VIRK- SOM- HEDS- PLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRK- SOM- HEDS- PLAN"

Transkript

1 VIRK- SOM- HEDS- PLAN 2015 Præsentation af skolen og værdigrundlag s. 2 Demokrati og solidaritet s. 2 Økologi s. 3 Pædagogisk grundlag s. 4 Succéskriterier s. 5 Sundhedspolitik s. 5 Øvrige mål for 2015 s. 7 Præsentation af de enkelte linier: Økologisk køkken s. 8 Træværksted s. 9 Kunst & Projekt s. 10 Beklædningsdesign s. 11 Kontorlinie s. 12 Cafélinie s. 13 Foto s. 14 Kampagne-værksted s. 15 Hip hop / dans s. 16 Idrætspædagogisk værksted s. 17 Personlig vejledning s. 18 Fælles aktiviteter s. 19 Lærernes faglige opkvalificering s. 19 DEN ØKOLOGISKE PRODUKTIONSSKOLE ravnsborggade københavn n -

2 Præsentation af skolen og værdigrundlag Den Økologiske Produktionsskole er placeret i 2 ejendomme i centrum af Indre Nørrebro, midt i København. Der til kommer vores satellit: Kulturcoach, der er placeret på Ydre Nørrebro. Skolen er et tilbud til unge mellem 16 og 25 år, som ikke umiddelbart kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Der er plads til i alt 140 elever fordelt på 10 forskellige linier, som appellerer til både drenge og piger. Skolens elever er typisk droppet ud af én eller flere uddannelser, eller er aldrig rigtigt kommet i gang efter endt folkeskole. Nogle er meget usikre over for, hvad de egentlig kunne tænke sig, og andre har helt mistet tilliden til det traditionelle uddannelsessystem. Skolen fungerer som afklaringsbase, hvor eleverne tilbydes en kombination af praktisk produktion og teoretisk undervisning. Undervisningsforløbet bliver tilrettelagt individuelt på baggrund af samtaler mellem elev og linielærer. Eleverne har også mulighed for at komme i et praktikforløb i op til 4 uger pr. halvår, hvor de kan afprøve sig selv i et arbejdsforhold. Målet med et ophold på produktionsskolen er at styrke elevernes personlige, sociale og faglige udvikling og hjælpe dem med en afklaring af ønskerne for fremtiden. Opholdet skal give dem et forbedret grundlag for at gennemføre en egentlig kompetencegivende uddannelse eller begynde på et job. Skolen ønsker også at være en aktiv og synlig del af byen og lokalområdet Indre Nørrebro. Det betyder, at vi som skole indgår i aktiviteter og arrangementer, som vi enten selv igangsætter eller som andre har igangsat. Demokrati og solidaritet Skolen ønsker af eleverne, at de er med til at præge den skole, de går på. Vi afholder jævnligt skolemøder, hvor alle elever og lærere deltager. Skolens deltagerråd ( Ø-rådet ) består af repræsentanter for eleverne på alle værksteder. De mødes jævnligt, og deltager i den løbende udvikling af undervisning, projekter og sociale/kulturelle arrangementer. Vi arbejder bevidst med at prioritere elevindflydelsen i udvælgelse og udvikling af konkrete opgaver og projekter. Således starter vi typisk et nyt projekt (stort eller lille) med at inddrage elever i konceptudvikling og planlægning. Ligeledes afholder vi jævnligt, f.eks. på vores produktionsture, fælles evalueringer og udvikling af skolens kultur, rutiner og prioriteringer. Vi arbejder pædagogisk på, at skolen er et trygt, rart og socialt miljø for eleverne. Det betyder, at vi gør meget ud af, at eleverne bliver en aktiv del af et fællesskab ved at eleverne selv skal tage medansvar for både rammer og indhold. Det vil sige, at vi som lærere træder i baggrunden og lader eleverne komme til orde med deres egne ideer og initiativer. Målet er et skolemiljø med en tolerant omgangsform, hvor unge med forskellige baggrunde lærer at respektere og acceptere hinandens forskelligheder og personlige udtryk. At deltage i demokratiske processer og kunne begå sig socialt i et fællesskab er færdigheder og kompetencer, som eleverne skal udvikle under forløbet på skolen. Vi opfatter disse evner som grundlæggende og nødvendige for at kunne fungere på enhver arbejdsplads eller uddannelsessted og for at kunne tage aktivt del i samfundslivet. Ikke alle unge har færdighederne med i bagagen fra folkeskolen. Alle skolens elever og lærere deltager én gang om året i en analyse af skolens undervisningsmiljø på Virksomhedsplan Den Økologiske Produktionsskole s. 2

3 basis af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever. Undervisningsmiljø-undersøgelsen er et godt redskab for lærerne, som her får feedback på deres undervisning. I undersøgelsen spørges bl.a. til hvor vidt eleverne har opnået ny viden og nye kvalifikationer og fået det ud af linien som de har forventet, da de startede på skolen. Vi vil også meget gerne finde ud af om eleverne trives på skolen og om det sociale fællesskab fungerer. Skolens lærere arbejder udfra et demokratisk synspunkt. De vil sige, at alle lærere deltager i de ugentlige personalemøder og der i gennem har stor indflydelse og ansvar for skolens drift og udvikling. Vi prioriterer, at alle medarbejdere er ansvarlige for de enkelte dele af skolen og at medarbejderne virker som inspiratorer og medspillere for skolen som helhed. Det betyder, at alle medarbejdere får indsigt i og information om samtlige forhold som vedrører skolen og får mulighed for at påvirke og formulere nye mål for skolen. Det gøres for at opnå ejerskab for skolens udvikling som helhed og for at medarbejderne yder deres bedste til fordel for elevernes trivsel og egen faglige stolthed. En gang årligt deltager den samlede medarbejderstab i 3 dages evaluerings- og planlægningstur, hvor pædagogik, produktion, organisation og praktiske rammer evalueres og revideres. Med jævnlige mellemrum opbryder vi undervisningen på linierne for at samles om et eller flere større fælles projekt. For eksempel har vi deltaget i Roskilde festivalen, København Miljøfestival, Nørrebro festival, Fair Trade-festival i Fælledparken, Det Alternative Klimatopmøde i DGI-byen, modeshows og julemarkeder, samt afviklet arbejds-/underholdningsdage for børnene på Asylcenter Kongelund. En gang årligt arrangerer vi Ung Aktion Festival på Nørrebro. Vores erfaring med sådanne projekter er, at det øger den enkeltes elevs ansvarlighed, stolthed og selvtillid, og styrker evnen til at samarbejde. De større projekter giver også en følelse af samhørighed og fremmer elevens produktivitet, kreativitet og engagement. Økologi Skolen vægter økologi højt både i produktionerne på linierne og i den almindelige dagligdag. På værkstederne arbejdes ofte med genbrugsmaterialer, køkkenet serverer økologisk frokost hver dag, og vi besøger økologiske virksomheder. Hverdagen satser vi på at gøre så grøn som mulig for både elever og undervisere. Vi sorterer for eksempel vores affald, sparer på vandet eller skriver notater på genbrugspapir - alt sammen handlinger som afspejler en bevidst holdning til miljøet omkring os. Skolen afholder ca. 2 gange om året en fælles økologisk introduktion for alle elever. Det betyder, at alle elever bliver introduceret for begreber som økologi og bæredygtighed med henblik på at give eleverne en fælles forståelse for miljøet og for at få økologien integreret i skolens hverdag. Skolen arrangerer også ture til de grønne organisationer og produktioner, såsom Københavns Miljø og Energi Kontor og Grantoftegaard (produktion og salg af økologiske fødevarer), og var f.eks. aktive ved Sustain-festivalen november 2013, ligesom skolens café samarbejder med Københavns Fødevarefællesskab. I samarbejde med forfatteren Lene Byriel udgav skolen i efteråret 2013 bogen PÅ TRODS - stemmer fra Den Økologiske Produktionsskole på Nørrebro. Virksomhedsplan Den Økologiske Produktionsskole s. 3

4 Pædagogisk grundlag Skolens undervisning tager udgangspunkt i værkstederne og de praktiske opgaver og produktioner, man her beskæftiger sig med. Det betyder, at værkstederne er der, hvor størstedelen af elevtiden foregår. På værkstedet benyttes en række pædagogiske metoder lærerstyret undervisning, sidemandsoplæring, Learning by doing osv. Disse værktøjer veksler, og inddrages hvor det er relevant i produktionsprocessen. Da mange elever har dårlige erfaringer med traditionel kateder-undervisning, søges det fagligt/teoretiske indhold brudt ned til mindre elementer, og flettet ind i arbejdsprocesserne. Eleverne har meget forskellige faglige udgangspunkter. Dette stiller værkstedet/læreren over for den opgave at afstemme opgaverne til den enkelte elev, således at de dels ligger på et fagligt niveau, der både er udfordrende og realistisk, og dels er meningsfulde og legitime. Værkstedets opgaver udvælges og tilrettelægges af elever og lærer i samarbejde. Gennem denne proces styrker vi de enkeltes elevers selvstændighed ved at give dem størst mulig medindflydelse overfor de beslutninger, som skal tages, når et nyt produkt bliver til. Vi ønsker også, at eleverne bliver styrket i deres evne til at samarbejde, ved at de er med til at tage de beslutninger som vedrører nye produkter. Elevernes evne til at håndtere konflikter og uenigheder styrkes ved at de får tid til i fællesskab at finde frem til den bedste løsning. Mange elever savner erfaringer med den (arbejds) glæde og stolthed, der ligger i at aflevere et produkt, der kommer andre til glæde. Derfor prioriterer vi at eleven får mulighed for at følge produktets vej til kunden/brugeren, se det i brug og/eller få respons. Dette kan f.eks. være på et marked, hvor der i salgssituationen er direkte kontakt med køberen, ved et modeshow, hvor egne designs vises frem, eller ved projekter på Asylcenter Kongelunden, hvor eleverne oplever børnenes glæde ved aktiviteter og nye faciliteter. Eleverne skal have lejlighed til stolthed! Lærernes opgave er at komme med nye inspirerende inputs og introduktion af nye værktøjer og have øje for, hvor den enkelte elev og den samlede gruppe behøver nye udfordringer. Dette indebærer bl.a. at læreren skifter mellem rollerne som igangsætter, proceskonsulent og bagstopper. Det er endvidere lærerens opgave at sikre et trygt og positivt klima på værkstedet. Dette gælder både elevernes indbyrdes relationer og relationen mellem elev og lærer. For en del elever udgør værkstedslæreren den mest stabile voksenfigur i deres hverdag. Det er vigtigt at denne relation faciliterer såvel det daglige, praktiske samarbejde, som mulighed for at eleven kan have den tillid, der er forudsætning for at komme i dialog om personlige udfordringer. Det er vigtigt, at eleverne opnår ejerskab for linien og føler, at det er deres sted. Dette forhold afgør nemlig i hvor høj grad eleverne er engagerede, motiverede og tager selvstændige initiativer. På skolen sætter vi pris på at afveksle værkstedsproduktionen med projektarbejde såsom festivaler, markeder, haveprojekter osv. De forskellige projekter skal opfindes fra bunden hver gang, hvilket skaber et samlet forløb fra idé/ planlægning over gennemførelse til evaluering. Denne arbejdsform giver eleverne mulighed for at prøve sig selv af i en række forskellige roller og funktioner, og er egnet til at skabe både udfordringer og ejerskab. Projektarbejdsformen giver også mulighed for at samarbejde på tværs af værksteder og funktioner, og kan give en anden og mere lige relation mellem elever og lærere, end den ofte mere rutineprægede værkstedsproduktion. Projektarbejdet åbner endvidere op for værdibaserede aktiviteter, øget synlighed i lokalområdet og muligheden for at inddrage elevers forskellige interesser. Og så giver de -som regel intense forløb erfaringer med stress, deadlines, udfordringer og succés. Virksomhedsplan Den Økologiske Produktionsskole s. 4

5 SUCCÉS-KRITERIER: at eleverne oplever et trygt og tillidsvækkende miljø at eleverne møder stabilt og tager aktivt del i undervisningen at eleverne udvikler deres sociale kompetencer og tager hensyn til hinanden at eleverne udvikler deres faglige kompetencer og får lyst til at lære mere at eleverne tager aktivt del i beslutningsprocesserne på værkstedet og på skolen at elevernes skaberglæde styrkes, og de oplever sig som betydningsfulde og værdsatte at eleverne er glade for livet og ser med fortrøstning på deres fremtid at eleverne afklarer deres kompetencer, interesser og muligheder at eleverne efterfølgende finder sig til rette i uddannelses- og arbejdsmarkedet Sundhedspolitik Skolen ønsker at bidrage aktivt til at eleverne opnår en sundere livsstil og et bedre helbred. Her ved øges elevernes livsglæde, og de vil opleve at yderligere ressourcer mobiliseres, og de vil stå bedre rustet til at møde livets udfordringer. Med udgangspunkt i elevernes hverdag gennemføres en række enkeltstående fælles arrangementer/ workshops/oplæg (evt. med inddragelse af eksterne eksperter), f.eks. omkring seksualitet, tobak, stofmisbrug etc. Kost På skolen serveres dagligt et sundt, varieret og økologisk måltid for alle elever og lærere. Ud over at dette måltid for mange elever er hverdagens hovednæringskilde, ønsker vi også at inspirere eleverne til sunde madvaner, og at introducere en lang række retter/opskrifter - både praktisk/billige og velsmagende. Bevægelse Ud over de fælles sundhedsaktiviteter, der foregår på tværs af værkstederne, er det de enkelte værksteders opgave at sørge for at inddrage bevægelse i hverdagen. Dette kan f.eks. tage form at Move On - øvelser/pausegymnastik, eller måske blot at gå en lille tur, når uoplagtheden melder sig. Skolen har 10 cykler (samt diverse cykler til varetransport), som værkstederne råder over i fællesskab. Skolen arrangerer selv en årlig idrætsdag, og skolens fodboldhold deltager i den årlige KUBA-cup - turnering. Rusmidler En del af skolens elever har problemer med rusmidler. For dem - og de andre elever - ønsker vi at vise en hverdag uden rusmidler. (Til enkelte fester tillader vi dog begrænset alkoholindtag.) Virksomhedsplan Den Økologiske Produktionsskole s. 5

6 Vi forsøger at hjælpe elever, der er endt i misbrug (hash/stoffer/alkohol/tobak), enten gennem tilbud vi opretter på skolen, eller gennem at etablere kontakt til relevante institutioner. Trivsel Vi bestræber os på at skabe et hverdagsmiljø præget af tryghed, fællesskab og tolerance. Især for elever med ustabile forhold (ift. familie, bolig, økonomi, venner osv.) udgør skolen den rolige, faste grund. På skolen vedligeholder vi en respektfuld omgangsform, hvor trusler, hån og nedværdigende tale (f.eks. ift. unge med anden etnisk baggrund, homoseksuelle, overvægtige osv.) øjeblikkeligt standses. Her skal man føle sig velkommen! Skolen holder fokus på demokrati og medbestemmelse, også for at elever løbende har mulighed for at udvikle rammer og indhold, så der gives plads til deres behov. Her i gennem opøves også elevernes generelle evne til at være opmærksomme på egne (og andres) følelser/befindende, og indrette hverdagen i overensstemmelse hermed. Gennem (organiseringen af) skolens aktiviteter tilstræber vi at skabe sociale og kulturelle rum og begivenheder, hvor eleverne kan knytte personlige bånd og sociale fællesskaber. En gang årligt gennemfører vi en undervisningsmiljø-undersøgelse (spørgeskema), som danner udgangspunkt for diskussion af, hvorledes trivsel og læringsmiljø løbende forbedres. Natur For flertallet af skolens elever gælder, at naturoplevelser er sjældne. Da vi ikke selv har adgang til egen have eller lignende, prioriterer vi at skabe aktiviteter i naturen - såsom haveplantninger, sejlture, skovture eller måske bare en gåtur om søerne i solskinsvejr. De to årlige produktionsture finder sted i naturnære omgivelser, og heri indgår som regel naturvejledning, undervisning i økologi og lignende. Virksomhedsplan Den Økologiske Produktionsskole s. 6

7 ØVRIGE MÅL FOR 2015: Lokaler Skolen råder over lokaler i Ravnsborggade 18 (administration, Kontor, Køkken, Kampagne-værksted, Kunst & Projekt), Ravnsborggade 19 (Træ, Beklædning, Foto) og Husumgade 44 ( KulturCoach : Hip- Hop-dans, Pædagogisk Idræt og Kokke-værksted.) Vores Café har hidtil ligget Nørrebrogade 32, men dette lejemål er opsagt af udlejer, således at vi har måttet fraflytte lokalerne pr. december Der arbejdes intenst på at skaffe nye café-lokaler beliggende nær hovedskolen på Ravnsborggade. Ind til der kan flyttes til nye lokaler, er Café-værkstedet flyttet til Husumgade, hvor de arbejder tæt sammen med Kokke-værkstedet. Ung Aktion-kampagne Kampagne-værkstedet er ansvarlig for en kampagne, Ung Aktion, der diskuterer og oplyser om unges vilkår her hjemme og rundt omkring på kloden. Værkstedet besøgte i november 2014 unge i Jordan. På basis af dette besøg gennemføres i foråret 2015 en kampagne, som bl.a. vil indeholde produktion af oplysningsmaterialer, foredrag/workshops på en række skoler og en Ung Aktion-festival på Den Røde Plads d. 30. maj. Rejser Som udgangspunkt tager alle værksteder på produktionstur 2 gange årligt. Disse ture varer som regel 3-4 dage, og går til forskellige danske lokaliteter. Både i 2014 og 2015 vil en del af skolens værksteder deltage på Folkemødet på Bornholm, hvor de bidrager med udsmykning, bespisning og indhold. Produktionsturene suppleres med rejser til udlandet, arrangeret i samarbejde med forskellige EUprogrammer. I 2014 gennemførte vi et Mobility / praktikophold i England (Caféværkstedet), Træningsophold i Moldova (Ø-rådet/deltagerrådet), og en Ungdomsudveksling i Jordan (Kampagneværkstedet og Foto), samt et Mobility /praktikophold for Kunst & Projekt og Beklædningsdesign i Stavanger/Norge. I 2015 planlægger vi bl.a. en Ungdomsudveksling til Ghana (Kampagne og Foto), et Mobility /praktikophold på Cypern (Køkken), samt endnu et praktikophold med et endnu ikke fastlagt værksted. Faglig udvikling. Skolen ønsker at være i en fortsat faglig udvikling, samt bidrage til udviklingen af produktionsskolepædagogik og praksis. Sammen med 3 andre produktionsskoler har vi etableret et projekt kaldet Lokalt partnerskab, hvor i gennem vi vil arbejde på at videreudvikle relationerne mellem produktionsskoler og det lokale erhvervs- og foreningsliv. Projektet administreres af SPUK ( Socialt og Pædagogisk UdviklingsCenter ), og løber til På vej til et godt ungdomsliv I samarbejde med Center for Sundhed/Københavns Kommune og de øvrige københavnske produktionsskoler gennemfører vi projektet På vej til et godt ungdomsliv, der løber fra august 2014 til juli Projektet indeholder bl.a. undervisning af elever og lærere, en screening af elever mhp. at at blive opmærksomme på elever med behov for særlig støtte og udarbejdelse af en beredskabsplan (rutiner og metoder til at støtte elever med behov her for). Kombineret UngdomsUddannelse (KUU) I august 2015 opstartes KUU. I samarbejde med en række produktionsskoler og andre uddannelsesinstitutioner har vi dannet et konsortie, der er blevet bemyndiget til at administrere denne nye uddannelse i vores region (København, Dragør, Bornholm). Uddannelsen er 2-årig, og består af en kombination af almen-undervisning, praktik og erhvervstræning på produktionsskoler. En del af KUU-eleverne knyttes til eksisterende værksteder; der ud over påtænker vi at gøre Kokke-værkstedet til et KUUværksted, og vi arbejder på at oprette et nyt værksted specifikt for KUU-elever. Virksomhedsplan Den Økologiske Produktionsskole s. 7

8 Præsentation af de enkelte linier: Økologisk Køkken På skolens køkken-linie er eleverne med til at drive skolens kantine, hvor der dagligt serveres varm mad for ca. 80 personer. Eleverne tager del i alle arbejdets aspekter planlægning, indkøb, arbejdstilrettelæggelse, tilberedning, servering, oprydning, kontrol osv. Hverdagen på linien struktureres omkring den daglige servering af varm mad til frokost. Dagen starter med afholdelse af et liniemøde, hvor menu er planlægges og arbejdet tilrettelægges. Der lægges vægt på elevernes indflydelse og tildeling af stadig mere ansvar, både individuelt og som gruppeopgaver. Opgaven med dagligt at stå til ansvar for resten af skolen mht. deadlines, menu, kvalitet, servering m.m., stiller løbende eleverne overfor krav om samarbejde og arbejdsomhed, og giver løbende feedback. Den daglige produktion af frokost afløses ind i mellem af cateringopgaver ud af huset - eller inspiration, eksperimenter eller mere formel undervisning. Eleverne lærer at benytte opskrifter, men også at kunne arbejde kreativt uden opskrifter. På linien lægges vægt på en opmuntrende og kreativ hverdag, så eleverne bevarer/udvikler motivation for læring og personlig udvikling Eleverne får faglige input løbende i forbindelse med planlægning og tilberedning, og gennem mere strukturerede undervisningsforløb i f.eks. ernæring/ sundhed, råvaregrupper, køkkenhygiejne, egenkontrol, faglige termer, sikkerhed m.m. Liniens daglige undervisning varetages af en uddannet køkkenleder. Eleverne præsenteres for realistiske bud på perspektiver for opholdet, for eksempel en egentlig erhvervsuddannelse indenfor køkkenfaget. Virksomhedsplan Den Økologiske Produktionsskole s. 8

9 Træværksted Denne linie giver forståelse og glæde for træ, materialer og design. Eleven gives indsigt i håndværk såsom snedker, tømrer og møbelsnedker, samt fagenes forskellige traditioner. Hovedparten af arbejdet på Træværkstedet sker på vores eget værksted. På linien lægger vi vægt på teamwork, sidemandsoplæring og glæden og stoltheden ved sammen at skabe brugbare og æstetiske produkter. Vi arbejder ud fra, at eleven har stor indflydelse på opgaver og design, og gradvist påtager sig større selvstændige opgaver. Linien indgår samarbejde med andre professionelle håndværkere, for der i gennem at skabe mesterlærerforhold over kortere perioder. På værkstedet får eleverne indsigt i og kendskab til omgang med håndværktøj samt el-værktøj og stationære maskiner, og de lærer generelle fagudtryk i arbejdet med værktøj og træ. Ligeledes lærer de forskellige træsorter og pladematerialer at kende, deres egenskaber og anvendelsesområder. Produktionen på værkstedet består primært af mindre opgaver, der ofte kræver særligt design og kommunikation med aftageren. I disse opgaver gives god plads til elevens egne designidéer og løsningsforslag. I begrænset omfang påtager vi os også mindre serieproduktioner. Gennem mindre byggeopgaver ude i byen får eleven indsigt i anlægsarbejde, og vi udfører en del bygningsvedligeholdelse og -forandring i form af snedker/tømrer-jobs på skolen. Linien spiller en særlig rolle i forbindelse med opbygning af boder, stande, scener, m.m. til begivenheder som Julemarked og Ung Aktion-festival. Vi tager på relevante ekskursioner og virksomhedsbesøg. Efter et forløb på Træværkstedet vil eleven stå bedre rustet overfor at kunne tage en uddannelse indenfor Bygge- og Anlægsfagene, i særdeleshed ift. uddannelse til tømrer, bygningssnedker og møbelsnedker. Virksomhedsplan Den Økologiske Produktionsskole s. 9

10 Kunst & Projekt På Kunst & Projekt styrkes elevens selvtillid, og eleven kommer nærmere en erhvervsmæssig afklaring med nye uddannelsesmæssige udfordringer til følge. På Kunst & Projekt arbejder vi med metoder og teknikker som findes inden for flere uddannelser. F.eks. grafisk tekniker, skiltetekniker, grafisk designer, visuel hf (Viborg), designskolen (Kolding og København), Kunstakademiet m.m. På Kunst & Projekt veksler undervisningen mellem faglige oplæg og projekter. Her skabes rum til den enkelte elev, og du får indblik i diverse kreative processer. Der arbejdes med forskellige teknikker som papir-collage, stencil, linoleum/træ-snit, serigrafi, maleri mm. og forskellige materialer som kul, akryl, blæk, blyant mm. Der er faste ugentlige moduler med tegne-undervisning (croquis) og teoretisk undervisning (film, bøger, foredrag mm). Vi tager på udstillinger, hvor vi debatterer indhold, virkemidler og formidling. På Kunst & Projekt vægtes det aktive innovative fællesskab højt, som danner rammen for den personlige udvikling. Både internt i værkstedet og i tværfaglige projekter og andre større sociale sammenhænge. På Kunst & projekt bliver eleven en del at et energisk team, der producerer visuelle udtryk til udstillinger, udsmykningsopgaver, events og diverse produkter til salg mm. Virksomhedsplan Den Økologiske Produktionsskole s. 10

11 Beklædningsdesign På Beklædningsdesign-værkstedet får eleven en grundig introduktion i både fag og håndværk. I processen fra idé til det færdige produkt arbejdes der med: Inspiration, idéudvikling, skitzer og modetegning, konstruktion af grundformer efter individuelle mål, mønsterudvikling og tilskæring, drapering og opsyning. Vi tager udgangspunkt i den enkelte elevs ambitioner og idéer. Eleven udfordres gennem målrettede opgaver og kreative processer. Eleven udvikles og styrkes i refleksion over sit arbejde, hvilket gerne skulle modne til større åbenhed og forståelse for egen kunnen, samt akkumulere højere standarder. Der lægges vægt på sidemandsoplæring samt teamwork ved siden af individuelle opgaver og produktioner. Den faglige samt personlige vejledning og afklaring, som projektet giver, skulle gerne give eleven mod og tro på sig selv. Således kan projektet fungere som en solid forskole til divese designskoler samt afklaring mod videre uddannelsesmæssigt forløb. Ind i mellem påtager vi os desuden projekter af mere dekorativ og kunstnerisk karakter, så som udsmykningsopgaver samt sjov og ballade... I år arbejder vi ud over udviklingen af individuelle designs og diverse fællesprojekter på en lille produktion for Henrik Vibskov. Vi arbejder på at finde en butik for at afsætte enkelte produkter. Vi satser på en udlandstur i foråret med indbygget fællespraktik. Og vi planlægger en sommerudstilling med et lille modeshow, samt nye luciakostumer i verdensklasse vist bl.a. i Tivoli til jul. Virksomhedsplan Den Økologiske Produktionsskole s. 11

12 Kontorlinie Eleverne varetager en række arbejdsopgaver i forbindelse med skolens økonomi, såvel administration af skolens kontante ind- og udbetalinger, som udfærdigelse af kontering, bogføring og regnskab, bl.a. i forbindelse med skolens café. Af andre administrative opgaver kan nævnes: registrering af indog udslusning af skolens elever, og anden ajourføring af elevregistrering. På denne linie indføres eleverne i dagligdagen på skolens kontor. Eleverne får mangeartede administrative og regnskabsmæssige arbejdsopgaver og god erfaring med arbejdet på et kontor. Skolens kontorlinie er et lille værksted, men er også et værksted der har en stor kontaktflade til de øvrige værksteder, både elever og lærere. Eleverne arbejder i et fællesskab med hele administrationen, de oplever fælles ansvar ligesom de lærer at arbejde og hjælpe hinanden i stressede situationer med mange tidsfrister og forskelligartede opgaver. Eleverne er en del af skolens ansigt udadtil, og varetager bl.a. skolens telefonomstilling, modtager/fordeler post, bestiller kontorartikler m.m. Ligeledes har de en servicefunktion overfor skolens elever, hvor de besvarer spørgsmål, udfærdiger studiekort m.m. Eleverne får forståelse for Office-pakken ved at udføre opgaver i både tekstbehandling og regneark, samt en introduktion til regnskabsprogrammet Navision (C5). Gennem arbejdet i kontoret udvikles elevernes selvstændighed, ansvarlighed og service-mindedhed. Eleven vil stå styrket ift. at styre egen økonomi og drive virksomhed/projekter. Ønsker eleven at gå videre med økonomi og regnskab, vil de endvidere være godt rustet til at gennemføre en HG-uddannelse. Arbejdet på kontoret aftales ved dagens start og opgaverne fordeles. Eleverne udvikler stor selvstændighed og ansvarlighed ved at arbejde med rutinemæssige opgaver, ligesom de hele tiden udfordres til at arbejde med nye opgaver. Virksomhedsplan Den Økologiske Produktionsskole s. 12

13 Café-linie Skolens Cafélinie holder for nuværende til på Husumgade 44 sammen med skolens idrætspædagogiske linie og hip hop danse linjen. Vi drev førhen Øko Caféen 32, der var placeret på Nørrebrogade 32. Vi får ny café i sensommeren Vi har beholdt vores cafékoncept. I Husumgade laver vi mad, tallerkenserverer og driver café for de andre elever. Det indebærer alt fra praktisk tilberedning og service til indblik i køkkendrift, regnskab, arbejdsplanlægning, konceptudvikling og alt, hvad der ellers skal til for at drive en virksomhed indenfor service/ernæring. Café-linie eleverne skal tage del i konceptudvikling/ PR og udformning af lokaler og sortiment i forbindelse med den nye café. Vi lægger vægt på at eleverne skal være aktive medspillere i udviklingen af caféens udtryk og indhold, og giver i vid udstrækning plads til initiativer og nye idéer. Her i gennem støttes elevernes ejerskab til og ansvarlighed overfor caféen. Eleverne deltager og dygtiggøres i alle driftens aspekter, bl.a. rengøring/hygiejne, indkøb, menuplanlægning, tilberedning, regler for økologisk køkkendrift, og opøves i at udøve en effektiv og behagelig kundeservice. Vi lægger vægt på at eleverne får grundigt råvarekendskab, og lærer at bruge sæsonens råvarer. Vi er økologisk guldcertificeret. Hverdagen afløses af relevante praktikforløb, relevante ekskursioner og deltagelse i skolens fælles projekter. Gennem det daglige ansvar og kundekontakt støttes elevernes ansvarlighed og fornemmelse for god service. Et forløb på café-linien stiller eleven bedre overfor at kunne varetage et job, og ift. at gennemføre uddannelser på Hotel- og Restaurantskolen, husholdningsskoler og andre uddannelser indenfor fødevare og service. Virksomhedsplan Den Økologiske Produktionsskole s. 13

14 Foto På fotolinjen udvikles elevernes evne til at udtrykke sig kreativt og personligt igennem fotografiet. På linjen får deltagerne mulighed for at stifte bekendskab med fotografiske traditioner og metoder. Vi udforsker forskellige stilarter indenfor fotografiet, bla. kunstfotografi, modefotografi, portræt og reportagefoto. Eleverne vil gennem gennemgang og diskussioner blive gode til at tage stilling til, hvad der for dem er et godt foto, samt at kunne begrunde hvorfor. Elever der har behov får mulighed for en introduktion til kameraets teknik, og hvordan denne teknik kan bruges og udnyttes. Hver elev på værkstedet får et kamera stillet til rådighed, som de kan låne med hjem, hvilket gir den enkelte elev mulighed for at arbejde på fotoprojekter hvor som helst og når som helst. Eleverne opøver evnen til at se på billeder. De trænes selvstændigt i at gennemføre en proces fra idé til færdige foto. Deltagerne bliver fortrolig med Adobe Photoshop og Bridge til efterbehandling og udvælgelse af billeder. Dagligdagen veksler mellem mindre blokke af faglige oplæg, øvelser og projekter, både fælles og individuelle. Linjen løser en række foto opgaver for skolen, til intern og ekstern brug, feks. pjecer, hjemmesider, flyers, plakater, annoncer etc. Linjen arrangerer og deltager også i større og mindre projekter i fællesskab med skolens øvrige værksteder. Der lægges på værkstedet stor vægt på at udvikle evne til at støtte hinanden gennem at give og modtage kritik. Eleverne fordyber sig i opgaver udfra interesse og støttes i at tage ejerskab over både proces og produkt. Virksomhedsplan Den Økologiske Produktionsskole s. 14

15 Kampagne-værksted Kampagne-værkstedet planlægger og gennemfører en ung-til-ung kampagne Ung Aktion. Formålet er, at skabe større globalt udsyn hos unge både lokalt, nationalt og internationalt. Ung Aktion involverer unge i at blive opmærksomme på samfundsproblematikker i Danmark og i udlandet, samt styrker fællesskab og samarbejde på tværs af geografisk placering og beskæftigelse. Vi giver unge muligheden for, at være med til at gøre en forskel og møde andre unge, og derigennem italesætte samt nedbryde tabuer og personlige barrierer. Deltagerne er med til at skabe, udvikle, formidle og afvikle kampagnen. Det vil sige, at de bliver øvet i organisations- og koordineringsarbejde, samt i at tænke kreativt, innovativt og strategisk i forhold til at lave oplysningsarbejde. De forskellige metoder inkluderer bl.a. workshops og temadage for unge på andre skoler, events, festivaler, folkekøkkener, loppemarkeder, gadeteater, tryk på T-shirts og tasker m.m., husstandsindsamling etc. Kun fantasien sætter grænser, for hvad der er muligt! Forløbet inkluderer endvidere undervisning og debat af udviklingsproblematikker, at lave research og behandle data, samt at skabe en digital platform (blog + FB), hvor unge kan diskutere ungdommens vilkår og organisere sig. Tilmed planlægges der en produktionstur til det givne udviklingsland kampagnen handler om, samt flere rejser rundt på skoler i Danmark for at mobilisere andre unge til at tage ansvar og gøre en forskel. Derved er der en del øvelse i forskellige formidlingsformer, fx. journalistik, skrive- og oplægsfærdigheder, computerteknologi og internetkommunikation, samt at kunne tale til en større forsamling. Elever på værkstedet får introduktion til videoproduktion og -redigering. Kampagneværkstedet arbejder sammen med forskellige organisationer og derved kommer deltagerne til at indgå i tæt samarbejde med aktivister og ungenetværk for at udforme en spændende og effektiv kampagne af og for unge. Temaet for årets kampagne i 2014/2015 er Barrierer for unge, og udvikles på baggrund af værkstedets besøg i Jordan i november Kampagnen inkluderer i foråret 2015 bl.a. afholdelse af Ung Aktion -festival d. 30. maj. Efter sommer tager vi fat på en ny kampagne, som kommer til at handle om unge i nord Ghana. Virksomhedsplan Den Økologiske Produktionsskole s. 15

16 Hip Hop / dans Hip hop/danselinien giver eleven et indblik i de urbane kulturer såsom Hip hop kulturen med særligt fokus på dans. Der vil være en del teori og historie om de fire elementer som hip hop kulturen består af: MC og DJ -ing, grafitti og dans. Formålet er at give eleven en bred viden om Hip hop kulturen og gennem daglig fysisk dansetræning og teori give eleven en fysisk grundtræning samt et indblik i de urbane dansestilarter. En hverdag på Hip hop/danselinien starter typisk med halvanden times fysisk grundtræning. Det kan være yoga, ballet- eller jazzteknik. Derefter følger 2 lektioner i forskellige urbane stilarter såsom popping, locking, break, dancehall, hip hop, house, waacking eller krump. Der arbejdes både med henblik på at skabe koreografi og fungere i gruppesammenhænge. Her skal eleverne i perioder arbejde projektorienteret og skabe koreografier sammen. Samtidig fokuseres der også på den enkelte elevs kompetencer og præferencer. Der undervises i freestyle og hver enkelt elev udfordres og inviteres til at udvikle og styrke deres personlige stil inden for rammer som sættes af pågældende underviser. Kombinationen af gruppearbejde og fokus på individet styrker sammenhold og udfordrer hver enkelt elevs potentiale. Hip hop/danselinien samarbejder med andre linier på skolen og deltager indimellem i tværfaglige projekter. Eleverne forbereder shows som de fremviser for de andre linier ved forkellige lejligheder. Eleverne kommer også til at optræde med danseshows ved forskellige offentlige arrangementer. Elevens evne til at samarbejde udfordres og fokuset på den individuelles stil, potentiale og udvikling medvirker til at styrke elevens selvfølelse og selvtillid. Den regelmæssige, hyppige fysiske træning er med til at udviklingen blandt de fleste elever er bemærkelsesværdig. Der arbejdes disciplineret og hensynsfuldt og dette giver eleverne kompetencer som de kan drage nytte af når de skal videre i uddannelsessystemet. De lærer at selv indenfor fysiske og kreative fag som Hip hop og Dans er det vigtigt at man konstant dygtiggør sig, sætter sig delmål og griber det seriøst an. Denne viden er relevant hvis eleven vil videre i uddannelsessystemet om det så er på en danseuddannelse, andre kreative eller teoretiske uddannelser. Virksomhedsplan Den Økologiske Produktionsskole s. 16

17 Idræts-Pædagogisk værksted Med udgangspunkt i sport/træning tilføres de unges egen glæde ved at røre sig en dybere forståelse for instruktion, pædagogik, teambuilding m.m. Idræts-pædagogisk værksted arbejder sammen med lokale folkeskoler, institutioner og fodboldklubben Nørrebro United som vi også deler lokaler med. En typisk dag er delt op i en kombination af teori og praktisk udøvelse/fysisk træning. Fx gennemgår vi en muskelgruppe som vi derefter laver træningsøvelser med, eller eleverne laver i grupper nogle træningsprogrammer for en selvvalgt idrætsgren, som der så instruerer resten af holdet i. Linjen er ikke teoritung, der er meget praksis, men der vil være en nødvendig teoridel som skal følges for at resten giver mening. Vi kommer bl.a. ind på følgende emner: Mental teori og træning, taktisk teori og træning, Teoritekniske færdigheder, spilsituationer, opvarmning mv. Kost & ernæring for idrætsaktive/sundhed - sammenhængen mellem vores mad og vores kropslige ydelser og udvikling. Hvilken ernæring er den rigtige når vi skal yde optimalt. Fysiologi og anatomi hvordan hænger det ydre og det indre sammen, bevægelsesapparatet, nervesystemet, muskulatur, skelet m.m. Hvilke muskelgrupper kan med fordel styrkes i de forskellige idrætsgrene hvordan og hvor meget. Planlægning/gennemførsel af praktisk undervisning af skolebørn/ børn fra klubhold Linjen vil også byde på undervisning om uddannelse og samfund, praktiker, planlægning og udførelse af events alt sammen med det formål at give dem kompetence og styrke til at kunne starte på en ungdomsuddannelse. Eleverne har også matematik og dansk. Eleverne laver events sammen med de andre linjer fra produktionen eller med vores samarbejdspartnere, i særdeleshed Nørrebro United. Eleverne på linjen, vil med idræt som udgangspunkt, tilegne sig kompetencer der kan være med til at gøre dem uddannelsesparate. I samarbejde med skoler og idrætsforeninger, bruger idrætslinjens elever deres børn som medier i deres egen undervisning. Herigennem vil eleverne få en masse praksis erfaring i at planlægge og udføre aktiviteter for børn. På linjen får de alle de grundelementer de skal bruge, tekniske og pædagogiske, til at kunne udføre deres eget undervisningsforløb af de mindre børn fra foreningerne og skolerne. Linjen kan bl.a. danne afsæt for efterfølgende uddannelse som Idrætspædagog/pædagog, Idrætsstudiet, Lærer, Fysioterapeut/massør, Kost og ernæring, Professionel træner/idrætsudøver, PAU eller EGU pædagogisk linje. Vi ønsker også at inspirere eleverne til at blive frivillig engageret i idrætsforeninger. Virksomhedsplan Den Økologiske Produktionsskole s. 17

18 Personlig vejledning Det primære formål for skolens vejledning er at hjælpe den enkelte unge til en realistisk afklaring omkring fremtidig uddannelses- og erhvervsvalg. Vejledningen på skolen foregår på flere planer: I dagligdagen tages der mange faglige snakke henover symaskinen/køkkenbordet/høvlebænken mellem elev og linjelærer om, hvilke drømme den unge har med henblik på valg af uddannelse. Disse snakke følges der op på ved de fastlagte forløbsplanssamtaler. Her går elev, lærer og vejleder mere i dybden omkring den unges realkompetencer og fremtidsønsker, samt stiller faglige, sociale og personlige mål op for den kommende periode. I disse samtaler tilbydes eleven at deltage på et 2 uges kombinationsforløb på en teknisk skole. Dette forløb er med til at give den unge et konkret forhold til dét at gå på en teknisk uddannelse, samt en mulighed for at snuse til et fagligt område de evt. tænke på at fortsætte i. I nogle situationer inddrages forældre, kontaktpersoner, U-turn (misbrugsbehandling) eller andre relevante institutioner, så de medvirker i afklaringen af den unges fremtid. Med vedtagelsen af lov om Uddannelse til Unge Med Særligt Behov (STU) har disse elever nu en formel ramme til en uddannelse, der tilpasses den enkeltes muligheder. Produktionsskolen tilbyder at unge med særligt behov kan være elever på skolen. Det konkrete skoleforløb planlægges i samarbejde med STU-vejleder og sagsbehandler, ligeledes om der skal være støttetimer og/eller ekstra lærer på linjen. På skolen er der løbende typisk 0-2 STU-elever. Besøg på potentielle uddannelsessteder I forbindelse med udslusning til uddannelse gennemføres besøg på tekniske skoler, ungdomsuddannelser i øvrigt og på uddannelsesmesser. Op til ansøgningsfristen d. 1. marts sikres, at alle unge beslutter om de vil søge ind på en ungdomsuddannelse. EGU Med en lovændring i starten af 2008 blev der sat fokus på produktionsskolernes rolle i opstart af EGU (ErhvervsGrundUddannelse), og i efteråret 2008 bevilgede Kommunernes Landsforening penge til projektet Sæt skub i Egu en, et samarbejde mellem de 4 københavnske produktionsskoler og Center for Vejledning, København. Det har medført, at en Uddannelsesvejleder fra Center for Vejledning nu er tilknyttet produktionsskolen, og i samarbejde med skolens vejleder informeres eleverne mere målrettet om EGU ens formål og muligheder. Vores mål er, at flere unge ønsker at benytte EGU. STU Indenfor de sidste år har produktionsskolen fået en stadig større søgning af elever med særligt behov. Praktik Som en del af afklaringsarbejdet for den unge har vi på Den Økologiske Produktionsskole valgt at fastlægge 2 praktikperioder, dvs. uger hvor alle skolens elever er i praktik. Det drejer sig om 1 uge i marts og 1 uge i november måned. Formålet med praktikken er, at eleven får mulighed for afklaring indenfor selvvalgte faglige områder, at afprøve sig selv i nye rammer og for nogle bliver praktikken vejen til et fritidsjob,et fuldtidsjob eller evt. senere en praktikplads. Elever kan være i praktik i yderligere 3 uger pr. halvår, såfremt det er relevant. Lærlingepladser Skolen er blevet godkendt til at tage lærlinge indenfor møbelsnedker, cater/køkken og kontor. Aktuelt har vi to lærlinge indenfor møbelsnedker-faget. Vi sætter pris på at have dette tilbud til vores elever, og oplever det som en berigelse af skolen som helhed at have et bredt spektrum af positioner i den samlede organisation. Virksomhedsplan Den Økologiske Produktionsskole s. 18

19 Fælles aktiviteter Almen undervisning Alle elever tilbydes undervisning i dansk og matematik. I dansk og matematik tilpasses undervisningen den enkeltes niveau og ønske om vedligeholdelse af tidligere lærdom. Ønsker eleven at afslutte matematik med Folkeskolens Afgangsprøve eller 10. klasse skal det ske i samarbejde med VUC eller Ungdomsskole. Efter ønske og behov tilbydes ind i mellem undervisningsforløb indenfor computergrafik. Økologi Hvert halve år holdes introduktionskurser til økologiens grundbegreber. Deltagerråd Skolens deltagerråd ( Ø-rådet ) består af elever fra de forskellige værksteder. Ø-rådet beskæftiger sig med praktiske og sociale forhold på skolen, og arrangerer fælles skolemøder. Udflugter I løbet af et skoleår arrangeres der flere fælles dagudflugter med kulturelt, økologisk, sundhedsfremmende og/eller socialt sigte. Turene arrangeres i et samarbejde mellem deltagerråd og lærergruppen, eller af enkelte værksteder. Produktionsture 2 gange årligt tager alle på skolen af sted på 4 dages produktionsture. Som regel opdeler vi skolen i flere hold, afhængigt de konkrete produktioner/ undervisningsforløb (og hvad der er praktisk hensigtsmæssigt). Fællesdage Skolens lærere og elever arrangerer jævnlige foredragsdage og kulturelle arrangementer, som regel på skolen. Lærernes faglige opkvalificering Opkvalificeringen af lærerne foregår bl.a. som individuelle kurser inden for faglærerens, vejlederens eller forstanderens arbejdsområde. Alle lærere gennemgår produktionsskoleforeningens introduktionskurser for produktionsskolelærere. Medarbejdergruppen arbejder løbende i fællesskab på at afklare og justere skolens målsætninger, pædagogiske grundlag og konkrete aktiviteter. Skolens ansatte modtager løbende ekstern supervison. Skolen vil fortsat arbejde på at: udvikle redskaber så den enkelte medarbejder bliver sikret en løbende udvikling af sine kompetencer, individuelt og i fællesskab med andre få igangsat og gennemført læringsforløb, som er tilpasset den enkelte medarbejder i forhold til skolens behov. udøve løbende refleksion og justering af skolens virksomhed, herunder det faglige indhold i linierne yderligere at implementere og justere brugen af realkompetencetavler, så både elever og lærerne løbende fastholder og udvikler de faglige mål i værkstedet opbygge viden og handlekompetencer i forhold til bedre at kunne håndtere elever med svære sociale problemstillinger. give lærere mulighed for at udvikle kompetencer gennem deltagelse i kurser, workshops og nybrydende samarbejder. bidrage til at skoleformen udvikler sig. Virksomhedsplan Den Økologiske Produktionsskole s. 19

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Vision 3. Værdigrundlag 4. Mål 5. Målgruppe 6. Produktion og undervisning Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 7. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. Andre aktiviteter 9.

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2008 1 Årsplan 2008 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2008 1 Årsplan 2008 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2008 1 Årsplan 2008 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg 2 Årsplan 2008 Normering, åbningstid, medarbejder ekspertiser og arbejdsfelter Klubben er normeret til 175 medlemmer

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014

Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014 Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014 Industrimarken 2 3300 Frederiksværk tlf.: 47 72 43 00 www.pnuc.dk post@pnuc.dk Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg 2 Årsplan 2009 Normering, åbningstid, medarbejder ekspertiser og arbejdsfelter Klubben er normeret til 151 medlemmer

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole Indholdsplan 2014/2015 Midtfyns Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Side 3-6 Værdigrundlag 1.0 Grundtvig/Kold 1.1 Historie 1.2 Menneskesyn 1.3 Tre vækstområder 1.4 Klasserumskultur 3.14 Linjeuge 3.15 Mundtlige

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole splan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole sfortegnelse Skolens formål og værdigrundlag...2 Skolens værdigrundlag:...2 Andre overordnede emner...2 Boglige fag...2 Det kreative/musiske/idrætslige...3

Læs mere

Virksomhedsplan - 2013

Virksomhedsplan - 2013 Produktionsskolen Medieskolen Lyngby Virksomhedsplan - 2013 1. Forord 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Mål 6. Målgruppe 7. Produktion og undervisning 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning 9. Organisation

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLANER for 2011

AKTIVITETS- OG HANDLEPLANER for 2011 AKTIVITETS- OG HANDLEPLANER for 2011 Bygge og Anlæg Præsentation På værkstedet Bygge & Anlæg arbejder vi med opgaver inden for tømrer-, maler- og murerfaget. Vi udfører en lang række forskellige bygge-

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose En erfaringsopsamling fra Odense Kommunes bydelsudvikleruddannelse Vollsmosesekretariatet for helhedsplan og kvarterløft Indhold Forord 3 Indledning 4

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke Evalueringsrapport Med resultater og anbefalinger Projekt Ung Med Omtanke Flere i uddannelse og øget sundhed for 15-19-årige unge uden for uddannelse i Middelfart Kommune Maj 2011 Indhold 1. Forord/læsevejledning...

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER...

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER... INDHOLDSPLAN 2010/2011 1 1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 1.1 VÆRDIGRUNDLAG... 4 1.2 HISTORIE... 4 1.3 HOVEDSIGTE... 5 2 EFTERSKOLELIVET... 7 2.1 RETNINGSLINJER FOR OPHOLDET... 7 2.2 KONTAKTLÆRERFUNKTIONEN...

Læs mere

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole Virksomhedsplanen er gældende for året 2014 Udarbejdet/senest revideret den 4. februar 2014 af André Gremaud, forstander Navn Odder Produktionsskole Adresse Rønhøjvej

Læs mere

Ole Hummelgaard. Historien om Erhvervsskolen Det Musiske Kompagni. i Hillerød. Mesterlære. med socialpædagogisk og psykologisk støtte

Ole Hummelgaard. Historien om Erhvervsskolen Det Musiske Kompagni. i Hillerød. Mesterlære. med socialpædagogisk og psykologisk støtte Historien om Erhvervsskolen Det Musiske Kompagni i Hillerød Ole Hummelgaard Mesterlære med socialpædagogisk og psykologisk støtte Indhold Forord 7 Kapitel 1. Hvor gør vi hvad, hvordan og hvorfor 15 1.1

Læs mere