Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar Jf. årsregnskabslovens 99a

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar Jf. årsregnskabslovens 99a"

Transkript

1 Lvpligtig redegørelse m samfundsansvar Jf. årsregnskabslvens 99a Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i JP/Plitikens Hus Årsrapprt 2010 gældende fr regnskabsperiden 1. januar 2010 til 31. december Baggrund Da JP/Plitikens Hus er et resultat af en fusin mellem stærke, individuelle medievaremærker, har det været en grundlæggende frudsætning fr vrt arbejde at bevare g frsvare den frskellighed. Dette udmønter sig blandt andet i en decentral rganisatinsstruktur, færrest mulige plitikker på tværs af frretningsenhederne g størst mulig respekt fr de enkelte frretningers redaktinelle g kmmercielle ståsted. Denne grundhldning afspejles gså i vr tilgang til kncernens arbejde med ansvarlighed. Når vi ikke har udarbejdet en fælles plitik på tværs af alle vre mange frretningsaktiviteter, er det således ikke udtryk fr, at ansvarlighedsarbejdet har manglende relevans eller betydning tværtimd. Det er alene et udtryk fr, at en hierarkisk tilgang til arbejdet er mindre velegnet i en virksmhed sm vr selve ansvarlighedsarbejdet bliver imidlertid ikke mindre væsentligt. Internatinale principper fr samfundsansvar Mange virksmheders frretningsdrevne samfundsansvar tager udgangspunkt i FN s Glbal Cmpact verdens største netværk fr virksmheder med fkus på samfundsansvar. Kernen i Glbal Cmpact er ti principper baseret på FN g ILOs internatinale knventiner fr menneske- g arbejdstagerrettigheder, Ri-deklaratinen vedrørende miljøbeskyttelse g udvikling samt FN s knventin m antikrruptin. Ved at tilslutte sig Glbal Cmpact frpligter virksmheden sig til kntinuerligt at arbejde fr pfyldelsen af de ti principper, sm er: Menneskerettigheder Virksmheder bør støtte g respektere beskyttelsen af internatinalt erklærede menneskerettigheder, g Sikre sig, at de ikke medvirker til krænkelser af menneskerettigheder. Arbejdstagerrettigheder virksmheder bør prethlde rganisatinsfrihed g effektivt anerkende retten til kllektiv frhandling, støtte udryddelse af alle frmer fr tvangsarbejde, støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde, g eliminere diskriminatin i arbejds- g ansættelsesfrhld. side 1

2 Miljø virksmheder bør støtte en frsigtighedstilgang til miljømæssige udfrdringer, tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed, g tilskynde til udvikling g spredning af miljøvenlig teknlgi. Antikrruptin Virksmheder bør mdarbejde alle frmer fr krruptin, herunder afpresning g bestikkelse. Principperne m menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø g antikrruptin er allerede en del af gældende dansk ret, g danske virksmheder er derfr juridisk frpligtede til at verhlde Glbal Cmpacts ti principper i frhld til deres virksmhed i Danmark uagtet, m de har tiltrådt principperne eller ej. Dette gælder naturligvis gså JP/Plitikens Hus. JP/Plitikens Hus har ikke tilsluttet sig principperne frmelt. Vrt bidrag er at se virksmheder, myndigheder g magthavere efter i sømmene fr at sikre, at de fasthldes på venstående. I samfundet med mtanke De t fnde, der ejer JP/Plitikens Hus A/S, har det sm en væsentlig del af deres frmål at sikre udgivelsen af de uafhængige dagblade Mrgenavisen Jyllands-Psten, Plitiken g Ekstra Bladet, sm i lighed med andre medier spiller en væsentlig rlle i den demkratiske prces. Samfundsansvaret er derfr en naturlig g integreret del af virksmhedens aktiviteter g frretningsstrategi. Dagbladenes pgave er først g fremmest på print, net g mbile medier at rapprtere m frhld i Danmark g i verdenen mkring s g skabe grundlag fr den demkratiske debat. Da dagbladenes udgangspunkt er at frvente åbenhed af plitiske g andre magthavere, må de gså selv vise åbenhed. Omverdenen kan derfr på dagbladenes hjemmesider læse m det enkelte dagblads etiske regler, bl.a. m håndtering af kilder g sikring af uafhængighed. Hertil kmmer på en række mråder et meget direkte engagement i samfundet. Jyllands- Psten, Plitiken g Ekstra Bladet arrangerer debatmøder m aktuelle emner g fascinatinsstf, f.eks. ny frskning, bl.a. i samarbejde med universiteterne. Dagbladene udgiver løbende undervisningsmaterialer i samarbejde med Danmarks Pædaggiske Universitet g Undervisningsavisen i samarbejde med et eksternt frlag. Der er Mediarier i Århus g København, hvr skleelever fr en dag kan prøve kræfter med de dilemmaer g udfrdringer, sm er en del af jurnalistens hverdag. Der er desuden prettet hjemmesider med særlig fkus på viden, fretaget ekspeditiner (f.eks. Galathea-ekspeditinen) fr at øge fkus på de naturvidenskabelige fag, g der er skabt interaktive undervisningsuniverser. Hertil kmmer, at JP/Plitikens Hus støtter ytringsfrihedsprjekter uden fr landets grænser. side 2

3 Dagbladene er mediepartnere i en række kulturelle g sprtslige arrangementer; Cpenhagen Marathn, Sjælland Rundt på cykel, Tøserunden, Ekstra Bladets sklefdbld, Wrld Press Pht-udstilling, CPH:PIX, CHP:DOX samt generelle tiltag ver fr idrætslivet. Hertil kmmer uddelinger af en række priser sm f.eks. Årets Fund, Pundiks Frihedspris g Jyllands-Pstens Ytringsfrihedspris. JP/Plitikens Hus driver et strt antal husstandsmdelte lkalaviser i både Danmark g Sverige. Aviserne rummer praktiske plysninger til brgerne m netp deres lkalmråde g er således en vigtig frudsætning fr, at brgerne kan tage aktivt del i nærdemkratiet. Også lkalaviserne er i nærkntakt med brgerne i deres mråde gennem arrangementer, spnsrstøtte mv. JP/Plitikens Frlag udgiver bøger med jurnalistisk g debatskabende indhld. Frlagets bøger er dermed med til i dybden at belyse samfundsaktuelle prblemstillinger. Fndsejerskabet har gså et almennyttigt sigte: Plitiken-Fnden g Jyllands-Pstens Fnd støtter øknmisk en række sciale, kulturelle, medie- g uddannelsesmæssige frmål især på mråder, hvr det ffentlige efterlader et udækket behv. Arbejdsplads med mtanke JP/Plitikens Hus både støtter g respekterer beskyttelsen af internatinalt erklærede menneskerettigheder. Mediebranchen er tæt reguleret af verenskmster g husaftaler, sm hviler på frudsætningerne i menneskerettighederne g i arbejdstagerrettigheder i øvrigt, g sm i sagens natur frhandles kllektivt. Respekten fr rganisatinsfrihed g retten til kllektiv frhandling er derfr fuldt ud respekteret g anerkendt i vr virksmhed. Vi har siden 2006, da det blev indført sm et lvkrav, haft en nedfældet sikkerheds- g sundhedsplitik. Den danner grundlag g udstikker de verrdnede retningslinjer fr, hvrledes arbejdsmiljøarbejdet skal fregå i kncernen. På den måde skabes klarhed ver de hldninger g visiner, der skal styre vre handlinger. Med løbende mellemrum tages arbejdsmiljøplitikken p til revisin i vre sikkerhedsudvalg, så virksmhedens sikkerheds- g sundhedsplitik hlder sig relevant. Alle arbejdspladser g arbejdsfunktiner er mfattet af arbejdsmiljø- g sundhedsplitikken gså leverandører g eksterne håndværkere, hvis arbejde har indflydelse på arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljøplitikken freskriver, at vi udvikler g frbedrer arbejdsmiljøet, så det er i verensstemmelse med den tekniske g sciale udvikling i samfundet, at vi pririterer sikkerhed, sundhed g trivsel højt, at arbejdsmiljøet indgår sm en integreret del af virksmhedernes øvrige frretningsgange, at vi arbejder systematisk g effektivt med frbedringer på baggrund af et samlet verblik ver eksisterende arbejdsmiljøpåvirkninger g -frhld, at vi viser behørig respekt fr den enkelte medarbejders behv, g at vi sikrer, at arbejdsmiljøarbejdet fregår i samarbejde mellem ledelse g medarbejdere samt andre relevante udvalg g afdelinger, herunder samarbejdsudvalget g vr afdeling fr løn g persnale. side 3

4 Endelig frpligter vr arbejdsmiljø- g sundhedsplitik s til stadighed til at frøge arbejdsmiljøviden g -erfaring i arbejdsmiljøgrupperne/arbejdsmiljøudvalget samt at arbejde med tekniske løsninger, udbredelse af sund g sikker adfærd g større arbejdsmiljøfrståelse. Vi arbejder systematisk med at frebygge arbejdsulykker blandt andet med afsæt i arbejdspladsvurderinger g udfærdiger årlige ulykkesstatistikker. Vi tilpasser arbejdspladserne til de enkelte medarbejderes behv g tilbyder caching m stress, flekstidsrdninger g gratis persnlig rådgivning mfattende psyklger, speciallæger i psykiatri, scialrådgivere, speciallæger i almen medicin g misbrugsknsulenter gennem vr Falck Healthcare rdning. Denne service har åbent døgnet rundt med tilbud m at afhlde første persnlige samtale inden fr 24 timer efter henvendelsen. Vi tilbyder via pensinsrdningen alle vre medarbejdere adgang til råd m g vejledning til at håndtere fysiske, psykiske g sciale prblemer stre sm små. Ordningen er et supplement til den eksisterende Falck Healthcare rdning. Alle ansatte tilbydes helbredssikring med udvidet dækningsmråde md en symblsk egenbetaling, således at børn g frebyggende lægeundersøgelse gså er mfattet. Med udgangspunkt i lven m røgfri miljøer har JP/Plitikens Hus vedtaget en rygeplitik i maj 2007, således at medarbejdere i JP/Plitikens Hus beskyttes md passiv rygning. Rygeplitikken indebærer, at der ikke må ryges indendørs, hvilket gså mfatter kantiner, trapper, tiletter, elevatrer, gangarealer, mødelkaler g fredragssale. Overtrædelse af rygefrbuddet kan medføre advarsler g i sidste instans psigelse efter de regler, der gælder fr den pågældende medarbejders ansættelsesfrhld i øvrigt. Rygeplitikken er gjrt tilgængelig fr alle medarbejdere på kncernens intranet. Vi tilbyder sunde kantinefrhld med vægten lagt på øklgiske råvarer i vidt mfang, maksimalt fedtindhld i kød på 10 pct. i gennemsnit, g vre kantiner på Rådhuspladsen g i Viby pririterer at lave mad med str smag g et minimum af fedt g sukker. Vi tilbyder endvidere vre medarbejdere et årligt sundhedstjek, afspændingsmassage, influenzavaccinatin, rygestpkurser, misbrugsbehandling, førstehjælps- g repetitinskurser en gang m året, kurser fr den 3. alder med rientering m bl.a. kst g mtin g fælles mtin i frm af løb, tennis, badmintn, fdbld samt medlemskab på favrable vilkår i fitnesscentre med videre. Vi har gennem flere år haft pmærksmhed md at få flere kvinder i ledelsen. Allerede i 2005 udmøntede dette fkus sig i nedsættelsen af en egentlig arbejdsgruppe, hvis drøftelser har resulteret i en række knkrete målsætninger fr hver enkelt frretningsenhed på mrådet. Der følges løbende p på, m disse målsætninger pfyldes, g arbejdet med at højne antallet af kvinder i alle vre ledelsesrganer frtsættes med ufrtrøden styrke. Vi har allkeret flere stillinger i kncernen, sm løbende besættes af persner, der ønsker at kmme i jbtræning, ligesm vi har allkeret stillinger til handicappede medarbejdere g medarbejdere i fleksjb. side 4

5 Udgivelse med mtanke Vr primære indtægtskilde er den trykte avis. Traditinelt er avistryk en miljøbelastende prduktinsfrm, g bevidstheden herm har skærpet vrt miljømæssige fkus. Vi arbejder således målrettet md at højne virksmhedens miljøprfil på alle niveauer. I JP/Plitikens Hus vil vi gerne bidrage til et bedre klima fruden at skrive m det. Vi køber papir ind i fællesskab med branchen, sm har sikret en grøn prduktin af papiret genplantning af træer sikres, vi anvender nu udelukkende miljøcertificeret papir i avisprduktinen, g vi bidrager aktivt i branchefællesskaber til at udvikle mindre miljøbelastende trykmetder, trykfarver g rensevæsker, g ikke-slgte aviser genanvendes. Internt i virksmheden udskifter vi vgnparken med dieselbiler, virtualiserer g reducerer serverparken med superservere, der bruger langt mindre strøm, bruger sparepærer g afhlder vide- g telefnmøder fr at reducere virksmhedens samlede miljøbelastning. Vi deltager i Earth Hur kampagner g har udstyret alle medarbejdere med en række huskeråd m, hvrdan de kan nedbringe deres persnlige energifrbrug på arbejdspladsen, ligesm vi har iværksat interne el-sparekampagner fr at mtivere medarbejderne til at skænke miljøet en ekstra tanke. Vi har gså nedsat et miljøudvalg blandt medarbejderne, sm løbende pdaterer katalget ver mråder, hvr vi kan mindske kncernens unødige energifrbrug. Dette har blandt meget andet resulteret i, at vi ikke længere indkøber vand på plastikflaske mødevand serveres i karafler med hanevand. I frtsættelse af Elsparefndens Knæk kurven -kampagne, hvr vi havde sm målsætning at reducere vrt el-frbrug med fem pct. ver fem år, frtsættes arbejdet med at reducere energifrbruget, idet vi mere end pfyldte de prindelige målsætninger. Implementering af et print n demand -system er strt set gennemført, g de frretningsenheder, der har haft systemet i drift, knstaterer en betydelig reduktin af papirfrbruget. I relatin til vre kantineindkøb køber vi så vidt muligt øklgisk kød g primært fisk fra bæredygtigt fiskeri. Kaffe g te er fr længst udskiftet med Fair Trade prdukter, g kantinerne arbejder målrettet på at undgå madspild. PVC-hldig emballage undgås g erstattes med alternativer, g vi stiller skrappe krav til el-frbruget. Overskud med mtanke JP/Plitikens Hus er en fndsejet virksmhed. Det skal naturligvis sikre udgivelsen af vre dagblade, men det har i højeste grad gså et samfundsmæssigt sigte: Hvert år uddeler Plitiken-Fnden g Jyllands-Pstens Fnd større beløb til sciale, kulturelle, presse- g uddannelsesmæssige frmål eller til andre samfundspgaver særligt på de mråder, hvr det ffentlige ikke har mulighed fr at yde støtte i tilstrækkeligt mfang. side 5

6 Plitiken-Fnden har f.eks. støttet Buster, Københavns internatinale filmfestival fr børn g unge, Himmelekspressen, Cpenhagen Summer Festival, Det Kgl. Bibliteks særudstilling m prtrætter i dansk bladtegning, AROS g Grønnegårdsteatret. Fnden har gså støttet uddannelsesmæssige frmål i bred frstand særligt i relatin til kunst, litteratur g presse, herunder et frskningsprjekt m trværdighed g etik i dansk jurnalistisk. Jyllands-Pstens Fnd har i år ydet støtte til bl.a. hjælp til fysisk g psykisk tilskadekmne sldater under udsendelse i internatinale peratiner, en lejr fr børn g unge med frskellige psykiske lidelser, Rigshspitalets semi-intensive børneafdeling, en smmerlejr i Himmerland fr 20 børnehjemsbørn, Frelsens Hærs arbejde fr udsatte mennesker i hele landet, Dansk-Russisk Humanitærhjælps feriephld til danske eller russiske børn g meget mere. Herudver er kncernens dagblade på helt afgørende vis med til at sikre g støtte et rigt idrætsg kulturliv, undervisning med videre. Samfundsansvarsinitiativer på Ekstra Bladet Ekstra Bladet støtter på frskellig vis idrætslivet i Danmark. Blandt andet står Ekstra Bladet bag Sklefdbld verdens største sklefdbldturnering. Prjektet udtrykker Ekstra Bladets engagement i at drive fdblden gså i sklerne. En af knsekvenserne har blandt andet været, at antallet af pigespillere er steget betydeligt, efter pigefdbld blev en del af turneringen. I samarbejde med Parken, DIF g Team Danmark støtter Ekstra Bladet Hall f Fame det tætteste vi kmmer på et idrætsmuseum i Danmark. Endvidere støtter Ekstra Bladet mtinsløb i København i samarbejde med Sparta. Ekstra Bladet lancerede Særavisen i fråret 2006 et undervisningsmateriale rettet md flkesklerne. Materialet indehlder skriveøvelser, temaer m.v. g bidrager til elevernes frståelse af, hvrledes en avis bliver til. Interessen er str hvert år sælger Ekstra Bladet klassesæt. I år har temaerne været m nark g m EU. Ekstra Bladet har udviklet g lanceret det præmierede interaktive undervisningsmateriale Redaktinen i samarbejde med Danmarks Pædaggiske Universitet. Eleverne får materialet via ekstrabladet.dk/skle g pririterer g prducerer selv indhldet i deres avis. Ekstra Bladet påtager sig at trykke avisen i eksemplarer g levere den på elevernes skle. Siden starten i nvember 2007 har Ekstra Bladet gennem Redaktinen trykt mere end aviser. Frmålet med undervisningsmaterialet er at give eleverne en plevelse af, hvad det vil sige at prducere en avis samt en frståelse fr hele den prces, der ligger bag nyheds- g avisprduktin. Undervisningsmaterialet har vundet flere priser, herunder markedsføringsprisen INMA Awards (Internatinal Newsmedia Marketing Assciatin), hvr det blev nr. 2, g Wrld Yung Reader Jury Cmmendatin. Ekstra Bladet tilbyder gratis førstehjælpskurser til danskerne i samarbejde mellem natinen!, ASF g DK4. side 6

7 Ekstra Bladet står bag Taking the Lead, sm er et integratinsprjekt fr unge indvandrere. Ekstra Bladet fretager hvert år en juleindsamling til danske børn g iværksatte i frbindelse med katastrfen på Haiti en tilsvarende indsamling til frdel fr haitianske børn. Hvert år giver Ekstra Bladet gratis reklameplads til Reklame fr Alvr, hvr frskellige velgørende frmål får en gratis reklamekampagne lige fra udfrmning på reklamebureauet til visning på tv, aviser, ugeblade, magasiner, utdr, bigrafer m.m. Endvidere har Ekstra Bladet de seneste 3-4 år slgt reklameplads til favrable priser til den stre Danmarks Indsamling, sm løber af stablen med et strt tv-shw på DR en gang årligt. Ekstra Bladet er mediepartner fr JDRF Fnden fr diabetesfrskning g bidrager på den vis aktivt i kampen md sukkersyge. Ekstra Bladet uddeler hvert år Victrprisen pkaldt efter en af Ekstra Bladets frhenværende chefredaktører, Victr Andreasen. Prisen gives til en eller flere persner i medieverdenen fr en helt ekstrardinær indsats. Victrprisen har blandt andet været givet til Mrgenavisen Jyllands-Psten i anerkendelse af avisens frsvar fr ytringsfriheden i frbindelse med Muhammed-tegningerne g til iranskfødte Mehdi Saharkhiz g iransk-amerikanske Kelly Glnush Niknejad på vegne af Teherans annyme twittere fr det md, de udviste ved at sende tweets ud, så verden kunne høre de mange desperate iranske stemmer. EB bliver endvidere spnsr fr VM fr U21 fra næste år. Samfundsansvarsinitiativer på Jyllands-Psten Jyllands-Psten er i vidt mfang invlveret i undervisnings- g plysningsaktiviteter. Avisen har sm målsætning at være kendt sm landets førende udbyder af viden målrettet undervisningssektren primært grundsklen g de gymnasiale uddannelser. Jyllands-Psten er en af de største prducenter af digitaliseret undervisningsmateriale i Danmark. Jyllands-Psten har blandt andet prettet viden.jp.dk, sm er et gratis interaktivt undervisningsunivers. Ekspeditinen Galathea 3 udsprang af et idéplæg fra Mrgenavisen Jyllands-Psten g blev den største danske frskningsekspeditin i mere end 50 år. Ekspeditinen skulle ifølge daværende videnskabsminister Helge Sander være en mderne gentagelse af de t fregående men med et dbbelt frmål: Et videnskabeligt frmål, hvr vre dages videnskabssyn g højteknlgiske hjælpemidler anvendtes på både tidligere besøgte g nye steder samt et frmidlingsmæssigt frmål, hvr ekspeditinen skulle udgøre en enestående platfrm fr frskningsfrmidling, navnlig inden fr naturvidenskaberne. Samtidig skulle ekspeditinen bidrage til at styrke interessen fr naturfagene i undervisningssektren. Kun relevante frskningsprjekter kunne kmme i betragtning. Derfr blev de udvalgt efter en frskningsfaglig vurdering fra det frskningsrådgivende system. Frskningen blev kblet med en massiv frmidlingsindsats i de danske side 7

8 medier g via internettet. Sm del af frmidlingen fik sklerne g frskerne på skibet via satellit mulighed fr at kmmunikere med hinanden. Jyllands-Psten havde det største mediehld med på turen g skrev hundreder af artikler fra de 257 døgn ekspeditinen varede, hvrved det blev sikret, at viden g erfaringer blev frmidlet til g frankret i ffentligheden. Jyllands-Psten har lanceret skleprjektet Rejsen til rummet, der skal sætte rummet g rumfrskning på sklernes dagsrden. Sm et led i prjektet bliver skleeleverne i 8. g 9. klasse efter smmerferien udfrdret til at kmme med designidéer til en fremtidig frskningsbase på månen. Prjektet ligger i frlængelse af Galathea 3- ekspeditinen. Danske virksmheder inden fr rumfrskning spiller en central rlle i frløbet, sm mfatter lærerkurser, undervisningsmateriale, en landsdækkende emneuge g en skleknkurrence. Jyllands-Psten samarbejder m prjektet med bl.a. DI Organisatin fr erhvervslivet, videnskab.dk g WimmerSpace. Jyllands-Psten iværksatte en Afrika-ekspeditin med afsæt i Fdbld-VM i Sydafrika. Så da fdbldlandshldet i juni rejste til VM i Sydafrika, var Jyllands-Psten taget i frvejen. Fra slutningen af april satte avisens reprterhld kurs sydver på en JP Explrer-ekspeditin ned gennem Afrika fra Markk til Sydafrika. Med under armen havde reprter Thmas Møller Kristensen en fdbld, fr netp spillet g sprtens betydning scialt, plitisk g kulturelt er rejsens gennemgående tema. Ekspeditinen fregik både i avisen g på viden.jp.dk, hvr skleelever g andre kunne rejse med i et helt nyt nline-spil. Førstepræmien i spillet var en rejse fr t til Sydafrika. I prjektfrløbet indsamledes der penge til fdbldaktiviteter i Ghana (i samarbejde med IBIS). Prjektet blev udviklet med støtte fra Danida. Jyllands-Pstens mediarium i Århus, hvr skleelever fr en dag får mulighed fr at fungere sm jurnalister, åbnede i 1996 g var en gave fra Jyllands-Pstens Fnd i anledning af avisens 125 års jubilæum. Avisen har åbnet et tilsvarende mediarium i København i tilknytning til avisens redaktin. Frmålet er at lade eleverne gennemgå ngle af de dilemmaer g udfrdringer, sm er en uundgåelig del af jurnalistens hverdag med henblik på at højne frståelsen fr den samfundsmæssige betydning af en fri g uafhængig presse. Mediarierne i Århus g København besøges årligt af mere end skleelever. Jyllands-Psten støtter en række kulturinstitutiner, herunder Århus Teater, Svalegangen, ARS, Musikhuset, Den Jyske Opera, Symfnirkestret i Århus, ligesm Jyllands-Psten støtter Team Danmark g Dansk Glf Unin. De senere år har Jyllands-Psten slgt reklameplads til favrable priser til den stre Danmarks Indsamling. Via Danske Dagblades Frening ydes humanitær rabat til gdkendte institutiner. Mrgenavisen Jyllands-Psten uddeler tillige hvert år en række priser: > Laust Jensen Prisen en jurnalistisk hæderspris stiftet i 1994, sm tildeles danske jurnalister, der ved idéudvikling g ihærdighed har ydet en særlig indsats fr pressen g det medie, de tjener. side 8

9 > Jyllands-Pstens ytringsfrihedspris stiftet i 2006 uddeles, når emnet er plagt. Prisen tildeles persner, sm har brugt deres ytringsfrihed til at udfrdre meninger g hldninger, g sm har måttet betale en persnlig pris fr det frie rd. I 2010 faldt valget på den smalisk fødte frfatter Ayaan Hirsi Ali. > Årets Sprtsnavn, stiftet i 1991, sm uddeles én gang årligt sammen med Danmarks Idræts-Frbund. Både hld g enkeltpersner kan nmineres. > Aurraprisen Danmarks ældste reklamepris fr dagblade, sm samtidig støtter nye unge reklametalenter. > Årets Helt, stiftet i 2009 i samarbejde med Trygfnden. Prisens frmål er at afspejle, at man kan være en helt, frdi man i en dramatisk situatin frer sig fr andre mennesker, men at en heltedåd gså kan være et livslangt virke fr at hjælpe andre. På baggrund af 150 frskellige frslag fra læserne nminerer en jury ti kandidater til titlen. Disse præsenteres i en artikelserie i avisen g på hjemmesiden, hvrefter danskerne kan stemme på deres egen favrit. Med hæderstitlen følger en kntant skattefri belønning. Årets helt i 2010 blev Anna Lynge fr hendes indsats med at stifte g pbygge sitet girltalk.dk, sm er et frirum fr unge piger, der tumler med selvmrdstanker, lavt selvværd, ensmhed g kæresteprblemer. Samfundsansvarsinitiativer på Plitiken Plitiken er kendt fr sin kulturelle prfil g deltager aktivt i understøttelsen af kulturelle g sprtslige arrangementer. Sm f.eks. det årlige maratn i Københavns gader, TøseRunden, DHL Stafetten, svømmestævnet Christiansbrg Rundt g Triatlnstævnet Cpenhagen Challenge. Plitiken spnsrerer en række kulturelle arrangementer sm f.eks. filmfestivalerne CPH:PIX, CPH:DOX, Buster Filmfestival, Cpenhagen Pht Festival, Cpenhagen Jazz Festival, Cpenhagen Opera Festival, Art Cpenhagen g den årlige Wrld Press Pht udstilling g andre kulturevents gennem uddeling af priser, mediepartnerskaber, annnceplads g aviser. Plitiken arrangerer løbende debatmøder med natinale g internatinale debattører m aktuelle emner. Plitiken deltager aktivt i indsamlinger, herunder ved katastrfer f.eks. sammen med Dansk Røde Krs, til driften af centre fr vldsramte kvinder i Afghanistan. Plitiken bidrager til bæredygtigt frbrug ved f.eks. at udbyde Fair Trade prdukter, sælge grøn energi, øklgiske varer prduceret i ulande til støtte fr kvinder g uddannelse, genbrugsprdukter etc. gennem PLUS. Plitiken uddeler tillige en række priser hvert år: > Pundiks Frihedspris, sm blev stiftet i 2007 på Herbert Pundiks 80 års fødselsdag. Prisen uddeles en gang årligt til et menneske, sm med persnligt md g umtvistelig habitus har taget et fremtrædende ansvar i kampen fr friheds- g fundamentale menneskerettigheder. Prisen spnseres af Plitiken-Fnden. Første år gik prisen til den russiske demkratifrkæmper Garry Kasparv, i 2008 til den side 9

10 egyptiske frsker Saad Eddin Ibrahim g i 2009 til den kvindelige frmand fr the Afghan Human Rights Cmmissin Dr. Sima Samar. > Årets Fund, sm er Danmarks ældste idrætspris. Prisen er blevet uddelt siden 1929 en gang årligt i december. Alle specialfrbund under Danmarks Idræts-Frbund (DIF) inviteres til at indstille kandidater til kåringen af Årets Fund. Dmmerkmitéen består af repræsentanter fra Danmarks Idræts-Frbund, Team Danmark, Plitikens chefredaktin g Plitikens sprtsredaktin samt Plitikens sprtsredaktør. Alle indstillede kandidater præsenteres udførligt i Plitiken, g de ti bedst placerede inviteres til en hyldest g festlighldelse i Plitikens Hus på Rådhuspladsen i København. > ibyen-prisen, stiftet i 2008, g sm uddeltes fr første gang 19. februar Prisen gives til steder eller persner, der ikke nødvendigvis gør meget fr mange, men sm tænder riginale lys i en verden, hvr netp riginalerne kan have trange kår. En jury bestående af ibyen s redaktin g kendte navne fra byens restauratinsverden g natteliv nminerer fem i hver kategri. Herefter vælger Plitikens læsere, hvem der skal løbe med priserne i de ti kategrier. Plitikker med mtanke JP/Plitikens Hus har en decentral rganisatinsstruktur. I frlængelse heraf har vi valgt ikke at samle vre mange aktiviteter i én fælles plitik fr samfundsansvar. Vrt mangeårige arbejde, sm er belyst mere indgående venfr, frtsættes med samme energi g styrke sm hidtil i de fra, sm allerede er etableret g i vre respektive frretningsenheder. 2. marts 2011 side 10

Overvejelser om rapportering af samfundsansvar --

Overvejelser om rapportering af samfundsansvar -- Overvejelser m rapprtering af samfundsansvar -- 16. december 2008 vedtg Flketinget, at alle større virksmheder i Danmark skal supplere deres ledelsesberetning med en redegørelse fr virksmhedens samfundsansvar.

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune ROSKILDE BRANDVÆSEN Plan fr risikbaseret redningsberedskab i Rskilde Kmmune Risikbaseret Redningsberedskab af Rskilde Kmmune 2013, versin 3 FIGUR 1: [SKRIV BILLEDTEKSTEN] rrrrdfdfd Frmateret: Kapitæler

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Studiekredsarbejdet 2011

Studiekredsarbejdet 2011 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil...

Læs mere

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: 2012-01-02 Sluttidspunkt: 2014-12-31 Resume Beskriv krt, hvad frmålet

Læs mere

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af scial media g deres anvendelse i danske Af Charltte A. Christensen & Marie Seebach Vejleder: Ole E. Andersen, Institut fr Afsætningsøknmi Uddannelse: Cand.ling.merc.

Læs mere

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n?

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n? D r i k k e v a n d - r e n t v a n d, m e n h v r d a n? Drikkevand rent vand, men hvrdan? Udgivet af Teknlgirådet April 2011 Materialet er udarbejdet af Teknlgirådet med bridrag fra prjektets baggrundsgruppe

Læs mere

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af scial media g deres anvendelse i danske virksmheder Af Charltte A. Christensen & Marie Seebach Vejleder: Ole E. Andersen, Institut fr Afsætningsøknmi Uddannelse:

Læs mere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere, der kan medføre en systematisk brug af AMU g dermed bidrage til at løfte ufaglærte til faglært

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

Rapport fra deltagelse i International Farm Management Associations 17. Kongres, Illinois, USA, Juli 2009

Rapport fra deltagelse i International Farm Management Associations 17. Kongres, Illinois, USA, Juli 2009 Internatinal Farm Management Assciatin (IFMA) afhlder hvert andet år en verdenskngres. I 2009 afhldtes kngressen i Illinis USA fra 19.-24. juli. IFMA er kendetegnet ved en bredt sammensat medlems- g deltagerkreds,

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

Code of Ethics and Conduct

Code of Ethics and Conduct Cde f Ethics and Cnduct 2015-03-16 1 (6) Cde f Ethics and Cnduct I denne kdeks har TeliaSnera fastlagt de retningslinjer, der skal gælde fr vres adfærd sm medarbejdere, samt fr hvrdan vi driver virksmhed.

Læs mere

MIFID II og truslen mod den danske banksektor

MIFID II og truslen mod den danske banksektor MIFID II g truslen md den danske banksektr Resume Et speciale der tager sit udgangspunkt i MIFID II reglernes indførelse i 2017 g de deraf frventede afledte effekter, på den danske banksektrs indtjening

Læs mere

Hjemmesiden: Organisationens ansigt udadtil. Stine Netman. Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet Tegn inkl.

Hjemmesiden: Organisationens ansigt udadtil. Stine Netman. Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet Tegn inkl. Hjemmesiden: Organisatinens ansigt udadtil 2015 Det Infrmatinsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet Tegn inkl. Mellemrum: 168082 Stine Netman Abstract The Danish sciety has becme digital. Living

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere