Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning"

Transkript

1 Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 18. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 4, Bytoften Karl Haahr, Keld Jacobsen, Preben Friis-Hauge, Peter Nielsen, Jan Kjær, Claus Larsen, Søren Laulund Ingen Birthe Laustrup Carstensen

2 Indholdsfortegnelse Side 575. Godkendelse af dagsorden Budgetforslag Udvalget for Børn og Undervisning Ændring af tilskud og forældrenes egenbetaling for dagtilbud i Frigivelse af bundne budgetmidler til Tippen Opgørelse over lockout midler Erhvervstilbud Nedsættelse af ansættelsesudvalg - Skoleleder på Ølgod Skole Harmonisering af teknisk service for skoler og dagtilbud - efter høring Etablering af styregruppe for udmøntning af skolereform Status for Partnerskabet i Børn og Unge Status på samarbejdet mellem Børn og Unge og Forsyningen Gensidig orientering Punkter til kommende møder Bilagsliste Underskriftsblad Side 1200

3 575. Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 2352 Sagsid.: Initialer: bilc Åben sag Sagsfremstilling Godkendelse af dagsorden. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Godkendt. Side 1201

4 576. Budgetforslag Udvalget for Børn og Undervisning Dok.nr.: 2332 Sagsid.: 13/1334 Initialer: JEPO Åben sag Sagsfremstilling Indenfor de økonomiske rammer, som regeringen og KL udstikker, skal Byrådet udarbejde et budget for 2014 og budgetoverslag for årene Senest den 15. september skal Økonomiudvalget have udarbejdet et budgetforslag. Forslaget baseres på de stående udvalgs oplæg m.v. Senest den 15. oktober skal Byrådet have vedtaget årsbudgettet for det kommende år. Reglerne i styrelsesloven indebærer, at økonomiudvalgets forslag er vedtaget, med mindre der i Byrådet vedtages ændringsforslag til de enkelte bevillinger. Fristen for udvalgenes behandling af nye ønsker til drift og anlæg er fastsat til den 18. juni Udgangspunktet for budgetlægningen for 2014 er det vedtagene budget 2013, korrigeret for ændringer på grund af nye budgetforudsætninger samt nye oplysninger om de indarbejdede budgettal, som ikke var kendte ved budgetlægningen for Endvidere korrigeres for konsekvenserne af tidligere politiske beslutninger. Ændringerne må ikke påvirke serviceniveauet. Til udvalgets behandling foreligger: Oversigt over budgettilretninger i forhold til budget 2013 Nye ønsker til driftsbudgettet for Nye ønsker til anlægsbudgettet for Oversigt over regnskabstal 2012, budgettal 2013 og budgetforslag 2014 (i 2013 prisniveau). Tilretninger og nye budgetønsker indgår ikke i tallene. For så vidt angår ønsker vedr. skoleområdet afventes endelig afklaring omkring skolereformen. Anette Brodde, Jens Kvist og Jette Poulsen deltager under punktets drøftelse. Forvaltningens vurdering Antallet af nye ønsker til drift og anlæg fremsendes under hensyntagen til, at kommunens økonomiske situation forventeligt ikke giver mulighed for at udvide de økonomiske rammer, samt at regeringen forventer nulvækst for kommunerne. Det må forventes, at nye driftsudgifter skal finansieres ved reduktioner på andre områder. Da der ikke pr. 12. juni 2013 er indgået økonomiaftale for 2014, planlægges budgetsagen genoptaget ved udvalgets møde den 1. juli for så vidt angår skoleområdet. Retsgrundlag Styrelsesloven og kommunens Styrelsesvedtægt. Side 1202

5 Økonomi Høring Ingen Bilag: 1 Åben Budgettilretninger budget Udvalget for Børn og Undervisning 32925/13 2 Åben Oversigt over nye ønsker til driftsbudget Udvalget for 57520/13 Børn og Undervisning 3 Åben Oversigt over nye ønsker til anlægsbudgettet Udvalget 57610/13 for Børn og Undervisning 4 Åben Specielle bemærkninger budget Udvalget for Børn og 80933/13 Undervisning 5 Åben Udgangspunkt budget 2014.pdf 84019/13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at oversigt over budgettilretninger godkendes, at nye ønsker til drift og anlæg prioriteres, at det samlede budgetforslag, herunder evt. nye ønsker til drifts- og anlægsprojekter, fremsendes til Økonomiudvalget til videre behandling på budgetseminariet i september 2013, og at sagen genoptages på udvalgets møde den 1. juli for så vidt angår skoleområdet. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen I oversigten over budgettilretninger (dok ) ændres beløbet under Dagplejen forventet børnetal fra kr. til kr. Oversigten blev herefter godkendt. Oversigterne over anlægs- og driftsønsker blev tilrettet i overensstemmelse med udvalgets beslutninger (dok v2 og dok v2). Forvaltningen sørger for beregning af beløb for så vidt angår ønsket fra Dagtilbuddet Varde Vest. Sagen genoptages den 1. juli for så vidt angår skoleområdet. Side 1203

6 577. Ændring af tilskud og forældrenes egenbetaling for dagtilbud i 2013 Dok.nr.: 2421 Sagsid.: 12/10281 Initialer: JEPO Åben sag Sagsfremstilling Tilskud og egenbetaling for dagtilbud fastsættes i forbindelse med vedtagelsen af budgettet. Ændres de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter i løbet af året, følger det af lovgivningen at der samtidig skal fastsættes tilskud og egenbetaling pr. barn i forhold til det nye budget. Lønbudgetterne er nedskrevet med 9% idet lønningerne, som en konsekvens af KTOforliget, ikke stiger så meget som forudsat ved budgetlægningen. Kommunal dagpleje samt kommunale og selvejende dagtilbud: Efter lovgivningen skal tilskuddet til en plads i kommunal dagpleje samt kommunale og selvejende dagtilbud mindst udgøre 75% og forældrenes egenbetaling må maksimalt udgøre 25% af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Med uændrede tilskud til en plads i kommunal dagpleje samt kommunale og selvejende dagtilbud vil disse efter nedskrivningen af lønbudgettet udgøre mindre end 75% og egenbetalingen udgøre mere end 25%. På baggrund heraf, er der beregnet nye tilskud og egenbetalinger for 2013, således at tilskuddet udgør 75% og forældrenes egenbetaling udgør 25%. Ved ændring af tilskud og egenbetaling i løbet af året, skal forældrene varsles senest 3 måneder, før ændringen får virkning. Under forudsætning af, at varslingen sker inden udgangen af juni måned, kan ændringerne træde i kraft med virkning fra 1. oktober Privatinstitutioner: Driftstilskud til privatinstitutioner fastsættes, så det svarer til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn, eksklusiv udgifter til støttepædagog i alderssvarende dagtilbud. Da nettodriftsudgiften for disse ændres på grund af lavere lønbudget, er der beregnet nye satser for driftstilskud til privatinstitutioner. Puljeordninger: Tilskud til puljeordninger fastsættes af kommunen. Tilskuddet er reduceret svarende til den procentvise reduktion af nettodriftsudgifterne for alderssvarende dagtilbud. Tilskud til privat pasning m.m. Som en konsekvens af lavere lønbudget i øvrige dagtilbud, er der beregnet nye satser for tilskud til forældre som vælger privat pasning. Dette tilskud skal mindst udgøre 75% af den billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads ekskl. udgifter til støttepædagog. Herudover er der beregnet nye tilskud til forældre, der vælger pasning af egne børn. Dette tilskud er som hidtil beregnet som 100% af billigste nettodriftsudgift (puljeordninger). Side 1204

7 Anette Brodde og Jette Poulsen deltager under punktets drøftelse. Retsgrundlag Dagtilbudsloven Økonomi Dagtilbudsområdets budget er reduceret med 2,3 mio. kr. som følge af nedskrivningen af lønnen med 9%. Ændringen af forældres egenbetaling med 3 måneders virkning (fra 1. oktober 2013), og ændring i tilskud til private institutioner, privat pasning og puljeordninger vil medføre en netto mindre indtægt i 2013 på kr. (egenbetaling minus friplads- og søskendetilskud). Beløbet indgår i budgetopfølgningen pr. 30. april Høring Ingen Bilag: 1 Åben Nye takster for 2013 for forældrebetaling i dagpleje, daginstitutioner og SFO samt tilskud til privat pasning, private institutioner og puljeordninger gældende fra 1. oktober /13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at tilskud og egenbetaling for 2013 ændres som foreslået, at ændringerne får virkning fra 1. oktober Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Godkendt. Side 1205

8 578. Frigivelse af bundne budgetmidler til Tippen Dok.nr.: 2425 Sagsid.: 12/4355 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Byrådet godkendte den 7. maj 2013, at de bundne driftsmidler fra 2010 og tidligere år kan frigives primært til anlægsprojekter og anskaffelser af IT-udstyr incl. programmer. Bundne bevillinger under kr. overføres til aftaleholdernes normale driftsbudget. Direktionen har den 12. juni 2013 indstillet til Økonomiudvalget, at midlerne frigives, jfr. modtagne ansøgninger fra aftaleholderne. Dog bemærkes, at der - begrundet i projektets omfang og beløbets størrelse - udarbejdes særskilt sagsfremstilling for så vidt angår Tippens ansøgning (dok ). På denne baggrund forelægges Tippens ansøgning hermed Udvalget for Børn og Undervisning: Tippen ansøger om frigivelse af kr. til følgende: Tilbygning af lokaler for at tilpasse til aktuelt behov i døgntilbud kr. Tilpasning af udearealer ifm tilbygninger i skole- og døgnafd kr. Udgifter til byggesagkyndig og projektering kr. Udskiftning af oliefyr kr. Efterisolering kr. Optimering af energivenlig belysning kr. Tilbygning af fælleslokale og etablering af toiletter i skolen kr. Digitalisering, udstyr og programmer kr. Afgift ved køb af ny bus kr. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at der samlet set ansøges om en række relevante projekter, der er kendetegnet ved, at de enten øger fleksibiliteten, kvaliteten eller sænker driftsomkostningerne ved driften af Tippens døgn- henholdsvis skoletilbud: Projekterne vedrørende udskiftning af fyr, efterisolering og optimering af energivenlig belysning vil give en driftsbesparelse. I forhold til Tippens døgntilbudsafdeling foreslås etableret en tilbygning, der kan øge fleksibiliteten i tilbuddet. Det vil eksempelvis være muligt at lave udslusningsforløb for unge i særligt indrettede værelser, og det vil være muligt at have pårørende overnattende på Tippen. Denne fleksibilitet vil give øgede muligheder for tilpasning til forskellige efterspørgselsniveauer. Med hensyn til projekterne vedrørende renovering af skolens faciliteter lægges der op til en investering i digitalt udstyr (hardware og software), således at eleverne kan tilbydes relevant digital understøttelse i skoleforløbet. Herudover foreslås tilbygget et fælles lokale, så skolens elever kan samles, hvorved eleverne tilbydes øget mulighed for vekselvirkning mellem undervisning og aktiviteter i det lille og det store fællesskab Herudover sigtes på udskiftning af udtjent bus, således at det fortsat er muligt at have stor mobilitet, jf. beliggenheden på landet. Side 1206

9 I forlængelse heraf og på baggrund af principperne i aftalestyringen anbefales imødekommelse af ansøgningen fra Tippen. P.t. har Tippen fuld belægning. Det er ikke muligt at indkalkulere fremtidig efterspørgsel fra andre kommuner, som p.t. står for 75% af brugen af Tippen. Ved svingninger i belægningen i såvel nedadgående som opadgående retning vil den øgede fleksibilitet optimere driften. Retsgrundlag Økonomiregulativet Økonomi Udgiften finansieres af de bundne driftsbevillinger fra 2010 og tidligere år. Forrentning og afskrivning af investeringen vil medføre en mindre påvirkning af taksten, svarende til ca. 37 kr./døgn. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Ansøgning om frigivelse af bundne driftsmidler 80773/13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Økonomiudvalget, at Tippens ansøgning om frigivelse af kr. af de bundne budgetmidler godkendes. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Forelægges Økonomiudvalget med anbefaling. Side 1207

10 579. Opgørelse over lockout midler Dok.nr.: 2434 Sagsid.: 13/4291 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Som følge af KL s lock-out af lærerne, har overenskomstansatte lærere i Varde Kommune været lockoutet i perioden den 2. april til den 26. april Det har medført en samlet besparelse på lønmidler under lock-outen på i alt ca. 12 mio. kr., mens de samlede udgifter som følge af lock-outen i alt er opgjort til lidt under 2 mio. kr. I alt en besparelse på ca. 10,4 mio.kr. se bilagene doknr og Med afsæt i den netop indgåede aftale om en ny folkeskolereform fremlægges forslag til anvendelse af den samlede besparelse i Varde Kommune som følge af lock-outen. Indretning af lærerarbejdsplads i konsekvens af øget tilstedeværelse Folkeskolereformen lægger op til øget tilstedeværelse for lærerne på skolerne. Dette medfører behov for flere lærerarbejdspladser, da lærerne bl.a. vil skulle bruge mere tid på skolen til forberedelse og øvrigt samarbejde både individuelt og i teams. Der er store forskelle på de eksisterende rammer for lærerarbejdspladser lokalt på skolerne, hvorfor der foreslås afsat en fælles pulje til fordeling mellem skolerne. Der foreslås afsat i alt 3,5 mio. kr. til etablering af lærerarbejdspladser. Supplerende kompetenceudvikling af lærere og pædagoger Med reformens formål om at give et fagligt løft af folkeskolen, vil der være krav om en væsentlig omstilling af skolevæsenet herunder særligt på de enkelte skoler: ledelsesmæssigt, organisatorisk og i tilrettelæggelsen af skoledagen. Det indebærer, at der er brug for et væsentligt kompetenceløft af folkeskolen, hvor det bl.a. sikres, at lærere har undervisningskompetence i fagene (linjefagsuddannelse eller tilsvarende kompetencer opnået gennem godkendt efteruddannelse). Det er aftalt, at kommunerne frem mod 2018 i stadigt stigende grad skal have kompetencedækning med 95 % i I øjeblikket har Varde Kommune anslået kompetencedækning på 75 %. Det vurderes, at der ved tilførsel af ressourcer til supplering af de centralt afsatte ressourcer, ville kunne opnås en målopfyldelse i Af økonomiaftalen for 2014 indgået mellem Regeringen og KL fremgår, at der er afsat 1 mia. kr. til efteruddannelse af lærer og pædagoger i perioden fra Det betyder, at Varde kommune får cirka 1,3 mio. kr. årligt i 7 år. Det svarer til ca kr. pr. medarbejder, hvis der tages udgangspunkt i, at der i alt ca. er 600 lærere og pædagoger i skolevæsenet se bilag doknr Udover fokus på undervisningskompetencen anbefales målrettet kompetenceudvikling for lærerne med hensyn til: Løbende faglig opdatering Fortsat understøttelse af inklusion Klasseledelse Side 1208

11 Specialistkompetencer inden for bl.a. læsning, matematik, specialpædagogik og dansk som andetsprog Øget anvendelse af it i undervisningen. På baggrund af ovennævnte ambitiøse mål for udviklingen af folkeskolen og i lyset af, at der synes at være forskningsmæssigt belæg for, at læreren er den enkeltfaktor, der har størst betydning for, hvor meget eleverne får ud af undervisningen, anbefales yderligere midler til målrettet kompetenceudvikling på området. Det foreslås, at der afsættes yderligere ca kr. årligt pr. lærer fra svarende til i alt kr. (beregnet på baggrund af 500 lærere). Supplerende kompetenceudvikling af skoleledelser I forbindelse med implementeringen af reformen er der ligeledes afsat midler til kompetenceudvikling af skoleledere, i alt 60 mio. kr. over den næste årrække kommunerne under et. Det foreslås, at det centralt tilrettelagte forløb suppleres med lokal uddannelse, hvor der sigtes på kompetenceudvikling, der kan supplere en generel lederudviklingsindsats med fokus på: Kompetenceudvikling inden for analyse og udvikling af skolens didaktiske og pædagogiske niveau Udvikling af redskaber til at fortolke skolens resultater med i form af test, afgangsprøver, trivselsmålinger og brugertilfredshedsundersøgelser til brug for udvikling af undervisningen. Organisationsudvikling, udvikling af evalueringspraksis og tilrettelæggelse af intern kompetenceudvikling bør indgå i uddannelsen. Da skolerne ledes af et lederteam vil det være hensigtsmæssigt, hvis den supplerende lederudvikling, som den er beskrevet ovenfor sigter på at give hele ledelsesteamet et fagligt løft. På baggrund af ovennævnte foreslås afsat kr. årligt i perioden fra , i alt ca. 1,4 mio. kr. Retsgrundlag Intet Økonomi Den samlede besparelse af løn udgør i alt kr., hvilket fremgår af bilag doknr I konsekvens af lock-outen har en række kommunale afdelinger og institutioner haft en række ekstra udgifter, mindre udgifter og/eller manglende indtægter i alt beløbende sig til kr. Af bilag doknr fremgår en oversigt over de respektive poster. Det foreslås, at de implicerede afdelinger og enheder kompenseres, hvorved det samlede provenu for lock-out en beløber sig til kr. Høring Ingen Side 1209

12 Bilag: 1 Åben Opgørelse vedr. lock- out udgifter 76931/13 2 Åben Samlet oversigt over sparede lønkroner under lock-out april /13 3 Åben Antal ansatte lærer og pædagoger på skoleområdet 1. august /13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Økonomiudvalget, at de implicerede afdelinger og enheder kompenseres, hvorved det samlede provenu for lock-outen beløber sig til 10,4 mio. kr., at provenuet anvendes til understøttelse af implementering af ny skolereform i perioden fordelt med: 3,5 mio. kr. til indretning af lærerarbejdspladser 5,3 mio. kr. til kompetenceudvikling af lærerne i skolen 1,4 mio. kr. til lederudvikling. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Forelægges Økonomiudvalget med anbefaling, dog indstilles at beløbet på 5,3 mio.kr. til kompetenceudvikling af lærerne og beløbet på 1,4 mio.kr. til lederudvikling forelægges Udvalget for Børn og Undervisning til konkret udmøntning, bl.a. med henblik på styrkelse af inklusionsindsatsen. Claus Larsen (SF) stemte imod, idet han ønsker en større del anvendt til lærertimer over en kortere periode. Side 1210

13 580. Erhvervstilbud Dok.nr.: 2398 Sagsid.: 13/5651 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Det tidligere godkendte notat (dok ) vedr. erhvervstilbud på Ølgod Skole og Lykkesgårdskolen har i skoleåret 2013/2014 været iværksat i mindre omfang end forudset. Der er opfølgende holdt møder mellem Skoleafdelingen og de 2 skoler med henblik på at styrke skolernes arbejde i forhold til fuld iværksættelse af notatet om erhvervstilbud. I den forbindelse er der udarbejdet en pædagogisk vejledning for skolerne, som er skolernes pædagogiske arbejdsgrundlag (dok.nr ). Jens Kvist deltager under punktets drøftelse. Forvaltningens vurdering Det er Skoleafdelingens vurdering, at den udarbejdede pædagogiske vejledning giver de 2 skoler et styrket grundlag for at nå de mål, som erhvervstilbuddet sigter mod. Det er planlagt, at den besluttede aktivitet går i gang som besluttet (skoleåret 2013/2014). Sundhedskonsekvensvurdering Skoleafdelingen har gjort de 2 skoler opmærksom på overholdelse af sikkerhed og arbejdsmiljø i forhold til arbejdspraktikken Retsgrundlag Bekendtgørelse af lov om folkeskolen LBK 998 af 16. august 2010, særligt 9, stk 4. Økonomi De 2 skoler modtager hver budgetmidler på kr. til gennemførelse af aktiviteten Høring Ingen Bilag: 1 Åben Beskrivelse af erhvervstilbud 49389/13 2 Åben Praktisk forløbsbeskrivelse/vejledning (rev. 10/6-2013)) 48244/13 3 Åben Notat vedr. erhvervstilbud 85610/13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen om forløbet tages til efterretning, at notatet med den efterfølgende udarbejdede pædagogiske vejledning godkendes. Side 1211

14 Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Orienteringen blev taget til efterretning. Notatet og vejledningen blev godkendt. Status med særlig fokus på samarbejdet med erhvervslivet forelægges udvalget i november måned. Side 1212

15 581. Nedsættelse af ansættelsesudvalg - Skoleleder på Ølgod Skole Dok.nr.: 2404 Sagsid.: 13/9286 Initialer: bilc Åben sag Sagsfremstilling I forbindelse med ansættelse af ny skoleleder på Ølgod Skole skal der nedsættes et ansættelsesudvalg, som ifølge kompetenceplanen sammensættes således: Skolechefen Medarbejderrepræsentant Repræsentanter fra skolebestyrelsen Repræsentant fra fagudvalget Den nye skoleleder forventes ansat pr. 1. november Retsgrundlag Kompetencefordeling ved ansættelse og afsked dok Økonomi Ingen Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at der udpeges en repræsentant til ansættelsesudvalget. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Karl Haahr blev udpeget til ansættelsesudvalget. Side 1213

16 582. Harmonisering af teknisk service for skoler og dagtilbud - efter høring Dok.nr.: 2401 Sagsid.: 11/1390 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Model for harmonisering af teknisk service for skole- og dagtilbudsområdet, blev behandlet i direktionen den 28. februar 2013 og har efterfølgende været til høring i MEDudvalgene på de berørte skoler og daginstitutioner, samt i FællesMED for Børn og Unge. Modellen er desuden sendt til FOA og 3F. Modellen: Modellens formål er at sikre, at alle Varde Kommunes skole- og daginstitutionsbygninger modtager et minimumsniveau af bygningsvedligehold og tilsyn. Modellen består i, at skolernes tekniske servicefunktion yder nærtliggende daginstitutioner teknisk servicebistand svarende til ca. 4-5 timer ugentligt til bygningsvedligehold og tilsyn. Samtidig skal den tekniske serviceleder ansat på Højgårdsparken fremover yde teknisk servicebistand til 5 mod tidligere 4 daginstitutioner. De berørte skoler/daginstitutioner modtager ikke kompensation for dette. Modellen og de berørte skoler og dagtilbud er beskrevet i det vedhæftede bilag. Modellen har inden første behandling i direktionen den 28. februar været fremlagt på skoleleder- og daginstitutionsledermøder. Modellen er blevet accepteret af begge grupper, om end et antal skoleledere tilkendegav, at man fandt det utilfredsstillende, at der overføres pedeltid fra skoleområdet til dagtilbudsområdet uden godtgørelser til skolerne herfor. Samtidig tilkendegav skoleledergruppen, at man ikke ønskede et fælleskommunalt teknisk servicekorps men en fortsat lokal forankring, hvor det tekniske servicepersonale er ansat på skolerne. Høringsvar: Modellen er sendt i høring hos de berørte skoler og dagtilbud, i alt 8 skoler og 10 dagtilbud. Heraf har 5 skoler og 5 dagtilbud afgivet høringssvar eller blot tilkendegivet, at de arbejder videre med modellen. Derudover har FællesMED for Børn og Unge afgivet høringssvar. Alle svar tilkendegiver, at modellen tages til efterretning, dog ønsker Ansager Skole, at det præciseres, at der er tale om maksimalt 5 timer. Horne-Tistrup Skolerne har desuden følgende kommentar: Det ser dog ikke ud som om, at harmoniseringen helt er gennemført med forslaget. F.eks.: - Tistrup Skole har specialklasserne med mange udafreagerende elever, der kræver ekstra pedelarbejde, det er der aldrig taget højde for - Lønsummen til pedeller er ikke harmoniseret / regulereret - Ved fremsatte harmonisering er der yderligere tale om en udhulning, da der skal ydes servicebistand til børnehaven svarende til 5 ugentlige timer. FællesMED tilkendegiver, at de vil have fokus på, at der udarbejdes samarbejdsaftaler mellem den enkelte daginstitution og skole. Side 1214

17 I høringsperioden er det kommet frem, at Dagplejens gæstehus, Tumlehuset på Laboratorievej 6 i Varde, ikke har teknisk service tilknyttet. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer på baggrund af høringssvarene, at modellen kan godkendes. Det foreslås, at modellen præciseres, så der står maksimalt 5 timer i beskrivelserne. Derudover foreslås det, at Brorsonskolens tekniske personale varetager den tekniske servicefunktion for Dagplejens gæstehus på Laboratorievej i henhold til modellen. Der udarbejdes en vejledende skabelon for en samarbejdsaftale mellem den enkelte skole og daginstitution, ligesom der fra Team Byg og Ejendomme udarbejdes en beskrivelse af ansvars- og opgavefordeling mellem det decentrale niveau (skoler/dagtilbud) og det centrale niveau (Team Byg og Ejendomme). Udarbejdelsen sker i et samarbejde mellem Team Byg og Ejendomme, repræsentanter fra de tekniske servicemedarbejdere/-ledere og repræsentanter fra henholdsvis skole- og dagtilbudsledergruppen. HR afdelingen har gennemgået de personale- og overenskomstmæssige aspekter af modellen (se bilag). Overordnet set giver modellen ikke anledning til utilsigtede forhold. Dog skal der gives en måneds varsel mht. at arbejdsstedet udvides til også at omfatte en daginstitution, hvorfor det foreslås, at modellen træder i kraft pr. 1. september. Retsgrundlag Intet. Økonomi Forhåndsaftalen mellem Varde Kommune og 3F/FOA for de tekniske serviceledere og -medarbejdere vurderes at udløse et ekstra løntrin for en serviceleder på en enkelt skole svarende til knap kr. Ellers udløser harmoniseringen ingen ekstra finansielle omkostninger. Forvaltningen anbefaler, at Børn og Unge kompenserer den berørte skole for funktionsløntillægget, så denne er ligestillet med de andre skoler, der skal afgive pedeltimer til daginstitutioner. Høring Der er foretaget høring i MED-udvalgene på de berørte skoler og dagtilbud. Høringsfristen har været udvidet med 4 uger efter ophør af lockout på skoleområdet. Bilag: 1 Åben Notat - Harmonisering af teknisk service for skoler og 11056/13 daginstitutioner 2 Åben Notat - harmonisering af teknisk service for skole- og 30794/13 daginstitutioner - personale og overenskomstforhold 3 Åben Horne - Tistrup Skolerne - Høringssvar - Harmonisering af teknisk 77259/13 service for skoler og dagtilbud 4 Åben Outrup Skole - Høringsvar - Harmonisering af teknisk service for 77269/13 skoler og daginstitutioner 5 Åben Blåvandshuk Skole - Høringssvar - Harmonisering af teknisk 77828/13 Side 1215

18 service for skoler og daginstitutioner 6 Åben Ansager Skole - Høringssvar - Harmonisering teknisk service for skoler og daginstitutioner 7 Åben Nordenskov Skole - Høringssvar - Model for harmonisering af teknisk service for skoler og daginstitutioner - Nordenskov skoles høringssvar vedr. Model for harmonisering af teknisk service for skoler og daginstitutioner.doc 8 Åben Blaabjergegnens Dagtilbud - Høringssvar - Harmonisering af teknisk service for skoler og dagtilbud 9 Åben Møllehuset - Høringssvar - Model for harmonisering af teknisk service for skoler og daginstitutioner 10 Åben Dagtilbud NordØst - Høringssvar - Harmonisering af teknisk service for skoler og dagtilbud 11 Åben Højgårdsparken - Høringssvar - Harmonisering af teknisk service for skoler og dagtilbud 12 Åben Firkløveret - Høringssvar - Harmonisering af teknisk service for skoler og dagtilbud 13 Åben FællesMED Børn og Unge - Høringssvar - Harmonisering af teknisk service for skoler og dagtilbud 77281/ / / / / / / /13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler Direktionen, at den fremlagte model til harmonisering af teknisk service for skoler og daginstitutioner godkendes med præcisering af, at daginstitutionen maksimalt kan få 5 timers teknisk service/ugen, at harmoniseringen træder i kraft fra 1. september 2013, at en enkelt skole kompenseres for funktionsløntillægget, således at skolen er ligestillet med de andre skoler, der skal afgive pedeltimer til daginstitutioner, at modellen tilføjes, at Brorsonskolen servicerer Dagplejens gæstehus på Laboratorievej 6 i Varde, at sagen forelægges Udvalget for Børn og Undervisning til orientering. Beslutning Direktionen den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Sagen fremsendes til orientering for Udvalget for Børn og Undervisning. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Taget til efterretning. Side 1216

19 583. Etablering af styregruppe for udmøntning af skolereform Dok.nr.: 2402 Sagsid.: 13/8191 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling På baggrund af netop indgået Aftale om fagligt løft for folkeskolen mellem regeringspartierne, Venstre og Dansk Folkeparti og lovindgreb om ny overenskomst for lærerne fra skoleåret 2014/15, er der behov for en overordnet implementeringsstrategi for udvikling af skoleområdet i Varde Kommune fremover. Erfaring viser, at implementering af større forandringsprojekter kun lykkes, hvis centrale parter både interne og eksterne - er tæt involveret i processen og er med til at kvalificere udmøntningen. På denne baggrund foreslås det, at der igangsættes et overordnet kvalitetsudviklingsprojekt for folkeskoleområdet i Varde Kommune. Projektet forventes at forløbe over perioden og at skulle inddeles i etaper, afhængigt af indholdet af Økonomiaftalen mellem regeringen og KL for og de fremtidige politiske beslutninger på både nationalt og kommunalt niveau. Se borgmesterbrev af 7. juni 2013 om aftale om et fagligt løft af folkeskolen (dok ). Nedsættelse af styregruppe: Det overordnede kvalitetsudviklingsprojekt foreslås organiseret med en styregruppe med repræsentanter fra skolelederne, Forvaltningen Børn og Unge, Økonomi, Personale og de faglige organisationer BUPL, DLF og FOA. Forslag til kommissorium for styregruppen er vedlagt doknr Styregruppen kvalificerer udmøntningen af implementeringen af kvalitetsprojektet, sikrer et højt informationsniveau samt inddragelse af relevante interessenter. Styregruppen udarbejder projektplan og Drejebog for skolereform i Varde Kommune Endnu bedre skole i Varde Kommune, hvori der løbende kan formidles information om processen og implementering af målsætninger for projektet. Inddragelse af interessenter: For at sikre input fra centrale aktører og en bred interessentkreds tilrettelægges en workshop den 26. august 2013, hvor der vil blive sat fokus på den fremtidige udvikling af skoleområdet. Det foreslås, at workshoppen er åben for alle interne og eksterne interessenter, samt at det samlede Byråd inddrages. Arrangementet er samtidig en del af opstarten af det partnerskab, som Byrådet har besluttet at etablere i relation til at lave endnu bedre børnetilbud i kommunen. For uddybning af status på etablering af partnerskab, se sagnr på dagsordenen for Udvalget for Børn og Undervisning den 18. juni 2013 (Dagsorden udsendes den 14. juni). Byrådet forventes efterfølgende primo 2014 at udarbejde visionsstrategi for skoleområdet. Side 1217

20 Retsgrundlag Folkeskoleloven Lov 409 af 26. april Økonomi Der er ingen særskilt økonomi forbundet med styregruppens overordnede arbejde. De økonomiske præmisser for implementeringen af reformen vil blive fastlagt i Økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2014 samt i Varde Kommunes budget for Høring Ingen. Bilag: 1 Åben Kommissorium for styregruppe - Skolereform: Endnu bedre skole i 85799/13 Varde Kommune 2 Åben Borgmesterbrev af 7/ om aftale om et fagligt løft af 85671/13 folkeskolen 3 Åben Endelig aftale om folkeskolereformen 84684/13 4 Åben KL - Information om lovindgrebet på skoleområdet /13 Anbefaling Forvaltningen indstiller til Direktionen, at sammensætning af og kommissorium for styregruppen godkendes, at sagen forelægges Udvalget for Børn og Undervisning til orientering. Beslutning Direktionen den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Sagen forelægges Udvalget for Børn og Undervisning til orientering. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Taget til efterretning. Side 1218

21 584. Status for Partnerskabet i Børn og Unge Dok.nr.: 2383 Sagsid.: 13/1996 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Etablering af Partnerskabet for børn og unge i Varde Kommune er i forberedelsesfasen. Forberedelsesfasen afsluttes med en workshop i august, hvorefter Partnerskabet kan træde sammen i september. Fokusgruppeinterview: Der er i løbet af foråret gennemført en række fokusgruppeinterview med repræsentanter for ledere, medarbejdere og bestyrelser i skoler og dagtilbud. Derudover er gennemført fokusgruppeinterview med elever. Opsamlinger fra fokusgruppeinterview vedlægges. Der forestår endnu et fokusgruppeinterview med repræsentanter for elever i Entréen. I fokusgruppeinterviewene blev inviteret til at byde ind med idéer til, hvordan Partnerskabets arbejde kan foregå - og hvordan vi gør gode læringsmiljøer bedre. Eleverne blev spurgt om Den gode skole og eleverne sagde blandt andet se doknr : Undervisningen er god, når eleverne selv er aktive og laver noget andet end det normale. Der skal være respekt for hinanden og hinandens forskelligheder. Læreren har stor betydning for miljøet i klassen. Eleverne vil gerne have flere timer og ekstra hjælp for at blive fagligt dygtige Både omgangstone og respekt mellem lærere og elever er vigtigt, men også selve undervisningen spiller ind fx, at denne er varieret Repræsentanter for forældre, medarbejdere og ledere i skoler og dagtilbud var enige om, at initiativet om et Partnerskab for børne- og ungeområdet er meget positivt, og de ser det som en mulighed for at gøre både skoler og dagtilbud endnu bedre. Særligt lægges vægt på de lokale partnerskaber og mange er optagede af, hvordan der kan sikres koordinering og sammenhæng mellem det kommunale niveau og det lokale. Der ses dog også en række udfordringer blandt andre: Det må ikke blive for besværligt at være med og der skal være konkret mulighed for indflydelse. Der er en opfordring til det politiske niveau om at lytte til Partnerskabet. Det skal være nemt at forstå for alle også for borgere i Varde Kommune generelt. Det nævnes også, at det er vigtigt med forventningsafstemning mellem parterne, og der skal være respekt for de forskellige perspektiver. Derudover er der enighed om, at de 3 mål for aftalestyringen for henholdsvis dagtilbud og skoler er væsentlige, og der er glæde over, at der er færre mål, samt at der er en længere tidshorisont til at arbejde med emnerne. Forældrene lægger desuden meget vægt på ro, tryghed og tid til fordybelse for børnene/eleverne. Se opsamlingen doknr Arbejdsseminar for medarbejdere og ledere: Side 1219

22 Den 11. juni er afholdt et arbejdsseminar for repræsentanter fra ledere og medarbejdere, ligesom BUPL, DLF og FOA var inviteret. Her blev der arbejdet videre med, hvordan et Partnerskab kan fungere i praksis, og hvilke temaer et Partnerskab kunne tage op. Åben workshop den 26. august: Inden udpegning af deltagerne i Partnerskabet inviteres til en workshop den 26. august. Der er tale om en åben invitation for byrådet samt både interne og eksterne parter. Der inviteres repræsentanter for eksempelvis: Børn/elever (elevrepræsentanter fra skoler samt ungdoms- og erhvervsuddannelser) Ungdomsuddannelserne og erhvervsuddannelserne Fagforeninger Foreninger (herunder idrætsforeninger) Udviklingsråd, Andre råd (Ungeråd, Handicapråd og Integrationsråd) Det lokale erhvervsliv Forskning Professionshøjskoler Lokale medier M.fl. På baggrund af den aktuelle situation på folkeskoleområdet opdeles workshoppen i 2 dele: Første del, der omhandler folkeskolereformen Udviklingen af skoleområdet vil på baggrund af det nationale udspil om en folkeskolereform være et aktuelt og centralt emne for Partnerskabet. Hovedelementerne i Folkeskolereformen præsenteres og drøftes med henblik på at sikre en bred inddragelse i det fremadrettede arbejde med udvikling af en visionsstrategi for skoleområdet i Varde Kommune i januar-februar Anden del, der omhandler Partnerskabet mere bredt Hvordan kan partnerskabet fungere i praksis og hvilke mulige temaer drøftes i Partnerskabet? Andre emner for Partnerskabet kunne være videreudvikling af inklusionsindsatser, inddragelse af forældre, fokus på faglige mål, digitalisering, overgange, evalueringspraksis, sundhed, naturfag, samarbejde på tværs af sektorer, ledelsesværktøjer mm. Efter workshoppen i august kan interesserede melde sig som deltagere i Partnerskabet og den endelige deltagerkreds på ca. 25 personer dannes. Forvaltningen udarbejder et forslag til kommissorium/partnerskabsaftale, og Partnerskabet mødes første gang i september 2013, hvor arbejdsform og temaer fastlægges. Retsgrundlag Intet. Økonomi Ingen. Høring Ingen. Side 1220

23 Bilag: 1 Åben Opsamling - Fokusgruppeinterview - Elever - Partnerskab Børn og Unge Åben Opsamling - Fokusgruppeinterview - Ledere/forældre/medarbejdere - Partnerskab Børn og Unge / /13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Taget til efterretning. Side 1221

24 585. Status på samarbejdet mellem Børn og Unge og Forsyningen Dok.nr.: 2422 Sagsid.: 12/13000 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling På baggrund af møde mellem formanden for Udvalget for Børn og Undervisning og formanden for Varde Forsyning vedrørende videreudvikling af det igangværende samarbejde mellem Børn og Unge, Varde Kommune og Varde Forsyning, er det besluttet, at der skal laves en vurdering af, hvordan samarbejdet kan formaliseres. Både Børn og Unge og Varde Forsyning arbejder med det overordnede formål at medvirke til at børn og unge dannes til oplyste samfundsborgere, der tager hensyn til miljøet og kender til begreber om bæredygtighed. På denne baggrund har Børn og Unge og Varde Forsyning i de forløbne år arbejdet sammen i en nogle projekter, der har bidraget til en række virkelighedsnære læringsforløb: Dåseindsamlingsprojekt: I 2012 indsamlede skolerne 13 tons aluminium i form af sodavands- og øldåser. Det vildeste genbrug : Forløbet omfattede alle kommunens 4. klasser. En del af projektet var, at eleverne erhvervede sig et affaldskørekort som bevis på konkret viden om håndtering af affald. Forskningens døgn: I 2013 byggede man videre på Det vildeste Genbrug, hvor ca. 500 daginstitutions- og skolebørn lærte om genbrug på Varde Forsynings genbrugsplads i Varde. Naturfredningsforeningens affaldsindsamling: Daginstitutioner og skoler har efterhånden tradition for at deltage hvert år i april. Læringsforløbene vurderes at være et unikt supplement til skoler og dagtilbuds undervisning og læring, idet motivationen hos børnene stiger betydeligt, når de kan se en praktisk anvendelighed af det, de lærer. Derudover giver læringsforløbene mening i forhold til den nye skolereform, hvor det anføres, at skolerne i højere grad skal åbne sig over for det omgivende samfund. Endelig skal nævnes læringsforløbenes bidrag til innovation og entreprenørskab - De forskellige indsatser har været projektorganiseret og ad hoc-tilrettelagt fra grunden med udvikling af læringsforløb fra a til z. Denne ad hoc karakter, gør det vanskeligt at lave en langtidsplanlægning, og det er vanskeligt at integrere forløbene i skolernes årsplaner. Ved en formalisering og synlig prioritering af området vil ressourcerne kunne anvendes mere hensigtsmæssigt, idet forløb for givne årgange kan standardises og læringsudbyttet optimeres gennem aktiv inddragelse i årsplanlægningen. Derudover ville en formalisering falde godt i tråd med arbejdet i kommunens Science strategi. Udvalget for Børn og Undervisning vil ved udvalgsmøde i august 2013 blive præsenteret for forslag til, hvad et formaliseret samarbejde kan indeholde. Efterfølgende fremsendes forslaget til borgmesteren med henblik på fremlæggelse ved generalforsamlingen i efteråret Side 1222

25 Retsgrundlag Intet Økonomi Ingen Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Taget til efterretning. Udvalget anbefaler der arbejdes videre med samarbejdet. Side 1223

26 586. Gensidig orientering Dok.nr.: 2354 Sagsid.: 12/12869 Initialer: bilc Åben sag Sagsfremstilling Orientering ved formanden Brev af 14. juni 2013 fra Søndermarken vedr. udvidet åbningstid Orientering ved direktøren Status vedr. skolereformen Elektronisk programpakke i forbindelse med modermålsundervisning Sag til Økonomiudvalget: Opnormering på Myndighedsområdet i BUF Nyansættelser siden sidst Orientering ved udvalgets medlemmer Bilag: 1 Åben Fremtidens folkeskole starter i pressemeddelelse Ministeriet 88321/ Åben Svarbrev fra Søndermarken vedr. udvidet åbningstid 88633/13 Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Taget til efterretning. Side 1224

27 587. Punkter til kommende møder Dok.nr.: 2353 Sagsid.: Initialer: bilc Åben sag Sagsfremstilling Godkendelse af forslag om masterplan, herunder vision og budget for renovering og genopbygning af Lykkesgårdskolen 1. juli (sag 13/6378) Fortolkning af reglerne vedr. buskort 1. juli (sag 12/4844) Budgetforslag 2014: Indstilling til 1. behandling 13. august (sag 13/1334) Forslag til samarbejde med Forsyningen Skoletjeneste 13. el. 20. august (sag 12/13000) Kvalitetsrapport ( stor ) for skolevæsenet 17. december (sag 11/3354) Evaluering af retningslinier for tilsyn med kommunale og selvejende dagtilbud november 2014 (sag 11/6190) Evaluering af model for indsamling af kvalitetsoplysninger i dagtilbud ultimo 2013 (sag 11/6190 Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Taget til efterretning. Side 1225

28 Bilagsliste 576. Budgetforslag Udvalget for Børn og Undervisning 1. Budgettilretninger budget Udvalget for Børn og Undervisning (32925/13) 2. Oversigt over nye ønsker til driftsbudget Udvalget for Børn og Undervisning (57520/13) 3. Oversigt over nye ønsker til anlægsbudgettet Udvalget for Børn og Undervisning (57610/13) 4. Specielle bemærkninger budget Udvalget for Børn og Undervisning (80933/13) 5. Udgangspunkt budget 2014.pdf (84019/13) 577. Ændring af tilskud og forældrenes egenbetaling for dagtilbud i Nye takster for 2013 for forældrebetaling i dagpleje, daginstitutioner og SFO samt tilskud til privat pasning, private institutioner og puljeordninger gældende fra 1. oktober 2013 (87656/13) 578. Frigivelse af bundne budgetmidler til Tippen 1. Ansøgning om frigivelse af bundne driftsmidler (80773/13) 579. Opgørelse over lockout midler 1. Opgørelse vedr. lock- out udgifter (76931/13) 2. Samlet oversigt over sparede lønkroner under lock-out april 2013 (85044/13) 3. Antal ansatte lærer og pædagoger på skoleområdet 1. august 2013 (88465/13) 580. Erhvervstilbud 1. Beskrivelse af erhvervstilbud (49389/13) 2. Praktisk forløbsbeskrivelse/vejledning (rev. 10/6-2013)) (48244/13) 3. Notat vedr. erhvervstilbud (85610/13) 582. Harmonisering af teknisk service for skoler og dagtilbud - efter høring 1. Notat - Harmonisering af teknisk service for skoler og daginstitutioner (11056/13) 2. Notat - harmonisering af teknisk service for skole- og daginstitutioner - personale og overenskomstforhold (30794/13) 3. Horne - Tistrup Skolerne - Høringssvar - Harmonisering af teknisk service for skoler og dagtilbud (77259/13) 4. Outrup Skole - Høringsvar - Harmonisering af teknisk service for skoler og daginstitutioner (77269/13) 5. Blåvandshuk Skole - Høringssvar - Harmonisering af teknisk service for skoler og daginstitutioner (77828/13) 6. Ansager Skole - Høringssvar - Harmonisering teknisk service for skoler og daginstitutioner (77281/13) 7. Nordenskov Skole - Høringssvar - Model for harmonisering af teknisk service for skoler og daginstitutioner - Nordenskov skoles høringssvar vedr. Model for harmonisering af teknisk service for skoler og daginstitutioner.doc (70546/13) 8. Blaabjergegnens Dagtilbud - Høringssvar - Harmonisering af teknisk service for skoler og dagtilbud (78030/13) 9. Møllehuset - Høringssvar - Model for harmonisering af teknisk service for skoler og daginstitutioner (78029/13) 10. Dagtilbud NordØst - Høringssvar - Harmonisering af teknisk service for skoler og dagtilbud (64753/13) 11. Højgårdsparken - Høringssvar - Harmonisering af teknisk service for skoler og Side 1226

29 dagtilbud (64752/13) 12. Firkløveret - Høringssvar - Harmonisering af teknisk service for skoler og dagtilbud (64751/13) 13. FællesMED Børn og Unge - Høringssvar - Harmonisering af teknisk service for skoler og dagtilbud (41968/13) 583. Etablering af styregruppe for udmøntning af skolereform 1. Kommissorium for styregruppe - Skolereform: Endnu bedre skole i Varde Kommune (85799/13) 2. Borgmesterbrev af 7/ om aftale om et fagligt løft af folkeskolen (85671/13) 3. Endelig aftale om folkeskolereformen (84684/13) 4. KL - Information om lovindgrebet på skoleområdet 2013 (71705/13) 584. Status for Partnerskabet i Børn og Unge 1. Opsamling - Fokusgruppeinterview - Elever - Partnerskab Børn og Unge 2013 (88121/13) 2. Opsamling - Fokusgruppeinterview - Ledere/forældre/medarbejdere - Partnerskab Børn og Unge (88098/13) 586. Gensidig orientering 1. Fremtidens folkeskole starter i pressemeddelelse Ministeriet (88321/13) 2. Svarbrev fra Søndermarken vedr. udvidet åbningstid (88633/13) Side 1227

30 Underskriftsblad Karl Haahr Keld Jacobsen Preben Friis-Hauge Peter Nielsen Jan Kjær Claus Larsen Søren Laulund Side 1228

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Referat. fra. FællesMED Børn og Unge

Referat. fra. FællesMED Børn og Unge Referat fra FællesMED Børn og Unge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00-15:10 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2 på BCV Louise Raunkjær, Anette Brodde, Flemming

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Varde Kommune. Referat. fra. MED-udvalg Børn og Unge. Mødedato: Onsdag den 25. marts 2015. Mødetidspunkt: 8:00-8:30

Varde Kommune. Referat. fra. MED-udvalg Børn og Unge. Mødedato: Onsdag den 25. marts 2015. Mødetidspunkt: 8:00-8:30 Referat fra MED-udvalg Børn og Unge Mødedato: Onsdag den 25. marts 2015 Mødetidspunkt: 8:00-8:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Børn & Unge Louise Raunkjær, Anette Brodde, Ole Holdgaard,

Læs mere

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Formål Formålet med skolereformen er at sikre en højere faglighed gennem en sammenhængende skoledag og bedre undervisning. Således skal

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet. Abder Razak Jenayah, Samah Tahah, Doron Edry, Haughe Hein Hansen, Keld Jacobsen, Jackline Kristensen

Åbent Referat. til. Integrationsrådet. Abder Razak Jenayah, Samah Tahah, Doron Edry, Haughe Hein Hansen, Keld Jacobsen, Jackline Kristensen Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Mandag den 23. september 2013 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Medborgerhuset, Stor stue, 1. sal Storegade 57, Varde Abder

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv Åbent Referat til Udvalget for Økonomi og Erhverv Mødedato: Mandag den 31. oktober 2016 Mødetidspunkt: 7:30-8:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Erik Buhl Nielsen, Peder

Læs mere

Helhedsløsning på fritids- og klubområdet - efter høring Dok.nr.: 6027 Sagsid.: 13/15802 Initialer: Åben sag

Helhedsløsning på fritids- og klubområdet - efter høring Dok.nr.: 6027 Sagsid.: 13/15802 Initialer: Åben sag Helhedsløsning på fritids- og klubområdet - efter høring Dok.nr.: 6027 Sagsid.: 13/15802 Initialer: 47821 Åben sag Sagsfremstilling Udvalget for Børn og Undervisning vedtog den 3. juni 2014 at sende 2

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Asferg Skole Aftalemål 2017

Asferg Skole Aftalemål 2017 Asferg Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Tirsdalens Skole Aftalemål 2017

Tirsdalens Skole Aftalemål 2017 Tirsdalens Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

Havndal Skole Aftalemål 2017

Havndal Skole Aftalemål 2017 Havndal Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Sekretariatet Sagsnr. 227538 Brevid. 1694365 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 13. august 2013 Folkeskolereformens

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent referat fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Torsdag den 20. august 2015 Mødetidspunkt: 7:45-9:20 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Per Rask Jensen, Keld

Læs mere

Vedrørende høringssvar - model for harmonisering af teknisk service for skoler og daginstitutioner

Vedrørende høringssvar - model for harmonisering af teknisk service for skoler og daginstitutioner From:Bente Hjørngaard Sørensen To:Lotte Cortsen Subject:Re: Ny frist for høring - Model for harmonisering af teknisk service for skoler og daginstitutioner Hej Lotte Vedrørende høringssvar - model for

Læs mere

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Referat til Mødedato: Mandag den 2. september 2013 Mødetidspunkt: 9:00-11:00 Mødested: Jobcenter, møderum 3 Deltagere: Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen, FTF, Jobcenter Varde Nikolaj Dybdal Winther,

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune 1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune I indeværende notat redegøres for forvaltningens reviderede oplæg til den procesplan, der skal være med til at gøre den nye folkeskolereform

Læs mere

De iværksatte pilotprojekter i Roskilde Kommune har stadig stor relevans, da projekternes delelementer rummes inden for den indgåede aftale.

De iværksatte pilotprojekter i Roskilde Kommune har stadig stor relevans, da projekternes delelementer rummes inden for den indgåede aftale. Velfærd Sagsnr. 227538 Brevid. 1688028 Ref. LAFJ Dir. tlf. 46 31 41 15 larsfj@roskilde.dk NOTAT: Aftale: Et fagligt løft af folkeskolen 12. juni 2013 Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti har indgået

Læs mere

Temamøde om strategi

Temamøde om strategi Temamøde om strategi Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Aabenraa Kommunes strategiske arbejde med implementering af folkeskolereformen Folkehjem Tirsdag den 12. maj kl. 19.00

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kommissorium for budgetanalyse på folkeskoleområdet

Kommissorium for budgetanalyse på folkeskoleområdet Kommissorium for budgetanalyse på folkeskoleområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2016 og overslagsårene 2017-2019 blev det besluttet, at reducere budgettet til specialundervisning med

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 14-03-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Torsdag den 14 marts 2013 kl 08:15 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Vestervangsskolen Aftalemål 2017

Vestervangsskolen Aftalemål 2017 Vestervangsskolen Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere

Politisk spor Opgave Deltagere Aktiviteter/kommentarer/ dato

Politisk spor Opgave Deltagere Aktiviteter/kommentarer/ dato Skole og Undervisning Dato: 27.05.2014 Sagsnr.: 13/32999 Dok.løbenr.: 147785-14 Sagsbehandler: Maria Wandahl Direkte tlf.: 7376 7392 E-mail: mwa@aabenraa.dk Opdateret procesplan - Juni Politisk spor Opgave

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver,

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Linjefagsstrategi 2014 2020 Hovedfokus i forbindelse med Vordingborg Kommunes kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 ligger i, at

Læs mere

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september Til Børne- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom og Thomas Rasmussen Holmens Kanal 22 1060 København K KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september 2017 KL har den 21. september

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Referat. fra. OvergangsMED Børn og Unge

Referat. fra. OvergangsMED Børn og Unge Referat fra OvergangsMED Børn og Unge Mødedato: Tirsdag den 5. maj 2015 Mødetidspunkt: 10:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødesalen, Materielgården i Sig Louise Raunkjær, Anette Brodde,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen.

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. Punkt 9. Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. 2014-12345. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget, orientering om de centrale udviklingspuljer Fælles Skoleudvikling

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. november 2012 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30-17:30 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 10 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl, Else Marie

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget Referat fra Sundhed & Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 21. november 2016 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Afbud: Borgmesterens mødelokale Henning Ravn (V), Bente Bendix Jensen (I), Connie

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 Punkt 8. Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 2018-003138 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender 1. behandlingen af Kvalitetsrapport 2018. kl. 08.30 Side 1 af 6 Sagsbeskrivelse

Læs mere

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 BUU godkendte på sit møde den 2.4.2014 en strategi for ansøgning om midler fra A P Møller Fonden og bad

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Skolereform baggrundsbilag

Skolereform baggrundsbilag Skolereform baggrundsbilag Bemærk! Nedenstående indstillinger er udarbejdet ud fra 1. behandling af lovforslaget omkring ny skolereform. Skolereformens intention Det fremgår af udspillet, at regeringen

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen -den danske folkeskolereform

Et fagligt løft af folkeskolen -den danske folkeskolereform Et fagligt løft af folkeskolen -den danske folkeskolereform Kontorchef Jesper Bøjer Jensen Videnskontoret Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 1 Baggrund og forberedelse Reformens elementer

Læs mere

Bilag 1 - Sammenfatning. Strategi for implementering af folkeskolereformen i Køge Kommune

Bilag 1 - Sammenfatning. Strategi for implementering af folkeskolereformen i Køge Kommune Bilag 1 - Sammenfatning Strategi for implementering af folkeskolereformen i Køge Kommune 2015-2019 Sammenfatning Børne- og Ungeforvaltningen, den 25. februar 2015 1 Systematik og overblik Folkeskolereformens

Læs mere

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Åbent Referat til Mødedato: Torsdag den 10. december 2015 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Gitte Eskesen, Thorkild Sloth Pedersen, Nikolaj Dybdal

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SIDE 1/5 FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SAGSFREMSTILLING: Regeringen og et flertal af folketingets partier har indgået forlig om reform af folkeskolen. Børne- og Undervisningsudvalget blev

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

F. Udmøntningen af 2:2 modellen skal drøftes konkret på det første kvartalsmøde i marts. Er der behov for undersøgelser til brug for mødet?

F. Udmøntningen af 2:2 modellen skal drøftes konkret på det første kvartalsmøde i marts. Er der behov for undersøgelser til brug for mødet? NOTAT Allerød Kommune Skole og Dagtilbud Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fælles afsæt fælles udvikling Opsamling fra gruppedrøftelserne på

Læs mere