Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune"

Transkript

1 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 254 af 20. marts Indsatsens lovgrundlag Den sociale behandling af stofmisbrug sker i henhold til Servicelovens (SSL) 101. Den lægelige behandling af stofmisbrug sker i henhold til Sundhedsloven 142. Opgaver, der udføres på stofmisbrugsområdet Social behandling, rådgivning og vejledning af personer med stofproblemer Lægelig behandling (substitutionsmedicin, forebyggende hepatitisbehandling, vejledning om prævention samt evt. henvisning til andet lægeligt tilbud, mv.) Rådgivning og behandling til familie og pårørende Tværsektorielt samarbejde i enkeltsager Rådgivning/vejledning/undervisning til eksterne samarbejdspartnere i offentligt og privat regi Målgruppen Primær målgruppe Borgere bosiddende i Vordingborg kommune, der er i risiko for at udvikle eller har udviklet en afhængighed af stoffer Sekundær målgruppe Familie og pårørende Borgere fra andre kommuner med betalingstilsagn, herunder borgere under fritvalgsordning Samarbejdspartnere Mål for indsatsen Overordnet mål: Ophør, reduktion eller stabilisering af stofmisbrug Delmål: Skabe motivation for forandring Skadesreduktion Øget livskvalitet fysisk, psykisk og socialt 1

2 Organisatorisk struktur Center for Rusmidler (CfR) varetager Vordingborg Kommunes misbrugsbehandling. CfR er både myndighed og udfører, hvilket medfører kompetence til både at bevillige samt udføre behandling. CfR er organisatorisk placeret under Afdelingen for Sundhed og refererer til Sundheds- og Psykiatriudvalget. Center for Rusmidler er opdelt i fire afdelinger: Alkoholafdelingen Vordingborg og Stege Stofafdelingen Vordingborg Ungeafdelingen Vordingborg Huset Ørslev Ørslev Behandlingstilbud Se Center for Rusmidlers ambulante behandlingstilbud (bilag 1) Dag- og døgnbehandling, herunder dagbehandling i Huset Ørslev sker efter visitation Behandlingsintensitet Ambulant behandlingsintensitet - intensitet, hvor der leveres en ydelse 2 til 8 gange om måneden. Der skal minimum være tale om en ydelse hver 14. dag før at der er tale om ambulant behandling Dagbehandlingsintensitet - intensitet, hvor der leveres en ydelse 3 til 5 gange om ugen Døgnbehandlingsintensitet - intensitet, hvor der leveres en ydelse hver dag, og hvor ydelsen inkluderer overnatning Visitationsprocedure Ved henvendelse foretages inden for 14 dage en udredning (social, fysisk, psykisk, misbrug m.m.) og en lægelig vurdering. Disse danner sammen med borgerens mål grundlag for en behandlingsplan og et behandlingstilbud i ambulant regi. Hvis det ambulante tilbud vurderes ikke at være tilstrækkeligt i henhold til borgerens mål, kan dageller døgntilbud søges via CfR s visitationsmyndighed. Ansøgning udarbejdes i et samarbejde mellem borger og stofbehandler. CfR er myndighed på misbrugsområdet, hvorfor der ikke kræves forudgående visitation eller henvisning til CfR. Der arbejdes altid ud fra mindsteindgrebs-princippet, hvilket betyder, at de mindst indgribende foranstaltninger, der vurderes at være tilstrækkelige, skal anvendes. 2

3 Behandlingsgaranti Der er i såvel Servicelovens 101 stk. 2 som i Sundhedslovens 142 en behandlingsgaranti på 14 dage. Der tilbydes en lægesamtale og udarbejdedes en behandlingsplan inden for behandlingsgarantien. Vederlagsfrihed og muligheden for frit valg Misbrugsbehandling til borgere i Vordingborg Kommune er vederlagsfrit. Der er egenbetaling på visse sideydelser, se afsnittet Betaling. I henhold til Servicelovens 101 stk. 4 kan en person, der er visiteret til behandling, vælge at blive behandlet i et andet offentligt eller privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til. Fra 1. januar 2015 gives i henhold til Sundhedslovens 142 stk. 7 en tilsvarende mulighed for borgere, der er visiteret til medicinsk behandling. Misbrugeres hjemmeboende børn under 18 år Der samarbejdets løbende med Afdelingen for Børn og Familie i sager hvor misbrugere har hjemmeboende børn under 18 år. Samarbejdet sker i henhold til samtykkeerklæring. Opstår der tvivl om et barns trivsel fremsendes bekymringsbrev i henhold til Servicelovens kapitel 27. Mål og behandlingsplaner Ved indskrivning i CfR udarbejdes mål for behandling, som danner grundlag for en behandlingsplan. Dette sker i samarbejde med borgeren. Det tilstræbes at behandlingsplanen koordineres med øvrige aktører. Opfølgning og justering af behandlingsplan sker løbende sammen med borger og minimum hver 6. måned. Handleplaner I det omfang en indskreven borgers interesser varetages af flere forvaltninger kan udarbejdes en fælles handleplan. Ansvaret for udarbejdelse og opfølgning af handleplanen ligger hos den forvaltning, der er hovedaktør i borgerens sag. Opfølgning efter afslutning af behandling Ved udskrivning af borgere der afslutter deres behandling med status færdigbehandlet, udskrevet til andet tilbud, udskrevet til hospital eller med anden årsag som årsag til afslutning af behandling sker en opfølgning af behandlingsplanen senest en måned fra udskrivningsdato og igen efter 6 måneder. Måltal for indsatsen 50 procent af de borgere, der har ophør som mål ved afslutning af behandlingen, er fortsat stoffri efter 1 og 6 måneder. 50 procent af de borgere, der har reduktion som mål ved afslutning af behandlingen, er fortsat reducerede efter 1 og 6 måneder. Maksimalt 30 procent af de borgere, der har afsluttet deres misbrugsbehandling som stoffrie eller reducerede, vender tilbage til stofmisbrugsbehandling inden for 12 måneder. Brugerinddragelse Brugerinddragelse sikres overordnet gennem det etablerede Brugerråd og månedlige Brugermøder. 3

4 Borgerne inddrages i tilrettelæggelsen af egen stofbehandling bl.a. gennem udarbejdelse af behandlingsplan. Stofbehandlingen sker altid i et tæt samarbejde med borgeren. Betaling for behandling, medicin, kost, logi m.v. Behandling og substitutionsmedicin er vederlagsfri. Eventuelle udgifter til støttemedicin og transport dækkes af borgeren. Ved evt. visitation til dag- og døgnophold beregnes en egenbetaling for kost og logi. Sagsbehandling Center for Rusmidler har notatpligt jævnfør de forvaltningsretslige regler. En borger har ret til aktindsigt i egen sag. Der forsøges altid indhentet samtykke til evt. samarbejde med andre aktører. Klageadgang I de tilfælde, hvor CfR afslår et ansøgt tilbud, meddeles afgørelsen skriftligt vedlagt klagevejledning. Vedr. social behandling: Klager over afgørelser truffet af CfR skal indgives til CfR inden for 4 uger efter modtagelse af afgørelsen. CfR revurderer sagen. Fastholdes afgørelsen helt eller delvist, vil klagen blive videresendt til den Sociale Ankestyrelse. Center for Rusmidler Rådhustorvet 17, 1. sal 4760 Vordingborg Vedr. sundhedsfaglig behandling: Der kan klages over det arbejde, som personer indenfor sundhedsvæsenet udfører. Klagen skal sendes direkte til: Patientombuddet Frederiksborggade 15, 2. sal 1360 København K Faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling Stofmisbrugsbehandlingen udføres og varetages af fagligt kvalificeret personale. Personalet er uddannet indenfor det sociale- og sundhedsfaglige område og har specialviden indenfor stofmisbrugsområdet. Den lægefaglige behandling varetages af CfR s lægekonsulent. Der foregår løbende videreuddannelse af personale. Monitorering af indsatsen Ved alle indskrivninger af borgere i stofbehandling kortlægges sociale, psykiske og fysiske forhold i form af ASI (Addiction Severity Inde) til DanRIS. Alle indskrevne borgere i stofbehandling indberettes og registreres til den nationale stofmisbrugsdatabase SMDB Borgere i stofbehandling screenes ad hoc for psykisk sygdom 4

5 Den fremtidige indsats Behandlingsarbejdet følges og udvikles løbende for at implementere ny viden, centrale anbefalinger og ny lovgivning. Kvalitetskrav til døgnbehandling Der anvendes udelukkende tilbud, der i henhold til Tilbudsportalen er godkendt af Socialtilsynet som døgnbehandlingstilbud i henhold til servicelovens 101. Det forlanges, at behandling af stofmisbrug er behandlingsstedets kerneydelse, og at tilbuddet arbejder ud fra en anerkendt social metode. Tilbuddet skal matche behandlingsbehovet hvad angår målgruppe, personaleforhold, fysiske forhold, pris mv. Revision af kvalitetsstandarden Denne kvalitetsstandard revideres hvert andet år. Der forventes en lovændring om anonym stofmisbrugsbehandling, som vil kræve en revision af kvalitetsstandarten i efteråret Ved fremtidige 2 årlige revisioner inddrages repræsentanter for stofmisbrugerne samt eventuelle pårørende. 5

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune.

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. 101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social

Læs mere

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 J. nr. 29.09.00P22 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Organisering

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 21.11.2012 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden Nedenstående indeholder en samlet information til borgerne om de ydelser, der tilbydes, hvis de ønsker behandling

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har siden den 1.1.2007 haft myndighedsopgaven på misbrugsområdet. Nedenstående kvalitetsstandarder er udarbejdet

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Ambulant alkoholbehandling kan foregå anonymt, undtaget ved medicinsk behandling.

Ambulant alkoholbehandling kan foregå anonymt, undtaget ved medicinsk behandling. 24.09.12 Kvalitetsstandard for rådgivning og alkoholbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Sundhed 141at tilbyde behandling af alkoholmisbrug hos voksne borgere

Læs mere

Alkoholmisbrugsbehandling

Alkoholmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling 101 og Alkoholmisbrugsbehandling 141 2015 2 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling SEL 101 og alkoholmisbrugsbehandling SL 141 Lovgrundlag Lov om social service 101 om behandling

Læs mere

Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang

Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indhold 1. Introduktion til Stofmisbrugsdatabasen... 3 1.1 Registre... 4

Læs mere