P O S TA L U N D E R S Ø G E L S E J U N I R E S P O N D E N T E R

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "P O S TA L U N D E R S Ø G E L S E J U N I R E S P O N D E N T E R"

Transkript

1 HJEMMEPLEJEUNDERSØGELSE KØGE KOMMUNE P O S TA L U N D E R S Ø G E L S E J U N I R E S P O N D E N T E R P R O J E K T K O N S U L E N T E R C O N N I E F : L A R S E N, K A R I N A N Y H O L M, J U L I E P E R C H O G A S G E R H. N I E L S E N

2 , Indholdsfortegnelse OM UNDERSØGELSEN...3 OVERORDNEDE RESULTATER. 6 SPØRGSMÅL OG SVARFORDELING GENERELT PRAKTISK HJÆLP PERSONLIG PLEJE VISITATION OG SAMMENHÆNG I ÆLDREPLEJEN MAD OG ERNÆRING DEN SIDSTE TID BAGGRUNDSSPØRGSMÅL

3 Om undersøgelsen Undersøgelsens formål er at følge op på Køge Kommunes nye Værdighedspolitik på ældreområdet fra 2016 ved at belyse brugernes oplevelser af værdigheden i kommunens ydelser ud fra de fem principper i Værdighedspolitikken: At værdighed i ældreplejen handler om livskvalitet At værdighed i ældreplejen handler om selvbestemmelse At værdighed i ældreplejen handler om kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen At værdighed i ældreplejen handler om mad og ernæring At værdighed i ældreplejen handler om en værdig død Målgruppen for undersøgelsen er efter aftale med Køge Kommune fastsat til de hjemmeboende borgere over 60 år, der i dag er modtagere af praktisk hjælp og personlig pleje fra kommunen. Undersøgelsen blev gennemført planmæssigt og fuldt tilfredsstillende i perioden 24. maj til 3. juli Her udsendte MEGAFON fysiske spørgeskemaer til de enkelte borgere. 764 borgere udfyldte og returnerede spørgeskemaerne. Dette giver en samlet svarprocent på 61%, hvilket er tilfredsstillende for en undersøgelse af denne art. For en uddybende gennemførsels- og metodebeskrivelse henvises til tabelrapporten for undersøgelsen. Denne rapport omhandler den kvantitative del af undersøgelsen. Der er udarbejdet en selvstændig kvalitativ rapport, hvis resultater ligger til grund for udarbejdelsen af det kvantitative spørgeskema brugt i nærværende kvantitative delundersøgelse. 3

4 Om undersøgelsen Borgerne har i undersøgelsen besvaret hvert spørgsmål ud fra en skala fra 0 til 10. I nærværende rapport benyttes søjlediagrammer til at illustrere borgernes svarfordeling ved hvert spørgsmål. Her inddeles svarene i kategorierne 10 = afgørende betydning, = meget stor betydning, = stor betydning, = nogen betydning og 0 = ingen betydning. Endvidere udregnes en betydningsscore, der angiver den gennemsnitlige betydning ved hvert spørgsmål. Hvis eksempelvis en borger har angivet 4 og en anden har angivet 6, så er spørgsmålets score lig 5. Nedenstående er et eksempel på en udregning af betydningsscoren for et spørgsmål. Betydning Antal svar = 6, 41 Svaret ved ikke/modtager ikke denne form for hjælp udgår, så det hverken indgår i svarkategoriernes andele eller i udregning af betydningsscoren. For hvert spørgsmål vil der stå, hvor mange af undersøgelsens 764 respondenter, der har angivet en værdi på skalaen. Hvis eksempelvis antallet af svar er 700, så har =64 respondenter svaret ved ikke/modtager ikke denne form for hjælp. Se tabelrapporten for den oprindelige svarfordeling inklusiv ved ikke/modtager ikke denne form for hjælp. 4

5 Om undersøgelsen Alle betydningsscorer angives med en vis sikkerhedsmargen (sik.). Denne angiver det konfidensinterval, man med 95% sikkerhed kan sige, at scoren ligger indenfor. Hvis eksempelvis et spørgsmål har betydningsscoren 6,41 og sik.=0,11, betyder det, at man med 95% sikkerhed kan sige, at scoren ligger i intervallet 6,30-6,52 (mellem 6,41 0,11 og 6,41+0,11). I nærværende opgave vil vi kommentere på, om der er signifikante forskelle i spørgsmålenes betydningsscorer. Forskelle er kommenteret ved et 95%-signifikansniveau. Dette betyder, at en observeret forskel mellem to betydningsscorer kun er kommenteret, når deres konfidensinterval ikke overlapper. Ligeledes vil der blive kommenteret på, om der er signifikante forskelle i forhold til baggrundsvariablene alder og køn. 95%-niveauet er en alment accepteret standard i både kommerciel og videnskabelig sammenhæng. 5

6 Overordnede resultater Køge Kommunes ny Værdighedspolitik berører vigtige emner Overordnet set viser denne undersøgelse, at mange af de adspurgte områder er af rigtig stor betydning for Køge Kommunes borgere. Således er det meget få spørgsmål, hvor mere end 5% af borgerne svarer, at emnet ingen betydning har. For næsten alle spørgsmål gælder det, at mindst 4 ud af 5 borgere vurderer, at spørgsmålet har stor, meget stor eller afgørende betydning. Dette vidner om, at Køge Kommunes ny Værdighedspolitik på ældreområdet berører aspekter, som borgerne finder centrale. Sammenhæng i ældreplejen er betydningsfuldt især for kvinder Det spørgsmål som flest borgere anser som afgørende er spm. 15: at ældreplejen informeres automatisk ved evt. hjemkomst fra sygehus. Spørgsmålet ligger inden for området Visitation og sammenhæng i ældreplejen, der også er det område, som opnår undersøgelsens største samlede betydningsscore. Kvinder tillægger områdets tre spørgsmål signifikant større betydning, end mænd gør. Spm. 13 om information om alle kommunale, private og frivillige muligheder er særligt vigtigt for borgere over 89 år, mens det er mindst vigtigt for de årige. Hensyn til personlige ønsker er meget populært Næsten samtlige borgere mener, at det har stor, meget stor eller afgørende betydning, at personalet der kommer i deres hjem, har tid og overskud til at tage hensyn til deres personlige ønsker (spm. 3). Det er det spørgsmål, hvor færrest borgere har svaret ingen betydning, hvilket vidner om at rigtig mange kan se betydningen i dette. Det har betydning at kunne ytre sig om den sidste tid 4 ud af 10 borgere finder det af afgørende betydning, at de har mulighed for at få udtrykt deres ønsker omkring livets afslutning. Blot 8% mener, at dette ikke har en betydning. 6

7 Overordnede resultater Personligt kendskab er essentielt for praktisk hjælp og personlig pleje Både inden for området praktisk hjælp og området personlig pleje er det meget betydningsfuldt for borgerne, at de kender den rengører eller plejer, der kommer i hjemmet (spm. 4 og 9). Dog vurderes det ikke ligeså vigtigt at få information om, at der kommer en anden rengører eller plejer (spm. 5 og 10). Ligeledes tildeles det mindre betydning at have indflydelse på valget af rengører eller plejer (spm. 6 og 11). Til gengæld er det betydningsfuldt for borgerne at have indflydelse på, hvornår de modtager pleje (spm. 12). Indflydelse på tidspunktet er mindre vigtigt ved praktisk hjælp (spm. 8). Indflydelse på hvor og hvordan hjemmet rengøres (spm. 7), vurderes relativt højt indenfor området praktisk hjælp. Dette har klart større betydning for kvinderne end mændene i undersøgelsen. Ligeledes har det større betydning for kvinder end mænd at have et personligt kendskab til plejeren, samt at have indflydelse på valget af plejer. Angående alder så har det større betydning for de årige end for de årige at modtage information om skift af rengøringshjælp samt at have indflydelse på tidspunktet for rengøring. God mad er vigtigere end mulighed for selskab Det har en vis betydning for borgerne at modtage ernæringsmæssig korrekt mad (spm. 18). Mindre betydning har det for borgerne at have indflydelse på, hvornår deres mad leveres (spm. 16). Bemærkelsesværdig lav betydning har det for borgerne at have mulighed for at spise sammen med andre (spm. 17). Dette er det spørgsmål i undersøgelsen med den klart laveste betydning blandt borgerne. 7

8 S P Ø R G S M Å L O G S V A R F O R D E L I N G S P ØRGSMÅL OG SVA RFORDELING

9 S p ø r g s m å l o g o m r å d e r i u n d e r s ø g e l s e n GENERELT 3. Hvor meget betyder det for dig, at personalet der kommer i dit hjem har tid og overskud til at tage hensyn til personlige ønsker? PRAKTISK HJÆLP 4. Hvor meget betyder det for dig, at du kender den person fra hjemmehjælpen, der gør rent hos dig? 5. Hvor meget betyder det for dig, at du får at vide, hvis der kommer en anden rengøringshjælp end den sædvanlige? 6. Hvor meget betyder det for dig, at du har indflydelse på, hvilke personer, der kommer og gør rent i dit hjem? 7. Hvor meget betyder det for dig, at du har indflydelse på, hvor og hvordan der gøres rent i dit hjem? 8. Hvor meget betyder det for dig, at du har indflydelse på tidspunktet for, hvornår der bliver gjort rent i dit hjem? PERSONLIG PLEJE 9. Hvor meget betyder det for dig, at du kender de personer fra hjemmeplejen, der kommer og hjælper med din personlige pleje? 10. Hvor meget betyder det for dig, at du får at vide, hvis der kommer andre plejere end de sædvanlige? 11. Hvor meget betyder det for dig, at du har indflydelse på, hvilke plejere der kommer i dit hjem? 12. Hvor meget betyder det for dig, at du har indflydelse på, hvad tid du får hjælp til at stå op om morgenen, gå i seng om aftenen eller komme i bad? VISITATION OG SAMMENHÆNG I ÆLDREPLEJEN 13. Hvor meget betyder det for dig, at visitator informerer dig om alle de muligheder, der findes i kommunalt, privat og frivilligt regi? 14. Hvor meget betyder det for dig at blive tilbudt en samtale omkring dine personlige ønsker i forhold til ældreplejen? 15. Hvor meget betyder det for dig, at ældreplejen informeres automatisk ved evt. hjemkomst fra sygehus? MAD OG ERNÆRING 16. Hvor meget betyder det for dig, at du har indflydelse på, hvornår din mad leveres? 17. Hvor meget betyder det for dig, at du har mulighed for at spise sammen med andre, f.eks. på en ældrecafé i nærheden? 18. Hvor meget betyder det for dig, at den mad du modtager er ernæringsmæssig korrekt? 9 DEN SIDSTE TID 19. Hvor meget betyder det for dig, at du har mulighed for at få udtrykt dine ønsker omkring livets afslutning?

10 B e t y d n i n g s s c o rer og svarfo rd e l i n g e r f o r a l l e o m r å d e r Visitation og sammenhæng i ældreplejen er det område i undersøgelsen med den højeste betydningsscore (7,54). Spm. 3 om hensyn til personlige ønsker scorer næsten lige så højt (7,49). Disse to områder anses som signifikant mere betydningsfulde end undersøgelsens resterende områder. Den sidste tid (7,09), Personlig pleje og Praktisk hjælp (6,83) har alle en betydningsscore omkring 7. Hvert af de nævnte områder er af afgørende eller meget stor betydning for ca. 60% af borgerne. Det der giver de to første områder en højere score, er, at meget få borgere har svaret 0, 1, 2 eller 3 ved disse områder. Mad og ernæring er området med den laveste betydningsscore (4,82). Dette skyldes især, at en stor andel borgere ikke finder betydning i muligheden for at spise med andre (spm. 17). Score Sik. Visitation og sammenhæng 40% 23% 31% 4% 2% 7,54 0,10 Personlige ønsker 36% 35% 2% 1% 7,49 0,15 Den sidste tid 40% 20% 24% 7% 8% 7,09 0,19 Personlig pleje 35% 25% 10% 4% 7,02 0,13 Praktisk hjælp 31% 24% 32% 9% 4% 6,83 0,08 Mad og ernæring 21% 17% 21% 20% 21% 4,82 0,24 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 10: Afgørende betydning 7+8+9: Meget stor betydning 4+5+6: Stor betydning 1+2+3: Nogen betydning 0: Ingen betydning 10

11 B e t y d n i n g s s c o rer o g s v a r f o rd e l i n g e r f o r a l l e s p ø r g s m å l Score Sik. Svar 15. Automatisk information til ældreeplejen 55% 19% 22% 2% 1% 8,22 0, Personligt kendskab til plejer 47% 22% 4% 2% 7,98 0, Personligt kendskab til rengøringshjælp 41% 29% 3% 1% 7,69 0, Personlige ønsker 36% 35% 2% 1% 7,49 0, Information om alle muligheder 37% 25% 31% 5% 2% 7,44 0, Indflydelse på tidspunkt for pleje/hjælp 38% 25% 8% 3% 7,34 0, Den sidste tid 40% 20% 24% 7% 8% 7,09 0, Ernæringsmæssig korrekt mad 36% 22% 30% 7% 4% 7,08 0, Indflydelse på type af rengøring 30% 27% 33% 8% 2% 6,96 0, Tilbud om samtale 27% 40% 4% 3% 6,93 0, Information om anden rengøringshjælp 30% 22% 34% 10% 4% 6,71 0, Indflydelse på tidspunkt for rengøring 28% 25% 33% 10% 4% 6,64 0, Indflydelse på valg af plejer 31% 24% 14% 5% 6,58 0, Information om anden plejer 30% 13% 4% 6,48 0, Indflydelse på tidspunkt for madlevering 23% 27% 17% 6% 6,16 0, Indflydelse på rengøringshjælp 21% 32% 13% 8% 6,16 0, Mulighed for at spise sammen 12% 11% 14% 28% 36% 3,14 0, % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 10: Afgørende betydning 7+8+9: Meget stor betydning 4+5+6: Stor betydning 1+2+3: Nogen betydning 0: Ingen betydning

12 B e t y d n i n g s s c o rer o g s v a r f o rd e l i n g e r f o r a l l e s p ø r g s m å l ( f o r t s a t ) Spm. 15 om automatisk information til ældreplejen ved evt. hjemkomst fra sygehus er det spørgsmål, der opnår den højeste score i undersøgelsen (8,22). Det er desuden det eneste spørgsmål, som mere end halvdelen af borgerne (55%) anser som værende af afgørende betydning. Hernæst fremgår det tydeligt, at personlig kendskab til plejer (score 7,98) og rengøringshjælp (score 7,69) er meget vigtig for borgerne. Over 40% af borgerne betegner kendskabet som værende af afgørende betydning (47% hhv. 41%). Det er kendetegnende for de tre højest scorende spørgsmål, at en lav andel af borgerne har svaret 0, 1, 2 eller 3 ved disse. Det samme gælder for spm. 3, der scorer fjerdehøjest i undersøgelsen (7,49). 97% af borgerne mener således, at det har stor, meget stor eller afgørende betydning, at personalet der kommer i deres hjem, har tid og overskud til at tage hensyn til deres personlige ønsker. De fleste spørgsmål placerer sig i en bred midterkategori med en betydningsscore mellem 6,5 og 7,5. Det er dog kendetegnende, at mange af de spørgsmål, som scorer lavest omhandler indflydelse. Mens indflydelse på tidspunkt for pleje/hjælp vurderes højt (7,34), er indflydelse på valg af plejer (6,58), valg af rengøringshjælp (6,16) og tidspunkt for madlevering (6,16) mindre betydningsfuldt i sammenligning. Spm. 17 om mulighed for at spise sammen med andre vurderes som det mindst vigtige spørgsmål i undersøgelsen (score 3,14). Hele 36% vurderer, at dette ingen betydning har, mens yderligere 28% angiver, at det har nogen betydning. 12

13 S P Ø R G S M Å L O G S V A R F O R D E L I N G GENERELT

14 G E N E R E LT: Pe r s o n l i g e ø n s ke r, s v a r f o rd e l i n g o g b e t y d n i n g s s c o re Mere end hver tredje borger (36%) finder det af afgørende betydning, at personalet der kommer i deres hjem, har tid og overskud til at tage hensyn til deres personlige ønsker. For yderligere 61% har dette meget stor betydning () eller stor betydning (35%). Et fåtal angiver, at det har nogen (2%) eller ingen (1%) betydning. Spørgsmålet opnår dermed betydningsscoren 7,49. Betydningsscoren for de årige (7,15) er signifikant lavere end scoren for andre aldersgrupper (gennemsnit 7,49). Ved dette spørgsmål er der ingen signifikante forskelle på tværs af køn. Score Sik. Svar Personlige ønsker 36% 35% 2% 1% 7,49 0, % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 14 10: Afgørende betydning 7+8+9: Meget stor betydning 4+5+6: Stor betydning 1+2+3: Nogen betydning 0: Ingen betydning

15 S P Ø R G S M Å L O G S V A R F O R D E L I N G P RAKTISK HJÆLP

16 P R A K T I S K H J Æ L P : S v a r f o rd e l i n g e r o g b e t y d n i n g s s c o rer Området praktisk hjælp opnår en samlet betydningsscore på 6,83. Svarfordelingen på de forskellige spørgsmål viser, at det er vigtigere for borgerne at kende hjemmehjælpen end at have indflydelse på, hvem der kommer. Spørgsmål 4 skiller sig ud ved at have en signifikant højere betydningsscore (7,69) end de resterende spørgsmål. Således anser mange af borgerne det som vigtigt, at de kender den person fra hjemmehjælpen, der gør rent hos dem. For 41% er det af afgørende betydning, mens blot 4% angiver, at det har nogen (3%) eller ingen (1%) betydning. Omvendt er betydningsscoren under gennemsnittet, når det kommer til indflydelse på, hvilke personer der kommer og gør rent i deres hjem (6,16). Dette er afgørende for af borgerne, mens 21% angiver, at det kun har nogen (13%) eller ingen (8%) betydning. Betydningsscorerne for information om anden rengøringshjælp (6,71), samt indflydelse på typen (6,96) og tidspunktet (6,64) ligger alle omkring områdets gennemsnit (6,83). Score Sik. Svar 4. Personligt kendskab til rengøringshjælp 41% 29% 3% 1% 7,69 0, Indflydelse på type af rengøring 30% 27% 33% 8% 2% 6,96 0, Information om anden rengøringshjælp 30% 22% 34% 10% 4% 6,71 0, Indflydelse på tidspunkt for rengøring 28% 25% 33% 10% 4% 6,64 0, Indflydelse på rengøringshjælp 21% 32% 13% 8% 6,16 0, Samlet: Praktisk hjælp 31% 24% 32% 9% 4% 6,83 0,08 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 16 10: Afgørende betydning 7+8+9: Meget stor betydning 4+5+6: Stor betydning 1+2+3: Nogen betydning 0: Ingen betydning

17 P R A K T I S K H J Æ L P : S v a r f o rd e l i n g e r o g b e t y d n i n g s s c o rer ( f o r t s a t ) Forskelle inden for alder Information om skift af rengøringshjælp (spm. 5) har større betydning for årige (score 7,03) end for årige (score 6,32). Således er andelen af årige, der svarer afgørende () eller meget stor betydning (18%) ved dette spørgsmål, signifikant lavere end gennemsnittet. Ligeledes anses indflydelse på tidspunktet for rengøring (spm. 8) som vigtigere blandt de årige (score 6,97) end blandt de årige (score 6,38). Forskelle inden for køn Indflydelse på hvor og hvordan hjemmet rengøres (spm. 7) er vigtigere for kvinder (score 7,10) end for mænd (score 6,59). For 15% af mændene har dette nogen (11%) eller ingen betydning (4%). Denne andel er kun halvt stor ved kvinderne, hvor 8% svarer, at indflydelse på hvor og hvordan hjemmet rengøres, har nogen (6%) eller ingen (2%) betydning. 17

18 S P Ø R G S M Å L O G S V A R F O R D E L I N G P E RSONLIG PLEJE

19 P E R S O N L I G P L E J E : S v a r f o rd e l i n g e r o g b e t y d n i n g s s c o re r Området personlig pleje opnår en samlet betydningsscore på 7,02. Ligesom ved praktisk hjælp, er det vigtigste aspekt for personlig pleje, at borgerne har personligt kendskab til hjemmeplejeren (spm. 9). Det er af afgørende betydning for halvdelen af borgerne (47%), at de kender de personer fra hjemmeplejen, der kommer og hjælper med deres personlige pleje. Spørgsmålet opnår en betydningsscore på 7,98, hvilket er signifikant højere end scorerne for områdets andre spørgsmål. For mange borgere er det også vigtigt, at have indflydelse på tidspunktet for, hvornår de får hjælp til at stå op om morgenen, gå i seng om aftenen eller komme i bad (spm. 12). 38% svarer, at dette er af afgørende betydning, mens 11% ser det som af nogen (8%) eller ingen (3%) betydning. Signifikant lavere end gennemsnittet for området ligger indflydelse på valg af plejer (spm. 11, score 6,58) og information om andre plejere end de sædvanlige (spm. 10, score 6,48). Score Sik. Svar 9. Personligt kendskab til plejer 47% 22% 4% 2% 7,98 0, Indflydelse på tidspunkt for pleje/hjælp 38% 25% 8% 3% 7,34 0, Indflydelse på valg af plejer 31% 24% 14% 5% 6,58 0, Information om anden plejer 30% 13% 4% 6,48 0, Samlet: Personlig pleje 35% 25% 10% 4% 7,02 0,13 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 19 10: Afgørende betydning 7+8+9: Meget stor betydning 4+5+6: Stor betydning 1+2+3: Nogen betydning 0: Ingen betydning

20 P E R S O N L I G P L E J E : S v a r f o rd e l i n g e r o g b e t y d n i n g s s c o re r ( f o r t s a t ) Forskelle inden for alder Der er ikke store forskelle på tværs af alder ved personlig pleje. Borgere på 90 år eller derover anser det som særlig vigtigt at få at vide, hvis der kommer andre plejere end de sædvanlige (spm 10). Således er det blot 6% af borgere på 90 år eller over, der angiver, at det er af nogen (4%) eller ingen (2%) betydning. Omvendt regner borgere på 90 år det som mindre vigtigt at have indflydelse på, hvad tid de får hjælp til at stå op om morgenen, gå i seng om aftenen eller komme i bad (spm. 12). Kun 10% af disse borgere svarer, at det har meget stor betydning. Forskelle inden for køn Personligt kendskab til hjemmeplejeren (spm. 9) er vigtigere for kvinder (score 8,17) end for mænd (score 7,58). Således er det blot 4% af kvinderne, der angiver, at det er af nogen (4%) eller ingen (2%) betydning, mens 11% af mændene angiver det som nogen (8%) eller ingen (3%) betydning. Signifikant flere kvinder (35%) end mænd (23%) finder det af afgørende betydning at have indflydelse på hvilke plejere, der kommer i hjemmet (spm. 11). Derfor er kvinders betydningsscore (6,98) også signifikant højere end mænds (5,71) ved dette spørgsmål. 20

21 S P Ø R G S M Å L O G S V A R F O R D E L I N G VISITATION OG SAMMENHÆNG I ÆLDREPLEJEN

22 V I S I TAT I O N O G S A M M E N H Æ N G I Æ L D R E P L E J E N : S v a r f o rd e l i n g e r o g b e t y d n i n g s s c o re r Området visitation og sammenhæng opnår en samlet betydningsscore på 7,54. Dette er den højeste samlede score for et område i denne undersøgelse. Årsagen herfor er ikke mindst, at næsten alle respondenter svarer, at de tre spørgsmål har afgørende, meget stor eller stor betydning. Det er af afgørende betydning for over halvdelen af borgerne (55%), at ældreplejen automatisk informeres ved evt. hjemkomst fra sygehus (spm. 15). Spørgsmålet opnår en betydningsscore på 8,22, hvilket er signifikant højere end scorerne for områdets andre spørgsmål, og den højeste score blandt alle spørgsmål i hele undersøgelsen. Omvendt har tilbud om samtale om personlige ønsker (spm. 14) en signifikant lavere score (6,93) end områdets gennemsnit (7,54). Betydningsscoren for spm. 13 ligger lige omkring det samlede gennemsnit for Visitation og sammenhæng i ældreplejen generelt. Score Sik. Svar 15. Automatisk information til ældreplejen 55% 19% 22% 2% 1% 8,22 0, Information om alle muligheder 37% 25% 31% 5% 2% 7,44 0, Tilbud om samtale 27% 40% 4% 3% 6,93 0, Samlet: visitation og sammenhæng 40% 23% 31% 4% 2% 7,54 0,10 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 10: Afgørende betydning 7+8+9: Meget stor betydning 4+5+6: Stor betydning 1+2+3: Nogen betydning 0: Ingen betydning 22

23 V I S I TAT I O N O G S A M M E N H Æ N G I Æ L D R E P L E J E N : S v a r f o rd e l i n g e r o g b e t y d n i n g s s c o re r ( f o r t s a t ) Forskelle inden for alder Information om alle muligheder der findes i kommunalt, privat og frivilligt regi (spm. 13), er ikke ligeså vigtigt for de årige (score 6,79) som for de resterende aldersgrupper. Omvendt er der mange af borgerne på 90 år eller derover, som finder, at informationen er af stor betydning (38%) i forhold til gennemsnittet (25%). Forskelle inden for køn Kvinder anser alle tre spørgsmål i dette område som mere betydende end mænd. Signifikant flere kvinder (40%) end mænd (31%) finder det af afgørende betydning, at visitator informerer dem om hvilke muligheder, der findes i kommunalt, privat og frivilligt regi (spm. 13). Derfor er kvinders betydningsscore (7,70) også signifikant højere end mænds (6,83) ved dette spørgsmål. For spm. 14, omkring tilbud om samtale, er betydningsscoren for kvinder (7,09) ligeledes højere end mænds score (6,58). Ved spm. 15 er det 58% af kvinderne og 48% af mændene, der anser automatisk information til ældreplejen som afgørende. Derfor er kvindernes score (8,39) signifikant højere end mændenes (7,82). 23

24 S P Ø R G S M Å L O G S V A R F O R D E L I N G M A D OG ERNÆRING

25 M A D O G E R N Æ R I N G : S v a r f o rd e l i n g e r o g b e t y d n i n g s s c o re r Området mad og ernæring opnår en samlet betydningsscore på 4,82. Køge Kommunes borgere anser således dette område, som det klart mindst vigtige. Den lave score skyldes dog primært spørgsmål 17. Blot hver tredje borger tillægger det afgørende (12%), meget stor (11%) eller stor (14%) betydning at have mulighed for at spise sammen med andre (spm 17). 2 ud af 3 borgere (64%) tillægger det nogen (28%) eller ingen (36%) betydning. Derfor har spørgsmålet scoren 3,14, hvilket er den laveste i hele undersøgelsen. Spm. 16 opnår undersøgelsens næstlaveste betydningsscore (6,16). Dette skyldes, at stor andel borgere blot tillægger indflydelse på madlevering nogen (17%) eller ingen (6%) betydning. Derimod har det en vis betydning (score 7,08) for borgerne, at den mad de modtager, er ernæringsmæssig korrekt (spm. 18). Der er ingen signifikante forskelle på tværs af alder og køn ved dette område. Score Sik. Svar 18. Ernæringsmæssig korrekt mad 36% 22% 30% 7% 4% 7,08 0, Indflydelse på tidspunkt for madlevering 23% 27% 17% 6% 6,16 0, Mulighed for at spise sammen 12% 11% 14% 28% 36% 3,14 0, Samlet: mad og ernæring 21% 17% 21% 20% 21% 4,82 0,24 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 10: Afgørende betydning 7+8+9: Meget stor betydning 4+5+6: Stor betydning 1+2+3: Nogen betydning 0: Ingen betydning 25

26 S P Ø R G S M Å L O G S V A R F O R D E L I N G D E N SIDSTE T I D

27 1 9. D E N S I D S T E T I D : B e t y d n i n g s s c o re o g s v a r f o rd e l i n g 4 ud af 10 borgere (40%) finder det af afgørende betydning, at de har mulighed for at få udtrykt deres ønsker omkring livets afslutning. For yderligere 44% har dette meget stor betydning (20%) eller stor betydning (24%). 15% angiver, at dette har nogen (7%) eller ingen (8%) betydning. Spørgsmålet opnår dermed betydningsscoren 7,09. De årige er den gruppe, som tillægger det størst betydning at have mulighed for at udtrykke deres ønsker omkring livets afslutning (score 7,48). Ved dette spørgsmål er der ingen signifikante forskelle på tværs af køn. Score Sik. Svar 19. Den sidste tid 40% 20% 24% 7% 8% 7,09 0, % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 27 10: Afgørende betydning 7+8+9: Meget stor betydning 4+5+6: Stor betydning 1+2+3: Nogen betydning 0: Ingen betydning

28 S P Ø R G S M Å L O G S V A R F O R D E L I N G B AGGRU N D S S P ØRGSMÅL

29 1. I h v i l ke t å r e r d u f ø d t? 12% af borgerne i undersøgelsen er år. 42% er år. 34% er årige, mens 13% er 90 år eller derover. 12% 42% 34% 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% år år år 90 år eller derover 29

30 2. Ve n l i g s t a n g i v, o m d u e r m a n d e l l e r k v i n d e 70% af borgerne i undersøgelsen er kvinder, mens de resterende 30% er mænd. 30% 70% Mand Kvinde 30

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

CYKLISTUNDERSØGELSE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

CYKLISTUNDERSØGELSE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE CYKLISTUNDERSØGELSE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE EN DEL AF DEN NATIONALE CYKLISTUNDERSØGELSE 2018 SAMMENFATNING AF RESULTATER S E P T E M B E R 2018 I N D H O L D 1. O M U N D E R S Ø G E L S E N S. 3 2. O

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

NORDJYLLANDS TRAFIKSELSKAB S E P T E M B E R 2018

NORDJYLLANDS TRAFIKSELSKAB S E P T E M B E R 2018 NORDJYLLANDS TRAFIKSELSKAB K UNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018 S E P T E M B E R 2018 I N D H O L D 1. R E S U M É S. 4 3. B Y- OG M E T R O B U S S E R S. 1 4 4. R E G I O N A L B U S S E R S. 2 6 5.

Læs mere

Kommunal genoptræning - 2015

Kommunal genoptræning - 2015 Kommunal genoptræning - 2015 Danske Fysioterapeuter/Danske Handicaporganisationer/Ældre Sagen November 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen. 3 Lovgivning 4 Hovedkonklusioner.... 5 Genoptræningsplaner

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

JOBCENTER GRIBSKOV UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDMEDJOBCENTERGRIBSKOV 168 RESPONDENTER NOVEMBER 2018

JOBCENTER GRIBSKOV UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDMEDJOBCENTERGRIBSKOV 168 RESPONDENTER NOVEMBER 2018 JOBCENTER GRIBSKOV UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDMEDJOBCENTERGRIBSKOV 168 RESPONDENTER NOVEMBER 2018 INDHOLD 1. INTRODUKTION // S. 3 2. HOVEDKONKLUSIONER // S. 5 3. 4. OM RESPONDENTERNE // S. 21 // S. 7 2

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN

UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 5. april 2017 Indholdsfortegnelse Formål og metode 3 Hovedresultater 4 Spørgsmålsformuleringer 5 Repræsentativitet 6 Læsevejledning 7

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Beboere på plejecentre og omsorgsboliger i Næstved Kommune December 2015

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Beboere på plejecentre og omsorgsboliger i Næstved Kommune December 2015 Undersøgelser af tilfredshed Beboere på plejecentre og i omsorgsboliger Næstved Kommune, 2015 1 2 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Beboere på plejecentre og omsorgsboliger i Næstved Kommune December 2015

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018 Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018 2 Indholdsfortegnelse Formål med undersøgelsen 4 Sammenfatning af resultater fra undersøgelsen 5 Præsentation af undersøgelsens resultater

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 Undersøgelsens omfang... 1

Læs mere

Kystdirektoratet. Kundetilfredshedsundersøgelse juli respondenter. 13. til 29. juni 2016

Kystdirektoratet. Kundetilfredshedsundersøgelse juli respondenter. 13. til 29. juni 2016 Kystdirektoratet Kundetilfredshedsundersøgelse juli 2016 81 respondenter 13. til 29. juni 2016 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen...3-5 Hovedkonklusioner... 6-8 Gennemgang af resultater - Service...

Læs mere

KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015

KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015 KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015 Undersøgelsesdesign For at gennemføre undersøgelsen med et så lavt ressourcemæssigt forbrug som muligt, blev en stringent

Læs mere

Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 14. marts 2017

Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 14. marts 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 14. marts 2017 Bilag 1 - Referat af alle brugerundersøgelser i 2016 Dette

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

AARHUS KOMMUNE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018

AARHUS KOMMUNE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018 FAMILIEPLEJEN AARHUS KOMMUNE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018 SOCIALFORVALTNINGEN FAMILIER, BØRN OG UNGE INDHOLD Introduktion Læsevejledning Side 02 Side 03 Sammenfatning Side

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PLEJEBOLIGER KØGE KOMMUNE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PLEJEBOLIGER KØGE KOMMUNE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PLEJEBOLIGER KØGE KOMMUNE JULI 2013 2 Indhold Resumé... 5 1 Indledning... 7 Rapportens opbygning... 7 2 Overblik over resultaterne... 9 3 Resultat af undersøgelse fordelt på områder...

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Ensomhed blandt ældre

Ensomhed blandt ældre Ensomhed blandt ældre Af Nadja Hedegaard Andersen, k Dato: E-mail: 336 Side af 8 Formålet med dette analysenotat er at belyse ensomhed blandt gruppen af ældre (6+ år) i Danmark. Analysen bygger på data

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Indhold. Hjemmepleje, SUF Total

Indhold. Hjemmepleje, SUF Total Hjemmepleje, SUF Total Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger på alle

Læs mere

2. Oversigt over de ældres trivsel på Kristianslyst... 10

2. Oversigt over de ældres trivsel på Kristianslyst... 10 Kristianslyst Indholdsfortegnelse 1. Overblik over de ældres trivsel i Thisted Kommune... 2 1.1 Tilfredshed fordelt på henholdsvis kvinder og mænd... 4 1.2 De ældres tilfredshed fordelt på aldersgrupper...

Læs mere

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Spørgeskemaet er udsendt til 154 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Lejre Kommune. Bygge- og miljøundersøgelse. Telefonundersøgelse foretaget november-december respondenter

Lejre Kommune. Bygge- og miljøundersøgelse. Telefonundersøgelse foretaget november-december respondenter Lejre Kommune Bygge- og miljøundersøgelse Telefonundersøgelse foretaget november-december 2013 360 respondenter 1 Om undersøgelsen (1 af 2) Lejre Kommune har ønsket, at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelser

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmeplejeområdet. Juli 2012

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmeplejeområdet. Juli 2012 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmeplejeområdet Juli 2012 Indholdsfortegnelse - Rapportens indhold Indledning (inklusiv metodebeskrivelse) s. 3 Sammenfatning tilfredsheden 2012 (benchmark

Læs mere

Borgerundersøgelse om ny ældrepolitik

Borgerundersøgelse om ny ældrepolitik Borgerundersøgelse om ny ældrepolitik 20. august 2014 SUF 2014: Borgerundersøgelse om ny ældrepolitik 1 Indhold 1. Indledning og baggrund... 3 1.2. Baggrund... 3 Kort om undersøgelsens metode... 4 2. Hovedkonklusioner...

Læs mere

Boligejernes forståelse af boliglån Bidragssats, rentetillæg, afdragsfrihed

Boligejernes forståelse af boliglån Bidragssats, rentetillæg, afdragsfrihed Boligejernes forståelse af boliglån Bidragssats, rentetillæg, afdragsfrihed En undersøgelse for Penge- og Pensionspanelet Dorthe Ibinger & Christian Brüggemann 24-10-2017 Om undersøgelsen Kantar Gallup

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE HJEMMEPLEJE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE HJEMMEPLEJE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE HJEMMEPLEJE KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt Københavns Kommunes hjemmeplejemodtagere

Læs mere

Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet

Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet Haderslev Kommune Resultater fra borgerundersøgelsen Juni 2017 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Sammenfatning... 4 3.

Læs mere

Madservice og hjemmeplejen i Favrskov Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

Madservice og hjemmeplejen i Favrskov Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Læsevejledning og databehandling...3 Hjemmepleje... 4 Samlet tilfredshed med praktisk hjælp og personlig pleje...4 Praktisk hjælp...5 Kerneydelser...5 Den personlige

Læs mere

Trivselsmåling 2012 Gladsaxe Kommune

Trivselsmåling 2012 Gladsaxe Kommune Økonomiudvalget 19.06.2012 Punktnr. 165, bilag 1 Trivselsmåling 2012 Gladsaxe Kommune J. nr. 87.15.00P20 Sag: 2011/08405 010 Indhold Indhold... 2 Trivselsmåling 2012... 3 Resume:... 3 Metode... 4 Svarprocent...

Læs mere

Ribe. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014

Ribe. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014 Ribe Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014 Vejledning 01 Om rapporten Esbjerg Kommune har i marts 2014 gennemført en brugerundersøgelse blandt 1.003 af kommunens modtagere af hjemmehjælp. Rapportens opbygning

Læs mere

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Spørgeskemaet er udsendt til 185 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2010. 68 % af disse svarede

Læs mere

Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011

Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011 Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011 Antal besvarelser: 20 Svarprocent: 61% Social, Sundhed og Arbejdsmarked Rådhus Allé 5, 5610 Assens socialogsundhed@assens.dk Indledning Som

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

2. Oversigt over de ældres trivsel på Kløvermarken... 10

2. Oversigt over de ældres trivsel på Kløvermarken... 10 Kløvermarken Indholdsfortegnelse 1. Overblik over de ældres trivsel i Thisted Kommune... 2 1.1 Tilfredshed fordelt på henholdsvis kvinder og mænd... 4 1.2 De ældres tilfredshed fordelt på aldersgrupper...

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen Værdighed i ældreplejen DET MENER ÆLDRE SAGEN 2017 Alle har ret til at leve et trygt og værdigt liv, også når man har behov for hjælp. Men der er en gruppe, hvor det værdige ældreliv er udfordret. Denne

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Telefonundersøgelse foretaget 26. oktober 5. november respondenter

Gladsaxe Kommune. Telefonundersøgelse foretaget 26. oktober 5. november respondenter Miljøsamarbejdet Telefonundersøgelse foretaget 26. oktober 5. november 2009 33 respondenter Om undersøgelsen Undersøgelsen blev gennemført planmæssigt og fuldt tilfredsstillende i perioden 26. oktober

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

T A B E L R A P P O R T, T E L F O N U N D E R S Ø G E L S E A P R I L

T A B E L R A P P O R T, T E L F O N U N D E R S Ø G E L S E A P R I L BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE GRØN OMSTILLING OG VINDMØLLER PÅ BORNHOLM T A B E L R A P P O R T, T E L F O N U N D E R S Ø G E L S E A P R I L 2 0 1 9 P R O J E K T L E D E R E : C O N N I E F. L A R S E N

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 VISITATION

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 VISITATION BRUGERUNDERSØGELSE 2016 VISITATION Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016: Visitation 1 Brugerundersøgelse 2016 Visitation Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 163 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 79 % af disse

Læs mere

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Spørgeskemaet er udsendt til 44 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 73 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde Center for Social og Sundhed Furesø Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde - 2014. Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Undersøgelsens overordnede resultater... 3 Indsatser...

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 05 Afsnit

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. Socialt Udsatte 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse. Socialt Udsatte 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialt Udsatte 2015 Rapporten er udarbejdet for: Drift og Udvikling Socialafdelingen Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt Randers Kommune: Lise Suhr Pedersen,

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 117 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 61 % af

Læs mere

Virksomhedstilfredshedsmåling 2016

Virksomhedstilfredshedsmåling 2016 Virksomhedstilfredshedsmåling 2016 Som en del af Aftalen om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser er der opsat et mål om, at praktikvirksomhedernes tilfredshed skal øges frem mod 2020. Den første

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 242 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012.

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 401 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 52 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9 Stress og selvledelse... 10 Balance

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE 2016 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR HJEMMEPLEJEN

GLADSAXE KOMMUNE 2016 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR HJEMMEPLEJEN GLADSAXE KOMMUNE 2016 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR HJEMMEPLEJEN 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Hjemmepleje Side 06 Afsnit 04 Bilag Side 27 2 01.

Læs mere

TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG

TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG HJEMMEPLEJE 2019 INDHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. BAGGRUND OG METODE..... 3 OPSUMMERING OG SAMMENLIGNING AF RESULTATER.... 8 SAMLET TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN.......

Læs mere

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 214 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. Voksne med Handicap 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse. Voksne med Handicap 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2015 Rapporten er udarbejdet for: Drift og Udvikling Socialafdelingen Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt Randers Kommune: Lise Suhr Pedersen,

Læs mere

Evaluering af klippekortordningen Kolding Kommune. Evaluering Klippekortordning K O L D I N G K O M M U N E. November 2016

Evaluering af klippekortordningen Kolding Kommune. Evaluering Klippekortordning K O L D I N G K O M M U N E. November 2016 inter Evaluering af klippekortordningen Kolding Kommune Evaluering Klippekortordning K O L D I N G K O M M U N E November 2016 0 Indhold 1. Baggrund... 1 2. Opstart... 2 3. Forbrug... 3 4. Tilfredshed...

Læs mere

Indhold. Visitation, SUF Total

Indhold. Visitation, SUF Total Visitation, SUF Total 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger på

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Seksuel chikane på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Juni 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology,

Læs mere

Omsorgsbetinget livskvalitet og hjemmehjælp

Omsorgsbetinget livskvalitet og hjemmehjælp Omsorgsbetinget livskvalitet og hjemmehjælp - En ASCOT undersøgelse blandt hjemmehjælpsmodtagere Supplerende ASCOTresultater ift. funktionsevne Tine Rostgaard, Morten Højmose Andersen, Sanne Lund Clement

Læs mere

KO N FL I KT T A B E L R A P P O R T, I N T E R N E T U N D E R S Ø G EL S E M A R T S 2017

KO N FL I KT T A B E L R A P P O R T, I N T E R N E T U N D E R S Ø G EL S E M A R T S 2017 DANS K S YGE PL EJE RÅD KO N FL I KT T A B E L R A P P O R T, I N T E R N E T U N D E R S Ø G EL S E M A R T S 2017 P R O J E K T L E D E R E : M I C H A E L U. L A R S E N C A S P E R O. J E N S E N A

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde

Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde FOA Kampagne og Analyse 2. marts 2012 Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde FOA har i perioden 31. januar til 8. februar gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om mer-/overarbejde

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 402 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 05 Afsnit 03 Sammenfatning

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016 , Politik for værdig ældrepleje Sundhed og Velfærd Maj 2016 1 Politik for værdig ældrepleje Forord Formålet med Brønderslev Kommunes værdighedspolitik er at sikre, at alle ældre borgere får en værdig ældrepleje.

Læs mere

AARHUS KOMMUNE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018

AARHUS KOMMUNE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018 DØGNTILBUD AARHUS KOMMUNE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018 SOCIALFORVALTNINGEN FAMILIER, BØRN OG UNGE INDHOLD Introduktion Læsevejledning Side 02 Side 03 Sammenfatning Side 04

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse - Resultatrapport. Hjemmehjælp i Herning

Brugertilfredshedsundersøgelse - Resultatrapport. Hjemmehjælp i Herning Brugertilfredshedsundersøgelse - Resultatrapport Hjemmehjælp i Herning 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord 3 2 Grundlæggende data og metode 4 2.1 Metode 5 3 Resultater og konklusioner 6 3.1 Forslag til

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Undersøgelsen er blandt 53 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere

Værdighedspolitik 2016

Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitikken 2016 er en politik, der samler Ishøj Kommunes overordnede visioner og prioriteringer for en værdig ældrepleje. Politikken har fokus på, at du oplever at have

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på Sundheds-

Læs mere

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT BORGERCENTER NORD BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT BORGERCENTER NORD BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT BORGERCENTER NORD BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

Orientering om de overordnede resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen

Orientering om de overordnede resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen Notat Den 25. marts 2015 Journal nr. 163-2014-15168 Dokument nr. 163-2015-44056 Til Sundheds- og Voksenudvalget Fra Center for Omsorg og Sundhed Orientering om de overordnede resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Analyse af tilfredsheden med hjemmesygeplejen i Gribskov Kommune

Analyse af tilfredsheden med hjemmesygeplejen i Gribskov Kommune Analyse af tilfredsheden med hjemmesygeplejen i Gribskov Kommune Resumé Gribskov Kommune har september 2017 fået gennemført en analyse af tilfredsheden med hjemmesygeplejen i kommunen. Analysen er gennemført

Læs mere