Justitsministeriet Lovafdelingen Slotsholmsgade København K. 7. marts 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Justitsministeriet Lovafdelingen Slotsholmsgade 10 1216 København K. 7. marts 2004"

Transkript

1 Justitsministeriet Lovafdelingen Slotsholmsgade København K. 7. marts 2004 Vedrørende Deres j.nr.: betænkning nr om bortvisning af voldelige og truende personer fra hjemmet m.v. Joan-Søstrene har ved skrivelse af 20. februar 2004 modtaget ovennævnte betænkning til udtalelse. Vold i familien koster hvert år erhvervslivet og samfundet som sådan millioner af kroner, blandt andet fordi voldens ofre forhindres i at passe deres arbejde og uddannelse/skolegang. Dertil kommer betydelige udgifter til gentagne konsultationer hos praktiserende læge, skadestuebesøg samt kortere eller længerevarende hospitalsindlæggelser. Endelig medfører vold i familien betydelig risiko for negativ social arv og kan virke skadelig for ofrenes forælderevne. For voldens ofre er de voldelige overgreb forbundet med stor skamfølelse og er nærmest tabubelagte. Ofrene møder ringe eller ingen forståelse fra deres nærmeste såvel som fra de offentlige myndigheder, der kunne og burde gribe ind for at bistå dem. Joan-Søstrene har i snart 30 år rådgivet kvinder udsat for sexualiseret vold, herunder vold i parforhold, og det er vores erfaring, at kvinden typisk reagerer på volden med passivitet og angst og en markant følelse af skam, skyld og forvirring om egen situation. Dette skyldes blandt andet, at kvinden ofte har været udsat for trusler på livet og også har været i egentlig livsfare som følge af volden. Hendes selvværdsfølelse og tillid til egen dømmekraft er sædvanligvis så svækket, at egne initiativer til at bryde ud af det voldelig forhold nærmest er illusoriske. Selvom hun er i stand til at afslutte det voldelige forhold, ser hun sig typisk ikke i stand til f.eks. at politianmelde volden eller i øvrigt at sætte sig ind i sin retsstilling. Det er derfor med stor beklagelse, at Joan-Søstrene kan konstatere, at Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg ikke har forholdt sig til spørgsmålet om indførelse af interventionscentre, således som de er kendt fra Østrig. Joan-Søstrene har ved brev af 14. oktober 2003 til Folketingets Retsudvalg redegjort indgående for nødvendigheden af indførelse af interventionscentre i forbindelse med gennemførelse af en bortvisningsordning, som den betænkningen nu skitserer. En kopi af brevet er den 2. februar 2004 videresendt til Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg. 1

2 Som Joan-Søstrene over for Retsudvalget har anført, er det fundamentalt nødvendigt, at der samtidig med ordningens indførelse etableres interventionscentre. Langvarig og gentagen vold i hjemmet kræver en hurtig opfølgning over for parterne i forbindelse med beslutning om bortvisning, såfremt hensigten med bortvisningen rent faktisk er, at de involverede parter på sigt skal kunne fungere ordentlig i en almindelig samfundsmæssig sammenhæng. Joan-Søstrene finder det hverken realistisk eller formålstjenligt, at denne opgave søges løst af de kommunale socialforvaltninger. Og Joan-Søstrene har da også bemærket sig, at Socialministeriet over for Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg (jf. s. 128) har tilkendegivet, at der ikke umiddelbart er ressourcer til rådighed for socialforvaltningerne til den indsats. Inddragelse af de sociale myndigheder kan i øvrigt have den uheldige effekt, at kvinder vil afstå fra at kontakte politiet med henblik på bortvisning af den voldelige partner af frygt for socialforvaltningens indblanding, herunder tvangsfjernelse af eventuelle børn. Joan-Søstrene har følgende konkrete bemærkninger: Ofrets eventuelle provokationer Joan-Søstrene deler ikke Strafferetsplejeudvalgets synspunkter på s. 91 om, at ofrets eventuelle provokationer kan berettige, at der ikke foretages bortvisning af krænkeren. Som Strafferetsplejeudvalget selv er inde på i sine bemærkninger på s. 91, er det også Joan-Søstrenes erfaring, at et voldeligt forhold ikke ophører med at være voldeligt uden udefrakommende intervention. Dette uafhængigt af ofrets eventuelle provokationer, skænderier mellem parterne eller krænkerens alkoholindtagelse. Selvom volden udøvet i ekstraordinære situationer, er det vold, som er strafbelagt i medfør af straffeloven, som udsætter et andet menneske for (livs-)fare, og som derfor bør føre til bortvisning, hvor betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Samlivets varighed På s. 94 bemærkes, at samlivets korte varighed kan medføre, at bortvisning af krænkeren kan fremstå som urimelig. Det er Joan-Søstrenes opfattelse, at bortvisning bør kunne finde sted uanset samlivsforholdets varighed i det øjeblik, at ofret har opgivet egen bolig for at indgå i samlivet. Det vil ikke være betryggende, hvis samlivets varighed skal indgå som parameter i vurderingen af, hvorvidt der er grundlag for bortvisning. Anbringelse af børn uden for hjemmet og frivillig misbrugsbehandling På s. 94 bemærker Strafferetsplejeudvalget endvidere i forbindelse med proportionalitetskravet at anbringelse af børn uden for hjemmet kan få betydning for afgørelser om bortvisning. Joan-Søstrene anser tvangsfjernelse af børn som en betydelig mere indgribende foranstaltning end bortvisning af en voldsudøver. Tilsvarende bør krænkeren ikke kunne unddrage sig en bortvisning ved at fremsætte tilbud om f.eks. at underkaste sig misbrugsbehandling. Sådanne frivillige tiltag bør under alle omstændigheder alene kunne tillægges vægt i 2

3 forbindelse med en afgørelse af en eventuel forlængelse af bortvisningen og dermed aldrig i bortvisningens første periode. Bortvisning uden krav om aktuel kriminalitet Det er positivt, at der i kap. 4, afsnit 6 også foreslås bortvisning uden krav om aktuel kriminalitet, idet det er Joan-Søstrenes erfaring, at vold i parforhold ofte tillige har karakter af trusler om vold, som medvirker til at fastholde ofret i en helbredstruende samlivskonstruktion. Også børn, som ikke nødvendigvis er direkte omfattet af truslerne, påvirkes heraf og vokser op i en tilværelse præget af angst for, at truslerne realiseres. Særligt om begrebet husspektakler På side 98 anvendes udtrykket husspektakler. Joan-Søstrene er klar over, at udtrykket ikke er Strafferetsplejeudvalgets opfindelse, men det er et særdeles stødende udtryk, når det tages i betragtning, at det dækker over mennesker, der lever i reel frygt for liv og lemmer i deres eget hjem. Tilsvarende grotesk er det dog, at vold mod kvinder ofte pådømmes som en forstyrrelse mod den offentlige orden og ikke som vold efter straffelovens almindelige bestemmelser. Husspektakler er et særdeles nedværdigende og stigmatiserende udtryk for et alvorligt samfundsmæssigt problem. Trusler som grundlag for bortvisning Joan-Søstrene er enige med et flertal i Strafferetsplejeudvalget i, at det ikke skal accepteres, at trusler kan fremsættes i et miljø, hvor der kan være nærliggende risiko for at truslerne realiseres, uden mulighed for indgreb. Ligeledes støtter Joan-Søstrene forslaget om, at trusler om simpel vold kan være omfattet af bortvisningsreglen. Tilsvarende finder Joan-Søstrene det positivt, at man med forslaget søger at indføre en ordning, hvorefter det er muligt at gribe ind, inden konflikten kulminerer, og volden er begået. Almindeligt tilhold Joan-Søstrene støtter forslaget om at kombinere bortvisningen med et almindeligt tilhold og et geografisk bestemt tilhold. Tilsvarende er det efter Joan-Søstrenes erfaring vigtigt, at bortvisningsmuligheden er undergivet offentlig påtale, jf. Strafferetsplejeudvalgets bemærkninger på s. 106 om ofrets frygt for repressalier m.v. Ofrets forståelse og bortvisningens forlængelse Derimod forekommer Strafferetsplejeudvalgets bemærkninger på s. 108 om, at ofret forventes at udvise forståelse for indgrebet, hvor dette er foretaget uden hendes anmodning, noget urealistiske. Det er Joan-Søstrenes erfaring, at kvinder udsat for vold typisk reagerer med forvirring og angst, og det er derfor urimeligt at forvente en aktiv stillingtagen fra ofrets side til en bortvisning og til en eventuel efterfølgende opretholdelse. Der kan i øvrigt stilles spørgsmålstegn ved, hvem eller hvilke instanser, der på objektivt grundlag kan forventes at vurdere ofrets tilstand og tanker. Dette ville være et naturligt led i interventionscentrets virke, og det forekommer ikke rimeligt, at denne vurdering henlægges til f.eks. politiet, som ikke er uddannet til at kunne bedømme ofrets reaktioner på volden. Derudover er 3

4 det Joan-Søstrenes erfaring, at politiet desværre ofte udviser meget ringe forståelse for vold i parforhold og i særdeleshed for ofrets situation. Genoptagelse af samlivet Det bør ikke inden for den første periode af en bortvisning (i betænkningen foreslået i op til fire uger) være en gyldig grund for ophævelse af bortvisningen, at samlivet er genoptaget. Det er afgørende, at parterne uanset modsatte ønsker holdes adskilt, og dette er også begrundelsen for, at genoptagelse af samlivet i bortvisningsperioden er underlagt bødestraf for såvel offer som krænker i Østrig. Dette giver endvidere ofret en legitim grund over for krænkeren til ikke at acceptere dennes tilbagevenden til hjemmet før bortvisningens udløb. I Østrig er det blandt andet interventionscentrenes opgave at informere offer som krænker herom, herunder at bistå dem med en de facto adskillelse så længe bortvisningen er gældende. Krænkerens opholdssted Joan-Søstrene er enige i Strafferetsplejeudvalgets bemærkninger på s. 115 om, at der bør tilvejebringes hjemmel til at pålægge krænkeren at oplyse adresse og telefonnummer. Det er Joan-Søstrenes erfaring, at ofrene har behov for at vide, hvor krænkeren opholder sig af hensyn til deres følelse af tryghed og sikkerhed. Det er i øvrigt erfaringerne fra Østrig, at krænkeren typisk tager ophold i bortvisningsperioden hos sin mor. Bistandsadvokat Joan-Søstrene har bemærket sig, at der foreslås indført en regel om obligatorisk advokatbistand til krænkeren. Det forekommer besynderligt, at noget tilsvarende ikke gælder for ofret. På s. 121 fremgår det tværtimod, at Strafferetsplejeudvalget forventer, at en advokatbeskikkelse for ofret vil kunne medvirke til at gøre bortvisningsprocessen mere omfattende end tilsigtet. Det fremgår ikke nærmere, hvorfor dette skulle være tilfældet. Det er Joan-Søstrenes erfaring, at netop ofre for vold og voldtægt har et stort og i øvrigt berettiget behov for juridisk bistand i forbindelse med et overgreb. Ordningens fakultative karakter pålægger desuden politiet en ekstra vejledningspligt. Det er desværre Joan-Søstrenes erfaring, at politiet i forvejen har svært ved at leve op til oplysningspligten i retsplejelovens bestemmelser vedrørende voldtægtsofres ret til advokatbistand. 80% af de kvinder, der henvendte sig til Joan-Søstrene i 2002 om voldtægt, var ikke blevet vejledt om retten til bistandsadvokat. Så meget desto større er behovet for obligatorisk advokatbistand til ofret, når der henses til, at forslaget ikke omfatter indførelse af interventionscentre. Pådømte sagsomkostninger For så vidt angår eventuelle pådømte sagsomkostninger ved bortvisningssagen ville det være en tiltrængt fornyelse i dansk ret, såfremt man kunne henføre disse omkostninger under en form for særgæld under krænkerens bodel ved en senere bodeling. Dermed undgår ofret at skulle bøde for volden både legemligt, sjælelig og økonomisk. 4

5 Afhentning af personlige effekter Krænkerens afhentning af nødvendige personlige effekter, jf. s. 120, bør efter Joan-Søstrenes opfattelse alene kunne ske, såfremt dette er uopsætteligt f.eks. på grund af erhverv og såfremt politiet vurderer, at begæringen ikke alene fremsættes i chikanøst øjemed. Under alle omstændigheder bør det sikres, at ofret adviseres forud for afhentningen. Skriftlig vejledning til ofret Af betænkningens s. 121 og 123 fremgår det, at ofret skal vejledes skriftligt om sin retsstilling. En sådan vejledning kan passende udfærdiges til andre ofre for sexualiserede voldelige overgreb som f.eks. voldtægtsofre. Disse ofre er ved politianmeldelsen typisk i en tilstand, hvor en eventuel mundtlig vejledning er utilstrækkelig, og vejledningen i øvrigt er afhængig af den enkelte politiassistents velvilje og formuleringsevne. Administrativ rekurs Det forekommer ikke rimeligt, at et offer, der har fremsat en anmodning om bortvisning, ikke kan indbringe et afslag herpå for retten, men er henvist til administrativ rekurs, jf. s Ofret har på lige fod med krænkeren krav på en retlig bedømmelse af et eventuelt afslag, ligesom ofret har krav på den hurtige behandling (maksimalt 5 dage), som Strafferetsplejeudvalget foreslår i relation til krænkeren, når denne bliver bortvist. Som minimum bør der fastsættes tilsvarende frist for behandlingen af den administrative rekurs. Kontaktpersoner Af de allerede fremførte grunde vedrørende interventionscentre kan Joan-Søstrene ikke tilslutte sig Strafferetsplejeudvalgets bemærkninger s. 127 om udpegning af en kontaktperson for ofret hos henholdsvis politi og sociale myndigheder. Det bemærkes i den forbindelse, at der i dag er meget begrænsede muligheder for f.eks. psykologbistand til voldsofre, idet disse er underlagt den almindelige psykologkrise-ordning, hvorefter ofret er henvist til en egenbetaling på 40% af udgiften til psykologbistand. Dette er i skarp kontrast til regeringens bemærkninger om, at der bør gøres så meget som muligt for at bekæmpe vold i hjemmet. Det er afgørende for ofrets reelle mulighed for at bryde ud af det voldelige forhold, at der i en overgangsperiode tilbydes psykologbistand til såvel offer som eventuelle børn. Tilhold uden anmodning Joan-Søstrene finder det positivt, at Strafferetsplejeudvalget foreslår, at krænkeren kan meddeles tilhold uden at der foreligger anmodning herom fra ofret. Joan- Søstrene forudsætter, at politiet instrueres i pligten til at udstede sådanne tilhold, idet det er Joan-Søstrenes erfaring, at politiet ofte er tilbageholdende over for kvinder, som søger bistand i form af polititilhold over for en tidligere og voldelig samlever/kæreste. Det er endvidere erfaringen, at mange kvinder nægtes retten til at anmelde et voldeligt forhold under henvisning til, at det sikkert er kvindens egen skyld. Det bemærkes, at såfremt bortvisningskompetencen skal ligge hos politiet, bør dette følges op med uddannelse og en generel holdningsbearbejdning 5

6 således som det løbende sker i Østrig, hvor ansatte fra interventionscentrene underviser på politiskolerne. Særligt om det geografisk bestemte tilhold Der bør ikke, som anført i betænkningen s. 139, gælde strengere betingelser for meddelelse af et geografisk bestemt tilhold end for tilhold i almindelighed. Det er Joan-Søstrenes erfaring, at ofrene og deres børn nødvendigvis har behov for trygt at kunne gå på arbejde, i skole m.v. Joan-Søstrene kan heller ikke tilslutte sig, at et geografisk bestemt tilhold alene kan meddeles, hvor der er sket bortvisning, jf. s I de særlige tilfælde, hvor bortvisning ud fra en proportionalitetsbetragtning ikke kan foretages af hensyn til krænkerens erhvervsudøvelse har ofret reelt ikke anden mulighed end at flygte fra det voldelig samliv i det fælles hjem. Geografisk bestemt tilhold bør i disse særlige situationer kunne meddeles. Bortvisningens længde Det fremgår af betænkningen, at bortvisning kan finde sted i op til fire uger. Der er imidlertid ikke fremsat forslag om nogen nedre grænse for bortvisningens længde. Joan-Søstrene kan ikke støtte en bortvisningsordning på dette grundlag. Erfaringerne fra Østrig viser, at bortvisningen bør udstrækkes til et sådant tidsrum, at parterne reelt får ro til at overveje og forholde sig til de ukonstruktive samlivsmønstre, som de indgår i. I alle de øvrige nordiske lande er der fastsat en minimumsfrist på ikke under en uge. Det er Joan-Søstrenes erfaring, at ofret for volden i dagene efter det voldelige overgreb er i krise, også selvom hun måtte have oplevet lignende traumatiserende overgreb tidligere. Ofrets frustration og angst i krisens akutte fase sætter hende typisk i en situation, hvor hun er ude af stand til træffe beslutninger på et mere rationelt og velovervejet grundlag, og ofret har derfor brug for at være fredet i et rimeligt tidsrum, dersom bortvisningsordningens formål skal realiseres og de involverede parter på sigt skal kunne fungere ordentlig i en almindelig samfundsmæssig sammenhæng. Joan- Søstrene vil således anbefale, at der fastsættes en nedre minimumsgrænse for bortvisningens længde på 7 dage. Afsluttende bemærkninger Det er positivt, at regeringen foreslår, at der skal gøres så meget som muligt for at bekæmpe vold i hjemmet. Vold i familien er en forbrydelse, som er karakteriseret ved at den oftest begås af mænd mod kvinder. Volden er et alvorligt samfundsmæssigt problem, hvor der ikke er nogen vindere kun tabere. Som det fremgår af betænkningen, er behovet for bistand til såvel offer som krænker både juridisk, psykologisk og socialt. Der skal eventuelt indgives separations- eller skilsmissebegæring, træffes beslutning om fordeling af forældremyndighed, samværsret og boligforhold, parterne skal eventuelt i terapi enten sammen eller hver for sig og der skal løses konkrete problemer som for eksempel betaling af husleje. Der skal ydes vejledning ikke mindst til ofret for volden om forhold, der konkret er forbundet med bortvisningen, herunder om forlængelse af denne, om mulighed for tilhold, geografisk bestemt tilhold m.v. 6

7 Med andre ord er den rådgivning, som ofret for volden har behov for, så kompleks, at det ikke er rimeligt at henvise ofret til de eksisterende sociale myndigheder, en skriftlig vejledning og reglerne for fri proces og retshjælp, således som Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg forudsætter i betænkningen s Erfaringerne fra Østrig viser, at interventionscentrene er en afgørende forudsætning for, at bortvisningsordningen fungerer efter hensigten, herunder at der findes en varig løsning på problemerne. Ifølge lederen af Interventionscentret i Wien Rosa Logar er en bortvisningsordning uden interventionscentre nærmest værre end ingen bortvisningsordning, idet parterne efterlades i et vakuum, når de ikke tilbydes en koordineret indsats. Udover det konkrete arbejde med ofrene og krænkerne fungerer centrene i Østrig som videncentre med henblik på udvikling og forbedring af indsatsen mod vold i familien. Interventionscentrene yder bistand til både offer og krænker. Centrene fremstår neutrale for begge parter og de hindrer en sammenblanding af myndighed og hjælp. Men frem for alt er centrene aktivt opsøgende i forhold til begge konfliktens parter. Netop interventionscentrenes opsøgende funktion er i relation til ofre for vold altafgørende. Som professor i psykiatri ved Universitet i Oslo Alv A. Dahl anfører i sin bog Charmør og Tyran på s. 250 vedrørende ofrets reaktionsmønster på volden: Mennesker der lever i en fastlåst situation, hvad enten det er i et gidseldrama eller i et ægteskab, føler ofte en stærk psykologisk binding til den der begår overgrebet. Al magt ligger i hans hænder, og dette indretter offeret sig efter. Manglende kendskab til typiske offerreaktioner gør at f.eks. politiet ikke altid tager mishandlede kvinder alvorligt. Victimologien, læren om offerreaktioner, er bl.a. bygget på erfaringer fra mennesker som har været udsat for overgreb. Den viser at ofrene oftere end antaget er ude af stand til at værge sig mod overgreb eller orientere sig om og bruge de hjælpetilbud der findes. Derfor må samfundets hjælpeforanstaltninger til ofre bygges på andre måder. Joan-Søstrene må på baggrund af sin snart 30-årige erfaring med rådgivning af ofrene for volden derfor desværre på det kraftigste fraråde at indføre en bortsvisningsordning uden samtidig indførelse af interventionscentre, således som man kender dem fra Østrig. Med venlig hilsen Joan-Søstrene 7

Vedrørende høring over Strafferetsplejeudvalgets betænkning nr. 1526/2011 om tilhold, opholdsforbud og bortvisning.

Vedrørende høring over Strafferetsplejeudvalgets betænkning nr. 1526/2011 om tilhold, opholdsforbud og bortvisning. Justitsministeriet Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K København, den 21. august 2011 Vedrørende høring over Strafferetsplejeudvalgets betænkning nr. 1526/2011 om tilhold, opholdsforbud

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane 1 Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse eller chikane. Det kan f.eks. bestå i, at

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk S T R A N D G A D E 5 6 1 4 0 1 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

Overordnet strategi for en styrket indsats over for jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser

Overordnet strategi for en styrket indsats over for jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser 23. august 2007 Nationalt Forebyggelsescenter Anker Heegaards Gade 3 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 00047 E-mail: Web: rpchi@politi.dk www.politi.dk Overordnet strategi for en styrket

Læs mere

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 53 Offentligt Lovafdelingen Dato: 5. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-0908 Dok.: FRM40874 Kommissorium Arbejdsgruppen om en

Læs mere

Tilhold og opholdsforbud

Tilhold og opholdsforbud Civilafdelingen Dato: 15. april 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Marie Mølsted Sagsnr.: 2015-490-0005 Dok.: 1888372 UDKAST til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om tilhold, opholdsforbud

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 634 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. april 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Stephan Andreas

Læs mere

Forslag. Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning

Forslag. Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning 2011/1 LSF 10 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-731-0005 Fremsat den 9. november 2011 af justitsministeren (Morten Bødskov)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 Sag 149/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 7. december

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 20. maj 2014 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Med henblik på at sikre kvinder og mænd har en ligelig adgang til krisecentre foreslås det, at pålægge Naalakkersuisut at gennemføre

Læs mere

Råd og vejledning. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

Råd og vejledning. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Råd og vejledning Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Hvorfor denne pjece? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste BEK nr 1149 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-121-195 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 31. august 2015 Kontor:

Læs mere

til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar 2016 af samrådsspørgsmål M-O fra Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg

til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar 2016 af samrådsspørgsmål M-O fra Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dok.: 1808738 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en bedre og mere effektiv indsats over for stalkingofre

Forslag til folketingsbeslutning om en bedre og mere effektiv indsats over for stalkingofre 2015/1 BSF 4 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 7. oktober 2015 af Lisbeth Bech Poulsen (SF), Jonas Dahl (SF) og Trine Torp (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. august 2015 Kontor:

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. BEK nr 590 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0076 Senere ændringer til

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

N O T A T om isolation under anholdelse

N O T A T om isolation under anholdelse Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 29. juni 2004 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0008 Dok.: CHA20826 N O T A T om isolation under anholdelse 1. Direktoratet for Kriminalforsorgen har

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 840 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. april 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2010-792-1270

Læs mere

Datoen for klagen: Klagen blev indgivet ved brev af 27/ og modklagen den 27/

Datoen for klagen: Klagen blev indgivet ved brev af 27/ og modklagen den 27/ København, den 23. juni 2005 J.nr. 02-0401-04-1693 bj-jm K E N D E L S E Sagens parter: Under denne sag har advokat A, på egne vegne og på vegne B klaget over advokat indklagede v/ advokatfuldmægtig F,

Læs mere

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen Børnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. februar 2010 Kontor: Det Internationale Kontor Dok.: HLL40258 G R U N D N O T A T vedrørende forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Ofrenes Rettigheder Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Handel med mennesker er et overgreb på rettigheder og påvirker tilværelsen for utallige mennesker i og udenfor Europa. Et stigende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Lovudkast 1. juli 2013 Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til lov om ændring af lov om social service (Handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede

Læs mere

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne.

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Forord Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Særligt når det vedrører sager af grovere karakter bandekriminalitet og drab

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt Folketinget Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen

Læs mere

Tavshedspligt og samarbejde

Tavshedspligt og samarbejde 10-09-2013 side 1 Tavshedspligt og samarbejde Anders Larsen Socialrådgiveruddannelsen University College Lillebælt 10-09-2013 side 2 Organisatorisk og juridisk ramme for arbejdet viden om hvilke juridiske

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Høringen er også sendt til EtniskUng, som imidlertid en del af LOKK, hvorfor der ikke vil blive fremsendt særskilt høringssvar fra EtniskUng.

Høringen er også sendt til EtniskUng, som imidlertid en del af LOKK, hvorfor der ikke vil blive fremsendt særskilt høringssvar fra EtniskUng. Økonomi og Indenrigsministeriet IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Att: Grete Kongstad e-mail: gk@cpr.dk, cc: cpr@cpr.dk 15. januar 2015 Svar på høring over forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

VEDR. STRAFFERETSPLEJEUDVALGETS BETÆNKNING 1431/2003 OM STRAFFEPROCESSUELLE TVANGSINDGREB OVER FOR BØRN UNDER DEN KRIMINELLE LAVALDER

VEDR. STRAFFERETSPLEJEUDVALGETS BETÆNKNING 1431/2003 OM STRAFFEPROCESSUELLE TVANGSINDGREB OVER FOR BØRN UNDER DEN KRIMINELLE LAVALDER Side 1 af 6 Justitsministeriet Lovafdelingen, Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K VEDR. STRAFFERETSPLEJEUDVALGETS BETÆNKNING 1431/2003 OM STRAFFEPROCESSUELLE TVANGSINDGREB OVER FOR BØRN

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 410 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2006-150-0260 Dok.: LBN41944 Besvarelse af spørgsmål nr. 410 fra

Læs mere

Advarsel efter mark- og vejfredslovens 17

Advarsel efter mark- og vejfredslovens 17 Advarsel efter mark- og vejfredslovens 17 Udtalt over for justitsministeriet, at jeg måtte nære betænkelighed ved at tilslutte mig ministeriets opfattelse, hvorefter det for at henføre et forhold under

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0027 Dok.: JEH40009 Besvarelse af spørgsmål nr. 19 og 20 stillet den 3. marts 2005 af Folketingets Retsudvalg (REU alm.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMVÆR M.FL. (UDMØNTNING AF KOMMUNALREFORMEN PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE)

HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMVÆR M.FL. (UDMØNTNING AF KOMMUNALREFORMEN PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE) Side 1 af 5 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Familiestyrelsen Æbeløgade 1 2100 København Ø Att. Stine Marum Børnerådet 6. januar 2005 HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED

Læs mere

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning Dato 21-12-2015 sbro Sagsnr. 4-1415-19/1 Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning af straffesager Internt notat om sundhedspersoners tavshedspligt og videregivelse af

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2013/1 LSF 14 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2012-5048 Fremsat den 2. oktober

Læs mere

Retsudvalget. L Svar på Spørgsmål 12 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K.

Retsudvalget. L Svar på Spørgsmål 12 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K. Retsudvalget L 165 - Svar på Spørgsmål 12 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 21. maj 2007 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2005-705-0012 Dok.: JTS41066

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker

Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker Anmodet justitsministeriet om at ville undergive en sag om opholds- og arbejdstilladelse til en person, der

Læs mere

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Der skal være strengere kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, og det skal have

Læs mere

Lov om inkassovirksomhed

Lov om inkassovirksomhed Lov om inkassovirksomhed Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for inkassovirksomhed, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Med undtagelse af 9-11, 12, stk. 1-3, 13 og 29 gælder loven ikke for inkassovirksomhed,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 257/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hillerød den 4. maj

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 24. maj 2011 Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2005-3035-628/PK3 1/7 Den 8. september 2010 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 3 om inspektionen

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og børneloven. (Vold og seksuelle overgreb som skilsmissegrund m.v.

Forslag til. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og børneloven. (Vold og seksuelle overgreb som skilsmissegrund m.v. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontor for Familieret J.nr. 2013-1219 bgn 20. december 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og børneloven (Vold og seksuelle

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Nr. 228 15. marts 2007 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Samvær m. v. Kapitel 3 Arbejdsaftaler Kapitel 4 Midlertidige

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 15. august 2008 25. januar 2008 31.07.2007 EM 2008/10 FM 2008/39 EM 2007/39 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 Sag 183/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Thorkild Høyer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 2. maj

Læs mere

Afgørelsesdato:

Afgørelsesdato: Advokatsamfundet's Videndatabase Registreret af: Pia Birkegård Afgørelsesdato: 08-10-2008 København, den 8. oktober 2008 J.nr.02-0401-07-2588 K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Bilag 2. Figur A. Figur B

Bilag 2. Figur A. Figur B Bilag 1 Bilag 2 Figur A Figur B Figur C Figur D Bilag 3 Erhvervsstyrelsen har i 2011 iværksat 37 undersøgelser, hvoraf 19 af disse blev afgjort i 2011. Disse undersøgelser omfatter altså både påbegyndte

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn 2011/1 BSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 25. januar 2012 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 634 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0018 Senere ændringer til forskriften LBK nr 982 af 06/08/2013

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 987 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. maj 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-792-1310

Læs mere

Retsudvalget L 93 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Retsudvalget L 93 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 93 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 6. februar 2015 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Katrine Drejer Vienberg

Læs mere

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger.

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-9283 Dato: 15-06-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommune om aktindsigt På foranledning af din henvendelse af 24. januar 2016 har Vejle Kommune den 27. januar

Læs mere

- 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer.

- 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer. - 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer. I retsplejelovens kapitel 18 findes en række regler om vidneudelukkelse og vidnefritagelse. I 170, stk. l f om præster, læger og advokater,

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. marts 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 2. og 3. november 2004 af Bornholms Regionskommune. I rapporten bad jeg kommunen om oplysninger

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt. Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt. Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt 1 Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther Anledning: Samråd i Folketingets Retsudvalg J.nr. 2007-4736

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af børneloven. 7. oktober 2014. Nr. 1097.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af børneloven. 7. oktober 2014. Nr. 1097. Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. oktober 2014 7. oktober 2014. Nr. 1097. Bekendtgørelse af børneloven Herved bekendtgøres børneloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 18 af 10. januar 2014, med de ændringer,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2007/2 LSV 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0587 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2008 Forslag til

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere