Indledning. Kapitel 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning. Kapitel 1"

Transkript

1

2 Kapitel 1 Side 2 Indledning Baggrund Der har i 2010 været stor fokus på retspsykiatrien. Særligt har absenteringer fra de retspsykiatriske afdelinger tiltrukket sig mediernes og politikernes opmærksomhed. Centralt i diskussionen om rømninger har stået retspsykiatriens dobbelte opgave med på den ene side at sikre samfundet mod ny kriminalitet og på den anden side at sikre tilstrækkelig og kvalificeret psykiatrisk behandling til de foranstaltningsdømte patienter. De mange absenteringer har medført forskellige initiativer. Regionerne foretog i april-maj 2010 et sikkerhedstjek, hvor både de fysiske rammer og de konkrete sikkerhedsprocedurer blev gennemgået. Sikkerhedstjekket har flere steder afstedkommet, at der er iværksat tiltag med henblik på at højne sikkerheden. Det drejer sig konkret om indkøb af nye og højere hegn, udskiftning af brudsikkert glas med panserglas, nye låsesystemer o.lign. De konkrete rømninger er ikke den eneste udfordring i retspsykiatrien. F.eks. har Sundhedsstyrelsen gennem de senere år kortlagt en række udvalgte og uhensigtsmæssige patientforløb 1. I Beretninger om undersøgelse af psykisk syges kriminelle forløb - de såkaldte Havarirapporter konkluderer Sundhedsstyrelsen bl.a., at regionerne og kommunerne i de udvalgte sager svigter deres myndighedsansvar og forsømmer at sikre sammenhæng i sektorovergangene. En mulig konsekvens er, at de psykisk syge begår kriminalitet. Herudover har antallet af personer, der idømmes en psykiatrisk særforanstaltning været i voldsom vækst gennem de senere år. Helt nye tal fra regionerne viser, at antallet af retspsykiatriske patienter er 4-doblet fra 654 i 1990 til i Udviklingen har afstedkommet en betydelig faglig og kapacitetsmæssig udbygning af de retspsykiatriske special- 1 Sundhedsstyrelsen udarbejder som led i Lov om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig kriminalitet årligt en såkaldt Havarirapport. Loven udløb medio 2010.

3 funktioner. Hovedparten af de retspsykiatriske patienter behandles dog fagligt og sikkerhedsmæssigt fuldt tilstrækkeligt i hovedfunktion, hvilket også fremadrettet vil være billedet. Det skal i den sammenhæng påpeges, at danske evalueringsresultater peger på, at færre psykisk syge kriminelle begår ny kriminalitet efter foranstaltningens ophør sammenlignet med fængselsafsonere. Side 3 Derfor melder der sig spørgsmål om, hvorledes den store vækst i antallet af retspsykiatriske patienter kan standses, og hvordan kvaliteten i den retspsykiatriske behandlingsopgave kan løftes, uden at det sker på bekostning af de mange psykiatriske patienter uden retslige foranstaltninger. Samtidig er det væsentligt at få belyst årsagerne til den store vækst i antallet af retspsykiatriske patienter - herunder ikke mindst at få set på, hvilke tiltag, der kan bidrage til at forebygge både psykisk sygdom og at psykisk syge begår kriminalitet. Forebyggelsesaspektet rækker derfor langt ud over både retspsykiatrien og psykiatrien i øvrigt. Et oplagt område, som en seriøs drøftelse af retspsykiatrien nødvendigvis må berøre, er de retspsykiatriske patienters misbrug, og den betydning misbrug dels har for behandlingsmiljøet og -mulighederne inde på de retspsykiatriske afdelinger, og dels har for patienternes tilbøjelighed til fortsat at begå kriminalitet. Misbrug er både stærkt medvirkende til at fastholde patienterne i kriminalitet, ligesom misbrug meget ofte direkte modvirker behandlingsresultaterne. Det samlede billede er derfor, at retspsykiatrien står overfor nogle betydelige udfordringer af både kvalitativ og kvantitativ karakter, som nødvendiggør en stillingtagen til, om vi i dag har de rette rammer at praktisere retspsykiatri indenfor. Rammerne omhandler både lovgivningen på området, arbejdsdelingen mellem de psykiatriske hovedfunktioner og regionsfunktioner, retspsykiatriens fysiske rammer og samarbejdet med politi, domstole, kriminalforsorg og kommuner. Regionerne efterlyser en diskussion af, i hvilken retning retspsykiatrien skal bevæge sig fremover for at kunne løse den komplekse opgave med at levere relevant behandling af høj faglig kvalitet på den ene side og tilfredsstille samfundets behov for tryghed på den anden side. Kommissorium

4 Set i det lys besluttede Danske Regioner at gennemføre et hurtigt udredningsarbejde af de problemer og udfordringer, som retspsykiatrien står overfor. For at involvere alle parter, der er i berøring med de retspsykiatriske patienter både forud for, og i forbindelse med domfældelsen, under selve behandlingen og i de mere langsigtede sociale rehabiliteringstiltag har regionerne, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Justitsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Kriminalforsorgen, KL og brugerne/de pårørende ved Det Sociale Netværk været inddraget i udvalgsarbejdet. Side 4 Justitsministeriet og Direktoratet for Kriminalforsorgen har deltaget i udvalgets møder navnlig med henblik på at bidrage med vejledning omkring sikkerhedsmæssige spørgsmål. Justitsministeriet forholder sig således som udgangspunkt ikke til rapportens beskrivelser, vurderinger eller anbefalinger. Justitsministeriet har dog forholdt sig til afsnittet om det hensigtsmæssige behandlingsforløb før og efter dom (rapporten side 48-53), og Direktoratet for Kriminalforsorgen har forholdt sig til afsnittet om tilsyn (rapporten side 54-55). Udvalgets opgave i henhold til kommissoriet omfatter: at kortlægge udviklingen i kapacitet og patientsammensætning at beskrive behandlingsindsatsen og det eksisterende sikkerhedsniveau at se på samarbejdet om behandlingen af de retspsykiatriske patienter at redegøre for de faglige udfordringer i retspsykiatrien at vurdere den eksisterende lovgivning og behovet for ændringer at fremsætte forslag til, hvordan de faglige og sikkerhedsmæssige udfordringer bedst løses fremadrettet. Udvalgets beskrivelse af sikkerhedsniveauet i retspsykiatrien kan indeholde en vurdering af de bygningsmæssige rammer, de sikkerhedsmæssige procedurer, personalets kvalifikationer m.v. Udvalget kan i sit arbejde inddrage erfaringer på området fra lande, vi normalt sammenligner os med. Udvalget har afholdt fem møder i perioden september 2010 til januar 2011.

5 I et forsøg på at brede grundlaget for debatten om retspsykiatrien ud har udvalget som led i udredningsarbejdet afholdt møde med Dansk Psykiatrisk Selskab med henblik på at inddrage selskabets synspunkter. Disse vil indgå i fremstillingen. Side 5 Herudover har Danske Regioner som bistand for sekretariatet bedt DSI Institut for Sundhedsvæsen om at belyse en række centrale udviklingstendenser i retspsykiatrien. DSI s undersøgelser samt relevante pointer er inddraget i udvalgsarbejdet, ligesom DSI s undersøgelse vedlægges som bilag til udvalgets rapport.

6 Udvalgets repræsentanter Sundheds- og Socialpolitisk direktør Lone Christiansen (formand), Danske Regioner Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstaden Vicedirektør Søren Bredkjær, Region Sjælland Ledende overlæge Peter Fristed, Region Syddanmark Oversygeplejerske Isabel Gindeberg, Region Syddanmark Cheflæge Per Jørgensen, Region Midtjylland Psykiatridirektør Per Lund Sørensen, Region Nordjylland Side 6 Specialkonsulent Susanne Beck Petersen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Fuldmægtig Cecilie Maarbjerg Qvist, Justitsministeriet Konsulent Frank Mathiesen, Justitsministeriet Overlæge Marianne Jespersen, Sundhedsstyrelsen Souschef Tove Vedige Brøchner, Direktoratet for Kriminalforsorgen Sikkerhedskonsulent Bente Munksø Volkers, Direktoratet for Kriminalforsorgen Konsulent Elsebeth Hytten, Københavns Kommune Socialforvaltningen/KL Landsformand Knud Kristensen, Landsforeningen Sind/Det Sociale Netværk Udviklingskonsulent Karl Bach Jensen, LAP Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere/ Det Sociale Netværk Sekretariat Kontorchef Tommy Kjelsgaard, Danske Regioner Chefrådgiver Mikkel Lambach, Danske Regioner Seniorkonsulent Christina Carlsen, Danske Regioner Juridisk konsulent Birgitte Bidstrup Stokholm, Danske Regioner

7 Side 7

8 Kapitel 2 Side 8 Resumé Den retspsykiatriske disciplin er opstået som svar på en samfundsnorm om, at mennesker som har været sindssyge i gerningsøjeblikket ikke skal straffes for den kriminelle gerning med fængsel, men skal sikres behandling. Opgaven har fra begyndelsen været tæt knyttet til etiske overvejelser og samfundets normer for anstændig behandling af det enkelte menneske, psykisk sygdom og kriminalitet samt tryghed til det omgivende samfund. Det medfører jævnligt diskussion om retspsykiatriens mål og midler. I første halvår af 2010 var der en række absenteringer fra de retspsykiatriske afdelinger, heraf nogle få med alvorlige konsekvenser. Det fik Danske Regioner til at igangsætte en hurtig udredning af de udfordringer, retspsykiatrien står overfor. Arbejdet skulle munde ud i nogle anbefalinger, der øger kvaliteten i behandling og sikkerheden begge elementer har betydning for forebyggelsen af absenteringer. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Justitsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Kriminalforsorgen, KL og Det Sociale Netværk har deltaget i udvalgsarbejdet. Arbejdet er gennemført i perioden september 2010 til januar Fakta om retspsykiatriske patienter og behandlingskapaciteten Retspsykiatriske patienter behandles i både specialiseret regionsfunktion og i hovedfunktion. I rapporten er der derfor indsamlet informationer om retspsykiatriske patienter i den samlede psykiatri. Der er gennemført to nye undersøgelser: En dataindsamling i form af en tværsnitsundersøgelse (november 2010). En litteraturgennemgang og interviewundersøgelse af de overordnede linjer i den udvikling, som retspsykiatrien gennemgår disse år (Dansk Sundhedsinstitut, december 2010).

9 Antallet af retspsykiatriske patienter er 4-doblet på 20 år fra 654 i 1990 til i pct. af den kriminalitet der bliver begået er voldsforbrydelser. Det er især vold mod offentlige personer, der stiger, herunder særligt den mindre alvorlige. Volden mod almindelige borgere er lille og stort set uændret siden Retspsykiatriske patienter har halvt så høj recidiv som fængselsafsonere. Side 9 Billedet af den retspsykiatriske patient har ikke ændret sig meget over årene. Det er overvejende mænd i aldersgruppen år, der er ramt af en skizofrenilidelse. Personalet oplever imidlertid, at patientgruppen har ændret sig på nogle andre parametre. Patienterne er blevet mindre autoritetstro, de er mere marginaliserede inden de indlægges og som følge heraf opleves nogle steder stigende adfærdsmæssige problemer på afdelingerne. Medvirkende hertil er et betydeligt misbrug af stoffer og alkohol. Således har 50 pct. et diagnosticeret misbrug. Langt de fleste patienter med en retslig foranstaltning behandles ambulant (80 pct.). Patienter med en anbringelsesdom og patienter med en behandlingsdom, som vurderes som værende komplekse, behandles som hovedregel på en af landets otte specialiserede retspsykiatriske afdelinger. Siden 2007 er antallet af retspsykiatriske sengepladser steget fra 223 til 331. Udvalget anbefaler, at regionerne med afsæt i de af Sundhedsstyrelsen udpegede regionsfunktioner styrker og understøtter hovedfunktionernes retspsykiatriske behandlingsarbejde. Den retspsykiatriske behandling er i hastig vækst både i patientvolumen og behandlingskapacitet. Det betyder, at der er behov for at følge kvaliteten og området tæt. Udvalget anbefaler, at regionerne etablerer én klinisk kvalitetsdatabase indenfor det retspsykiatriske område, aftaler en ensartet praksis for kodning og indberetning af retslige forhold i Landspatientregisteret samt at absenteringer registreres ensartet og opgøres årligt.

10 Der er nogle åbenlyse mangler i vores viden, som gør det vanskeligt at give klare svar på nogle af de udfordringer retspsykiatrien står over for, herunder hvilke initiativer der bedst forebygger kriminalitet blandt psykiatriske patienter og hvorfor patienterne absenterer. Side 10 Udvalget anbefaler, at der nationalt og regionalt prioriteres midler til analyser og forskning i sindslidendes kriminalitet, domstolenes praksis samt forskning i kriminalitetsforebyggende tiltag. Dilemmaet god behandling og høj sikkerhed Der har indenfor de seneste 20 år udviklet sig en specialisering af den retspsykiatriske indsats. Der er en gradvis forskydning af fokus fra psykiatrisk behandling af komplekse patienter til en stigende opmærksomhed på patienternes kriminalitet og de retslige aspekter. Retspsykiatrien befinder sig i endnu højere grad end tidligere i spændingsfeltet mellem fængsel og hospital, mellem jura og medicin. Udfordringen er at sikre behandling af høj kvalitet for retspsykiatriske patienter ambulant, som under indlæggelse samt den nødvendige sikkerhed mod absentering. Øget sikkerhed på de retspsykiatriske afdelinger Antallet af absenteringer var fra november 2009 til november 2010 på 142. Heraf absenterede 122 fra en lukket afdeling. De 122 fordeler sig på 39 rømninger, 35 undvigelser og 48 udeblivelser. Undvigelser og udeblivelser omhandler situationer, hvor patienterne stikker af fra ledsagende personale eller udebliver fra udgang. Det betyder, at patienterne er et sted i deres behandlingsforløb, hvor de er velbehandlede, og som følge heraf har opnået frihedsgrader. Det understøttes af, at patienterne i gennemsnit har været indlagt i 464 dage, inden de absenterer. Rømninger derimod er kendetegnet ved, at patienterne stikker af fra lukkede afsnit, og bryder ud på tidspunkter, hvor patienten ikke er tildelt nogen frihedsgrader. Det er især i forhold til de 39 rømninger, at der kan være en potentiel fare for det omkringliggende samfund. Sikkerhed handler derfor ikke alene om fysisk at vanskeliggøre og forhindre absenteringer (statisk sikkerhed), men også om at forebygge risikoen og motivationen herfor, ved etablering af gode relationer mellem behandlere og patienter, rehabilitering og opbygning af gensidige tillidsforhold (dynamisk sikkerhed).

11 Der er identificeret en række udfordringer i forhold til sikkerhed, delvist betinget af den ældre bygningsmasse og de begrænsninger bygningsmassen rummer og som varierer i omfang og styrke mellem regionerne. I forhold til den statiske sikkerhed peges der på manglende mulighed for at indtænke sikkerhed i materialevalg; logistik og indretning; manglende overskuelighed; transparens og rummelighed; vanskeligheder i forhold til adgangen til udearealer, og vanskeligheder med at forhindre indførelse af stoffer samt manglende mulighed for graduere sikkerhedsniveauet. I forhold til den dynamiske sikkerhed peges på manglende eller begrænsede faciliteter til aktivering, motion og beskæftigelse af patienterne. Side 11 Den statiske sikkerhed har først og fremmest til formål at sikre de retspsykiatriske afdelinger mod absenteringer, at sikre personalet og at reducere eller forhindre tilstedeværelsen af stoffer på afdelingerne ved at vanskeliggøre indkastning og indsmugling. Udvalget anbefaler, at regionerne formulerer standardiserede sikkerhedskrav for de retspsykiatriske afdelinger, med bistand fra Kriminalforsorgen og eventuelt andre relevante aktører. De standardiserede sikkerhedskrav kunne eksempelvis relatere sig til perimetersikring og den eksterne sikkerhed såsom hegn, sluser, sikkerhedszoner, udstyrsstandarder m.v. og udarbejdelse af tjeklister. Udvalget anbefaler, at regionerne foretager en bygningsmæssig gennemgang af de retspsykiatriske afdelinger og af sikkerhedsprocedurer og arbejdsgange, med henblik på løbende at vurdere, hvordan sikkerheden kan optimeres og med henblik på opfyldelse af kravene til standardisering. Udvalget anbefaler, at der i tilfælde af absenteringer gennemføres audits, så omstændighederne omkring absenteringen bruges til læring med henblik på at undgå lignende hændelser. Udvalget anbefaler, at vidensopsamling om byggeri i retspsykiatrien, herunder identificering af bedste praksis natio-

12 nalt og eventuelt internationalt, indgår i regionernes projekt vedr. systematisk viden-deling om sygehusbyggeri. Side 12 Regionerne har gennem 2010 forbedret sikkerheden på de retspsykiatriske afdelinger. På den lidt længere bane igangsættes nyt retspsykiatrisk byggeri i Region Sjælland (Slagelse), Region Hovedstaden (Skt. Hans i Roskilde) og Region Syddanmark (Middelfart). Til trods herfor er der fortsat sikkerhedsmæssige udfordringer knyttet til den ældre bygningsmasse. Udvalget anbefaler, at der levnes økonomisk råderum til, at forbedringer af de retspsykiatriske bygninger kan realiseres. De retspsykiatriske afdelinger skal kontinuerligt kunne håndtere og rumme de særligt komplekse og flugttruede patienter. Det afføder et behov for et højere sikkerhedsniveau i kortere eller længere perioder. Udvalget anbefaler, at regionerne etablerer en graduering af sikkerheden på de retspsykiatriske afdelinger. Gennem et gradueret sikkerhedsniveau sikres, at patienterne fortsat kan behandles af det samme personale, og at man undgår uhensigtsmæssige flytninger af patienter til andre afdelinger. Muligheden for et gradueret sikkerhedsniveau forventes endvidere at kunne imødekomme de særlige problemstillinger, der knytter sig til gruppen af varetægtssurrogatanbragte, og behovet for etablering af et højt sikkerhedsniveau for denne målgruppe. Den dynamiske sikkerhed handler om forholdet og interaktionen mellem patienter og personale, mulighederne for adspredelse og deltagelse i meningsfyldte aktiviteter og beskæftigelse for patienterne, personalets kompetencer m.v. Den manglende bevægelsesfrihed, kombineret med lange indlæggelsesforløb betyder, at muligheden for at deltage i meningsfyldte og varierende aktiviteter er afgørende. I forbindelse med absenteringer er det endvidere velkendt, at patienternes motivation for at flygte stiger, hvis patienterne ikke oplever en adspredelse i hverdagen og skift i miljøer. Aktivitets- og beskæftigelses-

13 muligheder er endvidere en vigtig del af patienternes rehabilitering og deres forberedelse til at kunne begå sig, når de udskrives. Side 13 Udvalget anbefaler, at etablering af aktivitets- og beskæftigelsesmuligheder for de retspsykiatriske patienter prioriteres, herunder eksempelvis motionsrum, træningskøkken, undervisningslokaler, fysio- og ergoterapi, udendørs aktiviteter m.v. Et andet væsentligt aspekt i forhold til behandlingseffekt og forebyggelse af konflikter og udadreagerende adfærd, er tilstedeværelsen af de rigtige kompetencer og uddannelse af personalet. Der er generelt sket en udvikling indenfor retspsykiatrien fra kontrol og straftænkning mod en større åbenhed overfor den enkelte patient og dennes individuelle behov. Det fremhæves, at en del af forklaringen herpå er introduktionen af eksempelvis kognitiv behandling og motivationsarbejde, men også et fokus på konflikthåndtering og konfliktsamtaler i efteruddannelsesregi. Det har haft en positiv indflydelse på relationen mellem patient og behandler og dermed også på sikkerhedsniveauet. Det er udvalgets vurdering, at der er behov for et mere ensartet og standardiseret efteruddannelsestilbud til personalet. Udvalget anbefaler derfor, at regionerne etablerer et fælles efteruddannelsestilbud for det retspsykiatriske personale, med henblik på at sikre at personalet har de rette kompetencer og redskaber til varetagelse af den retspsykiatriske behandling. Udvalget anbefaler, at der samles op på regionernes anvendelse af risikovurderinger af uhensigtsmæssig adfærd og at der igangsættes et arbejde med at udvikle værktøjer til at vurdere rømningsfare. Udvalget anbefaler, at regionerne formulerer retningslinjer for, hvornår vold og trusler om vold mod personalet skal anmeldes. Den retspsykiatriske behandlingsindsat Set i lyset af den betydelige vækst i antallet af retspsykiatriske patienter er det nødvendigt, at rette fokus mod forebyggelse af psykisk sygdom.

14 Personer med skizofreni udgør 55 pct. af alle retspsykiatriske patienter. Til sammenligning har kun ca. 20 pct. af alle psykiatriske patienter diagnosen skizofreni. Side 14 Udvalget anbefaler, at den forebyggende indsats målrettet mod personer med skizofreni styrkes gennem en fortsat udbygning af de opsøgende psykoseteams OP-teams og OPUS (opsøgende psykoseteams for unge med debuterende skizofreni) og gennem udbygning af tilgængelige kommunale socialpsykiatriske tilbud. Udvalget anbefaler, at regionerne styrker den opsøgende, forebyggende og vedligeholdende indsats gennem fortsat udbygning og etablering af opsøgende retspsykiatriske teams for de mest ustabile og recidivtruede patienter. Udrednings- og behandlingsindsatsen overfor misbrug blandt retspsykiatriske patienter skal styrkes - både under indlæggelse og i forbindelse med ambulante forløb. Det forhold, at halvdelen af alle retspsykiatriske patienter har et diagnosticeret misbrug, viser at problemet er stort og de samfundsmæssige omkostninger betydelige. Udvalget anbefaler, at der foretages en regelmæssig vurdering og udredning af de indlagte retspsykiatriske patienters misbrug. Misbrug har en række negative konsekvenser. Den enkelte patient bliver typisk psykisk dårligere og udviser ofte en uhensigtsmæssig adfærd, hvilket påvirker både medpatienter og personalet. Når der er patienter med misbrug på en afdeling bliver miljøet ofte mere råt. Der kommer flere konflikter patienterne imellem, de skylder hinanden penge, og patienter uden udgang prøver at presse patienter med udgang til at tage stoffer med ind på afdelingen. Kampen mod stoffer fylder meget i afdelingernes daglige arbejde, Taget stoffernes og misbrugets udbredelse i betragtning, forekommer det eksisterende krav om, at der skal foreligge en begrundet mistanke i forhold til en konkret patient at være uhensigtsmæssig.

15 Udvalget anbefaler, at adgangen til at gennemføre undersøgelser af patientstuer i henhold til psykiatrilovens 19 a lempes. Side 15 Udvalget anbefaler, at der lokalt udarbejdes konkrete samarbejdsaftaler mellem psykiatrien og politiet, hvori det præciseres, hvornår og under hvilke omstændigheder, politiet tilkaldes. Misbrugsbehandling af stabile, udskrevne psykiatriske patienter er et kommunalt ansvar. For de retspsykiatriske patienter indebærer det, at misbrugsbehandlingen skal overdrages fra det psykiatriske hospital til kommunal foranstaltning. Det er imidlertid en generel erfaring, at overlevering af misbrugsopgaven er vanskelig, og at mange retspsykiatriske patienters misbrugsbehandlingsforløb mangler kontinuitet. En effektiv misbrugsbehandling er afgørende i forhold til at forebygge ny kriminalitet og det er udvalgets opfattelse, at der særligt overfor de retspsykiatriske patienter påhviler et særligt ansvar for at sikre en effektiv misbrugsbehandling. 25 pct. af de retspsykiatriske patienter med et diagnosticeret misbrug er i behandling, hvilket er ensbetydende med en markant underbehandling. Både retspsykiatriske behandlingsforløb og misbrugsbehandlingsforløb er ofte langvarige, og succesraten i begge forløb er afhængig af sammenhæng og kontinuitet. Det er vigtigt at der skabes bedre sammenhæng og kontinuitet mellem den psykiatriske behandling og misbrugsbehandlingen. Udvalget anbefaler, at sammenhængen i misbrugsbehandlingen styrkes. Dette kunne eksempelvis ske ved at kigge på den eksisterende lovgivning, herunder muligheden for at samle misbrugsbehandling af udskrevne retspsykiatriske patienter i regionerne. KL kan ikke bakke op om anbefalingen vedr. muligheden for at samle misbrugsbehandlingen i regionerne, idet KL er af den opfattelse, at det allerede er et regionalt ansvar. KL afventer en afklaring fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om spørgsmålet.

16 Foranstaltningsdomme har som primært formål at forebygge ny kriminalitet. Da en del retspsykiatriske patienter er indlagt meget længe, risikerer de at miste basale færdigheder undervejs. Side 16 Udvalget anbefaler, at regionerne i tilrettelæggelsen af den retspsykiatriske behandlingsindsats tilser, at de nødvendige behandlingsmæssige tiltag og indsatser er til rådighed med henblik på at opretholde og tilegne færdigheder. Det drejer sig bl.a. om: Målrettet misbrugsbehandling, tilbyde relevant undervisning/uddannelse, tilbyde fysisk aktivitet og beskæftigelse og støtte til at fastholde/genetablere pårørende relationer/netværk. Et vigtigt element i patienternes rehabilitering er, at den ambulante del af behandlingen kan foregå i patienternes nærmiljø. Regionerne skal tilrettelægge deres indsats på en måde, så de af Sundhedsstyrelsen udpegede regionsfunktioner understøtter hovedfunktionernes retspsykiatriske behandlingsarbejde. For de langvarigt indlagte er det ud fra et rehabiliteringssigte ligeledes vigtigt, at patienterne, når det vurderes forsvarligt, gives nogle frihedsgrader, hvorunder deres sociale kompetencer og evne til at klare sig på egen hånd kan afprøves. Udvalget har i den sammenhæng drøftet de teknologiske muligheder for at understøtte patienternes rehabilitering. Udvalget peger på at elektronisk overvågning i form af elektroniske armbånd bør afprøves. Udvalget bemærker, at elektroniske armbånd ikke kan forhindre absentering eller anvendes som alternativ til afsoning. Udvalget anbefaler, at det rehabiliterende sigte prioriteres højt i indretningen og tilrettelæggelsen af indsatsen overfor personer med retspsykiatriske særforanstaltninger i regioner og kommuner. Udvalget anbefaler, at der udarbejdes et forslag til en 2- årig forsøgsordning vedr. elektronisk overvågning i enkelte regioner. En del af de retspsykiatriske patienter vil også efter udskrivning have behov for støtte og struktur i hverdagen, for at kunne klare sig tilfredsstillende og for at undgå forværring i den psykiske tilstand; holde sig

17 stoffri eller undgå ny kriminalitet. Derfor er et godt behandlingsforløb afhængigt af den indsats, som skal foregå i forlængelse af indlæggelse, og psykiatrien skal inddrage alle relevante myndigheder med henblik på at koordinere indsatsen. Side 17 Udvalget anbefaler, at der i alle regioner indgås samarbejdsaftaler mellem regionen, kommunerne i regionen, politikredsene i regionen og KiF-afdelingerne i regionen med henblik på at styrke sammenhæng og koordinering af de respektive myndigheders indsats. Udvalget anbefaler, at KiF udvider den praksis, som allerede finder sted i visse sager med iværksættelse af tilsyn umiddelbart efter, at domsudskriften modtages fra anklagemyndigheden. I tilfælde hvor dette ikke er muligt anbefales det, at KiF i perioden inden tilsynet formelt etableres, jævnligt forsøger at holde sig orienteret om klientens/patientens forhold. Konkrete og lokalt forankrede samarbejdsaftaler er et godt udgangspunkt for en gensidigt accepteret ansvarsfordeling og en realistisk forventningsafstemning mellem aftaleparterne. Når det handler om sammenhængende forløb og mange sektorers bidrag til den samlede indsats, er det naturligvis også en vigtig forudsætning, at de fornødne sociale tilbud er til rådighed. Udvalget anbefaler, at regionerne og kommunerne i henholdsvis sundhedsaftalerne og de sociale rammeaftaler indgår aftaler om udvikling af dag- og døgntilbud til personer omfattet af særforanstaltninger. Udvalget peger særligt på behovet for tilbud til gruppen af misbrugere, hvoraf mange har en retspsykiatrisk særforanstaltning. Udvalget anbefaler, at der er et fortsat fokus på udskrivningsaftaler og koordinationsplaner med henblik på sikring af sammenhæng og koordination i forhold til de retspsykiatriske patienters forløb efter udskrivelse.

18 Psykiatrisk behandling er i dag for en meget stor dels vedkommende baseret på ambulant behandling. 80 pct. af de retspsykiatriske patienter behandles i dag ambulant. I forhold til beskrivelsen af et hensigtsmæssigt retspsykiatrisk forløb har især behandlingsdommene været genstand for drøftelse. Side 18 I henhold til Rigsadvokatens meddelelse om behandlingen af straffesager vedrørende psykisk afvigende kriminelle og personer omfattet af straffelovens 70, forudsættes det som udgangspunkt, at en behandlingsdom bør indledes med en indlæggelse. Ved vurderingen af, hvilken foranstaltning der bør nedlægges påstand om, indgår en afvejning af sikkerheds- og behandlingsmæssige hensyn, men også proportionalitetsbetragtninger under hensyntagen til kriminalitetens art og grovhed. I nogle tilfælde befinder patienterne sig - grundet tidsspændet fra deres kontakt til det psykiatriske system og frem til domsafsigelse allerede i velfungerende behandlingsforløb. Dette kan sammen med de øvrige forhold, som er nævnt ovenfor, indgå i en konkret vurdering af, om patienten efter omstændighederne ikke bør indlægges. Udvalget finder i den forbindelse, at der i relevante sager er opmærksomhed på dette tidsspænd, sådan at en status på patienternes aktuelle situation er tilgængelig for domstolene forud for domsafsigelse, hvis det vurderes at kunne have betydning for sagens afgørelse. Udvalget anbefaler, at det sikres at domstolene på tidspunktet for domsafsigelse har et aktuelt og opdateret grundlag for en vurdering af den mest hensigtsmæssige retslige foranstaltning for patienterne. Justitsministeriet kan ikke bakke op om denne anbefaling, og der henvises her til Justitsministeriets dissens på side 53 i rapporten. En mentalerklæring har til formål dels at afklare, om patienten var sindssyg på gerningstidspunktet, dels at vejlede domstolen om, hvilken sanktion der mest hensigtsmæssigt forebygger ny kriminalitet. På grund af stigende efterspørgsel på mentalerklæringer er sagsbehandlingstiden på mentalerklæringer stigende. Erklæringer udarbejdes i dag af nogle retspsykiatriske afdelinger, privat praktiserende psykiater og Justitsministeriets retspsykiatriske klinik.

19 Spørgsmålet om sagsbehandlingstider drøftes aktuelt i et udvalg under Justitsministeriet. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at KL og de statslige repræsentanter i udvalget finder, at spørgsmålene vedr. mentalerklæringer bør håndteres i Justitsministeriets arbejdsgruppe, hvorfor KL og de statslige repræsentanter ønsker at afvente resultatet af dette arbejde. Side 19 Repræsentanterne for regionerne og Det Sociale Netværk anbefaler, at det i sundhedsloven præciseres, at udarbejdelse af mentalerklæringer til brug ved domstolene er en sygehusopgave, som regionerne skal varetage. Opgaven bør som udgangspunkt varetages på en af Sundhedsstyrelsen godkendt regionsfunktion. Forankring i klinisk praksis såvel som tydeliggørelse af det regionale opgaveansvar forventes både at løfte kvaliteten og øge mulighederne for at reducere sagsbehandlingstiden. Med forslaget forventes mentalerklæringsarbejdet ligeledes at indgå i den interne uddannelse, hvorfor antallet af læger m.v., der forudsat tilstrækkelige kvalifikationer kan bidrage til udarbejdelsen, vil blive udvidet. Retspsykiatriske foranstaltninger har stor effekt, og retspsykiatriske patienter begår kun halvt så hyppigt ny kriminalitet som almindelige fængselsafsonere. Indenfor den straframme, der medfører frihedsstraf recidiverer 15 pct. af de foranstaltningsdømte sammenlignet med 30 pct. af de fængselsdømte. Eneste undtagelse er gruppen af personer med personlighedsforstyrrelse, hvor det tilsyneladende syntes vanskeligt at yde en virksom behandling. Blandt denne gruppe recidiverer knap 70 pct. Udvalget anbefaler, at der iværksættes et fagligt udrednings- og udviklingsarbejde med henblik på dels at afklare, hvorvidt personer med dyssocial personlighedsforstyrrelse er behandlingsegnede, dels at pege på hvilke tilbud der kunne være relevante i forhold til denne målgruppe.

20 Side 20

N O T A T. Færdigt udkast. Retspsykiatri. Kvalitet og sikkerhed

N O T A T. Færdigt udkast. Retspsykiatri. Kvalitet og sikkerhed N O T A T Færdigt udkast Retspsykiatri Kvalitet og sikkerhed Side 2 Kapitel 1. Indledning Baggrund Der har i 2010 været stor fokus på retspsykiatrien. Særligt har absenteringer fra de retspsykiatriske

Læs mere

Indledning. Kapitel 1

Indledning. Kapitel 1 Kapitel 1 Side 2 Indledning Baggrund Der har i 2010 været stor fokus på retspsykiatrien. Særligt har absenteringer fra de retspsykiatriske afdelinger tiltrukket sig mediernes og politikernes opmærksomhed.

Læs mere

Regionerne varetager den psykiatriske behandling af de kriminelle, der af domstolene er idømt en psykiatrisk særforanstaltning.

Regionerne varetager den psykiatriske behandling af de kriminelle, der af domstolene er idømt en psykiatrisk særforanstaltning. N O T A T 31-08-2010 Fakta om retspsykiatri Regionerne varetager den psykiatriske behandling af de kriminelle, der af domstolene er idømt en psykiatrisk særforanstaltning. Siden 2004 er antallet af retspsykiatriske

Læs mere

Fakta om retspsykiatri Regionerne varetager den psykiatriske behandling af de kriminelle, der af domstolene er idømt en psykiatrisk særforanstaltning.

Fakta om retspsykiatri Regionerne varetager den psykiatriske behandling af de kriminelle, der af domstolene er idømt en psykiatrisk særforanstaltning. N O T A T 31-08-2010 Fakta om retspsykiatri Regionerne varetager den psykiatriske behandling af de kriminelle, der af domstolene er idømt en psykiatrisk særforanstaltning. Siden 2004 er antallet af retspsykiatriske

Læs mere

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Sammenfatning af publikation fra : Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Januar 2011 Hele publikationen kan downloades gratis fra DSI

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Vejledning om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig kriminalitet

Vejledning om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig kriminalitet Vejledning om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig kriminalitet Baggrund Indenrigs- og Sundhedsministeriet har bedt Sundhedsstyrelsen foretage en vurdering af,

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-88 Viborg Tel. +45 8728 5 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017 Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser

Læs mere

og den kriminelle handling.

og den kriminelle handling. BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSY- KISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSY- KIATRISKE SYSTEM, 2005 I januar 2005 trådte Lov om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig

Læs mere

Retspsykiatri som et fagområde

Retspsykiatri som et fagområde Retspsykiatri som et fagområde Baggrund Den retspsykiatriske virksomhed kendetegnes typisk ved, at opgaverne for den lægelige behandling, bedømmelse og udtalelse stilles udefra og har til baggrund, at

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til udbygning af retspsykiatrien i Region Syddanmark

Ansøgning om økonomisk støtte til udbygning af retspsykiatrien i Region Syddanmark Område: Det psykiatriske område Udarbejdet af: Berit Matzen/Jane V. Møller Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Jane.Moeller@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/7107 Telefon: 76631098 Dato: 12. juni

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk SUM 01-04-2012 PRESSEMEDDELELSE For at skabe et solidt grundlag for den fremtidige indsats på psykiatriområdet har regeringen besluttet at nedsætte et udvalg, som skal komme med forslag til, hvordan indsatsen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle s rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Med brev af 6. november 2007 har Region Syddanmark fremsendt forslag til psykiatriplan Fremtidens

Læs mere

BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSYKISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSYKIATRISKE SYSTEM, 2007

BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSYKISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSYKIATRISKE SYSTEM, 2007 BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSYKISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSYKIATRISKE SYSTEM, 2007 Baggrund Som følge af lov nr. 1372 om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig

Læs mere

Samarbejdsaftale. retspsykiatriske patienter

Samarbejdsaftale. retspsykiatriske patienter Udkast af 16. september 2014: Samarbejdsaftale om retspsykiatriske patienter til høring i perioden den 26. september 2014 30. oktober 2014 Indhold: 1. Indledning 2. Beskrivelse af ansvar og opgaver 3.

Læs mere

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at afdække ændringer behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Læs mere

Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri

Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri Danske Regioner november 2015 Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri Varighed og samlet tidsforbrug er afhængig af sanktionens længde Indledning Formålet med forløbsbeskrivelser og pakkeforløb i psykiatrien

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering Notat Side 1 af 6 Til Til Socialudvalget Orientering Baggrundsnotat, udviklingshæmmede og psykisk syge med dom. Indledning. I forhold til kriminelle udviklingshæmmede og kriminelle psykisk syge, har kommunerne

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Samarbejdsaftale. retspsykiatriske patienter

Samarbejdsaftale. retspsykiatriske patienter Samarbejdsaftale om retspsykiatriske patienter Indhold: 1. Indledning 2. Beskrivelse af ansvar og opgaver 3. Særlige forhold omkring domsafsigelse og fuldbyrdelse 4. Ansvarsfordelingen ved overgang fra

Læs mere

20. september Høringssvar fra FOA vedr. afrapportering fra arbejdsgruppen om forebyggelse af vold på botilbud.

20. september Høringssvar fra FOA vedr. afrapportering fra arbejdsgruppen om forebyggelse af vold på botilbud. 20. september 2016 Høringssvar fra FOA vedr. afrapportering fra arbejdsgruppen om forebyggelse af vold på botilbud. FOA takker for høringen og vil overordnet gerne give positivt udtryk for arbejdsgruppens

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien

Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Dette er en opgørelse over relevante nøgletal for psykiatriområdet. Opgørelsen indeholder tal opdelt på bopælsregion for: 1. Organisering og kapacitet

Læs mere

KORTLÆGNING AF RETSPSYKIATRIEN: MULIGE ÅRSAGER TIL UDVIKLINGEN I ANTALLET AF RETSPSYKIATRISKE PATIENTER SAMT VIDEN OM INDSATSER FOR DENNE GRUPPE

KORTLÆGNING AF RETSPSYKIATRIEN: MULIGE ÅRSAGER TIL UDVIKLINGEN I ANTALLET AF RETSPSYKIATRISKE PATIENTER SAMT VIDEN OM INDSATSER FOR DENNE GRUPPE Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 117 Offentligt KORTLÆGNING AF RETSPSYKIATRIEN: MULIGE ÅRSAGER TIL UDVIKLINGEN I ANTALLET AF RETSPSYKIATRISKE PATIENTER SAMT VIDEN OM INDSATSER FOR DENNE

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2005 Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere 1. Materiale Undersøgelsen er baseret på alle de personer, der

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sammenfatning af publikation fra : Opgaveudvikling på psykiatriområdet Opgaver og udfordringer i kommunerne i relation til borgere med psykiske problemstillinger Marie Henriette Madsen Anne Hvenegaard

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien

Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien 2011 Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Juni 2008 Et styrket og udbygget akutberedskab i børne- og ungdomspsykiatrien Regionerne er for øjeblikket i gang med at udvikle viften

Læs mere

Personer med psykisk sygdom der begår kriminalitet. Forebyggelse - behandling - samarbejde

Personer med psykisk sygdom der begår kriminalitet. Forebyggelse - behandling - samarbejde Personer med psykisk sygdom der begår kriminalitet Forebyggelse - behandling - samarbejde 1 2 En behandling i verdensklasse Regionernes vision er at skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne tilbydes en

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN SEPTEMBER, 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Socialrådgiveren i det retspsykiatriske felt

Socialrådgiveren i det retspsykiatriske felt Socialrådgiveren i det retspsykiatriske felt, ph.d., leder, seniorforsker Workshop: Retspsykiatri 2 Civilretspsykiatri og strafferetspsykiatri Hvad forstår vi ved retspsykiatri? Psykisk sygdom og kriminalitet

Læs mere

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 5000 Direkte 3866 6015 Web www.regionh.dk Journal nr.: 12004541

Læs mere

Danske Regioners udtalelse vedrørende vold mod personalet i psykiatrien

Danske Regioners udtalelse vedrørende vold mod personalet i psykiatrien Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 471 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Att.: Lene Paikjær Jensen Slotsholmsgade 10-12 1216 København K 05-05-2010 Sag nr. 10/1046 Dokumentnr.

Læs mere

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.:

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.: - 1 - Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Sekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: oktober 2012 Udfærdiget af: Marlene Schaap-Kristensen Vedrørende: Temadrøftelse om borgere med dobbeltdiagnose Notatet

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Revideret projektbeskrivelse til puljen til styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede

Revideret projektbeskrivelse til puljen til styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/4065 Dato: 7. august 2012 Udarbejdet af: Heidi Hougaard og Jette Dalsgaard Andersen E-mail: jette.dalsgaard.andersen@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 24988027 Notat

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte

Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte - Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen Lene Mosegaard Søbjerg Februar 2010 Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Der har allerede været afholdt en række møder, og der er i den nærmeste fremtid varslet endnu flere møder, konferencer og høringer om spørgsmålet.

Der har allerede været afholdt en række møder, og der er i den nærmeste fremtid varslet endnu flere møder, konferencer og høringer om spørgsmålet. Udkast til drøftelse i HB Juni 2016 Politikpapir om: Vold og trusler på botilbud for mennesker med psykiske lidelser Efter episoden den 25. marts 2016 på Center Lindegården i Roskilde, hvor en medarbejder

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2009 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser

Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser Krav 1. Den nærmere arbejdsdeling mellem region og kommuner i forhold til indsatsen for mennesker med sindslidelser, herunder på børne- og ungeområdet

Læs mere

Til regionsrådet. Psykiatri og Social Administrationen

Til regionsrådet. Psykiatri og Social Administrationen Psykiatri og Social Administrationen Til regionsrådet Planlægning Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Psykiatri- og socialledelsens redegørelse om

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet.

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet. Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København Att: Ellinor Colmorten Vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om social service lov ( styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. marts 2012 Kriminalitetsudviklingen i Danmark 2010 (Kriminalitet

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Region Hovedstaden har den 7. februar 2007 fremsendt Forslag til Psykiatriplan til høring i bl.a. Københavns Kommune.

Region Hovedstaden har den 7. februar 2007 fremsendt Forslag til Psykiatriplan til høring i bl.a. Københavns Kommune. Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: Sagsnr.: Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Dok.nr.: Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Høring vedr. Forslag til Psykiatriplan

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes Notat fra Psykiatrien i Region Nordjylland vedr. Beretning om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser Rigsrevisionen har siden i foråret 2015 gennemført undersøgelser

Læs mere

RETSPSYKIATRI KORT FORTALT

RETSPSYKIATRI KORT FORTALT RETSPSYKIATRI KORT FORTALT hvad kan og hvad gør vi Søren Clemensen overlæge TEMA Retspsykiatri organisering i Region Syddanmark Senge geografisk Ålborg 22 Viborg 17 Århus 66 Nykøbing Sj. 10 + 30S Sct.

Læs mere

Klientundersøgelsen 2011

Klientundersøgelsen 2011 Klientundersøgelsen 2011 Delrapport om unge klienter Af Susanne Clausen Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund for rapporten...

Læs mere

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE Vejledning fra Ungesamrådet i Nordjylland ANKLAGEMYNDIGHEDEN December 2011 (ajourført jan. 2013) KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE I. Hvilken afgørelse kan

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

ADMINISTRATIV SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE RETSPSYKIATRISKE PATIENTER

ADMINISTRATIV SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE RETSPSYKIATRISKE PATIENTER Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Godkendt på styregruppen for voksenpsykiatris møde

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sundhedsstrategisk Forum, Region Syddanmark 23. marts 2011 Opgaveudvikling på psykiatriområdet Marie Henriette Madsen Projektleder Cand.scient.san.publ mhm@dsi.dk 1 DSI publikation: Opgaveudvikling på

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Politisk målsætning I Esbjerg Kommune ydes der en konsekvent, hurtig og målrettet indsats overfor Kriminalitetstruede unge og unge lovovertrædere.

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 Sag 115/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Statusskema for anbefalinger i udvalgsrapporten Retspsykiatri kvalitet og sikkerhed, December 2012

Statusskema for anbefalinger i udvalgsrapporten Retspsykiatri kvalitet og sikkerhed, December 2012 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 187 Offentligt skema for anbefalinger i udvalgsrapporten Retspsykiatri kvalitet og sikkerhed, December 2012 Anbefaling

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Når et barn eller en ung har brug for særlig støtte og behov for hjælp, kan kommunen iværksætte en anbringelse uden for hjemmet. En anbringelse i en plejefamilie

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan NOTAT s rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan j.nr. 7-203-05-87/1/DOB Med brev af 7. februar 2007 har Region Hovedstaden fremsendt udkast af 20. januar 2007 til forslag til

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for alkoholbehandling Baggrund og formål Ca. 140.000 personer i Danmark er alkoholafhængige, hvoraf hovedparten vurderes at ville have gavn

Læs mere

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr.

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr. Psykiatri og Social Administrationen Sundheds- og Ældreministeriet Att. Center for Primær Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg

Læs mere

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland Notat om debatoplæg fra - status for Region Sjælland Baggrund Bestyrelsen i har anmodet landets regioner om at drøfte pejlemærker for de kommende års udvikling på psykiatriområdet. Regionsrådenes bidrag

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste BEK nr 1149 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-121-195 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret.

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret. Birthe Skaarup, MB 23. august 2012 Sagsnr. 2012-118064 Dokumentnr. 2012-636587 Kære Birthe Skaarup Tak for din henvendelse af 14. august 2012, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: 1) Er

Læs mere

Status for implementering af anbefalinger fra retspsykiatrisk rapport 2009.

Status for implementering af anbefalinger fra retspsykiatrisk rapport 2009. Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Status for implementering af anbefalinger fra retspsykiatrisk

Læs mere

Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan

Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan 2013-2016 Indledning Viborg Kommune har med stor interesse læst og drøftet udkastet til Region Midtjyllands psykiatriplan - Strategier

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Case En 64-årig kvinde indlægges akut

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 1

Benchmarking af psykiatrien 1 Benchmarking af psykiatrien 1 Psykiatrisk behandling er en væsentlig del af den behandling, der foregår på sygehusene, og det er en af regionernes kerneopgaver. Den psykiatriske behandling står for cirka

Læs mere

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien.

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien. Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der af Task Force for Psykiatriområdet er foreslået til monitorering af tvang i psykiatrien

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2015 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere