Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold"

Transkript

1 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering OPUS er en klinik for unge med ny-diagnostiseret skizofreni. Klinikken er et afsnit organiseret i afdeling P (psykose-afdeling), Århus Universitetshospital Risskov, Region Midtjylland. Afdeling P består også af 4 sengeafsnit og en ambulant psykose-enhed (APE). OPUS er en ambulant klinik for diagnosticering og behandling af unge mennesker fra 18 år, der debuterer med en skizofreni sygdom. Klinikken i Århus har optageområde i Favrskov og Århus kommuner. Aktuelt har klinikken 135 patienter i behandling. Behandlingsvarigheden er 2 år. Aktuelt er der patienter, der modtager et 5 årigt behandlingstilbud. Dette afvikles som et randomiseret forskningsprojekt. OPUS er beliggende på Tretommervej 1-3, 8240 Risskov indtil efteråret 2013, hvor vi flytter til lokaler på hospitalsområdet, Asylvej. Samarbejdsrelationer, herunder bl.a. tværfaglige og tværsektorielle Den enkelte patient tildeles ved inklusionen i OPUS en kontaktlæge og en primærbehandler. Primærbehandleren er det personalemedlem, der varetager og koordinerer de tiltag, der er nødvendige for behandlingen. Primærbehandler varetager kontakten til patienten og pårørende og er ansvarlig for planlægning og udførelse af behandlingen og sygeplejen til patienten. Der lægges stor vægt på samarbejde med patient, pårørende og netværk. Ved behov inddrages andre fagpersoner i pleje- og behandlingsforløbet. Primærbehandler har en koordinerende funktion i forhold til relevante interne og eksterne instanser og samarbejdspartnere, hvor primærbehandler supplerer og hjælper samarbejde i gang. Som primærbehandler i OPUS er det essentielt at etablere et bæredygtigt samarbejde med lokal-, social- og hospitalspsykiatri, egen læge, hjemmeplejen, kommunale og regionale sagsbehandlere, dagtilbud, aktivitetstilbud og jobkonsulenter. Hvis patienten har børn inddrages familieafdeling i kommunen. Gennem disse samarbejdsrelationer optimeres kontinuiteten i behandlings- og støtteforanstaltningerne til patienten. Patientkategorier/borgerkategorier Målgruppen er unge mennesker fra 18 år, der for første gang skal i behandling for skizofreni (ICD10 - F F20.9). Henvisning til OPUS sker fra en speciallæge i psykiatri (f. eks praktiserende psykiater), Ambulant psykoseenhed eller sengeafsnit i Regionspsykiatrien. Lægerne i OPUS udreder og diagnosticerer patienten gennem en til to forsamtaler inden inklusion til det toårige behandlingstilbud. Side 1 af 8

2 Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Centrale kliniske sygeplejefaglige problemstillinger Der er mange komplekse problemstillinger i den psykiatriske sygepleje til netop denne patientkategori. Sygdom rammer ikke alene den unge, men påvirker hele familien. Den unge og familien skal forholde sig til en alvorlig sygdom, der ofte er forbundet med en række sociale og psykologiske omkostninger. En af opgaverne i den tidlige fase er at bibringe patient og pårørende viden om sygdommen og behandlingsforløbet på en måde, så håbet for den unges fremtid bevares. Ofte har patienten gennem en længere periode været plaget af psykotiske og negative symptomer, ligesom mange har væsentlige kognitive vanskeligheder. Dette betyder, at patienten udover sygdomssymptomerne kan have oplevet følgende problemstillinger: angst, forpinthed og kaos ensomhed og isolation jeg-svaghed selvmordsrisiko eller selvskadende adfærd funktionstab nedsat mestrings-strategi nedsat evne til at varetage basale behov og funktioner herunder kost, hygiejne, bolig, økonomi, job og uddannelse manglende sygdomserkendelse/-accept Typiske kliniske sygeplejeopgaver Observation af patientens psykiske og fysiske tilstand ud fra et helhedssyn. Hjælpe patienten til at finde startegier til at reducere psykotiske og eventuelle andre psykiske symptomer (angst, depression osv.) gennem: Medicinsk behandling (motivation / medicinkompliance) Terapeutiske forløb (skabe relation) Opmærksomhed på sociale og økonomiske forhold, som stresser patienten Aktiv misbrugsbehandling, hvis dette er aktuelt Hjælpe patienten til sygdomsmestring gennem: Individuelle samtaler Psykoedukation Social færdighedstræning Kognitiv træning ADL-træning Fokus på livsstil Sikre patientens rettigheder (udfærdige attester og skemaer): Boligforhold Forsørgelsesgrundlag Beskæftigelse eller uddannelse Opmærksomhed på patientens fysiologiske behov (eventuelt henvise til egen læge, speciallæger og Side 2 af 8

3 somatiske undersøgelser): Kontinuerlig kontrol af vægt, abdominalomfang, BT, EKG og blodprøver (OPUS standardpakke) Kost og motion herunder forebyggelse af vægtøgning og diabetes Opmærksomhed på livsstilens betydning og motivation af patienten til deltagelse i livsstilsgruppe Opmærksomhed rettet på medikamentel bivirkningsprofil Fysioterapeutisk behandling efter behov Samarbejdsrelationer i forhold til: Patienter Pårørende herunder faste samtaler og psykoedukation Netværksopbygning eller reetablering af netværk (familie, venner m.fl.) Deltagelse i flerfamiliegruppe Orientering om interne og eksterne samarbejdspartnere Dokumentation af behandling i patientens journal Typiske patientforløb/borgerforløb OPUS behandlingen er et 2-årigt tilbud, der er standardiseret og manualiseret ud fra evidensbaseret praksis. Efter behandlingsforløbet i OPUS henvises patienten til videre behandling i lokalpsykiatrien eller hos egen læge. Det er essentielt for det enkelte forløb, at behandlingen kontinuerligt afstemmes efter den enkelte patients behov. For at skabe en relation skal indsatsen være fleksibel, opsøgende, vedholdende og helhedsorienteret. Empati og tillid er en forudsætning for etablering af behandlingsalliance og kompliance samt for at undgå tilbagefald og dropouts. Behandlingen foregår i OPUS-klinikken, i patientens hjem eller et tredje sted. Der arbejdes med fokus på: RELATIONEN, hvor patient-primærbehandlerrelationen er det centrale i indsatsen. Denne bygger på en bæredygtig kontakt mellem patient, behandler og pårørende. KONTAKTFASTHOLDELSE, hvor primærbehandler er opsøgende og vedholdende i at fastholde relationen og kontakten, også når patienten udviser ustabilitet. Dette betyder, at patienten opsøges på sit opholdssted eller at der tages telefonisk kontakt eller sms-kontakt. Samarbejdspartnere inddrages, hvis det kan bedre kontaktfastholdelse for patienten. Der er ingen patienter, der afsluttes fra OPUS, fordi de ikke er stabile i fremmøde, eller hvis de ikke ønsker at modtage medicinsk behandling. KONTINUITETEN, hvor sigter er at etablere individuelt tilrettelagte og sammenhængende forløb. Dette betyder, at primærbehandler skal være rummelig, stabil og vedholdende i relationen. Kontakten med patienten skal fastholdes under eksempelvis sygehusindlæggelse og højskoleophold. Kontinuitet i indsatsen overfor den enkelte understøttes ved at optimere samarbejde med relevante samarbejdspartnere samt ved at gøre brug af kommunale og regionale psykiatritilbud. KVALITET i pleje og behandling sikres ved at indsatsen er faglig begrundet og dokumenteret. Problemstillingerne skal løses ved at yde patienten behandling og støtte af høj faglig standard med udgangspunkt i afdelingens kvalitetsmål og kliniske standarder (måles hvert år). Side 3 af 8

4 Tilbuddet omfatter: Udredning, diagnosticering, observation, forebyggelse og behandling. Udarbejdelse, fastholdelse og kontinuerlig revurdering af den psykiatriske behandlingsplan i samarbejde med patienten, dennes pårørende og evt. andre nøglepersoner, der varetager behandlings- og støtteopgaver i forhold til patienten. Det er væsentligt at indsatsen bidrager til, at hverdagen bliver overskuelig og tryg for patienten. Minimum en ugentlig personlig kontakt/samtale med primærbehandler. Formålet med samtalen er at yde patienten terapeutisk behandling og støttedenne til at mestre hverdagen med en psykisk lidelse. Samtalen tager udgangspunkt i patientens individuelle behov såvel psykisk, socialt, økonomisk, aktivitetsmæssigt som familiært. Kontinuerlig vurdering af den psykiske tilstand samt monitorering af eventuel medikamentel behandling herunder observation af effekt og eventuelle bivirkninger. Opmærksomhed på suicidalrisiko, selvskadende adfærd og eventuel misbrugsproblematik. Afklaring og træning af patientens kognitive og sociale kompetencer. Individuel psykoedukation med henblik på at fremme sygdomsforståelse og sygdomsaccept. Samarbejde med og rådgivning af pårørende, patientens egen læge, socialforvaltning, bostøtter og andre relevante personer f. eks arbejdsgivere eller uddannelsesinstitutioner. Gruppebehandling i form af psykoedukation (for patienter, for pårørende, søskende), social færdighedstræning, kognitiv terapigruppe, flerfamiliegruppe og sund livstils gruppe Afdækning af patientens behov for støtte i forhold til: Bolig (udarbejde materiale til socialpsykiatrisk konference, besøge bo-tilbud sammen med patienten, undersøge akut boligliste osv.) Bostøtte, hjemmepleje og rengøringshjælp (udfærdige henvisning). Undersøge patientens sociale færdigheder. Økonomi (ansøgning om boligsikring, kontanthjælp, SU, handicaptillæg, pension osv.) Beskæftigelse (statusattest herunder beskrive patientens funktionsniveau i forhold til afprøvning af arbejds- og uddannelsesevne. Være aktiv i forhold til meningsfuld aktivering). Socialt netværk Fysiske/somatiske tilstand og tandstatus. Udrede og dokumentere KRAM faktorer samt screening for metabolisk syndrom. Afdækning af problemstillinger i forhold til patienten der ønsker at blive forældre, er gravide eller har børn og formidle kontakt til kommunal familieafdeling (netværksmøder/underretning). Sygeplejemetoder Psykiatrisk sygepleje er en planlagt, omsorgsgivende og psykoterapeutisk virksomhed. Den tager sigte på at stabilisere patientens psykiske og fysiske tilstand samt styrke egenomsorg og mestring. Behandlingen (sygeplejen) af patienten tager udgangspunkt i en psykologisk og biologisk tilgang, hvor sociale og pædagogiske elementer indgår efter patientens individuelle behov. Al behandling, individuel og i gruppe, tager udgangspunkt i en kognitiv referenceramme. Der udøves sygepleje med udgangspunkt i sygeplejeprocessen med anvendelse af miljøterapeutiske Side 4 af 8

5 principper og med inddragelse af sundhedsfremmende- og forebyggende tiltag. Patientgruppen har ofte svage jeg-funktioner, hvilket medfører, at sygepleje i vid udstrækning udøves efter jeg-støttende principper. Der er fokus på en pædagogisk tilgang, så patienten opnår bedst mulig sygdomsforståelse og komplience. Kommunikation er et væsentligt redskab i det daglige arbejde, hvor vigtige elementer er aktiv lytning samt en accepterende, assertiv, rummende og validerende tilgang til patienten. Relation mellem patient og behandler er en forudsætning for, at der kan ske en behandling. Derfor er der fokus på at skabe en bæredygtig, ligeværdig relation båret af tillid og empati. Refleksion før, under og efter en sygeplejehandling er et vigtigt element i sygeplejen. Der er kontinuerligt mulighed for fælles refleksion samt for planlagt supervision. Inddragelse og samarbejde med patient og pårørende individuelt eller som del af gruppebehandling er vigtig. Målet er, at patient og pårørende opnår indsigt i sygdomslære, styrker deres sociale og kognitive færdigheder samt problemløsning knyttet til problematikker i deres dagligdag. Der anvendes forskellige Rating-scales til at vurdere symptomatologi, funktionsniveau, sociale færdigheder og selvmordsrisiko. Der afholdes ugentligt tværfaglig behandlingskonference. Hver onsdag formiddag er der tværfaglig supervision med skiftevis interene og externe supervisorer, emnemøder eller undervisning. Aktuelle sygeplejefaglige udviklings- og forskningsområder Udvikling og forskning er en integreret del af det tværfaglige arbejde i OPUS. Undersøgelses- og behandlingsmetoder revideres kontinuerligt. Der er nøglepersoner i forhold til forberedelsen af Den Danske Kvalitetsmodel, EPJ samt Børn af sindslidende. I foråret 2009 blev OPUS-film færdig. Denne viser sygdomsforløb og behandling hos 2 OPUS-patienter. Igangværende projekter: Implememtering af Neuro-com, der har fokus på effekten af at træne patientens kognitive funktioner Social Cognition in First-Episode Schizophrenia, der undersøger socialkognitive vanskeligheder, som forekommer hos unge patienter med nydebuteret skizofreni. Phd projekt psykolog Vibeke Bliksted Kvalitetsforskelle i OPUS-behandling ved 2 år versus 5 års behandling. OPUS Århus og København skal udføre projektet fra efteråret Forebyggelse af Metabolisk syndrom hos patienter med nydiagnosticeret skizofreni. Metakognitionsgruppe for 5 års-patienter. Kvalitetsudvikling af tilbud til unge der ønsker sig børn. Sygeplejerske Lisbeth Vad-Nielsen. Side 5 af 8

6 Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering, herunder vejlednings- og evalueringstilbud Før den kliniske praktik i OPUS starter, tilsendes den studerende velkomstmail, litteraturliste og oplysning om psykiatriens hjemmeside: Den kliniske undervisning i OPUS er organiseret således at introduktion, planlægningssamtale, ugentlige vejledningssamtaler, kommunikationsøvelse, seminar, intern klinisk prøve samt evaluering varetages af den kliniske vejleder. Den kliniske vejleder har i samarbejde med de studerende det overordnede ansvar for tilrettelæggelsen af den studerendes studieforløb i OPUS. Den studerende får de første dage i den kliniske undervisningsperiode introduktion af den kliniske vejleder. Klinisk vejleder eller ad hoc vejleder vil deltage i det første møde mellem studerende og de tildelte patienter. Det tilstræbes, at den studerende kan følge en kollega i dennes daglige arbejde inden selvstændigt arbejde. Der er tilrettelagt 1 time ugentligt vejledningsmøde med den kliniske vejleder til hver studerende. Her vil der ske en fortløbende evaluering af den studerenes indsats. De studerende vejledes primært individuelt, men hvis det er hensigtsmæssigt, kan vejledningen omfatte begge studerende. I hverdagen er der mulighed for sparring i forbindelse med samtaler, konkrete opgaver og hjemmebesøg. Denne sparring gives fortrinsvis af den primærbehandler, der er ansvarlig for den konkrete patient (ad hoc vejleder) men kan også gives af klinisk vejleder. Klinisk vejleder introducerer til og gennemgår den fastlagte studieaktivitet - kommunikationsøvelsen. Den studerende får introduktion til den interne kliniske prøve. Ved gennemgangen kan der inviteres kolleger eller medstuderende fra klinikken. Forventninger til den studerende Det forventes, at den studerende inden start af de kliniske studier har læst denne generelle kliniske studieplan for OPUS. Den studerende er ansvarlig for at overholde de kliniske retningslinjer, der er beskrevet i Edok i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel samt at overholde tavshedspligten. Det forventes, at den studerende er reflekterende over egen praksis og kan formulere sine erfaringer både mundtligt og skriftligt. Den studerende skal være i klinisk praksis minimum 30 timer ugentligt fordelt på 4 dage (man-fredag). Mødetiden er primært mellem kl. 8-16, men det kan være hensigtsmæssigt at deltage i nogle af de gruppeaktiviteter, der ligger om aftenen. Udover den kliniske vejleder vil den studerende have 1-3 ad hoc vejledere (primærbehandler i forhold til tildelt patient). Den individuelle kliniske studieplan udfærdiges indenfor de første 2 uger af den studerende med vejledning af kliniske vejleder, hvorefter den godkendes af klinisk vejleder. Side 6 af 8

7 Planlægningssamtalen tager udgangspunkt i oplæg i eportefolio. Gensidige forventninger og forudsætninger afstemmes og studiemetoder og eventuel deltagelse i gruppeaktivitet aftales. Individuel vejledning på de ugentlige vejledningsmøder tager udgangspunkt i den individuelle kliniske studieplan, som den studerende medbringer til hver vejledning. Desuden kan der indgå oplevede sygeplejefaglige problemstillinger i vejledningen. Den studerende forbereder sig skriftligt. Deltagelse i den ugentlige vejledning er obligatorisk. Det studerende fører dagbog over de daglige aktiviteter som danner udgangspunkt for refleksion og vejledning. Ved hjælp af fælles refleksioner analyserer den studerende den udførte sygepleje herunder egen faglig og personlig udvikling. Der gives vejledning til at finde fokus og planlægge de kommende patientkontakter. Den studerende kan ikke forvente dagligt at have den kliniske vejleder i umiddelbar nærhed. Derfor er det en forudsætning, at den studerende skriftligt dokumenterer sit studie-/læringsforløb ved at anvende eportefolio herunder udfylde ugeplaner. Den studerende skal selvstændigt være opsøgende i forhold til at søge relevant litteratur. Seminar er en planlagt studieaktivitet, som den studerende deltager i, aktuelt er der 2 seminar i praktikperioden. Seminar ledes af underviser fra sygeplejerskeuddannelsen. Endvidere deltager andre studerende og kliniske vejledere. Den enkelte studerende skal aflevere et skriftligt oplæg forud for seminarafviklingen. Kommunikationsøvelsen er en fastlagt studieaktivitet under de kliniske studier. Den studerende introduceres til øvelsen under i forbindelse med den generelle introduktion til OPUS. Der afholdes en afsluttende evalueringssamtale, der tager udgangspunkt i den individuelle kliniske studieplan samt i kopi af elektronisk evalueringsskema. Det forventes, at den studerende har forberedt sig skriftligt og afleverer både en skriftlig evaluering over et kliniske forløb samt evalueringsskema fra sygeplejerskeuddannelsen. Omdrejningspunktet for det praktiske kliniske studieforløb er konkrete patientforløb. Den studerende skal typisk være medkontaktperson for 3 patienter. Nøglebegreber i sygeplejen vil være relation og kommunikation. Den studerende vejledes og støttes i at skabe, vedligeholde og afvikle relation til patienten samt i at udføre professionelle samtaler. Den studerende vejledes i hvilke problematikker og aktiviteter, der er aktuelle for den individuelle patient. Det forventes, at den studerende er opsøgende i forhold til refleksioner, vejledning og sparring samt er fleksibel i forhold til arbejdstidstilrettelæggelse, så der kan etableres bedst mulige læringsmuligheder. Det forventes at den studerende deltager aktivt i klinikkens aktiviteter og fællestilbud. Den studerende får vejledning til at dokumentere i EPJ. Ved sygdom forventes det, at den studerende kontakter klinikkens sekretær og beder hende om at få aflyst eventuelle aftaler den pågældende dag. Side 7 af 8

8 Kliniske vejlederes sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer Klinisk vejleder er Lisbeth Vad-Nielsen, tlf.: ; Klinisk vejleder er uddannet sygeplejerske 1981 og har altid arbejdet i psykiatrien herunder med rehabilitering, akut psykiatri, intensiv psykiatri, skærmede afsnit, socialpsykiatrisk institution og lokalpsykiatrien. Klinisk vejleder har haft funktion som afdelingssygeplejerske i 20 år indtil Hun har været censor ved sygeplejeskoler samt censor og vejleder på specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejerske. Klinisk vejleder har videreuddannelse fra Danmarks Sygeplejerskehøjskole fra 1993, 3-årig psykoterapeutisk videreuddannelse fra 2003, master i klinisk sygepleje fra 2008, Kognitiv uddannelse fra 2010 og klinisk vejlederuddannelse fra Uddannelsesansvarlig: Marie Louise Haagensen, Tlf.: , Krav vedrørende klinisk pensum Der vedlægges opdateret litteraturliste med velkomstmail til den studerende. Det anbefales at den studerende inden klinikken har læst: Nordentoft M, Melau M (2009): Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid. Psykiatrifondens Forlag, Kbh. (262 s) Selvvalgt litteratur skal godkendes af klinisk vejleder. Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser For at blive indstillet til intern klinisk prøve skal den studerende være studieaktiv. Det er den kliniske vejleder, der bedømmer studieaktiviteten. Krav til studieaktivitet: den studerende deltager aktivt i det kliniske arbejde. den studerende udarbejder en individuel klinisk studieplan i eportfolie, bruger den og ajourfører den kontinuerligt hver uge. den studerende planlægger, udfører, reflekterer over og evaluerer sine patientforløb den studerende er forberedt til vejlednings- og evalueringssamtalerne. den studerende deltager aktivt i seminarer. den studerende gennemfører kommunikationsøvelsen. den studerende dokumenterer selvvalgt litteratur i eportfolio. Udarbejdet af:, Afdelingssygeplejerske Peder Buck og klinisk vejleder Lisbeth Vad-Nielsen, Godkendt af sygeplejerskeuddannelsen:, januar 2013 Side 8 af 8

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering OPUS er en klinik for unge med skizofreni. Klinikken er et afsnit organiseret under afdeling P (psykosesøjlen), Århus

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i Århus Kommune består af 4 centre i henholdsvis Syd, Nord, Vest og Centrum. De sygeplejestuderende

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Psykiatri og Social Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i: Affektiv Afdeling med sengeafsnittene

Læs mere

Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afdeling P, som er afdeling for psykoser Aarhus Universitetshospital Risskov (AUHR), tilbyder behandling til patienter

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ambulatorium for Mani og Depression er tilknyttet afdeling Q, Århus Universitetshospital, Risskov og hører ind under,

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Psykiatrisk Sengeafsnit Thisted, Korsgade 18, 7700 Thisted - tlf. 97643060. Almen psykiatrisk sengeafsnit under Klinik

Læs mere

Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Klinik for PTSD og Transkulturel psykiatri er tilknyttet afdeling Q, Århus Universitetshospital, Risskov og hører ind

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afdelingsledelsen i afdeling Q består af ledende overlæge Poul Erik Buchholtz og oversygeplejerske Asger Bjerre. Der er

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i en række afdelinger: Affektiv Afdeling, der består af sengeafsnittene

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Regionspsykiatri Horsens, afsnit O2 Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatri Horsens Sundvej 30 8700 Horsens Afsnit O2 Telefon: 78 47

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i 2 afdelinger, N og S. Desuden findes specialafdelingerne

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Regionspsykiatri Horsens, ambulatorium for psykoser og personlighedsforstyrrelser Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatri Horsens Sundvej

Læs mere

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team.

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under driftsområdet for. Teamet er organiseret i Socialforvaltningen, som er en del af Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Småbørns- og Skolebørns afsnittene i Herning er en del af BUC, Region Midt. Vi er beliggende på Hospitalsenheden Vest,

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatrien Viborg-Skive Sengeafsnit for intensiv behandling og observation Søndersøparken 1, 3 etage 8800 Viborg

Læs mere

Generel klinisk studieplan. Daghospitalet Viborg. Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Generel klinisk studieplan. Daghospitalet Viborg. Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Daghospitalet Viborg Søndersøparken 1, kld. Daghospitalet Skive Kompagnigade 11B 8800 Viborg 7800 Skive Daghospitalet

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering De kliniske undervisningssteder hører under Psykiatri og Social området i Region Midtjylland, og er tilknyttet Århus Universitetshospital

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Organisering af afdeling Q består af afdelingsledelsen; Ledende overlæge Poul Erik Buchholtz og oversygeplejerske Asger

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Aarhus Universitetshospital Risskov hører under Psykiatri og Social Region Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sundhedsteamet er placeret som en del af behandlingstilbuddene i Center for Misbrugsbehandling (CfM) organiseret under

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Adresse: Rådmandsengen 1A, 4700 Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Hanne

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sundhedsteamet er placeret som en del af behandlingstilbuddene i Center for Misbrugsbehandling (CfM) organiseret under

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afdeling Q har en afdelingsledelsen, der består af ledende overlæge Poul Erik Buchholtz og oversygeplejerske Asger Bjerre.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Rusmiddelcenter Skive Resenvej 10 A 7800 Skive Hjemmeside: www.rusmiddelcenterskive.dk Rusmiddelcenteret er en del af

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gerontopsykiatrisk team Søndersøparken 1, 1 etage 8800 Viborg Tlf 7847 4297 Psykiatri og Social i Region Midtjylland varetager

Læs mere

Generel klinisk studieplan - Modul 8 Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling M, M-Ambulatoriet

Generel klinisk studieplan - Modul 8 Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling M, M-Ambulatoriet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering M-ambulatoriet er organisatorisk placeret under afdeling M, som er afdeling for organiske psykiske lidelser og akutmodtagelse.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For ambulatorium for mave/tarmsygdomme, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Værestedet er for folk med psykisk lidelse og/eller socialt ensomme. Vi startede i 2006 og er nu under Thsited kommune

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 PSYKISK SYGE PATIENTER/BORGERE OG UDSATTE GRUPPER Indhold 1. PRÆSENTATION AF ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN (ÆHF) 2 1.1 REHABILITERINGSFORLØB I ÆHF 3 1.2 FORLØB SINDSLIDELSE

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatrien -Skive Psykoseafsnit 2. etage Søndersøparken 1 8800 Regionspsykiatrien -skive er en del af Region Midtjyllands

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Botilbuddet Guldblommevej 14-16 Guldblommevej 14-16, 8800 Viborg Tlf: 87 87 69 82 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering M-ambulatoriet er organisatorisk placeret under afdeling M, som er afdeling for organiske psykiske lidelser og akutmodtagelse.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hjemme- og Sygeplejen i Odder er en del af s Ældreservice. I Ældreservice er Hjemme- og Sygeplejen integreret med både

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne-og Ungdomspsykiatrisk klinik 1 Ny Østergade 12 4000 Roskilde Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Christina Thøgersen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akutafsnittet er organisatorisk set, en del af Sundhed og Omsorg i Struer kommune. Sundhed og Omsorg består desuden af

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Psykoseteam, Vejle

Praktikstedsbeskrivelse Psykoseteam, Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Psykoseteam, Vejle kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Under overskrift Maj 2014 1

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Psykiatrisk Sengeafsnit O2 Regionspsykiatri Horsens Sundvej 30 8700 Horsens Telefon : 78475020 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Patienterne indlægges til udredning, behandling og planlægning af efterbehandling.

Patienterne indlægges til udredning, behandling og planlægning af efterbehandling. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering De kliniske undervisningssteder hører under Psykiatri og Social området i Region Midtjylland, og er tilknyttet Århus Universitetshospital

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse

Læs mere

Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Det kliniske undervisningssted hører under Psykiatri og Social området i Region Midtjylland, og er tilknyttet Aarhus Universitetshospital

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i Region Midtjylland kan findes på www.sundhed.dk.

Læs mere

Psykiatrisk Syd Psykiatrisk Klinik Næstved Ramsherred 1. 1sal, Næstved

Psykiatrisk Syd Psykiatrisk Klinik Næstved Ramsherred 1. 1sal, Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Psykiatrisk Syd Psykiatrisk Klinik Næstved Ramsherred 1. 1sal, Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Lonnie Hougaard

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit R3 er et af 3 retspsykiatriske sengeafsnit under Retspsykiatrisk Afdeling, hvorunder også hører R- Ambulatorium

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted P3, Regionspsykiatrien Vest, Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Psykiatrisk dagafdeling, P3 er en enhed i regionspsykiatrien Vest, som

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Botilbuddet Kragelund Aarhus Kommune 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED ÆLDREPSYKIATRISK TEAM VORDINGBORG Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Lene Månsson Hansen Ældrepsykiatrisk Team Vordingborg Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Generel Klinisk Studieplan For modul nr. 8 For Afsnit U1 & U2 på Børnepsykiatrisk Afd. BUC Herning Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er et midlertidigt bo- og rehabiliteringstilbud i henhold til lov om social service 107. Det har eksisteret siden 1998.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Ambulante Psykiatriske Enheder Regionspsykiatrien Vest Herning og Holstebro Gl. Landevej 61, 7400 Herning Lægårdvej 12, 7500 Holstebro Dato:

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Medicinsk-kardiologisk afd. A består af sengeafsnit A220, akut hjerteafsnit AHA, medicinsk visitationsafsnit MVA, hjerte-

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Patient/borger kategorier Overordnet har ambulatoriet 2 målgrupper, henholdsvis den almenpsykiatriske og den socialpsykiatriske.

Patient/borger kategorier Overordnet har ambulatoriet 2 målgrupper, henholdsvis den almenpsykiatriske og den socialpsykiatriske. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er tilknyttet og hører ind under Psykiatri og Social, Region Midtjylland. Hospitalet er inddelt i 5 afdelinger: Afdeling

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Skolebørnsafsnit C, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul: 8

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Skolebørnsafsnit C, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit C - Risskov er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC). Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Akut Sengeafsnit, ASA Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61, 7400 Herning Tlf: 78432000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Distriktspsykiatrien Havnevej 7 4000 Roskilde Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Helle Tellerup Mailadresse: hbte@regionsjaelland.dk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Dragskilde er et midlertidigt døgndækket trænings- og bosted for yngre mennesker med en lidelse i sindet. Dragskilde er

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatrien Viborg-Skive Sengeafsnit for affektive lidelser, 1. etage Søndersøparken 1 8800 Viborg Tlf: 78 47 41

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering M3 er placeret på Aarhus Universitets Hospital, Risskov og er organisatorisk en del af afdeling M, Afdelingen for organiske

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gerontopsykiatrisk team Søndersøparken 1, 1 etage 8800 Viborg Tlf. 7847 4297 Psykiatri og Social i Region Midtjylland

Læs mere

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link:

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link: Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver generelle forhold i Psykiatrien Region Sjælland. Resten af dokumentet beskriver forhold i: Distriktspsykiatrisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatrien Viborg-Skive Sengeafsnit for intensiv behandling og observation Søndersøparken 1, 3 etage 8800 Viborg

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrisk bosted i Kjellerup Vestergade 42 C 8620 Kjellerup www.bosted-kjellerup.silkeborgkommune.dk Tlf. 89703574 Organisatorisk placering

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Januar 2013

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, AUH Hjertecentret, består af Voksenintensiv (3 grupper), Børneintensiv, Hjerteopvågning, Opvågning (lunge, kar, urologi),

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatrien Midt Klinik for Psykotiske Lidelser Søndersøparken 2A 8800 Regionspsykiatrien Midt er en del af Region

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Daghospital P3, Regionspsykiatrien Vest, Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Psykiatrisk dagafdeling, P3 er en enhed i regionspsykiatrien Vest, som hører

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit R1 er et af 4 retspsykiatriske sengeafsnit under Retspsykiatrisk Afdeling, hvortil også hører R- Ambulatorium og

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afdeling Q s ledelse består af overlæge Poul Erik Buchholtz og oversygeplejerske Asger Bjerre. Der er en tilhørende administrativ

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. udfærdiget af. sygeplejerske Britt Jørgensen, klinisk uddannelsesansvarlig

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. udfærdiget af. sygeplejerske Britt Jørgensen, klinisk uddannelsesansvarlig Beskrivelse af klinisk uddannelsessted udfærdiget af sygeplejerske Britt Jørgensen, klinisk uddannelsesansvarlig 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit D er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Afsnit D er et specialafsnit for børn

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 4. semester - modul 8 Hold ss2012s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 8 - PSYKISK

Læs mere

Psykiatrien i Region Syddanmark

Psykiatrien i Region Syddanmark Ambulant Terapi Afsnit; Vejle Sygehus Psykiatrien i Region Syddanmark Kabbeltoft 25 7100 Vejle Tlf.: 79 40 58 44 E-mail: psykiatrisk.afdeling@slb.regionsyddanmark.dk Antal praktikpladser Modul Tidspunkt

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatrien Viborg-Skive Sengeafsnit for psykotiske lidelser Søndersøparken 1, 4. etage 8800 Viborg Sengeafsnittet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Dragskilde er et midlertidigt døgndækket trænings- og bosted for yngre mennesker med en lidelse i sindet. Dragskilde er

Læs mere

Generel klinisk studieplan Regionspsykiatrien Silkeborg. Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Generel klinisk studieplan Regionspsykiatrien Silkeborg. Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Regionspsykiatrien. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatrien Psykiatriens Hus Falkevej 5, 8600. Telefon: 78475800 Regionspsykiatrien udgør en

Læs mere

Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen på Aarhus Universitetshospital (AUH) Skejby i Region Midt.

Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen på Aarhus Universitetshospital (AUH) Skejby i Region Midt. Hospitalsenheden Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hæmodialyseafdelingen på Hospitalsenheden Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen

Læs mere

Pårørendesamarbejde i Opus. Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk

Pårørendesamarbejde i Opus. Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk Pårørendesamarbejde i Opus Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk Hvad er Opus kort sagt Opus er et 2 årigt behandlingstilbud: Med tidlig indsats til unge, der oplever psykosesymptomer.

Læs mere

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling.

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gerontopsykiatrien er placeret på AUH Risskov og er organisatorisk en del af afdeling M, Afdeling for organiske psykiske

Læs mere