Fundats for Poul Due Jensen s Fond

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fundats for Poul Due Jensen s Fond"

Transkript

1 Fundats for Poul Due Jensen s Fond 1. Navn 1.1 Fondens navn er Poul Due Jensen s Fond. Fonden driver tillige virksomhed under binavnet Grundfos Fonden (Pouls Due Jensen s Fond). 1.2 Fonden er en selvejende erhvervsdrivende institution. 2. Hjemsted 2.1 Fondens hjemsted og værneting er Bjerringbro i Danmark. 3. Formål 3.1 Fondens formål er i den nedenfor angivne prioritetsrækkefølge: Fondens formål er at bidrage til at sikre og udbygge det økonomiske grundlag for fortsat beståen og udvikling på en sund, forretningsmæssig og økonomisk basis af den af fabrikant Poul Due Jensen skabte virksomhed (Grundfos selskaber i diverse lande). Fondens formål kan udvides til også at omfatte virksomheder, som bestyrelsen efter almindelige forretningsmæssige synspunkter skønner det rimeligt at erhverve helt eller delvis I tilknytning til foranstående bør fonden have som mål at opkøbe henholdsvis at opnå forkøbsret til aktier i alle Grundfos selskaber, henholdsvis de tilknyttede virksomheder. Dette kan i visse tilfælde nødvendiggøre ændringer i de pågældende virksomheders vedtægter m.v Fonden har yderligere til opgave at medvirke til at sikre en dygtig, initiativrig og ansvarsbevidst ledelse af Grundfos selskaber og øvrige virksomheder, fonden måtte have investeret i Fonden kan yde bidrag til almene upolitiske, videnskabelige, humanistiske, erhvervsog miljømæssige samt sociale formål Fonden kan med eller uden sikkerhed bevilge lån uden eller mod passende rente til personer, som bestyrelsen skønner det forsvarligt at støtte ved etablering af forretning, erhvervelse af ejendom, uddannelse, studierejser og studieophold, dog kun hvor lånet skønnes at være af særlig betydning for den pågældende. Det understreges, at fonden ingensinde må:

2 1. foretage udlodning eller tilbagebetaling af fondens midler til stifteren eller dennes descendenter 2. drive selvstændig erhvervsvirksomhed med fonden som personlig ansvarlig indehaver Ingen skal ved domstolene eller på anden måde kunne rejse krav på hjælp fra fonden, idet det er forudsat, at de enkelte selskaber, der ejes helt eller delvist af fonden, selv i det omfang man finder det formålstjenligt yder støtte til personer, institutioner og eventuel veldædighed. 4.2 Bestyrelsen afgør alene begrænset af fondens formål, hvorledes fondens midler skal anvendes. 5. Fondens formue 5.1 Fondens midler fordeler sig i en grundkapital og en rådighedskapital. 5.2 Grundkapitalen skal stedse med de nedenfor omtalte undtagelser bevares urørligt, medens rådighedskapitalen er til fondens frie disposition i overensstemmelse med fondens formål. Renter og udbytte af grundkapitalen betragtes, medmindre andet særligt er foreskrevet, som rådighedskapital. 6. Grundkapital 6.1 Fondens grundkapital består af: A. Grundkapital pr. 31/ kr ,00, skriver fremhundredeogfemmillioner kroner. B. Hvad der senere måtte tilfalde fonden ved arv eller gave for så vidt det bestemmes af arvelader eller giver, at de pågældende beløb skal henlægges til grundkapitalen. Det kan tillige af arvelader eller giver bestemmes, at renter og udbytte af sådanne beløb skal tilskrives grundkapitalen. C. Sådanne beløb, som bestyrelsen bestemmer skal henlægges til grundkapitalen ved overførsel fra reserver eller overskud år efter fondens stiftelse skal bestyrelsen ved enstemmig beslutning være berettiget til at overføre beløb fra grundkapitalen til rådighedskapitalen, når der foreligger sådanne særlige formål, at disse ikke kan udredes af fondens indtægter eller rådighedskapital.

3 7. Rådighedskapital 7.1 Rådighedskapitalen tilvejebringes dels af fondens løbende indtægter, det være sig rente- og udbytteindtægter samt indtægter ved erhvervsvirksomhed, og dels ved arv eller gave, hvorom der ikke er truffet bestemmelse om, at beløbene skal være grundkapital. 8. Fondens bestyrelse A. Almindelige bestemmelser Fondens bestyrelse består af 8 personer og er selvsupplerende. Med den nedennævnte undtagelse vælges ethvert bestyrelsesmedlem for 4 år ad gangen og kan genvælges. Ingen kan være medlem af bestyrelsen efter det fyldte 70. år. Dispensation kan dog gives for 1 år ad gangen, såfremt flertallet af den øvrige bestyrelse stemmer herfor. Stifterens børn, Niels Due Jensen, Estrid Due Hesselholt og Ingermarie Due Nielsen har ret til sæde i fondens bestyrelse, så længe de ønsker det, dog højst til det fyldte 70. år, men kan herefter genvælges for 1 år ad gangen, såfremt et flertal i den øvrige bestyrelse stemmer herfor. Alle bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og må ikke være ude af rådighed over deres bo. Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer skal være danske statsborgere. Alle afstemninger om valg af personer til bestyrelsen eller valg af formand og næstformand skal, uanset om der ytres ønske herom, foretages skriftligt. Bortset fra valg til formand og næstformand kan intet bestyrelsesmedlem deltage i afstemningen om sin egen person. Turnus for valg fastslås ved lodtrækning på førstkommende fondsmøde efter vedtagelse af fundatsændringen. B. Stifterens descendenter Efter stifterens ønske skal det tilstræbes, at dennes descendenter har 4 pladser i bestyrelsen.

4 Som medlemmer kan vælges enten descendenter eller descendenternes ægtefælle, men ikke begge. Såfremt der af stifterens descendenter opstilles flere kandidater, end der er på valg, vælger bestyrelsen ved almindeligt stemmeflertal, hvilken af de opstillede kandidater, der skal indvælges i bestyrelsen. Bestyrelsen bør fortrinsvis vælge kandidater med erhvervsmæssig indsigt og her specielt indsigt inden for områder, hvor Grundfos driver virksomhed. Såfremt stifterens descendenter ved et valg ikke opstiller en kandidat, vælger bestyrelsen ved almindeligt stemmeflertal et medlem, der skal opfylde betingelserne i kategori C. Undlader descendenterne at opstille en kandidat til en ledig bestyrelsespost, kan der for denne posts vedkommende først genopstilles en kandidat efter udløbet af 4 års perioden. C. Eksterne bestyrelsesmedlemmer 4 medlemmer af fondens bestyrelse vælges for hver en 4 årig periode. Såfremt der til et valg opstilles mere end 1 kandidat, foretages valget ved almindelig stemmeflerhed blandt fondens bestyrelsesmedlemmer. Til bestyrelsesposter i denne kategori kan alene foreslås personer med højt kvalificeret teknisk og/eller økonomisk og/eller afsætningsmæssig og/eller generel ledelsesmæssig baggrund. Bestyrelsesmedlemmerne må ikke være ansat i daglig ledelse i Grundfos koncernen. 9. Bestyrelsesmøder 9.1 Bestyrelsen afholder møder efter indkaldelse med 8 dages varsel fra formanden, der er pligtig straks at indkalde til bestyrelsesmøde, såfremt et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer begærer det. 9.2 Hvert år inden 5 måneder efter regnskabsårets afslutning dog så betids, at regnskabet kan være fondsmyndigheden i hænde inden udløbet af 5 måneder efter regnskabsårets afslutning afholdes årsmøde, med følgende dagsorden: 1. Godkendelse eller forkastelse af årsregnskabet 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer 3. Valg af bestyrelsens formand og næstformand

5 4. Valg af revisor 5. Eventuelt 9.3 Der afholdes mindst 2 årlige bestyrelsesmøder, hvoraf det ene er årsmødet. 9.4 Bestyrelsesmøder ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. 9.5 Koncerndirektionen deltager i bestyrelsesmøder, men kan, når anledning hertil er, anmodes om at forlade mødet. 10. Sekretariat 10.1 Fonden har til at varetage sekretariatsfunktionen udpeget Grundfos Management A/S, der i det daglige varetager fondens interesser og udøver kontrol med de enkelte koncernselskaber Alle eksterne medlemmer af fondens bestyrelse indvælges i bestyrelsen for Grundfos Management A/S. Af og blandt stifterens descendenter eller disses ægtefælle, der har sæde i fondsbestyrelsen, vælges for en 4 årig periode 1 bestyrelsesmedlem I tilfælde af stemmelighed foretages valg med almindeligt stemmeflertal af den samlede bestyrelse. Såfremt der også her opstår stemmelighed, foretages lodtrækning I tilfælde af at descendenterne ikke opstiller et bestyrelsesmedlem til Grundfos Management A/S bestyrelse, vælges i stedet et eksternt medlem uden tilknytning til fondsbestyrelsen, såfremt Grundfos Management A/S bestyrelse ellers får mindre end 5 medlemmer. Valget gælder for en 4 årig periode Fondens bestyrelsesformand kan ikke tillige være formand for bestyrelsen for Grundfos Management A/S Formanden for bestyrelsen i Grundfos Management A/S skal være medlem af Poul Due Jensen s Fonds bestyrelse. 11. Stemmeafgivning 11.1 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 6 medlemmer er mødt. Et bestyrelsesmedlem kan til afgørelse af enkelte beslutninger give et andet bestyrelsesmedlem skriftlig fuldmagt. Stemmeafgivningen sker ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

6 12. Fundatsændringer 12.1 Til ændring af fundatsen kræves, at mindst 6 medlemmer af bestyrelsen stemmer herfor, og at ændringen godkendes af fondsmyndigheden Ændring af fundatsens 8 om valg af bestyrelse kræver dog enstemmighed og fondsmyndighedens godkendelse Ved ekstraordinære positioner som f.eks. fusion af de af fonden ejede selskaber med andre selskaber uden for fondens ejerskab samt ved likvidation eller overdragelse af den bestemmende aktiepost i Grundfos Holding A/S kræves, at mindst 6 bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor, og at ændringen godkendes af fondsmyndigheden jf. lov om erhvervsdrivende fonde 21, stk Bestyrelsens arbejde og formueforvaltning 14.1 Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at fondens kapital sikres og anbringes med rimeligt hensyntagen til værdiernes bevarelse, idet bestyrelsen dog er berettiget til at lade fonden tage almindelig forretningsmæssige risici. Specielt bemærkes, at fondens midler kan anbringes i lån til og aktier i aktieselskaber, i hvis forhold bestyrelsen har indsigt. Aktier skal stedse være noteret som tilhørende fonden Indenfor de angivne rammer er det overladt til bestyrelsens skøn at træffe afgørelse om kapitalens anbringelse, således at det tilkommer bestyrelsen at afgøre, om anbringelsen skal ske i fast ejendom, obligationer, aktier, partialobligationer, pantebreve, ved udlån eller på anden måde, som bestyrelsen finder forsvarlig og formålstjenlig. - Eventuelle værdipapirer skal stedse være noteret som tilhørende fonden og opbevares i depot i bank eller i værdipapircentralen Fondens midler kan ingensinde udlånes til bestyrelsen, stifteren eller andre bidragsydere Bestyrelsen er berettiget til efter sit frie skøn at realisere et eller flere af fondens aktiver og anbringe provenuet på anden måde i overensstemmelse med de ovenfor angivne bestemmelser Skulle forholdene medføre, at en tilknyttet virksomhed ikke kan drives med rimelig økonomisk fordel set som enkeltvirksomhed og i relation til de øvrige virksomheder er fondens bestyrelse berettiget til på den for fonden bedst mulige måde at søge den pågældende virksomhed afviklet ved likvidation, salg eller anden måde.

7 14.6 I tilfælde af at samtlige tilknyttede virksomheder skulle ophøre at eksistere, kan bestyrelsen med tiltrædelse fra fondsmyndigheden søge fondens midler anbragt i anden så vidt muligt tilsvarende virksomhed, dog kun for så vidt fonden samtidig opnår aktiemajoriteten eller hovedinteressen i en sådan virksomhed Der bør tages hensyn til danske interesser ved dispositionerne Bestyrelsen repræsenterer fonden i enhver henseende og fører tilsyn med alt, hvad der er underlagt fonden, varetager fondens interesser og drager omsorg for overholdelse af denne fundats Bestyrelsen har ret og pligt til at vejlede ledelsen i de enkelte virksomheder via koncernledelsen Bestyrelsen skal drage omsorg for, at fonden stadig er ejer af kvalificeret majoritet i de tilknyttede virksomheder samt at påse, at der sker en opsamling af midler, således at fonden bliver i stand til at erhverve interesser i nye eller allerede tilsluttede virksomheder, når sådanne bliver til salg og at deltage i eventuelle udvidelser af aktiekapital Det påhviler bestyrelsen at føre protokol for fonden Vederlag til bestyrelsesmedlemmer fastsættes efter arbejdets omfang. 15. Tegningsregel 15.1 Fonden tegnes af formanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. 16. Regnskabsår og revision 16.1 Fondens regnskabsår er kalenderåret Fondens regnskaber revideres af et eller flere statsautoriserede revisionsfirmaer Når regnskabet er godkendt af bestyrelsen, indsendes det sammen med en redegørelse for den påtænkte anvendelse af årsoverskuddet til fondsmyndigheden og til Dansk Industri.

8 17. Fondens opløsning 17.1 Fondens kapital kan aldrig gå tilbage til stifteren eller andre bidragsydere. I forbindelse med vedtagelse af beslutning om fondens opløsning skal bestyrelsen træffe bestemmelse om kapitalens udlodning og kan herunder beslutte denne anvendt til almen velgørende formål. ***** Vedtaget på fondsbestyrelsesmøde den 21. juli 2009 Ændring af 13 (Grundfos Holding A/S i stedet for Grundfos Holding AG)

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

Vedtægter. I Foreningens navn og hjemsted. II Foreningens formål

Vedtægter. I Foreningens navn og hjemsted. II Foreningens formål Vedtægter I Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Erhverv Norddanmark og dens hjemsted er Aalborg. II Foreningens formål 2 Foreningens formål er: a. At virke til fremme af handel, industri,

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2.

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2. FUNDATS FOR LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE OG UDGIVELSESFOND 1 Fondens stiftelse, navn og hjemsted Fondens navn er Landskabsarkitekternes Rejse og Udgivelsesfond. Stk. 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

I. Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Bidrag til forsikringen og administrationen og fritagelse for bidrag 12 Udgår

I. Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Bidrag til forsikringen og administrationen og fritagelse for bidrag 12 Udgår Her kan du læse om de rettigheder og pligter, du har som medlem af ASE. Du kan også se, hvornår der er generalforsamling, og hvordan du kan stemme og evt. vælges ind i Repræsentantskabet og bestyrelsen.

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk VEDTÆGTER For Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er FREJLEV VANDVÆRK. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. Formål Medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I".

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Maltahus I. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I". 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 3585, 3658, 3659

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Forord. Vedtægt (Fundats) for Etatsråd Johannes Theodorus Sulirs og Hustru Caroline Falch s Familiestiftelse. (Den Suhrske Stiftelses første Afdeling)

Forord. Vedtægt (Fundats) for Etatsråd Johannes Theodorus Sulirs og Hustru Caroline Falch s Familiestiftelse. (Den Suhrske Stiftelses første Afdeling) Forord Efter etatsråd Johannes Theodorus Suhrs og Hustru Caroline Falchs fælles testamente af 20. april 1850 og etatsrådens yderligere testamente af 7. februar 1857 består Den Suhrske Stiftelse af to afdelinger,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere