Analyse af prisudviklingen for tilbud og ydelser i rammeaftalen for 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af prisudviklingen for tilbud og ydelser i rammeaftalen for 2014"

Transkript

1 Analyse af prisudviklingen for tilbud og ydelser i rammeaftalen for 1. Baggrund De nordjyske kommuner og Region Nordjylland indgår hvert år en økonomisk styringsaftale som del af rammeaftalen for det specialiserede social- og undervisningsområde. Det er aftalt i styringsaftalen, at der én gang årligt skal udarbejdes en analyse af taksterne for de omfattede tilbud med det formål at sikre dialog og åbenhed om prisudviklingen. Nærværende notat analyserer den gennemsnitlige prisudvikling fra til for rammeaftaletilbuddene i de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Formålet er dels at kortlægge den generelle takstudvikling over tid, dels at identificere den gennemsnitlige takstudvikling hos den enkelte driftsherre (kommune, region). Desuden undersøges takstudviklingen inden for de enkelte foranstaltningstyper (paragraffer). 2. Analysens datagrundlag Analysen af prisudviklingen for rammeaftaletilbuddene på det specialiserede socialområde er foretaget på baggrund af kommunernes og Regionens indberetning af taksterne for til. Takstanalysen er renset for overførte overskud og underskud (reguleringer) fra tidligere år. De takster, der er indgået i analysen, er derfor ikke fuldt ud identiske med de takster, som faktureres. Der er anvendt vægtede gennemsnit i beregningerne, dvs. at der ved beregningen af gennemsnittet er taget hensyn til tilbuddenes budget og pladsantal 1. Vægtningen med pladsantallet indebærer, at hvis et tilbud har flere takster, så vil de mest benyttede takster vægte mest i beregningen af tilbuddets samlede gennemsnitstakst. Selvom alle tilbuddets takster måtte have været konstante i perioden, kan den beregnede gennemsnitstakst således godt svinge fra år til år, som følge af ændringer i, hvilke ydelser/takster der er mest efterspurgte. For at kunne sammenligne taksterne over tid, er det kun de sociale tilbud, der har været omfattet af rammeaftalen i alle årene -, der indgår i analysen. Det indebærer, at hverken nyoprettede tilbud eller nyligt lukkede tilbud indgår i analysen. Det skal således bemærkes, at mange af de tilbud, hvor driftsherrer gennem omlægninger er lykkes med at få nedbragt omkostningerne og sænket taksterne - fx ved at samle flere mindre tilbud i fælles nybyggeri - ikke vil indgå i analysen. Endelig gøres opmærksom på, at takstanalysen kun omfatter tilbud, som har dag- og døgntakster. Det indebærer, at timetakster (eksempelvis tillægsydelser) og tilbud/ydelser med objektiv finansiering er udeladt. Analysen af prisudviklingen måler således alene udviklingen i de budgetterede grundtakster. Analysen af prisudviklingen er således ikke et udtryk for udviklingen i det faktiske udgiftsniveau på de omfattede tilbud, som alt andet lige må forventes at være højere end grundtaksterne. 3. Prisudviklingen i Nordjylland samlet set Analysen af de indmeldte takster for og viser, at der samlet set stort set har været tale om nulvækst, idet der gennemsnitligt har været et svagt prisfald på,3 pct. i taksterne for tilbud i Nordjylland omfattet af rammeaftalen. Det skal bemærkes, at der er tale om en opgørelse i løbende priser. Fraregnes den almindelige pris- og lønudvikling (den kommunale p/l-sats) svarer takstudviklingen således til et fald på ca.1 pct. i faste priser. 1 Modsat et almindeligt gennemsnit, hvor summen af taksterne blot ville blive divideret med antallet takster uden hensyntagen til tyngden af tilbuddene

2 Takst (indekseret) Ses der på prisudviklingen for taksterne fra til har der i løbende priser samlet set været tale om en svag prisstigning på,6 pct. i perioden i løbende priser. Omregnet til faste priser svarer det til et samlet udgiftsfald på ca. 1,4 pct. i perioden. Rammeaftaletilbuddenes takstudvikling (i løbende priser) i perioden - er sammenfattet nedenfor i tabel 1, og grafisk illustreret i figur Gennemsnitlig takststigning,6 % -,3 % Tabel 1: Den gennemsnitlige takststigning i løbende priser for rammeaftaletilbuddene 12, 11, 1, 99, Takstudvikling - 98, År ( = indeks 1) Figur 1: Rammeaftaletilbuddenes takstudvikling - (løbende priser) 4. Prisudviklingen fordelt på foranstaltninger Ses der på, hvordan prisudviklingen har været inden for de enkelte foranstaltningsområder tegner der sig igen et billede af ganske stor takststabilitet således synes ingen af områderne præget af meget store udsving. Foranstaltning ( ) Stigning i gennemsnitstakst - Botilbud efter almen boligloven m. støtte efter,8% 1,9% Serviceloven (ABL 15 og SEL 85) Beskyttet beskæftigelse (SEL 13) -3,5%,1% Aktivitets- og samværstilbud (SEL 14) -1,5% -1,5% Midlertidige botilbud (SEL 17) -2,6% -4,2% Længerevarende botilbud (SEL 18) 4,% 4,3% Krisecentre (SEL 19) -1,3% 2,% Forsorgshjem (SEL 11),9% 1,6% Særlige dagtilbud for børn (SEL 32),3% -,6% Døgntilbud for børn og unge (SEL 67, stk. 2),8% 3,4% Hovedtotal -,3%,6% Tabel 2: Procentvis stigning i gennemsnitstaksten fordelt på foranstaltning

3 Gennemsnitstakst (kr.) Gennemsnitstakst fordelt på foranstaltning Foranstaltning Figur 2: Gennemsnitstaksten for, og fordelt på foranstaltning Der henvises til bilag 1 for oversigter over prisudviklingen for de forskellige foranstaltningstyper fordelt på driftsherrer. 5. Øvrige nøgletal for rammeaftaleområdet Det samlede beregningsgrundlag for de rammeaftaletilbud, der indgår i analysen er godt 1,4 mia. kr. Det samlede antal pladser (såvel dag- som døgnpladser), der indgår i analysen, er godt 2.5 pladser. Der er stor forskel på, hvor mange pladser de enkelte driftsherrer indgår med. Nedenstående tabel 3 viser fordelingen af pladsantallet på de enkelte kommuner og Regionen. Andel af det samlede antal pladser Brønderslev 3,6% Frederikshavn 3,5% Hjørring 7,5% Jammerbugt 1,2% Mariagerfjord 7,2% Morsø 1,8% Rebild,9% Region Nordjylland 2,9% Thisted 1,9% Vesthimmerland 1,2% Aalborg (F & B) 7,7% Aalborg (Æ & H) 33,6% Hovedtotal 1% Tabel 3: Fordelingen af det samlede antal pladser i analysen på driftsherrer

4 Der henvises til bilag 3 for øvrige nøgletal fordelt på driftsherrer (hhv. beregningsgrundlag, gennemsnitstakster, regulering og pladsantal). 6. Prisudviklingen hos den enkelte driftsherre Ses der på prisudviklingen hos de enkelte driftsherrer viser analysen, at der naturligvis er en vis variation. Kortlægningen viser således, at der fra til har været en takststigning hos 3 driftsherrer, der ligger over den almindelige pris- og lønudvikling på ca. 1,3 pct. i perioden, mens prisudviklingen for de øvrige 9 driftsherrer har været stort set uændret eller faldende (jf. tabel 4 nedenfor). Hvis der tages udgangspunkt i udviklingen fra til har 4 driftsherrer haft en prisudvikling, der ligger over pris- og lønudviklingen på ca. 2 pct. i den toårige periode, mens de øvrige 8 driftsherrer har haft en næsten uændret eller faldende gennemsnitstakst. Analysen viser samtidig, at der fra år til år er stor variation i, hvilke driftsherrer der har en faldende eller stigende gennemsnitstakst. Overordnet tegner der sig således et billede af, at der nok kan ses konkret betingede udsving fra et år til et andet, men at der over tid generelt ses en meget moderat takstudvikling. Der gøres i forhold til tabel 4 opmærksom på, at den enkelte driftsherres gennemsnitstakst kan påvirkes i positiv eller negativ retning af en række forskellige forhold taksten vil eksempelvis ændre sig over tid, hvis et tilbuds ydelser eller målgruppe gradvist ændrer sig. Det skal derfor understreges, at takstudviklingen for den enkelte driftsherre ikke kan ses som en direkte afspejling af den pågældende driftsherres omkostningseffektivitet. Stigning i gennemsnitstakst - - Brønderslev 6,1% -,7% Frederikshavn -7,7% -12,4% Hjørring -,2% 16,8% Jammerbugt -1,2% -2,7% Mariagerfjord -5,1% 1,6% Morsø -6,5%,6% Rebild -,2% 5,3% Region Nordjylland 2,4%,6% Thisted -1,% -2,3% Vesthimmerland -9,1% -8,5% Aalborg (F & B) 2,9% 3,4% Aalborg (Æ & H),7% 4,4% Hovedtotal -,3%,6% Tabel 4: Procentvis stigning i gennemsnitstaksten fordelt på driftsherre Den enkelte driftsherres prisudviklingen over tid er nedenfor præsenteret ved et søjlediagram. Det skal i forhold til figurens fortolkning understreges, at søjlerne ikke kan anvendes til sammenligning af takstniveauerne på tværs af de forskellige driftsherrer, da den opgjorte gennemsnitstakst vil afspejle tilbudsviftens sammensætning hos den pågældende driftsherre. En driftsherre med mange dagtilbud i sin portefølje vil derfor fremstå med en meget lavere gennemsnitstakst end en driftsherre for mange døgntilbud.

5 Gennemsnitstakst (kr.) Takstudvikling - fordelt på driftsherre Figur 3: Gennemsnitstaksten for, og for de enkelte driftsherrer

6 BILAGSOVERSIGT Bilagsoversigt Bilag 1: Bilag 2: Prisudviklingen for de enkelte foranstaltningstyper fordelt på driftsherrer Øvrige nøgletal for de enkelte driftsherrer (beregningsgrundlag, pladstal, gennemsnitstakster, reguleringer i taksterne)

7 Botilbud opført efter almenboligloven med støtte efter serviceloven Udviklingen i gennemsnitstakst på botilbud opført efter almenboligloven med støtte efter serviceloven fordelt på driftsherre. Det samlede pladsantal i analysen udgør 77 i Botilbud efter ABL 15 og SEL 85 Stigning - Stigning - Brønderslev ,9% -2,% Frederikshavn ,7% -12,4% Hjørring ,6% 22,8% Jammerbugt ,2% -2,7% Mariagerfjord ,7% -,5% Region Nordjylland ,6% 2,9% Thisted ,9% -7,8% Vesthimmerland ,5% 1,7% Aalborg (Æ & H) ,5% 5,2% Hovedtotal ,8% 1,9% Bemærkninger fra driftsherrer: Hjørring: Gennemsnitstaksten er beregnet på baggrund af to tilbud (Aage Holms Vej og Elsagervej). Stigningen i gennemsnitstaksten er udtryk for en faldende takst på Aage Holms Vej, hvor antallet af pladser fordobledes i, og en stigende takst på Elsagervej 27-31, hvor der er sket en personaleudvidelse pga. aldrende beboere, som ikke længere benytter sig af dagtilbud. Elsagervej vægter mere, hvorfor gennemsnittet trækkes op.

8 Midlertidige botilbud SEL 17 Det samlede pladsantal i analysen udgør 189 i SEL 17 Midlertidige botilbud Stigning Stigning - - Brønderslev ,5% 1,6% Region Nordjylland ,4% 1,4% Vesthimmerland ,9% -12,5% Aalborg (F & B) ,2% 3,8% Aalborg (Æ & H) ,3% -12,5% Hovedtotal ,6% -4,2%

9 Længerevarende botilbud SEL 18 Det samlede pladsantal i analysen udgør 325 i Længerevarende botilbud Stigning Stigning - - Morsø ,5%,6% Rebild ,7% -,6% Region Nordjylland ,5% 2,8% Vesthimmerland ,4% -4,5% Aalborg (F & B) ,7%,2% Aalborg (Æ & H) ,4% -3,9% Hovedtotal ,% 4,3%

10 Krisecentre SEL 19 Det samlede pladsantal i analysen udgør 19 i 2.5 Sel 19 Krisecentre Stigning Stigning - - Frederikshavn ,6% 6,3% Hjørring ,% 4,6% Mariagerfjord ,9% 5,3% Aalborg (F & B) ,4% -3,8% Hovedtotal ,3% 2,% Bemærkninger fra driftsherrer: Hjørring: Budgetlægningen for Hjørring Krisecenter tager fra udgangspunkt i en højere belægningsprocent.

11 Forsorgshjem, herberger SEL 11 Det samlede pladsantal er stabilt på 124 pladser i alt. 2.5 SEL 11 Forsorgshjem, herberger Region Nordjylland Thisted Aalborg (F & B) Hovedtotal Stigning Stigning - - Region Nordjylland ,4% -,6% Thisted ,8% 1,7% Aalborg (F & B) ,4% 2,3% Hovedtotal ,9% 1,6%

12 Beskyttet beskæftigelse SEL 13 Det samlede pladsantal i analysen udgør 264 i SEL 13 Beskyttet beskæftigelse Stigning Stigning - - Hjørring ,7% 1,% Mariagerfjord ,3% 1,2% Vesthimmerland ,9% -15,3% Aalborg (Æ & H) ,5% 9,4% Hovedtotal ,5%,1%

13 Aktivitets- og samværstilbud SEL 14 Det samlede pladsantal i analysen udgør 754 i SEL 14 Aktivitets- og samværstilbud Stigning Stigning - - Frederikshavn ,9% -27,5% Hjørring ,9% 1,3% Mariagerfjord ,5% 8,1% Region Nordjylland ,6% -5,9% Vesthimmerland ,3% 4,2% Aalborg (Æ & H) ,4% -2,1% Hovedtotal ,5% -1,5%

14 Særlige dagtilbud for børn (SEL 32) Det samlede pladsantal i analysen udgør 36 i SEL 32 Særlige dagtilbud Vesthimmerland Aalborg (Æ & H) Hovedtotal Stigning Stigning - - Vesthimmerland ,2% -5,6% Aalborg (Æ & H) ,2%,4% Hovedtotal ,3% -,6%

15 Døgntilbud for børn og unge SEL 67,2 Det samlede pladsantal i analysen udgør 148 i SEL 67 Døgntilbud for børn og unge Stigning - Stigning - Rebild ,3% 12,8% Region Nordjylland ,1% 2,% Thisted ,9% 2,4% Vesthimmerland ,7% 5,2% Aalborg (F & B) ,9% 3,% Aalborg (Æ & H) ,4% -,2% Hovedtotal ,8% 3,4%

16 BILAG 2: Øvrige nøgletal for de enkelte driftsherrer Oversigt over det anvendte beregningsgrundlag Beregningsgrundlag Beregningsgrundlag Beregningsgrundlag Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Mariagerfjord Morsø Rebild Region Nordjylland Thisted Vesthimmerland Aalborg (F & B) Aalborg (Æ & H) Hovedtotal Oversigt over gennemsnitstakster Gns. stigning - Gns. stigning - Brønderslev ,1% -,7% Frederikshavn ,7% -12,4% Hjørring ,2% 16,8% Jammerbugt ,2% -2,7% Mariagerfjord ,1% 1,6% Morsø ,5%,6% Rebild ,2% 5,3% Region Nordjylland ,4%,6% Thisted ,% -2,3% Vesthimmerland ,1% -8,5% Aalborg (F & B) ,9% 3,4% Aalborg (Æ & H) ,7% 4,4% Hovedtotal ,3%,6%

17 BILAG 2: Øvrige nøgletal for de enkelte driftsherrer Oversigt over antal pladser og driftsherres andel af det samlede pladsantal Sum af antal pladser Sum af antal pladser Sum af antal pladser Andel af det samlede antal pladser () Brønderslev ,6% Frederikshavn ,5% Hjørring ,5% Jammerbugt ,2% Mariagerfjord ,2% Morsø ,8% Rebild ,9% Region Nordjylland ,9% Thisted ,9% Vesthimmerland ,2% Aalborg (F & B) ,7% Aalborg (Æ & H) ,6% Hovedtotal % Oversigt over regulering i taksterne Indregnet regulering i taksterne som følge af over- eller underskud fremgår af tabellen nedenfor. Regulering Regulering Regulering Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Mariagerfjord Morsø Rebild Region Nordjylland Thisted Vesthimmerland Aalborg (F & B) Aalborg (Æ & H) Hovedtotal (Negativt fortegn er overskud = reduktion af taksterne) Bemærkninger fra driftsherrer Mariagerfjord: En stor del af reguleringen skyldes en for lav ansat belægningsprocent i foregående år. Belægningsprocenterne er rettet til i

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Temadrøftelse af det specialiserede socialområde, herunder godkendelse af Styringsaftalen for 2015...2 Bilag 1: Styringsaftalen 2015.pdf...2

Læs mere

Notat. Til Styregruppen, K17 og KKR 30. januar Takstanalyse budget Det specialiserede social- og undervisningsområde i region sjælland

Notat. Til Styregruppen, K17 og KKR 30. januar Takstanalyse budget Det specialiserede social- og undervisningsområde i region sjælland Til Styregruppen, K17 og KKR 30. januar 2015 Brevid: 3581715 Sagsnr.: 312512 Lolland Økonomi Kontaktperson Svend E. Olsen Økonomi Tlf.: 54676734 svol@lolland.dk Takstanalyse budget 2015 - Det specialiserede

Læs mere

1. juni. Udgiftsanalysen ser på udgiftsudviklingen for de nordjyske borgere, der både fik en rammeaftaleindsats i januar 2016 og i januar 2017.

1. juni. Udgiftsanalysen ser på udgiftsudviklingen for de nordjyske borgere, der både fik en rammeaftaleindsats i januar 2016 og i januar 2017. UDGIFTS- ANALYSE 1. juni 2017 RESUME: Udgiftsanalysen ser på udgiftsudviklingen for de 1.516 nordjyske borgere, der både fik en rammeaftaleindsats i 2016 og i 2017. Analysen sammenligner udviklingen for

Læs mere

Udgiftsanalysen ser på udgiftsudviklingen for de nordjyske borgere, der både fik en rammeaftaleindsats i januar 2016, 2017 og 2018.

Udgiftsanalysen ser på udgiftsudviklingen for de nordjyske borgere, der både fik en rammeaftaleindsats i januar 2016, 2017 og 2018. UDGIFTS- ANALYSE 23. maj 2018 RESUME: Udgiftsanalysen ser på udgiftsudviklingen for de 1.288 nordjyske borgere, der både fik en rammeaftaleindsats i januar 2016, 2017 og 2018. Analysen sammenligner udviklingen

Læs mere

UDKAST TIL NOTAT. 4. marts Kasper Lemvigh og Camilla T. Dalsgaard. Udvikling i takster på det specialiserede socialområde

UDKAST TIL NOTAT. 4. marts Kasper Lemvigh og Camilla T. Dalsgaard. Udvikling i takster på det specialiserede socialområde UDKAST TIL NOTAT 4. marts 2016 Kasper Lemvigh og Camilla T. Dalsgaard Udvikling i takster på det specialiserede socialområde En analyse af sociale tilbud drevet af kommunerne i Region Sjælland, 2010-2014

Læs mere

Takstanalyse budget 2012 Det specialiserede socialområde og undervisningsområde i region sjælland

Takstanalyse budget 2012 Det specialiserede socialområde og undervisningsområde i region sjælland Sagsnr.: 2010-88797 Dato: 14-02-2012 Dokumentnr.: 2012-61355 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Takstanalyse budget 2012 Det specialiserede socialområde og undervisningsområde i region sjælland

Læs mere

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning 2013

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning 2013 Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning 2013 Kommunerne i hovedstadsregionen April 2013 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede

Læs mere

Punkt 6 (Kategoriseringsmodel) Bilag 1: Oversigt over medlemmerne af hhv. Arbejdsgruppen for Strategisk samarbejde samt Styringsaftalegruppen

Punkt 6 (Kategoriseringsmodel) Bilag 1: Oversigt over medlemmerne af hhv. Arbejdsgruppen for Strategisk samarbejde samt Styringsaftalegruppen Punkt 4 (Takstanalyse) Bilag 1: Takstanalyse Punkt 6 (Kategoriseringsmodel) Bilag 1: Oversigt over medlemmerne af hhv. Arbejdsgruppen for Strategisk samarbejde samt Styringsaftalegruppen Punkt 7 (Styringsaftale)

Læs mere

Det specialiserede anbringelsesområde. Udgiftsudvikling for Rebild Kommune

Det specialiserede anbringelsesområde. Udgiftsudvikling for Rebild Kommune Det specialiserede anbringelsesområde for voksne Udgiftsudvikling for Rebild Kommune 28-2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Datagrundlag... 5 4. Analyserede tilbud... 5 5. Hovedtal,

Læs mere

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland Sagsnr.: 2012-32793 Dato: 29-05-2012 Dokumentnr.: 2012-182974 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland 1. Indledning Nærværende analyse er den 5. analyse af

Læs mere

Budgetnotat Det specialiserede socialområde ØK den 3. september 2012

Budgetnotat Det specialiserede socialområde ØK den 3. september 2012 Budgetnotat Det specialiserede socialområde ØK den 3. september 2012 Notat om budget på det specialiserede område - Basisbudget 2013-16 - grundlag Nærværende notat er udarbejdet på foranledning af Økonomiudvalgets

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling 2012-2016 MAJ 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) regionalt

Læs mere

Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte

Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte Bilag 1: Nordjysk Socialaftale 2018-2020 Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte 24. august 2018 Udvikling og koordinering er et bilag til Nordjysk Socialaftale 2018-2020, som giver en

Læs mere

Opfølgning kontanthjælpsanalyse: år

Opfølgning kontanthjælpsanalyse: år Opfølgning kontanthjælpsanalyse: 18 29 år Denne analyse dækker unge tilknyttet til Ungeindsats og er en opfølgning på de to forrige, hvor perioden januar 212 januar 213 indgår. Sammenfatning Udviklingen

Læs mere

FORVENTET REGNSKAB-2019

FORVENTET REGNSKAB-2019 LEDELSESINFORMATION VOKSENOMRÅDET APRIL FORVENTET REGNSKAB VOKSENOMRÅDET Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger

Læs mere

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Kommuner i hovedstadsregionen 2012 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kommunale driftsudgifter til sociale indsatser målrettet socialt udsatte

Kommunale driftsudgifter til sociale indsatser målrettet socialt udsatte Kommunale driftsudgifter til sociale indsatser målrettet socialt udsatte Udgifterne til kommunernes sociale indsatser til socialt udsatte efter serviceloven har de seneste år ligget på omkring ca. 6,8

Læs mere

Nøgletal. Handicap og Psykiatri

Nøgletal. Handicap og Psykiatri Nøgletal Handicap og Psykiatri Juni 2018 Udvikling i udgifter vedr. køb af pladser, Handicap og Psykiatri Nøgletal (KPI) fra 2008-2018 Formål Formål med notatet er at give et indblik i Handicap og Psykiatris

Læs mere

Status for Økonomiaftalemål i Sundhedsaftale

Status for Økonomiaftalemål i Sundhedsaftale Status for Økonomiaftalemål i Sundhedsaftale I Sundhedsaftalen 2015-18 er der fastlagt fire mål, der har afsæt i Økonomiaftalerne for 2014 og 2015. De fire mål i Økonomiaftalerne er: Færre uhensigtsmæssige

Læs mere

Notat. Vedrørende udfordringer på det specialiserede voksenområde. Myndighedsbudgettet på det specialiserede område for voksne er konstant under pres.

Notat. Vedrørende udfordringer på det specialiserede voksenområde. Myndighedsbudgettet på det specialiserede område for voksne er konstant under pres. Vedrørende udfordringer på det specialiserede voksenområde Dato: 24.05.2018 Center for Børn og Voksne Stabsteam horsholm.dk Myndighedsbudgettet på det specialiserede område for voksne er konstant under

Læs mere

Nordjyske unges geografiske søgemønstre til gymnasiale uddannelser

Nordjyske unges geografiske søgemønstre til gymnasiale uddannelser Nordjyske unges geografiske søgemønstre til gymnasiale uddannelser Forord Nordjyske unges geografiske søgemønstre til gymnasiale uddannelser 2 Nordjyske ansøgere Stx 2.390 2.454 Htx 599 608 Hhx 1.009 1.041

Læs mere

specialundervisning 2014

specialundervisning 2014 Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning 2014 Kommunerne i hovedstadsregionen marts 2014 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede

Læs mere

Notat. Patientforløb. Studentermedhjælper Nanna Overby. 30. november 2015

Notat. Patientforløb. Studentermedhjælper Nanna Overby. 30. november 2015 Notat Årlig lægedækningsberegning - 2015 Der skal ifølge overenskomsten mellem PLO og RLTN foretages en årlig fastsættelse af lægedækningen i hver region. Formålet er at synliggøre en eventuel uudnyttet

Læs mere

Omkostnings- og takstanalyse inkl. budget Opdateret notat per 16. februar 2010

Omkostnings- og takstanalyse inkl. budget Opdateret notat per 16. februar 2010 Sagsnr.: 2010-9207 Dokumentnr.: 2010-62362 Dato: 12-02-2010 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Møde i KKR Sjrelland den (4/3 Omkostnings- og takstanalyse inkl. budget 2010 - Opdateret notat per

Læs mere

Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2010 og 2011

Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2010 og 2011 Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2010 og 2011 Indhold 1. Udviklingen i enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark fra 2010

Læs mere

Favrskov kommune. Underskud. Overskud Udlignet Mellem +/- 5% Udligning for Driftsherre. Udligning for Driftsherre. Udligning iht.

Favrskov kommune. Underskud. Overskud Udlignet Mellem +/- 5% Udligning for Driftsherre. Udligning for Driftsherre. Udligning iht. Bilag 1 3 Favrskov kommune 25 2 15 1 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 Hedensted kommune Herning Kommune 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 4 35 3 25 2 15 1 5 Holstebro kommune 16 14 12 1 8 6 4 2 Horsens kommune 3 Ikast-Brande

Læs mere

Årlig lægedækningsberegning

Årlig lægedækningsberegning Patientforløb 14. december 2017 NOTAT Årlig lægedækningsberegning - 2017 Der skal ifølge overenskomsten mellem PLO og RLTN foretages en årlig fastsættelse af lægedækningen i hver region. Formålet er at

Læs mere

Rammeaftale

Rammeaftale KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2019-2020 Udviklingsstrategi og Styringsaftale Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Indhold

Læs mere

Nøgletal. Handicap og Psykiatri

Nøgletal. Handicap og Psykiatri Nøgletal Handicap og Psykiatri Juni 217 Udvikling i udgifter vedr. køb af pladser, Handicap og Psykiatri Nøgletal (KPI) fra 28-217 Formål Formål med notatet er at give et indblik i Handicap og Psykiatris

Læs mere

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2018 Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Udviklingsstrategi 2018 Styringsaftale 2018 Indhold

Læs mere

VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI REGION NORDJYLLAND. Ydelses- og udgiftsudvikling

VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI REGION NORDJYLLAND. Ydelses- og udgiftsudvikling VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI REGION NORDJYLLAND Ydelses- og udgiftsudvikling 2014-2018 JUNI 2019 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) regionalt

Læs mere

KOMMUNESTATISTIK 2010

KOMMUNESTATISTIK 2010 KOMMUNESTATISTIK 00 INDHOLD: - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på hovedkonti - Sammenligning med året 009 - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på regioner og hovedkonti - Beskæftigelsen i Nordjyllands

Læs mere

Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i 2009

Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i 2009 Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i December Indholdsfortegnelse Indledning. 3 Kapitel 1. De samlede aktiviteter.. 4 1.1 Kapaciteten.. 4 1.2 Driftsomkostninger.. 4 1.3 Anlægsomkostninger..

Læs mere

STYRING PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

STYRING PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STYRING PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE Morten Mandøe, cheføkonom, KL Agenda 1. Økonomisk udvikling på socialområdet på landsplan og i Nordjylland 2. Centrale konklusioner i KL s partnerskabsprojekt

Læs mere

Der blev ved budgetforliget for 2013 vedtaget en besparelse vedr. børn og unge med handicap på 0,45 mio. kr.

Der blev ved budgetforliget for 2013 vedtaget en besparelse vedr. børn og unge med handicap på 0,45 mio. kr. Vedrørende: Udgifterne på socialområdet 2011-2014 Sagsnavn: Udgiftsudviklingen på socialområdet 2011-2014 Sagsnummer: 00.30.00-G01-1-14 Skrevet af: Mette Holst-Langberg Forvaltning: Social og Arbejdsmarked

Læs mere

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Resumé Bilaget beskriver finansieringsmodellen for varetagelse af Taleinstituttets samlede, nuværende

Læs mere

3.2. Taleinstituttets finansieringsmodel

3.2. Taleinstituttets finansieringsmodel KKR Nordjylland 08-02-2019 3.2. Taleinstituttets finansieringsmodel SAG-2019-00546 hlth Baggrund Der er aftalt en fireårig forpligtende finansieringsaftale for Taleinstituttet/ Hjerneskadecent er Nordjylland

Læs mere

Bilag til SOCDIR. 16. januar 2015

Bilag til SOCDIR. 16. januar 2015 Bilag til SOCDIR 16. januar 2015 Punkt 3 Bilag 1: Status på kommunernes brug af taleinstituttet ultimo 2014 Punkt 4 Bilag 2: Notat om Ankestyrelsens principafgørelse af 261114 1 Til Kopi til Fra Sagsnr.

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Skabelon Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4

Læs mere

Analyse af udviklingen i takster og normeringer for rammeaftalens område

Analyse af udviklingen i takster og normeringer for rammeaftalens område Analyse af udviklingen i takster og normeringer 2010-2011 for rammeaftalens område Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af analysens konklusioner... 2 2. Datagrundlag og frafald... 2 3. Takstudviklingen

Læs mere

Styringsaftale. 1. januar

Styringsaftale. 1. januar 1. januar Styringsaftale 2014 Styringsaftalen for 2014 er udarbejdet af de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Styringsaftalen har til formål at lægge rammerne for kapacitets- og prisudvikling

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi, udvikling Rebild Kommune 2010 til 2012

Vederlagsfri fysioterapi, udvikling Rebild Kommune 2010 til 2012 Vederlagsfri fysioterapi, udvikling Rebild Kommune til Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi (VFF) stiger voldsomt og er fra til steget med, mio. kr. Udgiften forventes i at stige med yderligere,8 mio.

Læs mere

Analyse af prisudvikling i takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning

Analyse af prisudvikling i takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning Analyse af prisudvikling i takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning 2018-2019 KKR Hovedstaden Maj 2019 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde

Læs mere

Analyse af prisudvikling i takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning

Analyse af prisudvikling i takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning Analyse af prisudvikling i takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning 2014-2017 KKR Hovedstaden Marts 2017 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde

Læs mere

- Socialområdet. Ledelsesinformation, Social Service - Marts 2018

- Socialområdet. Ledelsesinformation, Social Service - Marts 2018 - Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - Marts 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social

Læs mere

Udkast til Styringsaftale

Udkast til Styringsaftale Udkast til Styringsaftale 1. januar 2013 Styringsaftalen for 2013 er udarbejdet af de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Styringsaftalen har til formål at lægge rammerne for kapacitets- og prisudvikling

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Maj 2015 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands- og landsdelsdækkende

Læs mere

Ledelsesinformation, Social Service - September 2018

Ledelsesinformation, Social Service - September 2018 - Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - September 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger

Læs mere

- Socialområdet. Ledelsesinformation, Social Service - Juni 2018

- Socialområdet. Ledelsesinformation, Social Service - Juni 2018 - Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - Juni 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning April 2018 Indhold Resumé... 3 1. Indledning... 4 2. Samlet kapacitet og belægning på de lands- og landsdelsdækkende

Læs mere

Camilla T. Dalsgaard. Det specialiserede voksenområde i Odsherred Kommune Udgifter, brugere, enhedsudgifter, køb og salg

Camilla T. Dalsgaard. Det specialiserede voksenområde i Odsherred Kommune Udgifter, brugere, enhedsudgifter, køb og salg Camilla T. Dalsgaard Det specialiserede voksenområde i Odsherred Kommune 2010-2014 Udgifter, brugere, enhedsudgifter, køb og salg Det specialiserede voksenområde i Odsherred Kommune 2010-2014 Udgifter,

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel April 2017 Indhold Resumé... 3 1. Indledning... 5 2. Samlet kapacitet og belægning

Læs mere

Styringsaftale KKR. 1. januar

Styringsaftale KKR. 1. januar KKR NORDJYLLAND 1. januar Styringsaftale 2015 Styringsaftalen er en del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Rammeaftalen omfatter de nordjyske kommuner

Læs mere

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Marts 2013

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Marts 2013 0 4 0 0 0 0 00 00 8 0000 490 0 00 0 3 0 Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2013 Marts 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kapitel 1. De samlede aktiviteter på socialområdet...

Læs mere

Nøgletal. Handicap og Psykiatri

Nøgletal. Handicap og Psykiatri Nøgletal Handicap og Psykiatri Juni 2016 Udvikling i udgifter vedr. køb af pladser, Handicap og Psykiatri Nøgletal (KPI) fra 2008-2016 Formål Formål med notatet er at give et indblik i Handicap og Psykiatris

Læs mere

Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte

Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte Bilag 1: Nordjysk Socialaftale 2018-2019 Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte 1. januar 2018 Udvikling og koordinering er et bilag til Nordjysk Socialaftale 2018-2019, som giver en uddybende

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG POLITIKOMRÅDE: SOCIALOMRÅDET

SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG POLITIKOMRÅDE: SOCIALOMRÅDET SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG POLITIKOMRÅDE: SOCIALOMRÅDET OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.) forslag overslag 2020 overslag 2021 overslag 2022 Udgifter 472.860 464.643 465.843 465.774 465.857

Læs mere

Ledelsesinformation, socialområdet - august 2016

Ledelsesinformation, socialområdet - august 2016 Ledelsesinformation, socialområdet - august 216 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social Service område.

Læs mere

Notat om unge i Nordjylland. - uddannelse og ledighed

Notat om unge i Nordjylland. - uddannelse og ledighed Notat om unge i Nordjylland - uddannelse og ledighed November 2007 1 Indholdsfortegnelse Resume...4 De unges socioøkonomiske status...5 Uddannelsesniveauet for den 16-24 årige befolkning i Nordjylland...8

Læs mere

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Maj 2017

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Maj 2017 Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2017 Maj 2017 Indledning Danske Regioner har frem til 2014 hvert år udgivet en opgørelse over regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet.

Læs mere

Kommunernes indmeldinger om forventet efterspørgsel efter tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde. - Til udviklingsstrategien 2017

Kommunernes indmeldinger om forventet efterspørgsel efter tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde. - Til udviklingsstrategien 2017 Kommunernes indmeldinger om forventet efterspørgsel efter tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde - Til udviklingsstrategien 2017 Dette skema indgår som en del af den gensidige dialog i forbindelse

Læs mere

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Januar 2018

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Januar 2018 Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2018 Januar 2018 Indledning Danske Regioner har frem til 2014 hvert år udgivet en opgørelse over regionernes aktiviteter på social- og

Læs mere

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Januar 2019

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Januar 2019 Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2019 Januar 2019 Indledning Danske Regioner udgiver hvert år en opgørelse over regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet.

Læs mere

BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Senere ændringer til forskriften 1. 2.

BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Senere ændringer til forskriften 1. 2. BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3623 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Ledelsesinformation, Social Service - december 2017

Ledelsesinformation, Social Service - december 2017 - Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - december 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på

Læs mere

Ledelsesinformation, Social Service - september 2017

Ledelsesinformation, Social Service - september 2017 - Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - september 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger

Læs mere

Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne

Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne Direktørmøde Rammeaftale Sjælland 8. april 2016 Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne Camilla T. Dalsgaard 2 Seks delanalyser - fire rapporter 1. Voksenområdet: Udgifter, brugere

Læs mere

Analyse af genoptræningsområdet ( 140)

Analyse af genoptræningsområdet ( 140) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til FL Kopi til Myndighedssekretariatet og Økonomiafsnittet Fra Rasmus Henius Thomasen Sagsnr./Dok.nr. 2015-060057 / 2015-060057-2 Myndighedssekretariat

Læs mere

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune.

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune. BEK nr 1674 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-6182 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Ledelsesinformation, Socialområdet - marts 2017

Ledelsesinformation, Socialområdet - marts 2017 Ledelsesinformation, Socialområdet - marts 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social Service område.

Læs mere

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i April 2014

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i April 2014 0 4 0 0 8 4 0 0 0 49 3 00 02 0 Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2014 April 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kapitel 1. De samlede aktiviteter på socialområdet...

Læs mere

Køb botilbud gennemsnitsudgifter og helårspersoner 162,0 80,0 75,0 70,

Køb botilbud gennemsnitsudgifter og helårspersoner 162,0 80,0 75,0 70, Ledelsesinformation ultimo oktober 217 Egne tilbud, køb og salg Botilbud 15, 17 og 18 Årets priser Årets priser Årets priser 215 153,4 522.317 56.121 215 156,2 668.64 647.349 215 77,4 657.941 637.54 216

Læs mere

Referat. Velkomst 1. Godkendelse af dagsorden (side 2) Sager til behandling. Afrunding 5. Gennemgang af dagsorden til DAS (side 6)

Referat. Velkomst 1. Godkendelse af dagsorden (side 2) Sager til behandling. Afrunding 5. Gennemgang af dagsorden til DAS (side 6) Møde Socialdirektørkredsen Tid 19. maj 2016, kl. 10.30-12.15 Sted Social Tilsyn Nord, Sdr. Vråvej 5, 9760 Vrå Deltagere Afbud Dorthe Jende (Vesthimmerlands Kommune), Hanne Madsen (Jammerbugt Kommune),

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri fysioterapi bevilges af privatpraktiserende læger på baggrund af en diagnoseliste og vurdering af den enkeltes behov. Lægen kan bevilge almindelig vederlagsfri fysioterapi

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Nedenstående spørgeskema handler om kommunens arbejde på handicapområdet. Spørgeskemaet består af følgende tre dele:

Nedenstående spørgeskema handler om kommunens arbejde på handicapområdet. Spørgeskemaet består af følgende tre dele: Spørgeskema vedr. økonomistyring på handicapområdet Nedenstående spørgeskema handler om kommunens arbejde på handicapområdet. Spørgeskemaet består af følgende tre dele: Første del vedrører budgetlægningen

Læs mere

Anvendelse af mentorordningen i de nordjyske kommuner

Anvendelse af mentorordningen i de nordjyske kommuner Anvendelse af mentorordningen i de nordjyske kommuner Arbejdspapir nr. 2, marts 2007: Beskæftigelsesregion Nordjylland Vestre Havnepromenade 9, 9000 Aalborg Telefon: 7222 3600 Hjemmeside: www.brnordjylland.dk

Læs mere

Hjørring Kommune. Notat Børne- og Undervisningsforvaltningen. Kend din kommune

Hjørring Kommune. Notat Børne- og Undervisningsforvaltningen. Kend din kommune Hjørring Kommune Notat Børne- og Undervisningsforvaltningen 12-02-2019 Side 1. 00.30.00-Ø00-1-19 Kend din kommune I dette notat gennemgås KL nøgletal fra publikationen Kend din kommune - brug nøgletal

Læs mere

D A T A R A P P O R T

D A T A R A P P O R T D A T A R A P P O R T Almen Praksis 2016 I N D H O L D 1 Kapacitet i Almen Praksis... 3 Antal ydernumre... 3 Befolkningsudvikling... 4 Lægedækningsberegning... 5 Læger fordelt på personrolle... 6 2 Lægedækning...

Læs mere

Kilde: Budget- og regnskabstal for Københavns Kommune, 2017 korrigeret for fejlkonteringer, jf. socialforvaltningens regnskabsbemærkninger 2017

Kilde: Budget- og regnskabstal for Københavns Kommune, 2017 korrigeret for fejlkonteringer, jf. socialforvaltningens regnskabsbemærkninger 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april 2018 Bilag 5: Borgere med handicap I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser

Læs mere

Udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde

Udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde Udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde KKR Hovedstaden Februar 2019 INDHOLD 1. Indlending... 3 1.1 Udviklingen i de kommunale udgifter på det specialiserede socialområde... 3 1.2 Udvikling

Læs mere

Udvikling i antal modtagere af servicelovsydelser

Udvikling i antal modtagere af servicelovsydelser Udvikling i antal modtagere af servicelovsydelser 2009-2015 Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at kortlægge udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte ydelser under

Læs mere

Analyse af prisudvikling i takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning

Analyse af prisudvikling i takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning Analyse af prisudvikling i takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning 2014-2018 KKR Hovedstaden April 2018 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde

Læs mere

Organisatoriske enheder i den almene boligsektor

Organisatoriske enheder i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2018:6 Organisatoriske enheder i den almene boligsektor 2008-2018 Den almene boligsektor er blevet koncentreret på færre, men større enheder i de seneste 10 år. Fusioner mellem boligorganisationer

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND 3. kvartal 2008 december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Regnskab Regnskab 2017

Regnskab Regnskab 2017 Politikområdet dækker over tilbud til borgere med psykiske handicaps og sindslidelser. Da forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig forskellig. Gruppen til

Læs mere

Turismen i Nordjylland Udvikling i kommunale og regionale overnatninger. Nordjysk turisme i tal. Overnatninger

Turismen i Nordjylland Udvikling i kommunale og regionale overnatninger. Nordjysk turisme i tal. Overnatninger Turismen i 2008 2016 - Udvikling i kommunale og regionale overnatninger Nordjysk turisme i tal Overnatninger 2008 2016 Visit Udarbejdet af: Visit April 2017 Adresse: Visit Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg

Læs mere

NOTAT. Principper Princippet bag modellen er, at:

NOTAT. Principper Princippet bag modellen er, at: NOTAT DEMOGRAFIREGULERING PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Nærværende notat beskriver en foreslået model for justering af dele af budgettet til dagtilbudsområdet for den demografiske udvikling. Resultaterne af modellen

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Udkast Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4 Sammenfatning

Læs mere

PENDLING I NORDJYLLAND I

PENDLING I NORDJYLLAND I PENDLING I NORDJYLLAND I 2 Indholdsfortegnelse Pendling i Nordjylland Resume... 3 1. Arbejdspladser og pendling... 4 Kort fortalt... 4 Tabel 1 Arbejdspladser og pendling i Nordjylland i 2007... 4 Tabel

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

Bilag til DAS. 19. maj

Bilag til DAS. 19. maj Bilag til DAS 19. maj 2016 Oversigt Bilag til punkt 3: Takstanalyse Bilag 1: Takstanalyse 2016.. Side 3 Bilag til punkt 5: Udkast til Rammeaftalen 2017 Bilag 2: Udkast til Rammeaftale 2017. Side 16 Bilag

Læs mere

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland.

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Den nye kommunestruktur gælder først fra den 1. januar 2007. Det er dog muligt at beregne kommunernes beskæftigelsestal ud fra de opgørelser,

Læs mere

Udviklingen i antal cpr. på dag- og døgntilbud

Udviklingen i antal cpr. på dag- og døgntilbud SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Analyse - Politikområde 14, det specialiserede voksenområde Social-, Sundheds- og fritidsudvalget Dato: 28. april 2016 Sagsbeh.: Charlotte B. Olsen

Læs mere

Ledelsesinformation, Social Service - december 2016

Ledelsesinformation, Social Service - december 2016 Ledelsesinformation på scialområdet december 216 Ledelsesinformation, Social Service - december 216 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest

Læs mere

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2017 Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Styringsaftale 2017 Udviklingsstrategi 2017 Indhold

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Maj 2016 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands- og landsdelsdækkende

Læs mere

FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde

FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde Beskrivelse af brugere Beskrivelse af opgaver Hovedparten af opgaverne på det specialiserede voksen socialområde varetages i Ikast-Brande

Læs mere

AMK-Midt-Nord september Status på unge RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord september Status på unge RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord september 2016 Status på unge RAR Nordjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun.

Læs mere