VIRK- SOM- HEDS- PLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRK- SOM- HEDS- PLAN"

Transkript

1 VIRK- SOM- HEDS- PLAN 2015 Præsentation af skolen og værdigrundlag s. 2 Demokrati og solidaritet s. 2 Økologi s. 3 Pædagogisk grundlag s. 4 Succéskriterier s. 5 Sundhedspolitik s. 5 Øvrige mål for 2015 s. 7 Præsentation af de enkelte linier: Økologisk køkken s. 8 Træværksted s. 9 Kunst & Projekt s. 10 Beklædningsdesign s. 11 Kontorlinie s. 12 Cafélinie s. 13 Foto s. 14 Kampagne-værksted s. 15 Hip hop / dans s. 16 Idrætspædagogisk værksted s. 17 Personlig vejledning s. 18 Fælles aktiviteter s. 19 Lærernes faglige opkvalificering s. 19 DEN ØKOLOGISKE PRODUKTIONSSKOLE ravnsborggade københavn n -

2 Præsentation af skolen og værdigrundlag Den Økologiske Produktionsskole er placeret i 2 ejendomme i centrum af Indre Nørrebro, midt i København. Der til kommer vores satellit: Kulturcoach, der er placeret på Ydre Nørrebro. Skolen er et tilbud til unge mellem 16 og 25 år, som ikke umiddelbart kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Der er plads til i alt 140 elever fordelt på 10 forskellige linier, som appellerer til både drenge og piger. Skolens elever er typisk droppet ud af én eller flere uddannelser, eller er aldrig rigtigt kommet i gang efter endt folkeskole. Nogle er meget usikre over for, hvad de egentlig kunne tænke sig, og andre har helt mistet tilliden til det traditionelle uddannelsessystem. Skolen fungerer som afklaringsbase, hvor eleverne tilbydes en kombination af praktisk produktion og teoretisk undervisning. Undervisningsforløbet bliver tilrettelagt individuelt på baggrund af samtaler mellem elev og linielærer. Eleverne har også mulighed for at komme i et praktikforløb i op til 4 uger pr. halvår, hvor de kan afprøve sig selv i et arbejdsforhold. Målet med et ophold på produktionsskolen er at styrke elevernes personlige, sociale og faglige udvikling og hjælpe dem med en afklaring af ønskerne for fremtiden. Opholdet skal give dem et forbedret grundlag for at gennemføre en egentlig kompetencegivende uddannelse eller begynde på et job. Skolen ønsker også at være en aktiv og synlig del af byen og lokalområdet Indre Nørrebro. Det betyder, at vi som skole indgår i aktiviteter og arrangementer, som vi enten selv igangsætter eller som andre har igangsat. Demokrati og solidaritet Skolen ønsker af eleverne, at de er med til at præge den skole, de går på. Vi afholder jævnligt skolemøder, hvor alle elever og lærere deltager. Skolens deltagerråd ( Ø-rådet ) består af repræsentanter for eleverne på alle værksteder. De mødes jævnligt, og deltager i den løbende udvikling af undervisning, projekter og sociale/kulturelle arrangementer. Vi arbejder bevidst med at prioritere elevindflydelsen i udvælgelse og udvikling af konkrete opgaver og projekter. Således starter vi typisk et nyt projekt (stort eller lille) med at inddrage elever i konceptudvikling og planlægning. Ligeledes afholder vi jævnligt, f.eks. på vores produktionsture, fælles evalueringer og udvikling af skolens kultur, rutiner og prioriteringer. Vi arbejder pædagogisk på, at skolen er et trygt, rart og socialt miljø for eleverne. Det betyder, at vi gør meget ud af, at eleverne bliver en aktiv del af et fællesskab ved at eleverne selv skal tage medansvar for både rammer og indhold. Det vil sige, at vi som lærere træder i baggrunden og lader eleverne komme til orde med deres egne ideer og initiativer. Målet er et skolemiljø med en tolerant omgangsform, hvor unge med forskellige baggrunde lærer at respektere og acceptere hinandens forskelligheder og personlige udtryk. At deltage i demokratiske processer og kunne begå sig socialt i et fællesskab er færdigheder og kompetencer, som eleverne skal udvikle under forløbet på skolen. Vi opfatter disse evner som grundlæggende og nødvendige for at kunne fungere på enhver arbejdsplads eller uddannelsessted og for at kunne tage aktivt del i samfundslivet. Ikke alle unge har færdighederne med i bagagen fra folkeskolen. Alle skolens elever og lærere deltager én gang om året i en analyse af skolens undervisningsmiljø på Virksomhedsplan Den Økologiske Produktionsskole s. 2

3 basis af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever. Undervisningsmiljø-undersøgelsen er et godt redskab for lærerne, som her får feedback på deres undervisning. I undersøgelsen spørges bl.a. til hvor vidt eleverne har opnået ny viden og nye kvalifikationer og fået det ud af linien som de har forventet, da de startede på skolen. Vi vil også meget gerne finde ud af om eleverne trives på skolen og om det sociale fællesskab fungerer. Skolens lærere arbejder udfra et demokratisk synspunkt. De vil sige, at alle lærere deltager i de ugentlige personalemøder og der i gennem har stor indflydelse og ansvar for skolens drift og udvikling. Vi prioriterer, at alle medarbejdere er ansvarlige for de enkelte dele af skolen og at medarbejderne virker som inspiratorer og medspillere for skolen som helhed. Det betyder, at alle medarbejdere får indsigt i og information om samtlige forhold som vedrører skolen og får mulighed for at påvirke og formulere nye mål for skolen. Det gøres for at opnå ejerskab for skolens udvikling som helhed og for at medarbejderne yder deres bedste til fordel for elevernes trivsel og egen faglige stolthed. En gang årligt deltager den samlede medarbejderstab i 3 dages evaluerings- og planlægningstur, hvor pædagogik, produktion, organisation og praktiske rammer evalueres og revideres. Med jævnlige mellemrum opbryder vi undervisningen på linierne for at samles om et eller flere større fælles projekt. For eksempel har vi deltaget i Roskilde festivalen, København Miljøfestival, Nørrebro festival, Fair Trade-festival i Fælledparken, Det Alternative Klimatopmøde i DGI-byen, modeshows og julemarkeder, samt afviklet arbejds-/underholdningsdage for børnene på Asylcenter Kongelund. En gang årligt arrangerer vi Ung Aktion Festival på Nørrebro. Vores erfaring med sådanne projekter er, at det øger den enkeltes elevs ansvarlighed, stolthed og selvtillid, og styrker evnen til at samarbejde. De større projekter giver også en følelse af samhørighed og fremmer elevens produktivitet, kreativitet og engagement. Økologi Skolen vægter økologi højt både i produktionerne på linierne og i den almindelige dagligdag. På værkstederne arbejdes ofte med genbrugsmaterialer, køkkenet serverer økologisk frokost hver dag, og vi besøger økologiske virksomheder. Hverdagen satser vi på at gøre så grøn som mulig for både elever og undervisere. Vi sorterer for eksempel vores affald, sparer på vandet eller skriver notater på genbrugspapir - alt sammen handlinger som afspejler en bevidst holdning til miljøet omkring os. Skolen afholder ca. 2 gange om året en fælles økologisk introduktion for alle elever. Det betyder, at alle elever bliver introduceret for begreber som økologi og bæredygtighed med henblik på at give eleverne en fælles forståelse for miljøet og for at få økologien integreret i skolens hverdag. Skolen arrangerer også ture til de grønne organisationer og produktioner, såsom Københavns Miljø og Energi Kontor og Grantoftegaard (produktion og salg af økologiske fødevarer), og var f.eks. aktive ved Sustain-festivalen november 2013, ligesom skolens café samarbejder med Københavns Fødevarefællesskab. I samarbejde med forfatteren Lene Byriel udgav skolen i efteråret 2013 bogen PÅ TRODS - stemmer fra Den Økologiske Produktionsskole på Nørrebro. Virksomhedsplan Den Økologiske Produktionsskole s. 3

4 Pædagogisk grundlag Skolens undervisning tager udgangspunkt i værkstederne og de praktiske opgaver og produktioner, man her beskæftiger sig med. Det betyder, at værkstederne er der, hvor størstedelen af elevtiden foregår. På værkstedet benyttes en række pædagogiske metoder lærerstyret undervisning, sidemandsoplæring, Learning by doing osv. Disse værktøjer veksler, og inddrages hvor det er relevant i produktionsprocessen. Da mange elever har dårlige erfaringer med traditionel kateder-undervisning, søges det fagligt/teoretiske indhold brudt ned til mindre elementer, og flettet ind i arbejdsprocesserne. Eleverne har meget forskellige faglige udgangspunkter. Dette stiller værkstedet/læreren over for den opgave at afstemme opgaverne til den enkelte elev, således at de dels ligger på et fagligt niveau, der både er udfordrende og realistisk, og dels er meningsfulde og legitime. Værkstedets opgaver udvælges og tilrettelægges af elever og lærer i samarbejde. Gennem denne proces styrker vi de enkeltes elevers selvstændighed ved at give dem størst mulig medindflydelse overfor de beslutninger, som skal tages, når et nyt produkt bliver til. Vi ønsker også, at eleverne bliver styrket i deres evne til at samarbejde, ved at de er med til at tage de beslutninger som vedrører nye produkter. Elevernes evne til at håndtere konflikter og uenigheder styrkes ved at de får tid til i fællesskab at finde frem til den bedste løsning. Mange elever savner erfaringer med den (arbejds) glæde og stolthed, der ligger i at aflevere et produkt, der kommer andre til glæde. Derfor prioriterer vi at eleven får mulighed for at følge produktets vej til kunden/brugeren, se det i brug og/eller få respons. Dette kan f.eks. være på et marked, hvor der i salgssituationen er direkte kontakt med køberen, ved et modeshow, hvor egne designs vises frem, eller ved projekter på Asylcenter Kongelunden, hvor eleverne oplever børnenes glæde ved aktiviteter og nye faciliteter. Eleverne skal have lejlighed til stolthed! Lærernes opgave er at komme med nye inspirerende inputs og introduktion af nye værktøjer og have øje for, hvor den enkelte elev og den samlede gruppe behøver nye udfordringer. Dette indebærer bl.a. at læreren skifter mellem rollerne som igangsætter, proceskonsulent og bagstopper. Det er endvidere lærerens opgave at sikre et trygt og positivt klima på værkstedet. Dette gælder både elevernes indbyrdes relationer og relationen mellem elev og lærer. For en del elever udgør værkstedslæreren den mest stabile voksenfigur i deres hverdag. Det er vigtigt at denne relation faciliterer såvel det daglige, praktiske samarbejde, som mulighed for at eleven kan have den tillid, der er forudsætning for at komme i dialog om personlige udfordringer. Det er vigtigt, at eleverne opnår ejerskab for linien og føler, at det er deres sted. Dette forhold afgør nemlig i hvor høj grad eleverne er engagerede, motiverede og tager selvstændige initiativer. På skolen sætter vi pris på at afveksle værkstedsproduktionen med projektarbejde såsom festivaler, markeder, haveprojekter osv. De forskellige projekter skal opfindes fra bunden hver gang, hvilket skaber et samlet forløb fra idé/ planlægning over gennemførelse til evaluering. Denne arbejdsform giver eleverne mulighed for at prøve sig selv af i en række forskellige roller og funktioner, og er egnet til at skabe både udfordringer og ejerskab. Projektarbejdsformen giver også mulighed for at samarbejde på tværs af værksteder og funktioner, og kan give en anden og mere lige relation mellem elever og lærere, end den ofte mere rutineprægede værkstedsproduktion. Projektarbejdet åbner endvidere op for værdibaserede aktiviteter, øget synlighed i lokalområdet og muligheden for at inddrage elevers forskellige interesser. Og så giver de -som regel intense forløb erfaringer med stress, deadlines, udfordringer og succés. Virksomhedsplan Den Økologiske Produktionsskole s. 4

5 SUCCÉS-KRITERIER: at eleverne oplever et trygt og tillidsvækkende miljø at eleverne møder stabilt og tager aktivt del i undervisningen at eleverne udvikler deres sociale kompetencer og tager hensyn til hinanden at eleverne udvikler deres faglige kompetencer og får lyst til at lære mere at eleverne tager aktivt del i beslutningsprocesserne på værkstedet og på skolen at elevernes skaberglæde styrkes, og de oplever sig som betydningsfulde og værdsatte at eleverne er glade for livet og ser med fortrøstning på deres fremtid at eleverne afklarer deres kompetencer, interesser og muligheder at eleverne efterfølgende finder sig til rette i uddannelses- og arbejdsmarkedet Sundhedspolitik Skolen ønsker at bidrage aktivt til at eleverne opnår en sundere livsstil og et bedre helbred. Her ved øges elevernes livsglæde, og de vil opleve at yderligere ressourcer mobiliseres, og de vil stå bedre rustet til at møde livets udfordringer. Med udgangspunkt i elevernes hverdag gennemføres en række enkeltstående fælles arrangementer/ workshops/oplæg (evt. med inddragelse af eksterne eksperter), f.eks. omkring seksualitet, tobak, stofmisbrug etc. Kost På skolen serveres dagligt et sundt, varieret og økologisk måltid for alle elever og lærere. Ud over at dette måltid for mange elever er hverdagens hovednæringskilde, ønsker vi også at inspirere eleverne til sunde madvaner, og at introducere en lang række retter/opskrifter - både praktisk/billige og velsmagende. Bevægelse Ud over de fælles sundhedsaktiviteter, der foregår på tværs af værkstederne, er det de enkelte værksteders opgave at sørge for at inddrage bevægelse i hverdagen. Dette kan f.eks. tage form at Move On - øvelser/pausegymnastik, eller måske blot at gå en lille tur, når uoplagtheden melder sig. Skolen har 10 cykler (samt diverse cykler til varetransport), som værkstederne råder over i fællesskab. Skolen arrangerer selv en årlig idrætsdag, og skolens fodboldhold deltager i den årlige KUBA-cup - turnering. Rusmidler En del af skolens elever har problemer med rusmidler. For dem - og de andre elever - ønsker vi at vise en hverdag uden rusmidler. (Til enkelte fester tillader vi dog begrænset alkoholindtag.) Virksomhedsplan Den Økologiske Produktionsskole s. 5

6 Vi forsøger at hjælpe elever, der er endt i misbrug (hash/stoffer/alkohol/tobak), enten gennem tilbud vi opretter på skolen, eller gennem at etablere kontakt til relevante institutioner. Trivsel Vi bestræber os på at skabe et hverdagsmiljø præget af tryghed, fællesskab og tolerance. Især for elever med ustabile forhold (ift. familie, bolig, økonomi, venner osv.) udgør skolen den rolige, faste grund. På skolen vedligeholder vi en respektfuld omgangsform, hvor trusler, hån og nedværdigende tale (f.eks. ift. unge med anden etnisk baggrund, homoseksuelle, overvægtige osv.) øjeblikkeligt standses. Her skal man føle sig velkommen! Skolen holder fokus på demokrati og medbestemmelse, også for at elever løbende har mulighed for at udvikle rammer og indhold, så der gives plads til deres behov. Her i gennem opøves også elevernes generelle evne til at være opmærksomme på egne (og andres) følelser/befindende, og indrette hverdagen i overensstemmelse hermed. Gennem (organiseringen af) skolens aktiviteter tilstræber vi at skabe sociale og kulturelle rum og begivenheder, hvor eleverne kan knytte personlige bånd og sociale fællesskaber. En gang årligt gennemfører vi en undervisningsmiljø-undersøgelse (spørgeskema), som danner udgangspunkt for diskussion af, hvorledes trivsel og læringsmiljø løbende forbedres. Natur For flertallet af skolens elever gælder, at naturoplevelser er sjældne. Da vi ikke selv har adgang til egen have eller lignende, prioriterer vi at skabe aktiviteter i naturen - såsom haveplantninger, sejlture, skovture eller måske bare en gåtur om søerne i solskinsvejr. De to årlige produktionsture finder sted i naturnære omgivelser, og heri indgår som regel naturvejledning, undervisning i økologi og lignende. Virksomhedsplan Den Økologiske Produktionsskole s. 6

7 ØVRIGE MÅL FOR 2015: Lokaler Skolen råder over lokaler i Ravnsborggade 18 (administration, Kontor, Køkken, Kampagne-værksted, Kunst & Projekt), Ravnsborggade 19 (Træ, Beklædning, Foto) og Husumgade 44 ( KulturCoach : Hip- Hop-dans, Pædagogisk Idræt og Kokke-værksted.) Vores Café har hidtil ligget Nørrebrogade 32, men dette lejemål er opsagt af udlejer, således at vi har måttet fraflytte lokalerne pr. december Der arbejdes intenst på at skaffe nye café-lokaler beliggende nær hovedskolen på Ravnsborggade. Ind til der kan flyttes til nye lokaler, er Café-værkstedet flyttet til Husumgade, hvor de arbejder tæt sammen med Kokke-værkstedet. Ung Aktion-kampagne Kampagne-værkstedet er ansvarlig for en kampagne, Ung Aktion, der diskuterer og oplyser om unges vilkår her hjemme og rundt omkring på kloden. Værkstedet besøgte i november 2014 unge i Jordan. På basis af dette besøg gennemføres i foråret 2015 en kampagne, som bl.a. vil indeholde produktion af oplysningsmaterialer, foredrag/workshops på en række skoler og en Ung Aktion-festival på Den Røde Plads d. 30. maj. Rejser Som udgangspunkt tager alle værksteder på produktionstur 2 gange årligt. Disse ture varer som regel 3-4 dage, og går til forskellige danske lokaliteter. Både i 2014 og 2015 vil en del af skolens værksteder deltage på Folkemødet på Bornholm, hvor de bidrager med udsmykning, bespisning og indhold. Produktionsturene suppleres med rejser til udlandet, arrangeret i samarbejde med forskellige EUprogrammer. I 2014 gennemførte vi et Mobility / praktikophold i England (Caféværkstedet), Træningsophold i Moldova (Ø-rådet/deltagerrådet), og en Ungdomsudveksling i Jordan (Kampagneværkstedet og Foto), samt et Mobility /praktikophold for Kunst & Projekt og Beklædningsdesign i Stavanger/Norge. I 2015 planlægger vi bl.a. en Ungdomsudveksling til Ghana (Kampagne og Foto), et Mobility /praktikophold på Cypern (Køkken), samt endnu et praktikophold med et endnu ikke fastlagt værksted. Faglig udvikling. Skolen ønsker at være i en fortsat faglig udvikling, samt bidrage til udviklingen af produktionsskolepædagogik og praksis. Sammen med 3 andre produktionsskoler har vi etableret et projekt kaldet Lokalt partnerskab, hvor i gennem vi vil arbejde på at videreudvikle relationerne mellem produktionsskoler og det lokale erhvervs- og foreningsliv. Projektet administreres af SPUK ( Socialt og Pædagogisk UdviklingsCenter ), og løber til På vej til et godt ungdomsliv I samarbejde med Center for Sundhed/Københavns Kommune og de øvrige københavnske produktionsskoler gennemfører vi projektet På vej til et godt ungdomsliv, der løber fra august 2014 til juli Projektet indeholder bl.a. undervisning af elever og lærere, en screening af elever mhp. at at blive opmærksomme på elever med behov for særlig støtte og udarbejdelse af en beredskabsplan (rutiner og metoder til at støtte elever med behov her for). Kombineret UngdomsUddannelse (KUU) I august 2015 opstartes KUU. I samarbejde med en række produktionsskoler og andre uddannelsesinstitutioner har vi dannet et konsortie, der er blevet bemyndiget til at administrere denne nye uddannelse i vores region (København, Dragør, Bornholm). Uddannelsen er 2-årig, og består af en kombination af almen-undervisning, praktik og erhvervstræning på produktionsskoler. En del af KUU-eleverne knyttes til eksisterende værksteder; der ud over påtænker vi at gøre Kokke-værkstedet til et KUUværksted, og vi arbejder på at oprette et nyt værksted specifikt for KUU-elever. Virksomhedsplan Den Økologiske Produktionsskole s. 7

8 Præsentation af de enkelte linier: Økologisk Køkken På skolens køkken-linie er eleverne med til at drive skolens kantine, hvor der dagligt serveres varm mad for ca. 80 personer. Eleverne tager del i alle arbejdets aspekter planlægning, indkøb, arbejdstilrettelæggelse, tilberedning, servering, oprydning, kontrol osv. Hverdagen på linien struktureres omkring den daglige servering af varm mad til frokost. Dagen starter med afholdelse af et liniemøde, hvor menu er planlægges og arbejdet tilrettelægges. Der lægges vægt på elevernes indflydelse og tildeling af stadig mere ansvar, både individuelt og som gruppeopgaver. Opgaven med dagligt at stå til ansvar for resten af skolen mht. deadlines, menu, kvalitet, servering m.m., stiller løbende eleverne overfor krav om samarbejde og arbejdsomhed, og giver løbende feedback. Den daglige produktion af frokost afløses ind i mellem af cateringopgaver ud af huset - eller inspiration, eksperimenter eller mere formel undervisning. Eleverne lærer at benytte opskrifter, men også at kunne arbejde kreativt uden opskrifter. På linien lægges vægt på en opmuntrende og kreativ hverdag, så eleverne bevarer/udvikler motivation for læring og personlig udvikling Eleverne får faglige input løbende i forbindelse med planlægning og tilberedning, og gennem mere strukturerede undervisningsforløb i f.eks. ernæring/ sundhed, råvaregrupper, køkkenhygiejne, egenkontrol, faglige termer, sikkerhed m.m. Liniens daglige undervisning varetages af en uddannet køkkenleder. Eleverne præsenteres for realistiske bud på perspektiver for opholdet, for eksempel en egentlig erhvervsuddannelse indenfor køkkenfaget. Virksomhedsplan Den Økologiske Produktionsskole s. 8

9 Træværksted Denne linie giver forståelse og glæde for træ, materialer og design. Eleven gives indsigt i håndværk såsom snedker, tømrer og møbelsnedker, samt fagenes forskellige traditioner. Hovedparten af arbejdet på Træværkstedet sker på vores eget værksted. På linien lægger vi vægt på teamwork, sidemandsoplæring og glæden og stoltheden ved sammen at skabe brugbare og æstetiske produkter. Vi arbejder ud fra, at eleven har stor indflydelse på opgaver og design, og gradvist påtager sig større selvstændige opgaver. Linien indgår samarbejde med andre professionelle håndværkere, for der i gennem at skabe mesterlærerforhold over kortere perioder. På værkstedet får eleverne indsigt i og kendskab til omgang med håndværktøj samt el-værktøj og stationære maskiner, og de lærer generelle fagudtryk i arbejdet med værktøj og træ. Ligeledes lærer de forskellige træsorter og pladematerialer at kende, deres egenskaber og anvendelsesområder. Produktionen på værkstedet består primært af mindre opgaver, der ofte kræver særligt design og kommunikation med aftageren. I disse opgaver gives god plads til elevens egne designidéer og løsningsforslag. I begrænset omfang påtager vi os også mindre serieproduktioner. Gennem mindre byggeopgaver ude i byen får eleven indsigt i anlægsarbejde, og vi udfører en del bygningsvedligeholdelse og -forandring i form af snedker/tømrer-jobs på skolen. Linien spiller en særlig rolle i forbindelse med opbygning af boder, stande, scener, m.m. til begivenheder som Julemarked og Ung Aktion-festival. Vi tager på relevante ekskursioner og virksomhedsbesøg. Efter et forløb på Træværkstedet vil eleven stå bedre rustet overfor at kunne tage en uddannelse indenfor Bygge- og Anlægsfagene, i særdeleshed ift. uddannelse til tømrer, bygningssnedker og møbelsnedker. Virksomhedsplan Den Økologiske Produktionsskole s. 9

10 Kunst & Projekt På Kunst & Projekt styrkes elevens selvtillid, og eleven kommer nærmere en erhvervsmæssig afklaring med nye uddannelsesmæssige udfordringer til følge. På Kunst & Projekt arbejder vi med metoder og teknikker som findes inden for flere uddannelser. F.eks. grafisk tekniker, skiltetekniker, grafisk designer, visuel hf (Viborg), designskolen (Kolding og København), Kunstakademiet m.m. På Kunst & Projekt veksler undervisningen mellem faglige oplæg og projekter. Her skabes rum til den enkelte elev, og du får indblik i diverse kreative processer. Der arbejdes med forskellige teknikker som papir-collage, stencil, linoleum/træ-snit, serigrafi, maleri mm. og forskellige materialer som kul, akryl, blæk, blyant mm. Der er faste ugentlige moduler med tegne-undervisning (croquis) og teoretisk undervisning (film, bøger, foredrag mm). Vi tager på udstillinger, hvor vi debatterer indhold, virkemidler og formidling. På Kunst & Projekt vægtes det aktive innovative fællesskab højt, som danner rammen for den personlige udvikling. Både internt i værkstedet og i tværfaglige projekter og andre større sociale sammenhænge. På Kunst & projekt bliver eleven en del at et energisk team, der producerer visuelle udtryk til udstillinger, udsmykningsopgaver, events og diverse produkter til salg mm. Virksomhedsplan Den Økologiske Produktionsskole s. 10

11 Beklædningsdesign På Beklædningsdesign-værkstedet får eleven en grundig introduktion i både fag og håndværk. I processen fra idé til det færdige produkt arbejdes der med: Inspiration, idéudvikling, skitzer og modetegning, konstruktion af grundformer efter individuelle mål, mønsterudvikling og tilskæring, drapering og opsyning. Vi tager udgangspunkt i den enkelte elevs ambitioner og idéer. Eleven udfordres gennem målrettede opgaver og kreative processer. Eleven udvikles og styrkes i refleksion over sit arbejde, hvilket gerne skulle modne til større åbenhed og forståelse for egen kunnen, samt akkumulere højere standarder. Der lægges vægt på sidemandsoplæring samt teamwork ved siden af individuelle opgaver og produktioner. Den faglige samt personlige vejledning og afklaring, som projektet giver, skulle gerne give eleven mod og tro på sig selv. Således kan projektet fungere som en solid forskole til divese designskoler samt afklaring mod videre uddannelsesmæssigt forløb. Ind i mellem påtager vi os desuden projekter af mere dekorativ og kunstnerisk karakter, så som udsmykningsopgaver samt sjov og ballade... I år arbejder vi ud over udviklingen af individuelle designs og diverse fællesprojekter på en lille produktion for Henrik Vibskov. Vi arbejder på at finde en butik for at afsætte enkelte produkter. Vi satser på en udlandstur i foråret med indbygget fællespraktik. Og vi planlægger en sommerudstilling med et lille modeshow, samt nye luciakostumer i verdensklasse vist bl.a. i Tivoli til jul. Virksomhedsplan Den Økologiske Produktionsskole s. 11

12 Kontorlinie Eleverne varetager en række arbejdsopgaver i forbindelse med skolens økonomi, såvel administration af skolens kontante ind- og udbetalinger, som udfærdigelse af kontering, bogføring og regnskab, bl.a. i forbindelse med skolens café. Af andre administrative opgaver kan nævnes: registrering af indog udslusning af skolens elever, og anden ajourføring af elevregistrering. På denne linie indføres eleverne i dagligdagen på skolens kontor. Eleverne får mangeartede administrative og regnskabsmæssige arbejdsopgaver og god erfaring med arbejdet på et kontor. Skolens kontorlinie er et lille værksted, men er også et værksted der har en stor kontaktflade til de øvrige værksteder, både elever og lærere. Eleverne arbejder i et fællesskab med hele administrationen, de oplever fælles ansvar ligesom de lærer at arbejde og hjælpe hinanden i stressede situationer med mange tidsfrister og forskelligartede opgaver. Eleverne er en del af skolens ansigt udadtil, og varetager bl.a. skolens telefonomstilling, modtager/fordeler post, bestiller kontorartikler m.m. Ligeledes har de en servicefunktion overfor skolens elever, hvor de besvarer spørgsmål, udfærdiger studiekort m.m. Eleverne får forståelse for Office-pakken ved at udføre opgaver i både tekstbehandling og regneark, samt en introduktion til regnskabsprogrammet Navision (C5). Gennem arbejdet i kontoret udvikles elevernes selvstændighed, ansvarlighed og service-mindedhed. Eleven vil stå styrket ift. at styre egen økonomi og drive virksomhed/projekter. Ønsker eleven at gå videre med økonomi og regnskab, vil de endvidere være godt rustet til at gennemføre en HG-uddannelse. Arbejdet på kontoret aftales ved dagens start og opgaverne fordeles. Eleverne udvikler stor selvstændighed og ansvarlighed ved at arbejde med rutinemæssige opgaver, ligesom de hele tiden udfordres til at arbejde med nye opgaver. Virksomhedsplan Den Økologiske Produktionsskole s. 12

13 Café-linie Skolens Cafélinie holder for nuværende til på Husumgade 44 sammen med skolens idrætspædagogiske linie og hip hop danse linjen. Vi drev førhen Øko Caféen 32, der var placeret på Nørrebrogade 32. Vi får ny café i sensommeren Vi har beholdt vores cafékoncept. I Husumgade laver vi mad, tallerkenserverer og driver café for de andre elever. Det indebærer alt fra praktisk tilberedning og service til indblik i køkkendrift, regnskab, arbejdsplanlægning, konceptudvikling og alt, hvad der ellers skal til for at drive en virksomhed indenfor service/ernæring. Café-linie eleverne skal tage del i konceptudvikling/ PR og udformning af lokaler og sortiment i forbindelse med den nye café. Vi lægger vægt på at eleverne skal være aktive medspillere i udviklingen af caféens udtryk og indhold, og giver i vid udstrækning plads til initiativer og nye idéer. Her i gennem støttes elevernes ejerskab til og ansvarlighed overfor caféen. Eleverne deltager og dygtiggøres i alle driftens aspekter, bl.a. rengøring/hygiejne, indkøb, menuplanlægning, tilberedning, regler for økologisk køkkendrift, og opøves i at udøve en effektiv og behagelig kundeservice. Vi lægger vægt på at eleverne får grundigt råvarekendskab, og lærer at bruge sæsonens råvarer. Vi er økologisk guldcertificeret. Hverdagen afløses af relevante praktikforløb, relevante ekskursioner og deltagelse i skolens fælles projekter. Gennem det daglige ansvar og kundekontakt støttes elevernes ansvarlighed og fornemmelse for god service. Et forløb på café-linien stiller eleven bedre overfor at kunne varetage et job, og ift. at gennemføre uddannelser på Hotel- og Restaurantskolen, husholdningsskoler og andre uddannelser indenfor fødevare og service. Virksomhedsplan Den Økologiske Produktionsskole s. 13

14 Foto På fotolinjen udvikles elevernes evne til at udtrykke sig kreativt og personligt igennem fotografiet. På linjen får deltagerne mulighed for at stifte bekendskab med fotografiske traditioner og metoder. Vi udforsker forskellige stilarter indenfor fotografiet, bla. kunstfotografi, modefotografi, portræt og reportagefoto. Eleverne vil gennem gennemgang og diskussioner blive gode til at tage stilling til, hvad der for dem er et godt foto, samt at kunne begrunde hvorfor. Elever der har behov får mulighed for en introduktion til kameraets teknik, og hvordan denne teknik kan bruges og udnyttes. Hver elev på værkstedet får et kamera stillet til rådighed, som de kan låne med hjem, hvilket gir den enkelte elev mulighed for at arbejde på fotoprojekter hvor som helst og når som helst. Eleverne opøver evnen til at se på billeder. De trænes selvstændigt i at gennemføre en proces fra idé til færdige foto. Deltagerne bliver fortrolig med Adobe Photoshop og Bridge til efterbehandling og udvælgelse af billeder. Dagligdagen veksler mellem mindre blokke af faglige oplæg, øvelser og projekter, både fælles og individuelle. Linjen løser en række foto opgaver for skolen, til intern og ekstern brug, feks. pjecer, hjemmesider, flyers, plakater, annoncer etc. Linjen arrangerer og deltager også i større og mindre projekter i fællesskab med skolens øvrige værksteder. Der lægges på værkstedet stor vægt på at udvikle evne til at støtte hinanden gennem at give og modtage kritik. Eleverne fordyber sig i opgaver udfra interesse og støttes i at tage ejerskab over både proces og produkt. Virksomhedsplan Den Økologiske Produktionsskole s. 14

15 Kampagne-værksted Kampagne-værkstedet planlægger og gennemfører en ung-til-ung kampagne Ung Aktion. Formålet er, at skabe større globalt udsyn hos unge både lokalt, nationalt og internationalt. Ung Aktion involverer unge i at blive opmærksomme på samfundsproblematikker i Danmark og i udlandet, samt styrker fællesskab og samarbejde på tværs af geografisk placering og beskæftigelse. Vi giver unge muligheden for, at være med til at gøre en forskel og møde andre unge, og derigennem italesætte samt nedbryde tabuer og personlige barrierer. Deltagerne er med til at skabe, udvikle, formidle og afvikle kampagnen. Det vil sige, at de bliver øvet i organisations- og koordineringsarbejde, samt i at tænke kreativt, innovativt og strategisk i forhold til at lave oplysningsarbejde. De forskellige metoder inkluderer bl.a. workshops og temadage for unge på andre skoler, events, festivaler, folkekøkkener, loppemarkeder, gadeteater, tryk på T-shirts og tasker m.m., husstandsindsamling etc. Kun fantasien sætter grænser, for hvad der er muligt! Forløbet inkluderer endvidere undervisning og debat af udviklingsproblematikker, at lave research og behandle data, samt at skabe en digital platform (blog + FB), hvor unge kan diskutere ungdommens vilkår og organisere sig. Tilmed planlægges der en produktionstur til det givne udviklingsland kampagnen handler om, samt flere rejser rundt på skoler i Danmark for at mobilisere andre unge til at tage ansvar og gøre en forskel. Derved er der en del øvelse i forskellige formidlingsformer, fx. journalistik, skrive- og oplægsfærdigheder, computerteknologi og internetkommunikation, samt at kunne tale til en større forsamling. Elever på værkstedet får introduktion til videoproduktion og -redigering. Kampagneværkstedet arbejder sammen med forskellige organisationer og derved kommer deltagerne til at indgå i tæt samarbejde med aktivister og ungenetværk for at udforme en spændende og effektiv kampagne af og for unge. Temaet for årets kampagne i 2014/2015 er Barrierer for unge, og udvikles på baggrund af værkstedets besøg i Jordan i november Kampagnen inkluderer i foråret 2015 bl.a. afholdelse af Ung Aktion -festival d. 30. maj. Efter sommer tager vi fat på en ny kampagne, som kommer til at handle om unge i nord Ghana. Virksomhedsplan Den Økologiske Produktionsskole s. 15

16 Hip Hop / dans Hip hop/danselinien giver eleven et indblik i de urbane kulturer såsom Hip hop kulturen med særligt fokus på dans. Der vil være en del teori og historie om de fire elementer som hip hop kulturen består af: MC og DJ -ing, grafitti og dans. Formålet er at give eleven en bred viden om Hip hop kulturen og gennem daglig fysisk dansetræning og teori give eleven en fysisk grundtræning samt et indblik i de urbane dansestilarter. En hverdag på Hip hop/danselinien starter typisk med halvanden times fysisk grundtræning. Det kan være yoga, ballet- eller jazzteknik. Derefter følger 2 lektioner i forskellige urbane stilarter såsom popping, locking, break, dancehall, hip hop, house, waacking eller krump. Der arbejdes både med henblik på at skabe koreografi og fungere i gruppesammenhænge. Her skal eleverne i perioder arbejde projektorienteret og skabe koreografier sammen. Samtidig fokuseres der også på den enkelte elevs kompetencer og præferencer. Der undervises i freestyle og hver enkelt elev udfordres og inviteres til at udvikle og styrke deres personlige stil inden for rammer som sættes af pågældende underviser. Kombinationen af gruppearbejde og fokus på individet styrker sammenhold og udfordrer hver enkelt elevs potentiale. Hip hop/danselinien samarbejder med andre linier på skolen og deltager indimellem i tværfaglige projekter. Eleverne forbereder shows som de fremviser for de andre linier ved forkellige lejligheder. Eleverne kommer også til at optræde med danseshows ved forskellige offentlige arrangementer. Elevens evne til at samarbejde udfordres og fokuset på den individuelles stil, potentiale og udvikling medvirker til at styrke elevens selvfølelse og selvtillid. Den regelmæssige, hyppige fysiske træning er med til at udviklingen blandt de fleste elever er bemærkelsesværdig. Der arbejdes disciplineret og hensynsfuldt og dette giver eleverne kompetencer som de kan drage nytte af når de skal videre i uddannelsessystemet. De lærer at selv indenfor fysiske og kreative fag som Hip hop og Dans er det vigtigt at man konstant dygtiggør sig, sætter sig delmål og griber det seriøst an. Denne viden er relevant hvis eleven vil videre i uddannelsessystemet om det så er på en danseuddannelse, andre kreative eller teoretiske uddannelser. Virksomhedsplan Den Økologiske Produktionsskole s. 16

17 Idræts-Pædagogisk værksted Med udgangspunkt i sport/træning tilføres de unges egen glæde ved at røre sig en dybere forståelse for instruktion, pædagogik, teambuilding m.m. Idræts-pædagogisk værksted arbejder sammen med lokale folkeskoler, institutioner og fodboldklubben Nørrebro United som vi også deler lokaler med. En typisk dag er delt op i en kombination af teori og praktisk udøvelse/fysisk træning. Fx gennemgår vi en muskelgruppe som vi derefter laver træningsøvelser med, eller eleverne laver i grupper nogle træningsprogrammer for en selvvalgt idrætsgren, som der så instruerer resten af holdet i. Linjen er ikke teoritung, der er meget praksis, men der vil være en nødvendig teoridel som skal følges for at resten giver mening. Vi kommer bl.a. ind på følgende emner: Mental teori og træning, taktisk teori og træning, Teoritekniske færdigheder, spilsituationer, opvarmning mv. Kost & ernæring for idrætsaktive/sundhed - sammenhængen mellem vores mad og vores kropslige ydelser og udvikling. Hvilken ernæring er den rigtige når vi skal yde optimalt. Fysiologi og anatomi hvordan hænger det ydre og det indre sammen, bevægelsesapparatet, nervesystemet, muskulatur, skelet m.m. Hvilke muskelgrupper kan med fordel styrkes i de forskellige idrætsgrene hvordan og hvor meget. Planlægning/gennemførsel af praktisk undervisning af skolebørn/ børn fra klubhold Linjen vil også byde på undervisning om uddannelse og samfund, praktiker, planlægning og udførelse af events alt sammen med det formål at give dem kompetence og styrke til at kunne starte på en ungdomsuddannelse. Eleverne har også matematik og dansk. Eleverne laver events sammen med de andre linjer fra produktionen eller med vores samarbejdspartnere, i særdeleshed Nørrebro United. Eleverne på linjen, vil med idræt som udgangspunkt, tilegne sig kompetencer der kan være med til at gøre dem uddannelsesparate. I samarbejde med skoler og idrætsforeninger, bruger idrætslinjens elever deres børn som medier i deres egen undervisning. Herigennem vil eleverne få en masse praksis erfaring i at planlægge og udføre aktiviteter for børn. På linjen får de alle de grundelementer de skal bruge, tekniske og pædagogiske, til at kunne udføre deres eget undervisningsforløb af de mindre børn fra foreningerne og skolerne. Linjen kan bl.a. danne afsæt for efterfølgende uddannelse som Idrætspædagog/pædagog, Idrætsstudiet, Lærer, Fysioterapeut/massør, Kost og ernæring, Professionel træner/idrætsudøver, PAU eller EGU pædagogisk linje. Vi ønsker også at inspirere eleverne til at blive frivillig engageret i idrætsforeninger. Virksomhedsplan Den Økologiske Produktionsskole s. 17

18 Personlig vejledning Det primære formål for skolens vejledning er at hjælpe den enkelte unge til en realistisk afklaring omkring fremtidig uddannelses- og erhvervsvalg. Vejledningen på skolen foregår på flere planer: I dagligdagen tages der mange faglige snakke henover symaskinen/køkkenbordet/høvlebænken mellem elev og linjelærer om, hvilke drømme den unge har med henblik på valg af uddannelse. Disse snakke følges der op på ved de fastlagte forløbsplanssamtaler. Her går elev, lærer og vejleder mere i dybden omkring den unges realkompetencer og fremtidsønsker, samt stiller faglige, sociale og personlige mål op for den kommende periode. I disse samtaler tilbydes eleven at deltage på et 2 uges kombinationsforløb på en teknisk skole. Dette forløb er med til at give den unge et konkret forhold til dét at gå på en teknisk uddannelse, samt en mulighed for at snuse til et fagligt område de evt. tænke på at fortsætte i. I nogle situationer inddrages forældre, kontaktpersoner, U-turn (misbrugsbehandling) eller andre relevante institutioner, så de medvirker i afklaringen af den unges fremtid. Med vedtagelsen af lov om Uddannelse til Unge Med Særligt Behov (STU) har disse elever nu en formel ramme til en uddannelse, der tilpasses den enkeltes muligheder. Produktionsskolen tilbyder at unge med særligt behov kan være elever på skolen. Det konkrete skoleforløb planlægges i samarbejde med STU-vejleder og sagsbehandler, ligeledes om der skal være støttetimer og/eller ekstra lærer på linjen. På skolen er der løbende typisk 0-2 STU-elever. Besøg på potentielle uddannelsessteder I forbindelse med udslusning til uddannelse gennemføres besøg på tekniske skoler, ungdomsuddannelser i øvrigt og på uddannelsesmesser. Op til ansøgningsfristen d. 1. marts sikres, at alle unge beslutter om de vil søge ind på en ungdomsuddannelse. EGU Med en lovændring i starten af 2008 blev der sat fokus på produktionsskolernes rolle i opstart af EGU (ErhvervsGrundUddannelse), og i efteråret 2008 bevilgede Kommunernes Landsforening penge til projektet Sæt skub i Egu en, et samarbejde mellem de 4 københavnske produktionsskoler og Center for Vejledning, København. Det har medført, at en Uddannelsesvejleder fra Center for Vejledning nu er tilknyttet produktionsskolen, og i samarbejde med skolens vejleder informeres eleverne mere målrettet om EGU ens formål og muligheder. Vores mål er, at flere unge ønsker at benytte EGU. STU Indenfor de sidste år har produktionsskolen fået en stadig større søgning af elever med særligt behov. Praktik Som en del af afklaringsarbejdet for den unge har vi på Den Økologiske Produktionsskole valgt at fastlægge 2 praktikperioder, dvs. uger hvor alle skolens elever er i praktik. Det drejer sig om 1 uge i marts og 1 uge i november måned. Formålet med praktikken er, at eleven får mulighed for afklaring indenfor selvvalgte faglige områder, at afprøve sig selv i nye rammer og for nogle bliver praktikken vejen til et fritidsjob,et fuldtidsjob eller evt. senere en praktikplads. Elever kan være i praktik i yderligere 3 uger pr. halvår, såfremt det er relevant. Lærlingepladser Skolen er blevet godkendt til at tage lærlinge indenfor møbelsnedker, cater/køkken og kontor. Aktuelt har vi to lærlinge indenfor møbelsnedker-faget. Vi sætter pris på at have dette tilbud til vores elever, og oplever det som en berigelse af skolen som helhed at have et bredt spektrum af positioner i den samlede organisation. Virksomhedsplan Den Økologiske Produktionsskole s. 18

19 Fælles aktiviteter Almen undervisning Alle elever tilbydes undervisning i dansk og matematik. I dansk og matematik tilpasses undervisningen den enkeltes niveau og ønske om vedligeholdelse af tidligere lærdom. Ønsker eleven at afslutte matematik med Folkeskolens Afgangsprøve eller 10. klasse skal det ske i samarbejde med VUC eller Ungdomsskole. Efter ønske og behov tilbydes ind i mellem undervisningsforløb indenfor computergrafik. Økologi Hvert halve år holdes introduktionskurser til økologiens grundbegreber. Deltagerråd Skolens deltagerråd ( Ø-rådet ) består af elever fra de forskellige værksteder. Ø-rådet beskæftiger sig med praktiske og sociale forhold på skolen, og arrangerer fælles skolemøder. Udflugter I løbet af et skoleår arrangeres der flere fælles dagudflugter med kulturelt, økologisk, sundhedsfremmende og/eller socialt sigte. Turene arrangeres i et samarbejde mellem deltagerråd og lærergruppen, eller af enkelte værksteder. Produktionsture 2 gange årligt tager alle på skolen af sted på 4 dages produktionsture. Som regel opdeler vi skolen i flere hold, afhængigt de konkrete produktioner/ undervisningsforløb (og hvad der er praktisk hensigtsmæssigt). Fællesdage Skolens lærere og elever arrangerer jævnlige foredragsdage og kulturelle arrangementer, som regel på skolen. Lærernes faglige opkvalificering Opkvalificeringen af lærerne foregår bl.a. som individuelle kurser inden for faglærerens, vejlederens eller forstanderens arbejdsområde. Alle lærere gennemgår produktionsskoleforeningens introduktionskurser for produktionsskolelærere. Medarbejdergruppen arbejder løbende i fællesskab på at afklare og justere skolens målsætninger, pædagogiske grundlag og konkrete aktiviteter. Skolens ansatte modtager løbende ekstern supervison. Skolen vil fortsat arbejde på at: udvikle redskaber så den enkelte medarbejder bliver sikret en løbende udvikling af sine kompetencer, individuelt og i fællesskab med andre få igangsat og gennemført læringsforløb, som er tilpasset den enkelte medarbejder i forhold til skolens behov. udøve løbende refleksion og justering af skolens virksomhed, herunder det faglige indhold i linierne yderligere at implementere og justere brugen af realkompetencetavler, så både elever og lærerne løbende fastholder og udvikler de faglige mål i værkstedet opbygge viden og handlekompetencer i forhold til bedre at kunne håndtere elever med svære sociale problemstillinger. give lærere mulighed for at udvikle kompetencer gennem deltagelse i kurser, workshops og nybrydende samarbejder. bidrage til at skoleformen udvikler sig. Virksomhedsplan Den Økologiske Produktionsskole s. 19

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Ejendomsservice Præsentation På værkstedet Ejendomsservice arbejder vi med en bred vifte af opgaver inden for flere faggrupper. Det foregår primært på skolens område,

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 STU - Dyr og Landbrug Præsentation af værkstedet STU Landbrug og dyr: På værkstedet Dyr og Landbrug får du mulighed for at arbejde med både dyrepasseropgaver og landbrugsopgaver.

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Forberedelse til arbejde/uddannelse: Sociale kompetencer Praktik STU STU er Struer kommunes årige Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse for unge mellem 6 år og

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Din vej til Uddannelse & Afklaring...

Din vej til Uddannelse & Afklaring... Din vej til Uddannelse & Afklaring... Glostrup Produktionshøjskole tilbyder undervisnings- og vejledningsforløb for unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Undervisningen på skolens

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Den Kombinerede Ungdomsuddannelse 2015 Har du styr på din egen fremtid?

Den Kombinerede Ungdomsuddannelse 2015 Har du styr på din egen fremtid? Den Kombinerede Ungdomsuddannelse 2015 Har du styr på din egen fremtid? Erhvervsuddannelsescenter Syd SØNDERBORG PRODUKTIONSHØJSKOLE sph@s-p-h.dk. www.s-p-h.dk DK-6400. Solglimt 4 7448 8028 Den Kombinerede

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

Virksomhedsplan 2012

Virksomhedsplan 2012 Virksomhedsplan 2012 2011 har været et godt år for Gøglerskolen, selvom vi har oplevet en mindre elevtilbagegang i efteråret. Det er lykkedes at få samlet det meste af Gøglerskolens aktiviteter på 3 adresser.

Læs mere

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Virksomhedsplan 2015 Gribskov Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Formål... side 2 Økonomi... side 3 Organisering af produktionsskolen...

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Bliv så dygtig som du kan - på Katrinedals Skole

Bliv så dygtig som du kan - på Katrinedals Skole Bliv så dygtig som du kan - på Katrinedals Skole Forord På vegne af Katrinedals Skole er jeg glad for at byde både nye og nuværende elever velkommen på 7. klassetrin og til en ny udskolingsmodel, der er

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 De 6 kerneområder: - Personlig udvikling - Social udvikling - Sprog og kommunikation - Bevægelse, idræt og motorik - Kulturelle udtryksformer - Natur DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 Denne indholdsplan

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

DANS & DIALOG. Niels Simon August. Side 1 af 10 Mizz Understood I/S CVR: 35908765

DANS & DIALOG. Niels Simon August. Side 1 af 10 Mizz Understood I/S CVR: 35908765 DANS & DIALOG MIZZ UNDERSTOOD Niels Simon August AKTIV OG SJOV LÆRING I DANSENS TEGN Side 1 af 10 Indhold HVAD ER DANS & DIALOG?... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 Folkeskolen... 4 Gymnasier... 4 MÅLSÆTNINGER

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015 Valgfag 8. årgang 2014 2015 Valgfaget Medier og Kommunikation. Vi bruger en bunke computerværktøjer til at skabe netop de udtryk du gerne vil lave. Om det er billeder, video, grafik, lyd eller noget andet,

Læs mere

Beskæftigelse 103. Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel. Arbejde på Chaplin. Afklarende praktik. Ansættelse. Et rigtigt arbejde...

Beskæftigelse 103. Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel. Arbejde på Chaplin. Afklarende praktik. Ansættelse. Et rigtigt arbejde... BO, BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE Beskæftigelse 103 Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel Et rigtigt arbejde... I Chaplins beskæftigelsestilbud er medarbejderne i front i den daglige drift. Her varetager

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde.

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. Anerkendelse/omsorg: I anerkendelsesdimensionen er det vigtigt: At føle sig ok som man er: - Vi

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Selvevaluering af StruerSkolens værdigrundlag 2012-2014

Selvevaluering af StruerSkolens værdigrundlag 2012-2014 Selvevaluering af StruerSkolens værdigrundlag 2012-2014 Evalueringen foretages på baggrund af lovkrav i henhold til Bekendtgørelse af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Læs mere

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø?

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø? UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE /min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Hvilken linje/værksted går du på? Er du: kvinde: 29 (59,2%) mand: 20 (40,8%) Hvor gammel er du?_gennemsnit: 20,4 år.

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Valgfag for 7.-9. klasse

Valgfag for 7.-9. klasse Baggesenskolen Beskrivelse af skolens valgfag Valgfag for 7.-9. klasse Boldspil Event Engelsk Fashion, Art & Design Fransk Få dit 12-tal i matematik Hjemkundskab med fokus på sund kost og motion Outdoor

Læs mere

Erhvervsfolk Giver Uddannelse

Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) en skræddersyet arbejdspladsuddannelse! Blomsterbutiksindehaver, Yvonne Jørgensen Jeg har sagt ja til en pige på EGU, fordi jeg simpelthen

Læs mere

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Assens 10. klassecenter rummer i indeværende skoleår 168 elever fordelt på 6 stamklasser. Stamklasserne danner fundamentet i vores opbygning. Klasserne

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

SELV-EVALUERING. Gitte Jørgensen. Glamsbjerg Efterskole 2014/2015: Livsstil

SELV-EVALUERING. Gitte Jørgensen. Glamsbjerg Efterskole 2014/2015: Livsstil SELV-EVALUERING Gitte Jørgensen Glamsbjerg Efterskole 2014/2015: Livsstil Forord Vi har igennem de sidste par år haft fokus på begrebet LIVSSTIL, som vi mener kan fungere som et samlet begreb for de kompetencer,

Læs mere

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne Stine Ravn Harlou Vejle Bibliotekerne 22-02-2013 De IT-svage ældre har de senere år vagt stor opmærksomhed, men hvad med de IT-svage unge? Især på produktionsskolerne findes der en stor gruppe unge mennesker

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Basen STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse EUA Erhvervs- og uddannelsesafklaringsforløb

Basen STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse EUA Erhvervs- og uddannelsesafklaringsforløb Basen STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse EUA Erhvervs- og uddannelsesafklaringsforløb Til unge med særlige udfordringer BE YOURSELF; EVERYONE ELSE IS ALREADY TAKEN Oscar Wilde Basen STU & EUA Basen

Læs mere

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF HFDESIGN - din uddannelse HF KREATIV ER FOR DIG DER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF KREATIV ER: dit springbræt til

Læs mere

STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for

STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Det er en 3-årig uddannelse, der tilrettelægges helt efter den unges behov og ønsker. Hvis man skal have en STU, skal man henvende

Læs mere

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole [ DEMO ] PROJEKTET Syddjurs Ungdomsskole [DEMO] PROJEKTET Nærdemokrati og ungeinvolvering i Syddjurs Kommune 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Fælleskommunal læring... 4 Projektdesign... 4 Niveau 1 DEMO-ugen...

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Træværkstedet

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Træværkstedet AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Træværkstedet Præsentation På Træværkstedet arbejder vi med opgaver inden for træindustrien. Som elev på træværkstedet kommer du til at arbejde i vort maskin- og snedkerværksted,

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

Gastronomi og service Andebølle Ungdomshøjskole

Gastronomi og service Andebølle Ungdomshøjskole Gastronomi og service Andebølle Ungdomshøjskole Andebølle Ungdomshøjskole, Andebøllevej 138, 5492 Vissenbjerg Tlf:63473760 www.andebolle.dk auh@andebolle.dk Målgruppe Kurset er åbent for alle mellem 16

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for Fårup SFO 1 Forord Vores SFO og indskoling arbejder sammen i et samlet indskolingsteam. Det betyder at pædagogerne er klassepædagoger i skolen. Lærere og pædagoger indgår

Læs mere

Skal alle være kreative?

Skal alle være kreative? 1 2 Dette var en forfilm til dette års Disney produktion til børn i alderen 4-6 år. Hvad sker der i filmen? Skal alle være kreative? Ja, og nej 3 4 med håbet om at lave en original impact på samfund, studerende

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere