Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden AARHUS UNIVERSITET"

Transkript

1 AARHUS Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 22. september 2016, kl Sted: HR, Jens Baggesens Vej 53, Bygning 5221, lokale 012 Dagsorden Deltagere: Arnold Boon; John Westensee; Ole Jensen; Ole Rahn; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Anne-Marie Bach (videolink); Lizzi Edlich (referent) 1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat af AAMU-mødet d. 13. juni 2016 (ca. 5 min.) Bilag 1: Referat af AAMU-mødet Dato: 7. september 2016 Ref: LIE Side 1/2 Punkter til drøftelse 2. Opfølgning på løbende sager og gensidig orientering om arbejdsmiljøsager på vicedirektørområderne og i administrationscentrene (ca. 25 min.) Udvalgets medlemmer giver en kort orientering om arbejdsmiljøarbejdet i de enheder, de hver især har kendskab til. 3. Medarbejdertrivselsundersøgelser på (ca. 30 min.) Der er sat et arbejde i gang mhp. afklaring af, om hyppigere medarbejdertrivselsundersøgelser vil være en god idé på. Fakulteterne og Enhedsadministrationen har mulighed for at komme med synspunkter i relation hertil. Indledende drøftelse forud for fælles drøftelse med ASU. Punkter til orientering 4. Status på AT-besøg i Enhedsadministrationen (ca. 5 min.) Bilag 2: Oversigt over AT-besøg i Enhedsadministrationen i Arbejdsmiljøstatistikker for 2. kvartal 2016 (ca. 5 min.) Bilag 3-5: Arbejdsmiljøstatistikker for 2. kvartal 2016 Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø Aarhus Universitet Jens Baggesens Vej Aarhus N Tlf.: Fax:

2 AARHUS 6. Status på opfølgning på fysisk APV (ca. 5 min.) Bilag 6: Oversigt over opfølgning på fysisk APV i Enhedsadministrationen. Side 2/2 Til orientering for udvalget er der udarbejdet en status over opfølgningen på den fysiske APV på baggrund af Rambøll APV-systemet. 7. Eventuelt (ca. 3 min.) 8. Næste møde (ca. 2 min.) Næste møde er kalendersat til den 6. december.

3 AARHUS AAMU-møde 22. september 2016 Bilag 1 Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 13. juni 2016, kl Sted: HR, Jens Baggesens Vej 51, Bygning 5221, lokale 012 Referat Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Lizzi Edlich (referent) Afbud: John Westensee og Anne-Marie Bach 1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat af AAMU-mødet 8/ AAMU bad på mødet 8/ HR foretage en vurdering af, om s vejledning Når Arbejdstilsynet kommer på besøg burde justeres i forhold til, om en leder kan gå rundt sammen med AT. Tilbagemeldingen fra HR er, at AT selv beslutter, hvem de ønsker at tale med ifm. tilsynsbesøg. Der ses derfor ikke behov for at ændre vejledningen på dette punkt. Dato: 24. juni 2016 Ref: LIE Side 1/5 Forskning og Eksterne Relationer har udarbejdet et værktøj i SurveyXact til brug for flytte-apv. Værktøjet er delt med Administrationscenter ST, som i lighed med FE står over for at skulle gennemføre flytte-apv. Når de to enheder har indhentet erfaringer med brug af værktøjet, vurderes det, om det egner sig til at dele i en bredere kreds, f.eks. via hjemmesiden. AAMU besluttede på mødet 8/ at undersøge, om og i givet fald hvilke massage-/sundhedsordninger, der findes i Enhedsadministrationen. Den eneste ordning findes i Emdrup, hvor medarbejderne i administrationen mod en vis egenbetaling har mulighed for at gøre brug af en massageordning i arbejdstiden, som er etableret og indtil udgangen af økonomisk støttet af DPU. Ole Jensen oplyste, at Administrationscenter Arts netop har opsagt ordningen, og det også er eller vil ske for de administrative enheder i Fællesadministrationen, som har medarbejdere i Emdrup. Susanna Holm Nielsen opfordrede til, at midtvejsstatus på svarprocenter ifm psykisk APV næste gang sendes til alle medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen og ikke kun til lederne. Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø Aarhus Universitet Jens Baggesens Vej Aarhus N Tlf.: Fax:

4 AARHUS 2. Orientering om beslutninger på HAMU-HSU-mødet 12/ vedr. psykisk APV og personalepolitik Side 2/3 Svarprocenten på den psykiske APV i Enhedsadministrationen endte på 82 %, hvilket var meget tilfredsstillende, idet målet var 80 %. Arnold Boon orienterede om, at APV-resultatet for Enhedsadministrationen har været drøftet i Enhedsadministrationens APV-følgegruppe, jf. det udsendte referat. Dialogmøder og konkret opfølgning sker så decentralt som muligt og er i gang i de enkelte enheder. HAMU/HSU besluttede at anbefale følgende 4 tværgående temaer: Forebyggelse af stress God ledelse i dagligdagen Anerkendelse, både kollegialt og fra ledelsen God omgangstone Flere af udvalgsmedlemmerne udtrykte enighed i valget af fælles temaer, idet de matcher fint med de temaer, som er relevante i deres enheder. Susanna Holm Nielsen spurgte, om grov tale primært er et problem blandt kollegaer eller mellem medarbejdere og studerende. Lizzi Edlich svarede, at CUL har oplyst, at det ifølge de indsamlede data primært er en problemstilling kollegaer imellem. Der er dog forskelle fra enhed til enhed. Hvis omgangstonen er et tema i enheden, bør man ifm. dialogmødet forsøge at afdække, om det foregår blandt kollegaer eller mellem medarbejdere og studerende. Det blev fastslået, at HAMU-HSU ønsker, at enhederne forholder sig til og melder tilbage på de 4 temaer. Derimod behøver temaerne ikke nødvendigvis indgå i enhedernes APV-handleplan, hvis de ikke af enheden er udpeget som temaer, der er brug for at følge op på. Arnold Boon oplyste, at Enhedsadministrationens APV-følgegruppe har besluttet, at administrationscentre og vicedirektørområder, når de sender APVhandlingsplaner ind, skal benytte den officielle handlingsplanskabelon. Der skal udarbejdes én handlingsplan for hvert administrative center og for hvert vicedirektørområde. Arnold Boon informerede om, at HAMU-HSU på mødet 12/ også havde vedtaget den nye personalepolitik. Information herom er sendt ud i organisationen. Det er nu op til de enkelte enheder at omsætte den lokalt. Arbejdsmiljøpolitikken har fået plads i den nye personalepolitik, hvilket var positivt.

5 AARHUS 3. Arbejdsmiljøstatistik for 2015 Side 3/3 Udvalget gennemgik kort årsstatistikken og bemærkede i den forbindelse, at omfanget af psykologisk rådgivning er faldet. Området stress og udbrændthed er fortsat en dominerende problemstilling. Antallet af arbejdsskader er faldet, hvilket formentlig skyldes Arbejdsskadestyrelsens ændrede definition af personskadebegrebet. Sygefraværet er faldet lidt, men der er fortsat brug for at have fokus på det område. Sygefraværet i Enhedsadministrationen er markant højere end på fakulteterne, hvilket formentlig skyldes, at de administrative enheder er bedre til at få registreret sygefravær. Udvalget var enigt om, at udviklingen går i den rigtige retning. Susanna Holm Nielsen opfordrede til, at medarbejdere i fleksjobs o.lign. opgøres særskilt, da de vægter tungt i sygefraværsstatistikken. 4. Opfølgning på løbende sager og gensidig orientering om arbejdsmiljøsager på vicedirektørområderne og i administrationscentrene, herunder orientering om AT-besøg. Arnold Boon fandt, at resultaterne af de gennemførte AT-besøg generelt er tilfredsstillende. AT har forlænget varslingsperioden fra 3 til 6 måneder. Susanna Holm Nielsen bemærkede det paradoksale i, at problemer med det fysiske arbejdsmiljø tilsyneladende lettere udløser en rød smiley end problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Ole Rahn oplyste, at en af arbejdsmiljøgrupperne i IT har fundet det nødvendigt at sætte et skilt på opvaskermaskinen, som advarer imod at åbne maskinen, når den køre. Tiltaget skyldes, at en kollega havde fået opvaskermiddel i øjet, fordi vedkommende åbnede maskinen, mens den kørte. IT har haft besøg af AT. Vejledningen var blevet fulgt, og alt i alt havde det været en positiv oplevelse. AT har efterfølgende givet en grøn smiley. Der blev spurgt til, om indehavere af ældre arbejdsmiljøuddannelser, er pligtig til at gennemføre uddannelsen på ny. Lizzi Edlich lovede at undersøge, hvornår uddannelsen er forældet. På forespørgsel af Ole Jensen oplyste Lizzi Edlich, at den enkelte arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsmiljøleder selv er ansvarlig for at gemme sit uddannelsesbevis.

6 AARHUS Punkter til skriftlig orientering: Side 4/3 5. Status på opfølgning på fysisk APV Arnold Boon konstaterede, at opfølgning på den fysiske APV er i god gænge, og han opfordrede til at fastholde kadencen. Ole Jensen, Ole Rahn og Susanna Holm Nielsen sagde, at den udsendte oversigt ikke stemte overens med deres egne registreringer. Ole Rahn tilføjede, at han var bekendt med, at IT havde afsluttet en lang række af de registrerede sager. IT planlægger at gennemføre en ny fysisk APV til efteråret. Susanna Holm Nielsen havde erfaret, at det kræver en ekstra arbejdsgang inde i handlingsplansystemet at registrere, at et problem har fået tilknyttet en handlingsplan. Hun sørger for at rapportere denne uhensigtsmæssighed ind til projektlederen for den fysiske APV, så det kan indgå i evalueringen. Da oversigten, som viser registreringerne i handlingsplanssystemet, således ikke fuldt ud stemmer overens med virkeligheden, var der enighed om, at oversigten ikke distribueres. Søren Nicholson informerede om, at der er godt styr på opfølgningen på Administrationscenter Aarhus BSS. Han opfordrede til, at ifm. kommende APV er placerer den fysiske og den psykiske APV tidsmæssigt længere væk fra hinanden, da opfølgningsarbejdet i begge tilfælde giver et stort arbejdspres for medlemmerne af LAMU er og AMG er. Ole Jensen sagde, at næste gang bør medarbejderne informeres grundigere om, hvad der bør/ikke bør registreres ifm. den fysiske APV. Nogle af de problemer, som var registreret i seneste APV, kunne have været løst ved henvendelse til leder, bygningsservice e.l. Udvalget ønskede også fremover at få oversigt over opfølgning på den fysiske APV, men alene med fokus på uløste problemer. 6. Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse Arnold Boon konstaterede, at uddannelsesniveauet for arbejdsmiljøledere og arbejdsmiljørepræsentanter i Enhedsadministrationen ser fornuftigt ud. Det er ikke planen, at oversigten skal distribueres, idet den alene er tænkt som opfølgning på den årlige arbejdsmiljødrøftelse i AAMU.

7 AARHUS Ole Rahn foreslog, at alle, der har med arbejdsmiljø at gøre, skal gennemføre supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Side 5/3 Arnold Boon svarede, at det efter hans opfattelse bør basere sig på lokal dialog og, hvad der er brug for i den enkelte enhed. Såfremt der opleves problemer med at få prioriteret supplerende arbejdsmiljøuddannelse, følger han gerne op i LEAkredsen. Søren Nicholson gjorde opmærksom på, at det ofte vil være muligt at tage relevante kurser gennem fagforeningen. Ole Jensen foreslog, at arrangere supplerende arbejdsmiljøkurser kollektivt for hele arbejdsmiljøorganisationen. Lizzi Edlich oplyste, at alle relevante seminarer, kurser, temadage osv. kan tælle med i opgørelsen af supplerende uddannelse. Eksempelvis også de temadage, som HR havde afviklet forud for den psykiske APV. Det væsentlige er, at det er emner og aktiviteter, der har relevans for arbejdsmiljøarbejdet i den enkelte enhed. Det kan anbefales at aftale det i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Enhederne skal være opmærksomme på, at det nu skal kunne dokumenteres, at medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen har fået tilbudt supplerende uddannelse i overensstemmelse med reglerne. 7. Eventuelt Der var intet til dette punkt. 8. Næste møde Næste møde holdes 8/

8 Status pr på AT-besøg i Enhedsadministrationen (besøg anmeldt i 2016) AAMU-møde 22. september 2016 Bilag 2 Grøn smiley Gul smiley Påbud AT overvejer påbud Afventer tilsynsbesøg Ikke -adresse Andet Varslingsperiode P-nummer Adresse Aktuel status Eventuelt tidligere påbud Årsag til påbud/vejledning Fakultet Institutter Adm Enhed Grøn smiley Vejledning om forebyggelse af stor arbejdsmængde og Bygning 1445, 1448, Fredrik Nielsens Vej 5, 8000 Aarhus tidspres i "Optag" Enhedsadm Adm.center BSS Adm.center Arts Adm.center ST FA, Uddannelse FA, Kommunikation FA, Forskning/Ekst.Rel Bygning 5360, Finlandsgade 29, 8200 Aarhus N Grøn smiley AT fået besked om, at der ikke er medarbejdere på adressen p.t. (sidder i nr. 27) FA, Forskning/Ekst.Rel Bygning 1431, Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C Grøn smiley Arts HE Dekanatet, Arts Dekanatet, HE Enhedsadm Rektoratet Uni.led. Stab Blichers Alle 20, 8830 Tjele Afventer tilsynsbesøg ST Husdyrvidenskab Molekylærbiologi og Genetik DCA Fødevarer Agroøkologi ICROFS Ingeniørvidenskab Kvægforskningscentret Enhedsadm Adm.center ST FA, IT

9 Status pr på AT-besøg i Enhedsadministrationen (besøg anmeldt i 2016) Kirstinebjergvej 10, 5792 Årslev Grøn smiley ST Fødevarer Enhedsadm Adm.center ST Tuborgvej 164, 2400 København NV Bygning 3410, Dalgas Avenue 4, 8000 Aarhus C Roskilde, Frederiksborgvej , 4000 Roskilde Bygning , Jens Chr.Skous Vej 7, Aarhus C Grøn smiley Arts DPU Enhedsadm FA, IT FA, Forsk. & Ekst.Rel. FA, HR FA, Uddannelse Adm.center BSS Adm.center Arts Afventer tilsynsbesøg HE Institut for Folkesundhed Enhedsadm FA, Uddannelse Afventer tilsynsbesøg Afventer tilsynsbesøg ST Arts ST Bioscience, Miljøvidenskab, DCE, Geoscience Enhedsadm FA, HR FA, IT Adm.center ST IKS Bioscience Enhedsadm Adm.center AR Bygning 5220 og 5221, Jens Baggesens Vej 51-53, 8200 Grøn smiley Aarhus N 2016 Enhedsadm FA, HR Bygning 5123, Helsingforsgade 10, Aarhus N Kalø, Grenåvej 14, 8410 Rønde Bygning 1485, Jens Chr.Skous Vej 2, Aarhus C NAVITAS, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C Grøn smiley Enhedsadm FA, IT Afventer tilsynsbesøg ST Bioscience, DCE Enhedsadm Adm.center ST Påbud gælder IKK: Skærmarbejdsplads skal indrettes i lok 636. Frist Påbud Arts IKK Enhedsadm Adm.center AR Afventer tilsynsbesøg Bygning , Høegh Guldbergs Gade 6B, 8000 Grøn smiley Aarhus C Fuglesangs Allé 26, Aarhus V Vejlsøvej 25, Silkeborg ST HE ST Ingeniørvidenskab, Ingeniørhøjskolen AIAS, Center for Sundhedssamarbejde, Bioscience Enhedsadm Enhedsadm Grøn smiley Enhedsadm Afventer tilsynsbesøg ST FA, Uddannelse Adm.center ST FA, Forskning og Eksterne Relationer FA, Økonomi og Bygninger Bioscience, Miljøvidenskab, DCE Enhedsadm Adm.center ST

10 Status pr på AT-besøg i Enhedsadministrationen (besøg anmeldt i 2016) Aarhus Universitet, Flakkebjerg, Forsøgsvej 1, Slagelse Grøn smiley ST Molekylærbiologi og Genetik, Agroøkologi Enhedsadm Uddannelse, Adm.center ST Aarhus Universitet, Studenternes Hus, Nordre Ringgade 3, 8000 Aarhus C AT har aflyst besøg, da der ikke er ansatte på adressen Bygning 5335, Finlandsgade Grøn smiley Aarhus N 2016 Enhedsadm uddannelse

11 AARHUS AAMU-møde 22. september 2016 Bilag 3 Dato: 2. september 2016 Side 1/2 Sagsfremstilling Mødedato: 22. september 2016 Møde: Møde i AAMU Punktejer: Arnold Boon Gæst: Emne Arbejdsmiljøstatistik Q Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt (sæt kryds) Lukket punkt (sæt kryds) x Resumé Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk rådgivning, arbejdsskader og sygefravær. Indstilling Det indstilles, at arbejdsmiljøstatistikken tages til efterretning, og at der lokalt arbejdes videre med trivsels- og arbejdsmiljømæssige indsatser, der mindsker behovet for psykologisk rådgivning, forebygger arbejdsskader og nedbringer sygefraværet. Jf. tidligere beslutning truffet i AAMU drøftes arbejdsmiljøstatistikkerne, når årsrapporterne foreligger i Q1. Sagsfremstilling HR udarbejder arbejdsmiljøstatistikker med det formål at informere ledelsen og medarbejderrepræsentanter om udviklingen i de tre arbejdsmiljønøgletal og hermed danne grundlag for nødvendig forebyggende og opfølgende indsats. Arbejdsmiljøstatistikken indgår minimum som dagsordenspunkt på et HSU- og et HAMU-møde i hvert kalenderår. Efter lokal aftale distribueres statistikken til den lokale ledelse samt samarbejds- og arbejdsmiljømiljøorganisationen på udvalgsniveau. Statistikkerne giver et overblik over udviklingen i forbruget af psykologisk rådgivning, antallet af arbejdsskader og sygefraværsniveauet. På aggregeret niveau giver statistikken hermed et billede af tilstanden af dele af arbejdsmiljøet, men det lokale kendskab til det daglige og nære arbejdsmiljø er vigtigt for at analysere udviklingen og hermed danne grundlag for forebyggende tiltag. Kommunikation Distribueringen sker med henblik på dialog om den lokale håndtering, men der kan være forskellige aftaler i forhold til, hvor ofte statistikken drøftes i de enkelte udvalg. Sagsbehandler Jacob Søndergaard Jensen, HR Involvering Ledelsen, samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøudvalg i overensstemmelse med lokale aftaler. Tidsfrist Bilag Bilag: Arbejdsmiljøstatistik Q Bilag: Sygefravær Q2 2016

12 AAMU-møde 22. september 2016 Bilag 4 ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER -SYGEFRAVÆR AARHUS HR, UDVIKLING & ARBEJDSMILJØ GUST PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Rådgivningsforløb Arts Aarhus BSS HE ST Enhedsadm. Øvrige Øvrige: Omfatter pt. Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS). Rådgivningsforløb Arts Aarhus BSS HE ST Enhedsadm. Øvrige Q Q Q Q Q Kommentarer I Q er der igangsat 44 rådgivningsforløb. I forhold til Q og Q er dette en stigning på henholdsvis 7 og 8 forløb. De 44 forløb omfattede både anonyme og visiterede rådgivningsforløb. Et lavt forbrug af psykologisk rådgivning vil næsten pr. definition være et succeskriterie, da brugen af ordningen er et udtryk for, at der er forhold, der har krævet psykologisk rådgivning. En tidlig henvendelse om psykologisk rådgivning, hvor problemer håndteres i opløbet, vil imidlertid oftest være forbundet med mindre gener og eventuelt fravær end, hvis problemerne ikke håndteres og eskalerer, eller hvis problemerne først håndteres på et senere tidspunkt. Det lokale kendskab til den visiterede del af ordningen omkring psykologisk rådgivning, hvor lederen informeres om, hvorfor ordningen benyttes, kan kaste yderligere lys over udviklingen i rådgivningsforløb og årsagerne til behovet for rådgivning. AARHUS GUST

13 - RÅDGIVNINGSOMRÅDER Rådgivningsområder Q Q Q Q Q Funktionsproblemer (fx faglige problemstillinger) Afskedigelse Samarbejdsproblemer Voldsomme hændelser Stress/udbrændthed Angst/Depression Misbrug Relationsproblemer Helbredsproblemer Rådgivningsområder Q Q Funktionsproblemer (fx faglige problemstillinger) 7% 12% 10% 14% 18% Afskedigelse 1% 14% 2% 0% 12% Samarbejdsproblemer 9% 6% 9% 19% 9% Voldsomme hændelser 4% 7% 10% 11% 2% Stress/udbrændthed 79% 57% 65% 51% 50% Angst/Depression 0% 1% 1% 0% 5% Misbrug 0% 0% 0% 0% 0% Relationsproblemer 0% 2% 1% 5% 2% Helbredsproblemer 0% 1% 0% 0% 2% 100% 100% 100% 100% 100% Kommentarer Som i de foregående år og kvartaler dominerer rådgivningsområdet Stress/udbrændthed i Q Betragtes Stress/udbrændthed for Q2 2016, har der procentvist været færre henvendelser omhandlende Stress/udbrændthed end i de fire foregående kvartaler samt i årene AARHUS GUST FORBRUG AF RÅDGIVNINGSFORLØB Antal rådgivningsforløb pr. 100 medarbejdere Arts Aarhus BSS HE ST Enhedsadm. Øvrige Q ,23 0,44 0,13 0,35 0,46 0,00 0,42 Q ,13 0,33 0,38 0,43 0,74 0,00 0,54 Q ,14 1,60 0,53 0,69 0,62 0,00 0,76 Q ,74 0,64 0,04 0,31 0,85 0,00 0,43 Q ,73 0,00 0,30 0,66 0,73 0,00 0,51 Udregningseksempel: Q4 2015: 67 forløb/8772 ansatte = 0,76 henvendelse pr. 100 ansatte Udvikling i rådgivningsforløb i procent Arts Aarhus BSS HE ST Enhedsadm. Øvrige % 11% 14% 32% 27% 100% % 8% 8% 32% 35% 100% % 7% 19% 32% 29% 100% % 14% 15% 26% 24% 0% 100% Q % 16% 3% 22% 41% 0% 100% Q % 0% 16% 39% 30% 0% 100% Kommentarer Anvendes antallet af ansatte (Headcount) fra sygefraværsstatistikken fremgår forskellen på fakulteternes og Enhedsadministrationens brug af ordningen i løbet af 2015 og Det fremgår, at Arts i forhold til medarbejderantallet generelt har et højere forbrug end de øvrige fakulteter. Aarhus BSS og HE fortsætter med at have væsentlige variationer i forbruget. I Q havde HE som det første fakultet blot en enkelt henvendelse i et kvartal. I Q blev Aarhus BSS det første fakultet, hvor der ikke er registreret rådgivningsforløb i løbet af et kvartal. ST anvendte i Q % af det samlede forbrug af psykologisk rådgivning, mens Enhedsadministrationen anvendte 30 %. På næste side fremgår fakulteternes og Enhedsadministrationens forbrug af rådgivning opdelt på institutter/centre/administrationscentre/vicedirektørområder. AARHUS GUST

14 -FORDELING AF RÅDGIVNINGSFORLØB 2016 Arts Q1 Q2 Total CUDIM Institut for Kultur og Samfund Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse Institut for Kommunikation og Kultur Øvrige Total Aarhus BSS Q1 Q2 Total Center for Undervisning og Læring Institut for Erhvervskommunikation Institut for Forretningsudvikling og Teknologi Institut for Statskundskab Institut for Virksomhedsledelse Institut for Økonomi Juridisk Institut Psykologisk Institut Øvrige Total Enheder med under 20 medarbejdere er af anonymitetshensyn placeret i kategorien Øvrige. Science and Technology Q1 Q2 Total Center for Bioinformatik (BiRC) Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Institut for Bioscience Aarhus Institut for Bioscience Roskilde Institut for Datalogi Institut for Fysik og Astronomi Institut for Fødevarer Institut for Geoscience Institut for Husdyrvidenskab Institut for Ingeniørvidenskab Institut for Kemi Institut for Matematik Institut for Miljøvidenskab Institut for Molekylærbiologi og Genetik Interdisciplinary Nanoscience Center (inano) Øvrige Total Health Q1 Q2 Total Institut for Biomedicin Institut for Folkesundhed 0 0 Institut for Klinisk Medicin 3 3 Institut for Odontologi 2 2 Institut for Retsmedicin 1 1 SKT 0 0 Øvrige 0 0 Total Enhedsadministrationen Q1 Q2 Total Administrationscenter Arts Administrationscenter Aarhus BSS Administrationscenter HE Administrationscenter ST HR IT Uddannelse Økonomi og Bygninger Forskning og Eksterne relationer Universitetsledelsens Stab Total AARHUS GUST ARBEJDSSKADER Anmeldte arbejdsskader ARTS Aarhus BSS HE ST Enhedsadm Q Q Antallet af ulykker kan adskille sig fra tidligere oplyste tal, da medarbejdere kan anmelde arbejdsskader op til et år efter ulykkestidspunktet. Arbejdsskadestyrelsens ændring af personskadebegrebet har medført et væsentligt fald i antallet af anmeldelser fra Kommentarer En ulykke kan ifølge Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) anerkendes som en arbejdsskade, hvis skaden er sket på grund af arbejdet eller de forhold, arbejdet er foregået under. For Q er der anmeldt 15 arbejdsskader, mens der for Q er anmeldt 12 arbejdsskader. I de to første kvartaler i 2016 er der anmeldt flere arbejdsskader end på samme tidspunkt i 2015, hvor der var anmeldt henholdsvis 13 og 5 arbejdsskader (Arts: 1, Aarhus BSS: 0, HE: 4, ST: 7, Enhedsadm.: 6). På trods af stigningen i antallet af anmeldelser fra 2015 til 2016, anmeldes der væsentligt færre arbejdsskader til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring end før En væsentlig del af forklaringen på det lavere antal anmeldelser skal findes i Arbejdsskadestyrelsens ændring af personskadebegrebet i Ændringen af skadebegrebet betyder, at hvis en ulykke på arbejdet medfører mindre, forbigående skader, kan ulykken kun anerkendes som arbejdsskade, hvis følgerne kræver behandling for at forsvinde eller mindskes. Forbigående gener, der ikke har været behandlingskrævende, kan således ikke anerkendes af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, og de pågældende skader anmeldes derfor ikke længere af HR. Såfremt en ulykkesramt medarbejder er fraværende mere end en dag ud over tilskadekomstdagen, har dog pligt til at anmelde ulykken. AARHUS GUST

15 -FRAVÆRSDAGE VED ARBEJDSSKADE Kommentarer I 2016 har der været under en dags fravær forbundet med 40 % (11/27) af de skader, der anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. I 2015 blev der anmeldt fem arbejdsskader med under en dags fravær, hvilket svarer til 11 % (5/46) af de anmeldte skader i I 2014 var knap 60 % (45/74) af de anmeldte arbejdsskader forbundet med under en dags fravær. Udover de arbejdsskader, der anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, modtager HR en række anmeldelser, der ikke opfylder kriterierne for anmeldelse til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Disse arbejdsskader registreres men anmeldes ikke ved Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i tilfælde af efterfølgende gener. Mange af de anmeldte og registrerede arbejdsulykker skyldes formentlig uopmærksomhed, men ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen kan bidrage til, at mængden af disse og andre former for ulykker mindskes igennem påvirkning af medarbejderadfærd samt tydeliggørelse og ændring af kendte og mulige fareforhold. AARHUS GUST ARBEJDSSKADENS ART Fraværsdage ved arbejdsskade 2016 ARTS Aarhus BSS HE ST Enhedsadm. Under 1 dag dage dage dage dage dage måneder måneder 0 Total Skadens art 2016 ARTS Aarhus BSS HE ST Enhedsadm. Overfladiske sår eller skader 2 2 Åbne sår 1 1 Luksation, forstuvning, forstrækning, brud Forgiftning, infektion 3 3 Tandskader 1 1 Hjernerystelse 1 1 Forbrænding, skoldning, kontakt med røg 1 1 Andet Total Overfladiske sår eller skader 7% Andet 33% Åbne sår 4% Arbejdsskadens art 2016 Forbrænding, skoldning, kontakt med røg 6% Luksation, forstuvning, forstrækning, brud 33% Forgiftning, infektion 11% Tandskader 4% Hjernerystelse 4% Kommentarer I forhold til 2014 er der sket en ændring i, hvad de anmeldte skader omhandler. I 2014 udgjorde ledskader, forstrækninger, brud og forstuvninger samt sårskader henholdsvis 50 % (37) og 25 % (19) af de anmeldte arbejdsskader, hvilket i 2016 er henholdsvis 40 % (11) og 11 % (3). I 2016 er der efter årets to første kvartaler anmeldt samme antal Andet skader som i hele Andet omhandler bl.a. Flere skader og Bestråling. AARHUS GUST

16 -FORDELING AF ARBEJDSSKADER 2016 ARTS Q1 Q2 Q3 Q4 Total Institut for Kultur og Samfund 2 2 Aarhus BSS Q1 Q2 Q3 Q4 Total HE Q1 Q2 Q3 Q4 Total SKT 2 2 Institut for Retsmedicin 1 1 Institut for Klinisk Medicin 3 3 Institut for Biomedicin ST Q1 Q2 Q3 Q4 Total Science Museerne 1 1 Institut for Fødevarer 1 1 Institut for Husdyrvidenskab Institut for Molekylærbiologi og Genetik Institut for Ingeniørvidenskab 1 1 Institut for Bioscience Enhedsadm. Q1 Q2 Q3 Q4 Total IT 1 1 Administrationscenter Aarhus BSS 1 1 Administrationscenter HE 1 1 Administrationscenter ST 1 1 AARHUS GUST SYGEFRAVÆR Sygefravær Arts Aarhus BSS HE ST Enheds adm. Øvrige Antal sygedage pr. ansat Q ,4 1,0 0,8 0,9 2,1 0,3 1,2 Antal sygedage pr. ansat Q ,6 0,8 0,7 0, ,1 Antal sygedage pr. ansat Q ,6 1,3 1,0 1,1 2,8 0,2 1,5 Antal sygedage pr. ansat Q ,8 1,0 1,0 1,3 3,0 0,4 1,6 Antal sygedage pr. ansat Q ,5 0,8 0,8 1,0 2,5 0,3 1,3 Øvrige: Omfatter pt. Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS) og DANDRITE. Udvalgte oplysninger om datagrundlag mv.: Sygedage omfatter fraværstyperne: Sygdom, Graviditetsbetinget sygdom, Arbejdsskade, Delvis syg nedsat tid, Delvis syg opgavefritagelse, Sygdom 56 refusion. Sygedage er opgjort som arbejdsdage og ikke som kalenderdage. Sygedage for ansatte, der ikke har 37 timer pr. uge, er medtaget som hele dage (100 %). Antal ansatte pr. kvartal er opgjort ved at udregne gennemsnittet af antal ansatte på kvartalets første og sidste dag. Antal ansatte pr. år er opgjort ved at udregne gennemsnittet af antal ansatte på årets første og sidste dag. Kommentarer Det gennemsnitlige sygefravær i Q er på 1,3 dage, hvilket er 0,1 dag mere end i samme periode i Sammenlignes årets andet kvartal med det tilsvarende kvartal i 2015 er der ikke registret fald i fraværet på fakultetsniveau. På tværs af fakulteter og internt på fakulteter er der forskelle i det registrerede fravær. Fraværet på institutniveau kan ses i bilaget med sygefraværsstatistikken. I forhold til eventuelle sammenligninger imellem og internt på fakulteter og i Enhedsadministrationen skal der tages højde for forskelle i registreringspraksis, forskelle i arbejdsfunktioner og de videnskabelige medarbejderes rapportering af sygedage. I HR IT systemet HRA er det muligt at trække mere detaljerede statistikker, hvor sygefraværet kan filtreres fx i forhold til enheder og fraværslængde. HR i administrationscentre, sekretariater og fraværsregistratorerne har bl.a. adgang til HRA. Læs mere om HRA på AARHUS GUST

17 Sygefravær 2016 AAMU-møde 22. september 2016 Bilag 5 Datagrundlag Datagrundlaget antal ansatte, antal sygedage og de ansattes indplacering på enheder er baseret på oplysninger fra HRA. Bemærk at der kan være forskel mellem registreret fravær og reelt fravær. Enheder med under 20 medarbejdere er af anonymitetshensyn placeret i kategorien Øvrige på de fire fakulteter og i Enhedsadministrationen. Antal ansatte Antal ansatte (Headcount) dækker over antallet af entydige månedslønnede ansatte (identifikation ved CPR-nummer) herunder månedslønnede ph.d.-studerende. Antal ansatte adskiller sig hermed fra optællingsmetoder som årsværk, ansættelsesbrøk mv. Ansatte med ansættelse i flere enheder er talt med i de pågældende enheder. Antal ansatte pr. kvartal er opgjort ved at udregne gennemsnittet af antal ansatte på kvartalets første og sidste dag. Antal ansatte pr. år er opgjort ved at udregne gennemsnittet af antal ansatte på årets første og sidste dag. Udregningsmetoden af antal ansatte gør, at der ikke vil være overensstemmelse mellem årsopgørelsen og summen af de fire kvartaler i et år. Sygedage Sygedage omfatter fraværstyperne: Sygdom, Graviditetsbetinget sygdom, Arbejdsskade, Delvis syg nedsat tid, Delvis syg opgavefritagelse, Sygdom 56 refusion. Sygedage er opgjort som arbejdsdage og ikke som kalenderdage. Sygedage i weekenden er hermed ikke medtaget. Sygedage for ansatte, der ikke har en fuldtidsstilling (37 timer pr. uge), er medtaget som hele dage (100 %). Sygedage, der ikke er registreret som 100 % fravær, er medtaget med den angivne fraværsprocent. Har en ansat skiftet institut, VD-område mv. i et kvartal, er fraværet medregnet i begge enheder. I 2015 vedrørte dette højest 100 dage på hele. Sygedage for ansatte med Socialt Kapitel fx fleksjobbere er medtaget. Kontakt Statistikken er udarbejdet af HR Lena Henriksen og Jacob Søndergaard Jensen Ved spørgsmål, kommentarer eller ønsker kontakt venligst: Jacob Søndergaard Jensen, Læs mere om 's retningslinjer for fravær på 1

18 Q Hovedområde Sygedage Antal ansatte Antal sygedage pr. ansat Arts ,8 Health ,0 Aarhus BSS ,0 Science and Technology ,3 Øvrige ,4 Enhedsadministrationen , ,6 Hovedområde Enhed Institut/VD Sygedage Antal ansatte Arts Antal sygedage pr. ansat 1817 Inst. f. Kommunikation og Kultur , Inst. f. Kultur og Samfund , Inst. f. Pædagogik og Uddannelse , Rådgivning- og Støtteenheden , Underv.udv. og Dig.Medier, Cent. f , Øvrige , ,8 Health 1946 Biomedicin, Inst. f , Folkesundhed, Inst. f , HE Centre m.m , Klinisk Medicin, Inst f , Odontologi, Institut for , Retsmedicin, Institut for , SKT - Skolen for Klin.-ass., TP og KT , Øvrige , ,0 Aarhus BSS 1072 Erhvervskommunikation, Inst. f , Institut for Forretningsudvikling , Juridisk Institut , Psykologisk Institut , Statskundskab, Inst. f , Undervisning og Læring, Center for , Virksomhedsledelse, Inst. f , Økonomi, Inst. f , Øvrige , ,0

19 Science and Technology 1036 Agroøkologi, Institut for , Bioscience, Institut for , Datalogi, Institut for , Fysik og Astronomi, Inst. f , Geoscience, Institut for , Husdyrvidenskab, Institut for , Ingeniørhøjskolen , Ingeniørvidenskab, Institut for , Institut for Fødevarer , Interdisciplinær Nanotek., Cent.f , Kemi, Institut for , Matematik, Institut for , Miljøvidenskab, Inst. f , Molekylærbiologi og Genetik, Inst. f , Science Museerne , Øvrige , ,3 Øvrige 1954 Advanced Studies,Aarhus Inst. of , Øvrige 0 7 0, ,4 Enhedsadministrationen 1986 Administrationscenter Arts , Administrationscenter BSS , Administrationscenter Health , Administrationscenter ST , Forskning og Eks. Relationer , HR , IT , Uddannelse , Økonomi og Bygninger , Universitetsledelsens Stab , Øvrige 4 9 0, ,0

20 Q Hovedområde Sygedage Antal ansatte Antal sygedage pr. ansat Arts ,5 Health ,8 Aarhus BSS ,8 Science and Technology ,0 Øvrige ,3 Enhedsadministrationen , ,3 Hovedområde Enhed Institut/VD Sygedage Antal ansatte Arts Antal sygedage pr. ansat 1817 Inst. f. Kommunikation og Kultur , Inst. f. Kultur og Samfund , Inst. f. Pædagogik og Uddannelse , Rådgivning- og Støtteenheden , Underv.udv. og Dig.Medier, Cent. f , Øvrige 0 9 0, ,5 Health 1946 Biomedicin, Inst. f , Folkesundhed, Inst. f , HE Centre m.m , Klinisk Medicin, Inst f , Odontologi, Institut for , Retsmedicin, Institut for , SKT - Skolen for Klin.-ass., TP og KT , Øvrige , ,8 Aarhus BSS 1072 Erhvervskommunikation, Inst. f , Institut for Forretningsudvikling , Juridisk Institut , Psykologisk Institut , Statskundskab, Inst. f , Undervisning og Læring, Center for , Virksomhedsledelse, Inst. f , Økonomi, Inst. f , Øvrige , ,8

21 Science and Technology 1036 Agroøkologi, Institut for , Bioscience, Institut for , Datalogi, Institut for , Fysik og Astronomi, Inst. f , Geoscience, Institut for , Husdyrvidenskab, Institut for , Ingeniørhøjskolen , Ingeniørvidenskab, Institut for , Institut for Fødevarer , Interdisciplinær Nanotek., Cent.f , Kemi, Institut for , Matematik, Institut for , Miljøvidenskab, Inst. f , Molekylærbiologi og Genetik, Inst. f , Science Museerne , Øvrige , ,0 Øvrige 1954 Advanced Studies,Aarhus Inst. of , Øvrige 0 9 0, ,3 Enhedsadministrationen 1986 Administrationscenter Arts , Administrationscenter BSS , Administrationscenter Health , Administrationscenter ST , Forskning og Eks. Relationer , HR , IT , Uddannelse , Økonomi og Bygninger , Universitetsledelsens Stab , Øvrige 0 9 0, ,5

22 AAMU-møde 22. september 2016 Bilag 6 1 af 1 ENHEDSADMINISTRATIONEN: Fysiske APV handleplaner - oversigt aug Problemer som mangler handleplan Antal problemer i alt Handleplaner i alt Løste handleplaner 19/ / Sept / / / / Administrationscenter Arts Administrationscenter Aarhus BSS Administrationscenter Health Administrationscenter ST HR IT Forskning og Eksterne relationer Uddannelse Økonomi og bygninger Univesitetsledelsens Stab Enhedsadministrationen i alt Tallene i ovenstående tabel er hentet fra 's APV-handlingsplanssystem Rambøll APV Handleplaner afsluttede

Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Lizzi Edlich (referent) Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 13. juni 2016, kl. 10.00-11.30 Sted: AU HR, Jens Baggesens Vej 51, Bygning 5221, lokale 012 Referat Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk rådgivning, arbejdsskader og sygefravær.

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk rådgivning, arbejdsskader og sygefravær. Dato: 15.november 2016 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: 23. november 2016 Møde: Møde i LAMU Punktejer: NJRA Gæst: Emne Arbejdsmiljøstatistik Q3 2016 Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q1 2017 - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR HR 1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Rådgivningsforløb Arts Aarhus BSS HE ST 1 Øvrige: Omfatter pt. Aarhus Institute of Advanced

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q2 2017 - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR HR GUST 2017 1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Rådgivningsforløb Arts Aarhus BSS HE ST 1 Øvrige: Omfatter pt. Aarhus Institute

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken for Aarhus Universitet 2016 indeholder data om anvendelse af psykologisk rådgivning, arbejdsulykker og om sygefravær.

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken for Aarhus Universitet 2016 indeholder data om anvendelse af psykologisk rådgivning, arbejdsulykker og om sygefravær. Dato: 20. februar 2017 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk rådgivning, sygefravær og arbejdsskader.

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk rådgivning, sygefravær og arbejdsskader. Mødedato: 2. marts 2016 Møde: ST FAMU møde Punktejer: Karin Rosengaard Gæst: Emne Punkt 4.1 Sygefrav ær og Psykologisk Rådgivning Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER - SYGEFRAVÆR

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER - SYGEFRAVÆR ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q2 2015 - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER - SYGEFRAVÆR HR, ORGANISATIONSUDVIKLING OG ARBEJDSMILJØ 1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Rådgivningsforløb ARTS BSS HE ST FA Øvrige Q1

Læs mere

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn]

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Dato: 9. august 2017 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q SYGEFRAVÆR - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q SYGEFRAVÆR - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q1 2015 - SYGEFRAVÆR - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER HR, ORGANISATIONSUDVIKLING OG ARBEJDSMILJØ 1. SYGEFRAVÆR Sygefravær 2015 ARTS BSS HE ST FA Øvrige 1 Sygedage Q1 2015

Læs mere

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn]

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Dato: 20. februar 2017 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU)

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Ordinært møde den 3. oktober 2016, kl. 12.00-14.00 Nordre Ringgade 1, 8000 C Bygning 1431, lokale 021+023 Deltagere: Arnold Boon, Anne Lindholm Behnk,

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken for Aarhus Universitet 2017 indeholder data om sygefravær, arbejdsulykker og om anvendelse psykologisk rådgivning

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken for Aarhus Universitet 2017 indeholder data om sygefravær, arbejdsulykker og om anvendelse psykologisk rådgivning Dato: 19. februar 2018 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

AU Sygefravær Kontakt Statistikken er udarbejdet af AU HR, Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø Lena Henriksen og Jacob Søndergaard Jensen

AU Sygefravær Kontakt Statistikken er udarbejdet af AU HR, Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø Lena Henriksen og Jacob Søndergaard Jensen 15 09 2014 AU Sygefravær 2014 Datagrundlag Datagrundlaget antal ansatte, antal sygedage og de ansattes indplacering på enheder er baseret på oplysninger fra AUHRA. Bemærk at der kan være forskel mellem

Læs mere

3. Gensidig orientering Bordrunde, hvor alle kort orienterer om evt. sager/emner der har været behandlet

3. Gensidig orientering Bordrunde, hvor alle kort orienterer om evt. sager/emner der har været behandlet Møde den: 23. maj 2016 kl. 09.00-11.00 Mødelokale: 1445-019 (videolink 1445019) Møde i LAMU for Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Annette Graae, Ditte Jessing, Gitte Gjøde, Gitte Pedersen

Læs mere

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn]

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Dato: 15. november 2017 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Ole Rahn; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Anne-Marie Bach og Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Ole Rahn; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Anne-Marie Bach og Lizzi Edlich (referent) Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 15. marts 2017, kl. 13.45-14.45 (tidspunkt ændret) Sted: AU HR, Jens Baggesens Vej 53, Bygning 5221, lokale 114 Dagsorden Deltagere: Arnold Boon; Ole

Læs mere

Indstilling Det indstilles, at status på sygefravær og psykologisk rådgivning tages til efterretning.

Indstilling Det indstilles, at status på sygefravær og psykologisk rådgivning tages til efterretning. Møde den: 24/2 2015 Møde: ST FAMU møde Punktejer: Karin Rosengaard Pedersen Eventuel gæst: Dato: 23/2 2015 Side 1/3 Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Orienteringspunkt (sæt kryds)

Læs mere

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn]

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Dato: 16. august 2018 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. november 2016, kl. 10:00 11: Mødelokale, nederste etage LAMU Økonomi og Bygninger

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. november 2016, kl. 10:00 11: Mødelokale, nederste etage LAMU Økonomi og Bygninger AARHUS Møde den: 23. november 2016, kl. 10:00 11:30 2640-031 - Mødelokale, nederste etage LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T. Henriksen,

Læs mere

For at kunne sammenligne Arbejdsmiljøstatistikken for Q med data for 2017 vedlægges Arbejdsmiljøstatistikken

For at kunne sammenligne Arbejdsmiljøstatistikken for Q med data for 2017 vedlægges Arbejdsmiljøstatistikken Dato: 25. maj 2018 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt (sæt

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 7. september 2017 kl. 13.30-15.00 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Steen H. Jakobsen, Søren Dam, Mads

Læs mere

Signe Hvid Maribo Lars Mitens Ole Jensen (formand)

Signe Hvid Maribo Lars Mitens Ole Jensen (formand) AARHUS ARTS LAMU-møde i ACA den 24. november 2015 Kl. 10.00-12:00 (Fællesmøde med LSU kl. 10.00-11.00) Dagsorden Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale A011 Mødedeltagere: Medarbejdere Lars Friis

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 9. maj 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 9. maj 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Møde den: 9. maj 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T.

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Ordinært møde den 22. juni 2017, kl. 12.00-14.00 Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C Bygning 1431, lokale 021+023 Deltagere: Arnold Boon, Anne Lindholm Behnk,

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 ÅRSRAPPORT FAMU FSU

ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 ÅRSRAPPORT FAMU FSU ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 ÅRSRAPPORT FAMU FSU ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 Opsummering : Sygefravær Det gennemsnitlige sygefravær er steget i perioden 2015-2017. Fraværet er uændret fra 2016 til 2017. Lidt

Læs mere

Bilag til Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU

Bilag til Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU Bilag til Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU AARHUS UNIVERSITET 15. FEBRUAR 2018 MARTIN KEIS KRISTENSEN UDVIKLINGSKONSULENT AU HR 1. Sygefravær 2015-2017 Institut-/Enhedsniveau Arts Antal sygedage

Læs mere

LSU-møde den 6. december, kl Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut

LSU-møde den 6. december, kl Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut LSU-møde den 6. december, kl. 11.00 12.00 Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut Deltagere: Jan Tønnesvang, Mimi Mehlsen, Helle Spindler, Carsten Dalsager, Torsten Kolind, Anette Christensen,

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 27. maj 2015 kl IT-Undervisningslokale LSU/LAMU fællesmøde

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 27. maj 2015 kl IT-Undervisningslokale LSU/LAMU fællesmøde AARHUS Møde den: 27. maj 2015 kl. 12.00-13.00 2640-130 IT-Undervisningslokale LSU/LAMU fællesmøde Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Anders Kragh Moestrup, Anette Svejstrup, Anita Pedersen, Arne

Læs mere

Dagsorden. Møde den: 1. marts 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale (mulighed for videolink) ST FAMU møde

Dagsorden. Møde den: 1. marts 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale (mulighed for videolink) ST FAMU møde ST FAMU møde den 1/3 2017. Side 1 af 66 Møde den: 1. marts 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale 1525-626 (mulighed for videolink) ST FAMU møde Dagsorden Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Birthe Hestbæk og Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Birthe Hestbæk og Lizzi Edlich (referent) Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 1. juni 2017, kl. 10.30-12.00 Sted: AU HR, Jens Baggesens Vej 53, Bygning 5221, lokale 114 Dagsorden Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm

Læs mere

Arbejdsmiljøstatistik Kvartaler 2017

Arbejdsmiljøstatistik Kvartaler 2017 Arbejdsmiljøstatistik Kvartaler 2017 AARHUS UNIVERSITET 25. MAJ 2018 MARTIN KEIS KRISTENSEN UDVIKLINGSKONSULENT Introduktion til arbejdsmiljøstatistik kvartaler FAMU I den kvartalsopdelte arbejdsmiljøstatistik

Læs mere

Punkter til skriftlig orientering: (Punkter under skriftlig orientering gennemgås ikke på mødet, men eventuelle spørgsmål kan besvares.

Punkter til skriftlig orientering: (Punkter under skriftlig orientering gennemgås ikke på mødet, men eventuelle spørgsmål kan besvares. AARHUS Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 6. december 2016, kl. 14.15-15.15 Sted: AU HR, Jens Baggesens Vej 53, Bygning 5221, lokale 012 Dagsorden Deltagere: Arnold Boon; John Westensee;

Læs mere

Deltagere LAMU: Steen H. Jakobsen, Conor Leerhøy, Inger R. Jeppesen, Birgitte R. Eriksen, Michael Andersen

Deltagere LAMU: Steen H. Jakobsen, Conor Leerhøy, Inger R. Jeppesen, Birgitte R. Eriksen, Michael Andersen AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dagsorden Bente Pedersen Dato: 1. marts 2018 Side 1/1 Mødedato: 6. marts 2018 kl. 11.00-11.30 LAMU/LSU, 11.30-12.30 LAMU Mødested: Tandlægeskolen, Vennelyst Boulevard 9, bygning

Læs mere

Signe Hvid Maribo Lars Mitens Ole Jensen (formand)

Signe Hvid Maribo Lars Mitens Ole Jensen (formand) AARHUS UNIVERSITET ARTS Ekstraordinært LAMU-møde i ACA den 18. september 2015 Kl. 11:00-12:00 Dagsorden Aarhus bygning 1443, lok. 440 Emdrup lokale A204 Mødedeltagere: Medarbejdere Berit Granum Lars Friis

Læs mere

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Signe Hvid Maribo (SHM) Observatør Ditte Jessing (DJ)

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Signe Hvid Maribo (SHM) Observatør Ditte Jessing (DJ) AARHUS ARTS Den 24. november 2015 Dagsorden LSU-møde i ACA Kl. 9:00-10:00 Fælles LSU/LAMU møde i ACA Kl. 10:00-11:00 Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale A011 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Birthe Hestbæk, Anne-Marie Bach og Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Birthe Hestbæk, Anne-Marie Bach og Lizzi Edlich (referent) AARHUS Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 5. oktober 2017, kl. 10.45-11.45 Sted: Nordre Ringgade 1, Bygning 1431, lokale 015 Dagsorden Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm

Læs mere

Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) ARTS Ordinært møde 16. maj 2017

Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) ARTS Ordinært møde 16. maj 2017 Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) 16. maj 2017 Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) ARTS Ordinært møde 16. maj 2017 Dato: 5. maj 2017 Aarhus Universitet - HR Møde tirsdag den 16. maj 2017 kl. 13.00-15.00.

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Fællesmødet med LSU. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Drøftelse: Ændring af forretningsorden

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Fællesmødet med LSU. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Drøftelse: Ændring af forretningsorden Fo AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dagsorden Bente Pedersen Dato: 30. maj 2018 Side 1/1 Mødedato: 7. juni 2018 kl. 11.00-12.30 (fællesmøde med LSU kl. 11.00-11.30) Mødested: Katrinebjergvej 89F, bygning 5132,

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 4. december 2017 kl. 10-12 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Steen H. Jakobsen, Mads Rasmussen, Antonio

Læs mere

Møde den: 13. juni 2019 kl Mødelokale: Møde i LAMU for AU Uddannelse inkl. fællesmøde med LSU ( )

Møde den: 13. juni 2019 kl Mødelokale: Møde i LAMU for AU Uddannelse inkl. fællesmøde med LSU ( ) AARHUS UNIVERSITET Møde den: 13. juni 2019 kl. 13.30-16.00 Mødelokale: 1445-017 Møde i LAMU for AU Uddannelse inkl. fællesmøde med LSU (13.30-15.00) Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 9. april 2018 kl Mødelokale Møde i LSU for AU Uddannelse

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 9. april 2018 kl Mødelokale Møde i LSU for AU Uddannelse AARHUS UNIVERSITET Møde den: 9. april 2018 kl 10.15-12.00 Mødelokale 1445-025 Møde i LSU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Helle Colding Seiersen, Anne Vedsted, Bente Lynge Hannestad,

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 19. juni 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale (mulighed for videolink) ST FAMU møde

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 19. juni 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale (mulighed for videolink) ST FAMU møde AARHUS UNIVERSITET Side 1 af 42 Møde den: 19. juni 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale 1521-220 (mulighed for videolink) ST FAMU møde Dagsorden Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian Nielsen

Læs mere

7. Gensidig orientering Bordrunde, hvor alle kort orienterer om evt. sager/emner der har været behandlet

7. Gensidig orientering Bordrunde, hvor alle kort orienterer om evt. sager/emner der har været behandlet AARHUS UNIVERSITET Møde den: 4. juni 2015 kl. 14.00-15.00 Mødelokale: 1445-313 (videolink 1445215) Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Annette Graae, Ditte Jessing, Gitte

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikkerne dækker psykologisk rådgivning, arbejdsskader og sygefravær.

Resumé Arbejdsmiljøstatistikkerne dækker psykologisk rådgivning, arbejdsskader og sygefravær. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt (sæt kryds) Lukket punkt (sæt kryds) Emne Arbejdsmiljøstatistikker

Læs mere

2. AU s kriseberedskab Anders Kragh Moestrup er inviteret som gæst til at understøtte drøftelsen af følgende:

2. AU s kriseberedskab Anders Kragh Moestrup er inviteret som gæst til at understøtte drøftelsen af følgende: AARHUS Bilag 5a er leveret separat til mødet. Det kan udleveres ved henvendelse til Signe Osbahr. Møde den: 26. oktober 2016 kl. 10.30-12.30 Mødelokale: 1445-031 (videolink 1445215) Møde i LAMU for AU

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon, Ole Jensen, Søren Michael Nicholson, Susanna Holm Nielsen, Birthe Hestbæk og Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon, Ole Jensen, Søren Michael Nicholson, Susanna Holm Nielsen, Birthe Hestbæk og Lizzi Edlich (referent) Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den 1. juni 2017 Referat Deltagere: Arnold Boon, Ole Jensen, Søren Michael Nicholson, Susanna Holm Nielsen, Birthe Hestbæk og Lizzi Edlich (referent) Afbud:

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 12. april 2016 kl 13.00-15.00 Mødelokale 1445-019 (videolink 1445019) Møde i LSU for Uddannelse

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 12. april 2016 kl 13.00-15.00 Mødelokale 1445-019 (videolink 1445019) Møde i LSU for Uddannelse AARHUS UNIVERSITET Møde den: 12. april 2016 kl 13.00-15.00 Mødelokale 1445-019 (videolink 1445019) Møde i LSU for Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Helle Colding Seiersen, Anna Mette Morthorst,

Læs mere

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl )

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl ) AARHUS Møde den: 31. august 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard,

Læs mere

Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille Christiansen, Signe Osbahr (referent)

Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille Christiansen, Signe Osbahr (referent) AARHUS UNIVERSITET Møde den: 12. marts 2018 kl. 9.30-11.00 Mødelokale: Kristians kontor Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen,

Læs mere

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl )

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl ) AARHUS Møde den: 31. august 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard,

Læs mere

Lønforhandlingerne vil blive gennemført i uge 25 og arbejdet forventes at være færdigt inden udgangen af juni måned.

Lønforhandlingerne vil blive gennemført i uge 25 og arbejdet forventes at være færdigt inden udgangen af juni måned. AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 7. juni 2018 kl. 9.30-11.30 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 133 Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Nikolaj Harbjerg, Søren

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 20. juni 2018 kl Mødelokale Møde i LSU for AU Uddannelse

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 20. juni 2018 kl Mødelokale Møde i LSU for AU Uddannelse AARHUS UNIVERSITET Møde den: 20. juni 2018 kl 12.00-14.00 Mødelokale 1445-017 Møde i LSU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Helle Colding Seiersen, Anne Vedsted, Bente Lynge Hannestad,

Læs mere

Dagsorden ARTS AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden ARTS AARHUS UNIVERSITET Dagsorden Ole Jensen Dato: 23. februar 2018 Mødeemne: LSU/LAMU fælles møde i ACA Mødedato: Den 2. marts 2018 kl. 10:00-11:00 Mødested: Aarhus lokale 1443-441, Emdrup lokale 011 Side 1/1 Deltagere: B-siden/medarbejdere

Læs mere

2. Økonomi Formanden orienterer om Økonomiregnskab 2 og budget 2019, herunder status på besparelser.

2. Økonomi Formanden orienterer om Økonomiregnskab 2 og budget 2019, herunder status på besparelser. AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 21. september 2018 kl. 9.30-11.30 Vennelyst Boulevard 9, 8000 Aarhus C, bygning 1611, lokale 121B Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere:

Læs mere

Møde den: 15.september 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere:

Møde den: 15.september 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere: Møde den: 15.september 2017 kl. 9.30-11.30 Mødelokale: Kristians kontor (videolink 1445215) Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Ditte Jessing, Gitte Gjøde, Gitte Pedersen

Læs mere

Udkast til den årlige arbejdsmiljødrøftelse, som var udsendt sammen med dagsordenen, dannede grundlag for AAMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Udkast til den årlige arbejdsmiljødrøftelse, som var udsendt sammen med dagsordenen, dannede grundlag for AAMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse. Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 8. februar 2016, kl. 10.00-11.30 Sted: AU HR, Jens Baggesens Vej 51, Bygning 5221, lokale 012 Referat Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen;

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Arbejdsmiljøstatistik og sygefraværsstatistik Ø&B. 2. Forslag til ny mødestruktur. 3. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Arbejdsmiljøstatistik og sygefraværsstatistik Ø&B. 2. Forslag til ny mødestruktur. 3. Godkendelse af dagsorden Dagsorden Anna Haurdahl Dato: 17. november 2017 Side 1/2 Mødedato: 23. november 2017, kl. 09:00 10:30 Mødested: Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 Mødeemne: LAMU Økonomi og Bygninger Deltagere:

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU)

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) AARHUS Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Ordinært møde den 8. december 2016, kl. 12.00-14.00 Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C Bygning 1431, lokale 021+023 Deltagere: Arnold Boon, Anne

Læs mere

Møde den: 24. februar 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere:

Møde den: 24. februar 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere: AARHUS Møde den: 24. februar 2017 kl. 12.00-14.00 Mødelokale: Kristians kontor (videolink 1445215) Møde i LAMU for Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Annette Graae, Ditte Jessing, Gitte Gjøde,

Læs mere

4. MUS 2015 Ønsker til gennemgående tema(er), der ønskes diskuteret ved efterårets MUS

4. MUS 2015 Ønsker til gennemgående tema(er), der ønskes diskuteret ved efterårets MUS AARHUS UNIVERSITET Møde den: 11. juni 2015 kl. 12.00-14.00 Mødelokale 1431-013/015 (videolink 1431015) Møde i LSU for Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Helle Colding Seiersen, Anna Mette

Læs mere

Møde den: 15.september 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere:

Møde den: 15.september 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere: AARHUS UNIVERSITET Møde den: 15.september 2017 kl. 9.30-11.30 Mødelokale: Kristians kontor (videolink 1445215) Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Ditte Jessing, Gitte Gjøde,

Læs mere

1. Kl : Godkendelse af dagsorden Side 1/3

1. Kl : Godkendelse af dagsorden Side 1/3 AARHUS UNIVERSITET Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Ekstraordinært møde den 16. januar 2015, kl. 10.00-13.00 Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C Bygning 1431, lokale 021 + 023 ASU-sekretariatet

Læs mere

Oversigt over udleveringssteder af forsikringskort

Oversigt over udleveringssteder af forsikringskort Oversigt over udleveringssteder af forsikringskort Opdateret den 11. juni 2019 Bemærk - forsikringskortet kan kun udleveres i Omstillingen på Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 124 (hverdage 9:00-14:00

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. ST FAMU Møde den: 16. december 2016 kl. 9:30 12:00 Ny Munkegade 120 lokale (mulighed for videolink)

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. ST FAMU Møde den: 16. december 2016 kl. 9:30 12:00 Ny Munkegade 120 lokale (mulighed for videolink) ST FAMU Møde den: 16. december 2016 kl. 9:30 12:00 Ny Munkegade 120 lokale 1525-626 (mulighed for videolink) REFERAT Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian Nielsen (dekan), Jørgen B. Jespersen (daglig

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra sidste møde (møde den 11. marts 2016) Bilag: Referat LAMU-møde

2. Godkendelse af referat fra sidste møde (møde den 11. marts 2016) Bilag: Referat LAMU-møde ARTS LAMU-møde i ACA d. 25. maj 2016 Kl. 10.00 12.00 (Fællesmøde med LSU kl. 10.00 11.00 ) Dagsorden Aarhus bygning 1443, lokale 340 Emdrup lokale A011 Mødedeltagere: Medarbejdere Lars Friis (LF) Birgitte

Læs mere

5. MUS Det drøftes, om LSU ønsker et eller flere særlige temaer for årets MUS-samtaler

5. MUS Det drøftes, om LSU ønsker et eller flere særlige temaer for årets MUS-samtaler AARHUS UNIVERSITET Møde den: 17. september 2018 kl 13.00-15.00 Mødelokale 1445-017 Møde i LSU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Helle Colding Seiersen, Anne Vedsted, Bente Lynge Hannestad,

Læs mere

Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard, Carsten Pahl Jensen, Anna Haurdahl

Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard, Carsten Pahl Jensen, Anna Haurdahl Møde den: 18. januar 2017, kl. 09:30 11:00 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 15. december 2015 kl. 12:30 15:00

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 15. december 2015 kl. 12:30 15:00 Møde den: 15. december 2015 kl. 12:30 15:00 Referat Ny Munkegade 120 Lokale 1525-626 (mulighed for videolink) ST FAMU møde Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian Nielsen (dekan), Jørgen B. Jespersen (daglig

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET Møde den 8. oktober 2013, kl. 12.00-14.00 Jens Baggesens Vej 51-53, 8200 Aarhus N Bygning 5221, lokale 318 Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Dagsorden for ASU møde den

Læs mere

Plan for arbejdsmiljøsamarbejdet 2015, drøftet på FAMU møde den 11. december 2014

Plan for arbejdsmiljøsamarbejdet 2015, drøftet på FAMU møde den 11. december 2014 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Målet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne skal tilrettelægge det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø.

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU)

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Ordinært møde den 24. marts 2015, kl. 12.00-14.00 Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C Bygning 1431, lokale 021 + 023 ASU-sekretariatet Lizzi Edlich Dagsorden

Læs mere

Referat. Møde den: 6. marts 2017 kl Mødelokale Aarhus BSS FAMU møde

Referat. Møde den: 6. marts 2017 kl Mødelokale Aarhus BSS FAMU møde Møde den: 6. marts 2017 kl. 10-11.30 Mødelokale 1328-120 Referat Aarhus BSS FAMU møde Deltagere: Anja Zimmerdahl, Carsten Dalsager, Anita Birch Trosborg, Anette Storgaard, Merete Elmann, Niels Jørgen Relsted,

Læs mere

Bygning. Trafik. Stiger og trapper. Fald. Arbejdsstillinger, løft og flytning. Husdyr/forsøgsdyr. Laboratorie. Maskiner og værktøj. Psykisk påvirkning

Bygning. Trafik. Stiger og trapper. Fald. Arbejdsstillinger, løft og flytning. Husdyr/forsøgsdyr. Laboratorie. Maskiner og værktøj. Psykisk påvirkning Bilag 3.2c Grupperede registreringer over nærved ulykker og anmeldte arbejdsskader i ST opgjort fra d. 01/01 2013 til d. 27/11 2014 Gruppering: Antal ulykker i alt: 2013 2014 Bygning 4 3 1 Trafik 5 3 2

Læs mere

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl )

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl ) Møde den: 9. maj 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Referat Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T. Henriksen, Linda

Læs mere

Referat Martin Keis Kristensen Mødedato: Mødested: Mødeemne: Deltagere: Referent: Fraværende:

Referat Martin Keis Kristensen Mødedato: Mødested: Mødeemne: Deltagere: Referent: Fraværende: Side 1/5 Mødedato: 6. maj 2019 kl. 13.30-15.00 Mødested: Bygn. 1431, lok. 021 (videolink) Mødeemne: Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Deltagere: Brian Bech Nielsen, Arnold Boon, Jørgen B. Jespersen (ST),

Læs mere

REFERAT. Møde den 26. juni 2015 kl Aarhus , Emdrup A112. LAMU-møde nr. 1 i AU Forskning og Eksterne Relationer

REFERAT. Møde den 26. juni 2015 kl Aarhus , Emdrup A112. LAMU-møde nr. 1 i AU Forskning og Eksterne Relationer Møde den 26. juni 2015 kl. 10.30-11.30 Aarhus 5361-212, Emdrup A112 REFERAT LAMU-møde nr. 1 i AU Forskning og Eksterne Relationer Til stede: John Westensee (fmd.), Jeppe Dørup Olesen, Anders Frølund, Anne-Marie

Læs mere

Deltagere: Steen H. Jakobsen, Birgitte R. Eriksen, Conor Leerhøy, Inger R. Jeppesen, Michael Andersen, Simon Bygdin, Lene S.

Deltagere: Steen H. Jakobsen, Birgitte R. Eriksen, Conor Leerhøy, Inger R. Jeppesen, Michael Andersen, Simon Bygdin, Lene S. HEALTH Møde den: 10. november 2016 kl. 9.00-11.00 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Arbejdsmiljøudvalg, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Steen H. Jakobsen, Birgitte R. Eriksen,

Læs mere

LSU-møde den 26. juni 2018, kl Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut

LSU-møde den 26. juni 2018, kl Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut LSU-møde den 26. juni 2018, kl. 14.30 16.00 Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut Deltagere: Jan Tønnesvang, Mimi Mehlsen, Helle Spindler, Carsten Dalsager, Torsten Kolind, Anette Christensen,

Læs mere

Fællesmøde for FAMU og FSU ARTS 14. marts 2017

Fællesmøde for FAMU og FSU ARTS 14. marts 2017 Fællesmøde for FAMU og FSU ARTS 14. marts 2017 Møde den 14. marts 2017 kl. 13.00-15.00, mødelokale 1431-021. Videolink 1431-023. Deltagere Dekan Johnny Laursen, formand (FAMU-FSU) AMR Hans-Peter Degn,

Læs mere

Der orienteres om beslutning om fælles, tværgående temaer samt den videre proces ifm. den psykiske APV.

Der orienteres om beslutning om fælles, tværgående temaer samt den videre proces ifm. den psykiske APV. AARHUS Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 13. juni 2016, kl. 10.00-11.30 Sted: HR, Jens Baggesens Vej 51, Bygning 5221, lokale 012 Dagsorden Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen;

Læs mere

Møde den: 19. december 2016 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere:

Møde den: 19. december 2016 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere: AARHUS Møde den: 19. december 2016 kl. 9.00-11.00 Mødelokale: Kristians kontor (videolink 1445215) Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Annette Graae, Ditte Jessing, Gitte

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Dagsorden

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Dagsorden ST FAMU møde den: 14.11.2013 kl. 13.00 15.00 AU Aarhus, Fysik, Bygning 1520, Ny Munkegade 120; Mødelokale 1520-732 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian Nielsen (dekan), Jørgen B. Jespersen(daglig

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 14. september 2015 kl. 13.00-14.00 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Ekstraordinært møde i Samarbejdsudvalg og Arbejdsmiljøudvalg, Administrationscenter

Læs mere

6. Orientering om Psykisk APV (10 min.) Der orienteres om status på forberedelse af den kommende psykiske APV. APVtidsplan er vedlagt.

6. Orientering om Psykisk APV (10 min.) Der orienteres om status på forberedelse af den kommende psykiske APV. APVtidsplan er vedlagt. AARHUS UNIVERSITET Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 8. februar 2016, kl. 10.00-11.30 Sted: AU HR, Jens Baggesens Vej 51, Bygning 5221, lokale 012 Dagsorden Deltagere: Arnold Boon;

Læs mere

Fraværende: Lizzie Melby Jespersen; Kirsten Heinrichson; Erik Steen Kristensen; Niels Halberg

Fraværende: Lizzie Melby Jespersen; Kirsten Heinrichson; Erik Steen Kristensen; Niels Halberg Møde den: 23. februar 2015 kl. 10.00-11.30 Videolink: Videolinkrum (5) Flakkebjerg og mødelokale PV22 Foulum AGRO LAMU-møde Referat Til stede: Karen Eberhardt Henriksen; Jørgen Eriksen; Palle Jørgensen;

Læs mere

Procesbeskrivelse for adgange og aftaler på ST

Procesbeskrivelse for adgange og aftaler på ST Procesbeskrivelse for adgange og aftaler på ST Implementeres fra 1. april 2019. Alle dokumenter vedr. adgange og aftaler i forbindelse med ansættelse hos ST journaliseres på sagsgruppe 22493, Adgange og

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. 1. Arbejdsmiljøstatistik og sygefraværsstatistik Ø&B

Referat AARHUS UNIVERSITET. 1. Arbejdsmiljøstatistik og sygefraværsstatistik Ø&B Side 1/5 Mødedato: 23. november 2017, kl. 09.00 10.30 Mødested: Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 Mødeemne: LAMU Økonomi og Bygninger Deltagere: Afbud: Niels Jørgen Rasmussen, Esther S. T. Henriksen,

Læs mere

Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille Christiansen, Signe Osbahr (referent)

Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille Christiansen, Signe Osbahr (referent) AARHUS UNIVERSITET Møde den: 14. juni 2018 kl. 13.00-14.30 Mødelokale: Kristians kontor Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. ST FAMU møde den: 30.08.2012 kl. 10-12 Bygning 1431 Lokale 021-023

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. ST FAMU møde den: 30.08.2012 kl. 10-12 Bygning 1431 Lokale 021-023 ST FAMU møde den: 30.08.2012 kl. 10-12 Bygning 1431 Lokale 021-023 REFERAT Til stede: Udvalget: Ledelsesrep.: Brian Bech Nielsen dekan for ST, Ib Johansen (Kemi), Morten Dam Rasmussen (Ingeniørvidenskab),

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø, Odense - Juni 2013

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø, Odense - Juni 2013 Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø, Odense - Juni 2013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Økonomi og Planlægning, Odense - Juni 2013

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Økonomi og Planlægning, Odense - Juni 2013 Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Økonomi og Planlægning, Odense - Juni 2013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Økonomi

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat (er forhåndsgodkendt) 3. AU HR Team Arbejdsmiljø nye ansvarsfordelinger

1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat (er forhåndsgodkendt) 3. AU HR Team Arbejdsmiljø nye ansvarsfordelinger ST FAMU møde den: 26.9.2014 kl. 11.00 12.30 AU Aarhus, Nordre Ringgade 1 Mødelokale 1431-021 og 1431-023 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian Nielsen (dekan), Jørgen Brøchner Jespersen (daglig

Læs mere

2. Kl : Opfølgning på ASU-mødet den 24. september 2015 Side 1/4

2. Kl : Opfølgning på ASU-mødet den 24. september 2015 Side 1/4 AARHUS UNIVERSITET Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Ordinært møde den 1. december, kl. 13.-15. Nordre Ringgade 1, 8 Aarhus C Bygning 1431, lokale 21 + 23 ASU-sekretariatet Lizzi Edlich

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Lungemedicinsk Afdeling J, Odense - Juni 2013

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Lungemedicinsk Afdeling J, Odense - Juni 2013 Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Lungemedicinsk Afdeling J, Odense - Juni 2013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Lungemedicinsk Afdeling J, OUH,

Læs mere

Årshjul for møder i FAMU FSU ARTS 2018 O = Orienteringspunkt, D = Drøftelsespunkt

Årshjul for møder i FAMU FSU ARTS 2018 O = Orienteringspunkt, D = Drøftelsespunkt Bilag 1 Årshjul for møder i FAMU FSU ARTS 2018 O = Orienteringspunkt, D = Drøftelsespunkt Q1 Torsdag den 15. marts kl. 13.00-15.00 Konstituerende møde Faste punkter God omgangstone (D) APV-Status (D) Orientering

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Økonomi og Planlægning

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Økonomi og Planlægning Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Økonomi og Planlægning Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse halvår Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse halvår Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 2013 1. halvår Personale / HR 1 1. Indledning Arbejdsmiljøopgørelsen udarbejdes hvert kvartal og indeholder en status over de arbejdsulykker, der er anmeldt og registreret, samt en

Læs mere

Afbud: Per H. Christensen, Niels Relsted, Dorete W. Jensen, Mads Kristian Warming

Afbud: Per H. Christensen, Niels Relsted, Dorete W. Jensen, Mads Kristian Warming Møde den: 29. maj 2017, kl. 13-15 Nordre Ringgade 1, bygn. 1431-015 Møde i HAMU Referat Deltagere: Brian Bech Nielsen (BBN), Arnold Boon (AB), Marianne Hokland (MH), Jørgen B. Jespersen (JBJ), Anja Zimmerdahl

Læs mere