12.3. Kreditgivning eller investering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "12.3. Kreditgivning eller investering"

Transkript

1 12.3. Kreditgivning eller investering Kreditgivning eller investering Det forhold, at udlån i lovens forstand skal forstås bredt, og at udlånsvirksomhed som ovenfor nævnt omfatter enhver form for kreditgivning, herunder eksempelvis finansiel leasing, giver anledning til at overveje nærmere, hvornår et udlån/en kredit ændrer karakter fra at være udlånsvirksomhed og dermed en lovmæssig pengeinstitutaktivitet til at være en anden ikke-tilladt aktivitet uden for pengeinstitutternes virksomhedsområde 41. Det er Finanstilsynets opfattelse, at ansvarlige lån ikke udgør udlån i lovens forstand, idet ansvarlig lånekapital trods den grundlæggende karakter af fremmedkapital reelt har karakter af risikovillig kapital, hvor det långivende pengeinstitut i højere grad synes at optræde som investor (uden dog ligefrem at være ejer) end som egentlig traditionel långiver (kreditor). Ansvarlig lånekapital er i øvrigt nærmere defineret og reguleret i lovens 136 i relation til opgørelsen af basiskapitalen. Det er nærliggende at slutte modsat fra denne opfattelse, således at enhver kreditgivning, der ikke udgør ansvarlig lånekapital (eller hybrid kernekapital som nærmere defineret og reguleret i lovens 132 også i relation til opgørelsen af basiskapitalen 42 ), anses som udlån i lovens forstand, så længe der består et reelt tilbagebetalingskrav, som ikke er et efterstillet krav (ansvarlig lånekapital og hybrid kernekapital er netop kendetegnet ved at udgøre efterstillet kapital). Dermed er det formentlig uden betydning, om der til udlånet/kreditten er knyttet en rentebetaling, og hvorledes denne rentebetaling er konstrueret. Det må med andre ord antages, at selve modydelsen ikke i sig selv kan bevirke, at udlånet/kreditten ændrer karakter fra at være udlånsvirksomhed til at være ikke-tilladt virksomhed. Det må således antages, at et pengeinstitut kan yde lån til eksempelvis en industri- eller handelsvirksomhed, hvor modydelsen ikke nødvendigvis består i en traditionel rentebetaling men ternes kapitalplacering med hensyn til fast ejendom og med hensyn til leasing gennemgås nærmere i kapitel Det forudsættes i denne forbindelse, at den pågældende anden aktivitet ikke udøves som nødlidende anden virksomhed eller som anden virksomhed i fællesskab med andre for derved alligevel at blive omfattet at pengeinstitutternes tilladte virksomhedsområde i henhold til loven. 42. Betegnelsen hybrid kernekapital i lovens forstand sigter forståelsesmæssigt til en hybrid mellem ansvarlig lånekapital og aktiekapital. 549

2 Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed i stedet i en betaling svarende til en vis procentandel af virksomhedens fortjeneste/overskud, uden at dette i sig selv bevirker, at pengeinstituttet anses for derigennem at udøve industri- eller handelsvirksomhed, dvs. virksomhed uden for virksomhedsområdet. Afgørende må være karakteren af selve udlånet/kreditten, herunder tilbagebetalingspligten, og ikke vilkårene for forrentningen heraf/modydelsen herfor. Selv om betalingen af modydelsen er bundet op på virksomhedens fortjeneste/ overskud, er der i en sådan situation ikke nødvendigvis tale om en form for risikovillig kapital, hvor pengeinstituttet kan siges at optræde i rollen som investor i stedet for rollen som långiver. Dette kan også udtrykkes således, at et pengeinstitut, som yder lån mod et aftalt gebyr, en aftalt provision eller lignende betaling fastsat med udgangspunkt i den låntagende virksomheds fortjeneste/overskud dvs. en form for økonomisk upside eller earn out ikke alene af denne grund vil kunne siges at udøve anden virksomhed end udlånsvirksomhed og dermed anden virksomhed end pengeinstitutvirksomhed. Det synes således ikke usædvanligt i praksis, at et pengeinstitut indgår sådanne låneaftaler, hvor låntager skal betale en overskudsbestemt risikopræmie, succesgebyr eller lignende fee som led i prisen for finansieringen som følge af den hermed forbundne risiko for pengeinstituttet, især i forbindelse med en rekonstruktion af den låntagende virksomhed. Denne type låneaftale, som må afgrænses over for aftaler om ansvarlige lån, synes ikke i sig selv at indebære, at det pågældende pengeinstitut i lovens forstand dermed udøver anden ikke-tilladt virksomhed. Der kan i denne forbindelse argumenteres for, at der med konstruktionen blot er tale om en variabel forrentning eller om en nuanceret beregning af gebyrer og provisioner knyttet til den låntagende virksomheds udvikling og præstationer (men uden at dette kan karakteriseres som egentlig udbytte). Spejlet af, at udlån i lovens forstand skal forstås bredt, må alt andet lige være, at vilkårene for udlån tilsvarende skal forstås bredt. Det må som nævnt forudsættes, at der består en reel og sædvanlig tilbagebetalingspligt for låntager, således at konstruktionen fortsat har karakter af en typisk låneaftale, når bortses fra den atypiske forrentning/ modydelse 43. Det kan eventuelt tillægges betydning i så henseende, hvor 43. Det må i alle tilfælde forudsættes, at der er tale om en forsvarlig kreditgivning under iagttagelse af pengeinstituttets retningslinjer og kreditpolitik på området, hvilket dog ikke som sådan angår reguleringen af selve virksomhedsområdet. 550

3 12.3. Kreditgivning eller investering vidt der ud over den overskudsbestemte forrentning/modydelse samtidig er fastsat en sædvanlig forrentning/modydelse eventuelt en vis mindste rente eller lignende uafhængig af virksomhedens fortjeneste/overskud, således at hele modydelsen ikke udelukkende er bundet op herpå og hvorvidt der er stillet sædvanlig sikkerhed for lånet, dvs. fastlagt sædvanlige lånevilkår i øvrigt. Så længe pengeinstituttet blot fungerer som finansieringskilde og ikke samtidig har en bestemmende indflydelse på den låntagende virksomhed kan det derfor ikke uden videre antages, at pengeinstituttet gennem låneaftalen udøver anden virksomhed end pengeinstitutvirksomhed. Der skal formentlig noget mere til, førend pengeinstituttet kan siges at udøve egentlig virksomhed på grundlag af en låneaftale. Det må dog erkendes, at disse generelle antagelser er forbundet med usikkerhed; og det kan således ikke udelukkes, at Finanstilsynet (eller en domstol) i det konkrete tilfælde vil have en anderledes opfattelse. Lovens bemærkninger tager ikke stilling til problemstillingen, akkurat som problemstillingen ikke er afklaret fuldt ud i tilsynspraksis. Finanstilsynet synes alene i en enkelt situation under den tidligere bank- og sparekasselov at have berørt en vis sammenlignelig problemstilling. I Finanstilsynets afgørelse af 1. marts 1994 skulle tilsynet således tage stilling til, hvorvidt den såkaldte finansieringsform benævnt tech nology performance financing kunne betragtes som pengeinstitutvirksomhed. Der var tale om en finansieringsform, som havde til hensigt at fremme kommercialiseringen af opfindelser, som ellers ikke ville kunne forventes bragt i anvendelse, og finansieringsformen var således karakteriseret ved, at pengeinstituttets fortjeneste afhang af, om opstillede performance-mål kunne opfyldes. Pengeinstituttet stod for mellemfinansieringen relateret til en købers erhvervelse af en given opfindelse hos en sælger, idet pengeinstituttet skulle inddækkes ved den endelige købesum beregnet efter performance-målene. Finanstilsynet lagde ved afgørelsen til grund, at finansieringsformen kunne tilrettelægges på en sådan måde, at der altid ville være en debitor i forhold til pengeinstituttet som kreditor, idet pengeinstituttets tilbagebetalingskrav enten ville kunne rettes mod køber eller mod sælger af opfindelsen. Finanstilsynet lagde endvidere til grund, at pengeinstituttet altid ville oppebære en vis rente, selv om pengeinstituttets fortjeneste afhang af, om performance-målene kunne opfyldes. Renten ville være lav i de tilfælde, hvor performance-målene kun kunne opfyldes i ringe omfang, og høj i de tilfælde, hvor perfor 551

4 Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed mance-målene kunne opfyldes mere tilfredsstillende. Under forudsætning af, at tech nology performance financing i øvrigt havde karakter af finansieringsvirksomhed, og at pengeinstituttets tilbagebetalingskrav altid ville kunne rettes mod en debitor, fandt Finanstilsynet således, at finansieringsformen kunne karakteriseres som pengeinstitutvirksomhed. Afgørelsen viser, at Finanstilsynet umiddelbart lægger afgørende vægt på karakteren af den pågældende udlånsaktivitet, og om der består et reelt tilbagebetalingskrav for pengeinstituttet. Afgørelsen viser dog samtidig, at der i et vist omfang også lægges vægt på, om der er fastsat en vis mindste rente/modydelse, således at hele pengeinstituttets fortjeneste/modydelsen ikke er bundet op på virksomhedens performance/ fortjeneste/overskud 44. I det omfang pengeinstitutterne nu i højere grad end tidligere især i lyset af den nylige finansielle krise, som tilsyneladende har gjort problemstillingen aktuel og relevant måtte gøre brug af sådanne atypiske låneaftaler, hvor låntager skal betale overskudsbestemt rente, gebyr, provision eller lignende, synes en egentlig afklaring fra tilsynets side både nødvendig og påkrævet, ikke blot af hensyn til pengeinstitutterne og de låntagende virksomheder men også netop i lyset af den finansielle krise af hensyn til indskyderne og det ultimative hensyn til den finan 44. Se dog i modsat retning Handelsministeriets skrivelse af 30. marts 1979 og tilsynsskrivelse af 25. juni 1986, der imidlertid angår pengeinstitutters besiddelse af fast ejendom, som ikke må indebære udøvelse af anden virksomhed end pengeinstitutvirksomhed, hvorfor der skal ske udlejning af ejendommene på sædvanlige lejevilkår, således at pengeinstituttet ikke bliver deltager i den virksomhed, der udøves fra de lejede lokaler. Ifølge de nævnte afgørelser betyder dette, at lejen som udgangspunkt ikke må fastsættes efter lejerens omsætning, overskud eller lignende. Denne sidstnævnte passus er dog ikke gentaget i Finanstilsynets efterfølgende afgørelse af 26. november 1998, hvori det alene anføres, at adgangen for et pengeinstitut til at eje ejendomme inden for de i loven angivne grænser herom medfører en ret til at drive disse ejendomme i form af udleje men derimod ikke en ret til at købe og sælge ejendomme i erhvervsmæssigt øjemed. Herudover bemærkes, at reguleringen af pengeinstitutters adgang til at besidde fast ejendom og dermed udleje fast ejendom er mere restriktiv end adgangen til at yde udlån, idet netop udlån udgør en kerneaktivitet for pengeinstitutterne hvilket således afspejles i lovbemærkningernes angivelse af, at udlån skal forstås bredt og idet pengeinstitutternes besiddelse af fast ejendom er underlagt visse kapitalplaceringsmæssige begrænsninger. Derfor synes pengeinstitutternes besiddelse/udlejning af fast ejendom og pengeinstitutternes ydelse af udlån, hvad angår de nærmere vilkår/modydelser herfor, umiddelbart ikke at kunne sammenlignes; og det er følgelig tvivlsomt, om resultatet fra de ovennævnte afgørelser om besiddelse/udlejning af fast ejendom kan overføres til den nævnte problemstilling om udlån mod betaling af en vis overskudsbestemt rente eller lignende. Afgørelserne om fast ejendom gennemgås nærmere nedenfor. 552

5 12.4. De enkelte værdipapirhandelsaktiviteter sielle stabilitet. Der er således i grunden tale om en væsentlig afgrænsning af pengeinstitutternes virksomhedsområde og af rækkevidden af lovmæssig pengeinstitutvirksomhed 45. I denne forbindelse erindres imidlertid, at pengeinstitutterne i medfør af lovens kapitalplaceringsregel i 146 inden for visse kapitalmæssige grænser er berettiget til at besidde kapitalandele i andre virksomheder som ovenfor nævnt De enkelte værdipapirhandelsaktiviteter Som ovenfor nævnt er det en væsentlig konsekvens af det nye koncessionslignende tilladelsessystem i lov om finansiel virksomhed, at begrebet pengeinstitutvirksomhed ikke længere omfatter værdipapirhandelsvirksomhed som sådan. Værdipapirhandelsvirksomhed, som nu i lovens forstand betegnes investeringsservice, er selvstændigt defineret som de aktiviteter, der opregnes i lovens bilag 4 netop benævnt investeringsservice baseret på det tilsvarende bilag i MiFID-direktivet. Også i denne henseende opererer loven således ikke med en egentlig beskrivende definition men kun med en eksemplifikation af de tilladte aktiviteter, der tilsammen udgør værdipapirhandelsvirksomhed/investeringsservice. De enkelte aktiviteter, som i henhold til lovens bilag 4, jf. 9, stk. 1, udgør investeringsservice, er følgende 46 : Afsnit A (omhandlende kerneaktiviteter) (1) Modtagelse og formidling for investorers regning af ordrer vedrørende et eller flere af de i bilag 5 nævnte instrumenter. 45. Se tilsyneladende anderledes i forhold til det ovenfor anførte Eken m.fl. i Bankloven, 1952, side 22, hvor det i relation til den tidligere banklov anføres, at»i lovens regel om, at banker kun må drive bankvirksomhed, ligger derimod strengt taget tillige, at banken ikke må gå à meta med sine kunder om bestemte forretninger eller i øvrigt interessere sig i kundens forretning, således at den bliver direkte delagtig i kundens fortjeneste eller tab. Bankens risiko i forholdet til den enkelte kunde skulle være begrænset til den kunden bevilgede kredit som maksimum, og på dette grundlag skulle banken have sit vederlag i form af rente og provision«. Forfatterne anfører dog sammesteds, at forholdene kan være anderledes i forbindelse med nødlidende engagementer og i forbindelse med en rekonstruktion af kundens virksomhed, og at det således er»den ansvarlige bankledelse, der afgør, hvor langt banken bør gå i sin finansiering«. 46. Det falder uden for afhandlingen nærmere at gennemgå de enkelte aktiviteter og indholdet, omfanget og rækkevidden af disse, og i stedet henvises til specialfremstillingerne herom. 553

Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering

Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering 2298 Artikler 480 Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering Af lektor, Ph.d. og partner Jakob Bundgaard og Ph.d.-stipendiat Katja Joo Dyppel,

Læs mere

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Juridisk Bachelorprojekt En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Maj 2013 Alice Mølholm Andersen Johnni Sørensen Rasmus Thingholm Indholdsfortegnelse

Læs mere

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Finanstilsynet 18. november 2013 Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Igennem nogle år er der i især i udlandet men også i Danmark gjort forsøg på at skaffe

Læs mere

Vejleder. Aarhus Universitet. Forfatter. Per Harder. Forbrugerkredit. fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning

Vejleder. Aarhus Universitet. Forfatter. Per Harder. Forbrugerkredit. fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning Aarhus Universitet Kandidatafhandling Cand.merc.(jur.) Vejleder Hans Henrik Edlund Juridisk institut Forfatter Per Harder Forbrugerkredit fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning Handelshøjskolen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033906) Inddragelse af selskabets

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

Beskatning af aktielån og repo'er

Beskatning af aktielån og repo'er Beskatning af aktielån og repo'er Af Katja Joo Dyppel, Ph.d., adjunkt CBS og senior associate CORIT Advisory 1. Introduktion I denne artikel analyseres udviklingen i administrativ praksis i relation til

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 April 2002 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Indhold 1. Formålet med de nye leasingregler..................................8

Læs mere

Side 1 af 8 Generationsskifte med succession trods alt? TfS 2001, 318 Af skattekonsulent Bent Zimmermann og skattekonsulent Jesper Boesen, Deloitte & Touche Skat I TfS 2001, 119 har Skatteministeriet,

Læs mere

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven Kapitel 6. Kreditaftaleret 6.1 Indledning til kreditaftaleret Kreditaftaleloven (KAL) er først og fremmest en forbrugerbeskyttelseslov, der har til formål at beskytte forbrugere i forbindelse med aftaler

Læs mere

Artikler. Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering

Artikler. Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering 578 Artikler 104 Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering Af Patrner, Ph.D Jakob Bundgaard, Moalem Weitemeyer Bendtsen, Advokatpartnerselskab, adjungeret professor, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Læs mere

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel:

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel: Kendelse af 26. oktober 2006 (J.nr. 2005-0002561). Livsforsikringsselskab påbudt at bringe de af selskaberne ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer i overensstemmelse med rimelighedsprincippet

Læs mere

Regulering af god skik for finansielle virksomheder

Regulering af god skik for finansielle virksomheder Regulering NFT 4/2003 af god skik for finansielle virksomheder Regulering af god skik for finansielle virksomheder af Sonny Kristoffersen Sonny Kristoffersen sk@fbr.dk I NFT nr. 3/2004 bragte vi en artikel

Læs mere

VISSE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE SPAREKASSERS REGNSKABS- OPGØRELSE

VISSE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE SPAREKASSERS REGNSKABS- OPGØRELSE BETÆNKNING ANGÅENDE VISSE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE SPAREKASSERS REGNSKABS- OPGØRELSE AFGIVET AF DET AF HANDELSMINISTERIET UNDER 15. MAJ 1957 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING NR. 230 1959 Det administrative bibliotek

Læs mere

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs J.nr. 31007346 KD/ck Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor,

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber

Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber Juridisk institut Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Opgaveløser: Michael Thatt Pedersen Vejleder: Tommy V. Christiansen Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber Handelshøjskolen

Læs mere

F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING

F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING efter implementeringen af MiFID i dansk ret Der er fortsat frihed til outsourcing, men den skal holdes i snor. 1. Indledning og overblik Finansielle virksomheder

Læs mere

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02)

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) C 155/10 Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) Denne meddelelse erstatter Kommissionens meddelelse om anvendelsen

Læs mere

Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S

Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S 4/0120-0401-0031/TIF/ Den 24. august 2008 meddelte Roskilde Bank A/S, at Danmarks Nationalbank (i det følgende Nationalbanken)

Læs mere

Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder

Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder 12. august 2013 Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder 0. Konklusion Generelt om støtte til socialøkonomiske virksomheder: Det må antages at være ulovligt efter statsstøttereglerne at give støtte

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 København 2009 Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder VEJ nr 9343 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet; j.nr.162-0047 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 13. december 2013 J.nr. Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser i bekendtgørelse

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere