Rapport fra Klynge Øst Den 30. april 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra Klynge Øst Den 30. april 2014"

Transkript

1 Klynge Øst og KLs 12 anbefalinger på misbrugsområdet Samlet Klyngerapport, side 1 Individuelt kommunesvar, side 12 Tilbagemelding på klyngeorganisering og arbejdsform, side 25 Klynge Øst, Samlet klyngerapport Dette er en samlet rapportering fra de fem kommuner i Klynge Øst indikator-spørgsmålene om misbrugsbehandlingen (både på stof- og alkoholområdet). I skemaet er alle KLs 12 anbefalinger medtaget for overblikkets skyld. Ved udfyldelsen af skemaet skal kommunen dog kun forholde sig til de 8 direkte kommunerelaterede anbefalinger. De øvrige 4 anbefalinger er markeret med gråt. Misbrugsområdet dækker over indsatsen inden for både alkohol- og stofmisbrug samt unge. Hvis indsatserne/forholdene inden for disse områder er væsentlig forskellig fremgår det i skemaet. Klyngerapporten er baseret på den enkelte kommunes oplysninger samt fælles drøftelse i klyngen. Udpegning af fælles fokusområder i det videre kvalitetsarbejde i klyngen: Kommunerne ønsker i fællesskab at sætte fokus på: Retænkning af den medicinske behandling, især til borgere der har været i substitutionsbehandling i mange år. Erfaringsopsamling på brug af screeningsredskaber og screeningsredskabernes anvendelig i selve behandlingsarbejdet Samarbejdsaftaler med private aktører Metoder til opsporing og motivation til at gå i behandling for unge (15-24 år) Styrke systematikken vedr. tilbud direkte til mindreårige børn i misbrugsfamilier og snitfladen mellem de rådgivende samtaler og egentlige selvstændige behandlingsforløb til børnene Muligheder for at etablere mobile teams (til ACT-arbejdet). Side 1 af 25

2 Besvarelserne er kategoriseret som enten Helt indfriet (grøn), Delvist indfriet (gul) eller Ikke indfriet (rød). Der benyttes følgende forkortelser: LK = Lejre Kommune, RK = Roskilde Kommune, GK = Greve Kommune, SK = Solrød Kommune, KK = Køge Kommune. Køber-kommuner: Kommunerne benytter sig dels af at købe ydelser hos hinanden og hos private behandlingssteder. For Klynge Øst ser det i korte træk således ud: Lejre Kommune køber al misbrugsbehandling hos CAS (Roskilde Kommune), ligesom borgere benytter fritvalgsmuligheden til privat ambulant alkoholbehandling (fx hos Lænken). Roskilde Kommune: Borgere benytter fritvalgsmuligheden til privat ambulant alkoholbehandling (fx hos Lænken). Køber også behandling hos private. Greve Kommune: Køber den medicinske del af misbrugsbehandlingen i CAS (Roskilde). Borgere benytter fritvalgsmuligheden til privat ambulant alkoholbehandling (fx hos Lænken). Solrød Kommune: Køber den medicinske del af misbrugsbehandlingen i CAS (Roskilde). Borgere benytter fritvalgsmuligheden til privat ambulant alkoholbehandling (fx hos Lænken). Køge Kommune: : Køber den medicinske del af misbrugsbehandlingen i CAS (Roskilde). Borgere benytter fritvalgsmuligheden til privat ambulant alkoholbehandling (fx hos Lænken). Hvor det er kendt, er de private tilbuds standard beskrevet i den enkelte kommunes besvarelse. Side 2 af 25

3 Anbefaling 1: Kommunerne skal tilbyde familieorienteret behandling Kommunerne skal tilbyde familieorienteret behandling. Det betyder, at familien, såsom partnere, forældre og børn inddrages i behandlingen. Forskningen viser, at en familieorienteret behandling er med til at stabilisere misbrugerens netværk. En familieorienteret behandling er bedre til at motivere personer med et misbrug til behandling, fastholde behandling og til at holde misbrugeren ude af misbruget efter endt behandling. 1.1 Indikator: Familieperspektivet inddrages systematisk og aktivt i behandlingen. (Med familieperspektiv forstås, at der udover et individuelt fokus er et familieorienteret fokus.) LK, RK, GK, SK, KK Eks.: Indgår i udredning alle steder. RK: Der er fokus på familierelationer ved opstart af alle behandlingsforløb. Er indskrevet i procedure for interview. 1.2 Indikator: Familie såsom partnere, forældre og børn inddrages, når det er muligt og relevant. LK, RK, GK, SK, KK Eks.: Der foretages vurdering i det konkrete tilfælde hvorvidt familien inddrages i behandlingen. Gruppebehandling til forældre der har børn/unge med hashmisbrug Åbent tilbud til alle pårørende delt mellem ægtefæller, kærester eller forældre til en misbruger individuelle og gruppeforløb (RK) Tilbud til børn og unge under 18 år i misbrugsfamilier - individuelt og gruppe (RK) Alkoholmisbrugere der vælger anonym behandling i Lænken tilbydes op til 4 pårørende samtaler i Roskilde Ambulatoriet. (RK) Der tilbydes individuel og gruppe forløb til Voksne Børn af Alkoholikere - VBA (anonymt) (RK) Der er anonym rådgivning til børn og unge, der vokser op i familier med misbrugsproblemer (RK) 1.3 Indikator: Borgeren bliver altid orienteret om og tilbudt familieorienteret behandling. LK, RK, GK, SK, KK Eks.: Står på hjemmeside Mundtlig information ved møde 1.4 Behov for forbedring: Bedre viden og kompetencer til effektiv familieorienteret behandling Behov for bedre samarbejde mellem misbrugscenter og familieafdeling Styrke systematikken vedr. tilbud direkte til mindreårige børn i misbrugsfamilier og snitfladen mellem de rådgivende samtaler og egentlige selvstændige behandlingsforløb til børnene (RK) Side 3 af 25

4 Anbefaling 2: Kommunerne skal have en strategi for synlighed, tilgængelighed og tidlig opsporing Det skal være let for borgeren at finde frem til behandling. Derfor skal behandlingen være synlig, tilgængelig og opsporende. Det er vigtigt, at tilbuddene så vidt mulig er i borgerens nærmiljø, der hvor borgeren opholder sig. Den enkelte kommune skal have en strategi for synlighed, tilgængelighed og tidlig opsporing, der tager højde for den enkelte målgruppes behov samt kommunens geografi og antal af personer med et misbrug. 2.1 Indikator: Kommunen har en nedskrevet strategi for synlighed. LK, RK, SK, Delvist: GK Ikke: KK 2.2 Indikator: Kommunen har en nedskrevet strategi for tilgængelighed. LK, RK, SK Delvist: GK Ikke: KK 2.3 Indikator: Kommunen har en nedskrevet strategi for tidlig opsporing. LK, RK, SK Delvist: GK Ikke: KK 2.4 Uddyb: Hvordan er denne/disse strategier implementeret? Giv eksempler på indsatser/tiltag, der bidrager til: Synlighed Tilgængelighed Tidlig opsporing Hjemmeside Annoncering Foldere Deltage i kampagner, oplysningsvirksomhed på fx skoler Omtale i lokale presse Lokaler centralt placeret/let tilgængelige Modtage tlf. besked hele døgnet Via sundhedsplejersker, SSP, gadeplansmedarbejdere, sociale viceværter, boligsociale medarbejdere, ungdomsskolen Opsøgende på folkeskole via misbrugsworkshops Skolerne arbejder med socialpejling/flertalsmisforståelser i f.t. tobak, alkohol m.m. Ved forebyggende hjemmebesøg spørges også til alkoholvaner 2. 5 Plan for forbedring: KK: Etablering af formel samarbejdsstruktur som sikrer, at den tidlige opsporing af risikoadfærd blandt unge, som sker via Familierådgivning, SSP m.v. bringes ind i et fælles forum. Tilsvarende gælder for risikoadfærd blandt forældre, som indberettes fra skoler og daginstitutioner. Hjælp ønskes til udvikling af metoder til tidligere opsporing af borgere med en misbrugsadfærd, som endnu ikke er åbenlyst synlig. Side 4 af 25

5 Anbefaling 3: Der skal udarbejdes nationale retningslinjer for misbrugsbehandlingen KL ønsker en større ensartethed i tilbuddene og en systematisk misbrugsbehandling. KL vil i dialog med Social- og Integrationsministeriet, Sundhedsministeriet og andre relevante parter udarbejde nationale retningslinjer for hele misbrugsbehandlingen både for stof- og alkoholområdet. Misbrugsbehandlingen består af både en sundhedsfaglig- og en socialfaglig behandling. Derfor skal de nationale retningslinjer forholde sig til begge områder. Anbefaling 4: Der skal udarbejdes forløbsprogrammer for misbrugsbehandlingen Der skal udvikles forløbsprogrammer, så både behandlingsindsatsen og koordinering af samarbejdet med tredjepart sikres. Forløbsprogrammerne skal tage højde for, at borgere med misbrug har forskellige ressourcer, belastningsgrader, intensitet i misbruget og varierende psykiske lidelser. KL vil i dialog med Social- og Integrationsministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse tage initiativ til udarbejdelse af forløbsprogrammer på det samlede misbrugsområde. Anbefaling 5: Kommunerne skal systematisk følge op på misbrugsbehandlingen Der skal foretages en systematisk opfølgning på misbrugsbehandlingen. Dette skal både ske som resultatmåling under behandlingen samt efter endt behandling. KL vil i dialog med Social- og Integrationsministeriet drøfte, hvordan opfølgningen i praksis skal gennemføres. 5.1 Indikator: Der følges løbende og systematisk op på den enkelte borgers behandling. LK, RK, GK, KK Hvor ofte? Typisk efter 3 mdr. behandling Delvist: SK Hvordan? Opfølgningsmøde Ved komplicerede forløb på en behandlingskonference (KK) 5.2 Indikator: Der følges systematisk op efter endt behandling. Delvist: Hvornår? Ikke: LK, RK, GK, SK, KK Hvordan? 5.3 Plan for forbedring: GK: Planer om udvidet opfølgning, med opfølgning efter 3,6,9 og 12 måneder efter udskrivning fra efterbehandlingsforløb. KK: Vil i 2014 starte med at få samtykke til opfølgende kontakt for borgere, der er blevet stoffrie Side 5 af 25

6 Anbefaling 6: Grundlaget for den kommunale misbrugsbehandling er evidensbaserede metoder Der er behov for at eksisterende evidensbaseret viden omsættes til praksis. Misbrugsområdet er kendetegnet ved, at der i dag i udbredt grad foreligger viden og dokumentation for, hvad der virker. Der er derfor behov for kontinuerligt ledelsesmæssig fokus på, at den tilgængelige viden implementeres. 6.1 Indikator: Kommunen er opdateret på publiceringen af nye nationale retningslinjer, anbefalinger, dokumenterede metoder med videre og inddrager dem løbende. LK, RK, GK, KK Delvist: SK Eks.: Skriftlig information fra forskellige nationale kilder Konferencer Netværksmøder Uddannelse og efteruddannelse Deltagelse i forskningsprojekter, pulje-forsøgsprojekter m.v. 6.2 Indikator: Ledelsen på misbrugsområdet har truffet et bevidst valg af de metoder, der anvendes som led i misbrugsbehandlingen. LK, RK, GK, KK Delvist: SK 6.3 Uddyb: Hvilke (hoved)metoder anvendes? Psykoterapi individuel og gruppebaseret Substitutionsbehandling med anerkendte ordinerede lægemidler samt antabus, støtte medicin derunder vitaminer og mineraller Socialpædagogisk handlingsbaseret, M.I Mindfulness, NADA (Ikke helt evidensbaseret), Kost, motion, stof og psykoeducation Motiverende samtale, Kognitiv adfærdsterapi (DAT), Tilbagefaldsforebyggende samtaler (Gorsky), Generel kognitiv metode. Løsningsfokuseret arbejde, inddragende netværksarbejde, Signs of Safety i Greve model. Kognitiv behandling, Motivational Interviewing, systemisk narrativ familiebehandling, Den af Sundhedsstyrelsen anbefalede kognitive tilgang, Motivational Interviewing, systemiske og miljøterapeutiske tilgange, substitutionsbehandling 6.4: Plan for forbedring: Side 6 af 25

7 Anbefaling 7: Kommunerne skal dokumentere og evaluere deres indsatser på misbrugsområdet Det er en forudsætning for kontinuerlig kvalitets- og kompetenceudvikling på misbrugsområdet, at alle kommuner systematisk dokumenterer og evaluerer resultaterne af deres indsatser. Der er derfor behov for en systematisk tilgang til registrering og anvendelse af data. På baggrund af evalueringen er det muligt at tilpasse kommunens kapacitet og tilbudsvifte. 7.1 Indikator: Kommunen har en systematisk procedure for oprettelse og løbende indberetning vedrørende den enkelte borgers behandlingssituation. LK, RK, GK, SK, KK Hvilket journalsystem anvendes? Bosted, KMD-journal, KMD-sag, Workbase, Lænkens LAF. Men ingen kobling mellem journalsystemerne hos eksterne samarbejdspartnere 7.2 Indikator: Evalueringen af den løbende dokumentation anvendes til at tilpasse kommunens tilbud på misbrugsområdet. LK, GK, SK, KK Delvist: RK Hvordan? GK: For nyligt lavet evaluering på egen indsats, journalisering og dataindberetning er blevet udbygget Lænken-organisationen har nedsat en auditgruppe. Data, trukket fra LAF, danner grundlag for metodeudvikling og kvalitetssikring Statistikker dannes til overblik over behandlingseffekt og som tillæg til virksomhedsplanen 7.3: Plan for forbedring: RK: Der ansættes en A/C dokumentationsmedarbejder i anden halvdel af 2014 til opgaven. Derunder udarbejdelse af ledelsesinformation. Tværgående videns opsamling med henblik på optimering af behandlingstilbud og nye indsatsområder. Anbefaling 8: Kommunerne skal kunne trække egne data fra de relevante databaser på misbrugsområdet Der er behov for en sammenlægning og reduktion i antallet af registre, som kommunerne indberetter til. Herudover er det i dag ikke muligt for den enkelte kommune at trække egne data fra alle databaser. Hvis kommunerne skal være bedre til at planlægge og kvalitetssikre misbrugsbehandlingen, skal disse data gøres tilgængelige for kommunerne. KL vil tage kontakt til relevante styrelser m.m. med henblik på at opnå en større tilgængelighed af data og en reduktion i antallet af registre. Side 7 af 25

8 Anbefaling 9: Det enkelte behandlingssted skal sikre medicinsk og psykosocial behandling Der er brug for et forstærket fokus på den medicinske del af misbrugsbehandlingen. Formålet med den medicinske behandling er at behandle abstinenssymptomer. Derudover skal den medicinske behandling i samspil med den psykosociale behandling mindske drikke- eller stoftrang. Et skærpet fokus på den medicinske og psykosociale behandling kan hjælpe misbrugeren til at træffe beslutning om at ændre sit forbrug af rusmidler. Hverken den medicinske eller psykosociale behandling kan stå alene. Det er derfor nødvendigt, at behandlingsstedet sikrer sig begge kompetencer. 9.1 Indikator: Kommunen har tilbud om såvel medicinsk som psykosocial behandling. LK, RK, GK, SK, KK 9.2 Indikator: Hvordan sikres samspil mellem den medicinske og psykosociale behandling? RK: Udarbejdelse af samlet behandlingsplan ved start, hvor den medicinske og psykosociale indsats fremgår. Der skal som minimum i alle sager tilbydes en social handleplan i sammenhæng med medicinsk behandling KK: Såvel social- som sundhedsfaglige medarbejdere, herunder læge, som screener alle nye borgere, der henvender sig om behandling. Behandlingsplan og målsætninger gennemgås og besluttes på tværfaglige konferencer. KK: Psykiatrisk lægekonsulent ansat. Daglige morgenmøder mellem KRB (psykosocial) og CAS (medicinsk) behandling samt ugentlige konferencer. KRB er case manager på den samlede indsats. 9.3: Såfremt kommunen ikke har både medicinsk og psykosocial behandling: Hvilken af disse behandlingsformer tilbydes (sæt kryds)? Medicinsk Psykosocial 9.4 Plan for forbedring: Den medicinske behandling bør retænkes, især til de borgere, der har været i substitutionsbehandling i mange år Side 8 af 25

9 Anbefaling 10: Kommunerne skal foretage en basisscreening Det enkelte behandlingssted skal screene systematisk for psykiatriske lidelser. Det er vigtigt, at der skabes klarhed om borgeren eventuelt også har en psykisk lidelse udover misbruget. KL har derfor udarbejdet et let anvendeligt screeningsværktøj, som kan anvendes i den systematiske basisscreening af personer med et misbrug Indikator: Alle borgere tilbydes systematisk en basisscreening. LK, RK, GK, KK Delvist: SK RK: Samt tilbud om serologisk udredning for hepatitis samt HIV for relevante grupper. EKG for relevante grupper Uddyb: Hvilket redskab anvendes? eksmpler: RK: ASI NAB Psykologisk screening udført af autoriserede psykologer: MCMI-III, MoCA, lighedsprøven fra WAIS- III, sætningsgengivelse ad modum Spreen og Benton, samt Trailmaking A+B. Ca. 80% af nyhenvendelserne såfremt der er foretaget gyldig screening eller udredning i forvejen, anvendes denne. KvalHep (leverbetændelse) ved iværksættelse af substitutionsbehandling og/eller risikoadfærd Ved behandling med 120 mg Metadon eller derover foretages systematisk EKG. GK: Indtil nu har vi anvendt psykologisk screening (ved psykolog) bestående af følgende screeningsredskaber: Kessler K6, ASRS, AUDADIS, PRISM BPD og PRISM ASPD+CD. Fremover vil vi overgå til KL s Basisscreener i alle sager, evt. suppleret med en psykologisk screening i sager hvor det vurderes relevant. KK: Alle borgere er, som et led i forskningssamarbejdet med CRF, screenet for antisocial personlighedsforstyrrelse samt forstyrrelser relateret til impulsiv adfærd. Borgere uden for denne kategori er i stedet testet med MCMI. For borgere kendt i behandlingspsykiatrien anvendes tilgængelige screeningsresultater herfra Plan for forbedring: KK: P.t. vurderes egnede screeningsværktøjer. Alle behandlere deltager i løbet af 2014 i et 3- dages kursus med Ringgården i screening af dobbeltdiagnoser. Anbefaling 11: Regionerne skal løfte deres ansvar i forhold til udredning, diagnosticering og behandling af psykiske lidelser Regionerne skal løfte deres ansvar for udredning, diagnosticering og behandling af misbrugere med psykiske lidelser. En basisscreening i kommunalt regi er ikke i sig selv tilstrækkeligt der skal følges op på resultaterne af screeningen i form af en egentlig udredning. Udredningen skal sikres enten i regionalt regi eller i almen praksis. Den psykiatriske behandling skal ske samtidig med misbrugsbehandlingen. KL vil igen rette henvendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Danske Regioner med henblik på, at regionerne løfter opgaverne. Side 9 af 25

10 Anbefaling 12: Kommunerne skal sikre sammenhæng og helhed i misbrugsbehandlingen internt i kommunen Kommunerne skal fortsat forfølge intentionerne i kommunalreformen om én indgang for borgerne. KL anbefaler, at den enkelte kommune udarbejder en strategi for, hvordan helhed og sammenhæng for den enkelte misbruger sikres. Strategien skal blandt andet indeholde sammenhæng mellem beskæftigelsesindsatsen, socialpsykiatrien, familieafdelingen og misbrugsbehandlingen 12.1 Indikator: Der er en strategi for sammenhæng og helhed i misbrugsindsatsen i kommunen. RK, SK, GK Delvist: LK Ikke: KK Evt. eksempel: Selv om der ikke er en skriftlig strategi så sker der koordination i den enkelte borgersag. Alle borgere får en behandlingsplan som har focus på misbruget men tillige omfatter borgers tanker om fremtid, job, uddannelse, økonomi, familie m.v Indikator: Herunder er der en strategi for samarbejdet mellem misbrugsområdet, beskæftigelsesindsatsen, socialpsykiatrien og familieafdelingen om den enkelte borger. RK, SK, GK, Delvist: LK Ikke: KK Eksempler: RK: Der er udarbejdet konkrete nedskrevne procedurer og samarbejder vedr.: Familier med misbrug (sikkerhedsplaner) Bekymringsunderretninger vedr. børns trivsel Misbrugere, der bliver gravide Afsoninger, løsladelser og samarbejde med Kriminalforsorg Samarbejder med sygedagpenge - myndighed Samarbejdet med Jobcenter og Myndighedsdel i socialpsykiatri Statsamtet Egen læge Henvisninger til behandlingspsykiatrien GK: Samarbejdet med de øvrige dele af Greve Kommunes forvaltning er en integreret del af behandlingen i GRC. Understøttet af Arbejdsgangsbeskrivelser og tværgående strategi. KK: Medmindre borger ønsker anonymitet er der altid kontakt til relevante kommunale sagsbehandlere og til andre instanser som socialpsykiatrien. Lænken vurderer systematisk samarbejdsmuligheder og behov. Journalen registrerer oplysninger vedr. beskæftigelse familie m.v. Der tilstræbes et velfungerende samarbejde med de samarbejdspartnere, som er aktuelle i forhold til den enkelte borger Der arbejdes på et formaliseret samarbejde med Jobcenter og med Psykiatrien Øst. Side 10 af 25

11 12.3 Plan for forbedring: RK: Samarbejde sat i gang med Psykiatrien Øst. KK: Manual for samarbejde med Jobcentret under udarbejdelse Side 11 af 25

12 Klynge Øst, individuelle kommunesvar Indikatorer på KLs anbefalinger Dette skema er udarbejdet af projektgruppen for Kvalitet og Sammenhæng i indsatsen på misbrugsområdet i region Sjælland foråret Skemaet indeholder indikatorer, der viser om en kommune lever op til KLs anbefalinger på misbrugsområdet. Misbrugsområdet dækker over indsatsen inden for både alkohol- og stofmisbrug samt unge. Specificer gerne i skemaet, hvis der er særlige indsatser/forhold inden for ét eller flere af disse områder. I skemaet er alle KLs 12 anbefalinger medtaget for overblikkets skyld. Ved udfyldelsen af skemaet skal kommunen dog kun forholde sig til de 8 direkte kommunerelaterede anbefalinger. De øvrige 4 anbefalinger er markeret med gråt. Udfyldelsen af skemaet Indikatorer Indikatorerne har form af udsagn. Hvor kommunen lever op til udsagnet sættes kryds ved indikatoren. Uddybende spørgsmål Der kan desuden være enkelte uddybende spørgsmål under den enkelte anbefaling. Her svares så kort som muligt. Det vil sige højst 5 linjer. Plan for løsning Såfremt kommunen ikke kan sætte kryds ved udsagnet og dermed ikke lever op til anbefalingen uddybes under løsning, hvordan der arbejdes med at ændre dette. Baggrundsinformation Heraf skal det fremgå, hvilken kommune der har udfyldt skemaet. Det angives desuden, hvis kommunen er ren køber-kommune - dvs. køber alle ydelser på misbrugsområdet. Kommunens navn Greve, Solrød, Roskilde, Køge, Lejre Hvis kommunen er køber-kommune sæt da kryds: Lejre, Anbefaling 1: Kommunerne skal tilbyde familieorienteret behandling Kommunerne skal tilbyde familieorienteret behandling. Det betyder, at familien, såsom partnere, forældre og børn inddrages i behandlingen. Forskningen viser, at en familieorienteret behandling er med til at stabilisere misbrugerens netværk. En familieorienteret behandling er bedre til at motivere personer med et misbrug til behandling, fastholde behandling og til at holde misbrugeren ude af misbruget efter endt behandling. 1.1 Indikator: Familieperspektivet inddrages systematisk og aktivt i behandlingen. (Med familieperspektiv forstås, at der udover et individuelt fokus er et familieorienteret fokus.) Ja: Greve, Solrød, Roskilde (har ikke sat kryds men giver eksempler. Tjek med Kurt at han er enig i ja), Køge Nej Lejre??, Side 12 af 25

13 Hvordan/giv eksempler (maks. 5 linjer) Greve: I vores Ungetilbud (Omega) til aldersgruppen op til 24 år indgår familien systematisk i behandlingen. Solrød: Stof: Der sættes fokus på familieforhold i forbindelse med udredning og ASI. Hvorvidt familien skal inddrages yderligere i behandlingen, vurderes på baggrund af borgerens individuelle behov. Alkohol: Kommunen køber størstedelen af sin behandling på alkoholområdet via Lænken. Lænken tilbyder familie/pårørende behandling til de borgere der skulle have behov for dette. Roskilde: Der er fokus på familierelationer ved opstart af alle behandlingsforløb. Er indskrevet i procedure for interview. Ved opstart i behandling orienteres om pårørende tilbud i kommunen. Det fremgår tydeligt af kommunens hjemmeside hvilke pårørende tilbud, der er i kommunen til de enkelte målgrupper. Lejre: Lejre er køberkommune, der er samarbejdsaftale med CAS Roskilde og Lænken som tilbyder ovenstående. Køge: Familieperspektivet er en del af journalmateriale og belyses systematisk via spørgeguider. Alkohol: Som en del af sin kvalitetsudvikling har Lænkens organisation særskilt fokus på familiebehandlingen. Stof: KRB s samtykkeerklæring omfatter også familien. Borgeren oplyses om underretningspligt og pårørendesamtaler. 1.2 Indikator: Familie såsom partnere, forældre og børn inddrages, når det er muligt og relevant. Ja:Greve, Solrød, Roskilde (har ikke sat kryds men giver eksempler. Tjek med Kurt at han er enig i ja), Køge Nej:??Lejre, Hvordan/giv eksempler (maks. 5 linjer) Eksempler: Greve: Over 18 år arbejdes der ad hoc og efter behov med pårørende og parsamtaler i Rusmiddelcenterregi. I omega er der pårørende grupper til børn og unge. Solrød: Udover inddragelsen af familiemedlemmer ved den individuelle behandling, så tilbyder Solrød Kommune også gruppebehandling til forældre, hvis børn/unge har misbrug af hash. Roskilde: Åbent tilbud til alle pårørende i Roskilde Kommune delt mellem ægtefæller, kærester eller forældre til en Side 13 af 25

14 misbruger individuelle og gruppeforløb. Tilbud til børn og unge under 18 år i misbrugsfamilier - individuelt og gruppe. Særligt vedr. alkoholmisbrugere der vælger anonym behandling i Lænken. Der tilbydes op til 4 pårørende samtaler i Roskilde Ambulatoriet. Der tilbydes individuel og gruppe forløb til Voksne Børn af Alkoholikere - VBA (anonymt). Der er anonym rådgivning til børn og unge, der vokser op i familier med misbrugsproblemer. Lejre: Henvisning til samarbejdsaftale med CAS Roskilde og Lænken Køge: Alkohol: Lænken tilbyder op til 3 samtaler med pårørende til borgere, der er indskrevet i behandling. Stof: Tilbud om familie- og/eller pårørendesamtaler ud fra konkret vurdering af om det vil understøtte behandlingen. Pårørendesamtaler kan tilbydes uanset borgerens accept og uanset om denne er indskrevet i behandling. 1.3 Indikator: Borgeren bliver altid orienteret om og tilbudt familieorienteret behandling. Ja: Greve, Solrød, Roskilde, Køge Nej: Ingen Lejre, Hvordan/giv eksempler (maks. 5 linjer) Roskilde: Ekstra tekst: Den borger, der søger behandling selv. Hvis pårørende deltager i opstarten vil de blive orienteret om mulighederne for tilbud i kommunen Eksempler: Greve: Borgere bliver altid orienteret om de eksisterende tilbud og tilbudt samtaler ad hoc/efter behov. Solrød: Borgeren orienteres om tilbud (efter relevans) ved første samtale med kommunens misbrugskonsulent, derudover er der også informationer om samme på kommunens hjemmeside. Roskilde: Mundtlig information, hjemmeside, mulighed for henvisning Lejre: Henvisning til samarbejdsaftale med CAS Roskilde og Lænken Køge: Borgerne oplyses om tilbuddet om familie- og/eller pårørendesamtale. Hvis pårørende selv henvender sig direkte, orienteres de om mulighederne. 1.4 Plan for løsning: Hvis kommunen ikke lever op til en eller flere af de ovenstående indikatorer, beskriv da kort, hvordan der findes en løsning (maks. 5 linjer): Side 14 af 25

15 Greve: Greve Rusmiddelcenter arbejder på at etablere et samarbejde med Greve Familiecenter, i et forsøg på at arbejde mere systematisk med familien. Vi satser derudover på at indarbejde procedurer som sætter familiearbejdet i fokus. Vi har ansat en medarbejder med erfaring og uddannelse indenfor familierelateret misbrugsbehandling. Tilbuddet i Omega suppleres ofte med indsatser fra udgående medarbejdere. Roskilde: Systematikken vedr. tilbud direkte til mindreårige børn i misbrugsfamilier og snitfladen mellem de rådgivende samtaler og egentlige selvstændige behandlingsforløb til børnene bør styrkes Køge: Alkohol: Lænkens organisation agter at opbygge et videns- og kompetencecenter, som kan indsamle viden om og videreudvikle familiebehandlingen Anbefaling 2: Kommunerne skal have en strategi for synlighed, tilgængelighed og tidlig opsporing Det skal være let for borgeren at finde frem til behandling. Derfor skal behandlingen være synlig, tilgængelig og opsporende. Det er vigtigt, at tilbuddene så vidt mulig er i borgerens nærmiljø, der hvor borgeren opholder sig. Den enkelte kommune skal have en strategi for synlighed, tilgængelighed og tidlig opsporing, der tager højde for den enkelte målgruppes behov samt kommunens geografi og antal af personer med et misbrug. 2.1 Indikator: Kommunen har en nedskrevet strategi for synlighed. Ja: Solrød, Roskilde Nej: Greve (siger selv delvis. Jeg siger nej - men med tiltag), Lejre, Køge 2.2 Indikator: Kommunen har en nedskrevet strategi for tilgængelighed. Ja: Solrød, Roskilde, Lejre Nej: Greve (siger selv delvis. Jeg siger nej - men med tiltag), Køge 2.3 Indikator: Kommunen har en nedskrevet strategi for tidlig opsporing. Ja: Solrød, Roskilde Nej: Greve (siger selv delvis. Jeg siger nej - men med tiltag), Lejre, Køge 2.4 Uddyb: Hvordan er denne/disse strategier implementeret? Giv eksempler på indsatser/tiltag, der bidrager til: Solrød: Solrød kommune har inkorporeret sin strategi for synlighed, tidlig opsporing og tilgængelighed i en kvalitetsstandard på misbrugsområdet. Synlighed (maks. 5 linjer) Greve: Hjemmeside, annoncering, deltagelse i kampagner, lokalpresse Side 15 af 25

16 Solrød: Solrød kommune har inkorporeret sin strategi for synlighed, tidlig opsporing og tilgængelighed i en kvalitetsstandard på misbrugsområdet. Roskilde: Sociale frontmedarbejdere er orienteret om hvordan borgere søger behandling. Der er uddannet særlige misbrugsambassadører blandt kommunale nøglepersoner. Der er et særligt ungeteam på ungdomsuddannelserne med direkte henvisning til behandling. Køge: Kommunens hjemmeside og tilbuddenes egne hjemmesider, foldere, oplysnings- og foredragsvirksomhed, reklamer på biblioteksbæreposer. Alkohol: Lænke ambulatoriet flyttet til et af byens hovedstrøg. Tilgængelighed (maks. 5 linjer) Greve: Både Rusmiddelcenter og Ungeindsats er lokaliseret i lokalområdet med mulighed for at borgere kan komme ind fra gaden og få anonym og uforpligtende vejledning og information om tilbud og behandling. Solrød: Kommunens misbrugskonsulenter sidder på rådhuset, som ligger centralt i kommunen. Lænken har en satellit-enhed i kommunens aktivitetscenter, der også ligger centralt. Borgere med behov for substitutionsbehandling, bliver tilknyttet ambulatorium i nabokommunen. Roskilde: Alle borgere og pårørende kan ringe til et Call Center og tale med en medarbejder. Behandling kan iværksættes med det samme og inden 14 dage. Der kan lægges besked på nummeret 24/7. ' Lejre: Via hjemmeside henvises til CAS Roskilde og Lænken samt AA som vi har samarbejdsaftale med og hvis strategi vi følger. Køge: Central beliggenhed, daglige åbningstider herunder aftenåbent, mulighed for direkte henvendelse og selvvisitering til egne ydelser, telefonsvarer uden for åbningstiden som aflyttes førstkommende åbningsdag. Tidlig opsporing (maks. 5 linjer) Greve: Opsporing varetages gennem opsøgende arbejde, ved udgående medarbejdere og SKP, Omega besøger skoler og ungd.udd. Greve Rusmiddelcenter samarbejder med Jobcenteret med gennemførelse af misbrugsworkshops for unge under 30. Uddannelse af frontpersonale i samtale med borgere om misbrug. Skolerne (på 6.klassetrin) arbejder med socialpejling/ flertalsmisforståelser i forhold til tobak, alkohol mm. Sundhedsplejen kommer i alle folkeskoleklasser i 5. og 8.klasse, hvor der er fokus på sundhed (herunder også rusmidler). Materiale vedr. udarbejdelse af alkoholpolitik tilbydes alle klasselærer på 6. klassetrin. Side 16 af 25

17 Der bliver spurgt ind til alkoholforbrug ved de forebyggende hjemmebesøg (+75 år) Solrød: Solrød kommunes misbrugskonsulenter samarbejder med sundhedsplejersker, SSP o.a. med henblik på at sikre tidlig opsporing af stof- og alkoholproblematikker. Roskilde: SSP, Gademedarbejdere, sociale viceværter, boligsociale medarbejdere, Ungdomsskolen Plan for løsning: Hvis kommunen ikke lever op til en eller flere af de ovenstående indikatorer, beskriv da kort, hvordan der findes en løsning (maks. 5 linjer): Lejre: SSP ligger i andet Center i Kommunen, der er fokus på fremadrettet samarbejde herunder også via lokalrådet. Køge: Etablering af formel samarbejdsstruktur som sikrer, at den tidlige opsporing af risikoadfærd blandt unge, som sker via Familierådgivning, SSP m.v. bringes ind i et fælles forum. Tilsvarende gælder for risikoadfærd blandt forældre, som indberettes fra skoler og daginstitutioner. Hjælp ønskes til udvikling af metoder til tidligere opsporing af borgere med en misbrugsadfærd, som endnu ikke er åbenlyst synlig. Anbefaling 3: Der skal udarbejdes nationale retningslinjer for misbrugsbehandlingen KL ønsker en større ensartethed i tilbuddene og en systematisk misbrugsbehandling. KL vil i dialog med Social- og Integrationsministeriet, Sundhedsministeriet og andre relevante parter udarbejde nationale retningslinjer for hele misbrugsbehandlingen både for stof- og alkoholområdet. Misbrugsbehandlingen består af både en sundhedsfaglig- og en socialfaglig behandling. Derfor skal de nationale retningslinjer forholde sig til begge områder. Anbefaling 4: Der skal udarbejdes forløbsprogrammer for misbrugsbehandlingen Der skal udvikles forløbsprogrammer, så både behandlingsindsatsen og koordinering af samarbejdet med tredjepart sikres. Forløbsprogrammerne skal tage højde for, at borgere med misbrug har forskellige ressourcer, belastningsgrader, intensitet i misbruget og varierende psykiske lidelser. KL vil i dialog med Social- og Integrationsministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse tage initiativ til udarbejdelse af forløbsprogrammer på det samlede misbrugsområde. Anbefaling 5: Kommunerne skal systematisk følge op på misbrugsbehandlingen Der skal foretages en systematisk opfølgning på misbrugsbehandlingen. Dette skal både ske som resultatmåling under behandlingen samt efter endt behandling. KL vil i dialog med Social- og Integrationsministeriet drøfte, hvordan opfølgningen i praksis skal gennemføres. 5.1 Indikator: Der følges løbende og systematisk op på den enkelte borgers behandling. Ja: Greve, Roskilde, Køge, Lejre Nej: Solrød (har svaret til dels), Greve: Alle borgere i behandling indskrives i Stofmisbrugsdatabasen (inkl. ASII) og der foretages en psykologisk og/ellerbasisscreening. Alle behandlingsforløb evalueres som minimum hver 3. md. Side 17 af 25

18 Lejre: Der henvises til samarbejdsaftale med CAS Roskilde og Lænken Hvor ofte? Greve: Behandlingsstatus hver 3. måned, ASII hver 6 md. Og ved udskrivning Solrød: varierende Roskilde: Hver 3. måned Køge: alkohol: hver 4. måned. Stof: hver uge. Hvordan? Greve: Der følges op med behandlingsstatus og opfølgningsmøde. Opfølgning på ASII. Solrød: ASI, 141 handleplan, individuelle samtaler Roskilde: Status på mål og ny målformulering ift. til psykosocial behandling. Medicinsk behandling løbende og samtale med ordinerende læge min. hver 3. måned. Ambulatoriet Lænken arbejder i en faseopdeling hvor intensitet og opfølgningen følger disse. Køge: Alkohol: Evaluering af behandlingsplan. Langvarige og/ eller komplicerede forløb gennemgås på behandlingskonference. Stof: Behandlingskonference 5.2 Indikator: Der følges systematisk op efter endt behandling. Ja: Ingen Nej: Solrød, Roskilde, Køge, Greve, Lejre, Hvornår? Hvordan? 5.3 Plan for løsning: Hvis kommunen ikke lever op til en eller flere af de ovenstående indikatorer, beskriv da kort, hvordan der findes en løsning (maks. 5 linjer): Greve: Planer om udvidet opfølgning, med opfølgning efter 3,6,9 og 12 måneder efter udskrivning fra efterbehandlingsforløb. Roskilde: Der skal udarbejdes en strategi samt afklares juridiske og ressourcemæssige udfordringer i forhold til opgaven. Køge: Påbegyndes i løbet af 2014: Borgere, der er stoffrie ved udskrivning, anmodes nu om samtykke til at blive kontaktet efter 6 måneder. Forudsætter forudgående samtykke. Anbefaling 6: Grundlaget for den kommunale misbrugsbehandling er evidensbaserede metoder Der er behov for at eksisterende evidensbaseret viden omsættes til praksis. Misbrugsområdet er kendetegnet ved, at der i dag i udbredt grad foreligger viden og dokumentation for, hvad der virker. Der er derfor behov for kontinuerligt ledelsesmæssig fokus på, at den tilgængelige viden implementeres. 6.1 Indikator: Kommunen er opdateret på publiceringen af nye nationale retningslinjer, anbefalinger, dokumenterede metoder med videre og inddrager dem løbende. Side 18 af 25

19 Ja: Greve, Solrød siger ja og delvis, Roskilde, Lejre, Køge Nej: ingen Hvordan/giv eksempler (maks. 5 linjer) Greve: Litteratur, konferencer, seminarer, mm. Solrød: Medarbejderne tilbydes kurser og uddannelse, og holder sig ajour via (mangler tekst) Roskilde: Roskilde Kommune følger informationer fra nationale myndigheder, deltager i en række faglige nationale netværksmøder samt er i samarbejde med Center for Rusmiddelforskning. Kommunen deltager i forskningsprojekter og gennemfører selv mindre metodiske pilotprojekter. Ambulatoriet Lænken har tilknyttet en behandlingsansvarlig psykiatrisk overlæge der som opgave har at sikre evidens baserede metoder. Lejre: Der er løbende opmærksomhed på bla. KLanbefalinger, undersøgelser og publiceret viden. Køge: Nyhedsmails, fagblade, konferencer, netværk, udenlandske forskningscentre Videreudvikling på implementerede metoder. Stofområdet: Deltagelse i forskningsprojekt under Center for Rusmiddelforskning. 6.2 Indikator: Ledelsen på misbrugsområdet har truffet et bevidst valg af de metoder, der anvendes som led i misbrugsbehandlingen. Ja: Greve, Solrød siger ja og delvis, Roskilde, Lejre, Køge Nej: Ingen Lejre: Henvisning til samarbejdsaftale med CAS Roskilde og Lænken Køge: Ledelsen af de enkelte tilbud vælger ud fra deres kliniske virksomhed hvilke metoder der skal anvendes ud fra metodernes egnethed og tilstedeværende faglige kompetencer hos medarbejderne. Myndigheden er orienteret om de overordnede linjer i metodevalget. 6.3 Uddyb: Hvilke (hoved)metoder anvendes? Greve: Motiverende samtale, Kognitiv adfærdsterapi (DAT), Tilbagefaldsforebyggende samtaler (Gorsky), Generel kognitiv metode. Løsningsfokuseret arbejde, inddragende netværksarbejde, Signs of Safety i Greve model. Solrød: Kommunens misbrugskonsulenter arbejder primært med udredning, motivation, stofedukation og forandring (motivationssamtaler, og kognitivt inspirerede forløb). Hos Lænken arbejdes der med tilbagefaldsforebyggelse og der arbejdes med harmreduktion i forhold til borgerne i substitutionsbehandling. Roskilde:Psykoterapi individuel og gruppebaseret. Substitutionsbehandling med anerkendte ordinerede lægemidler samt antabus, støttemedicin derunder vitaminer og mineraler. Socialpædagogisk handlingsbaseret, M.I, Mindfulness, NADA (Ikke helt evidensbaseret), kost, Side 19 af 25

20 motion, stof og psykoeducation. Lejre: Henvisning til CAS Roskilde og Lænken Køge: Metoderne fremgår af Tilbudsportalen. Alkohol: Kognitiv behandling, Motivational Interviewing, systemisk narrativ familiebehandling, farmakologisk behandling. Stofområdet: Den af Sundhedsstyrelsen anbefalede kognitive tilgang, Motivational Interviewing, systemiske og miljøterapeutiske tilgange, substitutionsbehandling. 6.4: Plan for løsning: Hvis kommunen ikke lever op til en eller flere af de ovenstående indikatorer, beskriv da kort, hvordan der findes en løsning (maks. 5 linjer): Anbefaling 7: Kommunerne skal dokumentere og evaluere deres indsatser på misbrugsområdet Det er en forudsætning for kontinuerlig kvalitets- og kompetenceudvikling på misbrugsområdet, at alle kommuner systematisk dokumenterer og evaluerer resultaterne af deres indsatser. Der er derfor behov for en systematisk tilgang til registrering og anvendelse af data. På baggrund af evalueringen er det muligt at tilpasse kommunens kapacitet og tilbudsvifte. 7.1 Indikator: Kommunen har en systematisk procedure for oprettelse og løbende indberetning vedrørende den enkelte borgers behandlingssituation. Ja: Greve, Solrød, Roskilde (ikke kryds men hvilke), Lejre, Køge Nej: Ingen Hvilket journalsystem anvendes? Greve: KMD-sag (planer om indførelse af KMD-EKJ) Solrød: Workbase. Hvad angår de interne forløb hos kommunens misbrugskonsulenter, så beskrives disse i kommunens journaliseringssystem. Der indberettes desuden til SMDB. Solrød kommune er ikke vidende om, hvilke journaliseringssystemer som anvendes hos samarbejdspartnere (Lænken og CAS). Roskilde: Bosted-stof til daglig journal og dokumentation, KMD journal til myndighedsdel og afgørelser. 3 måneders status på indsatsen for den enkelte. Lænken har eget journalsystem og udarbejder en samlet årlig opgørelse over antal forløb (ikke individuelle forløb). Lejre: Henvisning til CAS Roskilde og Lænken Køge: Alkohol: LAF (Lænkens aktivitets- og faktureringssystem). Stofområdet: Bosted 7.2 Indikator: Evalueringen af den løbende dokumentation anvendes til at tilpasse kommunens tilbud på misbrugsområdet. Ja: Greve, Solrød, Køge, Roskilde (siger selv delvis (ud fra belægning)) Nej: Lejre (køberkommune) Hvordan? Greve: Den løbende dokumentation anvendes til at tilpasse både det individuelle Side 20 af 25

Kommunerne i Klynge Syd består af følgende kommuner Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg (Stevns deltog ikke):

Kommunerne i Klynge Syd består af følgende kommuner Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg (Stevns deltog ikke): Klynge Syd og KLs 12 anbefalinger på misbrugsområdet Klynge Syd, fælles rapport Klynge Syd har samlet rapporteringerne fra de fem kommuner i Klyngen Svarene er præget af en forskellighed i vilkårene for

Læs mere

Fokusområder 2014. 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning

Fokusområder 2014. 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning Fokusområder 2014 1. Ministertema 2014: Godkendelse og tilsyn 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning 3. Metodeudvikling herunder evidens & effekt med misbrugsområdet og nyspecialisering

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Kvalitet og sammenhæng i Region Sjælland - Status på misbrugsområdet og klyngesamarbejdet

Kvalitet og sammenhæng i Region Sjælland - Status på misbrugsområdet og klyngesamarbejdet Kvalitet og sammenhæng i Region Sjælland - Status på misbrugsområdet og klyngesamarbejdet En kommune med et befolkningstal omkring.000 vurderes at have ca..00 i målgruppen for alkoholbehandling, ca. 0

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Klyngearbejdet ses som et oplagt forum for at udvikle fælles skabeloner, til brug i den enkelte kommunes strategiske arbejde.

Klyngearbejdet ses som et oplagt forum for at udvikle fælles skabeloner, til brug i den enkelte kommunes strategiske arbejde. Klynge Vest og KLs 12 anbefalinger på misbrugsområdet Klynge Vest, fælles rapport Klynge Vest består af Odsherred, Ringsted, Kalundborg, Sorø, Holbæk og Slagelse. Kortlægningen er lavet med udgangspunkt

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

En styrket misbrugsbehandling

En styrket misbrugsbehandling En styrket misbrugsbehandling 1 1 KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Forord Der er meget store menneskelige omkostninger ved misbrug af rusmidler som fx alkohol og hash. De

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Alkohol- og stofmisbrug

Alkohol- og stofmisbrug Alkohol- og stofmisbrug Kvalitetsstandard 2015 Problemer med alkohol eller stoffer? Hvis du har mistanke om, at du selv, en pårørende eller en bekendt har et overforbrug af alkohol, hash eller andet stofmisbrug,

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Fremtidens alkoholbehandling I - broen mellem kommuner og regioner. v/lis Ravn Ebbesen, KL

Fremtidens alkoholbehandling I - broen mellem kommuner og regioner. v/lis Ravn Ebbesen, KL Fremtidens alkoholbehandling I - broen mellem kommuner og regioner v/lis Ravn Ebbesen, KL Alkoholiker??? Michael Falch. Tjele Orelund Alkoholiker er man når man ikke kan overkomme dagliglivet uden alkohol

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010.

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010. Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 89106 Brevid. 770565 Misbrugsstrategi 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010 Indledning og motivation Misbrugsområdet i Roskilde Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug.

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug. 05.12.12 Kvalitetsstandard for rådgivning og misbrugsbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social service 101at tilbyde behandling af Stofmisbrug hos borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken SL 141 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune September 2011 Organisatorisk struktur. Lovgrundlag Rusmiddelteamet er en del af Afdelingen for Socialpsykiatri og Rusmidler som er forankret

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Ambulant alkoholbehandling kan foregå anonymt, undtaget ved medicinsk behandling.

Ambulant alkoholbehandling kan foregå anonymt, undtaget ved medicinsk behandling. 24.09.12 Kvalitetsstandard for rådgivning og alkoholbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Sundhed 141at tilbyde behandling af alkoholmisbrug hos voksne borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen I forbindelse med kommunalreformen er Silkeborg Kommune blevet stillet overfor nye udfordringer på alkoholområdet. Dels har kommunen

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet Indberetningen til Tilbudsportalen Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet INDHOLD 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår overføres data fra Tilbudsportalen til Stofmisbrugsdatabasen?... 3 1.2 Særlige

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn GUIDE TIL IMPLEMENTERING af to anbefalinger om tidlig indsats fra forebyggelsespakken om alkohol 2013 Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune

Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2006. Opgaverne Den sociale behandling for stofmisbrug

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR STOFRÅDGIVNINGEN TILBYDER BEHANDLINGSFORLØB TIL UNGE OP TIL 25 ÅR, DER HAR ET SKADELIGT FORBRUG AF ILLEGALE RUSMIDLER SOM HASH, KOKAIN

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 J. nr. 29.09.00P22 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Organisering

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Rusmiddelbehandling er relevant forankret kommunalt!

Rusmiddelbehandling er relevant forankret kommunalt! Rusmiddelbehandling er relevant forankret kommunalt! Centerlederforeningens 1 kommentarer til: Evaluering af kommunalreformen. Marts 2013. Evaluering af kommunalreformen forholder sig ikke specifikt til

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet Misbrugscenter Sønderborg Godkendt af byrådet 3. juni 2015 Indhold INDLEDNING... 3 UNGEBEHANDLINGEN... 4 ÅBEN RÅDGIVNING UNGE... 4 BEHANDLING FOR OVERFORBRUG AF STOFFER UNGE... 5 KORTLÆGNINGSSAMTALE UNGE...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE RESSOURCEOPGØRELSE SOCIALFAGLIGT TILSYN Antal steder TIMEFORBRUG TIL SOCIALFAGLIGE TILSYNSBESØG 10 Opgørelse af ressourceforbrug

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014 Jr. nr. 27.36.04P27-0001 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet...

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken SL SUL 141 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Myndighedsservice

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Lovgrundlag: 1. De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlings-o mrådet. 101 og 139 i Lov om Social Service. Der tilbydes hjælp til, at klare

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, Hedensted

Læs mere

BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK

BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK 1 Indledning Medarbejdernes sundhed er ikke kun en privat sag. Odsherred Kommune har i sin Sundhedspolitik besluttet, at der bl.a. skal sættes fokus på alkohol- og misbrugsproblemer

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere