Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Hvidovre kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Hvidovre kommune"

Transkript

1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Hvidovre kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Lovgrundlag for stofmisbrugsbehandling 3. Formål og værdigrundlag 4. Målgrupper 5. Organisation og struktur 6. Stofbehandlingstilbud herunder visitation 7. Klageadgang 8. Monitorering Indledning I henhold til Lov om social service 101 påhviler det kommunerne at sørge for tilbud om behandling af stofmisbrugere. Ved bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2006 har Socialministeriet bestemt, at der skal fastsættes kvalitetsstandarder for behandlingen, og at kvalitetsstandarderne skal gøres alment tilgængelige. I Socialministeriets bekendtgørelse nævnes følgende målgrupper for information om tilbud til stofmisbrugere: Aktive misbrugere Misbrugere, som er eller tidligere har været i behandling Pårørende til misbrugere Behandlingsinstitutionernes samarbejdspartnere i og uden for kommunen Offentligheden i al almindelighed Dette dokument beskriver Hvidovre Kommunes standarder for social behandling af stofmisbrug. Standarderne er en samlet information om de tilbud og ydelser, kommunen tilbyder borgere, der ønsker behandling for stofmisbrug. Dokumentet er især tiltænkt at give oplysninger til stofbrugere og pårørende til stofbrugere samt samarbejdspartnere 1. Lovgrundlag for stofmisbrugsbehandling I Lov om Social Service 101 fastlægger kommunernes pligt til at tilbyde behandling af stofmisbrug til deres borgere, herunder behandling af unge under 18 år. Senest 14 dage efter første henvendelse til en behandlingsinstitution skal der iværksættes et tilbud. Som led i behandlingen udarbejdes en behandlingsplan i samarbejde med borgeren. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller et godkendt behandlingstilbud med et tilsvarende behandlingstilbud som det, der er visiteret til. Behandlingsgarantien kan fraviges, hvis borgeren vælger at blive behandlet et andet sted end det oprindelige tilbud. I helt særlige tilfælde bortfalder retten til frit institutionsvalg. Der tænkes specielt på psykisk syge personer, som ikke er i stand til at overskue konsekvenserne af deres valg.

2 Den lægelige behandling er bestemt af 142 i Sundhedsloven. Regler og standarder for den medicinske behandling - herunder substitutionsbehandling med metadon og buprenorphin - er indgående beskrevet i Sundhedsstyrelsens cirkulære om ordination af afhængighedsskabende lægemidler (CIR nr. 12, 13. januar 2003) Derudover har følgende lovbestemmelser betydning for stofmisbrugsbehandling: Servicelovens der omhandler kommunens forpligtigelser til at yde rådgivning til borgerne Servicelovens 16 der omhandler generelle bestemmelser om brugerinddragelse i tilrettelæggelsen og udnyttelsen af behandlingstilbuddene. Servicelovens 81 der generelt forpligter kommunen til at hjælpe voksne stofbrugere med en helhedsorienteret indsats med servicetilbud, der er afpasset den enkeltes behov. Servicelovens 107 der fastsætter, at kommunen skal sikre det nødvendige antal pladser til midlertidigt ophold i boformer til blandt andet stofbrugere, dvs. de tilbud, der i daglig tale kaldes døgnbehandling. Servicelovens der omhandler kommunens forpligtigelser til at tilbyde at udarbejde handleplaner (fx til sikring af en helhedsorienteret indsats). 2. Formål og værdigrundlag Formålet med Hvidovre Kommunes indsats på stofmisbrugsområdet er: at forebygge og behandle misbrugsrelaterede sygdomme at give tilbud som er afpasset til den enkelte borgers behov at give den enkelte en mulighed for at få kontrol over sit stofbrug og om muligt at ophøre med sit forbrug af illegale stoffer at standse den sociale og helbredsmæssige deroute, som er knyttet til stofbrug at øge den enkeltes livskvalitet Behandlingsarbejdet er baseret på en række værdier: Frivillighed - forstået som en forudsætning for motivation og dermed den enkelte borgers evne til at engagere sig i egne mål for behandlingen Tilgængelighed - forstået som tilstedeværelsen af synlige og rummelige tilbud, der fungerer uden unødig ventetid og som signalerer, at borgeren er velkommen Værdighed forstået som respekt for den enkelte borger Individets ret og selvbestemmelse forstået som en uvildig information og inddragelse af den enkelte i beslutningerne om indsatser og mål i behandlingen. Disse værdier udgør grundlaget for såvel målsætninger som behandlingsmål og metoder på stofmisbrugsområdet og svarer til de moralske og etiske normsæt, som gælder på andre områder i social- og sundhedssektoren. 3. Målgrupper Målgruppen for Hvidovre Kommunes indsats er alle borgere med brug eller misbrug af euforiserende stoffer samt familie og pårørende til stofbrugere. Der er en særlig opmærksomhed på unge under 18 år, gravide stofmisbrugere og på børn i familier med stofmisbrugende forældre.

3 4. Organisation og struktur Opgaven er fordelt i henholdsvis Børne- og Ungeforvaltningen for børn og unge under 18 år og Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen for voksne over 18 år, der tager imod henvendelser vedrørende stofmisbrug. Børne- og Ungeforvaltningen behandler henvendelser vedrørende stofmisbrug for børn og unge under 18 år. For voksne over 18 år der ønsker tilbud om stofbehandling gælder det, at borgeren får tilknyttet en socialfaglig sagsbehandler i henholdsvis Pensions- og handicapafdelingen og Særlig Social Bistand. Det er misbrugskonsulenten og de ansvarlige social sagsbehandlere fra henholdsvis Særlig Social Bistand og Pensions- og handicapafdelingen, der tager imod henvendelser vedrørende stofmisbrug for borgere over 18 år. Det er misbrugskonsulenten, der har visitationskompetencen på ambulant stofmisbrugsbehandlingsområdet og sørger for iværksættelse og opfølgning af ambulant stofbehandling. Det er de ansvarlige socialfaglige sagsbehandlere i samarbejde med misbrugskonsulenten, der sørger for koordination af den øvrige sociale indsats samt udarbejdelse af sociale handleplaner Ansøgninger om dag- og døgnbehandling behandles af visitationsudvalget i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Misbrugskonsulenten har ansvar for opfølgning af dag- og døgnstofbehandlingsforløbene og sørger i samarbejde med de ansvarlige socialfaglige sagsbehandlere for koordinationen af den øvrige sociale indsats. Misbrugskonsulenten yder råd og vejledning efter behov til socialfaglige sagsbehandlere i Børneog Ungeforvaltningen. 5. Stofbehandlingstilbud og visitation Stofbehandling kan ydes i form af ambulant-, dag- samt døgnstofbehandling. Stofbehandling iværksat af Hvidovre kommune kan ikke gennemføres anonymt. Borgere kan dog rette henvendelse anonymt til misbrugskonsulenten med henblik på råd og vejledning vedrørende stofmisbrugsproblematikker. Misbrugskonsulenten yder ligeledes råd og vejledning vedrørende stofbehandlingstilbud, der ydes anonymt og uden at Hvidovre kommune involveres. Hvidovre kommune benytter primært følgende stofbehandlingstilbud: KABS (tidligere Københavns Amts Behandlingscenter for Stofmisbrugere) Stofrådgivningen KKUC (Kirkens Korshærsudviklings- og behandlingscenter) Crimestop KABS (Tidligere Københavns Amts Behandlinscenter for Stofmisbrugere) KABS yder ambulant stofbehandling i form af lægelig og socialbehandling. Ydelser i den sociale behandlingsindsats omfatter:

4 Rådgivning Ambulant social behandling i form af tilsynsforløb, grundforløb og særlig indsats Familiebehandling Misbrugspsykiatrisk behandling af børn og unge under 25 år Misbrugspsykiatrisk behandling af voksne over 25 år Behandling i det udkørende team Ydelser i den lægelige behandling omfatter: Lægelig behandling med substitutionsbehandling Lægelig behandling uden substitutionsbehandling Lægelig behandling med heroin KABS kerneydelser Kerneydelserne på afdelingerne omfatter tværfaglig udredning af misbrug, social situation herunder børne og familieproblemer) somatisk og psykiatrisk komorbiditet. Behandlingen af misbruget og misbrugsrelaterede sygdomme omfatter: Abstinensbehandling Substitutionsbehandling af opiatafhængige, inklusive heroinbehandling på Hvidovre afdelingen Forebyggelse (prævention, hepatitisprofylakse ) Psykiatrisk behandling (I samarbejde med sundhedsvæsenet) Somatiske sygdomme (I begrænset omfang med sundhedsvæsenet) Psykosocialbehandling med henblik på stabilisering, reduktion eller ophør af misbrug Individuelle eller gruppebaserede tilbud baseret på psykoeduktion, motiverende samtaler og kognitive metoder fx TBF ( tilbagefalds forebyggelse) Særlig indsats Ekstra ydelser I form af psykologsamtaler og socialrådgivning KABS enheder er organiseret efter borgernes karakteristika og dermed indholdet i stofbehandlingen: Opiatafhængige (Gentofte og Hvidovre afdeling) Hash- og stimulantmisbrugere (KABS City) Psykisk syge misbrugere (KASA og KABS Stjernevang) Behandling af opiatafhængige Opiatafhængige behandles I Hvidovre afdeling og Gentofte afdeling. I Hvidovre afdeling er etableret en klinik for lægelig behandling med heroin, og Gentofte afdeling varetager behandling i hjemmet for opiatafhængige, som på grund af dårligt helbred eller handicap ikke kan behandles I afdelingen. KABS Hvidovre er beliggende på Hvidovrevej 80 D, 1.sal, 2610 Rødovre. KABS Gentofte er beliggende på Callisensvej 34, 2900 Hellerup Behandling af hash og stimulentmisbrugere Behandlingen af personer, som misbruger hash eller centralstimulerende stoffer, varetages af KABS City- afdeling beliggende på Teglgårdsstræde 13 A; Baghuset, 1358 København K.

5 Behandling af psykisk syge stofmisbrugere Omhandler behandling af personer med dobbelte diagnoser, hyppigst skizofreni eller svære personlighedsforstyrrelser I kombination med misbrug af opioder og andre rusmidler. KASA varetager behandlingen af voksne psykisk syge stofmisbrugere, primært opiatafhængige. Behandlingen indeholder psykiatrisk udredning, diagnostisk og behandling, der inkluderer dobbeltsporet behandling med antipsykotika og substitutionsmedicin. KASA yder desuden miljøterapi og kognitiv adfærdstræning og er I tæt samarbejde med behandlingspsykiatri, Hvidovre kommune, professionsaktører og pårørende. Tilbuddet omfatter et bredt spektrum af omsorgsbetonede services, som understøtter den egentlige misbrugsbehandling. Stjernevang varetager behandlingen af psykisk syge unge stofmisbrugere, primært hash og stimulent misbrugere. Det psykiatriske diagnosespektrum omfatter bl.a. ADHD, personlighedsforstyrrelser/ borderline, adfærds og emotionelle forstyrrelser, psykoser incl. skizofreni, depressioner. Behandlingen indeholder psykiatrisk udredning, diagnostik og behandling. Tilbuddet har en socialpsykiatrisk orienteret tilgang med henblik at konsolidere den unges netværk, bosætning, uddannelse og arbejde. Der forudsættes tæt samarbejde med behandlingspsykiatri, Hvidovre kommune, uddannelsesinstitutioner, pårørende. Behandlingen foregår individuelt og i grupper bl.a. gennem miljøterapeutiske programmer med kreative og kropslige aktiviteter. Begge afdelinger er lokaliseret I Region Hovedstadens bygninger ved Psykiatrisk center Glostrup. Visitation til stofbehandling i KABS Hvidovre borgere kan henvende sig direkte til KABS. Det gælder for alle borgere i Hvidovre kommune uansat forsørgelsesgrundlag. Ved henvendelse direkte til KABS, skal KABS efter aftale med borgeren indhente et tilsagn fra Hvidovre kommune om at kunne udrede behandlingsbehovet. Tilsagnet indhentes ved henvendelse til misbrugskonsulenten i Pensions- og psykiatriafdelingen. Forløbet kan som regel etableres fra dag til dag. KABS foretager en primær udredning i løbet af den første uge, således at Hvidovre kommune kan myndighedsbehandle en indstilling om stofbehandling inden 14 dage. For nye indskrevne borgere eller borgere, der ikke har været indskrevet i KABS mere end 24 måneder, vil den primære udredning af 14 dages varighed blive fulgt op med en supplerende udredning af yderligere 14 dage. Det sker for at uddybe kendskabet til borgerens motivation, ressourcer og øvrige hjælpebehov og skal sikre et bedre valg af behandlingsmål og metoder. Der skal ske en kobling til den sociale handleplan med henblik på at sikre en helhedsorienteret behandling og en relevant koordination med Hvidovre kommunes egne indsatser. Som resultat af den supplerende udredning vil sagen blive lagt op til fornyet myndighedsafgørelse. Yderligere oplysninger om KABS kan hentes på Stofrådgivningen Stofrådgivningen tilbyder ambulant stofbehandlingsforløb til unge op til 25 år, der har et skadeligt forbrug af illegale rusmidler. Stofrådgivningen arbejder både direkte med den enkelte unges forbrug af rusmidler og med de problemer, der ligger til grund for denne adfærd.

6 Stofrådgivningens behandlere tæller psykiatere, psykologer, terapeuter, socialrådgivere og pædagogisk personale. Alle forløb tager udgangspunkt i den enkelte unges behov, ressourcer og barrierer og sammensættes af forskellige tilbud. Det konkrete indhold aftales mellem den unge, Hvidovre kommune og Stofrådgivningen. Samtaler foregår i Stofrådgivningens lokaler på Nørre Voldgade 11, 1358 København K, mens den udgående misbrugsbrugsbehandling aftales individuelt med den unge. Tværfagligt samarbejde er en vigtig del af behandlingen, da det gør det muligt at håndtere den kompleksitet en misbrugsproblematik ofte rummer, samtidig med at det muliggør en helhedsorienteret behandling. Stofrådgivningen yder følgende former for stofmisbrugsbehandling: Individuel samtaleterapi med psykolog eller psykoterapeut og mulighed for psykologisk udredning/test. Individuel samtaleterapi med psykiater og mulighed for psykiatrisk udredning, test og eventuel medicinering. Udgående socialpædagogisk misbrugsbehandling. Behandlingen foregår i den unges eget miljø. Indholdet er en kombination af samtale og aktiviteter fx opstart af motion eller anden fritidsaktivitet. Strukturerede samtaler, hvor der arbejdes fremadrettet med reduktion eller ophør af misbrug samt opnåelse af den unges øvrige mål. Deltagelse i gruppeforløb. Alle forældre til indskrevne unge tilbydes deltagelse i en forældregruppe. For nogle unge er det relevant at gå direkte i gang med behandlingsarbejdet, mens det for fx unge, der fremtræder depressive eller angste, er relevant at lave en udredning før den egentlige behandling igangsættes. Udredning består af en beskrivelse af den unges misbrugshistorie og en social anamnese, der er udarbejdet af en socialrådgiver i kombination med test og udredning hos psykolog eller psykiater. Stofrådgivningens målsætning er at tilbyde en visitationssamtale inden for én uge. Yderligere oplysninger om Stofrådgivningen kan hentes på Visitation til stofbehandling i Stofrådgivningen Borgerne kan ikke direkte rette henvendelse til Stofrådgivningen. Det er misbrugskonsulenten i Hvidovre kommune, der kan visitere til ambulant stofbehandling i Stofrådgivningen. KKUC Kirkens Korshærs Udviklings- og Behandlingscenter KKUC tilbyder ambulant-, dag- og døgnstofbehandling for borgere over 18 år. Behandlingsplan og mål udarbejdes i samarbejde mellem Hvidovre kommune, borgeren i behandling og KKUC. Den terapeutiske proces kan beskrives ud fra kontaktcirklens tre fraser: mobiliseringsfasen, arbejdsfasen og afslutningsfasen.

7 I mobiliseringsfasen klargøres terapiens rammer. Relationen mellem klient og terapeut opbygges, belastningsfaktorer bestemmes og arbejdspunkter defineres. Der laves familiediagram, motivationsarbejde, stofedukation og den selvdestruktive adfærd positiv reformuleres. I mobiliseringsfasen skal klienten kunne fortælle sin historie på et intellektuelt plan og identificere egne overlevelsesmekanismer - og herunder den selvdestruktive adfærd. I arbejdsfasen bearbejdes klientens tidlige traumer på et følelsesmæssigt niveau. Der arbejdes med klientens relationer til familie og netværk. Klienten skal skabe en kvalitativ forandring af relationerne. Klienten skal i arbejdsfasen gennemgå en personlig udvikling, komme i kontakt med og rumme modsatrettede følelser og herigennem nå frem til en forståelse af egne konstruktive og destruktive handlingsstrategier. I afslutningsfasen skal klienten tage ansvar for valg af handlingsstrategier, og konstruktive handlingsstrategier skal være integreret hos klienten. I afslutningsfasen er der ydermere fokus på evaluering af forløbet. Der lægges vægt på, at der bliver sagt ordentligt farvel i god tid, og der arbejdes med klientens fremtidsperspektiv. Yderligere oplysninger om KKUC kan hentes på KKUC er beliggende i Bremerholm 18, 1069 København K. Visitation til stofbehandling i KKUC Borgerne kan ikke direkte rette henvendelse til KKUC. Det er misbrugskonsulenten i Hvidovre kommune, der kan visitere til ambulant stofbehandling i KKUC. Crimestop Crimestop tilbyder ambulant stofbehandling til borgere fra 18 år, som har problemer med afhængighedsskabende stoffer (alkohol, hash, kokain, heroin, ecstasy, benzodiazepiner og lignende), eller som har problemer med kriminalitet og har svært ved at slippe den kriminelle livsstil. Målet for behandlingen er fastholdelse af stoffrihed. Programmet består bl.a. af motion, sociale aktiviteter, NADA, socialrådgivning individuel- og gruppe baseret behandling. Crimestop er beliggende i Taastrup Hovedgade 121, 2 sal., 2630 Taastrup Yderligere oplysninger om Crimestrop kan hentes på Visitation til stofbehandling i Crimestop Borgerne kan ikke direkte rette henvendelse til Crimestop. Det er misbrugskonsulenten i Hvidovre kommune, der kan visitere til ambulant stofbehandling i Crimestop Døgnbehandling Døgnbehandling finder fortrinsvist sted på private behandlingstilbud. Tilbud om døgnbehandling er rettet mod borgere, der ikke kan profitere af ambulant- og dagbehandling. KABS og Stofrådgivningen tilbyder ikke døgnbehandling, men kan indstille til kommunerne, at en borger kommer i døgnbehandling. Det er kommunerne, der træffer afgørelse herom.

8 Supplerende oplysninger findes på hjemmesiden samt eventuelt på 6. Klageadgang En borger kan klage over den behandling, som han eller hun modtager og kan ligeledes klage over afslag på behandling. Det er kun den person, som en afgørelse vedrører, der kan klage. Klagefrister Klager over afgørelser skal altid indgives senest 4 uger efter, at afgørelsen blev modtaget. En klage kan fremsættes såvel skriftligt som mundtligt til den instans, der har truffet afgørelsen, dvs. Hvidovre kommune. Klager over behandling skal senest indgives 5 år efter behandlingen har fundet sted. Derudover kan der højst gå 2 år efter at en borger er blevet opmærksom på en evt. fejlbehandling, uanset at det er inden for den 5-årige ramme. Som led i sagsbehandlingen af en klage skal der indhentes udsagn fra det tilbud/den part, klagen omhandler. Herved må en klager i udgangspunktet være indstillet på, at den der klages over, bliver gjort bekendt med klagens indhold. Når en borger får medhold i sin klage tilpasses behandlingen naturligvis i det nødvendige omfang hertil. Ifølge Retssikkerhedsloven (jf. 8 og 66) skal Hvidovre Kommune inden 4 uger efter modtagelsen af klagen have genvurderet klagen. Afvises klagen, videresender kommunen den til klageinstansen, Statsforvaltningen Hovedstaden med begrundelse for afgørelsen og bilag. Klage over ikke at få tilbud om behandling inden for højst 14 dage I tilfælde af at et tilbud ikke er blevet iværksat senest 14 dage efter henvendelse, har borgeren mulighed for at klage. I tilfælde af at klagen bliver afvist, sendes den til behandling i Statsforvaltningen, Hovedstaden. Klage over visitationsafgørelse Ved uenighed i visitationsafgørelser og/eller den måde en sag er behandlet på, skal klagen indgives til genvurdering i Hvidovre Kommunes visitationsudvalg indenfor 4 uger efter afgørelsen blev truffet. Fastholder visitationsudvalget afgørelsen, fremsendes klagen til Statsforvaltningen, Hovedstaden vedlagt relevante sagsakter til belysning af sagen. Kopi af brevet sendes samtidig til klageren. Klage over sagsbehandling Føler en borger at vedkommende bliver mødt og behandlet på en ringeagtende måde, med urimelige regler eller ikke at få den nødvendige information om regler og tilbud, kan borgeren klage til borgmesteren eller Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune. Ønsker en borger at klage over både en afgørelse og dårlig sagsbehandling, sendes klagen til Statsforvaltningen Hovedstaden som tager stilling til begge dele. Klage over serviceniveauet Ønsker en borger at klage over det generelle serviceniveau, dvs. de ydelser og tilbud, kommunen stiller til rådighed på stofmisbrugsområdet, sendes klagen til Socialudvalget i Hvidovre Kommune. Klage over den lægelige behandling Ved klager over sundhedsfaglige afgørelser, herunder dosisstørrelse, medicinsk behandling og udlevering af medicin skal klagen sendes til KABS. Her genvurderes klagen ved Socialmedicinsk

9 Klinik. Fastholder afdelingslederen eller overlægen afgørelsen, skal klagen indgives til Patientklagenævnet som efterfølgende vil behandle klagen. Embedslægeinstitutionen bistår Patientklagenævnet i behandlingen af klager over den lægelige behandling. En klage over sundhedsfaglige afgørelser kan også afleveres direkte til Patientklagenævnet eller Embedslægen. 7. Monitorering af indsats (Bek, 2stk.1nr.13) Dokumentation af behandlingsindsatsen og dennes resultater er en forudsætning for forsat kvalitetsudvikling af behandlingen og en hensigtsmæssig ressourcefordeling. For at sikre grundlaget for dokumentation og kvalitetssikring er der etableret et elektronisk klientregistreringsog journaliseringssystem hos KABS. Systemet indeholder data vedr. den enkelte borger og dennes behandling, og gennem forskellige udtræk monitoreres behandlingsindsatsen løbende. KABS og Stofrådgivningen indberetter desuden til Sundhedsstyrelsens register over stofmisbrugere i behandling (SIB), til Danmarks Statistik (ressourceopgørelser), til Styrelsen for Social Service (VBGS), registre vedrørende kvalitetssikring af den lægelige stofmisbrugsbehandling og den nationale handlingsplan til forebyggelse af hepatitis C- i kort form kaldet kvalhep og andre instanser. Alle registreringer af behandlingsindsatsen og borgerne og dokumentationen heraf er omfattet af bestemmelserne i Persondataloven.

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 21.11.2012 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden Nedenstående indeholder en samlet information til borgerne om de ydelser, der tilbydes, hvis de ønsker behandling

Læs mere

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 J. nr. 29.09.00P22 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Organisering

Læs mere

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune.

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. 101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har siden den 1.1.2007 haft myndighedsopgaven på misbrugsområdet. Nedenstående kvalitetsstandarder er udarbejdet

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Behandling af alkohol- og stofmisbrug

Behandling af alkohol- og stofmisbrug Konkurrenceudsættelse af Behandling af alkohol- og stofmisbrug Potentialeafklaring - Tårnby Kommune Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014

Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014 Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014 Side1/10 Parterne Parterne i aftalen omfatter følgende: Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre, Glostrup, Rødovre, Høje Tåstrup, Albertslund,

Læs mere

Servicedeklaration for: Dagcenter for Misbrug Jagtvej 35 6705 Esbjerg Ø. Kontaktinformation: Telefonnummer: 7616 5060

Servicedeklaration for: Dagcenter for Misbrug Jagtvej 35 6705 Esbjerg Ø. Kontaktinformation: Telefonnummer: 7616 5060 Center for Misbrug Servicedeklaration for: Dagcenter for Misbrug Jagtvej 35 6705 Esbjerg Ø Kontaktinformation: Telefonnummer: 7616 5060 E-mailadresse: dfm@esbjergkommune.dk Definition af servicedeklaration:

Læs mere

Lægelig behandling af stofmisbrugere i kommunerne

Lægelig behandling af stofmisbrugere i kommunerne Lægelig behandling af stofmisbrugere i kommunerne Lise Skov-Ettrup Anders Blædel Gottlieb Hansen Janne Schurmann Tolstrup Ulrik Becker Udarbejdet for KABS VIDEN 2013 Lægelig behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2014 Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 09-04-2014 Tilsyn med behandlingstilbud for alkoholmisbrug; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der

Læs mere