34/07 IPTP, Smedehus Zealand Region Psychiatry Roskilde Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tlf (+45)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "34/07 IPTP, Smedehus Zealand Region Psychiatry Roskilde 10-16 Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tlf (+45) 4732 7775 e-mail rfdm@ra.dk www.iptp."

Transkript

1 Juli /07 Orientering fra formanden... 3 Kontingent... 4 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling... 4 Årsberetning... 6 Årsregnskab... 8 Seminarer og kurser Millon seminar... 9 Forskningsseminar Introduktionskursus i brugen af MCMI III Certificeringskursus i MCMI III Introduktionskursus i NEO-PI-R Introduktionskursus i SCID-II Nyt kursus om Personlighedsforstyrrelser og Personlighedsteori Seminardage om dobbeltbelastede misbrugere Referat fra seminar med Lorna Benjamin Boganmeldelse Kalender Kontaktpersoner/bestyrelse IPTP, Smedehus Zealand Region Psychiatry Roskilde Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tlf (+45)

2 Orientering fra formanden Bestyrelsen samledes igen i år i 2 dage på Klitgården ved Skagen, hvor vi drøftede uddannelsesaktiviteter og fremtidige arrangementer i Instituttet. Den vigtigste beslutning var at gennemføre et regelret uddannelsesprogram om personlighedsforstyrrelser rettet ind efter kravene for Dansk Psykologforenings specialistuddannelse samt yngre lægers uddannelsesbehov for mere specialiseret viden på dette område. Vi håber at kunne samle et godt undervisningsteam af førende danske forskere og klinikere og sammensætte et uddannelsesprogram, som vil tiltrække både psykologer og læger. Det er tanken, at disse uddannelsesprogrammer på længere sigt skal være et fast tilbud i IPTP-regi. Undervisningen skal være forskningsbaseret og således tilbyde et up-to-date indblik i, hvad der rører sig på området, og hvilken viden vi har i dag. Kurset tilrettelægges af overlæge Bo Jensen Hou, lektor, psykolog, ph.d. Birgit Bork Mathiesen samt psykolog, ph.d.-studerende Sebastian Simonsen. (Se omtale andet steds i bladet). Første kursus afholdes april På seminaret blev det endvidere drøftet, hvordan bestyrelsen gennem publikationer fortsat kan styrke fokus på personlighedsforstyrrelsesområdet. I nærværende semester fik bestyrelsen optaget en artikel i Ugeskrift for læger (Simonsen E, Haahr U, Kjølbye M, Sørensen P. Personlighedsforstyrrelser. Ugeskr Læger 2007; 169: ). Vi planlægger en artikel om assessment og en om borderline. Årets første semester bød på mange arrangementer: to arrangementer om personlighed og alkoholmisbrug under ledelse af Per Nielsen (se referat), arrangement med Lorna Benjamin (se referat) samt med Glen O. Gabbard. Der er ikke referat fra arrangementet med Glen O. Gabbard. Arrangementet blev afholdt på Hotel Prindsen i Roskilde og ud over en teoretisk gennemgang af den nyeste forskning vedrørende body-mind interaktionen og neurobiologiske forhold ved borderline indgik to supervisioner. Arrangementet var meget vellykket, og Glen Gabbard har indvilliget i at komme igen næste forår, den april, også på Hotel Prindsen. I det kommende semester har vi færre arrangementer. Den 31. august afholdes det 4. Millonseminar, som bliver et heldagsmøde med Jeffrey J. Magnavita (se annoncering). Den 12. oktober får vi besøg af professor Sigmund Karterud og overlæge, forskningsstipendiat Theresa Wilberg, der vil gennemgå empirisk baseret prototypebeskrivelser af personlighedsforstyrrelser (se annoncering). NEWSLETTER 3 IPTP

3 Næste semester vil også byde på kurser i MCMI, NEO-PI-R og SCID, som har været velbesøgte. Ønskes en bred opdatering i den seneste forskning, vil jeg anbefale ISSPD-kongressen i Haag. På Instituttets hjemmeside (www.iptp.dk) er der link til kongressen. Glem ikke, at der er udkommet et internetbaseret uddannelsesprogram (WPA/ISSPD Educational Program on Personality Disorders) link til programmet på WPA s hjemmeside på Til slut vil jeg ønske alle en rigtig glædelig sommerferie, og vi ser frem til at se jer igen ved de kommende arrangementer. Erik Simonsen Kontingent En del har endnu ikke betalt medlemskontingent for Årskontingentet på 300,00 kr. bedes betalt snarest. Ved betaling via netbank bedes du tydeligt angive navn og evt. medlemsnummer. Registreringsnummeret i Danske Bank er 1551, kontonummer Opmærksomheden henledes på, at man er medlem som privatperson, hvorfor kontingent ikke betales/opkræves via EAN-nummer. Dorit Mortensen Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling Instituttets generalforsamling blev afholdt den 12. april 2007 i Smedehus, Psykiatrien Roskilde. De fremmødte var medlemmer af bestyrelsen. Ad 1: Valg af dirigent og referent Dirigent Erik Simonsen, Dorit Mortensen referent. NEWSLETTER 4 IPTP

4 Ad 2: Godkendelse af dagsorden Indkaldelse til generalforsamling udsendt i Newsletter nr. 33/07 og dermed rettidigt i henhold til vedtægterne. Dagsorden blev godkendt. Ad 3: Bestyrelsens beretning 2006 har været et travlt år med mange arrangementer: tre seminarer, foruden det årlige Millon-seminar og introduktions- og certificeringskurser i MCMI-III samt nu også introduktionskurser i hhv. NEO-PI-R og SCID-II. Se i øvrigt formandens årsberetning på de efterfølgende sider. Ad 4: Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse Regnskab godkendes uden kommentarer. Ad 5: Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år Bestyrelsen vil igen i maj samles til bestyrelsesseminar, hvor årets aktiviteter vil blive planlagt. Ad 6: Behandling af indkomne forslag Der var ingen forslag. Ad 7: Fastlæggelse af budget og kontingent Kontingentet på 300 kr. om året fastholdes. Ad 8: Valg af bestyrelse samt suppleanter Suppleant Per Nielsen var på valg og genvælges. Ad 9: Valg af to revisorer Nuværende fortsætter. Ad 10: Valg af medlemmer til faste udvalg Der er ingen faste udvalg. Ad 11: Eventuelt Der var intet til eventuelt. Dorit Mortensen NEWSLETTER 5 IPTP

5 Årsberetning Bestyrelsen konstituerede sig i det forløbne år med Erik Simonsen som formand, Morten Kjølbye som næstformand, Ulrik Haahr som sekretær og kasserer, Sebastian Simonsen som redaktør af Newsletter. Der har været afholdt i 2 bestyrelsesmøder, hhv. den 19. april, 7. september Ved årsskiftet havde Instituttet knapt 300 medlemmer. Millonseminar Det 3. Millonseminar blev afholdt på Amtssygehuset Fjorden med ca. 30 deltagere. Gæsteforelæser var den belgiske psykolog Gina Rossi fra Vrije Universitet, Faculty of Psychology and Educational Sciences, der har skrevet ph.d. om MCMI. Hun gennemgik sine faktoranalytiske studier af MCMI og undersøgelser af skalaernes interne validitet. Der var stor tilfredshed med at få belyst den kliniske værdi af MCMI-testen ved en neutral udenlandsk forsker, efter at vi året forinden havde hørt en af Millons nære medarbejdere, Seth Grossman fortælle om sine erfaringer. Millonseminaret er et godt samlingspunkt for de, der aktivt forsker i MCMI-testen, men også for klinikere, som ikke på anden vis udveksler erfaringer med andre om brugen af testen. Ved seminaret var der også indlæg af klinisk psykolog Jacob Hansen, der har anvendt MCMI-testen på Hovedpineklinikken i Glostrup og fra ph.d.-studerende Faezeh Zand om MCMI anvendt til vurdering af afghanske flygtninge samt Erik Simonsen, der i sit indlæg havde fokus på de aktuelle forskningsfoci på testens validitet. Seminar om attachment Niels Peter Rygaard og Birgit Bork Mathiesen gennemførte en konference om Attachment, Loss and Personality Development, afholdt i FUHU s konferencecenter i Fiolstræde. Seminaret var meget vellykket. Der var indlæg fra udenlandske foredragsholdere og forskere fra Institut for Psykologi ved Københavns Universitet. Instituttet vil også fremover have fokus på teorier om attachment, således som vi bl.a. tidligere har haft seminarer med Peter Fonagy and Anthony Bateman. Seminar om DBT (dialektisk baseret terapi) og MBT (mentaliseringsbaseret terapi) af borderline patienter I samarbejde med Klinik for Personlighedsforstyrrelser, Psykiatrisk Hospital i Århus afholdt IPTP et 2-dages symposium med den hollandske psykolog Wies van den Bosch og den engelske psykiater og psykoanalytiker Anthony Bateman. Seminaret var arrangeret af Morten Kjølbye og Sebastian Simonsen. Formålet var at få en diskussion og dialog i gang mellem DBP og psykoanalytisk orienteret behandling (mentaliseringsterapi) begge effektive i behandlingen af borderli- NEWSLETTER 6 IPTP

6 ne patienter. Arrangementet var vigtigt, både i forhold til at forstå hovedingredienserne i de nævnte terapiformer, men også i bestræbelserne på at bygge bro mellem forskellige terapiretninger. Workshop med Patricia Coughlin Della Selva Patricia Coughlin Della Selvas indfaldsvinkel til korttidsterapi har vundet stor indflydelse i Danmark, og der er etableret faste supervisionsgrupper. Birgit Bork Mathiesen arrangerede en heldagsworkshop under temaet patologiske sorgtilstande, hvorunder Patricia Coughlin gennem brug af sine caseeksempler illustrerede sin teknik i den intensive dynamiske korttidsterapi. I 2007 vil der i Århus i august måned være større international kongres om korttidsterapi. Introduktionskurser i MCMI, NEO-PI-R og SCID-II Instituttet ser det som sin opgave at tilrettelægge kurser i anvendelse af diagnostiske instrumenter. I efteråret 2006 gennemførte vi kurser i MCMI, NEO-PI-R og SCID-II under ledelse af hhv. Erik Simonsen (MCMI og NEO-PI-R), afdelingslæge Charlotte Freund og psykolog Rikke Bøje (SCID-II). Disse kurser vil være faste IPTP-kurser de kommende år, eventuelt suppleret med kurser i nye instrumenter som eksempelvis DAPP. WPA Sektionen for personlighedsforstyrrelser under WPA har nu udgivet sit undervisningsprogram på Nettet: WPA/ISSPD Educational Program on Personality Disorders, eller klik ind på IPTS s hjemmeside hvor der er direkte link til programmet. Undervisningsprogrammet er redigeret af Erik Simonsen, Elsa Ronningstam og Ted Millon, og det kan downloades gratis. Det er tanken, at programmet skal anvendes i studiekredse. Det er opdelt i tre moduler: Programmet omhandler et generelt modul, en gennemgang af de enkelte personlighedsforstyrrelser (modul II) samt et modul 35 vignetter fra den virkelige verden. Det er tanken, at programmet skal opdateres ca. hver 4. år. Erik Simonsen NEWSLETTER 7 IPTP

7 Årsregnskab Resultatopgørelse 2006 Indtægter kr. Udgifter kr. Medlemskontingent Kontorhold Forlag 210 Sekretærservice Royalty Formandens rådighedsbeløb MCMI-kurser/seminar Newsletter Introkurser (SCID, NeoPiR) Annoncering Seminarer MCMI-kurser/workshop Renter Introkurser (SCID, NeoPIR) Ekstraordinær indtægt* Seminarer Bestyrelsesmøder etc Deltagelse i kongresser, andre Repræsentation 300 Gebyrer bank, giro 601 I alt I alt Periodens resultat * Dækning af udgift til sprogrevision ifm WPA/ISSPD Educational Program on Personality Disorders, jf. regnskab 2005 Balance pr Aktiver kr. Passiver kr. Giro, foreningskonto Egenkapital Balance Balance Ulrik Helt Haahr kasserer Dorit Mortensen sekretær Regnskabet for 2006 er revideret og fundet i overensstemmelse med kassebog. Bank- og girobeholdninger er fundet til stede. Dato: Anne Dahl Revisor Frank Hansen Revisor NEWSLETTER 8 IPTP

8 Seminarer og kurser For de følgende seminarer og kurser gælder samme tilmeldings- og betalingsprocedure: Tilmelding til Dorit Mortensen på i nogle tilfælde via hjemmesiden telefonisk: eller Kursusafgift betales inden seminaret/kurset på IPTP s konto i Danske Bank: med angivelse af navn og arrangement. Tilmelding er bindende, når betaling foreligger. 4. Millon seminar Workshop med klinisk psykolog Jeffrey J. Magnavita, Ph.d. Jeffrey J. Magnavita er psykolog og familieterapeut. Han har modtaget flere æresbevisninger for sin forskning i korttidsdynamisk psykoterapi af personlighedsforstyrrelser. Han har skrevet flere bøger, bl.a. Handbook of Personality Disoders: Theory and Practice; Restructuring Personality Disorders: A short-term dynamic approach og Relational Therapy of Personality Disorder og har været med til at grundlægge Connecticut Center for Short-Term Psychotherapy. Program Enhancing Treatment Planning using the MCMI in Clinical Practice This half-day symposium will provide a forum to explore the use of the MCMI in clinical practice with particular emphasis on treatment of patients with personality dysfunction and complex clinical syndromes, which emerge from these personality configurations. Utilizing the results of the MCMI and psychodiagnostic interview clinicians will learn how to develop a holonic perspective of the complex interrelationships among personality traits/patterns, psychodynamics, and relational dysfunction. Videotapes of psychotherapy sessions will be utilized to demonstrate the congruence between the results of the MCMI and the unfolding of the personality patterns and clinical syndromes during the clinical process. Participants will be encouraged to interact and discuss case material which will be used to provide a common experience with which to ex- NEWSLETTER 9 IPTP

9 plore the efficacy of the MCMI. The use of the MCMI in couples psychotherapy will also be explored as a way of dealing with resistance and enhancing awareness and self-other understanding. The Relevance of Theory in the Treatment of Personality Dysfunction: Toward the Unification of Psychotherapy and Clinical Science This half-day symposium will explore the relevance of theory in the treatment of personality dysfunction. Although some leaders in the field have eschewed theory and emphasized technical eclecticism, theoretical advances have led us to many common factors and processes with which to guide us. A unified theoretical model which will help organize the vast amount of clinical and historical data that is processed in the clinical situation will then be presented. The field of psychotherapy has evolved through various stages over the first 100 years of modern clinical science. With developments in neuroscience, attachment theory, affective science, and developmental psychopathology to name a few, the field is poised to enter a less "tribal" more "unified" phase where findings from neuroscience and psychotherapy outcome will provide insight into the unifying principles common to all psychotherapy. In this symposium participants will explore this emerging wave in psychotherapy and clinical science. Recent and past theoretical developments will be reviewed and videotape of an initial psychotherapy session will be utilized to serve as a point of discussion of a unified model and implications for clinical science and practice. Tid: Fredag den 31. august 2007 kl Sted: Psykiatrien Roskilde, Store mødelokale, Aktivitetshuset 1. sal, Smedegade 10-16, Roskilde Kursusafgift: kr. for medlemmer af IPTP, kr. for ikkemedlemmer. Obs. frokost er ikke inkluderet Tilmelding senest 10. august 2007 til Dorit Mortensen, NEWSLETTER 10 IPTP

10 Forskningsseminar Forskningsenheden, Psykiatrien Roskilde, afholder flere årlige forskningsseminarer for ansatte i Region Sjælland. Instituttets medlemmer tilbydes at deltage i seminar med professor, overlæge Sigmund Karterud, Oslo Universitet og forskningsstipendiat, overlæge Theresa Wilberg om: Personlighedsforstyrrelser som prototyper og med fokus på borderline, dependent, undvigende og tvangspræget personlighedsforstyrrelse Tid: Fredag den 12. oktober 2007 kl Sted: Psykiatrien Roskilde, Store mødelokale, Aktivitetshuset, 1. sal, Psykiatrien Roskilde, Smedegade 14, Roskilde Mødeleder: Forskningslektor, forskningsoverlæge Erik Simonsen Program: kl Sigmund Karterud: Er personlighedsforstyrrelser sygdomme eller prototyper? kl Sigmund Karterud: Borderline PF kl Theresa Wilberg: Dependent PF kl Frokostpause kl Theresa Wilberg: Undvigende PF kl Theresa Wilberg: Tvangspræget PF kl Theresa Willberg: PF NOS kl Sigmund Karterud: En hybrid model for DSM-V akse-ii Deltagerafgift: 800 kr. for medlemmer af IPTP, kr. for ikke-med lemmer. Obs. frokost er ikke inkluderet Deltagerantal: max. 40 Tilmelding senest 24. september 2007 til Dorit Mortensen på NEWSLETTER 11 IPTP

11 Introduktionskursus i brugen af MCMI III (Millon Clinical Multiaxial Inventory III) MCMI III er oversat til dansk, og der foreligger en dansk manual. Dansk Psykologisk Forlag står for udgivelsen. Der er udgivet et håndscoringsprogram, men forlaget lancerer formentlig i august en web-baseret og pc-baseret scoring af testen. Kurset henvender sig til kliniske psykologer og psykiatere, der ønsker at anvende spørgeskemaet MCMI som personlighedstest som led i en diagnostisk evaluering. Tid: Tirsdag den 13. november 2007, kl Sted: Psykiatrien Roskilde, Store mødelokale, Aktivitetshuset, 1. sal, Smedegade 10-16, Roskilde Underviser: Forskningslektor, forskningsoverlæge Erik Simonsen Program: Kort gennemgang af personlighedsforstyrrelser Kort introduktion til Millons teorier og publikationer Introduktion til spørgeskemametoden og alternativer til MCMI MCMI III s konstruktion, administration og anvendelsesmuligheder Fortolkning af MCMI III profiler Kursusafgift: kr. for medlemmer af IPTP, kr. for ikkemedlemmer Deltagerantal: Max. 20 Tilmelding senest 19. oktober 2007 til Dorit Mortensen, NEWSLETTER 12 IPTP

12 Certificeringskursus i MCMI III Kurset henvender sig kun til kursister, der tidligere har deltaget i introduktionskursus i MCMI III Opfølgnings-/certificeringskursuset vil indeholde en valgfri mulighed for at få testet sin viden om prøven og sine evner til at lave en fortolkning af profiler. Det er en god idé før kurset at repetere noterne fra det første kursus. Mål: Metode: Prøve: At sætte deltagerne i stand til at lave fortolkninger af MCMIprofiler med særlig opmærksomhed på mulige fejlkilder i testen og i undersøgelsessituationen. Workshop hvor hver deltager medbringer to profiler inkl. spørgeskema. Disse diskuteres parvist; analyserne fremlægges i plenum. Generelle problemstillinger diskuteres i fællesskab. Profilerne bedes fremsendt til underviseren en uge inden kurset. Dagen afsluttes med en prøve, der tester baggrundsviden om testen. Er resultatet af prøverne (fortolkning af profiler og MC) tilfredsstillende, tilsendes deltagerne efterfølgende et certifikat. Tid: Torsdag den 8. november og fredag den 9. november 2007, begge dage kl Sted: Store mødelokale, Aktivitetshuset, 1. sal, Psykiatrien Roskilde, Smedegade 10-16, Roskilde Underviser: Forskningslektor, forskningsoverlæge Erik Simonsen Deltagerantal: Max. 8 Kursusafgift: kr. for medlemmer af IPTP, kr. for ikkemedlemmer Tilmelding senest 19. oktober 2007 til Dorit Mortensen, NEWSLETTER 13 IPTP

13 Introduktionskursus i NEO-PI-R NEO-PI-R er sammen med MCMI-III og MMPI blandt de hyppigst anvendte spørgeskemaer til klinisk brug. NEO-PI-R beskriver 5 grundlæggende faktorer: Neuroticisme, ekstroversion, omgængelighed, åbenhed og samvittighedsfuldhed samt en række underliggende facetter. NEO-PI-R står knapt så stærkt i relation til en traditionel klassifikation af personlighedsforstyrrelser som fx MCMI-III, men har sin styrke i beskrivelsen af patientens ressourcer, stærke og svage sider. Testen er videnskabeligt velunderbygget og er valideret i flere transkulturelle studier. Den er hyppigt anvendt i forskningsprojekter, men har også vist sig at være et nyttigt instrument til brug for en almindelig psykologisk testning eller ved psykiatriske speciallægeerklæringer. Program: Gennemgang af testens konstruktion og administration Kliniske anvendelsesmuligheder Gennemgang af eksempel på anvendelse i forskningsprojekt Gennemgang af en række sygehistorier, hvor testen har været anvendt som led i en klinisk udredning Testen er udgivet af Dansk Psykologisk Forlag, og der foreligger en manual, som det forventes, at deltagerne har anskaffet sig inden kurset. Tid: Tirsdag den 23. oktober 2007 kl Sted: Psykiatrien Roskilde, Store mødelokale, Aktivitetshuset, 1. sal, Smedegade 10-16, Roskilde Underviser: Forskningslektor, forskningsoverlæge Erik Simonsen Kursusafgift: kr. for medlemmer af IPTP, kr. for ikkemedlemmer Deltagerantal: max. 20 Tilmelding senest 5. oktober 2007 til Dorit Mortensen, NEWSLETTER 14 IPTP

14 Introduktionskursus i SCID-II SCID-II er et semistruktureret interview, der giver mulighed for at foretage en præcis diagnostisk vurdering af personlighedsforstyrrelserne, som de er defineret i det amerikanske diagnosesystem, DSM. SCID-II kan anvendes som supplement til et almindeligt klinisk interview til at be- eller afkræfte en, eller flere diagnoser. Det kan endvidere anvendes suppleret med et spørgeskema bestående af de diagnostiske kriterier for alle personlighedsforstyrrelserne, hvorefter særligt ja -besvarelserne danner baggrund for det efterfølgende interview, hvilket giver grundlag for et grundigt diagnostisk interview. Endelig kan det være en hjælp til at skærpe almindelig klinisk interviewteknik. SCID-II findes i dansk oversættelse og udgives af Syddansk Universitetsforlag. SCID-II er et instrument, der egner sig til både forskning og den kliniske hverdag. Internationalt er der således publiceret flere artikler, hvor der er demonstreret test-retest og interraterreliabilitet. I dansk sammenhæng bruges instrumentet i flere igangværende forskningsprojekter. Det forudsættes, at kursisten selv anskaffer sig SCID-II interviewhæftet inden kursusstart. Dette kan ske ved henvendelse på Tid: Fredag den 16. november 2007, kl Sted: Psykiatrisk hospital i Århus Undervisere: Afdelingslæge Charlotte Freund og psykolog Rikke Bøye Kursusafgift: kr. for medlemmer af IPTP, kr. for ikkemedlemmer Deltagerantal: max. 20 Tilmelding senest 19. oktober 2007 til Dorit Mortensen på NEWSLETTER 15 IPTP

15 Nyt kursus om Personlighedsforstyrrelser og Personlighedsteori Den april 2008 vil der blive afholdt et intensivt kursus om personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori. 3 hele kursusdage, 18 timer i alt. Kurset vil blive afholdt på Fjorden i Roskilde. Kurset er målrettet psykologer i gang med specialistuddannelse, og der vil blive søgt om godkendelse af kurset hos Dansk Psykologforening. Herudover er målgruppen speciallæger i psykiatri samt yngre læger under specialisering i psykiatri. Kurset vil søge at give deltagerne en sammenhængende viden om personlighedsforstyrrelser og psykopatologi i et udviklingspsykologisk perspektiv. Der vil blive undervist i biologiske, psykologiske og sociale forholds betydning for personlighedsdannelse og patologi. Grænseområder (differentialdiagnostik) til alvorligere psykopatologiske tilstande medinddrages. (Se i øvrigt Specialistuddannelser pkt ved Dansk Psykolog Forening 2005). I næste nummer af Newsletter vil det færdige program foreligge med en mere detaljeret beskrivelse af kursets faglige indhold, liste over anbefalet litteratur, lærerstab, pris, tilmelding osv. Hold også øje med hjemmesiden. Kurset tilrettelægges af lektor, cand.psych., ph.d. Birgit Bork Mathiesen, overlæge Bo Jensen Hou og cand.psych., ph.d.-studerende Sebastian Simonsen. Bo Jensen Hou Seminardage om dobbeltbelastede misbrugere I et samarbejde mellem IPTP og behandlingshjemmet Ringgården i Middelfart blev der i vinterens/forårets løb afholdt 3 seminardage, hvor der blev stillet skarpt på personlighedsforstyrrelser, som er den hyppigste form for psykisk comorbiditet hos misbrugere af alkohol og stoffer. Forløbet startede den 18. januar 2007 med en dansk state of the art-dag. Specialeansvarlig overlæge Morten Kjølbye, leder af Klinik for Personlighedsforstyr- NEWSLETTER 16 IPTP

16 relser, Psykiatrisk Hospital, Risskov, satte fokus på personlighedsforstyrrelser og deres betydning for misbrugsområdet. Psykolog Per Nielsen, fagchef ved behandlingshjemmet Ringgården, fortsatte om afhængighed og personlighedsforstyrrelse teori og metode omsat til døgnbehandling. Psykolog Steen Guldager, konsulent i Fredericia Misbrugscenter, talte om erfaringer med screening af stofmisbrugere ved hjælp af MCMI. Psykolog, ph.d. Morten Hesse, forsker ved Center for Rusmiddelforskning, gennemgik resultater af undersøgelse af misbrugsbehandleres vurdering af klientens personlighed og endelig samlede forskningsoverlæge Erik Simonsen op på dagens mange aspekter og spillede bolden videre til de to internationale seminardage. På disse to dage - med overskriften: Substance abuse (alcohol and drugs) and personality disorders - var oplægsholderne henholdsvis professor Roel Verheul, leder af Viersprong Institute of Studies on Personality Disorders (VISPD) i Amsterdam og associate professor Samuel Ball, Yale University School of Medicine. Begge har gennem de seneste 10 år markeret sig stærkt som kliniske forskere og for Sam Balls vedkommende behandlingsudvikler i relation til dobbeltbelastede misbrugere. Der var tale om to indholdsmæssigt mættede dage, baseret på en slide-mængde nær smertegrænsen. Det er derfor ikke muligt at referere dagene i omfattende detaljer, men jeg vil fokusere på udvalgte punkter og pointer, og i øvrigt henvise til Verheuls og Balls slides, som kan downloades via Ringgårdens hjemmeside (www.ringgaarden.dk). Roel Verheul ridsede den videnskabelige evidens på området op. Han indledte med en overbevisende dokumentation for, at comorbiditeten mellem misbrug og personlighedsforstyrrelse er et omfattende og alvorligt problem. Prævalensen for personlighedsforstyrrelse hos misbrugere ligger i forskellige undersøgelser således mellem 1/3 og 1/1, med middeltal for henholdsvis alkoholmisbrugere på 44%, kokainmisbrugere på 70% og opiatmisbrugere på 79%. Der foreligger ikke noget klart overblik over årsagsrelationerne mellem misbrugsproblemer og personlighedsforstyrrelser. Verheul gennemgik i denne forbindelse tre hovedmodeller: personlighedsforstyrrelsen som årsag til misbrugsproblemer, hvor der er fokus på to forskellige stier (pathways) med en vis evidens: o Reward sensitivity pathway (start of drinking career in some alcoholics) o Stress reduction pathway (late-onset, female drinkers) misbrugsadfærden som det primære, især motiverne til at drikke/tage stoffer ( rus-funktionen ), hvor misbrugerens behov for belønning (reward) eller lindring (relief) er centralt. Der er her stort set udelukkende tale om NEWSLETTER 17 IPTP

17 hypotesegenerering, som endnu ikke har empirisk støtte en common factor model, hvor centrale personlighedstræk (fx impulsivitet, reduceret selv-kontrol ) samt forskellige neurobiologiske faktorer (fx dysfunktion i serotonin-stofskiftet) kan være et medierende led i udviklingen af både personlighedsforstyrrelser og misbrugsproblemer. Her opereres med en prototypisk sti under betegnelsen: Behavioral disinhibition pathway (early onset) Behandlingsmæssigt volder de dobbeltbelastede misbrugere store vanskeligheder, da misbrugsbehandling som hovedregel er indrettet på at behandle misbrug, men ikke på målrettet at behandle/tage højde for personlighedsforstyrrelser eller for den sags skyld andre psykiske sideproblemer. De personlighedsforstyrrede misbrugere er gennemgående dårligere til at opsøge behandling, har sværere ved compliance, har langt hyppigere frafald og har en væsentlig højere recidiv-rate end misbrugere uden personlighedsforstyrrelse. Disse problemer varierer selvsagt med grad og type af forstyrrelser. Det er et problem, at misbrugsbehandling som regel er designet til én problemkategori, misbruget, og ikke til de problemer, som en samtidig personlighedsforstyrrelse frembyder. Verheul påpegede, at et voksende antal undersøgelser viser, at en ensidig fokusering på misbruget hos dobbeltbelastede klienter giver slagside: remission af misbruget er ikke ensbetydende med remission af personlighedsforstyrrelse, idet de to problemfelter påviseligt har uafhængige forløb hos de fleste. Efter overstået misbrugsbehandling vil personlighedsforstyrrelsen og de heraf afledte symptomer og adfærdsproblemer fortsat være til stede, hvilket betyder en enorm forhøjelse af tilbagefaldsrisikoen. Når vi ved så meget om dette dobbeltbelastningsproblem, hvorfor tager vi os så ikke af det, spørger Verheul. Han peger på, følgende hovedgrunde: cirkulær (tautologisk) argumentation (de personlighedsforstyrrede er svære, så dem behandler vi ikke hvorefter udsagnet bekræfter sig selv) tro på klientens manglende forandringspotentiale reducerer skyldfølelse - illusion om kronicitet forudsigelighed = sikkerhed Hertil føjes kortsigtet cost-benefit tænkning om dyrere behandling for de dobbeltbelastede klienter (som det jf. ovenstående tautologi ikke kan betale sig at behandle). NEWSLETTER 18 IPTP

18 Verheul fremlagde heroverfor en række studier, som dokumenterer gode muligheder for at forbedre funktion og situation selv for nogle af de svært dobbeltbelastede klienter. Han understregede, at dosis ofte er et problem: behandlingen underdoseres både med hensyn til selve intensiteten og med hensyn til varigheden, og beskrev en række stepped care modeller, hvor klienten vil kunne følges over længere perioder med lige netop den behandlingsintensitet og den behandlingssetting, som passer til ham/hende på et givet tidspunkt i forløbet. Til forskel fra situationen aktuelt i Danmark, hvor et døgnbehandlingstilbud i visse tilfælde opfattes af opdragsgiveren (henvisende kommune) som et endepunkt i behandlingsforløbet, slår Verheul kraftigt til lyd for: continuation therapy or aftercare until full recovery. Der blev fremlagt undersøgelser af behandlingsresultater for misbrugsklienter med eksempelvis antisocial eller borderline personlighedsforstyrrelse, som viser, at disse klienter kan behandles med god effekt, hvis tilgangen er relevant og rigtig doseret. Samuel Balls præsentation om dobbeltfokuseret skematerapi var en gennemgang med tilhørende eksempelmateriale af en behandlingstilgang til misbrugere med samtidig personlighedsforstyrrelse. Gennem en årrække har Sam Ball forsket og metodeudviklet på dette felt med udgangspunkt i blandt andet Youngs skematerapi. Ball gennemgik nogle af de hovedvanskeligheder, man kan møde som kliniker i arbejdet med dobbeltbelastede klienter, og han nævnte i flæng: Det er nødvendigt at kæmpe med compliance og alliance for at opnå effektiv behandling Interpersonel patologi genopføres i sessionen (dependens-undvigelse; overidealisering-devaluering; frygtløs-håbløs) Ser terapeut som repræsentant for system man ikke kan stole på At holde fokus på to eller flere forstyrrelser Fremkalder selv stressende livshændelser gennem ubehagelige eller provokerende adfærd, hvorved social support formindskes Potentiale for impulsiv, opmærksomhedssøgende, manipulerende, eller farlig acting-out (selv eller andre) Følelsesmæssig ustabilitet Grandiositet, egocentricitet og hensynsløshed over for andres behov Ball påpegede, at Cluster B-forstyrrelser (især antisocial, borderline, i mindre grad narcissistisk, histrionisk) er kendt for højere frafald fra behandling, men at borderline-klienter trods deres patologis sværhedsgrad kan klare sig lige så godt som non-borderliners i misbrugsdøgnbehandling med psykiatrisk forstærkning. På linje hermed påpegedes, at klienter med antisocial personlighedsforstyr- NEWSLETTER 19 IPTP

19 relse klarer sig langt bedre end deres dårlige rygte, forudsat behandlingen er intensiv, proaktivt adfærdsregulerende og baseret på at indgå positive terapeutiske alliancer med klienten. Samlet set gav Ball følgende svar på spørgsmålet om, hvorfor det er vigtigt at inddrage personlighedsperspektivet i misbrugsbehandlingen: det muliggør forbedring af behandlingseffekten og nedsætter tidligt frafald fra behandlingen det forstærker den terapeutiske alliance gennem en indfølende diskussion og forståelse af de personlighedsmæssige vanskeligheder det giver muligheder for bedre match af klienten til forskellige relevante behandlingsmæssige modaliteter og input Herefter overgik Ball til en beskrivelse af den manualiserede dobbeltfokuserede behandling, som han og hans medarbejdere på forskellige centre har udviklet og afprøvet gennem adskillige år og på forskellige udsnit af populationen af dobbeltbelastede misbrugsklienter. For en mere detaljeret beskrivelse henvises til muligheden for tilgang til Balls slides fra seminaret via Ringgårdens hjemmeside, eller ved direkte henvendelse til Sam Ball med henblik på selve manualen på Som konkluderende bemærkninger anførte Sam Ball, at dobbeltfokuseret behandling først og fremmest skal opfattes som en forstærkning af mere traditionel misbrugsbehandling, en forstærkning der er dokumenterbart behov for hos den patologisk set mere belastede del af klientellet. Metodens succes står og falder med behandlingssystemets kompetence til at stabilisere klienternes adfærd i en grad, så de kan indgå alliance og opnå compliance på relevant niveau. Dobbeltfokuseret behandlingstilgang kræver uddannelse og træning af de implicerede personalegrupper på baggrund af en integrativ behandlingsmanual (fokus på såvel afhængighed som personlighed). Ball anbefalede videre ud fra sine erfaringer, at misbrugsbehandlingen som helhed satser på at styrke behandleres (og personalets som helhed) baggrund for og kompetence til empatisk forståelse af personlighedstræk/symptomer som udtryk for (dysfunktionelle) strategier i klientens livstilgang i bred forstand. Dette øger muligheden for at arbejde med - ikke imod - personlighedsmønstret. Dette kræver et godt repertoire og en god timing og dosering af supportativ grænsedragning i behandlingsmiljøet, samt tilstrækkelig styrke i en personalegruppe til at kunne udsætte konfrontering af klienten indtil en bæredygtig alliance er opnået ( validate the person; challenge the behavior ). NEWSLETTER 20 IPTP

20 Og sidst men ikke mindst: tab ikke af syne, at det oprindeligt drejede sig om behandling af misbrug ( Don t loose addiction focus! ). Alt i alt har dette seminar-initiativ været en set med referentens øjne - positiv oplevelse, hvor der blev sat kompetent lys på nogle vanskelige og i vid udstrækning upåagtede problemstillinger. Vi er i Danmark øjensynligt ikke alene om dette neglect-problem, men har efterhånden mindre og mindre at have den generelle tøven over for disse comorbiditets-problemers manifestationer både set fra misbrugsområdet og fra psykiatrien. Tak til IPTP og Erik Simonsen for et godt samarbejde om at få dette initiativ gennemført. Per Nielsen Referat fra seminar med Lorna Benjamin Somatiske analogier og psykopatologi På kursets anden dag diskuterer LB analogier mellem somatisk og psykisk sygdom. Hun gennemgår den analogi, som hun finder mest udbredt, tanken om psykopatologi som udtryk for mangler, deficit. Hun belægger dette ved at henvise til forskningen vedrørende neurotransmittere, dopamin og serotonin som udtryk for en opfattelse af psykopatologi som en medfødt kemisk ubalance som interfererer med normal hjernefunktion. I behandlingen regner man med, at psykofarmaka korrigerer denne ubalance. Hun kritiserer denne model og anfører som eksempel, at de forskellige neurotransmittere ikke er så specifikke for bestemte former for psykopatologi, som det har været beskrevet, samt de mange non-respondere ved psykofarmakologisk behandling. Som alternativ anvender hun analogien autoimmune sygdomme. Ved disse tilstande forveksler kroppen selv og fremmed og skelner ikke klart mellem harmløse og skadelige fremmede agenter. Hun ser i psykopatologiske tilstande de samme forvekslinger og uklarheder. Personen forveksler, hvad der er godt og skadeligt for vedkommende selv og har vanskeligt ved at skelne klart mellem selv og omverden. Et eksempel er det selvmodsigende i ikke at kunne acceptere selv at have det godt. Tilknytning og forskellige former for imitation LB taler om personlighedsforstyrrelser ud fra et udgangspunkt i forstyrrede tilknytningsfunktioner (attachment). NEWSLETTER 21 IPTP

35/08 IPTP, Smedehus Zealand Region Psychiatry Roskilde 10-16 Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tlf (+45) 4732 7775 e-mail rfdm@ra.dk www.iptp.

35/08 IPTP, Smedehus Zealand Region Psychiatry Roskilde 10-16 Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tlf (+45) 4732 7775 e-mail rfdm@ra.dk www.iptp. Januar 2008 35/08 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling i IPTP... 5 Seminarer og kurser... 5 Kursus om Personlighedsforstyrrelser og Personlighedsteori... 6 Seminar med Professor Glen

Læs mere

33/07 IPTP, Smedehus Psychiatric Hospital Roskilde 10-16 Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tlf (+45) 4732 7775 e-mail rfdm@ra.dk www.iptp.

33/07 IPTP, Smedehus Psychiatric Hospital Roskilde 10-16 Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tlf (+45) 4732 7775 e-mail rfdm@ra.dk www.iptp. Januar 2007 33/07 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling i IPTP... 5 Seminarer og kurser... 5 Seminarer... 6 Substance abuse and personality disorders... 6 Seminar med Lorna Smith Benjamin

Læs mere

45/13 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

45/13 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. Januar 2013 45/13 Orientering fra formanden... 3 Kontingent... 5 Ordinær generalforsamling... 5 1. nationale seminar om personlighedsforstyrrelser... 6 Masterclass med Nancy McWilliams... 8 Introduktionskursus

Læs mere

43/12 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

43/12 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. Januar 2012 43/12 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling i IPTP... 5 Certificeringskursus i MCMI III... 6 Seminar med professor Paul Moran... 7 Refleksioner over den pågående revision

Læs mere

47/14. IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

47/14. IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. 2014 47/14 Orientering fra formanden... 3 Indtryk fra ISSPD XIII kongressen... 5 Ordinær generalforsamling... 6 Introduktionskursus i brugen af MCMI-III... 7 Forskningsseminar med professor Arnoud Arntz...

Læs mere

Orientering fra formanden

Orientering fra formanden Juli 2009 38/09 Orientering fra formanden... 3 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling 22. april 2009... 4 Årsberetning... 5 Kontingent... 7 6. Millon seminar: Professor James P. Choca... 8 Kurser

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse 2011 Autoriseret af Dansk Psykolognævn 2009-2011 Selskab for Adfærds og Kognitiv Terapi (SAKT) 2-årigt efteruddannelsesforløb. 2006-2009 Kandidatgrad I psykologi

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi AIP udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi

Læs mere

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner.

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Temadag 2 onsdag Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Henning Jordet, cand.psych.,aut., specialist

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

Orientering fra formanden

Orientering fra formanden Januar 2009 37/09 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling i IPTP... 5 Kontingent... 5 Kursus i Metakognitiv Interpersonel Terapi... 6 Kursus om Personlighedsforstyrrelser... 7 Introduktionskursus

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe

2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe 2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe Ann Nilsson, psykolog Kirsten Rosenkrantz Grage, psykolog Psykiatrisk Center København, Psykoterapeutisk

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B)

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (IGA-KBH), er en forening, hvis formål er at udvikle og udbrede kendskabet

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri

Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri Vurdering af egenskaber hos kliniske måleredskaber. Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M. 14. 16. december

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Status på døgnbehandling 2013

Status på døgnbehandling 2013 Status på døgnbehandling 2013 Centerleder Per Nielsen, ph.d. aut. psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Ringgården - Kompetencecenter for dobbeltfokuseret afhængighedsbehandling Alkoholbehandling:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi

Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi Danish Society for Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy 1. Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition MAS et undersøgelses- og assessment redskab af metakognitive evner University of Copenhagen & Early Psychosis Intervention Center Kompetencecenter for Debuterende Psykose Ulrik Haahr Hanne-Grethe Lyse

Læs mere

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi samt forfattter Kursus i Par- og familieorienteret alkoholbehandling 28. maj til 25 september 2013 Nordsjællands Misbrugscenter

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

NORMALITET OG PATOLOGI AF SEBASTIAN SIMONSEN OG BIRGIT BORK MATHIESEN

NORMALITET OG PATOLOGI AF SEBASTIAN SIMONSEN OG BIRGIT BORK MATHIESEN NORMALITET OG PATOLOGI AF SEBASTIAN SIMONSEN OG BIRGIT BORK MATHIESEN 16 PSYKOLOG NYT Nr. 13. 2006 Mennesker med personlighedsforstyrrelser Personlighedsforstyrrelse er en udbredt lidelse. Artiklen opsummerer

Læs mere

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Psykiatri og søfart - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Oplægeholder: Ledende embedslæge, Ph.D., Henrik L Hansen Lægefaglig sagkyndig i Ankenævnet for Søfartsanliggender MSSM

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19 CV for Ulla Høybye Ulla Høybye, Cand. Psych. Autoriseret Specialist i Psykoterapi og klinisk psykologi Ulla har indgående kendskab til målgruppen herunder erfaring med individuelle samtaleforløb med stressrelaterede

Læs mere

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi v/ Psykolog, Hypnoterapeut og Specialist & Supervisor i Psykoterapi Modul 1: Grundkursus i Klinisk Hypnose. Formål: at deltagerne tilegner sig

Læs mere

PSYKISKE LIDELSER OG SAMTIDIGT AFHÆNGIGHEDSSYNDROM NY PRAKSIS?

PSYKISKE LIDELSER OG SAMTIDIGT AFHÆNGIGHEDSSYNDROM NY PRAKSIS? PSYKISKE LIDELSER OG SAMTIDIGT AFHÆNGIGHEDSSYNDROM NY PRAKSIS? REGION SJÆLLAND FORÅR 2015 C A N D. P S Y C H. S T E E N G U L D A G E R, S O C I A L P S Y K O L O G I S K C E N T E R PRÆSENTATION Projektgruppen

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv Adfærdsterapi Kognitiv Adfærdsterapi 2-årig videreuddannelse for psykologer og læger 2014-2016 Nicole Rosenberg Merete M. Mørch Krista Straarup Sanne Kjær Vandborg Ea Bøhm Jepsen Udenlandske gæsteundervisere: Melanie

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Omfattende sorg- og krisepsykologisk erfaring, både fra praksis og videreuddannelse.

Omfattende sorg- og krisepsykologisk erfaring, både fra praksis og videreuddannelse. Navn: Tlf. nr.: 75 17 15 45 / 20 13 19 19 e-mail: ullalotus@hotmail.com Fødselsdato: 04.06-1970 Spidskompetencer Specialist i psykoterapi Autoriseret klinisk psykolog. Omfattende sorg- og krisepsykologisk

Læs mere

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Aarhus Universitetshospital Definition of ccbt... any computerized information technology that uses patient input to make at least some psychotherapy decisions

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Psykisk syge får hjælp af heste

Psykisk syge får hjælp af heste Kristeligt Dagblad, 10. august 2010 Psykisk syge får hjælp af heste REBECCA HANSEN på 17 år har en psykisk lidelse med voldsomme angsttilfælde og depression. Det betyder, at hun kan have svært ved at indgå

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn, større børn og voksne med traumer i det før sproglige. Med start den 3. og 4. september 2015 Kolding Vandrerhjem, Ørnsborgvej

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Den 29. og 30. april 2015, Comwell Sport Rebild Bakker Psykiske problemer i ungdommen Velkommen Ungdommen er en af de mest dynamiske perioder i livet

Læs mere

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien - evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien Marianne Melau, Spl., M.Sc Sc., phd-studerende Psykiatrisk Center København marianne.melau melau@regionh.dk arv/miljø debatten The schizophrenogenic

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

Orientering fra formanden

Orientering fra formanden Juli 2010 40/10 Orientering fra formanden... 3 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling... 5 Årsberetning... 6 Fornyelse af medlemskab... 7 7. Millon seminar: Professor Stephen Strack... 8 Introduktionskursus

Læs mere

Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009

Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009 Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009 Arrangementer vinter/forår 2009 Arangementerne er for selskabets medlemmer. Medlemsskab kan tegnes ved indgangen - eller ved at sende

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE En metode

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 07.04.2014 VEDTÆGTER For Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 1. Foreningens navn og formål 1.1 Foreningens navn er Turistforeningen for Frederikshavn Kommune. Foreningen er stiftet ved fusion af

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN!

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KURSUSCENTER BROGAARDEN SEPTEMBER 2015 - MARTS 2016 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE Kognitiv uddannelse Den kognitive uddannelse

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE En metode

Læs mere

Dialektisk adfærdsterapi i KKUC - helhedsorienteret behandling

Dialektisk adfærdsterapi i KKUC - helhedsorienteret behandling Dialektisk adfærdsterapi i KKUC - helhedsorienteret behandling DAT-teamet i KKUC Signe Trøst, psykolog Thomas Collier, psykolog John Eltong, psykolog Casper Aaen, psykolog og faglig konsulent Ursula Vasegård,

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil.

Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil. 20.07.12/PV Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil. Per Vendsborg (1), Johanne Bratbo (2), Anders Dannevang (2), Julie

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

2 årig uddannelse til Specialist i Klinisk Sexologi 2014-2016. 2. Hold

2 årig uddannelse til Specialist i Klinisk Sexologi 2014-2016. 2. Hold 2 årig uddannelse til Specialist i Klinisk Sexologi 2014-2016 2. Hold Formål Formålet med uddannelsen er at uddanne specialister i klinisk sexologi. Regi Uddannelsen udgår fra Sexologisk Klinik Rigshospitalet,

Læs mere

Læring i teori og praksis

Læring i teori og praksis Læring i teori og praksis Modul 2 Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk 1 Program for dagen (Formiddag med eftermiddag med Helle Winther) kl. 09.15 Kl. 09.30 Kl. 10.45 Kl. 11.00 Kaffe og morgenbrød

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr.

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Dato Ryomgård Dag 1 d.11. februar Dag 2 d.17. marts Dag 3 d.14. april Tilmeldingsfrist d. 11. januar 2015)

Læs mere

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk CANNABISBRUG OG MISBRUG Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk HVAD SKAL JEG TALE OM DEN NÆSTE TIME? Et sociologisk studie af voksne mennesker, som ryger cannabis eller

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling, og der stilles stigende krav til sygeplejerskers

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere