Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Kontormøbler - Øst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst"

Transkript

1 Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Kontormøbler - Øst

2 Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden og Leverandøren herefter enkeltvis benævnt Part(en) og samlet benævnt Parterne.) Side 2 af 41

3 Bilagsfortegnelse bilag A bilag B : Kravspecifikation Kontormøbler : Leverandørens tilbud jf. Tilbudsliste Side 3 af 41

4 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner Forpligtende Rammeaftale Rammeaftalens omfang og forpligtelse Kundens forpligtelse Leverandørens forpligtelse Leverancen Generelt Leveringssted og leveringstidspunkt Emballage, pakning og transport Udpakning og montering Opstilling og afprøvning af det leverede Levering Fremvisning og afprøvning af møbler Afbestilling Underretningspligt Kundens undersøgelsespligt Tidsfrister Generel garanti Tredjemands rettigheder Prisgaranti Miljø og arbejdsmiljø Misligholdelse Leverandørens forsinkelse, herunder delvis forsinkelse (restordre) Leverandørens forsinkelse Leverandørens afværgepligt Kundens afbestilling Bod Forsinkelse Mangler Mangelsbegrebet og Kundens rettigheder Kundens reklamation over mangler Afhjælpning ved konkret Leverance Omlevering Dækningskøb Ophævelse Kundens ophævelse for den konkrete leverance Kundens ophævelse af Rammeaftalen Leverandørens ophævelse af den konkrete leverance Leverandørens ophævelse af Rammeaftalen Leverandørens organisation Leverandørens anvendelse af underleverandører Eventuel solidarisk hæftelse og fælles befuldmægtiget Dokumentationspligt og test Priser og prisregulering Priser Prisregulering Side 4 af 41

5 8.3. Fakturering Ændring i krav til den elektroniske faktura Manglende fremsendelse af elektronisk faktura Betalingsbetingelser Samarbejde Leverandørstatistik Samarbejdsmodel Drifts- og statusmøder Eskalering til KL ved kommunale kunders manglende overholdelse af aftageforpligtelsen Erstatningspligt og ansvarsforsikring Force Majeure Fortrolighed Overdragelse Varighed og opsigelse Varighed Opsigelse og uden virkning Uden virkning Bistand i forbindelse med ophør Fortolkning Tvister, lovvalg og værneting Underskrifter Side 5 af 41

6 1. Definitioner Nedenstående definitioner anvendes i Rammeaftalen. Ved Arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftendag og grundlovsdag. Ved Bestilling forstås Kundens direkte bestilling af varer/produkter/ydelser hos Leverandøren på grundlag af Rammeaftalen. Ved Dag forstås kalenderdag. Ved Kunde forstås den eller de Kunder, som har tilsluttet sig den forpligtende Rammeaftale, og som fremgår af bilag A til Aftalen. Kunden kan anvende begrebet rekvirent om de decentrale indkøbere, der foretager de konkrete indkøb og som varetager den daglige drift af aftalen. Rekvirenten er i nærværende Rammeaftale en delmængde af Kunden. Kunden har ret til ophævelse af Rammeaftalen, mens en rekvirent alene har ret til ophævelse af konkrete Leverancer, jf. pkt.5.4. Ved Kommune forstås den af Rammeaftalen forpligtede Kunde, inkl. de kommunale selvejende institutioner som på tidspunktet for tilslutning til den forpligtende Rammeaftale har tilsluttet sig den forpligtende rammeaftale ved eget cvr.nr. i Kommunens tilslutning De selvejende kommunale institutioner, som har tilsluttet sig i forbindelse med Kommunens tilslutning fremgår af Aftalens bilag A under den tilsluttede Kommunes cvr.nr Ved Leverance forstås Leverandørens konkrete levering af varer/produkter/ydelser i henhold til Kundens Bestilling. Ved Leverandøren forstås den af Rammeaftalen forpligtede Leverandør Ved Parterne forstås Leverandøren og Kunden Ved Rammeaftalen forstås nærværende aftaledokument, som Parterne har underskrevet efter SKIs konkurrenceudsættelse heraf i EU-udbud ved udbudsbekendtgørelse nr. 2012/S , med de til aftaledokumentet hørende bilag og eventuelle senere aftalte ændringer. Rammeaftalen er en del af en overordnet rammeaftale indgået mellem SKI og Leverandøren ("Aftalen") i henhold til hvilken, Kunden via en Tilslutningsaftale har forpligtet sig til at gøre brug af Aftalen, hvilket sker ved brug af Rammeaftalen. Ved Tilslutningsaftale forstås den mellem SKI og Kunden indgåede aftale omkring Kundens Side 6 af 41

7 tilslutning til nærværende Rammeaftale. Tilslutningsaftalen er alene et aftaleforhold mellem SKI og den enkelte Kunde. Tilslutningsaftalen er således ikke en del af aftaleforholdet mellem SKI og Leverandøren, eller mellem den enkelte Kunde og Leverandøren. Ved Udbudstidspunktet forstås tidspunktet for fremsendelse af ovennævnte udbudsbekendtgørelse til offentliggørelse i Supplement til EU-Tidende, dvs. den Ved Underbilag forstås et nummereret og/eller litreret bilag, der indgår i et i nærværende aftaledokument anført litreret bilag. I Rammeaftalen anvendes ordene vare, produkt, og ydelse som synonymer. Side 7 af 41

8 2. Forpligtende Rammeaftale SKI er en indkøbscentral, der konkurrenceudsætter og indgår rammeaftaler om en lang række varer af relevans for danske offentlige organisationer og institutioner. På baggrund af EU-udbud ved udbudsbekendtgørelse nr. nr. 2012/S , er der indgået en Aftale mellem SKI og Leverandøren, som regulerer forholdet mellem SKI og Leverandøren. Forud herfor har SKI indgået en række Tilslutningsaftaler, der regulerer forholdet mellem SKI og hver af de kunder, der har forpligtet sig til at gøre brug af Rammeaftalen. På den baggrund er der indgået en række enslydende forpligtende rammeaftaler med en række kunder, som har forpligtet sig til at gøre brug af nærværende Rammeaftale. Rammeaftalerne indgås særskilt med hver enkelt tilsluttet Kunde. Ved tilslutning til den forpligtende Rammeaftale giver Kunden fuldmagt til SKI til at indgå den forpligtende Rammeaftale på vegne af Kunden. Underskrift af samtlige kundespecifikke forpligtende Rammeaftaler vil ske på en gang med elektronisk signering fra SKI s side. Ved Leverandørens underskrift af Rammeaftalen i form af underskriftsbilag til Rammeaftalen, underskriver Leverandøren med sin elektroniske underskrift på underskriftsbilaget samtlige kundespecifikke forpligtende Rammeaftaler. Aftalen mellem SKI og Leverandøren indgås samtidig med underskriften af de forpligtende Rammeaftaler. Aftalen regulerer alene forholdet mellem SKI og Leverandøren. Forpligtende rammeaftaler indgås således særskilt med hver enkelt kunde. Kunden hæfter alene for egne forhold, idet de forpligtende rammeaftaler ikke er indbyrdes afhængige. Rammeaftalen regulerer forholdet mellem Kunden og Leverandøren i forhold til konkrete Leverancer samt Parternes forhold i Rammeaftalens varighed. Anvendelse af Rammeaftalen sker ved direkte køb på Rammeaftalen i form af en konkret Bestilling fra Kunden til Leverandøren om levering af en konkret Leverance. Side 8 af 41

9 3. Rammeaftalens omfang og forpligtelse Nærværende Rammeaftale omfatter indkøb af møbler til en standard administrativ kontorarbejdsplads for de tilsluttede Kunder. Ved en standard administrativ kontorarbejdsplads forstås det obligatoriske sortiment af produkter, som er omfattet af bilag B, og som udgør basiskontormøbler til anvendelse for en administrativ medarbejder. Dette dækker over: - Arbejdsborde - Kontorstole - Systemreoler til opbevaring - Skærmvægge og bordskærme - Bordlamper - Mødeborde og mødestole for mindre møder til 2-4 personer. Rammeaftalen dækker således alene disse produkter samt tilbehør, jf. bilag B.. Yderligere beskrivelse af produkterne: Produktkategorierne jf. Rammeaftalens bilag B dækker følgende: Kontorstole: Sortimentet dækker Kundens behov for kontorstole til medarbejdere ved en standard administrativt kontorarbejdsplads for min. 2 timers dagligt arbejde. Det dækker således eksempelvis ikke arbejdstagere med særlige behov, eller stole til kortere dagligt arbejde. Arbejdsborde: Sortimentet dækker hæve-/sænkeborde til Kundens medarbejdere ved en standard administrativ kontorarbejdsplads for min. 2 timers dagligt arbejde. Det dækker således eksempelvis ikke Kundens behov for specialløsninger til lokaler eller arbejdsborde til kortere dagligt arbejde. Reoler: Sortimentet dækker Kundens behov for opbevaring i kontormiljøet ved og omkring en standard administrativ kontorarbejdsplads. Det dækker således eksempelvis ikke specialløsninger pga. rummets udformning, jalousiskabe, fritsvævende hylder, skænke, skranker og højborde, eller øvrige særlige behov. Mødeborde og mødestole: Sortimentet dækker Kundens behov for mødeborde og mødestole for 2-4 personer ved og omkring en standard administrativ kontorarbejdsplads, dog ikke mødeborde til sofa- og lænestolemiljøer. Skærmvægge: Sortimentet dækker Kundens behov for støjdæmpende skærmvægge og bordskærme i og omkring en standard administrativ arbejdsplads, til støjdæmpning for Kundens medarbejdere. Side 9 af 41

10 Bordlamper: sortimentet dækker Kundens behov for arbejdslamper til belysning på arbejdsbordene. Sortimentet dækker således ikke Kundens øvrige behov for belysning eller lyskilder Kundens forpligtelse Rammeaftalen indeholder en aftageforpligtelse for Kunden til at anvende Rammeaftalen i relation til anskaffelse af de udbudte produkter, når Kundens indkøbsbehov kan opfyldes af Rammeaftalens sortiment, som er angivet i bilag B. Kundens aftageforpligtelse er dog begrænset til de dele af Rammeaftalens sortiment, som Kunden har forpligtet sig til, jf. Aftalens bilag A (listen over tilsluttede kunder). Kunden forpligter sig ikke til at aftage en bestemt volumen i Rammeaftalens varighed. Aftageforpligtelsen på Rammeaftalen dækker kundernes behov for kontormøbler til den administrative standard kontorarbejdsplads, som er dækket i bilag B. Kundernes behov for møbler til andre formål, såsom eksempelvis (men ikke begrænset til) mødelokaler, kantiner, lounge- og cafémiljøer, konferenceområder, arkiver, venteværelser mv. er således ikke omfattet af forpligtelsen til at anvende Rammeaftalen. Såfremt kontormøbler af designmæssige årsager tages med som en del af en samlet entreprise i forbindelse med nybyggeri eller lignende projekter, og hvis det ikke er muligt at købe de projekterede møbler på nærværende Rammeaftale, er Kunden fritaget for Rammeaftalens aftageforpligtelse i forbindelse med det konkrete projekt. I de tilfælde hvor Kunden ikke er forpligtet til at anvende Rammeaftalen, har Kunden dog stadig en ret til at anvende Rammeaftalen. Såfremt Kundens konkrete indkøbsbehov medfører, at Kunden har behov for varer, som falder udenfor Rammeaftalens sortiment, er Kundens indkøb af varerne ikke omfattet af Rammeaftalen eller af Kundens forpligtelse til at anvende Rammeaftalen. Såfremt dele af Kundens behov kan opfyldes af Rammeaftalen, er Kunden forpligtet til at anvende Rammeaftalen for indkøb af disse dele Leverandørens forpligtelse Rammeaftalen indeholder en leveringsforpligtelse for Leverandøren til at levere de specificerede varer jf. bilag B, på betingelserne jf. nærværende Rammeaftale samt bilag. Leverandøren er forpligtet til at oplyse Kunden om anvendelse af Rammeaftalen, såfremt Kunden retter henvendelse, jf. punkt Side 10 af 41

11 4. Leverancen 4.1. Generelt Varer omfattet af Rammeaftalen skal leveres delivered duty paid (DDP) jf. Incoterms 2010 på det leveringssted og tidspunkt, der er angivet i pkt Bestilling skal kunne foretages via Kundens eget indkøbssystem og Leverandøren skal sende fyldestgørende ordrebekræftelse til Kunden snarest og senest 3 Arbejdsdage efter datoen for Leverandørens modtagelse af Kundens Bestilling. Leverandøren skal i ordrebekræftelsen angive leveringsdato, leveringssted, Kundens reference, pris, produkt, beskrivelse, antal, og varenummer, samt eventuelle særlige forhold vedrørende Leverancen. Kunden kan som led i sin almindelige drift udarbejde bestillingsskema til brug for centrale og decentrale institutioners bestilling af varer ved anvendelse af Rammeaftalen. Leverandøren vil være forpligtet til at anvende og udfylde disse bestillingsskemaer Leveringssted og leveringstidspunkt Varerne skal leveres på den eller de adresse(r), og på det eventuelt specifikt anviste sted, som er oplyst af Kunden i forbindelse med bestilling i Kundens eget indkøbssystem eller ved Kundens bestilling i øvrigt. Varerne skal leveres inden for Kundens normale arbejdstid. Levering skal ske på den leveringsdato, der er angivet i Leverandørens ordrebekræftelse. Leveringsdatoen skal ligge indenfor de aftalte tidsfrister, jf. punkt , med mindre Kunden specifikt har bedt om et senere Leveringstidspunkt i bestillingen Emballage, pakning og transport Leverandøren er ansvarlig for, at alle leverancer af produkter er forsvarligt og hensigtsmæssigt emballeret under hensyntagen til produktet art, beskaffenhed og transportmåde. Leverandøren skal anvende miljørigtig emballage. I forbindelse med levering skal Leverandøren endvidere sikre, at produktet bliver pakket, transporteret og håndteret i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen jf. bilag A. Side 11 af 41

12 4.4. Udpakning og montering Leverandøren skal uden ekstra beregning udpakke og samle / montere møbler bestilt på nærværende Rammeaftale. Al emballage skal medtages og bortskaffes af Leverandøren Opstilling og afprøvning af det leverede Ved leveringen skal Leverandøren opstille det / de leverede møbler ifølge aftale med Kunden. Såfremt der er tale om produkter til ophæng på væg eller lign., er dette ikke at betragte som en del af standardleverancen men Leverandøren kan, efter forudgående aftale med Kunden, udfører dette billigst efter regning. Leverandøren skal, sammen med en repræsentant fra Kunden, afprøve alle møbler Levering Levering finder sted når Leverancen er leveret på den i bestillingen angivne adresse og sted, pakket ud, samlet, monteret og afprøvet af Leverandøren og Kunden, og når en kontrol har vist, at funktionaliteten og kvaliteten af det / de leverede produkt(er) er i overensstemmelse med kravene i pkt. 4.4, 4.5, bilag A og bilag B. Risikoen for Leverancens hændelige forringelse eller undergang overgår til Kunden på tidspunktet for Levering, som angivet ovenfor. Kunden erhverver på samme tidspunkt ejendomsretten til Leverancen. Levering anses ikke for sket før disse forhold er indfriet og varen er i den bestilte stand. Såfremt varen ikke er i den bestilte stand, skal den medtages af Leverandøren igen jf. afsnit 5. Dellevering er, med mindre andet er aftalt, ikke acceptabelt. Hvis Kunden har accepteret dellevering, skal dette tydeligt fremgå af følgeseddel og faktura Fremvisning og afprøvning af møbler. Leverandøren skal på forlangende, vederlagsfrit og i rimeligt omfang, fremvise og give Kunden mulighed for at afprøve møbler omfattet af nærværende Rammeaftale. Ligeledes skal Leverandøren vederlagsfrit og i rimeligt omfang, give vejledning til indretning af en standard kontorarbejdsplads i samarbejde med Kunden. Formålet hermed er at kunne tilbyde Kundens indkøbsansvarlige personale, at de i samarbejde med relevante interne brugere og repræsentanter for bl.a. arbejdsmiljø og lignende, kan gennemgå og sammenligne de forskellige modeller af kontormøbler, der er omfattet af Rammeaftalens sortiment, jf. bilag B. Side 12 af 41

13 Leverandørens vejledninger til indretning skal overholde kravene i Arbejdstilsynets vejledning AT- A november 2008 om Arbejdsstedets indretning, samt Arbejdstilsynets vejledning AT- D juni 2009 om skærmarbejde Afbestilling. Kunden er ved meddelelse til Leverandøren berettiget til at afbestille varer. Afbestilling kan dog senest finde sted 2 uger før leveringstidspunkt jf. fremsendt ordrebekræftelse. Leverandøren har ikke krav på afbestillingsgebyr eller anden kompensation i anledning af afbestillingen Underretningspligt Parterne er forpligtede til at underrette hinanden, såfremt der opstår tvivl om, hvorledes levering i henhold til Rammeaftalen skal opfyldes. Såfremt Leverandøren får kendskab til forhold, der udgør en ikke uvæsentlig risiko i forhold til Leverandørens korrekte opfyldelse af Rammeaftalen, er Leverandøren forpligtet til uden ugrundet ophold at give Kunden meddelelse herom Kundens undersøgelsespligt Kunden skal ved modtagelse af Leverancen påse, hvorvidt varerne er til stede i de bestilte mængder, samt om Leverancen åbenlyst er beskadiget. Såfremt Kunden ved sin gennemgang konstaterer, at varen er beskadiget eller ikke fungerer ordentligt, kan Kunden afvise at modtage den samlede leverance eller de dele heraf som er beskadiget eller ikke fungerer ordentligt. Leverandøren skal herefter medtage de varer som Kunden ikke ønsker at modtage. Leverandøren har herefter de i afsnit 5 nævnte 8 dage til at udbedre fejlen og levere igen Tidsfrister Leveringstid på produkter omfattet af nærværende Rammeaftale, må maksimalt være på 6 uger regnet fra bestillingsdato. Efter aftale mellem Leverandøren og Kunden kan kortere leveringstid aftales. Kunden er således berettiget til at indsende informationer om forventet indkøb (forecast) til Leverandøren på Side 13 af 41

14 den del af standardsortimentet, som Kunden ønsker at købe med kortere leveringstid end 6 uger, ogleverandøren forpligter sig herefter til at kunne levere det aftalte standardsortiment inden for den nye aftalte leveringstid mellem Kunden og Leverandøren. Kundens forecast skal afspejle et normalt indkøbsmønster og forecastet skal ligge til grund for aftalen mellem Kunden og Leverandøren om kortere leveringstid. Er der indgået en sådan aftale om kortere leveringstid, er Leverandøren og Kunden forpligtet til at korrigere forecastet én gang årligt. Leverandøren er herefter forpligtet til at sikre, at levering af den del af sortimentet, der er aftalt kortere leveringstid på, sker i henhold til aftalen mellem Kunden og Leverandøren Generel garanti Leverandøren indestår for, at Leverancen og varerne opfylder alle krav og beskrivelser, der er indeholdt i Rammeaftalen, herunder i bilag A og bilag B. Den generelle garanti gælder i minimum 24 måneder regnet fra godkendt Levering. Såfremt Leverandøren og/eller dennes underleverandører som standard tilbyder en længere garantiperiode på varer omfattet af bilag B, er denne længere garantiperiode gældende, når Kunden køber de pågældende varer på Rammeaftalen. Leverandøren forpligter sig til at kunne levere reservedele til produkterne omfattet Rammeaftalen, i minimum 5 år Tredjemands rettigheder Leverandøren indestår for, at Leverandøren under opfyldelsen af Rammeaftalen ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder ejendomsret og immaterielle rettigheder. Rejser tredjemand krav mod Kunden med påstand om retskrænkelse, skal Kunden give Leverandøren skriftlig meddelelse herom. Leverandøren er herefter forpligtet til at bistå Kunden ved sagen. Leverandøren er forpligtet til at holde Kunden skadesløs for ethvert krav, herunder sagsomkostninger, som måtte blive rejst imod Kunden som følge af forhold, der kan henregnes til Leverandøren. Hvis tredjemands rettigheder hindrer Leverandørens opfyldelse af Rammeaftalen i et omfang, som er væsentligt for Kunden, er Kunden berettiget til skriftligt at hæve Rammeaftalen med omgående virkning, og Leverandøren vil herefter blive erstatningsansvarlig for det tab, Kunden lider som følge af denne ophævelse. Side 14 af 41

15 4.14. Prisgaranti Leverandøren indestår for, at Leverandøren ikke i forbindelse med Kundens anvendelse af Rammeaftalen tilbyder priser, der er i strid med Rammeaftalens bestemmelser om priser og regulering heraf jf. Rammeaftalens pkt Miljø og arbejdsmiljø Leverandøren indestår for, at alt hvad der bliver leveret under nærværende Rammeaftale opfylder de til en hver tid gældende miljø- og arbejdsmiljøregler, -love, -bekendtgørelser, EUdirektiver mv. på leveringstidspunktet. Leverandøren skal overholde den for Leverandøren gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning og sikre, at egne arbejdsforhold er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Herunder skal det bl.a. sikres, at der er udarbejdet arbejdspladsvurdering og lavet en arbejdsmiljøorganisation, såfremt den for Leverandøren gældende lovgivning påbyder Leverandøren dette. Ved sin underskrift på nærværende Rammeaftale erklærer Leverandøren samtidigt, at virksomheden ikke har påbud fra Arbejdstilsynet, som kan have betydning for udførelsen af nærværende Rammeaftale eller tilsvarende national myndighed samt, at Leverandøren overholder den, for Leverandøren gældende arbejdsmiljølovgivning. For miljøkrav i øvrigt, henvises til bilag A i nærværende Rammeaftale. Side 15 af 41

16 5. Misligholdelse Dansk rets almindelige regler gælder om ansvar og misligholdelse, herunder reglerne om adgang til ophævelse, afhjælpning og erstatning, med mindre andet følger af Rammeaftalen. Leverandøren skal straks skriftligt meddele Kunden, såfremt forsinkelse er indtrådt eller påregnes, samt angive årsagen hertil og den forventede varighed. I meddelelsen skal Leverandøren endvidere angive, hvilke tiltag Leverandøren agter at iværksætte med henblik på at overvinde eller begrænse forsinkelsen. Såfremt Leverandøren i øvrigt får kendskab til forhold, der udgør en ikke uvæsentlig risiko i forhold til Leverandørens korrekte opfyldelse af Rammeaftalen, er Leverandøren forpligtet til uden ugrundet ophold at give Kunden skriftlig meddelelse herom. Underretning kan i overensstemmelse hermed udskydes, så længe underretning måtte stride mod præceptive retsregler. Kunden og Leverandøren er herudover forpligtede til inden for rimelig tid at underrette hinanden om forhold af betydning for Rammeaftalens opfyldelse Leverandørens forsinkelse, herunder delvis forsinkelse (restordre) Leverandørens forsinkelse Såfremt Leverandøren ikke leverer Leverancen rettidigt, foreligger der forsinkelse, med mindre forsinkelsen skyldes forhold, som Leverandøren ikke er ansvarlig for. Dette gælder uanset om det er hele Leverancen, der er forsinket eller blot en del heraf (delvis forsinkelse/restordre) Leverandørens afværgepligt Når forsinkelse indtræder eller forsinkelse må påregnes, påhviler det Leverandøren straks at informere Kunden om forsinkelsen samt den forventede varighed, foretage effektive skridt til at overvinde forsinkelsen eller hvis dette ikke er muligt at begrænse denne Kundens afbestilling Kunden kan afbestille varer, der ikke leveres senest 7 Arbejdsdage efter det aftalte leveringstidspunkt, jf. punkt 4.2. Bestemmelsen omfatter endvidere situationer, som anført i punkt 5.3, hvor det ikke er muligt for Leverandøren at afhjælpe indenfor det i bestemmelsen fastsatte varsel. Side 16 af 41

17 Kunden skal på tidspunktet for den aftale Leveringsdato beslutte hvorvidt Kunden ønsker at benytte sig af sin afbestillingsret. Såfremt Kunden ikke afbestiller, anses Kunden for at fastholde sit krav på levering, indtil Kunden måtte ophæve Bestillingen i henhold til Rammeaftalens afsnit Bod Forsinkelse I tilfælde af forsinkelse med Leverancen betaler Leverandøren en dagbod. Boden beregnes pr. Arbejdsdag af de forsinkede varers pris. Boden udgør 1% pr. Arbejdsdag. Boden for hver forsinket vare kan ikke overstige 10% af den forsinkede vares pris. Den ifaldne bod kan dog alene opkræves af Kunden, såfremt det samlede bodsbeløb for Leverancen er større end DKK 2.000,-. Bod forfalder til betaling ugevis bagud. Har Leverandøren ikke senest 6 måneder efter den aftalte leveringsdato modtaget skriftligt påkrav om betaling af bod, bortfalder retten til den påløbne bod Mangler Mangelsbegrebet og Kundens rettigheder Der foreligger en mangel ved Leverancen, hvis Leverandørens varer ikke opfylder de afgivne garantier (indeståelser) i punkt , hvis Leverancen ikke i øvrigt lever op til, hvad Kunden med føje kan forvente, herunder angivelser i kravspecifikationen (bilag A), Leverandørens tilbud (bilag B), Leverandørens eventuelle produktdatablade, tekniske tegninger, markedsføringsmateriale eller lignende dokumentation, eller hvis Leverancen ikke i øvrigt er i overensstemmelse med god skik i branchen. Kunden er berettiget til at kræve forholdsmæssigt afslag i købesummen, såfremt Leverancen er behæftet med fejl eller mangler. Kundens adgang til afhjælpning fremgår af punkt nedenfor. Kundens adgang til at hæve som følge af mangler fremgår af punkt 5.4 nedenfor. Herudover gælder dansk rets almindelige regler. Side 17 af 41

18 Kundens reklamation over mangler Hvis Kunden måtte konstatere en mangel, skal Kunden meddele Leverandøren dette inden for rimelig tid, såfremt Kunden ønsker at påberåbe sig misligholdelsesbeføjelser i anledning af manglen, herunder f.eks. krav om afhjælpning eller omlevering Afhjælpning ved konkret Leverance Leverandøren er forpligtet til at yde vederlagsfri afhjælpning af fejl og mangler, for forhold som kan henføres til Leverandøren. Leverandøren er således forpligtiget til at iværksætte afhjælpning snarest efter modtagelse af reklamation. Afhjælpning af fejl og mangler omfatter eksempelvis udskiftning af defekte dele med dele, som skal være nye. Kunden kan forlange afhjælpning, herunder omlevering i forbindelse med den konkrete mangelfulde Leverance, idet Leverandøren ikke har afhjælpningsret ved fejl og mangler. Såfremt Kunden ønsker at benytte sig af muligheden for afhjælpning, har Leverandøren 8 arbejdsdage til afhjælpe eventuelle mangler ved Leverancen. Kunden kan forlænge fristen for afhjælpning, såfremt Kunden skønner dette hensigtsmæssigt under hensyntagen til de omkostninger, som måtte være forbundet med at afhjælpe for Leverandøren og Kunden. Foretages der udskiftning af dele, skal der fra udskiftningstidspunktet gælde en 24 måneders garantiperiode for den udskiftede del. Såfremt udskiftningen vedrører en væsentlig del af den samlede Leverance, gælder der fra udskiftningstidspunktet en ny 24 måneders garantiperiode for hele Leverancen. Leverandøren afholder samtlige omkostninger i forbindelse med afhjælpningen. Dette gælder også, såfremt Køberen og Leverandøren bliver enige om at lade tredjemand varetage afhjælpningen. Antallet af afhjælpningsforsøg kan maksimalt udgøre 1. Derefter kan Kunden helt eller delvist kræve omlevering eller hæve bestillingen. Kunden kan endvidere kræve omlevering eller hæve bestillingen i henhold til den samlede bestilling, hvis manglen udgør en væsentlig del af bestillingen. Tilkaldes Leverandøren til afhjælpning af fejl og mangler, der skyldes forhold, for hvilke Kunden bærer risikoen, afholder Kunden de hermed forbundne omkostninger. Side 18 af 41

19 Omlevering Kunden har, når denne har reklameret over mangler ved Leverancen, der ikke kan afhjælpes uden væsentlige omkostninger for Leverandøren og/eller nedsættelse af ydelsens anvendelighed, mulighed for at kræve omlevering. Omlevering skal gennemføres uden unødigt ophold og efter aftale med Kunden Dækningskøb Såfremt Kunden ophæver en Leverance med virkning for forsinkede eller mangelfulde varer i henhold til punkt er Kunden berettiget til at foretage dækningskøb på anden vis. Sådanne dækningskøb er undtaget fra Kundens forpligtelse til at anvende Rammeaftalen. Ved dækningskøbet kan Kunden kræve, at Leverandøren skal betale 100 % af Kundens eventuelle meromkostninger ved dækningskøbet, opgjort som forskellen mellem den fakturerede pris for de ved dækningskøbet anskaffede varer, og den pris, som Leverandøren ved rettidig og/eller mangelfri levering kunne have faktureret for de af ophævelsen omfattede varer. Det er en betingelse for omkostningsdækningen i afsnittet oven for, at de således anskaffede varer i art og omfang samt kvalitet svarer til de af ophævelsen omfattede varer. Beløbet forfalder til betaling ved Kundens skriftlige påkrav til Leverandøren bilagt dokumentation for fakturabeløbet, kvaliteten af de(n) af dækningskøbet omfattede vare(r), samt at der er tale om en tilsvarende vare, som den af Rammeaftalen omfattede vare. Har Leverandøren ikke senest 3 måneder efter den aftalte leveringsdato modtaget skriftligt påkrav om betaling af dækningskøb, bortfalder Kundens ret til dækning af købet. Betaling af dækningskøb fritager ikke Leverandøren for pligten til at opfylde Rammeaftalen. Betaling af Dækningskøb medfører ikke, at Kunden er afskåret fra at anvende andre misligholdelsesbeføjelser, jf. punkt 5. Kunden har ret til at modregne dækningskøbet i sine betalinger til Leverandøren Ophævelse Kunden eller Leverandøren kan med virkning for fremtiden uden varsel skriftligt ophæve Rammeaftalen, såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse fra den anden Parts side, jf. punkt og Side 19 af 41

20 Rammeaftalen kan alene hæves med virkning for fremtiden. Allerede bestilte og leverede Leverancer er ikke omfattet af ophævelsen af Rammeaftalen. Kunden eller Leverandøren kan helt eller delvist hæve en konkrete Leverance, såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse for denne fra den anden Parts side, jf. punkt og Kundens ophævelse for den konkrete leverance Kunden kan ophæve for den konkrete Leverance, såfremt Leverandøren væsentligt misligholder denne. Følgende ikke udtømmende - forhold anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger Kunden til at ophæve for den konkrete Leverance: Såfremt Leverandøren er i forsinkelse med levering jf. pkt Såfremt Leverancen ikke opfylder garantierne i punkt 4.12 og pkt og Leverandøren ikke har afhjulpet manglerne, jf. pkt Ophævelse omfatter alene de mangelfulde dele af Leverancen. Såfremt misligholdelser, der hver for sig ikke udgør en væsentlig misligholdelse, samlet set er væsentlige for Kunden, Leverandørens konkurs, såfremt konkursboet ikke på baggrund af skriftlig henvendelse fra Kunden uden ugrundet ophold tilkendegiver, at boet indtræder i den konkrete Leverance. Såfremt Leverandøren tages under rekonstruktionsbehandling, Leverandørens åbning af forhandlinger om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt, der bringer Leverancens rette opfyldelse i fare. Leverandørens ophør med den virksomhed, som Rammeaftalen vedrører, eller indtræden af andre omstændigheder, der bringer Leverancens rette opfyldelse i alvorlig fare. Kunden skal tilbagelevere de varer, der er omfattet af ophævelsen, i den stand, hvori de findes hos Kunden, og det påhviler Leverandøren at hente disse. Ved ophævelse skal Leverandøren straks tilbagebetale vederlaget for de varer, som er omfattet af ophævelsen, uden fradrag. Kunden er berettiget til at udøve tilbageholdsret i de af ophævelsen omfattede maskiner, indtil det tidspunkt hvor tilbagebetalingen er sket. Side 20 af 41

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt - Om håndtering af forsinkelser ved en leverance - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 1 Indhold Hvornår foreligger der forsinkelse?... 3 Undersøgelsespligt (Særligt for det tilfælde at

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011)

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) 1 Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere