Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Kontormøbler - Øst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst"

Transkript

1 Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Kontormøbler - Øst

2 Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden og Leverandøren herefter enkeltvis benævnt Part(en) og samlet benævnt Parterne.) Side 2 af 41

3 Bilagsfortegnelse bilag A bilag B : Kravspecifikation Kontormøbler : Leverandørens tilbud jf. Tilbudsliste Side 3 af 41

4 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner Forpligtende Rammeaftale Rammeaftalens omfang og forpligtelse Kundens forpligtelse Leverandørens forpligtelse Leverancen Generelt Leveringssted og leveringstidspunkt Emballage, pakning og transport Udpakning og montering Opstilling og afprøvning af det leverede Levering Fremvisning og afprøvning af møbler Afbestilling Underretningspligt Kundens undersøgelsespligt Tidsfrister Generel garanti Tredjemands rettigheder Prisgaranti Miljø og arbejdsmiljø Misligholdelse Leverandørens forsinkelse, herunder delvis forsinkelse (restordre) Leverandørens forsinkelse Leverandørens afværgepligt Kundens afbestilling Bod Forsinkelse Mangler Mangelsbegrebet og Kundens rettigheder Kundens reklamation over mangler Afhjælpning ved konkret Leverance Omlevering Dækningskøb Ophævelse Kundens ophævelse for den konkrete leverance Kundens ophævelse af Rammeaftalen Leverandørens ophævelse af den konkrete leverance Leverandørens ophævelse af Rammeaftalen Leverandørens organisation Leverandørens anvendelse af underleverandører Eventuel solidarisk hæftelse og fælles befuldmægtiget Dokumentationspligt og test Priser og prisregulering Priser Prisregulering Side 4 af 41

5 8.3. Fakturering Ændring i krav til den elektroniske faktura Manglende fremsendelse af elektronisk faktura Betalingsbetingelser Samarbejde Leverandørstatistik Samarbejdsmodel Drifts- og statusmøder Eskalering til KL ved kommunale kunders manglende overholdelse af aftageforpligtelsen Erstatningspligt og ansvarsforsikring Force Majeure Fortrolighed Overdragelse Varighed og opsigelse Varighed Opsigelse og uden virkning Uden virkning Bistand i forbindelse med ophør Fortolkning Tvister, lovvalg og værneting Underskrifter Side 5 af 41

6 1. Definitioner Nedenstående definitioner anvendes i Rammeaftalen. Ved Arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftendag og grundlovsdag. Ved Bestilling forstås Kundens direkte bestilling af varer/produkter/ydelser hos Leverandøren på grundlag af Rammeaftalen. Ved Dag forstås kalenderdag. Ved Kunde forstås den eller de Kunder, som har tilsluttet sig den forpligtende Rammeaftale, og som fremgår af bilag A til Aftalen. Kunden kan anvende begrebet rekvirent om de decentrale indkøbere, der foretager de konkrete indkøb og som varetager den daglige drift af aftalen. Rekvirenten er i nærværende Rammeaftale en delmængde af Kunden. Kunden har ret til ophævelse af Rammeaftalen, mens en rekvirent alene har ret til ophævelse af konkrete Leverancer, jf. pkt.5.4. Ved Kommune forstås den af Rammeaftalen forpligtede Kunde, inkl. de kommunale selvejende institutioner som på tidspunktet for tilslutning til den forpligtende Rammeaftale har tilsluttet sig den forpligtende rammeaftale ved eget cvr.nr. i Kommunens tilslutning De selvejende kommunale institutioner, som har tilsluttet sig i forbindelse med Kommunens tilslutning fremgår af Aftalens bilag A under den tilsluttede Kommunes cvr.nr Ved Leverance forstås Leverandørens konkrete levering af varer/produkter/ydelser i henhold til Kundens Bestilling. Ved Leverandøren forstås den af Rammeaftalen forpligtede Leverandør Ved Parterne forstås Leverandøren og Kunden Ved Rammeaftalen forstås nærværende aftaledokument, som Parterne har underskrevet efter SKIs konkurrenceudsættelse heraf i EU-udbud ved udbudsbekendtgørelse nr. 2012/S , med de til aftaledokumentet hørende bilag og eventuelle senere aftalte ændringer. Rammeaftalen er en del af en overordnet rammeaftale indgået mellem SKI og Leverandøren ("Aftalen") i henhold til hvilken, Kunden via en Tilslutningsaftale har forpligtet sig til at gøre brug af Aftalen, hvilket sker ved brug af Rammeaftalen. Ved Tilslutningsaftale forstås den mellem SKI og Kunden indgåede aftale omkring Kundens Side 6 af 41

7 tilslutning til nærværende Rammeaftale. Tilslutningsaftalen er alene et aftaleforhold mellem SKI og den enkelte Kunde. Tilslutningsaftalen er således ikke en del af aftaleforholdet mellem SKI og Leverandøren, eller mellem den enkelte Kunde og Leverandøren. Ved Udbudstidspunktet forstås tidspunktet for fremsendelse af ovennævnte udbudsbekendtgørelse til offentliggørelse i Supplement til EU-Tidende, dvs. den Ved Underbilag forstås et nummereret og/eller litreret bilag, der indgår i et i nærværende aftaledokument anført litreret bilag. I Rammeaftalen anvendes ordene vare, produkt, og ydelse som synonymer. Side 7 af 41

8 2. Forpligtende Rammeaftale SKI er en indkøbscentral, der konkurrenceudsætter og indgår rammeaftaler om en lang række varer af relevans for danske offentlige organisationer og institutioner. På baggrund af EU-udbud ved udbudsbekendtgørelse nr. nr. 2012/S , er der indgået en Aftale mellem SKI og Leverandøren, som regulerer forholdet mellem SKI og Leverandøren. Forud herfor har SKI indgået en række Tilslutningsaftaler, der regulerer forholdet mellem SKI og hver af de kunder, der har forpligtet sig til at gøre brug af Rammeaftalen. På den baggrund er der indgået en række enslydende forpligtende rammeaftaler med en række kunder, som har forpligtet sig til at gøre brug af nærværende Rammeaftale. Rammeaftalerne indgås særskilt med hver enkelt tilsluttet Kunde. Ved tilslutning til den forpligtende Rammeaftale giver Kunden fuldmagt til SKI til at indgå den forpligtende Rammeaftale på vegne af Kunden. Underskrift af samtlige kundespecifikke forpligtende Rammeaftaler vil ske på en gang med elektronisk signering fra SKI s side. Ved Leverandørens underskrift af Rammeaftalen i form af underskriftsbilag til Rammeaftalen, underskriver Leverandøren med sin elektroniske underskrift på underskriftsbilaget samtlige kundespecifikke forpligtende Rammeaftaler. Aftalen mellem SKI og Leverandøren indgås samtidig med underskriften af de forpligtende Rammeaftaler. Aftalen regulerer alene forholdet mellem SKI og Leverandøren. Forpligtende rammeaftaler indgås således særskilt med hver enkelt kunde. Kunden hæfter alene for egne forhold, idet de forpligtende rammeaftaler ikke er indbyrdes afhængige. Rammeaftalen regulerer forholdet mellem Kunden og Leverandøren i forhold til konkrete Leverancer samt Parternes forhold i Rammeaftalens varighed. Anvendelse af Rammeaftalen sker ved direkte køb på Rammeaftalen i form af en konkret Bestilling fra Kunden til Leverandøren om levering af en konkret Leverance. Side 8 af 41

9 3. Rammeaftalens omfang og forpligtelse Nærværende Rammeaftale omfatter indkøb af møbler til en standard administrativ kontorarbejdsplads for de tilsluttede Kunder. Ved en standard administrativ kontorarbejdsplads forstås det obligatoriske sortiment af produkter, som er omfattet af bilag B, og som udgør basiskontormøbler til anvendelse for en administrativ medarbejder. Dette dækker over: - Arbejdsborde - Kontorstole - Systemreoler til opbevaring - Skærmvægge og bordskærme - Bordlamper - Mødeborde og mødestole for mindre møder til 2-4 personer. Rammeaftalen dækker således alene disse produkter samt tilbehør, jf. bilag B.. Yderligere beskrivelse af produkterne: Produktkategorierne jf. Rammeaftalens bilag B dækker følgende: Kontorstole: Sortimentet dækker Kundens behov for kontorstole til medarbejdere ved en standard administrativt kontorarbejdsplads for min. 2 timers dagligt arbejde. Det dækker således eksempelvis ikke arbejdstagere med særlige behov, eller stole til kortere dagligt arbejde. Arbejdsborde: Sortimentet dækker hæve-/sænkeborde til Kundens medarbejdere ved en standard administrativ kontorarbejdsplads for min. 2 timers dagligt arbejde. Det dækker således eksempelvis ikke Kundens behov for specialløsninger til lokaler eller arbejdsborde til kortere dagligt arbejde. Reoler: Sortimentet dækker Kundens behov for opbevaring i kontormiljøet ved og omkring en standard administrativ kontorarbejdsplads. Det dækker således eksempelvis ikke specialløsninger pga. rummets udformning, jalousiskabe, fritsvævende hylder, skænke, skranker og højborde, eller øvrige særlige behov. Mødeborde og mødestole: Sortimentet dækker Kundens behov for mødeborde og mødestole for 2-4 personer ved og omkring en standard administrativ kontorarbejdsplads, dog ikke mødeborde til sofa- og lænestolemiljøer. Skærmvægge: Sortimentet dækker Kundens behov for støjdæmpende skærmvægge og bordskærme i og omkring en standard administrativ arbejdsplads, til støjdæmpning for Kundens medarbejdere. Side 9 af 41

10 Bordlamper: sortimentet dækker Kundens behov for arbejdslamper til belysning på arbejdsbordene. Sortimentet dækker således ikke Kundens øvrige behov for belysning eller lyskilder Kundens forpligtelse Rammeaftalen indeholder en aftageforpligtelse for Kunden til at anvende Rammeaftalen i relation til anskaffelse af de udbudte produkter, når Kundens indkøbsbehov kan opfyldes af Rammeaftalens sortiment, som er angivet i bilag B. Kundens aftageforpligtelse er dog begrænset til de dele af Rammeaftalens sortiment, som Kunden har forpligtet sig til, jf. Aftalens bilag A (listen over tilsluttede kunder). Kunden forpligter sig ikke til at aftage en bestemt volumen i Rammeaftalens varighed. Aftageforpligtelsen på Rammeaftalen dækker kundernes behov for kontormøbler til den administrative standard kontorarbejdsplads, som er dækket i bilag B. Kundernes behov for møbler til andre formål, såsom eksempelvis (men ikke begrænset til) mødelokaler, kantiner, lounge- og cafémiljøer, konferenceområder, arkiver, venteværelser mv. er således ikke omfattet af forpligtelsen til at anvende Rammeaftalen. Såfremt kontormøbler af designmæssige årsager tages med som en del af en samlet entreprise i forbindelse med nybyggeri eller lignende projekter, og hvis det ikke er muligt at købe de projekterede møbler på nærværende Rammeaftale, er Kunden fritaget for Rammeaftalens aftageforpligtelse i forbindelse med det konkrete projekt. I de tilfælde hvor Kunden ikke er forpligtet til at anvende Rammeaftalen, har Kunden dog stadig en ret til at anvende Rammeaftalen. Såfremt Kundens konkrete indkøbsbehov medfører, at Kunden har behov for varer, som falder udenfor Rammeaftalens sortiment, er Kundens indkøb af varerne ikke omfattet af Rammeaftalen eller af Kundens forpligtelse til at anvende Rammeaftalen. Såfremt dele af Kundens behov kan opfyldes af Rammeaftalen, er Kunden forpligtet til at anvende Rammeaftalen for indkøb af disse dele Leverandørens forpligtelse Rammeaftalen indeholder en leveringsforpligtelse for Leverandøren til at levere de specificerede varer jf. bilag B, på betingelserne jf. nærværende Rammeaftale samt bilag. Leverandøren er forpligtet til at oplyse Kunden om anvendelse af Rammeaftalen, såfremt Kunden retter henvendelse, jf. punkt Side 10 af 41

11 4. Leverancen 4.1. Generelt Varer omfattet af Rammeaftalen skal leveres delivered duty paid (DDP) jf. Incoterms 2010 på det leveringssted og tidspunkt, der er angivet i pkt Bestilling skal kunne foretages via Kundens eget indkøbssystem og Leverandøren skal sende fyldestgørende ordrebekræftelse til Kunden snarest og senest 3 Arbejdsdage efter datoen for Leverandørens modtagelse af Kundens Bestilling. Leverandøren skal i ordrebekræftelsen angive leveringsdato, leveringssted, Kundens reference, pris, produkt, beskrivelse, antal, og varenummer, samt eventuelle særlige forhold vedrørende Leverancen. Kunden kan som led i sin almindelige drift udarbejde bestillingsskema til brug for centrale og decentrale institutioners bestilling af varer ved anvendelse af Rammeaftalen. Leverandøren vil være forpligtet til at anvende og udfylde disse bestillingsskemaer Leveringssted og leveringstidspunkt Varerne skal leveres på den eller de adresse(r), og på det eventuelt specifikt anviste sted, som er oplyst af Kunden i forbindelse med bestilling i Kundens eget indkøbssystem eller ved Kundens bestilling i øvrigt. Varerne skal leveres inden for Kundens normale arbejdstid. Levering skal ske på den leveringsdato, der er angivet i Leverandørens ordrebekræftelse. Leveringsdatoen skal ligge indenfor de aftalte tidsfrister, jf. punkt , med mindre Kunden specifikt har bedt om et senere Leveringstidspunkt i bestillingen Emballage, pakning og transport Leverandøren er ansvarlig for, at alle leverancer af produkter er forsvarligt og hensigtsmæssigt emballeret under hensyntagen til produktet art, beskaffenhed og transportmåde. Leverandøren skal anvende miljørigtig emballage. I forbindelse med levering skal Leverandøren endvidere sikre, at produktet bliver pakket, transporteret og håndteret i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen jf. bilag A. Side 11 af 41

12 4.4. Udpakning og montering Leverandøren skal uden ekstra beregning udpakke og samle / montere møbler bestilt på nærværende Rammeaftale. Al emballage skal medtages og bortskaffes af Leverandøren Opstilling og afprøvning af det leverede Ved leveringen skal Leverandøren opstille det / de leverede møbler ifølge aftale med Kunden. Såfremt der er tale om produkter til ophæng på væg eller lign., er dette ikke at betragte som en del af standardleverancen men Leverandøren kan, efter forudgående aftale med Kunden, udfører dette billigst efter regning. Leverandøren skal, sammen med en repræsentant fra Kunden, afprøve alle møbler Levering Levering finder sted når Leverancen er leveret på den i bestillingen angivne adresse og sted, pakket ud, samlet, monteret og afprøvet af Leverandøren og Kunden, og når en kontrol har vist, at funktionaliteten og kvaliteten af det / de leverede produkt(er) er i overensstemmelse med kravene i pkt. 4.4, 4.5, bilag A og bilag B. Risikoen for Leverancens hændelige forringelse eller undergang overgår til Kunden på tidspunktet for Levering, som angivet ovenfor. Kunden erhverver på samme tidspunkt ejendomsretten til Leverancen. Levering anses ikke for sket før disse forhold er indfriet og varen er i den bestilte stand. Såfremt varen ikke er i den bestilte stand, skal den medtages af Leverandøren igen jf. afsnit 5. Dellevering er, med mindre andet er aftalt, ikke acceptabelt. Hvis Kunden har accepteret dellevering, skal dette tydeligt fremgå af følgeseddel og faktura Fremvisning og afprøvning af møbler. Leverandøren skal på forlangende, vederlagsfrit og i rimeligt omfang, fremvise og give Kunden mulighed for at afprøve møbler omfattet af nærværende Rammeaftale. Ligeledes skal Leverandøren vederlagsfrit og i rimeligt omfang, give vejledning til indretning af en standard kontorarbejdsplads i samarbejde med Kunden. Formålet hermed er at kunne tilbyde Kundens indkøbsansvarlige personale, at de i samarbejde med relevante interne brugere og repræsentanter for bl.a. arbejdsmiljø og lignende, kan gennemgå og sammenligne de forskellige modeller af kontormøbler, der er omfattet af Rammeaftalens sortiment, jf. bilag B. Side 12 af 41

13 Leverandørens vejledninger til indretning skal overholde kravene i Arbejdstilsynets vejledning AT- A november 2008 om Arbejdsstedets indretning, samt Arbejdstilsynets vejledning AT- D juni 2009 om skærmarbejde Afbestilling. Kunden er ved meddelelse til Leverandøren berettiget til at afbestille varer. Afbestilling kan dog senest finde sted 2 uger før leveringstidspunkt jf. fremsendt ordrebekræftelse. Leverandøren har ikke krav på afbestillingsgebyr eller anden kompensation i anledning af afbestillingen Underretningspligt Parterne er forpligtede til at underrette hinanden, såfremt der opstår tvivl om, hvorledes levering i henhold til Rammeaftalen skal opfyldes. Såfremt Leverandøren får kendskab til forhold, der udgør en ikke uvæsentlig risiko i forhold til Leverandørens korrekte opfyldelse af Rammeaftalen, er Leverandøren forpligtet til uden ugrundet ophold at give Kunden meddelelse herom Kundens undersøgelsespligt Kunden skal ved modtagelse af Leverancen påse, hvorvidt varerne er til stede i de bestilte mængder, samt om Leverancen åbenlyst er beskadiget. Såfremt Kunden ved sin gennemgang konstaterer, at varen er beskadiget eller ikke fungerer ordentligt, kan Kunden afvise at modtage den samlede leverance eller de dele heraf som er beskadiget eller ikke fungerer ordentligt. Leverandøren skal herefter medtage de varer som Kunden ikke ønsker at modtage. Leverandøren har herefter de i afsnit 5 nævnte 8 dage til at udbedre fejlen og levere igen Tidsfrister Leveringstid på produkter omfattet af nærværende Rammeaftale, må maksimalt være på 6 uger regnet fra bestillingsdato. Efter aftale mellem Leverandøren og Kunden kan kortere leveringstid aftales. Kunden er således berettiget til at indsende informationer om forventet indkøb (forecast) til Leverandøren på Side 13 af 41

14 den del af standardsortimentet, som Kunden ønsker at købe med kortere leveringstid end 6 uger, ogleverandøren forpligter sig herefter til at kunne levere det aftalte standardsortiment inden for den nye aftalte leveringstid mellem Kunden og Leverandøren. Kundens forecast skal afspejle et normalt indkøbsmønster og forecastet skal ligge til grund for aftalen mellem Kunden og Leverandøren om kortere leveringstid. Er der indgået en sådan aftale om kortere leveringstid, er Leverandøren og Kunden forpligtet til at korrigere forecastet én gang årligt. Leverandøren er herefter forpligtet til at sikre, at levering af den del af sortimentet, der er aftalt kortere leveringstid på, sker i henhold til aftalen mellem Kunden og Leverandøren Generel garanti Leverandøren indestår for, at Leverancen og varerne opfylder alle krav og beskrivelser, der er indeholdt i Rammeaftalen, herunder i bilag A og bilag B. Den generelle garanti gælder i minimum 24 måneder regnet fra godkendt Levering. Såfremt Leverandøren og/eller dennes underleverandører som standard tilbyder en længere garantiperiode på varer omfattet af bilag B, er denne længere garantiperiode gældende, når Kunden køber de pågældende varer på Rammeaftalen. Leverandøren forpligter sig til at kunne levere reservedele til produkterne omfattet Rammeaftalen, i minimum 5 år Tredjemands rettigheder Leverandøren indestår for, at Leverandøren under opfyldelsen af Rammeaftalen ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder ejendomsret og immaterielle rettigheder. Rejser tredjemand krav mod Kunden med påstand om retskrænkelse, skal Kunden give Leverandøren skriftlig meddelelse herom. Leverandøren er herefter forpligtet til at bistå Kunden ved sagen. Leverandøren er forpligtet til at holde Kunden skadesløs for ethvert krav, herunder sagsomkostninger, som måtte blive rejst imod Kunden som følge af forhold, der kan henregnes til Leverandøren. Hvis tredjemands rettigheder hindrer Leverandørens opfyldelse af Rammeaftalen i et omfang, som er væsentligt for Kunden, er Kunden berettiget til skriftligt at hæve Rammeaftalen med omgående virkning, og Leverandøren vil herefter blive erstatningsansvarlig for det tab, Kunden lider som følge af denne ophævelse. Side 14 af 41

15 4.14. Prisgaranti Leverandøren indestår for, at Leverandøren ikke i forbindelse med Kundens anvendelse af Rammeaftalen tilbyder priser, der er i strid med Rammeaftalens bestemmelser om priser og regulering heraf jf. Rammeaftalens pkt Miljø og arbejdsmiljø Leverandøren indestår for, at alt hvad der bliver leveret under nærværende Rammeaftale opfylder de til en hver tid gældende miljø- og arbejdsmiljøregler, -love, -bekendtgørelser, EUdirektiver mv. på leveringstidspunktet. Leverandøren skal overholde den for Leverandøren gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning og sikre, at egne arbejdsforhold er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Herunder skal det bl.a. sikres, at der er udarbejdet arbejdspladsvurdering og lavet en arbejdsmiljøorganisation, såfremt den for Leverandøren gældende lovgivning påbyder Leverandøren dette. Ved sin underskrift på nærværende Rammeaftale erklærer Leverandøren samtidigt, at virksomheden ikke har påbud fra Arbejdstilsynet, som kan have betydning for udførelsen af nærværende Rammeaftale eller tilsvarende national myndighed samt, at Leverandøren overholder den, for Leverandøren gældende arbejdsmiljølovgivning. For miljøkrav i øvrigt, henvises til bilag A i nærværende Rammeaftale. Side 15 af 41

16 5. Misligholdelse Dansk rets almindelige regler gælder om ansvar og misligholdelse, herunder reglerne om adgang til ophævelse, afhjælpning og erstatning, med mindre andet følger af Rammeaftalen. Leverandøren skal straks skriftligt meddele Kunden, såfremt forsinkelse er indtrådt eller påregnes, samt angive årsagen hertil og den forventede varighed. I meddelelsen skal Leverandøren endvidere angive, hvilke tiltag Leverandøren agter at iværksætte med henblik på at overvinde eller begrænse forsinkelsen. Såfremt Leverandøren i øvrigt får kendskab til forhold, der udgør en ikke uvæsentlig risiko i forhold til Leverandørens korrekte opfyldelse af Rammeaftalen, er Leverandøren forpligtet til uden ugrundet ophold at give Kunden skriftlig meddelelse herom. Underretning kan i overensstemmelse hermed udskydes, så længe underretning måtte stride mod præceptive retsregler. Kunden og Leverandøren er herudover forpligtede til inden for rimelig tid at underrette hinanden om forhold af betydning for Rammeaftalens opfyldelse Leverandørens forsinkelse, herunder delvis forsinkelse (restordre) Leverandørens forsinkelse Såfremt Leverandøren ikke leverer Leverancen rettidigt, foreligger der forsinkelse, med mindre forsinkelsen skyldes forhold, som Leverandøren ikke er ansvarlig for. Dette gælder uanset om det er hele Leverancen, der er forsinket eller blot en del heraf (delvis forsinkelse/restordre) Leverandørens afværgepligt Når forsinkelse indtræder eller forsinkelse må påregnes, påhviler det Leverandøren straks at informere Kunden om forsinkelsen samt den forventede varighed, foretage effektive skridt til at overvinde forsinkelsen eller hvis dette ikke er muligt at begrænse denne Kundens afbestilling Kunden kan afbestille varer, der ikke leveres senest 7 Arbejdsdage efter det aftalte leveringstidspunkt, jf. punkt 4.2. Bestemmelsen omfatter endvidere situationer, som anført i punkt 5.3, hvor det ikke er muligt for Leverandøren at afhjælpe indenfor det i bestemmelsen fastsatte varsel. Side 16 af 41

17 Kunden skal på tidspunktet for den aftale Leveringsdato beslutte hvorvidt Kunden ønsker at benytte sig af sin afbestillingsret. Såfremt Kunden ikke afbestiller, anses Kunden for at fastholde sit krav på levering, indtil Kunden måtte ophæve Bestillingen i henhold til Rammeaftalens afsnit Bod Forsinkelse I tilfælde af forsinkelse med Leverancen betaler Leverandøren en dagbod. Boden beregnes pr. Arbejdsdag af de forsinkede varers pris. Boden udgør 1% pr. Arbejdsdag. Boden for hver forsinket vare kan ikke overstige 10% af den forsinkede vares pris. Den ifaldne bod kan dog alene opkræves af Kunden, såfremt det samlede bodsbeløb for Leverancen er større end DKK 2.000,-. Bod forfalder til betaling ugevis bagud. Har Leverandøren ikke senest 6 måneder efter den aftalte leveringsdato modtaget skriftligt påkrav om betaling af bod, bortfalder retten til den påløbne bod Mangler Mangelsbegrebet og Kundens rettigheder Der foreligger en mangel ved Leverancen, hvis Leverandørens varer ikke opfylder de afgivne garantier (indeståelser) i punkt , hvis Leverancen ikke i øvrigt lever op til, hvad Kunden med føje kan forvente, herunder angivelser i kravspecifikationen (bilag A), Leverandørens tilbud (bilag B), Leverandørens eventuelle produktdatablade, tekniske tegninger, markedsføringsmateriale eller lignende dokumentation, eller hvis Leverancen ikke i øvrigt er i overensstemmelse med god skik i branchen. Kunden er berettiget til at kræve forholdsmæssigt afslag i købesummen, såfremt Leverancen er behæftet med fejl eller mangler. Kundens adgang til afhjælpning fremgår af punkt nedenfor. Kundens adgang til at hæve som følge af mangler fremgår af punkt 5.4 nedenfor. Herudover gælder dansk rets almindelige regler. Side 17 af 41

18 Kundens reklamation over mangler Hvis Kunden måtte konstatere en mangel, skal Kunden meddele Leverandøren dette inden for rimelig tid, såfremt Kunden ønsker at påberåbe sig misligholdelsesbeføjelser i anledning af manglen, herunder f.eks. krav om afhjælpning eller omlevering Afhjælpning ved konkret Leverance Leverandøren er forpligtet til at yde vederlagsfri afhjælpning af fejl og mangler, for forhold som kan henføres til Leverandøren. Leverandøren er således forpligtiget til at iværksætte afhjælpning snarest efter modtagelse af reklamation. Afhjælpning af fejl og mangler omfatter eksempelvis udskiftning af defekte dele med dele, som skal være nye. Kunden kan forlange afhjælpning, herunder omlevering i forbindelse med den konkrete mangelfulde Leverance, idet Leverandøren ikke har afhjælpningsret ved fejl og mangler. Såfremt Kunden ønsker at benytte sig af muligheden for afhjælpning, har Leverandøren 8 arbejdsdage til afhjælpe eventuelle mangler ved Leverancen. Kunden kan forlænge fristen for afhjælpning, såfremt Kunden skønner dette hensigtsmæssigt under hensyntagen til de omkostninger, som måtte være forbundet med at afhjælpe for Leverandøren og Kunden. Foretages der udskiftning af dele, skal der fra udskiftningstidspunktet gælde en 24 måneders garantiperiode for den udskiftede del. Såfremt udskiftningen vedrører en væsentlig del af den samlede Leverance, gælder der fra udskiftningstidspunktet en ny 24 måneders garantiperiode for hele Leverancen. Leverandøren afholder samtlige omkostninger i forbindelse med afhjælpningen. Dette gælder også, såfremt Køberen og Leverandøren bliver enige om at lade tredjemand varetage afhjælpningen. Antallet af afhjælpningsforsøg kan maksimalt udgøre 1. Derefter kan Kunden helt eller delvist kræve omlevering eller hæve bestillingen. Kunden kan endvidere kræve omlevering eller hæve bestillingen i henhold til den samlede bestilling, hvis manglen udgør en væsentlig del af bestillingen. Tilkaldes Leverandøren til afhjælpning af fejl og mangler, der skyldes forhold, for hvilke Kunden bærer risikoen, afholder Kunden de hermed forbundne omkostninger. Side 18 af 41

19 Omlevering Kunden har, når denne har reklameret over mangler ved Leverancen, der ikke kan afhjælpes uden væsentlige omkostninger for Leverandøren og/eller nedsættelse af ydelsens anvendelighed, mulighed for at kræve omlevering. Omlevering skal gennemføres uden unødigt ophold og efter aftale med Kunden Dækningskøb Såfremt Kunden ophæver en Leverance med virkning for forsinkede eller mangelfulde varer i henhold til punkt er Kunden berettiget til at foretage dækningskøb på anden vis. Sådanne dækningskøb er undtaget fra Kundens forpligtelse til at anvende Rammeaftalen. Ved dækningskøbet kan Kunden kræve, at Leverandøren skal betale 100 % af Kundens eventuelle meromkostninger ved dækningskøbet, opgjort som forskellen mellem den fakturerede pris for de ved dækningskøbet anskaffede varer, og den pris, som Leverandøren ved rettidig og/eller mangelfri levering kunne have faktureret for de af ophævelsen omfattede varer. Det er en betingelse for omkostningsdækningen i afsnittet oven for, at de således anskaffede varer i art og omfang samt kvalitet svarer til de af ophævelsen omfattede varer. Beløbet forfalder til betaling ved Kundens skriftlige påkrav til Leverandøren bilagt dokumentation for fakturabeløbet, kvaliteten af de(n) af dækningskøbet omfattede vare(r), samt at der er tale om en tilsvarende vare, som den af Rammeaftalen omfattede vare. Har Leverandøren ikke senest 3 måneder efter den aftalte leveringsdato modtaget skriftligt påkrav om betaling af dækningskøb, bortfalder Kundens ret til dækning af købet. Betaling af dækningskøb fritager ikke Leverandøren for pligten til at opfylde Rammeaftalen. Betaling af Dækningskøb medfører ikke, at Kunden er afskåret fra at anvende andre misligholdelsesbeføjelser, jf. punkt 5. Kunden har ret til at modregne dækningskøbet i sine betalinger til Leverandøren Ophævelse Kunden eller Leverandøren kan med virkning for fremtiden uden varsel skriftligt ophæve Rammeaftalen, såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse fra den anden Parts side, jf. punkt og Side 19 af 41

20 Rammeaftalen kan alene hæves med virkning for fremtiden. Allerede bestilte og leverede Leverancer er ikke omfattet af ophævelsen af Rammeaftalen. Kunden eller Leverandøren kan helt eller delvist hæve en konkrete Leverance, såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse for denne fra den anden Parts side, jf. punkt og Kundens ophævelse for den konkrete leverance Kunden kan ophæve for den konkrete Leverance, såfremt Leverandøren væsentligt misligholder denne. Følgende ikke udtømmende - forhold anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger Kunden til at ophæve for den konkrete Leverance: Såfremt Leverandøren er i forsinkelse med levering jf. pkt Såfremt Leverancen ikke opfylder garantierne i punkt 4.12 og pkt og Leverandøren ikke har afhjulpet manglerne, jf. pkt Ophævelse omfatter alene de mangelfulde dele af Leverancen. Såfremt misligholdelser, der hver for sig ikke udgør en væsentlig misligholdelse, samlet set er væsentlige for Kunden, Leverandørens konkurs, såfremt konkursboet ikke på baggrund af skriftlig henvendelse fra Kunden uden ugrundet ophold tilkendegiver, at boet indtræder i den konkrete Leverance. Såfremt Leverandøren tages under rekonstruktionsbehandling, Leverandørens åbning af forhandlinger om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt, der bringer Leverancens rette opfyldelse i fare. Leverandørens ophør med den virksomhed, som Rammeaftalen vedrører, eller indtræden af andre omstændigheder, der bringer Leverancens rette opfyldelse i alvorlig fare. Kunden skal tilbagelevere de varer, der er omfattet af ophævelsen, i den stand, hvori de findes hos Kunden, og det påhviler Leverandøren at hente disse. Ved ophævelse skal Leverandøren straks tilbagebetale vederlaget for de varer, som er omfattet af ophævelsen, uden fradrag. Kunden er berettiget til at udøve tilbageholdsret i de af ophævelsen omfattede maskiner, indtil det tidspunkt hvor tilbagebetalingen er sket. Side 20 af 41

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.32 Kontormøbler - Vest

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.32 Kontormøbler - Vest Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.32 Kontormøbler - Vest Bilagsfortegnelse bilag A bilag B : Kravspecifikation Kontormøbler : Leverandørens tilbud jf. Tilbudsliste Side 2 af 40 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren. 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage

Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren. 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage Rammeaftale vedrørende Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage mellem [Se Kundeforsiderne]

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Rammeaftale vedrørende Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. mellem [Indsæt Kundeforsider] (herefter

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Bilag V Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Bilag V Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.80 Vejsalt Bilag V Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.80 Rammeaftale 50.80 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden og Leverandøren

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt - Om håndtering af forsinkelser ved en leverance - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 1 Indhold Hvornår foreligger der forsinkelse?... 3 Undersøgelsespligt (Særligt for det tilfælde at

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen Kontrakt Vedrørende levering af Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn]

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Leveringaftale mellem Kunden og Leverandøren efter gennemført miniudbud. Rammeaftale Computere Miniudbud

Leveringaftale mellem Kunden og Leverandøren efter gennemført miniudbud. Rammeaftale Computere Miniudbud Leveringaftale mellem Kunden og Leverandøren efter gennemført miniudbud Rammeaftale 50.42 Computere Miniudbud Leveringaftale indgået iht. Rammeaftale 50.42 Computere - Miniudbud mellem [ ] [ ] [ ] (herefter

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt Kunden ) AFTALE November 2015 Kulstofapparatur mellem Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og (i det følgende benævnt "Leverandøren )

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren)

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren) Kontrakt for følgende fastmængde udbudsgruppe udbud 2009 1.28.a KONTRAKT (EU) mellem AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) og......... CVR-nr.... (herefter leverandøren) om levering

Læs mere

Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016

Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016 Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Rammeaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. CVR-nr.: (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [CVR-nr.

Rammeaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. CVR-nr.: (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [CVR-nr. Rammeaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V CVR-nr.: 20814616 (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [CVR-nr.] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Bistand til planlægning

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi 1. Parterne Imellem Lemvig Kommune Jobcenter Lemvig Rådhusgade 2 7620 Lemvig (i det følgende kaldet ordregiver) og Firma Adresse Postnr. By. (i det

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

Kontrakt. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Danmarks Biavlerforening Fulbyvej 15, 4180 Sorø CVR-nr. 60 99 73 14 (herefter benævnt Leverandøren) 28.

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Bilag I.A Tilslutningsaftale Øvrige ikke-kommunale Kunder

Bilag I.A Tilslutningsaftale Øvrige ikke-kommunale Kunder Bilag I.A Tilslutningsaftale Øvrige ikke-kommunale Kunder Rammeaftale 50.85 Brændstof og fyringsolie Delaftale 2 Levering af Brændstof og fyringsolie Indholdsfortegnelse 1. Øvrige ikke-kommunale Kunders

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT December 2016

UDKAST TIL KONTRAKT December 2016 UDKAST TIL KONTRAKT December 2016 Vedrørende indkøb af mikroovn til oplukning/destruktion af forskellige prøvetyper til mineralanalyser mellem Aarhus Universitet Institut for Hysdyrvidenskab Blichers Allé

Læs mere

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Indhold 1 Parterne... 3 2 Kontraktens grundlag... 3 3 Kontraktens omfang... 3 4 Kontraktperiode... 4 5 Kontakt mellem parterne... 4

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Tilslutningsaftale selvejende institutioner. Rammeaftale Interaktive tavler og av-udstyr

Tilslutningsaftale selvejende institutioner. Rammeaftale Interaktive tavler og av-udstyr Tilslutningsaftale selvejende institutioner Rammeaftale 50.70 Interaktive tavler og av-udstyr Indholdsfortegnelse 1. Tilslutning af selvejende institutioner... 3 1.1. Selvejende statslige og selvejende

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Rammeaftale. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Rammeaftale. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Rammeaftale Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Rammeaftale 09.01 mellem Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S CVR-nr. 17 47 24 37 Zeppelinerhallen Islands Brygge 55 DK-2300

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale Vejsalt

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale Vejsalt Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.80 Vejsalt Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen Islands Brygge 55 København

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Udbud af Kommunikationsindsats for Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP) kontrakt. mellem. NaturErhvervstyrelsen.

Udbud af Kommunikationsindsats for Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP) kontrakt. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Udbud af Kommunikationsindsats for Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP) kontrakt mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr]

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

Region Midtjyllands standardbetingelser

Region Midtjyllands standardbetingelser Region Midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser 3. udgave Standardbetingelser april 2013

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser for indkøb af varer og tjenesteydelser 1 Generelt 1.1 Herlev Kommunes standardbetingelser gælder i forholdet mellem leverandører og Herlev Kommune, i det følgende kaldet henholdsvis leverandør og kommunen.

Læs mere

KONTRAKT (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni Vedrørende køb af flydende Helium i tanke.

KONTRAKT (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni Vedrørende køb af flydende Helium i tanke. KONTRAKT (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2013 Vedrørende køb af flydende Helium i tanke mellem Aarhus Universitet inano Gustav Wiedsvej 14 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Vejledning - Forpligtende indkøbsaftaler Kontorartikler, papir i ark og skoleartikler

Vejledning - Forpligtende indkøbsaftaler Kontorartikler, papir i ark og skoleartikler www.ski.dk/publikationer Vejledning - Forpligtende indkøbsaftaler 50.55 Kontorartikler, papir i ark og skoleartikler Indholdsfortegnelse 1 Indledning Denne vejledning har til formål på en let og overskuelig

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale Vejsalt - Om håndtering af mangler ved en leverance

Vejledning til Rammeaftale Vejsalt - Om håndtering af mangler ved en leverance Vejsalt - Om håndtering af mangler ved en leverance - Om håndtering af mangler ved en leverance Side 1 Indhold Undersøgelsespligt... 3 Hvornår foreligger der en mangel?... 3 Hvad skal du gøre hvis du som

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

Videreudvikling og vedligeholdelse af T-Systemet

Videreudvikling og vedligeholdelse af T-Systemet Rammeaftale Videreudvikling og vedligeholdelse af T-Systemet August 2014 2 Rammeaftale Indhold Indhold 1 Parterne 4 2 Indledende bestemmelser 5 2.1 Baggrund 5 2.2 Fortolkningsprincipper 5 3 Leverancen

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere