Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold"

Transkript

1 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering OPUS er en klinik for unge med ny-diagnostiseret skizofreni. Klinikken er et afsnit organiseret i afdeling P (psykose-afdeling), Århus Universitetshospital Risskov, Region Midtjylland. Afdeling P består også af 4 sengeafsnit og en ambulant psykose-enhed (APE). OPUS er en ambulant klinik for diagnosticering og behandling af unge mennesker fra 18 år, der debuterer med en skizofreni sygdom. Klinikken i Århus har optageområde i Favrskov og Århus kommuner. Aktuelt har klinikken 135 patienter i behandling. Behandlingsvarigheden er 2 år. Aktuelt er der patienter, der modtager et 5 årigt behandlingstilbud. Dette afvikles som et randomiseret forskningsprojekt. OPUS er beliggende på Tretommervej 1-3, 8240 Risskov indtil efteråret 2013, hvor vi flytter til lokaler på hospitalsområdet, Asylvej. Samarbejdsrelationer, herunder bl.a. tværfaglige og tværsektorielle Den enkelte patient tildeles ved inklusionen i OPUS en kontaktlæge og en primærbehandler. Primærbehandleren er det personalemedlem, der varetager og koordinerer de tiltag, der er nødvendige for behandlingen. Primærbehandler varetager kontakten til patienten og pårørende og er ansvarlig for planlægning og udførelse af behandlingen og sygeplejen til patienten. Der lægges stor vægt på samarbejde med patient, pårørende og netværk. Ved behov inddrages andre fagpersoner i pleje- og behandlingsforløbet. Primærbehandler har en koordinerende funktion i forhold til relevante interne og eksterne instanser og samarbejdspartnere, hvor primærbehandler supplerer og hjælper samarbejde i gang. Som primærbehandler i OPUS er det essentielt at etablere et bæredygtigt samarbejde med lokal-, social- og hospitalspsykiatri, egen læge, hjemmeplejen, kommunale og regionale sagsbehandlere, dagtilbud, aktivitetstilbud og jobkonsulenter. Hvis patienten har børn inddrages familieafdeling i kommunen. Gennem disse samarbejdsrelationer optimeres kontinuiteten i behandlings- og støtteforanstaltningerne til patienten. Patientkategorier/borgerkategorier Målgruppen er unge mennesker fra 18 år, der for første gang skal i behandling for skizofreni (ICD10 - F F20.9). Henvisning til OPUS sker fra en speciallæge i psykiatri (f. eks praktiserende psykiater), Ambulant psykoseenhed eller sengeafsnit i Regionspsykiatrien. Lægerne i OPUS udreder og diagnosticerer patienten gennem en til to forsamtaler inden inklusion til det toårige behandlingstilbud. Side 1 af 8

2 Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Centrale kliniske sygeplejefaglige problemstillinger Der er mange komplekse problemstillinger i den psykiatriske sygepleje til netop denne patientkategori. Sygdom rammer ikke alene den unge, men påvirker hele familien. Den unge og familien skal forholde sig til en alvorlig sygdom, der ofte er forbundet med en række sociale og psykologiske omkostninger. En af opgaverne i den tidlige fase er at bibringe patient og pårørende viden om sygdommen og behandlingsforløbet på en måde, så håbet for den unges fremtid bevares. Ofte har patienten gennem en længere periode været plaget af psykotiske og negative symptomer, ligesom mange har væsentlige kognitive vanskeligheder. Dette betyder, at patienten udover sygdomssymptomerne kan have oplevet følgende problemstillinger: angst, forpinthed og kaos ensomhed og isolation jeg-svaghed selvmordsrisiko eller selvskadende adfærd funktionstab nedsat mestrings-strategi nedsat evne til at varetage basale behov og funktioner herunder kost, hygiejne, bolig, økonomi, job og uddannelse manglende sygdomserkendelse/-accept Typiske kliniske sygeplejeopgaver Observation af patientens psykiske og fysiske tilstand ud fra et helhedssyn. Hjælpe patienten til at finde startegier til at reducere psykotiske og eventuelle andre psykiske symptomer (angst, depression osv.) gennem: Medicinsk behandling (motivation / medicinkompliance) Terapeutiske forløb (skabe relation) Opmærksomhed på sociale og økonomiske forhold, som stresser patienten Aktiv misbrugsbehandling, hvis dette er aktuelt Hjælpe patienten til sygdomsmestring gennem: Individuelle samtaler Psykoedukation Social færdighedstræning Kognitiv træning ADL-træning Fokus på livsstil Sikre patientens rettigheder (udfærdige attester og skemaer): Boligforhold Forsørgelsesgrundlag Beskæftigelse eller uddannelse Opmærksomhed på patientens fysiologiske behov (eventuelt henvise til egen læge, speciallæger og Side 2 af 8

3 somatiske undersøgelser): Kontinuerlig kontrol af vægt, abdominalomfang, BT, EKG og blodprøver (OPUS standardpakke) Kost og motion herunder forebyggelse af vægtøgning og diabetes Opmærksomhed på livsstilens betydning og motivation af patienten til deltagelse i livsstilsgruppe Opmærksomhed rettet på medikamentel bivirkningsprofil Fysioterapeutisk behandling efter behov Samarbejdsrelationer i forhold til: Patienter Pårørende herunder faste samtaler og psykoedukation Netværksopbygning eller reetablering af netværk (familie, venner m.fl.) Deltagelse i flerfamiliegruppe Orientering om interne og eksterne samarbejdspartnere Dokumentation af behandling i patientens journal Typiske patientforløb/borgerforløb OPUS behandlingen er et 2-årigt tilbud, der er standardiseret og manualiseret ud fra evidensbaseret praksis. Efter behandlingsforløbet i OPUS henvises patienten til videre behandling i lokalpsykiatrien eller hos egen læge. Det er essentielt for det enkelte forløb, at behandlingen kontinuerligt afstemmes efter den enkelte patients behov. For at skabe en relation skal indsatsen være fleksibel, opsøgende, vedholdende og helhedsorienteret. Empati og tillid er en forudsætning for etablering af behandlingsalliance og kompliance samt for at undgå tilbagefald og dropouts. Behandlingen foregår i OPUS-klinikken, i patientens hjem eller et tredje sted. Der arbejdes med fokus på: RELATIONEN, hvor patient-primærbehandlerrelationen er det centrale i indsatsen. Denne bygger på en bæredygtig kontakt mellem patient, behandler og pårørende. KONTAKTFASTHOLDELSE, hvor primærbehandler er opsøgende og vedholdende i at fastholde relationen og kontakten, også når patienten udviser ustabilitet. Dette betyder, at patienten opsøges på sit opholdssted eller at der tages telefonisk kontakt eller sms-kontakt. Samarbejdspartnere inddrages, hvis det kan bedre kontaktfastholdelse for patienten. Der er ingen patienter, der afsluttes fra OPUS, fordi de ikke er stabile i fremmøde, eller hvis de ikke ønsker at modtage medicinsk behandling. KONTINUITETEN, hvor sigter er at etablere individuelt tilrettelagte og sammenhængende forløb. Dette betyder, at primærbehandler skal være rummelig, stabil og vedholdende i relationen. Kontakten med patienten skal fastholdes under eksempelvis sygehusindlæggelse og højskoleophold. Kontinuitet i indsatsen overfor den enkelte understøttes ved at optimere samarbejde med relevante samarbejdspartnere samt ved at gøre brug af kommunale og regionale psykiatritilbud. KVALITET i pleje og behandling sikres ved at indsatsen er faglig begrundet og dokumenteret. Problemstillingerne skal løses ved at yde patienten behandling og støtte af høj faglig standard med udgangspunkt i afdelingens kvalitetsmål og kliniske standarder (måles hvert år). Side 3 af 8

4 Tilbuddet omfatter: Udredning, diagnosticering, observation, forebyggelse og behandling. Udarbejdelse, fastholdelse og kontinuerlig revurdering af den psykiatriske behandlingsplan i samarbejde med patienten, dennes pårørende og evt. andre nøglepersoner, der varetager behandlings- og støtteopgaver i forhold til patienten. Det er væsentligt at indsatsen bidrager til, at hverdagen bliver overskuelig og tryg for patienten. Minimum en ugentlig personlig kontakt/samtale med primærbehandler. Formålet med samtalen er at yde patienten terapeutisk behandling og støttedenne til at mestre hverdagen med en psykisk lidelse. Samtalen tager udgangspunkt i patientens individuelle behov såvel psykisk, socialt, økonomisk, aktivitetsmæssigt som familiært. Kontinuerlig vurdering af den psykiske tilstand samt monitorering af eventuel medikamentel behandling herunder observation af effekt og eventuelle bivirkninger. Opmærksomhed på suicidalrisiko, selvskadende adfærd og eventuel misbrugsproblematik. Afklaring og træning af patientens kognitive og sociale kompetencer. Individuel psykoedukation med henblik på at fremme sygdomsforståelse og sygdomsaccept. Samarbejde med og rådgivning af pårørende, patientens egen læge, socialforvaltning, bostøtter og andre relevante personer f. eks arbejdsgivere eller uddannelsesinstitutioner. Gruppebehandling i form af psykoedukation (for patienter, for pårørende, søskende), social færdighedstræning, kognitiv terapigruppe, flerfamiliegruppe og sund livstils gruppe Afdækning af patientens behov for støtte i forhold til: Bolig (udarbejde materiale til socialpsykiatrisk konference, besøge bo-tilbud sammen med patienten, undersøge akut boligliste osv.) Bostøtte, hjemmepleje og rengøringshjælp (udfærdige henvisning). Undersøge patientens sociale færdigheder. Økonomi (ansøgning om boligsikring, kontanthjælp, SU, handicaptillæg, pension osv.) Beskæftigelse (statusattest herunder beskrive patientens funktionsniveau i forhold til afprøvning af arbejds- og uddannelsesevne. Være aktiv i forhold til meningsfuld aktivering). Socialt netværk Fysiske/somatiske tilstand og tandstatus. Udrede og dokumentere KRAM faktorer samt screening for metabolisk syndrom. Afdækning af problemstillinger i forhold til patienten der ønsker at blive forældre, er gravide eller har børn og formidle kontakt til kommunal familieafdeling (netværksmøder/underretning). Sygeplejemetoder Psykiatrisk sygepleje er en planlagt, omsorgsgivende og psykoterapeutisk virksomhed. Den tager sigte på at stabilisere patientens psykiske og fysiske tilstand samt styrke egenomsorg og mestring. Behandlingen (sygeplejen) af patienten tager udgangspunkt i en psykologisk og biologisk tilgang, hvor sociale og pædagogiske elementer indgår efter patientens individuelle behov. Al behandling, individuel og i gruppe, tager udgangspunkt i en kognitiv referenceramme. Der udøves sygepleje med udgangspunkt i sygeplejeprocessen med anvendelse af miljøterapeutiske Side 4 af 8

5 principper og med inddragelse af sundhedsfremmende- og forebyggende tiltag. Patientgruppen har ofte svage jeg-funktioner, hvilket medfører, at sygepleje i vid udstrækning udøves efter jeg-støttende principper. Der er fokus på en pædagogisk tilgang, så patienten opnår bedst mulig sygdomsforståelse og komplience. Kommunikation er et væsentligt redskab i det daglige arbejde, hvor vigtige elementer er aktiv lytning samt en accepterende, assertiv, rummende og validerende tilgang til patienten. Relation mellem patient og behandler er en forudsætning for, at der kan ske en behandling. Derfor er der fokus på at skabe en bæredygtig, ligeværdig relation båret af tillid og empati. Refleksion før, under og efter en sygeplejehandling er et vigtigt element i sygeplejen. Der er kontinuerligt mulighed for fælles refleksion samt for planlagt supervision. Inddragelse og samarbejde med patient og pårørende individuelt eller som del af gruppebehandling er vigtig. Målet er, at patient og pårørende opnår indsigt i sygdomslære, styrker deres sociale og kognitive færdigheder samt problemløsning knyttet til problematikker i deres dagligdag. Der anvendes forskellige Rating-scales til at vurdere symptomatologi, funktionsniveau, sociale færdigheder og selvmordsrisiko. Der afholdes ugentligt tværfaglig behandlingskonference. Hver onsdag formiddag er der tværfaglig supervision med skiftevis interene og externe supervisorer, emnemøder eller undervisning. Aktuelle sygeplejefaglige udviklings- og forskningsområder Udvikling og forskning er en integreret del af det tværfaglige arbejde i OPUS. Undersøgelses- og behandlingsmetoder revideres kontinuerligt. Der er nøglepersoner i forhold til forberedelsen af Den Danske Kvalitetsmodel, EPJ samt Børn af sindslidende. I foråret 2009 blev OPUS-film færdig. Denne viser sygdomsforløb og behandling hos 2 OPUS-patienter. Igangværende projekter: Implememtering af Neuro-com, der har fokus på effekten af at træne patientens kognitive funktioner Social Cognition in First-Episode Schizophrenia, der undersøger socialkognitive vanskeligheder, som forekommer hos unge patienter med nydebuteret skizofreni. Phd projekt psykolog Vibeke Bliksted Kvalitetsforskelle i OPUS-behandling ved 2 år versus 5 års behandling. OPUS Århus og København skal udføre projektet fra efteråret Forebyggelse af Metabolisk syndrom hos patienter med nydiagnosticeret skizofreni. Metakognitionsgruppe for 5 års-patienter. Kvalitetsudvikling af tilbud til unge der ønsker sig børn. Sygeplejerske Lisbeth Vad-Nielsen. Side 5 af 8

6 Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering, herunder vejlednings- og evalueringstilbud Før den kliniske praktik i OPUS starter, tilsendes den studerende velkomstmail, litteraturliste og oplysning om psykiatriens hjemmeside: Den kliniske undervisning i OPUS er organiseret således at introduktion, planlægningssamtale, ugentlige vejledningssamtaler, kommunikationsøvelse, seminar, intern klinisk prøve samt evaluering varetages af den kliniske vejleder. Den kliniske vejleder har i samarbejde med de studerende det overordnede ansvar for tilrettelæggelsen af den studerendes studieforløb i OPUS. Den studerende får de første dage i den kliniske undervisningsperiode introduktion af den kliniske vejleder. Klinisk vejleder eller ad hoc vejleder vil deltage i det første møde mellem studerende og de tildelte patienter. Det tilstræbes, at den studerende kan følge en kollega i dennes daglige arbejde inden selvstændigt arbejde. Der er tilrettelagt 1 time ugentligt vejledningsmøde med den kliniske vejleder til hver studerende. Her vil der ske en fortløbende evaluering af den studerenes indsats. De studerende vejledes primært individuelt, men hvis det er hensigtsmæssigt, kan vejledningen omfatte begge studerende. I hverdagen er der mulighed for sparring i forbindelse med samtaler, konkrete opgaver og hjemmebesøg. Denne sparring gives fortrinsvis af den primærbehandler, der er ansvarlig for den konkrete patient (ad hoc vejleder) men kan også gives af klinisk vejleder. Klinisk vejleder introducerer til og gennemgår den fastlagte studieaktivitet - kommunikationsøvelsen. Den studerende får introduktion til den interne kliniske prøve. Ved gennemgangen kan der inviteres kolleger eller medstuderende fra klinikken. Forventninger til den studerende Det forventes, at den studerende inden start af de kliniske studier har læst denne generelle kliniske studieplan for OPUS. Den studerende er ansvarlig for at overholde de kliniske retningslinjer, der er beskrevet i Edok i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel samt at overholde tavshedspligten. Det forventes, at den studerende er reflekterende over egen praksis og kan formulere sine erfaringer både mundtligt og skriftligt. Den studerende skal være i klinisk praksis minimum 30 timer ugentligt fordelt på 4 dage (man-fredag). Mødetiden er primært mellem kl. 8-16, men det kan være hensigtsmæssigt at deltage i nogle af de gruppeaktiviteter, der ligger om aftenen. Udover den kliniske vejleder vil den studerende have 1-3 ad hoc vejledere (primærbehandler i forhold til tildelt patient). Den individuelle kliniske studieplan udfærdiges indenfor de første 2 uger af den studerende med vejledning af kliniske vejleder, hvorefter den godkendes af klinisk vejleder. Side 6 af 8

7 Planlægningssamtalen tager udgangspunkt i oplæg i eportefolio. Gensidige forventninger og forudsætninger afstemmes og studiemetoder og eventuel deltagelse i gruppeaktivitet aftales. Individuel vejledning på de ugentlige vejledningsmøder tager udgangspunkt i den individuelle kliniske studieplan, som den studerende medbringer til hver vejledning. Desuden kan der indgå oplevede sygeplejefaglige problemstillinger i vejledningen. Den studerende forbereder sig skriftligt. Deltagelse i den ugentlige vejledning er obligatorisk. Det studerende fører dagbog over de daglige aktiviteter som danner udgangspunkt for refleksion og vejledning. Ved hjælp af fælles refleksioner analyserer den studerende den udførte sygepleje herunder egen faglig og personlig udvikling. Der gives vejledning til at finde fokus og planlægge de kommende patientkontakter. Den studerende kan ikke forvente dagligt at have den kliniske vejleder i umiddelbar nærhed. Derfor er det en forudsætning, at den studerende skriftligt dokumenterer sit studie-/læringsforløb ved at anvende eportefolio herunder udfylde ugeplaner. Den studerende skal selvstændigt være opsøgende i forhold til at søge relevant litteratur. Seminar er en planlagt studieaktivitet, som den studerende deltager i, aktuelt er der 2 seminar i praktikperioden. Seminar ledes af underviser fra sygeplejerskeuddannelsen. Endvidere deltager andre studerende og kliniske vejledere. Den enkelte studerende skal aflevere et skriftligt oplæg forud for seminarafviklingen. Kommunikationsøvelsen er en fastlagt studieaktivitet under de kliniske studier. Den studerende introduceres til øvelsen under i forbindelse med den generelle introduktion til OPUS. Der afholdes en afsluttende evalueringssamtale, der tager udgangspunkt i den individuelle kliniske studieplan samt i kopi af elektronisk evalueringsskema. Det forventes, at den studerende har forberedt sig skriftligt og afleverer både en skriftlig evaluering over et kliniske forløb samt evalueringsskema fra sygeplejerskeuddannelsen. Omdrejningspunktet for det praktiske kliniske studieforløb er konkrete patientforløb. Den studerende skal typisk være medkontaktperson for 3 patienter. Nøglebegreber i sygeplejen vil være relation og kommunikation. Den studerende vejledes og støttes i at skabe, vedligeholde og afvikle relation til patienten samt i at udføre professionelle samtaler. Den studerende vejledes i hvilke problematikker og aktiviteter, der er aktuelle for den individuelle patient. Det forventes, at den studerende er opsøgende i forhold til refleksioner, vejledning og sparring samt er fleksibel i forhold til arbejdstidstilrettelæggelse, så der kan etableres bedst mulige læringsmuligheder. Det forventes at den studerende deltager aktivt i klinikkens aktiviteter og fællestilbud. Den studerende får vejledning til at dokumentere i EPJ. Ved sygdom forventes det, at den studerende kontakter klinikkens sekretær og beder hende om at få aflyst eventuelle aftaler den pågældende dag. Side 7 af 8

8 Kliniske vejlederes sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer Klinisk vejleder er Lisbeth Vad-Nielsen, tlf.: ; Klinisk vejleder er uddannet sygeplejerske 1981 og har altid arbejdet i psykiatrien herunder med rehabilitering, akut psykiatri, intensiv psykiatri, skærmede afsnit, socialpsykiatrisk institution og lokalpsykiatrien. Klinisk vejleder har haft funktion som afdelingssygeplejerske i 20 år indtil Hun har været censor ved sygeplejeskoler samt censor og vejleder på specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejerske. Klinisk vejleder har videreuddannelse fra Danmarks Sygeplejerskehøjskole fra 1993, 3-årig psykoterapeutisk videreuddannelse fra 2003, master i klinisk sygepleje fra 2008, Kognitiv uddannelse fra 2010 og klinisk vejlederuddannelse fra Uddannelsesansvarlig: Marie Louise Haagensen, Tlf.: , Krav vedrørende klinisk pensum Der vedlægges opdateret litteraturliste med velkomstmail til den studerende. Det anbefales at den studerende inden klinikken har læst: Nordentoft M, Melau M (2009): Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid. Psykiatrifondens Forlag, Kbh. (262 s) Selvvalgt litteratur skal godkendes af klinisk vejleder. Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser For at blive indstillet til intern klinisk prøve skal den studerende være studieaktiv. Det er den kliniske vejleder, der bedømmer studieaktiviteten. Krav til studieaktivitet: den studerende deltager aktivt i det kliniske arbejde. den studerende udarbejder en individuel klinisk studieplan i eportfolie, bruger den og ajourfører den kontinuerligt hver uge. den studerende planlægger, udfører, reflekterer over og evaluerer sine patientforløb den studerende er forberedt til vejlednings- og evalueringssamtalerne. den studerende deltager aktivt i seminarer. den studerende gennemfører kommunikationsøvelsen. den studerende dokumenterer selvvalgt litteratur i eportfolio. Udarbejdet af:, Afdelingssygeplejerske Peder Buck og klinisk vejleder Lisbeth Vad-Nielsen, Godkendt af sygeplejerskeuddannelsen:, januar 2013 Side 8 af 8

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ambulatorium for Mani og Depression er tilknyttet afdeling Q, Århus Universitetshospital, Risskov og hører ind under,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sundhedsteamet er placeret som en del af behandlingstilbuddene i Center for Misbrugsbehandling (CfM) organiseret under

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering M-ambulatoriet er organisatorisk placeret under afdeling M, som er afdeling for organiske psykiske lidelser og akutmodtagelse.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Rusmiddelcenter Skive Resenvej 10 A 7800 Skive Hjemmeside: www.rusmiddelcenterskive.dk Rusmiddelcenteret er en del af

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er et midlertidigt bo- og rehabiliteringstilbud i henhold til lov om social service 107. Det har eksisteret siden 1998.

Læs mere

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling.

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gerontopsykiatrien er placeret på AUH Risskov og er organisatorisk en del af afdeling M, Afdeling for organiske psykiske

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering De kliniske undervisningssteder hører under psykiatri- og socialområdet i Region Midtjylland og er tilknyttet Aarhus Universitetshospital

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Spiseforstyrrelser Afsnit G er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC). Det er en specialafdeling

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Team for Misbrug og Psykiatri (TMP) en del af Regionspsykiatrien Vest, Midtjylland og er pr. 01.01.2013 organiseret i

Læs mere

Regionspsykiatrien Randers

Regionspsykiatrien Randers Valborg Iversen, oversygeplejerske 5/11-2010 Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Dialog

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Program Introduktion til pakkeforløb Kognitiv adfærdsterapi til angst og depression Psykoedukation (dvs

Læs mere

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Team for Misbrug og Psykiatri (TMP) en del af Regionspsykiatrien Vest, Midtjylland og er pr. 01.01.2013 organiseret

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas

Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Stabiliserende Enhed (STE) er oprettet i januar 2013 og placeret på. Østervang er en del af Center for Forsorg og Specialiserede

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Udfold dit talent VIA University College Dato: 6. april 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Medicinsk ambulatorium Modul 12 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Dagligledelse i afsnittet varetages af en afsnitsleder og en specialeansvarlig overlæge som refererer til klinikledelsen.

Dagligledelse i afsnittet varetages af en afsnitsleder og en specialeansvarlig overlæge som refererer til klinikledelsen. Organisatorisk placering Gynækologisk/obstetrisk afsnit er organisatorisk placeret som en del af klinik kirurgi på Sygehus Thy-Mors i Region Nordjylland. Til afsnittet er endvidere tilknyttet fødeafdeling

Læs mere

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Fælles regionale pakkeforløb i psykiatrien Danske Regioner fremlagde i 2011 en strategi for

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, Øre-Næse-Hals Afdelingen., Nørrebrogade 44, bygning 10, 1. sal. Afdeling H består at et sengeafsnit og et operationsafsnit

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Tand- mund- og kæbekirurgisk Afdeling, er landets største afdeling indenfor specialet. Afdelingen fungerer i et tæt samarbejde

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Februar 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Ortopædkirurgisk afdeling. Skade/modtageafsnittet

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Adresse: Byparkvej 87 Postnummer: 2600 Telefonnr.til afd./ stedet: 45 11 70 65 Telefaxnr.: 45 11 70 99 Hjemmeside: Lederen Navn og titel:

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11 MODUL GENERELLE KRITERIER

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Udvidet Bostøtte, Kafferisteriet, Skivevej 7, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Vedtaget af Lederrådet for Sygeplejerskeuddannelsen i Region Syddanmark Projektdeltagere: Gurli Harresø, underviser,

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningsforløb på 3. modul Skriv navnet på det kliniske undervisningssted

Beskrivelse af det kliniske undervisningsforløb på 3. modul Skriv navnet på det kliniske undervisningssted Beskrivelse af det kliniske undervisningsforløb på 3. modul Skriv navnet på det kliniske undervisningssted Adresse: Byparkvej 87, 2600 Glostrup Kommune Telefonnr. til afd./stedet: 45117065 Telefaxnr.:

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sundhedsplejen Thisted kommune Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Modul 6: Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift Den gode psykiatriske afdeling Den gode psykiatriske afdeling skal være med til at skabe

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Borger/Patientsituationer og forløb Beskriv de typiske borger-/patientsituationer og - forløb indenfor området og/eller på tværs af områder/sektorer:

Borger/Patientsituationer og forløb Beskriv de typiske borger-/patientsituationer og - forløb indenfor området og/eller på tværs af områder/sektorer: GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERDERVISNING BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår,

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Kontaktpersonfunktionen:

Kontaktpersonfunktionen: Psykiatri handler som al lægevidenskab om mennesker. I psykiatrien kommer du ind bag facaden hos mennesket og opdager de mest udfordrende og mest problematiske sider ved vores sind. Men samtidig får du

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit U, Risskov er en del af Børne- og ungdomspsykiatrisk Center (BUC). BUC er en afdeling under Psykiatri og Social.

Læs mere

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8 Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune. Akut Døgntilbud. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akut Døgntilbud er beliggende

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus

Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus 2009 2 Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus Undersøgelsen er foretaget af uddannelsesansvarlige sygeplejersker Tina Kramer og Jytte Troldborg på Århus Universitetshospital,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H3 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 78419264 Organisatorisk placering Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet

Læs mere

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Mammakirurgisk klinik Mammakirurgisk klinik blev etableret som elektiv klinik 1. maj 1999, og er

Læs mere