Vejledning vedrørende. Markedsinformationer om danske realkreditobligationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning vedrørende. Markedsinformationer om danske realkreditobligationer"

Transkript

1 Vejledning vedrørende Markedsinformationer om danske realkreditobligationer December 2011

2 Markedsinformationer om danske realkreditobligationer Indledning Markedsinformationer om danske realkreditobligationer offentliggøres i henhold til værdipapirhandelslovens regler om offentliggørelse af intern viden. I henhold til aftale mellem Nasdaq OMX København og udstedere af realkreditobligationer optaget til handel på Nasdaq OMX København stiller udstederne markedsinformationerne til rådighed for Nasdaq OMX København. Oplysningerne stilles til rådighed via offentliggørelse på GlobeNewswire eller alternativt ved indsendelse til Nasdaq OMX København. Markedsinformationerne offentliggøres i almindelig XML-format. Formater, beregningsgrundlag og opgørelsesmetode fremgår af bilag 1. Markedsinformationerne omfatter følgende: Meddelelser om debitormassens sammensætning samt opsigelser pr. termin for konverterbare obligationer Udstedere af realkreditobligationer oplyser om debitormassens sammensætning samt opsigelser pr. termin for konverterbare obligationer. Oplysningerne opgøres en gang om måneden fire børsdage inden den 4. torsdag i måneden. Oplysningerne offentliggøres, når de foreligger, dog senest den 4. torsdag i måneden kl Hvis den 4. torsdag i måneden ikke er en børsdag, skal offentliggørelse/indsendelse senest ske den nærmest efterfølgende børsdag. Meddelelser om debitormassens sammensætning og opsigelser pr. termin indeholder følgende oplysninger: Obligationsrestgæld for obligationslån Angiver obligationsrestgælden i den valuta obligationerne er denomineret i. Antal obligationslån Angiver antallet af obligationslån i stk. Obligationsrestgæld for kontantlån Angiver obligationsrestgælden i den valuta obligationerne er denomineret i. 2(16)

3 Kontantlånsrestgæld Angiver kontantlånsrestgælden i den valuta lånene er denomineret i. Saldo for fradragskonti Angiver den samlede saldo for fradragsberettigede kurstab i DKK. Antal fradragskonti Angiver det samlede antal fradragskonti i stk. Antal kontantlån Angiver antallet af kontantlån i stk. Kontantlånsrente Angiver den gennemsnitlige, årlige kontantlånsrente for kontantlån. Gennemsnittet beregnes som et vægtet gennemsnit, hvor vægten er det enkelte obligationslåns obligationsrestgæld. I de obligationsserier, hvor der er udstedt både obligationslån og kontantlån, indgår alene kontantlånene i beregningen. Samlet antal opsagte lån Angiver det samlede antal opsagte lån i stk., der er opsagt til termin til enhver fremtidig termin. Samlet opsagt lånebeløb Angiver den samlede obligationsrestgæld af opsagte lån, der er opsagt pr. termin til enhver fremtidig termin angivet i den valuta, obligationerne er denomineret i. Ekstraordinære indfrielser Udstedere af realkreditobligationer oplyser om ekstraordinære indfrielser for alle konverterbare obligationsserier. Oplysningerne opgøres ugentligt pr. fredag. Oplysningerne offentliggøres/indsendes når de foreligger, dog senest den anden børsdag efter opgørelsesdagen kl Hvis fredagen ikke er en børsdag, skal opgørelse ske pr. nærmest foregående børsdag. Meddelelser om ekstraordinære indfrielser for konverterbare obligationsserier indeholder følgende oplysninger: ISIN Oplysninger om ekstraordinære indfrielser leveres på instrumentniveau (ISIN). 3(16)

4 Terminsdato Angiver den terminsdato, hvor beløbet ekstraordinære indfrielser bliver indfriet ekstraordinært. Ekstraordinært indfrielsesbeløb Angiver størrelsen af ekstraordinære indfrielser i den valuta obligationerne er denomineret i. Udtrækningsmeddelelser Udstedere af realkreditobligationer oplyser i forbindelse med hver udtrækning størrelsen af de samlede udtrækninger, herunder hvor stor en del af disse der skyldes ekstraordinære indfrielser. Beregningen af udtrækningsprocenten sker i Værdipapircentralen efter kl og leveres til Nasdaq OMX København kl , hvorefter selve udtrækningsprocenten udsendes som information i AfeedNotificationDrawing-Percent Efterfølgende og senest kl på udtrækningsdagen offentliggør/indsender obligationsudstederne udtrækningsresultatet. Udtrækningsmeddelelser indeholder følgende oplysninger: ISIN Oplysninger om udtrækninger pr. termin leveres på ISIN-niveau. Terminsdato Angiver den terminsdato, som udtrækningen vedrører. Udtrukket beløb Angiver det samlede beløb i den valuta obligationerne er denomineret i, som udtrækkes ordinært og ekstraordinært til en termin. Nominel cirkulerende mængde Angiver den samlede cirkulerende mængde for den pågældende obligation før udtrækning i nominel værdi angivet i den valuta obligationerne er denomineret i. Udtrækningsprocent Angiver det udtrukne beløb i procent af den nominelle cirkulerende mængde. Udtrækningsprocent for ekstraordinære udtrækninger Angiver det ekstraordinære udtrækningsbeløb i procent. Procenten er en delmængde af udtrækningsprocenten. 4(16)

5 Meddelelser om ydelsesrækker Udstedere af realkreditobligationer oplyser om ydelsesrækker for alle åbne og lukkede annuitets-, indeks- og serielån. Ydelsesrækker opgøres den 1. børsdag efter den 31. marts, den 30. juni, den 30. september og den 31. december og offentliggøres/indsendes, når de foreligger, dog senest den 12. børsdag efter de nævnte terminsdatoer kl Meddelelser om ydelsesrækker indeholder følgende oplysninger: ISIN Meddelelse om ydelsesrækker leveres på ISIN-niveau. Terminsdato Angiver terminsdato for afdrags- og rentebeløb. Afdragsbeløb Angiver summen af afdragsbeløb i valuta, obligationerne er denomineret i pr. pågældende terminsdato. Rentebeløb Angiver summen af rentebeløb i den valuta, obligationerne er denomineret i pr. pågældende terminsdato. 5(16)

6 Vejledning vedrørende Markedsinformationer om danske realkreditobligationer Bilag 1 December (16)

7 Debitormassens sammensætning samt opsigelser pr. termin for konverterbare obligationer Baggrund Oplysningerne om sammensætningen af debitormassen bag obligationerne kan danne grundlag for et skøn over låntagernes konverteringstilbøjelighed. En væsentlig del af realkreditinstitutternes obligationer er udstedt på baggrund af konverterbare lån. Gør låntagerne brug af konverteringsretten, får ejerne af konverterbare obligationer udtrukket disse førtidigt. Mange professionelle agenter på markedet har udviklet modeller med henblik på at prisfastsætte konverteringsadgangen. Et vigtigt led heri er informationer om lånene, der ligger bag obligationerne. Beregningsgrundlag og opgørelsesmetode Debitormassen er på opgørelsesdagen inklusive lån opsagt til kommende terminer og eksklusive straksindfriede og obligationsindfriede lån. Debitorfordelingerne opgøres i fem intervaller (i kroner) efter størrelse af obligationsrestgæld - under , mellem og , mellem og mellem 1 mio. og og endelig over 3 mio. - og leveres på de enkelte obligationsserier../. I bilag 1.1 er oplysninger om debitorfordelingerne skematiseret, og der er anført definitioner for de enkelte oplysninger../. Debitormassen opgøres for henholdsvis private og andet, hvor afgrænsningen tager udgangspunkt i oversigten i bilag 1.2. Oplysningerne suppleres med oplysninger om antallet og obligationsrestgælden for lån, der er opsagt til enhver fremtidig termin, uanset om udtrækningerne er offentliggjort. Straksopsigelser og obligationsindfrielser fragår i debitormassen og er derfor ikke medtaget, og "opsigelser" omfatter alene opsigelser til enhver fremtidig termin, og indgår med samme beløb som debitormassen. Debitorfordelingen leveres på alle konverterbare obligationsserier med undtagelse af indeksobligationer, rentetilpasningsobligationer, obligationer ikke optaget til notering og gamle serier i sektion 3. (jf. Nasdaq OMX Københavns Officielle Kursliste) 7(16)

8 Begrænsninger og forbehold For serier med en samlet restgæld på mindre end 10 mio. kr. oplyses antal lån ikke. For serier med restgæld lig med eller mere end 10 mio. kr. indgår antallet af lån, såfremt der er mere end 9 lån i det pågældende interval. Hvis antallet er angivet med 9 betyder det, at antallet er fra 1-9. En nærmere beskrivelse af XML-formater kan ses på følgende link: 8(16)

9 Bilag 1.1 Serienavn Debitormassens sammensætning Opsigelser Kr. Privat 1) Andet 2) Opsigelser pr. termin < ) Obligationsrestgæld (obl.lån) Obligationsrestgæld (kontantlån) Kontantlånsrestgæld Kontantlånsrente 4) Antal obligationslån Antal kontantlån Amortisationskonto 5) Obligationsrestgæld (obl.lån) Obligationsrestgæld (kontantlån) Kontantlånsrestgæld Kontantlånsrente 4) Antal obligationslån Antal kontantlån Amortisationskonto 5) Samlede antal lån Samlet restgæld do - - do - - do - 3) do - - do - - do - 3) 1 mio do - - do - - do - 3) 3 mio. 3) - do - - do - - do - Beløb opgøres i hele kroner. 1) Private indeholder lån til ejerboliger (parcel- og rækkehuse og ejerlejligheder) og fritidshuse 2) Andet indeholder lån til støttet byggeri til beboelse, private udlejningsejendomme, ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål, landbrug mv., industri og håndværk mv., kontor- og forretning og ubebyggede grunde. 3) Obligationsrestgæld 4) Kontantlånsrenten opgøres som en årlig rente. Den beregnes ved at vægte det enkelte låns årlige kontantlånsrente med lånets obligationsrestgæld. I fondskoder, hvor der er ydet såvel obligationslån som kontantlån, indgår kun kontantlånene i beregningen. 5) Amortisationskontoen (eller kurstabskontoen) opgives i samlede antal lån og den samlede saldo. 9(16)

10 Bilag 1.2 Oversigt over ejendomskategorier fordelt på privat og andet I Ejendomme til helårsbeboelse a. Udlejningsejendomme 1. Almennyttigt byggeri 1.1. Alm. lejligheder Aktuel belåning med støtte Aktuel belåning uden støtte 1.2 Ungdomsboliger 1.3 Ældreboliger 2. Kommunalt byggeri 3. Privat byggeri 3.1 Andelsboliger Aktuel belåning med støtte Aktuel belåning uden støtte 3.2. Andre b. Ejerboliger 1. Parcel- og rækkehuse 2. Ejerlejligheder IV Fritidshuse ll Ejendomme til sociale og kulturelle formål 1. Kommunalt byggeri 2. Andet byggeri lll Ejendomme til undervisning mv. 1. Kommunalt byggeri 2. Andet byggeri V Landbrugsejendomme "Andet" "Andet" "Privat" "Andet" "Andet" VIII Grundforbedringslån VI Byerhvervsejendomme "Andet" a. Industri- og håndværksejendomme c. El-, gas-, varme- og vandværker 1. Kommunale værker 2. Andre værker d. Kollektive energiforsyningsanlæg 1. Kommunale anlæg 2. Andre anlæg f. Maskiner b. Kontor- og forretningsejendomme "Andet" e. Andre erhvervsejendomme VII Grunde "Andet" 10(16)

11 Ekstraordinære indfrielser Baggrund Realkreditinstitutterne offentliggør oplysninger om forventede ekstraordinære udtrækninger af obligationer. Der gives oplysninger om opsagte lån til pari frem til kommende terminer pr fondskode opgjort i beløb. Oplysningerne om de ekstraordinære udtrækninger kan indgå i prisfastsættelsen af de konverterbare obligationer, og den summariske oversigt giver et billede af det forventede konverteringsomfang for fremtidige terminer. Beregningsgrundlag og opgørelsesmetode De oplyste beløb angiver summen af registrerede opsigelser (såvel straksindfrielser som opsagte lån) til pari per angivne datoer for ikke publicerede udtrækninger. Beløbene er restgælden efter den pågældende ordinære termin. Eventuelle annulleringer af obligationer fra realkreditinstitutternes egne fondsbeholdninger er fratrukket. Begrænsninger og forbehold Oplysningerne om opsagte lån til pari omfatter den information, som er bekendt og registreret i realkreditinstituttet på opgørelsesdatoen. Oplysningerne kan imidlertid udvise variationer i forhold til den endelige udtrækning, og det må derfor i vurderingen af oplysningerne tages i betragtning, - at opsigelsesretten frem til kommende termin ikke i alle tilfælde er udløbet, og i den forbindelse at der erfaringsmæssigt indberettes mange opsigelser til realkreditinstitutterne umiddelbart før opsigelsesvarslets udløb, - at institutterne foretager en omfattende afstemningsprocedure i perioden fra udløbet af opsigelsesfristen og frem til opgørelsen af udtrækningsgrundlaget op til trækningstidspunktet, - at beløbet til udtrækning som følge af realkreditinstitutternes eventuelle opkøb og annullering af obligationer frem til udtrækningen kan være mindre i en efterfølgende afgørelse, samt - at modtagne opsigelser kan tilbagekaldes inden opsigelsesfristens udløb. 11(16)

12 Opsagte lån Realkreditinstitutterne offentliggør månedligt oplysninger om lån opsagt til fremtidige terminer. Disse oplysninger leveres i forbindelse med oplysningerne om debitormassens sammensætning (jf. afsnittet herom). 12(16)

13 Udtrækningsmeddelelser Baggrund Realkreditinstitutterne offentliggør ordinære og ekstraordinære udtrækninger pr. obligationsserie, afdeling, årgang og procent (ISIN) samt cirkulerende obligationer før udtrækning. Beregningsgrundlag og opgørelsesmetode Tallene for de ekstraordinære udtrækningsprocenter omfatter straksindfrielser og opsagte lån. Udtrækningsresultatet offentliggøres/indsendes i 10 decimaler i følgende format: ISIN 12 tegn Terminsdato AAAAMMDD Udtrukket beløb Max 15 cifre Cirkulerende mængde nominelt Max 15 cifre Opgørelsesdag AAAAMMDD Udtrækningsprocent 9(3) V9(10) Udtrækningsprocent - ekstra 9(3) V9(10) 13(16)

14 Ydelsesrækker på åbne og lukkede serier Baggrund Realkreditinstitutterne leverer oplysninger om ydelsesrækker på de fleste lukkede serier til Nasdaq OMX København. Oplysningerne om ydelsesrækker indgår i beregningen af realkreditobligationernes effektive rente, der beregnes dagligt for hvert enkelt papir og distribueres via Nasdaq OMX Københavns officielle kursliste. Ydelsesrækkerne viser forløbet af amortisationen. Beregningsgrundlag og opgørelsesmetode Ydelsesrækkerne omfatter debitormassen på opgørelsestidspunktet inklusive lån opsagt til kommende terminer og eksklusive straksindfriede og obligationsindfriede lån. Følgende metode ligger til grund for opgørelsen af ydelsesrækkerne: - Ydelsesrækkerne, der er opdelt på renter og afdrag, beregnes på grundlag af debitorsiden (ekskl. administrationsbidrag). Data leveres inkl. førstkommende termins (dvs. første termin efter indberetningstidspunktet) renter og afdrag, uanset om publiceringsdatoen er passeret. Den cirkulerende obligations-masse, der fremgår af summen af rækkens afdrag, er inkl. eventuelle udtrukne, men ej forfaldne obligationer. - Tilbagestår en større restgæld end til en normal termin ved en series udløb, forøges afdraget således, at serien beregningsteknisk færdigamortiseres med udgangen af den oprindeligt stipulerede sidste termin. - For serier med særlige udtrækningsvilkår samt serier med hel eller delvis opkøb leveres normale ydelsesrækker opdelt på renter og afdrag, dvs. som om der var 100 pct. udtrækning. Begrænsning Ydelsesrækker leveres på alle serier med undtagelse af uamortisable og stående lån. 14(16)

15 Ordliste Annullerede obligationer Debitormassen Ekstraordinære indfrielser Obligationsindfrielse Opsagte lån Annullering (obligationer) er inddragelse af obligationer fra den cirkulerende mængde. Annullering anvendes ved obligationsindfrielse og kan anvendes af realkreditinstitutterne ved opkøb i stedet for udtrækning af obligationer bag opsagte og straksindfriede frem til publiceringsdatoen. Lånene bag obligationsserierne Førtidige indfrielser af konverterbare lån enten ved opsigelse til fremtidig termin, obligationsindfrielse, eller straksindfrielse (jf. definitionerne nedenfor). For debitor: Lån indfriet ved aflevering af obligationer i samme fondskode som er anvendt til lånets finansiering. Realkreditinstitutterne kan tilbyde at opkøbe obligationer til indfrielse for debitor mod kontant betaling af en af instituttet fastsat markedsværdi for obligationerne. For kreditor: Det påvirker ikke udtrækningen, da obligationerne annulleres. For debitor: Lån opsagt til fremtidig termin, hvorefter debitor er berettiget og forpligtet til at indfri obligationsrestgælden til den pågældende obligationstermin til pari (kurs 100) eller en anden forud fastsat indfrielseskurs. For Kreditor: Obligationerne udtrækkes til den opsagte termin. Ordinære indfrielser For debitor: Ordinære afdrag på lånet. 15(16)

16 For Kreditor: Udtrækning af obligationer efter debitors normale amortisering. Straksindfrielse (pari-straks indfrielse) Udtrækningsmeddelelser Ydelsesrække For debitor: Lånet indfries straks til kurs 100 eller en anden forud fastsat indfrielseskurs tillagt forrentning frem til den næste kreditorterminsdato, dog fratrukket en rentegodtgørelse. For kreditor: Obligationerne udtrækkes den termin, hvor der er betalt differencerente til. Meddelelser om ordinære og ekstraordinære udtrækninger pr. obligationsserie. Renter og afdrag i en obligationsserie frem til udløb. Dannes på baggrund af lånenes amortisering. 16(16)

Retningslinier for. Københavns Fondsbørs A/S. beregning af effektive renter m.v. DECEMBER 2000

Retningslinier for. Københavns Fondsbørs A/S. beregning af effektive renter m.v. DECEMBER 2000 Retningslinier for Københavns Fondsbørs A/S beregning af effektive renter m.v. DECEMBER 2000 (Erstatter Retningslinierne af december 1997) Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Generelle forudsætninger

Læs mere

...realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger

...realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Side 1 af 9 Eksperter i......realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Juni 2013 DLR Kredit er realkredit Realkreditfinansiering af fast ejendom er altid en vigtig del af den samlede finansiering,

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1 Skattepjece 1 Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for personers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om hvordan du fratrækker renteudgifter de skattemæssige

Læs mere

Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger

Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Side 1 af 8 Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Juni 2015 DLR Kredit er realkredit Realkreditfinansiering af fast ejendom er altid en vigtig del af den samlede finansiering, uanset om der

Læs mere

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for selskabers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om de skattemæssige

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S 17. januar 2014 16. januar 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE

Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt...2 2. Lånetyper...3 2.1. Obligationslån...3 2.2. Kontantlån...3 2.3. Rentetilpasningslån (Flelån)...3 2.4. Lån med renteloft...3 2.5.

Læs mere

Landbrugshåndbog. Finansiering. Jord-, planlægningsog miljølovgivning. Skattelovgivning. er realkredit

Landbrugshåndbog. Finansiering. Jord-, planlægningsog miljølovgivning. Skattelovgivning. er realkredit Landbrugshåndbog 2009 Finansiering Jord-, planlægningsog miljølovgivning Skattelovgivning er realkredit Landbrugshåndbog 2009 ISSN 0900-1506 Frederiksberg Bogtrykkeri A/S 3 Forord DLRs Landbrugshåndbog

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån - Nykredit Realkredits ordreudførelsespolitik Når et nyt realkreditlån optages, eller et eksisterende omlægges,

Læs mere

Indledende obligations- og rentestrukturanalyse

Indledende obligations- og rentestrukturanalyse Indledende obligations- og rentestrukturanalyse Christian Riis Flor Claus Munk Første version: januar 1997 Denne version: januar 2007 Undervisningsnote til faget Finansiering (tidligere finansiering/investering)

Læs mere

Betalingsrækker og nøgletal for obligationer

Betalingsrækker og nøgletal for obligationer Betalingsrækker og nøgletal for obligationer Svend Jakobsen Mikkel Svenstrup 27. april 2004 1 PENGEMARKEDET 1 1 Pengemarkedet På det såkaldte interbank-marked kan pengeinstitutter placere eller låne i

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 7. november 2014 Kunde A/B BRYGGERGÅRDEN Ejendom Pileborggade 6-10, 4100 Ringsted Kontaktperson Peter Erik Hansen, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 7 Pantnummer 1186.8263 Finansieringseksempel

Læs mere

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S A/B Sadolinparken 2 C/O Sven Westergaards Ejd. Adm. Store Kongensgade 24b 1264 København K Lånenr 60 DLRs reference Henrik Laursen Tlf:33420828 E-mail: hkl@dlr.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører

Læs mere

DLRs generelle lånevilkår

DLRs generelle lånevilkår Side 1 af 5 DLRs generelle lånevilkår Juni 2015 Nedenfor er beskrevet generelle vilkår for optagelse af lån i DLR. Såfremt der ønskes supplerende oplysninger, kan DLRs administration eller DLRs låneformidlende

Læs mere

Prissætning af Andelsboliger

Prissætning af Andelsboliger HD 2. del Finansiel Rådgivning Efteråret 2012 Prissætning af Andelsboliger Projekt udarbejdet af Bettina Schultz og Jørn Roed Vejleder Karsten P. Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse 1. Anviste forkortelser...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 365/2011 (1. afdeling) Anny Olivia Andersen (advokat Henrik Qwist) mod Susanne Skibelund (advokat Torben Winnerskjold) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Information om rentetilpasningslån (RT-lån)

Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Side 1 af 5 Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Maj 2015 DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån (RT-lån) i kroner (DKK) og i euro (EUR). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

Investering i værdipapirer

Investering i værdipapirer Investering i værdipapirer Indledning....................................................................................... 2 Hvorfor investere i værdipapirer?.....................................................................

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 687 af 20/06/2007 Oversigt (indholdsfortegnelse)

retsinformation.dk - BEK nr 687 af 20/06/2007 Oversigt (indholdsfortegnelse) Page 1 of 7 BEK nr 687 af 20/06/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-06-2007 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Generelle

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom (Formidlingsbekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom (Formidlingsbekendtgørelsen) 1 Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom (Formidlingsbekendtgørelsen) 1 I medfør af 1, stk. 6, 3, stk. 3, 19, stk. 3, 29, stk. 4, 37, stk. 2 og 3, 38, stk. 4, 39, stk. 2, 40, stk. 2,

Læs mere

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT 30-04 2014 14/01837 / KVE, CHM, TFL, JKM Punkt 3: Rådsmøde den 30. april 2014 JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 687 af 20. juni 2007

Bekendtgørelse nr. 687 af 20. juni 2007 Bekendtgørelse nr. 687 af 20. juni 2007 Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i fast ejendom som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede realkreditobligationer og særligt dækkede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere