Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse Nets Holding A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse Nets Holding A/S"

Transkript

1 Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse Nets Holding A/S Copenhagen Business School, maj 2014 Forfatter: CPR-nr.: XXXX Vejleder: Daniel Probst

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og præsentation af emnet Indledning Problemformulering Opgavens struktur Beskrivelse af casevirksomheden Ejerforhold og koncernstruktur Forretningsområder Videnskabsteori, metodevalg og afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Empiri Teori og metodevalg Afgrænsning Strategisk analyse Ekstern analyse Omverdensananlyse Brancheanalyse Intern analyse Porteføljeanalyse Konkurrencestrategi Vækststrategi Konklusion på den strategiske analyse Regnskabsanalyse Reformulering af regnskabet Reformulering af egenkapitalopgørelsen Reformulering af balancen

3 5.1.3 Reformulering af resultatopgørelsen Rentabilitetsanalyse Egenkapitalens forrentning Afkast på nettodriftsaktiver (ROIC) Finansiel gearing (FGEAR) og SPREAD Konklusion på regnskabsanalysen Budgettering Budgetperioden Budgettering af den effektive skatteprocent Budgettering af salgets vækstrate Budgettering af overskudsgrad Budgettering af aktivernes omsætningshastighed Diskonteringsfaktor Ejernes afkastkrav Afkastkrav af finansielle forpligtelser Driftsaktiviteternes kapitalomkostninger Delkonklusion Værdiansættelse Cash flow modellen Residualindkomstmodellen Følsomhedsanalyse Konklusion Perspektivering...67 Litteraturliste...70 Bilag

4 1. Indledning og præsentation af emnet 1.1 Indledning I Danmark vil vi gerne være forgangsland ikke mindst når det gælder innovation, nytænkning og teknologisk udvikling. Dette har også været tilfældet, da Dankortet blev indført i I internationalt perspektiv var Dankortet et særsyn, da det blev lanceret, og det er det stadig dels fordi det var et af de første betalingskort, der blev indført ved lov og dels fordi det til stadighed er gratis for forbrugeren. Umiddelbart efter indførelsen af Dankortet gik udbredelsen langsomt og danskerne var skeptiske og utrygge overfor elektroniske pengeoverførsler. Ikke desto mindre har Dankortet revolutioneret den danske forbrugerkultur, og kortet har i meget høj grad været med til at forme det danske samfund. Dankortet var således et af de første skridt på vejen mod en digitalisering af danskernes håndtering af penge og betalinger. 1 Virksomheden bag Dankortet, Nets Holding A/S (Nets), er en af de største aktører indenfor elektroniske betalingsløsninger i Europa. I 2013 håndterede Nets én milliard dankorttransaktioner, mange flere bankaxepttransaktioner (norsk pendant til Dankortet) og 200 millioner BetalingsService transaktioner. Derudover administrerer Nets over en halv million betalingskortterminaler, næsten 8 millioner digitale identiteter og 33 millioner betalingskort. 2 Nets har derfor også en naturlig andel i mange af de elektroniske løsninger, der præger vores hverdag herunder BetalingsService, e-boks og Nem-ID. Virksomheden, der tidligere er kendt som PBS, Pengeinstitutternes BetalingsService, er således en stor del af vores hverdag og mange af os benytter hver dag bevidst eller ubevidst Nets produkter og ydelser. Næsten alle danskere og størstedelen af alle danske virksomheder er således direkte eller indirekte dagligt kunder hos Nets Holding A/S. Nets Holding A/S ejes af nogle af de største aktører på de finansielle markeder i Danmark og Norge, herunder Danske Bank, Nordea, DNB samt Danmarks Nationalbank. I sommeren 2013 blev det officielt, at ejerne af Nets Holding A/S overvejede et salg af virksomheden. Dette skyldes bl.a. den teknologiske udvikling, der har åbnet muligheden for at mange andre virksomheder kan tilbyde løsninger indenfor elektroniske betalinger m.v. Dette gælder også virksomheder, der 1 2 Nets Holding A/S, årsrapport 2013, side 4 4

5 traditionelt har haft fokus på helt andre brancher, fx telesektoren, software- og IT-virksomheder, internetbutikker eller sociale medier. Indenfor for få år vil mange store, udenlandske aktører kunne tilbyde nye, billige løsninger. Dette faktum kombineret med de finansielle virksomheders fortsatte fokus på at optimere anvendelsen og udbyttet af deres aktiver har åbnet for muligheden af et salg. 3 Det overordnede formål med denne opgave er derfor at udarbejde en strategisk analyse samt en regnskabsanalyse, som kan danne grundlag for en værdiansættelse af Nets Holding A/S. 1.2 Problemformulering Det er et problem for ejere, investorer og øvrige interessenter, at man i en salgssituation ikke kender markedsværdien af Nets Holding A/S. Med udgangspunkt i en dybdegående analyse ønskes en besvarelse af følgende problemstilling: Hvilke finansielle og ikke-finansielle drivere har indflydelse på værdiansættelsen af Nets Holding A/S og hvordan vurderes koncernen som investeringsobjekt? Besvarelsen af problemformuleringen skal underbygges af følgende undersøgelsesspørgsmål: 1) Hvilke eksterne forhold har væsentlig indflydelse på Nets nuværende og fremtidige markedsposition? 2) Hvilke interne forhold har væsentlig betydning for Nets nuværende og fremtidige markedsposition? 3) Hvordan har den historiske udvikling påvirket potentialet i Nets forretning og hvilken indflydelse har dette på markedsværdien? 4) Hvordan forventes omsætning, overskudgrad og aktivernes omsætningshastighed at udvikle sig på kort og mellemlangt sigt? 5) Hvordan fastsættes ejernes afkastkrav og hvilken diskonteringsfaktor skal anvendes for at afkastkravet opfyldes? 3 5

6 6) Hvor følsom er den estimerede værdi af virksomheden ved ændringer i inputvariablerne? I de ovenstående undersøgelsesspørgsmål lægger jeg op til en opdeling af opgaven i tre hovedfaser. Indledningsvist vil en strategisk analyse besvare de to første undersøgelsesspørgsmål. Formålet med spørgsmålene er primært beskrivende og analyserende. Jeg ønsker således at undersøge, hvilke eksterne og interne faktorer, der fremadrettet vil påvirke Nets forretning. Derudover skal min besvarelse resultere i en operationalisering og en vægtning af de væsentligste faktorer, således at analysen kan indgå i den endelige værdiansættelse af Nets Holding A/S. Spørgsmål 3 har dels til formål at belyse koncernens historiske performance. Sammen med den strategiske analyse bør dette danne grundlag for et kvalificeret estimat af den forventede fremtidige omsætning og indtjening, som også er svaret på undersøgelsesspørgsmål 4. Den sidste del af opgaven vil tage udgangspunkt i spørgsmål 5, der er analyserende og vurderende. Formålet er at undersøge, hvor meget en eventuel køber vil kræve i afkast af en investering i Nets Holding A/S samt hvilken indflydelse dette har på værdiansættelsen af koncernen. Endelig vil jeg gennem en følsomhedsanalyse undersøge, hvordan ændringer i inputvariablene påvirker den fundne værdi af koncernen. Spørgsmål 6 skal således give svar på, hvordan værdien ændres når forudsætningerne revurderes. Svarene på undersøgelsesspørgsmålene vil danne grundlag for en værdiansættelse af koncernen og en samlet konklusion, der besvarer problemformuleringen. I det følgende afsnit er opgavens opbygning skitseret. 6

7 1.3 Opgavens struktur Opgavens opbygning vi tage udgangspunkt i undersøgelsesspørgsmålene og være opbygget som skitseret nedenfor. Kilde: Egen tilvirkning 7

8 2. Beskrivelse af casevirksomheden 2.1 Ejerforhold og koncernstruktur Som beskrevet i indledningen er Nets Holding A/S primært ejet af en række større finanskoncerner i Norden samt Danmarks Nationalbank. Derudover omfatter ejerkredsen flere mellemstore bankvirksomheder bl.a. Jyske Bank og Sydbank samt en lang række mindre finansielle virksomheder. Ejerne er samtidig kunder i Nets-koncernen bl.a. i forbindelse med kortudstedelse, kreditkortovervågning og banktransaktioner. Kilde: Nets Holding A/S årsrapport

9 Som det ses af ovenstående organisationsdiagram, har koncernen en lang række datterselskaber og er primært repræsenteret i Danmark og Norge, som også er koncernens primære markeder. Derudover har koncernen fire overordnede forretningsområder: Cards, Payments, Information & esecurity, Teller og Merchant Solutions Forretningsområder Cards: Forretningsområdet Cards består af servicering af kreditkort, herunder også betalinger og pengeoverførsler med Dankort og BankAxept mellem pengeinstitutter på vegne af kortholdere og forretninger. Derudover varetages der administration af en lang række nationale og internationale betalingskort. Endelig ligger der i forretningsområdet Cards et voksende marked indenfor kortløse og mobile betalingsløsning. Cards udgjorde 37% af Nets omsætning i 2013 og er det hurtigst voksende forretningsområde. Payments, Information & esecurity: Denne del af Nets forretning omfatter bl.a. E-faktura, BetalingsService (Danmark), AvtaleGiro (Norge) og såkaldte e-security ydelser, der bl.a. omfatter Nem-ID og e-boks. Derudover er der i dette forretningsområde også nyere produkter inden for dokumenthåndtering og -distribution mellem virksomheder og forbrugere. Forretningsområdet udgjorde ca. 31 % af Nets forretning i Teller: Teller er et selvstændigt datterselskab, der bl.a. forestår pengetransaktioner for erhvervsdrivende fra et bredt udvalg af kreditkort herunder, VISA, MasterCard, American Express, m.fl. Teller er forretningsmæssigt tæt forbundet med Merchant Solutions jf. nedenfor. Teller udgjorde i 2013 ca. 20 % af omsætningen og var indtil 2012 det mindste af de fire forretningsområder. Merchant Solutions: Denne afdeling leverer hardware (fx kreditkortterminaler) til butikker og forretningsdrivende samt software til formidling af betaling ved internethandel. Disse er nødvendige for at kunne benytte en lang række af Nets andre serviceydelser. Merchant Solutions stod i 2013 for ca. 12% af selskabets omsætning og er dermed det mindste forretningsområde. 5 4 Nets Holding A/S, årsrapport 2012, side 8 5 Nets Holding A/S, årsrapport 2013, side 9 og 39 9

10 3. Videnskabsteori, metodevalg og afgrænsning 3.1 Videnskabsteoretiske overvejelser Jeg vil i det følgende afsnit redegøre for mine videnskabsteoretiske overvejelser med det formål at give indsigt i de perspektiver, jeg har valgt at tilgå opgaven med. Derudover vil jeg redegøre for de redskaber, hvormed jeg har valgt at forstå og besvare min valgte problemformulering. De videnskabsteoretiske overvejelser vil tage udgangspunkt i et post-positivistisk undersøgelsesdesign, der primært søger en objektiv tilgang til opgaveløsningen. Baggrunden for valget af dette paradigme er primært den realistiske og eksperimentelle tilgang, der har til formål at finde et tilnærmelsesvist eksakt svar på et bestemt spørgsmål eller problem. Når jeg nævner tilnærmelsesvis er det samtidig en erkendelse af, at min problemformulering ikke har ét præcist svar, men at det eksakte svar kan tilnærmes ved hjælp af pålidelige data, der underbygges af afprøvede teorier. Tilgangen indeholder således en forståelse for, at den eksakte værdi af casevirksomheden kun eksisterer såfremt en sælger og en køber bliver enige om denne værdi. Andre købere kan således have en anden opfattelse af værdien og på den baggrund kunne værdi have været anderledes såfremt køberen havde været en anden Empiri Et væsentligt element i valget af ovenstående paradigme er således også udgangspunktet i empirien. Ved valget af et undersøgelsesdesign, der rettes mod objektivitet og realisme er det derfor naturligt, at opbygge løsningen på baggrund af kendte fakta og tal. Den anvendte empiri vil derfor primært være sekundære data, der kan hentes fra almindeligt tilgængeligt materiale, herunder regnskabsdata fra årsrapporter. Derudover vil jeg i det omfang det er muligt også anvende data fra offentligt tilgængelige informationskilder så som databaser, rapporter, internet m.v. En stor del af min analyse vil således også bygge på relevante journalistiske artikler fra dagspresse og internet. 6 Heldbjerg, side 10 og 26-35, Voxted side

11 3.3 Teori og metodevalg Som nævnt i afsnit 1.3, er opgaven opdelt i tre hovedafsnit; en strategisk analyse, en regnskabsanalyse og en budgettering. Den strategiske analyse og regnskabsanalysen er fundamentet for den budgettering, der skal anvendes i selve værdiansættelsen. For at opnå en så korrekt værdiansættelse som muligt, er det væsentligt, at såvel finansielle som ikke-finansielle drivere analyseres korrekt og ved hjælp af anerkendte modeller og teorier. I opgavens første del; den strategiske analyse; vil jeg anvende en række erhvervsøkonomiske strategimodeller. Til analyse af det eksterne miljø vil jeg anvende PEST modellen og Porter s Five Forces. Begge modeller vil give et billede af hhv. de generelle eksterne faktorer og de branchespecifikke eksterne faktorer, som påvirker markedet for betalingstransaktioner i Norden. Derudover vil jeg belyse det interne miljø gennem en analyse af de strategier, som Nets kan og bør benytte sig af fremadrettet. Analysen vil omfatte Porters Generiske Strategier og Ansoffs Vækstmatrix. Endelig vil jeg inddrage Boston-modellen i en analyse af koncernens produktportefølje for at undersøge hvordan virksomheden er positioneret i forhold til konkurrenterne og det eksterne miljø. I regnskabsanalysen vil jeg undersøge, hvordan den økonomiske udvikling har været i Nets i de seneste fem år. De historiske tal vil blive reformuleret til analysebehov, herunder vil driftsaktiviteten blive udskilt fra finansieringsaktiviteten. Jeg vil i denne sammenhæng anvende den udvidede Dupont-pyramide som grundlag for analysen. Den endelige værdiansættelse skal udarbejdes på baggrund af budgettering i budgetperioden og terminalperioden for koncernen. Min primære metode til selve værdiansættelsen vil være FCF modellen, der tager udgangspunkt i de fremtidige frie cash flows. Sekundært vil jeg anvende residualindkomstmodellen (RIDO) for at underbygge beregningerne foretaget ved hjælp af FCF modellen. Jeg har generelt undladt at uddybe de enkelte modellers anatomi, da dette forudsættes kendt jf. vejledningens side 7. Hvor jeg har fundet det nødvendigt, har jeg medtaget og illustreret relevante modeller, formler og beregninger. 11

12 3.4 Afgrænsning Som nævnt under afsnit 3.2 om empiri vil jeg anvende sekundære data. Jeg har af hensyn til opgavens tilgang valgt ikke at kontakte casevirksomheden. Problemformuleringen har jeg altså valgt at besvare ud fra materiale, der almindeligvis vil være tilgængeligt for en ekstern investor. I den strategiske analyse, har jeg valgt at afgrænse markedet til markedet for elektroniske betalingsløsninger. Det definerede marked er således en bred definition, der dækker leverandører, udbydere og formidlere af elektroniske betalingsløsninger og pengetransaktioner. Markedet afgrænses således også fra at indeholde fysisk penge- og værdihåndtering, da dette ikke anses som en direkte forretningsmulighed og/eller konkurrent til Nets produkter. Det geografiske marked begrænses til Nordeuropa. Dette skyldes, at Nets primært opererer i Danmark og Norge samt har enkelte aktiviteter i de øvrige nordiske lande. Dertil kommer overvejelser om ekspansion til Baltikum. I en række analyser vil jeg primært tage udgangspunkt i data om Danmark og den danske befolkning, økonomi m.v. med den forudsætning, at data i høj grad kan overføres til de omkringliggende lande således at analyserne bliver dækkende for hele Nets marked. I ovenstående afgrænsning opretholdes desuden muligheden for at foretage en analyse med udgangspunkt i mulig ekspansion til andre europæisk markeder. I forhold til lovgivningsmæssige problemstillinger og skattemæssige påvirkninger er opgaven afgrænset til primært at behandle dansk lov og danske skatteforhold. Regnskabsanalysen vil være begrænset til de seneste fem aflagte årsregnskaber ( ). Jeg vil endvidere anvende data fra ældre årsrapporter, hvor jeg finder det relevant. I denne sammenhæng har jeg valgt ikke at kommentere på anvendt regnskabspraksis. Analysen vil fokusere på reformulering af resultatopgørelse, balance og egenkapitalopgørelse, mens pengestrømsopgørelsen ikke vil blive analyseret dybdegående. Jeg har valgt at foretage en samlet værdiansættelse af Nets Holding A/S, og dermed altså hele koncernen. Da den strategiske analyse tager udgangspunkt i alle forretningsområder giver det således størst mening, at der i regnskabsanalysen ikke skelnes mellem de enkelte selskaber, men at der ligeledes analyses på koncernniveau. Derfor anvendes det officielle koncernregnskab for Nets Holding A/S i analysen. 12

13 Som beskrevet under teori- og metodevalg vil jeg anvende FCF modellen og RIDO modellen til brug for værdiansættelsen. Det er min vurdering at modellerne, der er anvendt bredt, er tilstrækkelige til at danne grundlag for beregningen at casevirksomhedens værdi Strategisk analyse 4.1 Ekstern analyse I gennemgangen af de eksterne forhold vil jeg først analysere de omverdensfaktorer, der har betydning for Nets forretningsmuligheder på kort og mellemlang sigt. Dernæst vil jeg i en brancheanalyse analysere Nets position i markedet, herunder positionen i forhold til de vigtigste interessenter. Fælles for de to analyser er, at Nets kun har ringe eller ingen indflydelse på disse forhold og derfor må Nets agere efter disse forhold og eventuelle varige ændringer, der forventes at påvirke markedet på kort og mellemlang sigt Omverdensananlyse Min omverdensanalyse vil være baseret på PEST modellen 8, hvor jeg vil gennemgå de væsentligste samfundsmæssige forhold, der har eller kan forventes at få indflydelse på Nets forretning. Formålet er at definere de eksterne faktorer og forhold, som kan få størst mulig positiv og eller negativ betydning for Nets aktiviteter. PEST modellen er opdelt i fire områder: politiske, økonomiske, sociale og teknologiske forhold. Jeg har valgt ikke at anvende de udvidede model, PESTLE, da jeg ikke anser de miljømæssige forhold som en væsentlig faktor. De juridiske forhold vil blive gennemgået i sammen med de politiske forhold. Politiske og lovgivningsmæssige forhold Da Nets er delvist ejet af Den Danske Nationalbank og dermed indirekte af den danske stat, er virksomheden interessant i et politisk perspektiv. Koncernen er derudover en væsentlig brik i den finansielle infrastruktur i Danmark og med administrationen af produkter såsom Dankortet, Nem- ID og e-boks er den naturligt genstand for øget politisk interesse. Som tidligere beskrevet er Dankortet unikt i international sammenhæng. I modsætning til almindelige kredit- og debetkort er Dankortet som følge af lovgivningen gebyrfrit for forbrugeren. 7 Petersen, Plenborg og Schøler, side Sørensen, side 82, Johnson, side 51 og Henry, side 51 13

14 Dermed har kortet en tydelig fordel for forbrugerne, da der ikke betales gebyrer når kortet anvendes. EU-kommissionen fremlagde i februar 2014 et forslag, der skulle gøre det ulovligt for erhvervsdrivende at pålægge forbrugerne gebyrer for brug af kredit- og debetkort. Da Dankortet i forvejen er gebyrfrit betyder dette, at de synlige forskelle mellem Dankortet og andre betalingskort vil blive udvisket. 9 Hvis lovforslaget gennemføres i dets nuværende form betyder det, at Dankortets position som danskernes foretrukne betalingsmiddel kan være truet. I forhold til et eventuelt salg har der været en lang række spekulationer om, hvorvidt et salg af Nets vil påvirke Dankortet og Nem-ID. Da Nets håndterer en lang række personfølsomme oplysninger som fx personnumre, kreditkortnumre og ikke mindst adgangskoder til forbrugeres og virksomheders bankforbindelser er et eventuelt salg af koncernen blevet interessant for politikere fra flere partier. Politikere og forbrugere ønsker garanti for, at personfølsomme oplysninger opbevares med størst mulig sikkerhed. Dertil kommer bekymringen for, at selskabet og dermed oplysningerne på sigt kan blive underlagt fx en amerikansk eller kinesisk koncern, hvor udenlandske myndighederne kan kræve adgang til personfølsomme oplysninger om danske statsborgere. 10 Dette forhold kan betyde, at de danske myndigheder kan stille en række krav til, hvordan denne information opbevares, og hvem der eventuelt kan få adgang til oplysninger om danske statsborgere. I en eventuel salgssituation må sådanne særlige forbehold forventes at medføre en række øgede omkostninger for såvel sælgere som køber. Udover de ovenfor nævnte forhold må det også forventes, at der i kølvandet på finanskrisen fra fortsat kommer mere regulering af den finansielle sektor herunder også af underleverandører som fx Nets. Dette skal dels sikre større konkurrence og dermed lavere priser til forbrugerne og desuden er formålet at sikre en balance i den finansielle infrastruktur som kan modvirke nye sammenbrud i den finansielle sektor. 11 Det er min overordnede vurdering, at politiske og lovgivningsmæssige forhold spiller en meget væsentligt rolle for Nets fremtid, herunder naturligvis den regulering der kan forventes i sektoren, 9 og 10 og

15 men især også i forhold til politiske og lovgivningsmæssige tiltage, der kan påvirke nogle af Nets primære produkter. Økonomiske forhold Den generelle nedgang i den økonomiske udvikling over de seneste fem år har naturligt påvirket Nets som det har påvirket alle andre virksomheder. På trods af lave vækstrater under finanskrisen har Nets genereret fornuftige overskud og har udbetalt udbytte til aktionærerne på i alt 2,5 mia. kroner over de seneste 5 år. Dette tyder på, at koncernen har været relativt upåvirket af de økonomiske konjunkturer. 12 Hvorvidt finanskrisen er overstået eller ej er ikke et emne for denne analyse. Det væsentlige er derimod, at der indenfor få år forventes økonomiske opsving med stigende renter og stigende forventede afkast til følge. År 2013 har vist en mindre økonomisk fremgang i BNP og der forventes ligeledes vækst i Dette gælder såvel Danmark og hele EU. I EU sammenhæng ligger Danmark i den pæne del med en forventet vækst på 1,6% og 1,3% for hhv og Øvrige økonomiske faktorer såsom valutakurser, befolkningsvækst og aldersprofil vurderer jeg ikke som væsentlige i forhold til Nets forretning og fremtidige udvikling. Dette skyldes dels fastkurspolitikken overfor Euroen og den relativt stabile kurs i forhold til den svenske og norske krone. Befolkningsvæksten og aldersprofilen er ikke væsentlige, da Nets kundegrundlag og afsætningsmuligheder kun i begrænset omfang er påvirket af den demografiske udvikling. Jeg henviser i denne sammenhæng også til analysen af de sociale og kulturelle forhold nedenfor. De økonomiske forhold er ofte afgørende for mange virksomheder, men i forhold til Nets er det min vurdering, at der er andre eksterne faktorer, som er langt mere væsentlige for koncernens muligheder fremadrettet. Sociale og kulturelle forhold En analyse af sociale og kulturelle forhold består af mange forskellige elementer. Som udgangspunkt er mange af disse elementer mere eller mindre uvæsentlige for Nets forretningsgrundlag. Dette skyldes primært, at der forventes få eller ingen væsentlige ændringer 12 Nets Holding A/S, årsrapport

16 på kort og mellemlang sigt. Det gælder faktorer så som helbred, miljø, uddannelsesniveau og indkomstfordeling. Derimod er der en række forhold, som kræver en nærmere analyse. Det gælder især forbrugeradfærd. Forbrugeradfærd eller såkaldte trends er væsentlige for alle virksomheder, der fremstiller et produkt eller yder en service, som på et tidspunkt leveres til en privat forbruger. Virksomhedernes evne til at forudse eller som minimum imødegå ændringer i forbrugeradfærden vil ofte være af afgørende betydning for den finansielle præstation. I min analyse af Nets vil ændringerne i forbrugeradfærden ofte være tæt forbundet med den teknologiske udvikling, der er beskrevet nedenfor. Som beskrevet i indledningen, så har danskernes forbrugeradfærd ved pengeoverførsler ændret sig markant over de seneste år. Der er derfor al mulig grund til at forvente at udviklingen vil fortsætte. Jeg har i min analyse vurderet de sociale og kulturelle forhold som værende forholdsvist uvæsentlige, dog med undtagelse af forbrugeradfærden. Forbrugernes adfærd når det gælder betalingsløsninger og -muligheder anser jeg som en væsentlig faktor på det fremtidige marked for elektroniske betalingsløsninger. En fremtidig ændring i forbrugernes adfærd forudsættes dog dels af politisk accept af nye produkter jf. ovenfor samt af den teknologiske udviklings muligheder jf. nedenfor. Teknologiske forhold I de seneste år har forbrugerne oplevet en lang række nye produkter og løsninger inden for pengeoverførsler og -transaktioner. Det er et naturligt resultat af den stadigt accelererende teknologiske udvikling, der muliggør nye, enkle og billige produkter på markedet. Især udviklingen i internethandel, hvor købere og sælgere i stadig højere grad finder sammen udenom fordyrende grosister gør, at forbrugerne i langt højere grad selv søger specifikke forbrugsgoder og serviceydelser. Denne udvikling har vist, at der er et marked for flere forskellige typer af betalingsløsninger. Den seneste udvikling tyder på såkaldte kontaktløse betalingsformer, 16

17 altså fx betaling via en mobiltelefon enten via kreditkortdata eller direkte fra en bankkonto eller anden konto hos udbyderen. 14 For Nets vedkommende er den teknologiske udvikling i høj grad et resultat af politiske beslutninger. Mange af de primære løsninger som danskere anvender i dag er således et produkt af politisk arbejde, herunder Nem-ID og e-boks. Men også et ønske fra forbrugernes side om hurtigere, nemmere og smartere løsninger har lagt fundamentet for de nye IT-platforme, hvorfra betalingsløsninger udbydes. På ovenstående baggrund har jeg vurderet, at de teknologiske forhold, herunder især den fremtidige teknologiske udvikling er af væsentlig betydning for Nets fremtidige forretningsgrundlag. Det er derfor også fortsat essentielt, at Nets følger den teknologiske udvikling og er bevidst om de teknologiske faktorer, der fortsat vil præge koncernen og branchen. Konklusion på omverdensanalysen På baggrund af min analyse af omverdensfaktorerne har jeg identificeret en række forhold, som jeg har vurderet væsentlige for casevirksomheden og branchen. De identificerede forhold har ikke nødvendigvis en forbindelse, men der synes dog at være en vis sammenhæng mellem de eksterne faktorer, der kan påvirke Nets fremadrettet. De væsentligste eksterne faktorer er således fremtidige politiske beslutninger og lovgivningsmæssige forhold, den teknologiske udvikling samt ikke mindst forbrugermønstrer og forbrugeradfærd. Endelig er det væsentligt, hvordan disse tre faktorer vil påvirke hinanden. Nets står således overfor en række fremmede faktorer, der kan indeholde både muligheder og trusler. Fælles for disse faktorer er dog, at de alle vil øge kravene til sikrere, nemmere, billigere og mere fleksible løsninger indenfor elektroniske pengeoverførsler og betalingsformer Brancheanalyse Jeg vil i min brancheanalyse tage udgangspunkt i Michael Porter s Five Forces. 15 Formålet er at analysere og vurdere, hvor attraktivt markedet for elektroniske betalingsløsninger er for Sørensen, side 86, Johnson, side 54 og Henry, side 71 17

18 herigennem at opnå forståelse for en del af de trusler, som Nets står overfor. Analysen vil tage udgangspunkt i de fem faktorer, der afgør, hvor attraktivt markedet er: Konkurrencesituationen i branchen, leverandørernes forhandlingsstyrke, kundernes forhandlingsstyrke samt truslen fra hhv. nye konkurrenter og substituerende produkter. Kilde: Anthony Henry: Understanding Strategic Management, side 71 Konkurrencesituationen i branche Det har desværre ikke været muligt at finde data om branchens omsætning og indtjening. Den største konkurrent i europæiske regi er dog Wordline, der med en omsætning på 8,2 mia. kr. i 2012 og ansatte er væsentligt større end Nets. Derudover er der en række mindre selskaber som bl.a. DIBS, der er repræsenteret i store dele af Europa og har en solid markedsposition i Sverige. Dertil kommer en række svenske banker som fx SwedBank, Handelsbanken og Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), der selv håndterer betalinger og transaktioner for deres kunder. Disse kan dog ikke betragtes som direkte konkurrenter, da de må betegnes som finansielle virksomheder, hvis primære forretningsområde er markedet for bank-, realkredit- og pensionsydelser. Markedets potentielle omsætning er derfor nærmest umulig at fastslå. Det er dog min vurdering, at langt de fleste udbydere er i vækst og genererer overskud. Dette skyldes naturligvis også det fortsat voksende marked for elektroniske betalinger og pengetransaktioner. Selve konkurrencesituationen i markedet vurderes på denne baggrund middel. Leverandørernes forhandlingsstyrke Selskaberne i branchen udvikler som udgangspunkt deres egne løsninger og produkter og der anvendes kun underleverandører i begrænset omfang. Når der anvendes underleverandører er 18

19 det ofte på tids- eller omfangsbegrænsede kontrakter. Leverandørerne vurderes derfor kun at have ringe forhandlingskraft overfor Nets. Kundernes forhandlingsstyrke Jeg har ved analysen af kundernes forhandlingsstyrke valgt at dele kunderne op efter Nets forretningsområder, da disse er vidt forskellige. Jeg har således valgt at dele kunderne op i tre segmenter: Offentlige kunder, den finansielle sektor og almindelige erhvervsdrivende kunder. Offentlige kunder er primært den Danske Stat og Nationalbanken, der benytter Nets som administrator af Nem-ID og e-boks. Markedet er præget af monopol, da der indtil videre kun kan være ét produkt på markedet. Denne del af markedet tilhører forretningsområdet Payments, Information & esecurity. Kundernes forhandlingskraft vurderes at være middel til høj. Indtil et eventuelt salg har Nets dog fordelen af, at være ejet af danske interesser og derfor vil Den Danske Stat have en naturlig præference for at benytte Nets som leverandør og administrator af Nem-Id og e-boks. Indtil videre har man henvist til undtagelsen i et EU-direktiv om at offentlige udbud kan undgås hvis det af tekniske grunde vurderes, at opgaven kun kan løses af en bestemt aktør. 16 Efter et salg af Nets vil fordelen af at være danskejet falde bort og den offentlige sektor vil have en meget høj forhandlingsstyrke, når kontrakterne skal genforhandles. Dertil kommer, at Den Danske Stat, for at sikre lavest mulige pris, muligvis ikke vil have samme interesse i at henvise til ovenstående EU-direktiv om offentlige udbud. Den finansielle sektor er primært bankerne (og altså også ejerne), der anvender Nets ydelser i forbindelse med udstedelse af dankort, VISA, Mastercard m.fl. Nets forestår bl.a. overvågning, spærring, indsigelser og besvigelseshåndtering for bankerne. Derudover administrerer Nets også BetalingsService. Kunderne i den finansielle sektor er en del af forretningsområdet Cards og Payments, Information & esecurity. Bankerne vurderes at have en middel grad af forhandlingsstyrke. Dette begrunder jeg med, at Nets er markedsledende indenfor betalingsløsninger i Norden og at ingen af de finansielle kunder har store aktiviteter i andre lande end de nordiske. Bankerne har fortsat en interesse i, at BetalingsService håndteres af én udbyder. 16 Europa-Parlaments og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004, artikel 31, stk. 1, litra b 19

20 Den væsentligste trussel mod Nets er såkaldt vertikal integration, hvor bankerne efter svensk forbillede in-sourcer en række at de opgaver, som Nets hidtil har løst. Endelig er der almindelige erhvervsdrivende, der har betalingskortløsninger enten i form af terminaler i fysiske butikker eller som internetbutikker. De udgør forretningsområderne Merchant Solutions og Teller. Som udgangspunkt vurderer jeg, at de almindelige erhvervsdrivende kunders forhandlingsstyrke er høj. Baggrunden for denne vurdering er, at skifteomkostningerne er lave og det er derfor nemt og billigt for kunderne at vælge en anden udbyder på markedet. Truslen fra nye konkurrenter I analysen af truslen fra konkurrenter vil jeg af hensyn til overskueligheden ligeledes tage udgangspunkt i en opdeling på forretningsområderne. Jeg har i forbindelse med analysen af kundernes forhandlingsstyrke ovenfor beskrevet Nets sårbarhed i forhold til de offentlige opgaver, herunder Nem-ID og e-boks. Hvis Nets på et tidspunkt ikke længere kan drage fordel af danske særinteresser enten som følge af ændret fortolkning af EU-lovgivningen eller som følge af et salg til udenlandske investorer så må en stor del af Nets forretning vurderes at være truet af konkurrerende udbydere. Desuden har der fra skiftende regeringer været stadig større fokus på at få løst offentlige opgaver via udbud. På denne baggrund vurderer jeg derfor også, at der er lang række andre udbydere, der anser dette marked for attraktivt. Med hensyn til det andet store forretningsområde, Cards, der bl.a. tæller Dankortet samt Teller, der omfatter kreditkortoverførsler må det vurderes at være en middel trussel fra nye konkurrenter. Nets har allerede nu et omfattende samarbejde med internationale kreditkortselskaber, bl.a. VISA, Mastercard m.fl. Den direkte trussel mod Nets ville være en lancering af almindelige debetkort, der vil kunne konkurrere på lige vilkår med fx Dankortet og som ikke vil blive administreret af Nets, fx hvis kortselskaberne etablerer et direkte samarbejde med de største nordiske banker. Med kortselskabernes størrelse og forhandlingsstyrke in mente er det sandsynligt, at de vil vælge et direkte samarbejde med bankerne uden et fordyrende 20

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Lille dansk kortfirma jagter milliarden

Lille dansk kortfirma jagter milliarden LØRDAG 12. DECEMBER NR. 50 / 2015 LØRDAG Lille dansk kortfirma jagter milliarden Med en kapitalindsprøjtning på 40 mio. kr. satser Cardlab på at sætte sig på markedet for kreditkort med fingeraftrykslæser.

Læs mere

Samråd i ERU den 17. juni spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen (EL) om Betalingsservice.

Samråd i ERU den 17. juni spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen (EL) om Betalingsservice. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 290 Offentligt NOTAT 17. juni 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ERU den 17. juni 2013 - spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen

Læs mere

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11 PEST analyse Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet S i d e 1 11 Indhold Forord... 3 1. Hvad er en PEST analyse... 4 2. Hvad er formålet med en PEST analyse... 5 3. Hvordan er en

Læs mere

Vejledning. Forretningers opkrævning af gebyrer

Vejledning. Forretningers opkrævning af gebyrer Vejledning Forretningers opkrævning af gebyrer December 2017 Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledning om forretningers

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Behov for en ny aftale om Dankortet

Behov for en ny aftale om Dankortet Behov for en ny aftale om Dankortet Baggrund for aftalen Dankortet er danskernes foretrukne betalingsmiddel og den billigste betalingsløsning for både forretninger og forbrugere. Finansrådet har siden

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser Valdemar Nygaard TEMA: VÆKSTANALYSER Du skal kunne redegøre for Stikord: - Vækstbegrebet - De

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme 3. april 2009 /jcn og lfo Sag Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Teaser fra Information Memorandum, Clearhaus Holding A/S - udbud af nye aktier. August 2015

Teaser fra Information Memorandum, Clearhaus Holding A/S - udbud af nye aktier. August 2015 Teaser fra Information Memorandum, Clearhaus Holding A/S - udbud af nye aktier August 2015 Intro Udbuddet består af minimum 30.000 udbudte aktier og maksimum 50.000 udbudte aktier til en fast pris på 100

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14 The Innovation Board Odense, den 7. januar 2014 Henrik Karlsen, partner Vores mission Vi skal hjælpe virksomheder med at styrke deres konkurrenceevne gennem strategiske, systematiske og værdiskabende tilgange

Læs mere

K E N D E L S E. om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. KL mod

K E N D E L S E. om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. KL mod K E N D E L S E om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/7 2013 i sag nr. KL-2-2013 Nets Holding A/S (Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK 30.

DANMARKS NATIONALBANK 30. ANALYSE DANMARKS NATIONALBANK 30. MARTS 2017 NR. 6 Danskerne er mestre i at betale elektronisk Velfungerende og moderne betalingsmarked Straksoverførsler flytter pengene hurtigt 24 mia. kr. flytter danskerne

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 1: En referenceramme for analyser af virksomhedsstrategier

Målbeskrivelse nr. 1: En referenceramme for analyser af virksomhedsstrategier HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 1: En referenceramme for analyser af virksomhedsstrategier Valdemar Nygaard TEMA: EN REFERENCERAMME FOR ANALYSER

Læs mere

Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering.

Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering. Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering. Af Rikke Skovbakke, Beacon Group. Forestil dig følgende situation: dine solide position på markedet er truet. Dine

Læs mere

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Bogen om nøgletal Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2013 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk Redaktion:

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

F.A.Q. - Mobile Pay Online

F.A.Q. - Mobile Pay Online F.A.Q. - Mobile Pay Online MobilePay-bruger Hvordan betaler jeg med MobilePay, når jeg handler på nettet? Kan man kun handle i danske webshops? Hvorfor skulle jeg betale med Mobile- Pay i stedet for mit

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Danske Bank køber Sampo Bank

Danske Bank køber Sampo Bank P R E S S E M Ø D E Danske Bank køber Sampo Bank Ekspansion i Finland og Baltikum Peter Straarup, Ordførende direktør 9. November 2006 Danske Bank køber Sampo Bank - Finlands tredjestørste bank med aktiviteter

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Prepaid. Standard præsentation

Prepaid. Standard præsentation Prepaid Standard præsentation 1 Nets is a merger between PBS, BBS, and Teller, as a major payments and cards processor in Europe Subsidiaries x 2 Agenda Prepaid karakteristika Fordelene ved prepaid elektroniske

Læs mere

10 Mål og strategi på privatkundeområdet

10 Mål og strategi på privatkundeområdet 10 Mål og strategi på privatkundeområdet Kvalitative mål Kvantitative mål Karakteristika Bløde Hårde Succeskriterium Skal fornemmes Kan tælles, måles osv. Eksempel Et bedre image Forbedre salget af ratepensioner

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0550 Bilag 3 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 4. november 2014 [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del samrådsspørgsmål B og C vedr. EU-kommissionens forslag til

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug-Dec 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Vest Esbjerg afdelingen HF - valgfag Erhvervsøkonomi

Læs mere

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation AF ØKONOM KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN, CAND.POLIT RESUMÉ Telebranchen er en branche af stor betydning for dansk økonomi. Siden 2000 er timeproduktiviteten

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

StockRate s investeringsproces

StockRate s investeringsproces StockRate s investeringsproces Det overordnede mål for StockRate s investeringsproces er at skabe aktieporteføljer bestående af selskaber med den højeste økonomiske kvalitet. Undersøgelser fortaget af

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale 1 2011-04-15 Posten Norden generalforsamling 2011 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for mig at tale her i dag

Læs mere

fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56

fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56 fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56 1 2 Fremtidens Penge og rammevilkår Dette notat er udarbejdet i regi af projektet Fremtidens Penge. Formålet med projektet var at fremme viden

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI

VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI Erhvervsudviklingsdøgn 14. maj 2014 Brands4kids A/S, Erik Andreæ 1 AGENDA 4Brands4kids A/S 4Fra drøm til virkelighed.! 4Et strategisk valg 4Innovation i tøjbranchen findes

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

analyse: Overdækninger

analyse: Overdækninger 58 ENERGITILSYNET analyse: Overdækninger i fjernvarmesektoren 133 varmevirksomheder har de seneste to år i træk haft en overdækning samtidig med, at overdækningen i det seneste år har oversteget 10 procent

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Fakta om kapitalfonde i Danmark

Fakta om kapitalfonde i Danmark Fakta om kapitalfonde i Danmark Kapitalfondene har været omgærdet af mange myter, men fakta er, at: Der skabes arbejdspladser højere beskæftigelse god medarbejdertilfredshed En samfundsøkonomisk gevinst

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 To nye tilgange, til balancering af evner og ressourcer: - Koncentrere firmaets egne ressourcer om et sæt kernekompetencer. - Strategisk outsource andre aktiviteter.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Erhvervsøkonomi C Mads

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes:

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes: BEK nr 590 af 20/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0304-8800-0001 Senere

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

9. KONKLUSION... 119

9. KONKLUSION... 119 9. KONKLUSION... 119 9.1 REFLEKSIONER OVER PROJEKTETS FUNDAMENT... 119 9.2 WWW-SØGEVÆRKTØJER... 119 9.3 EGNE ERFARINGER MED MARKEDSFØRING PÅ WWW... 120 9.4 UNDERSØGELSE AF VIRKSOMHEDERNES INTERNATIONALISERING

Læs mere

Historie og organisation

Historie og organisation Historie og organisation Den tidlige historie 2 Oms 3,9b 00 erne 3 Finanskrisen i 2008 4 Organisation 5 Sanistål i udlandet 6 Tidslinje 7 1 Den tidlige historie Saniståls historie kan føres tilbage til

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Værktøj til Due Diligence

Værktøj til Due Diligence Værktøj til Due Diligence Udarbejdet af Rasmus Jensen, konsulent, SEGES Erhvervsøkonomi, og Kenneth Kjeldgaard, specialkonsulent, SEGES Finans & Formue, i projekt Nye og alternative samarbejds- og finansieringsformer

Læs mere

Udvalget skal bl.a. som led i sit arbejde: Overveje hvilke muligheder, der er for at indrette public serviceformidlingen

Udvalget skal bl.a. som led i sit arbejde: Overveje hvilke muligheder, der er for at indrette public serviceformidlingen Høring om forandringer af rammevilkår og udviklingstendenser inden for medieområdet. Public service-udvalget har i medfør af sit kommissorium en række konkrete opgaver. Udvalget ønsker i den sammenhæng

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab?

Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab? Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab? v./ Jens Houe Thomsen Senioraktieanalytiker Jyske Bank DIRF 22. maj 2012 Agenda Hvorfor

Læs mere

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis www.pwc.dk/vaerdiansaettelse Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis Foto: Jens Rost, Creative Commons BY-SA 2.0 Februar 2016 Værdiansættelse af virksomheder er ikke en

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin sommer 15 Institution VUC-vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Erhvervsøkonomi C Kofi Mensah

Læs mere

Delårsrapport januar marts 2011

Delårsrapport januar marts 2011 Delårsrapport januar marts 2011 18. maj 2011 Faldende salg og lavere resultat mødes med forretningsudvikling og omkostningstilpasninger Resultat i sammendrag Nettoomsætningen udgjorde SEK 10.032 mio. (10.918

Læs mere

En strategisk- og regnskabsanalytisk. af Novo Nordisk A/S

En strategisk- og regnskabsanalytisk. af Novo Nordisk A/S HD(R) 2. del 4. Semtester Afgangsprojekt 2014 Institut for Regnskab og Revision Copenhagen Business School En strategisk- og regnskabsanalytisk værdiansættelse af Novo Nordisk A/S Forfatter Peter Oxlund

Læs mere

Opnå fordele som medlem i DLG

Opnå fordele som medlem i DLG Opnå fordele som medlem i DLG Som medlem bliver du automatisk medejer. Det er vores mål at skabe værdi for både DLG og selskabets ejere. Hvad får du ud af dit medejerskab? Medejer af en stor koncern Som

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. april 2011 Single Euro Payments Area (SEPA) Forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Kap. 10 Konkurrencesituationen

Kap. 10 Konkurrencesituationen Kap. 10 Konkurrencesituationen Case fra sidst: Falck Schmidt Brainstorming twitter konkurrenceforhold Forløb og sammenhæng i analyse af konkurrencesituationen Brancheanalyse nov 21 10:13 1 Centralt spørgsmål:

Læs mere