Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i fransk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i fransk"

Transkript

1 Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i fransk Kandidatuddannelsen i fransk godkendes hermed i henhold til bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), herunder 28. Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 26. september 2008 behandlet Københavns Universitets anmodning om akkreditering og godkendelse af den ansøgte kandidatuddannelse i fransk. Akkrediteringsrådet har akkrediteret uddannelsen positivt, jf. 7 i Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). Akkrediteringsrådet har fastsat akkrediteringsperioden til 3 år. Afgørelsen er truffet på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport. Rapporten er udarbejdet af Det Faglige Sekretariat på baggrund af vurderinger foretaget af et fagligt akkrediteringspanel. Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for uddannelsens relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Det er Akkrediteringsrådets vurdering, at der er tvivl om, hvorvidt grundlaget for den positive akkreditering af uddannelsen vil være tilstede om 6 år, som den almindelige turnusakkrediteringsperiode er fastsat til. Varigheden af denne uddannelses akkrediteringsperiode er derfor fastsat til 3 år. Den kortere akkrediteringsperiode begrundes i: Akkrediteringsrådet 10. november 2008 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted Sagsbehandler Trine Jensen Telefon E-post Sagsnr Dok nr Side 1/4 - Uddannelsens høje frafald er problematisk - Det er problematisk, at der mangler en systematisk pædagogisk og didaktisk kompetenceudvikling af undervisere på uddannelsen - Det er problematisk, at uddannelsen har et mangelfuldt kvalitetssikringssystem Vurderingen af uddannelsen er foretaget i overensstemmelse med fastsatte kriterier for kvalitet og relevans, jf. Bekendtgørelse nr af 22. august 2007 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt

2 Vejledning til ansøgning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser. Afgørelse fra Universitets- og Bygningsstyrelsen Akkrediteringsrådet har den 27. oktober 2008 indsendt indstilling til Universitetsog Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet afgørelse om 1. uddannelsens titel/betegnelse, 2. uddannelsens normerede studietid, 3. uddannelsens tilskudsmæssige indplacering samt 4. en eventuel fastsættelse af maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen, jf. brev af 7. november 2008 fra Universitets- og Bygningsstyrelsen til ACE Denmark med kopi til Københavns Universitet. Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet følgende afgørelser, jf. ovennævnte brev: Titel Styrelsen fastlægger kandidatuddannelsens titel til følgende, jf. uddannelsesbekendtgørelsens 20 og 28, stk. 3: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 2/4 Dansk: Engelsk: Cand.mag. i fransk Master of Arts (MA) in French Studies Styrelsen fastlægger kandidatuddannelsens titel til følgende, jf. uddannelsesbekendtgørelsen 20 og 28, stk. 3 sammenholdt med 23: Dansk: Engelsk: Cand.mag. i fransk og [tilvalg] Master of Arts (MA) in French Studies and [tilvalg på engelsk] Uddannelsens normerede studietid Uddannelsens normerede studietid er 120 ECTS, jf. uddannelsesbekendtgørelsens 19. Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Kandidatuddannelsen er indplaceret på heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er Evt. fastsættelse af maksimumrammer Styrelsen ønsker ikke at fastsætte maksimumramme for tilgangen til uddannelsen. Dette indebærer, at universitetet selv bestemmer efter reglerne om frit optag, jf. adgangsbekendtgørelsens 14, hvor mange studerende det vil optage på kandidatuddannelsen. Tilknytning til censorkorps Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for fransk.

3 Godkendelse På baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering og Universitets- og Bygningsstyrelsens afgørelse vedrørende de fire ovennævnte punkter godkendes kandidatuddannelsen i fransk jf. 3 i lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 (universitetsloven). Akkrediteringen er gældende til og med 30. november 2011, jf. akkrediteringslovens 7, stk. 2. Adgangskrav Bacheloruddannelsen i fransk. Forudsætning for godkendelsen Uddannelsen og dennes studieordning skal opfylde uddannelsesreglerne, herunder særligt bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen). Uddannelsen er dansksproget. Høring Idet universitets indstilling vedr. titel ikke er imødekommet, skal Akkrediteringsrådet høre, om universitetet ønsker at udbyde uddannelsen på de vilkår, der er anført i dette brev. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 3/4 Såfremt universitetet ikke ønsker at udbyde uddannelsen på de her anførte vilkår, skal dette meddeles ACE Denmark senest d. 17. november 2008 kl på mail Akkrediteringsrådets afgørelser kan jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Retlige spørgsmål vedrørende denne afgørelse kan dog i henhold til akkrediteringslovens 14, stk. 2, indbringes for Universitets- og Bygningsstyrelsen. Det betyder, at der kan klages til Universitets- og Bygningsstyrelsen, hvis universitetet mener, at afgørelsen ikke er foretaget i overensstemmelse med de regler, som gælder for akkreditering af universitetsuddannelser. Der kan ikke klages over de faglige vurderinger, der er indgået i afgørelsen, idet Akkrediteringsrådets faglige vurderinger er endelige. Fristen for at klage over afgørelsen er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt universitetet. En eventuel klage skal indsendes til: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade København K Eller på

4 Universitetet er velkommen til at kontakte direktør Jette Frederiksen på eller telefon: , såfremt der er spørgsmål eller behov for yderligere information. Med venlig hilsen Søren Barlebo Rasmussen Formand Akkrediteringsrådet Jette Frederiksen Direktør ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 4/4 Bilag: Kopi af akkrediteringsrapport Kopi af indstillingsbrev til Universitets- og Bygningsstyrelsen af 27. oktober Kopi af dette brev er sendt til: Undervisningsministeriet til orientering samt Universitets- og Bygningsstyrelsen.

5 ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet har d. 26. september 2008 akkrediteret de 37 eksisterende uddannelser, der er en del af pilotfasen. For disse uddannelser indstillede Akkrediteringsrådet d. 3. oktober 2008 følgende 5 punkter til afgørelse i Videnskabsministeren, Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST), jf. 10 i akkrediteringsloven: 1. uddannelsens tilskudsmæssige indplacering (taksameter), 2. uddannelsens titel, 3. specifikke adgangskrav for bacheloruddannelser, 4. uddannelsens normerede studietid samt 5. eventuel maksimumramme for tilgangen til uddannelsen. herefter: UBST-forhold. Ledelsessekretariatet 10. november 2008 Universiteterne modtog d. 8. oktober 2008 kopi af disse indstillinger. Universitets- og Bygningsstyrelsen meddelte ACE Denmark, at styrelsen ikke kunne træffe afgørelse om de ovennævnte forhold på det foreliggende grundlag. Styrelsen anser det for en nødvendighed at have oplysninger om de allerede godkendte forhold med eventuelle senere justeringer herunder bekendtgørelsesændringer til rådighed. ACE Denmark anmodede på den baggrund universiteterne om at indsende oplysninger vedr. de 5 ovennævnte UBST-forhold om - det p.t. godkendte - universitetets indstilling og - en begrundelse for eventuel forskel mellem det pt. godkendte og indstillingen. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Jette Frederiksen Telefon E-post På baggrund af universiteternes oplysninger har Akkrediteringsrådet foretaget en ekstraordinær behandling af alle uddannelsernes UBST-forhold. Denne ekstraordinære behandling resulterede i fornyede indstillinger til Universitets- og Bygningsstyrelsen af 27. oktober Sagsnr Dok nr Side 1/1 Såfremt dette medfører spørgsmål eller behov for yderligere information Direktør Jette Frederiksen kontaktes på mail: eller telefonnummer: Med venlig hilsen Jette Frederiksen Direktør

6 Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade København K Att. Ledelsessekretariatet Sendt pr. Akkrediteringsrådet Vedr. anmodning om akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i fransk Københavns Universitet har ansøgt om akkreditering og godkendelse af ovennævnte uddannelse jf. Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). Uddannelsen er blevet akkrediteret positivt af Akkrediteringsrådet fredag den 26. september Akkrediteringsrådet har fastsat akkrediteringsperiodens varighed for uddannelsen. Denne vil fremgå af afgørelsesbrevet. Akkrediteringsrådet indstiller uddannelsens tilskudsmæssige indplacering, titel, normerede studietid samt evt. maksimumramme for tilgangen til afgørelse i Universitets- og Bygningsstyrelsen jf. 6, stk. 1 i Bekendtgørelse nr af 22. august 2007 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen). Uddannelsens tilknytning til censorkorps er desuden anført. Akkrediteringsrådet har imødekommet universitetets indstillinger på alle de punkter, der vedrører akkrediteringslovens 10, stk. 2 (de 4 ovennævnte forhold). Universitetet har over for Akkrediteringsrådet bekræftet, at indstillingerne er i overensstemmelse med, hvad ministeriet aktuelt har godkendt for uddannelsen. Bekendtgørelsesforhold Bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) 27. oktober 2008 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Trine Jensen Telefon Telefax E-post Sagsnr Dok nr Side 1/2 Uddannelsens hovedområde Hovedvægten ligger inden for det humanistiske hovedområde. Sprog Uddannelsen udbydes på dansk. Titel/Betegnelse Dansk: Cand.mag i fransk Engelsk: Master of Arts in French Studies jf. 28 i uddannelsesbekendtgørelsen.

7 Uddannelsens normerede studietid Uddannelsen er fastsat til 120 ECTS. Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Uddannelsen er indplaceret på heltidstakst 1. Eventuel fastsættelse af maksimumramme for tilgangen til uddannelsen Der er ikke fastsat maksimumramme for tilgangen til uddannelsen. Tilknytning til censorkorps Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for fransk. Akkrediteringsrådet imødeser Universitets- & Bygningsstyrelsens afgørelse jf. 7, stk. 1 i akkrediteringsbekendtgørelsen. Universitets- og Bygningsstyrelsen er velkommen til at kontakte fuldmægtig Trine Jensen på mail: eller telefon: , såfremt der er spørgsmål eller behov for yderligere information. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Med venlig hilsen Side 2/2 Jette Frederiksen Direktør ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Kopi af dette brev er sendt til: Københavns Universitet

8 Akkrediteringsrapport Eksisterende uddannelse Universitet: Københavns Universitet Uddannelse: Kandidatuddannelsen i fransk Akkrediteringspanelets medlemmer: Hans Petter Helland, professor, institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, Universitetet i Oslo Henrik Aaes, rektor for Kongsholm Gymnasium og HF Anne Mette Nyvad, studerende i engelsk, fransk og nordisk, Aarhus Universitet Akkrediteringsrapporten er udarbejdet på baggrund af det dokumentationsmateriale, universitetet har indsendt i forbindelse med akkreditering af uddannelsen. Desuden har akkrediteringspanelet haft et møde med repræsentanter for uddannelsen mandag den 2. juni 2008, hvor udvalgte dele af dokumentationsmaterialet er blevet uddybet. Da både engelsk, fransk og spansk-uddannelserne ved Instituttet for Engelsk, Germansk og Romansk deltager i pilotprojektet, vil der i et vist omfang også indgå supplerende oplysninger fra mødet med engelsk den 29. maj 2008 og mødet med spansk den 3. juni Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitetet indsendte deres høringssvar den 19. august Universitets høringssvar er anført i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Den faglige vurdering af uddannelsen er foretaget i henhold til kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet som fastsat i bekendtgørelse nr af 22. august 2007 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt ACE Denmarks Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser af 19. februar 2008 / revideret 8. april med hensyn til grundoplysninger og legalitetsforhold. Rapporten består af fire dele: - Grundoplysninger om uddannelsen - Resumé af den faglige vurdering - Faglig vurdering af uddannelsen - Oplysninger vedrørende uddannelsens legalitetsforhold Universitetet har udarbejdet grundoplysninger for uddannelsen. Akkrediteringspanelet har foretaget den faglige vurdering. Universitets- og Bygningsstyrelsen træffer afgørelse om uddannelsens tilskudsmæssige indplacering, titel/betegnelse, adgangskrav, uddannelsens normerede studietid og eventuel adgangsbegrænsning. ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen foretager kontrol af uddannelsens øvrige legalitetsforhold. Sagsbehandlingen er afsluttet den 23. oktober

9 Særlige forhold: For kandidatuddannelsen i fransk gælder, at universitetet har indsendt og baseret dokumentationsrapporten på et udkast til en studieordning, som træder i kraft 1. september 2008, og som endnu er ikke godkendt af dekanen. ACE Denmark har derfor bedt Københavns Universitet om at eftersende de gældende studieordninger samt besvare en række spørgsmål. Det er muligt at læse på den gældende studieordning fra 1998 indtil sommeren I akkrediteringsrapporten er der så vidt muligt taget højde for begge studieordninger. I den nye studieordning for kandidatuddannelsen i fransk bliver der lagt stor vægt på, at det er muligt at vælge en faglig profil i Europas kultur og identitet og en oversættelsesprofil. Det er vigtigt at understrege, at det drejer sig om anbefalede studieforløb. Desuden er der tale om nogle fælles tilvalgsfag, som udbydes af Institut for Engelsk, Germansk og Romansk. Da det er uafklaret, hvordan tilvalgsfag skal akkrediteres, omhandler denne akkreditering ikke tilvalgsfagene. I akkrediteringsrapporten og ved møderne er tilvalgsfagene i et mindre omfang blevet inddraget

10 Grundoplysninger om uddannelsen Universitet Uddannelsens titel Antal nye studerende opgjort som antal personer, som er indskrevne på uddannelsen 1/10 i opgørelsesåret Den samlede studenterbestand på uddannelsen som opgjort pr. 1/10 i opgørelsesåret Antal fuldførte grader på uddannelsen som opgjort pr. 1/10 i opgørelsesåret (antal dimittender fra uddannelsen) Andel eller antal af tilvalgs-/sidefagsstuderende som opgjort pr. 1/10 i opgørelsesåret Københavns Universitet Cand.mag. i fransk 12 (1/10-07) 119 (1/10-07) 25 (1/10-06 til 30/9-07) Ikke oplyst. (Dokumentationsrapport, s. 25) - 3 -

11 Resumé af den faglige vurdering Kriterium 1 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kriterium 1: Behov for uddannelsen Akkrediteringspanelets begrundelse Akkrediteringspanelet vurderer, at kriteriet er opfyldt tilfredsstillende af følgende grunde: Akkrediteringspanelet vurderer, at den løbende dialog med aftagerne foregår systematisk, da der afholdes to årlige møder, hvor panelet drøfter spørgsmål vedrørende uddannelsen. Aftagerpanelet, som er tilknyttet Institut for Engelsk, Germansk og Romansk er nedsat i september Vurderet ud fra aftagerpanelets korte virke synes panelet at blive inddraget på en udbytterig måde i rådgivningen af universitetet om uddannelsens indhold. På det første møde i januar 2008 blev de nye studieordninger for kandidatuddannelserne diskuteret. Akkrediteringspanelet vurderer endvidere, at valget af aftagere virker velbegrundet, da væsentlige aftagergrupper, som har berøring med dimittenderne fra instituttets sprogfag, er repræsenteret. Aftagerpanelet er institutfælles, dvs. at panelet skal forholde sig til uddannelserne inden for engelsk, tysk, nederlandsk, fransk, italiensk, portugisisk, rumænsk og spansk. Af mødet fremgik det, at man fra fakultetets side er opmærksom på, at det institutfælles aftagerpanel skal kunne sig forholde sig til alle sproguddannelserne, som hører til instituttet. Akkrediteringspanelet vurderer derfor, at aftagerpanelet kan forholde sig til den enkelte uddannelses relevans, selvom der er tale om et bredt aftagerpanel. Akkrediteringspanelet vurderer, at dialogen til dels også omfatter alumner. Det fremgik af mødet, at den 2-årige gamle alumneforening Fransk Alumneforening i en nogen grad inddrages i udviklingen af uddannelsen. Kriterium 2 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kriterium 2: Dimittendernes arbejdsmarkedssituation Akkrediteringspanelets begrundelse Akkrediteringspanelet vurderer kriterium 2 er opfyldt tilfredsstillende af følgende grunde: I rapporten er beskæftigelsesfrekvensen først og fremmest dokumenteret ud fra UBSTs opgørelser. De samlede beskæftigelsestal (som indbefatter dem, som fortsætter på en ph.d.-uddannelse, den procentdel som finder beskæftigelse, og dem, som tager på ophold i udlandet) ligger for årene 2002, 2003 og 2004 væsentligt over beskæftigelsesfrekvensen for humaniora generelt, som nedenstående oversigt - 4 -

12 viser. År Beskæftiget mv. Fransk mv. i pct. Beskæftiget mv. for humaniora generelt I 2005 er beskæftigelsesfrekvensen for fransk-dimittenderne lidt lavere end på humaniora generelt. Samlet vurderer panelet, at det er dokumenteret, at fransk-dimittenderne finder beskæftigelse i et omfang, der er sammenligneligt med øvrige dimittender fra humaniora. Københavns Universitet har yderligere ud fra resultaterne fra humanistundersøgelsen meget klart og udførligt dokumenteret, at fransk-dimittenderne finder relevant beskæftigelse. Der er belyst både ud fra sektor og arbejdsområde, at dimittenderne finder relevant beskæftigelse. Kriterium 3 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kriterium 3: Uddannelsens er forskningsbaseret Akkrediteringspanelets begrundelse Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 3 er opfyldt tilfredsstillende af følgende grunde: Det er sandsynliggjort, at uddannelsen giver de studerende viden, færdigheder og kompetencer baseret på nyere teori, metode og forskning inden for fagområdet fransk. Det er sandsynliggjort, at uddannelsen giver de studerende mulighed for at opnå fagspecifikke og almene akademiske kvalifikationer. Akkrediteringspanelet bemærker dog, at de studerendes mundtlige og skriftlige sprogfærdighedskompetencer i praksis kunne have været prioriteret højere. Set i forhold til bacheloruddannelsen bør de studerende på kandidatuddannelsen opnå større grad af mundtlige og skriftlige sprogfærdighedskompetencer. Akkrediteringspanelet vurderer, at det forhold, at der ikke laves større systematiske opgørelser for karaktergennemsnit /specialekarakterer i forbindelse med ændringer af didaktiske og pædagogiske metoder på uddannelsen og ændringer af de enkelte fagelementers indhold, ikke spiller en væsentlig rolle, da man på fransk forholder sig til afvigende karakterer i forbindelse med evalueringerne

13 Kriterium 4: Uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø Kriterium 4 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Akkrediteringspanelet vurderer samlet set, at kriterium 4 er opfyldt tilfredsstillende af følgende grunde: Det er dokumenteret, at uddannelsen bliver tilrettelagt af aktive forskere (VIP er), og at fagkoordinatoren er placeret centralt i forskningsmiljøet. Akkrediteringspanelet bemærker, at fransk pt. ikke er repræsenteret i studienævnet. Det er derfor uklart, hvorledes der er mulighed for, at forhold vedrørende fransk bliver taget op i studienævnet. Det er dokumenteret, at en væsentlig del af underviserne er aktive forskere (VIP er). Akkrediteringspanelet bemærker dog, at der mangler undervisere til at dække delområdet historie/kulturhistorie, og at der umiddelbart ikke er fundet dækning for de områder, som Maj-Britt Mosegaard tidligere varetog. Kriterium 5: Kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø Kriterium 5 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 5 er opfyldt tilfredsstillende af følgende grunde: Det er ud fra undervisernes publikationslister dokumenteret, at forskningsmiljøet publicerer tilstrækkeligt. På baggrund af oplysningerne fra mødet om undervisernes internationale forskningsprojekter vurderer akkrediteringspanelet, at det er dokumenteret, at forskningsmiljøet deltager aktivt i internationalt samarbejde. Kriterium 6 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende Kriterium 6: Uddannelsesstruktur - 6 -

14 ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 6 er opfyldt tilfredsstillende af følgende grunde: Akkrediteringspanelet vurderer, at der på 1998-ordningen er sammenhæng mellem uddannelsens samlede mål for læringsudbytte og målene i uddannelsens enkelte fagelementer. Akkrediteringspanelet vurderer, at det samme gør sig gældende for den nye studieordning, som træder i kraft 1. september Akkrediteringspanelet konstaterer, at den nye ordning i højere grad gør det muligt for den studerende at specialisere sig inden for et bestemt område. Det er yderligere dokumenteret, at fransk-miljøet via evalueringer indhenter de studerendes vurderinger af sammenhængen i uddannelsen. Nedenstående oversigt viser, frafaldsprocenter og gennemførselstider for kandidatuddannelsen i fransk sammenlignet med landsgennemsnittet for humaniora og for humaniora på KU (ACE Denmarks notat om sammenligningsgrundlag - om_sammenligningsgrundlag.pdf) Kandidat Fransk Humaniora generelt Humaniora KU Gennemført på normeret tid 6 % 13 % 6 % 8 % 8 % 4 % 9 % Gennemført normeret +1 år 14 % 38 % 48 % 31 % 31 % 23 % 27 % Ophørte 20 % 17 % 16 % 17 % 15 % 11 % 9 % Akkrediteringspanelet vurderer, at frafaldet på kandidatuddannelsen i fransk er meget sammenligneligt med frafaldet på humaniora generelt. Akkrediteringspanelet vurderer, at gennemførselstiderne for kandidatuddannelsen i fransk ikke væsentligt overstiger gennemsnittet på hovedområdet. Akkrediteringspanelet bemærker dog, at gennemførselstiderne på humaniora er lange. På baggrund af de supplerende oplysninger vurderer akkrediteringspanelet, at uddannelsens struktur og indhold i tilstrækkelig grad er tilpasset adgangskravene. Akkrediteringspanelet vurderer, at det er dokumenteret for kandidatuddannelsen i fransk, hvordan uddannelsen samarbejder med praksisfeltet, idet det i dokumentationsrapporten er beskrevet, hvorledes de studerende har mulighed for at deltage i projektorienteret forløb, og at man på fakultetet har arrangeret en praktik- og jobmesse. I vurderingen af dette målepunkt har akkrediteringspanelet lagt vægt på, at samarbejdet med praksisfeltet jf. bekendtgørelsens underkriterier kun skal finde sted, hvis det er relevant for det enkelte fagområde. Akkrediteringspanelet bemærker, at det projektorienterede forløb potentielt er studietidsforlængende, da antallet af opnåede ECTS-point (15) ikke vurderes at stemme overens med den reelle tid, modulet kræver. Akkrediteringspanelet vurderer, at det under 1998-ordningen er tilgodeset, at de studerende har mulighed for at tage udlandsophold ved et andet universitet, da det fremgår af den supplerende dokumenta

15 tion, at størstedelen af fagelementer vil kunne meritoverføres. Akkrediteringspanelet vurderer, at det under 2008-ordningen er tilgodeset, at de studerende har mulighed for at tage udlandsophold ved et andet universitet. Akkrediteringspanelet bemærker dog, at de strukturelle ændringer mht. tilvalg jf. uddannelsesbekendtgørelsen bevirker, at studerende i højere grad kun vil have mulighed for at tage af sted 1 semester i stedet for 2 semestre. Samlet set vurderer akkrediteringspanelet, at uddannelsen både under og 2008 ordningen er tilrettelagt således, at de studerende har mulighed for at indgå i et internationalt studiemiljø. Kriterium 7: Undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer Kriterium 7 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 7 er opfyldt tilfredsstillende af følgende grunde: Det er dokumenteret, at de valgte pædagogiske og didaktiske metoder understøtter realiseringen af uddannelsens mål for læringsudbytte. Akkrediteringspanelet vurderer, at de valgte prøveformer på hhv ordningen og 2008-ordningen viser, om de studerende har nået målet for læringsudbytte. Akkrediteringspanelet bemærker dog, at der ikke på alle kurser er krav om, at fransk er eksamenssproget. Det kan betyde, at de studerende ikke opnår de mundtlige og skriftlige sprogfærdighedskompetencer, som er beskrevet i uddannelsens mål for læringsudbytte. Akkrediteringspanelet bemærker desuden, at det højere i grad bør prioriteres, at undervisningen foregår på fransk. Det er i mindre grad sandsynliggjort, at der er fokus på en løbende udvikling af undervisernes pædagogiske kompetencer. I efteråret deltager instituttet i et større projekt om kollegial supervision. Akkrediteringspanelet bemærker dog, at instituttet ikke har en strategi for udviklingen af undervisernes pædagogiske kompetencer. Det er dokumenteret, at de studerendes vurdering af undervisnings- og arbejdsformer indgår som en del af udviklingen af undervisernes pædagogiske kompetencer. På baggrund af instituttets UMV og mødet vurderer akkrediteringspanelet, at uddannelsen i forhold til dimensionering, arbejdsforhold, fysiske forhold kan gennemføres i en form, der understøtter uddannelsens mål for læringsudbytte. Akkrediteringspanelet bemærker dog, at man bør forbedre servicefaciliteterne, herunder trådløst net og projektor i alle lokaler. I handleplanen i forbindelse med instituttets UMV indgår dette også

16 Kriterium 8 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kriterium 8: Løbende kvalitetssikring af uddannelsen Akkrediteringspanelets begrundelse Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 8 er opfyldt delvist tilfredsstillende af følgende grunde: På baggrund af dokumentationsrapporten og mødet vurderer akkrediteringspanelet, at Københavns Universitets overordnede kvalitetssikringssystem er under opbygning, da der bl.a. endnu ikke er udarbejdet strategier, politikker og procedurer for kvalitetssikring. Akkrediteringspanelet bemærker dog, at man fra centralt hold har igangsat et kvalitetssikringsprojekt. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen i tilstrækkelig grad indhenter viden om uddannelsen internt og eksternt. De studerende inddrages i tilstrækkelig grad, da der løbende gennemføres kursusevalueringer. Desuden er der netop udarbejdet en udførlig dimittendundersøgelse, dvs. de færdige dimittender også er blevet inddraget. Det fremgår også, at uddannelsen inddrager relevante aftagere i forbindelse med udvikling af uddannelsens indhold (se kriterium 1). Akkrediteringspanelet vurderer, at Institut for Engelsk, Germansk og Romansk i nogen grad følger op på den indhentede viden. Det fremgik af mødet, at der især følges internt op de enkelte kursusevalueringer (dvs. at den respektive underviser selv følger op på evalueringen). Akkrediteringspanelet bemærker, at der ikke er generelle overordnede principper for, hvornår studienævnet skal følge op på kursusevalueringerne. Det fremgik af mødet og bilag 21, at instituttet følger op på undervisningsmiljøvurderingen, der er fx formuleret en handleplan for instituttet. Samlet vurderer akkrediteringspanelet, at kriterium 8 kun er delvist tilfredsstillende, da akkrediteringspanelet tillægger det en stor betydning, at KUs overordnede kvalitetssikringssystem er under opbygning. Kriterium 9 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kriterium 9: Uddannelsens faglige profil Akkrediteringspanelets begrundelse Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 9 er opfyldt tilfredsstillende af følgende grunde: Ifølge Uddannelsesbekendtgørelsen er formålet med cand.mag. uddannelse er at kvalificere den stude

17 rende til selvstændigt at varetage erhvervsfunktioner i private og offentlige virksomheder, herunder i de gymnasiale uddannelser, på baggrund af faglig viden og indsigt i humanistiske og andre teorier og metoder, der er relevante for den pågældende uddannelse. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens faglige profil entydigt lever op til denne formålsbeskrivelse. Akkrediteringspanelet vurderer, at det er sandsynliggjort, at uddannelsens kompetencebeskrivelser lever op til beskrivelserne i kvalifikationsnøglen. I vurderingen af dette målepunkt er der er taget højde for, at den danske kvalifikationsramme endnu ikke er vedtaget, og at typebeskrivelserne fra udkastet til kvalifikationsrammen derfor endnu ikke kan være indarbejdet i studieordningen. Kriterium 10: Uddannelsens mål for læringsudbytte og de studerendes realiserede læringsudbytte Kriterium 10 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerendes læringsudbytte efter endt uddannelse svarer til uddannelsens mål for læringsudbytte. Denne vurdering bygger udelukkende på Københavns Universitet supplerende oplysninger om de fagspecifikke statistikker fra humanistundersøgelsen. Opgørelserne viser udførligt, hvordan de færdige dimittender vurderer deres læringsudbytte. Anvendeligheden af de statistiske opgørelser fra dimittendundersøgelsen forudsætter, at svarprocenten er høj. 91 dimittender fra har deltaget i undersøgelsen, og set i lyset af den samlede gennemsnitlige årlige produktion af fransk-dimittender antager akkrediteringspanelet, at svarprocenten er relativ høj. Akkrediteringspanelet vurderer på baggrund af mødet, at det i nogen grad er sandsynliggjort, at uddannelsen fremover i højere grad vil bruge censorformandskabet til at sikre, at det læringsudbytte som de studerende har opnået efter endt uddannelse, korresponderer med uddannelsens mål for læringsudbytte. Akkrediteringspanelet bemærker dog, at man fremover bør have flere metoder til at sikre, at de studerendes realiserede læringsudbytte er i overensstemmelse med læringsmålet. Samlet set vurderer akkrediteringspanelet, at kriterium 10 er opfyldt tilfredsstillende

18 Faglig vurdering af uddannelsen Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet Kriterium 1: Behov for uddannelsen Dokumentation Hvilken metode anvendes i den løbende dialog med aftagere, aftagerpaneler og alumner/dimittender? Den løbende dialog med aftagere henblik på fortsat at sikre relevans og kvalitet af Bacheloruddannelsen i Spansk og Kandidatuddannelsen i Fransk foregår primært i tre fora: Aftagerpanel, Censorformandskabet og Alumneforeninger. (Dokumentationsrapport, s. 1) Institutfælles aftagerpanel Aftagerpanelet for Engelsk, Germansk og Romansk blev nedsat 25. september Panelets medlemmer vælges dels efter faglighed, dels efter kendskab til arbejdsmarkedets forventninger til fagenes kandidater. (Dokumentationsrapport, s. 1) Formålet med aftagerpanelet er ved de to faste årlige møder " først og fremmest gennem dialog med universitetet at sikre uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet. Aftagerpanelet skal derfor inddrages ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser. Desuden kan aftagerpanelet afgive udtalelse og stille forslag til universitetet om alle spørgsmål der vedrører uddannelsesområdet Panelet holdt sit første møde den 23. januar 2007, hvor blandt andet de nye kandidatuddannelser var på dagsordenen Panelets udtalelser forelægges efterfølgende studienævnet, som medtager betragtningerne i deres arbejde med at sikre udvikling og kvalitet i uddannelserne. (Dokumentationsrapport, s. 1) Endvidere benyttes aftagerpanelet i forbindelse med specifikke spørgsmål, hvor dets medlemmer skønnes at kunne bidrage med særlig indsigt til udvikling af uddannelserne. (Dokumentationsrapport, s. 1) Sammenfatning Aftagerpanelets medlemmer er bl.a. fra Det Danske Kulturinstitut, Danske Bank, Kunststyrelsen, Rambøll og Udenrigsministeriet. Derudover er der repræsentanter fra forlag og gymnasieskolen (Bilag 2). Supplerende oplysninger fra mødet På mødet den 29. maj i forbindelse med akkreditering af bache

19 lor- og kandidatuddannelsen i engelsk blev det oplyst, at fakultetet har gjort sig overvejelser om, hvordan det institutfælles aftagerpanel skal kunne forholde sig til de mange uddannelser, som hører til instituttet. Censorformandskabet Censorformandskabet inddrages i forbindelse med væsentlige ændringer eller udarbejdelsen af nye studieordninger (Dokumentationsrapport, s. 1). I forbindelse med udarbejdelsen af nye studieordninger høres også Gymnasieskolernes Rektorforening som aftagerrepræsentant for gymnasiefagene (Dokumentationsrapport, s. 1). Alumneforeninger Fransk alumneforening, Københavns Universitet Fransk alumneforening, Københavns Universiteter er tilknyttet Franskstudiet.1 Vedtægter for foreningen se bilag 6. (Dokumentationsrapport, s. 1) Supplerende oplysninger fra mødet På mødet med undervisere og øvrige gav underviserne udtryk for, at der indtil videre ikke har været et stort grundlag for at inddrage foreningen i udviklingen af uddannelsen. Foreningen er dog i nogen grad blevet brugt som inspirationskilde og er kommet med nogle input i forbindelse med videreudviklingen af uddannelsen. Københavns Universitet har i 2007 endvidere oprettet en alumneforening Kubulus - som i fremtiden vil kunne danne platform til at inddrage tidligere studerende i den løbne dialog om udvikling af uddannelserne. (Dokumentationsrapport, s. 1) Akkrediteringspanelets vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriteriet er opfyldt tilfredsstillende af følgende grunde: Akkrediteringspanelet vurderer, at den løbende dialog med aftagerne foregår systematisk, da der afholdes to årlige møder, hvor panelet drøfter spørgsmål vedrørende uddannelsen. Aftagerpanelet, som er tilknyttet Institut for Engelsk, Germansk og Romansk er nedsat i september Vurderet ud fra aftagerpanelets korte virke synes panelet at blive inddraget på en udbytterig måde i rådgivningen af universitetet om uddannelsens indhold. På det første møde i januar 2008 blev de nye studieordninger for kandidatuddannelserne diskuteret. Akkrediteringspanelet vurderer endvidere, at valget af aftagere virker velbegrundet, da væsentlige aftagergrupper, som har berøring med dimittenderne fra instituttets sprogfag, er repræsenteret. Aftagerpanelet er institutfælles, dvs. at panelet skal forholde sig til uddannelserne inden for engelsk, tysk, nederlandsk, fransk, italiensk, portugisisk, rumænsk og spansk. Af mødet fremgik det, at man fra fakultetets

20 side er opmærksom på, at det institutfælles aftagerpanel skal kunne sig forholde sig til alle sproguddannelserne, som hører til instituttet. Akkrediteringspanelet vurderer derfor, at aftagerpanelet kan forholde sig til den enkelte uddannelses relevans, selvom der er tale om et bredt aftagerpanel. Akkrediteringspanelet vurderer, at dialogen til dels også omfatter alumner. Det fremgik af mødet, at den 2-årige gamle alumneforening Fransk Alumneforening i en nogen grad inddrages i udviklingen af uddannelsen. Kriterium 2: Dimittendernes arbejdsmarkedssituation Dokumentation Hvad er ledighedsfrekvensen for nyuddannede? Det fremgår af nedenstående tabel, at knapt 90 pct. af kandidaterne i Fransk er beskæftiget mv., samt at gruppen af beskæftiget mv. generelt ligger over den gennemsnitlige humaniora beskæftigelse i alle årene. KU har ikke oplysninger, der viser hvilke type af beskæftigelse, som kandidater i Fransk har. Det bemærkes, at Fransk er en relativt lille uddannelse med under 30 dimittender årligt. Beskæftigelsesprocenten kan dermed ændre sig markant, hvis blot ganske få personer ændrer status på arbejdsmarkedet. (Dokumentationsrapport, s. 2) År Beskæftiget mv. Fransk mv. i pct. Beskæftiget på det Humanistiske hovedområde (KU) i pct Hvis der ikke anvendes tal fra Videnskabsministeriet: Hvordan er tallene udarbejdet? Hvis ledighedsprocenten er mere end dobbelt så høj som på hovedområdet: Er der særlige forhold, som kan forklare ledighedsprocenten? Finder uddannelsens dimittender relevant beskæftigelse? Ikke relevant. Ikke relevant. KU har ikke oplysninger, der viser, hvilken type af beskæftigelse kandidater i Fransk har. (Dokumentationsrapport, s. 2) Det Humanistiske Fakultet deltog i 2007 i den landsdækkende

21 undersøgelse af Humanisters veje fra uddannelse til job - Humanistundersøgelsen Nogle af oplysningerne stammer endvidere fra undersøgelsen Højtuddannedes veje fra uddannelse til beskæftigelse, jan 2007, AC Undersøgelsen omfatter kun kandidater, der er dimitteret i årene (Dokumentationsrapport, s. 2) I akkrediteringsrapporten nævnes følgende generelle resultater fra humanistundersøgelsen: Samlet set svarer 55% af de adspurgte humanister, at de har et job, der ligger enten direkte i forlængelse af deres speciale eller inden for uddannelsens traditionelle fagområde. Yderligere 30% svarer, at deres job ligger uden for uddannelsens fagområde, men at det kræver generelle eller faglige kompetencer af dem (Humanisters veje p.27). Kun 17% svarer, at deres job ikke har en faglig sammenhæng med deres uddannelse. Der er en relativ stor andel af disse mennesker, der sidder i ikkeakademiske stillinger (ikke relevant beskæftigelse). Men det også er blandt disse 17%, at man finder humanister i administration og sekretariatsfunktioner, salg og kunde- eller borgerservice, altså funktioner der i højere grad trækker på generelle akademiske kompetencer, men som vel omvendt ikke kan anskues som decideret irrelevant beskæftigelse. (ibid, p28). (Dokumentationsrapport, s. 2) Sammenfatning Der nævnes desuden, at 26 % af dimittenderne fra de større sprogfag (engelsk, tysk, fransk og spansk) har svaret, at uddannelsen i høj grad har rustet dem til deres arbejdsliv. 55 % vurderer, at deres uddannelse kun i nogen grad har rustet dem til deres arbejdsliv (Dokumentationsrapport, s. 3) Københavns Universitet har fra Humanistundersøgelsen eftersendt følgende specifikke opgørelser for fransk-dimittenderne, som deltog i humanistundersøgelsen

22 Population:

23 Population: 26 personer

24 Population: 8 Oversigten over primære arbejdsområder for de regionsansatte er ikke medtaget i akkrediteringsrapporten, da populationen er 1 (Bilag 22). Hvor høj er andelen af bachelordimittender, der fortsætter i videreuddannelse, beskæftigelse eller i ophold i udlandet? Hvor det er relevant: Er der særlige omstændigheder, som kan forklare, at mindre end 90 % af bachelordimittenderne fortsætter i videreuddannelse, beskæftigelse eller i ophold i udlandet? For bacheloruddannelser Ikke relevant. Ikke relevant

25 Akkrediteringspanelets vurdering Akkrediteringspanelet vurderer kriterium 2 er opfyldt tilfredsstillende af følgende grunde: I rapporten er beskæftigelsesfrekvensen først og fremmest dokumenteret ud fra UBSTs opgørelser. De samlede beskæftigelsestal (som indbefatter dem, som fortsætter på en ph.d.-uddannelse, den procentdel som finder beskæftigelse, og dem, som tager på ophold i udlandet) ligger for årene 2002, 2003 og 2004 væsentligt over beskæftigelsesfrekvensen for humaniora generelt, som nedenstående oversigt viser. År Beskæftiget mv. Fransk mv. i pct. Beskæftiget mv. for humaniora generelt I 2005 er beskæftigelsesfrekvensen for fransk-dimittenderne lidt lavere end på humaniora generelt. Samlet vurderer panelet, at det er dokumenteret, at fransk-dimittenderne finder beskæftigelse i et omfang, der er sammenligneligt med øvrige dimittender fra humaniora. Københavns Universitet har yderligere ud fra resultaterne fra humanistundersøgelsen meget klart og udførligt dokumenteret, at fransk-dimittenderne finder relevant beskæftigelse. Der er belyst både ud fra sektor og arbejdsområde, at dimittenderne finder relevant beskæftigelse

26 Kriteriesøjle II: Forskningshøjden (forskningsbasering) Kriterium 3: Uddannelsen er forskningsbaseret Dokumentation Hvordan inddrages fagområdets teori, metode og forskningsresultater i uddannelsen? Inddragelse af Franskfagets teori, metode og forskningsresultater i såvel bachelor- som kandidatuddannelsen foregår systematisk på flere niveauer. For det første er de fastsansatte undervisere aktive forskere der overalt, hvor det er muligt, underviser inden for deres forskningsfelt, hvor de formidler den nyeste faglige viden og de nyeste forskningsresultater. (Dokumentationsrapport, s. 4) Eksempler på hvordan forskningsresultater inddrages i kandidatuddannelsen i Fransk, er blandt andet kurset Litterært emne: Aktuel fransk litteratur, 15 ECTS som i indeværende semester undervises af lektor Jonna Kjær. Jonna Kjærs forskningsområder er Fransk middelalderlitteratur, Senmiddelalderens litteratur, Kultur ved hertughoffet i Bourgogne, Fransk litteratur fra renæssancen og til nu, Europæisk litteratur og kulturhistorie fra middelalderen til nu, Filologi og manuskriptkundskab, Receptionsæstetik og Mentalitetshistorie. Lektor Xavier Lepetit, hvis forskningsområde er beskrevet ovenfor, underviser i indeværende semester også i Oversættelse fransk-dansk på kandidatniveau, 15 ECTS. (Dokumentationsrapport, s. 4) Hvor det er relevant: Hvordan finder interaktion mellem forskning og praksis på uddannelsens fagområder sted? Hvilke læringsmål for fagspecifikke og almene akademiske kvalifikationer og kompetencer har uddannelsen? Som dokumentation for at der finder interaktion mellem forskning og praksis sted på kandidatuddannelsen i Fransk, fremdrages hermed modul 5, 15 ECTS som er et projektorienteret forløb, populært kaldet Praktik. (Dokumentationsrapport, s. 6) Kandidatuddannelsen i fransk giver kandidaterne en dybere indsigt i en række aspekter af fransk sprog og de fransktalende landes litteratur, historie og kulturforhold. Ved specialestudiet erhverver de studerende sig ekspertviden inden for et afgrænset fagområde og lærer at analysere, strukturere og formidle omfattende og komplicerede emner. Kandidaterne har Et grundigt kendskab til fransk sprog og til fransksprogede teksters stiltræk og genrer. En omfattende viden om den fransktalende verdens ud

27 vikling og historie og dermed om baggrunden for det franske sprogs status og stilling som globalt kommunikationsmiddel. Betydelig viden om den fransktalende verdens bidrag til kulturen i hele verden og dens forhold til Danmark og dansk kultur. Kandidaterne kan Frembringe velstrukturerede, beskrivende og diskuterende tekster på et korrekt og varieret fransk og dansk, og udtrykke sig mundtligt på et nuanceret og korrekt fransk. Oversætte de fleste teksttyper fra dansk til fransk og fra engelsk til dansk med sans for stilleje og betydningsmæssig præcision. Analysere og forstå komplekse tekster og fransksprogede budskaber i andre medier og redegøre for deres historieog kulturspecifikke træk. Indsamle og selvstændigt bearbejde materiale om sprog-, kultur- og samfundsforhold. Kandidaterne vil i erhvervsmæssig sammenhæng kunne Udføre alle former for dokumentations- og udredningsarbejde på fransk. Skrive bøger og rapporter på baggrund af selvstændig research. Undervise i fransk, f.eks. på folkeskoler, gymnasier og seminarier, samt tilrettelægge og afholde kurser for erhvervslivet. Udføre sproglig rådgivning og alle former for oversættelse undtagen sådanne, som kræver translatørgodkendelse. Varetage krævende kulturformidlingsopgaver, informationsarbejde, eksportrådgivning og konsulentvirksomhed. (Dokumentationsrapport, s. 9) Supplerende oplysninger fra mødet På mødet med de studerende blev der spurgt om uddannelsen i tilstrækkelig grad gav dem mundtlige og skriftlige sprogfærdighedskompetencer. På dette spørgsmål blev der svaret, at der på uddannelsen ikke var fokus nok på sprogfærdighedskompetencer, og at de oplevede, at det blev forventet, at de studerende opnåede disse kompetencer på anden vis og ikke nødvendigvis via uddannelsen. Desuden blev det sagt, at de oplevede, at det kan forekomme, at der er dimittender, som efter endt uddannelse ikke kan tale/skrive fransk. Høringssvar fra universitetet den 19. august 2008 Københavns Universitet har i høringssvaret af 19. august

28 anført: Som dokumentation for punktet refereres til supplerende oplysninger fra mødet med de studerende (p. 20) til at Desuden blev det sagt, at de oplevede, at det kan forekomme, at der er dimittender, som efter endt uddannelse ikke kan tale/skrive fransk". Vi ønsker selvfølgelige ikke at omcitere de fremmødte studerende, men det forekommer ikke at være et helt rimeligt udsagn. Vi ønsker at påpege at der vel snarere menes, at visse dimittender ikke taler/skriver fransk særligt godt. Hvordan indgår karaktergennemsnit eller eventuelt specialekarakterer som baggrund for eventuelle ændringer af didaktiske og pædagogiske metoder samt progression på uddannelsen med videre? Mht. til karaktergennemsnit og specialekarakterer rolle i kvalitetssikringen af uddannelserne kan det oplyses, at der udregnes ikke karaktergennemsnit på hverken bacheloruddannelser eller kandidatuddannelser på det Humanistiske Fakultet, hvorfor det ikke er et element, der inddrages i kvalitetssikringen. Den systematiske indsamling af specialekarakterer (som fremgår af bilag 12) foretages kun fakultetsvis, hvorfor den ikke kan tjene til udviklingen af kvaliteten af de enkelte uddannelser. Afvigende eksamensresultater baseret på et helt hold vil altid give anledning til overvejelser i studienævnet om, hvorvidt det bør medføre eventuelle ændringer i studieordningen eller kursets tilrettelæggelse. (Dokumentationsrapport, s. 10) Supplerende oplysninger fra mødet På mødet med undervisere og øvrige blev det oplyst, at systematiske statistiske opgørelser af karakterer generelt ikke bruges på Det Humanistiske Fakultet til overvejelser om ændringer af didaktiske og pædagogiske metoder og de enkelte fagelementers indhold og forløb. Underviserne gav udtryk for, at forhold omkring afvigende karakterer blev taget op i forbindelse med kursusevalueringer, og at der pga. det lille miljø, ikke er behov for større systematiske undersøgelser. Eventuelt: Indhentes de studerendes/dimittenders vurderinger af opnåede fagspecifikke og almene akademiske kvalifikationer og kompetencer via evalueringer eller på anden vis? Studienævnet fortager hvert semester evaluering af samtlige kurser, se evalueringsskemaet (Bilag 11). Under Punkt 1.Din læring, som omhandler de studerendes vurdering af, hvilke kvalifikationer og kompetencer de opnår, spørges fx: "Er du godt på vej til at oparbejde de kompetencer og kvalifikationer, som studieordningen beskriver forløbet skal give?" Resultaterne af kursusevalueringerne forlægges studienævnet, som inddrager dem i det løbende arbejde med at kvalitetssikre såvel BA-uddannelsen som kandidatuddannelsen i Fransk. (Dokumentationsrapport, s. 9)

29 3.3.1 Hvordan giver uddannelsen de studerende viden om videnskabelig teori og metode? Man udbreder generelt 3 typer læringssituationer på instituttet: 1) Omformulering af viden 2) Fortolkning af viden 3) Skabelse af ny viden (Dokumentationsrapport, s. 4) Det betyder, at undervisningen ikke blot formidler de seneste forskningsresultater, men sideløbende, kontinuerligt og systematisk også formidler viden om vejen til faglig viden, således at den videnskabelige metode bliver en del af den daglige praksis Hertil kommer naturligvis specialet. (Dokumentationsrapport, s. 4f) Tydelige tegn på at videnskabelig teori og metode indgår i kandidatuddannelsen i Fransk fremgår af formålet med uddannelsen: "Formålet med kandidatuddannelserne er at udbygge den studerendes faglige viden og færdigheder samt øge de teoretiske og metodiske kompetencer i forhold til bacheloruddannelsen. Den studerende skal opnå en større selvstændighed og faglig fordybelse gennem de videregående elementer i fagområdets discipliner og metoder, herunder træning i videnskabeligt arbejde og metode. Den studerende skal have mulighed for at udvikle og målrette sine kompetencer med henblik på specialiserede erhvervsfunktioner, herunder blive optaget på en forskeruddannelse." Endvidere kommer det til udtryk i modul 1 Moderne og nutidig litteratur på fransk i dag hvor det blandt flere faglige mål fremgår at "Eksaminanden kan dokumentere indgående kendskab til mindst 2 centrale litterære værker på alle niveauer, fra detaljeplan over værkernes hovedtemaer og æstetiske form til deres litteraturhistoriske og geografiske placering med en reflekteret inddragelse af de på kurset præsenterede og anvendte teoridannelser og demonstrere overblik over aktuelle litteraturteorier og anvende de i løbet af kurset præsenterede litteraturteorier" (ibid) Af de faglige mål for fagelementet Aktuel fransk sprogbrug og sprogbevidsthed fremgår det at "Eksaminanden er i stand til at dokumentere kendskab til teoretiske tilgange til variation i sprogbrug og til at dokumentere kendskab til baggrund for sprogpolitiske tiltag og udvise evne til at anvende den teoretiske viden konkret i analysen af en nutidig fransksproget situation og teoretisk sammenhæng og forholde sig til de metoder, der anvendes på det pågældende felt".(ibid) (Dokumentations

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i engelsk

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i engelsk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i engelsk Kandidatuddannelsen i engelsk godkendes

Læs mere

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark -

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark - ACE Denmark - Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt Kandidatuddannelsen i idræt godkendes

Læs mere

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i engelsk

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i engelsk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i engelsk Bacheloruddannelsen i engelsk godkendes

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i religionshistorie Kandidatuddannelsen

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Roskilde Universitetscenter Rektor Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kombinationskandidatuddannelse i filosofi og videnskabsteori

Læs mere

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser Vejledning om akkreditering og godkendelse Forord... 3 Del 1... 8 Kriterium 1 Behov for uddannelsen... 8 Kriterium 2 Dimittendernes arbejdsmarkedssituation... 9 Kriterium 3 Uddannelsen er forskningsbaseret...10

Læs mere

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse) ACE Denmark Københavns Universitet Att. Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Læs mere

- Det er problematisk, at den studerende ikke med valg af alle kombinationsfag

- Det er problematisk, at den studerende ikke med valg af alle kombinationsfag Roskilde Universitetscenter Rektor Sendt pr. e-mail til: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kombinationskandidatuddannelse i fysik og andet fag Kombinationskandidatuddannelse

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi-erhvervsret Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi-erhvervsret

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

- Det er problematisk, at der hverken er blevet udbudt Astrofysik på bacheloruddannelsen

- Det er problematisk, at der hverken er blevet udbudt Astrofysik på bacheloruddannelsen Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i fysik Kandidatuddannelsen i fysik

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Uddannelsen

Læs mere

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser 1. udgave, december 2009 ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen 1. udgave, december 2009 Bemærk: Rammevejledningen

Læs mere

- Det er problematisk, at uddannelsen mangler en strategi for fornyelse af lærerstaben

- Det er problematisk, at uddannelsen mangler en strategi for fornyelse af lærerstaben Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i spansk sprog og kultur Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Roskilde Universitetscenter Rektor Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kombinationskandidatuddannelse i kultur- og sprogmødestudier

Læs mere

IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: rektor@itu.dk itu@itu.dk

IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: rektor@itu.dk itu@itu.dk IT-Universitetet Rektor Mads Tofte Sendt pr. e-mail: rektor@itu.dk itu@itu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i softwareudvikling- og teknologi (Software

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Aarhus Universitet Att.: Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr.

Aarhus Universitet Att.: Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. Aarhus Universitet Att.: Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i fysik Akkrediteringsrådet Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens afgørelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Afgørelse om foreløbig godkendelse

Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi.

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi-erhvervsret Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i matematik Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt pr.

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt pr. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Sendt pr. e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i religion Bacheloruddannelsen i religion godkendes hermed

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i religionsvidenskab. Bacheloruddannelsen i religionsvidenskab

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser BEK nr 1402 af 14/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi med tilvalg Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi-erhvervsret Kandidatuddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelser i erhvervsøkonomi-erhvervsret og erhvervsøkonomi-erhvervsret

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.dtu.dk dtu@dtu.dk

Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.dtu.dk dtu@dtu.dk Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.dtu.dk dtu@dtu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i teknisk videnskab,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kinastudier. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i politik

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i økonomi Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 15. juni 2012

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i nordisk sprog og litteratur Kandidatuddannelsen

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i filosofi Kandidatuddannelsen i filosofi (herefter

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.dk petb@adm.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.dk petb@adm.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.dk petb@adm.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i japanstudier Kandidatuddannelsen

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i statskundskab. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i japanstudier (revideret

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Akkrediteringsrådet

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelse i Centralasien- og Afghanistanstudier ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelse i Centralasien- og Afghanistanstudier ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelse i Centralasien- og Afghanistanstudier ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: auu@auu.dk rektor@adm.auu.dk ml@adm.auu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medicinalkemi Kandidatuddannelsen

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i software Bacheloruddannelsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sikring

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i forhistorisk arkæologi

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkrediteringsrådet 26. marts 2010 Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Turnusakkreditering 2011-1 Turnusakkreditering, 2011-1 Publikationen er udgivet elektronisk

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Bacheloruddannelsen er indplaceret på heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er 7102.

Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Bacheloruddannelsen er indplaceret på heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er 7102. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i samfundsfag. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i japanstudier (revideret

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i forvaltning

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i softwarekonstruktion Kandidatuddannelsen

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Universitetet har ikke sandsynliggjort,

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i koreastudier

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie.

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie. Bacheloruddannelsen i historie (herefter

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie.

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie. Bacheloruddannelsen i historie (herefter

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervssprog og international erhvervskommunikation, spansk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: auu@auu.dk rektor@adm.auu.dk ml@adm.auu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i matematik-økonomi Kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i kinastudier. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Udvalget for Videnskab og Te L 111 - Bilag 1,L 112 - Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Udvalget for Videnskab og Te L 111 - Bilag 1,L 112 - Bilag 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi, Udvalget for Videnskab og Te L 111 - Bilag 1,L 112 - Bilag 1 Offentligt Notat Resumé af høringssvar vedr. udkast til lov om Akkrediteringsinstitutionen for videregående

Læs mere

Dansk titel Master i afdelingsbaseret hospitalsmanagement. Engelsk titel Master of Hospital Ward Management

Dansk titel Master i afdelingsbaseret hospitalsmanagement. Engelsk titel Master of Hospital Ward Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i afdelingsbaseret hospitalsmanagement ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere