JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JULI 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JULI 2011"

Transkript

1 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JULI 2011 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra 2001 til I redegørelsen indgår overtrædelser af straffeloven og særlovene med undtagelse af færdselsloven, idet ændringer i politiets indsats og forskellige former for tiltag herunder udviklingen i brugen af automatisk hastighedskontrol samt ændringer i færdselsbødernes størrelse påvirker antallet af registrerede færdselslovsovertrædelser betydeligt. Analyserne, der er baseret på tal fra Danmarks Statistik, omhandler antallet af fældende strafferetlige afgørelser. Det vil sige frihedsstraffe, bøder, tiltalefrafald og foranstaltningsdomme. Samme person kan optræde i statistikken flere gange i løbet af et år. I notatet indgår separate analyser for aldersgruppen 14 år, år, år samt 21 år og derover. Det er alderen på afgørelsestidspunktet, der er anvendt. Overordnet set er der et fald i det samlede antal strafferetlige afgørelser fra 2006 til 2007 på 19 pct., hvilket givetvis er relateret til omstillingsprocesserne i forbindelse med gennemførelsen af politi- og domstolsreformen, som har medført et fald i sigtelsesprocenten samt en ophobning af straffesager i anklagemyndigheden og ved domstolene. Fra 2007 er antallet af strafferetlige afgørelser atter steget, men var i 2010 dog fortsat 11 pct. under niveauet i Udviklingen efter 2006 er dog ikke ensartet i de forskellige aldersgrupper, jf. det følgende, hvilket indikerer mulige reelle forskelle i kriminalitetsudviklingen for aldersgrupperne. 1. De 14-årige Som bekendt blev den kriminelle lavalder sænket til 14 år pr. 1. juli Oplysninger om strafferetlige sanktioner vedrørende 14-årige foreligger derfor for et halvt år. Eftersom der går nogen tid, fra den kriminelle gerning er begået, og til den strafferetlige afgørelse træffes, vil de oplysninger om antallet af strafferetlige afgørelser, der ses af tabel 1, ikke til fulde afspejle omfanget af registrerede lovovertrædelser for dette halvår, og derfor heller ikke være sammenlignelig med omfanget af afgørelser for de ældre aldersklasser. Som det ses af tabel 1, er der i alt truffet fældende strafferetlige afgørelser i 130 tilfælde for de 14-årige i 2010, og 80 pct. af afgørelserne angår ejendomsforbrydelser. Mere end halvdelen af samtlige sager angår butikstyveri, og af de øvrige ejendomsforbrydelser er den største gruppe hærværk, efterfulgt af indbrud, brugstyveri af knallert, cykel m.v. (men ikke biler) og røveri. 1

2 Tabel 1. Antallet af strafferetlige afgørelser sidste halvår i 2010 for 14-årige fordelt efter kriminalitetens art. Seksualforbrydelser i alt 1 Vold i alt Ejendomsforbrydelser i alt 104 heraf indbrudstyveri 7 - butikstyveri 70 - røveri 5 - hærværk 10 - brugstyveri af knallert, cykel mv. 6 Andre straffelovsovertrædelser 1 Straffelovsafgørelser i alt 120 Særlove i alt 10 heraf lov om euforiserende stoffer 4 - våbenloven 3 I alt 130 Den ene seksualforbrydelse er en sag om sædelighedsforbrydelse over for en person i alderen år. Langt de fleste af de 14 voldssager angår den simple vold, 244, og de resterende sager angår vold eller trusler om vold mod nogen i offentlig tjeneste, 119. Der er således ingen sager vedrørende alvorligere vold. Der er heller ingen sager vedrørende straffelovens bestemmelser om narkotika, idet den enkelte sag under andre straffelovsovertrædelser angår en forbrydelse mod offentlig myndighed, antagelig 121 om fornærmelig tiltale af person i offentlig tjeneste. Særlovsovertrædelserne vedrører lov om euforiserende stoffer, våbenloven, lov vedrørende dyr og jagt m.v. samt andre, ikke identificerede særlove. Med hensyn til arten af de straffe, de 14-årige er idømt, er det i langt de fleste tilfælde tale om en bøde, idet 103 af de 130 sager er afgjort med bøde. Elleve sager er afgjort med et tiltalefrafald, heraf med vilkår om ungdomskontrakt i tre tilfælde. I ligeledes 11 sager er der idømt en betinget dom, heraf én med vilkår om samfundstjeneste. Af de resterende fem sager er tre afgjort med delvis betinget dom og to med ungdomssanktion. De to sidstnævnte er dog antagelig dem, der er anket, og hvor dommen i 2. instans er ændret til en frihedsstraf Unge i alderen 15 til 17 år Antallet af årige er vokset konstant i den undersøgte periode og var i pct. større end i Alene på denne baggrund må det derfor forventes, at antallet af lovovertrædelser begået af årige vil være stigende. Sådan forholder det sig dog ikke helt. 1 Hvis en ankesag først afgøres året efter dommen i 1. instans, vil den årsbaserede kriminalstatistik fra Danmarks Statistik alene oplyse om dommen i 1. instans. 2

3 Tabel 2. Antallet af strafferetlige afgørelser for aldersgruppen år fordelt efter kriminalitetens art. Seksualforbrydelser i alt heraf voldtægt Vold og trusler i alt heraf manddrab forsøg på manddrab Ejendomsforbrydelser i alt heraf indbrudstyveri butikstyveri brugstyveri af bil røveri Andre straffelovsovertrædelser heraf narkotikaforbrydelser Straffelovsafgørelser i alt Pr årige Særlove i alt heraf lov om euforiserende stoffer våbenloven I alt Pr årige Som det fremgår af tabel 2, begår de unge forholdsvis sjældent seksualforbrydelser, og i det omfang, det sker, drejer det sig typisk om blufærdighedskrænkelser eller seksualforbrydelser mod børn i alderen 13 til 15 år. Det lille antal voldtægter varierer betydeligt år for år, og der er ingen klare udviklingstendenser herfor. På voldsområdet, der inkluderer trusler m.v., har der frem til 2006 været en ganske stor stigning i antallet af sager, hvor unge er involveret. I absolutte tal er der således tale om en øgning på mere end 50 pct. i antallet af strafferetlige afgørelser fra 2001 til Vurderet i forhold til aldersgruppen størrelse er der tale om en øgning på 39 pct. Herefter har der først været et fald og derefter en stagnation i antallet af afgørelser for vold m.v., således at antallet igen vurderet på baggrund af årgangenes størrelser i 2010 kun er 6 pct. højere end i Størsteparten af voldssagerne angår simpel vold ( 244), og udviklingen i antallet af disse følger ganske nøje den overordnede tendens for voldsforbrydelser. En mindre del af sagerne angår alvorligere vold ( 245). I forhold til aldersgruppens størrelse var der i pct. færre sager om alvorligere vold, end tilfældet var i Sager vedrørende særlig alvorlig vold ( 246) forekommer meget sjældent blandt de unge. Antallet af sager vedrørende vold eller trusler om vold mod nogen i offentlig tjeneste ( 119) er steget markant frem til 2006, hvorefter der er sket et fald. I 2010 var antallet af disse sager dog steget igen og var mere end tre gange så højt, som det var i For manddrab samt forsøg herpå er tallene meget små og uden klare udviklingstendenser. 3

4 Antallet af sager vedrørende ejendomsforbrydelser er steget fra 2003 til 2005, men efterfølgende faldet. Vurderet i forhold til antallet af årige er der dog tale om en forholdsvis stor stabilitet frem til 2005, hvorefter en mindskning indtræffer, således at antal ejendomsforbrydelser pr i aldersgruppen i 2010 var 32 pct. lavere end i Tabellen viser, at antallet af sager vedrørende både indbrudstyveri, butikstyveri og biltyveri er mindsket siden Færre sager om biltyveri skal ses i sammenhæng med, at flere og flere biler har startspærrer. Det har medført en generel kraftig mindskning i antallet af anmeldte biltyverier. For så vidt angår røverisager har antallet ligget på nogenlunde samme niveau fra 2003 til 2008, men med en stigning i 2009 og I forhold til aldersgruppen størrelse var antallet 23 pct. større i 2010 end i Antallet af sager inden for kategorien Andre straffelovsovertrædelser er steget betydeligt i de første år af den undersøgte periode og har derefter været ret konstant. Som det fremgår af tabellen, bidrager overtrædelser af straffelovens bestemmelser om narkotika meget lidt til denne udvikling. De bagvedliggende tal viser, at der først og fremmest har været en vækst i antallet af forbrydelser vedrørende penge og bevismateriale, freds- og ærekrænkelser og forbrydelser mod offentlig myndighed. Samlet set har antallet af afgørelser for straffelovsovertrædelser pr unge svinget mellem 24 og 29 fra 2001 til 2006 uden nogen helt klar væksttendens. Efter 2006 er der sket et konstant fald fra 27 til 20 afgørelser pr unge hvilket svarer til et fald på 25 pct. For antallet af afgørelser pr for særlovsovertrædelser har udviklingen været meget mere markant, idet der fra 2001 frem til 2005 skete næsten en tredobling i antallet af afgørelser i forhold til årgangenes størrelse. Især i perioden fra 2003 til 2005 har der været en vækst, hvilket først og fremmest beror på en stigning i antallet af sager vedrørende lov om euforiserende stoffer. Dette er antagelig en følge af en lovændring fra foråret 2004, som medførte, at besiddelse af ulovlige euforiserende stoffer nu som hovedregel skal medføre mindst en bødestraf, mens det tidligere typisk medførte en advarsel. Advarsler er således ikke omfattet af statistikken her. Derudover kan en øget politiindsats i hashmiljøer have medvirket til væksten i antallet af sager. Fra 2005 til 2010 har antallet af afgørelser pr for særlovsovertrædelser mindsket med 36 pct. For så vidt angår overtrædelser af våbenloven, er antallet af afgørelser vokset lidt frem til 2006 for derefter at mindske. I 2010 var antallet af sager vedrørende våbenloven betydeligt lavere end i nogen af de tidligere år. Overordnet set følger antallet af strafferetlige afgørelser pr i årgangen, jf. sidste række i tabel 2, stort set en omvendt U-kurve med stigning frem til 2005 efterfulgt af et fortsat fald de følgende år og altså ikke, som det kunne forventes på baggrund den tidligere omtalte generelle udvikling efter retsreformen, en vækst efter I 2010 var antallet af strafferetlige afgørelser pr unge lavere end i nogen af de tidligere år. 2 Det bemærkes, at når mønstret for udviklingen i de absolutte tal og for udviklingen pr årige ikke helt følger hinanden, skyldes det den nævnte ændring i ungdomsårgangenes størrelse. 2 Se også særskilt notat om udviklingen i antallet af sigtelser mod børn og unge i alderen 12 til 17 år i perioden : _og_ungdomskriminalitet_2010.pdf 4

5 3. Unge i alderen 18 til 20 år Antallet af årige i befolkningen var nogenlunde konstant fra 2001 til 2005, men er derefter vokset. I 2010 var der 18 pct. flere årige end i Af tabel 3 ses, at antallet af strafferetlige afgørelser i forhold til årgangenes størrelse, jf. sidste række i tabellen, følger en noget anden udviklingskurve end den, der er beskrevet ovenfor for de årige. For de årige stiger antallet af afgørelser pr noget kraftigere frem til 2005 for derefter alene at falde frem til I 2009 og 2010 voksede antallet af strafferetlige afgørelser i forhold til årgangenes størrelse igen og lå i pct. over niveauet i 2001 en tilvækst der udelukkende beror på flere afgørelser for særlovsovertrædelser. Tabel 3. Antallet af strafferetlige afgørelser for aldersgruppen år fordelt efter kriminalitetens art. Seksualforbrydelser i alt heraf voldtægt Vold og trusler i alt heraf manddrab forsøg på manddrab Ejendomsforbrydelser i alt heraf indbrudstyveri butikstyveri brugstyveri af bil røveri Andre straffelovsovertrædelser heraf narkotikaforbrydelser Straffelovsafgørelser i alt Pr årige Særlove i alt heraf lov om euforiserende stoffer våbenloven I alt Pr årige Niveauet for voldssager er noget højere for de årige end for de årige, men i lighed med den yngre aldersgruppe sker der en vækst i antallet af sager frem til Det efterfølgende fald er dog betydeligt mindre end tilfældet er for de årige, og niveauet i 2010 ligger vurderet i forhold til aldersgruppens størrelse 21 pct. højere end i Stigningen i voldssager angår hovedsagelig vold eller trusler mod nogen i offentlig tjeneste ( 119), simpel vold ( 244) og alvorligere vold ( 245). Heller ikke for de årige er der tydelige udviklingstendenser i de meget alvorlige voldssager, den særligt alvorlige vold ( 246), manddrab eller forsøg herpå. 5

6 Fra 2001 til 2007 er der et betydeligt fald i antallet af sager vedrørende ejendomskriminalitet en reduktion på 32 pct. pr årige. Derefter er omfanget af disse sager vokset, således at niveauet i 2010 alene ligger 13 pct. under det i 2001 pr i aldersgruppen. Denne U-formede udviklingskurve gør sig stort set gældende for tre af de underkategorien, tabellen omfatter indbrudstyveri, butikstyveri og brugstyveri af biler. Antallet af røverisager varierer derimod noget år for år og har i 2009 og 2010 ligget noget højere end i de foregående år. I forhold til aldersgruppens størrelse var der 65 pct. flere røverisager i 2010 end i Udviklingen i antallet af strafferetlige afgørelser for andre straffelovsovertrædelser viser en betydelig vækst i den undersøgte tiårige periode. Som det også fremgår af tabellen, angår kun en mindre del af denne vækst narkotikasager. De bagvedliggende tal viser, at der i øvrigt er sket en vækst i antallet af sager vedrørende forbrydelser mod offentlig myndighed samt freds- og ærekrænkelser. De allersidste par år er der desuden kommet en del sager vedrørende almenskadelige forbrydelser. Dette er højst sandsynligt relateret til de strafskærpelser, der er sket vedrørende lovgivningen om våben og eksplosivstoffer ( 192 a) ved indehav af skydevåben m.v. Med hensyn til udviklingen i afgørelser for særlovsovertrædelser er denne meget lig de åriges, idet der efter en forholdsvis stabil periode frem til 2003 sker en meget kraftig vækst. Langt størstedelen af væksten skyldes også for de årige flere sager vedrørende lov om euforiserende stoffer, mens der er en mindre vækst i antallet af sager vedrørende våbenloven. Fra 2006 mindsker omfanget af afgørelser for særlovsovertrædelser igen og lå i forhold til årgangenes størrelse i pct. under niveauet i 2006, hvilket er et mindre fald en det, der er set for åriges vedkommende. 4. Sammenligning med den øvrige del af befolkningen (21 år og opefter) Med henblik på at kunne se udviklingen i de unges kriminalitet i en større kontekst er der gennemført en tilsvarende analyse for personer over 20 år, jf. tabel 4. Denne del af befolkningen har i den undersøgte periode haft nogenlunde samme størrelse, idet den kun er vokset med 2 pct. fra 2001 til Overordnet set følger udviklingskurven for de ældre den for de årige med en vækst i antallet af strafferetlige afgørelser pr (nederste række i tabel 4) frem til 2005, hvor efter der er et fald efterfulgt af en stigning de sidste par år. Nogenlunde tilsvarende gælder for alene straffelovsovertrædelser, hvor antallet af strafferetlige afgørelser pr har været konstant frem til 2006, hvorefter der har været et fald efterfulgt af en vækst. Udviklingen inden for de enkelte kriminalitetstyper viser en vækst i antal voldssager frem til 2005, dog ikke i sager vedrørende særlig alvorlig vold, manddrab og forsøg herpå. Dette svarer nogenlunde til mønstret for de unge, men væksten i voldssager er meget mindre, end tilfældet er for de unge. På ejendomsforbrydelsesområdet har der blandt de ældre været et fald frem til 2007 efterfulgt af en stigning. Faldet frem til 2007 er på 40 pct. I forhold til 2001 var der i pct. færre strafferetlige afgørelser pr for ejendomsforbrydelser. Vedrørende underkategorierne er faldet mest markant for brugstyveri af biler (på 48 pct. fra 2001 til 2010), mens det er på 21 pct. for butikstyverier og 15 pct. for indbrudstyverier. Antallet af røverisager varierer noget år for år, men er ikke vokset fra 2001 til 2010, hvilket står i modsætning til udviklingen blandt de unge. 6

7 Tabel 4. Antallet af strafferetlige afgørelser for personer over 20 år fordelt efter kriminalitetens art. Seksualforbrydelser i alt heraf voldtægt Vold og trusler i alt heraf manddrab forsøg på manddrab Ejendomsforbrydelser i alt heraf indbrudstyveri butikstyveri brugstyveri af bil røveri Andre straffelovsovertrædelser heraf narkotikaforbrydelser Straffelovsafgørelser i alt Pr > 20 år Særlove i alt heraf lov om euforiserende stoffer våbenloven I alt Pr personer > 20 år De fleste sager vedrørende straffelovens narkotikabestemmelser angår personer over 20 år. Som det fremgår af tabellen, ses i perioden frem til 2005 en vækst i antallet af disse sager. Denne stigning er relativt set mindre end for de årige, men i absolutte tal er der tale om en mere betydelig vækst. Efter 2005 er omfanget af narkotikasager ret konstant. På særlovsområdet ses også for den ældre del af befolkningen en betydelig vækst i antallet af strafferetlige afgørelser frem til 2006, hvorefter der følger et fald. I modsætning til de yngre aldersklasser ses dog en stigning igen i Også for de ældre beror væksten frem til 2006 primært på ændringer i antal sager vedrørende lov om euforiserende stoffer. Desuden er omfanget af våbenlovssager steget og var i pct. højere end i 2001 pr Der er endvidere sket en stigning i sager relateret til særlove vedrørende dyr og jagt m.v. Den øvrige stigning angår lovovertrædelser rubriceret under Andre strafferetlige særlove, og disse angår formodentlig først og fremmest politivedtægten/ordensbekendtgørelsen og forbud meddelt efter Lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. 5. Kriminalitet blandt piger og drenge Kriminalitet begås i langt større udstrækning af drenge end af piger. Det ses af tabel 5, at forholdet mellem de årige drenges og pigers kriminalitet er ca. 4:1, de seneste par år dog nærmere 3:1. For de årige er dette forhold de fleste år ca. 7:1, dog med nogen variation. 7

8 Forskellen i den kønsmæssige kriminalitetsfordeling inden for de forskellige aldersgrupper skyldes, at andelen af drenge, der registreres for kriminalitet, er større i den ældre end i den yngre aldersgruppe. Andelen af piger med en strafferetlig afgørelse er derimod nogenlunde den samme i de to aldersgrupper. Tabel 5. Antal strafferetlige afgørelser pr i aldersgrupperne, fordelt efter alder og køn år år Piger Drenge Piger Drenge Udviklingen i andelen, som har fået en strafferetlig afgørelse, viser for de ældste af pigerne en nogenlunde konstant vækst, mens den fluktuerer mere for de yngste piger, dog med tydelig voksende tendens frem til 2005/06. Siden 2007 har andelen med en strafferetlig afgørelse været ret konstant for pigernes vedkommende. For de yngste drenge er andelen vokset fra 2002 til 2005, hvorefter den er fortsat med at falde. Tilsvarende gør sig gældende for de ældste drenge, dog med den undtagelse, at der i 2009 og 2010 har været en vækst i andelen med strafferetlige afgørelser i forhold til de foregående år. Vedrørende udviklingen i voldskriminalitet blandt drenge og piger fremgår denne af tabel 6, som viser det absolutte antal strafferetlige afgørelser for vold i perioden 2001 til Af tabellen ses, at forholdet mellem antallet af drenges og pigers strafferetlige afgørelser for vold generelt er noget større end tilfældet er for kriminalitetsområdet generelt. Tabel 6. Antal strafferetlige afgørelser for vold ( ) fordelt efter alder og køn år år Piger Drenge Piger Drenge Der ses samtidig en tendens til, at forskellen mellem kønnene er mindsket i perioden. Mens forholdet mellem de årige drenge og piger i 2001 var ca. 10:1, har det de sidste par år være ca For aldersgruppen år har ændringen gået fra ca. 15:1 til omkring 8:1. Denne ændring skyldes primært, at væksten i antallet af voldssager har været særlig markant for pigernes vedkommende. Relativt set er væksten stor, men i absolutte tal forholdsvis ringe for de yngste piger er der tale om en tilvækst på 86 sager fra 2001 til 2010 og om 116 sager for de årige piger. Tilvæksten i de årige drenges voldssager er i absolutte tal noget større, mens den for de åriges vedkommende har varieret en del år for år. Denne udvikling i vold blandt drenge og piger bør ses i lyset af de oplysninger om blandt andet anmeldelsestilbøjelighed, der fremgår af de årlige rapporter om offerundersøgelser, som Justitsministeriets Forskningskontor udarbejder sammen med Københavns Universitet. 3 3 Se Man anmelder da vold En analyse af ændringer i anmeldelsestilbøjeligheden for vold og Offerundersøgelserne , begge rapporter på: 8

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2012

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2012 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2012 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 2002-2011 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 1999-2008 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

Kriminalitet og alder

Kriminalitet og alder JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 2012 Kriminalitet og alder Udviklingen i strafferetlige afgørelser 2003-2012 Dette notat angår udviklingen i den registrerede kriminalitet i de seneste ti

Læs mere

Kriminalitet og alder

Kriminalitet og alder JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 2014 Kriminalitet og alder Udviklingen i strafferetlige afgørelser 2004-2013 Dette notat angår udviklingen i den registrerede kriminalitet i de seneste ti

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2008

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2008 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2008 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 1998-2007 I dette notat oplyses om udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti

Læs mere

Kriminalitet og alder

Kriminalitet og alder JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2015 Kriminalitet og alder Udviklingen i strafferetlige afgørelser 2005-2014 Dette notat angår udviklingen i den registrerede kriminalitet i de seneste ti

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MARTS 2012

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MARTS 2012 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MARTS 2012 Omfang og art af kriminalitet begået af 14-årige Dette notat angår registreret kriminalitet begået af unge, som var 14 år på gerningstidspunktet, også selv

Læs mere

0%

0% JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JUNI 2010 Kvinders andel af kriminalitet, 1980-2008 Til brug for en beskrivelse af udviklingen i kvinders kriminalitet er der indhentet statistiske oplysninger fra

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. marts 2012 Kriminalitetsudviklingen i Danmark 2010 (Kriminalitet

Læs mere

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR APRIL 2012 Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet 2001-2011 Med henblik på at vurdere udviklingen i den registrerede børne- og ungdomskriminalitet er der fra Rigspolitiet

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminalitetsudviklingen blandt psykisk syge lovovertrædere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminalitetsudviklingen blandt psykisk syge lovovertrædere JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2005 Kriminalitetsudviklingen blandt psykisk syge lovovertrædere I det følgende belyses omfanget af kriminalitet, begået psykisk syge lovovertrædere i perioden

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2016

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2016 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2016 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2015 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter straffelovens 68 og 69 blev det besluttet,

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2017

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2017 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2017 UDVIKLINGEN I ANTAL ANMELDELSER OG I STRAFFENES ART OG LÆNGDE FOR VOLD, 2007-2016 På baggrund af Danmarks Statistiks tal vedrørende anmeldelser og strafferetlige

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2018

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2018 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2018 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2017 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter straffelovens 68 og 69 blev det besluttet,

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2017

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2017 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2017 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2016 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter straffelovens 68 og 69 blev det besluttet,

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2014 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2009

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2014 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2009 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2014 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2009 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Unges lovovertrædelser

Unges lovovertrædelser http://vidensportal.servicestyrelsen.dk/temaer/kriminalitet/statistik/ungeslovovertrae Unges lovovertrædelser Kriminelle unge straffes oftest for tyveri og hærværk, derefter kommer voldsforbrydelser og

Læs mere

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MARTS 2011 Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet Pr. 1. juli 2010 blev den kriminelle lavalder sænket til fra 15 til 14 år. Det er derfor af særlig interesse

Læs mere

Ungdomskriminalitet. - De mest kriminelle. Justitsministeriets Forskningskontor. Anne-Julie Boesen Pedersen 8.

Ungdomskriminalitet. - De mest kriminelle. Justitsministeriets Forskningskontor. Anne-Julie Boesen Pedersen 8. Ungdomskriminalitet - De mest kriminelle Justitsministeriets Forskningskontor Anne-Julie Boesen Pedersen (abp@jm.dk) 8. februar 2018 Undersøgelserne Ungdomskriminalitet. De mest kriminelle. Årgang 1996

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED SEPTEMBER 2008 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2007 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2002

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED SEPTEMBER 2008 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2007 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2002 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED SEPTEMBER 2008 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2007 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2002 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2012 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2011 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2006

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2012 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2011 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2006 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2012 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2011 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2006 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 2011 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 2011 [BILAG 1 TIL BETÆNKNING NR. 1534 OM SEKSUALFORBRYDELSER] UDVIKLINGEN I SEKSUALFORBRYDELSER Til brug for Straffelovrådet er der udarbejdet opgørelser

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2011 Efter offentliggørelse af denne rapport er der fundet registreringsmangler i de anvendte grunddata vedrørende især stedet for varetægtsfængsling. Oplysninger herom bør derfor ikke anvendes. Der henvises

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2010 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2005 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED November 2006 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2005 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2. HALVÅR 2000

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED November 2006 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2005 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2. HALVÅR 2000 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED November 2006 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2005 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2. HALVÅR 2000 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2009

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2009 Efter offentliggørelse af denne rapport er der fundet registreringsmangler i de anvendte grunddata vedrørende især stedet for varetægtsfængsling. Oplysninger herom bør derfor ikke anvendes. Der henvises

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2009 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2012

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2012 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2012 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2011 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet VOLDSFORBRYDELSER Undersøgelsen omfatter i alt 23.885 afgørelser om voldsforbrydelser efter 119 og 244-246. Den største kategori er simpel vold, 244, som 71% af afgørelserne for vold vedrører. Dernæst

Læs mere

UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017

UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 ISBN: 978-87-93469-07-5 FORORD Flere nuværende og tidligere

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED Juni 2005 FORANSTALTNINGSDOMME

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED Juni 2005 FORANSTALTNINGSDOMME JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED Juni 2005 FORANSTALTNINGSDOMME 1.1.2004-31.12.2004 I forbindelse med gennemførelse af lovforslag vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter straffelovens 68

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED NOVEMBER 2008

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED NOVEMBER 2008 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED NOVEMBER 2008 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2007 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2005 Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere 1. Materiale Undersøgelsen er baseret på alle de personer, der

Læs mere

Udredning til brug. for. Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet

Udredning til brug. for. Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet UDKAST Udredning til brug for Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet Susanne Clausen, Merete Djurhuus og Britta Kyvsgaard Justitsministeriets Forskningsenhed August 2008 2 Forord Denne udredning omfatter

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2014 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2012

Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2012 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2013 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2012 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

UDVIKLING I UNGDOMSKRIMINALITET

UDVIKLING I UNGDOMSKRIMINALITET UDVIKLING I UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 ISBN: 978-87-93469-06-8 FORORD Flere nuværende

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2014

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2014 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2014 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2013 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN STATISTISKE EFTERRETNINGER SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN 2008:2 4. april 2008 Anmeldelser og sigtelser for lovovertrædelser 2007 Resumé: I 2007 var der i alt 445.300 anmeldte overtrædelser af straffeloven,

Læs mere

Strafferetlige afgørelser

Strafferetlige afgørelser Strafferetlige afgørelser 58 Afgørelser Strafferetlige afgørelser Afsnittet indeholder følgende tabeller om strafferetlige afgørelser, hvor en afgørelser kan bestå af ét eller flere forhold (lovovertrædelser):

Læs mere

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

DANSKERNES OPFATTELSE AF KRIMINALITET I SAMFUNDET

DANSKERNES OPFATTELSE AF KRIMINALITET I SAMFUNDET DANSKERNES OPFATTELSE AF KRIMINALITET I SAMFUNDET TINE FUGLSANG JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JUNI 2017 ISBN: 978-87-93469-08-2 Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. METODE OG DATAINDSAMLING... 2 3. DANSKERNES

Læs mere

Faktaark om ungdomskriminalitet. 29. september 2011

Faktaark om ungdomskriminalitet. 29. september 2011 Procent Faktaark om ungdomskriminalitet Indledning Ungdomskriminalitet er på sin vis et lidt misvisende begreb, idet kriminalitet som sådan langt hen ad vejen er et ungdomsfænomen. Unge mellem 15 og 24

Læs mere

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME I dette afsnit omtales manddrab ( 237), forsøg på manddrab ( 237, jf. 21), uagtsomt manddrab ( 241), uagtsom, betdelig legemsbeskadigelse ( 249) og fareforvoldelse

Læs mere

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2007

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2007 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 27 Forord: Denne analyse er udarbejdet af præventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2013

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2013 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2013 STATISTIK OM ISOLATIONSFÆNGSLING I forlængelse af ændring af reglerne om varetægtsfængsling i isolation i 2000 blev det besluttet, at der skal gennemføres

Læs mere

Tidligere kriminalitet

Tidligere kriminalitet Tidligere kriminalitet 104 Tidligere kriminalitet Tidligere kriminalitet Opgørelsesenheden i afsnittets tabeller er»personen«. Afsnittets tabeller omfatter alene personer med dom til frihedsstraf, og som

Læs mere

Tidligere kriminalitet

Tidligere kriminalitet Tidligere kriminalitet 114 Tidligere kriminalitet Tidligere kriminalitet Opgørelsesenheden i afsnittets tabeller er»personen«. Afsnittets tabeller omfatter alene personer dom til frihedsstraf, og som tillige

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2016

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2016 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2016 Statistiske oplysninger vedrørende freds- og ærekrænkelser Til brug for Straffelovrådet er der udarbejdet opgørelser over antallet af anmeldelser, antallet

Læs mere

1. Kriminaliteten i 2001 og i perioden

1. Kriminaliteten i 2001 og i perioden Kriminalitetsudviklingen - 11 1. Kriminaliteten i 2001 og i perioden 1991-2001 1.1 Anmeldelser 1.1.1 Anmeldte straffelovsovertrædelser Fald i antallet af straffelovsanmeldelser Straffeloven Oversigtstabel

Læs mere

Vold og trusler mod offentligt ansatte. Undersøgelse til brug for udvalgsarbejde om årsager til væksten i antallet af retspsykiatriske patienter

Vold og trusler mod offentligt ansatte. Undersøgelse til brug for udvalgsarbejde om årsager til væksten i antallet af retspsykiatriske patienter Vold og trusler mod offentligt ansatte Undersøgelse til brug for udvalgsarbejde om årsager til væksten i antallet af retspsykiatriske patienter JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MAJ 2015 Indledning

Læs mere

Ungdomssanktionen. Justitsministeriets Forskningskontor. Anne-Julie Boesen Pedersen Oktober 2017

Ungdomssanktionen. Justitsministeriets Forskningskontor. Anne-Julie Boesen Pedersen Oktober 2017 Ungdomssanktionen Justitsministeriets Forskningskontor Anne-Julie Boesen Pedersen Oktober 2017 Disposition Ungdomssanktioner - Antal - Kriminalitetens art - Køn, alder, herkomst og tidligere kriminalitet

Læs mere

BERIGELSESFORBRYDELSER

BERIGELSESFORBRYDELSER BERIGELSESFORBRYDELSER Undersøgelsen belyser strafudmålingen for tyveri ( 7), ulovlig omgang med hittegods ( 77), underslæb ( 78), bedrageri ( 79), mandatsvig ( 8), afpresning ( 81), skyldnersvig ( 83),

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2008 NOVEMBER Tilføjelse til rapporten om

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2008 NOVEMBER Tilføjelse til rapporten om JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2010 Tilføjelse til rapporten om Langvarige varetægtsfængslinger 2008 Under gennemgangen af sager om langvarige varetægtsfængslinger i 2009 har det vist sig,

Læs mere

Retsvæsen. Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115

Retsvæsen. Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retsvæsen - A.7 114 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2017

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2017 STATISTIK OM ISOLATIONSFÆNGSLING JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2017 I forlængelse af ændring af reglerne om varetægtsfængsling i isolation i 2000 blev det besluttet, at der skal gennemføres

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107 Retsvæsen - A.7 106 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Stationsenheden, Den Kriminalpræventive Sektion Ungerapporten

Stationsenheden, Den Kriminalpræventive Sektion Ungerapporten Indhold Forord... 3 Samlet antal sigtelser i Københavns Politikreds: 2015 2017... 4 Sigtelser fordelt på KØN... 6 Sigtelser fordelt på ALDER... 7 Sigtelser fordelt på Gerningsstedets Lokalområde... 9 Sigtelser

Læs mere

Vold begået alene og sammen med andre

Vold begået alene og sammen med andre Vold begået alene og sammen med andre Udviklingen i antallet af gerningspersoner i voldssager - MARIA LIBAK PEDERSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JULI 2015 ISBN: 978-87-92760-48-7 RESUMÉ Rapporten

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED APRIL 2006

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED APRIL 2006 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED APRIL 2006 STATISTIK OM ISOLATIONSFÆNGSLING I forlængelse af ændringen af reglerne om varetægtsfængsling i isolation i 2000 er det besluttet, at der skal gennemføres

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119 Retsvæsen - A.7 118 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retsvæsen - A.7 114 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Københavns Politi UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion,

Københavns Politi UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi UNGERAPPORTEN 2014-2015 - 2016 Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi Januar 2017 Indhold Forord... 3 Samlet antal sigtelser i Københavns politikreds: 2014-2016...

Læs mere

UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi

UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi Københavns Politi UNGERAPPORTEN 2013-2014 Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi Februar 2014 Indhold Forord... 3 Samlet antal sigtelser i Københavns Politikreds: 2013-2014...

Læs mere

Udviklingen i domme til foranstaltning

Udviklingen i domme til foranstaltning Udviklingen i domme til foranstaltning TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR APRIL 214 ISBN 978-87-9276-66-1 INDHOLD 1. Resumé... 3 2. Indledning... 5 3. Data og metode... 6 3.1.

Læs mere

Afgørelser 65. I alt 1-30 dage. 6-9 mdr. 3-4 mdr. 5-8 år. 4-6 mdr. 12- år. 3-5 år. 2-3 mdr år dage. Livstid. 2-3 år mdr mdr.

Afgørelser 65. I alt 1-30 dage. 6-9 mdr. 3-4 mdr. 5-8 år. 4-6 mdr. 12- år. 3-5 år. 2-3 mdr år dage. Livstid. 2-3 år mdr mdr. Afgørelser 65 Tabel 3.13 Ubetingede fængselsstraffe fordelt efter overtrædelsens art og længden af den idømte straf 2000 Unsuspended prison sentences by type of offence and length of sentence 2000 Overtrædelsens

Læs mere

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Nyt fra April 5 5 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Efterkommere af ikke-vestlige indvandrere er mere kriminelle end danskere. Når

Læs mere

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14.

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14. Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 804 Offentligt Dato: 21. maj 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Esben Haugland Sagsnr.: 2012-0035-0073 Dok.: 371880 UDKAST TIL TALE

Læs mere

OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2003 TIL 31. DECEMBER 2003

OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2003 TIL 31. DECEMBER 2003 For rapporterne vedrørende 2008 til 2010 er der fundet registreringsmangler i de anvendte grunddata vedrørende især stedet for varetægtsfængsling. Disse mangler gør sig antagelig også gældende for de tidligere

Læs mere

Kriminalstatistik 2006

Kriminalstatistik 2006 Kriminalstatistik 2007:2 Kriminalstatistik 2006 Side 2 Kriminalstatistik 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Sammenfatning... 5 Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1997-2006 5 Tabel

Læs mere

Udviklingen i antal foranstaltninger til psykisk syge og til dømte efter 69

Udviklingen i antal foranstaltninger til psykisk syge og til dømte efter 69 Udviklingen i antal foranstaltninger til psykisk syge og til dømte efter 69 Undersøgelse til brug for udvalgsarbejde om årsager til udviklingen i antallet af retspsykiatriske patienter JUSTITSMINISTERIETS

Læs mere

Retsvæsen. Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115

Retsvæsen. Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retsvæsen - A.7 114 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

7. Fra barn til voksen

7. Fra barn til voksen Fra barn til voksen 137 7. Fra barn til voksen Unge mennesker træder ind i de voksnes rækker med små skridt over en lang periode og i forskellige tempi. De fleste unge flytter hjemmefra, når de er mellem

Læs mere

Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden

Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden 2014-2016 Artiklen `Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden 2014-2016` beskriver antallet af domfældte

Læs mere

Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden

Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden 2014-2016 Artiklen `Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden 2014-2016` beskriver antallet af domfældte

Læs mere

2. Udviklingen i antallet af isolationsfængslinger Der er modtaget oplysninger om i alt 36 afsluttede isolationsfængslinger i 2014, jf. tabel 1.

2. Udviklingen i antallet af isolationsfængslinger Der er modtaget oplysninger om i alt 36 afsluttede isolationsfængslinger i 2014, jf. tabel 1. BILAG A JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MAJ 2015 STATISTIK OM ISOLATIONSFÆNGSLING I forlængelse af ændring af reglerne om varetægtsfængsling i isolation i 2000 blev det besluttet, at der skal gennemføres

Læs mere

Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013

Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013 Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013 Centre for Economic and Business Research 2016 Opgaven CEBR har i efteråret 2015/foråret 2016 udført

Læs mere

Udviklingen i anmeldelser for vold og trusler

Udviklingen i anmeldelser for vold og trusler BRITTA KYVSGAARD JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR APRIL 2017 Udviklingen i anmeldelser for vold og trusler Antallet af anmeldte voldsforbrydelser og trusler er vokset i perioden efter medio 2015. Det

Læs mere

Kriminalitet Denne udgivelse behandler følgende områder: Anmeldelsesstatistik o o

Kriminalitet Denne udgivelse behandler følgende områder: Anmeldelsesstatistik o o Kriminalitet Kriminalitet 2012-2016 Indledning Denne udgivelse af kriminalstatistikken lanceres med en tilføjelse af anmeldelser og afgørelser fra 2016. Der er sket en stigning på 7 pct. i antal anmeldelser

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2014

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2014 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2014 Udviklingen i kvinders kriminalitet de seneste 30 år Hvordan er det gået med kriminaliteten blandt kvinder i de seneste 30 år? Er der fortsat store forskelle

Læs mere

Udvalgte samfundsøkonomiske omkostninger som følge af kriminalitet begået af medlemmer af kriminelle grupperinger

Udvalgte samfundsøkonomiske omkostninger som følge af kriminalitet begået af medlemmer af kriminelle grupperinger Udvalgte samfundsøkonomiske omkostninger som følge af kriminalitet begået af medlemmer af kriminelle grupperinger Justitsministeriets Forskningskontor Juni 2018 ISBN: 978-87-93469-19-8 Indledning og afgrænsning

Læs mere

Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige varetægtsfængslinger i 2014.

Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige varetægtsfængslinger i 2014. RIGSADVOKATEN Bilag Juni 2015 J.nr. RA-2014-1211-0017 Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af i 2014. Tabellerne i dette bilag indeholder data indhentet via anklagemyndighedens ledelsesinformationsværktøj,

Læs mere

Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige varetægtsfængslinger i 2014.

Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige varetægtsfængslinger i 2014. RIGSADVOKATEN Bilag Juni 2015 J.nr. RA-2014-1211-0017 Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige i 2014. Tabellerne i dette bilag indeholder data indhentet via anklagemyndighedens

Læs mere

Evaluering af forsøgsordning med vredeshåndteringsprogrammet anger management

Evaluering af forsøgsordning med vredeshåndteringsprogrammet anger management Evaluering af forsøgsordning med vredeshåndteringsprogrammet anger management ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR FEBRUAR 2012 1. Sammenfatning Evalueringen angår den forsøgsordning,

Læs mere

Kriminalitet 2016 Criminality 2016

Kriminalitet 2016 Criminality 2016 Kriminalitet 2016 Kriminalitet 2016 Criminality 2016 Kriminalitet 2016 Udgivet af Danmarks Statistik December 2017 75. gang Foto forside: Colourbox Pdf-udgave: Kan hentes gratis på: www.dst.dk/publ/kriminalitet

Læs mere

Der er gennemført en undersøgelse med henblik på at belyse, hvorvidt voldtægt straffes mildere i dag end tidligere.

Der er gennemført en undersøgelse med henblik på at belyse, hvorvidt voldtægt straffes mildere i dag end tidligere. UDVIKLINGEN I STRAFUDMÅLINGSNIVEAUET I VOLDTÆGTSSAGER Af Britta Kyvsgaard, Justitsministeriet Der er gennemført en undersøgelse med henblik på at belyse, hvorvidt voldtægt straffes mildere i dag end tidligere.

Læs mere

Teknisk note nr. 5. Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd

Teknisk note nr. 5. Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd Teknisk note nr. 5 Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens

Læs mere

1. Kriminaliteten i 2000 og i perioden

1. Kriminaliteten i 2000 og i perioden Tekstafsnit Kriminalitetsudviklingen 11 1. Kriminaliteten i 2000 og i perioden 1990-2000 1.1 Anmeldelser 1.1.1 Anmeldte straffelovsovertrædelser Lille stigning i antal straffelovsanmeldelser Oversigtstabel

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at sænke den kriminelle lavalder

Forslag til folketingsbeslutning om at sænke den kriminelle lavalder 2008/1 BSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 19. december 2008 af Marlene Harpsøe (DF), Rene Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian

Læs mere

Kriminalstatistik. Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 2003:1. Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001

Kriminalstatistik. Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 2003:1. Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001 Kriminalstatistik 2003:1 Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001 Oversigt 1. Antal personer, sager og forhold med en afgørelse, 1992-2001 Personer Sager

Læs mere

Kriminalitet Denne udgivelse behandler følgende områder: Anmeldelsesstatistik o o

Kriminalitet Denne udgivelse behandler følgende områder: Anmeldelsesstatistik o o Kriminalitet Kriminalitet 2011-2015 Indledning Grønlands Statistik genopstarter nu statistik over kriminalitet. Dette gøres med denne udgivelse, der beskriver udviklingen af kriminalitet i tidsperioden

Læs mere

FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER

FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER Af de forbrdelser, der henhører under denne overskrift, omfatter undersøgelsen alene bestemmelsen om trusler på livet ( ) og om racediskrimination ( b). TRUSSEL PÅ LIVET ( ) Ligeartet

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2010 NOVEMBER 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2010 NOVEMBER 2011 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 Langvarige varetægtsfængslinger 2010 Til brug for Rigsadvokaten er der gennemført en undersøgelse af længerevarende varetægtsfængslinger. Det vil sige

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2009 NOVEMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2009 NOVEMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2010 Langvarige varetægtsfængslinger 2009 Til brug for Rigsadvokaten er der gennemført en undersøgelse af længerevarende varetægtsfængslinger. Det vil sige

Læs mere

Analysen er udarbejdet på grundlag af indberetninger i POL-SAS (Politiets Sagsstyrings System) indtil 31. december 2009.

Analysen er udarbejdet på grundlag af indberetninger i POL-SAS (Politiets Sagsstyrings System) indtil 31. december 2009. Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte og registrerede

Læs mere