Mødetid: kl Mødested: Viborg Rådhus Viborg, M 5. Dato: Referat fra møde i Forretningsudvalget den 23. september 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødetid: kl. 9.00 11.00 Mødested: Viborg Rådhus Viborg, M 5. Dato: Referat fra møde i Forretningsudvalget den 23. september 2014"

Transkript

1 Deltagere: Jesper Thyrring Møller, Leif Gjørtz Christensen, Henning Haahr, Lotte Henriksen, Kenneth Koed Nielsen, Helle Bro, Steinar Eggen Kristensen, Ann-Britt Wetche, Jens Peter Hegelund Jensen og Karsten Binderup (ref.) Afbud: Eva Glæsner, Henrik Beyer Mødedato: 23. september 2014 Dato: Mødetid: kl Mødested: Viborg Rådhus Viborg, M 5 Referat fra møde i Forretningsudvalget den 23. september 2014 Dato: 25. september 2014 Sagsbehandler: Karsten Binderup Tlf Godkendelse af dagsorden v. Jesper Thyrring Møller Godkendt 2. Godkendelse af referat fra møde d. 24. april 2014 v. Jesper Thyrring Møller Der indstilles: - til godkendelse Bilag: - Bilag 1. Referat, Forretningsudvalgsmøde den 24. april Godkendt 3. Novemberkonference, evidensbaserede metoder og implementeringsbarrierer Henrik Bendix, Midtlab, deltager i mødet ved behandling af dette punkt. Leif Gjørtz Christensen og Kenneth Koed Nielsen orienterer: Jf. referat fra DASSOS-møde den 19. august bliver det overordnet tema for Novemberkonferencen Viden, evidens og dokumentation implementeringsbarrierer og fælles forpligtende standarder. På konferencen vil kommuner og region drøfte, hvilke tilgange og vidensbaserede metoder kommunerne i fællesskab vil prioritere med sigte på regeringens 2020-mål. Konferencen faciliteres af Henrik Bendix fra Midtlab. Henrik Bendix vil deltage på Forretningsudvalgsmødet med henblik på at afdække en evt. prioritering af regeringens 2020-mål samt metoder og implementeringsbarrierer. Henrik Bendix har den 18. september 2014 deltaget i møde i Myndighedsnetværk for voksenområdet for at drøfte deres vinkel på emnet, ligesom der har været telefonmøde med formand for Chefnetværk på børn og ungeområder, Anton Rasmussen, Ikast-Brande Kommune. Der indstilles: - til drøftelse Bilag: Bilag 2. Faktaark, Sociale 2020-mål

2 Henrik Bendix fra Midtlab deltog i mødet vedr. behandling af punktet. Der er enighed om, at Viden, evidens og dokumentation er et fint afsæt for konferencen og at 2020-målene kan være vejen derhen. Vigtigt at holde fast i, at 2020-målene ikke dækker hele det specialiserede socialområde, men at der også er væsentlige områder derudover. Eksempelvis er hele voksenhandicap-området ikke nævnt. Fremgangsmåden bør derfor være således, at kommuner og region på Novemberkonferecen udvælge nogle fælles indsats- og opmærksomhedsområder, der særligt kan blive fokuseret på i årene fremover ikke kun med afsæt i 2020-målene. Novemberkonferencen og Januarkonferencen skal som altid ses i sammenhæng. På Januarkonferencen følger derfor en politisk drøftelse og udvælgelse af muligt fælles indsatsområder og mål. Med det afsæt kan DASSOS efterfølgende nedsætte mindre arbejdsgrupper, der udfolder disse fælles indsatsområder til behandling i KKR, herunder en konkretisering af, hvordan vi får produceret viden / delt allerede eksisterende viden, der kan understøtte disse mål. 4. Styring af udgiftsudviklingen, Styringsaftale 2015 v. Jesper Thyrring Møller I Styringsaftale 2015 (kap. 3, Udviklingen i taksterne) står følgende: At der fortsat skal arbejdes på at finde nye måder at styre udgiftsudviklingen på bl.a. gennem øget fokus på visitationen og den fælles metodeudvikling, da det må forventes, at de samlede kommunale udgifter fortsat vil være under pres. At der fortsat skal være fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Dette kan ske ved sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau. Opfølgningen i dag sker via takstudviklingen. Men opfølgningen har den mangel, at den ikke tager højde for om budgetterne holdes og dermed, om der kommer mange efterreguleringer. Sagt med andre ord, er der en teoretisk mulighed for, at der konsekvent kan underbudgetteres og overskride budgetterne, hvorefter underskuddet indkræves i en efterregulering - uden at dette kan ses af takstudviklingen. En løsning herpå kunne være også at udarbejde en opfølgning på de faktiske udgifter, således det bliver muligt at følge udviklingen i de faktisk forbrugte udgifter. Fordelen ved dette er selvfølgelig, at de faktiske forbrugte udgifter bliver synlige sammen med takstudviklingen. Ulempen er dog, at opgørelsen er bagudrettet - det er altså først når året er gået, at denne opgørelse kan udarbejdes. Ønskes der en sådan opfølgning vil den formentlig kunne laves ud fra takstfilen. Det vil dog være nødvendigt at lade takstgruppen udarbejde forslag til, hvordan det konkret kunne gøres, for bedst muligt at sikre en god opfølgning. Der indstilles: - Forretningsudvalget drøfter hvilke fælleskommunale/-regionale initiativer, der skal igangsættes i 2015 vedr. punktet. - Forretningsudvalget drøfter, om Takstgruppen skal anmodes om at udarbejde ovennævnte forslag hertil Keld Hørdum Sørensen, Sekretariat for rammeaftaler, deltog i behandling af punktet. 2

3 Takstgruppen skal ikke udarbejde nævnte opgørelse. Forretningsudvalget besluttede at medtage behandlingen heraf i arbejdsgruppen vedr. differentierede takster. 5. Koordinationsforum, National Koordinationsstruktur Forretningsudvalget udpegede på møde den 24. april 2014 Jesper Thyrring Møller og Henning Haahr som deltagere i det tværgående koordineringsforum for lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger, som KL har nedsat. Desuden deltager Eva Glæsner og Karsten Binderup i møderne i Koordinationsforum. Koordinationsforum afholdt møde den 22. september. Følgende hovedpunkter blev drøftet: National Koordinationsstruktur v/socialstyrelsen Analyse af de sikrede instittutioner Der indstilles: - Jesper Thyrring Møller og Henning Haahr orienterer fra mødet. Bilag: - Bilag 3. Dagsorden, møde i Koordinationsforum den 22. september Bilag 4. Kommissorium, Forum for tværregional koordination på det specialiserede socialområde - Bilag 5. Referat, møde vedr. analyse af de sikrede institutioner Henning Haahr og Karsten Binderup refererede fra mødet. Koordinationsforum vil fremover også være platform for drøftelserne omkring National Koordinationsstruktur. Socialstyrelsen var meget lyttende til kommunernes kommentarer. Det blev bemærket, at det ikke handler om at tælle antal matrikler og mursten. Væsentligt for Socialstyrelsen er det, at den eksisterende viden er tilgængelig ikke at den skal være fysisk tilstede i hver kommune/region. Enighed om ikke at skabe en papirtiger for afrapportering af de centrale udmeldinger, men derimod et ens og kortfattet produkt. De centrale udmeldinger findes endnu ikke i færdig form. Emnet behandles igen på DASSOS-møde den 6. november. Rent praktisk vil dataindsamlingen vedr. de centrale udmeldinger forsøges indarbejdet i forbindelse med de kommunale indberetninger for Rammeaftale Vedr. analyse af de sikrede institutioner. Forretningsudvalget efterspurgte den færdige analyse og opfordrer til at prioritere opgaven. 6. Folkeskolereformen, besparelse v. Jesper Thyrring Møller og Lotte Henriksen Aarhus Kommune er blevet opmærksom på følgende og ønsker en drøftelse heraf: Folkeskolereformen betyder som bekendt en længere skoledag for børnene. Det gælder også for de børn, som er anbragt på døgninstitutioner. Med en længere skoledag vil der være stigende omkostninger i såvel folkeskolen som i de interne skoler, men der vil samtidigt også være en reduceret omkostning i døgninstitutionerne. Det kan være svært at regne præcist på størrelsen af denne besparelse. Hvis det imidlertid antages, at besparelsen i døgninstitutionen er ca. halvt så stor som den stigning i omkostningerne i skoletiden, så drejer det sig om ca kroner pr. barn pr. år. Med det antal døgnpladser, der er omfattet af rammeaftalen, vil 3

4 der være tale om en samlet besparelse på omkring 5-10 mio. kroner. Dette svarer til et fald på 0,18 % i gennemsnit, hvis det udregnes i forhold til alle tilbud i rammeaftalen. Aarhus Kommune vil foreslå, at lade takststigning som følge af tilsynsreformen gå lige op med besparelsen som følge af folkeskolereformen. Derved fastholdes blot en almindelig pris og lønfremskrivning af takstniveauet fra 2014 til De stigende omkostninger i skoledriften, uanset om det ligger i folkeskolen eller på de interne skoler, ligger udenfor rammeaftalens regi. Jf. Styringsaftale 2015 er der ikke indgået takstaftale i den midtjyske region, hvorfor et fald i omkostningsniveauet på 0,18 % ikke nødvendiggør en beslutning i DASSOS vedr. regulering herfor. Hvis KKR ved årsskiftet vil efterspørge en opgørelse af takstudviklingen, vil indvirkningen af ovenstående skulle tages med i betragtningen. Der indstilles derfor til, at Takstgruppen beregner den endelige procentsats på deres næste møde. Der indstilles: - Forretningsudvalget anmoder Takstgruppen om at beregne procentsatsen for folkeskolereformens indvirkning, således der er enighed om det endelig tal Forretningsudvalget noterer sig, at der hermed er gjort opmærksom på problemstillingen, men gør ikke mere ved sagen nu. Punkter til orientering / godkendelse: 7. Kapacitetsjustering ændring i Viborg Kommunes bofællesskaber Viborg Kommune ønsker administrativt og budgetmæssigt at sammenlægge de tre små bofællesskaber, Kærsangervej 68A, Kærsangervej 36 og Kærhøj, til ét bofællesskab. Der indstilles: - til godkendelse Bilag: - Bilag 6. Kapacitetsjustering ændring i Viborg Kommunes bofællesskaber Godkendt. 8. Lov og Cirkulæreprogram, Styringsaftale 2015 I Styringsaftale 2015 står følgende: Hvis der i Lov og Cirkulære program indgår ændringer der gør det dyrere/billigere at drive tilbud, får det den konsekvens i forhold til aftalen om takstudvikling at driftsherre skal reducere/øge det som kommunerne ellers bliver kompenseret for via DUT midlerne for ændringer i Lov og Cirkulære programmet. Hvert år når Lov og Cirkulæreprogrammet offentliggøres kan der herudfra konstateres om der er forhold der påvirker omkostningerne ved at drive tilbud. Ud fra disse forhold estimerer Sekretariatet for rammeaftaler en procent, således DASSOS kan beslutte, om der skal reguleres herfor i den aftalte takstudvikling. 4

5 Jf. Styringsaftale 2015 er der ikke indgået takstaftale i den midtjyske region, hvorfor løft i omkostningsniveauet på 0,17 % ikke nødvendiggør en beslutning i DASSOS vedr. regulering herfor. Sekretariat for rammeaftaler har beregnet, at tilsynsreformen indebærer et løft i omkostningsniveauet på 0,17 %. Takstgruppen har godkendt denne beregning på seneste møde den 28. august. Hvis KKR ved årsskiftet vil efterspørge en opgørelse af takstudviklingen, vil indvirkningen af ovenstående skulle tages med i betragtningen. Der indstilles: - til orientering Taget til efterretning, jf. Styringsaftale 2016, hvor der ikke er indgået takstaftale. 9. Fælles metodeudvikling, SII-afprøvning (Social Impact Investment) v. Jesper Thyrring Møller DASSOS godkendte på møde den 27. maj 2014 en ny samarbejdsaftale med Metodecentret i perioden medio 2014 til udgangen af Aftalen omfattede bl.a., at Metodecentret afprøver Social Impact Investment (forkortet SII og senest omdøbt til Sociale Effektinvesteringer) i op til 5 kommuner med henblik på at indsamle erfaringer med modellens delelementer. Sociale Effektinvesteringer kræver reviderede forretningsmodeller for sociale indsatser og ny tænkning om finansieringen af sociale indsatser. Markedet er endnu ikke klar til en samlet afprøvning af modellen. Metodecentret forventer, at der op til en samlet afprøvning først skal høstes erfaringer med dele af modellen. Metodecenteret ønsker hermed at præcisere, at budgettet på kr. ikke rummer fulde SII afprøvninger, men at Metodecentret afprøver dele af SII-modellen i op til 5 kommuner. Metodecentret vil i den forbindelse opfordre interesserede kommuner til at rette henvendelse til Metodecentret herom. Der indstilles: - til godkendelse Bilag: - Bilag 7. SII-afprøvning, præcisering til DASSOS - Bilag 8. Forslag til nye samarbejdsmodeller, DASSOS og Metodecentret Godkendt. Metodecentret bør udsende opfordringen til alle kommuner / region om at melde sig som interesseret deltager. 10. Tilbudsportalen DASSOS behandlede på møde den 27. maj 2014, en henvendelse fra Aarhus Kommune vedr. Tilbudsportalen. Der var enighed om, at Tilbudsportalen udvikler sig i retning af større og mere komplicerede indberetninger, men uden den store anvendelighed i matchning af borgere og tilbud. DASSOS besluttede, at udarbejde et brev til Socialstyrelsen og KL herom. Sekretariat for rammeaftaler sender først brevet til landets øvrige administrative styregrupper, med henblik på en tilkendegivelse af, om de vil støtte henvendelsen. 5

6 Der indstilles: - til orientering, vedhæftet brev er sendt til landets øvrige administrative styregrupper. Bilag: - Bilag 9. Tilbudsportalen, forslag til forenklinger henvendelse fra de midtjyske kommuner Taget til efterretning. 11. Eventuelt Takstbekendtgørelsen. KL oplyser, at Takstbekendtgørelsen tidligst kan forventes i december Dette kan have indvirkning på afholdes af temamøde omkring differentierede takster. Arbejdsgruppen overvejer dette. 6

7 Bilag 1

8 Deltagere: Jesper Thyrring Møller, Leif Gjørtz Christensen, Henning Haahr, Lotte Henriksen, Kenneth Koed Nielsen, Helle Bro, Steinar Eggen Kristensen, Ann-Britt Wetche og Karsten Binderup (ref.) Afbud: Jens Peter Hegelund Jensen, Eva Glæsner, Henrik Beyer Mødedato: 24. april 2014 Dato: Mødetid: kl Mødested: Regionshuset i Viborg, F 9, 1. sal Referat fra møde i Forretningsudvalget den 24. april 2014 Dato: 24. april 2014 Sagsbehandler: Karsten Binderup Tlf Keld Hørdum Sørensen fra Taksgruppen, Henning Hansen, Carsten Tinggaard Nielsen og Jakob Søgaard Johannesen (Region Midtjylland) deltog i dele af mødet (feriepenge) 1. Godkendelse af dagsorden v. Jesper Thyrring Møller Godkendt. 2. Godkendelse af referat fra møde d. 27. januar 201 v. Jesper Thyrring Møller Der indstilles: - til godkendelse Bilag: - Bilag 1. Referat, Forretningsudvalgsmøde den 27. februar Godkendt. 3. Organisering af den tværkommunale koordinering, det specialiserede socialområde Dette Forretningsudvalgsmøde er 1. møde i den nye 4 årige politiske periode - med ny DAS- SOS-formand og udskiftning i Forretningsudvalget. Som bekendt indeholder vedhæftet notat (bilag 4 i Udviklingsstrategi 2015) en beskrivelse af, hvorledes den fælles kommunale opgave omkring koordinering af det specialiserede social- og specialundervisningsområde organiseres. Notatet giver en kort status på den politiske organisering, hvorefter de væsentligste opgaver og deltagerkredsen i de administrative fora, der er nedsat på det specialiserede socialområde i regionen oplistes. Der indstilles: - Forretningsudvalget tager notat vedr. organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede socialområde til efterretning. Bilag: - Bilag 2. Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede socialområde Til efterretning.

9 4. Feriepenge Henning Hansen deltager i behandlingen af dette punkt. Jakob Søgaard Johannesen og, Region Midtjylland, deltager ligeledes ved behandlingen heraf. I forbindelse med en række kommunale overtagelser af regionale tilbud, har der været en flerårig problemstilling omkring hensættelsen til feriepenge på de overtagne tilbud, jf. Forretningsudvalgsmøde den 16. august På møde den 10. marts 2014 mellem Henning Hansen, Ikast-Brande Kommune, Bo Johansen og Per Grønbech, Region Midtjylland, Lars Møller og Claus Brandt, Holstebro Kommune, Lisbeth Hansen, Silkeborg Kommune og Inge Kruse Rasmussen, Horsens Kommune blev parterne enige om vedhæftet løsningsforslag. Der er aftalt følgende model for finansieringen af hensættelsen til feriepenge ved overtagelser: A) Den overtagende kommune modregnes en andel af hensættelsen til feriepenge svarende til den andel af beboere kommunen havde på tilbuddet i året op til overtagelsen. Andelen udregnes efter Regionens takstindtægter fra kommunen på tilbuddet. B) Den resterende andel af hensættelsen indregnes separat som et tillæg til Regionens takster i det følgende års takster fordelt på Regionens tilbageværende tilbud. En eventuel regional merindtægt for overtagede ejendomme i forhold hertil udbetales til den overtagende kommune, mens en eventuel regional mindreindtægt indgår i gældsoverdragelsen til den overtagende kommune.en eventuel mer-/mindreindtægt ved salg af regionale ejendomme i forbindelse med tilpasninger efter efterspørgslen af sociale pladser indregnes i tillægget vedr. hensættelse til feriepenge i Regionens takster. Der indstilles: - Parterne drøfter løsningsforslaget med henblik på behandling på Kd.-net møde i maj og indarbejdelse i Styringsaftale Bilag: - Bilag 3. Aftale om håndtering, feriepenge og ejendomme - Bilag 4. Opgørelse af mellemværende for kommunale overtagelser, 1. januar januar Bilag 5. Socialministeriets svar til Horsens Kommune - Bilag 6. Indenrigs- og Sundhedsministeriets svar til Silkeborg Kommune Henning Hansen opridsede kort sagens forløb og konsekvenser samt baggrunden for det fremlagte løsningsforslag. Aarhus Kommune havde forud for mødet rundsendt bemærkninger til løsningsforslaget og kunne ikke umiddelbart støtte forslaget. Herning Kommune havde rundsendt forbehold for løsningsforslaget. Forretningsudvalget prioriterer vigtigheden af at nå frem til en fælles løsning højt med henblik på indarbejdelse i Styringsaftale Forretningsudvalget besluttede, at den oprindelige arbejdsgruppe incl. Aarhus Kommune hurtigst muligt afholder nyt møde med henblik på udarbejdelse af et løsningsforslag. Løsningsforslaget præsenteres for DASSOS. 2

10 5. Takstberegning, forslag til ændringer og forenkling Takstgruppen havde på foranledning af KL nedsat en arbejdsgruppe med det formål, at komme med input til KL i forbindelse med deres dialog med ministeriet i forbindelse med udformningen af den nye bekendtgørelse for takstberegning. Denne arbejdsgruppe peger på en ændring som forventes at komme med den nye bekendtgørelse, som vil have betydning for takstberegningen (arbejdsgruppens forslag blev godkendt af Henning Hansen inden fremsendelse til KL). Desuden havde arbejdsgruppen også ideer til tre andre forslag, der kunne ændres ved takstberegningen. Alle 4 ændringer vil understøtte en bedre incitamentsstruktur til at driftsherre holder budgettet, samt øge gennemskueligheden af taksten væsentligt - og dermed lette takstberegningen. Forslag til ændringerne er følgende: 1) Over-/underskud på op til 5% skal bæres af driftsherre 2) Over-/underskud over 5% afregnes direkte som en slutafregning med køberkommunerne fra det pågældende år 3) Muligheden for at udligne over-/underskud imellem forskellige tilbud fjernes 4) Overhead summeres til én samlet procentsats (er i dag delt tre; Udviklingsomkostninger 0,5%; Dokumentation af kvalitet 0,2% og Administration 5,4%) De enkelte forslag er uddybet i vedhæftet bilag. Der indstilles: - Forretningsudvalget drøfter de enkelte forslag og beslutter, om Takstgruppen skal indarbejde dem i Styringsaftale 2015 eller om der er behov for yderligere bearbejdning. Bilag: - Bilag 7. Takstberetning, forslag til ændringer - Bilag 8. Bemærkning fra Region Midtjylland, takstberegning Horsens Kommune havde fremsendt bemærkninger til ovenstående forslag. Ad.1: Godkendt. Dog med forbehold for Region Midtjylland, der ikke har mulighed for at indregne over-/underskud i den øvrige drift, da socialområdet er et lukket kredsløb. Regionen er tvungen til at akkumulere over-/underskud og udbetale overskud eller indregne underskud i taksterne. Ad. 2: Godkendt. Forretningsudvalget tilslutter sig grundtanken om, at det er de pågældende køberkommuner, der er med til at finansiere et eventuelt underskud og ikke kommende køberkommuner. Forretningsudvalget ønsker indarbejdet i ordlyden, at det forventes, at driftsherren griber ind rettidigt inden et eventuelt underskud udvikler sig. Efterregningen kan udsendes allerede i maj, hvor regnskabet foreligger. En eventuel regning kommer dermed tidligt. Ad. 3: Udligningsgrupperne er defineret i Styringsaftalens bilag 2. I forhold til de enkelte tilbud, fremgår de af takstfilen. Takstberegningen forsimples og gennemskueligheden øges, men der vil skulle fremsendes flere regninger til hinanden. Princippet om gennemsigtighed må være rettesnor. 3

11 Keld Hørdum Sørensen oplyser, at 25 % af de kommunale tilbud (ikke regionens) har et overført over-/underskud. Forretningsudvalget besluttede, at der arbejdes i retning af at udligning kun skal være tilladt mellem sammenhængende tilbud. Takstgruppen udarbejder forslag til en mulig indsnævring af udligningsmulighederne. Mulige parametre kan i den sammenhæng være institution, ledelse, målgrupper, paragraffer mv. Takstgruppens forslag skal være incl. supplerende baggrundmateriale, herunder en skarp definition på, hvordan en institution konkret skal defineres og en oversigt over hvilke tilbud der ville komme i hvilke udligningsgrupper. Takstgruppen bedes være opmærksom på, at der skal være frihedsgrader til de fagfolk der til dagligt arbejder med området. Forslaget ønskes til DASSOS møde den 27. maj. Ad. 4: Godkendt. De nævnte ændringsforslag søges indført hurtigst muligt. 6. Udvikling i taksterne. I regi af Rammeaftalen er det aftalt, at hver af driftsherrerne (19 kommuner og regionen) reducerer udgifterne i 2012, 2013 og 2014 med i alt 4,5 %. I 2012 skal der ikke ske en reduktion af taksterne. I 2013 reduceres taksterne med 2 % og med yderligere 2,5 % i Der er gennemført en beregning på takstudviklingen fra 2011 til 2014 i overensstemmelse med principperne i Rammeaftalen 2014 og beregningsprincipperne beskrevet i "Beregning af takstreduktioner", der blev godkendt på Forretningsudvalgsmøde den 3. maj 2012 (punkt 12 på dagsordnen). Beregningen er kommenteret af de enkelte driftsherrer, hvilket fremgår umiddelbart under beregningen. Resultatet er godkendt af takstgruppen på deres møde den 20. marts Alle Driftsherre har overholdt takstudviklingsaftalen. Det bemærkes at der i Region Midtjylland er indregnet en besparelse på det administrative overhead på de sikrede pladser i dokumentationsmaterialet, selvom de sikrede institution, Grenen og Koglen, jf. Styringsaftalen, holdes uden for Der indstilles: - til efterretning Bilag: - Bilag 9. Takstudvikling 2011 til Bilag 10. Dokumentation af takstudvikling uden mellemregninger Til efterretning. Det bemærkes, at skarp styring og frihed til den enkelte institution begge er vigtige forudsætninger. 7. Differentierede takster Overgangen til differentierede takster formodes på sigt at reducere anvendelsen af tillægstakster (opgørelsen af tillægstakster har Takstgruppen klar til DASSOS-møde i maj). Samtidig er det i regi af de seneste års Rammeaftaler aftalt, at fortsætte udviklingen af differentierede takster for de enkelte tilbud med henblik på at sikre større gennemsigtighed mellem ydelse og takst. 4

12 DASSOS havde på møde den 15. august 2013 en generel drøftelse af brugen af differentierede takster, jf. Styringsaftalens ovenstående ordlyd. Som følge heraf bad DASSOS om en opgørelse over de kommuner, der har indført differentierede takster, på hvilke områder og efter hvilke principper. Opgaven blev forankret i Takstgruppen, jf. vedhæftet bilag. Takstgruppen bemærker, at 54 % af takstgrundlaget i 2014 vil være fra tilbud der har differentierede takster, og 15 af 19 driftsherre vil benytte differentierede takster. Angående principperne har Takstgruppen undersøgt 2 karakteristika - antal niveauer og om der benyttes en basistakst. På Forretningsudvalgsmøde den 25. september 2013 blev takstgruppens undersøgelse af differentierede takster i den midtjyske region fremlagt. Her blev følgende skrevet til referat: De fleste kommuner og regionen har indført differentierede takster, jf. opgørelsen. Spørgsmålet er, om det har givet opdrift i udgifterne, hvorfor Takstgruppen anmodes om at udarbejde et bud på den mest kvalificerede måde at undersøge dette på. Vigtigt at være opmærksom på, at fokus skal være på de bagvedliggende udgifter. Takstgruppen har behandlet forespørgslen på deres møde den 28. november 2013 og fremsender i den forbindelse følgende forslag: Fra 2011 til 2014 har der været en generel reduktion på mindst 4,5 %. Men at nå dybere end dette er en kompleks undersøgelse, hvis det skal give et validt og brugbart resultat. Det er dog takstgruppens opfattelse at vi skal ned på personniveau over en længere tidsperiode, for at kunne komme med et svar, og at dette vil være så komplekst, at det er nødvendigt med ekspertassistance. Takstgruppen mener, at dette vil være den mest kvalificerede måde at undersøge problemstillingen på. Der indstilles: - Forretningsudvalget drøfter næste skridt. Bilag: - Bilag 11. Differentierede takster, opgørelse og principper Forretningsudvalget vælger ikke at igangsætte analyse på personniveau. Forretningsudvalget drøftede antallet af takstgrupper vs. gennemsigtighed. Samtidig har Sekretariat for rammeaftaler modtaget forslag fra direktør, Søren Christensen, i Herning Kommune vedr. antallet af takstgrupper, således der fremadrettet aftales et loft over antallet af takstgrupper, når der indføres differentierede takster. Forretningsudvalget støtter op omkring dette forslag og besluttede, at punktet drøftes på næste DASSOS-møde med henblik på nedsættelse af en arbejdsgruppe, der skal udarbejde forslag til dette loft under hensyntagen til både økonomiske og driftsorienterede konsekvenser. 8. Rammeaftalearbejde 2014 Fokus- og udviklingsområder i Rammeaftale 2014 er følgende: Fælles metodeudvikling af omkostningseffektive og fagligt kvalificerede tilbud: Fælles metodeudvikling sker bl.a. via samarbejdsaftale med Metodecentret - en samarbejdsaftale, der løber i perioden medio 2012 til medio Ny aftale under udarbejdelse, jf. nedenstående punkt. Godkendelse og tilsyn: 5

13 DASSOS og Socialtilsyn Midt er enige om at fortsætte den tætte dialog og samarbejde i de kommende år og følger løbende op på DASSOS-møder, herunder inddrager erfaringer fra dialogen mellem Socialtilsyn Midt og de enkelte kommuner/region. Socialtilsyn Midt deltager på DASSOS-møde den 21. august. Arbejdsgrupper: Arbejdsgruppe vedr. Ledsagelse af borgere ved indlæggelse (jf. nedenstående pkt.) Arbejdsgruppe vedr. Specialiserede tilbud i tilknytning til psykiatrien (jf. nedenstående pkt.) Styregruppe vedr. hjerneskadeområdet afholder temadag i Horsens vedr. afslutning af uddannelsesforløb den 16. juni og arbejder sideløbende på informationsmateriale. Arbejdsgruppe vedr. ministertema 2015, udsatte børn og unges skolegang. Der indstilles: - til efterretning Til efterretning 9. Rammeaftale arbejde 2015 Den 19. februar 2014 blev der afholdt politikerkonference med ca. 100 deltagere. Overskriften for konferencen var Helhed og sammenhæng i de specialiserede social- og undervisningstilbud i Midtjylland. Udgangspunktet for dette, var, at sammenhængende og integrerende løsninger på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområderne og på tværs af kommuner og region også i de kommende år vil stå højt på den politiske dagsorden. Fra KKR-formandsskabet blev der fokuseret på følgende punkter: helheder på tværs - social, sundhed, beskæftigelse og serviceområderne synligheden omkring indsatser og tilbud øges - ikke kun pressen og enkeltsagerne men der følges stadig mere systematisk op (herunder det nye socialtilsyn og den koordinerende indsats fra Socialstyrelsen Ny koordination ) psykiatri fælles målsætninger KKR godkendte den 14. marts 2014 Rammeaftale 2015 (Udviklingsstrategi), som nu er til godkendelse i byråd og regionsråd. På møde den 14. marts drøftede KKR også pejlemærker for Styringsaftale 2015 pejlemærkerne behandles endeligt på KKR-møde den 12. juni Følgende fokus- og udviklingsområder er indarbejdet i Udviklingsstrategi 2015: Anbragte børn og unges undervisning / uddannelse (ministertema) Fælles metodeudvikling af omkostningseffektive og fagligt kvalificerede tilbud Socialpsykiatri Vedr. socialpsykiatri: KKR Midtjyllands fjerde målsætning på sundhedsområdet omhandler bedre sammenhæng i voksenpsykiatrien. På møde i Den Kommunale Sundhedsstrategiske gruppe (DKS) den 21. februar 2014 drøftede deltagerne emnet. DKS besluttede at udarbejde et Rammepapir, der beskriver kommunernes planer på det psykiatriske område. Rammepapiret skal sammentænkes med aktiviteterne i DASSOS og i særdeleshed i forhold til Udviklingsstrategi Til det formål nedsættes en faglig bredt funderet Styregruppe med repræsentanter fra social- og psykiatriområdet, det somatiske område og arbejdsmarkedsområdet. For at sikre forankring af arbejdet i både socialområdet og sundhedsområdet, vil KOSU-sekretariatet og Sekretariat for rammeaftaler i fællesskab sikre ud- 6

14 pegningen af medlemmer til Styregruppen. KOSU-sekretariatet og Sekretariatet for rammeaftaler vil udarbejde et kommissorium for Styregruppen, der præsenteres for DASSOS den 27. maj Der indstilles: - til efterretning Til efterretning. Forretningsudvalget støtter op omkring udarbejdelsen af et rammepapir. Rammepapiret kan samtidig inddrage nogle af de betragtninger og fokusområder, der er fremkommet i udarbejdelsen af notatet, der ligger til grund i punkt 12, Specialiserede tilbud i tilknytning til psykiatrien. 10. Rammeaftale 2016 Udarbejdelsen af Rammeaftale 2016 starter - i lighed med senere år - med den administrative Novemberkonference. Novemberkonference 2014 afholdes den 6. november. Med henblik på forberedelse af Novemberkonferencen nedsættes en arbejdsgruppe, der bistår Sekretariat for rammeaftaler med planlægningsarbejdet. Der indstilles: - Forretningsudvalget udpeger arbejdsgruppe, drøfter mulige emner samt oplægsholdere til Novemberkonferencen Viborg og Norddjurs Kommuner, Region Midtjylland samt Sekretariat for rammeaftaler indgår i arbejdsgruppen. Der henvises endvidere til Regionens konference vedr. lægepraksis som eksempel på nytænkning af formen for Novemberkonferencen. 11. Ledsagelse af borgere i forbindelse med indlæggelse på hospitalerne Den 15. august 2013 drøftede DASSOS Sundhedsaftale på oligofreniområdet. I forbindelse hermed blev spørgsmålet vedr. Ledsagelse af borgere i forbindelse med indlæggelse på hospitalerne også drøftet. Følgende blev skrevet til referat: Det er et generelt problem (ikke kun ifht. nævnte målgruppe), at hospitalerne oftere kræver, at kommunerne stiller personale til rådighed for at ledsage borgerne i forbindelse med indlæggelse. Af Sundhedsaftalen for "Lommehåndbog" side 21 står der: "Det er det enkelte hospitals ledelse, der har ansvaret for at sikre en tilstrækkelig opsyn med indlagte patienter, herunder vurdere behovet for evt. fast vagt samt ansvaret for de udgifter, som er forbundet hermed....en hospitalsafdeling kan ikke forlange, at en patient er ledsaget, ". DASSOS besluttede på møde den 19. februar 2014, at udarbejder udkast til fælleskommunale retningslinjer for ledsagelse af borgere med inspiration fra Region Syddanmark. DASSOS nedsatte en arbejdsgruppe med Karin Holland, Horsens Kommune, Inge Marie Vestergaard, Ringkøbing-Skjern Kommune, repræsentant fra sundhed i Region Midtjylland samt Sekretariat for rammeaftaler. Status: Region Midtjylland har den 8. april meddelt, at de ønsker ny regional bemanding i arbejdsgruppen fra Nære Sundhedstilbud. Dette vil udskyde og presse processen i forhold til indar- 7

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland 2011 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland KKR NORDJYLLAND 1. januar Udviklingsstrategi 2014 Udviklingsstrategien er en del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Rammeaftalen omfatter de nordjyske

Læs mere

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag 1. pkt. 3: Udkast til Udviklingsstrategien, 2013 s. 2 Bilag 2. pkt. 3: BILAG A til Udviklingsstrategien: Opsummering af kommunernes indmeldinger til Udviklingsstrategien

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2015

BILAG Styringsaftale 2015 BILAG Styringsaftale 2015 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Tilbud der alene kan være omfattet af Styringsaftalens takstprincipper... 2 Bilag 3: Det lovmæssige grundlag...

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2014

BILAG Styringsaftale 2014 BILAG Styringsaftale 2014 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Det lovmæssige grundlag... 1 Bilag 3: Takstoversigt... 2 Bilag 4: Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT

DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Resume og anbefalinger... 4 2. Indledning... 6 2.1 Baggrunden for analysen... 6 2.2 Afgrænsning

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 28. februar 2014, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset.

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Medlemmer af den administrative styregruppe, Rammeaftaler Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Kommunalt formøde kl.

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Myndighed og leverandør

Myndighed og leverandør Helle Nørrelykke, Birgitte ZeeBerg og FraNk ebsen Myndighed og leverandør SaMSpil og aftaler i Socialt arbejde Med udsatte børn og unge Myndighed og Leverandør Samspil og aftaler i socialt arbejde med

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere