SVANE grupperne. Svanerne gennem 10 år en erfaringsopsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SVANE grupperne. Svanerne gennem 10 år en erfaringsopsamling"

Transkript

1 SVANE grupperne Svanerne gennem 10 år en erfaringsopsamling 1

2

3 BEGYNDELSEN Jeg opdagede, hvor svært det var at stoppe Jeg havde taget beslutningen, men alligevel så gik mine ben ned på bordellet. Tina, deltager i Svanegrupperne I 2005 beslutter Svanegruppens nuværende mentor, at hun vil stoppe i prostitution. Da hun henvender sig i Reden, har man i løbet af det foregående år allerede modtaget flere lignende henvendelser fra både mænd og kvinder fra escort- og bordelmiljøet i København. Videns- og Formidlingscenteret for Socialt Udsatte (i dag Socialstyrelsen) publicerer i samme periode en rapport med en beskrivelse af den eksisterende viden om prostitution i Danmark. Rapporten er baseret på interviews med 123 kvinder fra det danske prostitutionsmiljø og konkluderer blandt andet, at respondenterne efterspørger anonym psykologisk rådgivning og hjælp til en tilværelse uden prostitution. Mentor er ihærdig. Selv om Reden på daværende tidspunkt ikke kan tilbyde hende hjælp af den type, hun efterspørger, insisterer hun på, at Reden tager initiativ til at igangsætte et tilbud til kvinder, der kan støtte dem i deres beslutning om at forlade prostitution. Hun redegør for, hvordan hun selv har oplevet at blive konfronteret med en række spørgsmål, som har rokket ved hendes tidligere selvforståelse som værende afklaret i forhold til prostitutionstilværelsen, og at hun, allerede inden hun ophørte med prostitution, var klar over, at hun ville få brug for hjælp til at gennemføre sin beslutning. Mentors vedholdenhed bliver startskuddet til en dialog med Redens forstander og socialrådgiver, og ud af denne kontakt opstår idéen, der er i dag er blevet til Svanegrupperne. Svanerne er, ligesom Rederne, organisatorisk forankret i KFUKs Sociale Arbejde. 3

4 SVANERNE GENNEM 10 ÅR EN ERFARINGSOPSAMLING Det er nu snart 10 år siden den første Svanegruppe så dagens lys. Der er sket meget på de 10 år, og 59 kvinder har siden 2005 på nuværende tidspunkt gennemført et eller flere Svaneforløb. Der eksisterer meget lidt viden om hvilke behandlingsrammer, der er brug for til kvinder, som har levet i prostitution, og som lider af eventuelle senfølger heraf. Imidlertid har det med Svanegruppernes arbejde været muligt at identificere og måle en række tendenser, der gør sig gældende for kvinder, der gennemfører et Svanegruppeforløb. Vi er stolte af, at vi med denne opsamling kan præsentere de indledende dokumenterede resultater af Svanekvindernes humørmæssige udvikling under et Svanegruppeforløb. Der vises med målingerne af 4 Svanegruppeforløb et positivt resultat af indsatsen. Denne dokumenterede deskriptive analyse underbygger Svanegruppernes nu 10 årige erfaringsbaserede viden om effekten af den terapeutiske indsats. I den forbindelse vil jeg gerne sige tak til Svaneteamet: Mentor, psykolog og socialrådgiver for deres store indsats og arbejde med Svanerne. Uden Jer, ingen Svaner. Også stor tak til Dea Siggaard Stenbæk, der er cand.psych. og ansvarlig for dokumentationen af kvindernes humørudvikling i Svaneforløbene. Dernæst tak til Stine Ekstrøm, frivillig kommunikationsmedarbejder, der har forfattet den evaluering, du sidder med i hånden. Til sidst skal rettes en stor og hjertelig tak til Dorit Otzen for hendes utrættelige indsats i Svaneregi. Jeg ser frem til, at vi fortsætter Svanegruppernes vigtige indsats i de kommende 10 år. Vi er så glade for resultaterne af Svanegruppernes arbejde, at KFUKs Sociale Arbejde aktuelt har planer om at starte en Svanegruppe i Reden Aalborg. Bettina Bach, Souschef i Reden København og projektleder for Svanegrupperne 4

5 FAKTA OM SVANEKVINDERNE 59 kvinder har gennemført et eller flere Svaneforløb siden 2005 Kvinderne er i alderen år. Gennemsnitsalderen for kvinder, der deltager i Svaneforløb er 33 år. Kvinderne har i gennemsnit været i prostitution i 10 år 2 af kvinderne fik kendskab til Svanegrupperne på internettet 12 af kvinderne fik kendskab til Svanegrupperne gennem venner og bekendte 5 af kvinderne gennemførte ikke hele forløbet. 27 af kvinderne var single, 5 var gift og 15 havde kærester/samlever. 28 af kvinderne har børn, heraf har 18 hjemmeboende børn og 15 udeboende børn (nogle har både hjemme- og udeboende børn) 17 af kvinderne har uddannelse ud over folkeskolen 22 af kvinderne var på kontanthjælp, 3 på dagpenge, 7 på førtidspension, 6 var i arbejde, 1 fik løn under uddannelse, 1 blev forsørget af sin mand og 5 var på SU. 20 af kvinderne havde modtaget behandling før, fx psykiatrisk behandling og misbrugsbehandling. 5

6 SVANEGRUPPERNES KONCEPT Det, jeg havde brug for var udvikling. Jeg havde brug for at komme fra A til B. Jeg kunne godt se, at det gør man ikke ved at dele smerte. Det viste sig også, at det var dét, der var behovet i grupperne. Tina, deltager i Svanegruppe forløb Jeg kunne for første gang fortælle min historie, uden at blive nedgjort. Ved at høre andre kvinders historie følte jeg, at jeg ikke var alene mere jeg kunne spejle mig i andres oplevelser og lærte langsomt, at mine reaktioner og oplevelser ikke var forkerte, men almindelige efter et liv med prostitution og dobbeltliv. Kira, deltager i Svanegruppe forløb I dag består Svanegrupperne af 1 ugentlig gruppe med plads til syv kvinder, som har besluttet sig for eller allerede har forladt prostitution. Hovedformålet med Svanegrupperne er: at støtte kvinderne i enten at fastholde ønsket om at stoppe i prostitution eller at støtte dem i at forblive ude af prostitutionen- og skabe sig et nyt liv Svanegruppen er en terapeutisk gruppe, der har fokus på hvem man er og hvem man er blevet. Et Svanegruppeforløb strækker sig over 17 uger, hvor deltagerne mødes ugentligt til gruppesessioner à 2 1/2 timers varighed. Herudover gennemføres en intensiv dagssession/temadag undervejs i hvert enkelt gruppeforløb. De ugentlige møder gennemføres i lokaler på Østerbro. Det er gratis at deltage i grupperne eneste krav er, at man taler dansk og aktuelt er stoffri. Det terapeutiske arbejde i Svanegruppen er ledet af en psykolog, der har mange års erfaring inden for arbejdet med senfølger af seksuelle overgreb og kvinder i prostitution. Hun har haft det terapeutiske ansvar for Svanegrupperne siden Svanegruppens mentor er uddannet kognitiv terapeut og har mangeårig erfaring med psykiatriske patienter. Hun kan i kraft af sine egne erfaringer med psykologisk udviklingsproces fungere som rollemodel og sparringspartner for deltagerne. Mentor er desuden kontaktperson for hver enkelt deltager imellem de ugentlige møder og varetager også Svanegruppernes rådgivningstelefon. 6

7 Selve gruppesessionerne er psykologens ansvar. Mentor har flere roller. Hun fungerer i samspil med psykologen og tager bl.a. hånd om de reaktioner, som kvinderne har under gruppesessionen, fx hvis nogle kvinder i gruppen bliver aktiveret følelsesmæssigt, mens psykologen arbejder terapeutisk. Samtidig kan mentor supplere med egne erfaringer og refleksioner i løbet af sessionen. Disse samles op af psykologen, som bruger mentors viden og erfaring terapeutisk i gruppen. Svanegruppen har tilknyttet en fast socialrådgiver. Hendes funktion er sideløbende med den terapeutiske proces at støtte kvinderne i en stabilisering af deres sociale situation. Der arbejdes typisk med problematikker omkring forsørgelsesgrundlag, bolig og tilknytning til arbejdsmarkedet. Svanedeltagerne rekrutteres via flere kanaler: Svanegrupperne har flere gange været omtalt i fagbladet Psykolog Nyt og har annonceret i gratisavisen Urban. Grupperne modtager henvendelser fra flere kommuners sagsbehandlere og dertil kommer, at Reden løbende orienterer relevante interessenter om indsatsen, og sammen med blandt andet Kompetencecenter Prostitution henviser deltagere. Endelig har erfaringerne fra de første grupper spredt sig, hvilket har givet anledning til yderligere henvendelser. INTERNATIONALE ERFARINGER Den fagligt dokumenterede viden om prostitution, Redens erfaringer og inspiration fra studierejser til Israel og til SAGE3 i San Francisco har bidraget til at udvikle konceptet for arbejdet i Svanegrupperne. Der erfaringsopsamles løbende, og nye tiltag udvikles. På baggrund af arbejdet i de danske Svanegrupper er der også etableret Svanegrupper i Bergen og Reykjavik. Desuden er sundhedspersonale, sexologer og studerende i Danmark og de øvrige nordiske lande blevet undervist på baggrund af Svanegruppernes arbejde. PÅRØRENDE OG BØRN I Svanegrupperne har vi erfaret, at gruppedeltagernes partnere også har brug for hjælp til at håndtere og støtte op om kvindernes terapeutiske arbejde med sig selv. Dette behov har været forsøgt imødekommet i Svanegruppernes regi. I sommeren 2010 blev det besluttet at etablere en pårørendegruppe på forsøgsbasis. Gruppen blev ledet af ekstern psykolog og projektleder og løb over 5 uger. Gruppen blev finansieret af privat donation. I Svanegrupperne er der endvidere arbejdet med et projekt, hvor enkelte kvinder har mulighed for at modtage hjælp til forældrerollen af en erfaren familieterapeut. Et såkaldt Nanny forløb. 7

8 Terapeuten tilknyttes familien efter en fastlagt plan, og tilbuddet omfatter fx støtte til afhentning i daginstitution, leg, sengelægning og spisning. Generelt set arbejdes der med forældre/barn relationen i forhold til nærvær, samspil og grænsesætning. Terapeuten arbejder via hjemmebesøg, skype, sms og telefon. Formålet med forløbene er hjælp til nærvær og samvær i relationen til barnet. Kvinden får støtte fra familieterapeuten i hendes evne til refleksion og det at blive mødt og hørt i refleksionen omkring rollen som mor. Ligesom moderen får nye erfaringer i at placere sig i forhold til barnet, hvorved hun har mulighed for at se, hvor meget det betyder for barnet, hvordan hun agerer. Ofte er der kontant afregning hos børn, når forældre reagerer på en ny måde. Der har været iværksat 4 Nanny forløb, og Svanekvinderne fortæller, at de føler sig styrket i deres forældrerolle. Kvinderne fortæller, at den situationsbestemte støtte har medført, at de oplever at have nye konkrete forældreværktøjer at trække på i deres hverdag og at det har medført bedre trivsel. RESULTATER I Svanegruppen lærte jeg det vigtige i at finde ind til, hvem jeg egentlig er, i stedet for hvad jeg var blevet til. Kira, deltager i Svanegruppe forløb Min verden begyndte at hænge meget mere sammen, da jeg begyndte i Svanegruppen. Jeg er kommet væk fra miljøet. Jeg har lært at rumme mig selv og være med mig selv. Og jeg har fundet noget andet at fylde det tomme rum med, der var i mig. Kira, deltager i Svanegruppe forløb Siden 2005 har 59 kvinder gennemført et eller flere 17-ugers forløb i Svanegruppernes regi. Efter afsluttet forløb holder Svanegrupperne kontakt til de tidligere deltagere. På nuværende tidspunkt - primo 2015 er der ingen af disse, der har angivet, at de er vendt tilbage til prostitutionen. I stedet har de påbegyndt uddannelser, har fået arbejde uden for sex-industrien, førtidspension eller lignende. Således er der skabt langtidsholdbare og stabile rammer for, hvad der skal ske i fremtiden for den enkelte. Som nævnt har 59 kvinder gennemført et eller flere Svaneforløb siden Kun 5 kvinder ud af de 59 har valgt ikke at gennemføre hele Svaneforløbet. Frafaldet skyldtes blandt andet udefrakommende faktorer som fx lang transporttid, men er også begrundet i individuelle svære psykiatriske problemstillinger. Ved ustabilitet og frafald i gruppen følger mentor op på kvinden og sikrer brobygning til anden støtte. 8

9 I foråret 2013 iværksattes et pilotprojekt i Svanegrupperne, hvor en psykolog, der er tilknyttet Svanegrupperne, begyndte at indsamle information omkring deltagernes humørændringer under forløbet. Ved indledningen af hver Svanegruppe-session afsættes 20 minutter til, at hver deltager udfylder et spørgeskema. Hvis de ønsker det, kan de være anonyme i deres besvarelse. Et øjebliksbillede af deltagerens humør måles ved at angive i hvilken grad, målt på en skala fra 1 (slet ikke) til 5 (ekstremt meget), at kvinden i løbet af de seneste 24 timer har oplevet gennemsnitlige humørtilstande, der kan beskrives ved hjælp af 65 adjektiver (fx, rasende, håbløs og ubekymret ). Spørgeskemaet er videnskabeligt valideret og ideelt til at måle behandlingsfremskridt eller tilbagefald i kliniske og medicinske sammenhænge. PROFILE OF MOOD STATES: POMS De 6 faktorer eller skalaer i POMS, som totalscoren bygger på, er: Tension Anxiety (anspændthed / ængstelighed) Anger / Hostility (vrede/fjendtlighed) Fatigue / Inertia (udmattelse / inerti) Depression / Dejection (depression / modløshed) Vigor / Activity (energi / aktivitetsniveau) Confusion / Bewilderment (forvirring / desorienterethed) Totalscoren fås ved summen af de 6 faktorer. 9

10 GENNEMSNITLIG POMS TOTALSCORES (Profile of Mood States) I FIRE SVANEGRUPPEFORLØB Totalscore Data til Figur A og B er indsamlet forår 2013, data til Figur C er indsamlet efterår 2013, og data til Figur D er indsamlet forår Antallet af uger på graferne varierer fra 13 til 17 uger, da data ved nogle sessioner har været ufuldstændigt. Alle grupper har haft et Svanegruppeforløb af 17 uger. Totalscore Uger Den første spørgeskema-pakke blev indsamlet i foråret 2013 fra to grupper af henholdsvis tre og fire kvinder. Derefter er indsamlingen fortsat i efteråret 2013 for en gruppe på syv kvinder, og igen i foråret 2014 for en gruppe på otte kvinder. Totalscore Uger Humørmålingerne viser, at der sker en markant forbedring af deltagernes opfattede humørtilstand fra begyndelsen til afslutningen på forløbet på ca. 40 %. Det skal desuden bemærkes, at der er en generel tendens til, at kvinder, der er udeblevet fra sessioner, rapporterer, at de har oplevet tilbagefald i humøret i deres fraværende perioder. Uger Totalscore Uger 10

11 TRE INDIVIDUELLE FORLØB MED POMS TOTALSCORES Totalscore Alle 3 forløb varer 17 uger, men denne information er udeladt på x-aksen af hensyn til læsbarhed. Figur A: et prototypisk forløb Totalscore Mange tidligere deltagere har planer om at fortsætte med at være tilknyttet Svanegrupperne efter endt gruppeforløb. De, der har afsluttet et eller flere forløb, beskriver deres tilknytning til Svanegrupperne som tryg. De ved, at de kan ringe til mentor og få en snak, og de ved, at de ved tilbagefald vil kunne gå i dialog om at deltage i endnu et gruppeforløb. På den måde fungerer Svanegrupperne som et sikkerhedsnet for kvinderne, som de altid kan trække på, hvis de har brug for støtte i at opretholde deres beslutning eller har svært ved at magte livet uden for prostitutionen. Mere information om Svanegrupperne kan findes på på Svanetelefonen tlf eller hos Reden på tlf Er du interesseret i at høre om svanegrupper udenfor København kontakt da KFUKs Sociale Arbejde på eller Figur B: et fluktuerende forløb Totalscore Figur C: et forløb der viser tilbagefald ved udeblivelse 11

12 PROCESSEN I SVANEGRUPPERNE Prostitution er en illusion. Det er dér, hvor der er magt og afmagt. Det er dér, hvor man er tingsliggjort. Alting er en laden-som-om. Det er en pseudoverden, og ingenting er som det ser ud. Psykolog i Svanegrupperne Efterhånden fik jeg det mere og mere dårligt for det var jo løgn hele tiden. Jeg begyndte at kunne se, at det, jeg gjorde ved mig selv, det var vold Men jeg kunne alligevel ikke holde helt op, for jeg følte, at der var nogen, der så mig og nogen, der ville mig det var så afgørende for mig på det tidspunkt. Kira, deltager i Svanegruppeforløb I Svanegrupperne oplever man, at mange af deltagerne har svært at gøre alvor af at forlade prostitutionen, selv om beslutningen er truffet. Den hyppigste forklaring er, at kvinderne fortsætter på grund af pengene, og at de er bekymrede for hvilket liv, der venter dem i en tilværelse, hvor det økonomiske fundament ikke er sikret af prostitution. Imidlertid er en afgørende faktor også, at kvinderne i vid udstrækning ikke længere selv er i stand til at realitetskorrigere, idet det at foregive og at forhandle og overskride sine egne grænser er blevet reglen frem for undtagelsen i prostitutionens univers. I både dansk og international forskning er der bred enighed om, at kvinder og mænd i prostitution igennem dissociation kobler hovedet fra, så de ikke mærker deres krop eller følelser i samværet med kunderne (Pheterson, 1996, McKeganey, 2006, Koefoed et al, 2011). Selv om der er empiriske undersøgelser, der viser, at dette ikke nødvendigvis har efterfølgende psykologiske og relationsmæssige konsekvenser for dem (se fx Pheterson, 1996), så findes der også undersøgelser, der påpeger, at psykisk stress er en afgørende del af den prostitueredes virkelighed (se fx McKeganey, 2006). Dissociation er en forsvarsmekanisme eller overlevelsesstrategi, hvor sindet går et andet sted hen. Det betyder, at man er der uden at være der. Krop og sind dissocierer. Således kan effekten være, at man ikke længere selv kan bestemme, hvornår man vil trække sig. Det er én af de følgeskader, som man oftest støder på i Svanegrupperne. Kvinden mister gradvist kontakten til sine egne følelser, hun får svært ved at forbinde sex og kærlighed og får også problemer med at være til stede i nære relationer, fx i forhold til sin familie og børn. Det er Svanekvindernes oplevelse, at deres grænser igen og igen bliver udfordret og overskredet. Grænser sættes kontinuerligt til diskussion og overskrides af kunder, der ønsker ydelser, som kvinden ikke tilbyder både i den indledende forhandling og under sex. Når kvinden går på kompromis med sine egne grænser for at tjene penge, 12

13 så forskydes grænsen gradvist for, hvad hun vil acceptere. Dette kan udvikle sig til problemer med at sige til og fra, og på længere sigt problemer med selvopfattelsen og seksualiteten. Dertil kommer tilbagevendende mareridt om og flash backs til grænseoverskridelserne, hvoraf nogle kan udvikle sig til egentlige traumer. En række undersøgelser viser, at mennesker i prostitution og/eller med prostitutionserfaring ofte lider af en lang række psykiske effekter og sygdomme som en følge af deres erfaring. Herunder findes blandt andet posttraumatisk stress syndrom, flash backs, depression, selvmordstanker, selvskadende adfærd, angst, skizofreni og emotionelt ustabil personlighedsstruktur. (se fx Rössler et al, 2009, Jung et al, 2008, Mandi et al, 2008). Disse tendenser er dels en konsekvens af, at mange mennesker i prostitution oplever voldelige og seksuelle overgreb i deres omgang med kunderne, og en konsekvens af de mestringsstrategier som implementeres for at kunne håndtere sin situation. Processen i Svanegrupperne handler primært om at gøre nye erfaringer i at få indflydelse i sit eget liv, og herigennem opnå styrken til at forlade eller forblive ude af prostitutionen og skabe sig et nyt liv. Svanegruppens psykolog uddyber: Kvinderne i svanegruppen er modige kvinder, der kommer med mange psykiske sår, der er sprunget op og bløder, når de forlader prostitution. Kvinderne har mange smertefulde reaktioner/symptomer, der umiddelbart opleves som kaos og uforståelige. Symptomer og reaktioner, som kvinderne ofte gerne vil løse, have væk, glemme eller komme over. Ingen af delene er muligt, så havde de jo gjort det. Men det kan blive anderledes. Tanker og følelser er som regel det, der driller os mennesker. Tanker og følelser er noget, man har og ikke noget, man er. Nye erfaringer i at forholde sig til tanker og følelser er centralt. Også at vide at man er meget mere end det, man gør, føler eller tænker en basis eller essens som er helt unik for den enkelte. At blive opmærksom på egne psykologiske mekanismer er i fokus i Svanerne. Deltagerne i svanegruppen har tidligere været trænet til at have fokus på, hvad andre ønsker fra dem, eller hvad andre føler, tænker eller har brug for. Via input, temaer, øvelser, tegning, drømme, rollespil, aktionskort mm. åbnes nye måder at se sig selv og verden. At arbejde hen i mod at behandle sig selv kærligt og respektfuldt er en af forudsætningerne for at komme i trivsel. Den personlige proces, den enkelte påbegynder i svanegruppen, kræver vedholdenhed og mod. Ved afslutningen af et Svanegruppeforløb er den enkelte kvinde et andet sted mentalt, end da hun påbegyndte forløbet. Svanegruppeforløbet rundes derfor af med en konkret plan for kvindens videre forløb. Svaneteamet sikrer med en samlet socialfaglig og terapeutisk indsats, at kvinden har støtte til tiden fremover og hendes videre proces med at fastholde rammerne for en ny tilværelse. 13

14 REFERENCER Jung et al (2008): Symptoms of Posttraumatic Stress Disorder and Mental Health in Women Who Escaped Prostitution and Helping Activists in Shelters. Yonsei Medical Journal. Kofod et al (2011): Prostitution i Danmark. SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Mandi et al (2008): Prevalence and Health Correlates of Prostitution Among Patients Entering Treatment for Substance Use Disorders. JAMA Psykiatric. McKeganey, N. (2006): Street Prostitution in Scotland: The Views of Working Women. Drugs: Education, Prevention & Policy, 13(2). McNair et al. (1992): Revised manual for the profile of mood states. Educational and Industrial Testing Services. Pheterson, G. (1996): The Prostitution Prism. Amsterdam University Press. Rössler et al (2010): The mental health of female sex workers. ACTA PSYCHIATRICA SCANDINAVICA. 14

15

16 Kontakt Svanegrupperne: Svanetelefonen: For yderligere information kontakt Reden København, tlf KFUKs Sociale Arbejde, tlf

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Behandling af børn, unge og deres familier

Behandling af børn, unge og deres familier Behandling af børn, unge og deres familier Navlestrengen er ligesom en sikkerhedssele, så barnet ikke falder ud af moderen. Nu er der kommet et ozonhul i himmelen. Så er Guds gulv ikke længere helt tæt,

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

PSYKIATRISK BEHANDLING

PSYKIATRISK BEHANDLING Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård PSYKIATRISK BEHANDLING S E N F Ø L G E R A F S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N VEJE TIL HJÆLP FOR SENFØLGER VISITATION

Læs mere

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Et gruppeforløb efteråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet november 2012 af Irene Bendtsen 1 Resume 20 borgere deltager på kurset om sex og kærlighed,

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a VEJLEDNING I BRUG AF DUBU 120 STATUSUDTALELSE TIL SUNDHEDSPERSONALE I din kommune anvender sagsbehandlerne ICS Integrated

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Denne folder henvender sig til fagpersoner, som fra tid til anden kommer i kontakt med voldtægtsramte. Du er måske læge,

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM UNGE, MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED 1 PROGRAM Fremme af Unges Mentale Sundhed Ung og mistrivsel Ung og mental sundhed

Læs mere

Digital Mentor. Præsentation til konceptet

Digital Mentor. Præsentation til konceptet Digital Mentor Præsentation til konceptet Digital Mentor er en digital rådgivningsform der har til hensigt at understøtte fysiske frafaldsforebyggende indsatser, rettet mod socialt udsatte og psykisk sårbare

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Baggrund WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de meste belastende sygdomme både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

Heste hjælper os på vej

Heste hjælper os på vej Heste hjælper os på vej Hesteassisteret personlig udvikling er ikke nødvendigvis ridning. Det er lige så meget omgangen med heste. Der er således ikke fokus på traditionel rideundervisning. Hesten indgår

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu Vurdering, formulering og planlægning af behandling af psykologisk traumatiserede personer Læringsmål At beskrive

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Social indsats på Center-10 Hvorfor er der behov for en social indsats Hvad sker der, hvad er aftalt, Hvad er endnu ikke på plads Hvad kunne vi ønske

Social indsats på Center-10 Hvorfor er der behov for en social indsats Hvad sker der, hvad er aftalt, Hvad er endnu ikke på plads Hvad kunne vi ønske Social indsats på Center-10 Hvorfor er der behov for en social indsats Hvad sker der, hvad er aftalt, Hvad er endnu ikke på plads Hvad kunne vi ønske os? Vores udfordring: 65% udfyldte spørgeskema(248

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

KRONISK SYGDOM & SEKSUALITET

KRONISK SYGDOM & SEKSUALITET KRONISK SYGDOM & SEKSUALITET KOMMUNIKATION Torsdag 22.01.2009 Åshild Skogerbø Psykolog Specialist i klinisk sexologi, NACS PhD-studerende Københavns Universitet aask@pubhealth.ku.dk PÅSTANDE INTIMITET,

Læs mere

Psykologbistand til medarbejdere i krise

Psykologbistand til medarbejdere i krise Psykologbistand til medarbejdere i krise En medarbejder i krise har brug for hjælp uanset, om krisen er personlig eller arbejdsrelateret. Kriser influerer nemlig på arbejdslivet, motivationen, effektiviteten,

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Anden etnisk baggrund og smertebehandling Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Kroniske sygdom? Hjerte-kar sygdom Sukkersyge, overvægt og metabolisk syndrom (hyperlipidæmi og hypertension)

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK)

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Undersøgelsesperiode september 2007 - september 2010 Forsvarsakademiet Institut for Militærpsykologi 1

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Velkommen Mødegang 8 Dagens program Familiedynamik Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Mødegang 8 30.06.15/DHH Program Præsentation af Tværfaglig Team Hverdagsliv

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Angst og angstbehandling

Angst og angstbehandling Angst og angstbehandling Psykiatrifonden 25. september 2013 Anders F. Løfting Psykolog Ambulatorium for angst og personlighedspsykiatri Team for angst- og tvangslidelser Dagsorden Jeg vil berøre tre overordnede

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015.

Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015. Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015. Evaluering af målene for 2014. Målene er evalueret to gange sammen med beboerne på et husmøde i september 2014 og i januar 2015. Mål A: Styrke den enkelte

Læs mere

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed Krop og Sind Kroppen som subjekt Fredag d. 18. sept. 2015 Oslo Universitetssykehus Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed 1 Min baggrund

Læs mere

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej INDHOLD Beskrivelse af projektet... Projektets formål... Projektets succeskriterier... Projektets aktiviteter... Projektets gennemførelse... Om

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3. november, 2014 Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægningsaktiviteter

Læs mere

LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N. Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård

LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N. Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård HVEM ER JEG? Speciallæge i psykiatri Forskningsansvarlig overlæge Ansat i Region

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Stressreduktion med arbejdsmarkedsperspektiv Projektperiode : 11/8

Læs mere

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet.

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Fra Tabu til Tema Modul 1: Introduktionsdag Varighed: 1 dag På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Foredrag

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Psykisk rehabilitering Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Undervisning Projektet er baseret på undervisning om psykisk sårbarhed i en arbejdsmæssig sammenhæng, herunder årsager, symptomer, behandling og forebyggelse

Læs mere

UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET)

UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET) UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET) HVEM ER JEG Stine Legarth, 29 år Frivillig gruppeleder i Drivkræften, København Ansat som projektleder i Drivkræften Ergoterapeut Studerer cand.pæd.pæd.psyk

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Unge i Grønland Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Baggrund Undersøgelsen er bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI i 2013, af daværende Departement for Familie og Justitsvæsen.

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien - evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien Marianne Melau, Spl., M.Sc Sc., phd-studerende Psykiatrisk Center København marianne.melau melau@regionh.dk arv/miljø debatten The schizophrenogenic

Læs mere

Svend Aage Madsen. Velkommen til konference!

Svend Aage Madsen. Velkommen til konference! Velkommen til konference! Tlf: 35454767 - E-mail: svendaage@madsen.mail.dk 1 Partnere: Aidsfondet 3F Billund Kommune Danmarks Lungeforening Dansk Metal Dansk Optikerforening Dansk Psykiatrisk Selskab Dansk

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Påvirkning af overvågningsværktøjer for mænd som bruger vold i parforhold: indhold og kontekst af dvpp

Påvirkning af overvågningsværktøjer for mænd som bruger vold i parforhold: indhold og kontekst af dvpp Påvirkning af overvågningsværktøjer for mænd som bruger vold i parforhold: indhold og kontekst af dvpp Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet

Læs mere

Evaluering af NADA-akupunktur

Evaluering af NADA-akupunktur Evaluering af NADA-akupunktur Et 14 ugers gruppeforløb 2013 Evalueringsrapporten er udarbejdet december 2013 Manja Jurkofsky 1 Indhold RESUME:... 3 OPSTILLEDE EFFEKTMÅL FOR DELTAGERNE:... 3 DEN INDSAMLEDE

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Årsmøde for Socialtilsyn 2015

Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Forebyggende arbejde og tidlig opsporing af overgreb på anbringelsessteder Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus 21 maj 2015 Program vedr. Socialstyrelsens konsulentbistand

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Omsorg for personer med demens

Omsorg for personer med demens Omsorg for personer med demens En revurdering af demens At gå fra: Person med DEMENS til PERSON med demens Tom Kitwood Psykolog og professor v. BradfordUniversity, England. At gå fra: Person med DEMENS

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

De aldersopdelte fokusområder i ICS udvalgte afsnit

De aldersopdelte fokusområder i ICS udvalgte afsnit De aldersopdelte fokusområder i ICS udvalgte afsnit 2 Forord De aldersopdelte fokusområder er et redskab udviklet i England med afsæt i forskningsbaseret viden om børns risiko, beskyttelsesfaktorer og

Læs mere

AKT. Adfærd Kontakt Trivsel

AKT. Adfærd Kontakt Trivsel AKT Adfærd Kontakt Trivsel Begrebsafklaring Adfærd er et begreb, der på neutral måde beskriver barnets handlinger, gøren og laden. I skolesammenhæng anvendes begrebet bl.a. i forbindelse med barnets præstationer,

Læs mere

ORDEN I KAOS DAT-projekt i KKUC

ORDEN I KAOS DAT-projekt i KKUC ORDEN I KAOS DAT-projekt i KKUC Indhold Præsentation af KKUC s tilgang til Dialektisk Adfærdsterapi (DAT) som misbrugsbehandling for klienter med borderline Eksempler på justeringer af behandlingen og

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

KROPSTERAPI. I KKUC s traumebehandling

KROPSTERAPI. I KKUC s traumebehandling 8 si brochure kropsterapiny:layout 1 19/09/13 13.27 Page 2 KROPSTERAPI I KKUC s traumebehandling Helhed og forskellighed KKUC s traumebehandling tager udgangspunkt i det hele menneske. At mennesket er

Læs mere

Patienter og pårørendes syn på vægt og vægtøgning v. Sidsel de Vos, Psykolog i LMS & Sabine Elm Klinker, leder af ViOSS

Patienter og pårørendes syn på vægt og vægtøgning v. Sidsel de Vos, Psykolog i LMS & Sabine Elm Klinker, leder af ViOSS Patienter og pårørendes syn på vægt og vægtøgning v. Sidsel de Vos, Psykolog i LMS & Sabine Elm Klinker, leder af ViOSS Hvad er LMS? Formål: at give støtte, rådgivning og information til personer, der

Læs mere

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008 BESKRIVELSE AF FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD August 2008 Indholdsfortegnelse Side 3 Terapi og praktiske øvelser Side 5 Støtte og vejledning hjemmet Side 6 Netværksmøde Side 8 Parent Management Training (PMT)

Læs mere

Evalueringsrapport EAGALA modellen

Evalueringsrapport EAGALA modellen Evalueringsrapport EAGALA modellen som indsats for borgere - i samarbejde med Assens Kommune Juli 2014 Hestenge 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning:.. side 3 Forløb:. side 3 Deltagere: side 4 Fremmøde:..

Læs mere

Miljøterapi rammer samarbejde bruger perspektiv

Miljøterapi rammer samarbejde bruger perspektiv Miljøterapi rammer samarbejde bruger perspektiv Hjælp Terapi kaos Miljø udvikling Ressourcer Lidt om mig: J Kirsten Kallesøe, 46 år, gift J 1980-2002: bruger af psykiatrien (15-36 år) anoreksi, bulimi,

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Hvidovre Gymnasium & HF

Hvidovre Gymnasium & HF Hvidovre Gymnasium & HF Hvad har vi gjort? Afholdt tre forløb for i alt 26 elever og kursister 1 for stx-elever (2.g) 1 for HF-kursister (2. HF) 1 blandet hold med deltagere fra 1.g og 2. g og 1. HF Hvert

Læs mere

Dialektisk adfærdsterapi i KKUC - helhedsorienteret behandling

Dialektisk adfærdsterapi i KKUC - helhedsorienteret behandling Dialektisk adfærdsterapi i KKUC - helhedsorienteret behandling DAT-teamet i KKUC Signe Trøst, psykolog Thomas Collier, psykolog John Eltong, psykolog Casper Aaen, psykolog og faglig konsulent Ursula Vasegård,

Læs mere

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Baggrund Der findes i dag ganske få behandlingstilbud til personer som lider af fedme, som inddrager

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Program Introduktion til pakkeforløb Kognitiv adfærdsterapi til angst og depression Psykoedukation (dvs

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt!

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt! Anna Rosenbeck Candy Psych.Klinisk Psykolog Specialist i børnepsykologi og supervision. Gl. Hareskovvej 329 Hareskovby 3500 Værløse Tel +45 24600942 annarosenbeck@gmail.com www.psykologannarosenbeck.dk

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere