Referat af møde den 3. juni 2014 i Udvalget for Kontrol med Økologisk Jordbrugsproduktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde den 3. juni 2014 i Udvalget for Kontrol med Økologisk Jordbrugsproduktion"

Transkript

1 NaturErhvervstyrelsen, Økologi & Landbrugslov Den 27. juni 2014 Sagsnr.: TINRAV Referat af møde den 3. juni 2014 i Udvalget for Kontrol med Økologisk Jordbrugsproduktion Tilstede: Fra erhvervet: Lars Holdensen (LH) Kasper Clausen (KC) Birgit Ingvorsen (BI) Sybille Kyed (SK) Klaus Loehr-Petersen (KLP) Ikke til stede: Mads Helms (MH) Bo Egelund (BE) Thomas Helle (TH) Landbrug & Fødevarer Landbrug & Fødevarer Videncentret for Landbrug Økologisk Landsforening Foreningen for Biodynamisk Jordbrug Økologisk Landsforening Forbrugerrådet Landbrug & Fødevarer Fra NaturErhvervstyrelsen: Joan Reimann (JORE) dagsordenspunkt 1-2 Ida Husby (IDAHUS) dagsordenspunkt 1-9 Gitte Vinther (GVI) dagsordenspunkt 1-9 Tina Prakash (TIPA) dagsordenspunkt 2 Hanne Bjerre Jensen (HJE) dagsordenspunkt 2 Malene Andersen (MAN) dagsordenspunkt 4 Anne Klottrup (ANKL) dagsordenspunkt 6 Rasmus Nimgaard (RANI) dagsordenspunkt 8 Tina Ravn (TINRAV) dagsordenspunkt 1-9 (referent) Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Meddelelser (NaturErhvervstyrelsen) Orientering om ændret organisation i NaturErhvervstyrelsen (Bilag 1) Dispensationer (Bilag 2) Status for kontrol og sagsbehandling m.v. Orientering fra Erfa-mødet den 28. maj 2014 Orientering om pilotprojekt vedr. flere afgørelser til kontrollører Orientering om kontrolarbejdet generelt, herunder om ny let revideret udgave af Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Orientering om projektet Grisen på jorden Nyheder på økologiområdet (Bilag 3) 3. Meddelelser (erhvervet) 4. Status for EU-arbejdet herunder præsentation af udkast til ny økologiforordning og processen for det videre arbejde samt orientering om arbejdet i SCOF (Bilag 4) 5. Definition af jordløse brug i forhold til anvendelse af ikke-økologisk husdyrgødning (Bilag 5) 6. Dansk blåkvæg i økologien 7. Drøftelse vedrørende kommunikation fra NaturErhvervstyrelsen (Bilag 6) 8. Biavl og kontrol hermed jf. drøftelse ved sidste møde 9. Eventuelt 1

2 Ad 1 - Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Ad 2 - Meddelelser (NaturErhvervstyrelsen) Orientering om ændret organisation i NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen gennemfører pr. 1. juli 2014 en større organisationsændring. I den forbindelse bliver Økologi & Landbrugslov delt op, og opgaverne placeres i andre enheder i NaturErhvervstyrelsen. De to økologiteams bliver placeret i to forskellige søjler i NaturErhvervstyrelsen. Team Kontrol & Regler flytter til en ny enhed Miljø- og Økologikontrol i søjlen Kontrol & Fiskeri. Team Økologipolitik flytter til en ny enhed EU & Erhvervsudvikling i søjlen EU & Landbrug. Team Landbrugslov flytter til en ny enhed Planter & Landbrugslov i søjlen Ressourcer. Ida Husby fortsætter som teamleder for Team Økologikontrol og Anders Christiansen fortsætter som teamleder for Team Økologi (politik). Joan Reimann rykker til en stilling som enhedschef for en nyoprettet enhed Miljøregulering i søjlen Landbrug. Når de to økologiteams pr. 1. juli placeres i hver sin enhed, er det meget vigtigt, at der etableres kulturer og strukturer, der sikrer samarbejde og videndeling mellem de to teams. Det overvejes i øjeblikket, hvordan det bedst kan gøres. Det overvejes bl.a., om en medarbejder fra Team Økologi (politik) fremover skal deltage i møderne i Kontroludvalget. Dispensationer Der blev efterspurgt en begrundelse for de fem givne afslag. Bindestald NaturErhvervstyrelsen gav afslag på fortsat opstaldning i bindestald i en bedrift hvor det ikke blev vurderet nødvendigt på grund af strukturelle forhold. Der var ikke igangsat byggeri af ny stald pga. forsinkelser, hvilket ikke kan sidestilles med strukturelle forhold jf. betingelserne for dispensation. Afslaget blev også begrundet med konstaterede dyrevelfærdsmæssige problemer i besætningen. Indsættelse af dyr NaturErhvervstyrelsen gav afslag på dispensationsansøgning om at indsætte flere ikke-økologiske dyr, end lovgivningen tillader. Ifølge reglerne må der indsættes op til 40 % af de voksne dyr i besætningen ved udvidelse af besætningen. Der var ansøgt om næsten en fordobling af antallet. Der blev vejledt om det tilladte antal dyr, der måtte indsættes. Indsættelse af dyr NaturErhvervstyrelsen gav afslag på dispensationsansøgning om indsættelse af ikke-økologiske dyr til udvidelse af en besætning. Fordi man maksimalt kan udvide en besætning med ikke-økologiske voksne hundyr til avl med 40 % af de voksne årsdyr i besætningen, kunne der ikke gives dispensation til indsættelse af 10 ikke-økologiske sopolte. Indsættelse af dyr NaturErhvervstyrelsen har givet afslag på indsættelse af 2 stk. ikke-økologiske geder og 4 stk. ikkeøkologiske gedekid med den begrundelse, at økologisk husdyrproduktion skal baseres på økologiske fødte og opdrættede dyr, som er indkøbt fra bedrifter, der er autoriserede til økologisk jordbrugsproduktion, og at det ikke er tilladt at indsætte hundyr, der har født og det ikke er tilladt at indsætte gedekid over 60 dage. 2

3 Omlægning af husdyrhold til eget brug NaturErhvervstyrelsen gav afslag på omlægning af husdyrhold til eget brug til økologi, så lammene kunne sælges som økologiske. Begrundelsen er, at omlægning af ejendommen blev begyndt i 2002 og dyreholdet ikke er indsat inden udgangen af det 4. kalenderår. Derfor kan besætningen ikke omlægges til økologi. Det blev under dette dagsordenspunkt bragt op, at det vil være et problem for økologien, hvis der med den nye økologiforordning bliver sat en stopper for muligheden for at give dispensation til nedsat omlægningstid. NaturErhvervstyrelsen blev opfordret til at tage spørgsmålet op i EU. I den forbindelse bør NaturErhvervstyrelsen dokumentere, at ordningen ikke er administrativt besværlig at håndtere. Status for kontrol og sagsbehandling m.v. I perioden siden sidste møde i Kontroludvalget er der gennemført 625 kontroller. Gennemførelse af økologikontrollen kører efter planen. Der blev spurgt til antallet af nyansøgere. Der havde i 2014 til dato været 50 nyansøgere med i alt ha. Med hensyn til sagsbehandlingstiden har Økologi & Landbrugslov et mål om en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 60 dage. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er p.t. 52 dage. Der ligger dog fortsat nogle gamle sager, og der vil blive gjort en ekstra indsats for at få disse afsluttet inden den 1. juli Orientering fra Erfa-mødet den 28. maj 2014 På Erfa-mødet drøftede man bl.a. formål og kommissorium, herunder metoder til i højere grad at sikre inddragelse af kontrollørernes erfaringer fra kontrollen i forbindelse med fx implementering af EU og nationale regler. Hertil blev det bemærket, at det er positivt at inddrage kontrollørernes erfaringer, men at man skal være opmærksom på ikke at lægge for stor vægt på enkelte oplevelser i kontrollen men samle op for at sikre et repræsentativt erfaringsgrundlag. Ligeledes bør der være en løbende dialog med erhvervet, organisationer m.fl. Orientering om pilotprojekt vedr. flere afgørelser til kontrollører TIPA orienterede om det pilotprojekt om at lægge flere afgørelser ud til kontrollørerne, der nu sættes i værk i NaturErhvervstyrelsen. Projektet indgår som en del af NaturErhvervstyrelsens kontrolstrategi og har som formål at få indhentet erfaringer med, at økologikontrollører selv afgør sager i de tilfælde, hvor der er tale om mindre overtrædelser, der alene fører til indskærpelse eller påbud. I sager, der fører til større sanktioner, vil sagerne fortsat skulle afgøres af sagsbehandlerne i Nyropsgade. Der er inden for NaturErhvervstyrelsen forskel på, hvilken afgørelseskompetence kontrollørerne har, fx afgør fiskerikontrollørerne selv alle sager. Der er ønske om at skabe en større grad af ensartethed på tværs af NaturErhvervstyrelsens kontrol, men hvor snittet for afgørelseskompetencen lægges på økologiområdet, vil afhænge af evalueringen af pilotprojektet. Pilotprojektet skal desuden afdække, om udlægning af afgørelseskompetence til kontrollørerne i nogle typer af sager samlet set vil føre til hurtigere sagsbehandlingstid og spare ressourcer. Dette må imidlertid ikke ske på bekostning af den høje kvalitet i afgørelserne. Der vil deltage 7 økologikontrollører i projektet, og de vil få en grundig oplæring i afgørelse af kontrolsager. Herudover vil kontrollørernes afgørelser i pilotperioden blive sendt forbi en sagsbehandler i Nyropsgade for at kvalitetssikre afgørelsen, inden den bliver sendt til økologen. Efter pilotperioden vil projektet blive evalueret, og det besluttes i NaturErhvervstyrelsen, hvordan det videre forløb skal være. 3

4 Der blev udtrykt en vis bekymring for, om man vil kunne opretholde en ensartet sagsbehandling, når det lægges ud til den enkelte kontrollør at afgøre kontrolsager, og at det kan være problematisk, at høringssvar går til den kontrollør, der både har gennemført kontrollen og skal træffe den endelige afgørelse. Det blev oplyst, at landmænd allerede i dag har det ubehageligt med, at klager behandles internt i Fødevareministeriet. De føler, at de, sådan som systemet fungerer i dag, står svagt i forhold til klager. Problemet optræder, hvor der er tale om skønssager. NaturErhvervstyrelsen svarede hertil, at der vil være tale om en pilotperiode på 3-4 måneder, og at det er vigtigt, at Kontroludvalgets medlemmer i denne periode melder ind til Team Økologikontrol, hvis de hører om problemer. NaturErhvervstyrelsen vil samtidig bringe de bekymringer, der er udtrykt af Kontroludvalgets medlemmer videre til pilotprojektets styregruppe. Herudover vil pilotprojektet blive drøftet igen i Kontroludvalget inden udløbet af pilotperioden. Kontroludvalgets medlemmer blev opfordret til at læse NaturErhvervstyrelsens kontrolstrategi. Kontrolstrategien sendes ud sammen med referatet. Orientering om kontrolarbejdet generelt, herunder om ny let revideret udgave af Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion NaturErhvervstyrelsen har lavet en mini-opdatering af Økologivejledningen. Baggrunden er, at der er kommet nye økologiregler for hvilke gødningsstoffer og bekæmpelsesmidler, der må bruges på økologisk dyrkede arealer og for tilladte ikke-økologiske foderstoffer, tilsætningsstoffer og produkter til rengøring og desinfektion. Bilag 1, 2 og 6 til Økologivejledningen er derfor tilrettet, og vi har i NaturErhvervstyrelsen vurderet, at det ikke var smart, at den udgave af Økologivejledningen, der kunne hentes fra hjemmesiden ikke indeholdt de opdaterede bilag. Da vi af den grund ville opdatere Økologivejledningen, medtog vi samtidig de øvrige ændringer, der var kommet til siden den seneste opdatering af vejledningen. Udover de ændrede bilag 1, 2 og 6 er der tale om følgende ændringer: HUSDYRPRODUKTION: Med bekendtgørelse om produktion af økologiske formeringsdyr og deres centralopdræt er der åbnet op for en dansk produktion af økologiske rugeæg. Vejledningen er derfor suppleret med oplysninger herom. (Afsnit 14.1, 14.2, , 14.4, 15.10, 18.3 og ) Det tilladt at bruge følgende produkter efter diagnose og anvisning fra dyrlæge: Paraffinolie, Calciumpropionat og Natriumpropionat. (Afsnit 15.1) GENERELT: Der er indsat en præcisering om, at et husdyrbrug ikke betragtes som jordløst, hvis det har arealer til rådighed for produktion af afgrøder eller spredning af gødning enten direkte eller via en samarbejdsaftale. (Afsnit 3.9 og 8.3) Skemaet til brug for ansøgning om dispensation til nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug er blevet udvidet. For at gøre det lettere at søge om nedsat omlægningstid for Øvrige arealer og Græsarealer til svin og fjerkræ er ansøgningsskemaet blevet udvidet, så det, udover forsiden med basisoplysninger og de hidtidige skemaer A og B, nu også omfatter et skema C. (Afsnit og 6.3.5) 4

5 Orientering om projektet vedr. udviklingen inden for den økologiske svineproduktion Grisen på jorden HJE orienterede om, at NaturErhvervstyrelsen har nedsat en følgegruppe om økologisk svineproduktion, som holdt sit første møde den 20. maj Følgegruppen er nedsat med det formål at have et forum for drøftelser vedrørende udviklingen af og udviklingsinitiativer for den økologiske svineproduktion. På mødet gennemgik gruppen den folder, som Koordineringsgruppen for økologisk svinekød har udarbejdet med ønsker til fremtidens økologiske svineproduktion samt udviklingsinitiativet fra Økologisk Landsforening, og fik sat flere ord på en række af problemstillingerne. Enkelte områder blev fremhævet som de vigtigste udfordringer for økologisk svineproduktion i Danmark. Det drejer sig især om avl, udvikling af produktionssystemer herunder løbegårde til slagtesvin, foder herunder proteinfoder og grovfoder samt ophør med kastration. Fokusområderne spiller sammen og har indflydelse på hinanden, og er derfor svære at skille ad. Der er allerede mange projekter i gang fx i regi af GUDP, men deltagere i gruppen oplever, at kriterierne for de projekter, der kan søges midler til, kan være begrænsende for udviklingen. I forhold til ØH 2020, version 2.0 har gruppen peget på følgende fokuspunkter: Avl: At finde en gris, der har en mindre kuldstørrelse, gode moderegenskaber, lavere pattegrisedødelighed og evt. en reduceret forekomst af hangriselugt. Produktionssystemer: Her er det bl.a. løbegårde og farehytter, der skal fokuseres på for at øge dyrevelfærden. Foder: Udvikling af grovfoderet så det bidrager med næringsstoffer til foderrationen samtidig med, at det fremmer mavesundheden og velfærden. Desuden skal der findes bæredygtige og gode proteinkilder til de økologiske svin. Foderspild er også et vigtigt emne. Der blev under dette punkt spurgt, om NaturErhvervstyrelsen vil være åben over for at se på den måde overdækning defineres på i Økologivejledningen, da det er en begrænsning i forhold til at afprøve nye former for løbegårde. NaturErhvervstyrelsen svarede, at det er noget, vi må se nærmere på, og at vi er positivt indstillet til at finde løsninger. Nyheder på økologiområdet Ingen bemærkninger til dette. Øvrige meddelelser fra NaturErhvervstyrelsen Prosulfocarb i økologisk frugt og grønt Der blev orienteret om, at Fødevarestyrelsen har sendt en pressekontaktorientering til NaturErhvervstyrelsen med følgende indhold: For frugt og grønt, fx æbler, er detektionsgrænsen for analysemetoden blevet lavere, så det nu er muligt at måle lavere koncentrationer. Grænseværdien, der er sat til detektionsgrænsen, er derved ændret fra 0,05* mg/kg til 0,01*mg/kg. Det betyder, at fx æbler, uanset om de er økologiske eller ej, fra det tidspunkt, hvor de markedsføres som fødevarer, ikke må indeholde prosulfocarb over denne værdi. De generelt fastsatte grænseværdier gælder således også for de økologiske frugt- og grøntavlere. For økologisk frugt og grønt gælder tillige, at hvis der findes pesticidrester under de generelt fastsatte grænseværdier, vil det altid skulle vurderes, om fundet tyder på en overtrædelse af økologireglerne (med konsekvenser for den økologiske status) eller en uundgåelig baggrundsforurening (uden konsekvenser for den økologiske status). 5

6 NaturErhvervstyrelsen lovede at følge op over for Fødevarestyrelsen for afklaring af konsekvenserne. Møde i Fødevarestyrelsen om udegående dyr og naturarealer NaturErhvervstyrelsen har deltaget i et møde hos Fødevarestyrelsen om udegående dyr og naturarealer. På mødet blev man enige om at styrke vidensgrundlaget for at kunne identificere løsninger, så dette område kan udvikle sig til en driftsgren og bidrage til det økologiske areal. Ad 3 - Meddelelser (erhvervet) BII oplyste, at hun var stødt på den praksis, at forpagtede arealer tages ud af økologien, fordi den konventionelle landmand, der har bortforpagtet arealet, selv skal bruge det for at opfylde krav til miljøfokusarealer. Disse arealer må ikke ligge som vedvarende græs, men skal pløjes op for det efterfølgende år at kunne indgå som miljøfokusareal i forhold til grundbetaling og de grønne krav. Der kan komme flere af disse tilfælde, og det skal man holde lidt øje med. KLP fortalte, at den biodynamiske produktionsform i år fejrer 90 års fødselsdag som international bevægelse. Ad 4 - Status for EU-arbejdet MAN supplerede det udsendte bilag med bl.a. følgende oplysninger: Import Der er vedtaget et forslag, som fremadrettet lukker muligheden for at tredjelande envejs kan godkendes på basis af en ækvivalensvurdering fremover vil der kun blive accepteret gensidige aftaler. En anden ændring af importforordningen (1235/2008) drøftes. Forslaget lægger op til at udfase ækvivalensmuligheden for kontrolorganer fra 2018 og derefter alene tillade import via kontrolorganer, baseret på overensstemmelse (kompliance). EGTOPS arbejde I forhold til EGTOPs væksthusrapport ville vi gerne have haft et forslag fra KOM, men det er åbenbart ikke lige på tegnebrættet. Så det vi har at forholde os til pt. er EGTOPs anbefalinger, som på side 30 i rapporten siger, at dyrkning i voksemedier i afgrænsede bede ikke følger de økologiske principper, og at en sådan dyrkning for almindeligt høstede afgrøder bør afskaffes. Det foreslås samtidigt at indføre en overgangsperiode for de skandinaviske producenter, der allerede er i gang. Fællesudtalelsen fra Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer tages som udgangspunkt for de videre drøftelser. Når der kommer et forslag fra KOM, er der behov for at have en ny drøftelse af emnet. Svindelsagen Vertical bio Svindelsagen involverer partier importeret fra kontrolorganet ICS Biozoo via Italien, Slovenien, Rumænien og Malta, og solgt videre til øvrige lande (Danmark fremgår umiddelbart ikke). Herudover er der fokus på import direkte til medlemslande af partier certificeret af ICS Biozoo. Her har mange lande (også Danmark) givet importtilladelser. Der mangler dog fra KOM helt generelt oplysninger om, hvorvidt der er reelle mistanker om svindel for de enkelte partier. I Danmark har vi taget ekstraordinære pesticidanalyser, som ikke har vist indhold. Og vi har ikke fundet grundlag for at tilbagetrække de pågældende partier. Status på importforhandlinger USA KOM havde været på besøg i USA primo maj på landbrug og hos myndighederne. Emnerne var vin, tilsætningsstoffer, supervision i tredjelande, og gruppecertificering. Det er fortsat muligt at bruge Stevia i 6

7 USA, men ikke i EU. USA havde endeligt forbudt brugen af antibiotika (2 stoffer) i deres æbleproduktion, som pr. oktober 2014 udfases. Hydroponic production er tilladt i USA, men de eksporterer det ikke. USA prøver at finde en løsning, så økologisk vin med EU-logo kan markedsføres i USA. Rådsarbejdsgruppemøde Der er nedsat en dialoggruppe under DØFR i forbindelse med KOMs evaluering af økologiforordningen og fremlæggelse af nyt forslag. Flere af Kontroludvalgets medlemmer deltager i denne gruppe. Gruppen holdt møde dagen før rådsarbejdsgruppemødet, der blev holdt den 21. maj Kommissionen gennemgik ved Rådsgruppemødet forordningsforslaget artikel for artikel til og med artikel 4. Mange lande er generelt skeptiske over for det nye forslag og ser problemer ved, at så meget skal laves om. Næste møde i rådsarbejdsgruppen holdes den 12. juni På dette møde forventer man at nå til og med artikel 20. Der er ikke umiddelbart planer om at holde et nyt dialoggruppemøde i den forbindelse. På sidste møde nåede gruppen til artikel 16. Vi vil derfor ikke holde et særskilt møde for de resterende 4 artikler, men vil selvfølgelig gerne have input skriftligt. SK spurgte, om NaturErhvervstyrelsen vil undersøge, hvad konsekvensen vil være af at afvise Kommissionens forslag. NaturErhvervstyrelsen lovede at undersøge dette. Ad 5 - Definition af jordløse brug i forhold til anvendelse af ikke-økologisk husdyrgødning NaturErhvervstyrelsen havde ikke nået at færdiggøre og udsende et bilag (bilag 5) til brug for drøftelse af dette dagsordenspunkt. Begrebet jordløse husdyrbrug nævnes to steder i økologireglerne: 1) I kommissionsforordningens artikel 16 og art. 3, stk. 3, der beskriver, at økologer ikke må drive jordløs animalsk produktion, og hvordan de kan undgå denne kategorisering, hvis de ikke selv ejer jord. 2) I kommissionsforordningens bilag I, hvor det beskrives, at økologer ikke må gøde med ikkeøkologisk husdyrgødning og slagteriaffald (via afgasset biomasse) fra jordløse husdyrbrug. Af art. 3, stk. 3 fremgår det, at økologer kan indgå skriftlige samarbejdsaftaler med andre økologiske bedrifter og virksomheder med henblik på spredning af overskydende gødning og dermed ikke være omfattet af kategorien jordløs animalsk produktion. I den nyeste udgave af Økologivejledningen er reglen beskrevet således: Ikke-økologisk husdyrgødning må ikke stamme fra jordløse brug. Et husdyrbrug betragtes ikke som jordløst, hvis det har arealer til rådighed, enten direkte eller via en samarbejdsaftale, for produktion af afgrøder eller spredning af gødning. Der blev spurgt til, om en skriftlig aftale kan udgøres af et B1 skema. NaturErhvervstyrelsen svarede, at et B1 skema kan gøre det ud for en skriftlig aftale. SK havde herudover ønsket en mere generel drøftelse af mulighederne for at sikre næringsstoffer til økologien, herunder om man kunne være mere åben over for at se på definitionerne i forhold til bilag 1, så anvendelsen af restprodukter fremmes for at opfylde næringsstofbehovet i økologien. Der var enighed om at tage emnet op til drøftelse igen i Kontroludvalget. 7

8 Herudover blev det foreslået også at tage emnet op til drøftelse i Dialoggruppen om den nye økologiforordning for at se på, om der kan skabes en mere dynamisk model for at få nye produkter godkendt til anvendelse i økologisk produktion. NaturErhvervstyrelsen tilkendegav, at ville fremsætte forslag om at få tilladt søstjernemel på bagrund af teknisk information i rapporten udarbejdet af DTU-Aqua og DMU og finansieret af FVM og FIUF. Ad 6 - Dansk blåkvæg i økologien SK havde bedt om at få emnet på dagsordenen på baggrund af en konkret henvendelse fra avlere, der ønsker at krydse med dansk blåkvæg. Der var i Kontroludvalget enighed om, at man skulle tage stilling til racen dansk blåkvæg og ikke alene til spørgsmålet om indkrydsning, og på dette møde have en indledende drøftelse af emnet. Ud fra den statistik, der er til rådighed, kunne det konstateres, at forekomsten af kejsersnit og vanskelige kælvninger er markant højere for dansk blåkvæg end for øvrige racer, og at anvendelse af racen derfor ikke vurderes at være forenelig med økologiens regler om valg af racer. Af artikel 8 i KFO fremgår det at: Ved valg af racer eller stamdyr skal der tages hensyn til dyrenes evne til at tilpasse sig stedets betingelser, deres levedygtighed og deres modstandsdygtighed over for sygdomme. Derudover vælges racer og stamdyr med henblik på at undgå specifikke sygdomme eller sundhedsproblemer, som associeres med bestemte racer eller stamdyr i intensive driftssystemer, såsom porcint stress-syndrom, PSE-syndrom (pale-softexudative), pludselig død, spontane aborter og vanskelige fødsler, der kræver kejsersnit. Der skal fortrinsvis vælges oprindelige racer og stamdyr. Konklusionen på denne indledende drøftelse om dansk blåkvæg i økologien blev, at der ikke ændres ved de nuværende regler med forbud mod dansk blåkvæg (BLÅ) (tidligere belgisk blåhvidt kvæg) i økologien. Hvis der viser sig behov for det, kan emnet tages op til fornyet drøftelse i Kontroludvalget. I den forbindelse opfordres konsulenterne til at have fokus på forbuddet og informere inseminører herom, så der ikke uforsætligt sker overtrædelse af forbuddet. Ad 7 - Drøftelse vedrørende kommunikation fra NaturErhvervstyrelsen (Bilag 6) NaturErhvervstyrelsen orienterede om, at der generelt i Økologi & Landbrugslov er et ønske om at arbejde med form og indhold i vores kommunikation, bl.a. for at forebygge overtrædelser. Ændring af vores brevskabeloner blev også drøftet på Erfa-mødet med økologikontrollørerne den 28. maj, hvor der var opbakning til at ændre brevskabelonerne. Vi vil i forbindelse med revision af brevskabelonerne have som mål at kommunikere klart og tydeligt, at fremhæve formålet med kontrollen og tydeligt beskrive sagsforløbet og begrundelserne for eventuelle sanktioner. SK nævnte, at der er behov for at se på tonen i brevene. De klare budskaber må ikke gå tabt, men det er uheldigt, at der skrives du har overtrådt økologireglerne i høringsbrevet, dvs. inden økologen har haft lejlighed til at komme med sine kommentarer. Det giver nogle negative og vrede reaktioner og landmændene misforstår, at brevet giver mulighed for at indsende høringskommentarer. NaturErhvervstyrelsen vil gå i gang med arbejdet med at revidere de forskellige brevskabeloner, og så tages emnet igen op til drøftelse i Kontroludvalget. Ad 8 - Biavl og kontrol hermed jf. drøftelse ved sidste møde RANI orienterede om status siden sidste møde i Kontroludvalget og uddelte samtidig kopi af de nye kort fra Århus Universitet med angivelse af egnede områder for økologisk biavl. 8

9 NaturErhvervstyrelsen vil inden sommerferien udsende nyheden om de nye muligheder for økologisk biavl. I nyheden vil der være link til de nye kort. NaturErhvervstyrelsen er i gang med at undersøge mulighederne for en it-løsning, der skal sikre, at den nye praksis bliver til at håndtere administrativt, og vil afvente, at denne er plads, før der reklameres mere herfor. Ad 9 Eventuelt Økologistatistikken for 2013 NaturErhvervstyrelsen orienterede om, at økologistatistikken ville blive offentliggjort senere samme dag. Link til nyhed om økologistatistikken Økologistatistikken for 2013 Bitz og Frisk udsendelse om økologi NaturErhvervstyrelsen orienterede om, at DR s madmagasin Bitz og Frisk den 3. juni ville have økologi på programmet. Link til udsendelsen Bitz og Frisk den 3. juni 2014 Næste møde Det næste møde i Kontroludvalget er planlagt til den 10. september. 9

Referat af møde den 10. september 2014 i Udvalget for Kontrol med Økologisk Jordbrugsproduktion

Referat af møde den 10. september 2014 i Udvalget for Kontrol med Økologisk Jordbrugsproduktion NaturErhvervstyrelsen, Økologikontrol Den 11. september 2014 Sagsnr.: 14-60013-000004 TINRAV Referat af møde den 10. september 2014 i Udvalget for Kontrol med Økologisk Jordbrugsproduktion Tilstede: Fra

Læs mere

Referat af møde 3/2013 i Udvalget for Kontrol med Økologisk Jordbrugsproduktion

Referat af møde 3/2013 i Udvalget for Kontrol med Økologisk Jordbrugsproduktion NaturErhvervstyrelsen Økologi & Landbrugsloven Den 15. juli 2013 Sagsnr.: DANPED/AFF Dato: 22. maj 2013 Referat af møde 3/2013 i Udvalget for Kontrol med Økologisk Jordbrugsproduktion Tilstede: Fra erhvervet:

Læs mere

Referat af møde 12. november 2014 i Udvalget for Kontrol med Økologisk Jordbrugsproduktion

Referat af møde 12. november 2014 i Udvalget for Kontrol med Økologisk Jordbrugsproduktion NaturErhvervstyrelsen, Økologikontrol Dato: 8. december 2014 Sagsnr.: 14-60013-000006 TINRAV Referat af møde 12. november 2014 i Udvalget for Kontrol med Økologisk Jordbrugsproduktion Tilstede: Fra erhvervet:

Læs mere

Referat af møde den 24. marts 2014 i Udvalget for Kontrol med Økologisk Jordbrugsproduktion

Referat af møde den 24. marts 2014 i Udvalget for Kontrol med Økologisk Jordbrugsproduktion NaturErhvervstyrelsen, Økologi & Landbrugslov Den 25. marts 2014 Sagsnr.: 14-60013-000002 TINRAV Referat af møde den 24. marts 2014 i Udvalget for Kontrol med Økologisk Jordbrugsproduktion Tilstede: Fra

Læs mere

Referat af møde 4/2013 i Udvalget for Kontrol med Økologisk Jordbrugsproduktion

Referat af møde 4/2013 i Udvalget for Kontrol med Økologisk Jordbrugsproduktion NaturErhvervstyrelsen Økologi & Landbrugsloven Den 20. december 2013 Sagsnr.: 13-60013-000005 KALI/AFF Dato: 11. september 2013 Referat af møde 4/2013 i Udvalget for Kontrol med Økologisk Jordbrugsproduktion

Læs mere

Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion

Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion PLANTEPRODUKTION: Det er muligt fremadrettet at få andre datoer som omlægningsdato for marker end den 1. i måneden. Du

Læs mere

Referat af møde 4. marts 2015 i Udvalget for Kontrol med Økologisk Jordbrugsproduktion

Referat af møde 4. marts 2015 i Udvalget for Kontrol med Økologisk Jordbrugsproduktion NaturErhvervstyrelsen, Økologikontrol Dato: 18. marts 2015 Sagsnr.: 15-60013-000001 TINRAV Referat af møde 4. marts 2015 i Udvalget for Kontrol med Økologisk Jordbrugsproduktion Tilstede: Fra erhvervet:

Læs mere

Referat af møde 6. maj 2015 i Udvalget for Kontrol med Økologisk Jordbrugsproduktion

Referat af møde 6. maj 2015 i Udvalget for Kontrol med Økologisk Jordbrugsproduktion NaturErhvervstyrelsen, Økologikontrol Dato: 1. juni 2015 Sagsnr.: 15-60013-000003 TINRAV Referat af møde 6. maj 2015 i Udvalget for Kontrol med Økologisk Jordbrugsproduktion Tilstede: Fra erhvervet: Lars

Læs mere

Referat af møde 4. maj 2016 i Udvalget for Kontrol med Økologisk Jordbrugsproduktion

Referat af møde 4. maj 2016 i Udvalget for Kontrol med Økologisk Jordbrugsproduktion NaturErhvervstyrelsen, Økologiadministration Dato: 8. september 2016 Sagsnr.: 16-60013-000003 MALYAN Referat af møde 4. maj 2016 i Udvalget for Kontrol med Økologisk Jordbrugsproduktion Tilstede: Fra erhvervet:

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Økologi/DEP/Miljøenheden/ Enheden for EU og internationale forhold Sagsnr.: 11-60111-000001/Dep. sagsnr. 13790 Den 15. marts 2012 FVM

Læs mere

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion NaturErhvervstyrelsen Administrativ Jordbrugskontrol Team Økologiadministration Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 33 95 80 00 E-mail: jordbrugskontrol@naturerhverv.dk CVR-nr.: DK-20814616 Ansøgning

Læs mere

Referat af møde 18. november 2015 i Udvalget for Kontrol med Økologisk Jordbrugsproduktion

Referat af møde 18. november 2015 i Udvalget for Kontrol med Økologisk Jordbrugsproduktion NaturErhvervstyrelsen, Økologikontrol Dato: 4. marts 2016 Sagsnr.: 15-60013-000005 MALYAN Referat af møde 18. november 2015 i Udvalget for Kontrol med Økologisk Jordbrugsproduktion Tilstede: Fra erhvervet:

Læs mere

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion. ved Videnskabelig assistent i Plantedirektoratet Lena Tinghuus

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion. ved Videnskabelig assistent i Plantedirektoratet Lena Tinghuus Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion ved Videnskabelig assistent i Plantedirektoratet Lena Tinghuus Hvad vil dette oplæg indeholde? Hvad skriver du under på? Hvad skal du være særlig

Læs mere

Hvor er økologisk produktion udfordret af forbrugernes forventninger og hvor skal vi sætte ind nu?

Hvor er økologisk produktion udfordret af forbrugernes forventninger og hvor skal vi sætte ind nu? Hvor er økologisk produktion udfordret af forbrugernes forventninger og hvor skal vi sætte ind nu? ved Sybille Kyed Landbrugspolitisk Chef Økologisk Landsforening December 2016 Reglernes forankring og

Læs mere

Referat af møde 28. september 2016 i Kontaktudvalget for Økologisk Jordbrugsproduktion

Referat af møde 28. september 2016 i Kontaktudvalget for Økologisk Jordbrugsproduktion NaturErhvervstyrelsen, Økologiadministration Dato: 7. februar 2017 Sagsnr.: 16-60013-000004 MALYAN Referat af møde 28. september 2016 i Kontaktudvalget for Økologisk Jordbrugsproduktion Til stede: Fra

Læs mere

Referat af møde i Det Økologiske Fødevareråd (DØFR) den 17. juni 2014

Referat af møde i Det Økologiske Fødevareråd (DØFR) den 17. juni 2014 NaturErhvervstyrelsen Center for Jordbrug, Økologi & Landbrugslov Den 14. juli 2014 Sagsnr.: 14-60011-000002 TINRAV Referat af møde i Det Økologiske Fødevareråd (DØFR) den 17. juni 2014 Deltagere: Medlemmer

Læs mere

Overtrædelserne er fordelt på mange forskellige områder. De 12 overtrædelser, der i 2012 er konstateret flest af, fremgår af tabellen neden for:

Overtrædelserne er fordelt på mange forskellige områder. De 12 overtrædelser, der i 2012 er konstateret flest af, fremgår af tabellen neden for: Overtrædelser af økologireglerne på de økologiske bedrifter i kontrolåret 2012 Kontrolåret 2012 løb fra den 1. marts 2012 til den 31. december 2012. Der gennemføres mindst et årligt kontrolbesøg på alle

Læs mere

Handlingsplan for bedre dyrevelfærd. for svin. - resumé

Handlingsplan for bedre dyrevelfærd. for svin. - resumé Handlingsplan for bedre dyrevelfærd for svin - resumé Juni 2014 Dyrevelfærd og vækst går hånd i hånd Svineproduktionen i Danmark er internationalt anerkendt for en ressourceeffektiv produktion af både

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 185 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Fødevarestyrelsen 6. kt./ Departementet 3.1/2.1 Dep. sagsnr.: 13121 Den 16.

Læs mere

Referat af møde i Kontaktudvalget for Økologisk Jordbrugsproduktion

Referat af møde i Kontaktudvalget for Økologisk Jordbrugsproduktion Til medlemmerne af Kontaktudvalget for Økologisk Jordbrugsproduktion Journalnummer: 17-60013-000001 Dato: 08. marts 2017 Initial - Enhed: PEWOPE - AJORDK Referat af møde i Kontaktudvalget for Økologisk

Læs mere

Referat af møde i Det Økologiske Fødevareråd den 18. april 2013

Referat af møde i Det Økologiske Fødevareråd den 18. april 2013 NaturErhvervstyrelsen Center for Jordbrug, Økologi & Landbrugslov Den 19. april 2013 Sagsnr.: 13-60011-000005 TINRAV Referat af møde i Det Økologiske Fødevareråd den 18. april 2013 Deltagere: Medlemmer

Læs mere

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER EMNER Økologiske principper for fodring af dyr/kvæg EU reglerne - RFO 834/2007 Oversigt over

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober 2016 Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober

Læs mere

d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.:

d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: ANSØGNING OM AUTORISATION SOM ØKOLOGISK FODERSTOFVIRKSOMHED Til virksomheder, der vil producere, behandle, opbevare, importere, sælge og/eller eksportere foderstoffer med henvisning til den økologiske

Læs mere

Hvad har økologerne brug for og hvad må de? Lars Holdensen, Økologi, L&F

Hvad har økologerne brug for og hvad må de? Lars Holdensen, Økologi, L&F Hvad har økologerne brug for og hvad må de? Lars Holdensen, Økologi, L&F Næringsstofforsyningen skal forbedres Økologerne vil have flere recirkulerede næringsstoffer og mindre traditionel brug af konventionel

Læs mere

Tale til samråd den 23 maj 2014 i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om spørgsmål AD Det talte ord gælder.

Tale til samråd den 23 maj 2014 i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om spørgsmål AD Det talte ord gælder. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 378 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 23. maj 2014 Tale til samråd den 23 maj 2014

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015

NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015 NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015 Høringssvar til bekendtgørelse og vejledning om Økologisk Arealtilskud Økologisk Landsforening

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Referat af møde i Det Økologiske Fødevareråd den 26. februar 2014

Referat af møde i Det Økologiske Fødevareråd den 26. februar 2014 NaturErhvervstyrelsen Center for Jordbrug, Økologi & Landbrugslov Den 27. februar 2014 Sagsnr.: 14-60011-000001 TINRAV Referat af møde i Det Økologiske Fødevareråd den 26. februar 2014 Deltagere: Medlemmer

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse

Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse Til høringsparterne på vedlagte liste Sagsnummer: 15-8025-000305 Dato: 30. oktober 2015 Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse NaturErhvervstyrelsen sender følgende udkast i høring:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.10.2002 KOM(2002) 561 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter

Læs mere

BRANCHEAFTALE. Vedrørende supplerende regler for produktion af økologiske svin, der opdrættes i Danmark

BRANCHEAFTALE. Vedrørende supplerende regler for produktion af økologiske svin, der opdrættes i Danmark BRANCHEAFTALE Vedrørende supplerende regler for produktion af økologiske svin, der opdrættes i Danmark KAPITEL I 1. FORMÅL Denne brancheaftale supplerer EU s regler for økologisk jordbrugsproduktion i

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Maj 2014

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Maj 2014 Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Maj 2014 2 Kolofon Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014 Bidragyder(e):

Læs mere

Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk mælk og kød fra bedrifter med kreaturer

Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk mælk og kød fra bedrifter med kreaturer Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk mælk og kød fra bedrifter med kreaturer KAPITEL I 1. Formål Denne brancheaftale supplerer EU s regler for økologisk jordbrugsproduktion

Læs mere

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Januar 2015 VEJLEDNING OM ØKOLOGISK JORDBRUGSPRODUKTION/ JANUAR 2015 Kolofon Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Gode råd og inspiration til landmænd, dyrlæger og fagkonsulenter Fælles spilleregler Afstemte forventninger Fokus på sundhed og velfærd i besætningen Udnyt alle

Læs mere

Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk svin

Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk svin Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk svin KAPITEL I 1. Formål Denne brancheaftale supplerer EU s regler for økologisk jordbrugsproduktion i forhold til økologiske svin.

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2014-29-22-00221/ dep sagsnr:28109 Den 20. oktober 2014 FVM 329 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 21197 Den 1. juli 2013 FVM 169 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens beslutning

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v.

Bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v. BEK nr 716 af 27/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr.: 12-0117-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 206 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/ 3.1/ 2.1 J.nr. PD 08-611/EU14-000004 8. april 2008 PLM/ LOUJ/TAER FVM

Læs mere

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Høring vedrørende dansk foderstoflovgivning, som ændres som følge af de nye forordninger hhv. om krav til foderstofhygiejne

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

Margrethe Askegaard SEGES, Økologi MADAFFALD HAR VÆRDI FOR OS

Margrethe Askegaard SEGES, Økologi MADAFFALD HAR VÆRDI FOR OS Madaffald, seminar og møde, Dansk Affaldsforening Silkeborg, 8. juni 2016 Margrethe Askegaard SEGES, Økologi mga@seges.dk MADAFFALD HAR VÆRDI FOR OS ØKOLOGIEN I DANMARK VOKSER Det økologiske areal i Danmark

Læs mere

Onsdag den 20. september 2017, kl i mødelokale 18.1.a, Augustenborg Slot 3, 6440 Augustenborg.

Onsdag den 20. september 2017, kl i mødelokale 18.1.a, Augustenborg Slot 3, 6440 Augustenborg. Til medlemmerne af Kontaktudvalget for Økologisk jordbrugsproduktion Journalnummer: 17-7111-000002 Dato: 06. oktober 2017 Initial - Enhed: PEWOPE - AJORDK Referat af møde i Kontaktudvalget for Økologisk

Læs mere

Større biodiversitet og højere udbytter

Større biodiversitet og højere udbytter Større biodiversitet og højere udbytter Økologisk landbrug er ofte bedre for biodiversiteten end konventionelt landbrug både i selve marken og i småbiotoper som f.eks. levende hegn på bedriften. Dette

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Kort version

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Kort version Økologiplan Danmark Sammen om mere økologi Kort version 1 Forord Økologien er gået fra at være biodynamisk idealisme i små butikker til i dag at være en naturlig del af supermarkedernes udbud. Den udvikling

Læs mere

Program. 22.00 Tak for i aften

Program. 22.00 Tak for i aften Program Cirka tider Oplægsholder 20.30 Hvor vil vi hen med økologien? v. Hans Erik Jørgensen og Michael Svane, Økologisektionen 20.45 Økologi på SEGES v. Kirsten Holst Sørensen DLBR-Økologi v. Erik Andersen

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 26157 Den 15. maj 2014 FVM 273 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens beslutning

Læs mere

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Center for Landbrug/Direkte Betalinger Sagsnr./dok.nr.: 14-80181-000001 16. december 2014 Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Talen til Samråd F (om økologisk biavl) i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 25. februar 2015, kl

Talen til Samråd F (om økologisk biavl) i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 25. februar 2015, kl Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 179 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Miljø/JARN Sagsnr.: 28721 Dok.nr.: 778595 Den 23.

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Landbrug Fødevarer, Økologisektion Økologisk Landsforening 4. juni 2010 Forslag til nyt tilskudssystem indenfor Klima, miljø, natur og dyrevelfærd

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet Dep sagsnr.: 28467 Den 17. november 2014 FVM 340 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag IV

Læs mere

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier J.nr. 14-3410-000002 Instruksen træder i kraft marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om tildeling af handyrtillæg

Vejledning om tildeling af handyrtillæg Vejledning om tildeling af handyrtillæg (HD-tillæg) Juli 2011 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2011 Bidragyder(e): FødevareErhverv Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kt./3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01109/Dep. sagsnr. 12932 Den 8. december 2011 FVM 974 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse

Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse Til parterne på vedlagte høringsliste Sagsnummer: 15-8025-000305 Dato: 9. februar 2016 Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse NaturErhvervstyrelsen sender følgende udkast

Læs mere

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareøkonomisk Institut Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Læs mere

Bemærkninger til høring om udkast til bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v., j. nr

Bemærkninger til høring om udkast til bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v., j. nr Dato 16. januar 2017 Side 1 af 5 NaturErhvervstyrelsen euogerhverv@naturerhverv.dk Bemærkninger til høring om udkast til bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v., j. nr. 16-6022-000004. Landbrug

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Center for Dyresundhed, Dyrevelfærd og Omsætning /Dep. 3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-00904 / Dep. sagsnr. 404 15. marts 2011 FVM 876 GRUNDNOTAT

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/Fødevareenheden/EU-enheden Sagsnr.: 2012-20-24-03834/Dep. sagsnr. 15353 Den 25. april 2012 FVM 027 GRUNDNOTAT TIL

Læs mere

04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug

04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug 04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug 2. Projektperiode Projektstart: 01/2010 Projektafslutning: 12/2011 (ifølge ansøgning om genbevilling) 3. Sammendrag af formål, indhold og

Læs mere

Miljøtilsynsberetning. Landbrug og Pelsdyrfarme

Miljøtilsynsberetning. Landbrug og Pelsdyrfarme Miljøtilsynsberetning 2010 Landbrug og Pelsdyrfarme Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, side 1/3 Kommunenavn Skive Indledning Skive Kommune skal hvert år indberette og offentliggøre oplysninger

Læs mere

Hvor er Økologien på vej hen?

Hvor er Økologien på vej hen? Hvor er Økologien på vej hen? Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Kirsten Holst, Koldkærgård d. 24. november 2014 Økologien i DK vokser eller gør den? Hvorfor fokus på vækst? Vækst for vækstens

Læs mere

TEKNISK ARBEJDSGRUPPE

TEKNISK ARBEJDSGRUPPE TAG/1.b TEKNISK ARBEJDSGRUPPE 27. juni 2017 J.nr. 2017-46 Ref. PBZ/TKJ Referat af møde i Tekniske Arbejdsgruppe d. 24.5.2017 Til stede: Dansk Energi, Naturgasselskaberne, Dansk Fjernvarme, Energi- og Olieforum

Læs mere

Høring over bekendtgørelse om uddannelse af personer, der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter

Høring over bekendtgørelse om uddannelse af personer, der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Stationsparken 31 2600 Glostrup 11. juli 2012 9.14.19 Att.: hoering@fvst.dk Høring over bekendtgørelse om uddannelse af personer, der beskæftiger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. marts 2012 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Mette Gjerskov) Forslag til Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin (Ændring

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/Dep. EUINT Sagsnr.: 2013-29-221-01962/Dep sagsnr: 23231 Den 8. november 2013 FVM 205 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 11058 Den 14. oktober 2011 FVM 941 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 Dokumentnr. 993287_2 Sagsnr. 12/12165 Udarbejdet af vije på baggrund af arbejdsgruppeinddragelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBRINGNING AF RESTPRODUKTER OG GØDNINGSANVENDELSE

UDBRINGNING AF RESTPRODUKTER OG GØDNINGSANVENDELSE Landbrugsafdelingen i ØL Biogaskonference 2017 UDBRINGNING AF RESTPRODUKTER OG GØDNINGSANVENDELSE Afsætningsmuligheder hos økologiske landbrug muligheder og fremtidige perspektiver Annette V. Vestergaard,

Læs mere

ØKOLOGISK. OG BÆREDYGTIG Den direkte vej til det økologiske køkken L I. Frugt Karl øko folder NY.indd 1

ØKOLOGISK. OG BÆREDYGTIG Den direkte vej til det økologiske køkken L I. Frugt Karl øko folder NY.indd 1 ØKOLOGISK OG BÆREDYGTIG Den direkte vej til det økologiske køkken Frugt Karl øko folder NY.indd 1 T AR FRU G L I OLOG K Ø K 17/02/15 10.33 ØKOLOGI fra sværmeri til sund fornuft De første mange årtier var

Læs mere

Egenkontrol - mellem bureaukrati og dyrevelfærd - et forskningsprojekt financieret af Videncenter for Dyrevelfærd

Egenkontrol - mellem bureaukrati og dyrevelfærd - et forskningsprojekt financieret af Videncenter for Dyrevelfærd Egenkontrol - mellem bureaukrati og dyrevelfærd - et forskningsprojekt financieret af Videncenter for Dyrevelfærd Jesper Lassen Institut for Fødevare- og Resourceøkonomi Københavns Universitet Baggrunden

Læs mere

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning for leverandører

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde

Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde Oktober 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 17/2015 om tilskudsforvaltningen

Læs mere

Retssikkerhed i landbruget KRYDS- OVERENS- STEMMELSE. Kontrol af krydsoverensstemmelse hos husdyrproducenter. Landbrug & Fødevarer

Retssikkerhed i landbruget KRYDS- OVERENS- STEMMELSE. Kontrol af krydsoverensstemmelse hos husdyrproducenter. Landbrug & Fødevarer Retssikkerhed i landbruget KRYDS- OVERENS- STEMMELSE Kontrol af krydsoverensstemmelse hos husdyrproducenter Landbrug & Fødevarer Krydsoverensstemm Kontrol af krydsoverensstemmelse hos husdyrproducenter

Læs mere

Justitsministeriet. Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den. artikler om lange transporter af svin, som blev bragt i

Justitsministeriet. Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den. artikler om lange transporter af svin, som blev bragt i 07-02-07 Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 31. januar 2007 Dok.: JAU40445 Dyrevelfærdskontoret Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Udvalg for Fødevarer,

Læs mere

Beskyt vand, natur og sundhed

Beskyt vand, natur og sundhed Tillæg Beskyt vand, natur og sundhed Forlængelse 2016 af Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 Regeringen Forlængelse 2016 Fra 3-års plan til 4-års plan Dette er et tillæg til Beskyt vand, natur og sundhed,

Læs mere

Økologi og dyrevelfærd

Økologi og dyrevelfærd Økologi og dyrevelfærd en aktuel konference Koldkærgård Konferencecenter d. 30. november 2007 Afholdes med støtte fra Fødevareministeriet Økologi & dyrevelfærd d Dyrene er i centrum Ingen konkurrence mellem

Læs mere

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning ANSØGNING OM AUTORISATION TIL PRODUKTION, BEHANDLING, OPBEVARING, IMPORT, SALG OG EKSPORT AF ØKOLOGISKE PRODUKTER, TIL BRUG FOR DEN ØKOLOGISKE JORDBRUGSPRODUKTION Aut.nr.: Sagsnr.: I skal udfylde alle

Læs mere

REFERAT FRA SCHWEISSKOORDINATORMØDE 02-15

REFERAT FRA SCHWEISSKOORDINATORMØDE 02-15 REFERAT FRA SCHWEISSKOORDINATORMØDE 02-15 Tid: Lørdag den 22. august 2015 kl. 12.30 16.00 (internt møde kl. 10.00 12.00) Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Søren P.

Læs mere

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Helnæsvej 15, 5631 Ebberup. Tilpasning til økologisk produktion

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Helnæsvej 15, 5631 Ebberup. Tilpasning til økologisk produktion Assens Kommune Miljø og Natur (Vedhæftet skema 86.764 i husdyrgodkendelse.dk) Vissenbjerg, den 11.04.2016 Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Helnæsvej 15, 5631 Ebberup. Tilpasning til økologisk produktion

Læs mere

Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) SAMLENOTAT

Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) SAMLENOTAT Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 8. oktober

Læs mere

Vejledning for udbydere af kurser i dyrkning og håndtering af GM- afgrøder

Vejledning for udbydere af kurser i dyrkning og håndtering af GM- afgrøder Vejledning for udbydere af kurser i dyrkning og håndtering af GM- afgrøder Oktober 2016 Vejledning for udbydere af kurser i dyrkning og håndtering af GM- afgrøder Oktober 2016 Tekst og redaktion: NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab?

Navn. Virksomhed. Telefonnr.   Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2014 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 134 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 134 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 134 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 5. februar 2015 Sagsnr.: 99 FVM 371./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade København K

Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade København K 24. juli 2013 UHa Deres sagsnr.: MST-600-00023 Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade 29 1401 København K Høring af udkast til ny bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse og ny bekendtgørelse med lister over

Læs mere

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt.

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Det er ikke længere et spørgsmål OM bæredygtighed - men om HVORDAN bæredygtighed. For

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 196 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 196 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 196 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 13.marts 2009 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten 4. august 2011 Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten Ved tilsyn den 25. maj 2011, gennemgik jeg miljøforholdene på din ejendom. I den

Læs mere

Udtalelse. Udtalelse vedr. forslag om økologisk drift af kommunens landbrugsarealer. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 20. maj 2016 Aarhus Kommune

Udtalelse. Udtalelse vedr. forslag om økologisk drift af kommunens landbrugsarealer. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 20. maj 2016 Aarhus Kommune Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Den 20. maj 2016 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Udtalelse vedr. forslag om økologisk drift af kommunens landbrugsarealer 1. Konklusion Enhedslisten har fremsat

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2013-29-25-07117/Dep sagsnr: 25735 Den 16. april 2014 FVM 269 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

I det følgende gennemgås de væsentligste kommentarer, der er grupperet i forhold til de ovennævnte punkter og Miljøstyrelsens bemærkninger hertil.

I det følgende gennemgås de væsentligste kommentarer, der er grupperet i forhold til de ovennævnte punkter og Miljøstyrelsens bemærkninger hertil. J.nr. MST-1240-00710 Bilag til høringsnotat om: Ændring af bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål Høringssvarene har berørt følgende punkter: 1. Generelle bemærkninger 2. Sondringen

Læs mere

Referat fra møde i det rådgivende udvalg for skovfrø og planter torsdag d. 1. oktober 2015

Referat fra møde i det rådgivende udvalg for skovfrø og planter torsdag d. 1. oktober 2015 NaturErhvervstyrelsen Den 4. november 2015 Sagsnr.: 14-3044-000002 Referat fra møde i det rådgivende udvalg for skovfrø og planter torsdag d. 1. oktober 2015 Mødet blev afholdt på Skovriddergården i Søhøjlandet,

Læs mere

59 INSPIRERENDE OPLÆG OM ØKOLOGI

59 INSPIRERENDE OPLÆG OM ØKOLOGI 59 INSPIRERENDE OPLÆG OM ØKOLOGI Efterår/vinter 2015/16 Økologi 59 SPÆNDENDE OPLÆG OM ØKOLOGI SEGES Økologi tilbyder i efteråret/vinteren 2015/16 aktuelle oplæg om de økologiske emner, hvor der er ny og

Læs mere