Dansk Hjertesvigtdatabase

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Hjertesvigtdatabase"

Transkript

1 Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport juli juni 2013 Kommenteret version 1.0

2 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe, Kompetencecenter for Klinisk kvalitet og Sundhedsinformatik Vest og Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik Øst. Styregruppen er ansvarlig for kommentarer, konklusioner og anbefalinger i forhold til indikatorresultaterne. Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik Øst er ansvarlig for databearbejdning og analyser. Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest har, som en del af auditprocessen, foretaget kontrol af konsistens af årsrapporten. Databasens kliniske epidemiolog er Charlotte Cerqueira, Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik Øst Databasens kontaktperson er Anne Nakano, Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest Henvendelse vedr. rapporten til: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest c/o Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Allé 15, DK-8200 Aarhus N Telefon: (+45) Web-adresse: 2

3 Indholdsfortegnelse KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER 4 Anbefalinger 5 RESULTATOVERSIGT 6 Indikator 1. Ekkokardiografi 7 Indikator 2. NYHA-klassifikation 11 Indikator 3a. Medicinsk Behandling - ACE-hæmmer/ATII-receptor antagonist 15 Kontroldiagram enheder: 17 Indikator 3b. Medicinsk behandling - Betablokker 18 Indikator 3c. Medicinsk Behandling - Aldosteron antagonist 21 Indikator 4. Fysisk træning 26 Indikator 5: Struktureret undervisningsprogram 30 Indikator 6. Genindlæggelser 34 Indikator 7. Mortalitet 40 BESKRIVELSE AF SYGDOMSOMRÅDET OG MÅLING AF BEHANDLINGSKVALITET 46 OVERSIGT OVER ALLE INDIKATORER 47 DATAGRUNDLAG 48 Databasekomplethed 48 Komplethedsgrad for de enkelte variable/datakomplethed 51 STYREGRUPPENS MEDLEMMER 54 APPENDIKS 55 Supplerende analyser og resultater 55 Prognostiske faktorer og komorbiditet 72 Justerede analyser 86 Læsevejledning 92 In- og eksklusionskriterier for Dansk Hjertesvigtdatabase 94 Beregningsregler 96 REGIONALE KOMMENTARER 97 3

4 Konklusioner og anbefalinger Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) beskriver kvaliteten i behandling og pleje af voksne patienter med førstegangsregistreret hjertesvigt. Dette er den 10. nationale auditrapport fra Dansk Hjertesvigtdatabase tidligere NIP-hjerteinsufficiens under Det Nationale Indikatorprojekt. Rapporten vedrører perioden: 1. juli juni og dækker incidente patienter, der er blevet indlagt, eller som er påbegyndt et ambulant forløb i perioden (inklusionskriterierne fremgår af appendiks). Rapporten søger på basis af et afgrænset antal indikatorer at belyse følgende: Om kvaliteten af den danske behandling af patienter med incident hjertesvigt opfylder de fastlagte standarder Om der er klinisk betydningsfuld variation i behandlingen mellem regioner og sygehuse/enheder i Danmark Den tidsmæssige udvikling af resultaterne Rapporten indeholder indikatorværdier for de enkelte dataindberettende enheder, de enkelte regioner samt for hele landet for den aktuelle periode. For alle indikatorer sammenlignes der med de to tidligere perioders resultat. Indikatorværdierne for de tidligere perioder er genberegnet i denne rapport. Der kan derfor forekomme mindre afvigelser fra de tidligere offentliggjorte resultater, da der i genberegningerne indgår patientforløb for sidste auditperiode, som er indberettet efter sidste års frist for indberetning af patienter. For en uddybende beskrivelse af evidensgrundlaget for de ovennævnte indikatorer henvises til dokumentalistrapport om hjertesvigt, der kan tilgås her. Auditperioden er ændret lidt fra tidligere og dækker nu, som nævnt ovenfor, indrapporteringer fra den til den , men dækker som tidligere incidente patienter med hjertesvigt, som enten er indlagte eller har påbegyndt et ambulant forløb i perioden. Inklusions- og eksklusionskriterierne er uændret fra tidligere, og de vurderede indikatorer er uændrede. Implantation af ICD og biventrikulær pacemaker vurderes nu for 3. år i træk som en kvalitetsparameter. Rapporten er auditeret og kommenteret af styregruppen på den nationale kliniske audit den 31. oktober I årets rapport indgår patientforløb mod i den forrige audit-periode. Det fremgår, at antallet per indbyggere varierer fra 135 til 52 i henholdsvis Region Sjælland og Region Nordjylland, hvorimod antallet af hjertesvigtspatienter per indbyggere er relativt ensartet i Region Hovedstaden, Region Midtjylland og Region Syddanmark. Der er ligeledes en stor variation i antallet af ambulante versus indlagte patienter i henholdsvis Region Sjælland og Region Nordjylland. Databasekompletheden er vurderet som antallet af indrapporterede patienter med hjertesvigt i tælleren og i nævneren antallet af patienter med 1. gangs diagnosen hjertesvigt fra LPR. Databasekompletheden varierer fra 72 % i Region Hovedstaden til 93 % i Region Midtjylland. Den dårligere databasekomplethed i Region Hovedstaden er betinget af én afdelings indberetning. For detaljer se venligst afsnittet Beskrivelse af sygdomsområdet og måling af behandlingskvalitet. Målet for Dansk Hjertesvigtdatabase er, at alle patienter med incident hjertesvigt (i henhold til de opstillede inog eksklusionskriterier) inkluderes med henblik på at sikre, at databasen giver et retvisende billede af kvaliteten af behandling og pleje til hjertesvigtspatienter i Danmark. Såfremt det er tilfældigt, hvilke patienter der ikke registreres, vil selv en relativ lav komplethedsgrad ikke nødvendigvis være en hindring for, at databasen afspejler kvaliteten. Hvis der derimod er tale om, at særlige grupper af patienter er mindre 4

5 tilbøjelige til at blive registreret i databasen, vil der være introduceret en systematisk fejlkilde i registreringen (selektions bias), og tolkning af resultater fra databasen vanskeliggøres. Ofte er det i praksis vanskeligt at afgøre, i hvilket omfang manglende komplethed medfører bias. Formandskabet kan med tilfredshed notere, at overgangen fra NIP Hjerteinsufficiens til Dansk Hjertesvigtdatabase er gået tilfredsstillende, og det kan konstateres, at antallet af patienter, som indgår i dette års audit, er det samme som i Det kan yderligere konstateres, at der er sket en forbedring i indikatorerne, således at disse må betragtes som værende meget tilfredsstillende. Indikatorerne Ekkokardiografi, NYHA-klassifikation, behandling med ACE-hæmmer og Betablokker samt Patientundervisning er alle opfyldt for alle regioner og dermed på landsplan. Indikatoren Aldosteronantagonist er opfyldt i alle regioner bortset fra Region Hovedstaden, og indikatoren Fysisk træning er opfyldt for alle regioner bortset fra Region Hovedstaden. 9 % af patienterne blev genindlagt indenfor de første 4 uger efter udskrivelsen eller ambulant kontakt, hvilket er uændret fra sidste år. Mortaliteten er 12 % og viser fortsat en faldende tendens, idet mortaliteten sidste år var 13 % og forrige år 14 %. Begge indikatorer er dermed opfyldte. Styregruppen forventes at få et kommende arbejde med henblik på, at Dansk Hjertesvigtdatabase skal overgå til Kardiologisk Fællesdatabase og indgå i et struktureret samarbejde med Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase. Styregruppen vil fortsat arbejde for optimering af hjertesvigt i Danmark, men kan ved den aktuelle audit konstatere, at stort set alle indikatorer er opfyldte i alle regioner, hvilket må betragtes som værende særdeles tilfredsstillende og repræsenterer en udvikling, hvor der har været vedvarende fokus på hjertesvigtsbehandling i Danmark. Anbefalinger Det anbefales, at der i forbindelse med regional audit i Region Sjælland og Region Nordjylland bliver foretaget en vurdering af raten af patienter per indbyggere, idet denne rate er væsentlig højere i Region Sjælland, og væsentlig lavere i Region Nordjylland i sammenligning med de øvrige regioner. Samtidig bør årsagen til den store forskel i procenten af ambulante versus indlagte patienter i de samme 2 regioner vurderes. Styregruppen anbefaler, at databasekompletheden i Region Hovedstaden vurderes, og forholdet på den afdeling, som afviger væsentligt, diskuteres. Det foreslås, at der foretages en audit på de patienter, som fremgår af Landspatientregisteret, men som ikke indgår i Dansk Hjertesvigtsdatabase. Det kan endvidere konstateres, at denne afdeling ikke har andre vilkår end øvrige indrapporterende afdelinger af samme karakter. På vegne af styregruppen for Dansk Hjertesvigtdatabase 31. oktober 2013 Kenneth Egstrup Professor, overlæge, dr.med. Inge Schjødt Klinisk sygeplejespecialist, cand.cur. 5

6 Resultatoversigt Land Aktuelle år Tidligere år Std. Std. Uoplyst / /11 % opfyldt (%) Andel 95% CI Andel Andel 1. Får foretaget ekkokardiografi >90 ja (0) 94 (93-95) Andel der NYHA-klassificeres >90 ja (0) 94 (93-94) a. Opstartet med ACE-hæmmer/ATII-antagonist >90 ja (8) 91 (90-92) b. Opstartet med betablokker >80 ja (8) 89 (87-90) c. Opstartet med aldosteron antagonist >35 ja (10) 40 (38-42) Påbegyndt fysisk træning eller henvist >30 ja* (11) 30 (28-32) Påbegynder et struktureret undervisningsprogram >80 ja (9) 84 (83-85) Genindlægges inden for 4 uger <10 ja (0) 9 (8-10) 9 9 6(amb). Ambulante der genindlægges inden for 4 uger (0) 6 (4-6) 5 5 6(indl). Indlagte der genindlægges inden for 4 uger (1) 14 (12-16) Mortalitet* <20 ja (0) 12 (11-13) (amb). Mortalitet blandt ambulante patienter (0) 6 (5-8) 7 7 7(indl). Mortalitet blandt indlagte patienter (0) 18 (17-20) * Obs forskellig opgørelsesperiode Ovenstående oversigter viser indikatoropfyldelsen på landsplan for indikatorer i Dansk Hjertesvigtdatabase, samt om den tilknyttede standard for indikatoropfyldelsen er opfyldt eller ej. Resultatet for de to seneste perioder er ligeledes vist. Til indikatoropfyldelsen for den aktuelle periode er angivet 95 %- sikkerhedsintervallet for værdien. 6

7 Indikator 1. Ekkokardiografi Andelen af patienter, der tidligst 6 måneder inden og senest 7 hverdage efter indlæggelse/første ambulante kontakt, får foretaget ekkokardiografi Beregning af indikatoren: Antal patientforløb i alt (nævner) omfatter alle indrapporterede patient forløb, hvor der er afkrydset enten ja og tidspunktet er oplyst, eller der er afkrydset nej til spørgsmålet Er der foretaget EKKO-kardiografi i relation til det aktuelle forløb med bestemmelse af venstre ventrikels uddrivningsfraktion (EF)? Antal patientforløb som opfylder kravet (tæller) forudsætter, at der er svaret ja til spørgsmålet Er der foretaget EKKO-kardiografi i relation til det aktuelle forløb med bestemmelse af venstre ventrikels uddrivningsfraktion (EF)?, og at tidspunktet for ekkokardiografien er indenfor 6 måneder før eller senest 7 hverdage efter indlæggelse/første ambulante kontakt. Indikator 1 Aktuelle år Tidligere år Std. 90% Tæller/ Uoplyst / /11 opfyldt nævner (pct.) Andel 95% CI Andel Andel Danmark ja 3713 / (0) 94 (93-95) Hovedstaden ja 1037 / (1) 92 (90-94) Sjælland ja 834 / (0) 96 (95-98) Syddanmark ja 843 / (0) 96 (94-97) Midtjylland ja 783 / (1) 94 (92-96) Nordjylland ja 216 / (0) 90 (86-94) Hovedstaden ja 1037 / (1) 92 (90-94) Kar.-endokr.klinik E,Frederiksberg Hospital, RHO ja* 53 / 59 0 (0) 90 (79-96) Kardiologisk afd. P, Gentofte Hospital, RHO ja 151 / (0) 96 (92-99) Kardiologisk afd. S, Herlev Hospital, RHO ja 189 / (1) 97 (94-99) Kardiologisk afd. Y, Bispebjerg Hospital, RHO ja 109 / (0) 97 (92-99) Kardiologisk afdeling, Hillerød, RHO ja 144 / (0) 90 (84-94) Kardiologisk klinik, Amager Hospital, RHO ja 108 / (7) 95 (89-98) Med. afd., Bornholms Hospital, RHO ja* 50 / 57 0 (0) 88 (76-95) Med. afd./cardiologi, Hvidovre Hospital, RHO ja* 94 / (0) 84 (76-90) Medicinsk afd. M, Glostrup Hospital, RHO ja 106 / (0) 91 (84-95) Medicinsk afdeling, Frederikssund, RHO nej 33 / 43 0 (0) 77 (61-88) Medicinsk afdeling, Helsingør, RHO 0 / 0 0 (0) Sjælland ja 834 / (0) 96 (95-98) Holbæk, Medicinsk ambulatorium, RSJ ja 198 / (0) 97 (94-99) Køge, Medicinsk sengeafd., RSJ ja 51 / 53 0 (0) 96 (87-100) Nykøbing F, Medicinsk sengeafsnit, RSJ ja 188 / (0) 97 (94-99) Næstved, Medicinsk sengeafsnit, RSJ ja 111 / (0) 93 (86-97) Roskilde Sygehus, Region Sjælland ja 134 / (0) 97 (93-99) Slagelse, Medicinsk sengeafsnit, RSJ ja 152 / (0) 97 (93-99) Syddanmark ja 843 / (0) 96 (94-97) Hjertemedicinsk afd., Vejle Sygehus, RSYD ja 97 / 99 0 (0) 98 (93-100) Kar. afd. B, OUH, Odense, RSYD ja 140 / (0) 97 (92-99) Med. afd., Fredericia Sygehus, RSYD ja* 39 / 46 0 (0) 85 (71-94) Med. afd., Kolding Sygehus, RSYD ja 56 / 58 0 (0) 97 (88-100) Medicinsk Center, Sgh. Sønderjylland, Haderslev ja 143 / (0) 99 (96-100) Medicinsk Center, Sgh. Sønderjylland, Sønderborg ja 76 / 80 0 (0) 95 (88-99) Sydvestjysk Sygehus, RSYD ja 182 / (0) 93 (89-96) Sygehus Fyn - RSYD ja 110 / (0) 97 (92-99) Midtjylland ja 783 / (1) 94 (92-96) Aarhus Universitetshospital ja 128 / (0) 98 (93-100) Horsens, Med. afd., RMIDT ja 135 / (0) 97 (93-99)

8 Med. afd. M, Reg.hosp. Randers, RMIDT ja 156 / (1) 96 (91-98) Medicinsk afdeling, Hospitalsenhed Vest, RMIDT ja 220 / (1) 90 (86-94) Silkeborg, Med. afd., RMIDT nej 40 / 51 0 (0) 78 (65-89) Viborg, Med. afd. M, RMIDT ja 104 / (1) 99 (95-100) Nordjylland ja 216 / (0) 90 (86-94) Alb Kardiologisk afd., RNORD ja 69 / 70 0 (0) 99 (92-100) Dro Medicinsk Afdeling, RNORD ja 9 / 10 0 (0) 90 (55-100) Dro Medicinsk Ambulatorium 0 / 0 0 (0) 100 FAR Medicinsk afdeling, RNORD nej 7 / 11 1 (8) 64 (31-89) Hob medicinsk afdeling, RNORD ja* 34 / 41 0 (0) 83 (68-93) Medi. afd., Sygehus Thy-Mors, RNORD ja* 23 / 26 0 (0) 88 (70-98) Sygehus Vendsyssel, Medicinsk Center, RNORD ja 74 / 81 0 (0) 91 (83-96) Kontroldiagram regioner Indikator 1 Danmark Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland % 8

9 Kontroldiagram enheder: Indikator 1 Danmark Kar.-endokr.klinik E,Frederiksberg Hospital, RHO Kardiologisk afd. P, Gentofte Hospital, RHO Kardiologisk afd. S, Herlev Hospital, RHO Kardiologisk afd. Y, Bispebjerg Hospital, RHO Kardiologisk afdeling, Hillerød, RHO Kardiologisk klinik, Amager Hospital, RHO Med. afd., Bornholms Hospital, RHO Med. afd./cardiologi, Hvidovre Hospital, RHO Medicinsk afd. M, Glostrup Hospital, RHO Medicinsk afdeling, Frederikssund, RHO Medicinsk afdeling, Helsingør, RHO Holbæk, Medicinsk ambulatorium, RSJ Køge, Medicinsk sengeafd., RSJ Nykøbing F, Medicinsk sengeafsnit, RSJ Næstved, Medicinsk sengeafsnit, RSJ Roskilde Sygehus, Region Sjælland Slagelse, Medicinsk sengeafsnit, RSJ Hjertemedicinsk afd., Vejle Sygehus, RSYD Kar. afd. B, OUH, Odense, RSYD Med. afd., Fredericia Sygehus, RSYD Med. afd., Kolding Sygehus, RSYD Medicinsk Center, Sgh. Sønderjylland, Haderslev Medicinsk Center, Sgh. Sønderjylland, Sønderborg Sydvestjysk Sygehus, RSYD Sygehus Fyn - RSYD Aarhus Universitetshospital Horsens, Med. afd., RMIDT Med. afd. M, Reg.hosp. Randers, RMIDT Medicinsk afdeling, Hospitalsenhed Vest, RMIDT Silkeborg, Med. afd., RMIDT Viborg, Med. afd. M, RMIDT Alb Kardiologisk afd., RNORD Dro Medicinsk Afdeling, RNORD Dro Medicinsk Ambulatorium FAR Medicinsk afdeling, RNORD Hob medicinsk afdeling, RNORD Medi. afd., Sygehus Thy-Mors, RNORD Sygehus Vendsyssel, Medicinsk Center, RNORD % 9

10 Indikator 1: Andelen af patienter, der tidligst 6 måneder inden og senest 7 hverdage efter indlæggelse/første ambulante kontakt, får foretaget ekkokardiografi Klinisk-epidemiologisk kommentarer til indikator 1. Datakompletheden er god for alle regioner. Standarden er opfyldt i alle fem regioner og på landsplan. På landsplan er indikatoren uændret på 94%, men der er set en forbedring af indikatoropfyldelsen over tid i Region Nordjylland. Der ses nogen intraregional variation i Region Hovedstaden og i Region Nordjylland. Styregruppens kommentarer og anbefalinger til indikator 1 Styregruppen finder, at den indrapporterede patientpopulation er stor og udgør patienter, hvilket tillader en fortolkning af denne indikator. Indikatoren er opfyldt på landsplan og for alle regioner. Indikatoren er opgjort med en standard på 90 % får foretaget ekkokardiografi tidligst 6 måneder inden og senest 7 hverdage efter indlæggelsen/start på det ambulante forløb. I denne standard er også inkluderet patienter, hvor undersøgelsen ikke skønnes indiceret/relevant. Anbefaling Styregruppen anbefaler en uændret standard på 90 %, hvor patienten får foretaget ekkokardiografi tidligst 6 mdr. inden og senest 7 hverdage efter indlæggelsen/opstart på det ambulante forløb. Dansk Hjertesvigtdatabase Årsrapport 2013 Version 1.0, kommenteret:

11 Indikator 2. NYHA-klassifikation Andelen af patienter, der ved udskrivning/første ambulante kontakt eller indenfor de første 12 uger i deres sygdomsforløb, NYHA-klassificeres Beregning af indikatoren: Antal patientforløb i alt (nævner) omfatter alle indrapporterede patientforløb, hvor spørgsmålet Hvilken NYHA-gruppe tilhørte patienten ved udskrivelsen/første ambulante kontrol/kontakt, eller indenfor de første 12 uger i deres sygdomsforløb? er besvaret. Antal patientforløb som opfylder kravet (tæller) forudsætter, at der til spørgsmålet Hvilken NYHA-gruppe tilhørte patienten enten ved udskrivelsen/første ambulante kontrol/kontakt, eller indenfor de første 12 uger i deres sygdomsforløb? er svaret NYHA I, NYHA II, NYHA III eller NYHA IV. Indikator 2 Aktuelle år Tidligere år Std. 90% Tæller/ Uoplyst / /11 opfyldt nævner (pct.) Andel 95% CI Andel Andel Danmark ja 3702 / (0) 94 (93-94) Hovedstaden ja 1023 / (0) 90 (88-92) Sjælland ja 831 / (0) 96 (95-97) Syddanmark ja 848 / (0) 96 (95-97) Midtjylland ja 788 / (0) 94 (92-96) Nordjylland ja* 212 / (0) 88 (84-92) Hovedstaden ja 1023 / (0) 90 (88-92) Kar.-endokr.klinik E,Frederiksberg Hospital, RHO ja* 52 / 59 0 (0) 88 (77-95) Kardiologisk afd. P, Gentofte Hospital, RHO ja 149 / (0) 95 (90-98) Kardiologisk afd. S, Herlev Hospital, RHO ja 183 / (0) 94 (89-97) Kardiologisk afd. Y, Bispebjerg Hospital, RHO ja 106 / (0) 95 (89-98) Kardiologisk afdeling, Hillerød, RHO ja 153 / (0) 96 (91-98) Kardiologisk klinik, Amager Hospital, RHO ja* 109 / (0) 89 (82-94) Med. afd., Bornholms Hospital, RHO nej 38 / 57 0 (0) 67 (53-79) Med. afd./cardiologi, Hvidovre Hospital, RHO nej 82 / (0) 73 (64-81) Medicinsk afd. M, Glostrup Hospital, RHO ja 117 / (0) 100 (97-100) Medicinsk afdeling, Frederikssund, RHO nej 34 / 43 0 (0) 79 (64-90) Medicinsk afdeling, Helsingør, RHO 0 / 0 0 (0) Sjælland ja 831 / (0) 96 (95-97) Holbæk, Medicinsk ambulatorium, RSJ ja 203 / (0) 100 (97-100) Køge, Medicinsk sengeafd., RSJ ja 51 / 53 0 (0) 96 (87-100) Nykøbing F, Medicinsk sengeafsnit, RSJ ja* 172 / (0) 89 (84-93) Næstved, Medicinsk sengeafsnit, RSJ ja 119 / (0) 99 (95-100) Roskilde Sygehus, Region Sjælland ja 136 / (1) 99 (96-100) Slagelse, Medicinsk sengeafsnit, RSJ ja 150 / (0) 96 (91-98) Syddanmark ja 848 / (0) 96 (95-97) Hjertemedicinsk afd., Vejle Sygehus, RSYD ja 94 / 99 0 (0) 95 (89-98) Kar. afd. B, OUH, Odense, RSYD ja 145 / (0) 100 (97-100) Med. afd., Fredericia Sygehus, RSYD ja 44 / 46 0 (0) 96 (85-99) Med. afd., Kolding Sygehus, RSYD ja 55 / 58 0 (0) 95 (86-99) Medicinsk Center, Sgh. Sønderjylland, Haderslev ja* 128 / (0) 89 (83-94) Medicinsk Center, Sgh. Sønderjylland, Sønderborg ja 78 / 80 0 (0) 98 (91-100) Sydvestjysk Sygehus, RSYD ja 193 / (0) 99 (96-100) Sygehus Fyn - RSYD ja 111 / (0) 98 (94-100) Midtjylland ja 788 / (0) 94 (92-96) Aarhus Universitetshospital ja 123 / (1) 95 (89-98) Horsens, Med. afd., RMIDT ja 136 / (0) 98 (94-100) Med. afd. M, Reg.hosp. Randers, RMIDT ja 164 / (0) 100 (98-100) Medicinsk afdeling, Hospitalsenhed Vest, RMIDT ja* 215 / (0) 87 (82-91) Silkeborg, Med. afd., RMIDT ja 50 / 51 0 (0) 98 (90-100)

12 Viborg, Med. afd. M, RMIDT ja 100 / (0) 94 (88-98) Nordjylland ja* 212 / (0) 88 (84-92) Alb Kardiologisk afd., RNORD ja 63 / 70 0 (0) 90 (80-96) Dro Medicinsk Afdeling, RNORD ja 9 / 10 0 (0) 90 (55-100) Dro Medicinsk Ambulatorium 0 / 0 0 (0) 100 FAR Medicinsk afdeling, RNORD ja* 10 / 12 0 (0) 83 (52-98) Hob medicinsk afdeling, RNORD ja* 36 / 41 0 (0) 88 (74-96) Medi. afd., Sygehus Thy-Mors, RNORD ja* 22 / 26 0 (0) 85 (65-96) Sygehus Vendsyssel, Medicinsk Center, RNORD ja* 72 / 81 0 (0) 89 (80-95) Kontroldiagram regioner: Indikator 2 Danmark Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland % 12

13 Kontroldiagram enheder: Indikator 2 Danmark Kar.-endokr.klinik E,Frederiksberg Hospital, RHO Kardiologisk afd. P, Gentofte Hospital, RHO Kardiologisk afd. S, Herlev Hospital, RHO Kardiologisk afd. Y, Bispebjerg Hospital, RHO Kardiologisk afdeling, Hillerød, RHO Kardiologisk klinik, Amager Hospital, RHO Med. afd., Bornholms Hospital, RHO Med. afd./cardiologi, Hvidovre Hospital, RHO Medicinsk afd. M, Glostrup Hospital, RHO Medicinsk afdeling, Frederikssund, RHO Medicinsk afdeling, Helsingør, RHO Holbæk, Medicinsk ambulatorium, RSJ Køge, Medicinsk sengeafd., RSJ Nykøbing F, Medicinsk sengeafsnit, RSJ Næstved, Medicinsk sengeafsnit, RSJ Roskilde Sygehus, Region Sjælland Slagelse, Medicinsk sengeafsnit, RSJ Hjertemedicinsk afd., Vejle Sygehus, RSYD Kar. afd. B, OUH, Odense, RSYD Med. afd., Fredericia Sygehus, RSYD Med. afd., Kolding Sygehus, RSYD Medicinsk Center, Sgh. Sønderjylland, Haderslev Medicinsk Center, Sgh. Sønderjylland, Sønderborg Sydvestjysk Sygehus, RSYD Sygehus Fyn - RSYD Aarhus Universitetshospital Horsens, Med. afd., RMIDT Med. afd. M, Reg.hosp. Randers, RMIDT Medicinsk afdeling, Hospitalsenhed Vest, RMIDT Silkeborg, Med. afd., RMIDT Viborg, Med. afd. M, RMIDT Alb Kardiologisk afd., RNORD Dro Medicinsk Afdeling, RNORD Dro Medicinsk Ambulatorium FAR Medicinsk afdeling, RNORD Hob medicinsk afdeling, RNORD Medi. afd., Sygehus Thy-Mors, RNORD Sygehus Vendsyssel, Medicinsk Center, RNORD % 13

14 Indikator 2. Andelen af patienter, der ved udskrivning/første ambulante kontakt eller indenfor de første 12 uger i deres sygdomsforløb, NYHA-klassificeres Klinisk-epidemiologisk kommentarer til indikator 2 Datakompletheden er god for alle regioner. Standarden er opfyldt på landsplan og opfyldt, eller indeholdt i sikkerhedsintervallet, i fire af fem regioner. Opfyldelsesgraden er forbedret specielt i Region Nordjylland og på landsplan er indikatoropfyldelsen steget fra 92% til 94%. I Region Hovedstaden ses nogen intraregional variation. Styregruppens kommentarer og anbefalinger til indikator 2 Det samlede antal patienter, hvor NYHA-klassificering er mulig, er patienter, og standarden er opfyldt på landsplan og for alle regioner. Anbefaling Styregruppen anbefaler, at standarden uændret er 90 % for patienter, som NYHA-klassificeres ved udskrivning/første ambulante kontakt eller indenfor de første 12 uger i deres sygdomsforløb. 14

15 Indikator 3a. Medicinsk Behandling - ACE-hæmmer/ATII-receptor antagonist Andelen af patienter, med nedsat systolisk funktion (LVEF 40%), der er i, opstartes i/forsøges opstartet i, behandling med: ACE-hæmmer/ATII-receptor antagonist senest 8 uger efter indlæggelse/første ambulante kontakt Beregning af indikatoren: Antal patientforløb i alt (nævner) omfatter alle indrapporterede patientforløb, hvor EF målt indenfor 6 måneder før og senest 7 hverdage efter indlæggelse / første ambulante kontakt er 40% og patient var eller ikke var i behandling med ACE-hæmmer/ATII-receptor antagonist forud for indlæggelsen/første ambulante kontakt, og at der til spørgsmålet ACE-HÆMMER/ATII-RECEPTOR ANTAGONIST: Er patienten opstartet eller forsøgt opstartet behandling? er svaret Ja eller der er svaret Nej. Antal patientforløb som opfylder kravet (tæller) forudsætter, at EF målt indenfor 6 måneder før og senest 7 hverdage efter indlæggelse / første ambulante kontakt er 40% og patient, og at der er svaret Ja til spørgsmålet ACE-HÆMMER/ATII-RECEPTOR ANTAGONIST: Var patienten i behandling ved indlæggelse/første ambulante kontakt? eller at der til spørgsmålet ACE-HÆMMER/ATII-RECEPTOR ANTAGONIST: Er patienten opstartet eller forsøgt opstartet behandling? er svaret Ja og Startdato er identiske med eller senere end dato for indlæggelse/første ambulante kontakt og behandlingen er startet senest 8 uger efter indlæggelse/første ambulante kontakt. Indikator 3a Aktuelle år Tidligere år Std. 90% Tæller/ Uoplyst / /11 opfyldt nævner (pct.) Andel 95% CI Andel Andel Danmark ja 2935 / (7) 91 (90-92) Hovedstaden ja* 796 / (10) 89 (87-91) Sjælland ja 686 / (4) 92 (90-94) Syddanmark ja 704 / (5) 93 (91-95) Midtjylland ja 581 / (8) 91 (89-93) Nordjylland ja* 168 / (12) 89 (84-93) Hovedstaden ja* 796 / (10) 89 (87-91) Kar.-endokr.klinik E,Frederiksberg Hospital, RHO ja* 42 / 47 6 (11) 89 (77-96) Kardiologisk afd. P, Gentofte Hospital, RHO ja* 105 / (8) 87 (79-92) Kardiologisk afd. S, Herlev Hospital, RHO ja 169 / (3) 95 (91-98) Kardiologisk afd. Y, Bispebjerg Hospital, RHO ja 96 / (5) 94 (88-98) Kardiologisk afdeling, Hillerød, RHO ja* 115 / (11) 87 (80-92) Kardiologisk klinik, Amager Hospital, RHO ja 72 / (15) 92 (84-97) Med. afd., Bornholms Hospital, RHO ja* 36 / 41 7 (15) 88 (74-96) Med. afd./cardiologi, Hvidovre Hospital, RHO nej 64 / (19) 81 (71-89) Medicinsk afd. M, Glostrup Hospital, RHO ja* 74 / (11) 84 (75-91) Medicinsk afdeling, Frederikssund, RHO ja 23 / (29) 92 (74-99) Medicinsk afdeling, Helsingør, RHO 0 / 0 0 (0) Sjælland ja 686 / (4) 92 (90-94) Holbæk, Medicinsk ambulatorium, RSJ ja 171 / (4) 95 (91-98) Køge, Medicinsk sengeafd., RSJ ja 49 / 51 2 (4) 96 (87-100) Nykøbing F, Medicinsk sengeafsnit, RSJ ja 148 / (3) 91 (85-95) Næstved, Medicinsk sengeafsnit, RSJ ja 96 / 99 9 (8) 97 (91-99) Roskilde Sygehus, Region Sjælland ja 119 / (3) 92 (86-96) Slagelse, Medicinsk sengeafsnit, RSJ nej 103 / (4) 82 (75-89) Syddanmark ja 704 / (5) 93 (91-95) Hjertemedicinsk afd., Vejle Sygehus, RSYD ja 79 / 84 2 (2) 94 (87-98) Kar. afd. B, OUH, Odense, RSYD ja 117 / (4) 94 (89-98) Med. afd., Fredericia Sygehus, RSYD ja* 34 / 39 7 (15) 87 (73-96) Med. afd., Kolding Sygehus, RSYD ja 48 / 49 2 (4) 98 (89-100) Medicinsk Center, Sgh. Sønderjylland, Haderslev ja 119 / (1) 94 (89-98)

16 Medicinsk Center, Sgh. Sønderjylland, Sønderborg ja 59 / 64 4 (6) 92 (83-97) Sydvestjysk Sygehus, RSYD ja* 149 / (7) 89 (84-93) Sygehus Fyn - RSYD ja 99 / (3) 98 (93-100) Midtjylland ja 581 / (8) 91 (89-93) Aarhus Universitetshospital ja 103 / (3) 91 (84-96) Horsens, Med. afd., RMIDT ja 99 / (4) 90 (83-95) Med. afd. M, Reg.hosp. Randers, RMIDT ja 102 / (8) 93 (86-97) Medicinsk afdeling, Hospitalsenhed Vest, RMIDT ja 162 / (13) 93 (88-96) Silkeborg, Med. afd., RMIDT ja* 31 / (22) 82 (66-92) Viborg, Med. afd. M, RMIDT ja 84 / 93 2 (2) 90 (82-95) Nordjylland ja* 168 / (12) 89 (84-93) Alb Kardiologisk afd., RNORD ja 65 / 68 1 (1) 96 (88-99) Dro Medicinsk Afdeling, RNORD ja 9 / 9 1 (10) 100 (66-100) Dro Medicinsk Ambulatorium 0 / 0 0 (0) 100 FAR Medicinsk afdeling, RNORD ja 2 / 2 6 (75) 100 (16-100) Hob medicinsk afdeling, RNORD ja* 21 / 24 7 (23) 88 (68-97) Medi. afd., Sygehus Thy-Mors, RNORD ja 17 / 18 3 (14) 94 (73-100) Sygehus Vendsyssel, Medicinsk Center, RNORD nej 54 / 67 8 (11) 81 (69-89) Kontroldiagram regioner: Indikator 3a Danmark Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland % 16

17 Kontroldiagram enheder: Indikator 3a Danmark Kar.-endokr.klinik E,Frederiksberg Hospital, RHO Kardiologisk afd. P, Gentofte Hospital, RHO Kardiologisk afd. S, Herlev Hospital, RHO Kardiologisk afd. Y, Bispebjerg Hospital, RHO Kardiologisk afdeling, Hillerød, RHO Kardiologisk klinik, Amager Hospital, RHO Med. afd., Bornholms Hospital, RHO Med. afd./cardiologi, Hvidovre Hospital, RHO Medicinsk afd. M, Glostrup Hospital, RHO Medicinsk afdeling, Frederikssund, RHO Medicinsk afdeling, Helsingør, RHO Holbæk, Medicinsk ambulatorium, RSJ Køge, Medicinsk sengeafd., RSJ Nykøbing F, Medicinsk sengeafsnit, RSJ Næstved, Medicinsk sengeafsnit, RSJ Roskilde Sygehus, Region Sjælland Slagelse, Medicinsk sengeafsnit, RSJ Hjertemedicinsk afd., Vejle Sygehus, RSYD Kar. afd. B, OUH, Odense, RSYD Med. afd., Fredericia Sygehus, RSYD Med. afd., Kolding Sygehus, RSYD Medicinsk Center, Sgh. Sønderjylland, Haderslev Medicinsk Center, Sgh. Sønderjylland, Sønderborg Sydvestjysk Sygehus, RSYD Sygehus Fyn - RSYD Aarhus Universitetshospital Horsens, Med. afd., RMIDT Med. afd. M, Reg.hosp. Randers, RMIDT Medicinsk afdeling, Hospitalsenhed Vest, RMIDT Silkeborg, Med. afd., RMIDT Viborg, Med. afd. M, RMIDT Alb Kardiologisk afd., RNORD Dro Medicinsk Afdeling, RNORD Dro Medicinsk Ambulatorium FAR Medicinsk afdeling, RNORD Hob medicinsk afdeling, RNORD Medi. afd., Sygehus Thy-Mors, RNORD Sygehus Vendsyssel, Medicinsk Center, RNORD % 17

18 Indikator 3b. Medicinsk behandling - Betablokker Andelen af patienter, med nedsat systolisk funktion (LVEF 40%), der er i, opstartes i/forsøges opstartet i, behandling med: Betablokker senest 12 uger efter indlæggelse/første ambulante kontakt Beregning af indikatoren: Antal patientforløb i alt (nævner) omfatter alle indrapporterede patientforløb, hvor EF målt indenfor 6 måneder og senest 7 hverdage efter indlæggelse / første ambulante kontakt er 40%, hvor patienten patient var eller ikke var i behandling med betablokker forud for indlæggelsen/første ambulante kontakt, og at der til spørgsmålet BETABLOKKER: Er patienten opstartet eller forsøgt opstartet behandling? er svaret Ja og Startdato er oplyst og identiske med eller senere end første indlæggelse/første ambulante kontakt, eller der er svaret Nej Antal patientforløb som opfylder kravet (tæller) forudsætter, at EF målt indenfor 6 måneder før og senest 7 hverdage efter indlæggelse / første ambulante kontakt er 40% og patienten enten allerede var i behandling med betablokker forud for indlæggelsen/første ambulante kontakt, eller at der til spørgsmålet BETABLOKKER: Er patienten opstartet eller forsøgt opstartet behandling? er svaret Ja og Startdato er identiske med eller senere end dato for indlæggelse/første ambulante kontakt og behandlingen er startet senest 12 uger efter indlæggelse/første ambulante kontakt. Indikator 3b Aktuelle år Tidligere år Std. 80% Tæller/ Uoplyst / /11 opfyldt nævner (pct.) Andel 95% CI Andel Andel Danmark ja 2849 / (7) 89 (87-90) Hovedstaden ja 765 / (10) 86 (83-88) Sjælland ja 671 / (4) 90 (87-92) Syddanmark ja 676 / (5) 90 (87-92) Midtjylland ja 566 / (8) 89 (86-91) Nordjylland ja 171 / (12) 91 (86-95) Hovedstaden ja 765 / (10) 86 (83-88) Kar.-endokr.klinik E,Frederiksberg Hospital, RHO ja 41 / 47 6 (11) 87 (74-95) Kardiologisk afd. P, Gentofte Hospital, RHO ja 109 / (5) 87 (80-93) Kardiologisk afd. S, Herlev Hospital, RHO ja 167 / (3) 94 (89-97) Kardiologisk afd. Y, Bispebjerg Hospital, RHO ja 95 / (6) 94 (88-98) Kardiologisk afdeling, Hillerød, RHO ja 106 / (11) 81 (73-87) Kardiologisk klinik, Amager Hospital, RHO nej 48 / (15) 62 (50-72) Med. afd., Bornholms Hospital, RHO ja 37 / 41 7 (15) 90 (77-97) Med. afd./cardiologi, Hvidovre Hospital, RHO ja* 59 / (19) 75 (64-84) Medicinsk afd. M, Glostrup Hospital, RHO ja 81 / (11) 92 (84-97) Medicinsk afdeling, Frederikssund, RHO ja 22 / (29) 88 (69-97) Medicinsk afdeling, Helsingør, RHO 0 / 0 0 (0) Sjælland ja 671 / (4) 90 (87-92) Holbæk, Medicinsk ambulatorium, RSJ ja 165 / (4) 92 (87-95) Køge, Medicinsk sengeafd., RSJ ja 49 / 51 2 (4) 96 (87-100) Nykøbing F, Medicinsk sengeafsnit, RSJ ja 138 / (3) 85 (78-90) Næstved, Medicinsk sengeafsnit, RSJ ja 91 / 99 9 (8) 92 (85-96) Roskilde Sygehus, Region Sjælland ja 115 / (3) 89 (82-94) Slagelse, Medicinsk sengeafsnit, RSJ ja 113 / (4) 90 (84-95) Syddanmark ja 676 / (5) 90 (87-92) Hjertemedicinsk afd., Vejle Sygehus, RSYD ja 79 / 84 2 (2) 94 (87-98) Kar. afd. B, OUH, Odense, RSYD ja 114 / (4) 92 (86-96) Med. afd., Fredericia Sygehus, RSYD ja* 31 / 39 7 (15) 79 (64-91) Med. afd., Kolding Sygehus, RSYD ja 45 / 49 2 (4) 92 (80-98) Medicinsk Center, Sgh. Sønderjylland, Haderslev ja 112 / (1) 89 (82-94)

19 Medicinsk Center, Sgh. Sønderjylland, Sønderborg ja 60 / 64 4 (6) 94 (85-98) Sydvestjysk Sygehus, RSYD ja 142 / (7) 85 (79-90) Sygehus Fyn - RSYD ja 93 / (3) 92 (85-97) Midtjylland ja 566 / (8) 89 (86-91) Aarhus Universitetshospital ja 97 / (3) 87 (79-92) Horsens, Med. afd., RMIDT ja 96 / (4) 87 (80-93) Med. afd. M, Reg.hosp. Randers, RMIDT ja 94 / (8) 85 (77-91) Medicinsk afdeling, Hospitalsenhed Vest, RMIDT ja 162 / (13) 93 (88-96) Silkeborg, Med. afd., RMIDT ja 32 / (22) 84 (69-94) Viborg, Med. afd. M, RMIDT ja 85 / 93 2 (2) 91 (84-96) Nordjylland ja 171 / (12) 91 (86-95) Alb Kardiologisk afd., RNORD ja 66 / 68 1 (1) 97 (90-100) Dro Medicinsk Afdeling, RNORD ja 9 / 9 1 (10) 100 (66-100) Dro Medicinsk Ambulatorium 0 / 0 0 (0) 67 FAR Medicinsk afdeling, RNORD ja* 1 / 2 6 (75) 50 (1-99) Hob medicinsk afdeling, RNORD ja* 19 / 24 7 (23) 79 (58-93) Medi. afd., Sygehus Thy-Mors, RNORD ja 16 / 18 3 (14) 89 (65-99) Sygehus Vendsyssel, Medicinsk Center, RNORD ja 60 / 67 8 (11) 90 (80-96) Kontroldiagram regioner: Indikator 3b Danmark Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland % 19

20 Kontroldiagram enheder: Indikator 3b Danmark Kar.-endokr.klinik E,Frederiksberg Hospital, RHO Kardiologisk afd. P, Gentofte Hospital, RHO Kardiologisk afd. S, Herlev Hospital, RHO Kardiologisk afd. Y, Bispebjerg Hospital, RHO Kardiologisk afdeling, Hillerød, RHO Kardiologisk klinik, Amager Hospital, RHO Med. afd., Bornholms Hospital, RHO Med. afd./cardiologi, Hvidovre Hospital, RHO Medicinsk afd. M, Glostrup Hospital, RHO Medicinsk afdeling, Frederikssund, RHO Medicinsk afdeling, Helsingør, RHO Holbæk, Medicinsk ambulatorium, RSJ Køge, Medicinsk sengeafd., RSJ Nykøbing F, Medicinsk sengeafsnit, RSJ Næstved, Medicinsk sengeafsnit, RSJ Roskilde Sygehus, Region Sjælland Slagelse, Medicinsk sengeafsnit, RSJ Hjertemedicinsk afd., Vejle Sygehus, RSYD Kar. afd. B, OUH, Odense, RSYD Med. afd., Fredericia Sygehus, RSYD Med. afd., Kolding Sygehus, RSYD Medicinsk Center, Sgh. Sønderjylland, Haderslev Medicinsk Center, Sgh. Sønderjylland, Sønderborg Sydvestjysk Sygehus, RSYD Sygehus Fyn - RSYD Aarhus Universitetshospital Horsens, Med. afd., RMIDT Med. afd. M, Reg.hosp. Randers, RMIDT Medicinsk afdeling, Hospitalsenhed Vest, RMIDT Silkeborg, Med. afd., RMIDT Viborg, Med. afd. M, RMIDT Alb Kardiologisk afd., RNORD Dro Medicinsk Afdeling, RNORD Dro Medicinsk Ambulatorium FAR Medicinsk afdeling, RNORD Hob medicinsk afdeling, RNORD Medi. afd., Sygehus Thy-Mors, RNORD Sygehus Vendsyssel, Medicinsk Center, RNORD % 20

21 Indikator 3c. Medicinsk Behandling - Aldosteron antagonist Andelen af patienter, med nedsat systolisk funktion (LVEF 35 %), der er i, opstartes i/forsøges opstartet i, behandling med: Aldosteron antagonist senest 12 uger efter indlæggelse/første ambulante kontakt. Beregning af indikatoren: Antal patientforløb i alt (nævner) omfatter alle indrapporterede patientforløb, hvor EF målt indenfor 6 måneder før og senest 7 hverdage efter indlæggelse / første ambulante kontakt er 35% og patienten enten var eller ikke var i behandling med aldosteron antagonist forud for indlæggelsen/første ambulante kontakt, og at der til spørgsmålet ALDOSTERON ANTAGONIST: Er patienten opstartet eller forsøgt opstartet behandling? er svaret Ja og Startdato er oplyst og identiske med eller senere end første indlæggelse/første ambulante kontakt, eller der er svaret Nej Antal patientforløb som opfylder kravet (tæller) forudsætter, at EF målt indenfor 6 måneder før og senest 7 hverdage efter indlæggelse / første ambulante kontakt er 35% og patient enten var i behandling med aldosteron antagonist forud for indlæggelsen/første ambulante kontakt, eller at der til spørgsmålet ALDOSTERON ANTAGONIST: Er patienten opstartet eller forsøgt opstartet behandling? er svaret Ja og Startdato er identiske med eller senere end dato for indlæggelse/første ambulante kontakt og behandlingen er startet senest 12 uger efter indlæggelse/første ambulante kontakt. Indikator 3c Aktuelle år Tidligere år Std. 35% Tæller/ Uoplyst / /11 opfyldt nævner (pct.) Andel 95% CI Andel Andel Danmark ja 977 / (10) 40 (38-42) Hovedstaden nej 210 / (13) 29 (26-33) Sjælland ja 263 / (5) 46 (42-51) Syddanmark ja 248 / (6) 45 (41-49) Midtjylland ja 205 / (11) 44 (39-48) Nordjylland ja* 51 / (15) 33 (25-41) Hovedstaden nej 210 / (13) 29 (26-33) Kar.-endokr.klinik E,Frederiksberg Hospital, RHO ja* 7 / 32 6 (16) 22 (9-40) Kardiologisk afd. P, Gentofte Hospital, RHO ja* 31 / (13) 34 (24-45) Kardiologisk afd. S, Herlev Hospital, RHO ja* 39 / (4) 28 (21-37) Kardiologisk afd. Y, Bispebjerg Hospital, RHO ja 43 / 86 4 (4) 50 (39-61) Kardiologisk afdeling, Hillerød, RHO nej 19 / (14) 17 (10-25) 8 17 Kardiologisk klinik, Amager Hospital, RHO nej 9 / (18) 14 (7-25) Med. afd., Bornholms Hospital, RHO ja 12 / 31 7 (18) 39 (22-58) Med. afd./cardiologi, Hvidovre Hospital, RHO ja* 20 / (22) 31 (20-44) Medicinsk afd. M, Glostrup Hospital, RHO ja* 18 / (13) 25 (16-37) Medicinsk afdeling, Frederikssund, RHO ja 12 / (31) 55 (32-76) Medicinsk afdeling, Helsingør, RHO 0 / 0 0 (0) Sjælland ja 263 / (5) 46 (42-51) Holbæk, Medicinsk ambulatorium, RSJ ja 47 / (4) 36 (28-45) Køge, Medicinsk sengeafd., RSJ ja 27 / 46 2 (4) 59 (43-73) Nykøbing F, Medicinsk sengeafsnit, RSJ ja 66 / (4) 55 (46-65) Næstved, Medicinsk sengeafsnit, RSJ ja 28 / 78 9 (10) 36 (25-48) Roskilde Sygehus, Region Sjælland ja 50 / 99 4 (4) 51 (40-61) Slagelse, Medicinsk sengeafsnit, RSJ ja 45 / 95 5 (5) 47 (37-58) Syddanmark ja 248 / (6) 45 (41-49) Hjertemedicinsk afd., Vejle Sygehus, RSYD ja 24 / 57 2 (3) 42 (29-56) Kar. afd. B, OUH, Odense, RSYD ja 63 / 95 5 (5) 66 (56-76) Med. afd., Fredericia Sygehus, RSYD ja* 7 / 27 7 (21) 26 (11-46) Med. afd., Kolding Sygehus, RSYD ja* 12 / 36 2 (5) 33 (19-51) Medicinsk Center, Sgh. Sønderjylland, Haderslev ja* 29 / 85 1 (1) 34 (24-45) Medicinsk Center, Sgh. Sønderjylland, Sønderborg ja 29 / 46 4 (8) 63 (48-77)

22 Sydvestjysk Sygehus, RSYD ja 53 / (9) 43 (34-52) Sygehus Fyn - RSYD ja 31 / 80 3 (4) 39 (28-50) Midtjylland ja 205 / (11) 44 (39-48) Aarhus Universitetshospital ja 39 / 91 4 (4) 43 (33-54) Horsens, Med. afd., RMIDT ja* 24 / 85 4 (4) 28 (19-39) Med. afd. M, Reg.hosp. Randers, RMIDT nej 21 / 90 9 (9) 23 (15-33) Medicinsk afdeling, Hospitalsenhed Vest, RMIDT ja 85 / (20) 77 (68-85) Silkeborg, Med. afd., RMIDT ja 13 / (33) 59 (36-79) Viborg, Med. afd. M, RMIDT ja* 23 / 70 2 (3) 33 (22-45) Nordjylland ja* 51 / (15) 33 (25-41) Alb Kardiologisk afd., RNORD nej 11 / 58 1 (2) 19 (10-31) 22 8 Dro Medicinsk Afdeling, RNORD ja 5 / 9 1 (10) 56 (21-86) Dro Medicinsk Ambulatorium 0 / 0 0 (0) 0 FAR Medicinsk afdeling, RNORD ja* 0 / 1 7 (88) 0 (0-98) Hob medicinsk afdeling, RNORD ja 7 / 19 7 (27) 37 (16-62) 22 7 Medi. afd., Sygehus Thy-Mors, RNORD ja 7 / 16 3 (16) 44 (20-70) Sygehus Vendsyssel, Medicinsk Center, RNORD ja 21 / 53 8 (13) 40 (26-54) Kontroldiagram regioner: Indikator 3c1 Danmark Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland % 22

23 Kontroldiagram enheder: Indikator 3c Danmark Kar.-endokr.klinik E,Frederiksberg Hospital, RHO Kardiologisk afd. P, Gentofte Hospital, RHO Kardiologisk afd. S, Herlev Hospital, RHO Kardiologisk afd. Y, Bispebjerg Hospital, RHO Kardiologisk afdeling, Hillerød, RHO Kardiologisk klinik, Amager Hospital, RHO Med. afd., Bornholms Hospital, RHO Med. afd./cardiologi, Hvidovre Hospital, RHO Medicinsk afd. M, Glostrup Hospital, RHO Medicinsk afdeling, Frederikssund, RHO Medicinsk afdeling, Helsingør, RHO Holbæk, Medicinsk ambulatorium, RSJ Køge, Medicinsk sengeafd., RSJ Nykøbing F, Medicinsk sengeafsnit, RSJ Næstved, Medicinsk sengeafsnit, RSJ Roskilde Sygehus, Region Sjælland Slagelse, Medicinsk sengeafsnit, RSJ Hjertemedicinsk afd., Vejle Sygehus, RSYD Kar. afd. B, OUH, Odense, RSYD Med. afd., Fredericia Sygehus, RSYD Med. afd., Kolding Sygehus, RSYD Medicinsk Center, Sgh. Sønderjylland, Haderslev Medicinsk Center, Sgh. Sønderjylland, Sønderborg Sydvestjysk Sygehus, RSYD Sygehus Fyn - RSYD Aarhus Universitetshospital Horsens, Med. afd., RMIDT Med. afd. M, Reg.hosp. Randers, RMIDT Medicinsk afdeling, Hospitalsenhed Vest, RMIDT Silkeborg, Med. afd., RMIDT Viborg, Med. afd. M, RMIDT Alb Kardiologisk afd., RNORD Dro Medicinsk Afdeling, RNORD Dro Medicinsk Ambulatorium FAR Medicinsk afdeling, RNORD Hob medicinsk afdeling, RNORD Medi. afd., Sygehus Thy-Mors, RNORD Sygehus Vendsyssel, Medicinsk Center, RNORD % 23

24 Indikator 3a. Andelen af patienter, med nedsat systolisk funktion (LVEF 40%), der er i, opstartes i/forsøges opstartet i, behandling med: ACE-hæmmer/ATII-receptor antagonist senest 8 uger efter indlæggelse/første ambulante kontakt Indikator 3b. Andelen af patienter, med nedsat systolisk funktion (LVEF 40%), der er i, opstartes i/forsøges opstartet i, behandling med: Betablokker senest 12 uger efter indlæggelse/første ambulante kontakt Indikator 3c. Andelen af patienter, med nedsat systolisk funktion (LVEF 35 %), der er i, opstartes i/forsøges opstartet i, behandling med: Aldosteron antagonist senest 12 uger efter indlæggelse/første ambulante kontakt. Klinisk-epidemiologisk kommentarer til indikator 3 3a Datakompletheden for denne indikator er vekslende. For indberettende enheder hvor der er mere end 20% af indberetninger der mangler oplysninger vedrørende indikatoren, bør resultater tolkes med forsigtighed. Standard er opfyldt på landsplan samt i alle fem regioner, i Region Hovedstaden og Region Nordjylland dog med Ja*, svarende til at standarden er indeholdt i sikkerhedsintervallet for estimatet for indikatoropfyldelsen. 3b Datakompletheden for denne indikator er vekslende. For indberettende enheder hvor der er mere end 20% af indberetninger der mangler oplysninger vedrørende indikatoren, bør resultater tolkes med forsigtighed. Standard er opfyldt i alle fem regioner og på landsplan. På landsplan er opfyldelsesgraden 89%. 3c Datakompletheden for denne indikator er vekslende. For indberettende enheder hvor der er mere end 20% af indberetninger der mangler oplysninger vedrørende indikatoren, bør resultater tolkes med forsigtighed. Standarden er opfyldt på landsplan og i fire af fem regioner, i Region Nordjylland dog med Ja*, svarende til at standarden er indeholdt i sikkerhedsintervallet for estimatet for indikatoropfyldelsen. I Region Hovedstaden, hvor standarden ikke er opfyldt, er der sket en klar fremgang over tid. På landsplan er opfyldelsesgraden steget fra 36% til 40%, der ses dog betydelig variation mellem afdelingerne i alle fem regioner. Styregruppens kommentarer og anbefalinger til indikator 3 3a Opgørelsen af denne indikator er baseret på patientforløb. Opgørelsen er foretaget på patienter med nedsat systolisk funktion (LVEF 40 %), der er i /opstartet i/forsøges opstartet i behandling senest 8 uger efter indlæggelsen/1. ambulante kontakt. Indikatoren er opfyldt på landsplan og for alle regioner. Anbefaling Styregruppen anbefaler en uændret standard på 90 % af patienter med nedsat systolisk funktion (LVEF 40 %), der er i/opstartet i/forsøges opstartet i behandling med ACE-hæmmer/AT2-receptor-antagonist senest 8 uger efter indlæggelsen/1. ambulante kontakt. 3b Opgørelsen af denne indikator er baseret på patienter med nedsat systolisk funktion (LVEF 40 %), der er i/opstartet i/forsøges opstartet i behandling med betablokker senest 12 uger efter indlæggelse/1. ambulante kontakt. Indikatoren er opfyldt på landsplan og for alle regioner. Anbefaling Styregruppen anbefaler en uændret standard på 80 % som andelen af patienter med nedsat systolisk funktion (LVEF 40 %), der er i/opstartes i/forsøges opstartet i betablokkerbehandling senest 12 uger efter indlæggelse/1. ambulante kontakt. 3c Opfyldelsen af denne indikator er baseret på patienter med nedsat systolisk funktion (LVEF 35 %), der er i/opstartes i/forsøges opstartet i aldosteronantagonist senest 12 uger efter indlæggelse/1. ambulante 24

25 kontakt. Indikatoren er opfyldt på landsplan, men ikke for Region Hovedstaden, hvor der dog ses en forbedring i indikatoropfølgelsen. Anbefaling Styregruppen anbefaler en uændret standard på 35 % som andelen af patienter med nedsat systolisk funktion (LVEF 35 %) der er i/opstartes i/forsøges opstartet i aldosteronantagonistbehandling senest 12 uger efter indlæggelse/1. ambulante kontakt. Styregruppen anbefaler Region Hovedstaden ved regionalt audit at vurdere opfyldelsen af denne indikator. 25

26 Indikator 4. Fysisk træning Andelen af patienter, med nedsat systolisk funktion (LVEF 40%), som påbegynder individualiseret superviseret fysisk træning ved fysioterapeut i sygehusregi senest 12 uger efter indlæggelse/første ambulante kontakt eller efter konsultation hos en fysioterapeut i sygehusregi bliver henvist til træning i kommunalt regi Beregning af indikatoren: Antal patientforløb i alt (nævner) omfatter alle indrapporterede patientforløb, hvor EF målt indenfor 6 måneder før og senest 7 hverdage efter indlæggelse / første ambulante kontakt er 40%, og at der er svaret i en af de tre mulige kategorier til spørgsmålet Er patienten påbegyndt individualiseret fysisk træning ved fysioterapeut efter indlæggelse/start på ambulant forløb i sygehusregi eller er patienten efter konsultation hos en fysioterapeut blevet henvist til træning i kommunalt regi? Antal patientforløb, som opfylder kravet (tæller), forudsætter, at EF målt indenfor 6 måneder før og senest 7 hverdage efter indlæggelse / første ambulante kontakt er 40%, og at der til spørgsmålet Er patienten påbegyndt individualiseret fysisk træning ved fysioterapeut efter indlæggelse/start på ambulant forløb i sygehusregi eller er patienten efter konsultation hos en fysioterapeut blevet henvist til træning i kommunalt regi? er svaret Ja, og Dato for påbegyndelse er identisk med eller senere end dato for indlæggelse/første ambulante kontakt, og træningen er påbegyndt senest 12 uger efter indlæggelse/første ambulante kontakt. Indikator 4 Aktuelle år Tidligere år Std. 30% Tæller/ Uoplyst / /11 opfyldt nævner (pct.) Andel 95% CI Andel Andel Danmark ja* 929 / (11) 30 (28-32) Hovedstaden nej 185 / (16) 22 (19-25) Sjælland ja 302 / (7) 42 (38-45) Syddanmark ja* 220 / (7) 30 (27-33) Midtjylland ja* 175 / (12) 29 (25-32) Nordjylland ja* 47 / (14) 26 (20-33) Hovedstaden nej 185 / (16) 22 (19-25) Kar.-endokr.klinik E,Frederiksberg Hospital, RHO ja* 11 / 47 6 (11) 23 (12-38) Kardiologisk afd. P, Gentofte Hospital, RHO ja* 28 / (8) 23 (16-32) Kardiologisk afd. S, Herlev Hospital, RHO ja* 38 / (13) 24 (17-31) Kardiologisk afd. Y, Bispebjerg Hospital, RHO ja 27 / (31) 36 (26-48) Kardiologisk afdeling, Hillerød, RHO nej 22 / (11) 17 (11-24) Kardiologisk klinik, Amager Hospital, RHO ja* 20 / (17) 26 (17-38) 15 6 Med. afd., Bornholms Hospital, RHO ja* 9 / 41 7 (15) 22 (11-38) Med. afd./cardiologi, Hvidovre Hospital, RHO nej 10 / (19) 13 (6-22) Medicinsk afd. M, Glostrup Hospital, RHO nej 14 / (15) 17 (9-26) Medicinsk afdeling, Frederikssund, RHO ja* 6 / (29) 24 (9-45) Medicinsk afdeling, Helsingør, RHO 0 / 0 0 (0) Sjælland ja 302 / (7) 42 (38-45) Holbæk, Medicinsk ambulatorium, RSJ ja 69 / (5) 39 (32-46) Køge, Medicinsk sengeafd., RSJ ja 26 / 51 2 (4) 51 (37-65) Nykøbing F, Medicinsk sengeafsnit, RSJ ja 63 / (8) 41 (33-49) Næstved, Medicinsk sengeafsnit, RSJ ja 74 / (11) 77 (67-85) Roskilde Sygehus, Region Sjælland ja 37 / (8) 30 (22-39) Slagelse, Medicinsk sengeafsnit, RSJ ja* 33 / (4) 26 (19-35) Syddanmark ja* 220 / (7) 30 (27-33) Hjertemedicinsk afd., Vejle Sygehus, RSYD ja* 18 / 84 2 (2) 21 (13-32) Kar. afd. B, OUH, Odense, RSYD nej 14 / (6) 12 (6-19) Med. afd., Fredericia Sygehus, RSYD ja* 10 / 39 7 (15) 26 (13-42) 7 36 Med. afd., Kolding Sygehus, RSYD ja* 13 / 49 2 (4) 27 (15-41)

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2016 1. juli 2015 30. juni 2016 Kommenteret version 1.0 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe, Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2012 21. juni 2011 20. juni 2012 Version 1.0 19. november 2012 Henvendelse vedr. rapporten til: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2017 1. juli 2016 30. juni 2017 Kommenteret version 1.0 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe og databasens

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Hovedstaden Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2010 20. juni 2011 1 Indholdsfortegnelse Resultater...

Læs mere

Hjerteinsufficiens. NIP-hjerteinsufficiens. National auditrapport 2011

Hjerteinsufficiens. NIP-hjerteinsufficiens. National auditrapport 2011 Hjerteinsufficiens NIP-hjerteinsufficiens National auditrapport 2011 21. juni 2010 20. juni 2011 1. Version: 25112011 Det Nationale Indikatorprojekt til måling og forbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser

Læs mere

Hjerteinsufficiens. Nip-hjerteinsufficiens. National auditrapport 2009

Hjerteinsufficiens. Nip-hjerteinsufficiens. National auditrapport 2009 Hjerteinsufficiens Nip-hjerteinsufficiens National auditrapport 2009 21. juni 2008 20. juni 2009 Det Nationale Indikatorprojekt til måling og forbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser er et samarbejdsprojekt

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Nordjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2010 20. juni 2011 1 Indholdsfortegnelse Resultater...

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2009 20. 1 Indholdsfortegnelse Resultater... 4 Ekkokardiografi

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Hovedstaden Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2009 20. 1 Indholdsfortegnelse Generelle kommentarer

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Nordjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2009 20. juni 2010 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Beregningsprincipper i NIP-hjerteinsufficiens indikatorberegninger (revideret nov. 2011)

Beregningsprincipper i NIP-hjerteinsufficiens indikatorberegninger (revideret nov. 2011) Beregningsprincipper i NIP-hjerteinsufficiens indikatorberegninger (revideret nov. 2011) Nedenstående tabel viser, hvordan indikatoropfyldelsesgraden for de forskellige indikatorer er beregnet i NIP-hjerteinsufficiens.

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Hjerteinsufficiens. Nip-hjerteinsufficiens. National auditrapport 2010

Hjerteinsufficiens. Nip-hjerteinsufficiens. National auditrapport 2010 Hjerteinsufficiens Nip-hjerteinsufficiens National auditrapport 2010 21. juni 2009 20. juni 2010 Det Nationale Indikatorprojekt til måling og forbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser er et samarbejdsprojekt

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Opgørelse af indikator 1-3 for patienter indlagt mere end 24 timer på intensivafdeling blandt patienter med udskrivelsestidspunkt registreret Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Omfatter

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for screening af diabetisk retinopati og

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Alle mortalitetsmål Dansk Intensiv Database Årsrapport 2015/2016 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2015 30. juni 2016 ENDELIG VERSION TIL REGIONAL HØRING 16. november 2016 1

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2012-2013 1 BILAG Bilag 1: Benchmarking af sygefravær i regionerne - baseret på data fra 2012 Bilag 2: 2012 Benchmarkrapport om sygefravær bilag 1-9 Bilag 3: Benchmarking

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Søren Paaske Johnsen Forskningsoverlæge, klinisk lektor, ph.d. Christian Fynbo Christiansen Kompetencecenterleder Afdelingslæge, klinisk lektor,

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 Indhold Dødelighed og SMR alle patientkategorier samlet... 3 Indikator 4a: Standardiseret

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Ukommenteret årsrapport 2016 1. september 2015-31. august 2016 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Center for Klinisk

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XI delrapport udviklingen fra ti. Rapporten

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Ukommenteret årsrapport 2017 1. september 2016-31. august 2017 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Statistiker og epidemiolog

Læs mere

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211, 212 og 213. Værdierne er her vist som antal pr. patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2015

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2015 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

DANARREST Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2017 Perioden 1. januar 31. december 2017

DANARREST Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2017 Perioden 1. januar 31. december 2017 Årsrapport 2017 Perioden 1. januar 31. december 2017 Endelig udgave 15. juni 2018 2 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2014

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2014 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

! "##$% ! " %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 #$%& * + - 4,,+)&+ 5 &!.* + / # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!!

! ##$% !  %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 #$%& * + - 4,,+)&+ 5 &!.* + / # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!! ! " %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 2 #$%& * + - 3 4,,+)&+ 3 4,,+)&+ 5 &!.* + / 2 6& & 3 # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!! %.!! #$%!!0!! 0! #$% 0 5*!!!!! 9!!! 0!

Læs mere

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen på:

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XII delrapport udviklingen fra til. Rapporten

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 26. januar 2012 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Den Landsdækkende Database for Geriatri. National årsrapport 2016

Den Landsdækkende Database for Geriatri. National årsrapport 2016 Den Landsdækkende Database for Geriatri National årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Årsrapporten er udarbejdet af RKKP Afdeling for Epidemiologi og Biostatistik af statistiker

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012 Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Produktivitetsstigning på pct. på offentlige sygehuse Produktiviteten er fra 2012-2013 steget med pct. Siden 2003 er produktiviteten i gennemsnit steget med

Læs mere

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012 Årsrapport nr. 7 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 0. januar 0-3. december 0 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter Syd for

Læs mere

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region.

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region. Lægemiddelstyrelsen FOS. februar 1 HGJ Oversigt over hospitalsindberetninger 9 Lægemiddelstyrelsen har i 9 modtaget 699 bivirkningsindberetninger fra hospitalerne. Lægemiddelstyrelsens bivirkningsdatabase

Læs mere

Registreringsskema i Hjertesvigt

Registreringsskema i Hjertesvigt Registreringsskema i Hjertesvigt På hvilke patienter skal dette skema udfyldes (inklusionskriterier)? 1. Patienter 18 år, med førstegangsdiagnosticeret hjertesvigt som aktionsdiagnose (A-diagnose) skal

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%)

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%) Bilag A: Forløbsdiagrammer på afdelingsniveau Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for,, og. Værdierne er her vist som antal pr. 1 patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2015 1 Sygefravær i regionerne 2011 til 2015 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2015. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes

Læs mere

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013 Årsrapport nr. 8 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 213 1. januar 213-31. december 213 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2010 20. juni 2011 1 Indholdsfortegnelse Generelle kommentarer

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2014 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave 15. maj 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database

Den Landsdækkende Myelomatose Database Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013

National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013 National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Udarbejdelse af rapporten Søvnrelaterede respirationsforstyrrelser omfatter: 1. Obstruktiv søvnapnø (OSA). 2. Central

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 2. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 23. august 2011 Erstatter version af 13. juli 2011,

Læs mere

Dansk Klinisk Kvalitetsdatabase for Demens. Årsrapport 2017

Dansk Klinisk Kvalitetsdatabase for Demens. Årsrapport 2017 Dansk Klinisk Kvalitetsdatabase for Demens Årsrapport 2017 1. januar 2017 31. december 2017 Rapporten udgår fra Årsrapporten er udarbejdet af RKKP - Afdeling for Databaseområde 3 af datamanager Katja Løngaard

Læs mere

Dansk Klinisk Kvalitetsdatabase for Demens. Årsrapport 2016

Dansk Klinisk Kvalitetsdatabase for Demens. Årsrapport 2016 Dansk Klinisk Kvalitetsdatabase for Demens Årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Årsrapporten er udarbejdet af RKKP - Afdeling for Epidemiologi og Biostatistik af datamanager

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Registreringsskema i Hjerteinsufficiens

Registreringsskema i Hjerteinsufficiens Registreringsskema i Hjerteinsufficiens På hvilke patienter skal dette skema udfyldes (inklusionskriterier)? 1. Patienter 18 år, med førstegangsdiagnosticeret hjerteinsufficiens som aktionsdiagnose (A-diagnose)

Læs mere

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2012 Revideret udkast 13. marts 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2013 1. september 2012-31. august 2013 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014

Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Skizofreni Børn og unge. National årsrapport 2012

Skizofreni Børn og unge. National årsrapport 2012 Skizofreni Børn og unge National årsrapport 2012 1. januar 2011 31. december 2011 Revisionspåtegnelse Årsopgørelsen er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik Øst og klinisk auditeret

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2014 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf14/vejledning

Læs mere

Malignt lymfom National Årsrapport 2012

Malignt lymfom National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2016

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2016 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Årsrapporten er udarbejdet af RKKP - Afdeling for Epidemiologi og Biostatistik af datamanager Morten Sverdrup-Jensen

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2011 Endelig version 26. marts 2012 Dansk Apopleksiregister (Tidligere NIP-apopleksi) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, godkendt af Sundhedsstyrelsen og

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis A N A LYSE Sygehusenes udskrivningspraksis Formålet med analysen er at undersøge variationen i sygehusenes udskrivningspraksis. Og om denne har betydning for, hvorvidt patienterne genindlægges. Analysens

Læs mere

Dansk Transfusionsdatabase

Dansk Transfusionsdatabase Dansk Transfusionsdatabase National årsrapport 1. januar 2015 31. december 2015 Side 2 af 81 Hvorfra udgår rapporten Rapportens indikatoranalyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Malignt lymfom. National Årsrapport 2012

Malignt lymfom. National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Sådan ser belægningerne ud på sygehusene

Sådan ser belægningerne ud på sygehusene Sådan ser belægningerne ud på sygehusene Jyllands-Posten har bedt regionerne oplyse de årlige belægningsprocenter på sygehusenes medicinske afdelinger. Der er ikke en officiel grænse for, hvornår der er

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. 20. 1 Indholdsfortegnelse Generelle kommentarer til resultaterne...

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Vi kontakter dig, fordi den landsdækkende Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Overordnet bilagstabel

Overordnet bilagstabel LUP Fødende 2015 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer Dansk Knæalloplastikregister Kvalitetsindikatorer Årsrapport 2014 Aktuelle opgørelsesperioder: 1.1.2013 31.12.2013 1.1.2014 31.7.2014 www.dkar.dk Årsrapporten 2014 Rapporten er udarbejdet af styregruppen

Læs mere

Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase

Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase (DHRD) National årsrapport 2016 1. juni 2016 31. maj 2017 Kommenteret version 30.10.2017 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe

Læs mere

Dansk Anæstesi database. National årsrapport 2012

Dansk Anæstesi database. National årsrapport 2012 Dansk Anæstesi database National årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2011 - Ambulante Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Ambulante patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning Journal nr.: Dato: 6. december 2010 Udarbejdet af: Mads Christian Haugaard E mail: Mads.Christian.Haugaard@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Nyt fra DID Dansk Intensiv Database Intensivsymposium 27. januar 2017 Christian Fynbo Christiansen Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Klinisk epidemiolog for Dansk Intensiv Database Klinisk Epidemiologisk

Læs mere

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014 Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 CPOP Opfølgningsprogram for cerebral parese. Denne version

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

National årsrapport

National årsrapport National årsrapport 1.10.2016-30.9.2017 Endelig version Juli 2018 1 af 59 Hvorfra udgår rapporten? Denne årsrapport, som dækker perioden 1.10.2016 30.9.2017, er udarbejdet af Styregruppen for Databasen

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Årsrapport nr. 10 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2015

Årsrapport nr. 10 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2015 Årsrapport nr. 1 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 215 1. januar 215-31. december 215 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 28. juni 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2015

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2015 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Den Landsdækkende Kvalitetsdatabase for Geriatri

Den Landsdækkende Kvalitetsdatabase for Geriatri Den Landsdækkende Kvalitetsdatabase for Geriatri National årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Årsrapporten er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og

Læs mere

Status på opfyldelse af kvalitetsmål

Status på opfyldelse af kvalitetsmål Status på opfyldelse af kvalitetsmål Den patientoplevede kvalitet Kvalitetsmål 1 Patientoplevet kvalitet, ambulatorier Ambulante patienter skal have et godt samlet indtryk af ambulatoriet. Indikatoren

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2015 - Kvinder Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Møde den i det tværsektorielle forum for KOL: Resumé af NIP-KOL audit i Region Nordjylland den

Møde den i det tværsektorielle forum for KOL: Resumé af NIP-KOL audit i Region Nordjylland den Møde den 27.09.10 i det tværsektorielle forum for KOL: Resumé af NIP-KOL audit i Region Nordjylland den 26.08.10 ved specialkonsulent Hanne Jensen, Kvalitetskontoret Det Nationale Indikatorprojekt NIP

Læs mere