Ophør af anbringelse ved det 18. år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ophør af anbringelse ved det 18. år"

Transkript

1 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009

2 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsen, marts Kontrapunkt as Schultz Grafisk Ankestyrelsen, Amaliegade 25, Postboks 9080, 1022 København K Telefon Telefax Denne publikation kan frit citeres med tydelig kildeangivelse

3 Indholdsfortegnelse 3 Indholdsfortegnelse Side Forord Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Resumé og anbefalinger 1.1 Ankestyrelsens samlede vurdering af sagerne 1.2 Ankestyrelsen foreslår præcisering af lovgivningen 1.3 Ankestyrelsens anbefalinger til kommunerne Regelgrundlag og fortolkning 2.1 Regelgrundlag 2.2 Ankestyrelsens fortolkning og vurdering af kravene til handleplanen 2.3 Ankestyrelsens fortolkning og vurdering af kravene til afgørelsen om efterværn 2.4 Skift af opholdskommune 2.5 Ankestyrelsen foreslår præcisering af lovgivning og vejledning Materiel og formel vurdering 3.1 Samlet vurdering af sagerne 3.2 Dokumentation i sagerne 3.3 Kravet om revision af handleplan 3.4 Kravet om, at der skal træffes afgørelse om efterværn 3.5 Ankestyrelsens vurdering af formelle regler Støtte efter det 18. år 4.1 Den unges behov for støtte efter det 18. år 4.2 Samarbejde med ny kommune Metode Regelgrundlag mv. Udvalgte kom mune fordelte resultater

4 4 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Forord Ankestyrelsen fik som følge af anbringelsesreformens ikrafttræden 1. januar 2006 en forpligtelse til at etablere en statistisk overvågning af anbringelsesområdet samt at gennemføre flere praksisundersøgelser og andre uddybende analyser. Denne praksisundersøgelse er den tredje i rækken af Ankestyrelsens praksisundersøgelser på anbringelsesområdet. Fokus for denne undersøgelse er kommunernes opfølgning i forbindelse med ophør af anbringelse ved det fyldte 18. år samt ved eventuel overgang til efterværn. Ankestyrelsen har ingen praksis på området og har alene forholdt sig til sagernes overensstemmelse med lovgivning. Ankestyrelsen har bedt kommunerne om at indsende samtlige akter i sagerne. Hvis alle relevante oplysninger ikke er blevet indsendt, kan dette have haft indflydelse på vurderingen af sagen. Ved manglende oplysninger har udgangspunktet været, at sagen er behandlet i kommunen uden denne oplysning. Resultaterne i denne undersøgelse bygger således på de dokumenterede oplysninger i de 139 sager, der indgår i undersøgelsen. Udover forpligtelsen i forhold til anbringelsesreformen har Ankestyrelsen en pligt til på landsplan at koordinere, at afgørelser, som efter de sociale og beskæftigelsesmæssige love kan indbringes for Ankestyrelsen og ankenævnene i statsforvaltningerne, træffes i overensstemmelse med lovgivningen. Som udgangspunkt kan de praksiskoordinerende instanser ikke tage underinstansernes afgørelser op af egen drift i forbindelse med en praksisundersøgelse. På børne- og ungeområdet har Ankestyrelsen dog beføjelser til at tage sager op af egen drift. Der er i denne praksisundersøgelse ikke fundet anledning til at tage sager op. Praksisundersøgelsen skal i henhold til retssikkerhedslovens 79 a behandles på et møde i kommunalbestyrelsen i de deltagende kommuner. Bestemmelsen præciserer det kommunalpolitiske ansvar for at følge op på klageinstansernes praksisundersøgelser og understreger kommunalbestyrelsens ansvar for at implementere retssikkerheden i kommunerne.

5 kapitel 1 Resumé og anbefalinger 5 1 resumé og anbefalinger Unge, som er anbragt uden for hjemmet, har krav på, at kommunen sammen med den unge lægger en plan for den unges videre forløb efter det fyldte 18 år. Den unge ophører med at være anbragt, når den unge bliver 18 år. Der er imidlertid mulighed for, at den unge fortsat kan tilbydes støtte (efterværn) indtil den unge fylder 23 år. Ankestyrelsen har med denne undersøgelse vurderet 17 kommuners praksis i sagsbehandlingen for anbragte unge om ophør af anbringelse ved det fyldte 18. år. Undersøgelsen har fokus på, om kommunerne følger lovgivningens krav om at revidere handleplanen for den unge, at træffe en afgørelse om behovet for efterværn i god tid inden den unge fylder 18 år samt at inddrage den unge i arbejdet. Ankestyrelsen har ingen praksis på området og har med denne praksisundersøgelse afdækket en usikkerhed med hensyn til korrekt anvendelse af reglerne om revision af handleplan og afgørelse om efterværn. Ankestyrelsen har alene forholdt sig til bestemmelsen i servicelovens 68 stk. 5, om ophør af anbringelse ved det fyldte 18. år. 1.1 Ankestyrelsens samlede vurdering af sagerne Få mangler i mange sager Undersøgelsen viser, at der i kommunerne er en vis usikkerhed med hensyn til en korrekt opfølgning i sager, hvor en anbragt ung bliver 18 år. Undersøgelsen viser dog samtidig, at kommunerne udviser stor opmærksomhed på den unges overgang fra anbringelse til et selvstændigt liv efter det fyldte 18. år. På baggrund af gennemgangen af sagerne vurderer Ankestyrelsen således, at hovedparten af sagerne 93 procent ikke opfylder alle kravene i lovgivningen. Men samtidig ses det, at i 63 procent af sagerne er det kun én betingelse, der mangler for, at sagerne opfylder lovgivningens krav. Den hyppigste mangel er, at kommunerne sjældent opfylder kravet om, at afgørelsen om efterværn skal træffes, senest seks måneder før den unge fylder 18 år. I 30 procent af sagerne har Ankestyrelsen vurderet, at der er flere mangler i sagerne.

6 6 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Dokumentation findes i sagerne Det er ikke manglende oplysninger i sagerne, som er årsag til undersøgelsens resultat. I 81 procent af sagerne mangler der ingen eller kun få oplysninger. I mange tilfælde anvender kommunerne imidlertid ikke de indhentede oplysninger til at træffe en afgørelse om efterværn eller til at revidere handleplanen for den unge. Der er således tale om, at sagsbehandlingen i kommunerne mangler meget lidt til at følge lovens bogstav fuldt ud. Kommunerne støtter ofte de unge efter det 18. år Det fremgår af de undersøgte sager, at der er givet støtte til de unge i 65 procent af sagerne i form af efterværn til trods for manglerne i sagsbehandlingen. Hensigten med efterværnet er at give en ung, der har behov for særlig støtte, mulighed for en mere glidende overgang til voksen tilværelsen. Når handleplanen revideres, sker det i overensstemmelse med reglerne I to ud af tre sager har kommunen revideret den unges handleplan. I 86 procent af de reviderede handleplaner har kommunerne i tilfredsstillende grad beskrevet det videre forløb for den unge med hensyn til uddannelse og beskæftigelse. Kommunerne har i øvrigt beskrevet forhold, som har været relevante for den unges overgang til voksenstatus. Når handleplanerne revideres, har kommunerne stor fokus på at inddrage den unge. Således er handleplanen udarbejdet i samarbejde med den unge i 98 procent af handleplanerne. Handleplanen er et vigtigt redskab for alle parter og ikke mindst for den unges fremtid. Handleplanen skal kvalificere den afgørelse, kommunerne skal træffe senest seks måneder før den unge fylder 18 år. Ingen eller for sen afgørelse I 41 procent af sagerne fremgår ikke, om der er truffet en konkret afgørelse, om den unge fortsat skal have støtte efter det 18. år. I halvdelen af sagerne er afgørelsen ikke truffet rettidigt. Kommunernes pligt til at træffe en egentlig afgørelse om efterværn, senest seks måneder før den unge fylder 18 år, trådte i kraft med anbringelsesreformen, som har været gældende siden 1. januar Det skal sikre, at den unge får fuldt udbytte af et eventuelt efterværn, og giver

7 kapitel 1 Resumé og anbefalinger 7 den unge tid til at forberede sig på sin situation, når han/hun fylder 18 år. En rettidig afgørelse giver også den unge mulighed for at få afgørelsen efterprøvet i klagesystemet. 1.2 Ankestyrelsen foreslår præcisering af lovgivningen Ankestyrelsen har med denne praksisundersøgelse redegjort for Ankestyrelsens generelle fortolkning af indholdet af reglerne og foreslår, at der sker en præcisering i lovgivning og vejledning. Lovgivningen er især vanskelig i de tilfælde, hvor der sker skift af handlekommune, når den unge fylder 18 år. Den hidtidige opholdskommune kan ikke forpligte den nye opholdskommune økonomisk, men det er et krav, at den hidtidige opholdskommune reviderer handleplanen og træffer afgørelse om efterværn. 43 procent af de unge i undersøgelsen skifter/har skiftet handlekommune ved det 18 år. Det betyder, at en ny kommune skal træffe den endelige afgørelse om efterværn. Ankestyrelsen foreslår, at det bliver gjort tydeligere, at der skal gennemføres en samtale og foretages revision af handleplanen, inden den unge fylder 17½ år, således at kommunen kan træffe en afgørelse om efterværn, senest seks måneder før den unge fylder 18 år. Ankestyrelsen foreslår i øvrigt, at der bliver stillet krav om, at de to kommuner, som begge har ansvar for efterværnet, skal indgå i et samarbejde med hinanden, og at samarbejdet påbegyndes, så lovgivningens krav om revision af handleplan og afgørelse kan ske senest seks måneder, før den unge fylder 18 år. 1.3 Ankestyrelsens anbefalinger til kommunerne Med høj grad af dokumentation og med kun få mangler i den enkelte sag er der ikke lang vej igen, førend kommunerne vil kunne overholde alle kravene i lovgivningen og sikre de unge en tilfredsstillende og glidende overgang til voksenlivet. Ankestyrelsen anbefaler, at kommunerne påbegynder sagsbehandlingsforløbet langt tidligere, end det nu er tilfældet.

8 8 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Ankestyrelsen anbefaler, at kommunerne indarbejder sagsbehandlingsrutiner, som sikrer, at den unge inddrages i arbejdet ved blandt andet at gennemføre en samtale med den unge at den unges handleplan revideres og at der her tages stilling til alle forhold, som er relevante for den unge efter det fyldte 18. år og at der træffes en afgørelse om behovet for støtte efter det 18. år og i givet fald hvilken foranstaltning, der kan tilbydes. Afgørelsen træffes på baggrund af samtalen med den unge og revisionen af handleplanen Kommunerne skal sikre, at de nævnte sagsbehandlingsskridt gennemføres inden den unge fylder 17½ år. Det er væsentligt for at give den unge vished om sin situation og mulighed for at forberede sig i god tid inden det 18. år. Det styrker retssikkerheden for den unge at få besked i god tid, hvilket var en af intentionerne med anbringelsesreformen. Det skal understreges, at afgørelsen om efterværn skal træffes uanset, om der forventes at ske skift af handlekommune efter den unges 18 års fødselsdag. I så fald skal den hidtidige kommune indlede et samarbejde med den nye kommune på et tidligt tidspunkt for at sikre kontinuitet i den unges forløb.

9 kapitel 2 Regelgrundlag og fortolkning 9 2 regelgrundlag og fortolkning Ankestyrelsen har i denne praksisundersøgelse fokuseret på, om kommunen har opfyldt kravet om at træffe en afgørelse om efterværn til unge over 18 år og at revidere handleplanen efter servicelovens 68, stk. 5. Ankestyrelsen finder, at anvendelsen af reglen om efterværn kan have givet anledning til tvivl om fortolkningen i relation til tidspunkt for revision af handleplanen og afgørelsens indhold. Der redegøres nedenfor for regelgrundlaget, Ankestyrelsens fortolkning af reglen samt hvorledes tvivl om fortolkningen har påvirket målingen og vurderingen af sagerne. Kapitlet omhandler alene de punkter, som Ankestyrelsen har fundet gav anledning til usikkerhed om fortolkningen. Hvilken vurdering Ankestyrelsen i øvrigt har lagt til grund for sagernes bedømmelse fremgår af kapitel Regelgrundlag I henhold til servicelovens 68, stk. 5, skal kommunalbestyrelsen i den unges opholdskommune senest 6 måneder forud for ophør af en anbringelse ved det fyldte 18. år træffe afgørelse om, hvorvidt den unge har behov for foranstaltninger efter servicelovens 76. Kommunalbestyrelsen skal samtidig i samarbejde med den unge revidere handleplanen og herunder tage stilling til den unges videre forløb med hensyn til uddannelse og beskæftigelse samt øvrige relevante forhold. I henhold til servicelovens 76 skal kommunalbestyrelsen tilbyde hjælp til unge i alderen fra år, når det må anses for at være af væsentlig betydning for den unges behov for støtte forudsat, at den unge er indforstået hermed. Med anbringelsesreformens ikrafttræden fik kommunerne pligt til at træffe afgørelse om, hvorvidt der skal iværksættes efterværn samt pligt til, i samarbejde med den unge, at revidere handleplanen og tage stilling til, hvad der i øvrigt skal ske i forhold til den unges uddannelse, beskæftigelse og andre relevante forhold.

10 10 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Revision af handleplan Pligten til at tage stilling til den unges videre uddannelse og beskæftigelsesforløb skal sikre, at den unge efter anbringelsen fortsætter i et hensigtsmæssigt og fremadrettet forløb. I de tilfælde, hvor den unge allerede er inde i et godt uddannelses- eller beskæftigelsesforløb, der ikke afbrydes ved hjemgivelsen, er det tilstrækkeligt for kommunen at konstatere dette i handleplanen. I andre tilfælde kan der være behov for initiativer fra kommunens side, for eksempel at etablere et samarbejde mellem de relevante afdelinger i kommunen. Kommunen skal sikre, at den unge kommer i kontakt med de relevante hjælpesystemer, således at den unge kommer i gang med relevant uddannelse eller beskæftigelse. Hvilke forhold, kommunen i øvrigt skal inddrage i revisionen af handleplanen, vil afhænge af den konkrete sag. Der kan for eksempel være tale om boligforhold, familiesituation, netværk m.v Afgørelse om efterværn Efter den tidligere bestemmelse, forud for anbringelsesreformen, havde kommunen ikke pligt til at træffe en afgørelse i de tilfælde, hvor kommunen ikke skønnede, at der var behov for efterværn. Ved at kræve at kommunen for alle 17½-årige, der er anbragt uden for hjemmet, skal træffe afgørelse om efterværn, skærpes kommunens opmærksomhed på efterværnet. Kommunen kan ikke træffe en afgørelse om efterværn uden at have forholdt sig til det videre forløb for den unge. Formålet med afgørelsen er samtidig, at den unge får en begrundelse for beslutningen samt mulighed for at få afgørelsen efterprøvet i klagesystemet. 2.2 Ankestyrelsens fortolkning og vurdering af kravene til handleplanen I relation til kommunernes udarbejdelse af handleplan har reglerne kunnet give anledning til en vis usikkerhed om tidspunktet for færdiggørelse af handleplanen. En gennemgang af sagerne har vist, at de fleste kommuner har sagsbehandlet indtil og i nogle tilfælde efter det 18. år.

11 kapitel 2 Regelgrundlag og fortolkning Ankestyrelsens fortolkning i forhold til tidspunktet for handleplanen Handleplanen skal ifølge ordlyden af lovteksten udarbejdes samtidig med afgørelsen om hvorvidt efterværn skal iværksættes. Der angives ikke et præcist tidspunkt for, hvornår revisionen af handleplanen skal være afsluttet. Det er et væsentligt formål at sikre, at der bredt set bliver taget stilling til, hvad der skal ske med den unge også i forhold til uddannelse og beskæftigelse og andre relevante forhold. Afklaringen af disse forhold skal i store træk være sket, inden der træffes en afgørelse om efterværn. Afgørelsen skal også på dette tidspunkt indeholde forslag til foranstaltninger. Det er Ankestyrelsens opfattelse, at der er et nært forhold mellem udarbejdelse af handleplan med konkrete forslag til tiltag og beslutningen om hvilken form for efterværn, den unge skal tilbydes. Det er derfor Ankestyrelsens opfattelse, at bestemmelsen i servicelovens 68, stk. 5, må fortolkes således, at det er et krav, at handleplanen er revideret umiddelbart inden, at der træffes afgørelse om efterværn, og dermed senest ½ år før den unge fylder 18 år Handleplanernes bedømmelsesgrundlag med hensyn til tidspunkt Der redegøres her for det bedømmelsesgrundlag, der er anlagt ved målingen af sagerne i praksisundersøgelsen. Der foreligger ikke relevante offentliggjorte principafgørelser om efterværn. Det betyder, at Ankestyrelsen ikke har taget bindende stilling i praksis til væsentlige spørgsmål om blandt andet det præcise tidspunkt for revisionen af handleplanen. Kommunerne har dermed vanskeligt kunnet opnå en sikker forståelse af især kravene til tidspunktet for færdiggørelse af handleplanen. Det kan forekomme nærliggende for den aktuelle opholdskommune først at færdiggøre handleplanen og dermed at konkretisere afgørelsens indhold tæt på, at den unge fylder 18 år. På det tidspunkt kan det fremtræde tydeligere, hvilke ønsker den unge har og hvilke helt konkrete tiltag der er behov for, eksempelvis i relation til bolig og uddannelsessted, og hvordan de bedst muligt føres ud i livet.

12 12 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Ydermere vil den aktuelle opholdskommune kunne finde det nærliggende at involvere en sandsynlig ny opholdskommune der skal føre beslutningerne ud i livet i konkretiseringen af handleplanen frem til den unge fylder 18 år. På baggrund af manglende praksis og under hensyn til at tidspunktet for handleplanens færdiggørelse ikke er klart angivet i reglerne, har Ankestyrelsen ved målingen af sagerne alene krævet, at handleplanen skal foreligge i endelig form, inden den unge fylder 18. år. 2.3 Ankestyrelsens fortolkning og vurdering af kravene til afgørelsen om efterværn Ankestyrelsens fortolkning i forhold til tidspunktet for afgørelsen Som udgangspunkt ophører en foranstaltning, når den unge fylder 18 år, jf. servicelovens 68, stk. 1. Efter servicelovens 68, stk. 5, skal kommunalbestyrelsen i den unges opholdskommune senest 6 måneder forud for ophør af en anbringelse ved det fyldte 18. år træffe afgørelse om, hvorvidt den unge har behov for foranstaltninger efter servicelovens 76. Formålet med bestemmelsen i servicelovens 68, stk. 5, er at sørge for, at kommunen i god tid og så præcist som muligt træffer afgørelse om, hvad der skal ske efter det 18. år, så den unge ved besked. Bestemmelsen sigter til, at der bredt tages stilling til den unges fremtid, herunder også i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Baggrunden for bestemmelsen er, at der skal foretages en grundig afklaring af, hvad et eventuelt efterværn skal være. En afgørelse om efterværn kan alene forpligte den kommune, som har truffet afgørelse om efterværn. En eventuelt anden fremtidig opholdskommune vil således ikke være forpligtet af en tidligere opholdskommunes afgørelse om tilbud af efterværn. Denne problemstilling er nærmere beskrevet i afsnittet om skift af opholdskommune nedenfor.

13 kapitel 2 Regelgrundlag og fortolkning 13 Kravet om, at en afgørelse om efterværn skal træffes senest 6 måneder, før den unge fylder 18 år, betyder endvidere, at den unge har mulighed for at klage over afgørelsen inden det 18. år. Ankestyrelsen er af den opfattelse, at der efter 68, stk. 5, er pligt til at træffe afgørelse om efterværn senest 6 måneder før det fyldte 18. år. Afgørelsen skal vedrøre, om der skal gives efterværn og også en konkretisering af hvilken type af efterværn, der tilbydes. Afgørelsen skal træffes for alle 17½-årige, som er anbragt uden for hjemmet Afgørelsernes bedømmelsesgrundlag Som nævnt foreligger der ikke relevante offentliggjorte principafgørelser om efterværn. Tidspunkt og indhold for afgørelsen Ordlyden af bestemmelsen om, at der senest 6 måneder før det fyldte 18. år skal træffes afgørelse om, hvorvidt den unge har behov for foranstaltninger efter servicelovens 76, indeholder ikke en tydelig angivelse af, om kommunen ved afgørelsen skal træffe beslutning om konkrete efterværnsforanstaltninger. Bestemmelsen kan læses på den måde, at det er tilstrækkeligt, at afgørelsen indeholder en beslutning om, at der enten skal gives tilbud om efterværn eller skal gives afslag på efterværn. Ankestyrelsen har på baggrund af ordlyden af bestemmelsen og dennes klare angivelse af det senest acceptable tidspunkt for afgørelsen valgt også at måle på, om afgørelsen er truffet rettidigt. Ankestyrelsen har ved målingen af sagerne anset det for en væsentlig mangel, hvis der ikke er truffet afgørelse om efterværn eller afslag på efterværn senest 6 måneder før den unge fyldte 18 år. I de tilfælde, hvor afgørelsen først er truffet senere end 6 måneder før det fyldte 18. år, har Ankestyrelsen vurderet, at sagen ikke er behandlet i overensstemmelse med reglerne. Rettidigheden af afgørelsestidspunktet har derfor haft indflydelse på den samlede vurdering af den enkelte sag i undersøgelsen. Vurderingen af, at afgørelsen ikke er truffet rettidigt, er i disse tilfælde ikke nødvendigvis et udtryk for, at sagsbehandlingen i øvrigt har været mangelfuld.

14 14 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Ankestyrelsen har ved måling af sagerne ikke anset det for en væsentlig mangel, hvis en kommunes afgørelse om efterværn ikke tilkendegiver, hvilke konkrete efterværnsforanstaltninger, der har skullet iværksættes. Ankestyrelsen har vurderet, at afgørelsen er i overensstemmelse med regler, hvis afgørelsen tilkendegiver, om der blev givet tilbud om efterværn eller ej. 2.4 Skift af opholdskommune Når den unge fylder 18 år, vil den unge, jf. retssikkerhedsloven 9, få selvstændig opholdskommune i den kommune, hvor den unge opholder sig. Det vil sige, at det bliver den kommune, hvor anbringelsesstedet ligger, der bliver handlekommune, hvis den unge bliver boende i denne kommune. Det er den unge selv, der er part i forhold til tilbud, der rækker ud over det 18. år. Revision af handleplan Ansvaret for at revidere handleplanen 6 måneder før, den unge fylder 18 år, ligger i den kommune, der på det tidspunkt er opholdskommune for den unge, og dermed ansvarlig for den unges sag. Det er typisk den kommune, der har truffet afgørelse om anbringelse af den unge. Det betyder, at det ikke nødvendigvis er den samme opholdskommune, der udarbejder handleplanen, inden den unge fylder 18 år, som efterfølgende skal udføre beslutningerne. Da den hidtidige opholdskommune ikke kan forpligte den kommende opholdskommune økonomisk, vil handleplanen i disse situationer som udgangspunkt alene kunne indeholde anbefalinger til, hvad der skal ske. Beslutningen om, hvad der skal ske med den unge efter, at denne er fyldt 18 år, træffes af den nye opholdskommune. For at undgå brud i den unges foranstaltninger er det vigtigt, at de to kommuner, som begge har part i efterværnsindsatsen, dels den unges handlekommune før det 18. år, dels den unges selvstændige opholdskommune efter det 18. år, indgår i et samarbejde sammen med den unge, før den unge fylder 17½ år. Den koordinerede indsats er væsentlig, således at det sikres, at den unge ved, hvad der er planlagt efter det 18. år. Den nye handlekommune skal, ligesom den tidligere handlekommune, lægge vægt på hensynet til kontinuitet i den unges forløb og skal derfor ved afgørelsen lægge vægt på den hidtidige indsats og målsætningerne i tidligere handleplaner.

15 kapitel 2 Regelgrundlag og fortolkning 15 Afgørelse om efterværn Hvis den unge skifter opholdskommune ved det fyldte 18. år (til en anden kommune end den, der har truffet afgørelsen om anbringelse), vil det være den nye opholdskommune, der skal træffe afgørelse efter servicelovens 76. Afgørelsen truffet af den hidtidige opholdskommune efter servicelovens 68, stk. 5, er ikke juridisk bindende for den nye opholdskommune. Den bindende afgørelse om, hvad der skal ske med den unge efter det fyldte 18. år, træffes af den nye opholdskommune. Det er vigtigt, at de involverede kommuner samarbejder, da den unge kan have behov for kontinuitet i den støtte, han eller hun modtager. Den nye opholdskommune skal derfor ved afgørelsen lægge vægt på den hidtidige indsats og målsætningerne i det tidligere forløb. Det skal i øvrigt bemærkes, at den nye opholdskommune typisk vil have ret til refusion efter retssikkerhedslovens regler fra tidligere opholdskommune for udgifter til efterværnsforanstaltninger, som den nye opholdskommune sætter i værk i tilknytning til den tidligere kommunes beslutning. Undersøgelsen har ikke haft fokus på den indsats, der gøres i den nye opholdskommune efter det fyldte 18. år. De afgørelser, der træffes i den nye opholdskommune efter det fyldte 18. år, er således ikke indgået i undersøgelsen. Ankestyrelsen foreslår, at der stilles krav om, at den nuværende handlekommune skal inddrage den formodede fremtidige handlekommune ved revision af handleplan. Samarbejdet bør påbegyndes tids nok til, at der kan træffes en afgørelse om efterværn senest, når den unge fylder 17½ år.

16 16 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser 2.5 Ankestyrelsen foreslår præcisering af lovgivning og vejledning Ankestyrelsen foreslår på baggrund af ovenstående tolkninger, at lovgivning og vejledning til serviceloven præciseres på følgende punkter: At afgørelsen skal træffes på baggrund af en revision af handleplan. Handleplanen skal derfor foreligge inden afgørelsen træffes. I den sammenhæng skal det tydeliggøres, at revisionen også skal foretages inden den unge bliver 17½ år At afgørelsen, som skal træffes,senest når den unge er 17½ år, skal være en todelt afgørelse. Der skal træffes afgørelse, om der er behov for efterværn, og der skal træffes afgørelse om hvilken foranstaltning, som skal iværksættes En tydeliggørelse af, at der skal træffes afgørelse også i de tilfælde, hvor der er enighed om, at den unge ikke har behov for at fortsætte i efterværn. Afgørelsen skal træffes for alle 17½-årige, der er anbragt uden for hjemmet Herudover foreslås et mere forpligtende samarbejde om revision af handleplan og afgørelse om efterværn mellem den nuværende og forventede fremtidige handlekommune i de tilfælde, hvor den unge får selvstændig opholdskommune i en ny kommune.

17 kapitel 2 Regelgrundlag og fortolkning 17 Sagsbehandlingsforløbet er illustreret i to tilfælde: Hvor der ikke sker skift af handlekommune, jf. figur 2.1 og hvor der sker skift af handlekommune, jf. figur 2.2. Figur 2.1 Sagsbehandlingsforløbet ved sidste opfølgning for ung anbragt ikke skift af handlekommune Samtale med den unge Udgangspunkt i tidligere handleplan Revision af handleplan Afgørelse om efterværn Bevilling af efterværn Afslag på efterværn Enighed om intet behov for efterværn 17½ år 18 år Figur 2.2 Sagsbehandlingsforløbet ved skift af handlekommune ved det 18. år Kontakt til ny handlekommune Samtale med den unge Revision af handleplan i tæt samarbejde med ny handlekommune Udgangspunkt i tidligere handleplan Afgørelse om efterværn Bevilling af efterværn Afslag på efterværn Enighed om intet behov for efterværn 17½ år 18 år Ny handlekommune træffer afgørelse

18 18 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser 3 Materiel og formel vurdering Ankestyrelsen har i denne praksisundersøgelse vurderet en stikprøve på 139 kommunale sager om opfølgning for anbragte unge, som er tæt på det 18. år. 17 kommuner har deltaget i undersøgelsen og indsendt sager, hvor den unge var anbragt, da den unge var 17½ år. Der henvises til bilag 1 for en uddybende beskrivelse af stikprøven og kriteriet for udvælgelsen af sagerne. Ankestyrelsens vurdering af sagerne tager afsæt i regelgrundlaget, jf. bilag 2, samt det bedømmelsesgrundlag, som er beskrevet i kapitel 2. Kapitlet præsenterer en vurdering af: Sagernes overensstemmelse med lovgivning Sagerne set i forhold til sidste revision af handleplan i tilknytning til det fyldte 18. år, herunder om der er taget hensyn til den unges videre forløb med hensyn til uddannelse og beskæftigelse samt øvrige relevante forhold Sagerne set i forhold til, om der er truffet afgørelse om, hvorvidt den unge har behov for efterværn, og om denne afgørelse er truffet rettidigt Sagerne set i forhold til, om den unge er blevet inddraget ved revision af handleplanen og ved afgørelsen om efterværn 3.1 Samlet vurdering af sagerne Beskrivelsen har særligt fokus på de områder, som kommunerne ifølge undersøgelsens resultater bør have større opmærksomhed på. Beskrivelsen er ledsaget af eksempler, som enten illustrerer problemerne eller en god sagsbehandling. Efter servicelovens 68, stk. 5, skal kommunalbestyrelsen i den unges opholdskommune senest 6 måneder før det fyldte 18. år træffe afgørelse om, hvorvidt den unge har behov for foranstaltninger efter servicelovens 76. Kommunen skal samtidig i samarbejde med den unge revidere handleplanen og herunder tage stilling til den unges videre forløb med hensyn til uddannelse og beskæftigelse samt øvrige relevante forhold.

19 kapitel 3 Materiel og formel vurdering 19 Ankestyrelsen har blandt andet vurderet sagerne på, om der er truffet en afgørelse om eventuelt efterværn, om afgørelsen er truffet rettidigt, om der er foretaget revision af handleplan, og om det er sket i samarbejde med den unge. Endvidere om der i revision af handleplanen er taget hensyn til den unges videre forløb med hensyn til uddannelse og beskæftigelse samt øvrige relevante forhold. Ankestyrelsen har i undersøgelsen vurderet sagerne i forhold til den fortolkning, som Ankestyrelsen anlægger, jf. kapitel 2. Ankestyrelsen vurderer, at der i loven kan være uklarheder og har derfor valgt ikke at måle på de punkter, som har givet anledning til fortolkningstvivl. Som nævnt i kapitel 2 drejer det sig om tidspunkt for revision af handleplan og indholdet af afgørelsen om efterværn efter servicelovens 68, stk. 5. Selvom det ikke har haft indflydelse på udfaldet af en sags vurdering, at en revision af handleplan er sket efter det 17½ år, så vil det i nogle eksempler være fremhævet, da det er Ankestyrelsens tolkning, at det skal være sket inden det 17½ år. På samme vis vil anbefalingerne være i tråd med den tolkning, som Ankestyrelsen anlægger. Ankestyrelsen vurderer, at 93 procent af sagerne, svarende til 129 sager, ikke fuldt ud lever op til kravene i lovgivningen. Ankestyrelsen har som tidligere nævnt ingen praksis på området og har derfor alene forholdt sig til lovgivningen og det bedømmelsesgrundlag, som er beskrevet i kapitel 2. 7 procent af sagerne vurderes samlet set at være i overensstemmelse med reglen i servicelovens 68, stk. 5, jf. tabel 3.1. Tabel 3.1 Ankestyrelsens samlede vurdering af sagerne Antal Pct. Sagen er samlet set korrekt 10 7 Sagen er samlet set ikke korrekt I alt

20 20 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser De faktorer, som har haft indflydelse på Ankestyrelsens vurdering af de ikke korrekte sager, fremgår af tabel 3.2. Tabel 3.2 Fordelingen af sagerne på betingelser, som ikke er opfyldt Pct. i Heraf Pct. i forhold til eneste forhold til Antal alle sager årsag alle sager Revision af handleplan mangler (og den unge er over 18 år) Revision af handleplan sket efter det 18. år Handleplanen ikke revideret korrekt Afgørelse om efterværn mangler Afgørelse om efterværn ikke rettidig (truffet efter 17½ år) Antal ikke korrekte sager Note: Procenterne summer ikke til 100, da der kan være flere årsager til, at en sag er vurderet ikke korrekt De primære årsager til, at en stor andel af sagerne ikke er i overensstemmelse med lovgivningen er, at der enten ikke er truffet afgørelse om efterværn, eller at afgørelsen er truffet for sent, det vil sige efter, at den unge er fyldt 17½ år. Også manglende revision af handleplan er en væsentlig årsag til, at sagerne ikke opfylder lovgivningen. I 48 procent af sagerne er afgørelsen om efterværn ikke truffet, inden den unge fyldte 17½ år, mens afgørelsen om efterværn helt mangler i 41 procent af sagerne. I 20 procent af sagerne fremgår det ikke, at der er foretaget revision af handleplan i tilknytning til ophør af anbringelse eller overgang til efterværn ved det 18. år. I 5 procent af sagerne er handleplanen ikke revideret korrekt, og i 9 procent af sagerne er revisionen sket efter, at den unge er fyldt 18 år. I mange sager mangler kun en enkelt betingelse opfyldt I 88 sager, svarende til 63 procent, har manglende opfyldelse af én betingelse været årsag til, at Ankestyrelsen samlet set har vurderet, at sagen ikke er i overensstemmelse med lovgivningen, jf. tabel 3.2.

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Flytning og hjemgivelse af anbragte unge November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og anbefalinger 2 1.1 Ankestyrelsens samlede vurdering af

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014 Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hovedresultater september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner sammenfatning

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik 1 Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 1 Hovedresultater 4 2 Afgørelser om anbringelse i 2012 8 2.1 Afgørelser og samtykke

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsenss undersøgelse om Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 3: Praksis sundersøgelse om anbragte børn og unge,, der flytter fra f en plejefamilie til et nytt anbringelsessted

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2013 Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler og Kostskoler Godkendt i Kommunalbestyrelses

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 4: Kortlægning af antal plejefamilier i Danmark september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Opsummering

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Status: Gældende Principafgørelse om: anbragt uden for hjemmet - egenbetaling - fritagelse

Læs mere

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens

Læs mere

Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig December 2009

Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig December 2009 HØRINGSUDKAST Ankestyrelsens praksisundersøgelser Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig December 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Praksisundersøgelse om hjælp til boligindretning

Læs mere

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012 Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres

Læs mere

Om Barnets Reform og barnets behov. - som vi ser det. November 2009

Om Barnets Reform og barnets behov. - som vi ser det. November 2009 Om Barnets Reform og barnets behov - som vi ser det November 2009 Om Barnets Reform og barnets behov som vi ser det Titel: Om Barnets Reform & barnets behov: Som vi ser det. Forfatter: Mie Daverkosen og

Læs mere

Det kommunale børneområde

Det kommunale børneområde Det kommunale børneområde Ved Lars Boe Wille Socialrådgiver og Master i udsatte Børn og Unge Adoption og Samfund/ Lars Boe Wille] 1 Oplæggets hovedspørgsmål: - Hvordan kan adoptivbørn få den fornødne støtte

Læs mere

Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015

Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015 Børn og Skole Børn og Familie Dato: 14. januar 2015 Sagsnr.: 11/22 469 Sagsbehandler: Christian Lorens Hansen Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015 Dette anbringelsesgrundlag blev vedtaget af

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Kommunernes matchkategorisering i sager om kontanthjælp

Kommunernes matchkategorisering i sager om kontanthjælp Ankestyrelsens praksisundersøgelser Kommunernes matchkategorisering i sager om kontanthjælp Februar 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Kommunernes matchkategorisering i sager om kontanthjælp Februar

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Støtte muligheder til forældre

Støtte muligheder til forældre Støtte muligheder til forældre Kreds Østjylland 16. maj 2011 Kompensationsprincippet Borgeren skal så vidt muligt kompenseres for de vanskeligheder og merudgifter, der er en direkte følge af den nedsatte

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Titel placering under øverste 3-deling NYT. evt undertitel

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Titel placering under øverste 3-deling NYT. evt undertitel Ankestyrelsens praksisundersøgelser Titel placering under øverste 3-deling NYT evt undertitel 2009 #4 #3 Titel Udgiver ISSN nr Oplag Designkoncept Layout og tryk Bestilling Hjemmeside E-mail Nyt fra Ankestyrelsen

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse af Børn og Unge Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse At få et barn anbragt er en stor forandring både for barnet, - en stor der nu skal bo et nyt sted og

Læs mere

PLEJEFAMILIERS VURDERING AF SAMARBEJDE MED KOMMUNERNE

PLEJEFAMILIERS VURDERING AF SAMARBEJDE MED KOMMUNERNE Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 2: Plejefamiliers vurdering af samarbejdet medd kommuner september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

HVORDAN INDBERETTER DU TIL ANBRINGELSESSTATISTIKKEN?

HVORDAN INDBERETTER DU TIL ANBRINGELSESSTATISTIKKEN? HVORDAN INDBERETTER DU TIL ANBRINGELSESSTATISTIKKEN? Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 Postboks 9080 2450 København SV T: 33 41 12 00 M: ast@ast.dk 1. Anbringelsesstatistikken For at styrke dokumentationen

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Forældrebetaling for anbragte børn og unge. Orientering.

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Forældrebetaling for anbragte børn og unge. Orientering. Notat Side 1 af 8 Til Til Kopi til Byrådet Orientering Forældrebetaling for anbragte børn og unge Nærværende orientering er udarbejdet på grund af den store opmærksomhed der i den seneste tid har været

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Efterregulering af boligstøtte

Efterregulering af boligstøtte Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel

Læs mere

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar Plejefamilieområdet Spørgsmål og svar 1 Indhold Plejefamilien, hvem og hvordan 1. Hvad er en plejefamilie? 2. Hvad er formålet med at anbringe et barn i en plejefamilie? 3. Hvem kan blive plejefamilie?

Læs mere

kommunernes anvendelse af serviceniveauer

kommunernes anvendelse af serviceniveauer Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af serviceniveauer Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning og baggrund 1 1.1 Praksisundersøgelsens hovedresultater 4 2 Materiel vurdering

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Ledighedsydelse. og sanktioner

Ledighedsydelse. og sanktioner Ledighedsydelse og sanktioner December 2011 Indhold Forord... 2 1 Resumé og anbefalinger... 3 2 Afgørelse om sanktion materiel vurdering... 6 2.1 Hovedresultaterne af den materielle vurdering... 6 2.2

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre

Læs mere

Samarbejdsaftale for unge, der er fyldt 18 år

Samarbejdsaftale for unge, der er fyldt 18 år Samarbejdsaftale for unge, der er fyldt 18 år 1. Aftalens parter ne aftale er indgået mellem Det Ny Havredal og Kommune:. Elevens navn:. Aftalen har som formål at sætte rammer, retningslinjer, pligter

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Status: Gældende Principafgørelse sygedagpenge - for sen anmeldelse af sygefravær - selvstændig

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune

Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune Dato: 30. oktober 2014 Sagsnummer: 14/20228 I udarbejdelsen af tids- og

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Fleksjob. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lov om aktiv socialpolitik Januar 2006

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Fleksjob. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lov om aktiv socialpolitik Januar 2006 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Fleksjob Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lov om aktiv socialpolitik Januar 2006 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Fleksjob Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik. Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet

Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik. Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Baggrund og formål... 3 2. Sammenfatning og anbefalinger... 4 3. Retsgrundlaget... 6 3.1.

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463

BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463 Side 1 af 5 Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 1. marts 2006 BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463 Børnerådet takker for muligheden for

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialministeriet. Holmens Kanal 22. 1060 København K Pris: 225,- kr. (inkl. moms) i boghandelen eller ved henvendelse til: Nordisk Bog Center,

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper

Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper Indvandrere med ikke-vestlig baggrund anbringes markant oftere uden for hjemmet end andre, når man ser på aldersgruppen 10-17 år.

Læs mere

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 ARBEJDSPAPIR APRIL 2014 HVORDAN GÅR DET DE UNGE I MST? Resultater 2007-2013 Arbejdspapir april 2014 Specialkonsulent Simon Østergaard Møller simon.moeller@stab.rm.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN?

HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN? HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN? Konference på Christiansborg Onsdag den 25. september 2013 HVORDAN SER VI BØRNENE, ERFARINGER OG MULIGHEDER Geert Jørgensen,

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

Guide. Anbringelse uden samtykke. Eksempler fra Ankestyrelsens praksis

Guide. Anbringelse uden samtykke. Eksempler fra Ankestyrelsens praksis Guide Anbringelse uden samtykke Eksempler fra Ankestyrelsens praksis Guide Anbringelse uden samtykke Eksempler fra Ankestyrelsens praksis Titel Udgiver ISBN nr Layout og foto Tryk Bestilling Hjemmeside

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely Anbringelsesstatistik 007 Døgninstitutionen Birkely År 007 har på mange måder været et skælsættende år. Året har også budt på mange opgavemæssige udfordringer og åbnet mulighed for at afprøve nye løsninger

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

EFTERVÆRN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Når du fylder 18 år OM AT KLARE SIG SELV EFTER MAN HAR VÆRET ANBRAGT

EFTERVÆRN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Når du fylder 18 år OM AT KLARE SIG SELV EFTER MAN HAR VÆRET ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER EFTERVÆRN Når du fylder 18 år OM AT KLARE SIG SELV EFTER MAN HAR VÆRET ANBRAGT EFTERVÆRN 3 NÅR DU FYLDER 18 ÅR 6 FACTS OM EFTERVÆRN 10 CASE: SIMONE FIK HJÆLP, DA HUN VAR FLYTTET

Læs mere

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a VEJLEDNING I BRUG AF DUBU 120 STATUSUDTALELSE TIL SUNDHEDSPERSONALE I din kommune anvender sagsbehandlerne ICS Integrated

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager unge, som af den ene eller anden grund har brug for at bo et andet sted end hjemme. Målet er at skabe de bedste rammer og give de bedste tilbud

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EVALUERING AF PSYKOLOGHJÆLP TIL BØRN PÅ KRISECENTRE. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE EVALUERING AF PSYKOLOGHJÆLP TIL BØRN PÅ KRISECENTRE. Side INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Samlet vurdering af ordningen om tilbud om psykologhjælp 2 1.2 Andel børn og unge på krisecenter, der modtager psykologhjælp 3 1.3 Kommunernes implementering

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

11. marts 2013 Rapport. Socialfaglig gennemgang af bevillingssager på det specialiserede børne- og ungeområde i Hjørring Kommune

11. marts 2013 Rapport. Socialfaglig gennemgang af bevillingssager på det specialiserede børne- og ungeområde i Hjørring Kommune 11. marts 2013 Rapport Socialfaglig gennemgang af bevillingssager på det specialiserede børne- og ungeområde i Hjørring Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1. Formål 3 1.2. Sager omfattet af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere