Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold"

Transkript

1 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering OPUS er en klinik for unge med ny-diagnostiseret skizofreni. Klinikken er et afsnit organiseret i afdeling P (psykose-afdeling), Århus Universitetshospital Risskov, Region Midtjylland. Afdeling P består også af 4 sengeafsnit og en ambulant psykose-enhed (APE). OPUS er en ambulant klinik for diagnosticering og behandling af unge mennesker fra 18 år, der debuterer med en skizofreni sygdom. Klinikken i Århus har optageområde i Favrskov og Århus kommuner. Aktuelt har klinikken 135 patienter i behandling. Behandlingsvarigheden er 2 år. Aktuelt er der patienter, der modtager et 5 årigt behandlingstilbud. Dette afvikles som et randomiseret forskningsprojekt. OPUS er beliggende på Tretommervej 1-3, 8240 Risskov indtil efteråret 2013, hvor vi flytter til lokaler på hospitalsområdet, Asylvej. Samarbejdsrelationer, herunder bl.a. tværfaglige og tværsektorielle Den enkelte patient tildeles ved inklusionen i OPUS en kontaktlæge og en primærbehandler. Primærbehandleren er det personalemedlem, der varetager og koordinerer de tiltag, der er nødvendige for behandlingen. Primærbehandler varetager kontakten til patienten og pårørende og er ansvarlig for planlægning og udførelse af behandlingen og sygeplejen til patienten. Der lægges stor vægt på samarbejde med patient, pårørende og netværk. Ved behov inddrages andre fagpersoner i pleje- og behandlingsforløbet. Primærbehandler har en koordinerende funktion i forhold til relevante interne og eksterne instanser og samarbejdspartnere, hvor primærbehandler supplerer og hjælper samarbejde i gang. Som primærbehandler i OPUS er det essentielt at etablere et bæredygtigt samarbejde med lokal-, social- og hospitalspsykiatri, egen læge, hjemmeplejen, kommunale og regionale sagsbehandlere, dagtilbud, aktivitetstilbud og jobkonsulenter. Hvis patienten har børn inddrages familieafdeling i kommunen. Gennem disse samarbejdsrelationer optimeres kontinuiteten i behandlings- og støtteforanstaltningerne til patienten. Patientkategorier/borgerkategorier Målgruppen er unge mennesker fra 18 år, der for første gang skal i behandling for skizofreni (ICD10 - F F20.9). Henvisning til OPUS sker fra en speciallæge i psykiatri (f. eks praktiserende psykiater), Ambulant psykoseenhed eller sengeafsnit i Regionspsykiatrien. Lægerne i OPUS udreder og diagnosticerer patienten gennem en til to forsamtaler inden inklusion til det toårige behandlingstilbud. Side 1 af 8

2 Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Centrale kliniske sygeplejefaglige problemstillinger Der er mange komplekse problemstillinger i den psykiatriske sygepleje til netop denne patientkategori. Sygdom rammer ikke alene den unge, men påvirker hele familien. Den unge og familien skal forholde sig til en alvorlig sygdom, der ofte er forbundet med en række sociale og psykologiske omkostninger. En af opgaverne i den tidlige fase er at bibringe patient og pårørende viden om sygdommen og behandlingsforløbet på en måde, så håbet for den unges fremtid bevares. Ofte har patienten gennem en længere periode været plaget af psykotiske og negative symptomer, ligesom mange har væsentlige kognitive vanskeligheder. Dette betyder, at patienten udover sygdomssymptomerne kan have oplevet følgende problemstillinger: angst, forpinthed og kaos ensomhed og isolation jeg-svaghed selvmordsrisiko eller selvskadende adfærd funktionstab nedsat mestrings-strategi nedsat evne til at varetage basale behov og funktioner herunder kost, hygiejne, bolig, økonomi, job og uddannelse manglende sygdomserkendelse/-accept Typiske kliniske sygeplejeopgaver Observation af patientens psykiske og fysiske tilstand ud fra et helhedssyn. Hjælpe patienten til at finde startegier til at reducere psykotiske og eventuelle andre psykiske symptomer (angst, depression osv.) gennem: Medicinsk behandling (motivation / medicinkompliance) Terapeutiske forløb (skabe relation) Opmærksomhed på sociale og økonomiske forhold, som stresser patienten Aktiv misbrugsbehandling, hvis dette er aktuelt Hjælpe patienten til sygdomsmestring gennem: Individuelle samtaler Psykoedukation Social færdighedstræning Kognitiv træning ADL-træning Fokus på livsstil Sikre patientens rettigheder (udfærdige attester og skemaer): Boligforhold Forsørgelsesgrundlag Beskæftigelse eller uddannelse Opmærksomhed på patientens fysiologiske behov (eventuelt henvise til egen læge, speciallæger og Side 2 af 8

3 somatiske undersøgelser): Kontinuerlig kontrol af vægt, abdominalomfang, BT, EKG og blodprøver (OPUS standardpakke) Kost og motion herunder forebyggelse af vægtøgning og diabetes Opmærksomhed på livsstilens betydning og motivation af patienten til deltagelse i livsstilsgruppe Opmærksomhed rettet på medikamentel bivirkningsprofil Fysioterapeutisk behandling efter behov Samarbejdsrelationer i forhold til: Patienter Pårørende herunder faste samtaler og psykoedukation Netværksopbygning eller reetablering af netværk (familie, venner m.fl.) Deltagelse i flerfamiliegruppe Orientering om interne og eksterne samarbejdspartnere Dokumentation af behandling i patientens journal Typiske patientforløb/borgerforløb OPUS behandlingen er et 2-årigt tilbud, der er standardiseret og manualiseret ud fra evidensbaseret praksis. Efter behandlingsforløbet i OPUS henvises patienten til videre behandling i lokalpsykiatrien eller hos egen læge. Det er essentielt for det enkelte forløb, at behandlingen kontinuerligt afstemmes efter den enkelte patients behov. For at skabe en relation skal indsatsen være fleksibel, opsøgende, vedholdende og helhedsorienteret. Empati og tillid er en forudsætning for etablering af behandlingsalliance og kompliance samt for at undgå tilbagefald og dropouts. Behandlingen foregår i OPUS-klinikken, i patientens hjem eller et tredje sted. Der arbejdes med fokus på: RELATIONEN, hvor patient-primærbehandlerrelationen er det centrale i indsatsen. Denne bygger på en bæredygtig kontakt mellem patient, behandler og pårørende. KONTAKTFASTHOLDELSE, hvor primærbehandler er opsøgende og vedholdende i at fastholde relationen og kontakten, også når patienten udviser ustabilitet. Dette betyder, at patienten opsøges på sit opholdssted eller at der tages telefonisk kontakt eller sms-kontakt. Samarbejdspartnere inddrages, hvis det kan bedre kontaktfastholdelse for patienten. Der er ingen patienter, der afsluttes fra OPUS, fordi de ikke er stabile i fremmøde, eller hvis de ikke ønsker at modtage medicinsk behandling. KONTINUITETEN, hvor sigter er at etablere individuelt tilrettelagte og sammenhængende forløb. Dette betyder, at primærbehandler skal være rummelig, stabil og vedholdende i relationen. Kontakten med patienten skal fastholdes under eksempelvis sygehusindlæggelse og højskoleophold. Kontinuitet i indsatsen overfor den enkelte understøttes ved at optimere samarbejde med relevante samarbejdspartnere samt ved at gøre brug af kommunale og regionale psykiatritilbud. KVALITET i pleje og behandling sikres ved at indsatsen er faglig begrundet og dokumenteret. Problemstillingerne skal løses ved at yde patienten behandling og støtte af høj faglig standard med udgangspunkt i afdelingens kvalitetsmål og kliniske standarder (måles hvert år). Side 3 af 8

4 Tilbuddet omfatter: Udredning, diagnosticering, observation, forebyggelse og behandling. Udarbejdelse, fastholdelse og kontinuerlig revurdering af den psykiatriske behandlingsplan i samarbejde med patienten, dennes pårørende og evt. andre nøglepersoner, der varetager behandlings- og støtteopgaver i forhold til patienten. Det er væsentligt at indsatsen bidrager til, at hverdagen bliver overskuelig og tryg for patienten. Minimum en ugentlig personlig kontakt/samtale med primærbehandler. Formålet med samtalen er at yde patienten terapeutisk behandling og støttedenne til at mestre hverdagen med en psykisk lidelse. Samtalen tager udgangspunkt i patientens individuelle behov såvel psykisk, socialt, økonomisk, aktivitetsmæssigt som familiært. Kontinuerlig vurdering af den psykiske tilstand samt monitorering af eventuel medikamentel behandling herunder observation af effekt og eventuelle bivirkninger. Opmærksomhed på suicidalrisiko, selvskadende adfærd og eventuel misbrugsproblematik. Afklaring og træning af patientens kognitive og sociale kompetencer. Individuel psykoedukation med henblik på at fremme sygdomsforståelse og sygdomsaccept. Samarbejde med og rådgivning af pårørende, patientens egen læge, socialforvaltning, bostøtter og andre relevante personer f. eks arbejdsgivere eller uddannelsesinstitutioner. Gruppebehandling i form af psykoedukation (for patienter, for pårørende, søskende), social færdighedstræning, kognitiv terapigruppe, flerfamiliegruppe og sund livstils gruppe Afdækning af patientens behov for støtte i forhold til: Bolig (udarbejde materiale til socialpsykiatrisk konference, besøge bo-tilbud sammen med patienten, undersøge akut boligliste osv.) Bostøtte, hjemmepleje og rengøringshjælp (udfærdige henvisning). Undersøge patientens sociale færdigheder. Økonomi (ansøgning om boligsikring, kontanthjælp, SU, handicaptillæg, pension osv.) Beskæftigelse (statusattest herunder beskrive patientens funktionsniveau i forhold til afprøvning af arbejds- og uddannelsesevne. Være aktiv i forhold til meningsfuld aktivering). Socialt netværk Fysiske/somatiske tilstand og tandstatus. Udrede og dokumentere KRAM faktorer samt screening for metabolisk syndrom. Afdækning af problemstillinger i forhold til patienten der ønsker at blive forældre, er gravide eller har børn og formidle kontakt til kommunal familieafdeling (netværksmøder/underretning). Sygeplejemetoder Psykiatrisk sygepleje er en planlagt, omsorgsgivende og psykoterapeutisk virksomhed. Den tager sigte på at stabilisere patientens psykiske og fysiske tilstand samt styrke egenomsorg og mestring. Behandlingen (sygeplejen) af patienten tager udgangspunkt i en psykologisk og biologisk tilgang, hvor sociale og pædagogiske elementer indgår efter patientens individuelle behov. Al behandling, individuel og i gruppe, tager udgangspunkt i en kognitiv referenceramme. Der udøves sygepleje med udgangspunkt i sygeplejeprocessen med anvendelse af miljøterapeutiske Side 4 af 8

5 principper og med inddragelse af sundhedsfremmende- og forebyggende tiltag. Patientgruppen har ofte svage jeg-funktioner, hvilket medfører, at sygepleje i vid udstrækning udøves efter jeg-støttende principper. Der er fokus på en pædagogisk tilgang, så patienten opnår bedst mulig sygdomsforståelse og komplience. Kommunikation er et væsentligt redskab i det daglige arbejde, hvor vigtige elementer er aktiv lytning samt en accepterende, assertiv, rummende og validerende tilgang til patienten. Relation mellem patient og behandler er en forudsætning for, at der kan ske en behandling. Derfor er der fokus på at skabe en bæredygtig, ligeværdig relation båret af tillid og empati. Refleksion før, under og efter en sygeplejehandling er et vigtigt element i sygeplejen. Der er kontinuerligt mulighed for fælles refleksion samt for planlagt supervision. Inddragelse og samarbejde med patient og pårørende individuelt eller som del af gruppebehandling er vigtig. Målet er, at patient og pårørende opnår indsigt i sygdomslære, styrker deres sociale og kognitive færdigheder samt problemløsning knyttet til problematikker i deres dagligdag. Der anvendes forskellige Rating-scales til at vurdere symptomatologi, funktionsniveau, sociale færdigheder og selvmordsrisiko. Der afholdes ugentligt tværfaglig behandlingskonference. Hver onsdag formiddag er der tværfaglig supervision med skiftevis interene og externe supervisorer, emnemøder eller undervisning. Aktuelle sygeplejefaglige udviklings- og forskningsområder Udvikling og forskning er en integreret del af det tværfaglige arbejde i OPUS. Undersøgelses- og behandlingsmetoder revideres kontinuerligt. Der er nøglepersoner i forhold til forberedelsen af Den Danske Kvalitetsmodel, EPJ samt Børn af sindslidende. I foråret 2009 blev OPUS-film færdig. Denne viser sygdomsforløb og behandling hos 2 OPUS-patienter. Igangværende projekter: Implememtering af Neuro-com, der har fokus på effekten af at træne patientens kognitive funktioner Social Cognition in First-Episode Schizophrenia, der undersøger socialkognitive vanskeligheder, som forekommer hos unge patienter med nydebuteret skizofreni. Phd projekt psykolog Vibeke Bliksted Kvalitetsforskelle i OPUS-behandling ved 2 år versus 5 års behandling. OPUS Århus og København skal udføre projektet fra efteråret Forebyggelse af Metabolisk syndrom hos patienter med nydiagnosticeret skizofreni. Metakognitionsgruppe for 5 års-patienter. Kvalitetsudvikling af tilbud til unge der ønsker sig børn. Sygeplejerske Lisbeth Vad-Nielsen. Side 5 af 8

6 Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering, herunder vejlednings- og evalueringstilbud Før den kliniske praktik i OPUS starter, tilsendes den studerende velkomstmail, litteraturliste og oplysning om psykiatriens hjemmeside: Den kliniske undervisning i OPUS er organiseret således at introduktion, planlægningssamtale, ugentlige vejledningssamtaler, kommunikationsøvelse, seminar, intern klinisk prøve samt evaluering varetages af den kliniske vejleder. Den kliniske vejleder har i samarbejde med de studerende det overordnede ansvar for tilrettelæggelsen af den studerendes studieforløb i OPUS. Den studerende får de første dage i den kliniske undervisningsperiode introduktion af den kliniske vejleder. Klinisk vejleder eller ad hoc vejleder vil deltage i det første møde mellem studerende og de tildelte patienter. Det tilstræbes, at den studerende kan følge en kollega i dennes daglige arbejde inden selvstændigt arbejde. Der er tilrettelagt 1 time ugentligt vejledningsmøde med den kliniske vejleder til hver studerende. Her vil der ske en fortløbende evaluering af den studerenes indsats. De studerende vejledes primært individuelt, men hvis det er hensigtsmæssigt, kan vejledningen omfatte begge studerende. I hverdagen er der mulighed for sparring i forbindelse med samtaler, konkrete opgaver og hjemmebesøg. Denne sparring gives fortrinsvis af den primærbehandler, der er ansvarlig for den konkrete patient (ad hoc vejleder) men kan også gives af klinisk vejleder. Klinisk vejleder introducerer til og gennemgår den fastlagte studieaktivitet - kommunikationsøvelsen. Den studerende får introduktion til den interne kliniske prøve. Ved gennemgangen kan der inviteres kolleger eller medstuderende fra klinikken. Forventninger til den studerende Det forventes, at den studerende inden start af de kliniske studier har læst denne generelle kliniske studieplan for OPUS. Den studerende er ansvarlig for at overholde de kliniske retningslinjer, der er beskrevet i Edok i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel samt at overholde tavshedspligten. Det forventes, at den studerende er reflekterende over egen praksis og kan formulere sine erfaringer både mundtligt og skriftligt. Den studerende skal være i klinisk praksis minimum 30 timer ugentligt fordelt på 4 dage (man-fredag). Mødetiden er primært mellem kl. 8-16, men det kan være hensigtsmæssigt at deltage i nogle af de gruppeaktiviteter, der ligger om aftenen. Udover den kliniske vejleder vil den studerende have 1-3 ad hoc vejledere (primærbehandler i forhold til tildelt patient). Den individuelle kliniske studieplan udfærdiges indenfor de første 2 uger af den studerende med vejledning af kliniske vejleder, hvorefter den godkendes af klinisk vejleder. Side 6 af 8

7 Planlægningssamtalen tager udgangspunkt i oplæg i eportefolio. Gensidige forventninger og forudsætninger afstemmes og studiemetoder og eventuel deltagelse i gruppeaktivitet aftales. Individuel vejledning på de ugentlige vejledningsmøder tager udgangspunkt i den individuelle kliniske studieplan, som den studerende medbringer til hver vejledning. Desuden kan der indgå oplevede sygeplejefaglige problemstillinger i vejledningen. Den studerende forbereder sig skriftligt. Deltagelse i den ugentlige vejledning er obligatorisk. Det studerende fører dagbog over de daglige aktiviteter som danner udgangspunkt for refleksion og vejledning. Ved hjælp af fælles refleksioner analyserer den studerende den udførte sygepleje herunder egen faglig og personlig udvikling. Der gives vejledning til at finde fokus og planlægge de kommende patientkontakter. Den studerende kan ikke forvente dagligt at have den kliniske vejleder i umiddelbar nærhed. Derfor er det en forudsætning, at den studerende skriftligt dokumenterer sit studie-/læringsforløb ved at anvende eportefolio herunder udfylde ugeplaner. Den studerende skal selvstændigt være opsøgende i forhold til at søge relevant litteratur. Seminar er en planlagt studieaktivitet, som den studerende deltager i, aktuelt er der 2 seminar i praktikperioden. Seminar ledes af underviser fra sygeplejerskeuddannelsen. Endvidere deltager andre studerende og kliniske vejledere. Den enkelte studerende skal aflevere et skriftligt oplæg forud for seminarafviklingen. Kommunikationsøvelsen er en fastlagt studieaktivitet under de kliniske studier. Den studerende introduceres til øvelsen under i forbindelse med den generelle introduktion til OPUS. Der afholdes en afsluttende evalueringssamtale, der tager udgangspunkt i den individuelle kliniske studieplan samt i kopi af elektronisk evalueringsskema. Det forventes, at den studerende har forberedt sig skriftligt og afleverer både en skriftlig evaluering over et kliniske forløb samt evalueringsskema fra sygeplejerskeuddannelsen. Omdrejningspunktet for det praktiske kliniske studieforløb er konkrete patientforløb. Den studerende skal typisk være medkontaktperson for 3 patienter. Nøglebegreber i sygeplejen vil være relation og kommunikation. Den studerende vejledes og støttes i at skabe, vedligeholde og afvikle relation til patienten samt i at udføre professionelle samtaler. Den studerende vejledes i hvilke problematikker og aktiviteter, der er aktuelle for den individuelle patient. Det forventes, at den studerende er opsøgende i forhold til refleksioner, vejledning og sparring samt er fleksibel i forhold til arbejdstidstilrettelæggelse, så der kan etableres bedst mulige læringsmuligheder. Det forventes at den studerende deltager aktivt i klinikkens aktiviteter og fællestilbud. Den studerende får vejledning til at dokumentere i EPJ. Ved sygdom forventes det, at den studerende kontakter klinikkens sekretær og beder hende om at få aflyst eventuelle aftaler den pågældende dag. Side 7 af 8

8 Kliniske vejlederes sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer Klinisk vejleder er Lisbeth Vad-Nielsen, tlf.: ; Klinisk vejleder er uddannet sygeplejerske 1981 og har altid arbejdet i psykiatrien herunder med rehabilitering, akut psykiatri, intensiv psykiatri, skærmede afsnit, socialpsykiatrisk institution og lokalpsykiatrien. Klinisk vejleder har haft funktion som afdelingssygeplejerske i 20 år indtil Hun har været censor ved sygeplejeskoler samt censor og vejleder på specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejerske. Klinisk vejleder har videreuddannelse fra Danmarks Sygeplejerskehøjskole fra 1993, 3-årig psykoterapeutisk videreuddannelse fra 2003, master i klinisk sygepleje fra 2008, Kognitiv uddannelse fra 2010 og klinisk vejlederuddannelse fra Uddannelsesansvarlig: Marie Louise Haagensen, Tlf.: , Krav vedrørende klinisk pensum Der vedlægges opdateret litteraturliste med velkomstmail til den studerende. Det anbefales at den studerende inden klinikken har læst: Nordentoft M, Melau M (2009): Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid. Psykiatrifondens Forlag, Kbh. (262 s) Selvvalgt litteratur skal godkendes af klinisk vejleder. Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser For at blive indstillet til intern klinisk prøve skal den studerende være studieaktiv. Det er den kliniske vejleder, der bedømmer studieaktiviteten. Krav til studieaktivitet: den studerende deltager aktivt i det kliniske arbejde. den studerende udarbejder en individuel klinisk studieplan i eportfolie, bruger den og ajourfører den kontinuerligt hver uge. den studerende planlægger, udfører, reflekterer over og evaluerer sine patientforløb den studerende er forberedt til vejlednings- og evalueringssamtalerne. den studerende deltager aktivt i seminarer. den studerende gennemfører kommunikationsøvelsen. den studerende dokumenterer selvvalgt litteratur i eportfolio. Udarbejdet af:, Afdelingssygeplejerske Peder Buck og klinisk vejleder Lisbeth Vad-Nielsen, Godkendt af sygeplejerskeuddannelsen:, januar 2013 Side 8 af 8

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Udvidet Bostøtte, Kafferisteriet, Skivevej 7, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Trankær Mosevej 25 8310 Tranbjerg J. er en af i alt 7 enheder under Forsogshjemmet Østervang. består af fire pladstyper:

Læs mere

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion Lokalpsykiatri Odense + TIT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler 1. Navn på det kliniske undervisningssted og dets kontaktpersoner Hospitalspsykiatri og hospitalsbaseret distriktspsykiatri.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, Øre-Næse-Hals Afdelingen., Nørrebrogade 44, bygning 10, 1. sal. Afdeling H består at et sengeafsnit og et operationsafsnit

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde 2011 Studiehåndbog - klinisk undervisning modul 8 sbscer Botilbudet Skovsbovej Skovsbovej 111, 5700 Svendborg Tlf: 63236700 Hjemmeside: www.skovsbovej.dk Lavet af: Charlotte Rohde 10-02-2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000 serviceret af ældreområdet fordelt på brugere,

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11 MODUL GENERELLE KRITERIER

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas

Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA)

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret 2013 Indhold og temaer INDHOLD UDDANNELSESSTRUKTUR... 4 BASISDEL...

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er et resultat af de oplysninger tilsynet har fået gennem interview og dokumenter, og danner grundlaget for

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: 28.2.2012 Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere