Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning"

Transkript

1 Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr København 2008

2 Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Schultz Distribution Herstedvang Albertslund Telefon: Fax: ISBN: ISBN: (internet) Tryk: Schultz Grafisk Pris: Kr. 100 pr. bog inkl. moms 2

3 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning Udvalgets nedsættelse og kommissorium Udvalgets sammensætning Betænkningens opbygning Sammenfatning af udvalgets overvejelser Kapitel 2. Udveksling af oplysninger i den offentlige forvaltning i henholdsvis forvaltningsloven og persondataloven Gældende ret Indledning Afgrænsningen mellem forvaltningsloven og persondataloven Forvaltningsloven Indledning Forvaltningslovens Indledning Oplysningernes karakter Adgangen til at videregive oplysninger efter forvaltningslovens Oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold Almindeligt fortrolige oplysninger Samtykke Forvaltningsmyndigheders pligt til videregivelse Videregivelse inden for samme forvaltningsmyndighed Persondataloven Indledning Grundlæggende betingelser for behandling, herunder videregivelse af oplysninger Videregivelse af personoplysninger efter persondataloven Persondatalovens 6. Ikke-fortrolige og almindeligt fortrolige oplysninger Anvendelsesområdet for persondatalovens 6, stk Hvornår kan der ske videregivelse Persondatalovens 7 og 8. Særligt følsomme oplysninger Hvilke oplysningstyper er omfattet Adgangen til videregivelse efter persondatalovens Adgangen til videregivelse efter persondatalovens Forvaltningsmyndigheder inden for det sociale område Samtykke Videregivelsesregler i den øvrige lovgivning Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Sundhedsloven Indledning Videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger i forbindelse med behandling af patienter Manuelle helbredsoplysninger mv Elektroniske helbredsoplysninger mv

4 Videregivelse til andre formål end patientbehandling Udvalgets overvejelser Afgrænsning af udvalgets overvejelser Valg af lovmodel De forskellige muligheder Den nærmere udformning af persondatalov-modellen Kriterier for videregivelse Juridiske personer Samtykkekrav Datatilsynets kompetence Udvalgets anbefalinger Kapitel 3. Indhentning af oplysninger i ansøgningssager Gældende ret Indledning Forvaltningslovens Indledning Ansøgningssager En anden forvaltningsmyndighed eller andre dele af forvaltningen Adgangen til at indhente oplysninger Samtykke Andet følger af lov Særlige hensyn til ansøgeren eller tredjemand Lov om kommunale borgerservicecentre Indledning Borgerservicecenterets indhentning af oplysninger i ansøgningssager Borgerservicecenteret som selvstændig enhed Den organisatoriske tilrettelæggelse af opgaveløsningen i den offentlige forvaltning Kommuner Udvalgsstyre Andre styreformer Den kommunale administration Spørgeskemaundersøgelse om organisering af kommunernes forvaltning og anvendelsen af samtykkekravet i forvaltningslovens Regioner Den regionale administration Staten Udvalgets overvejelser Afgrænsningen af udvalgets overvejelser Udvalgets overvejelser vedrørende forvaltningslovens Udvalgets anbefalinger vedrørende forvaltningslovens Særligt om 3, stk. 3, i lov om kommunale borgerservicecentre Kapitel 4. Udvalgets lovudkast med tilhørende bemærkninger Lovudkast Bemærkninger til lovudkastets enkelte bestemmelser

5 Bilag 1. Spørgeskemaundersøgelse om organisationen af kommunens forvaltning. 103 Bilag 2. Styrelseslovens 64 b (Skanderborgmodellen)

6 6

7 Kapitel 1. Indledning 1.1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium Udvalget om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning blev nedsat den 23. oktober Udvalgets opgaver er beskrevet således i kommissoriet: Udvalget skal for det første overveje og udarbejde forslag om, hvordan reglerne om udveksling af oplysninger i den offentlige forvaltning i henholdsvis persondataloven og forvaltningsloven kan ændres, så der i videst muligt omfang gælder samme adgang til udveksling af oplysninger, uafhængigt af på hvilken måde udvekslingen sker, herunder om det sker elektronisk eller manuelt. For det andet skal udvalget overveje, om udviklingen i den organisatoriske tilrettelæggelse af opgaveløsningen i den offentlige forvaltning indebærer, at der er behov for at ændre forvaltningslovens 29 vedrørende indhentelse af oplysninger i ansøgningssager. Udvalget skal i givet fald udarbejde forslag hertil. Udvalget vil i den forbindelse også skulle overveje, om det er nødvendigt at opretholde bestemmelsen i 3, stk. 3, i lov nr. 758 af 2. august 2005 om kommunale borgerservicecentre Både persondataloven og forvaltningsloven indeholder regler om, i hvilke tilfælde der kan ske udveksling af oplysninger i den offentlige forvaltning. Persondataloven gælder for behandling herunder udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning af personoplysninger, som helt eller delvis foretages ved hjælp af elektronisk databehandling, samt for ikke-elektronisk databehandling af personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et register. Reglerne i persondataloven er i vidt omfang baseret på EF-direktiv nr. 95/46. Forvaltningsloven indeholder de almindelige regler for forvaltningsmyndigheders udveksling af såvel personoplysninger som øvrige oplysninger til andre forvaltningsmyndigheder. Det vil derfor i almindelighed være forvaltningslovens videregivelsesregler, der gælder for forvaltningsmyndigheders udveksling af oplysninger i de tilfælde, hvor persondataloven ikke finder anvendelse. Fastlæggelsen af, om det er persondatalovens eller forvaltningslovens regler, der finder anvendelse, når en forvaltningsmyndighed overvejer at udveksle oplysninger med en anden forvaltningsmyndighed, må foretages konkret i det enkelte tilfælde, og udfaldet afhænger af de tekniske forhold ved den udveksling, der er tale om. Denne fastlæggelse kan efter omstændighederne være vanskelig at foretage, og afgrænsningen mellem de to loves anvendelsesområde kan endvidere i nogle situationer 7

8 forekomme tilfældig. Som eksempel på en sådan situation kan nævnes det tilfælde, hvor der opstår spørgsmål om udveksling af et dokument med personoplysninger, som både behandles elektronisk og indgår i en manuel sag. I et sådant tilfælde vil persondataloven gælde, hvis dokumentet med henblik på udveksling først printes ud på det tidspunkt, hvor spørgsmålet om udveksling opstår. Hvis dokumentet derimod allerede er printet ud og ligger i den manuelle sag på det nævnte tidspunkt, vil det være forvaltningsloven, der finder anvendelse Reglerne om udveksling af oplysninger i såvel persondataloven som forvaltningsloven bygger på det grundprincip, at betingelserne for udveksling skærpes jo mere følsomme oplysninger, der er tale om at udveksle. Det følger således af persondatalovens 6, at ikke-fortrolige samt almindeligt fortrolige oplysninger kan udveksles, hvis den person, oplysningen vedrører, har givet sit samtykke hertil, eller hvis udvekslingen er nødvendig af hensyn til f.eks. udførelsen af en opgave, der henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige eller en tredjemand, til hvem oplysningerne videregives, har fået pålagt, jf. lovens 6, stk. 1, nr. 6. Udveksling af oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold f.eks. om helbredsmæssige forhold eller væsentlige sociale problemer kræver til forskel herfra ifølge persondatalovens 7 og 8, at nogle skærpede betingelser er opfyldt. Udveksling inden for den offentlige forvaltning af personoplysninger, som er omfattet af lovens 7, kan uden samtykke fra vedkommende person bl.a. ske, hvis det er nødvendigt for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. 7, stk. 2, nr. 4. Dette vil bl.a. kunne være tilfældet med hensyn til offentlige myndigheders behandling af oplysninger som led i myndighedsudøvelse. For personoplysninger, der omfattes af lovens 8, kan videregivelse uden samtykke bl.a. ske, hvis videregivelsen er nødvendig for udførelsen af en myndigheds virksomhed eller påkrævet for en afgørelse, som myndigheden skal træffe, jf. 8, stk. 2, nr. 3. Der vil i henhold til denne bestemmelse kunne videregives oplysninger uden samtykke, hvis det er nødvendigt af hensyn til enten den myndighed, der afgiver oplysningerne, eller den myndighed, der modtager oplysningerne. Forvaltningslovens bestemmelser om udveksling af oplysninger omfatter i modsætning til persondataloven kun fortrolige oplysninger. Forvaltningsloven indeholder således ikke bestemmelser om adgang til udveksling af ikke-fortrolige oplysninger til en anden forvaltningsmyndighed. Med hensyn til almindeligt fortrolige oplysninger gælder efter forvaltningsloven, at sådanne oplysninger kan videregives til en anden forvaltningsmyndighed, når det må antages, at oplysningen vil være af væsentlig betydning for myndighedens virksomhed, eller for en afgørelse, myndigheden skal træffe, jf. forvaltningslovens 28, stk. 3. Drejer det sig derimod om videregivelse af oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold, skal de skærpede betingelser i forvaltningslovens 28, stk. 2, være opfyldt. 8

9 Efter denne bestemmelse vil videregivelse uden vedkommende persons samtykke bl.a. kunne ske, hvis videregivelsen er et nødvendigt led i den afgivende myndigheds sagsbehandling, men derimod ikke af hensyn til den modtagende myndigheds sagsbehandling, jf. lovens 28, stk. 2, nr. 4. Vurderingen af, om det i en konkret sag er berettiget at udveksle personoplysninger mellem forvaltningsmyndigheder, må antages i langt de fleste tilfælde at føre til samme resultat, uanset om vurderingen skal ske efter reglerne i forvaltningsloven eller i persondataloven. Betingelserne for udveksling af oplysninger i de to love er imidlertid i vidt omfang formuleret forskelligt, og reglerne vil også i visse tilfælde føre til forskellige resultater. Som et eksempel på en sådan forskel kan der peges på, at det som nævnt er muligt efter persondatalovens 8, stk. 2, nr. 3, at videregive oplysninger, hvis det er nødvendigt for den modtagende myndigheds sagsbehandling, hvilket ikke kan ske efter forvaltningslovens 28, stk. 2, nr. 4. Svaret på, om en oplysning kan udveksles inden for den offentlige forvaltning, vil således kunne være afhængig af, om udvekslingen skal bedømmes efter persondataloven eller efter forvaltningsloven Det er Justitsministeriets opfattelse, at den nuværende retstilstand, hvor der gælder to forskellige generelle regelsæt for offentlige myndigheders udveksling af oplysninger, ikke er hensigtsmæssig. Der kan i den forbindelse peges på, at den nuværende retstilstand forudsætter, at ansatte i den offentlige forvaltning skal have et nærmere kendskab til to regelsæt i forbindelse med udveksling af oplysninger mellem forvaltningsmyndigheder. Det kan endvidere i konkrete tilfælde efter omstændighederne være vanskeligt at fastlægge den nærmere afgrænsning mellem de to regelsæt. Hertil kommer, at fastlæggelsen af, hvilket af de to regelsæt der i en given sammenhæng finder anvendelse, beror på tekniske forhold, som i nogle situationer kan føre til resultater, der forekommer tilfældige. Endelig kan der henvises til, at det må anses for uhensigtsmæssigt, at persondatalovens og forvaltningslovens regler ikke i alle tilfælde fører til den samme adgang til at udveksle oplysninger, hvis forskellen ikke beror på mere principielle overvejelser om adgangen til at udveksle oplysninger. På den baggrund skal udvalget undersøge og overveje reglerne om udveksling af oplysninger i henholdsvis persondataloven og forvaltningsloven. Det skal i den forbindelse indgå i udvalgets overvejelser, hvilke oplysninger der må anses for særligt følsomme, og efter hvilke kriterier udveksling skal kunne finde sted, samt hvilken betydning det har, at forvaltningsloven ikke kun regulerer udveksling af oplysninger om fysiske personer, men i modsætning til persondataloven også generelt omfatter juridiske personer. Udvalget skal på dette grundlag udarbejde forslag til en ny regulering af adgangen til at udveksle oplysninger inden for den offentlige forvaltning. Formålet med den nye regu- 9

10 lering skal være at forenkle lovgivningen på området, således at betingelserne for forvaltningsmyndigheders udveksling af oplysninger i videst muligt omfang er de samme, uanset hvordan udvekslingen finder sted, herunder om det sker elektronisk eller manuelt. 3. Efter forvaltningslovens 29, stk. 1, må der i sager, som rejses ved ansøgning, ikke indhentes oplysninger om ansøgerens rent private forhold fra andre dele af forvaltningen eller fra en anden forvaltningsmyndighed. Indhentelse kan dog bl.a. ske i tilfælde, hvor ansøgeren har givet samtykke til det, jf. lovens 29, stk. 2. Bestemmelsen i 29 gælder både i forhold til indhentelse af oplysninger efter forvaltningsloven, og indhentelse af oplysninger, der falder inden for persondatalovens anvendelsesområde. Ved fastlæggelsen af, om der i henhold til forvaltningslovens 29 er tale om en anden forvaltningsmyndighed eller andre dele af forvaltningen, skal der lægges vægt på myndighedens organisatoriske forhold. Dette betyder bl.a., at to organisatorisk adskilte enheder i samme myndighed som udgangspunkt ikke vil kunne udveksle oplysninger om en ansøgers rent private forhold, selvom de to enheder varetager opgaver inden for samme lovgivningsområde. Bestemmelsen betyder således, at der gælder forskellige regler for indhentelse af oplysninger om en ansøgers rent private forhold afhængigt af, om der er tale om udveksling af oplysninger mellem to organisatorisk set forskellige dele inden for samme myndighed, eller om der er tale om anvendelse af oplysninger indenfor samme organisatoriske del af myndigheden. I forhold til f.eks. en kommune vil det derfor være kommunens organisatoriske forvaltningsstruktur, som er afgørende for, om der ifølge forvaltningslovens 29 er tale om andre dele af forvaltningen. Det fremgår i den forbindelse af 3, stk. 3, i lov om kommunale borgerservicecentre, at et borgerservicecenter i en sag, der rejses ved ansøgning, kan indhente oplysninger, som er fornødne til sagens behandling, om ansøgerens rent private forhold hos en anden del af kommunens forvaltning, under hvis lovgivningsområde sagen henhører. Tilsvarende kan en anden del af forvaltningen indhente sådanne oplysninger hos borgerservicecenteret, hvis oplysningerne er tilvejebragt ved borgerservicecenterets administration af det lovgivningsområde, der henhører under den pågældende del af forvaltningen. I henhold til 6 i lov om kommunale borgerservicecentre skal forslag til revision af bestemmelsen i 3, stk. 3, fremsættes for Folketinget senest i folketingsåret Det fremgår i den forbindelse af lovforslagets bemærkninger, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Justitsministeriet til den tid vil have foretaget en generel gennemgang af de spørgsmål, der vedrører forholdet mellem forvaltningslovens 29 og kommunerne. Det er anført, at det i gennemgangen bl.a. i lyset af den organisationsudvikling, der de senere år har fundet sted i den kommunale forvaltning, og som vil finde sted som følge af de mange kommunesammenlægninger, vil skulle vurderes, om 29 i forvaltningsloven 10

11 bør ændres eller justeres, og om lovforslagets 3, stk. 3, i den forbindelse vil kunne blive overflødiggjort. Som det fremgår, er der ved gennemførelsen af lov nr. 758 af 2. august 2005 alene forudsat en gennemgang af de spørgsmål, som vedrører forholdet mellem forvaltningslovens 29 og kommunerne. Det må imidlertid anses for hensigtsmæssigt, at gennemgangen også omfatter den øvrige del af den offentlige forvaltning. På den anførte baggrund skal udvalget overveje, om udviklingen i den organisatoriske tilrettelæggelse af opgaveløsningen i den offentlige forvaltning indebærer, at der er behov for at ændre forvaltningslovens 29. Udvalget skal i givet fald udarbejde forslag hertil. Udvalget vil i den forbindelse også skulle overveje, om det er nødvendigt at opretholde bestemmelsen i 3, stk. 3, i lov om kommunale borgerservicecentre Udvalgets sammensætning Udvalget har haft følgende sammensætning: Formand: Direktør Jens Møller, Folketingets Ombudsmand. Øvrige medlemmer: Professor, dr. jur. Peter Blume (repræsentant fra universiteterne) Kontorchef Pernille Christensen (udpeget efter indstilling fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, nu Velfærdsministeriet) Direktør Janni Christoffersen (udpeget efter indstilling fra Datatilsynet) Kontorchef Kristian Korfits Nielsen (udpeget af Justitsministeriet) Juridisk konsulent Christel Petersen (udpeget efter indstilling fra Kommunernes Landsforening) Juridisk chefkonsulent Birgitte Sørensen (udpeget efter indstilling fra Danske Regioner) Udvalgets sekretariat bestod ved betænkningens afgivelse af fuldmægtig Louise Vadheim Mortensen, Justitsministeriet, og fuldmægtig Stine Dyhr, Velfærdsministeriet. Specialkonsulent Mette Kryger Gram, Velfærdsministeriet, ophørte i august 2008 som sekretær i udvalget. 11

12 Udvalget har afholdt 5 møder Betænkningens opbygning Udvalget skal efter sit kommissorium for det første tage stilling til, hvordan reglerne i den generelle forvaltningsretlige lovgivning om udveksling af oplysninger i den offentlige forvaltning det vil sige i henholdsvis persondataloven og forvaltningsloven kan ændres, så der i videst muligt omfang gælder samme adgang til udveksling af oplysninger. Udvalget har ikke haft til opgave at overveje og udarbejde forslag til ændringer i forhold til regler om udveksling af oplysninger i den øvrige (specielle) lovgivning. Disse regler er derfor kun omtalt i det omfang, de har en klar sammenhæng med de generelle videregivelsesregler i forvaltningsloven og persondataloven. Spørgsmålet om ændring af reglerne om videregivelse i persondataloven og forvaltningsloven, så der i videst muligt omfang gælder samme adgang til at udveksle oplysninger inden for den offentlige forvaltning, er behandlet i betænkningens kapitel 2. Betænkningen indeholder i kapitel 2.1 en beskrivelse af de gældende regler om udveksling af oplysninger i den offentlige forvaltning i henholdsvis forvaltningsloven og persondataloven. Udvalgets overvejelser om ændring af de pågældende regler i forvaltningsloven og persondataloven fremgår af betænkningens kapitel 2.2. Efter kommissoriet skal udvalget for det andet overveje, om udviklingen i den organisatoriske tilrettelæggelse af opgaveløsningen i den offentlige forvaltning indebærer, at der er behov for at ændre forvaltningslovens 29 vedrørende indhentelse af oplysninger i ansøgningssager. Udvalget skal i den forbindelse også overveje, om det er nødvendigt at opretholde bestemmelsen i 3, stk. 3, i lov nr. 544 af 24. juni 2005 om kommunale borgerservicecentre. Disse spørgsmål er behandlet i betænkningens kapitel 3. Betænkningens kapitel 3.1 indeholder en beskrivelse af de gældende regler i henholdsvis forvaltningslovens 29 og 3, stk. 3, i lov om kommunale borgerservice- 12

13 centre om indhentning af oplysninger i ansøgningssager. I kapitel 3.2 gives i oversigtsform en beskrivelse af den organisatoriske tilrettelæggelse af opgaveløsningen i den offentlige forvaltning. Udvalgets overvejelser vedrørende behovet for at ændre forvaltningslovens 29 og i tilknytning hertil om bestemmelsen i 3, stk. 3, i lov om kommunale borgerservicecentre bør opretholdes fremgår af kapitel 3.3. Betænkningens kapitel 4 indeholder udvalgets lovudkast med tilhørende bemærkninger Sammenfatning af udvalgets overvejelser I. Udvalget har overvejet, hvorledes reglerne om videregivelse i persondataloven og forvaltningsloven kan ændres, så der i videst muligt omfang gælder samme adgang til at udveksle oplysninger inden for den offentlige forvaltning. Udvalget anbefaler, at adgangen til både elektronisk og manuelt at videregive personoplysninger mellem forskellige forvaltningsmyndigheder reguleres af persondataloven. I overensstemmelse hermed foreslår udvalget, at persondatalovens anvendelsesområde udvides til også at gælde for manuel videregivelse af personoplysninger mellem forskellige forvaltningsmyndigheder. Der vil som en konsekvens heraf ikke længere være fastsat regler i forvaltningsloven om adgangen til at videregive fortrolige personoplysninger mellem forvaltningsmyndigheder. Med udvalgets anbefaling vil der gælde samme adgang til at udveksle personoplysninger med en anden forvaltningsmyndighed, uafhængigt af på hvilken måde udvekslingen sker, herunder om det sker elektronisk eller manuelt. Det vil bl.a. betyde: 13

14 - at der vil ske en vis udvidelse af adgangen til manuelt at videregive personoplysninger mellem forvaltningsmyndigheder, idet der bl.a. i forhold til de gældende regler vil være en øget mulighed for at videregive oplysninger, hvis det er nødvendigt for den modtagende myndigheds sagsbehandling, - at både adgangen til at videregive fortrolige og ikke-fortrolige personoplysninger vil blive omfattet af reguleringen i persondataloven (forvaltningsloven regulerer i modsætning hertil i dag alene videregivelse af fortrolige oplysninger), og - at Datatilsynet vil blive tilsynsmyndighed i forhold til (også) manuel videregivelse af personoplysninger mellem forskellige forvaltningsmyndigheder. De bestemmelser i persondataloven, som efter udvalgets opfattelse bør gælde for manuel videregivelse af personoplysninger mellem forvaltningsmyndigheder, er persondatalovens 5, stk. 1-3 (om grundlæggende principper for behandling af personoplysninger), 6-8 (om almindelige betingelser for behandling af personoplysninger), 10 (om statistiske og videnskabelige undersøgelser), 11, stk. 1 (om personnummer), 38 (om tilbagekaldelse af samtykke) og 40 (om klage til vedkommende tilsynsmyndighed). Udvalget anbefaler herudover som nævnt, at Datatilsynet i overensstemmelse med persondatalovens kapitel 16 fører tilsyn med videregivelse af personoplysninger mellem forvaltningsmyndigheder. Det er udvalgets opfattelse, at reguleringen af adgangen til at videregive henholdsvis fortrolige oplysninger om juridiske personer samt oplysninger, der uden at være personoplysninger af andre grunde er fortrolige, som hidtil bør være fastsat i forvaltningsloven. Udvalget foreslår visse ændringer i den gældende lovgivning på dette område. II. Udvalget har endvidere overvejet, om udviklingen i den organisatoriske tilrettelæggelse af opgaveløsningen i den offentlige forvaltning indebærer, at der er behov for at ændre forvaltningslovens 29, samt om det er nødvendigt at opretholde bestemmelsen i 3, stk. 3, i lov om kommunale borgerservicecentre. II.1. Udvalget anbefaler, at bestemmelsen i forvaltningslovens 29 opretholdes i sin nuværende udformning. 14

15 Forvaltningslovens 29 indebærer, at der som altovervejende hovedregel i sager, der rejses ved ansøgning, ikke kan indhentes oplysninger fra andre dele af forvaltningen eller fra en anden forvaltningsmyndighed om ansøgerens rent private forhold, uden at ansøgeren har givet samtykke hertil. Formålet med reglen i forvaltningslovens 29 er at sikre, at en ansøger får indflydelse på, hvilke oplysninger om vedkommendes rent private forhold, der inddrages i en sag, som den pågældende selv har rejst ved ansøgning overfor forvaltningen. Dette væsentlige hensyn bør efter udvalgets opfattelse som udgangspunkt fastholdes i ansøgningssager. Der vil derfor skulle tungtvejende grunde til for at ændre bestemmelsen i forvaltningslovens 29. Udvalgets undersøgelser af de organisatoriske forhold i den offentlige forvaltning har ikke afdækket, at der skulle foreligge sådanne tungtvejende grunde. Hertil kommer, at de mulige ændringer af bestemmelsen i 29, som udvalget har overvejet, alle vil indebære væsentlige ulemper. Udvalget finder derfor ikke at kunne anbefale disse mulige modeller. Udvalget anbefaler på den baggrund som nævnt, at bestemmelsen i forvaltningslovens 29 opretholdes i sin nuværende udformning. II.2. Endelig anbefaler udvalget, at bestemmelsen i 3, stk. 3, i lov om kommunale borgerservicecentre opretholdes. Bestemmelsen i 3, stk. 3, indebærer, at et borgerservicecenter i en sag, der rejses ved ansøgning, kan indhente oplysninger om ansøgerens rent private forhold hos en anden del af kommunens forvaltning, under hvis lovgivningsområde sagen hører, ligesom en anden del af kommunens forvaltning kan indhente sådanne oplysninger hos borgerservicecenteret, hvis oplysningerne er tilvejebragt af borgerservicecenteret ved administrationen af det lovgivningsområde, der henhører under den pågældende del af forvaltningen. 15

16 Borgerservicecenterlovens 3, stk. 3, er indsat som led i denne lovs generelle formål om at fremme kommunernes oprettelse af borgerservicecentre, der kan fungere som borgerens indgang til den offentlige sektor og således som en fremskudt del af fagforvaltningerne. Denne hensigt må siges at være lykkedes, idet det fremgår af den spørgeskemaundersøgelse, som udvalget har foretaget, at 89 ud af de 91 kommuner, der har besvaret undersøgelsen, har oplyst, at de har et borgerservicecenter. Det er udvalgets opfattelse, at en ophævelse af borgerservicecenterlovens 3, stk. 3, i væsentlig grad vil vanskeliggøre borgerservicecentrenes funktion som en fremskudt del af fagforvaltningerne. Det er derfor som nævnt udvalgets anbefaling, at bestemmelsen i 3, stk. 3, i lov om kommunale borgerservicecentre bør opretholdes. 16

17 København, den 10. december 2008 Jens Møller (formand) Peter Blume Pernille Christensen Janni Christoffersen Kristian Korfits Nielsen Christel Petersen Birgitte Sørensen Louise Vadheim Mortensen Stine Dyhr 17

18 18

19 Kapitel 2. Udveksling af oplysninger i den offentlige forvaltning i henholdsvis forvaltningsloven og persondataloven 2.1. Gældende ret Indledning I dette kapitel beskrives reglerne i forvaltningsloven og persondataloven om udveksling af oplysninger i den offentlige forvaltning. Udvalget har ikke haft til opgave at overveje og udarbejde forslag til ændringer i forhold til regler om udveksling af oplysninger i den øvrige lovgivning. Disse regler er derfor kun omtalt i det omfang, de har en klar sammenhæng med de generelle videregivelsesregler i forvaltningsloven og persondataloven. Forvaltningslovens indeholder generelle regler om offentlige myndigheders adgang til at videregive fortrolige oplysninger. Persondatalovens 5-14 indeholder generelle regler om behandling herunder bl.a. offentlige myndigheders videregivelse af personoplysninger. Reglerne i både forvaltningsloven og persondataloven er karakteriseret ved, at det i vidt omfang beror på et konkret skøn, hvori der indgår en række hensyn, om betingelserne for at videregive en oplysning er opfyldt i det enkelte tilfælde. Afgrænsningen mellem forvaltningsloven og persondataloven er omtalt nedenfor i pkt Under pkt omtales forvaltningsloven. Persondataloven omtales under pkt , og endelig indeholder pkt en kort omtale af visse videregivelsesregler i lovgivningen i øvrigt Afgrænsningen mellem forvaltningsloven og persondataloven Afgrænsningen mellem forvaltningsloven og persondataloven er omtalt i forarbejderne til persondataloven, hvor der er anført følgende (Folketingstidende 1999/2000, Til- 19

20 læg A, side 4051) : Med hensyn til forholdet mellem reglerne i kapitel 8 i forvaltningsloven og lovforslagets behandlingsregler er der grund til at nævne, at lovforslagets regler om behandling af personoplysninger, der også omfatter videregivelse af personoplysninger, fortrænger reglerne om videregivelse i forvaltningslovens kapitel 8. Lovforslaget regulerer ikke spørgsmålet om indhentning af oplysninger i ansøgningssager eller om pligt til videregivelse af oplysninger. Reglerne herom i forvaltningslovens 29 og 31 gælder således også i relation til de personoplysninger, der er omfattet af lovforslaget. Det skal i den forbindelse fremhæves, at det er den dataansvarlige myndighed, som modtager en anmodning fra en anden myndighed om udlevering af oplysninger efter forvaltningslovens 31, der skal vurdere berettigelsen heraf. Dette gælder uanset, om spørgsmålet om berettigelsen af videregivelsen af de pågældende oplysninger skal afgøres efter behandlingsreglerne i lovforslaget. Persondatalovens regler om behandling af personoplysninger, der også omfatter videregivelse af personoplysninger, fortrænger således reglerne om videregivelse i forvaltningslovens kapitel 8. Persondataloven regulerer derimod ikke spørgsmålet om indhentning af oplysninger i ansøgningssager eller om pligt til videregivelse af oplysninger. Reglerne herom i forvaltningslovens 29 og 31 gælder derved også i relation til de personoplysninger, der omfattes af persondataloven. Fastlæggelsen af, om det er persondataloven eller forvaltningslovens regler, der finder anvendelse, når en forvaltningsmyndighed overvejer at udveksle personoplysninger med en anden forvaltningsmyndighed, vil i konkrete tilfælde kunne give anledning til usikkerhed. Persondataloven gælder for behandling herunder udveksling inden for den offentlige forvaltning af personoplysninger, som helt eller delvis foretages ved hjælp af elektronisk behandling, samt for ikke-elektronisk databehandling af personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et register. Forvaltningsloven indeholder de almindelige regler for forvaltningsmyndigheders udveksling af såvel personoplysninger som øvrige oplysninger (dvs. oplysninger om bl.a. juridiske personer) til andre forvaltningsmyndigheder. Forvaltningsloven gælder generelt for forvaltningsmyndigheders videregivelse af oplysninger til andre forvaltningsmyndigheder, uanset hvordan videregivelsen sker. Det 20

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

Videregivelse af personoplysninger fra statsadvokat til politimester. Bedømmelsesgrundlag

Videregivelse af personoplysninger fra statsadvokat til politimester. Bedømmelsesgrundlag Videregivelse af personoplysninger fra statsadvokat til politimester. Bedømmelsesgrundlag En statsadvokat indstillede efterforskningen i en sag hvor en politiassistent var mistænkt for uberettiget at videregive

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person SAGSNOTAT 31. OKTOBER 2013 Vedr.: Named person ordning på HUM HR- OG PERSONALEAFDELINGEN Sagsbehandler:

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 14. november 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Fuldmægtig Signe Astrid Bruun Fuldmægtig Martin Nybye-Petersen Datatilsynet 9. januar 2014 Dagens Program Datatilsynets struktur og arbejdsopgaver

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ]

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ] Lovafdelingen Dato: 22. maj 2013 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-750-0098 Dok.: 773805 Notat om visse juridiske aspekter i forbindelse med overvejelser om

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv.

Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv. Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv. Betænkning nr. 1516 Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Registrering af CPR-nummer

Registrering af CPR-nummer AFGØRELSE April 2015 Registrering af CPR-nummer A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S O Q A R F I K F O R B R U G E R - O G K O N K U R R E

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Udlevering af navnene på to sygeplejersker

Udlevering af navnene på to sygeplejersker Udlevering af navnene på to sygeplejersker En tidligere patient klagede over at Indenrigsministeriet havde afvist at pålægge Københavns Amt at udlevere navnene på to sygeplejersker der arbejdede på en

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Langt de fleste virksomheder vil i forbindelse med deres virke få adgang til persondata af den ene eller anden slags. En forsyningsvirksomhed

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Udgivet af: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 KOLOFON Af Social-,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Persondataloven kort fortalt

Persondataloven kort fortalt Persondataloven kort fortalt Den 27. februar 2013 Indhold Indledning... 2 Lov om behandling af personoplysninger... 3 På hvilke områder gælder loven?... 3 Hvilke typer behandling?... 3 Undtagelser fra

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift.

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift. KL Weidekampsgade 10 2300 København S Sendt pr. brev samt på mail til MIH@kl.dk 15. april 2011 Vedrørende sikkerhedsbrist som følge af KL s overførsel af køreprøvebooking system til en cloud-løsning Datatilsynet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger.

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C 23-08- 05 Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. I mail af 10. maj 2005 har De klaget til Statsamtet

Læs mere

Kommunalreformen og retten til aktindsigt

Kommunalreformen og retten til aktindsigt Til Folketingets Kommunaludvalg og Retsudvalg D a n m a r k s J o u r n a l i s t h ø j s k o l e Kommunalreformen og retten til aktindsigt Af Oluf Jørgensen, afdelingsforstander i forvaltningsret og informationsret,

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Brugen af personoplysninger

Brugen af personoplysninger Gode råd om Brugen af personoplysninger Kend reglerne for håndtering af personlige oplysninger om medarbejderne! Udgivet af Dansk Handel & Service Brugen af personoplysninger 2006 Gode råd om Brugen af

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven

Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven Domstolsstyrelsen Administrationskontoret KFJ12188/Sagsbeh. KFJ J.nr. 2205-2006-1.2 11. januar 2006 Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven Indhold: Domstolsstyrelsens tilsynsopgave s.

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter.

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter. AFTALE Mellem Den Almindelige Danske Lægeforening og Rådet for Dansk Forsikring og Pension (nedenfor benævnt parterne) indgås herved nedenstående aftale om procedure for forsikringsselskabers og pensionskassers

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2014-169206 Dato: 12-0 5-2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Du har den 28. oktober 2014 klaget over Region Sjællands afgørelse

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Egedal Kommune. Som en del af sagsbehandlingen afgiver Falck Hjælpemidler A/S en indstilling til kommunen om sagens afgørelse.

Egedal Kommune. Som en del af sagsbehandlingen afgiver Falck Hjælpemidler A/S en indstilling til kommunen om sagens afgørelse. Egedal Kommune 09-10- 2009 Det Sociale Nævn har den 4. august 2008 rettet henvendelse til tilsynsmyndigheden i Statsforvaltningen Hovedstaden om, at Egedal Kommune har overladt sagsbehandlingen af ansøgninger

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Persondataloven. Foto: Ulrik Janzten - Layout: Katrine Dahlerup, FFD - Tryk: Dystan - Oplag: 500

Persondataloven. Foto: Ulrik Janzten - Layout: Katrine Dahlerup, FFD - Tryk: Dystan - Oplag: 500 Persondataloven 1 Persondataloven - er den centrale lov for, hvornår og hvordan persondata må behandles. Loven gælder både for offentlige myndigheder, private virksomheder, foreninger m.v. Frie skoler

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening 12-04- 2011 Fagligt Fælles Forbund (3F) Kolding har i brev af 19. marts 2010 klaget over Kolding Kommunes afslag på aktindsigt i partnerskabsaftalen

Læs mere

Lov om behandling af personoplysninger 1)

Lov om behandling af personoplysninger 1) Lov om behandling af personoplysninger 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Afsnit I Indledende

Læs mere

Vejledning om anmeldelse i henhold til kapitel 12 i lov om behandling af personoplysninger

Vejledning om anmeldelse i henhold til kapitel 12 i lov om behandling af personoplysninger VEJ nr 125 af 10/07/2000 Vejledning om anmeldelse i henhold til kapitel 12 i lov om behandling af personoplysninger (Til den offentlige forvaltning) 1. Indledning Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Oplysninger vedrørende mulig kursmanipulation

Oplysninger vedrørende mulig kursmanipulation ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. oktober 2011 (J.nr. 2011-0024417).

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl Barnets Reform Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl 1 Program Introduktion til barnets reform Forståelsesramme Udvalgte bestemmelser fra barnets reform i lov om social service Hvad mon ændringerne

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag.

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag. Til kommuner m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering om reglerne om samlivsvurdering mv. i forbindelse

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere