Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen"

Transkript

1 Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt danske selvstændigt erhvervsdrivende. Formålet med indgrebet er at stoppe muligheden for at indskyde privat gæld i virksomhedsordningen, og derudover hindre at virksomhedsejere stiller virksomhedens aktiver til sikkerhed for privat gæld. Selvom det kan synes rimeligt med en værnsregel mod privat gæld i virksomhedsordningen, har ministeriet - som sædvanligt fristes man til at sige - udformet værnsreglen bredere end nødvendigt for at nå formålet. I stedet for et enkelt, målrettet indgreb, der forbyder indskud af privat gæld, vælger ministeriet en model, som ikke kun rammer de ønskede situationer og som i tillæg i øvrigt ikke i alle tilfælde hindrer indskud af privat gæld. Derudover har forslaget i praksis tilbagevirkende kraft, hvilket i sig selv er yderst kritisabelt. Det betyder, at skatteydere, der har disponeret i tillid til SKATs hidtidige Juridiske Vejledninger straffes, ved at de kan miste retten til fremover at opspare i virksomhedsordningen. Begge dele er retssikkerhedsmæssigt uheldigt og efterlader det indtryk, at man ikke kan stole på Juridisk Vejledning. Selvom indgrebet mod privat gæld i ordningen er forståeligt, er det dog vigtigt at være opmærksom på, at indgrebet vil ramme mange iværksættere, som har brug for økonomisk fleksibilitet i opstarts-fasen, hvor virksomheden ikke giver overskud. En del af disse vil få det vanskeligere som følge af indgrebet, særligt som følge af forbuddet mod sikkerhedsstillelse. Ifølge pressemeddelelsen indeholder lovforslaget følgende fire elementer: Selvstændige kan fremover kun spare op i virksomhedsordningen, hvis indskudskontoen er nul eller positiv. Dermed opnår den selvstændige ikke utilsigtede skattemæssige fordele ved at indskyde privat gæld i virksomhedsordningen. Hvis aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, fremover stilles til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen, anses et tilsvarende beløb for hævet af den selvstændige. Rentekorrektionen forhøjes effektivt med 3 pct.-point med henblik på at eliminere den skattemæssige besparelse, som selvstændige kan opnå ved at placere private renteudgifter i virksomhedsordningen.

2 For selvstændige, der ved lovforslagets fremsættelse anvender virksomhedsordningen og allerede har stillet virksomhedens aktiver til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i ordningen, eller har en negativ indskudskonto, suspenderes muligheden for at spare op i ordningen. Det gælder dog kun, hvis summen af den nominelle værdi af den negative indskudskonto og en evt. sikkerhedsstillelse overstiger kr. Lovforslaget indeholder en række grundlæggende problemer. Værnsreglen mod indskud af privat gæld Ønsket om at undgå privat gæld i virksomhedsordningen foreslås løst ved at forbyde opsparing af overskud, hvis virksomheden har negativ indskudskonto. Problemet ved denne løsningsmodel er, at der ikke nødvendigvis er sammenhæng mellem negativ indskudskonto og størrelsen af privat indskudt gæld. Negativ indskudskonto kan opstå på flere måder end ved indskud af privat gæld. Eksempelvis kan indskudskontoen blive negativ, hvis en virksomhedsejer sælger en af flere virksomheder og bruger særreglen i virksomhedsskattelovens (VSL) 15a ved delsalg. Tilsvarende gælder ved delomdannelse, hvor en af flere virksomheder indskydes i et selskab efter lov om skattefri virksomhedsomdannelse. I begge situationer gælder, at virksomhedsejeren skal overføre et beløb svarende til nettosalgsprovenuet/aktierne værdi uden om hæverækkefølgen, hvorefter indskudskontoen skal nedskrives med et tilsvarende beløb. Derved kan indskudskontoen blive negativ uden at dette har noget med indskud af privat gæld at gøre. Disse i praksis relativt ofte forekommende situationer bør naturligvis ikke rammes af indgrebet, men som forslaget er udformet, er der ikke nogen undtagelse for disse situationer. Om dette er tilsigtet eller ej, kunne have været afdækket ved at sende forslaget i høring før fremsættelse. Et andet eksempel er den situation, hvor en virksomhedsejer løbende hæver mere fra virksomheden end den skattepligtige indkomst. Dette reguleres af hæverækkefølgen i VSL 5. Her fremgår det klart, at hævninger, udover årets overskud og opsparet overskud, skal hæves på indskudskontoen. Denne kan dermed blive negativ, hvilket ikke behøver at betyde, at der opstår negativ egenkapital i virksomheden, idet indestående stadig kan være positivt. Årsagen er, at der ikke er nogen sammenhæng mellem værdierne i virksomheden og indskudskontoen, idet indskudskontoen ikke påvirkes af stigninger og fald i virksomhedens aktiver og passiver.

3 Det virker ikke gennemtænkt, at man undlader at forholde sig til, hvilken virkning værnsreglen har på hæverækkefølgen i VSL 5. Dette gælder i hvert fald i de situationer, hvor egenkapitalen i virksomheden stadig er positiv efter hævningen på indskudskontoen. I denne situation er der jo alene tale om, at virksomhedens ejer har taget friværdi ud af virksomheden; dette bør være SKAT uvedkommende, når alt overskud er beskattet. Det skal nævnes, at man i sidstnævnte tilfælde ofte vil kunne komme uden om værnsreglen ved at udtræde ud af ordningen i det år, hvor man hæver alt opsparet overskud, og skifte til kapitalafkastordningen i dette år. Derved undgår man rentekorrektion. Året efter kan man så genindtræde i virksomhedsordningen og få en ny indskudskonto, som så kan være positiv (dog med en modifikation i forhold til genindskud af fast ejendom). Dette relativt simple, tænkte eksempel illustrerer, hvor upræcist den foreslåede værnsregel er udformet. Værnsreglen mod sikkerhedsstillelse For så vidt angår indgrebet mod sikkerhedsstillelse er der tilsvarende betænkeligheder, som bør adresseres. Ifølge lovforslaget vil sikkerhedsstillelse med virksomhedens aktiver fremover medføre hævning af et beløb, som modsvarer sikkerhedsstillelsen. Denne del af lovforslaget er inspireret af reglerne om aktionærlån i ligningslovens 1 6E, som officielt udsprang af at Skatteministeriet ønskede at hjælpe Erhvervsstyrelsen med at bekæmpe aktionærlån. Det virker meget indgribende, at en virksomhedsejer, som bruger virksomhedsordningen, hindres i at stille sin egen formue til sikkerhed for privat gæld. En aktionær i et selskab hindres ikke på samme måde i at stille sin selskabsformue, dvs. sine aktier, til sikkerhed for privat gæld, men alene i at stille selskabets, dvs. anden juridisk persons, aktiver til sikkerhed for privat gæld. Det er tværtimod helt sædvanligt, at fx en hovedaktionær stiller sine aktier i sit selskab til sikkerhed for sin gæld. Der er således tale om, at blande pærer og bananer sammen. Vel at mærke helt i strid med et af de grundlæggende formål med virksomhedsordningen om skattemæssig ligestilling mellem aktionærer/selskaber og personligt erhvervsdrivende. Derudover er det vanskeligt at se, hvorfor ministeriet nu vil fravige det fornuftige synspunkt, som virksomhedsordningens faddere stod for, nemlig at sikkerhedsstillelse ikke medfører hævning eller påvirkning af indskudskontoen. Virksomhedens økonomi belastes jo ikke på nogen måde ved at virksomhedsejeren stiller aktiverne til sikkerhed for sine lån, idet lånene har karakter af privat gæld, ligesom renteudgifter af lånene betales af private midler.

4 Der er altså tale om, at man nu vil blande sig i, at virksomhedsejeren stiller sin friværdi til sikkerhed for sin egen gæld; det er meget vanskeligt at se, hvorfor det skulle være nødvendigt med en statslig involvering i private forhold. Derudover ligger det jo fast, at en virksomhedsejer med stort virksomhedsindestående i banken eller stor friværdi i virksomhedsordningen, altid vil kunne opnå en mere attraktiv rente på et privat lån, uanset om virksomhedens aktiver stilles til sikkerhed for lånet eller ej. Virksomhedens aktiver vil derfor under alle omstændigheder give en fordel, uanset om der lyses pant i virksomhedsaktiverne. Det forekommer uacceptabelt, at en virksomhedsejer skal være stillet dårligere end en aktionær. Det gælder særligt, når man tænker på, at baggrunden for reglerne om aktionærlån officielt var at medvirke til at imødegå et selskabsretligt forbud, som primært har til hensigt at beskytte kreditorer mv. i selskabet. Forslagets tilbagevirkende kraft For det tredje er det helt uacceptabelt, at indgrebet reelt gives tilbagevirkende kraft. Det har i mange år fremgået udtrykkeligt af Ligningsvejledningen/Juridisk Vejledning, at man dels kunne indskyde privat gæld i virksomhedsordningen mod at tåle rentekorrektion, og derudover har det i en endnu længere årrække fremgået af SKATs vejledninger, at man kunne stille virksomhedens aktiver til sikkerhed for privat gæld uden at dette påvirkede indskudskontoen, jf. uddrag fra Ligningsvejledningens afsnit E.G.2.5: Den skattepligtige kan endvidere optage lån privat mod sikkerhed i virksomhedens aktiver uden at dette påvirker indskudskontoen. Da der er tale om et privat lån, vil renteudgiften være negativ kapitalindkomst. Virksomhedsejere, som har disponeret i tillid til, at dette er/var gældende ret, rammes nu. Med virkning fra 11. juni 2014 gælder nemlig, at negativ indskudskonto og sikkerhedsstillelse medfører, at man afskæres fra at opspare virksomhedsindkomst i ordningen, hvis den negative værdi, inkl. sikkerhedsstillelsen pr. 11. juni 2014 overstiger kr. Dette gælder uanset om den negative indskudskonto er opstået for mange år siden, og endda selvom den private gæld måske også er afviklet for mange år siden. Situationen kan derfor være den, at man i tillid til Juridisk Vejledning/Ligningsvejledningen har indskudt privat gæld i ordningen mod at tåle rentekorrektion af den negative indskudskonto, således som reglerne har været indtil nu. Selvom gælden måtte være afviklet for mange år siden, og man måske slet ikke har gæld i ordningen, rammes man alligevel af indgrebet, idet man afskæres fra at opspare i ordningen. For personer med opsparet overskud, kan denne

5 problemstilling kun løses, hvis man kan udligne indskudskontoen eller accepterer fuld beskatning af opsparet overskud. For personer, som ikke selv har kapitalen til udligning, men skal låne sig frem, kan det vise sig umuligt at skaffe finansieringen. Dette kan skabe en urimelig situation, hvor man som følge af manglende låneadgang fratages adgangen til at udjævne beskatningen af virksomhedsresultatet fremadrettet. For personer med meget svingende indkomster, kan det betyde en højere marginalskat end virksomhedens overskud begrunder. Igen kunne man ønske, at Skatteministeriets nuværende jurister havde konsulteret virksomhedsordningens faddere, idet et af virksomhedsordningens grundlæggende formål jo netop er at give de selvstændigt erhvervsdrivende mulighed for at udjævne beskatningen over årene. Problemet løses ikke nødvendigvis ved at hæve opsparet overskud og indskyde det fuldt beskattede overskud på indskudskontoen, da skatten jo stadig vil skulle finansieres. Er virksomhedens midler gået tabt, eller er de bundet i driften, kræves fremmedfinansiering, hvilket ikke alle vil kunne skaffe. Sammenfatning Overordnet efterlader lovforslaget det indtryk, at der i den grad mangler sammenhæng (eller måske forståelse i Skatteministeriet) mellem mål og midler. Når man vil ændre gældende praksis om indskud af privat gæld i ordningen hvilket der i helikopterperspektivet kan være god mening i virker det uforståeligt, at man ikke benytter den enkle metode, nemlig bare at forbyde indskud af privat gæld i ordningen. Set i lyset af de sager, som verserer om indskud af private fordringer i virksomhedsordningen, hvor disse ikke kan indgå, kan det heller ikke være umuligt at skille privat og erhvervsmæssig gæld. Denne fremgangsmåde var derfor mere egnet til at opnå det ønskede mål om at undgå utilsigtede fordele ved privat gæld i ordningen. Derudover ville det være mere end rimeligt, at man ikke i strid med SKATs egen Juridiske Vejledning lovgiver med tilbagevirkende kraft. I stedet burde ministeriet af retssikkerhedsmæssige årsager nøjes med at forbyde indskud og sikkerhedsstillelse med virkning fra 11. juni 2014 og frem, idet borgerne så faktisk har mulighed for at indrette sig. Vil man, trods det retssikkerhedsmæssige betænkelige herved, alligevel ramme med tilbagevirkende kraft, kunne ministeriet, for så vidt angår indskud af privat gæld, løse sagen ved at indføre krav om, at privat gæld skal udtages fra virksomhedsordningen. Dette kan ske uden hævning af opsparet overskud, nemlig ved at et beløb svarende til privat gæld anses for indskudt på indskudskontoen.

6 Derimod er det vanskeligt at forestille sig, at forbuddet mod sikkerhedsstillelse kan indføres med tilbagevirkende kraft uden risiko for at nogle erhvervsdrivende bliver nødlidende. Hvis virksomhedens aktiver ligger til sikkerhed for privat gæld, er det jo ikke sikkert, at ejeren har mulighed for at fastholde lånet, hvis han er nødt til at opsige sikkerheden. Det vil få konsekvenser for lån og/eller rente. Med det foreliggende indgreb straffes altså de, der (muligvis i mange år) har indrettet sig i overensstemmelse med SKATs egne anvisninger. Det giver sig selv, at dette er en retssikkerhedsmæssig krænkelse vel at mærke fra en regering, der for kort tid siden har proklameret retssikkerhed på skatteområdet for en mærkesag!

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag.

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag. Skatteministeriet Pr. e-mail: Juraogsamfundsoekonomi@skm.dk SF@skm.dk MJR@skm.dk Høringssvar til L200 Ministeriets j.nr. 13-0250471 9. juli 2014 Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

Skat inviterer Foreningen Danske Revisorer med i opbygningen af NemVirksomhed

Skat inviterer Foreningen Danske Revisorer med i opbygningen af NemVirksomhed DANSKE REVISORER NR. 4 NOVEMBER 2014 40. ÅRGANG Skat inviterer Foreningen Danske Revisorer med i opbygningen af NemVirksomhed Hovedaktionærer og konvertible obligationer Virksomhedsordningen INDHOLD 3

Læs mere

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7 4-2014 6 Siden den 14. august 2012 har der været alvorlige skattemæssige konsekvenser ved, at selskaber yder lån til hovedaktionærer eller stiller sikkerhed for disses forpligtelser. Artiklen giver svar

Læs mere

Landbrug og generationsskifte

Landbrug og generationsskifte Landbrug og generationsskifte Pernille H. Bloch Kandidatspeciale, cand.merc.aud, Aalborg Universitet A f l e v e r e t d e n 5. s e p t e m b e r 2 0 1 4 V e j l e d e r : E r i k W e r l a u f f Forord

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Personligt ejede virksomheder og pension

Personligt ejede virksomheder og pension Personligt ejede virksomheder og pension 23.10.2006 Udarbejdet af: Vejledere: Kim Søfeldt Tonny Vest Rene Jensen Gert Pedersen Side 1 af 119 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 4 2.0 Statistik og demografi

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Virksomhedsskatteordningen Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Formålet med VS-ordning Fuld fradragsret for renteudgifter Udjævne overskud fra virksomheden over flere år Skattemæssigt at behandle

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder HD Regnskab og Økonomistyring, Handelshøjskolecenteret Valg af virksomhedsform og beskatning En analyse af mindre virksomheders muligheder Afsluttende specialeafhandling fra HD Regnskab og Økonomistyring

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen

Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen 1 1. Indledning Flere undersøgelser har vist, at små og mellemstore

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 2. Del HD(R) Afgangsprojekt 13. maj 2013 Virksomhedsomdannelse Vejleder: Anders Lützhøft Studerende: Christina Beier Andersen (xxxxxx-xxxx) Camilla Maria Skibsted Pedersen (xxxxxx-xxxx) Indhold Kapitel

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 24. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Virksomhedsordningen

Virksomhedsordningen HD 4. semester Erhvervsøkonomisk Institut Afsluttende projekt HD 1. del Forfatter: Lone Gabel Jensen Vejleder: Torben Rasmussen Virksomhedsordningen - med fokus på valg af beskatnings- og selskabsform

Læs mere

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v.

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Danish Venture Capital and Private Equity Association Børsen Slotsholmsgade DK-1217 København K Telefon: 72 25 55 02 E-mail: dvca@dvca.dk Homepage:

Læs mere

Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber

Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber Afhandling Juridisk institut Cand.merc.aud. Vejleder: Tommy V. Christiansen Forfattere: Joan Pedersen Gitte Brixensen Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber Handelshøjskolen

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Skattefri virksomhedsomdannelse Analyse af en færdig omdannet virksomhed Copenhagen Business School, HD(R) Vejleder: Henrik Kofod Dich Udarbejdet af: Limin K. Lauridsen Table of Contents 1. Indledning...

Læs mere

Forældrekøb i virksomhedsordningen - Skattemæssig optimering

Forældrekøb i virksomhedsordningen - Skattemæssig optimering Forældrekøb i virksomhedsordningen - Skattemæssig optimering (arkivfoto Shutterstock.com) Kandidatafhandling, cand.merc.aud., Aarhus Universitet 2014 Forfatter: Christian Bækmark (født: 15.07.76, studid:

Læs mere

Virksomhedsordningen... side 4-5 Persondataloven... side 6-7 Ejerregisteret... side 8-9 Kapitalejerlån... side 10-11 Det bemærkes...

Virksomhedsordningen... side 4-5 Persondataloven... side 6-7 Ejerregisteret... side 8-9 Kapitalejerlån... side 10-11 Det bemærkes... Virksomhedsordningen... side 4-5 Persondataloven... side 6-7 Ejerregisteret... side 8-9 Kapitalejerlån... side 10-11 Det bemærkes... side 12 Den der ikke kender - vil ikke få greb om fremtiden! Side 2

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Valg af virksomhedsform ved opstart af virksomhed

Valg af virksomhedsform ved opstart af virksomhed Copenhagen Business School HD (R) - Institut for Regnskab og Revision Hovedopgave, 3. semester, 2011 Valg af virksomhedsform ved opstart af virksomhed Juridiske, regnskabsmæssige og skattemæssige forhold

Læs mere