VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring."

Transkript

1 2012 VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring.

2 Indholdsfortegnelse. Afsnit 1 GENERELT side Lovgrundlag side Formål side Bilag side Gyldighedsområde side 3 2 AJOURFØRING side Selve regelsættet side Bilag til regelsættet side Revision side 4 3 ANSVAR OG KOMPETENCE side Overordnet ansvars- og kompetencefordeling side Udpegning af budgetansvarlige side Ledelsestilsyn side Anvisning, attestation og underskriftskompetence side Ansvar for attestation side Ansvar ved anvisning (budgetansvar ledelsestilsyn) side Anlægsarbejder side Underskriftskompetence side Økonomiske dispositioner svig side 6 4 ØKONOMISTYRING side Formål udgangspunkt side Myndighed side Driftsbevillinger side Anlægsbevillinger side 7 5 SAMSPILLET MELLEM DET ENKELTE UDVALG OG INSTITUTIONER M.M. UNDER UDVALGETS ANSVARSOMRÅDE. side Byrådets styring side Organisering af Økonomistaben side Ledelsestilsyn side 8 6 BUDGET side Budgetlægning side Tids- og aktivitetsplan side Overførselsadgang side 8 7 REGNSKAB side Årsregnskab side Tids- og aktivitetsplan side Halvårsregnskab side Anlægsregnskaber side 9 8 BOGFØRING side Grundlaget generelt side Bogføringsgrundlaget specifikt side Bogføringsproces side Arkivering og genfinding side Interne kontroller side 10 9 KASSEVIRKSOMHED,FINANSIEL POLITIK side Overordnet side Modtagelse af værdiforsendelser side 11 side 1

3 9.3 Betalingsformidling side Kreditkort side Kontokort side Netbank side Forskudskasser kontooprettelse og udstedelse af hævekort side Leverandørregister side Kassefunktion side Mellemregningskonti og statuskonti i øvrigt side Finansiel politik side Leasingpolitik side DEBITORPLEJE side TRANSPORTER, GARANTIFORPLIGTELSER OG EVENTUALRETTIGHEDER, SIKKERHEDSSTILLELSE, OPBEVARING OG REGISTRERING AF MIDLER side Transporter side Garantiforpligtelser og eventualrettigheder side Sikkerhedsstillelse side Opbevaring og registrering af midler side ANVENDELSE AF IT-SYSTEMER side Generelt side Styring af IT ind- og udbetalingssystemer side Systemansvarlig side NemKonto side Interne kontrolforanstaltninger side INDKØBSPOLITIK side FORSIKRINGSPOLITIK side 14 side 2

4 1 GENERELT. 1.1 Lovgrundlag. Principper for økonomistyring er Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. Regelsættet er den praktiske udmøntning af styrelseslovens 42, stk. 7 om at, Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft. men det er også en del af grundlaget for Økonomiudvalgets indsigt i og ansvar for - kommunens økonomiske forhold jfr. kravene i den kommunale styrelseslov og Viborg Kommunes styrelsesvedtægt. 1.2 Formål. Formålet med regelsættet er at sikre: Effektiv styring af Viborg Kommunes økonomi. Korrekt og effektiv administration af kommunens kasse- og regnskabsvæsen. Præcisering af budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn. Tilstrækkelige interne kontroller, som tager udgangspunkt i en afvejning mellem væsentlighed og risiko. Regelsættet tager udgangspunkt i Viborg Kommunes overordnede organisation, med udstrakt delegering af kompetence og ansvar til de enkelte chefer og ledere og skal derfor utvetydigt beskrive ansvar og kompetence for så vidt gælder kasse- og regnskabsvæsen. Regelsættet tager endvidere udgangspunkt i Viborg Kommunes ledelsesgrundlag. 1.3 Bilag. Uddybende bilag i mere detaljeret grad beskriver hvorledes det overordnede regelsæt udmøntes i praksis. 1.4 Gyldighedsområde. Gyldighedsområdet er hele Viborg Kommunes virksomhed herunder også eksterne institutioner (og eksterne virksomheder) hvor regnskabsfunktionen varetages af Viborg Kommune. 2 AJOURFØRING. 2.1 Selve regelsættet. Dette regelsæt skal afspejle Viborg Kommunes politiske beslutninger omkring den økonomiske styring og der er derfor fastsat følgende ansvarsfordeling for vedligeholdelse og ajourføring. Byrådet godkender Principper for økonomistyring. Økonomidirektøren er ansvarlig for at vedligeholde reglerne. Økonomidirektøren er endvidere ansvarlig for i form af bilag - at fastlægge regler og mindstekrav til kontrolforanstaltninger på områder af principiel betydning. side 3

5 Redaktionelle ændringer, som ikke ændrer de grundlæggende principper i regelsættet, kan foretages af Økonomidirektøren. Ændringer som naturligt afspejler konsekvensen af politiske beslutninger kan ligeledes ændres af Økonomidirektøren. Såfremt der er tale om reelle ændringer, er Økonomidirektøren ansvarlig for at disse gennem direktionen forelægges Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse. Økonomidirektøren har ansvaret for at der tages initiativ til, at ajourføringer i regelsættet og tilhørende bilag, formidles til relevante parter i organisationen. Økonomidirektøren er ansvarlig for at regelsættet med tilhørende bilag er tilgængelig for brugerne. Regelsættet vil som minimum være tilgængeligt på Viborg Kommunes intranet. Budgetansvarlige for de enkelte aktivitetsområder/afdelinger har ansvaret for udarbejdelse af uddybende bestemmelser i form af forretningsgangsbeskrivelser m.v. og skal kontrollere, at de fastsatte forretningsgange og kontrolforanstaltninger efterleves og vedligeholdes. 2.2 Bilag til regelsættet. På en række områder forudsætter regulativet, at der udarbejdes detailregler i form af bilag. Ajourføring af bilag godkendes af Økonomidirektøren. 2.3 Revision Kommunens revision skal have tilsendt regulativet - og løbende ændringer til regulativet - samt bilag inden de sættes i kraft. 3 ANSVAR OG KOMPETENCE 3.1 Overordnet ansvars- og kompetencefordeling. Den Kommunale styrelseslov. Viborg Kommunes styrelsesvedtægt. 3.2 Udpegning af budgetansvarlige. Direktionen i Viborg Kommune har ansvaret for, at der udpeges hvilke af kommunens ansatte der er budgetansvarlige. Til hver enkelt konto i Viborg Kommunes økonomisystem knyttes elektronisk en budgetansvarlig Ledelsestilsyn. Som budgetansvarlig er man forpligtet til at udføre et aktivt ledelsestilsyn. Ledelsestilsynet omfatter både løbende budgetkontrol (herunder anvisning) og afprøvning af rigtigheden af selve bogføringen. Opgaven er nærmere beskrevet i afsnit 5.3. Til toppen. 3.3 Anvisning, attestation og underskriftskompetence. Anvisning foregår som integreret anvisning i form at et aktivt økonomisk ledelsestilsyn jfr. afsnit Anvisningskompetencen er tillagt de budgetansvarlige. Ingen kan uanset beløbsstørrelse - hverken anvise eller attestere udbetalinger til sig selv. Den budgetansvarlige leder udpeger en eller flere ansatte medarbejdere til at attestere bilag indenfor eget ansvarsområde. side 4

6 I Viborg Kommunes økonomisystem sker der elektronisk attestation på det enkelte bilag og med den enkeltes unikke brugeridentifikation. Attestationsprocessen i Viborg Kommunes økonomisystem kan være opdelt i to arbejdsgange hhv. varemodtagelse og kontering. Disse 2 arbejdsgange kan udføres af såvel en som af to forskellige personer. Fælles for processen er, at de hver i sær er en forudsætning for, at der kan finde betaling sted for leverancen og der efterlades i begge situationer et utvetydigt revisionsspor i økonomisystemet Ansvar for attestation. Den budgetansvarlige leder udpeger jfr. afsnit 3.3 en eller flere ansatte medarbejdere til at attestere bilag Den der attesterer et bilag påtager sig ansvaret for: At kommunen har leveret eller modtaget den omhandlede ydelse eller vare, herunder kontrolleret at kvalitet, mængde, priser, rabatter, betalingsvilkår m.v. er som aftalt, samt sikret at indtægt eller udgift har hjemmel i gyldig beslutning og i øvrigt er i overensstemmelse med gældende forretningsgang for området. At hvis der er tale om en faktura denne opfylder standardbestemmelserne for fakturaindhold NEMhandel/Moderniseringsstyrelsen). At bilaget er forsynet med korrekt registreringskontonummer samt konteret i det rigtige regnskabsår. At attestationen i øvrigt finder sted i overensstemmelse med de nærmere regler i bilag for anvisning og attestation Ansvar ved anvisning (budgetansvar - ledelsestilsyn). Direktionen i Viborg Kommune er jfr. afsnit 3.2 bemyndiget til at udpege budgetansvarlige som samtidig bemyndiges til at anvise via ledelsestilsynsrapport. Ved anvisning påtager den anvisningsberettigede sig ansvaret for: At indtægten eller udgiften har hjemmel i gyldig beslutning og i øvrigt er i overensstemmelse med gældende forretningsgang indenfor området. At bilaget har hjemmel i bevilling /budget) At attestationsreglerne er overholdt. Vejledning for området kan findes i bilaget for anvisning og attestation. Den anvisningsberettigede har i øvrigt ansvaret for, at de attestationsbemyndigede ansatte gøres bekendt med gældende regler for Principper for Økonomistyring i almindelighed og for attestation i særdeleshed Anlægsarbejder. Reglerne for anvisning og attestation (Afsnit og.3.3.2) finder også anvendelse i forbindelse med anlægsarbejder. Bevillingsreglerne for anlægsarbejder findes i afsnit 6.1 i Budget- og regnskabssystem for kommuner Underskriftkompetence. Tegningsberettigede i forbindelse med køb, salg og pantsætning af kommunens ejendom fastlægges jfr. 32 i den Kommunale Styrelseslov. side 5

7 3.4 Økonomiske dispositioner svig. Den påhviler den budgetansvarlige at føre tilsyn med at reglerne i Viborg Kommunes Principper for Økonomistyring med bilag for eget område overholdes mistanke om svig eller konstateret svig afrapporteres øjeblikkeligt til den budgetansvarliges chef. 4 ØKONOMISTYRING. 4.1 Formål udgangspunkt. Hovedmålet for den økonomiske politik for Viborg Kommune er, at der skabes grundlag for den nødvendige økonomiske frihed og handlekraft til at realisere den politiske vision for Viborg Kommune. Som redskaber til at gennemføre denne politik er dels de vedtagne budgetter, dels økonomistyringen på baggrund af budgetterne. 4.2 Myndighed. Byrådet er den øverste myndighed i den kommunale organisation og som følge heraf ligger (styrelseslovens 40) bevillingsmyndigheden hos Byrådet. Dette indebærer bl.a. at foranstaltninger, der ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, ikke må iværksættes, før Byrådet har meddelt den. Dog kan tiltag, der er påbudt ved lov eller lignende, påbegyndes uden Byrådets godkendelse, men bevillingen skal indhentes snarest muligt. 4.3 Driftsbevillinger. En samlet ramme for hvert politikområde. Bevillingsniveauet er fastsat til en nettobevilling pr. politikområde. Indenfor rammerne af denne nettobevilling har det respektive udvalg den fulde dispositionsfrihed med respekt for forudsætningerne i budgettet. Det indebærer, at der kan foretages omplaceringer mellem de enkelte institutioner indenfor politikområdet, ligesom der kan foretages omplaceringer mellem løn og andre udgifter. Det enkelte politikområde udgør således en stor pose penge, hvilket giver mulighed for, at udvalgene kan delegere den økonomiske kompetence til lederne af institutioner m.v. i form af en række mindre pengeposer. Omplaceringer inden for eller mellem bevillinger. I forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet har Byrådet samtidig bemyndiget udvalgene til at administrere de opgaver, der er henlagt til udvalget, inden for de rammer, der er fastsat i driftsbudgettet. Det betyder, at udvalgene skal tilrettelægge en økonomisk styring der tilgodeser, at eventuelle merudgifter/mindreindtægter på et område kan finansieres af mindreudgifter/merindtægter inden for samme bevilling, d.v.s. politikområde. For at sikre, at den samlede finansielle stilling, som er besluttet fastlagt i budgettet, kan opretholdes, må eventuelle ønsker om merudgifter som udgangspunkt finansieres med mindreudgifter inden for samme politikområde. Og hvis dette ikke kan gennemføres må udvalget pege på mindreudgifter inden for andre af udvalgets politikområder (hvis udvalget har ansvaret for mere end et politikområde), således at disse ændringer ikke påvirker kassebeholdningens størrelse. Ønsker om flytninger af beløb mellem 2 politikområder - og dermed bevillinger skal godkendes af Økonomiudvalget. Det samme gælder ønsker om flytninger mellem serviceudgifter og udgifter til indkomstoverførsler. Overførsel mellem årene. Som udgangspunkt bortfalder driftsbevillingerne fra budgettets vedtagelse ved udløbet af regnskabsåret. Men for at kunne gennemføre en mere hensigtsmæssig økonomisk disponering i udvalgene gives mulighed for, at udvalgene kan søge bevilling ved byrådsbeslutning til at overføre såvel mindre udgifter som merudgifter til efterfølgende år. side 6

8 Tillægsbevillinger med kasseforbrug. Hvis det ikke er muligt at finansiere et udvalgs ønske om tillægsbevilling med en tilsvarende kompenserende bevilling fra en andet politikområde kan det som sidste mulighed blive nødvendigt at søge bevilling ved byrådsbeslutning til finansiering ved forbrug af kassebeholdningen. Budgetopfølgning. For til stadighed at sikre kommunens økonomiske balance er det vigtigt, at alle udvalg på de samme tidspunkter - Tidsplan for budgetopfølgning - af året fremlægger en vurdering af det forventede regnskabsresultat for året med angivelse af såvel forventede mer- som mindreudgifter, således der overordnet og samlet kan ske en vurdering af finansieringsmulighederne inden for årsbudgettet. 4.4 Anlægsbevillinger. Et anlægsarbejde må først sættes i gang, når der er truffet beslutning om anlægsbevilling i Byrådet på et specifikt projekt. Finansieringen af et anlægsprojekt tager normalt afsæt i et rådighedsbeløb, som er optaget i det godkendte budget evt. inkl. overslagsår hvis projektet strækker sig over flere år. Reglerne omkring anlægsbevillinger findes i afsnit 6.1 Budget- og regnskabssystem for kommuner. I forbindelse med ansøgning om anlægsbevilling skal udvalget redegøre for, i hvilket omfang anlægsprojektet medfører afledte driftsudgifter/- indtægter, og hvorledes udvalget vil foreslå disse finansieret. 5. SAMSPILLET MELLEM DET ENKELTE UDVALG OG INSTITUTIONER M.M. UNDER UDVALGETS ANSVARSOMRÅDE. 5.1 Byrådets styring. Byrådets bevillinger til de enkelte politikområder følges op med en tilsvarende videre delegation af bevillingerne til de enkelte institutioner, afdelinger, forvaltninger og andre naturlige enheder. Disse decentrale enheder sammenfattes i det følgende under benævnelsen institutioner. Denne videre delegation er i overensstemmelse med ledelsesgrundlaget for Viborg Kommune, hvor der lægges afgørende vægt på central styring decentral ledelse. De enkelte udvalg har kompetencen til at fastsætte de konkrete regler for den økonomiske decentralisering ud fra følgende hovedprincipper: 1. Én pose penge til den enkelte institution, d.v.s. ingen adskillelse mellem løn og andre udgifter. Og posen gøres op netto. 2. Der anvendes lønsumsstyring. 3. Der er overførselsadgang mellem årene for såvel mer- som mindreudgifter. Lønsumsstyring indebærer, at den budgetansvarlige, f.eks. institutionslederen, har ansvaret for overholdelse af lønsummen i modsætning til at overholde en given personalenormering. Derved opnås en højere fleksibilitet i forbindelse med bl.a. sammensætningen af personalet, ligesom der er frihed til at løse problemer i forbindelse med eksempelvis længerevarende sygdom på forskellig vis. Den enkelte institution vil i disse tilfælde modtage dagpengerefusion, og afhængig af den konkrete situation kan institutionen vælge at ansætte en vikar, at fordele merarbejdet på allerede ansatte medarbejdere eller helt/delvis undlade disse tiltage, hvis arbejdssituationen og den økonomiske situation for institutionen tilsiger dette. 5.2 Organisering af Økonomistaben. Den fælles stabsfunktion økonomistaben har overfor direktionen ansvaret for det strategiske og sammenfattende økonomiarbejde. Dette indebærer især et overordnet ansvar for sammenhængen mellem budgetlægning og budgetopfølgning samt økonomisk ledelsesinformation til hele organisationen. side 7

9 5.3 Ledelsestilsyn. Den budgetansvarliges ansvar - ledelsestilsyn: Den budgetansvarlige skal gennemføre det nødvendige ledelsestilsyn. Ledelsestilsynet skal udføres kontinuerligt, således at der til stadighed er overblik over den økonomiske udvikling inden for ansvarsområdet. Ledelsestilsynet består bl.a. af: Sikring af, at der ikke disponeres ud over det korrigerede budget. Budgetopfølgning Kontrol med bogføringer Kontrol med statusafstemninger Tilsyn med de decentrale institutioner samt med selvejende institutioner med driftsoverenskomst Dokumentation af det gennemførte ledelsestilsyn. Sikring af, at kommunens retningslinier for bogføring m.v. overholdes. Ledelsestilsynet gennemføres via facilitet i kommunens økonomisystem, hvor der genereres dynamisk ledelsestilsynsrapport på Prisme Portal. At ledelsestilsynsrapporten er dynamisk skal forstås, at man kan følge forbruget helt fra øverste niveau ned til den enkelte faktura eller budgetindberetning. Det er på denne dynamiske ledelsestilsynsrapport, at den budgetansvarlige skal foretage anvisning der henvises til afsnit vedrørende ansvar ved anvisning. Anvisning af ledelsestilsynet skal ske senest den 20. i hver måned. Via ledelsestilsynsrapporten kan den budgetansvarlige foretage stikprøvekontrol samtidig med varetagelsen af ledelsestilsynsopgaven. Der henvises til afsnit 8.5 vedr. retningslinjer for kontroller. Den budgetansvarlige dokumenterer det gennemførte ledelsestilsyn elektronisk i økonomisystemet. Ledelsestilsynet kan ikke uddelegeres. Ledelsestilsynsrapporten kan på anfordring stilles til rådighed for andre end de budgetansvarlige. Vejledning til økonomisk ledelsestilsyn i Prisme Portal. 6. BUDGET. 6.1 Budgetlægning. Reglerne for udarbejdelse af hvert års budget findes Budget- og regnskabssystem for kommuner. 6.2 Tids- og aktivitetsplan. Økonomidirektøren er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes en tids- og aktivitetsplan for det kommende års budgetprocedure. Tids- og aktivitetsplanen skal godkendes af Økonomiudvalget. 6.3 Overførselsadgang. Rammerne for fastsættelse af overførselsadgang er besluttet i Økonomiudvalget. side 8

10 Alle overførsler fra ét budgetår til et andet skal godkendes af Byrådet i form af en tillægsbevilling. Opgørelse af den enkelte institutions overskud/underskud foretages af Økonomistaben i samarbejde med fagforvaltning og institution umiddelbart efter afslutningen af regnskabsårets supplementsperiode. 7. REGNSKAB 7.1 Årsregnskab. Kravene til regnskabsaflæggelsen er fastlagt af Økonomi- og indenrigsministeriet og fremgår af Kapitel 7 i Budget og regnskabssystem for kommuner. Årsregnskabet skal bl.a. indeholde: Opfølgning på mål, serviceniveau, særlige resultatkrav og indsatsområder samt rammer på de forskellige politikområder. Regnskabsopgørelse, balance, finansieringsoversigt og noter. Anvendt regnskabspraksis. Her til kommer yderligere en række obligatoriske oversigter og redegørelser jfr. afsnit 7.2 i Budget og regnskabssystem for kommuner. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen udarbejdes der opgørelser over bevillingsmæssige overførsler af mer- eller mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår. Årsregnskabet gøres tilgængeligt på 7.2 Tids- og aktivitetsplan. Økonomidirektøren er ansvarlig for, at der inden den 1. december udarbejdes en detaljeret Tids- og aktivitetsplan for den kommende regnskabsaflæggelse. 7.3 Halvårsregnskab. Kravene til aflæggelse af et halvårsregnskab er fastlagt af Økonomi- og indenrigsministeriet og fremgår af Afsnit 7.7. i Budget og regnskabssystem for kommuner. Halvårsregnskabet skal indeholde en række oversigter, der bl.a. tjener som grundlag for vurderingen af det forventede årsregnskab set i forhold til årsbudgettet eksempelvis: En regnskabsopgørelse, der i en kortfattet form viser kommunens udgifter og indtægter og giver en overordnet præsentation af halvårsregnskabet opgjort pr. 30. juni og det forventede årsresultat sammenholdt med det budgetterede. En regnskabsoversigt, der viser det forventede årsregnskab på bevillingsniveau. 7.4 Anlægsregnskaber. Der aflægges anlægsregnskaber for alle anlægsprojekter. Anlægsregnskaberne skal aflægges hurtigst muligt efter anlægsprojektet er afsluttet dog senest i forbindelse med regnskabsafslutningen. Økonomistaben er ansvarlig for udarbejdelse af retningslinjer for aflæggelse af anlægsregnskab. Den budgetansvarlige har ansvaret for at regnskabet aflægges. side 9

11 8 BOGFØRING. 8.1 Grundlaget - generelt. Kommunen skal følge god bogføringsskik og målet med bogføringen er at sikre en fuldstændig, nøjagtigt og rettidig registrering af alle transaktioner. Kommunens regnskab føres efter transaktionsprincippet, hvilket betyder, at bilag bogføres i det regnskabsår, hvori varen/tjenesteydelsen er leveret/modtaget. Bogføringssystemet skal sikre transaktionssporet (sammenhængen mellem de enkelte transaktioner og årsregnskabet) og kontrolsporet (dokumentation for den enkelte postering). 8.2 Bogføringsgrundlaget - specifikt. Bogføring finder sted på baggrund af elektroniske regnskabsbilag som er kontrollerede jfr. afsnit Bogføringsproces. Kommunens regnskabsføring (bogføring) skal ske løbende, dels af hensyn til mulighederne for effektiv budgetopfølgning, dels af hensyn til overholdelse af betalingsfrister m.m. Specielt for kontante transaktioner gælder, at bogføring skal finde sted samtidig med, at transaktionen effektueres. Bogføring skal som hovedregel finde sted decentralt - ved kilden d.v.s. i den enhed, som har disponeret. 8.4 Arkivering og genfinding. Al bilagsdokumentation opbevares i elektronisk form. Såfremt et regnskabsbilag (og underbilag) er indscannet, kan originalmaterialet principielt destrueres dette gælder også eventuelle underbilag til regnskabsbilagene. Såfremt regnskabsbilag og underbilag fortsat er papirbaserede, har den budgetansvarlige ansvaret for, at bilagsmaterialet opbevares forsvarligt og på en sådan måde, at genfinding er mulig, samt at kassation finder sted i overensstemmelse med Arkivloven, Statens Arkiver. 8.5 Interne kontroller. Den interne kontrol indgår som en naturlig del af det løbende ledelsestilsyn. Ledelsestilsynet er henført til den budgetansvarlige. Al intern kontrol skal finde sted med udgangspunkt i, at der skal være funktionsadskillelse mellem det udførende personale og det kontrollerende personale. Den interne kontrol omfatter tilsyn med at kommunens retningslinier for bogføring overholdes d.v.s. tilsyn med såvel bogføringstransaktioner som afstemninger af statuskonti. Tilsynet kan ske ved f.eks. udtagelse af et antal stikprøver. Specielt for personale, som gennem deres stilling eller funktion har særlige muligheder for at udøve svig, skal der tages initiativ til, at dette personale sikres mod uberettiget mistanke. Denne sikring kan f.eks. finde sted gennem udvidede kvalitetskontroller. Uanset beløbsstørrelse må ingen foretage udbetalinger til sig selv. Økonomistaben er ansvarlig for, at der udarbejdes retningslinjer for gennemførelse af interne kontroller. side 10

12 9 KASSEVIRKSOMHED, FINANSIEL POLITIK. 9.1 Overordnet. Ved kassevirksomhed forstås økonomiske transaktioner via pengeinstitutter herunder også kreditkort, samt kontante ind- og udbetalinger ved kommunens kontant kasser. Ved Finansiel Politik forstås styring af såvel låneportefølje som styring af likvide aktiver. 9.2 Modtagelse af værdiforsendelser. Værdiforsendelser skal oplistes dagligt på postindgangslister der underskrives af 2 personer. 9.3 Betalingsformidling. Økonomistaben er ansvarlig for kommunens løbende betalingsformidling. Bankkonti som skal anvendes indenfor kommunens virke må kun oprettes af Økonomistaben og skal oprettes under Viborg Kommunes cvr.nr Økonomidirektøren er bemyndiget til at oprette og ophæve konti i pengeinstitutter opgaven kan delegeres til andre ansatte efter økonomidirektørens vurdering. Økonomistaben udarbejder bilag til Principper for Økonomistyring samt forretningsgange på området. Ingen person må have eneprokura til kommunens konti i pengeinstitutter eller til IT-systemer til betalingsformidling. Undtaget her fra er IT-systemer med automatisk bogføring i økonomisystemet. Undtaget er endvidere konti hvorfra eventuel hævning (overførsel) kun kan finde sted til anden konto registreret under Viborg Kommunes cvr.nr. og som er underlagt prokura ud fra princippet 2 i forening. Alle ind- og udbetalinger skal principielt bogføres forinden eller senest i umiddelbar forlængelse af at de effektueres. Såfremt ind- eller udbetalinger ikke umiddelbart kan endelig bogføres, f.eks. på grund af manglende eller utilstrækkelig identifikation, skal beløbet midlertidigt bogføres på mellemregningskonto. Det påhviler den budgetansvarlige at sikre, at mellemregningsforholdet hurtigst muligt udlignes. 9.4 Kreditkort. I Viborg Kommune anvendes følgende korttyper: MasterCard Corporate Virtuelt Kan anvendes til at betale for varer og tjenesteydelser ved køb på internettet I Danmark og I udlandet hos de betalingsmodtagere, der tager imod MasterCard. Der er tale om en virtuelt kort der udleveres intet fysisk kort der udstedes alene kortnummer, udløbsdato og CVC-kode. MasterCard Corporate Card Kan anvendes som betalingskort og hævekort i Danmark og i udlandet. Betaling af varer og tjenesteydelser hos de betalingsmodtagere, der tager i mod MasterCard eller andre kort, der er tilsluttet MasterCard-systemet. Kortet kan bruges til at hæve kontanter i pengeautomater, der er tilsluttet MasterCard. Kortet kan endvidere anvendelse til at betale for varer og tjenesteydelser ved køb på internettet. Der udstedes et fysisk kort med pinkode. VISA/Dankort Kan anvendes som betalingskort og hævekort i Danmark og i udlandet. Kortet kan bruges til at hæve kontanter i pengeautomater herunder også udenlandsk valuta (i udlandet). Kortet kan endvidere anvendes til at betaling varer og tjenesteydelser ved køb på internettet. Der udstedes et fysisk kort med pinkode. side 11

13 Bilag med uddybende retningslinjer for erhvervelse og anvendelse af kreditkort 9.5 Kontokort. Den enkelte forvaltning kan beslutte, at institutioner og afdelinger kan tilslutte sig kontokortordninger for indkøb af varer til kommunale formål. Anmodning om udstedelse af kontokort skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af direktøren eller en af direktøren udpeget person. Kontokortordningen skal oprettes i kommunens og institutionens/afdelingens navn. Lederen af institutionen/afdelingen har ansvaret for anvendelse og opbevaring af kontokortet. Lederen af institutionen/afdelingen har endvidere ansvaret for, at anvendelse af kontokortet finder sted med respekt for eventuelle indkøbsaftaler. Den enkelte forvaltningschef kan beslutte, om der skal fastsættes beløbsgrænse for enkeltstående kontokortkøb. 9.6 Netbank. Ansatte der afstemmer institutioners bankkonti kan få adgang til kontokig i netbank. Adgangen gives til konti inden for eget bogføringsområde. Der gives ikke adgang til flytning/overførsel af beløb. Kun personale ansat i Økonomistaben har adgang til at foretage flytninger mellem konti. Adgang til kontokig fås ved leders henvendelse til Økonomistaben. Det påhviler enhver leder at meddele Økonomistaben såfremt en ansat, der har adgang til kontokig, fratræder sin stilling. 9.7 Forskudskasser kontooprettelse og udstedelse af hævekort. Der vil normalt kunne oprettes bankkonto under Viborg Kommunes cvr.nr. til brug for administration af forskudskasser. Og i tilknytning der til vil der kunne oprettes hævekort eller anden korttype med hævefunktionalitet i nødvendigt omfang. Det udbetalte forskud optages i Viborg Kommune statusbalance men de oprettede konti optages ikke i Viborg Kommunes statusbalance idet der ikke finder bogføring af omsætningen på kontiene sted. Kontiene anvendes alene til at institutionerne dels kan opbevare forskudsbeløbene forsvarligt, dels til at Viborg Kommune løbende kan udbetale til institutioner ved overførsel direkte til bankkonto. Økonomistaben vedligeholder oplistning over disse bankkonti. Forudsætningerne for forskudskasser samt anvendelse af forskudskasserne er beskrevet i bilag. 9.8 Leverandørregister. Økonomistaben vedligeholder leverandørregister til brug for kommunens udbetalingssystem. 9.9 Kassefunktion. Der er kassefunktion i Borgerservice. Funktionaliteten i kassefunktionen beskrives i bilag Mellemregningskonti og statuskonti i øvrigt. Samtlige kommunens mellemregningskonti og statuskonti i øvrigt skal afstemmes regelmæssigt, idet afstemningsintervallerne fastlægges ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko. side 12

14 For hver mellemregningskonto eller statuskonto i øvrigt, skal der være udpeget en person, som er ansvarlig for den løbende afstemning. Økonomistaben udarbejder og vedligeholder oversigt over samtlige statuskonti, afstemningsinterval, afstemningsansvarlig. De budgetansvarlige har indenfor eget område ansvaret for, at føre tilsyn med at afstemningerne udføres og at fejl og differencer rettes Finansiel politik. Viborg Kommunes finansielle politik er beskrevet i bilag. Den finansielle politik omfatter både gældsplejepolitik og investeringspolitik 9.12 Leasingpolitik. Viborg Kommune anvender leasing som supplement til kontantindkøb. Leasingaftaler indgås kun, såfremt kommunen kan opnå en klar fordel herved. Viborg Kommunes leasingpolitik er beskrevet i bilag. Leasingaftaler indgås via Økonomistaben. 10 DEBITORPLEJE. Kommunens fordringer registreres elektronisk i debitorsystem, som er godkendt af Økonomistaben. Der kan principielt ikke etableres debitorforhold som ikke registreres i dette godkendte system. Indbetaling skal som hovedregel ske elektronisk ved tilmelding til betalingsservice eller ved anvendelse af FI-kort. Anvendelse af debitorsystem er detaljeret beskrevet i bilag. 11 TRANSPORTER, GARANTIFORPLIGTELSER OG EVENTUALRETTIGHEDER, SIKKERHEDSSTILLELSE, OPBEVARING OG REGISTRERING AF MIDLER Transporter. Kun Økonomistaben må indgå aftaler om transport af fordringer d.v.s. overdragelse af tilgodehavendet til 3. mand, til hvem betalingen skal for at have frigørende virkning. Aftaler om transporter skal koordineres med den person, som har budget ansvaret for det aktivitetsområde, der er omfattet af aftalen Garantiforpligtelser og eventualrettigheder. Økonomistaben foretager registrering af alle kommunens garantiforpligtelser og eventualrettigheder Sikkerhedsstillelse. Økonomistaben foretager registrering af al sikkerhedsstillelse. side 13

15 11.4. Opbevaring og registrering af midler. For at sikre beboere og ansatte er udarbejdet bilag med detaljeret beskrivelse af fremgangsmåde ved omgang med beboermidler. 12 ANVENDELSE AF IT-SYSTEMER Generelt. Al anvendelse af IT-systemer til understøttelse af budgettering, ind- og udbetalinger, samt kasse og regnskabsfunktioner skal ske indenfor rammerne af Viborg Kommunes IT-sikkerhedspolitik Styring af IT ind- og udbetalingssystemer. Tilslutning af IT-systemer, som skal kobles til Viborg Kommunes økonomisystem må kun finde sted på baggrund af accept i Økonomistaben. Økonomistaben fører fortegnelse over de systemer, der er godkendt at håndtere økonomiske transaktioner Systemansvarlig. Til alle IT-systemer der generere registreringer af økonomiske transaktioner skal der udpeges en (navngivet)systemejer. Systemejeren skal normalt udpeges forud for igangsætning af driften af nye ITsystemer. Systemejeren skal noteres på samme liste som nævnt under De systemansvarlige har ansvaret for datakvaliteten og for at tilrettelægge forretningsgange for anvendelse af systemerne. De systemansvarlige har ansvaret for tildeling af brugerrettigheder til systemerne fortegnelse over systemansvarlige findes som bilag under IT-sikkerhedspolitik NemKonto. Udbetalinger skal som hovedregel ske ved overførsel til NemKonto Interne kontrolforanstaltninger. Det er systemejerens ansvar, at der udarbejdes kontrolforanstaltninger. Systemejeren forestår udarbejdelsen af de fornødne kontrolforanstaltninger i forbindelse med databehandlingen under hensyntagen til væsentlighed og risiko. Hovedreglen er, at kontrollerne udføres ved stikprøver. Det påhviler systemejeren at tilrettelægge en forretningsgang, der sikrer korrekt håndtering af ind- og udbetalinger. 13 INDKØBSPOLITIK. Iflg. styrelsesvedtægtens 11 skal Økonomiudvalget fastsætte regler om samordning af Kommunens indkøbsfunktioner. Viborg Kommunes indkøbsfunktioner er beskrevet i Viborg Kommunes indkøbspolitik. 14 FORSIKRINGSPOLITIK. Viborg Kommunes forsikringspolitik. side 14

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ Regler for regnskab i BRK - Kasse- og Regnskabsregulativ Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Bilag til regulativet... 3 1.4 Forretningsgangsbeskrivelser... 3 1.5 Revision...

Læs mere

Godkendt af byrådet den 12.04.2010. Principper for økonomistyring

Godkendt af byrådet den 12.04.2010. Principper for økonomistyring Godkendt af byrådet den 12.04.2010 Principper for økonomistyring Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1. Lovgrundlag... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Rollefordelingen mellem det politiske og det admini-...

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNES PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING

FAVRSKOV KOMMUNES PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING S PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING (REGULATIV FOR KASSE OG REGNSKABSVÆSEN) 1 Indholdsfortegnelse Generelt... 5 1.1 Lovgrundlag... 5 1.2 Formål... 5 1.3 Uddybende bilag... 5 1.4 Gyldighedsområde... 5 Ajourføring...

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Version 3 Senest ajourført 18. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM REGELSÆTTET...4 1.1. LOVGRUNDLAG...4 1.2. FORMÅL...4 1.3. FORHOLDET

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

ODDER KOMMUNE PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING. (Regulativ for Kasse- og regnskabsvæsen) docs.nr. 646861

ODDER KOMMUNE PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING. (Regulativ for Kasse- og regnskabsvæsen) docs.nr. 646861 ODDER KOMMUNE PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING (Regulativ for Kasse- og regnskabsvæsen) docs.nr. 646861 Senest revideret januar 2005 Redaktionelt revideret september 2006 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK

ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK (Regulativ for kasse og regnskabsvæsen) Version 2.0 Ajourført 15. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Den daglige ledelse... 5 Gyldighedsområde...

Læs mere

Hovedregulativ I Svendborg Kommune

Hovedregulativ I Svendborg Kommune 1. Generelt 1.01 Formål Kasse- og regnskabsregulativet er Svendborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. Formålet med regelsættet er på en økonomisk forsvarlig måde at: sikre tilstrækkelige

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring 1 Indhold 1. Generelt... 4 Lovgrundlag... 4 Formål... 4 Uddybende bilag... 4 Gyldighedsområde... 4 2. Ajourføring... 5 3. Styreform... 6 Generelt... 6 De politiske rammer...

Læs mere

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Indledning Ifølge regionslovens 29, jf. den kommunale styrelseslovs 43, skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes regionens midler

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Bilag vedr.: Budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn Forslag Senest ajourført 6. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. BUDGETANSVAR...3

Læs mere

Regulativ for økonomistyring

Regulativ for økonomistyring Regulativ for økonomistyring Hvidovre Kommune 01-01-2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål... 7 1.1 Bilag... 7 1.2 Forretningsgange til regulativet... 7 1.3 Gyldighedsområde... 7 1.4 Ajourføring...

Læs mere

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune I henhold til regelsæt Principper for økonomistyring skal der etableres rutiner for økonomistyring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune og alle

Læs mere

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling.

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. Bilag 10 Generelle regler for bogføring af regnskabsbilag Elektronisk fakturering: 1. Anvendelsesområde Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. En regning defineres som

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

Regler for økonomistyring og registreringspraksis

Regler for økonomistyring og registreringspraksis Regler for økonomistyring og registreringspraksis Version 1-3 Senest ajourført den 10. januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...4 1.1 Lovgrundlag...4 1.2 Formål...4 1.3 Ansvarsfordelingen mellem det

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

I det følgende fremgår Ikast-Brande Kommunes kasse- og regnskabsregulativ. Bilag til regulativet er også indsat i dette dokument.

I det følgende fremgår Ikast-Brande Kommunes kasse- og regnskabsregulativ. Bilag til regulativet er også indsat i dette dokument. Information I det følgende fremgår Ikast-Brande Kommunes kasse- og regnskabsregulativ. Bilag til regulativet er også indsat i dette dokument. Indhold Regulativets hoveddokument... 2 Bilag 1 - Aflæggelse

Læs mere

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v.

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v. side 1 Regnskab i årets løb Slettet: Rammebilag - I henhold til Kasse- og regnskabsregulativets punkt 2.7 fastlægger Økonomiforvaltningen i et rammebilag de generelle principper for regnskab i årets løb.

Læs mere

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Kompetencer og økonomistyring et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 2 Styreform... 4 2.1 Mål- og rammestyring... 4 2.2 Central styring

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

Stk. 4. Trafikselskabet kan endvidere efter aftale med en kommune varetage opgaver vedrørende driften af en færgerute på kommunens vegne.

Stk. 4. Trafikselskabet kan endvidere efter aftale med en kommune varetage opgaver vedrørende driften af en færgerute på kommunens vegne. Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Kasse- og regnskabsregulativ for Trafikselskabet

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Rungsted Havn Økonomistyringsmodel PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Økonomiudvalget i Hørsholm Kommune har på møde den 18. september 2014

Læs mere

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE Side 2 af 58 Indholdsfortegnelse (UDKAST) 1. Forord (UDKAST) 5 2. Generelle forvaltningsbestemmelser 7 3. Kommunens økonomiske principper 8 4. Budgetproces 9 5. Bevillingsregler

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion.

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Økonomistaben SBSYS j.nr. 00.01.00-Ø36-1-11 Udarbejdet af Per Sørensen 20. december 2010 Indledning

Læs mere

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse Økonomistyring sådan gør vi Introduktion til den nye kommunalbestyrelse INDLEDNING... 2 1. ØKONOMISTYRING OG ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.1 ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.2 KASSE- OG REGNSKABSREGULATIVET...

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

BEVILLINGSREGLER 193

BEVILLINGSREGLER 193 BEVILLINGSREGLER 193 Bevillingsregler Bevillingsmyndighed Som det fremgår af Lov om kommunernes styrelse er Byrådet den eneste bevillingsmyndighed. Dette betyder bl.a., at udvalgene ikke må påbegynde foranstaltninger,

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Principper for ØkonomiStyring (PØS)

Principper for ØkonomiStyring (PØS) 2015 Principper for ØkonomiStyring (PØS) Acadre: 138413-14 Sag: 14/3163 Indholdsfortegnelse 1. OM PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING PØS EN...4 1.1 DET POLITISKE ANSVAR FOR ØKONOMISTYRING...4 1.2 ÆNDRINGER...4

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 13.2

Principper for økonomistyring bilag 13.2 Bilag 13.2 Forretningsgang for aftaler om administration af borgeres økonomi og for opbevaring af penge og øvrige værdier tilhørende borgere tilknyttet Social- og Sundhedsudvalget. 1. Generelt Denne forretningsgangsbeskrivelse

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I. Retningslinjer

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I. Retningslinjer Københavns Kommune forvaltningen Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I Retningslinjer Indholdsfortegnelse 1 Indledning og formål... 3 2 Generelle regler for bogføring... 5 3 Balancekonti... 5

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 55-64) Delberetning for regnskabsåret 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 6 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 6 BEVILLINGSREGLER Indhold Side 0 Indledning 6.0-1 1 Bevillingstyper 6.1-1 2 Bevillingsniveau

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Principper for. økonomistyring. i Jammerbugt Kommune

Principper for. økonomistyring. i Jammerbugt Kommune Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune Udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42 17.11.06 Side 1 af 45 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Generelle bestemmelser...4 1.1 Lovgrundlag...4

Læs mere

Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005

Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005 Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005 Økonomisk afdeling INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forholdet til styrelseslov og styrelsesvedtægt... 5 2 Generelle forvaltningsbestemmelser...

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution

Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution Bogføring: Bogføringen varetages af klubbens kontorassistent Marianne Eriksen. Kontering foretages ligeledes af kontorassistenten og sker efter den

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti 1. Generelt Statuskonti skal som minimum afstemmes i henhold til oversigt over afstemningsterminer. (se oversigt på side 3-4) Afstemningerne opbevares

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning om Kommunernes Revision A/S tiltrædelse pr. 1. januar 2007. Pag. 1-11 400.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Opgaver og ansvar................................................

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 180108 Dato 12-12-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER KONCERNSERVICE Gældende fra: 1. februar 2015 Senest godkendt: 27. juni 2014 i Økonomikredsen Senest opdateret: 23. januar 2015 Af: Koncernservice Henvisning: Københavns

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 291-302) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner Udkast den 31. januar 2014 Driftsoverenskomst mellem Aarhus Kommune Aarhus Kommune og bestyrelsen for den selvejende

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

rollefordeling på både det politiske og administrative niveau hvilke udfordringer kommunen står overfor

rollefordeling på både det politiske og administrative niveau hvilke udfordringer kommunen står overfor Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 16. december 2009 Sagsbehandler Lene Andersen Økonomistyring i Esbjerg Kommune 1. Indledning Dette notat om økonomistyring i Esbjerg Kommune er udarbejdet for at give et

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde FREDERIKSSUND KOMMUNE Beretning nr. 6 (side 139-150) Delberetning for regnskabsår 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Omkring: FrivilligCenter Lollands økonomistyring, bilagskontrollanternes kommentarer, FrivilligCenter Lollands respons

Omkring: FrivilligCenter Lollands økonomistyring, bilagskontrollanternes kommentarer, FrivilligCenter Lollands respons Omkring: FrivilligCenter Lollands økonomistyring, bilagskontrollanternes kommentarer, FrivilligCenter Lollands respons og kommentar fra BDO 17. marts 2010 Kære forsamling og kære Henning Johansen og Henrik

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune Notat Emne Til Direktøren Kopi til Den 28. august 2006 Det skal indledningsvis bemærkes, at der i revisionsberetningen ikke er forhold vedr. Magistratens 5. afdeling, som Byrådet skal tage stilling til,

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE Beretning nr. 32 Revision af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 474.001 Side 1 Til bestyrelsen for Stentevang Børnehave

Læs mere

Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring.

Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring. 43 Tryk på link: Fastlæggelse af bevillingsbinding Generelle regler for Odder Kommunes budget Selvforvaltningsvilkår for institutioner m.fl. Retningslinjer for lønsumsbudgettering Institutioner/områder

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. september 2003 fra Vestsjællands Amt.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. september 2003 fra Vestsjællands Amt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. august 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 28. februar 2002 af Bostedet Halsebyvænget. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser.

Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser. Vedtægter Ledernes Arbejdsløshedskasse Forord Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser. Vedtægten beskriver i hovedtræk medlemmernes

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 1 Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik,

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

STATUSRAPPORTERING FOR DIREKTIONENS STARTEGISKE FOKUSOMRÅDE 8 ØKONOMI OG STYRINGSKONCEPT

STATUSRAPPORTERING FOR DIREKTIONENS STARTEGISKE FOKUSOMRÅDE 8 ØKONOMI OG STYRINGSKONCEPT STATUSRAPPORTERING FOR DIREKTIONENS STARTEGISKE FOKUSOMRÅDE 8 ØKONOMI OG STYRINGSKONCEPT Dato 04.12.2009 I forbindelse med fokusområdet blev der i juni måned udarbejdet kommissorium for arbejdet (bilag

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE. Beretning nr. 11. (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013

HEDENSTED KOMMUNE. Beretning nr. 11. (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013 Birkemose Allé 31, st. DK-6000 Kolding Tlf. 33 12 65 45 HEDENSTED KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013 Delberetning for regnskabsår 2013 Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere