Mødetid: kl Mødested: Viborg Rådhus Viborg, M 5. Dato: Referat fra møde i Forretningsudvalget den 23. september 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødetid: kl. 9.00 11.00 Mødested: Viborg Rådhus Viborg, M 5. Dato: Referat fra møde i Forretningsudvalget den 23. september 2014"

Transkript

1 Deltagere: Jesper Thyrring Møller, Leif Gjørtz Christensen, Henning Haahr, Lotte Henriksen, Kenneth Koed Nielsen, Helle Bro, Steinar Eggen Kristensen, Ann-Britt Wetche, Jens Peter Hegelund Jensen og Karsten Binderup (ref.) Afbud: Eva Glæsner, Henrik Beyer Mødedato: 23. september 2014 Dato: Mødetid: kl Mødested: Viborg Rådhus Viborg, M 5 Referat fra møde i Forretningsudvalget den 23. september 2014 Dato: 25. september 2014 Sagsbehandler: Karsten Binderup Tlf Godkendelse af dagsorden v. Jesper Thyrring Møller Godkendt 2. Godkendelse af referat fra møde d. 24. april 2014 v. Jesper Thyrring Møller Der indstilles: - til godkendelse Bilag: - Bilag 1. Referat, Forretningsudvalgsmøde den 24. april Godkendt 3. Novemberkonference, evidensbaserede metoder og implementeringsbarrierer Henrik Bendix, Midtlab, deltager i mødet ved behandling af dette punkt. Leif Gjørtz Christensen og Kenneth Koed Nielsen orienterer: Jf. referat fra DASSOS-møde den 19. august bliver det overordnet tema for Novemberkonferencen Viden, evidens og dokumentation implementeringsbarrierer og fælles forpligtende standarder. På konferencen vil kommuner og region drøfte, hvilke tilgange og vidensbaserede metoder kommunerne i fællesskab vil prioritere med sigte på regeringens 2020-mål. Konferencen faciliteres af Henrik Bendix fra Midtlab. Henrik Bendix vil deltage på Forretningsudvalgsmødet med henblik på at afdække en evt. prioritering af regeringens 2020-mål samt metoder og implementeringsbarrierer. Henrik Bendix har den 18. september 2014 deltaget i møde i Myndighedsnetværk for voksenområdet for at drøfte deres vinkel på emnet, ligesom der har været telefonmøde med formand for Chefnetværk på børn og ungeområder, Anton Rasmussen, Ikast-Brande Kommune. Der indstilles: - til drøftelse Bilag: Bilag 2. Faktaark, Sociale 2020-mål

2 Henrik Bendix fra Midtlab deltog i mødet vedr. behandling af punktet. Der er enighed om, at Viden, evidens og dokumentation er et fint afsæt for konferencen og at 2020-målene kan være vejen derhen. Vigtigt at holde fast i, at 2020-målene ikke dækker hele det specialiserede socialområde, men at der også er væsentlige områder derudover. Eksempelvis er hele voksenhandicap-området ikke nævnt. Fremgangsmåden bør derfor være således, at kommuner og region på Novemberkonferecen udvælge nogle fælles indsats- og opmærksomhedsområder, der særligt kan blive fokuseret på i årene fremover ikke kun med afsæt i 2020-målene. Novemberkonferencen og Januarkonferencen skal som altid ses i sammenhæng. På Januarkonferencen følger derfor en politisk drøftelse og udvælgelse af muligt fælles indsatsområder og mål. Med det afsæt kan DASSOS efterfølgende nedsætte mindre arbejdsgrupper, der udfolder disse fælles indsatsområder til behandling i KKR, herunder en konkretisering af, hvordan vi får produceret viden / delt allerede eksisterende viden, der kan understøtte disse mål. 4. Styring af udgiftsudviklingen, Styringsaftale 2015 v. Jesper Thyrring Møller I Styringsaftale 2015 (kap. 3, Udviklingen i taksterne) står følgende: At der fortsat skal arbejdes på at finde nye måder at styre udgiftsudviklingen på bl.a. gennem øget fokus på visitationen og den fælles metodeudvikling, da det må forventes, at de samlede kommunale udgifter fortsat vil være under pres. At der fortsat skal være fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Dette kan ske ved sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau. Opfølgningen i dag sker via takstudviklingen. Men opfølgningen har den mangel, at den ikke tager højde for om budgetterne holdes og dermed, om der kommer mange efterreguleringer. Sagt med andre ord, er der en teoretisk mulighed for, at der konsekvent kan underbudgetteres og overskride budgetterne, hvorefter underskuddet indkræves i en efterregulering - uden at dette kan ses af takstudviklingen. En løsning herpå kunne være også at udarbejde en opfølgning på de faktiske udgifter, således det bliver muligt at følge udviklingen i de faktisk forbrugte udgifter. Fordelen ved dette er selvfølgelig, at de faktiske forbrugte udgifter bliver synlige sammen med takstudviklingen. Ulempen er dog, at opgørelsen er bagudrettet - det er altså først når året er gået, at denne opgørelse kan udarbejdes. Ønskes der en sådan opfølgning vil den formentlig kunne laves ud fra takstfilen. Det vil dog være nødvendigt at lade takstgruppen udarbejde forslag til, hvordan det konkret kunne gøres, for bedst muligt at sikre en god opfølgning. Der indstilles: - Forretningsudvalget drøfter hvilke fælleskommunale/-regionale initiativer, der skal igangsættes i 2015 vedr. punktet. - Forretningsudvalget drøfter, om Takstgruppen skal anmodes om at udarbejde ovennævnte forslag hertil Keld Hørdum Sørensen, Sekretariat for rammeaftaler, deltog i behandling af punktet. 2

3 Takstgruppen skal ikke udarbejde nævnte opgørelse. Forretningsudvalget besluttede at medtage behandlingen heraf i arbejdsgruppen vedr. differentierede takster. 5. Koordinationsforum, National Koordinationsstruktur Forretningsudvalget udpegede på møde den 24. april 2014 Jesper Thyrring Møller og Henning Haahr som deltagere i det tværgående koordineringsforum for lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger, som KL har nedsat. Desuden deltager Eva Glæsner og Karsten Binderup i møderne i Koordinationsforum. Koordinationsforum afholdt møde den 22. september. Følgende hovedpunkter blev drøftet: National Koordinationsstruktur v/socialstyrelsen Analyse af de sikrede instittutioner Der indstilles: - Jesper Thyrring Møller og Henning Haahr orienterer fra mødet. Bilag: - Bilag 3. Dagsorden, møde i Koordinationsforum den 22. september Bilag 4. Kommissorium, Forum for tværregional koordination på det specialiserede socialområde - Bilag 5. Referat, møde vedr. analyse af de sikrede institutioner Henning Haahr og Karsten Binderup refererede fra mødet. Koordinationsforum vil fremover også være platform for drøftelserne omkring National Koordinationsstruktur. Socialstyrelsen var meget lyttende til kommunernes kommentarer. Det blev bemærket, at det ikke handler om at tælle antal matrikler og mursten. Væsentligt for Socialstyrelsen er det, at den eksisterende viden er tilgængelig ikke at den skal være fysisk tilstede i hver kommune/region. Enighed om ikke at skabe en papirtiger for afrapportering af de centrale udmeldinger, men derimod et ens og kortfattet produkt. De centrale udmeldinger findes endnu ikke i færdig form. Emnet behandles igen på DASSOS-møde den 6. november. Rent praktisk vil dataindsamlingen vedr. de centrale udmeldinger forsøges indarbejdet i forbindelse med de kommunale indberetninger for Rammeaftale Vedr. analyse af de sikrede institutioner. Forretningsudvalget efterspurgte den færdige analyse og opfordrer til at prioritere opgaven. 6. Folkeskolereformen, besparelse v. Jesper Thyrring Møller og Lotte Henriksen Aarhus Kommune er blevet opmærksom på følgende og ønsker en drøftelse heraf: Folkeskolereformen betyder som bekendt en længere skoledag for børnene. Det gælder også for de børn, som er anbragt på døgninstitutioner. Med en længere skoledag vil der være stigende omkostninger i såvel folkeskolen som i de interne skoler, men der vil samtidigt også være en reduceret omkostning i døgninstitutionerne. Det kan være svært at regne præcist på størrelsen af denne besparelse. Hvis det imidlertid antages, at besparelsen i døgninstitutionen er ca. halvt så stor som den stigning i omkostningerne i skoletiden, så drejer det sig om ca kroner pr. barn pr. år. Med det antal døgnpladser, der er omfattet af rammeaftalen, vil 3

4 der være tale om en samlet besparelse på omkring 5-10 mio. kroner. Dette svarer til et fald på 0,18 % i gennemsnit, hvis det udregnes i forhold til alle tilbud i rammeaftalen. Aarhus Kommune vil foreslå, at lade takststigning som følge af tilsynsreformen gå lige op med besparelsen som følge af folkeskolereformen. Derved fastholdes blot en almindelig pris og lønfremskrivning af takstniveauet fra 2014 til De stigende omkostninger i skoledriften, uanset om det ligger i folkeskolen eller på de interne skoler, ligger udenfor rammeaftalens regi. Jf. Styringsaftale 2015 er der ikke indgået takstaftale i den midtjyske region, hvorfor et fald i omkostningsniveauet på 0,18 % ikke nødvendiggør en beslutning i DASSOS vedr. regulering herfor. Hvis KKR ved årsskiftet vil efterspørge en opgørelse af takstudviklingen, vil indvirkningen af ovenstående skulle tages med i betragtningen. Der indstilles derfor til, at Takstgruppen beregner den endelige procentsats på deres næste møde. Der indstilles: - Forretningsudvalget anmoder Takstgruppen om at beregne procentsatsen for folkeskolereformens indvirkning, således der er enighed om det endelig tal Forretningsudvalget noterer sig, at der hermed er gjort opmærksom på problemstillingen, men gør ikke mere ved sagen nu. Punkter til orientering / godkendelse: 7. Kapacitetsjustering ændring i Viborg Kommunes bofællesskaber Viborg Kommune ønsker administrativt og budgetmæssigt at sammenlægge de tre små bofællesskaber, Kærsangervej 68A, Kærsangervej 36 og Kærhøj, til ét bofællesskab. Der indstilles: - til godkendelse Bilag: - Bilag 6. Kapacitetsjustering ændring i Viborg Kommunes bofællesskaber Godkendt. 8. Lov og Cirkulæreprogram, Styringsaftale 2015 I Styringsaftale 2015 står følgende: Hvis der i Lov og Cirkulære program indgår ændringer der gør det dyrere/billigere at drive tilbud, får det den konsekvens i forhold til aftalen om takstudvikling at driftsherre skal reducere/øge det som kommunerne ellers bliver kompenseret for via DUT midlerne for ændringer i Lov og Cirkulære programmet. Hvert år når Lov og Cirkulæreprogrammet offentliggøres kan der herudfra konstateres om der er forhold der påvirker omkostningerne ved at drive tilbud. Ud fra disse forhold estimerer Sekretariatet for rammeaftaler en procent, således DASSOS kan beslutte, om der skal reguleres herfor i den aftalte takstudvikling. 4

5 Jf. Styringsaftale 2015 er der ikke indgået takstaftale i den midtjyske region, hvorfor løft i omkostningsniveauet på 0,17 % ikke nødvendiggør en beslutning i DASSOS vedr. regulering herfor. Sekretariat for rammeaftaler har beregnet, at tilsynsreformen indebærer et løft i omkostningsniveauet på 0,17 %. Takstgruppen har godkendt denne beregning på seneste møde den 28. august. Hvis KKR ved årsskiftet vil efterspørge en opgørelse af takstudviklingen, vil indvirkningen af ovenstående skulle tages med i betragtningen. Der indstilles: - til orientering Taget til efterretning, jf. Styringsaftale 2016, hvor der ikke er indgået takstaftale. 9. Fælles metodeudvikling, SII-afprøvning (Social Impact Investment) v. Jesper Thyrring Møller DASSOS godkendte på møde den 27. maj 2014 en ny samarbejdsaftale med Metodecentret i perioden medio 2014 til udgangen af Aftalen omfattede bl.a., at Metodecentret afprøver Social Impact Investment (forkortet SII og senest omdøbt til Sociale Effektinvesteringer) i op til 5 kommuner med henblik på at indsamle erfaringer med modellens delelementer. Sociale Effektinvesteringer kræver reviderede forretningsmodeller for sociale indsatser og ny tænkning om finansieringen af sociale indsatser. Markedet er endnu ikke klar til en samlet afprøvning af modellen. Metodecentret forventer, at der op til en samlet afprøvning først skal høstes erfaringer med dele af modellen. Metodecenteret ønsker hermed at præcisere, at budgettet på kr. ikke rummer fulde SII afprøvninger, men at Metodecentret afprøver dele af SII-modellen i op til 5 kommuner. Metodecentret vil i den forbindelse opfordre interesserede kommuner til at rette henvendelse til Metodecentret herom. Der indstilles: - til godkendelse Bilag: - Bilag 7. SII-afprøvning, præcisering til DASSOS - Bilag 8. Forslag til nye samarbejdsmodeller, DASSOS og Metodecentret Godkendt. Metodecentret bør udsende opfordringen til alle kommuner / region om at melde sig som interesseret deltager. 10. Tilbudsportalen DASSOS behandlede på møde den 27. maj 2014, en henvendelse fra Aarhus Kommune vedr. Tilbudsportalen. Der var enighed om, at Tilbudsportalen udvikler sig i retning af større og mere komplicerede indberetninger, men uden den store anvendelighed i matchning af borgere og tilbud. DASSOS besluttede, at udarbejde et brev til Socialstyrelsen og KL herom. Sekretariat for rammeaftaler sender først brevet til landets øvrige administrative styregrupper, med henblik på en tilkendegivelse af, om de vil støtte henvendelsen. 5

6 Der indstilles: - til orientering, vedhæftet brev er sendt til landets øvrige administrative styregrupper. Bilag: - Bilag 9. Tilbudsportalen, forslag til forenklinger henvendelse fra de midtjyske kommuner Taget til efterretning. 11. Eventuelt Takstbekendtgørelsen. KL oplyser, at Takstbekendtgørelsen tidligst kan forventes i december Dette kan have indvirkning på afholdes af temamøde omkring differentierede takster. Arbejdsgruppen overvejer dette. 6

7 Bilag 1

8 Deltagere: Jesper Thyrring Møller, Leif Gjørtz Christensen, Henning Haahr, Lotte Henriksen, Kenneth Koed Nielsen, Helle Bro, Steinar Eggen Kristensen, Ann-Britt Wetche og Karsten Binderup (ref.) Afbud: Jens Peter Hegelund Jensen, Eva Glæsner, Henrik Beyer Mødedato: 24. april 2014 Dato: Mødetid: kl Mødested: Regionshuset i Viborg, F 9, 1. sal Referat fra møde i Forretningsudvalget den 24. april 2014 Dato: 24. april 2014 Sagsbehandler: Karsten Binderup Tlf Keld Hørdum Sørensen fra Taksgruppen, Henning Hansen, Carsten Tinggaard Nielsen og Jakob Søgaard Johannesen (Region Midtjylland) deltog i dele af mødet (feriepenge) 1. Godkendelse af dagsorden v. Jesper Thyrring Møller Godkendt. 2. Godkendelse af referat fra møde d. 27. januar 201 v. Jesper Thyrring Møller Der indstilles: - til godkendelse Bilag: - Bilag 1. Referat, Forretningsudvalgsmøde den 27. februar Godkendt. 3. Organisering af den tværkommunale koordinering, det specialiserede socialområde Dette Forretningsudvalgsmøde er 1. møde i den nye 4 årige politiske periode - med ny DAS- SOS-formand og udskiftning i Forretningsudvalget. Som bekendt indeholder vedhæftet notat (bilag 4 i Udviklingsstrategi 2015) en beskrivelse af, hvorledes den fælles kommunale opgave omkring koordinering af det specialiserede social- og specialundervisningsområde organiseres. Notatet giver en kort status på den politiske organisering, hvorefter de væsentligste opgaver og deltagerkredsen i de administrative fora, der er nedsat på det specialiserede socialområde i regionen oplistes. Der indstilles: - Forretningsudvalget tager notat vedr. organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede socialområde til efterretning. Bilag: - Bilag 2. Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede socialområde Til efterretning.

9 4. Feriepenge Henning Hansen deltager i behandlingen af dette punkt. Jakob Søgaard Johannesen og, Region Midtjylland, deltager ligeledes ved behandlingen heraf. I forbindelse med en række kommunale overtagelser af regionale tilbud, har der været en flerårig problemstilling omkring hensættelsen til feriepenge på de overtagne tilbud, jf. Forretningsudvalgsmøde den 16. august På møde den 10. marts 2014 mellem Henning Hansen, Ikast-Brande Kommune, Bo Johansen og Per Grønbech, Region Midtjylland, Lars Møller og Claus Brandt, Holstebro Kommune, Lisbeth Hansen, Silkeborg Kommune og Inge Kruse Rasmussen, Horsens Kommune blev parterne enige om vedhæftet løsningsforslag. Der er aftalt følgende model for finansieringen af hensættelsen til feriepenge ved overtagelser: A) Den overtagende kommune modregnes en andel af hensættelsen til feriepenge svarende til den andel af beboere kommunen havde på tilbuddet i året op til overtagelsen. Andelen udregnes efter Regionens takstindtægter fra kommunen på tilbuddet. B) Den resterende andel af hensættelsen indregnes separat som et tillæg til Regionens takster i det følgende års takster fordelt på Regionens tilbageværende tilbud. En eventuel regional merindtægt for overtagede ejendomme i forhold hertil udbetales til den overtagende kommune, mens en eventuel regional mindreindtægt indgår i gældsoverdragelsen til den overtagende kommune.en eventuel mer-/mindreindtægt ved salg af regionale ejendomme i forbindelse med tilpasninger efter efterspørgslen af sociale pladser indregnes i tillægget vedr. hensættelse til feriepenge i Regionens takster. Der indstilles: - Parterne drøfter løsningsforslaget med henblik på behandling på Kd.-net møde i maj og indarbejdelse i Styringsaftale Bilag: - Bilag 3. Aftale om håndtering, feriepenge og ejendomme - Bilag 4. Opgørelse af mellemværende for kommunale overtagelser, 1. januar januar Bilag 5. Socialministeriets svar til Horsens Kommune - Bilag 6. Indenrigs- og Sundhedsministeriets svar til Silkeborg Kommune Henning Hansen opridsede kort sagens forløb og konsekvenser samt baggrunden for det fremlagte løsningsforslag. Aarhus Kommune havde forud for mødet rundsendt bemærkninger til løsningsforslaget og kunne ikke umiddelbart støtte forslaget. Herning Kommune havde rundsendt forbehold for løsningsforslaget. Forretningsudvalget prioriterer vigtigheden af at nå frem til en fælles løsning højt med henblik på indarbejdelse i Styringsaftale Forretningsudvalget besluttede, at den oprindelige arbejdsgruppe incl. Aarhus Kommune hurtigst muligt afholder nyt møde med henblik på udarbejdelse af et løsningsforslag. Løsningsforslaget præsenteres for DASSOS. 2

10 5. Takstberegning, forslag til ændringer og forenkling Takstgruppen havde på foranledning af KL nedsat en arbejdsgruppe med det formål, at komme med input til KL i forbindelse med deres dialog med ministeriet i forbindelse med udformningen af den nye bekendtgørelse for takstberegning. Denne arbejdsgruppe peger på en ændring som forventes at komme med den nye bekendtgørelse, som vil have betydning for takstberegningen (arbejdsgruppens forslag blev godkendt af Henning Hansen inden fremsendelse til KL). Desuden havde arbejdsgruppen også ideer til tre andre forslag, der kunne ændres ved takstberegningen. Alle 4 ændringer vil understøtte en bedre incitamentsstruktur til at driftsherre holder budgettet, samt øge gennemskueligheden af taksten væsentligt - og dermed lette takstberegningen. Forslag til ændringerne er følgende: 1) Over-/underskud på op til 5% skal bæres af driftsherre 2) Over-/underskud over 5% afregnes direkte som en slutafregning med køberkommunerne fra det pågældende år 3) Muligheden for at udligne over-/underskud imellem forskellige tilbud fjernes 4) Overhead summeres til én samlet procentsats (er i dag delt tre; Udviklingsomkostninger 0,5%; Dokumentation af kvalitet 0,2% og Administration 5,4%) De enkelte forslag er uddybet i vedhæftet bilag. Der indstilles: - Forretningsudvalget drøfter de enkelte forslag og beslutter, om Takstgruppen skal indarbejde dem i Styringsaftale 2015 eller om der er behov for yderligere bearbejdning. Bilag: - Bilag 7. Takstberetning, forslag til ændringer - Bilag 8. Bemærkning fra Region Midtjylland, takstberegning Horsens Kommune havde fremsendt bemærkninger til ovenstående forslag. Ad.1: Godkendt. Dog med forbehold for Region Midtjylland, der ikke har mulighed for at indregne over-/underskud i den øvrige drift, da socialområdet er et lukket kredsløb. Regionen er tvungen til at akkumulere over-/underskud og udbetale overskud eller indregne underskud i taksterne. Ad. 2: Godkendt. Forretningsudvalget tilslutter sig grundtanken om, at det er de pågældende køberkommuner, der er med til at finansiere et eventuelt underskud og ikke kommende køberkommuner. Forretningsudvalget ønsker indarbejdet i ordlyden, at det forventes, at driftsherren griber ind rettidigt inden et eventuelt underskud udvikler sig. Efterregningen kan udsendes allerede i maj, hvor regnskabet foreligger. En eventuel regning kommer dermed tidligt. Ad. 3: Udligningsgrupperne er defineret i Styringsaftalens bilag 2. I forhold til de enkelte tilbud, fremgår de af takstfilen. Takstberegningen forsimples og gennemskueligheden øges, men der vil skulle fremsendes flere regninger til hinanden. Princippet om gennemsigtighed må være rettesnor. 3

11 Keld Hørdum Sørensen oplyser, at 25 % af de kommunale tilbud (ikke regionens) har et overført over-/underskud. Forretningsudvalget besluttede, at der arbejdes i retning af at udligning kun skal være tilladt mellem sammenhængende tilbud. Takstgruppen udarbejder forslag til en mulig indsnævring af udligningsmulighederne. Mulige parametre kan i den sammenhæng være institution, ledelse, målgrupper, paragraffer mv. Takstgruppens forslag skal være incl. supplerende baggrundmateriale, herunder en skarp definition på, hvordan en institution konkret skal defineres og en oversigt over hvilke tilbud der ville komme i hvilke udligningsgrupper. Takstgruppen bedes være opmærksom på, at der skal være frihedsgrader til de fagfolk der til dagligt arbejder med området. Forslaget ønskes til DASSOS møde den 27. maj. Ad. 4: Godkendt. De nævnte ændringsforslag søges indført hurtigst muligt. 6. Udvikling i taksterne. I regi af Rammeaftalen er det aftalt, at hver af driftsherrerne (19 kommuner og regionen) reducerer udgifterne i 2012, 2013 og 2014 med i alt 4,5 %. I 2012 skal der ikke ske en reduktion af taksterne. I 2013 reduceres taksterne med 2 % og med yderligere 2,5 % i Der er gennemført en beregning på takstudviklingen fra 2011 til 2014 i overensstemmelse med principperne i Rammeaftalen 2014 og beregningsprincipperne beskrevet i "Beregning af takstreduktioner", der blev godkendt på Forretningsudvalgsmøde den 3. maj 2012 (punkt 12 på dagsordnen). Beregningen er kommenteret af de enkelte driftsherrer, hvilket fremgår umiddelbart under beregningen. Resultatet er godkendt af takstgruppen på deres møde den 20. marts Alle Driftsherre har overholdt takstudviklingsaftalen. Det bemærkes at der i Region Midtjylland er indregnet en besparelse på det administrative overhead på de sikrede pladser i dokumentationsmaterialet, selvom de sikrede institution, Grenen og Koglen, jf. Styringsaftalen, holdes uden for Der indstilles: - til efterretning Bilag: - Bilag 9. Takstudvikling 2011 til Bilag 10. Dokumentation af takstudvikling uden mellemregninger Til efterretning. Det bemærkes, at skarp styring og frihed til den enkelte institution begge er vigtige forudsætninger. 7. Differentierede takster Overgangen til differentierede takster formodes på sigt at reducere anvendelsen af tillægstakster (opgørelsen af tillægstakster har Takstgruppen klar til DASSOS-møde i maj). Samtidig er det i regi af de seneste års Rammeaftaler aftalt, at fortsætte udviklingen af differentierede takster for de enkelte tilbud med henblik på at sikre større gennemsigtighed mellem ydelse og takst. 4

12 DASSOS havde på møde den 15. august 2013 en generel drøftelse af brugen af differentierede takster, jf. Styringsaftalens ovenstående ordlyd. Som følge heraf bad DASSOS om en opgørelse over de kommuner, der har indført differentierede takster, på hvilke områder og efter hvilke principper. Opgaven blev forankret i Takstgruppen, jf. vedhæftet bilag. Takstgruppen bemærker, at 54 % af takstgrundlaget i 2014 vil være fra tilbud der har differentierede takster, og 15 af 19 driftsherre vil benytte differentierede takster. Angående principperne har Takstgruppen undersøgt 2 karakteristika - antal niveauer og om der benyttes en basistakst. På Forretningsudvalgsmøde den 25. september 2013 blev takstgruppens undersøgelse af differentierede takster i den midtjyske region fremlagt. Her blev følgende skrevet til referat: De fleste kommuner og regionen har indført differentierede takster, jf. opgørelsen. Spørgsmålet er, om det har givet opdrift i udgifterne, hvorfor Takstgruppen anmodes om at udarbejde et bud på den mest kvalificerede måde at undersøge dette på. Vigtigt at være opmærksom på, at fokus skal være på de bagvedliggende udgifter. Takstgruppen har behandlet forespørgslen på deres møde den 28. november 2013 og fremsender i den forbindelse følgende forslag: Fra 2011 til 2014 har der været en generel reduktion på mindst 4,5 %. Men at nå dybere end dette er en kompleks undersøgelse, hvis det skal give et validt og brugbart resultat. Det er dog takstgruppens opfattelse at vi skal ned på personniveau over en længere tidsperiode, for at kunne komme med et svar, og at dette vil være så komplekst, at det er nødvendigt med ekspertassistance. Takstgruppen mener, at dette vil være den mest kvalificerede måde at undersøge problemstillingen på. Der indstilles: - Forretningsudvalget drøfter næste skridt. Bilag: - Bilag 11. Differentierede takster, opgørelse og principper Forretningsudvalget vælger ikke at igangsætte analyse på personniveau. Forretningsudvalget drøftede antallet af takstgrupper vs. gennemsigtighed. Samtidig har Sekretariat for rammeaftaler modtaget forslag fra direktør, Søren Christensen, i Herning Kommune vedr. antallet af takstgrupper, således der fremadrettet aftales et loft over antallet af takstgrupper, når der indføres differentierede takster. Forretningsudvalget støtter op omkring dette forslag og besluttede, at punktet drøftes på næste DASSOS-møde med henblik på nedsættelse af en arbejdsgruppe, der skal udarbejde forslag til dette loft under hensyntagen til både økonomiske og driftsorienterede konsekvenser. 8. Rammeaftalearbejde 2014 Fokus- og udviklingsområder i Rammeaftale 2014 er følgende: Fælles metodeudvikling af omkostningseffektive og fagligt kvalificerede tilbud: Fælles metodeudvikling sker bl.a. via samarbejdsaftale med Metodecentret - en samarbejdsaftale, der løber i perioden medio 2012 til medio Ny aftale under udarbejdelse, jf. nedenstående punkt. Godkendelse og tilsyn: 5

13 DASSOS og Socialtilsyn Midt er enige om at fortsætte den tætte dialog og samarbejde i de kommende år og følger løbende op på DASSOS-møder, herunder inddrager erfaringer fra dialogen mellem Socialtilsyn Midt og de enkelte kommuner/region. Socialtilsyn Midt deltager på DASSOS-møde den 21. august. Arbejdsgrupper: Arbejdsgruppe vedr. Ledsagelse af borgere ved indlæggelse (jf. nedenstående pkt.) Arbejdsgruppe vedr. Specialiserede tilbud i tilknytning til psykiatrien (jf. nedenstående pkt.) Styregruppe vedr. hjerneskadeområdet afholder temadag i Horsens vedr. afslutning af uddannelsesforløb den 16. juni og arbejder sideløbende på informationsmateriale. Arbejdsgruppe vedr. ministertema 2015, udsatte børn og unges skolegang. Der indstilles: - til efterretning Til efterretning 9. Rammeaftale arbejde 2015 Den 19. februar 2014 blev der afholdt politikerkonference med ca. 100 deltagere. Overskriften for konferencen var Helhed og sammenhæng i de specialiserede social- og undervisningstilbud i Midtjylland. Udgangspunktet for dette, var, at sammenhængende og integrerende løsninger på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområderne og på tværs af kommuner og region også i de kommende år vil stå højt på den politiske dagsorden. Fra KKR-formandsskabet blev der fokuseret på følgende punkter: helheder på tværs - social, sundhed, beskæftigelse og serviceområderne synligheden omkring indsatser og tilbud øges - ikke kun pressen og enkeltsagerne men der følges stadig mere systematisk op (herunder det nye socialtilsyn og den koordinerende indsats fra Socialstyrelsen Ny koordination ) psykiatri fælles målsætninger KKR godkendte den 14. marts 2014 Rammeaftale 2015 (Udviklingsstrategi), som nu er til godkendelse i byråd og regionsråd. På møde den 14. marts drøftede KKR også pejlemærker for Styringsaftale 2015 pejlemærkerne behandles endeligt på KKR-møde den 12. juni Følgende fokus- og udviklingsområder er indarbejdet i Udviklingsstrategi 2015: Anbragte børn og unges undervisning / uddannelse (ministertema) Fælles metodeudvikling af omkostningseffektive og fagligt kvalificerede tilbud Socialpsykiatri Vedr. socialpsykiatri: KKR Midtjyllands fjerde målsætning på sundhedsområdet omhandler bedre sammenhæng i voksenpsykiatrien. På møde i Den Kommunale Sundhedsstrategiske gruppe (DKS) den 21. februar 2014 drøftede deltagerne emnet. DKS besluttede at udarbejde et Rammepapir, der beskriver kommunernes planer på det psykiatriske område. Rammepapiret skal sammentænkes med aktiviteterne i DASSOS og i særdeleshed i forhold til Udviklingsstrategi Til det formål nedsættes en faglig bredt funderet Styregruppe med repræsentanter fra social- og psykiatriområdet, det somatiske område og arbejdsmarkedsområdet. For at sikre forankring af arbejdet i både socialområdet og sundhedsområdet, vil KOSU-sekretariatet og Sekretariat for rammeaftaler i fællesskab sikre ud- 6

14 pegningen af medlemmer til Styregruppen. KOSU-sekretariatet og Sekretariatet for rammeaftaler vil udarbejde et kommissorium for Styregruppen, der præsenteres for DASSOS den 27. maj Der indstilles: - til efterretning Til efterretning. Forretningsudvalget støtter op omkring udarbejdelsen af et rammepapir. Rammepapiret kan samtidig inddrage nogle af de betragtninger og fokusområder, der er fremkommet i udarbejdelsen af notatet, der ligger til grund i punkt 12, Specialiserede tilbud i tilknytning til psykiatrien. 10. Rammeaftale 2016 Udarbejdelsen af Rammeaftale 2016 starter - i lighed med senere år - med den administrative Novemberkonference. Novemberkonference 2014 afholdes den 6. november. Med henblik på forberedelse af Novemberkonferencen nedsættes en arbejdsgruppe, der bistår Sekretariat for rammeaftaler med planlægningsarbejdet. Der indstilles: - Forretningsudvalget udpeger arbejdsgruppe, drøfter mulige emner samt oplægsholdere til Novemberkonferencen Viborg og Norddjurs Kommuner, Region Midtjylland samt Sekretariat for rammeaftaler indgår i arbejdsgruppen. Der henvises endvidere til Regionens konference vedr. lægepraksis som eksempel på nytænkning af formen for Novemberkonferencen. 11. Ledsagelse af borgere i forbindelse med indlæggelse på hospitalerne Den 15. august 2013 drøftede DASSOS Sundhedsaftale på oligofreniområdet. I forbindelse hermed blev spørgsmålet vedr. Ledsagelse af borgere i forbindelse med indlæggelse på hospitalerne også drøftet. Følgende blev skrevet til referat: Det er et generelt problem (ikke kun ifht. nævnte målgruppe), at hospitalerne oftere kræver, at kommunerne stiller personale til rådighed for at ledsage borgerne i forbindelse med indlæggelse. Af Sundhedsaftalen for "Lommehåndbog" side 21 står der: "Det er det enkelte hospitals ledelse, der har ansvaret for at sikre en tilstrækkelig opsyn med indlagte patienter, herunder vurdere behovet for evt. fast vagt samt ansvaret for de udgifter, som er forbundet hermed....en hospitalsafdeling kan ikke forlange, at en patient er ledsaget, ". DASSOS besluttede på møde den 19. februar 2014, at udarbejder udkast til fælleskommunale retningslinjer for ledsagelse af borgere med inspiration fra Region Syddanmark. DASSOS nedsatte en arbejdsgruppe med Karin Holland, Horsens Kommune, Inge Marie Vestergaard, Ringkøbing-Skjern Kommune, repræsentant fra sundhed i Region Midtjylland samt Sekretariat for rammeaftaler. Status: Region Midtjylland har den 8. april meddelt, at de ønsker ny regional bemanding i arbejdsgruppen fra Nære Sundhedstilbud. Dette vil udskyde og presse processen i forhold til indar- 7

15 bejdelse i Sundhedsaftalen. Der arbejdes på nuværende tidspunkt på at finde ny mødedato med Nære Sundhedstilbud. Der indstilles: - Forretningsudvalget drøfter deres principielle holdning til notatet og næste skridt. Bilag: - Bilag 12. Fælles retningslinjer, ledsagelse af borgere i forbindelse med indlæggelse (eftersendes) Forretningsudvalget støtter op omkring indholdet i notatet. Den regionale udskiftning af bemanding i arbejdsgruppen giver en ekstra udfordring i forhold til deadline omkring indarbejdelse i Sundhedsaftalen. Ann-Britt Wetche tager kontakt til rette afdelingsleder i Region Midtjylland med henblik på at prioritere færdiggørelse heraf. 12. Specialiserede tilbud i tilknytning til psykiatrien Forretningsudvalget besluttede på møde den 14. januar 2013, at rette henvendelse til Socialstyrelsen med henblik på at drøfte opfølgning på Blåkærgård-sagen, herunder muligheden for at etablere sociale institutioner med socialfagligt personale - med en særlig tilknytning til psykiatrien. Repræsentanter for kommuner og region (Henning Hansen, Ikast-Brande, Leif Gjørtz Christensen, Viborg, Helle Bro, Holstebro og Søren Johnsen, Region Midtjylland) afholdt den 29. april møde med Socialstyrelsen (Knud Aarup, Else Lund Frydensberg mv.), hvor emnet mv. blev drøftet. Socialstyrelsen var positivt stemt i forhold til etablering af sociale institutioner i tilknytning til psykiatrien. Forretningsudvalget drøftede sagen igen på møde den 25. september 2013 og besluttede, at nedsætte en lille arbejdsgruppe, der fik til opgave at beskrive problematikken, lovgivningen på området mv. inden sagen drøftes igen i Forretningsudvalget. Arbejdsgruppen bestod af: Ditte Sachse Dupont, Centerleder, Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne, Aarhus Kommune Rie Andersen, souschef, Handicap, Psykiatri og Udsatte, Viborg Kommune Elisabeth Westergaard, udviklingskonsulent, Psykiatriplanlægning, Region Midtjylland Jens Peter Ilsøe, chefkonsulent, Psykiatriplanlægning, Region Midtjylland Christina Lindgaard Ovesen, AC-fuldmægtig, Sekretariat for Rammeaftaler Arbejdsgruppen konkluderer, at Serviceloven ikke giver mulighed for frihedsberøvende indgreb. Forsøgsparagraffen i Serviceloven giver næppe heller juridisk grundlag for at etablere nye former for sociale institutioner med udvidet adgang til frihedsberøvende indgreb. Og arbejdsgruppen vurderer ikke, at der er udsigt til, at adgangen til frihedsberøvende indgreb på socialpsykiatriske tilbud efter Serviceloven vil blive udvidet. Vedr. fokusområde 2, misbrugsbehandling: Arbejdsgruppen skriver, at det kunne overvejes, om ansvaret for misbrugsbehandling af patienter med retspsykiatriske foranstaltninger varetages af den stedlige retspsykiatriske afdeling som en integreret del af behandlingen, også når patienten har dom til ambulant behandling. Dette kunne ske ved en ændring af lovgivningen eller i første omgang som projekt under inddragelse af Sundhedsstyrelsen. Der indstilles: - Forretningsudvalget drøfter konklusionen i arbejdsgruppens notat, herunder stillingtagen til arbejdsgruppens forslag til fokusområder. Bilag: 8

16 - Bilag 13. Notat vedr. etablering af sociale institutioner i tilknytning til psykiatrien - Bilag 14. Psykisk sygdom og kriminalitet. - Bilag 15. Samarbejdsaftale vedr. retspsykiatriske patienter Forretningsudvalget kvitterer for et grundigt og fyldestgørende notat. Forretningsudvalget er enig i, at ny lovgivning ikke er vejen frem. Derimod er øget fokus på samarbejde med Region Midtjylland omkring disse patienter vigtig og central i det fremadrettede arbejde. Se endvidere referat fra punkt 9, vedr. socialpsykiatri. 13. Metodeudvikling på tværs af kommuner og region, efter 2014 I regi af Rammeaftale 2014 er kommuner og region i den midtjyske region enige om fortsat at fokusere på fælles metodeudvikling af omkostningseffektive og fagligt kvalificerede tilbud. Resultaterne kommer imidlertid ikke af sig selv, hvorfor implementering af metoder er et særligt centralt element i Udviklingsstrategi DASSOS drøftede på møde den 19. februar 2014 fælles metodeudvikling generelt - og med udgangspunkt i oplæg fra Metodecentret. Følgende blev skrevet til referat: DASSOS anbefaler, at samarbejdet med Metodecentret fortsætter. Der er enighed om, at Metodecentret kan løfte opgaven. Sekretariat for rammeaftaler indhenter endelig forslag og budget for Metodecentrets fremsendte projektskitse. Forslaget forelægges for Forretningsudvalget. Metodecentret har til det formål udarbejdet vedhæftet forslag og budget. Der indstilles: - Forretningsudvalget drøfter forslag og budget fra Metodecentret og træffer beslutning om, hvorvidt der på baggrund heraf skal tegnes konkrakt med Metodecentret. - Forretningsudvalget drøfter finansieringen heraf Bilag: - Bilag 16. Metodecentret, støtte til implementering af metoder - Bilag 17. Forslag til nye samarbejdsmodeller, DASSOS og Metodecentret I forbindelse med lukningen af JYFE, indstiller JYFE bestyrelse, at ubrugte midler skal overføres til fælles aktiviteter i regi af DASSOS - vel og mærke aktiviteter i "JYFE's ånd". Den endelige beslutning afventer JYFE' generalforsamling den 22. maj Forretningsudvalget støtter ideen om at samle midlerne i fælles aktiviteter i stedet for at midlerne bliver udbetalt til de enkelt 19 kommuner i Midtjylland og 11 kommuner i Nordjylland. Forretningsudvalget drøftede forslag og budget fra Metodecentret og gav deres opbakning til de skitserede projekter under forudsætning af, at de nævnte ubrugte midler fra JYFE overføres. Den resterende del af finansieringen findes i fælles midler i Sekretariat for rammeaftaler. Vedr. VELTEK Forretningsudvalget henstiller til særlig fokus på socialområdet og de netværk, som allerede eksisterer. Én indgang til velfærdsteknologiske løsninger bør være et mål, herunder kontakt til Business-Region Aarhus. 14. Koordinationsforum, ny repræsentation Forretningsudvalget udpegede på møde den 14. januar 2013 Henning Hansen og Henning Haahr som deltagere i det tværgående koordineringsforum for lands- og landsdelsdækkende 9

17 tilbud og sikrede afdelinger, som KL har nedsat. Desuden deltager Eva Glæsner og Karsten Binderup i møderne i Koordinationsforum. Koordinationsforum afholder ca. 2 årlige møder næste møde den 22. september Det skal i den forbindelse nævnes, at Socialstyrelsen i forbindelse med oprettelse af Ny koordination har tilkendegivet deres interesse i at komme i dialog med Koordinationsforum. Der indstilles: - Forretningsudvalget drøfter repræsentation i Koordinationsforum Bilag: - Bilag 18. Kommissorium for Koordinationsforum Jesper Thyrring Møller og Henning Haahr repræsenterer de midtjyske kommuner i Koordinationsforum. 15. Dimensionering af Socialtilsyn Midt DASSOS drøftede på møde den 19. februar 2014 notat fra arbejdsgruppe vedr. dimensionering af Socialtilsyn Midt. DASSOS besluttede i den forbindelse, at rette henvendelse til KL vedr. løsning af den manglende DUT-kompensation. Henning Hansen sendte den 11. marts 2014 vedhæftet brev til KL. Efterfølgende valgte DAS i Nordjylland at sende tilsvarende skrivelse til KL. Den 31. marts 2014 modtog Henning Hansen vedhæftet svarskrivelse fra KL med henblik på et kommende møde vedr. sagen. Der afholdes møde den 7. maj. Jesper Thyrring Møller, Torben Rugholm (formand for arbejdsgruppen) og Karsten Binderup deltager i mødet. Der indstilles: - til orientering Bilag: - Bilag 19. Dimensionering af Socialtilsyn Midt, brev fra DASSOS i Midtjylland - Bilag 20. Svar fra KL, DASSOS-henvendelse vedr. socialtilsyn Til efterretning. 16. Sikrede afdelinger, tilbagebetaling fra Region Sjælland DASSOS drøftede på seneste møde den 19. februar belægningen på de sikrede institutioner, der enkelte steder er forholdsvis lav, jf. vedhæftet bilag. På DASSOS-mødet blev der refereret fra seneste møde i Koordinationsforum, hvorfra det lyder, at Koordinationsforum har fokus på emnet. Samtidig kunne det noteres, at Region Sjælland vil tilbagebetale landets kommuner 8,3 mio. kr. for regnskabsåret Sekretariat for rammeaftaler har efterfølgende undersøgt, hvorledes denne tilbagebetaling konkret vil finde sted. Følgende er modtaget fra Region Sjælland: I rammeaftalen er det beskrevet, hvordan regulering for over- eller underskud (jf. bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud) skal håndteres. Overskud: For at sikre incitamenter for institutionerne til effektiv drift, kan overskud overføres i henhold til kommunernes regler - dog højst 5%. Overskud over 5% skal indregnes i taksten i det ef- 10

18 terfølgende år. I henhold til bekendtgørelsen om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud, vil et overskud ikke kunne akkumuleres over flere år - det skal over tid gå i nul. I Region Sjælland er det besluttet i forhold til regnskabsresultatet for 2012 at tilbagebetale hele det takstmæssige overskud for de sikrede børn- og ungeinstitutioner til kommunerne. Således vil der i 2013 for året 2012 til landets kommuner blive tilbagebetalt ca. 5,24 mio. kr. fsva Stevnsfortet og ca. 3,1 mio. kr. fsva Bakkegården. Tilbagebetalingen sker på baggrund af det objektive kriterium; antal årige pr Eksempel: Tilbagebetaling for de sikrede institutioner Bakkegården og Stevnsfortet vedr. regnskab Stevnsfortet kr. Bakkegården kr. I alt: kr. Objektiv kriterium: årige for hele landet = personer Tilbagebetaling pr årig: = 29,1763 kr. Næstved Kommunes antal årige = personer. Næstved kommunes andel af tilbagebetalingen udgør således ,40 kr.. Der indstilles: - til orientering Bilag: - Bilag 21. Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Til efterretning. 17. Eventuelt Kommende punkter på DASSOS-møde den 27. maj 2014: - Udkast til Styringsaftale 2015 (rundsendes på mail inden Kd.net-møde den 23. maj) - Tilbudsportalen Skanderborg Kommune har undersøgt interessen for et køberkommune-råd og vil invitere interesserede kommuner til halvårlige dialogmøder. Forretningsudvalget støttede dette. 11

19 Bilag 2

20 Sociale 2020-mål: Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Oversigt over konkrete målsætninger Udsatte børn og unge Hjemløse Voldsramte kvinder Mål i 2020 Status i 2011 Måltal i 2020 Mindst 50 pct. af udsatte børn og unge har som 25-årige gennemført en ungdomsuddannelse. Mindst 25 pct. færre årige udsatte unge modtager en fældende strafferetlig afgørelse. Andelen af anbringelser, der bryder sammen, skal reduceres med mindst 30 pct. De udsatte børns faglige niveau i læsning og matematik skal forbedres. Antallet af hjemløse i Danmark skal reduceres med mindst 25 pct. svarende til et niveau på højst personer. Andelen af borgere, der vender tilbage til et herberg eller et forsorgshjem inden for det første år efter udskrivning til egen bolig, skal maksimalt udgøre 20 pct. Andelen af kvinder på kvindekrisecentre, der har behov for mere end ét ophold, skal reduceres med mindst 30 pct. Misbrugere Andelen af borgere, som afslutter et behandlingsforløb for stofmisbrug som stoffri eller med reduktion i misbruget, øges til mindst 50 pct. Kommende mål Antallet af narkorelaterede dødsfald skal reduceres og fastholdes på et niveau på højst 200, svarende til en reduktion på ca. 30 pct. Større effekt af behandlingen for alkoholmisbrug. 36,4 pct. Mindst 50 pct. 11,8 pct. Højst 9 pct. 5,7 pct. Højst 4 pct. Operationaliseres, når tal foreligger personer Højst personer 31 pct. Højst 20 pct. 36 pct. Højst 25 pct. 31 pct. Mindst 50 pct. 285 personer - - Prostitution. - - Mennesker med svær psykisk sygdom - - Højst 200 personer

Referat - møde i Forretningsudvalget den 25. februar 2015. september 2014

Referat - møde i Forretningsudvalget den 25. februar 2015. september 2014 Deltagere: Jesper Thyrring Møller, Hans Henrik Gaardsøe, Henning Haahr, Lotte Henriksen, Kenneth Koed Nielsen, Helle Bro, Steinar Eggen Kristensen, Ann-Britt Wetche, Jens Peter Hegelund Jensen, Eva Glæsner

Læs mere

Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00. Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1

Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00. Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1 Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00 Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1 Dato: Deltagere: Jesper Thyrring Møller, Hedensted

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2013

BILAG Udviklingsstrategi 2013 BILAG Udviklingsstrategi 2013 Bilag...2 Bilag 1: Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien...2 Bilag 2: Særlige forhold...3 Bilag 3: Tendenser og behov...6 Bilag 4: Procedurer for koordinering af lands og

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overordnet ambition... 4 Temaer... 4 1. Ministertema: anbragte børn og unges undervisning/uddannelse... 4 2. Det gode ældre liv for borgere med

Læs mere

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011 Møde Socialdirektørkredsen Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Sted Byrådssalen i Støvring Deltagere Jan Nielsen, Jesper Hosbond Jensen

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2015

BILAG Udviklingsstrategi 2015 BILAG Udviklingsstrategi 2015 Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde I medfør af 6, stk. 4, og 108,

Læs mere

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015 Bilag til SOCDIR 10. juni 2015 Punkt 6: Ledernetværk på det specialiserede voksensocialområde Bilag 1: Invitation til ledernetværk Bilag 2: Orientering om invitation til nyt ledernetværk på voksen socialområdet

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Februar 2013 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands-

Læs mere

Bilag 5 - Styringsaftale 2014

Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Kommissorium for task force vedrørende de mest specialiserede tilbud Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 BAGGRUND Som en delmængde af de højt specialiserede

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale B, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD. v/ Mogens Raun Andersen

PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD. v/ Mogens Raun Andersen PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD v/ Mogens Raun Andersen HJERNESKADEOMRÅDET Baggrund: Hjerneskadeområdet Baggrund og status 2013/14 Fokusområde i rammeaftale 2012, 2013

Læs mere

V/ Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen

V/ Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen Kort intro til: * Status arbejdet m. de mest specialiserede tilbud * Familieplejeanbringelser * Senhjerneskadeområdet * Udviklingsstrategi 2015 * Takster analyse og anbefaling V/ Vicekommunaldirektør Mogens

Læs mere

Rammeaftale 2015. Udviklingsstrategi. Udviklingsstrategi. De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Rammeaftale 2015. Udviklingsstrategi. Udviklingsstrategi. De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2015 Udviklingsstrategi Udviklingsstrategi De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2015 Udviklingsstrategi De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

UDVALG Socialdirektørforum. MØDE Referat fra møde i Socialdirektørforum den 14. januar 2015. STED Meldahls Rådhus, Fredericia

UDVALG Socialdirektørforum. MØDE Referat fra møde i Socialdirektørforum den 14. januar 2015. STED Meldahls Rådhus, Fredericia UDVALG Socialdirektørforum MØDE Referat fra møde i Socialdirektørforum den 14. januar 2015 STED Meldahls Rådhus, Fredericia STARTTIDSPUNKT 14-01-2015 09:00:00 SLUTTIDSPUNKT 14-01-2015 13:00:00 PUNKTER

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Januar 2014 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands- og

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 1. november 2014 Til landets kommunalbestyrelser Central udmelding for voksne med kompleks

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard,

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 22.september 2011

REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 22.september 2011 Handicaprådet i torsdag d. 22.september Bornholms Regionskommune 2011 kl. 15.00 Mødelokale A Ullasvej 23, Rønne REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 22.september 2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholds fortegnelse Sammenfatning: 3 Indledning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholds fortegnelse Sammenfatning: 3 Indledning

Læs mere

Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014

Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014 Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014 Kl. 15.00 til 19.00, Vognmagergade 8, 1120 København K, lokale s. 26 (forkortet) Deltagere: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Tina Græsted,

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Resultatopgørelse +/- 5 % RAMMEAFTALE 2008

Resultatopgørelse +/- 5 % RAMMEAFTALE 2008 Resultatopgørelse +/- 5 % RAMMEAFTALE 2008 Hvad er meningen? Beregning af over-/underskud på taksten Eventuelle over-/underskud skal indregnes i taksten 2 år efter (dvs. i 2010-taksten) I rammeaftalen

Læs mere

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX Socialtilsyn de økonomiske ramme r Version 1.0 Udgivet den XXX Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Regulering af kommunernes bloktilskud... 3 Kun nye, forpligtende opgaver kompenseres... 4 Fordeling af

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Roskilde den 23. maj 2012 Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Udarbejdet af arbejdsgruppe bestående af: Dorte Olsen, Kalundborg kommune Leif Stockholm, Region Sjælland Pia Winther, Roskilde

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Folketingets partier ønsker med aftalen, at der skal ske grundlæggende ændringer af godkendelsen af og tilsynet med de sociale tilbud mv. Partierne er enige

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 24. juni 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden Kommunikationsstrategi 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden etableres som følge af Lov om Socialtilsyn, der træder i kraft den 1. januar 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender

Læs mere

1. januar. Årsberetning. Årsberetning for Sekretariat for rammeaftaler 2011

1. januar. Årsberetning. Årsberetning for Sekretariat for rammeaftaler 2011 1. januar Årsberetning 2011 Årsberetning for Sekretariat for rammeaftaler 2011 Sekretariat for rammeaftaler er et fælleskommunal sekretariat for de 11 kommuner beliggende i region Nordjylland. Sekretariatet

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Resumé Bilaget beskriver finansieringsmodellen for varetagelse af Taleinstituttets samlede, nuværende

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset.

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Medlemmer af den administrative styregruppe, Rammeaftaler Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Kommunalt formøde kl.

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF:

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger

Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Politiske niveau Administrativt niveau Rammeaftalens parter, mål og principper. Rammeaftalens parter Samarbejdet

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget 24. oktober 2013 Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Møde: 24. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Sundhedscentret Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter 105 Meddelelser 3 106 Nøgletal 3 107 Indførelse

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til kommunerne i Hovedstadsregionen Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Rammeaftalens parter, parternes gensidige forpligtelser, fælles mål & principper og oversigt over kommunernes tilbagemeldinger

Rammeaftalens parter, parternes gensidige forpligtelser, fælles mål & principper og oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Bilag 1: Appendiks til Rammeaftale 2016: Rammeaftalens parter, parternes gensidige forpligtelser, fælles mål & principper og oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Indholds fortegnelse Bilag 1: Appendiks

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011 I denne del skal der svares på: Overordnede spørgsmål vedr. kommunens rolle som efterspørger af tilbud set i forhold til foregående år (2009/2010)

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema omfatter alle målgrupper

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels DAGSORDEN Den Administrative Styregruppe Den Administrative Styregruppe MØDETIDSPUNKT 24-04-2015 13:00 MØDESTED H2 MEDLEMMER Christian Worm Torben Laurén Niels-Peter Møller Katja Kayser Mette Riegels Sven

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Bilag 9: Takstberegning

Bilag 9: Takstberegning Bilag 9: Takstberegning Taksterne for 2012 skal være indberettet senest 1. november 2011. Indberetningen skal foretages i en database, som stilles til rådighed af det fælleskommunale socialsekretariat.

Læs mere

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie)

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) SIDE 10/20 3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) Gæst: socialchef Jan Christensen, Holbæk Kommune Baggrund I regi af Udbudsportalen er der etableret

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 16. september 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Mødelokale D Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013 Socialtilsyn Midt LOS 10. December 2013 Opgaven Socialtilsyn Midt skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugstilbud i Region Midtjylland

Læs mere

Rammeaftale 2014. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2014. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

specialundervisning 2014

specialundervisning 2014 Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning 2014 Kommunerne i hovedstadsregionen marts 2014 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe 14:

Kommissorium for arbejdsgruppe 14: Kommissorium for arbejdsgruppe 14: Faglige vejledere Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Dette materiale indeholder

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE JUNI 2011 DEL 1: Oplysninger om antal voksne handicappede og sindslidende I denne del af spørgeskemaet beder vi om oplysninger

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 12. juni 2013

Referat fra bestyrelsesmøde d. 12. juni 2013 Referat fra bestyrelsesmøde d. 12. juni 2013 Tilstede: Lars Abel (formand), Gunhild Olesen Møller (GOM), Anne Hvid John (AHJ), Christian Høybye (CH), Lars Søbye (LS), Carsten Sveigaard (CS), Hanne Olesen

Læs mere

Rammeaftale 2015. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2015. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Rammeaftale 2015 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2015 Version 1.0 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede

Læs mere

Herudover deltager direktør Henrik Leth (Morsø) som repræsentant fra klynge Vest i Styregruppen

Herudover deltager direktør Henrik Leth (Morsø) som repræsentant fra klynge Vest i Styregruppen Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Tirsdag den 18/11 2014 kl. 13.00-16.00 Sted: Boulevarden 13, repræsentationslokale 2 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Lone Becker, Carsten

Læs mere

Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde

Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde Standardkontrakternes formål I styringsaftalen for 2014, indgået mellem kommunerne i region

Læs mere

Rammeaftale. Syddanmark

Rammeaftale. Syddanmark Rammeaftale 2016 Rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale. Rammeaftalen dækker de 22 syddanske kommuner og Region

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes: Formål med Tilbudsportalen 1. Formålet med Tilbudsportalen

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

Rammeaftale 2013. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2013. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Rammeaftale 2013 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2013 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede

Læs mere