KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)"

Transkript

1 Den Europæiske Unions Tidende L 293/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1015/2010 af 10. november 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af husholdningsvaskemaskiner (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter ( 1 ), særlig artikel 15, stk. 1, efter høring af konsultationsforummet for miljøvenligt design, og ud fra følgende betragtninger: (1) I henhold til direktiv 2009/125/EF fastlægger Kommissionen krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter, der sælges og handles i betydelige mængder, har en væsentlig miljøpåvirkning og har et betydeligt potentiale med hensyn til at mindske deres miljøpåvirkning, uden at det medfører urimelige omkostninger. (2) I artikel 16, stk. 2, første led, i direktiv 2009/125/EF hedder det, at Kommissionen i givet fald, efter proceduren i artikel 19, stk. 3, og kriterierne i artikel 15, stk. 2, og efter høring af konsultationsforummet for miljøvenligt design, vedtager gennemførelsesforanstaltninger for husholdningsapparater, herunder husholdningsvaskemaskiner. (3) Kommissionen har gennemført en forberedende undersøgelse, hvor de tekniske, miljømæssige og økonomiske aspekter af husholdningsvaskemaskiner, der typisk anvendes i husholdninger, blev analyseret. Undersøgelsen er foretaget i samarbejde med interesseparter og berørte parter fra EU og tredjelande, og resultaterne er gjort offentligt tilgængelige. (4) Denne forordning bør omfatte produkter konstrueret til tøjvask i husholdninger. (5) Kombinerede husholdningsvaske/tørremaskiner har særlige karakteristika og bør derfor ikke være omfattet af denne forordnings anvendelsesområde. Disse maskiner har dog funktionaliteter, som ligner husholdningsvaskemaskiners, og de bør derfor hurtigst muligt omfattes af en anden gennemførelsesforanstaltning i medfør af direktiv 2009/125/EF. (6) Det miljøaspekt af husholdningsvaskemaskiner, der i forbindelse med denne forordning anses for væsentligt, er energi- og vandforbruget i brugsfasen. Det årlige energi- og vandforbrug i EU for produkter omfattet af denne forordning er anslået til henholdsvis 35 TWh og 2,213 mia. m 3 i Hvis der ikke træffes specifikke foranstaltninger, forventes energi- og vandforbruget at være henholdsvis 37,7 TWh og 2,051 mia. m 3 i Den forberedende undersøgelse viste, at energi- og vandforbruget for produkter, der er omfattet af denne forordning, kan reduceres væsentligt. (7) Den forberedende undersøgelse viste også, at de forskellige krav med hensyn til andre parametre for miljøvenligt design, som omhandlet i bilag I, del 1, til direktiv 2009/125/EF, er unødvendige, fordi husholdningsvaskemaskiners energi- og vandforbrug i brugsfasen er de aspekter, der har langt den største betydning for miljøet. (8) Energi- og vandforbruget for produkter omfattet af denne forordning bør reduceres ved hjælp af eksisterende omkostningseffektive generiske teknologier, som kan mindske de samlede udgifter til anskaffelse og drift af produkterne. (9) Kravene til miljøvenligt design bør hverken påvirke produktets brugsegenskaber set fra slutbrugerens synspunkt eller skade sundhed, sikkerhed eller miljø. Fordelene ved at nedbringe energi- og vandforbruget i brugsfasen bør navnlig mere end opveje eventuelle ekstra miljøpåvirkninger i produktionsfasen. (10) Kravene til miljøvenligt design bør indføres gradvis for at give producenterne tilstrækkelig tid til at foretage de nødvendige designændringer af produkter, der er omfattet af denne forordning. Faserne bør planlægges, så negative virkninger for brugsegenskaberne for udstyr på markedet undgås, og der bør tages hensyn til omkostningsvirkningen for slutbrugere og producenter, herunder navnlig små og mellemstore virksomheder, samtidig med at forordningens målsætninger nås inden for den planlagte tidsramme. (11) Målingerne af de relevante produktparametre bør udføres ved pålidelige, nøjagtige og reproducerbare måleprocedurer under anvendelse af de nyeste, almindeligt anerkendte målemetoder, herunder harmoniserede europæiske standarder fra de europæiske standardiseringsorganer, når sådanne er vedtaget, jf. bilag I til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester ( 2 ). ( 1 ) EUT L 285 af , s. 10. ( 2 ) EFT L 204 af , s. 37.

2 L 293/22 Den Europæiske Unions Tidende (12) I overensstemmelse med artikel 8 i direktiv 2009/125/EF bør denne forordning specificere de gældende procedurer for overensstemmelsesvurdering. 5)»program«: en række funktioner, som er foruddefinerede, og som af producenten er erklæret egnede til vask af visse typer tekstiler (13) For at lette kontrollen af overensstemmelsen bør producenterne give oplysninger i den i bilag V og VI i direktiv 2009/125/EF omhandlede tekniske dokumentation i det omfang, oplysningerne vedrører kravene i denne forordning. (14) Ud over de retligt bindende krav i denne forordning, bør der angives vejledende referenceværdier for de bedste tilgængelige teknologier for produkter omfattet af denne forordning med henblik på at sikre omfattende og lettere adgang til information om produkternes miljøpræstationer i hele deres livscyklus. (15) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 19, stk. 1, i direktiv 2009/125/EF VEDTAGET DENNE FORORDNING: Artikel 1 Genstand og anvendelsesområde 1. Denne forordning fastlægger krav til miljøvenligt design i forbindelse med omsætning af husholdningsvaskemaskiner med almindelig elnettilslutning og husholdningsvaskemaskiner med almindelig elnettilslutning, som også kan drives af batterier, herunder vaskemaskiner, som sælges til anden brug end i husholdninger, og husholdningsvaskemaskiner til indbygning. 2. Denne forordning finder ikke anvendelse på kombinerede husholdningsvaske/tørremaskiner. Artikel 2 Definitioner I denne forordning gælder definitionerne i artikel 2 i direktiv 2009/125/EF, og derudover forstås ved: 1)»husholdningsvaskemaskine«: en automatisk vaskemaskine, der renser og skyller tekstiler med vand, og har en centrifugeringsfunktion og først og fremmest er konstrueret til anden brug end erhvervsmæssig brug 2)»husholdningsvaskemaskine til indbygning«: en husholdningsvaskemaskine, der beregnet til indbygning i et skab, en vægniche eller lignende, og som kræver montering af afsluttende beklædning 3)»automatisk vaskemaskine«: en vaskemaskine, hvor tøjet færdigbehandles af maskinen, uden at brugeren er nødt til at foretage sig noget under programforløbet 4)»kombineret husholdningsvaske/tørremaskine«: en husholdningsvaskemaskine, som både har en centrifugeringsfunktion og kan tørre tekstiler, normalt ved hjælp af varm luft og tumbling 6)»cyklus«: en komplet vaske-, skylle- og centrifugeringsproces som defineret for det valgte program 7)»programvarighed«: den tid, der går fra programmets start til programmets afslutning, eksklusive en eventuel brugerindstillet forskudt start 8)»nominel kapacitet«: den maksimale vægt i kg (0,5 kg-intervaller) af tørt tøj af en bestemt type, som husholdningsvaskemaskinen af producenten er angivet til at kunne behandle i henhold til det valgte program, når den er fyldt efter producentens anvisninger 9)»halv fyldning«: halvdelen af en husholdningsvaskemaskines nominelle kapacitet for et givet program 10)»restfugtighed«: fugtmængden i tøjet efter afslutning af centrifugeringsfasen 11)»slukket tilstand«: en tilstand, hvor husholdningsvaskemaskinen er blevet slukket ved hjælp af betjeningsanordninger eller knapper, som slutbrugeren har adgang til, og som er beregnet til brug af slutbrugeren ved normal anvendelse for at opnå det laveste effektforbrug, som kan vedvare i et ubestemt tidsrum, medens husholdningsvaskemaskinen er tilsluttet en strømkilde og anvendes i overensstemmelse med producentens anvisninger. Hvis der ikke findes betjeningsanordninger hertil, forstås ved»slukket tilstand«den tilstand, der indtræder, når husholdningsvaskemaskinen af sig selv går tilbage til steady state-strømforbrug 12)»left on-tilstand«: den tilstand med det laveste strømforbrug, som kan vedvare i et ubestemt tidsrum efter afslutning af programmet og tømning af maskinen, uden at slutbrugeren foretager sig yderligere 13)»ækvivalent vaskemaskine«: en model af en husholdningsvaskemaskine, der er bragt i omsætning med samme nominelle kapacitet, samme tekniske egenskaber og samme egenskaber med hensyn til ydeevne, energi- og vandforbrug og emission af luftbåren støj under vask og centrifugering som en anden husholdningsvaskemaskinemodel, der af samme producent er bragt i omsætning under en anden handelskode. Artikel 3 Krav til miljøvenligt design De generiske krav til miljøvenligt design af husholdningsvaskemaskiner er anført i afsnit 1 i bilag I. De specifikke krav til miljøvenligt design af husholdningsvaskemaskiner er anført i afsnit 2 i bilag I.

3 Den Europæiske Unions Tidende L 293/23 Artikel 4 Overensstemmelsesvurdering 1. Proceduren for overensstemmelsesvurdering i artikel 8 i direktiv 2009/125/EF er den interne designkontrol, der er fastlagt i samme direktivs bilag IV, eller det forvaltningssystem, der er fastlagt i samme direktivs bilag V. 2. I forbindelse med overensstemmelsesvurdering i henhold til artikel 8 i direktiv 2009/125/EF skal den tekniske dokumentation omfatte en kopi af den beregning, der er beskrevet i denne forordnings bilag II. Hvis de oplysninger, der indgår i den tekniske dokumentation for en bestemt model husholdningsvaskemaskine er fremkommet ved beregninger på grundlag af design og/eller ekstrapolering ud fra andre ækvivalente vaskemaskiner, skal dokumentationen nøje beskrive sådanne beregninger og/eller ekstrapoleringer og prøvninger, som producenten har udført for at bekræfte nøjagtigheden af beregningsresultaterne. I sådanne tilfælde skal den tekniske dokumentation også omfatte en fortegnelse over alle andre ækvivalente modeller af husholdningsvaskemaskiner, hvor oplysningerne i den tekniske dokumentation er fremkommet på samme grundlag. Artikel 5 Verifikationsprocedure i forbindelse med markedstilsyn Medlemsstaternes myndigheder skal, når de udfører det i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF omhandlede markedstilsyn, anvende den verifikationsprocedure, der er beskrevet i bilag III til denne forordning, for de i bilag I til denne forordning anførte krav. Artikel 6 Referenceværdier De vejledende referenceværdier for de miljømæssigt bedste husholdningsvaskemaskiner på markedet på tidspunktet for vedtagelsen af denne forordning er anført i bilag IV. Artikel 7 Revision Kommissionen reviderer denne forordning i lyset af den teknologiske udvikling senest fire år efter dens ikrafttræden og forelægger konsultationsforummet for miljøvenligt design resultaterne af revisionen. Ved revisionen vurderes navnlig testtolerancerne i bilag III, muligheden for at fastlægge krav til skylle- og centrifugeringsevne og potentialet for varmtvandstilførsel. Artikel 8 Ikrafttræden og anvendelse 1. Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. 2. Den anvendes fra den 1. december Følgende krav til miljøvenligt design finder dog anvendelse i henhold til nedenstående tidsplan: a) de generiske krav til miljøvenligt design i bilag I, afsnit 1, punkt 1, gælder fra den 1. december 2012 b) de generiske krav til miljøvenligt design i bilag I, afsnit 1, punkt 2, gælder fra den 1. juni 2011 c) de generiske krav til miljøvenligt design i bilag I, afsnit 1, punkt 3, gælder fra den 1. december 2013 d) de specifikke krav til miljøvenligt design i bilag I, afsnit 2, punkt 2, gælder fra den 1. december Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den 10. november På Kommissionens vegne José Manuel BARROSO Formand

4 L 293/24 Den Europæiske Unions Tidende BILAG I Krav til miljøvenligt design 1. GENERISKE KRAV TIL MILJØVENLIGT DESIGN 1) Ved beregning af energiforbrug og andre parametre for husholdningsvaskemaskiner anvendes de cyklusser, der anvendes til normalt snavset bomuldstøj (herefter benævnt»normalprogram til bomuld«) ved 40 C og 60 C. Disse cyklusser skal være let at identificere på husholdningsvaskemaskinens programvælgeranordning og/eller display og være benævnt»bomuld 60 C«og»Bomuld 40 C«. 2) Betjeningsvejledningen fra producenten skal angive: a) 60 C- og 40 C-normalprogrammerne til bomuld, benævnt»bomuld 60 C«og»Bomuld 40 C«, og den skal specificere, at de er egnet til vask af normalt snavset bomuldstøj, og at de er de mest effektive programmer med hensyn til det kombinerede energi- og vandforbrug for vask af den pågældende type bomuldstøj; herudover angives, at den faktiske vandtemperatur kan afvige fra den anførte cyklustemperatur b) energiforbrug i slukket tilstand og left on-tilstand c) vejledende oplysninger om programvarighed, restfugtighed og energi- og vandforbrug for de mest anvendte vaskeprogrammer ved hel og halv fyldning d) anbefalinger om, hvilke vaskemiddeltyper der er egnede til de forskellige vasketemperaturer. 3) Husholdningsvaskemaskiner skal give slutbrugeren mulighed for at vælge en 20 C-cyklus. Denne cyklus skal være let at identificere på husholdningsvaskemaskinens programvælgeranordning og/eller display. 2. SPECIFIKKE KRAV TIL MILJØVENLIGT DESIGN Husholdningsvaskemaskiner skal opfylde følgende krav: 1) Fra den 1. december 2011: for alle husholdningsvaskemaskiner skal energieffektivitetsindekset (EEI) være mindre end 68 for husholdningsvaskemaskiner med en nominel kapacitet på mere end 3 kg skal vaskeevneindekset (I w ) være større end 1,03 for husholdningsvaskemaskiner med en nominel kapacitet på højst 3 kg skal vaskeevneindekset (I w ) være større end 1,00 for alle husholdningsvaskemaskiner skal vandforbruget (W t ) være: W t 5 c + 35 hvor c er husholdningsvaskemaskinens nominelle kapacitet for 60 C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning eller for 40 C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning, hvis sidstnævnte er lavere. 2) Fra den 1. december 2013: for husholdningsvaskemaskiner med en nominel kapacitet på mindst 4 kg skal energieffektivitetsindekset (EEI) være mindre end 59 for alle husholdningsvaskemaskiner skal vandforbruget være, W t 5 c ½ + 35 hvor c ½ er husholdningsvaskemaskinens nominelle kapacitet for 60 C-normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning eller for 40 C-normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning, hvis sidstnævnte er lavere. Energieffektivitetsindekset (EEI), vaskeevneindekset (I w ) og vandforbruget (W t ) beregnes i overensstemmelse med bilag II.

5 Den Europæiske Unions Tidende L 293/25 BILAG II Metode til beregning af energieffektivitetsindeks, vaskeevneindeks, vandforbrug og restfugtighed 1. BEREGNING AF ENERGIEFFEKTIVITETSINDEKS Ved beregningen af energieffektivitetsindekset (EEI) for en husholdningsvaskemaskinemodel sammenlignes det vægtede årlige energiforbrug for en husholdningsvaskemaskine for 60 C-normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning og 40 C-normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning med dens årlige standard-energiforbrug. a) Energieffektivitetsindekset (EEI) beregnes som følger og afrundes til én decimal: EEI ¼ AE C SAE C Ü 100 AE C = vægtet årligt energiforbrug for husholdningsvaskemaskinen SAE C = årligt standard-energiforbrug for husholdningsvaskemaskinen b) Det årlige standard-energiforbrug (SAE C ) beregnes i kwh/år som følger og afrundes til to decimaler: SAE C ¼ 47; 0 Ü c þ 51; 7 c = husholdningsvaskemaskinens nominelle kapacitet for 60 C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning eller for 40 C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning, hvis sidstnævnte er lavere c) Det vægtede årlige energiforbrug (AE C ) beregnes i kwh/år som følger og afrundes til to decimaler: i) AE C ¼ E t Ü 220 þ Ï P o Ü Ä ðt t Ü 220Þ þ P l Ü Ä ðt B t Ü 220Þ Ü E t P o P l T t = vægtet energiforbrug = vægtet effektforbrug i slukket tilstand = vægtet effektforbrug i left on-tilstand = programvarighed 220 = det samlede antal normale vaskecyklusser pr. år. ii) Når der er tvungen energistyring, og husholdningsvaskemaskinen automatisk skifter til slukket tilstand efter programmets afslutning, beregnes det årlige vægtede energiforbrug (AE C ) under hensyntagen til den faktiske varighed af left on-tilstanden efter følgende formel: AE C ¼ E t Ü 220 þ fðp l Ü T l Ü 220Þ þ P o Ü ½ Ä ðt t Ü 220Þ Ä ðt l Ü 220Þâg 60 Ü T l = varighed af left on-tilstand

6 L 293/26 Den Europæiske Unions Tidende d) Det vægtede energiforbrug (E t ) beregnes i kwh som følger og afrundes til tre decimaler: E t ¼ ½3 Ü E t;60 þ 2 Ü E t;60½ þ 2 Ü E t;40½ â=7 E t,60 = energiforbruget for 60 C-normalprogrammet til bomuld E t,60½ = energiforbruget for 60 C-normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning E t,40½ = energiforbruget for 40 C-normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning. e) Det vægtede effektforbrug i slukket tilstand (P o ) beregnes i W som følger og afrundes til to decimaler: P o ¼ ð3 Ü P o;60 þ 2 Ü P o;60½ þ 2 Ü P o;40½ Þ=7 P o,60 = effektforbruget i slukket tilstand for 60 C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning P o,60½ = effektforbruget i slukket tilstand for 60 C-normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning P o,40½ = effektforbruget i slukket tilstand for 40 C-normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning f) Det vægtede effektforbrug i left on-tilstand (P l ) beregnes i W som følger og afrundes til to decimaler: P l ¼ ð3 Ü P l;60 þ 2 Ü P l;60½ þ 2 Ü P l;40½ Þ=7 P l,60 = effektforbruget i left on-tilstand for 60 C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning P l,60½ = effektforbruget i left on-tilstand for 60 C-normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning P l,40½ = effektforbruget i left on-tilstand for 40 C-normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning g) Den vægtede programvarighed (T t ) beregnes i minutter som følger og afrundes til nærmeste hele minut: T t ¼ ð3 Ü T t;60 þ 2 Ü T t;60½ þ 2 Ü T t;40½ Þ=7 T t,60 = programvarighed for 60 C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning T t,60½ = programvarighed for 60 C-normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning T t,40½ = programvarighed for 40 C-normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning h) Den vægtede tid i left on-tilstand (T l ) beregnes i minutter som følger og afrundes til nærmeste hele minut: T l ¼ ð3 Ü T l;60 þ 2 Ü T l;60½ þ 2 Ü T l;40½ Þ=7 T l,60 = varigheden af left on-tilstand for 60 C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning T l,60½ = varigheden af left on-tilstand for 60 C-normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning T l,40½ = varigheden af left on-tilstand for 40 C-normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning. 2. BEREGNING AF VASKEEVNEINDEKS Ved beregning af vaskeevneindekset (I w ) sammenlignes husholdningsvaskemaskinens vægtede vaskeevne for 60 Cnormalprogrammet til bomuld ved hel eller halv fyldning og 40 C-normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning med en referencevaskemaskines vaskeevne; referencevaskemaskinen skal have de egenskaber, der er anført i de nyeste, alment anerkendte måleteknikker, herunder metoder, der er fastlagt i dokumenter, for hvilke referencenumrene er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

7 Den Europæiske Unions Tidende L 293/27 a) Vaskeevneindekset (I w ) beregnes som følger og afrundes til tre decimaler: I W,60 I W ¼ ð3 Ü I W;60 þ 2 Ü I W;60½ þ 2 Ü I W;40½ Þ 7 = vaskeevneindekset for 60 C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning I W,60½ = vaskeevneindekset for 60 C-normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning. I W,40½ = vaskeevneindekset for 40 C-normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning. b) Vaskeevneindekset for et normalt program til bomuld (p) beregnes som følger: I W;p ¼ 1 n Ü X n Í W T;i i¼1 W R;a Î W T,i W R,a n = husholdningsvaskemaskinens vaskeevne ved prøvning gennem én prøvningscyklus (i) = referencevaskemaskinens gennemsnitlige vaskeevne = antal prøvningscyklusser, n 3 for 60 C-normalprogrammet til bomuld med hel fyldning, n 2 for 60 C-normalprogrammet til bomuld med halv fyldning, og n 2 for 40 C-normalprogrammet til bomuld med halv fyldning. c) Vaskeevnen (W) er gennemsnittet af reflektanstallene for hver prøvestrimmel efter afslutningen af en prøvningscyklus. 3. BEREGNING AF VANDFORBRUG Vandforbruget (W t ) beregnes som følger og afrundes til én decimal: W t = W t,60 W t,60 = vandforbruget for 60 C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning. 4. BEREGNING AF RESTFUGTIHEDEN Restfugtigheden (D) for et program beregnes i procent og afrundes til nærmeste hele procent.

8 L 293/28 Den Europæiske Unions Tidende BILAG III Verifikationsprocedure i forbindelse med markedstilsyn Ved kontrol af overensstemmelse med kravene i bilag I tester medlemsstaternes myndigheder en enkelt husholdningsvaskemaskine. Hvis de målte parametre ikke stemmer overens med de i den tekniske dokumentation af producenten angivne værdier, jf. artikel 4, stk. 2, inden for de testtolerancer, der er fastlagt i tabel 1, udføres der målinger af yderligere tre husholdningsvaskemaskiner. Gennemsnittet af de målte værdier for disse tre yderligere husholdningsvaskemaskiner skal opfylde kravene inden for de testtolerancer, der er angivet i tabel 1, undtagen for energiforbrug, hvor den målte værdi ikke må overstige den nominelle værdi af E t med mere end 6 %. I modsat fald anses modellen og alle andre ækvivalente modeller af husholdningsvaskemaskiner ikke for at være i overensstemmelse med kravene i bilag I. Medlemsstaternes myndigheder anvender pålidelige, nøjagtige og reproducerbare måleprocedurer, som tager hensyn til de nyeste, alment anerkendte måleteknikker, herunder metoder beskrevet i dokumenter, hvis referencenumre er offentliggjort med dette formål i Den Europæiske Unions Tidende. Tabel 1 Årligt energiforbrug Vaskeevneindeks Energiforbrug Programvarighed Vandforbrug Målt parameter Effektforbrug i slukket tilstand og left on-tilstand Varighed af left on-tilstand Testtolerance Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi (*) for AE C med mere end 10 %. Den målte værdi må ikke ligge mere end 4 % under den nominelle værdi for I W. Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi for E t med mere end 10 %. Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi for T t med mere end 10 %. Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi for W t med mere end 10 %. Den målte værdi for effektforbrug P o og P l på over 1,00 W må ikke overstige den nominelle værdi med mere end 10 %. Den målte værdi for effektforbrug P o og P l på højst 1,00 W må ikke overstige den nominelle værdi med mere end 0,10 W. Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi for T l med mere end 10 %. (*)»Nominel værdi«: den værdi, der er oplyst af producenten.

9 Den Europæiske Unions Tidende L 293/29 BILAG IV Referenceværdier På tidspunktet for denne forordnings ikrafttræden er den bedste tilgængelige teknologi på markedet for husholdningsvaskemaskiner for så vidt angår deres energi- og vandforbrug, vaskeevne og emission af luftbåren støj under vask/centrifugering i forbindelse med 60 C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning fastlagt som følger (*): 1) Husholdningsvaskemaskiner med en nominel kapacitet på 3 kg: a) energiforbrug: 0,57 kwh/cyklus (0,19 kwh/kg), svarende til et samlet årligt energiforbrug på 117,84 kwh/år, hvoraf 105,34 kwh/år går til 220 vaskecyklusser og 12,5 kwh/år til forbrug i laveffekttilstandene b) vandforbrug: 39 liter/cyklus, svarende til liter/år for 220 cyklusser c) vaskeevneindeks: 1,03 I w > 1,00 d) emission af luftbåren støj under vask/centrifugering (900 o/m): foreligger ikke 2) Husholdningsvaskemaskiner med en nominel kapacitet på 3,5 kg: a) energiforbrug: 0,66 kwh/cyklus (0,19 kwh/kg), svarende til et samlet årligt energiforbrug på 134,50 kwh/år, hvoraf 122,00 kwh/år går til 220 vaskecyklusser og 12,5 kwh/år til forbrug i laveffekttilstandene b) vandforbrug: 39 liter/cyklus, svarende til liter/år for 220 cyklusser d) emission af luftbåren støj under vask/centrifugering (1 100 o/m): foreligger ikke 3) Husholdningsvaskemaskiner med en nominel kapacitet på 4,5 kg: a) energiforbrug: 0,76 kwh/cyklus (0,17 kwh/kg), svarende til et samlet årligt energiforbrug på 152,95 kwh/år, hvoraf 140,45 kwh/år går til 220 vaskecyklusser og 12,5 kwh/år til forbrug i laveffekttilstandene b) vandforbrug: 40 liter/cyklus, svarende til liter/år for 220 cyklusser d) emission af luftbåren støj under vask/centrifugering (1 000 o/m): 55/70 db(a) re 1pW 4) Husholdningsvaskemaskiner med en nominel kapacitet på 5 kg: a) energiforbrug: 0,85 kwh/cyklus (0,17 kwh/kg), svarende til et samlet årligt energiforbrug på 169,60 kwh/år, hvoraf 157,08 kwh/år går til 220 vaskecyklusser og 12,5 kwh/år til forbrug i laveffekttilstandene b) vandforbrug: 39 liter/cyklus, svarende til liter/år for 220 cyklusser d) emission af luftbåren støj under vask/centrifugering (1 200 o/m): 53/73 db(a) re 1pW 5) Husholdningsvaskemaskiner med en nominel kapacitet på 6 kg: a) energiforbrug: 0,90 kwh/cyklus (0,15 kwh/kg), svarende til et samlet årligt energiforbrug på 178,82 kwh/år, hvoraf 166,32 kwh/år går til 220 vaskecyklusser og 12,5 kwh/år til forbrug i laveffekttilstandene b) vandforbrug: 37 liter/cyklus, svarende til liter/år for 220 cyklusser (*) Ved evalueringen af det årlige energiforbrug blev beregningsmetoden i bilag II anvendt med en programvarighed på 90 minutter, effektforbrug i slukket tilstand på 1 W og effektforbrug i left on-tilstand på 2 W.

10 L 293/30 Den Europæiske Unions Tidende d) emission af luftbåren støj under vask/centrifugering (1 600 o/m): foreligger ikke 6) Husholdningsvaskemaskiner med en nominel kapacitet på 7 kg: a) energiforbrug: 1,05 kwh/cyklus (0,15 kwh/kg), svarende til et samlet årligt energiforbrug på 201,00 kwh/år, hvoraf 188,50 kwh/år går til 220 vaskecyklusser og 12,5 kwh/år til forbrug i laveffekttilstandene b) vandforbrug: 43 liter/cyklus, svarende til liter/år for 220 cyklusser d) emission af luftbåren støj under vask/centrifugering (1 000 o/m): 57/73 db(a) re 1pW e) emission af luftbåren støj under vask/centrifugering (1 400 o/m): 59/76 db(a) re 1pW f) emission af luftbåren støj under vask/centrifugering (1 200 o/m): 48/62 db(a) re 1pW (for husholdningsvaskemaskiner til indbygning) 7) Husholdningsvaskemaskiner med en nominel kapacitet på 8 kg: a) energiforbrug: 1,2 kwh/cyklus (0,15 kwh/kg), svarende til et samlet årligt energiforbrug på 234,26 kwh/år, hvoraf 221,76 kwh/år går til 220 vaskecyklusser og 12,5 kwh/år til forbrug i laveffekttilstandene b) vandforbrug: 56 liter/cyklus, svarende til liter/år for 220 cyklusser d) emission af luftbåren støj under vask/centrifugering (1 400 o/m): 54/71 db(a) re 1pW e) emission af luftbåren støj under vask/centrifugering (1 600 o/m): 54/74 db(a) re 1pW.

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1015 DA 01.12.2010 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1015/2010 af 10. november 2010 om gennemførelse

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 11.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 293/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1016/2010 af 10. november 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 12.10.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 278/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 932/2012 af 3. oktober 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. maj 2012 (23.05) (OR. en) 10237/12 ENER 189 ENV 387

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. maj 2012 (23.05) (OR. en) 10237/12 ENER 189 ENV 387 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 22. maj 2012 (23.05) (OR. en) 10237/12 ENER 189 ENV 387 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 21. maj 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1061 DA 06.06.2014 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 1061/2010 af 28. september

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1061 DA 20.12.2010 000.003 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 1061/2010 af 28. september

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du husholdningsvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold:

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du husholdningsvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold:

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af 28.9.2010

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af 28.9.2010 DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.9.2010 K(2010) 6477 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af 28.9.2010 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EF

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 25. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 339/45

Den Europæiske Unions Tidende L 339/45 18.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 339/45 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1275/2008 af 17. december 2008 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) L 191/26 Den Europæiske Unions Tidende 23.7.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 640/2009 af 22. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 30.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 314/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 1059/2010 af 28. september 2010 om supplering af Europa-Parlamentets

Læs mere

L 36/8 Den Europæiske Unions Tidende

L 36/8 Den Europæiske Unions Tidende L 36/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.2.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 107/2009 af 4. februar 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 30.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 313/3 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1103/2010 af 29. november 2010 om regler for mærkning af kapaciteten af bærbare genopladelige batterier og

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVSKEMSKINER TIL HUSHOLDNINGER Producerer eller importerer du husholdningsopvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 15. januar 2010 (19.01) (OR. en) 5435/10 ENER 13 ENV 19

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 15. januar 2010 (19.01) (OR. en) 5435/10 ENER 13 ENV 19 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 15. januar 2010 (19.01) (OR. en) 5435/10 ENER 13 ENV 19 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 14. januar 2010 til: Pierre de BOISSIEU, generalsekretær

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 1.3.2012

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 1.3.2012 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.3.2012 C(2011) 7585 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 1.3.2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 87 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 87 Offentligt Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 87 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.9.2010 K(2010) 6459 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af 28.9.2010 om supplering

Læs mere

BILAG. Bilag 6. til. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /..

BILAG. Bilag 6. til. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.5.2013 C(2013) 2458 final BILAG Bilag 6 til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

GRUNDNOT AT 20. marts 2009 J.nr. 2504/1224-0001 Ref. ann

GRUNDNOT AT 20. marts 2009 J.nr. 2504/1224-0001 Ref. ann Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 285 Offentligt GRUNDNOT AT 20. marts 2009 J.nr. 2504/1224-0001 Ref. ann Side 1/5 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer direktiv 2005/32/EF

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 31.1.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 29/33 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 66/2014 af 14. januar 2014 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 165/28 Den Europæiske Unions Tidende 26.6.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 547/2012 af 25. juni 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 717/2013 af 25. juli 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår oplysningerne om dyrevelfærd i

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX D040155/01 [ ](2015) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til emissioner fra lette personbiler

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 30. juli 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 9.5.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 123/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 392/2012 af 1. marts 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 21. maj 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Bilag 3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 om fastlæggelse af et fælles format for udveksling

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.3.2004 KOM(2004) 166 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af den maksimale

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D020181/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D020181/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. maj 2012 (15.05) (OR. en) 9975/12 DENLEG 47 AGRI 317 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 8. maj 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) 12178/14 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. juli 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MI 567 ENT 169 COMPET 461 DELACT 137 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Producerer eller importerer du husholdningstørretumblere?

Producerer eller importerer du husholdningstørretumblere? -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af TØRRTUMLR TIL HUSHOLNINGR codesign og nergimærkning Producerer eller importerer du? Så vær opmærksom: er kommer nye krav til energieffektivitet

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 27.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 222/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 842/2011 af 19. august 2011 om standardformularer

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 192/24 Den Europæiske Unions Tidende 13.7.2013 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 666/2013 af 8. juli 2013 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 8.12.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 336/9 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1160/2012 af 7. december 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 206/2010 for så vidt angår standardveterinærcertifikatet

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

GRUNDNOT AT 20. marts, 2009 J.nr. 2504/1224-0001

GRUNDNOT AT 20. marts, 2009 J.nr. 2504/1224-0001 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 229 Offentligt GRUNDNOT AT 20. marts, 2009 J.nr. 2504/1224-0001 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer direktiv 2005/32/EF

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012R0392 DA 29.05.2012 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 392/2012 af 1. marts 2012

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.7.2016 C(2016) 4166 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 8.7.2016 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 23.10.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 279/3 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 955/2010 af 22. oktober 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår brugen af vacciner

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D027805/03.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D027805/03. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. juli 2013 (18.07) (OR. en) 12488/13 DENLEG 85 SAN 281 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 11. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til vandbaserede forsyningsanlæg

KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til vandbaserede forsyningsanlæg RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 15. januar 2014 (OR. en) 5303/14 ENV 29 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 10. januar 2014 til: Komm. dok. nr.: D029990/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022890/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022890/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. oktober 2012 (11.10) (OR. en) 14709/12 DENLEG 98 AGRI 654 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 4. oktober 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2066 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2009R0642 DA 12.09.2013 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 642/2009 af 22. juli 2009 om gennemførelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.8.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 213/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 724/2010 af 12. august 2010 om gennemførelsesbestemmelser for realtidslukninger

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed. L 96/26 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/561 af 11. april 2016 om ændring af bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikatet til

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 9.9.2015 L 235/37 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/1506 af 8. september 2015 om fastlæggelse af specifikationer vedrørende formater for avancerede elektroniske signaturer og avancerede segl,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. L 104/20 Den Europæiske Unions Tidende 24.4.2010 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 347/2010 af 21. april 2010 om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 245/2009 for så vidt angår kravene til miljøvenligt

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: Komm. dok.

Læs mere

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen Tilsyn i praksis Pia Westphalen 11-12-2012 Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Sekretariat nedsat af Energistyrelsen til at varetage opgaver vedrørende administration og koordinering

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D019482/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D019482/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 21. marts 2012 (22.03) (OR. en) 7977/12 DENLEG 30 AGRI 173 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 16. marts 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. oktober 2015 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. juli 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. juli 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. juli 2014 (OR. en) 11528/14 DENLEG 120 AGRI 477 SAN 273 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 2. juli 2014 til: Europa-Kommissionen Komm. dok. nr.: D033633/02 Vedr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. november 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. november 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. november 2014 (OR. en) 15078/14 ENER 446 ENV 872 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 3. november 2014 til: Komm. dok. nr.: D031811/03 Vedr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1) BEK nr 468 af 11/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings-, og Boligmin., Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Udkast til. Anvendelse og definitioner

Udkast til. Anvendelse og definitioner Udkast til Bekendtgørelse om miljøvenligt design af energirelaterede produkter 1 I medfør af 3, 6, 7, 8a og 12, stk. 2 og 3, 13, stk. 6, 14, stk. 3, og 15, stk. 2, i lov nr. 308 af 30. april 2008 om miljøvenligt

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer vedrørende ikkeerhvervsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.6.2012 C(2012) 3717 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 11.6.2012 om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

Læs mere

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort L 321/54 Den Europæiske Unions Tidende 20.11.2012 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort (EØS-relevant

Læs mere

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU 22.6.2011 A7-0091/25 Ændringsforslag 25 Salvatore Tatarella for PPE-Gruppen Martin Callanan for ECR-Gruppen Holger Krahmer for ALDE-Gruppen Oreste Rossi for EFD-Gruppen Betænkning Salvatore Tatarella Bestemmelserne

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 4.4.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0145 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 4. april 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D047924/07

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse.

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse. 23.12.2015 L 336/49 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2441 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011L0072 DA 13.10.2011 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/72/EU af 14. september 2011

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 26. august 2010 til: Generalsekretariatet for Rådet Vedr.:

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 314/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1063/2012 af 13. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D021995/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D021995/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. september 2012 (OR. en) 13470/12 DENLEG 79 AGRI 551 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 22. august 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) L 342/46 Den Europæiske Unions Tidende 22.12.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1222/2009 af 25. november 2009 om mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) 14453/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AGRI 631 AGRIFIN 116 AGRIORG 113 DELACT 223

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012R0392 DA 06.06.2014 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 392/2012 af 1. marts 2012

Læs mere