Referat af møde den 3. juni 2014 i Udvalget for Kontrol med Økologisk Jordbrugsproduktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde den 3. juni 2014 i Udvalget for Kontrol med Økologisk Jordbrugsproduktion"

Transkript

1 NaturErhvervstyrelsen, Økologi & Landbrugslov Den 27. juni 2014 Sagsnr.: TINRAV Referat af møde den 3. juni 2014 i Udvalget for Kontrol med Økologisk Jordbrugsproduktion Tilstede: Fra erhvervet: Lars Holdensen (LH) Kasper Clausen (KC) Birgit Ingvorsen (BI) Sybille Kyed (SK) Klaus Loehr-Petersen (KLP) Ikke til stede: Mads Helms (MH) Bo Egelund (BE) Thomas Helle (TH) Landbrug & Fødevarer Landbrug & Fødevarer Videncentret for Landbrug Økologisk Landsforening Foreningen for Biodynamisk Jordbrug Økologisk Landsforening Forbrugerrådet Landbrug & Fødevarer Fra NaturErhvervstyrelsen: Joan Reimann (JORE) dagsordenspunkt 1-2 Ida Husby (IDAHUS) dagsordenspunkt 1-9 Gitte Vinther (GVI) dagsordenspunkt 1-9 Tina Prakash (TIPA) dagsordenspunkt 2 Hanne Bjerre Jensen (HJE) dagsordenspunkt 2 Malene Andersen (MAN) dagsordenspunkt 4 Anne Klottrup (ANKL) dagsordenspunkt 6 Rasmus Nimgaard (RANI) dagsordenspunkt 8 Tina Ravn (TINRAV) dagsordenspunkt 1-9 (referent) Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Meddelelser (NaturErhvervstyrelsen) Orientering om ændret organisation i NaturErhvervstyrelsen (Bilag 1) Dispensationer (Bilag 2) Status for kontrol og sagsbehandling m.v. Orientering fra Erfa-mødet den 28. maj 2014 Orientering om pilotprojekt vedr. flere afgørelser til kontrollører Orientering om kontrolarbejdet generelt, herunder om ny let revideret udgave af Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Orientering om projektet Grisen på jorden Nyheder på økologiområdet (Bilag 3) 3. Meddelelser (erhvervet) 4. Status for EU-arbejdet herunder præsentation af udkast til ny økologiforordning og processen for det videre arbejde samt orientering om arbejdet i SCOF (Bilag 4) 5. Definition af jordløse brug i forhold til anvendelse af ikke-økologisk husdyrgødning (Bilag 5) 6. Dansk blåkvæg i økologien 7. Drøftelse vedrørende kommunikation fra NaturErhvervstyrelsen (Bilag 6) 8. Biavl og kontrol hermed jf. drøftelse ved sidste møde 9. Eventuelt 1

2 Ad 1 - Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Ad 2 - Meddelelser (NaturErhvervstyrelsen) Orientering om ændret organisation i NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen gennemfører pr. 1. juli 2014 en større organisationsændring. I den forbindelse bliver Økologi & Landbrugslov delt op, og opgaverne placeres i andre enheder i NaturErhvervstyrelsen. De to økologiteams bliver placeret i to forskellige søjler i NaturErhvervstyrelsen. Team Kontrol & Regler flytter til en ny enhed Miljø- og Økologikontrol i søjlen Kontrol & Fiskeri. Team Økologipolitik flytter til en ny enhed EU & Erhvervsudvikling i søjlen EU & Landbrug. Team Landbrugslov flytter til en ny enhed Planter & Landbrugslov i søjlen Ressourcer. Ida Husby fortsætter som teamleder for Team Økologikontrol og Anders Christiansen fortsætter som teamleder for Team Økologi (politik). Joan Reimann rykker til en stilling som enhedschef for en nyoprettet enhed Miljøregulering i søjlen Landbrug. Når de to økologiteams pr. 1. juli placeres i hver sin enhed, er det meget vigtigt, at der etableres kulturer og strukturer, der sikrer samarbejde og videndeling mellem de to teams. Det overvejes i øjeblikket, hvordan det bedst kan gøres. Det overvejes bl.a., om en medarbejder fra Team Økologi (politik) fremover skal deltage i møderne i Kontroludvalget. Dispensationer Der blev efterspurgt en begrundelse for de fem givne afslag. Bindestald NaturErhvervstyrelsen gav afslag på fortsat opstaldning i bindestald i en bedrift hvor det ikke blev vurderet nødvendigt på grund af strukturelle forhold. Der var ikke igangsat byggeri af ny stald pga. forsinkelser, hvilket ikke kan sidestilles med strukturelle forhold jf. betingelserne for dispensation. Afslaget blev også begrundet med konstaterede dyrevelfærdsmæssige problemer i besætningen. Indsættelse af dyr NaturErhvervstyrelsen gav afslag på dispensationsansøgning om at indsætte flere ikke-økologiske dyr, end lovgivningen tillader. Ifølge reglerne må der indsættes op til 40 % af de voksne dyr i besætningen ved udvidelse af besætningen. Der var ansøgt om næsten en fordobling af antallet. Der blev vejledt om det tilladte antal dyr, der måtte indsættes. Indsættelse af dyr NaturErhvervstyrelsen gav afslag på dispensationsansøgning om indsættelse af ikke-økologiske dyr til udvidelse af en besætning. Fordi man maksimalt kan udvide en besætning med ikke-økologiske voksne hundyr til avl med 40 % af de voksne årsdyr i besætningen, kunne der ikke gives dispensation til indsættelse af 10 ikke-økologiske sopolte. Indsættelse af dyr NaturErhvervstyrelsen har givet afslag på indsættelse af 2 stk. ikke-økologiske geder og 4 stk. ikkeøkologiske gedekid med den begrundelse, at økologisk husdyrproduktion skal baseres på økologiske fødte og opdrættede dyr, som er indkøbt fra bedrifter, der er autoriserede til økologisk jordbrugsproduktion, og at det ikke er tilladt at indsætte hundyr, der har født og det ikke er tilladt at indsætte gedekid over 60 dage. 2

3 Omlægning af husdyrhold til eget brug NaturErhvervstyrelsen gav afslag på omlægning af husdyrhold til eget brug til økologi, så lammene kunne sælges som økologiske. Begrundelsen er, at omlægning af ejendommen blev begyndt i 2002 og dyreholdet ikke er indsat inden udgangen af det 4. kalenderår. Derfor kan besætningen ikke omlægges til økologi. Det blev under dette dagsordenspunkt bragt op, at det vil være et problem for økologien, hvis der med den nye økologiforordning bliver sat en stopper for muligheden for at give dispensation til nedsat omlægningstid. NaturErhvervstyrelsen blev opfordret til at tage spørgsmålet op i EU. I den forbindelse bør NaturErhvervstyrelsen dokumentere, at ordningen ikke er administrativt besværlig at håndtere. Status for kontrol og sagsbehandling m.v. I perioden siden sidste møde i Kontroludvalget er der gennemført 625 kontroller. Gennemførelse af økologikontrollen kører efter planen. Der blev spurgt til antallet af nyansøgere. Der havde i 2014 til dato været 50 nyansøgere med i alt ha. Med hensyn til sagsbehandlingstiden har Økologi & Landbrugslov et mål om en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 60 dage. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er p.t. 52 dage. Der ligger dog fortsat nogle gamle sager, og der vil blive gjort en ekstra indsats for at få disse afsluttet inden den 1. juli Orientering fra Erfa-mødet den 28. maj 2014 På Erfa-mødet drøftede man bl.a. formål og kommissorium, herunder metoder til i højere grad at sikre inddragelse af kontrollørernes erfaringer fra kontrollen i forbindelse med fx implementering af EU og nationale regler. Hertil blev det bemærket, at det er positivt at inddrage kontrollørernes erfaringer, men at man skal være opmærksom på ikke at lægge for stor vægt på enkelte oplevelser i kontrollen men samle op for at sikre et repræsentativt erfaringsgrundlag. Ligeledes bør der være en løbende dialog med erhvervet, organisationer m.fl. Orientering om pilotprojekt vedr. flere afgørelser til kontrollører TIPA orienterede om det pilotprojekt om at lægge flere afgørelser ud til kontrollørerne, der nu sættes i værk i NaturErhvervstyrelsen. Projektet indgår som en del af NaturErhvervstyrelsens kontrolstrategi og har som formål at få indhentet erfaringer med, at økologikontrollører selv afgør sager i de tilfælde, hvor der er tale om mindre overtrædelser, der alene fører til indskærpelse eller påbud. I sager, der fører til større sanktioner, vil sagerne fortsat skulle afgøres af sagsbehandlerne i Nyropsgade. Der er inden for NaturErhvervstyrelsen forskel på, hvilken afgørelseskompetence kontrollørerne har, fx afgør fiskerikontrollørerne selv alle sager. Der er ønske om at skabe en større grad af ensartethed på tværs af NaturErhvervstyrelsens kontrol, men hvor snittet for afgørelseskompetencen lægges på økologiområdet, vil afhænge af evalueringen af pilotprojektet. Pilotprojektet skal desuden afdække, om udlægning af afgørelseskompetence til kontrollørerne i nogle typer af sager samlet set vil føre til hurtigere sagsbehandlingstid og spare ressourcer. Dette må imidlertid ikke ske på bekostning af den høje kvalitet i afgørelserne. Der vil deltage 7 økologikontrollører i projektet, og de vil få en grundig oplæring i afgørelse af kontrolsager. Herudover vil kontrollørernes afgørelser i pilotperioden blive sendt forbi en sagsbehandler i Nyropsgade for at kvalitetssikre afgørelsen, inden den bliver sendt til økologen. Efter pilotperioden vil projektet blive evalueret, og det besluttes i NaturErhvervstyrelsen, hvordan det videre forløb skal være. 3

4 Der blev udtrykt en vis bekymring for, om man vil kunne opretholde en ensartet sagsbehandling, når det lægges ud til den enkelte kontrollør at afgøre kontrolsager, og at det kan være problematisk, at høringssvar går til den kontrollør, der både har gennemført kontrollen og skal træffe den endelige afgørelse. Det blev oplyst, at landmænd allerede i dag har det ubehageligt med, at klager behandles internt i Fødevareministeriet. De føler, at de, sådan som systemet fungerer i dag, står svagt i forhold til klager. Problemet optræder, hvor der er tale om skønssager. NaturErhvervstyrelsen svarede hertil, at der vil være tale om en pilotperiode på 3-4 måneder, og at det er vigtigt, at Kontroludvalgets medlemmer i denne periode melder ind til Team Økologikontrol, hvis de hører om problemer. NaturErhvervstyrelsen vil samtidig bringe de bekymringer, der er udtrykt af Kontroludvalgets medlemmer videre til pilotprojektets styregruppe. Herudover vil pilotprojektet blive drøftet igen i Kontroludvalget inden udløbet af pilotperioden. Kontroludvalgets medlemmer blev opfordret til at læse NaturErhvervstyrelsens kontrolstrategi. Kontrolstrategien sendes ud sammen med referatet. Orientering om kontrolarbejdet generelt, herunder om ny let revideret udgave af Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion NaturErhvervstyrelsen har lavet en mini-opdatering af Økologivejledningen. Baggrunden er, at der er kommet nye økologiregler for hvilke gødningsstoffer og bekæmpelsesmidler, der må bruges på økologisk dyrkede arealer og for tilladte ikke-økologiske foderstoffer, tilsætningsstoffer og produkter til rengøring og desinfektion. Bilag 1, 2 og 6 til Økologivejledningen er derfor tilrettet, og vi har i NaturErhvervstyrelsen vurderet, at det ikke var smart, at den udgave af Økologivejledningen, der kunne hentes fra hjemmesiden ikke indeholdt de opdaterede bilag. Da vi af den grund ville opdatere Økologivejledningen, medtog vi samtidig de øvrige ændringer, der var kommet til siden den seneste opdatering af vejledningen. Udover de ændrede bilag 1, 2 og 6 er der tale om følgende ændringer: HUSDYRPRODUKTION: Med bekendtgørelse om produktion af økologiske formeringsdyr og deres centralopdræt er der åbnet op for en dansk produktion af økologiske rugeæg. Vejledningen er derfor suppleret med oplysninger herom. (Afsnit 14.1, 14.2, , 14.4, 15.10, 18.3 og ) Det tilladt at bruge følgende produkter efter diagnose og anvisning fra dyrlæge: Paraffinolie, Calciumpropionat og Natriumpropionat. (Afsnit 15.1) GENERELT: Der er indsat en præcisering om, at et husdyrbrug ikke betragtes som jordløst, hvis det har arealer til rådighed for produktion af afgrøder eller spredning af gødning enten direkte eller via en samarbejdsaftale. (Afsnit 3.9 og 8.3) Skemaet til brug for ansøgning om dispensation til nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug er blevet udvidet. For at gøre det lettere at søge om nedsat omlægningstid for Øvrige arealer og Græsarealer til svin og fjerkræ er ansøgningsskemaet blevet udvidet, så det, udover forsiden med basisoplysninger og de hidtidige skemaer A og B, nu også omfatter et skema C. (Afsnit og 6.3.5) 4

5 Orientering om projektet vedr. udviklingen inden for den økologiske svineproduktion Grisen på jorden HJE orienterede om, at NaturErhvervstyrelsen har nedsat en følgegruppe om økologisk svineproduktion, som holdt sit første møde den 20. maj Følgegruppen er nedsat med det formål at have et forum for drøftelser vedrørende udviklingen af og udviklingsinitiativer for den økologiske svineproduktion. På mødet gennemgik gruppen den folder, som Koordineringsgruppen for økologisk svinekød har udarbejdet med ønsker til fremtidens økologiske svineproduktion samt udviklingsinitiativet fra Økologisk Landsforening, og fik sat flere ord på en række af problemstillingerne. Enkelte områder blev fremhævet som de vigtigste udfordringer for økologisk svineproduktion i Danmark. Det drejer sig især om avl, udvikling af produktionssystemer herunder løbegårde til slagtesvin, foder herunder proteinfoder og grovfoder samt ophør med kastration. Fokusområderne spiller sammen og har indflydelse på hinanden, og er derfor svære at skille ad. Der er allerede mange projekter i gang fx i regi af GUDP, men deltagere i gruppen oplever, at kriterierne for de projekter, der kan søges midler til, kan være begrænsende for udviklingen. I forhold til ØH 2020, version 2.0 har gruppen peget på følgende fokuspunkter: Avl: At finde en gris, der har en mindre kuldstørrelse, gode moderegenskaber, lavere pattegrisedødelighed og evt. en reduceret forekomst af hangriselugt. Produktionssystemer: Her er det bl.a. løbegårde og farehytter, der skal fokuseres på for at øge dyrevelfærden. Foder: Udvikling af grovfoderet så det bidrager med næringsstoffer til foderrationen samtidig med, at det fremmer mavesundheden og velfærden. Desuden skal der findes bæredygtige og gode proteinkilder til de økologiske svin. Foderspild er også et vigtigt emne. Der blev under dette punkt spurgt, om NaturErhvervstyrelsen vil være åben over for at se på den måde overdækning defineres på i Økologivejledningen, da det er en begrænsning i forhold til at afprøve nye former for løbegårde. NaturErhvervstyrelsen svarede, at det er noget, vi må se nærmere på, og at vi er positivt indstillet til at finde løsninger. Nyheder på økologiområdet Ingen bemærkninger til dette. Øvrige meddelelser fra NaturErhvervstyrelsen Prosulfocarb i økologisk frugt og grønt Der blev orienteret om, at Fødevarestyrelsen har sendt en pressekontaktorientering til NaturErhvervstyrelsen med følgende indhold: For frugt og grønt, fx æbler, er detektionsgrænsen for analysemetoden blevet lavere, så det nu er muligt at måle lavere koncentrationer. Grænseværdien, der er sat til detektionsgrænsen, er derved ændret fra 0,05* mg/kg til 0,01*mg/kg. Det betyder, at fx æbler, uanset om de er økologiske eller ej, fra det tidspunkt, hvor de markedsføres som fødevarer, ikke må indeholde prosulfocarb over denne værdi. De generelt fastsatte grænseværdier gælder således også for de økologiske frugt- og grøntavlere. For økologisk frugt og grønt gælder tillige, at hvis der findes pesticidrester under de generelt fastsatte grænseværdier, vil det altid skulle vurderes, om fundet tyder på en overtrædelse af økologireglerne (med konsekvenser for den økologiske status) eller en uundgåelig baggrundsforurening (uden konsekvenser for den økologiske status). 5

6 NaturErhvervstyrelsen lovede at følge op over for Fødevarestyrelsen for afklaring af konsekvenserne. Møde i Fødevarestyrelsen om udegående dyr og naturarealer NaturErhvervstyrelsen har deltaget i et møde hos Fødevarestyrelsen om udegående dyr og naturarealer. På mødet blev man enige om at styrke vidensgrundlaget for at kunne identificere løsninger, så dette område kan udvikle sig til en driftsgren og bidrage til det økologiske areal. Ad 3 - Meddelelser (erhvervet) BII oplyste, at hun var stødt på den praksis, at forpagtede arealer tages ud af økologien, fordi den konventionelle landmand, der har bortforpagtet arealet, selv skal bruge det for at opfylde krav til miljøfokusarealer. Disse arealer må ikke ligge som vedvarende græs, men skal pløjes op for det efterfølgende år at kunne indgå som miljøfokusareal i forhold til grundbetaling og de grønne krav. Der kan komme flere af disse tilfælde, og det skal man holde lidt øje med. KLP fortalte, at den biodynamiske produktionsform i år fejrer 90 års fødselsdag som international bevægelse. Ad 4 - Status for EU-arbejdet MAN supplerede det udsendte bilag med bl.a. følgende oplysninger: Import Der er vedtaget et forslag, som fremadrettet lukker muligheden for at tredjelande envejs kan godkendes på basis af en ækvivalensvurdering fremover vil der kun blive accepteret gensidige aftaler. En anden ændring af importforordningen (1235/2008) drøftes. Forslaget lægger op til at udfase ækvivalensmuligheden for kontrolorganer fra 2018 og derefter alene tillade import via kontrolorganer, baseret på overensstemmelse (kompliance). EGTOPS arbejde I forhold til EGTOPs væksthusrapport ville vi gerne have haft et forslag fra KOM, men det er åbenbart ikke lige på tegnebrættet. Så det vi har at forholde os til pt. er EGTOPs anbefalinger, som på side 30 i rapporten siger, at dyrkning i voksemedier i afgrænsede bede ikke følger de økologiske principper, og at en sådan dyrkning for almindeligt høstede afgrøder bør afskaffes. Det foreslås samtidigt at indføre en overgangsperiode for de skandinaviske producenter, der allerede er i gang. Fællesudtalelsen fra Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer tages som udgangspunkt for de videre drøftelser. Når der kommer et forslag fra KOM, er der behov for at have en ny drøftelse af emnet. Svindelsagen Vertical bio Svindelsagen involverer partier importeret fra kontrolorganet ICS Biozoo via Italien, Slovenien, Rumænien og Malta, og solgt videre til øvrige lande (Danmark fremgår umiddelbart ikke). Herudover er der fokus på import direkte til medlemslande af partier certificeret af ICS Biozoo. Her har mange lande (også Danmark) givet importtilladelser. Der mangler dog fra KOM helt generelt oplysninger om, hvorvidt der er reelle mistanker om svindel for de enkelte partier. I Danmark har vi taget ekstraordinære pesticidanalyser, som ikke har vist indhold. Og vi har ikke fundet grundlag for at tilbagetrække de pågældende partier. Status på importforhandlinger USA KOM havde været på besøg i USA primo maj på landbrug og hos myndighederne. Emnerne var vin, tilsætningsstoffer, supervision i tredjelande, og gruppecertificering. Det er fortsat muligt at bruge Stevia i 6

7 USA, men ikke i EU. USA havde endeligt forbudt brugen af antibiotika (2 stoffer) i deres æbleproduktion, som pr. oktober 2014 udfases. Hydroponic production er tilladt i USA, men de eksporterer det ikke. USA prøver at finde en løsning, så økologisk vin med EU-logo kan markedsføres i USA. Rådsarbejdsgruppemøde Der er nedsat en dialoggruppe under DØFR i forbindelse med KOMs evaluering af økologiforordningen og fremlæggelse af nyt forslag. Flere af Kontroludvalgets medlemmer deltager i denne gruppe. Gruppen holdt møde dagen før rådsarbejdsgruppemødet, der blev holdt den 21. maj Kommissionen gennemgik ved Rådsgruppemødet forordningsforslaget artikel for artikel til og med artikel 4. Mange lande er generelt skeptiske over for det nye forslag og ser problemer ved, at så meget skal laves om. Næste møde i rådsarbejdsgruppen holdes den 12. juni På dette møde forventer man at nå til og med artikel 20. Der er ikke umiddelbart planer om at holde et nyt dialoggruppemøde i den forbindelse. På sidste møde nåede gruppen til artikel 16. Vi vil derfor ikke holde et særskilt møde for de resterende 4 artikler, men vil selvfølgelig gerne have input skriftligt. SK spurgte, om NaturErhvervstyrelsen vil undersøge, hvad konsekvensen vil være af at afvise Kommissionens forslag. NaturErhvervstyrelsen lovede at undersøge dette. Ad 5 - Definition af jordløse brug i forhold til anvendelse af ikke-økologisk husdyrgødning NaturErhvervstyrelsen havde ikke nået at færdiggøre og udsende et bilag (bilag 5) til brug for drøftelse af dette dagsordenspunkt. Begrebet jordløse husdyrbrug nævnes to steder i økologireglerne: 1) I kommissionsforordningens artikel 16 og art. 3, stk. 3, der beskriver, at økologer ikke må drive jordløs animalsk produktion, og hvordan de kan undgå denne kategorisering, hvis de ikke selv ejer jord. 2) I kommissionsforordningens bilag I, hvor det beskrives, at økologer ikke må gøde med ikkeøkologisk husdyrgødning og slagteriaffald (via afgasset biomasse) fra jordløse husdyrbrug. Af art. 3, stk. 3 fremgår det, at økologer kan indgå skriftlige samarbejdsaftaler med andre økologiske bedrifter og virksomheder med henblik på spredning af overskydende gødning og dermed ikke være omfattet af kategorien jordløs animalsk produktion. I den nyeste udgave af Økologivejledningen er reglen beskrevet således: Ikke-økologisk husdyrgødning må ikke stamme fra jordløse brug. Et husdyrbrug betragtes ikke som jordløst, hvis det har arealer til rådighed, enten direkte eller via en samarbejdsaftale, for produktion af afgrøder eller spredning af gødning. Der blev spurgt til, om en skriftlig aftale kan udgøres af et B1 skema. NaturErhvervstyrelsen svarede, at et B1 skema kan gøre det ud for en skriftlig aftale. SK havde herudover ønsket en mere generel drøftelse af mulighederne for at sikre næringsstoffer til økologien, herunder om man kunne være mere åben over for at se på definitionerne i forhold til bilag 1, så anvendelsen af restprodukter fremmes for at opfylde næringsstofbehovet i økologien. Der var enighed om at tage emnet op til drøftelse igen i Kontroludvalget. 7

8 Herudover blev det foreslået også at tage emnet op til drøftelse i Dialoggruppen om den nye økologiforordning for at se på, om der kan skabes en mere dynamisk model for at få nye produkter godkendt til anvendelse i økologisk produktion. NaturErhvervstyrelsen tilkendegav, at ville fremsætte forslag om at få tilladt søstjernemel på bagrund af teknisk information i rapporten udarbejdet af DTU-Aqua og DMU og finansieret af FVM og FIUF. Ad 6 - Dansk blåkvæg i økologien SK havde bedt om at få emnet på dagsordenen på baggrund af en konkret henvendelse fra avlere, der ønsker at krydse med dansk blåkvæg. Der var i Kontroludvalget enighed om, at man skulle tage stilling til racen dansk blåkvæg og ikke alene til spørgsmålet om indkrydsning, og på dette møde have en indledende drøftelse af emnet. Ud fra den statistik, der er til rådighed, kunne det konstateres, at forekomsten af kejsersnit og vanskelige kælvninger er markant højere for dansk blåkvæg end for øvrige racer, og at anvendelse af racen derfor ikke vurderes at være forenelig med økologiens regler om valg af racer. Af artikel 8 i KFO fremgår det at: Ved valg af racer eller stamdyr skal der tages hensyn til dyrenes evne til at tilpasse sig stedets betingelser, deres levedygtighed og deres modstandsdygtighed over for sygdomme. Derudover vælges racer og stamdyr med henblik på at undgå specifikke sygdomme eller sundhedsproblemer, som associeres med bestemte racer eller stamdyr i intensive driftssystemer, såsom porcint stress-syndrom, PSE-syndrom (pale-softexudative), pludselig død, spontane aborter og vanskelige fødsler, der kræver kejsersnit. Der skal fortrinsvis vælges oprindelige racer og stamdyr. Konklusionen på denne indledende drøftelse om dansk blåkvæg i økologien blev, at der ikke ændres ved de nuværende regler med forbud mod dansk blåkvæg (BLÅ) (tidligere belgisk blåhvidt kvæg) i økologien. Hvis der viser sig behov for det, kan emnet tages op til fornyet drøftelse i Kontroludvalget. I den forbindelse opfordres konsulenterne til at have fokus på forbuddet og informere inseminører herom, så der ikke uforsætligt sker overtrædelse af forbuddet. Ad 7 - Drøftelse vedrørende kommunikation fra NaturErhvervstyrelsen (Bilag 6) NaturErhvervstyrelsen orienterede om, at der generelt i Økologi & Landbrugslov er et ønske om at arbejde med form og indhold i vores kommunikation, bl.a. for at forebygge overtrædelser. Ændring af vores brevskabeloner blev også drøftet på Erfa-mødet med økologikontrollørerne den 28. maj, hvor der var opbakning til at ændre brevskabelonerne. Vi vil i forbindelse med revision af brevskabelonerne have som mål at kommunikere klart og tydeligt, at fremhæve formålet med kontrollen og tydeligt beskrive sagsforløbet og begrundelserne for eventuelle sanktioner. SK nævnte, at der er behov for at se på tonen i brevene. De klare budskaber må ikke gå tabt, men det er uheldigt, at der skrives du har overtrådt økologireglerne i høringsbrevet, dvs. inden økologen har haft lejlighed til at komme med sine kommentarer. Det giver nogle negative og vrede reaktioner og landmændene misforstår, at brevet giver mulighed for at indsende høringskommentarer. NaturErhvervstyrelsen vil gå i gang med arbejdet med at revidere de forskellige brevskabeloner, og så tages emnet igen op til drøftelse i Kontroludvalget. Ad 8 - Biavl og kontrol hermed jf. drøftelse ved sidste møde RANI orienterede om status siden sidste møde i Kontroludvalget og uddelte samtidig kopi af de nye kort fra Århus Universitet med angivelse af egnede områder for økologisk biavl. 8

9 NaturErhvervstyrelsen vil inden sommerferien udsende nyheden om de nye muligheder for økologisk biavl. I nyheden vil der være link til de nye kort. NaturErhvervstyrelsen er i gang med at undersøge mulighederne for en it-løsning, der skal sikre, at den nye praksis bliver til at håndtere administrativt, og vil afvente, at denne er plads, før der reklameres mere herfor. Ad 9 Eventuelt Økologistatistikken for 2013 NaturErhvervstyrelsen orienterede om, at økologistatistikken ville blive offentliggjort senere samme dag. Link til nyhed om økologistatistikken Økologistatistikken for 2013 Bitz og Frisk udsendelse om økologi NaturErhvervstyrelsen orienterede om, at DR s madmagasin Bitz og Frisk den 3. juni ville have økologi på programmet. Link til udsendelsen Bitz og Frisk den 3. juni 2014 Næste møde Det næste møde i Kontroludvalget er planlagt til den 10. september. 9

Referat af møde 3/2013 i Udvalget for Kontrol med Økologisk Jordbrugsproduktion

Referat af møde 3/2013 i Udvalget for Kontrol med Økologisk Jordbrugsproduktion NaturErhvervstyrelsen Økologi & Landbrugsloven Den 15. juli 2013 Sagsnr.: DANPED/AFF Dato: 22. maj 2013 Referat af møde 3/2013 i Udvalget for Kontrol med Økologisk Jordbrugsproduktion Tilstede: Fra erhvervet:

Læs mere

Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion

Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion PLANTEPRODUKTION: Det er muligt fremadrettet at få andre datoer som omlægningsdato for marker end den 1. i måneden. Du

Læs mere

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER EMNER Økologiske principper for fodring af dyr/kvæg EU reglerne - RFO 834/2007 Oversigt over

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015

NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015 NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015 Høringssvar til bekendtgørelse og vejledning om Økologisk Arealtilskud Økologisk Landsforening

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 11058 Den 14. oktober 2011 FVM 941 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Maj 2014

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Maj 2014 Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Maj 2014 2 Kolofon Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014 Bidragyder(e):

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den

Læs mere

Program. 22.00 Tak for i aften

Program. 22.00 Tak for i aften Program Cirka tider Oplægsholder 20.30 Hvor vil vi hen med økologien? v. Hans Erik Jørgensen og Michael Svane, Økologisektionen 20.45 Økologi på SEGES v. Kirsten Holst Sørensen DLBR-Økologi v. Erik Andersen

Læs mere

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Center for Landbrug/Direkte Betalinger Sagsnr./dok.nr.: 14-80181-000001 16. december 2014 Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning ANSØGNING OM AUTORISATION TIL PRODUKTION, BEHANDLING, OPBEVARING, IMPORT, SALG OG EKSPORT AF ØKOLOGISKE PRODUKTER, TIL BRUG FOR DEN ØKOLOGISKE JORDBRUGSPRODUKTION Aut.nr.: Sagsnr.: I skal udfylde alle

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Landbrug Fødevarer, Økologisektion Økologisk Landsforening 4. juni 2010 Forslag til nyt tilskudssystem indenfor Klima, miljø, natur og dyrevelfærd

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Landbrugsdata anvendelse og faldgruber

Landbrugsdata anvendelse og faldgruber Landbrugsdata anvendelse og faldgruber Af Inge T. Kristensen, Jordbrugsproduktion og Miljø, Danmarks Jordbrugsforskning Lars Bjørn Hansen, Miljø- og Naturteknolog, Rambøll Omar Christian Thomsen, projektchef,

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

Økologiske afhoppere og manglende omlægning

Økologiske afhoppere og manglende omlægning Økologiske afhoppere og manglende omlægning NaturErhvervstyrelsen Rapport 08/03/12 INDHOLD 1. FORORD 3 2. INDLEDNING 4 2.1 Baggrund 4 2.2 Hovedresultater 5 2.3 Læsevejledning 7 3. METODE 7 4. BESKRIVELSE

Læs mere

Import af økologiske produkter

Import af økologiske produkter Plantedirektoratet Import af økologiske produkter Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol November 2005 Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a).

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a). Vejledning i at udfylde skemaet: Ansøgning om autorisation til produktion, behandling, opbevaring, import, salg og eksport af økologiske produkter til brug for den økologiske jordbrugsproduktion I skal

Læs mere

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Kolofon Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok Kontrolinstruks til

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden Gebyrer 2015 Revideret 18. marts 2015 Varenummer 1600001 23/12/2014, 21, 22, 30, 31, 33 1600003 23/12/2014, 30, stk. 1, nr. 2 1600004 23/12/2014, 31, stk. 6 337 Kontrolbesøg Grundgebyr for kontrol i fødevarevirksomheder

Læs mere

28. maj 2014. Udspil til aftale om program for Bæredygtig svineproduktion Alternativ svinestrategi på Fyn og Bornholm

28. maj 2014. Udspil til aftale om program for Bæredygtig svineproduktion Alternativ svinestrategi på Fyn og Bornholm 28. maj 2014 Udspil til aftale om program for Bæredygtig svineproduktion Alternativ svinestrategi på Fyn og Bornholm Enhedslisten foreslår hermed en politisk aftale om et nationalt forsøgsprogram, der

Læs mere

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning Oksekød Nr. 1/2014 Orientering 8. oktober 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

AFDELINGEN ØKOLOGI I SEGES

AFDELINGEN ØKOLOGI I SEGES AFDELINGEN ØKOLOGI I SEGES ØKOLOGI I SEGES Vi hører, at der er folk, som gerne vil vide mere om, hvem vi er, så derfor sidder du med denne folder, som sætter lidt ord på os. Vi er stolte af at byde inden

Læs mere

Dansk Suffolk. www.suffolk.dk. Nyhedsbrev Januar 2014.

Dansk Suffolk. www.suffolk.dk. Nyhedsbrev Januar 2014. Nyhedsbrev Januar 2014. Nyt fra formanden Håber, at i alle kom godt ind i det nye år! Rigtigt mange er jer havde valgt at komme forbi til vores nye årlige generalforsamlingsdag, som fra nu af kommer til

Læs mere

Høringssvar til Landdistriktsprogrammet

Høringssvar til Landdistriktsprogrammet 14. februar 2014 NaturErhvervstyrelsen Center for Projekttilskud Høringssvar til Landdistriktsprogrammet Økologisk Landsforening har gennemgået det udsendte landdistriktsprogram og vil gerne meddele vore

Læs mere

Jkf Faaborg-Midtfyn kommune.

Jkf Faaborg-Midtfyn kommune. Referat JKF møde d. 29. august 2012. Sted: Flemmings Fiskehytte Horne Strandvej. Tilstede: Ejgil Jensen (EJ), Peter Reitz (PR), Jerrik Andersen (JA), Jesper Langfeldt (JL), Flemming Sørensen (FS) og Jens

Læs mere

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ!

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! Mange mener ikke, at der er forskel på konventionelle og økologiske fødevarer, men det er ikke rigtigt. Økologi er det rigtige valg, hvis du også tænker

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >>

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >> Når en landmand, biavler, jæger, fisker eller dambruger sælger sine egne uforarbejdede produkter i mindre mængder direkte til den private forbrugers egen husholdning side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik?

Læs mere

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Revideret udgave april 2015 Kolofon Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Kolofon Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 07-04-2015

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 07-04-2015 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 7. maj 2015 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er primært

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 131 Offentligt Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Biogas og økologisk landbrug en god cocktail 1 Økologisk jordbrug kan

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv.

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Januar 2015 Kolofon Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis.

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis. VEDTÆGTER FOR MIDDELFART ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart

Læs mere

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen)

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Retteblad nr. 2 af 15. september 201 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 201, februar 201 (Kontrolvejledningen) Dette retteblad

Læs mere

Referat af møde i anerkendelsesudvalget

Referat af møde i anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i anerkendelsesudvalget Torsdag 20. marts 2014, kl. 12.00-15.00 29. april 2014 Til stede

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Nyt om støtteordninger Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Agenda Miljøteknologiordningen i 2015 Tilskud til skovtilplantning, læhegn mv. Det

Læs mere

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner I fællesskemaet kan du hente oplysninger om bl.a. marker og tilsagn ved hjælp af funktioner. Du finder funktionerne i rullelisten øverst til venstre

Læs mere

EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter

EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter Implementering i Danmark. Hvad sker der efter beslutning om optagelse eller ikke optagelse af aktivstoffer på bilag I. Michael Bjørnsen, Miljøstyrelsen

Læs mere

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014 Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Tilskudsåret 2014 Kolofon Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-1018 Hjortegården Mødedato: Mandag den 18. oktober 2010 Til stede: Afdelingsbestyrelsen og Jan Rossil Fra administrationen: JRO(referent) Referat sendt ud

Læs mere

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Tilladelse før start side 2 >> Regnskabet side 2 >> Balanceopgørelser side 3 >> Opstilling af balanceopgørelser side 4 >> Dokumentation for

Læs mere

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram 21. januar 2015 Per Faurholt Ahle 1 Miljø- og økologi ordninger fra 2015 Nyt eller fortsætter Økologisk arealtilskud (5-årig) Pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Driftsgrensanalyse med benchmarking

Driftsgrensanalyse med benchmarking med benchmarking Navn Adresse Lars Landmand Ejd. Nummer 0 Kapacitetsomkostninger -2.239-1.298 Ejeraflønning -62-447 Resultat af primær drift -144 217 Afkoblet EU støtte 507 356 Anden indtjening 5 27 Finansieringsomkostninger

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 8. marts kl. 17.00 19.00

Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 8. marts kl. 17.00 19.00 Den 8. marts 2011 Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 8. marts kl. 17.00 19.00 Til stede: Lars Autrup, Joan Bang Sudergaard, Karin Dahl Hansen, Kitt Gertin Pedersen, Steen Abramowitz, Julie Vinther

Læs mere

BESTYRELSESMØDE 3.6.2014

BESTYRELSESMØDE 3.6.2014 BESTYRELSESMØDE 3.6.2014 Til stede: Birgit, Kurt, Heidi, Sara, Cathrine, Candela og Rune. 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Meddelelser 3. LAND 4. Grønt Netværk 5. EPT 6. PLANT 7. Mobiliteter 8. Hjemmesiden

Læs mere

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013 - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

Referat af møde i censorformandskabet 19. marts 2013.

Referat af møde i censorformandskabet 19. marts 2013. Anders Rosdahl 20. marts 2013 Referat af møde i censorformandskabet 19. marts 2013. Deltagere: Cecilie Sveistrup, Hanne Gillett, Ida Husby, Jette Benn, Karen Søndergaard, Mariane Furbo, Anders Rosdahl.

Læs mere

REFERAT. Generalforsamling i Sportsrideklubben Aalborg. Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19.30 i cafeteriet på Finstrupgaard

REFERAT. Generalforsamling i Sportsrideklubben Aalborg. Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19.30 i cafeteriet på Finstrupgaard REFERAT Generalforsamling i Sportsrideklubben Aalborg Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19.30 i cafeteriet på Finstrupgaard Referat: 1) Valg af dirigent Janne Seemann blev valgt og kunne konstatere, at

Læs mere

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser.

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. I Danmark indfanges ca. 114 mio. danske slagtekyllinger årligt,

Læs mere

Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning

Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning En guide til landmanden Hvad er biprodukter? Biprodukter er rester fra fødevare- og nonfoodindustrien. Der er biprodukter fra produktionen af fødevarer,

Læs mere

Kan dansk svineproduktion være økologisk?

Kan dansk svineproduktion være økologisk? SAMFUND OG MILJØ 5. semester Aalborg universitet Kan dansk svineproduktion være økologisk? Linn K. Øverland Anders P. V. Sørensen Camilla Harkjær Hansen Marie Hoelgaard 2011 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION...

Læs mere

Tale ved Åben Land konferencen 2010 Maribo, den 10.-11. juni 2010.

Tale ved Åben Land konferencen 2010 Maribo, den 10.-11. juni 2010. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareerhverv Arealkontoret/MBA Den 8. juni 2010 Tale ved Åben Land konferencen 2010 Maribo, den 10.-11. juni 2010. Jeg skal starte med at beklage, at fødevareministeren

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 565 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 565 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 565 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2015 29-35-00161 / 30634 Den 2. juni 2015 FVM 405 GRUNDNOTAT

Læs mere

Det lille dyrehold - og miljøet

Det lille dyrehold - og miljøet Det lille dyrehold - og miljøet Miljøregler for indretning og drift af mindre dyrehold Udgivet december 2012 Hvilke dyr må jeg have? Bor du på landet, må du have et lille dyrehold uden at anmelde det til

Læs mere

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Kolofon Vejledning om import af oliven og produkter af oliven December 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey Kære landmand Denne undersøgelse henvender sig kun til landmænd med en omsætning under 2 mio. kr. Formålet med undersøgelsen er at afdække disse landbrugs behov for rådgivning. Vi beder dig besvare op

Læs mere

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt I henhold til Rådets og parlamentets forordning 1308/2013, Rådets forordning 1234/2007, Kommissionens

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Naima Simring Mødepunkt 1 Projekt Ungdomskirke Sag: Projekt Ungdomskirke (386) Projekt Ungdomskirke

Læs mere

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt?

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Fødevarer og den måde, vores mad producereres på, optager mange, og projekter, der beskæftiger sig med disse problemstillinger, udgør over en tredjedel af de initiativer,

Læs mere

Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.30-18.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød)

Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.30-18.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød) MG Maribo Gymnasium Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.3018.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød) Afbud: Henrik Andreasen, Tine Clausen, Theis Jensen 2b Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Hans

Læs mere

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET Tid: Tirsdag den 7. april 2015 kl. 12.30 16.00 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Resultaterne er helt eventyrlig læsning. Den rekordhøje mælkepris i starten af 2014, slår kraftigt igennem på resultaterne.

Resultaterne er helt eventyrlig læsning. Den rekordhøje mælkepris i starten af 2014, slår kraftigt igennem på resultaterne. KVÆGRÅDGIVNING Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 CVR 31 12 39 92 www.gefion.dk Kvægnøgle resultat pr. 30. juni 2014 Kvægnøgle resultater opgjort pr. 30. juni på alle deltagende besætninger på

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

Velkommen til staldseminar 2013. Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013

Velkommen til staldseminar 2013. Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 Velkommen til staldseminar 2013 Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 VSP s bud på udviklingen af den danske svineproduktion Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 04.06.2013 Docuwise / 1234567890 Indsæt

Læs mere

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Totale kvælstofbalancer på landsplan Arne Kyllingsbæk Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Økologerne tager fat om den varme kartoffel

Økologerne tager fat om den varme kartoffel Landbrug og klima : Økologerne tager fat om den varme kartoffel Udgivet af Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret i samarbejde med Landbrug & Fødevarer, Økologisk Landsforening, ICROFS, Kalø Økologiske

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01010 Den 17. februar 2012 FVM 014 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

REFERAT. Godkendelse af dagorden

REFERAT. Godkendelse af dagorden REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Lørdag d. 10. januar 2015, kl. 10.00-15.00 Sted: Hotel Medi, Ikast (Rådhusstræde 8, 7430 Ikast) Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen

Læs mere

Kontrolinstruks. Økologisk jordbrugsproduktion. Primærbedrifter - marts 2010. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

Kontrolinstruks. Økologisk jordbrugsproduktion. Primærbedrifter - marts 2010. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kontrolinstruks Økologisk jordbrugsproduktion Primærbedrifter - marts 2010 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Kontrolinstruks Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere