Nr Overskrift Beskrivelse Bevillingsændring. Effektivisering investering implementering. Justering af serviceniveau. Påvirker andre områder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr Overskrift Beskrivelse Bevillingsændring. Effektivisering investering implementering. Justering af serviceniveau. Påvirker andre områder"

Transkript

1 Sektor Serviceydelser for ældre 1 Træningsbudgettet på Budgettilpasning i lyset af mindreforbrug i Behovet er ændret bl.a. som følge af øget brug af Digirehab samt generel øget fokus på visiteringspraksis x Madservice borgere i Budgettilpasning i lyset af mindreforbrug i x eget hjem 3 Reduceret kørsel for Faste læger på plejehjem har medført, at der er et -400 x plejehjemsbeboere til læge mindre kørselsbehov giver en effekt på Myndigheds kørselsbudget. 4 Loftlifte i eget hjem Opstramning af proceduren efter installationen af loftliftene, så der kommer til at gå kortere tid inden hjælpen reduceres fra to til én. Endvidere vurderes det, at der stadig er flere borgere som med fordel kan visiteres til loftlift. 5 Rehabilitering af borgere ift. overdragne SULydelser Der vurderes at være et potentiale ift. rehabiliteringsindsatser til borgere, hvor hjemmeplejen varetager opgaveoverdragede SUL-ydelser, med henblik på øget selvhjulpenhed. Der har hidtil ikke været helt samme fokus i Visitationen på rehabilitering ift. SULydelserne, som der har været på SEL-ydelserne x x Kørsel til genoptræning Kørselsbevillingen skal tilpasses (neddrosles), så borgerne kun modtager kørsel, så længe der er et reelt behov for det. I takt med at borgeren - qua genoptræningen - bliver bedre, skal bevillingen falde bort, idet borger må forventes at kunne begynde selv at varetage transporten. Side 1 af 7

2 7 Tidligere indsats Visitationen Afklaring og Forebyggelse besøger de borgere, som udskrives fra sygehus til eget hjem med vurderet behov for personlig pleje, senest 24 timer efter udskrivelsen. Dette sikrer, at borgerne hurtigere får den rette hjælp, set i forhold til støttebehovet i eget hjem. Indsatsen bygger på erfaringerne fra projektet Den Kirurgiske Borger. 8 Plejeboligfunktion arbejde med bedre rekruttering 9 Plejeboligfunktion Sammenlægning af ledelsesfelter Plejehjemmene oplever, at det er svært at rekruttere fagligt kvalificeret personale til afløsning samt ansættelser i kortere perioder. Der arbejdes på forskellige løsningsmuligheder bl.a. rekruttering af sundhedsfaglige studerende. Der er i 2018 igangsat en proces med henblik på etablering af fælles ledelse på flere plejehjem. Med udgangspunkt i den igangsatte proces foreslås sammenlægning af ledelsesfeltet mellem Toftehaven (Sulsted) med 27 boliger og Solgården (Tylstrup) med 23 boliger. Det sammenlagte ledelsesfelt vil dermed samlet have 50 pladser og ca. 45 medarbejdere og er dermed i overensstemmelse med principperne om effektiv drift i konsolideringsplanen x x x Plejeboligfunktion Vagtplanlægning BDO har gennemført en analyse af 4 specialiserede plejehjem. Analysen peger blandt andet på muligheden for en mere effektiv vagtplanlægning ved at se på bemandingen i ydertimerne. Konkret peges der på, at man bør se nærmere på fremmødet i ydertimerne (dag, aften eller nat) x Side 2 af 7

3 11 Plejeboligfunktion Reduktion af 12 Effektiviseringer på sygeplejeområdet Den resterende del af reduktionen på plejehjemsområdet findes gennem en servicereduktion på plejehjem. Sygeplejen har i forbindelse med budgetprocessen vurderet om der i den nuværende praksis er mulighed for at optimere nuværende arbejdsrutiner og processer. Det har givet anledning til forslag til effektiviseringer inden for sygeplejeområdet i form af nye samarbejdsformer, medicineringsduge og sårtriage x x Aktivitet Planlægning og Cafe I forhold til arbejdsgange og planlægning vurderes der at være mulighed for effektivitetsgevinster ved at arbejde målrettet med fremmødeprofil samt arbejdsplanlægning. Det foreslås endvidere, at der er fokus på at benytte de cafe- og køkkenmuligheder, der findes på de enkelte centre, for at skabe en bedre udnyttelse af kapaciteten i Caféerne via en øget indtjening. 14 Tværgående Analyse telefoni Sektor Serviceydelser for ældre - i alt Ældre- og Sundhedssekretariatet har iværksat et arbejde vedrørende gennemgang af eksisterende mobilabonnementer. Arbejdet har vist, at der er et økonomisk potentiale i forhold til opsigelse af ubrugte abonnementer samt rettelse af abonnementer, der er registreret forkert -100 x Side 3 af 7

4 Sektor Tilbud for mennesker med handicap - i alt 15 FRI-TID MEP Forventet øget effekt ift. 2018, da dette år er opstartsåret for forankringen og udbredelsen af initiativet via ikke-betalte relationer. Indsats mhp. at gøre borgere mere selvstændige. Indsatsen er individuel og ikke målrettet specifikke tilbud eller borger-grupper. Konkret betyder forslaget reduktion af Myndigheds budget til internt køb, da det forudsættes at individuelle borgere opnår øget selvstændighed og har behov for mindre støtte 16 Aalborg AKTIV MEP Forventet øget effekt ift. 2018, da dette år er opstartsåret for forankringen og udbredelsen af initiativet. Indsats mhp. at øge borgeres tilknytning til det "ordinære arbejdsmarked" og dermed mindske brugen af dagtilbud.konkret betyder forslaget reduktion af Myndigheds budget til internt køb, da det forudsættes at individuelle borgere ophører med at være tilknyttet dagtilbud 17 Optimering af MEP 2018 (engangsinvestering på 0,5 mio. kr. fra 2018 vagtplanlægning bortfalder i 2019). 18 Udfasning af Skovbrynet MEP 2018 (engangsinvestering på 0,3 mio. kr. fra 2018 bortfalder i 2019) x x x x x Side 4 af 7

5 19 Nattevagtsreduktion (Tornhøjgaard) MEP Ved ibrugtagning af botilbuddet Tårnhøjgaard vil der kunne spares en nattevagt. I henhold til den oprindelige tidsplan skulle tilbuddet have været klar til indflytning medio 2018, så nattvagtsreduktionen blev indarbejdet med halv effekt i Tilbuddet tages først i brug i 2019 hvor den fulde effekt kan effektueres. Reduktionen medfører et indtægtstab, der er indregnet i driftsbesparelsen -400 x Målrettet indsats for at højne det fysiske arbejdsmiljø Investering 2019 på 0,5 mio. kr. til analyse af det fysiske arbejdsmiljø for at reducere fysisk nedslidning af medarbejdere, og dermed reducere udgifterne til vikarer. Hvis indsatsen har yderligere potentiale, skal der ifm. B2020 søges om midler til yderligere investering (Køb af remedier til at bedre det fysiske arbejdsmiljø - og en afledt større besparelse). Forslaget indebærer en takstreduktion og vil medføre et indtægtstab på salg af pladser, der er indregnet i driftsbesparelsen x x Smartere opgaveløsning i tilbuddene Investering 2019 på 0,5 mio. kr. til analyse mhp. at gøre tingene anderledes, smartere og mere hensigtsmæssigt. Ekstern antropologisk analyse på tværs af tilbuddene - i stedet for "lean-perspektiv". Forslaget indebærer en takstreduktion og vil medføre et indtægtstab på salg af pladser, der er indregnet i driftsbesparelsen x x Side 5 af 7

6 22 Smartere opgaveløsning i administrationen Investering 2019 på 0,5 mio. kr. mhp. at skabe stordriftsfordele gennem optimering af den tværgående opgaveløsning på tværs af de administrative enheder. Reduktion af de administrative budgetter med 1 mio. kr. og tilførsel af 0,5 mio. kr. til gennemførsel af analyse. Forslaget indebærer en takstreduktion og vil medføre et indtægtstab på salg af pladser, der er indregnet i driftsbesparelsen x x Analyse af dagtilbudsområdet 24 Lukning af Firkløveret og omlægning til plejehjem Egeninvestering i analyse af dagtilbudsområdet. Har man de rette tilbud, er disse placeret i de rigtigte bygninger mv. Omlægning af drift fra handicap til plejehjem for særlige målgrupper (Specialtakst på plejehjem i stedet for bopakke ved Handicap + evt. besparelse på nattevagt) Det forudsættes, at udgiften til etablering af glasgang som forbindelse mellem Firkløveret og Solsiden, finansieres af anlægsbudgettet på rammebeløb (ca. 1 mio. kr.). Der forudsættes en driftsbesparelse på 1 mio. kr. og et indtægtstab på 1/6 heraf x x x x Generel effektivisering af bostøtte Effektiviseringen opnås gennem en fælles målrettet indsats mellem Myndighedsafdelingen og Handicapafdelingen, hvor der - i et rehabiliteringsperspektiv ses på mulighederne for at reducere bostøtten hos borgere, som har modtaget en uændret indsats i en længerevarende indsats, samt hos borgere, hvor bevillingerne har en størrelse der tilsiger, at der ved en målrettet indsats vil være mulighed for at gøre borger helt selvhjulpen x x Side 6 af 7

7 26 Serviceniveau Serviceniveauskærpelse generelt med fokus på at x flytte tænkningen fra "rettigheder" til "hvad borger har brug for". Vurderes bl.a. at være relevant ift. 97, 103 og Opfølgning eksterne sager Helårseffekt af løbende opfølgning på eksterne sager x Eksterne rammeaftaletilbud - reduktion af takster Jf. KKR-aftalen om takstreduktioner på rammeaftaletilbud. 29 Sagsopfølgning Resultat af løbende sagsopfølgning i 2018 på interne tilbud Sektor Tilbud for mennesker med handicap - i alt Sektor myndighedsopgaver og administration 30 Reduktion i myndighed Rammeredution i Myndighedsafdelingen og den og central administration centrale administration (Økonomi, IT, HR mv.) svarende til 1,5 % af driftsudgifterne. Reduktionen udmøntes med budgetfordelingen. Sektor Myndighedsopgaver og administration - i alt x x x Side 7 af 7

Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2019 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Budgetfordeling 2018 Ændringer 2018* Korrigeret budget 2018

Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2019 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Budgetfordeling 2018 Ændringer 2018* Korrigeret budget 2018 Budgetfordeling 2018 - Sektor Tilbud for mennesker med Handicap - Bilag 1 Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2019 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Budgetfordeling 2018 Ændringer 2018* Korrigeret

Læs mere

Godkendelse af Budgetfordeling sektor serviceydelser for ældre

Godkendelse af Budgetfordeling sektor serviceydelser for ældre Punkt 4. Godkendelse af Budgetfordeling 2019 - sektor serviceydelser for ældre 2018-059507 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at Budgetfordelingen for Sektor Serviceydelser

Læs mere

Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil

Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil N O T A T Til Klik her for at angive tekst. Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Line Loldrup Emne Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil

Læs mere

Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil

Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil N O T A T Til Klik her for at angive tekst. Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Line Loldrup Emne Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil

Læs mere

Budgetfordeling Sektor Tilbud for mennesker med Handicap - Bilag 1

Budgetfordeling Sektor Tilbud for mennesker med Handicap - Bilag 1 Budgetfordeling 2018 - Sektor Tilbud for mennesker med Handicap - Bilag 1 Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2018 r Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Budgetfordeling 2017 Ændringer 2017* Korrigeret

Læs mere

Projekt Udvikling og Omstilling på Handicapområdet

Projekt Udvikling og Omstilling på Handicapområdet Projekt Udvikling og Omstilling på Handicapområdet Status pr. 30. januar 2014 Arbejdsgruppernes andel af besparelsen Ovenstående diagram viser den relative fordeling af besparelsespotentialet i arbejdsgrupperne

Læs mere

Orientering om Etablering af enheden Fremdrift

Orientering om Etablering af enheden Fremdrift Punkt 5. Orientering om Etablering af enheden Fremdrift 2018-041695 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til s orientering: Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalgets

Læs mere

Godkendelse: Budgetfordeling 2016 sektor tilbud for mennesker med handicap

Godkendelse: Budgetfordeling 2016 sektor tilbud for mennesker med handicap Punkt 6. Godkendelse: Budgetfordeling 2016 sektor tilbud for mennesker med handicap 2015-061565 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til at budgetfordeling 2016 for sektor Tilbud for mennesker med

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Der er udfordringer i 2016, som samlet beløber sig til 25,4 mio. kr. på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg.

Der er udfordringer i 2016, som samlet beløber sig til 25,4 mio. kr. på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg. Økonomi & Effekt Holbæk, den 25. maj 2016 Handlingsplan for at sikre overholdelse af Budget 2016 Kerneområdet Aktiv Hele Livet Økonomisk udvikling Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg. Budgettet

Læs mere

Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring

Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring Bilag 2: Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring 21. november 2016 Resume I forbindelse med Voksenhandicap Gentænkt ønskes der også tilpasninger af principperne for økonomistyring på området. Det sker

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud. ser et

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen

Ældre- og Handicapforvaltningen Ældre- og Handicapforvaltningen Drifts- og anlægsramme for Ældre- og Handicapforvaltningen Beløb i 1.000 kr. Drift 2019 Udgift Indtægt Sektor Serviceydelser for ældre 1.977.716-186.034 Sektor Tilbud for

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BU06/BCXX - Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud.

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Serviceniveau-reduktioner

Serviceniveau-reduktioner CENTER FOR ØKONOMI Dato: 30. september 2019 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Sagsid: 00.30.04-P05-3-19 Serviceniveau-reduktioner 2020-2023 Social- og Sundhedsudvalget/50.54

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil

Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil N O T A T Til Klik her for at angive tekst. Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Line Loldrup Emne Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødelokale 1, Storemosevej 19, Vodskov

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødelokale 1, Storemosevej 19, Vodskov Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Mødet den 07.08.2019 kl. 09.00-15.00 Mødelokale 1, Storemosevej 19, Vodskov Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget Sundhedsudvalget 26-05-2014 Drøftelse af, hvad forslaget til økonomisk politik betyder for s økonomi og service Budget for 2015-2018 Udfordringer og effektiviseringer Udfordringer Pres udefra Genoptræning

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

Økonomisk styring Ældre- og Handicapforvaltningen. Introduktion - Ældre- og Handicapudvalgets møde d. 31. januar 2018

Økonomisk styring Ældre- og Handicapforvaltningen. Introduktion - Ældre- og Handicapudvalgets møde d. 31. januar 2018 Økonomisk styring Ældre- og Handicapforvaltningen Introduktion - Ældre- og Handicapudvalgets møde d. 31. januar 2018 Fokus og disposition Økonomisk styring Administrationsafdelingens ansvarsområder o Budget-

Læs mere

Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet

Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Høringsmateriale budget 2020-2023 Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Kapitel 4.6 Øget tilgang til substitutionsbehandling og vikar for lægekonsulent Overordnet type: DRIFT Budgettype:

Læs mere

Status for strukturanalysen på det specialiserede socialområde

Status for strukturanalysen på det specialiserede socialområde Status for strukturanalysen på det specialiserede socialområde December 2012 Rammeaftalen for 2012 betød, at taksterne for 2013 skal reduceres med 2 % og yderligere med 2,5 % i 2014, i alt 4,5 %. På den

Læs mere

Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2017 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Korrigeret budget 2016 Forv.regnskab 2016

Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2017 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Korrigeret budget 2016 Forv.regnskab 2016 Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2017 r Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Korrigeret budget 2016 Forv.regnskab 2016 Oplæg budgetfordeling 2017 1.000 kr. Netto Netto Myndighedsafdelingen Serviceudgifter

Læs mere

Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2019

Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2019 Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2019 Noter Sektor: Serviceydelser for ældre Budgetfordeling 2018 Ændringer 2018* Korrigeret budget 2018 Oplæg til budgetfordelig 2019 1.000 kr. Netto Netto Netto Netto

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog)

Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog) Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog) Hjemmepleje HJ01 HJ02 HJ03 HJ04 HJ06 Målrettet serviceniveau Vi går på

Læs mere

I alt Myndighedsafdelingen

I alt Myndighedsafdelingen Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2015 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Korrigeret budget 2014 Forv.regnskab 2014 Oplæg budgetfordeling 2015 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto Netto Udgifter

Læs mere

INDSÆT EMNE DEBATMØDE 10/ STYRING AF DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

INDSÆT EMNE DEBATMØDE 10/ STYRING AF DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE INDSÆT EMNE DEBATMØDE 10/ STYRING AF DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE Styring af det specialiserede socialområde for voksne Kommunal Økonomisk Forum 14.-15. januar 2016 Charlotte Markussen, Direktør Høje-Taastrup

Læs mere

E&B-STRATEGI STATUS PÅ IMPLEMENTERING NOVEMBER 2018 E&B-STRATEGI

E&B-STRATEGI STATUS PÅ IMPLEMENTERING NOVEMBER 2018 E&B-STRATEGI E&B-STRATEGI STATUS PÅ IMPLEMENTERING NOVEMBER 2018 E&B-STRATEGI BAGGRUND Formålet med opfølgningen er at sikre, at de politiske beslutninger omsættes i praksis A. Opfølgning på proces Fokus på udførelsen

Læs mere

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau A Lukning af cafeer Det relevante budget ift. besparelsen 7.398.000 7.594.000 7.821.000 7.821.000 200.000 593.000 593.000 593.000 3% 8% 8% 8% Køge Kommune stiller lokaler til rådighed, for at KRAM/Det

Læs mere

Handleplan på handicap og voksenområdet, Social Service og Familier

Handleplan på handicap og voksenområdet, Social Service og Familier Notat Sagsnr.: 27.00.00-A00-8-18 Dato: 11-05-2018 Titel: Handleplan på handicap og voksenområdet, Social Service og Familier Sagsbehandler: Lise Møller Jensen Handleplan på handicap og voksenområdet, Social

Læs mere

Budget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune. Analyse af voksenhandicapområdets økonomi

Budget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune. Analyse af voksenhandicapområdets økonomi Analyse af voksenhandicapområdets økonomi Baggrund for analysen Kommunerne under ét har siden 2012 oplevet stigende udgifter på det specialiserede voksenområde til trods for øget brug af effektive indsatser

Læs mere

Strategisk blok - S01

Strategisk blok - S01 14. Myndighed SSU S01 udmøntning af budgetaftalen 2017-2020. Ændring af tildeling på 103 og 104 dag- og beskæftigelsestilbud Ændring af tildeling på dag-og beskæftigelsestilbud med 5 % -1.011-1.011-1.011-1.011

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed Ældreområdet 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 CRS 0 0-500 -500 Plejecentre - generel lønbesparelse - 1.900-1.900-1.400-1.400 I alt -1.900-1.900-1.900-1.900 + = udgift, - = indtægt 1: Hjemtagning af opgaver,

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Indhold 108 Grimstrupvej nedlæggelse af nattevagt... 2

Indhold 108 Grimstrupvej nedlæggelse af nattevagt... 2 Reduktionsforslag for Sundheds- og psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri. Indhold 108 Grimstrupvej nedlæggelse af nattevagt... 2 K17 Aftale i region Sjælland om at reducere i taksten med 1,5 % for

Læs mere

I alt Myndighedsafdelingen

I alt Myndighedsafdelingen Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2016 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Korrigeret budget 2015 Forv.regnskab 2015 Oplæg budgetfordeling 2016 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto Netto Udgifter

Læs mere

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget den 25. maj 2016 Sagsnr.: 00.30.00-P05-1-16/LL Velfærds- og Sundhedsudvalgets budget 2016 2 Rammereduktioner jf.

Læs mere

Oversigt over analyser

Oversigt over analyser Oversigt over analyser Fremhævning af tidsrum: 2019 Intern Ekstern Analyse: STARTÅR År 2019 2020 2021 2022 Tværgående temaer og analyser 1. Analyse af mer- og mindreforbrug regnskab 1 Intern 2. Optimering

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

14. juni 2018 Demografimodel. Sektor tilbud for mennesker med handicap. Budget Anna Houlberg AALBORG KOMMUNE

14. juni 2018 Demografimodel. Sektor tilbud for mennesker med handicap. Budget Anna Houlberg AALBORG KOMMUNE 14. juni 2018 Demografimodel Sektor tilbud for mennesker med handicap Budget 2019 Anna Houlberg AALBORG KOMMUNE Indhold 1) Indledning og baggrund... 2 2) Elementer i demografimodellen... 3 1.1 Enhedspriser

Læs mere

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed Social- og Sundhedsudvalgets samlede besparelsesforslag: Ældreområdet: -1.400-1.900-1.900-1.900 1. CRS 0-500 -500-500 2. Plejecentre - generel lønbesparelse -1.400-1.400-1.400-1.400 Socialområdet: -1.100-1.100-1.100-1.100

Læs mere

Godkendelse: Budgetfordeling 2016 på sektor Serviceydelser for ældre

Godkendelse: Budgetfordeling 2016 på sektor Serviceydelser for ældre Punkt 2. Godkendelse: Budgetfordeling 2016 på sektor Serviceydelser for ældre 2015-060470 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, At budgetfordeling 2016 for sektor Serviceydelser

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger BUDGET 2016-19 SOCIAL- OG SUNDHEDSVALGET REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 005.00.01 Ældreområdet -1.900-1.900-1.900-1.900

Læs mere

Århus Kommune Mål- og økonomistyring. Budget 2015 retning

Århus Kommune Mål- og økonomistyring. Budget 2015 retning Århus Kommune Mål- og økonomistyring Budget 2015 retning 1 Mål for budgettet Århus Kommune Mål- og økonomistyring Et budget for 2015 der understøtter ledetrådene og Kærlig kommune Konsensus på forskellige

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Budgetforslag - Budget Udarbejde forældrekompetenceundersøgelser i eget regi frem for at købe eksternt BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Budgetforslag - Budget Udarbejde forældrekompetenceundersøgelser i eget regi frem for at købe eksternt BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG REDUKTION Sæt kryds ( ) EFFEKTIVISERING ( x ) Lb. Nr. SOU-F-01 Udarbejde forældrekompetenceundersøgelser i eget regi frem for at købe eksternt Udvalg: Socialudvalget Center: Center for Familie, Social

Læs mere

Omprioriteringsforslag - Budget

Omprioriteringsforslag - Budget Omprioriteringsforslag nr. 1 Plejeboligfunktion Pulje til nattevagtsordning Forslagstype: Serviceændring -2. -2. -2. -2. -2. -2. -2. -2. I forbindelse med budgetforlig 216 blev der afsat en pulje på 2,

Læs mere

Velkommen. Myndighedsafdelingen

Velkommen. Myndighedsafdelingen Velkommen Myndighedsafdelingen PROGRAM Hvem er vi Rehabilitering hvad er det? Hjælp til rengøring og personlig pleje og rehabilitering Efterbyggelse Spørgsmål Myndighedsafdelingen i Ældre- og Handicap

Læs mere

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet v. Pleje- og Omsorgschef Susanne B. Jørgensen www.ballerup.dk Budget- og demografimodel To effekter årgangseffekt: - midlertidig - store årgange afløses

Læs mere

Aftale om budget 2016

Aftale om budget 2016 ØKONOMI OG STYRING Dato: 25. april 2017 Tlf. dir.: 2054 6419 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Jonas Brix Kjelgaard Aftale om budget 2016 Afsluttende opfølgning på Social- og Sundhedsudvalgets område Læsevejledning

Læs mere

Udmøntning af Aftale om budget 2016

Udmøntning af Aftale om budget 2016 ØKONOMI OG STYRING Dato: 1. august 2016 Revideret: 12. august 2016 Tlf. dir.: 2343 8928 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Irene Witthøft Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Udmøntning af Aftale om budget 2016 Anden

Læs mere

Udmøntning af Aftale om budget 2016

Udmøntning af Aftale om budget 2016 ØKONOMI OG STYRING Dato: 24. oktober 2016 Tlf. dir.: 2054 6419 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Jonas Brix Kjelgaard Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Udmøntning af Aftale om budget 2016 Tredje opfølgning på Social-

Læs mere

FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde

FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde Beskrivelse af brugere Beskrivelse af opgaver Hovedparten af opgaverne på det specialiserede voksen socialområde varetages i Ikast-Brande

Læs mere

Effekt i budget Status på realisering

Effekt i budget Status på realisering Status på realisering af administrative og politisk effektiviseringer i forbindelse med omstillingspuljen S01 fra budget 2017-2020 (Alle beløb i 1.000 kr. og i 2018-niveau) 2018 2019 2020 2021 Effekt i

Læs mere

Region Midtjylland Regionsgården Skottenborg Viborg

Region Midtjylland Regionsgården Skottenborg Viborg Aarhus Universitetshospital Palle Juul-Jensens Boulevard 99 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Region Midtjylland Regionsgården Skottenborg 26 8800 Viborg Høringssvar fra AUH s Hoved-MEDudvalg

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015 9 Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl DGI Huset

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl DGI Huset Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Ældre- og Handicapudvalget Mødet den 30.03.2016 kl. 09.00-14.00 DGI Huset Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse: Budget 2017 - Forslag

Læs mere

Opsamling på høringssvar samt forvaltningens bemærkninger hertil, Handleplan , Handicapområdet

Opsamling på høringssvar samt forvaltningens bemærkninger hertil, Handleplan , Handicapområdet Opsamling på høringssvar samt forvaltningens bemærkninger hertil, Handleplan 2014-2017, Handicapområdet Herunder præsenteres en opsamling på de indkomne høringssvar til handleplanen. Dokumentet følger

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Pr. ultimo marts 2016 Social- og sundhedsudvalget Social- og sundhedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Forventet Anmodning Social- og Sundhedsudvalg 699.398 699.600 141.567 696.996-2.604-3.441

Læs mere

Norddjurs Kommune Det sociale område

Norddjurs Kommune Det sociale område Bilag til punkt 01 på dagsordenen for voksen- og plejeudvalgets lukkede møde den 8. december 2008 Norddjurs Kommune - 1 - Bostøtte i de kommunale bofællesskaber kr. (2009 priser) 2009 2010 2011 2012 Netto

Læs mere

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er:

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er: 1 Nr. : Budgetanalyse af hjemmeplejen Åben sag Sagsnr.: 15/27417 Sagen afgøres i: SU Bilag: Budgetanalyse af hjemmeplejen Indledning/Baggrund Med vedtagelsen af Budget 2016 besluttede Socialudvalget, at

Læs mere

INDSATSOMRÅDER FOR HANDICAP OG PSYKIATRI

INDSATSOMRÅDER FOR HANDICAP OG PSYKIATRI INDSATSOMRÅDER FOR HANDICAP OG PSYKIATRI Næstved Kommune, Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget 4. Juni 2019 Souschef Peter Bogh, KL s Konsulentvirksomhed - KLK Agenda Baggrund for og risici ved forslagene

Læs mere

Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på et "Læring og Trivsel for Børn og Unge" Nr. Løsning på budgetreduktioner fra tidligere år - i mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2 Reduktion i antallet af

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2013 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Prioriteringsskema budget 2013 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG DRIFT Inspirationsforslag Lb. Nr. SSU-I-01 Overskrift: Aktivitetsmedarbejder på plejecentrene Udvalg: SSU / Område: Plejecentre Funktion: 05.32.32 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG Ved godkendelse af

Læs mere

Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt

Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 1 Ledelsessekretariatet - Rammebesparelse -53-53

Læs mere

Udvalget for Ældre og Sundhed

Udvalget for Ældre og Sundhed Udvalget for Ældre og Sundhed -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i 2018 på 61 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-501 X Generel driftsreduktion af Ungdommens Uddannelsesvejledning Politikområde 502 Arbejdsmarkedsindsats Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget November 2018 Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget 2019-22 0 Indledning Effektiviseringskatalog Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne

Læs mere

Beredskabsforslag. Budget 2016-19

Beredskabsforslag. Budget 2016-19 Opsigelse af lejekontrakt på Idavang Ændringer i driftsbudgettet 350 350 350 350 0 0 0 0 Aktuelt budget 2016 400 Sidste etape vedrørende omlægning af Idavangs aktiviteter fra 4 til 2 matrikler er nu igangsat

Læs mere

Socialudvalgets forslag til udmøntning af allerede vedtagne besparelser

Socialudvalgets forslag til udmøntning af allerede vedtagne besparelser Socialudvalgets forslag til udmøntning af allerede vedtagne besparelser 2007 2008 2009 2010 Besparelser vedtaget i forb. m. budget 2007 (1.000 kr.) Allerede udmøntede besparelser i alt 20.854 36.894 45.039

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Børnefamilier med særlige behov. Effektivisering Side Service Anlæg Investering. Nr. Titel Indhold

Børnefamilier med særlige behov. Effektivisering Side Service Anlæg Investering. Nr. Titel Indhold Børnefamilier med særlige behov BU01 BU02 sforslag - Peer-to-Peer familier i familiebehandling sforslag - Udvikling og implementering af Fritidsliv med Mentor Forslaget omfatter brug af Peer-to-Peer familier

Læs mere

Budgetstyringsprincipper 2019

Budgetstyringsprincipper 2019 Budgetstyringsprincipper 2019 Sektor tilbud for mennesker med handicap Indhold Baggrund... 2 Overordnede budgetstyringsprincipper... 2 Bestiller-Udfører-Modtager modellen (BUM-model)... 2 Budgetmodellen

Læs mere

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2 Ældre og Sundhed -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 2,6 mio. kr. og altså et samlet

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Økonomitilpasning, socialudvalgets område. Endelig udgave, HHJ/- Helårseffekt. Nr. Forslag Konsekvens. Bemærkninger. Kalundborg komm.

Økonomitilpasning, socialudvalgets område. Endelig udgave, HHJ/- Helårseffekt. Nr. Forslag Konsekvens. Bemærkninger. Kalundborg komm. Økonomitilpasning, socialudvalgets område Endelig udgave, 30.8.2010 HHJ/- Nr. Forslag Konsekvens Del I, Direktionens forslag Helårseffekt Andre Kalundborg komm.* Bemærkninger 43 Socialpsykiatri og Misbrug:

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Driftsudgifter - Kurser, LAB-forløb, danskuddannelse mv.

Driftsudgifter - Kurser, LAB-forløb, danskuddannelse mv. Driftsudgifter - Kurser, LAB-forløb, danskuddannelse mv. Øvrige driftsudgifter AUU Job- og Ungeindsats Job og afklaring Budget ændring -8,265-10,100-10,100-10,100 Kapacitetstilpasning af budgetter vedr.

Læs mere

Godkendelse af ændring af serviceniveauet på voksenhandicapområdet - 1. behandling

Godkendelse af ændring af serviceniveauet på voksenhandicapområdet - 1. behandling Punkt 2. Godkendelse af ændring af serviceniveauet på voksenhandicapområdet - 1. behandling 2019-022847 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at godkender, at sagsbeskrivelsen med tilhørende

Læs mere

ERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET

ERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET Som led i udmøntningen af ældremilliarden til løft af ældreområdet er det besluttet, at der efter et år skal gennemføres en erfaringsopsamling. Som det fremgår af tilsagnsbrevet, er det et krav til alle

Læs mere

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Status på forslag fra dagtilbudsledere til implementering af effektiviseringsmåltal I budget 2016 indgår et effektiviseringsforslag på dagtilbudsområdet, der udarbejdes

Læs mere

Indhold Aflastningspladser egne virksomheder... 2

Indhold Aflastningspladser egne virksomheder... 2 Reduktionsforslag for Handicappede Indhold Aflastningspladser egne virksomheder... 2 Ny tilgang af borgere til 107 erstattes af 85 med ændret tildelingskriterier... 4 Blegdammen 85 - støtte... 6 Ændring

Læs mere

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering.

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor Serviceydelser for ældre - orientering. Punkt 5. Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering. 2013-46690. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at at at budgetfordeling 2014

Læs mere

Økonomirapport. maj Forvaltningsledelse og Udvalg Ældre- og Handicapforvaltningen

Økonomirapport. maj Forvaltningsledelse og Udvalg Ældre- og Handicapforvaltningen maj 2016 Økonomirapport Forvaltningsledelse og Udvalg Ældre- og Handicapforvaltningen 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

Læs mere

Omlægning af ydelser ud fra selvværd og sammenhæng

Omlægning af ydelser ud fra selvværd og sammenhæng Omlægning af ydelser ud fra selvværd og sammenhæng Status til Social- og Sundhedsudvalgsmøde og Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalgsmøde 20. marts 2019. Omlægning af ydelser og reducering af

Læs mere

Høringssvar fra medarbejdersiden i SMU- Specialiserede Social, vedrørende budget 2016-19.

Høringssvar fra medarbejdersiden i SMU- Specialiserede Social, vedrørende budget 2016-19. Børn og Familie fra medarbejdersiden i SMU- Specialiserede Social, vedrørende budget 2016-19. U-407 Medarbejdersiden på det specialiserede område vil gerne starte med at ytre tilfredshed over, at byrådet

Læs mere

Budget 2017: Budgetanalyser - hovedresultater. Byrådets temamøde d. 22. juni 2016

Budget 2017: Budgetanalyser - hovedresultater. Byrådets temamøde d. 22. juni 2016 Budget 2017: Budgetanalyser - hovedresultater Byrådets temamøde d. 22. juni 2016 Dagsorden: 13.30 Introduktion: Økonomiaftalen for 2017 og budgetanalysernes afsæt 13.45 Ældre- og sundhedsområdet v. Ingelise

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634 Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /

Læs mere

Råderum Social- og Seniorudvalget Budgetdrøftelse juni 2013, Budget 2014-2017

Råderum Social- og Seniorudvalget Budgetdrøftelse juni 2013, Budget 2014-2017 Politikområde 41 Effektivisering grundet omstrukturering Titel: Sammenlægning af Kammerhuset og plejeboligerne Sophielund Som konsekvens af en tilbygning til Aktivitetscentret Sophielund flyttes daghjemmet

Læs mere

Arbejdsmarkedsforvaltningen har udarbejdet nærværende forslag til reduktionskatalog med baggrund i to politisk bestilte opgaver:

Arbejdsmarkedsforvaltningen har udarbejdet nærværende forslag til reduktionskatalog med baggrund i to politisk bestilte opgaver: Hjørring Kommune Forslag til reduktionskatalog Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 22-05-2018 Side 1. Forslag til reduktionskatalog for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen

Læs mere

Rehabiliteringskoncept på plejehjem i Aalborg Kommune

Rehabiliteringskoncept på plejehjem i Aalborg Kommune Rehabiliteringskoncept på plejehjem i Aalborg Kommune 1. Indledning Med baggrund i kerneopgaven og Vision 2020 for Ældre- og Handicapafdelingen ønsker Ældre- og Sundhedsafdelingen at systematisere og kvalitetssikre

Læs mere