Forskrift D2: Tekniske krav til elmåling Maj Rev. 1. Dec Dec Maj 2007 Maj 2007 DATE HER HEP HER LSO NAME. Energinet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskrift D2: Tekniske krav til elmåling 263352-06. Maj 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Dec. 2006 Maj 2007 Maj 2007 DATE HER HEP HER LSO NAME. Energinet."

Transkript

1 Forskrift D2: Tekniske krav til elmåling Maj 2007 Rev. 1 Dec Dec Maj 2007 Maj 2007 DATE HER HEP HER LSO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED Energinet.dk DOC. NO. DATE NAME

2 Forord Denne forskrift fastlægger tekniske krav til elmåling i Energinet.dk's område med tilhørende installationer og kontrolrutiner. Forskriften er i vid udstrækning udformet som henvisninger til DE- FUs håndbog "Elmåling" samt med undtagelser eller tillægskrav i forhold til denne håndbog. Forskriften henvender sig primært til netvirksomheder. Forskriften har gyldighed inden for rammerne af elforsyningsloven, jf. Lovbekendtgørelse nr. 115 af 8. november 2006 med senere ændringer. Forskriften er udstedt med hjemmel i 8 i bekendtgørelse nr af 19. december 2005 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v. (systemansvarsbekendtgørelsen). Forskriften anmeldes til Energitilsynet. Klager over forskriften kan indbringes for Energitilsynet, Nyropsgade 30, 1780 København V. Nærværende forskrift træder i kraft 1. juni 2007 og afløser: - Eltra's forskrift E2 version 2.1 af 15. juni Elkraft System's teknisk forskrift T6 af 17. december 2002 Ønsker om yderlige oplysninger og spørgsmål kan rettes til Energinet.dk's kontaktperson for forskrift D2, jf. Energinet.dk's hjemmeside hvor også den til enhver tid gældende udgave af forskriften kan hentes. DEFUs håndbog "Elmåling" vil kunne findes på Dansk Energi's hjemmeside 2/11

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Baggrund og formål Grundlæggende krav Målesteder hvor skal der måles? Måleudstyr hvad er kravene? Krav til afregningsmåling Krav til førstegangstilslutning af slutforbruger Krav til registreringsudstyr Kontrolrutiner Dokumentation Revision Referencer: /11

4 1. Indledning Denne forskrift er gældende for alle fjernaflæste målinger, hvor værdier hjemtages til afregning på timebasis eller kvartersbasis. Af historiske årsager har der været forskelle i de to områder øst og vest for Store Bælt: I det østlige område (tidligere Elkraft System) gælder et krav fra tidligere forskrift T6 om, at måleinstallationer idriftsat før 1. juli 2002 inden udgangen af 2007 skal overholde skærpede krav til eksisterende måleudstyr, med mindre der var ansøgt om dispensation senest 2005 og denne er bevilget i henhold til betingelserne herfor. I det vestlige område (tidligere Eltra) er der krav til kvartersregistrering af visse målinger jf. forskrift D1. I det østlige område (tidligere Elkraft System) er der krav til timeregistrering af visse målinger jf. forskrift D1. Denne forskrift ophæver de skærpede krav fra forskrift T6 til anlæg idriftsat før 1. juli 2002 for Danmark Øst, jf. præcisering af krav til eksisterende måleanlæg senere under afsnit 2. Der vil fortsat være forskel mellem Øst- og Vestdanmark med henholdsvis timemåling og kvartersmåling, jf. senere beskrivelse og oversigt. Denne forskrift stiller følgende tekniske krav til nye målesteder over 1 kv, hvor der er krav om hjemtagning af timemåling henholdsvis kvartersmåling: Der opsættes målesystemer, som er forberedte for hjemtagning af såvel aktiv som reaktiv energi på kvartersniveau (enten kwh/kvarh eller MWh/MVArh værdier). Dette sker af hensyn til såvel driftsmæssige som planlægningsmæssige forhold. I det følgende henvises til kravene om tidsopløsning i henholdsvis øst og vest med betegnelserne 15/60-måling, 15/60-opløsning eller 15/60-registrering eller der henvises til kravene fra D1. 15/60-værdi skal forstås som timeværdi, hvis man er aktør i Østdanmark og som kvartersværdi, hvis man er aktør i Vestdanmark, jf. også forskrift D1. Med indførelsen af denne forskrift gælder samme regelsæt for tekniske krav til elmåling i hele Danmark, bortset fra tidsopløsningen jf. ovenfor. Der henvises i denne forskrift til forskellige spændingsniveauer med eksempelvis betegnelsen kv for krav gældende såvel for 132 kv som for 150 kv. Tilsvarende gør sig gældende for 50 og 60 kv med fællesbetegnelsen kv. 4/11

5 Helt generelt gælder: Registrering af energimålinger skal foretages med 15/60-opløsning, undtaget målinger i forbindelse med målepunkter for slutforbrug, hvor der efter gældende regler skabelonafregnes samt undtagelser for produktionsmåling i henhold til forskrift D1. Den enkelte netvirksomhed har ifølge Elforsyningsloven pligt til at sikre etablering af de fordrede målesystemer og er selv ansvarlig for daglig indsamling af 15/60-registreringer og forskriftsmæssig, samtidig distribution af kontrollerede og godkendte data til samtlige legitime modtagere. Energinet.dk foreskriver, at denne kommunikation sker ved brug af Ediel-meddelelser, jf. forskrifterne D1 og F. De samlede generelle krav til afregningsmåling fremgår af forskrift D1. DEFUs rekommandationer i håndbogen "Elmåling" bliver med denne forskrift ophøjet til krav for nye anlæg. Generelt gælder følgende i forhold til håndbogen: Skilledatoen 1. juli 2002 i håndbogen gælder først fra den 1. januar 2003 for de installationer som fra 1. januar 2003 havde ret til markedsadgang og/eller ret til at skifte balanceansvarlig markedsaktør Ved renovering eller ombygning af anlæg i målekredsene skal krav til måleudstyr for nyanlæg overholdes 1.1 Baggrund og formål Energinet.dk's forskrift D1 udgør sammen med denne forskrift de praktiske og tekniske krav til afregningsmåleopgaven. I forskrift D1 er det fastlagt, at enhver måler i systemet har én og kun én måleansvarlig, og denne ansvarlige er altid en netvirksomhed. Det er endvidere fastlagt, at netvirksomheder har adgang til alle målere i netvirksomhedens netområder, inklusive målere på decentrale anlæg. Da netvirksomhederne er de måleansvarlige, indebærer det blandt andet et ansvar for, at: 1. Målinger etableres i overensstemmelse med gældende forskrifter. 2. Målesteder altid overholder de tekniske krav i henhold til denne forskrift, herunder krav til målenøjagtighed, fjernaflæsning, kontrol og vedligeholdelse af målesystemer i drift samt tilvejebringelse og vedligeholdelse af dokumentation /60-målinger til afregningsbrug fjernaflæses dagligt og kvalitetskontrolleres. 4. Måletidsserier distribueres til samtlige legitime modtagere på et og samme tidspunkt. Netvirksomheden kan uddelegere en række af sine måleopgaver til måleoperatører, som det er defineret i forskrift D1, men det principielle ansvar for, at opgaverne løses forskriftsmæssigt, at data behandles fortroligt og uafhængigt af kommercielle interesser samt alene distribueres til legitime modtagere, påhviler altid netvirksomheden. Diskretionspolitikken uddybes i forskrift G, som findes på Energinet.dk's hjemmeside. Alle slutforbrugere har siden 1. januar 2003 haft ret til selv at vælge elleverandør, hvorfor alle målesteder med 15/60-afregning i Danmark er omfattet af denne forskrift. 5/11

6 Denne forskrift har til formål at fastlægge de tekniske krav til elmåling med tilhørende installationer og kontrolrutiner. 2. Grundlæggende krav Som nævnt bygger denne forskrift på DEFUs håndbog "Elmåling". Grundstammen i håndbogen er en række tekniske rapporter: TR353: Målerinstallationer for transformermåling (lav- og højspænding). TR354: Indgangskontrol af nye og istandsatte elmålere. TR355: Kontrolsystem for idriftværende elmålere. TR356: Kontrolmetoder på målestedet. TR357: Baggrundsrapport til DEFUs TR353, TR354, TR355 og TR356. RA436: Fjernaflæsning af elmålere. Disse rapporter er udformet som rekommandationer, der med denne forskrift ændrer status til krav for nye målesystemer i Energinet.dk's systemansvarsområde. Der stilles krav til dokumentation af eksisterende måleudstyr over 1 kv, jf. senere. I håndbogen for elmåling er "elleverandøren" synonym med den måleansvarlige i denne forskrift. Det understreges, at betegnelsen elleverandør også indgår i Energinet.dk's regelsæt for elmarkedet, men med en helt anden definition. Håndbogen giver en fuldstændig beskrivelse af krav til installationer for afregningsmålere, som er gældende for nye anlæg. Bemærk, at der er tale om den til enhver tid gældende udgave af håndbogen. De enkelte rapporter i håndbogen revideres i umiddelbar forlængelse af udgivelsen af denne forskrift i et samarbejde mellem Dansk Energi og Energinet.dk i regi af Elmåleteknikudvalget. Eksisterende måleanlæg i net over 1 kv skal overholde følgende: Dokumentationskravene fra håndbogen overholdes for alle målinger inden en 5-års frist frem til 1. juni 2012 Dokumentationskravene skal dog opfyldes for anlæg ved førstkommende revision, renovering eller ombygning For krav til målekredse henvises til TR 353 afsnit 7.4 6/11

7 3. Målesteder hvor skal der måles? Afregningsmålinger med 15/60-opløsning I henhold til kravene for afregningsmåleopgaven i forskrift D1 samt "Retningslinier for nettoafregning af egenproducenter" kan der opstilles en oversigt over nødvendige afregningsmålesteder med 15/60-registrering: Kategori Spændings- Niveau Målestedstype Krav om kontrolmåler Krav om MVArhmåler kv Udveksling til og fra udlandet Ja Ja kv Udveksling i 400/ kv-stationer 1 Nej Ja kv Udveksling i / kvstationer Ja Ja kv Udveksling med omgivende netområder til og Ja Ja 6 fra kv-netområder 5 10 kv Udveksling med omgivende netområder til og Ja Ja 6 fra lokalnetområder, typisk på 10 kv kv Produktion på centrale produktionsenheder Ja Ja /50-0,4 kv Produktion på decentrale kraftvarmeværker 5 Ja, hvis Nej (inklusive lokale værker) > 2 MW* 8 60/50-0,4 kv Produktion på vindkraftanlæg 4 Ja, hvis Nej > 2 MW* 9 60/50-0,4 kv Produktion og udveksling med egenproducenter Ja, hvis Nej (erhvervsværker) 5 > 2 MW* ,4 kv Øvrig decentral produktion (f.eks. vandkraft) 4 Ja, hvis Nej > 2 MW* kv SLUTFORBRUG. Slutforbrug på centrale kraftværkspladser betragtes i enhver sammenhæng som aftaget fra kv-nettet 5 Ja 3 Ja 6 12 < 100 kv Slutforbrug for alle kunder med afregning på 15/60-basis, uanset om retten til frit leverandørvalg udnyttes eller ej. Se i øvrigt forskrift H1 - H3. * Samlet installeret effekt, der indgår i afregningen. Ja, hvis 1 kv 3 Nej Tabel 1: Nødvendige afregningsmålepunkter med 15/60-registrering samt tilhørende krav om tilstedeværelse af kontrolmåler henholdsvis MVArh-måler. 1 Måling anvendes p.t. ikke til afregning. 2 Gælder al transformering fra kv til lavere spændingsniveauer. Målingen placeres i rådighedsgrænsen. 3 Jf. TR 353, afsnit 7.1, kræves kontrolmålere ved spændingsniveau 1 kv. 4 Undtagelse for møller < 25 kw jf. nærmere [ref. 2] 5 Kravet om 15/60-registrering gælder for anlæg 50 kw jf. [ref. 2]. Produktionsenheder > 2 MW skal altid have kontrolmåler, selv om spændingen er under 1 kv. Produktionsanlæg, der afregnes efter Bekendtgørelse nr. 759 af 24. august 2001 (nettoafregning), skal altid 15/60-registreres, medmindre de følger reglerne i [ref. 2]. 6 P.t. ingen krav om opgradering af eksisterende anlæg. 7/11

8 Hvor der kan forekomme energiflow i begge retninger, skal der etableres måling for begge retninger. Generelt gælder, at klassekravet til måleren bestemmes af det spændingsniveau, hvorpå der faktisk måles. Elmåling på en transformers laveste spændingsniveau, skal dog opfylde de samme krav til måleinstallation, som er gældende for elmåling på transformerens højeste spændingsniveau. Forudsætningen for måling på laveste spændingsniveau er, at krafttransformere indkøbes baseret på ensartet tabsvurdering. Undtaget herfra er udtag med en nominel effekt på målestedet < 2,0 MVA. Disse måleinstallationer skal kun overholde kravene svarende til det aktuelle spændingsniveau. Udtag, som alene anvendes til egenforsyning af anlæg stillet til Energinet.dk's disposition, kræves ikke målt. 8/11

9 4. Måleudstyr hvad er kravene? Målerudstyret kan opdeles i følgende komponenter: Strømtransformer Spændingstransformer Målekreds Elmåler Registrerings- og overføringsudstyr 4.1 Krav til afregningsmåling Nedenstående tabel 2 er en kopi af tabel 5.1 i TR353, bortset fra datoen 1. januar 2003 i stedet for håndbogens 1. juli Spændingsniveau 8 Hovedmåler Kontrolmåler Strømtransformer IEC Spændingstransformer IEC Maks. tilladte totale spændingsfald Idriftsat før 1. januar ,4 kv 0,4-1 kv 1-25 kv kv over 100 kv Idriftsat efter 0,4 kv 1 1 0,2S - 1. januar ,4-1 kv 1 1 0,2S 0, kv S S 0,2S 0,2 over 100 kv 0,2S 0,2S 0,2S 0,2 Tabel 2: Minimumkrav til nøjagtighedsklasser for afregningsmålere og måletransformere. Kravene gælder kun afregningsmålere, hvis tilstedeværelse der er et eksplicit krav om, jf. afsnit 3. Elmåling på en transformers laveste spændingsniveau, skal opfylde de samme krav til måleinstallation, som er gældende for elmåling på transformerens højeste spændingsniveau. Forudsætningen for måling på laveste spændingsniveau er, at krafttransformere indkøbes baseret på ensartet tabsvurdering. For MVArh-målere accepteres generelt klasse 2 9. Hvor Energinet.dk kræver målere til drifts- eller planlægningsformål, fastsættes kravene individuelt. For krav til impulskonstanter henvises til Målehåndbogens TR353, afsnit 6.3, med den tilføjelse, at der kræves et endeligt antal kwh pr. impuls for at sikre imod afrundingsfejl. Det vil sige, at der ganges op med en faktor, eksempelvis n*10, så der opnås et endeligt antal kwh/kvarh. Et eksempel på et endeligt antal er 1,5 i stedet for eksempelvis 1,33. 8 Hvor der er angivet et interval, er det eksklusive nedre grænse. 9 EN omfatter MVArh-målere, klasse 2 og 3. 9/11

10 Der gøres opmærksom på, at målere i forbrugsmålepunkter, som er omfattet af bekendtgørelse om individuel måling, skal overholde kravene i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr af 17. oktober Bekendtgørelsen omhandler blandt andet krav til overvågning af målere samt dansk typegodkendelse og førstegangsverifikation Krav til afregningsmåling, nyanlæg DEFUs håndbog "Elmåling" beskriver de gældende krav til måleinstallationer Krav til afregningsmåling, eksisterende anlæg Der indføres ikke skærpede krav til de eksisterende fysiske måleinstallationer, jf. afsnit 2, men der lægges vægt på tilvejebringelse af tilstrækkelig dokumentation for måleinstallationerne i overensstemmelse med Elmålehåndbogen indenfor en 5-årig periode. 4.2 Krav til førstegangstilslutning af slutforbruger Der henvises til forskrift D Krav til registreringsudstyr Der stilles følgende krav til nyanlæg: Hvor der er krav om hoved- og kontrolmåler, fjernaflæses begge målere og data hjemtages med samme frekvens - der hjemtages således 2 tidsserier. Lagerkapaciteten i registreringsudstyret skal omfatte mindst 10 døgns data. Registrering ved sommer-/normaltidsskift skal ske uden tab af data og med individuelle 15/60-registreringer (gælder specielt for døgnet med 25 timer ved overgang fra sommertid til normaltid). 4.4 Kontrolrutiner Netvirksomheden skal dagligt indsamle og kontrollere 15/60-registreringer jf. forskrift D1. Netvirksomheden skal afslutte kontrollen med en godkendelse af den enkelte 15/60-registrering Daglig kontrol af hoved- og kontrolmåler (permanent overvågning) Kontrollen skal udføres i overensstemmelse med DEFUs håndbog "Elmåling", TR355 og RA436. Kontrolmetoden skal kunne dokumenteres. 5. Dokumentation DEFUs håndbog "Elmåling" indeholder specifikation af dokumentationsstandard for måleinstallationer over 1 kv. Rapporten TR353 indeholder i kapitel 8 specifikation af en minimal dokumentationsstandard for højspændingsmåleinstallation. Der stilles ikke formkrav til dokumentationen om opbevaring på bestemt medie eller lignende. Tidspunktet for overholdelse af dokumentationsstandarden for højspændingsmålepunkter fremgår af denne forskrifts afsnit 2. 10/11

11 Dokumentationsstandard for målepunkter på 25 kv og derunder er fuldstændig beskrevet i DEFUs håndbog "Elmåling". 6. Revision Måleinstallationerne beskrevet i denne forskrift kan omfattes af revision med kontrolbesøg fra et revisorkorps udpeget af Energinet.dk efter nærmere instruks som vil være netvirksomhederne bekendt inden revision iværksættes. 7. Referencer: [1]: DEFUs håndbog "Elmåling", generelle afsnit samt de tekniske rapporter: TR353: Målerinstallationer for transformermåling (lav- og højspænding). TR354-2: Verifikation af elmålere. TR354-1: Verifikation af elmålere (produceret og/eller typegodkendt efter de nye standarder). TR355: Kontrolsystem for idriftværende elmålere. TR356: Kontrolmetoder på målestedet. TR357: Baggrundsrapport til DEFUs TR 353, TR 354, TR 355 og TR356. RA436: Fjernaflæsning af elmålere. [2]: Forskrift D1 "Afregningsmåling og afregningsgrundlag" 11/11

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Koordinerede netudbygnings- kriterier for 10-60 kv og 132-150 kv

Koordinerede netudbygnings- kriterier for 10-60 kv og 132-150 kv RA 578 Juli 2012 Koordinerede netudbygnings- kriterier for 10-60 kv og 132-150 kv Paradigme for beslutningsgrundlag til valg af netudbygning på 10-60 kv- og 132-150 kv-niveau 2 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Statens Arkiver 2005 journalperiode e-arkivsystem arkiveringsversion ESDH lagringsform afleveringspligt indskanning arkivalier

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Vejledning om solcelleanlæg. sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning

Vejledning om solcelleanlæg. sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning Vejledning om solcelleanlæg sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning DS-hæfte 39:2013 Vejledning om solcelleanlæg sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning Vejledning om solcelleanlæg

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere