Referat af møde den 3. juni 2014 i Udvalget for Kontrol med Økologisk Jordbrugsproduktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde den 3. juni 2014 i Udvalget for Kontrol med Økologisk Jordbrugsproduktion"

Transkript

1 NaturErhvervstyrelsen, Økologi & Landbrugslov Den 27. juni 2014 Sagsnr.: TINRAV Referat af møde den 3. juni 2014 i Udvalget for Kontrol med Økologisk Jordbrugsproduktion Tilstede: Fra erhvervet: Lars Holdensen (LH) Kasper Clausen (KC) Birgit Ingvorsen (BI) Sybille Kyed (SK) Klaus Loehr-Petersen (KLP) Ikke til stede: Mads Helms (MH) Bo Egelund (BE) Thomas Helle (TH) Landbrug & Fødevarer Landbrug & Fødevarer Videncentret for Landbrug Økologisk Landsforening Foreningen for Biodynamisk Jordbrug Økologisk Landsforening Forbrugerrådet Landbrug & Fødevarer Fra NaturErhvervstyrelsen: Joan Reimann (JORE) dagsordenspunkt 1-2 Ida Husby (IDAHUS) dagsordenspunkt 1-9 Gitte Vinther (GVI) dagsordenspunkt 1-9 Tina Prakash (TIPA) dagsordenspunkt 2 Hanne Bjerre Jensen (HJE) dagsordenspunkt 2 Malene Andersen (MAN) dagsordenspunkt 4 Anne Klottrup (ANKL) dagsordenspunkt 6 Rasmus Nimgaard (RANI) dagsordenspunkt 8 Tina Ravn (TINRAV) dagsordenspunkt 1-9 (referent) Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Meddelelser (NaturErhvervstyrelsen) Orientering om ændret organisation i NaturErhvervstyrelsen (Bilag 1) Dispensationer (Bilag 2) Status for kontrol og sagsbehandling m.v. Orientering fra Erfa-mødet den 28. maj 2014 Orientering om pilotprojekt vedr. flere afgørelser til kontrollører Orientering om kontrolarbejdet generelt, herunder om ny let revideret udgave af Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Orientering om projektet Grisen på jorden Nyheder på økologiområdet (Bilag 3) 3. Meddelelser (erhvervet) 4. Status for EU-arbejdet herunder præsentation af udkast til ny økologiforordning og processen for det videre arbejde samt orientering om arbejdet i SCOF (Bilag 4) 5. Definition af jordløse brug i forhold til anvendelse af ikke-økologisk husdyrgødning (Bilag 5) 6. Dansk blåkvæg i økologien 7. Drøftelse vedrørende kommunikation fra NaturErhvervstyrelsen (Bilag 6) 8. Biavl og kontrol hermed jf. drøftelse ved sidste møde 9. Eventuelt 1

2 Ad 1 - Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Ad 2 - Meddelelser (NaturErhvervstyrelsen) Orientering om ændret organisation i NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen gennemfører pr. 1. juli 2014 en større organisationsændring. I den forbindelse bliver Økologi & Landbrugslov delt op, og opgaverne placeres i andre enheder i NaturErhvervstyrelsen. De to økologiteams bliver placeret i to forskellige søjler i NaturErhvervstyrelsen. Team Kontrol & Regler flytter til en ny enhed Miljø- og Økologikontrol i søjlen Kontrol & Fiskeri. Team Økologipolitik flytter til en ny enhed EU & Erhvervsudvikling i søjlen EU & Landbrug. Team Landbrugslov flytter til en ny enhed Planter & Landbrugslov i søjlen Ressourcer. Ida Husby fortsætter som teamleder for Team Økologikontrol og Anders Christiansen fortsætter som teamleder for Team Økologi (politik). Joan Reimann rykker til en stilling som enhedschef for en nyoprettet enhed Miljøregulering i søjlen Landbrug. Når de to økologiteams pr. 1. juli placeres i hver sin enhed, er det meget vigtigt, at der etableres kulturer og strukturer, der sikrer samarbejde og videndeling mellem de to teams. Det overvejes i øjeblikket, hvordan det bedst kan gøres. Det overvejes bl.a., om en medarbejder fra Team Økologi (politik) fremover skal deltage i møderne i Kontroludvalget. Dispensationer Der blev efterspurgt en begrundelse for de fem givne afslag. Bindestald NaturErhvervstyrelsen gav afslag på fortsat opstaldning i bindestald i en bedrift hvor det ikke blev vurderet nødvendigt på grund af strukturelle forhold. Der var ikke igangsat byggeri af ny stald pga. forsinkelser, hvilket ikke kan sidestilles med strukturelle forhold jf. betingelserne for dispensation. Afslaget blev også begrundet med konstaterede dyrevelfærdsmæssige problemer i besætningen. Indsættelse af dyr NaturErhvervstyrelsen gav afslag på dispensationsansøgning om at indsætte flere ikke-økologiske dyr, end lovgivningen tillader. Ifølge reglerne må der indsættes op til 40 % af de voksne dyr i besætningen ved udvidelse af besætningen. Der var ansøgt om næsten en fordobling af antallet. Der blev vejledt om det tilladte antal dyr, der måtte indsættes. Indsættelse af dyr NaturErhvervstyrelsen gav afslag på dispensationsansøgning om indsættelse af ikke-økologiske dyr til udvidelse af en besætning. Fordi man maksimalt kan udvide en besætning med ikke-økologiske voksne hundyr til avl med 40 % af de voksne årsdyr i besætningen, kunne der ikke gives dispensation til indsættelse af 10 ikke-økologiske sopolte. Indsættelse af dyr NaturErhvervstyrelsen har givet afslag på indsættelse af 2 stk. ikke-økologiske geder og 4 stk. ikkeøkologiske gedekid med den begrundelse, at økologisk husdyrproduktion skal baseres på økologiske fødte og opdrættede dyr, som er indkøbt fra bedrifter, der er autoriserede til økologisk jordbrugsproduktion, og at det ikke er tilladt at indsætte hundyr, der har født og det ikke er tilladt at indsætte gedekid over 60 dage. 2

3 Omlægning af husdyrhold til eget brug NaturErhvervstyrelsen gav afslag på omlægning af husdyrhold til eget brug til økologi, så lammene kunne sælges som økologiske. Begrundelsen er, at omlægning af ejendommen blev begyndt i 2002 og dyreholdet ikke er indsat inden udgangen af det 4. kalenderår. Derfor kan besætningen ikke omlægges til økologi. Det blev under dette dagsordenspunkt bragt op, at det vil være et problem for økologien, hvis der med den nye økologiforordning bliver sat en stopper for muligheden for at give dispensation til nedsat omlægningstid. NaturErhvervstyrelsen blev opfordret til at tage spørgsmålet op i EU. I den forbindelse bør NaturErhvervstyrelsen dokumentere, at ordningen ikke er administrativt besværlig at håndtere. Status for kontrol og sagsbehandling m.v. I perioden siden sidste møde i Kontroludvalget er der gennemført 625 kontroller. Gennemførelse af økologikontrollen kører efter planen. Der blev spurgt til antallet af nyansøgere. Der havde i 2014 til dato været 50 nyansøgere med i alt ha. Med hensyn til sagsbehandlingstiden har Økologi & Landbrugslov et mål om en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 60 dage. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er p.t. 52 dage. Der ligger dog fortsat nogle gamle sager, og der vil blive gjort en ekstra indsats for at få disse afsluttet inden den 1. juli Orientering fra Erfa-mødet den 28. maj 2014 På Erfa-mødet drøftede man bl.a. formål og kommissorium, herunder metoder til i højere grad at sikre inddragelse af kontrollørernes erfaringer fra kontrollen i forbindelse med fx implementering af EU og nationale regler. Hertil blev det bemærket, at det er positivt at inddrage kontrollørernes erfaringer, men at man skal være opmærksom på ikke at lægge for stor vægt på enkelte oplevelser i kontrollen men samle op for at sikre et repræsentativt erfaringsgrundlag. Ligeledes bør der være en løbende dialog med erhvervet, organisationer m.fl. Orientering om pilotprojekt vedr. flere afgørelser til kontrollører TIPA orienterede om det pilotprojekt om at lægge flere afgørelser ud til kontrollørerne, der nu sættes i værk i NaturErhvervstyrelsen. Projektet indgår som en del af NaturErhvervstyrelsens kontrolstrategi og har som formål at få indhentet erfaringer med, at økologikontrollører selv afgør sager i de tilfælde, hvor der er tale om mindre overtrædelser, der alene fører til indskærpelse eller påbud. I sager, der fører til større sanktioner, vil sagerne fortsat skulle afgøres af sagsbehandlerne i Nyropsgade. Der er inden for NaturErhvervstyrelsen forskel på, hvilken afgørelseskompetence kontrollørerne har, fx afgør fiskerikontrollørerne selv alle sager. Der er ønske om at skabe en større grad af ensartethed på tværs af NaturErhvervstyrelsens kontrol, men hvor snittet for afgørelseskompetencen lægges på økologiområdet, vil afhænge af evalueringen af pilotprojektet. Pilotprojektet skal desuden afdække, om udlægning af afgørelseskompetence til kontrollørerne i nogle typer af sager samlet set vil føre til hurtigere sagsbehandlingstid og spare ressourcer. Dette må imidlertid ikke ske på bekostning af den høje kvalitet i afgørelserne. Der vil deltage 7 økologikontrollører i projektet, og de vil få en grundig oplæring i afgørelse af kontrolsager. Herudover vil kontrollørernes afgørelser i pilotperioden blive sendt forbi en sagsbehandler i Nyropsgade for at kvalitetssikre afgørelsen, inden den bliver sendt til økologen. Efter pilotperioden vil projektet blive evalueret, og det besluttes i NaturErhvervstyrelsen, hvordan det videre forløb skal være. 3

4 Der blev udtrykt en vis bekymring for, om man vil kunne opretholde en ensartet sagsbehandling, når det lægges ud til den enkelte kontrollør at afgøre kontrolsager, og at det kan være problematisk, at høringssvar går til den kontrollør, der både har gennemført kontrollen og skal træffe den endelige afgørelse. Det blev oplyst, at landmænd allerede i dag har det ubehageligt med, at klager behandles internt i Fødevareministeriet. De føler, at de, sådan som systemet fungerer i dag, står svagt i forhold til klager. Problemet optræder, hvor der er tale om skønssager. NaturErhvervstyrelsen svarede hertil, at der vil være tale om en pilotperiode på 3-4 måneder, og at det er vigtigt, at Kontroludvalgets medlemmer i denne periode melder ind til Team Økologikontrol, hvis de hører om problemer. NaturErhvervstyrelsen vil samtidig bringe de bekymringer, der er udtrykt af Kontroludvalgets medlemmer videre til pilotprojektets styregruppe. Herudover vil pilotprojektet blive drøftet igen i Kontroludvalget inden udløbet af pilotperioden. Kontroludvalgets medlemmer blev opfordret til at læse NaturErhvervstyrelsens kontrolstrategi. Kontrolstrategien sendes ud sammen med referatet. Orientering om kontrolarbejdet generelt, herunder om ny let revideret udgave af Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion NaturErhvervstyrelsen har lavet en mini-opdatering af Økologivejledningen. Baggrunden er, at der er kommet nye økologiregler for hvilke gødningsstoffer og bekæmpelsesmidler, der må bruges på økologisk dyrkede arealer og for tilladte ikke-økologiske foderstoffer, tilsætningsstoffer og produkter til rengøring og desinfektion. Bilag 1, 2 og 6 til Økologivejledningen er derfor tilrettet, og vi har i NaturErhvervstyrelsen vurderet, at det ikke var smart, at den udgave af Økologivejledningen, der kunne hentes fra hjemmesiden ikke indeholdt de opdaterede bilag. Da vi af den grund ville opdatere Økologivejledningen, medtog vi samtidig de øvrige ændringer, der var kommet til siden den seneste opdatering af vejledningen. Udover de ændrede bilag 1, 2 og 6 er der tale om følgende ændringer: HUSDYRPRODUKTION: Med bekendtgørelse om produktion af økologiske formeringsdyr og deres centralopdræt er der åbnet op for en dansk produktion af økologiske rugeæg. Vejledningen er derfor suppleret med oplysninger herom. (Afsnit 14.1, 14.2, , 14.4, 15.10, 18.3 og ) Det tilladt at bruge følgende produkter efter diagnose og anvisning fra dyrlæge: Paraffinolie, Calciumpropionat og Natriumpropionat. (Afsnit 15.1) GENERELT: Der er indsat en præcisering om, at et husdyrbrug ikke betragtes som jordløst, hvis det har arealer til rådighed for produktion af afgrøder eller spredning af gødning enten direkte eller via en samarbejdsaftale. (Afsnit 3.9 og 8.3) Skemaet til brug for ansøgning om dispensation til nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug er blevet udvidet. For at gøre det lettere at søge om nedsat omlægningstid for Øvrige arealer og Græsarealer til svin og fjerkræ er ansøgningsskemaet blevet udvidet, så det, udover forsiden med basisoplysninger og de hidtidige skemaer A og B, nu også omfatter et skema C. (Afsnit og 6.3.5) 4

5 Orientering om projektet vedr. udviklingen inden for den økologiske svineproduktion Grisen på jorden HJE orienterede om, at NaturErhvervstyrelsen har nedsat en følgegruppe om økologisk svineproduktion, som holdt sit første møde den 20. maj Følgegruppen er nedsat med det formål at have et forum for drøftelser vedrørende udviklingen af og udviklingsinitiativer for den økologiske svineproduktion. På mødet gennemgik gruppen den folder, som Koordineringsgruppen for økologisk svinekød har udarbejdet med ønsker til fremtidens økologiske svineproduktion samt udviklingsinitiativet fra Økologisk Landsforening, og fik sat flere ord på en række af problemstillingerne. Enkelte områder blev fremhævet som de vigtigste udfordringer for økologisk svineproduktion i Danmark. Det drejer sig især om avl, udvikling af produktionssystemer herunder løbegårde til slagtesvin, foder herunder proteinfoder og grovfoder samt ophør med kastration. Fokusområderne spiller sammen og har indflydelse på hinanden, og er derfor svære at skille ad. Der er allerede mange projekter i gang fx i regi af GUDP, men deltagere i gruppen oplever, at kriterierne for de projekter, der kan søges midler til, kan være begrænsende for udviklingen. I forhold til ØH 2020, version 2.0 har gruppen peget på følgende fokuspunkter: Avl: At finde en gris, der har en mindre kuldstørrelse, gode moderegenskaber, lavere pattegrisedødelighed og evt. en reduceret forekomst af hangriselugt. Produktionssystemer: Her er det bl.a. løbegårde og farehytter, der skal fokuseres på for at øge dyrevelfærden. Foder: Udvikling af grovfoderet så det bidrager med næringsstoffer til foderrationen samtidig med, at det fremmer mavesundheden og velfærden. Desuden skal der findes bæredygtige og gode proteinkilder til de økologiske svin. Foderspild er også et vigtigt emne. Der blev under dette punkt spurgt, om NaturErhvervstyrelsen vil være åben over for at se på den måde overdækning defineres på i Økologivejledningen, da det er en begrænsning i forhold til at afprøve nye former for løbegårde. NaturErhvervstyrelsen svarede, at det er noget, vi må se nærmere på, og at vi er positivt indstillet til at finde løsninger. Nyheder på økologiområdet Ingen bemærkninger til dette. Øvrige meddelelser fra NaturErhvervstyrelsen Prosulfocarb i økologisk frugt og grønt Der blev orienteret om, at Fødevarestyrelsen har sendt en pressekontaktorientering til NaturErhvervstyrelsen med følgende indhold: For frugt og grønt, fx æbler, er detektionsgrænsen for analysemetoden blevet lavere, så det nu er muligt at måle lavere koncentrationer. Grænseværdien, der er sat til detektionsgrænsen, er derved ændret fra 0,05* mg/kg til 0,01*mg/kg. Det betyder, at fx æbler, uanset om de er økologiske eller ej, fra det tidspunkt, hvor de markedsføres som fødevarer, ikke må indeholde prosulfocarb over denne værdi. De generelt fastsatte grænseværdier gælder således også for de økologiske frugt- og grøntavlere. For økologisk frugt og grønt gælder tillige, at hvis der findes pesticidrester under de generelt fastsatte grænseværdier, vil det altid skulle vurderes, om fundet tyder på en overtrædelse af økologireglerne (med konsekvenser for den økologiske status) eller en uundgåelig baggrundsforurening (uden konsekvenser for den økologiske status). 5

6 NaturErhvervstyrelsen lovede at følge op over for Fødevarestyrelsen for afklaring af konsekvenserne. Møde i Fødevarestyrelsen om udegående dyr og naturarealer NaturErhvervstyrelsen har deltaget i et møde hos Fødevarestyrelsen om udegående dyr og naturarealer. På mødet blev man enige om at styrke vidensgrundlaget for at kunne identificere løsninger, så dette område kan udvikle sig til en driftsgren og bidrage til det økologiske areal. Ad 3 - Meddelelser (erhvervet) BII oplyste, at hun var stødt på den praksis, at forpagtede arealer tages ud af økologien, fordi den konventionelle landmand, der har bortforpagtet arealet, selv skal bruge det for at opfylde krav til miljøfokusarealer. Disse arealer må ikke ligge som vedvarende græs, men skal pløjes op for det efterfølgende år at kunne indgå som miljøfokusareal i forhold til grundbetaling og de grønne krav. Der kan komme flere af disse tilfælde, og det skal man holde lidt øje med. KLP fortalte, at den biodynamiske produktionsform i år fejrer 90 års fødselsdag som international bevægelse. Ad 4 - Status for EU-arbejdet MAN supplerede det udsendte bilag med bl.a. følgende oplysninger: Import Der er vedtaget et forslag, som fremadrettet lukker muligheden for at tredjelande envejs kan godkendes på basis af en ækvivalensvurdering fremover vil der kun blive accepteret gensidige aftaler. En anden ændring af importforordningen (1235/2008) drøftes. Forslaget lægger op til at udfase ækvivalensmuligheden for kontrolorganer fra 2018 og derefter alene tillade import via kontrolorganer, baseret på overensstemmelse (kompliance). EGTOPS arbejde I forhold til EGTOPs væksthusrapport ville vi gerne have haft et forslag fra KOM, men det er åbenbart ikke lige på tegnebrættet. Så det vi har at forholde os til pt. er EGTOPs anbefalinger, som på side 30 i rapporten siger, at dyrkning i voksemedier i afgrænsede bede ikke følger de økologiske principper, og at en sådan dyrkning for almindeligt høstede afgrøder bør afskaffes. Det foreslås samtidigt at indføre en overgangsperiode for de skandinaviske producenter, der allerede er i gang. Fællesudtalelsen fra Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer tages som udgangspunkt for de videre drøftelser. Når der kommer et forslag fra KOM, er der behov for at have en ny drøftelse af emnet. Svindelsagen Vertical bio Svindelsagen involverer partier importeret fra kontrolorganet ICS Biozoo via Italien, Slovenien, Rumænien og Malta, og solgt videre til øvrige lande (Danmark fremgår umiddelbart ikke). Herudover er der fokus på import direkte til medlemslande af partier certificeret af ICS Biozoo. Her har mange lande (også Danmark) givet importtilladelser. Der mangler dog fra KOM helt generelt oplysninger om, hvorvidt der er reelle mistanker om svindel for de enkelte partier. I Danmark har vi taget ekstraordinære pesticidanalyser, som ikke har vist indhold. Og vi har ikke fundet grundlag for at tilbagetrække de pågældende partier. Status på importforhandlinger USA KOM havde været på besøg i USA primo maj på landbrug og hos myndighederne. Emnerne var vin, tilsætningsstoffer, supervision i tredjelande, og gruppecertificering. Det er fortsat muligt at bruge Stevia i 6

7 USA, men ikke i EU. USA havde endeligt forbudt brugen af antibiotika (2 stoffer) i deres æbleproduktion, som pr. oktober 2014 udfases. Hydroponic production er tilladt i USA, men de eksporterer det ikke. USA prøver at finde en løsning, så økologisk vin med EU-logo kan markedsføres i USA. Rådsarbejdsgruppemøde Der er nedsat en dialoggruppe under DØFR i forbindelse med KOMs evaluering af økologiforordningen og fremlæggelse af nyt forslag. Flere af Kontroludvalgets medlemmer deltager i denne gruppe. Gruppen holdt møde dagen før rådsarbejdsgruppemødet, der blev holdt den 21. maj Kommissionen gennemgik ved Rådsgruppemødet forordningsforslaget artikel for artikel til og med artikel 4. Mange lande er generelt skeptiske over for det nye forslag og ser problemer ved, at så meget skal laves om. Næste møde i rådsarbejdsgruppen holdes den 12. juni På dette møde forventer man at nå til og med artikel 20. Der er ikke umiddelbart planer om at holde et nyt dialoggruppemøde i den forbindelse. På sidste møde nåede gruppen til artikel 16. Vi vil derfor ikke holde et særskilt møde for de resterende 4 artikler, men vil selvfølgelig gerne have input skriftligt. SK spurgte, om NaturErhvervstyrelsen vil undersøge, hvad konsekvensen vil være af at afvise Kommissionens forslag. NaturErhvervstyrelsen lovede at undersøge dette. Ad 5 - Definition af jordløse brug i forhold til anvendelse af ikke-økologisk husdyrgødning NaturErhvervstyrelsen havde ikke nået at færdiggøre og udsende et bilag (bilag 5) til brug for drøftelse af dette dagsordenspunkt. Begrebet jordløse husdyrbrug nævnes to steder i økologireglerne: 1) I kommissionsforordningens artikel 16 og art. 3, stk. 3, der beskriver, at økologer ikke må drive jordløs animalsk produktion, og hvordan de kan undgå denne kategorisering, hvis de ikke selv ejer jord. 2) I kommissionsforordningens bilag I, hvor det beskrives, at økologer ikke må gøde med ikkeøkologisk husdyrgødning og slagteriaffald (via afgasset biomasse) fra jordløse husdyrbrug. Af art. 3, stk. 3 fremgår det, at økologer kan indgå skriftlige samarbejdsaftaler med andre økologiske bedrifter og virksomheder med henblik på spredning af overskydende gødning og dermed ikke være omfattet af kategorien jordløs animalsk produktion. I den nyeste udgave af Økologivejledningen er reglen beskrevet således: Ikke-økologisk husdyrgødning må ikke stamme fra jordløse brug. Et husdyrbrug betragtes ikke som jordløst, hvis det har arealer til rådighed, enten direkte eller via en samarbejdsaftale, for produktion af afgrøder eller spredning af gødning. Der blev spurgt til, om en skriftlig aftale kan udgøres af et B1 skema. NaturErhvervstyrelsen svarede, at et B1 skema kan gøre det ud for en skriftlig aftale. SK havde herudover ønsket en mere generel drøftelse af mulighederne for at sikre næringsstoffer til økologien, herunder om man kunne være mere åben over for at se på definitionerne i forhold til bilag 1, så anvendelsen af restprodukter fremmes for at opfylde næringsstofbehovet i økologien. Der var enighed om at tage emnet op til drøftelse igen i Kontroludvalget. 7

8 Herudover blev det foreslået også at tage emnet op til drøftelse i Dialoggruppen om den nye økologiforordning for at se på, om der kan skabes en mere dynamisk model for at få nye produkter godkendt til anvendelse i økologisk produktion. NaturErhvervstyrelsen tilkendegav, at ville fremsætte forslag om at få tilladt søstjernemel på bagrund af teknisk information i rapporten udarbejdet af DTU-Aqua og DMU og finansieret af FVM og FIUF. Ad 6 - Dansk blåkvæg i økologien SK havde bedt om at få emnet på dagsordenen på baggrund af en konkret henvendelse fra avlere, der ønsker at krydse med dansk blåkvæg. Der var i Kontroludvalget enighed om, at man skulle tage stilling til racen dansk blåkvæg og ikke alene til spørgsmålet om indkrydsning, og på dette møde have en indledende drøftelse af emnet. Ud fra den statistik, der er til rådighed, kunne det konstateres, at forekomsten af kejsersnit og vanskelige kælvninger er markant højere for dansk blåkvæg end for øvrige racer, og at anvendelse af racen derfor ikke vurderes at være forenelig med økologiens regler om valg af racer. Af artikel 8 i KFO fremgår det at: Ved valg af racer eller stamdyr skal der tages hensyn til dyrenes evne til at tilpasse sig stedets betingelser, deres levedygtighed og deres modstandsdygtighed over for sygdomme. Derudover vælges racer og stamdyr med henblik på at undgå specifikke sygdomme eller sundhedsproblemer, som associeres med bestemte racer eller stamdyr i intensive driftssystemer, såsom porcint stress-syndrom, PSE-syndrom (pale-softexudative), pludselig død, spontane aborter og vanskelige fødsler, der kræver kejsersnit. Der skal fortrinsvis vælges oprindelige racer og stamdyr. Konklusionen på denne indledende drøftelse om dansk blåkvæg i økologien blev, at der ikke ændres ved de nuværende regler med forbud mod dansk blåkvæg (BLÅ) (tidligere belgisk blåhvidt kvæg) i økologien. Hvis der viser sig behov for det, kan emnet tages op til fornyet drøftelse i Kontroludvalget. I den forbindelse opfordres konsulenterne til at have fokus på forbuddet og informere inseminører herom, så der ikke uforsætligt sker overtrædelse af forbuddet. Ad 7 - Drøftelse vedrørende kommunikation fra NaturErhvervstyrelsen (Bilag 6) NaturErhvervstyrelsen orienterede om, at der generelt i Økologi & Landbrugslov er et ønske om at arbejde med form og indhold i vores kommunikation, bl.a. for at forebygge overtrædelser. Ændring af vores brevskabeloner blev også drøftet på Erfa-mødet med økologikontrollørerne den 28. maj, hvor der var opbakning til at ændre brevskabelonerne. Vi vil i forbindelse med revision af brevskabelonerne have som mål at kommunikere klart og tydeligt, at fremhæve formålet med kontrollen og tydeligt beskrive sagsforløbet og begrundelserne for eventuelle sanktioner. SK nævnte, at der er behov for at se på tonen i brevene. De klare budskaber må ikke gå tabt, men det er uheldigt, at der skrives du har overtrådt økologireglerne i høringsbrevet, dvs. inden økologen har haft lejlighed til at komme med sine kommentarer. Det giver nogle negative og vrede reaktioner og landmændene misforstår, at brevet giver mulighed for at indsende høringskommentarer. NaturErhvervstyrelsen vil gå i gang med arbejdet med at revidere de forskellige brevskabeloner, og så tages emnet igen op til drøftelse i Kontroludvalget. Ad 8 - Biavl og kontrol hermed jf. drøftelse ved sidste møde RANI orienterede om status siden sidste møde i Kontroludvalget og uddelte samtidig kopi af de nye kort fra Århus Universitet med angivelse af egnede områder for økologisk biavl. 8

9 NaturErhvervstyrelsen vil inden sommerferien udsende nyheden om de nye muligheder for økologisk biavl. I nyheden vil der være link til de nye kort. NaturErhvervstyrelsen er i gang med at undersøge mulighederne for en it-løsning, der skal sikre, at den nye praksis bliver til at håndtere administrativt, og vil afvente, at denne er plads, før der reklameres mere herfor. Ad 9 Eventuelt Økologistatistikken for 2013 NaturErhvervstyrelsen orienterede om, at økologistatistikken ville blive offentliggjort senere samme dag. Link til nyhed om økologistatistikken Økologistatistikken for 2013 Bitz og Frisk udsendelse om økologi NaturErhvervstyrelsen orienterede om, at DR s madmagasin Bitz og Frisk den 3. juni ville have økologi på programmet. Link til udsendelsen Bitz og Frisk den 3. juni 2014 Næste møde Det næste møde i Kontroludvalget er planlagt til den 10. september. 9

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om markeds - drevet dyrevelfærd

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om markeds - drevet dyrevelfærd Det Dyreetiske Råd Udtalelse om markeds - drevet dyrevelfærd Det Dyreetiske Råd Udtalelse om markedsdrevet dyrevelfærd Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Veterinærenheden Slotsholmsgade 12

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Økologisk Handlingsplan 2020

Økologisk Handlingsplan 2020 Økologisk Handlingsplan 2020 1 Forord Interessen for økologi har aldrig været større. I år brugte rekord mange næsten 150.000 voksne og rigtig mange børn en søndag på at se øko-køernes glædesudbrud, da

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 14/10-2008 J. nr. 2008-20-214-00324 HEE/MSC Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 1. Indledning 3 2. Offentlig kontrol - opfyldelse af mål og strategier

Læs mere

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.)

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 2001 FØJO-rapport nr. 15/2001 Forædling af korn

Læs mere

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Økologiplan Danmark Sammen om mere økologi Indhold Forord...5 1.0 En forstærket eksportindsats...7 2.0 Mere økologi på menuen i Danmark... 9 2.1 Styrket afsætning...9 2.2 Økologisk omstilling af køkkener

Læs mere

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014.

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Følgende medlemmer deltog: Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Sarah Børner, NaturErhvervstyrelsen (formand) Janne Birk Nielsen, Fødevareministeriets departement Jørn Jensen, Naturstyrelsen

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

DEN ØKOLOGISKE VEJ MOD 2020. Juni 2014. Juni 2014 Evaluering og udvikling af den danske økologiindsats OPERATE A/S 1

DEN ØKOLOGISKE VEJ MOD 2020. Juni 2014. Juni 2014 Evaluering og udvikling af den danske økologiindsats OPERATE A/S 1 Evaluering Evaluering og udvikling og udvikling af den danske af den danske økologiindsats økologiindsats DEN DEN ØKOLOGISKE ØKOLOGISKE VEJ VEJ MOD MOD 2020 2020 DEL 1 & Del Del 1 & 2 2 Juni 2014 Evaluering

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år

Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer ICROFS Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år effekter i erhverv og samfund Økologisk forskning og udvikling gennem 15

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Arbejdsgrupperapport. hold af malkekvæg

Arbejdsgrupperapport. hold af malkekvæg Arbejdsgruppen om hold af malkekvæg Arbejdsgrupperapport om hold af malkekvæg Februar 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...6 1.1. Baggrund for arbejdsgruppens nedsættelse...6 1.2. Arbejdsgruppens

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

af arbejdsevnemetoden

af arbejdsevnemetoden September 2010 EVALUERING af arbejdsevnemetoden INDHOLD 1. Baggrund og formål 5 2. Resultater og anbefalinger 7 3. Indledning 13 3.1. Formålet med arbejdsevnemetoden...14 3.2. Formålet med denne evaluering...15

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2005

Datatilsynets årsberetning 2005 Datatilsynets årsberetning 2005 Datatilsynets årsberetning 2005 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 400 November 2006 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 87-989860-5-8

Læs mere

Midtvejsevalueringen af Vandmiljøplan

Midtvejsevalueringen af Vandmiljøplan Midtvejsevalueringen af Vandmiljøplan III Afrapportering fra kommissorium for fosforafgift Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Forord Denne afrapportering er en del af VMP

Læs mere

12. møde. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet.

12. møde. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1 Kl. 10:00 12. møde Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 6: Forespørgsel til finansministeren om det danske euroforbehold.

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 33 Offentligt NOVEMBER 2013 MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige ENDELIG

Læs mere