Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning"

Transkript

1 Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr København 2008

2 Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside ( eller hos Schultz Distribution Herstedvang Albertslund Telefon: Fax: ISBN: ISBN: (internet) Tryk: Schultz Grafisk Pris: Kr. 100 pr. bog inkl. moms 2

3 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning Udvalgets nedsættelse og kommissorium Udvalgets sammensætning Betænkningens opbygning Sammenfatning af udvalgets overvejelser Kapitel 2. Udveksling af oplysninger i den offentlige forvaltning i henholdsvis forvaltningsloven og persondataloven Gældende ret Indledning Afgrænsningen mellem forvaltningsloven og persondataloven Forvaltningsloven Indledning Forvaltningslovens Indledning Oplysningernes karakter Adgangen til at videregive oplysninger efter forvaltningslovens Oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold Almindeligt fortrolige oplysninger Samtykke Forvaltningsmyndigheders pligt til videregivelse Videregivelse inden for samme forvaltningsmyndighed Persondataloven Indledning Grundlæggende betingelser for behandling, herunder videregivelse af oplysninger Videregivelse af personoplysninger efter persondataloven Persondatalovens 6. Ikke-fortrolige og almindeligt fortrolige oplysninger Anvendelsesområdet for persondatalovens 6, stk Hvornår kan der ske videregivelse Persondatalovens 7 og 8. Særligt følsomme oplysninger Hvilke oplysningstyper er omfattet Adgangen til videregivelse efter persondatalovens Adgangen til videregivelse efter persondatalovens Forvaltningsmyndigheder inden for det sociale område Samtykke Videregivelsesregler i den øvrige lovgivning Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Sundhedsloven Indledning Videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger i forbindelse med behandling af patienter Manuelle helbredsoplysninger mv Elektroniske helbredsoplysninger mv

4 Videregivelse til andre formål end patientbehandling Udvalgets overvejelser Afgrænsning af udvalgets overvejelser Valg af lovmodel De forskellige muligheder Den nærmere udformning af persondatalov-modellen Kriterier for videregivelse Juridiske personer Samtykkekrav Datatilsynets kompetence Udvalgets anbefalinger Kapitel 3. Indhentning af oplysninger i ansøgningssager Gældende ret Indledning Forvaltningslovens Indledning Ansøgningssager En anden forvaltningsmyndighed eller andre dele af forvaltningen Adgangen til at indhente oplysninger Samtykke Andet følger af lov Særlige hensyn til ansøgeren eller tredjemand Lov om kommunale borgerservicecentre Indledning Borgerservicecenterets indhentning af oplysninger i ansøgningssager Borgerservicecenteret som selvstændig enhed Den organisatoriske tilrettelæggelse af opgaveløsningen i den offentlige forvaltning Kommuner Udvalgsstyre Andre styreformer Den kommunale administration Spørgeskemaundersøgelse om organisering af kommunernes forvaltning og anvendelsen af samtykkekravet i forvaltningslovens Regioner Den regionale administration Staten Udvalgets overvejelser Afgrænsningen af udvalgets overvejelser Udvalgets overvejelser vedrørende forvaltningslovens Udvalgets anbefalinger vedrørende forvaltningslovens Særligt om 3, stk. 3, i lov om kommunale borgerservicecentre Kapitel 4. Udvalgets lovudkast med tilhørende bemærkninger Lovudkast Bemærkninger til lovudkastets enkelte bestemmelser

5 Bilag 1. Spørgeskemaundersøgelse om organisationen af kommunens forvaltning. 103 Bilag 2. Styrelseslovens 64 b (Skanderborgmodellen)

6 6

7 Kapitel 1. Indledning 1.1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium Udvalget om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning blev nedsat den 23. oktober Udvalgets opgaver er beskrevet således i kommissoriet: Udvalget skal for det første overveje og udarbejde forslag om, hvordan reglerne om udveksling af oplysninger i den offentlige forvaltning i henholdsvis persondataloven og forvaltningsloven kan ændres, så der i videst muligt omfang gælder samme adgang til udveksling af oplysninger, uafhængigt af på hvilken måde udvekslingen sker, herunder om det sker elektronisk eller manuelt. For det andet skal udvalget overveje, om udviklingen i den organisatoriske tilrettelæggelse af opgaveløsningen i den offentlige forvaltning indebærer, at der er behov for at ændre forvaltningslovens 29 vedrørende indhentelse af oplysninger i ansøgningssager. Udvalget skal i givet fald udarbejde forslag hertil. Udvalget vil i den forbindelse også skulle overveje, om det er nødvendigt at opretholde bestemmelsen i 3, stk. 3, i lov nr. 758 af 2. august 2005 om kommunale borgerservicecentre Både persondataloven og forvaltningsloven indeholder regler om, i hvilke tilfælde der kan ske udveksling af oplysninger i den offentlige forvaltning. Persondataloven gælder for behandling herunder udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning af personoplysninger, som helt eller delvis foretages ved hjælp af elektronisk databehandling, samt for ikke-elektronisk databehandling af personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et register. Reglerne i persondataloven er i vidt omfang baseret på EF-direktiv nr. 95/46. Forvaltningsloven indeholder de almindelige regler for forvaltningsmyndigheders udveksling af såvel personoplysninger som øvrige oplysninger til andre forvaltningsmyndigheder. Det vil derfor i almindelighed være forvaltningslovens videregivelsesregler, der gælder for forvaltningsmyndigheders udveksling af oplysninger i de tilfælde, hvor persondataloven ikke finder anvendelse. Fastlæggelsen af, om det er persondatalovens eller forvaltningslovens regler, der finder anvendelse, når en forvaltningsmyndighed overvejer at udveksle oplysninger med en anden forvaltningsmyndighed, må foretages konkret i det enkelte tilfælde, og udfaldet afhænger af de tekniske forhold ved den udveksling, der er tale om. Denne fastlæggelse kan efter omstændighederne være vanskelig at foretage, og afgrænsningen mellem de to loves anvendelsesområde kan endvidere i nogle situationer 7

8 forekomme tilfældig. Som eksempel på en sådan situation kan nævnes det tilfælde, hvor der opstår spørgsmål om udveksling af et dokument med personoplysninger, som både behandles elektronisk og indgår i en manuel sag. I et sådant tilfælde vil persondataloven gælde, hvis dokumentet med henblik på udveksling først printes ud på det tidspunkt, hvor spørgsmålet om udveksling opstår. Hvis dokumentet derimod allerede er printet ud og ligger i den manuelle sag på det nævnte tidspunkt, vil det være forvaltningsloven, der finder anvendelse Reglerne om udveksling af oplysninger i såvel persondataloven som forvaltningsloven bygger på det grundprincip, at betingelserne for udveksling skærpes jo mere følsomme oplysninger, der er tale om at udveksle. Det følger således af persondatalovens 6, at ikke-fortrolige samt almindeligt fortrolige oplysninger kan udveksles, hvis den person, oplysningen vedrører, har givet sit samtykke hertil, eller hvis udvekslingen er nødvendig af hensyn til f.eks. udførelsen af en opgave, der henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige eller en tredjemand, til hvem oplysningerne videregives, har fået pålagt, jf. lovens 6, stk. 1, nr. 6. Udveksling af oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold f.eks. om helbredsmæssige forhold eller væsentlige sociale problemer kræver til forskel herfra ifølge persondatalovens 7 og 8, at nogle skærpede betingelser er opfyldt. Udveksling inden for den offentlige forvaltning af personoplysninger, som er omfattet af lovens 7, kan uden samtykke fra vedkommende person bl.a. ske, hvis det er nødvendigt for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. 7, stk. 2, nr. 4. Dette vil bl.a. kunne være tilfældet med hensyn til offentlige myndigheders behandling af oplysninger som led i myndighedsudøvelse. For personoplysninger, der omfattes af lovens 8, kan videregivelse uden samtykke bl.a. ske, hvis videregivelsen er nødvendig for udførelsen af en myndigheds virksomhed eller påkrævet for en afgørelse, som myndigheden skal træffe, jf. 8, stk. 2, nr. 3. Der vil i henhold til denne bestemmelse kunne videregives oplysninger uden samtykke, hvis det er nødvendigt af hensyn til enten den myndighed, der afgiver oplysningerne, eller den myndighed, der modtager oplysningerne. Forvaltningslovens bestemmelser om udveksling af oplysninger omfatter i modsætning til persondataloven kun fortrolige oplysninger. Forvaltningsloven indeholder således ikke bestemmelser om adgang til udveksling af ikke-fortrolige oplysninger til en anden forvaltningsmyndighed. Med hensyn til almindeligt fortrolige oplysninger gælder efter forvaltningsloven, at sådanne oplysninger kan videregives til en anden forvaltningsmyndighed, når det må antages, at oplysningen vil være af væsentlig betydning for myndighedens virksomhed, eller for en afgørelse, myndigheden skal træffe, jf. forvaltningslovens 28, stk. 3. Drejer det sig derimod om videregivelse af oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold, skal de skærpede betingelser i forvaltningslovens 28, stk. 2, være opfyldt. 8

9 Efter denne bestemmelse vil videregivelse uden vedkommende persons samtykke bl.a. kunne ske, hvis videregivelsen er et nødvendigt led i den afgivende myndigheds sagsbehandling, men derimod ikke af hensyn til den modtagende myndigheds sagsbehandling, jf. lovens 28, stk. 2, nr. 4. Vurderingen af, om det i en konkret sag er berettiget at udveksle personoplysninger mellem forvaltningsmyndigheder, må antages i langt de fleste tilfælde at føre til samme resultat, uanset om vurderingen skal ske efter reglerne i forvaltningsloven eller i persondataloven. Betingelserne for udveksling af oplysninger i de to love er imidlertid i vidt omfang formuleret forskelligt, og reglerne vil også i visse tilfælde føre til forskellige resultater. Som et eksempel på en sådan forskel kan der peges på, at det som nævnt er muligt efter persondatalovens 8, stk. 2, nr. 3, at videregive oplysninger, hvis det er nødvendigt for den modtagende myndigheds sagsbehandling, hvilket ikke kan ske efter forvaltningslovens 28, stk. 2, nr. 4. Svaret på, om en oplysning kan udveksles inden for den offentlige forvaltning, vil således kunne være afhængig af, om udvekslingen skal bedømmes efter persondataloven eller efter forvaltningsloven Det er Justitsministeriets opfattelse, at den nuværende retstilstand, hvor der gælder to forskellige generelle regelsæt for offentlige myndigheders udveksling af oplysninger, ikke er hensigtsmæssig. Der kan i den forbindelse peges på, at den nuværende retstilstand forudsætter, at ansatte i den offentlige forvaltning skal have et nærmere kendskab til to regelsæt i forbindelse med udveksling af oplysninger mellem forvaltningsmyndigheder. Det kan endvidere i konkrete tilfælde efter omstændighederne være vanskeligt at fastlægge den nærmere afgrænsning mellem de to regelsæt. Hertil kommer, at fastlæggelsen af, hvilket af de to regelsæt der i en given sammenhæng finder anvendelse, beror på tekniske forhold, som i nogle situationer kan føre til resultater, der forekommer tilfældige. Endelig kan der henvises til, at det må anses for uhensigtsmæssigt, at persondatalovens og forvaltningslovens regler ikke i alle tilfælde fører til den samme adgang til at udveksle oplysninger, hvis forskellen ikke beror på mere principielle overvejelser om adgangen til at udveksle oplysninger. På den baggrund skal udvalget undersøge og overveje reglerne om udveksling af oplysninger i henholdsvis persondataloven og forvaltningsloven. Det skal i den forbindelse indgå i udvalgets overvejelser, hvilke oplysninger der må anses for særligt følsomme, og efter hvilke kriterier udveksling skal kunne finde sted, samt hvilken betydning det har, at forvaltningsloven ikke kun regulerer udveksling af oplysninger om fysiske personer, men i modsætning til persondataloven også generelt omfatter juridiske personer. Udvalget skal på dette grundlag udarbejde forslag til en ny regulering af adgangen til at udveksle oplysninger inden for den offentlige forvaltning. Formålet med den nye regu- 9

10 lering skal være at forenkle lovgivningen på området, således at betingelserne for forvaltningsmyndigheders udveksling af oplysninger i videst muligt omfang er de samme, uanset hvordan udvekslingen finder sted, herunder om det sker elektronisk eller manuelt. 3. Efter forvaltningslovens 29, stk. 1, må der i sager, som rejses ved ansøgning, ikke indhentes oplysninger om ansøgerens rent private forhold fra andre dele af forvaltningen eller fra en anden forvaltningsmyndighed. Indhentelse kan dog bl.a. ske i tilfælde, hvor ansøgeren har givet samtykke til det, jf. lovens 29, stk. 2. Bestemmelsen i 29 gælder både i forhold til indhentelse af oplysninger efter forvaltningsloven, og indhentelse af oplysninger, der falder inden for persondatalovens anvendelsesområde. Ved fastlæggelsen af, om der i henhold til forvaltningslovens 29 er tale om en anden forvaltningsmyndighed eller andre dele af forvaltningen, skal der lægges vægt på myndighedens organisatoriske forhold. Dette betyder bl.a., at to organisatorisk adskilte enheder i samme myndighed som udgangspunkt ikke vil kunne udveksle oplysninger om en ansøgers rent private forhold, selvom de to enheder varetager opgaver inden for samme lovgivningsområde. Bestemmelsen betyder således, at der gælder forskellige regler for indhentelse af oplysninger om en ansøgers rent private forhold afhængigt af, om der er tale om udveksling af oplysninger mellem to organisatorisk set forskellige dele inden for samme myndighed, eller om der er tale om anvendelse af oplysninger indenfor samme organisatoriske del af myndigheden. I forhold til f.eks. en kommune vil det derfor være kommunens organisatoriske forvaltningsstruktur, som er afgørende for, om der ifølge forvaltningslovens 29 er tale om andre dele af forvaltningen. Det fremgår i den forbindelse af 3, stk. 3, i lov om kommunale borgerservicecentre, at et borgerservicecenter i en sag, der rejses ved ansøgning, kan indhente oplysninger, som er fornødne til sagens behandling, om ansøgerens rent private forhold hos en anden del af kommunens forvaltning, under hvis lovgivningsområde sagen henhører. Tilsvarende kan en anden del af forvaltningen indhente sådanne oplysninger hos borgerservicecenteret, hvis oplysningerne er tilvejebragt ved borgerservicecenterets administration af det lovgivningsområde, der henhører under den pågældende del af forvaltningen. I henhold til 6 i lov om kommunale borgerservicecentre skal forslag til revision af bestemmelsen i 3, stk. 3, fremsættes for Folketinget senest i folketingsåret Det fremgår i den forbindelse af lovforslagets bemærkninger, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Justitsministeriet til den tid vil have foretaget en generel gennemgang af de spørgsmål, der vedrører forholdet mellem forvaltningslovens 29 og kommunerne. Det er anført, at det i gennemgangen bl.a. i lyset af den organisationsudvikling, der de senere år har fundet sted i den kommunale forvaltning, og som vil finde sted som følge af de mange kommunesammenlægninger, vil skulle vurderes, om 29 i forvaltningsloven 10

11 bør ændres eller justeres, og om lovforslagets 3, stk. 3, i den forbindelse vil kunne blive overflødiggjort. Som det fremgår, er der ved gennemførelsen af lov nr. 758 af 2. august 2005 alene forudsat en gennemgang af de spørgsmål, som vedrører forholdet mellem forvaltningslovens 29 og kommunerne. Det må imidlertid anses for hensigtsmæssigt, at gennemgangen også omfatter den øvrige del af den offentlige forvaltning. På den anførte baggrund skal udvalget overveje, om udviklingen i den organisatoriske tilrettelæggelse af opgaveløsningen i den offentlige forvaltning indebærer, at der er behov for at ændre forvaltningslovens 29. Udvalget skal i givet fald udarbejde forslag hertil. Udvalget vil i den forbindelse også skulle overveje, om det er nødvendigt at opretholde bestemmelsen i 3, stk. 3, i lov om kommunale borgerservicecentre Udvalgets sammensætning Udvalget har haft følgende sammensætning: Formand: Direktør Jens Møller, Folketingets Ombudsmand. Øvrige medlemmer: Professor, dr. jur. Peter Blume (repræsentant fra universiteterne) Kontorchef Pernille Christensen (udpeget efter indstilling fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, nu Velfærdsministeriet) Direktør Janni Christoffersen (udpeget efter indstilling fra Datatilsynet) Kontorchef Kristian Korfits Nielsen (udpeget af Justitsministeriet) Juridisk konsulent Christel Petersen (udpeget efter indstilling fra Kommunernes Landsforening) Juridisk chefkonsulent Birgitte Sørensen (udpeget efter indstilling fra Danske Regioner) Udvalgets sekretariat bestod ved betænkningens afgivelse af fuldmægtig Louise Vadheim Mortensen, Justitsministeriet, og fuldmægtig Stine Dyhr, Velfærdsministeriet. Specialkonsulent Mette Kryger Gram, Velfærdsministeriet, ophørte i august 2008 som sekretær i udvalget. 11

12 Udvalget har afholdt 5 møder Betænkningens opbygning Udvalget skal efter sit kommissorium for det første tage stilling til, hvordan reglerne i den generelle forvaltningsretlige lovgivning om udveksling af oplysninger i den offentlige forvaltning det vil sige i henholdsvis persondataloven og forvaltningsloven kan ændres, så der i videst muligt omfang gælder samme adgang til udveksling af oplysninger. Udvalget har ikke haft til opgave at overveje og udarbejde forslag til ændringer i forhold til regler om udveksling af oplysninger i den øvrige (specielle) lovgivning. Disse regler er derfor kun omtalt i det omfang, de har en klar sammenhæng med de generelle videregivelsesregler i forvaltningsloven og persondataloven. Spørgsmålet om ændring af reglerne om videregivelse i persondataloven og forvaltningsloven, så der i videst muligt omfang gælder samme adgang til at udveksle oplysninger inden for den offentlige forvaltning, er behandlet i betænkningens kapitel 2. Betænkningen indeholder i kapitel 2.1 en beskrivelse af de gældende regler om udveksling af oplysninger i den offentlige forvaltning i henholdsvis forvaltningsloven og persondataloven. Udvalgets overvejelser om ændring af de pågældende regler i forvaltningsloven og persondataloven fremgår af betænkningens kapitel 2.2. Efter kommissoriet skal udvalget for det andet overveje, om udviklingen i den organisatoriske tilrettelæggelse af opgaveløsningen i den offentlige forvaltning indebærer, at der er behov for at ændre forvaltningslovens 29 vedrørende indhentelse af oplysninger i ansøgningssager. Udvalget skal i den forbindelse også overveje, om det er nødvendigt at opretholde bestemmelsen i 3, stk. 3, i lov nr. 544 af 24. juni 2005 om kommunale borgerservicecentre. Disse spørgsmål er behandlet i betænkningens kapitel 3. Betænkningens kapitel 3.1 indeholder en beskrivelse af de gældende regler i henholdsvis forvaltningslovens 29 og 3, stk. 3, i lov om kommunale borgerservice- 12

13 centre om indhentning af oplysninger i ansøgningssager. I kapitel 3.2 gives i oversigtsform en beskrivelse af den organisatoriske tilrettelæggelse af opgaveløsningen i den offentlige forvaltning. Udvalgets overvejelser vedrørende behovet for at ændre forvaltningslovens 29 og i tilknytning hertil om bestemmelsen i 3, stk. 3, i lov om kommunale borgerservicecentre bør opretholdes fremgår af kapitel 3.3. Betænkningens kapitel 4 indeholder udvalgets lovudkast med tilhørende bemærkninger Sammenfatning af udvalgets overvejelser I. Udvalget har overvejet, hvorledes reglerne om videregivelse i persondataloven og forvaltningsloven kan ændres, så der i videst muligt omfang gælder samme adgang til at udveksle oplysninger inden for den offentlige forvaltning. Udvalget anbefaler, at adgangen til både elektronisk og manuelt at videregive personoplysninger mellem forskellige forvaltningsmyndigheder reguleres af persondataloven. I overensstemmelse hermed foreslår udvalget, at persondatalovens anvendelsesområde udvides til også at gælde for manuel videregivelse af personoplysninger mellem forskellige forvaltningsmyndigheder. Der vil som en konsekvens heraf ikke længere være fastsat regler i forvaltningsloven om adgangen til at videregive fortrolige personoplysninger mellem forvaltningsmyndigheder. Med udvalgets anbefaling vil der gælde samme adgang til at udveksle personoplysninger med en anden forvaltningsmyndighed, uafhængigt af på hvilken måde udvekslingen sker, herunder om det sker elektronisk eller manuelt. Det vil bl.a. betyde: 13

14 - at der vil ske en vis udvidelse af adgangen til manuelt at videregive personoplysninger mellem forvaltningsmyndigheder, idet der bl.a. i forhold til de gældende regler vil være en øget mulighed for at videregive oplysninger, hvis det er nødvendigt for den modtagende myndigheds sagsbehandling, - at både adgangen til at videregive fortrolige og ikke-fortrolige personoplysninger vil blive omfattet af reguleringen i persondataloven (forvaltningsloven regulerer i modsætning hertil i dag alene videregivelse af fortrolige oplysninger), og - at Datatilsynet vil blive tilsynsmyndighed i forhold til (også) manuel videregivelse af personoplysninger mellem forskellige forvaltningsmyndigheder. De bestemmelser i persondataloven, som efter udvalgets opfattelse bør gælde for manuel videregivelse af personoplysninger mellem forvaltningsmyndigheder, er persondatalovens 5, stk. 1-3 (om grundlæggende principper for behandling af personoplysninger), 6-8 (om almindelige betingelser for behandling af personoplysninger), 10 (om statistiske og videnskabelige undersøgelser), 11, stk. 1 (om personnummer), 38 (om tilbagekaldelse af samtykke) og 40 (om klage til vedkommende tilsynsmyndighed). Udvalget anbefaler herudover som nævnt, at Datatilsynet i overensstemmelse med persondatalovens kapitel 16 fører tilsyn med videregivelse af personoplysninger mellem forvaltningsmyndigheder. Det er udvalgets opfattelse, at reguleringen af adgangen til at videregive henholdsvis fortrolige oplysninger om juridiske personer samt oplysninger, der uden at være personoplysninger af andre grunde er fortrolige, som hidtil bør være fastsat i forvaltningsloven. Udvalget foreslår visse ændringer i den gældende lovgivning på dette område. II. Udvalget har endvidere overvejet, om udviklingen i den organisatoriske tilrettelæggelse af opgaveløsningen i den offentlige forvaltning indebærer, at der er behov for at ændre forvaltningslovens 29, samt om det er nødvendigt at opretholde bestemmelsen i 3, stk. 3, i lov om kommunale borgerservicecentre. II.1. Udvalget anbefaler, at bestemmelsen i forvaltningslovens 29 opretholdes i sin nuværende udformning. 14

15 Forvaltningslovens 29 indebærer, at der som altovervejende hovedregel i sager, der rejses ved ansøgning, ikke kan indhentes oplysninger fra andre dele af forvaltningen eller fra en anden forvaltningsmyndighed om ansøgerens rent private forhold, uden at ansøgeren har givet samtykke hertil. Formålet med reglen i forvaltningslovens 29 er at sikre, at en ansøger får indflydelse på, hvilke oplysninger om vedkommendes rent private forhold, der inddrages i en sag, som den pågældende selv har rejst ved ansøgning overfor forvaltningen. Dette væsentlige hensyn bør efter udvalgets opfattelse som udgangspunkt fastholdes i ansøgningssager. Der vil derfor skulle tungtvejende grunde til for at ændre bestemmelsen i forvaltningslovens 29. Udvalgets undersøgelser af de organisatoriske forhold i den offentlige forvaltning har ikke afdækket, at der skulle foreligge sådanne tungtvejende grunde. Hertil kommer, at de mulige ændringer af bestemmelsen i 29, som udvalget har overvejet, alle vil indebære væsentlige ulemper. Udvalget finder derfor ikke at kunne anbefale disse mulige modeller. Udvalget anbefaler på den baggrund som nævnt, at bestemmelsen i forvaltningslovens 29 opretholdes i sin nuværende udformning. II.2. Endelig anbefaler udvalget, at bestemmelsen i 3, stk. 3, i lov om kommunale borgerservicecentre opretholdes. Bestemmelsen i 3, stk. 3, indebærer, at et borgerservicecenter i en sag, der rejses ved ansøgning, kan indhente oplysninger om ansøgerens rent private forhold hos en anden del af kommunens forvaltning, under hvis lovgivningsområde sagen hører, ligesom en anden del af kommunens forvaltning kan indhente sådanne oplysninger hos borgerservicecenteret, hvis oplysningerne er tilvejebragt af borgerservicecenteret ved administrationen af det lovgivningsområde, der henhører under den pågældende del af forvaltningen. 15

16 Borgerservicecenterlovens 3, stk. 3, er indsat som led i denne lovs generelle formål om at fremme kommunernes oprettelse af borgerservicecentre, der kan fungere som borgerens indgang til den offentlige sektor og således som en fremskudt del af fagforvaltningerne. Denne hensigt må siges at være lykkedes, idet det fremgår af den spørgeskemaundersøgelse, som udvalget har foretaget, at 89 ud af de 91 kommuner, der har besvaret undersøgelsen, har oplyst, at de har et borgerservicecenter. Det er udvalgets opfattelse, at en ophævelse af borgerservicecenterlovens 3, stk. 3, i væsentlig grad vil vanskeliggøre borgerservicecentrenes funktion som en fremskudt del af fagforvaltningerne. Det er derfor som nævnt udvalgets anbefaling, at bestemmelsen i 3, stk. 3, i lov om kommunale borgerservicecentre bør opretholdes. 16

17 København, den 10. december 2008 Jens Møller (formand) Peter Blume Pernille Christensen Janni Christoffersen Kristian Korfits Nielsen Christel Petersen Birgitte Sørensen Louise Vadheim Mortensen Stine Dyhr 17

18 18

19 Kapitel 2. Udveksling af oplysninger i den offentlige forvaltning i henholdsvis forvaltningsloven og persondataloven 2.1. Gældende ret Indledning I dette kapitel beskrives reglerne i forvaltningsloven og persondataloven om udveksling af oplysninger i den offentlige forvaltning. Udvalget har ikke haft til opgave at overveje og udarbejde forslag til ændringer i forhold til regler om udveksling af oplysninger i den øvrige lovgivning. Disse regler er derfor kun omtalt i det omfang, de har en klar sammenhæng med de generelle videregivelsesregler i forvaltningsloven og persondataloven. Forvaltningslovens indeholder generelle regler om offentlige myndigheders adgang til at videregive fortrolige oplysninger. Persondatalovens 5-14 indeholder generelle regler om behandling herunder bl.a. offentlige myndigheders videregivelse af personoplysninger. Reglerne i både forvaltningsloven og persondataloven er karakteriseret ved, at det i vidt omfang beror på et konkret skøn, hvori der indgår en række hensyn, om betingelserne for at videregive en oplysning er opfyldt i det enkelte tilfælde. Afgrænsningen mellem forvaltningsloven og persondataloven er omtalt nedenfor i pkt Under pkt omtales forvaltningsloven. Persondataloven omtales under pkt , og endelig indeholder pkt en kort omtale af visse videregivelsesregler i lovgivningen i øvrigt Afgrænsningen mellem forvaltningsloven og persondataloven Afgrænsningen mellem forvaltningsloven og persondataloven er omtalt i forarbejderne til persondataloven, hvor der er anført følgende (Folketingstidende 1999/2000, Til- 19

20 læg A, side 4051) : Med hensyn til forholdet mellem reglerne i kapitel 8 i forvaltningsloven og lovforslagets behandlingsregler er der grund til at nævne, at lovforslagets regler om behandling af personoplysninger, der også omfatter videregivelse af personoplysninger, fortrænger reglerne om videregivelse i forvaltningslovens kapitel 8. Lovforslaget regulerer ikke spørgsmålet om indhentning af oplysninger i ansøgningssager eller om pligt til videregivelse af oplysninger. Reglerne herom i forvaltningslovens 29 og 31 gælder således også i relation til de personoplysninger, der er omfattet af lovforslaget. Det skal i den forbindelse fremhæves, at det er den dataansvarlige myndighed, som modtager en anmodning fra en anden myndighed om udlevering af oplysninger efter forvaltningslovens 31, der skal vurdere berettigelsen heraf. Dette gælder uanset, om spørgsmålet om berettigelsen af videregivelsen af de pågældende oplysninger skal afgøres efter behandlingsreglerne i lovforslaget. Persondatalovens regler om behandling af personoplysninger, der også omfatter videregivelse af personoplysninger, fortrænger således reglerne om videregivelse i forvaltningslovens kapitel 8. Persondataloven regulerer derimod ikke spørgsmålet om indhentning af oplysninger i ansøgningssager eller om pligt til videregivelse af oplysninger. Reglerne herom i forvaltningslovens 29 og 31 gælder derved også i relation til de personoplysninger, der omfattes af persondataloven. Fastlæggelsen af, om det er persondataloven eller forvaltningslovens regler, der finder anvendelse, når en forvaltningsmyndighed overvejer at udveksle personoplysninger med en anden forvaltningsmyndighed, vil i konkrete tilfælde kunne give anledning til usikkerhed. Persondataloven gælder for behandling herunder udveksling inden for den offentlige forvaltning af personoplysninger, som helt eller delvis foretages ved hjælp af elektronisk behandling, samt for ikke-elektronisk databehandling af personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et register. Forvaltningsloven indeholder de almindelige regler for forvaltningsmyndigheders udveksling af såvel personoplysninger som øvrige oplysninger (dvs. oplysninger om bl.a. juridiske personer) til andre forvaltningsmyndigheder. Forvaltningsloven gælder generelt for forvaltningsmyndigheders videregivelse af oplysninger til andre forvaltningsmyndigheder, uanset hvordan videregivelsen sker. Det 20

Forslag til lov om ændring af forvaltningsloven og lov om behandling af personoplysninger

Forslag til lov om ændring af forvaltningsloven og lov om behandling af personoplysninger Forslag til lov om ændring af forvaltningsloven og lov om behandling af personoplysninger (Udveksling af oplysninger mellem forvaltningsmyndigheder) Fremsat den 25. februar 2009 af justitsministeren (Brian

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven.

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. 2015-32 Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. Kommune burde derfor have adskilt sine svar 15. juni 2015 En mand havde en omfattende korrespondance

Læs mere

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre Kommunaludvalget, Retsudvalget L 72 - Bilag 2,REU alm. del - Bilag 60 Offentlig Folketingets Administration Lovsekretariatet 15. marts 2005 J.nr. 17 OMTRYKT (15/3 2005) (rettelse af eksempel markeret med

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 5. oktober 2017 Kontor: Databeskyttelseskontoret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunale borgerservicecentre

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunale borgerservicecentre 2008/1 LSF 146 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-9738 Fremsat den 25. februar 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 23 Offentligt Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr. 1500 København 2008 Betænkning om udveksling af oplysninger

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Den juridiske ramme for datadeling i sagsbehandlingen på socialområdet

Den juridiske ramme for datadeling i sagsbehandlingen på socialområdet Justitsministeriet Social- og Indenrigsministeriet KL Finansministeriet 2017 Den juridiske ramme for datadeling i sagsbehandlingen på socialområdet 1. Introduktion Som led i initiativ 4.4a i Strategi for

Læs mere

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 7. oktober 2016 (Gældende) Uddrag af lov om behandling af personoplysninger 1-4. (Udelades) Afsnit II Behandlingsregler Kapitel 4 Behandling af oplysninger

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Sendt til: primsund@im.dk med kopi til sah@im.dk

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Sendt til: primsund@im.dk med kopi til sah@im.dk Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: primsund@im.dk med kopi til sah@im.dk Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon 3319

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Uddrag af persondataloven

Uddrag af persondataloven Uddrag af persondataloven Behandling af oplysninger 5. Oplysninger skal behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik. Stk. 2. Indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

[borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn]

[borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn] [borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn] Tak for dit brev af 6. maj 2010 vedhæftet dine tidligere breve, hvori du klager over udtalelser fra Statsforvaltningen Hovedstaden om aktindsigt i statsforvaltningens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 20-07- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget jeres henvendelse af 10. april 2007 vedrørende Varde Kommunes videregivelse af oplysninger om et projekt, som

Læs mere

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov Informationer om depression og angst. Brugerhistorier - Debat og chat link DepWeb.DK Socialpolitik - Nyheder - Temasider Kontanthjælps info - Bisidder info Supplement til bisidder siden vedr. regler/love.

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Det bemærkes indledningsvis, at Statsforvaltningen er enig med Kommune i, at din anmodning om aktindsigt skal behandles efter offentlighedslovens bestemmelser

Læs mere

Notat om brug og afgivelse af reference.

Notat om brug og afgivelse af reference. Notat om brug og afgivelse af reference. Indledning Notatet dækker over to situationer. I den ene situation er det dig som ansættelsesmyndighed, der bruger en reference, i den anden situation er det dig,

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K NN T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Dato: 10. februar 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPMP Sags nr.: 1100224 Dok nr.: 441723 Afgørelse

Læs mere

Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg

Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr. 89-49-29-12 Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg 3. juni 2002 Vedrørende tv-overvågning Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven:

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven: Notat Til: Repræsentanter for klagerådet Cc: [Klik her, og skriv navnet] Fra: Myndighedschef Bjarne H Rasmussen Dato: 21-02-2007 Vedr.: De lovmæssige rammer for klagerådets virke. Uddrag af serviceloven:

Læs mere

Nedenfor under punkt 1 er en kort gennemgang af reglerne om ordregiverens forpligtelse til at overdrage oplysninger til leverandøren.

Nedenfor under punkt 1 er en kort gennemgang af reglerne om ordregiverens forpligtelse til at overdrage oplysninger til leverandøren. N O TAT Udveksling af medarbejderoplysninger ime l- lem ordregiver og leverandøren April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler spørgsmålet om udveksling af medarbejderoplysninger imellem ordregiver og leverandøren

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 158 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 158 Offentligt Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 158 Offentligt Folketinget Finansudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 14. januar 2015 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Inge

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år

Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]!"#!"$! % &&&$!"$! Du har fra Rigspolitiet modtaget en positiv børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet

Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet 9-3. Forvaltningsret 111.1 112.2 1123.2 113.1. Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet Familiestyrelsen meddelte en

Læs mere

SSP-samarbejde og videregivelse af følsomme oplysninger

SSP-samarbejde og videregivelse af følsomme oplysninger SSP-samarbejde og videregivelse af følsomme oplysninger Fundet, at to pjecer fra Det Kriminalpræventive Råd, som tilsigtede at give SSP-medarbejderne i (bl.a.) Københavns Kommune en vejledning om reglerne

Læs mere

For at sikre dit barn en god start er det vigtigt, at dagtilbuddet får kendskab til dit barn, inden det skal begynde.

For at sikre dit barn en god start er det vigtigt, at dagtilbuddet får kendskab til dit barn, inden det skal begynde. Brobygning fra sundhedspleje til dagtilbud For at sikre dit barn en god start er det vigtigt, at dagtilbuddet får kendskab til dit barn, inden det skal begynde. Det vil vi gøre ved at benytte Brobygningsskemaet,

Læs mere

Rammer og vilkår for brug af data. 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes,

Rammer og vilkår for brug af data. 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes, Rammer og vilkår for brug af data 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes, bidr@sundhedsdata.dk Lovgivning - sundhedsdata Sundhedsloven Persondataloven I sundhedsloven fastlægges reglerne for indhentning/videregivelse

Læs mere

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund N O TAT Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook 1. Sagens baggrund Ved e-mails af 5. juli 2010 og 3. august 2010 har Frederiksberg Kommune rettet henvendelse

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Sundhedslovens Kapitel 9

Sundhedslovens Kapitel 9 Sundhedslovens Kapitel 9 Kapitel 9 Tavshedspligt, videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v. 40. En patient har krav på, at sundhedspersoner iagttager tavshed om, hvad de under udøvelsen

Læs mere

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler 2016-49433 Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler På foranledning af en henvendelse fra en borger har Statsforvaltningen udtalt: Henvendelse

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer.

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer. Maj 2014 Forretningsorden for Danmarks Vækstråd I medfør af 7, stk. 6 i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret senest ved lov nr. 313

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. 7 (L 72), som Folketingets Kommunaludvalg har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren

Besvarelse af spørgsmål nr. 7 (L 72), som Folketingets Kommunaludvalg har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren Kommunaludvalget L 72 - O Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 25. april 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2004-2200-21 Sagsbeh.: abt Fil-navn: LKS/FT-beh./Spm7.L72.svar Besvarelse af spørgsmål nr. 7 (L 72),

Læs mere

Ombudsmanden rejste på baggrund af en konkret sag en egen drift-sag om forståelsen af persondatalovens 10.

Ombudsmanden rejste på baggrund af en konkret sag en egen drift-sag om forståelsen af persondatalovens 10. 2009 5-2 Aktindsigt i fortegnelser over bivirkninger af et lægemiddel Meroffentlighed. Anonymisering Ombudsmanden rejste på baggrund af en konkret sag en egen drift-sag om forståelsen af persondatalovens

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov.

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. Organisation & Jura J.nr. 020-00112 Ref. morim Den 20. december 2013 Udkast Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. 1. Indledning 1.1 Den 1. januar

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven Myndighed: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Udskriftsdato: 21. august 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven 1-35. (Udelades) Kapitel 8 Aktindsigt 36. Reglerne i dette kapitel

Læs mere

Forslag til Lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) (Adgang til aktindsigt i PETs sager om administrative forhold)

Forslag til Lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) (Adgang til aktindsigt i PETs sager om administrative forhold) Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 425 Offentligt Dok. 900388 Forslag til Lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) (Adgang til aktindsigt i PETs sager om administrative forhold) 2 I lov nr. 604

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Forvaltningslovens 27 og 32 Retsplejelovens 115 Persondatalovens 6, 7 og 8 Ny databeskyttelsesforordning 25/5-18 Retshåndhævelseslov (i kraft 30/4-17) 1,

Læs mere

EDI-guide Skadehistorik for erhverv og landbrug Bilag 3 Regler for personoplysninger og oplysninger om erhvervskunder

EDI-guide Skadehistorik for erhverv og landbrug Bilag 3 Regler for personoplysninger og oplysninger om erhvervskunder EDI-guide Skadehistorik for erhverv og landbrug Bilag 3 Regler for personoplysninger og oplysninger om erhvervskunder Version 1.0 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide Skadehistorik Bilag

Læs mere

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt Allerød Kommune Teknik & Drift Bjarkesvej 2 3450 Allerød Sendt pr. e-mail til kommunen@alleroed.dk og flemming.kjolstadlarsen@alleroed.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Statsforvaltningens brev til 2 journalister.

Statsforvaltningens brev til 2 journalister. Statsforvaltningens brev til 2 journalister. I har klaget over, at Faaborg-Midtfyn Kommune har afslået at give Jer aktindsigt i navne og andre kontaktoplysninger på skribenterne bag spareforslag indkommet

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

I den anledning skal Datatilsynet udtale følgende:

I den anledning skal Datatilsynet udtale følgende: Arbejdsmarkedsudvalget L 74 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsdirektoratet Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Sendt til hlo@adir.dk og ope@adir.dk. 14. juli 2008 Vedrørende forslag til lov om ændring

Læs mere

Aktindsigt i klager over daginstitutioner.

Aktindsigt i klager over daginstitutioner. X 22. september 2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND AALBORGHUS SLOT Aktindsigt i klager over daginstitutioner. Du har den 30. november 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen

Lov om offentlighed i forvaltningen Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde 1 Loven gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning, jf. dog 2 og 3. Loven gælder endvidere for 1) elforsyningsvirksomheder, der producerer,

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1)

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) 23. juli 2004Nr. 837 Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) Offentlighedsloven Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde Kapitel 2 Retten til aktindsigt Kapitel 3 Undtagelser

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning Dato 21-12-2015 sbro Sagsnr. 4-1415-19/1 Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning af straffesager Internt notat om sundhedspersoners tavshedspligt og videregivelse af

Læs mere

Z Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse:

Z Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse: Z Kommune 9. maj 2008 Z Kommune har forespurgt Statsforvaltningen Nordjylland om, hvorvidt videregivelse af information om en foretagen underretning efter bekendtgørelse nr. 1336 af 30. november 2007,

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Ulrich Stigaard Jensen. Persondataloven og sagsbehandling i praksis

Ulrich Stigaard Jensen. Persondataloven og sagsbehandling i praksis Ulrich Stigaard Jensen Persondataloven og sagsbehandling i praksis Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Kapitel 1. Persondatalovens baggrund og formål 13 1.1. Persondatalovens baggrund og formål 13

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR. fra Retspolitisk Forening. (Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen)

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR. fra Retspolitisk Forening. (Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen) 1 R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR fra Retspolitisk Forening vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1)

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

hos statslige myndigheder

hos statslige myndigheder IT-Universitetet i København Rued Langgaards Vej 7 2300 København S Sendt til: itu@itu.dk 25. juni 2015 Udtalelse til anmeldelsen Videnskabelige og statistiske undersøgelser hos statslige myndigheder Datatilsynet

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Retningslinier for postlister i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Retningslinier for postlister i Faaborg-Midtfyn Kommune. Retningslinier for postlister i Faaborg-Midtfyn Kommune. Formål Formålet med åbne postlister er at skabe åbenhed i forhold til kommunens arbejde. Postlisterne er en service til samarbejdspartnere, borgere

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem 10-12- 2007 Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har i brev af 3. juli 2006 rettet henvendelse

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer:

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer: Lovforslag (udkast) 17. februar 2015 Forslag til lov om ændring af arkivloven I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages

Læs mere

Datatilsynet har herefter følgende bemærkninger:

Datatilsynet har herefter følgende bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget L 194 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsskadestyrelsen Sankt Kjelds Plads 11 Postboks 3000 2100 København Ø Sendt til pkh@ask.dk 9. januar 2007 Vedrørende høring over forslag til lov om

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Sendt til:

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Sendt til: Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 7 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt til: maria.eun@skat.dk 25. november 2010 Vedrørende høring over udkast til forslag til lov

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=21075

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=21075 Page 1 of 5 Til forsiden af retsinformation.dk Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Informeret samtykke Samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger mv.

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger.

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. 13-08- 2008 TILSYNET Vedr. klage over Silkeborg Kommune De har ved brev af 24. juli 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Udvalgte sagsbehandlingsregler

Udvalgte sagsbehandlingsregler Udvalgte sagsbehandlingsregler - Med fokus på sagsbehandling på området for kropsbårne hjælpemidler www.klindtconsult.dk 1 Ansøgning Formelt krav: Ingen Materielt krav: Hvis der skal spørges ind til borgerens

Læs mere

Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering

Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering 2014-36 Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udlændingestyrelsen og Justitsministeriet havde givet (delvist)

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere