Ophør af anbringelse ved det 18. år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ophør af anbringelse ved det 18. år"

Transkript

1 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009

2 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsen, marts Kontrapunkt as Schultz Grafisk Ankestyrelsen, Amaliegade 25, Postboks 9080, 1022 København K Telefon Telefax Denne publikation kan frit citeres med tydelig kildeangivelse

3 Indholdsfortegnelse 3 Indholdsfortegnelse Side Forord Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Resumé og anbefalinger 1.1 Ankestyrelsens samlede vurdering af sagerne 1.2 Ankestyrelsen foreslår præcisering af lovgivningen 1.3 Ankestyrelsens anbefalinger til kommunerne Regelgrundlag og fortolkning 2.1 Regelgrundlag 2.2 Ankestyrelsens fortolkning og vurdering af kravene til handleplanen 2.3 Ankestyrelsens fortolkning og vurdering af kravene til afgørelsen om efterværn 2.4 Skift af opholdskommune 2.5 Ankestyrelsen foreslår præcisering af lovgivning og vejledning Materiel og formel vurdering 3.1 Samlet vurdering af sagerne 3.2 Dokumentation i sagerne 3.3 Kravet om revision af handleplan 3.4 Kravet om, at der skal træffes afgørelse om efterværn 3.5 Ankestyrelsens vurdering af formelle regler Støtte efter det 18. år 4.1 Den unges behov for støtte efter det 18. år 4.2 Samarbejde med ny kommune Metode Regelgrundlag mv. Udvalgte kom mune fordelte resultater

4 4 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Forord Ankestyrelsen fik som følge af anbringelsesreformens ikrafttræden 1. januar 2006 en forpligtelse til at etablere en statistisk overvågning af anbringelsesområdet samt at gennemføre flere praksisundersøgelser og andre uddybende analyser. Denne praksisundersøgelse er den tredje i rækken af Ankestyrelsens praksisundersøgelser på anbringelsesområdet. Fokus for denne undersøgelse er kommunernes opfølgning i forbindelse med ophør af anbringelse ved det fyldte 18. år samt ved eventuel overgang til efterværn. Ankestyrelsen har ingen praksis på området og har alene forholdt sig til sagernes overensstemmelse med lovgivning. Ankestyrelsen har bedt kommunerne om at indsende samtlige akter i sagerne. Hvis alle relevante oplysninger ikke er blevet indsendt, kan dette have haft indflydelse på vurderingen af sagen. Ved manglende oplysninger har udgangspunktet været, at sagen er behandlet i kommunen uden denne oplysning. Resultaterne i denne undersøgelse bygger således på de dokumenterede oplysninger i de 139 sager, der indgår i undersøgelsen. Udover forpligtelsen i forhold til anbringelsesreformen har Ankestyrelsen en pligt til på landsplan at koordinere, at afgørelser, som efter de sociale og beskæftigelsesmæssige love kan indbringes for Ankestyrelsen og ankenævnene i statsforvaltningerne, træffes i overensstemmelse med lovgivningen. Som udgangspunkt kan de praksiskoordinerende instanser ikke tage underinstansernes afgørelser op af egen drift i forbindelse med en praksisundersøgelse. På børne- og ungeområdet har Ankestyrelsen dog beføjelser til at tage sager op af egen drift. Der er i denne praksisundersøgelse ikke fundet anledning til at tage sager op. Praksisundersøgelsen skal i henhold til retssikkerhedslovens 79 a behandles på et møde i kommunalbestyrelsen i de deltagende kommuner. Bestemmelsen præciserer det kommunalpolitiske ansvar for at følge op på klageinstansernes praksisundersøgelser og understreger kommunalbestyrelsens ansvar for at implementere retssikkerheden i kommunerne.

5 kapitel 1 Resumé og anbefalinger 5 1 resumé og anbefalinger Unge, som er anbragt uden for hjemmet, har krav på, at kommunen sammen med den unge lægger en plan for den unges videre forløb efter det fyldte 18 år. Den unge ophører med at være anbragt, når den unge bliver 18 år. Der er imidlertid mulighed for, at den unge fortsat kan tilbydes støtte (efterværn) indtil den unge fylder 23 år. Ankestyrelsen har med denne undersøgelse vurderet 17 kommuners praksis i sagsbehandlingen for anbragte unge om ophør af anbringelse ved det fyldte 18. år. Undersøgelsen har fokus på, om kommunerne følger lovgivningens krav om at revidere handleplanen for den unge, at træffe en afgørelse om behovet for efterværn i god tid inden den unge fylder 18 år samt at inddrage den unge i arbejdet. Ankestyrelsen har ingen praksis på området og har med denne praksisundersøgelse afdækket en usikkerhed med hensyn til korrekt anvendelse af reglerne om revision af handleplan og afgørelse om efterværn. Ankestyrelsen har alene forholdt sig til bestemmelsen i servicelovens 68 stk. 5, om ophør af anbringelse ved det fyldte 18. år. 1.1 Ankestyrelsens samlede vurdering af sagerne Få mangler i mange sager Undersøgelsen viser, at der i kommunerne er en vis usikkerhed med hensyn til en korrekt opfølgning i sager, hvor en anbragt ung bliver 18 år. Undersøgelsen viser dog samtidig, at kommunerne udviser stor opmærksomhed på den unges overgang fra anbringelse til et selvstændigt liv efter det fyldte 18. år. På baggrund af gennemgangen af sagerne vurderer Ankestyrelsen således, at hovedparten af sagerne 93 procent ikke opfylder alle kravene i lovgivningen. Men samtidig ses det, at i 63 procent af sagerne er det kun én betingelse, der mangler for, at sagerne opfylder lovgivningens krav. Den hyppigste mangel er, at kommunerne sjældent opfylder kravet om, at afgørelsen om efterværn skal træffes, senest seks måneder før den unge fylder 18 år. I 30 procent af sagerne har Ankestyrelsen vurderet, at der er flere mangler i sagerne.

6 6 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Dokumentation findes i sagerne Det er ikke manglende oplysninger i sagerne, som er årsag til undersøgelsens resultat. I 81 procent af sagerne mangler der ingen eller kun få oplysninger. I mange tilfælde anvender kommunerne imidlertid ikke de indhentede oplysninger til at træffe en afgørelse om efterværn eller til at revidere handleplanen for den unge. Der er således tale om, at sagsbehandlingen i kommunerne mangler meget lidt til at følge lovens bogstav fuldt ud. Kommunerne støtter ofte de unge efter det 18. år Det fremgår af de undersøgte sager, at der er givet støtte til de unge i 65 procent af sagerne i form af efterværn til trods for manglerne i sagsbehandlingen. Hensigten med efterværnet er at give en ung, der har behov for særlig støtte, mulighed for en mere glidende overgang til voksen tilværelsen. Når handleplanen revideres, sker det i overensstemmelse med reglerne I to ud af tre sager har kommunen revideret den unges handleplan. I 86 procent af de reviderede handleplaner har kommunerne i tilfredsstillende grad beskrevet det videre forløb for den unge med hensyn til uddannelse og beskæftigelse. Kommunerne har i øvrigt beskrevet forhold, som har været relevante for den unges overgang til voksenstatus. Når handleplanerne revideres, har kommunerne stor fokus på at inddrage den unge. Således er handleplanen udarbejdet i samarbejde med den unge i 98 procent af handleplanerne. Handleplanen er et vigtigt redskab for alle parter og ikke mindst for den unges fremtid. Handleplanen skal kvalificere den afgørelse, kommunerne skal træffe senest seks måneder før den unge fylder 18 år. Ingen eller for sen afgørelse I 41 procent af sagerne fremgår ikke, om der er truffet en konkret afgørelse, om den unge fortsat skal have støtte efter det 18. år. I halvdelen af sagerne er afgørelsen ikke truffet rettidigt. Kommunernes pligt til at træffe en egentlig afgørelse om efterværn, senest seks måneder før den unge fylder 18 år, trådte i kraft med anbringelsesreformen, som har været gældende siden 1. januar Det skal sikre, at den unge får fuldt udbytte af et eventuelt efterværn, og giver

7 kapitel 1 Resumé og anbefalinger 7 den unge tid til at forberede sig på sin situation, når han/hun fylder 18 år. En rettidig afgørelse giver også den unge mulighed for at få afgørelsen efterprøvet i klagesystemet. 1.2 Ankestyrelsen foreslår præcisering af lovgivningen Ankestyrelsen har med denne praksisundersøgelse redegjort for Ankestyrelsens generelle fortolkning af indholdet af reglerne og foreslår, at der sker en præcisering i lovgivning og vejledning. Lovgivningen er især vanskelig i de tilfælde, hvor der sker skift af handlekommune, når den unge fylder 18 år. Den hidtidige opholdskommune kan ikke forpligte den nye opholdskommune økonomisk, men det er et krav, at den hidtidige opholdskommune reviderer handleplanen og træffer afgørelse om efterværn. 43 procent af de unge i undersøgelsen skifter/har skiftet handlekommune ved det 18 år. Det betyder, at en ny kommune skal træffe den endelige afgørelse om efterværn. Ankestyrelsen foreslår, at det bliver gjort tydeligere, at der skal gennemføres en samtale og foretages revision af handleplanen, inden den unge fylder 17½ år, således at kommunen kan træffe en afgørelse om efterværn, senest seks måneder før den unge fylder 18 år. Ankestyrelsen foreslår i øvrigt, at der bliver stillet krav om, at de to kommuner, som begge har ansvar for efterværnet, skal indgå i et samarbejde med hinanden, og at samarbejdet påbegyndes, så lovgivningens krav om revision af handleplan og afgørelse kan ske senest seks måneder, før den unge fylder 18 år. 1.3 Ankestyrelsens anbefalinger til kommunerne Med høj grad af dokumentation og med kun få mangler i den enkelte sag er der ikke lang vej igen, førend kommunerne vil kunne overholde alle kravene i lovgivningen og sikre de unge en tilfredsstillende og glidende overgang til voksenlivet. Ankestyrelsen anbefaler, at kommunerne påbegynder sagsbehandlingsforløbet langt tidligere, end det nu er tilfældet.

8 8 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Ankestyrelsen anbefaler, at kommunerne indarbejder sagsbehandlingsrutiner, som sikrer, at den unge inddrages i arbejdet ved blandt andet at gennemføre en samtale med den unge at den unges handleplan revideres og at der her tages stilling til alle forhold, som er relevante for den unge efter det fyldte 18. år og at der træffes en afgørelse om behovet for støtte efter det 18. år og i givet fald hvilken foranstaltning, der kan tilbydes. Afgørelsen træffes på baggrund af samtalen med den unge og revisionen af handleplanen Kommunerne skal sikre, at de nævnte sagsbehandlingsskridt gennemføres inden den unge fylder 17½ år. Det er væsentligt for at give den unge vished om sin situation og mulighed for at forberede sig i god tid inden det 18. år. Det styrker retssikkerheden for den unge at få besked i god tid, hvilket var en af intentionerne med anbringelsesreformen. Det skal understreges, at afgørelsen om efterværn skal træffes uanset, om der forventes at ske skift af handlekommune efter den unges 18 års fødselsdag. I så fald skal den hidtidige kommune indlede et samarbejde med den nye kommune på et tidligt tidspunkt for at sikre kontinuitet i den unges forløb.

9 kapitel 2 Regelgrundlag og fortolkning 9 2 regelgrundlag og fortolkning Ankestyrelsen har i denne praksisundersøgelse fokuseret på, om kommunen har opfyldt kravet om at træffe en afgørelse om efterværn til unge over 18 år og at revidere handleplanen efter servicelovens 68, stk. 5. Ankestyrelsen finder, at anvendelsen af reglen om efterværn kan have givet anledning til tvivl om fortolkningen i relation til tidspunkt for revision af handleplanen og afgørelsens indhold. Der redegøres nedenfor for regelgrundlaget, Ankestyrelsens fortolkning af reglen samt hvorledes tvivl om fortolkningen har påvirket målingen og vurderingen af sagerne. Kapitlet omhandler alene de punkter, som Ankestyrelsen har fundet gav anledning til usikkerhed om fortolkningen. Hvilken vurdering Ankestyrelsen i øvrigt har lagt til grund for sagernes bedømmelse fremgår af kapitel Regelgrundlag I henhold til servicelovens 68, stk. 5, skal kommunalbestyrelsen i den unges opholdskommune senest 6 måneder forud for ophør af en anbringelse ved det fyldte 18. år træffe afgørelse om, hvorvidt den unge har behov for foranstaltninger efter servicelovens 76. Kommunalbestyrelsen skal samtidig i samarbejde med den unge revidere handleplanen og herunder tage stilling til den unges videre forløb med hensyn til uddannelse og beskæftigelse samt øvrige relevante forhold. I henhold til servicelovens 76 skal kommunalbestyrelsen tilbyde hjælp til unge i alderen fra år, når det må anses for at være af væsentlig betydning for den unges behov for støtte forudsat, at den unge er indforstået hermed. Med anbringelsesreformens ikrafttræden fik kommunerne pligt til at træffe afgørelse om, hvorvidt der skal iværksættes efterværn samt pligt til, i samarbejde med den unge, at revidere handleplanen og tage stilling til, hvad der i øvrigt skal ske i forhold til den unges uddannelse, beskæftigelse og andre relevante forhold.

10 10 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Revision af handleplan Pligten til at tage stilling til den unges videre uddannelse og beskæftigelsesforløb skal sikre, at den unge efter anbringelsen fortsætter i et hensigtsmæssigt og fremadrettet forløb. I de tilfælde, hvor den unge allerede er inde i et godt uddannelses- eller beskæftigelsesforløb, der ikke afbrydes ved hjemgivelsen, er det tilstrækkeligt for kommunen at konstatere dette i handleplanen. I andre tilfælde kan der være behov for initiativer fra kommunens side, for eksempel at etablere et samarbejde mellem de relevante afdelinger i kommunen. Kommunen skal sikre, at den unge kommer i kontakt med de relevante hjælpesystemer, således at den unge kommer i gang med relevant uddannelse eller beskæftigelse. Hvilke forhold, kommunen i øvrigt skal inddrage i revisionen af handleplanen, vil afhænge af den konkrete sag. Der kan for eksempel være tale om boligforhold, familiesituation, netværk m.v Afgørelse om efterværn Efter den tidligere bestemmelse, forud for anbringelsesreformen, havde kommunen ikke pligt til at træffe en afgørelse i de tilfælde, hvor kommunen ikke skønnede, at der var behov for efterværn. Ved at kræve at kommunen for alle 17½-årige, der er anbragt uden for hjemmet, skal træffe afgørelse om efterværn, skærpes kommunens opmærksomhed på efterværnet. Kommunen kan ikke træffe en afgørelse om efterværn uden at have forholdt sig til det videre forløb for den unge. Formålet med afgørelsen er samtidig, at den unge får en begrundelse for beslutningen samt mulighed for at få afgørelsen efterprøvet i klagesystemet. 2.2 Ankestyrelsens fortolkning og vurdering af kravene til handleplanen I relation til kommunernes udarbejdelse af handleplan har reglerne kunnet give anledning til en vis usikkerhed om tidspunktet for færdiggørelse af handleplanen. En gennemgang af sagerne har vist, at de fleste kommuner har sagsbehandlet indtil og i nogle tilfælde efter det 18. år.

11 kapitel 2 Regelgrundlag og fortolkning Ankestyrelsens fortolkning i forhold til tidspunktet for handleplanen Handleplanen skal ifølge ordlyden af lovteksten udarbejdes samtidig med afgørelsen om hvorvidt efterværn skal iværksættes. Der angives ikke et præcist tidspunkt for, hvornår revisionen af handleplanen skal være afsluttet. Det er et væsentligt formål at sikre, at der bredt set bliver taget stilling til, hvad der skal ske med den unge også i forhold til uddannelse og beskæftigelse og andre relevante forhold. Afklaringen af disse forhold skal i store træk være sket, inden der træffes en afgørelse om efterværn. Afgørelsen skal også på dette tidspunkt indeholde forslag til foranstaltninger. Det er Ankestyrelsens opfattelse, at der er et nært forhold mellem udarbejdelse af handleplan med konkrete forslag til tiltag og beslutningen om hvilken form for efterværn, den unge skal tilbydes. Det er derfor Ankestyrelsens opfattelse, at bestemmelsen i servicelovens 68, stk. 5, må fortolkes således, at det er et krav, at handleplanen er revideret umiddelbart inden, at der træffes afgørelse om efterværn, og dermed senest ½ år før den unge fylder 18 år Handleplanernes bedømmelsesgrundlag med hensyn til tidspunkt Der redegøres her for det bedømmelsesgrundlag, der er anlagt ved målingen af sagerne i praksisundersøgelsen. Der foreligger ikke relevante offentliggjorte principafgørelser om efterværn. Det betyder, at Ankestyrelsen ikke har taget bindende stilling i praksis til væsentlige spørgsmål om blandt andet det præcise tidspunkt for revisionen af handleplanen. Kommunerne har dermed vanskeligt kunnet opnå en sikker forståelse af især kravene til tidspunktet for færdiggørelse af handleplanen. Det kan forekomme nærliggende for den aktuelle opholdskommune først at færdiggøre handleplanen og dermed at konkretisere afgørelsens indhold tæt på, at den unge fylder 18 år. På det tidspunkt kan det fremtræde tydeligere, hvilke ønsker den unge har og hvilke helt konkrete tiltag der er behov for, eksempelvis i relation til bolig og uddannelsessted, og hvordan de bedst muligt føres ud i livet.

12 12 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Ydermere vil den aktuelle opholdskommune kunne finde det nærliggende at involvere en sandsynlig ny opholdskommune der skal føre beslutningerne ud i livet i konkretiseringen af handleplanen frem til den unge fylder 18 år. På baggrund af manglende praksis og under hensyn til at tidspunktet for handleplanens færdiggørelse ikke er klart angivet i reglerne, har Ankestyrelsen ved målingen af sagerne alene krævet, at handleplanen skal foreligge i endelig form, inden den unge fylder 18. år. 2.3 Ankestyrelsens fortolkning og vurdering af kravene til afgørelsen om efterværn Ankestyrelsens fortolkning i forhold til tidspunktet for afgørelsen Som udgangspunkt ophører en foranstaltning, når den unge fylder 18 år, jf. servicelovens 68, stk. 1. Efter servicelovens 68, stk. 5, skal kommunalbestyrelsen i den unges opholdskommune senest 6 måneder forud for ophør af en anbringelse ved det fyldte 18. år træffe afgørelse om, hvorvidt den unge har behov for foranstaltninger efter servicelovens 76. Formålet med bestemmelsen i servicelovens 68, stk. 5, er at sørge for, at kommunen i god tid og så præcist som muligt træffer afgørelse om, hvad der skal ske efter det 18. år, så den unge ved besked. Bestemmelsen sigter til, at der bredt tages stilling til den unges fremtid, herunder også i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Baggrunden for bestemmelsen er, at der skal foretages en grundig afklaring af, hvad et eventuelt efterværn skal være. En afgørelse om efterværn kan alene forpligte den kommune, som har truffet afgørelse om efterværn. En eventuelt anden fremtidig opholdskommune vil således ikke være forpligtet af en tidligere opholdskommunes afgørelse om tilbud af efterværn. Denne problemstilling er nærmere beskrevet i afsnittet om skift af opholdskommune nedenfor.

13 kapitel 2 Regelgrundlag og fortolkning 13 Kravet om, at en afgørelse om efterværn skal træffes senest 6 måneder, før den unge fylder 18 år, betyder endvidere, at den unge har mulighed for at klage over afgørelsen inden det 18. år. Ankestyrelsen er af den opfattelse, at der efter 68, stk. 5, er pligt til at træffe afgørelse om efterværn senest 6 måneder før det fyldte 18. år. Afgørelsen skal vedrøre, om der skal gives efterværn og også en konkretisering af hvilken type af efterværn, der tilbydes. Afgørelsen skal træffes for alle 17½-årige, som er anbragt uden for hjemmet Afgørelsernes bedømmelsesgrundlag Som nævnt foreligger der ikke relevante offentliggjorte principafgørelser om efterværn. Tidspunkt og indhold for afgørelsen Ordlyden af bestemmelsen om, at der senest 6 måneder før det fyldte 18. år skal træffes afgørelse om, hvorvidt den unge har behov for foranstaltninger efter servicelovens 76, indeholder ikke en tydelig angivelse af, om kommunen ved afgørelsen skal træffe beslutning om konkrete efterværnsforanstaltninger. Bestemmelsen kan læses på den måde, at det er tilstrækkeligt, at afgørelsen indeholder en beslutning om, at der enten skal gives tilbud om efterværn eller skal gives afslag på efterværn. Ankestyrelsen har på baggrund af ordlyden af bestemmelsen og dennes klare angivelse af det senest acceptable tidspunkt for afgørelsen valgt også at måle på, om afgørelsen er truffet rettidigt. Ankestyrelsen har ved målingen af sagerne anset det for en væsentlig mangel, hvis der ikke er truffet afgørelse om efterværn eller afslag på efterværn senest 6 måneder før den unge fyldte 18 år. I de tilfælde, hvor afgørelsen først er truffet senere end 6 måneder før det fyldte 18. år, har Ankestyrelsen vurderet, at sagen ikke er behandlet i overensstemmelse med reglerne. Rettidigheden af afgørelsestidspunktet har derfor haft indflydelse på den samlede vurdering af den enkelte sag i undersøgelsen. Vurderingen af, at afgørelsen ikke er truffet rettidigt, er i disse tilfælde ikke nødvendigvis et udtryk for, at sagsbehandlingen i øvrigt har været mangelfuld.

14 14 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Ankestyrelsen har ved måling af sagerne ikke anset det for en væsentlig mangel, hvis en kommunes afgørelse om efterværn ikke tilkendegiver, hvilke konkrete efterværnsforanstaltninger, der har skullet iværksættes. Ankestyrelsen har vurderet, at afgørelsen er i overensstemmelse med regler, hvis afgørelsen tilkendegiver, om der blev givet tilbud om efterværn eller ej. 2.4 Skift af opholdskommune Når den unge fylder 18 år, vil den unge, jf. retssikkerhedsloven 9, få selvstændig opholdskommune i den kommune, hvor den unge opholder sig. Det vil sige, at det bliver den kommune, hvor anbringelsesstedet ligger, der bliver handlekommune, hvis den unge bliver boende i denne kommune. Det er den unge selv, der er part i forhold til tilbud, der rækker ud over det 18. år. Revision af handleplan Ansvaret for at revidere handleplanen 6 måneder før, den unge fylder 18 år, ligger i den kommune, der på det tidspunkt er opholdskommune for den unge, og dermed ansvarlig for den unges sag. Det er typisk den kommune, der har truffet afgørelse om anbringelse af den unge. Det betyder, at det ikke nødvendigvis er den samme opholdskommune, der udarbejder handleplanen, inden den unge fylder 18 år, som efterfølgende skal udføre beslutningerne. Da den hidtidige opholdskommune ikke kan forpligte den kommende opholdskommune økonomisk, vil handleplanen i disse situationer som udgangspunkt alene kunne indeholde anbefalinger til, hvad der skal ske. Beslutningen om, hvad der skal ske med den unge efter, at denne er fyldt 18 år, træffes af den nye opholdskommune. For at undgå brud i den unges foranstaltninger er det vigtigt, at de to kommuner, som begge har part i efterværnsindsatsen, dels den unges handlekommune før det 18. år, dels den unges selvstændige opholdskommune efter det 18. år, indgår i et samarbejde sammen med den unge, før den unge fylder 17½ år. Den koordinerede indsats er væsentlig, således at det sikres, at den unge ved, hvad der er planlagt efter det 18. år. Den nye handlekommune skal, ligesom den tidligere handlekommune, lægge vægt på hensynet til kontinuitet i den unges forløb og skal derfor ved afgørelsen lægge vægt på den hidtidige indsats og målsætningerne i tidligere handleplaner.

15 kapitel 2 Regelgrundlag og fortolkning 15 Afgørelse om efterværn Hvis den unge skifter opholdskommune ved det fyldte 18. år (til en anden kommune end den, der har truffet afgørelsen om anbringelse), vil det være den nye opholdskommune, der skal træffe afgørelse efter servicelovens 76. Afgørelsen truffet af den hidtidige opholdskommune efter servicelovens 68, stk. 5, er ikke juridisk bindende for den nye opholdskommune. Den bindende afgørelse om, hvad der skal ske med den unge efter det fyldte 18. år, træffes af den nye opholdskommune. Det er vigtigt, at de involverede kommuner samarbejder, da den unge kan have behov for kontinuitet i den støtte, han eller hun modtager. Den nye opholdskommune skal derfor ved afgørelsen lægge vægt på den hidtidige indsats og målsætningerne i det tidligere forløb. Det skal i øvrigt bemærkes, at den nye opholdskommune typisk vil have ret til refusion efter retssikkerhedslovens regler fra tidligere opholdskommune for udgifter til efterværnsforanstaltninger, som den nye opholdskommune sætter i værk i tilknytning til den tidligere kommunes beslutning. Undersøgelsen har ikke haft fokus på den indsats, der gøres i den nye opholdskommune efter det fyldte 18. år. De afgørelser, der træffes i den nye opholdskommune efter det fyldte 18. år, er således ikke indgået i undersøgelsen. Ankestyrelsen foreslår, at der stilles krav om, at den nuværende handlekommune skal inddrage den formodede fremtidige handlekommune ved revision af handleplan. Samarbejdet bør påbegyndes tids nok til, at der kan træffes en afgørelse om efterværn senest, når den unge fylder 17½ år.

16 16 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser 2.5 Ankestyrelsen foreslår præcisering af lovgivning og vejledning Ankestyrelsen foreslår på baggrund af ovenstående tolkninger, at lovgivning og vejledning til serviceloven præciseres på følgende punkter: At afgørelsen skal træffes på baggrund af en revision af handleplan. Handleplanen skal derfor foreligge inden afgørelsen træffes. I den sammenhæng skal det tydeliggøres, at revisionen også skal foretages inden den unge bliver 17½ år At afgørelsen, som skal træffes,senest når den unge er 17½ år, skal være en todelt afgørelse. Der skal træffes afgørelse, om der er behov for efterværn, og der skal træffes afgørelse om hvilken foranstaltning, som skal iværksættes En tydeliggørelse af, at der skal træffes afgørelse også i de tilfælde, hvor der er enighed om, at den unge ikke har behov for at fortsætte i efterværn. Afgørelsen skal træffes for alle 17½-årige, der er anbragt uden for hjemmet Herudover foreslås et mere forpligtende samarbejde om revision af handleplan og afgørelse om efterværn mellem den nuværende og forventede fremtidige handlekommune i de tilfælde, hvor den unge får selvstændig opholdskommune i en ny kommune.

17 kapitel 2 Regelgrundlag og fortolkning 17 Sagsbehandlingsforløbet er illustreret i to tilfælde: Hvor der ikke sker skift af handlekommune, jf. figur 2.1 og hvor der sker skift af handlekommune, jf. figur 2.2. Figur 2.1 Sagsbehandlingsforløbet ved sidste opfølgning for ung anbragt ikke skift af handlekommune Samtale med den unge Udgangspunkt i tidligere handleplan Revision af handleplan Afgørelse om efterværn Bevilling af efterværn Afslag på efterværn Enighed om intet behov for efterværn 17½ år 18 år Figur 2.2 Sagsbehandlingsforløbet ved skift af handlekommune ved det 18. år Kontakt til ny handlekommune Samtale med den unge Revision af handleplan i tæt samarbejde med ny handlekommune Udgangspunkt i tidligere handleplan Afgørelse om efterværn Bevilling af efterværn Afslag på efterværn Enighed om intet behov for efterværn 17½ år 18 år Ny handlekommune træffer afgørelse

18 18 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser 3 Materiel og formel vurdering Ankestyrelsen har i denne praksisundersøgelse vurderet en stikprøve på 139 kommunale sager om opfølgning for anbragte unge, som er tæt på det 18. år. 17 kommuner har deltaget i undersøgelsen og indsendt sager, hvor den unge var anbragt, da den unge var 17½ år. Der henvises til bilag 1 for en uddybende beskrivelse af stikprøven og kriteriet for udvælgelsen af sagerne. Ankestyrelsens vurdering af sagerne tager afsæt i regelgrundlaget, jf. bilag 2, samt det bedømmelsesgrundlag, som er beskrevet i kapitel 2. Kapitlet præsenterer en vurdering af: Sagernes overensstemmelse med lovgivning Sagerne set i forhold til sidste revision af handleplan i tilknytning til det fyldte 18. år, herunder om der er taget hensyn til den unges videre forløb med hensyn til uddannelse og beskæftigelse samt øvrige relevante forhold Sagerne set i forhold til, om der er truffet afgørelse om, hvorvidt den unge har behov for efterværn, og om denne afgørelse er truffet rettidigt Sagerne set i forhold til, om den unge er blevet inddraget ved revision af handleplanen og ved afgørelsen om efterværn 3.1 Samlet vurdering af sagerne Beskrivelsen har særligt fokus på de områder, som kommunerne ifølge undersøgelsens resultater bør have større opmærksomhed på. Beskrivelsen er ledsaget af eksempler, som enten illustrerer problemerne eller en god sagsbehandling. Efter servicelovens 68, stk. 5, skal kommunalbestyrelsen i den unges opholdskommune senest 6 måneder før det fyldte 18. år træffe afgørelse om, hvorvidt den unge har behov for foranstaltninger efter servicelovens 76. Kommunen skal samtidig i samarbejde med den unge revidere handleplanen og herunder tage stilling til den unges videre forløb med hensyn til uddannelse og beskæftigelse samt øvrige relevante forhold.

19 kapitel 3 Materiel og formel vurdering 19 Ankestyrelsen har blandt andet vurderet sagerne på, om der er truffet en afgørelse om eventuelt efterværn, om afgørelsen er truffet rettidigt, om der er foretaget revision af handleplan, og om det er sket i samarbejde med den unge. Endvidere om der i revision af handleplanen er taget hensyn til den unges videre forløb med hensyn til uddannelse og beskæftigelse samt øvrige relevante forhold. Ankestyrelsen har i undersøgelsen vurderet sagerne i forhold til den fortolkning, som Ankestyrelsen anlægger, jf. kapitel 2. Ankestyrelsen vurderer, at der i loven kan være uklarheder og har derfor valgt ikke at måle på de punkter, som har givet anledning til fortolkningstvivl. Som nævnt i kapitel 2 drejer det sig om tidspunkt for revision af handleplan og indholdet af afgørelsen om efterværn efter servicelovens 68, stk. 5. Selvom det ikke har haft indflydelse på udfaldet af en sags vurdering, at en revision af handleplan er sket efter det 17½ år, så vil det i nogle eksempler være fremhævet, da det er Ankestyrelsens tolkning, at det skal være sket inden det 17½ år. På samme vis vil anbefalingerne være i tråd med den tolkning, som Ankestyrelsen anlægger. Ankestyrelsen vurderer, at 93 procent af sagerne, svarende til 129 sager, ikke fuldt ud lever op til kravene i lovgivningen. Ankestyrelsen har som tidligere nævnt ingen praksis på området og har derfor alene forholdt sig til lovgivningen og det bedømmelsesgrundlag, som er beskrevet i kapitel 2. 7 procent af sagerne vurderes samlet set at være i overensstemmelse med reglen i servicelovens 68, stk. 5, jf. tabel 3.1. Tabel 3.1 Ankestyrelsens samlede vurdering af sagerne Antal Pct. Sagen er samlet set korrekt 10 7 Sagen er samlet set ikke korrekt I alt

20 20 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser De faktorer, som har haft indflydelse på Ankestyrelsens vurdering af de ikke korrekte sager, fremgår af tabel 3.2. Tabel 3.2 Fordelingen af sagerne på betingelser, som ikke er opfyldt Pct. i Heraf Pct. i forhold til eneste forhold til Antal alle sager årsag alle sager Revision af handleplan mangler (og den unge er over 18 år) Revision af handleplan sket efter det 18. år Handleplanen ikke revideret korrekt Afgørelse om efterværn mangler Afgørelse om efterværn ikke rettidig (truffet efter 17½ år) Antal ikke korrekte sager Note: Procenterne summer ikke til 100, da der kan være flere årsager til, at en sag er vurderet ikke korrekt De primære årsager til, at en stor andel af sagerne ikke er i overensstemmelse med lovgivningen er, at der enten ikke er truffet afgørelse om efterværn, eller at afgørelsen er truffet for sent, det vil sige efter, at den unge er fyldt 17½ år. Også manglende revision af handleplan er en væsentlig årsag til, at sagerne ikke opfylder lovgivningen. I 48 procent af sagerne er afgørelsen om efterværn ikke truffet, inden den unge fyldte 17½ år, mens afgørelsen om efterværn helt mangler i 41 procent af sagerne. I 20 procent af sagerne fremgår det ikke, at der er foretaget revision af handleplan i tilknytning til ophør af anbringelse eller overgang til efterværn ved det 18. år. I 5 procent af sagerne er handleplanen ikke revideret korrekt, og i 9 procent af sagerne er revisionen sket efter, at den unge er fyldt 18 år. I mange sager mangler kun en enkelt betingelse opfyldt I 88 sager, svarende til 63 procent, har manglende opfyldelse af én betingelse været årsag til, at Ankestyrelsen samlet set har vurderet, at sagen ikke er i overensstemmelse med lovgivningen, jf. tabel 3.2.

Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009

Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Praksisundersøgelse om anbringelse af børn og unge Udgiver Ankestyrelsen, december

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Anbringelse af børn og unge Januar 2008

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Anbringelse af børn og unge Januar 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelse af børn og unge Januar 2008 Titel Praksisundersøgelse om anbringelse af børn og unge Udgiver Ankestyrelsen, februar 2008 ISBN nr. ISBN 978-87-7811-054-1

Læs mere

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Flytning og hjemgivelse af anbragte unge November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og anbefalinger 2 1.1 Ankestyrelsens samlede vurdering af

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Lovgivningen. v/cand. jur. Susanne Lihme, Professionshøjskolen Metropol

Lovgivningen. v/cand. jur. Susanne Lihme, Professionshøjskolen Metropol Lovgivningen v/cand. jur. Susanne Lihme, Professionshøjskolen Metropol Lov om social service 46, stk.1 46. Formålet med at yde støtte til børn og unge, der har et særligt behov herfor, er at sikre, at

Læs mere

Merudgifter til voksne

Merudgifter til voksne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Merudgifter til voksne Oktober 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 1 Resume og anbefalinger 4 1.1 Ankestyrelsens vurdering af kommunernes sager 4 1.2 Ankestyrelsens

Læs mere

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014 Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hovedresultater september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner sammenfatning

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Ankestyrelsens velfærdsundersøgelser. Private aktører og 50 undersøgelser

Ankestyrelsens velfærdsundersøgelser. Private aktører og 50 undersøgelser Ankestyrelsens velfærdsundersøgelser Private aktører og 50 undersøgelser e te 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Private aktører og 50 undersøgelser Udgiver Ankestyrelsen, september 2010 ISBN

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-03-2012 02-10-2012 157-12 4300006-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-03-2012 02-10-2012 157-12 4300006-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-03-2012 02-10-2012 157-12 4300006-12 Status: Gældende Principafgørelse nævnets kompetence - faktisk forvaltningsvirksomhed

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Udarbejdet af: Fagchef Jørgen Kyed Dato: 1. januar 2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Ledelsestilsyn Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Udvælgelse af sager til ledelsesmæssig revision... 3 Kontrollen gennemførelse

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER BILAG BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 BORGERRÅDGIVERENS OBSERVATIONER OG VURDERINGER 5 BILAG 2 METODE

Læs mere

Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl.

Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl. Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 464 Offentligt Ankestyrelsens undersøgelse af Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl. August 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Kommuners

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik 1 Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 1 Hovedresultater 4 2 Afgørelser om anbringelse i 2012 8 2.1 Afgørelser og samtykke

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Notat. Til: Kopi til: Fra: Elsebeth Gedde. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne maj 2014

Notat. Til: Kopi til: Fra: Elsebeth Gedde. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne maj 2014 Notat Til: Kopi til: Fra: Elsebeth Gedde Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne maj 2014 Servicelovens 100 blev ændret med virkning fra den 1. december 2008. Med lovændringen skete

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1 1 Hovedresultater 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2013 6 2.1 Afgørelser om samtykke 7 2.2 Køn, alder og

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsenss undersøgelse om Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 3: Praksis sundersøgelse om anbragte børn og unge,, der flytter fra f en plejefamilie til et nytt anbringelsessted

Læs mere

Velkommen til kursusdag 4

Velkommen til kursusdag 4 Velkommen til kursusdag 4 Dagens program Kursusdag 4 08.30 08.45 Opsamling fra sidst. Dagens program. Dagens læringsmål. 08.45 11.30 Samvær og forældresamarbejde. 11.30 12.00 Handleplan. 12.00 12.45 Frokost.

Læs mere

Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden

Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden November 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord 3 2 Hovedresultater og anbefalinger 5 2.1 Hovedresultater 5 2.2

Læs mere

5. Konklusion. Baggrund og formål

5. Konklusion. Baggrund og formål 5. Konklusion Baggrund og formål Aalborg Kommune rettede i februar 2009 henvendelse til BDO Kommunernes Revision A/S med henblik på samarbejde om vurdering og anbefalinger på børne- og familieområdet og

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2013 Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler og Kostskoler Godkendt i Kommunalbestyrelses

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 4: Kortlægning af antal plejefamilier i Danmark september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Opsummering

Læs mere

Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet

Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet Denne standard benyttes i forbindelse med sagsbehandling af børnog ungesager. Standarden indeholder følgende: Retsgrundlaget for børn- og unge..2 Specifikt

Læs mere

Bisidderordningen for børn og unge

Bisidderordningen for børn og unge Ankestyrelsens undersøgelse af Bisidderordningen for børn og unge Juli 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Undersøgelse af bisidderordningen for børn og unge Udgiver Ankestyrelsen, maj 2009

Læs mere

Kontanthjælp og sanktioner

Kontanthjælp og sanktioner Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og sanktioner Januar 2011 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Kontanthjælp og sanktioner, januar 2011 Udgiver Ankestyrelsen, Amaliegade 25, Postboks

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og konklusion 2 2 Oplysninger om den unge 6 2.1 Køn og alder

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Inddragelse af forældremyndighedsindehaver og barnet eller den unge Politisk målsætning for: Inddragelse af forældremyndighedsindehaver

Læs mere

Ankestyrelsen v/specialkonsulent Birgitte Mohrsen

Ankestyrelsen v/specialkonsulent Birgitte Mohrsen Ankestyrelsen v/specialkonsulent Birgitte Mohrsen 18 år hvilke muligheder er der for hjælp efter den sociale lovgivning (efterværn og voksenbestemmelser efter serviceloven) og efter lovgivningen om særligt

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2014...

Læs mere

Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a

Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a Ankestyrelsens praksisundersøgelser Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a Maj 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Februar 2008. Bortfald af. sygedagpenge

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Februar 2008. Bortfald af. sygedagpenge Ankestyrelsens praksisundersøgelser Bortfald af sygedagpenge Februar 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Bortfald af sygedagpenge Februar 2008 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN

Læs mere

Ankestyrelsen pr. 1. juli 2013

Ankestyrelsen pr. 1. juli 2013 Ankestyrelsen pr. 1. juli 2013 5 Beskæftigelsesankenævn og 5 Sociale Nævn er nedlagt og opgaverne overført til Ankestyrelsen Én ankeinstans for kommunerne Hovedkontor i København Afdelingskontor i Aalborg

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2013...

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger

Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger Ankestyrelsens undersøgelse af Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger Sammenfatning af hovedresultater December 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Hovedresultater Anbringelser af børn og unge 2011 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2011 6 2.1 Afgørelser

Læs mere

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att.

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att. Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland Att. inin@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Hovedresultater 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2015 4 2.1 Stigning i andelen af frivillige anbringelser

Læs mere

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato KLE 27.30.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning om konkret plejetilladelse: traditionel familiepleje, kommunal familiepleje, netværkspleje, aflastning og privat

Læs mere

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Denne informationspjece henvender sig til sagsbehandlere, politikere og andre interesserede i børn- og ungeområdet i kommunerne. Informationspjecen

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP Borgercenter Børn og Unge har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE 1 Du er kommet i kontakt med Borgercenter Børn

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

(Til samtlige kommuner m.fl.)

(Til samtlige kommuner m.fl.) SKR nr 9710 af 18/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-1085 Senere ændringer til forskriften Ingen Skrivelse

Læs mere

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning.

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Anbringelsessager i København Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale

Læs mere

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, jf. servicelovens 52, stk. 3, nr. 2

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, jf. servicelovens 52, stk. 3, nr. 2 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, jf. servicelovens 52, stk. 3, nr. 2 Det Sociale Nævns praksisundersøgelse december 2007 Indhold 1. Resumé, konklusion samt overordnet anbefaling...1 2.

Læs mere

Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig

Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig Ankestyrelsens praksisundersøgelser Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig December 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Praksisundersøgelse om hjælp til boligindretning

Læs mere

Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse

Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse Marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Hovedresultater 2 1.1.1 Profilen

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Indhold Indledning... 3 1. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 2. Klager over afgørelser truffet i

Læs mere

Førtidspension på det foreliggende grundlag

Førtidspension på det foreliggende grundlag Ankestyrelsens registerundersøgelse af Førtidspension på det foreliggende grundlag Oktober 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Førtidspension på det foreliggende grundlag Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Kom i form med Barnets Reform. Barnets reform. v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL

Kom i form med Barnets Reform. Barnets reform. v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL Kom i form med Barnets Reform Barnets reform v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL Hvorfor Barnets Reform? Stor politisk bevågenhed Det koster mange penge Det griber

Læs mere

Kommunernes reaktioner ved underretninger m.v. om børn og unge

Kommunernes reaktioner ved underretninger m.v. om børn og unge Ankestyrelsens undersøgelser Kommunernes reaktioner ved underretninger m.v. om børn og unge April 2008 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Kommunernes reaktioner ved underretninger m.v. om børn

Læs mere

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens sagsbehandling Sagsresumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag eller at sende sagen

Læs mere

Børns retssikkerhed vurderet på baggrund af

Børns retssikkerhed vurderet på baggrund af Børns retssikkerhed vurderet på baggrund af Ankestyrelsens seneste undersøgelser v/ ankechef Henrik Horster 2 Definition på begrebet retssikkerhed Tidligere ombudsmand Lars Nordskov Nielsen har givet følgende

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Status: Gældende Principafgørelse om: anbragt uden for hjemmet - egenbetaling - fritagelse

Læs mere

Samtaler som opfølgning i sygedagpengesager

Samtaler som opfølgning i sygedagpengesager Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Samtaler som opfølgning i sygedagpengesager December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Begreber i sygedagpengeloven om opfølgning 2 1 Resumé og anbefalinger 4

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 84 Offentligt Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Hovedresultater 2 2 Afgørelser

Læs mere

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag KOV1_Kvadrat_RØD Fa m i li e rå d g i v n i n g e n s a n b ri n g e ls

Læs mere

Anbringelsesprincipper

Anbringelsesprincipper Anbringelsesprincipper Indledning På de kommende sider kan du læse, hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen anbringer børn og unge uden for hjemmet. Familie-

Læs mere

Brugen af eget værelse som anbringelsesform

Brugen af eget værelse som anbringelsesform Ankestyrelsens undersøgelse af Brugen af eget værelse som anbringelsesform November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning af undersøgelsens resultater 3 2 Kommunernes brug af eget værelse

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Marts 2016 1 Forord Ankestyrelsen har gennemført en undersøgelse af et udvalgt antal afgørelser om tilkendelse

Læs mere

I forlængelse af besvarelsen af samrådsspørgsmålet giver spørgsmål 56 (SOU alm. del) mig anledning til indledningsvis at understrege nogle forhold:

I forlængelse af besvarelsen af samrådsspørgsmålet giver spørgsmål 56 (SOU alm. del) mig anledning til indledningsvis at understrege nogle forhold: Folketingets Socialudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 20. december 2012 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Under henvisning til Folketingets Socialudvalgs brev af 26.

Læs mere

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet.

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet. Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København Att: Ellinor Colmorten Vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om social service lov ( styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

BKF-kommentarer til anbringelsesreformen. Tidlig indsats Tiltag Formål BKF-kommentar. Sikre sammenhæng i den sociale indsats over for udsatte børn.

BKF-kommentarer til anbringelsesreformen. Tidlig indsats Tiltag Formål BKF-kommentar. Sikre sammenhæng i den sociale indsats over for udsatte børn. BKF-kommentarer til anbringelsesreformen. Tidlig indsats Kommunerne skal udarbejde en sammenhængende børnepolitik. Fokus skal være på den forebyggende indsats i skole- og dagtilbud. I børnesager skal det

Læs mere

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt.

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt. Standarder for sagsbehandlingen vedrørende opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Politisk målsætning vedr. opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Det

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 20-06-2013 28-06-2013 93-13 4300174-12 Status: Gældende Principafgørelse nævnets kompetence - valg af anbringelsessted - ændring

Læs mere

Bilag A. Analyse af underretninger.

Bilag A. Analyse af underretninger. Bilag A. Analyse af underretninger. Analysens sigte er at afdække, hvilke udslagsgivende forhold der underrettes om. De udslagsgivende forhold følger samme systematik som anvendes af Ankestyrelsen. De

Læs mere

Børn og unge anbragt uden for hjemmet

Børn og unge anbragt uden for hjemmet Ankestyrelsens statistikker Børn og unge anbragt uden for hjemmet Årsstatistik 2006 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Børn og unge anbragt uden for hjemmet årsstatistik 2006 Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Kvalitetsstandard Overskrift Bostøtte/hjemmevejledning Handicap, psykiatri og socialt udsatte Servicelovens 85 Lovgrundlag Servicelovens 85 Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Efterværn og den gode overgang til voksenlivet

Efterværn og den gode overgang til voksenlivet Efterværn og den gode overgang til voksenlivet 20. september 2017 Andreas Nikolajsen Partner, Deloitte Consulting Indhold Tilgang og metode for analysen Målgruppen for efterværn Kommunernes praksis De

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Hovedresultater anbringelser af børn og unge 2010 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2010 6 2.1 Afgørelse

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Standard på børn- og ungeområdet 2007

Faaborg-Midtfyn Kommune Standard på børn- og ungeområdet 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Standard på børn- og ungeområdet 2007 Denne standard benyttes i forbindelse med sagsbehandling af børn- og ungesager. Standarden indeholder følgende: Organisationsplanen for BUR

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens

Læs mere

Standard på Børn- og Ungeområdet i Nordfyns Kommune jvf. bekendtgørelse nr. 614 af 15/

Standard på Børn- og Ungeområdet i Nordfyns Kommune jvf. bekendtgørelse nr. 614 af 15/ Standard på Børn- og Ungeområdet i Nordfyns Kommune jvf. bekendtgørelse nr. 614 af 15/6 2006. Formålet med standarden er et politisk ønske i Nordfyns Kommune om at leve op til bekendtgørelsens 2. Lovhjemmel

Læs mere

Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser

Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord 1 2 Sammenfatning 2 3 Overordnede resultater fra undersøgelsen 4 3.1 Fordeling

Læs mere

Standard på Børne- og ungeområdet I Nordfyns Kommune jf. Bekendtgørelse nr. 614 af 15/

Standard på Børne- og ungeområdet I Nordfyns Kommune jf. Bekendtgørelse nr. 614 af 15/ Godkendt i Familieudvalgets møde den 28. november 2007. Bilag til den sammenhængende Børne- og ungepolitik for Nordfyns kommune. Standard på Børne- og ungeområdet I Nordfyns Kommune jf. Bekendtgørelse

Læs mere

Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle

Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle Punkt 7. Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle maj 2012. 2012-24166. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering

Læs mere

Kommuners og regioners tilsyn på botilbudsområdet

Kommuners og regioners tilsyn på botilbudsområdet Ankestyrelsens undersøgelse af Kommuners og regioners tilsyn på botilbudsområdet August 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Kommuners og regioners tilsyn på botilbudsområdet Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del Bilag 148 Offentligt

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del Bilag 148 Offentligt Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 148 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Mellemkommunal refusion ved efterværn)

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 4 Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107

Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107 Ankestyrelsens undersøgelser Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107 September 2009 Titel Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107 Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig December 2009

Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig December 2009 HØRINGSUDKAST Ankestyrelsens praksisundersøgelser Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig December 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Praksisundersøgelse om hjælp til boligindretning

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Barnet var flyttet ind på botilbuddet, før bestemmelsen om udlevering af handleplaner

Barnet var flyttet ind på botilbuddet, før bestemmelsen om udlevering af handleplaner 2016-44 Udlevering af relevante dele af handleplan til anbringelsesstedet Når en handleplan indebærer, at et barn eller en ung anbringes på et anbringelsessted efter servicelovens 66, skal relevante dele

Læs mere