ikke bør klumpe tilbuddene sammen og dermed fastholde miljøet på Vesterbro. Med dette som udgangspunkt bør der udarbejdes en behovsanalyse, hvorpå der kan træffes nærmere beslutninger om kapacitet, placering og den videre projektering. Placeringen af stofindtagelsesrum kan blive konfliktfyldt. Mange vil værge sig ved at være naboer til rummet. Socialforvaltningen forpligter sig til at minimere disse konflikter ved at finde en hensigtsmæssig placering, inddrage naboerne og minimere evt. afledte gener. Det er ikke entydigt at finde en hensigtsmæssig placering, for der vil altid være nogle kompromisser at indgå, når et stofindtagelsesrum skal placeres i et tæt bebygget Indre Vesterbro. Til gengæld har Socialforvaltningen erfaringer med at minimere gener for naboerne med sommerindsats i form af koordinator, opsøgende arbejde og renhold. Disse erfaringer skal i spil herunder dialogen med naboerne når og hvis stofindtagelsesrum placeres. 11

12 Man skal i øvrigt afstemme forventningerne til realiteterne. Nok kan stofindtagelsesrum være et vigtigt skadesreducerende tiltag, men det er ikke et vidundermiddel. De internationale erfaringer viser, at stofindtagelsesrum kan mindske sygelighed og dødelighed og dertil give stofmisbrugeren øget værdighed og omgivelserne færre gener. Men det vil også medføre nye nabo-problemer og fastholde misbrug og stofhandel i området. Sundhedsrum og Café Sundhedsrum og café D (indtil d Café Dugnad) har vist deres berettigelse ved at trække stofmisbrugerne væk fra gaden og ind i rammer, hvor de kan få mad og sygepleje m.m. Finansieringen som i høj grad har været statslige puljemidler - ophører ved udgangen af 3. kvartal 2011 og herefter vil der fortsat være brug for tilbuddet. Hvis stofindtagelsesrum bliver en mulighed, kan det være, at tilbuddene skal sammentænkes. Transitrum Der er stadig flere udenlandske boligløse, som finder vej til København, og det aktualiserer behovet for et transitrum. Her vil opgaven være at hjælpe dem videre/tilbage og forebygge social deroute. Det er ikke pt. lovligt at oprette transitrum, men virkeligheden i dag er, at der er en række rum og steder, hvor udlændinge opholder sig. Udlændinge med forskellige motiver, ressourcer og rettigheder. De opholder sig på private væresteder, natcaféer og nødherberger. Det forebyggende arbejde i forhold til gruppen af udlændinge sker således hovedsageligt i regi af frivillige og private. Ordenshåndhævelse Politiet har en helt central rolle i forhold til målet om at få privat, generende, ulovlig adfærd væk fra det offentlige rum. Hvis det ikke skal være et sisyfos-arbejde, skal der være steder, hvor politiet kan henvise de udsatte til. Her vil et stofindtagelsesrum være et vigtigt supplement i den allerede brede palette af tilbud. Som det er nu risikerer man at flytte stofindtagelsen fra gade til gade. Det skal dog siges, at nogle beboere stærkt efterlyser en sådan indsats for at slippe i hvert fald for en tid for generende adfærd uden for gadedøren. Et mindre men meningsfuldt element i planen bør være at udvikle en lettilgængelig oversigt over de forskellige væresteder (inkl. åbningstider), som de udsatte kan frekventere. Så kan politi (og erhverv m.fl.) henvise samtidig med, at de beder de udsatte om at forflytte sig. Oversigter er før udformet, så udformningen skal ske på baggrund af erfaringerne med tidligere versioner. Socialforvaltningen anerkender, at politiet må være konsekvent overfor de udsatte for at få flyttet den generende adfærd. Socialforvaltningen anerkender også, at man på tilbud og væresteder skal opretholde selvjustits, så stofhandel ikke finder sted. Socialforvaltningen vurderer i øvrigt, at det er hensigtsmæssigt, at politiet ikke konfiskerer stoffer til eget brug. Effekten for den udsatte vil hovedsageligt være frustration og et umiddelbart behov for at skaffe penge til nye stoffer. En hårdhændet konfiskationspraksis vil også øge antallet af udsatte, som indtager stofferne hurtigt og på gaden for at mindske risikoen for konfiskation. Socialforvaltningens faglige vurdering kan selvfølgelig ikke ligge til grund for politiets praksis, men det vil være forvaltningens udgangspunkt i forsøg på at indgå aftaler omkring fx stofindtagelsesrum. 12

13 Psykisk sygdom Psykiske sygdomme fylder blandt de hjemløse og stof- og alkoholmisbrugerne. De ubehandlede psykiske sygdomme er med til at forværre sygdomsbilledet og med til at besværliggøre kontakt til hjælpesystemet. En række aktører er mulige ressourcer i arbejdet med at nå ud til de psykisk syge: Hjemløseenhedens opsøgende psykiater Regionens behandlingspsykiatri De opsøgende psykiatriske team (regionen) Specialambulatoriet For at spænde aktørerne for løsninger på Vesterbro skal der: Øgede ressourcer for at øge den psykiatriske kapacitet i forhold til Vesterbroproblematikken Aftaler med Regionen, som forpligter behandlingspsykiatrien på målgruppen på Vesterbro og i resten af byen Det vil være en opgave for den håndholdte individ-indsats at inddrage de psykiatriske kompetencer i udredning, kontaktskabelse, motivation og brobygning. Renhold Renhold er utrolig vigtigt set gennem beboer-briller. Det er både urovækkende og uappetitligt med skidt, kanyler og blodigt vat. Erfaringsmæssigt ligger langt de største udfordringer med stofaffald i sommermånederne, hvor der er meget udeliv, og omkring d. 1. i måneden, hvor der er flest penge at spendere. Der er også meget renhold på Indre Vesterbro. Teknik- og Miljøforvaltningen har ansvaret for renhold af veje og fortov. Udover en høj frekvens af gadefejning, rykker forvaltningen også ud ved opkald, ligesom de har ansvar for at opsætte kanylebokse. Private områder som skakte og gårde er ejernes ansvar. Det betyder fx at renhold i Kødbyen er Københavns Ejendommes ansvar. Brugerforeningen (aktive stofbrugere) har hidtil haf en patrulje, der indsamler sprøjter, og et aktiveringstilbud for udsatte (Grundlæggerne) renholder lokalt og specifikt efter behov. Beboere har givet positiv respons på den hurtige reaktion på et umiddelbart behov for oprydning. Renhold bør fortsat være fleksibelt, så det øges i spidsbelastninger og rykker ud, hvor og når der er særlige problemer. Samtidig bør ansvaret for renhold ikke glide eller fordeles på for mange. Det foreslås, At der fortsat bliver foretaget målrettet og fleksibel indsamling af affald relateret til de udsattes private adfærd i det offentlige rum. Det gælder særligt sprøjter, kondomer og lignende. Der har hidtil været brugere involveret i det målrettede renhold. Det kan have en særlig pointe, men må i øvrigt være op til den forvaltning, der fremadrettet varetager opgaven. 13

14 Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningens udvikling af byen bør tage højde for konsekvenserne for de udsatte og deres adfærd. For eksempel i udviklingen af Lommeparker og andre rekreative områder på Vesterbro. Her kan man fra start medtænke en bagside et helle - hvor det er muligt for udsatte at opholde sig, uden at genere andre. I samarbejde med Socialforvaltningen ville det give mulighed for at foretage opsøgende og forebyggende arbejde i bagsiderne. Det foreslås, At der ved oprettelse af lommeparker og andre rekreative områder medtænkes mulighederne for udsattes tilstedeværelse på måder, der minimerer konflikter, giver de udsatte værdighed og giver mulighed for opsøgende arbejde. De prostituerede Hovedparten af de gadeprostituerede er fra Østeuropa og Afrika. De danske prostituerede har i højere grad trukket sig væk fra gaden, som er overtaget af formentlig mere organiserede udenlandske prostituerede, hvoraf mange af dem ikke har lovligt ophold. Der lader til at være en arbejdsdeling, så de østeuropæiske særligt trækker om dagen, og de afrikanske tager over om natten. Mange lokale beboere og hotelgæster oplever meget pågående tiltaler fra særligt de afrikanske prostituerede. Larm om natten er også et irritationsmoment, særligt om sommeren. Der er skadesreducerende og rådgivende indsatser for de gadeprostituerede. For eksempel hjælper Reden, Hope Now, Gadejuristen og Reden International med tryghed, overnatning, mad, kondomer og rådgivning. Dertil kommer, at mange gadeprostituerede bruger de åbne værestedstilbud som fx Café Dugnad og Varmestuen Istedgade 100. Følgende indsatser kan forbedre situationen for de gadeprostituerede og for de beboere og erhvervsdrivende, som oplever gener. Politiet skal reagere mere systematisk på hotellers og beboerforeningers klager over larm og generende adfærd, så den åbenlyse prostitution om ikke andet føjer sig væk fra de steder, hvor de generer omgivelserne. Der er lokalt tilfredshed med politiets ordning: min betjent, som er en lokal betjent, der også kunne spille en rolle her. En udvidet sundhedsindsats overfor de prostituerede kunne afhjælpe de mange fysiske komplikationer ved prostitutionen. Sundhedsrummet eller Mændenes Hjem kunne udvide deres tilbud med gynækologiske undersøgelser m.v. Som det gælder alle de skadesreducerende indsatser skal tilbuddet gives uden krav men i kombination med motivation og rådgivning. Koordinering mellem de prostitutionsrettede indsatser skal have en særlig opmærksomhed ikke mindst i lyset af, at der er projekt på vej (behandling af prostituerede). Koordineringen skal sikre en fornuftig arbejdsdeling. Erfaringerne med en opsøgende indsats i forhold til de gadeprostituerede fra ikke vestlige lande er begrænset. Det er hvad Socialforvaltningen ved af hovedsageligt en 14

15 privat indsats fra Hope Now, der har hjulpet afrikanske kvinder. Den opsøgende indsats bør metodeudvikles. Samarbejde mellem politi, skat, told, sundhedsmyndigheder, arbejdstilsyn og kommune en såkaldt Al Capone model kunne være en mulig indsats i forhold til bordeller o.l., som udnytter kvinderne og generer naboerne. Toiletforhold Det er ubehageligt ikke at kunne komme på toilettet. Og det er et ubehag, som mange af de udsatte oplever, da der er ganske få steder, de har adgang til toiletter. Det er også ubehageligt for beboere at opleve konsekvenserne af de manglende toiletfaciliteter. Noget så simpelt som toiletbesøg bliver kompliceret af stof-problematikken. Offentlige toiletter på Vesterbro bliver således brugt til at indtage stoffer, særligt injektioner, hvori der indgår brug af vand. Injektionerne kan give blodigt affald og der er risiko for overdoser. Konsekvensen er, at toiletterne bliver gjort utilgængelige for de udsatte eller lukker, fordi man ikke kan tage ansvar for, hvad der sker bag en lukket dør. Målet er flere toiletfaciliteter til de udsatte. Det skal opnås ved - Flere offentlige toiletter - Bedre adgang til toiletfaciliteter i eksisterende væresteder - Udvikling af alternative toiletfaciliteter, der mindsker risici for stofindtag og dermed overdoser bag en lukket dør. Hvad angår offentlige toiletter åbner Teknik- og Miljøforvaltningen et betalingstoilet januar 2011 på Halmtorvet. Teknik- og Miljøforvaltningen har indgået aftaler med omkringliggende udsattetilbud om at give akuthjælp ved overdoser og have opmærksomhed omkring brugen i øvrigt. Det er et godt eksempel på tværsektorielt samarbejde, og før erfaringerne med dette toilet er gjort, bør der ikke være hastværk med at få etableret flere. Hvad angår toiletfaciliteterne på eksisterende væresteder, bør man udveksle erfaringer og udvikle praksisser, der gør det muligt at tilbyde toiletter for brugerne på alle væresteder o.l. i bydelen. Hvad angår alternative faciliteter, bør man fx se på eksisterende løsninger i ind - og udland, som fx Café Dugnad, som havde et primitivt pissoir, der indtil det nedbrændte ikke var forbundet med stofproblematikker. Et samarbejde med DTU eller designhøjskolen kunne være en mulighed for udvikling af alternative toiletfaciliteter, der kun bliver brugt til toilette. Beboere Beboere på Vesterbro har gennem årene arbejdet for løsninger i forhold til stofmisbrug og prostitution. Beboerne har gennem tiden gjort opmærksom på problemerne ved demonstrationer (fx var der allerede i 1976 demonstration på Halmtorvet mod narkomanien og prostitutionen), man har organiseret sig (Narkoløsninger, Narkoen ud af Vesterbro og Dugnad er nogle af foreningerne) og man arbejder frivilligt i herberger og væresteder. 15

16 På baggrund af inddragelsesprocessen foreslår forvaltningen følgende specifikke tiltag i forhold til beboerne: En mere kontinuerlig orientering om initiativer i fx Vesterbrobladet Dialogmøder som dem Socialforvaltningen har afholdt, og de skal ligge kl. 19 eller senere, så flest mulig kan deltage Inddragelse af lokalområde, når der skal ske en placering af et tilbud Brugerinddragelse Brugerinddragelse har mange potentialer: Brugerinddragelse er med til at inkludere de udsatte, som bliver inddraget Brugernes perspektiv kan kvalificere de brugerrettede aktiviteter Aktive brugere lærer selv meget af at være inddraget Aktive brugere kan være en egentlig arbejdskraft Brugerinddragelse sker uafbrudt på Vesterbro. fx har Sundhedsrummet og Café Dugnad samarbejdet med Brugerforeningen og brugere om udvikling af skadesreducerende rygeudstyr, væresteder har frivillige brugere, der er uddannelse af brugere i medicinering ved overdoser og brugere fra Brugerforening og Sundholm er med til at holde rent på Vesterbro i henholdsvis Kanylepatruljen og Grundlæggerne. Socialforvaltningen vil med planen styrke inddragelsen af brugere. Derfor lægges op til en temadag med udveksling af erfaringer og udvikling af nye initiativer på området. Temadagen skal arrangeres mellem Brugerforeningen, Vesterbro Frivilligcenter, Socialforvaltningen og andre. Samarbejde Arbejdet for målene kræver indsats af flere myndigheder: - Teknik- og Miljøforvaltningen (renhold og bydesign) - Københavns Ejendomme (renhold ved kommunale ejendomme) - Politiet - Behandlingspsykiatrien, - Udlændingeservice - Hospitaler. Dertil den sociale og skadesreducerende indsats, der løftes af Socialforvaltningen sammen med private organisationer, frivillige med flere. Et afgørende princip for at lykkes med målene er samarbejde og koordinering. Det siger den sunde fornuft, og det siger de internationale erfaringer. På Socialforvaltningens konference d blev det endvidere slået fast, at fælles mål er forudsætningen for en meningsfuld koordinering. I det følgende opridses en række mål og indsatser, som er vigtige i Socialforvaltningens optik. En optik der er påvirket af længere tids samarbejde med særligt politiet, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Ejendomme og private organisationer. Det er 16

17 Socialforvaltningens intention at denne plan danner grundlag for fælles indsatser og koordinering med de øvrige parter evt. stadfæstet i partnerskabsaftaler. Koordinering Internationale erfaringer peger på, - At koordineringen både skal være på det praktiske og det beslutningskompetente niveau - At koordineringen skal ske ofte, at en fælles respons på opståede problemer sker hurtigt At mønstre et sådan beredskab kræver, at alle prioriterer opgaveløsningen meget højt. Og problemerne på Vesterbro er ikke så omfattende som i Lissabon eller Zürich. Det er derfor Socialforvaltningens vurdering, at det gælder om at vælge et niveau, der er realistisk og stadig lever op til kravene om hurtig respons, hurtig handlen og hurtige beslutninger. Koordineringen på det praktiske niveau Socialforvaltningen har det sidste halve år haft erfaringer med en koordinator, der har koordineret på det praktiske niveau og taget imod beboerhenvendelser. I det omfang beboerhenvendelserne har handlet om affald, har koordinatoren kunnet sætte en umiddelbar renholdelsesindsats ind ved Sundholmsprojektet: Grundlæggerne. I det hele taget har der været gode erfaringer med koordinatorens tværgående rolle og hurtige respons på beboerhenvendelser. Med afsæt i disse erfaringer - og med inspiration fra BUF/BIF/SOFs hotspots og diverse exitstrategier - er det forslaget, at koordinatorfunktionen styrkes. Funktionen skal fortsat reagere på beboerhenvendelser og fortsat kunne igangsætte renhold, men skal også have ressourcer til mere systematisk at - Tage ansvar for koordinering og samspil af de forskellige skadesreducerende indsatser (opsøgende arbejde, væresteder, caféer) så de supplerer hinanden og understøtter hinanden. Åbningstider, lokaler og andre ressourcer kan gøre mere gavn, hvis tilbuddene supplerer hinanden og ikke fungerer parallelt. - Tage initiativ i forhold til og skabe overblik over - de personer, som befinder sig i de skadesreducerende indsatser, så de videst muligt bliver bragt videre om det er til behandling, til hjemkommune, til hjemland, til omsorgsophold eller noget femte. Under alle omstændigheder en håndholdt indsats i forhold til de enkelte udsatte. - Have adgang til beslutningskompetente personer i de relevante forvaltninger / myndigheder. - Fast orientering til beboerne i området gennem Vesterbrobladet Hvad angår den første opgave: Koordineringen forudsætter, at de forskellige væresteder m.m. er enige om at lave tærskler er vigtige, men at det ikke kan stå alene. Det er vigtigt at understrege, at det ikke handler om urealistisk behandlingsoptimisme. Det er ikke muligt at hjælpe alle videre, slet ikke skyndsomt, men det er altid en opgave at forsøge, med respekt for den enkelte. Denne målsætning bør også være et parameter i uddelingen af 18 frivillighedsmidlerne, således at alle støttede tilbud på Vesterbro, samarbejder med koordinatorfunktionen. Det er vigtigt at understrege, at koordinationen ikke skal træde i stedet for eksisterende indsatser. Koordinationen skal fx ikke være sagsbehandlende på de sociale sager. Mange fra 17

18 målgruppen har i forvejen en social sag i den bydel, de kommer fra, eller i Hjemløseenheden, og hvis ikke er det Hjemløseenheden, der skal sørge for, at de får en social sag. Koordineringen på beslutningsniveau Der er et forum af direktører for relevante forvaltninger og politi. Et forum der træder sammen en gang hvert halve år og ad-hoc i særlige situationer. Med et sådan forum er der mulighed for at tage beslutninger på tværs af sektorerne, indstille til relevante politiske udvalg og handle hurtigt, hvis der er brug for det. Under direktørforum et er en tværsektoriel arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen består af nøglepersoner, der har kompetencen til at implementere beslutninger taget politisk og i direktørforum et. Det er repræsentanter for de implicerede forvaltninger, politiet og de væsentligste aktører på Vesterbro herunder, sekretæren for Vesterbro Lokaludvalg og lederen af koordinationen. Arbejdsgruppen indstiller til og orienterer direktørforum et. Arbejdsgruppen har en sekretær, som deltager i direktørgruppens møder. Fokusområder og finansiering Hvis ovenstående overvejelser skal skabe løsninger, kræver det at de bliver yderligere konkretiseret og finansieret. Nedenfor konkretiseres løsningerne i tre fokusområder. Endvidere opgøres behovet for finansiering. En finansiering som må findes politisk, hvis planen for alvor skal iværksættes. Fokusområde: Misbrugs Hot spot En lang række af ovenstående forslag til aktiviteter bør samles under én hat: Et misbrugs hot spot forstået som en midlertidig, områdebaseret indsats med klare mål og klart ledelsesansvar. Det overordnede mål er at reducere de åbenbare sociale problemer og de dertil knyttede gener. De konkrete mål er at i samarbejde med andre myndigheder og aktører få antallet af udsatte der opholder sig på gaden mærkbart reduceret og få trygheden hos beboerne mærkbart øget. Der skal fastsættes måltal (indikatorer) for målene. Et misbrugs hot spot består konkret af en chef og 4-5 medarbejdere. Hovedopgaven er vedholdende indsats i forhold til de individuelle udsatte, som bevæger sig rundt på Vesterbro. De udsatte skal hjælpes videre. Afhængig af omstændighederne kan hjælpes videre betyde nye initiativer i den sociale sag, behandling for misbrug eller psykiske lidelser, på herberg, hjem til sagsbehandleren i hjemkommune og/eller hjem til hjemlandet. Det handler om en opsøgende, vedblivende håndholdt indsats, hvor de helt centrale forudsætninger for succes er overblik over målgruppen og samarbejde med andre aktører og myndigheder. I opgaven ligger også en række andre af de tiltag, som planen har omhandlet: at foretage en målrettet opsøgende indsats i forhold til de prostituerede, at koordinere arbejdet mellem væresteder og aktører, at koordinere det fleksible renhold og være i dialog med og orientere - 18

19 beboerne. Endvidere skal indsatsen koordinere og aktivere frivillige både blandt brugere og beboere til gavn for de udsatte og lokalområdet. Kompetencerne i teamet skal være socialfaglige, psykiatriske og pædagogiske. Dertil skal der være en midlertidig ansat analytiker, der kan systematisere kortlægningen af målgruppen. Fokusområde: Skadesreduktion Det er ikke alle udsatte, der ønsker at tage imod hjælp, der har til formål at ændre deres adfærd. Der er prostituerede, som tjener penge ved prostitution og ikke umiddelbart ønsker at ændre det forhold. Der er folk, som misbruger stoffer, for hvem det er en livsstil, en afhængighed og et socialt tilhørsforhold. Der er hjemløse, som er flygtet for normalitet, rudekuverter (netbank) og social isolation. Det er psykisk syge, som ikke ønsker medicin. En måde at møde disse borgere på er gennem skadesreduktion i form af dækning af umiddelbare behov, som brugeren oplever og som forbedrer brugerens tilstand. Det kan være umiddelbare, basale behov som ly, læ, soveplads, mad, drikke, omsorg og sårpleje. Muligheden for overvåget stofindtag i et stofindtagelsesrum hører til denne kategori. Principielt set er skadesreduktion dog ikke begrænset til de umiddelbare behov. Også mere omfattende og adfærdsændrende tiltag har skadesreducerende effekt. At få en bolig, at blive afholdende, at stoppe med at prostituere sig reducerer også skader. Stofindtagelsesrum med rådgivning, stabilisering og behandling vil også have disse mere omfattende muligheder for skadesreduktion. Det handler om, hvad brugeren er indstillet på, og hvad brugeren kan indstilles på ved en motiverende indsats. Stofindtagelsesrummene vil altid have indlejret intentionen om at motivere brugeren for mere end blot umiddelbar behovstilfredsstillelse. Stofindtagelsesrummene skal være det umiddelbare svar på, hvor borgeren med stofmisbrug kan indtage sine stoffer på en værdig, mindst skadelig måde. Dermed får stofindtagelsesrummene en stor kontaktflade til brugere. Denne kontakt skal i det omfang kontakten, relationen giver rum for det bruges til at motivere brugeren for yderligere tiltag. Derfor skal stofindtagelsesrummene have en overbygning af rådgivning, sundhedsydelser, stabilisering / afgiftning og behandling. Det er den ambitiøse udgave af stofindtagelsesrum, som også er omkostningsfuld. Med tal fra Vancouver koster det i omegnen af 17 mill. kr. årligt pr. sundhedsrum. En mellemstation for stofindtagelsesrummet er en udvikling af koncept og dimensionering af danske stofindtagelsesrum, herunder en behovsanalyse. En andet mindre skadesreducerende tiltag er en øget sundhedsindsats i forhold til prostituerede. Her vil sundhedsfaglige ressourcer kunne gøre en forskel. Formålet er at afhjælpe de mange følgesygdomme, der er ved prostitutionen. Indsatsen vil kunne udføres i tilknytning til en af de eksisterende sundhedsindsatser på Vesterbro. Det vil kræve et gynækologisk leje og ressourcer til prævention. Også vil det gælde, at hjælpen gives uden krav, men med forsøg på motivering til ændring af adfærden, som forårsager skaderne. Finansieringsbehov: 1 mill. kr. Fokusområde: Renhold Som der allerede er redegjort for, er renhold afgørende for beboere, erhverv og institutioner. Den fremadrettede indsats bør bygge på erfaringerne fra de hidtidige indsatser. Det har således givet god mening, at der har været en fleksibel indsats i tillæg til den grundlæggende indsats. Den fleksible indsats formår at reagere på beboerhenvendelser og lokale, tidsmæssige udsving. Den fleksible indsats har hidtil handlet om sprøjteindsamling og renhold. Det foreslås, at der 19

20 fortsat er sådanne fleksible indsatser, og at opgaverne løses indenfor TMFs ressort område blandt andet for at sikre koordineringen med det øvrige renhold. Der har også været gode erfaringer med at lade frivillige løfte nogle af opgaverne mod at få arbejdsdusører, ligesom det har fungeret godt at lade en lokal forankret koordinator målrette renholdet blandt andet efter beboernes ønsker. Disse erfaringer bør også indgå i en øget, fleksibel indsats. Med afsæt i de hidtidige budgetter, vurderes det, at en styrket indsats vil koste hhv. 0,5 mill. for sprøjteindsamling og 1,5 mill. for fleksibelt renhold. De fortsatte komplikationer omkring toiletfaciliteter og stofmisbrug giver anledning til at udvikle nye løsninger. Her bør inddrages flere perspektiver både tekniske kompetencer, brugere og planlægning. Nye løsninger vurderes at koste 1,5 mill. til etablering dvs. produktudvikling og 1 mill. kr. til drift (vedligehold og pasning). 20

En samlet plan for. De åbenlyse sociale problemer og måder at håndtere dem på

En samlet plan for. De åbenlyse sociale problemer og måder at håndtere dem på En samlet plan for Vesterbro De åbenlyse sociale problemer og måder at håndtere dem på Københavns Kommunes Socialforvaltning, 2011 Vesterbro, København Denne plan er et bidrag til visionen om et København,

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd Via Magistraten. Den 31. maj Placering af stofindtagelsesrum

Indstilling. Til Aarhus Byråd Via Magistraten. Den 31. maj Placering af stofindtagelsesrum Indstilling Til Aarhus Byråd Via Magistraten Den 31. maj 2013 1. Resume På baggrund af byrådsbeslutning om etablering af stofindtagelsesrum i Aarhus skal der tages stilling til placering og drift. Forvaltningen

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11.06.2013 Driftsfinansiering af Stofindtagelsesrum fra 2014 1. Resume Aarhus Byråd traf ved Byrådsmødet d. 20. februar

Læs mere

Mændenes Hjem. Brugerrettede skadesreducerende aktiviteter & indsatser. Ivan Christensen

Mændenes Hjem. Brugerrettede skadesreducerende aktiviteter & indsatser. Ivan Christensen Mændenes Hjem Brugerrettede skadesreducerende aktiviteter & indsatser Ivan Christensen Den åbne stofscene kan enkelt defineres som et sted (gade, plads, park, etc.,) hvor flere stofbrugere har socialt

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrkelse af myndighedsområdet dækker over såvel en styrket udredningskapacitet som en styrket myndighedsindsats. Indsatserne er beskrevet

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Bilag 1: Stofindtagelsesrum - placeringer i København

Bilag 1: Stofindtagelsesrum - placeringer i København Bilag 1: Stofindtagelsesrum - placeringer i København Københavns Borgerrepræsentation ønsker at oprette stofindtagelsesrum i København, så snart lovgivning og økonomi tillader det. Når disse forudsætninger

Læs mere

- EN NY POLITIK I FORHOLD TIL STOFSCENEN PÅ VESTERBRO

- EN NY POLITIK I FORHOLD TIL STOFSCENEN PÅ VESTERBRO - EN NY POLITIK I FORHOLD TIL STOFSCENEN PÅ VESTERBRO 1 NARKOTIKAPOLITIK OG FORDELINGEN AF RISICI OG BELASTNINGER Forskellige slags narkotikapolitiske tiltag påvirker karakteren og fordelingen af risici

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro 1 Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro April 2011 Mændenes Hjem, Sundhedsrummet, Cafe D. Vesterbrokoordinator 2 Undersøgelse om stofindtagelsesrum

Læs mere

HANDLINGSPLAN BYENS RUM. Aarhus har en vision om at være en God By for Alle. Sagsnummer: 17/

HANDLINGSPLAN BYENS RUM. Aarhus har en vision om at være en God By for Alle. Sagsnummer: 17/ Side 1 af 10 Aarhus har en vision om at være en God By for Alle. Sagsnummer: 17/006088-7 Et aspekt i dette er, at der skal være plads og rum i byen til alle byens borgere. Dette også til byens hjemløse

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Udtalelse. Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Udtalelse. Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Udtalelse Til: Aarhus Byråd Den 14. januar 2013 Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Udtalelse vedrørende beslutningsforslag fra SF om at indføre Sundhedsrum for misbrugere

Læs mere

Stofscenen på Vesterbro afmagt, forråelse, skadesreduktion og udfordringer. Ivan Christensen, Mændenes Hjem

Stofscenen på Vesterbro afmagt, forråelse, skadesreduktion og udfordringer. Ivan Christensen, Mændenes Hjem Stofscenen på Vesterbro afmagt, forråelse, skadesreduktion og udfordringer Ivan Christensen, Mændenes Hjem Mændenes Hjems aktiviteter Halmtorvet Den Runde Firkant: Sundhedsrum, Café & Stofindtagelsesrum

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Side2. Dokumentationsrapport forår 2016

Side2. Dokumentationsrapport forår 2016 Side2 Side3 Indhold RESUMÉ s. 4 AKTIVITETSCENTRETS MÅL s. 5 BESKÆFTIGELSE s. 7 MISBRUG s. 8 BOLIG s. 10 SUD S UNDERSØGELSE s. 11 Side4 Resumé Denne undersøgelse bekræfter, at Aktivitetscentret i høj grad

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010 Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Forord Frederiksberg Kommunes udsattepolitik har som overordnet mål at sikre, at socialt udsatte medborgere får

Læs mere

Partnerskab for Tingbjerg

Partnerskab for Tingbjerg BILAG 1 Partnerskab for Tingbjerg Aftale om Partnerskab for Tingbjerg Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP-København, FSB, SAB samt Tingbjerg Fællesråd indgår med denne aftale et forpligtende Partnerskab

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Aarhus Kommune har sammen med København og Odense kommuner deltaget i en undersøgelse af narkotikarelaterede dødsfald i de store danske byer.

Aarhus Kommune har sammen med København og Odense kommuner deltaget i en undersøgelse af narkotikarelaterede dødsfald i de store danske byer. Notat Orientering til Socialudvalget - om undersøgelsen Forgiftningsdødsfald og øvrige narkotikarelaterede dødsfald i Danmark 2008-2011 Aarhus Kommune har sammen med København og Odense kommuner deltaget

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

Til Socialministeriet. Sagsnr Ansøgning om brug af strategimidler i 2013

Til Socialministeriet. Sagsnr Ansøgning om brug af strategimidler i 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Til Socialministeriet Ansøgning om brug af strategimidler i 2013 Københavns Kommune og Socialministeriet drøftede på et møde d. 11. april

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER 11 forslag til konkrete forbedringer af stofmisbrugsindsatsen

RÅDETS ANBEFALINGER 11 forslag til konkrete forbedringer af stofmisbrugsindsatsen RÅDETS ANBEFALINGER 11 forslag til konkrete forbedringer af stofmisbrugsindsatsen FOREBYGGELSE Der skal etableres åbne tilbud til udsatte unge med tilknyttede socialog misbrugsfaglige medarbejdere (herunder

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Den røde tråd i kaos beskrivelser af sociale metoder på Mændenes Hjem

Den røde tråd i kaos beskrivelser af sociale metoder på Mændenes Hjem STOF nr. 22, 2013 Den røde tråd i kaos beskrivelser af sociale metoder på Mændenes Hjem - Det er en vild udfordring at beskrive sociale metoder i det brugerrettede arbejde. På trods af en brugergruppe

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Det kan være borgere med misbrugsproblemer, kriminalitet og hjemløshed. Og det handler om unge, der har problemer med at gennemføre en uddannelse.

Det kan være borgere med misbrugsproblemer, kriminalitet og hjemløshed. Og det handler om unge, der har problemer med at gennemføre en uddannelse. Forord Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens mission er at skabe et godt hverdagsliv for alle borgere i Aalborg Kommune. Det drejer sig blandt andet om at gøre en særlig indsats for borgere med svære

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010 T r i v s e l o g S u n d h e d Misbrugspolitik Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1. Indledning...2 1.2. Misbrugsområdet i Morsø Kommune...2 1.3. Kommunalreformens betydning

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Formål og mål Odense Byråd ønsker med formuleringen af en overordnet og fælles frivillighedspolitik at styrke, synliggøre, forbedre samt koordinere

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Bilag 1: Kvalitetsstandard for stofindtagelsesrum, Aarhus Kommune, februar 2013

Bilag 1: Kvalitetsstandard for stofindtagelsesrum, Aarhus Kommune, februar 2013 Bilag 1: Kvalitetsstandard for stofindtagelsesrum, Aarhus Kommune, februar 2013 Denne kvalitetsstandard er udarbejdet ved planlægning af stofindtagelsesrum i Aarhus Kommune og beskriver de overordnede

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Skadesreduktion Er det blevet stuerent?

Skadesreduktion Er det blevet stuerent? Skadesreduktion Er det blevet stuerent? KABS konference 2015 Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning Forholdet mellem behandling og skadesreduktion Skader på individ og samfund Model

Læs mere

FINANSIERINGSFORSLAG. Maj/juni 2016 Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Bilag vedrørende finansieringsforslag til forvaltningens udfordringer 1/10

FINANSIERINGSFORSLAG. Maj/juni 2016 Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Bilag vedrørende finansieringsforslag til forvaltningens udfordringer 1/10 FINANSIERINGSFORSLAG Bilag vedrørende finansieringsforslag til forvaltningens udfordringer Maj/juni 2016 Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Politiske finansieringsforslag vers. 4 1/10 Indhold Oversigt

Læs mere

Status på belægning og køb/salg af pladser på hjemløse- og krisecenterområdet

Status på belægning og køb/salg af pladser på hjemløse- og krisecenterområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Status på belægning og køb/salg af pladser på hjemløse- og krisecenterområdet Følgende er en oversigt over

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS STOF nr. 4, 2004 Misbrugsprofil NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS Misbrugsprofilen blandt de nytilkomne i behandlingssystemet er under drastisk forandring. Hvilke konsekvenser skal det

Læs mere

2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver 12-02-2008. Sagsnr.

2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver 12-02-2008. Sagsnr. 2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd 1. Baggrund og formål Socialforvaltningen iværksatte i december 2006 en mindre undersøgelse, der skulle give indblik i antallet af udenlandske

Læs mere

- Projektbeskrivelse

- Projektbeskrivelse - Projektbeskrivelse Baggrund og formål X-Mændene er en gruppe af unge voksne mænd bosiddende i og omkring Urbanplanen på Amager. Gruppen består af seks ildsjæle der arbejder for et socialt godt lokalsamfund.

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail HØRINGSUDGAVE Der er høringsfrist den 11. september 2016 Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail Vibeke.Bruun-Toft@egekom.dk 1 Forord Det er Egedal

Læs mere

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommune har som en af de første kommuner i landet

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Notat Projekt nr. 133 Konsulent Referent Dato for afholdelse Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 5.september 2007 Godkendt d. 10.oktober 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165

Læs mere

Tak for din henvendelse af 3. september 2009, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 3. september 2009, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Lars Rasmussen MB Nærumsgade 3, 3. th. 2200 København N Dato: 11.9.09 Sagsnr.: 2009-119449 Dok.nr.: 2009-517436 Kære Lars Rasmussen Tak for din henvendelse af 3. september 2009, hvor du stiller følgende

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København

Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København Socialforvaltningen NOTAT Æ23-11-2010 Sagsnr. 2010-17388 Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København Forvaltningen vil i dette notat orientere om en ændret organisering af socialpsykiatrien

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

SOCIAL OG UDSATTE OMRÅDET

SOCIAL OG UDSATTE OMRÅDET SOCIALUDVALGET 2014 SOCIAL OG UDSATTE OMRÅDET 1 Udfordringen Regeringens 2020 mål på udsatte området Regeringens udspil til sociale 2020 mål for de mest udsatte voksne: 1. Antallet af hjemløse i Danmark

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016 / Ingeborg Degn, Chef for, Københavns Kommune Mail id@okf.kk.dk, tlf. 61 10 99 98 København 3. november 2016 programmet Historisk baggrund 2008/2009: København oplevede adskillige banderelaterede skyderier

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. juni 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. juni 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. juni 2014 Udsattepolitik for Aarhus Kommune 1. Resume Socialdemokratiet v/ Tatiana Sørensen

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere

Bilag 2: Tilbud og indsatser, der endnu ikke er sikret finansiering fra 2018 og frem

Bilag 2: Tilbud og indsatser, der endnu ikke er sikret finansiering fra 2018 og frem KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Bilag 2: og indsatser, der endnu ikke er sikret finansiering fra 2018 og frem 1.1: Støtte- og kontaktpersonordning for hjemløse Støtte- og

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en dansk prostitutionspolitik

Forslag til folketingsbeslutning om en dansk prostitutionspolitik 2008/1 BSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 12. november 2008 af Line Barfod (EL), Per Clausen (EL), Johanne Schmidt Nielsen (EL) og Frank

Læs mere

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK SOCIALPOLITIK NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK I Norddjurs Kommune er der en gruppe borgere med svære sammensatte problemstillinger i forhold til helbred, økonomi, bolig, beskæftigelse, familie og netværk

Læs mere

Ansøgning om støtte til projekt Avancementsmentor Opfølgning på undersøgelsen "Små skridt - store forandringer" (Socialministeriets j.nr.

Ansøgning om støtte til projekt Avancementsmentor Opfølgning på undersøgelsen Små skridt - store forandringer (Socialministeriets j.nr. Dato: 10-10-2006 Sagsnr.: 313706 Dok.nr.: 1885253 Ansøgning om støtte til projekt Avancementsmentor Opfølgning på undersøgelsen "Små skridt - store forandringer" (Socialministeriets j.nr. 8411-0018) 1.

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( )

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( ) KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet (2012-2013) Socialudvalget

Læs mere

Udtalelse. Forslag fra V og K om tryghed på byens torve SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE TEKNIK OG MILJØ. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Udtalelse. Forslag fra V og K om tryghed på byens torve SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE TEKNIK OG MILJØ. Til Aarhus Byråd via Magistraten Udtalelse Side 1 af 6 Til Aarhus Byråd via Magistraten Forslag fra V og K om tryghed på byens torve 1. Konklusion På byrådsmøde den 14. september 2016 drøftedes et forslag fra Venstres og Det Konservative

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

De prostitutionsformer puljen retter sig mod er beskrevet under punkt 2, 3 og 4 ovenfor.

De prostitutionsformer puljen retter sig mod er beskrevet under punkt 2, 3 og 4 ovenfor. Pulje til vidensindsamling og udvikling af nye metoder til identifikation af ofre for menneskehandel indenfor prostitutionsformerne escort og privat/diskret 1 Indledning Denne pulje på 3,5 mio. kr. udbydes

Læs mere

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan J.nr. 16.20.02-G01-1-09 Om sundhedsprofilen I foråret 2011 kunne alle landets kommuner og regioner præsentere resultater og analyser fra en befolkningsundersøgelse

Læs mere

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER INDHOLD Indledning: Løsninger til udsatte familier 3 Hvad er målgruppens behov? 4 Løsning 1: Indsatser med fokus på viden 5 Løsning 2: Indsatser med

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Halmtorvet - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Af Maria Kristiansen, Tue Clausen og Lars Salomonsson Christensen Målet med dette evalueringsprojekt er at undersøge, om intentionerne bag byfornyelsen

Læs mere

Udkast. Samarbejdsaftale

Udkast. Samarbejdsaftale 27-07-2007 Udkast Samarbejdsaftale Sagsnr. 2007-54567 Dokumentnr. 2007-255013 mellem Københavns Kommunes Socialforvaltning og Askovgården og Missionen blandt Hjemløse Om De to organisationers etablering

Læs mere

Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge over 18 år i Nørresundby.

Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge over 18 år i Nørresundby. Punkt 3. Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge over 18 år i Nørresundby. 2013-49283. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, At

Læs mere

Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune.

Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune. Bilag 1 Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune. Skrevet af speciallæge i almen medicin, leder af Sundhedsteam i København, Henrik Thiesen, oktober

Læs mere

Misbrugsplan (høringsudkast)

Misbrugsplan (høringsudkast) Misbrugsplan (høringsudkast) Københavns Kommune, 2011-2014 Indhold s. 3 Pejlemærker s. 5 Fokusområder s. 5 1. Tidlig indsats s. 7 2. Unge s. 8 3. Borgere med langvarigt misbrug og afhængighed s. 9 4. Familier

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d.

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d. Notat Projekt nr. 64 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene M. Thomsen Mads Sinding Jørgensen 13.september 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske beslutninger

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere