Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre"

Transkript

1 Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre I henhold til 24, stk. 1, nr. 1, i landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat fastsættes: Kapitel 1 Afskrivningsberettigede aktiver 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på: 1) Maskiner, inventar og lignende driftsmidler, der benyttes erhvervsmæssigt, herunder produktionsaktiver, der anvendes til efterforskning eller udnyttelse i henhold til lov om mineralske råstoffer m.v. i Grønland. 2) Skibe og fly der anvendes erhvervsmæssigt. 3) Bygninger, der benyttes erhvervsmæssigt, med tilhørende installationer, der udelukkende tjener bygningen samt udgravninger, veje, gårdspladser, parkeringspladser, hegn og lignende, der er beliggende i eller i umiddelbar tilknytning til en erhvervsmæssigt benyttet bygning og tjener dennes drift. 4) Udgifter til ombygning af lokaler, der er lejet til erhvervsmæssig benyttelse. 5) Anskaffelsessummen for goodwill. 6) Anskaffelsessummen for fiskekvoter. 7) Tidsbegrænsede rettigheder, såsom patentret, forfatter- og kunstnerret og ret til mønster eller varemærke. 8) Udgifter til tilslutning til anlæg, som har erhvervsmæssig betydning for en virksomhed eller bygning. Stk. 2. Landsstyret kan tillade, at udgifter til etablering, forsøg og forskning, rationalisering, grundforbedring og lignende udgifter af betydning for indkomsterhvervelsen fradrages i den skattepligtige indkomst. Stk. 3. Bygninger, der ejes af en fysisk person, og som udlejes til beboelse samt maskiner, inventar og lignende driftsmidler i disse, er kun omfattet af bekendtgørelsens regler, i det omfang udlejningen sker til ansatte i ejerens virksomhed. Såfremt ejeren bebor bygningen anses den ikke som udlejet til en ansat. Stk. 4. Sommerhuse, der ejes af en fysisk person samt maskiner, inventar og lignende driftsmidler i disse, er ikke omfattet af bekendtgørelsens regler. Stk. 5. Fast ejendom, som omfattes af bestemmelserne i 15, stk. 4, i landstingslov om indkomstskat, er ikke omfattet af bekendtgørelsens regler. Når særlige grunde taler derfor, kan Landsstyret, meddele tilladelse til afskrivninger på de i 1. pkt. nævnte faste ejendomme efter reglerne i denne bekendtgørelse. Kapitel 2 Almindelige bestemmelser 2. Driftsmidler, skibe og fly anses for anskaffet når driftsmidlet, skibet eller flyet er; 1) leveret til en igangværende virksomhed, 2) bestemt til at indgå i virksomhedens drift og 3) færdiggjort i et sådant omfang, at det kan indgå i driften. 3. En bygning eller en installation med videre anses for anskaffet i det indkomstår, hvori 3

2 bygningen eller installationen med videre erhverves eller opføres og benyttes erhvervsmæssigt. Udgift til ombygning og forbedring er afskrivningsberettiget fra og med det indkomstår, hvori udgiften er afholdt, og ombygningen eller forbedringen benyttes erhvervsmæssigt. 4. Udgifter til forbedring og ombygning af et aktiv behandles på samme måde som aktivets anskaffelsessum. Stk. 2. Som forbedringsudgifter anses kun udgifter, der medgår til at sætte aktivet i bedre stand end ved erhvervelsen. Stk. 3. Hvis et aktiv har lidt skade, anses kun udgifter, der medgår til at sætte aktivet i bedre stand end før skadens indtræden, som forbedringsudgifter. 5. Udgift til reparation af et skadelidt aktiv fradrages i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori reparationen foretages. Stk. 2. Er der udbetalt en forsikrings- eller erstatningssum af skaden, udgør fradraget dog kun det beløb, hvormed reparationsudgiften overstiger forsikrings- eller erstatningssummen. Hvis forsikrings- eller erstatningssummen udgør et større beløb end reparationsudgiften, skal det overskydende beløb medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i udbetalingsåret. Stk. 3. Som reparationsudgifter betragtes udgifter, der medgår til at sætte aktivet i den stand, det var i ved skadens indtræden. 6. Når aktiver er erhvervet ved arv, ved overtagelse af fællesboet til hensidden i uskiftet bo, ved udlæg uden skiftebehandling til den længstlevende ægtefælle eller ved skifte mellem ægtefæller, behandles aktiverne i henseende til bestemmelserne i denne bekendtgørelse, som om de var erhvervet af arvingen eller den erhvervende ægtefælle på de tidspunkter og til de beløb, hvortil de er erhvervet af afdøde eller ægtefællen, og eventuelle afskrivninger anses for foretaget af erhververen. 7. Når aktiver er erhvervet ved gave eller arveforskud, anses værdien i handel og vandel på erhvervelsestidspunktet som anskaffelsessum. Ved overdragelse af aktiver ved gave eller arveforskud anses værdien i handel og vandel på overdragelsestidspunktet som afståelsessum. 8. Overførsel af aktiver fra udelukkende privat benyttelse til hel eller delvis erhvervsmæssig benyttelse samt overførsel af aktiver fra udlandet eller Danmark og Færøerne til skattepligtig virksomhed i Grønland sidestilles med køb. Som anskaffelsessum anses værdien i handel og vandel på overførselstidspunktet. Stk. 2. Overførsel af aktiver fra hel eller delvis erhvervsmæssig benyttelse til udelukkende privat benyttelse samt overførsel af aktiver fra skattepligtig virksomhed i Grønland til udlandet eller Danmark og Færøerne sidestilles med salg. Som afståelsessum anses værdien i handel og vandel på overførselstidspunktet. Stk. 3. Overførsel af aktiver fra helt til delvis erhvervsmæssig benyttelse eller omvendt sidestilles med salg og køb. Som afståelses- og anskaffelsessum anses værdien i handel og vandel på overførselstidspunktet. Stk. 4. Aktiver, der benyttes erhvervsmæssigt uden for Grønland, anses senest som afstået på tidspunktet for den fulde skattepligts ophør. Som afståelsessum anses værdien i handel og vandel på dette tidspunkt. Fortjeneste efter denne bestemmelse kan dog ikke overstige de foretagne afskrivninger. 4

3 9. Bygninger, som nævnt i 1, stk. 3, og 22, stk. 1, der overgår fra at være udlejet til ikke ansatte til hel eller delvis udlejning til ansatte i ejerens erhvervsvirksomhed sidestilles med køb. Som anskaffelsessum betragtes værdien i handel og vandel på overgangstidspunktet. Stk. 2. Bygninger, som nævnt i 1, stk. 3, og 22, stk. 1, der overgår fra hel eller delvis udlejning til ansatte i ejerens erhvervsvirksomhed til udelukkende at være udlejet til ikke ansatte, sidestilles med salg, medmindre bygningerne inden for en periode på 5 måneder genudlejes helt eller delvist til ansatte i ejerens erhvervsvirksomhed. Som afståelsessum betragtes værdien i handel og vandel på overgangstidspunktet. 10. Totalskade af et aktiv sidestilles med salg. Som salgssum anses den i anledning af skaden eventuelt udbetalte forsikrings- eller erstatningssum. 11. Ekspropriationserstatninger sidestilles med salgssummer. 12. Hvis et aktiv afstås ved salg eller ekspropriation, eller lider totalskade kan Landsstyret tillade, at den skattepligtige fortjeneste ikke medregnes i den skattepligtige indkomst for afståelsesåret, men i stedet fragår i anskaffelsessummen for et tilsvarende aktiv i det efterfølgende indkomstår. Stk. 2. Tilladelsen er bl.a. betinget af, at der inden udløbet af det efter afståelsesåret følgende indkomstår sker anskaffelse af et tilsvarende aktiv, samt at den skattepligtige fortjeneste fuld ud kan fragå i den afskrivningsberettigede anskaffelsessum for aktivet. - Landsstyret kan forlænge den i 1. pkt. fastsatte frist. Stk. 3. Ansøgning om anvendelse af denne bestemmelse skal indgives senest samtidig med udløbet af fristen for indgivelse af selvangivelsen for afståelsesåret. Stk. 4. Finder anskaffelse af et tilsvarende aktiv ikke sted inden udløbet af den i stk. 2 fastsatte frist, eller modregnes den skattepligtige fortjeneste ikke i den afskrivningsberettigede anskaffelsessum for det år, hvor anskaffelsen sker, skal fortjenesten medregnes i den skattepligtige indkomst for afståelsesåret. 13. Prioritetsomkostninger, herunder kurstab, kan ikke henregnes til anskaffelsessummen eller til forbedringsudgifter, medmindre Landsstyret giver tilladelse til det. Stk. 2. Ved opgørelsen af anskaffelsessummen medregnes ikke rente- og afdragsfrie lån i henhold til landstingsforordning om erhvervsstøtte og landstingslov om finansieringsstøtte til turisterhvervet. Hvis lånet kræves tilbagebetalt, forhøjes anskaffelsessummen med beløbet. 14. Såfremt de foretagne afskrivninger skal reduceres efter 16 eller 26, stk. 1 og 5, bestemmer den skattepligtige selv, hvorledes reduktionen skal foretages. Stk. 2. Såfremt den skattepligtige ikke ønsker at udnytte bestemmelsesretten i stk. 1, foretages reduktionen forholdsmæssigt på alle afskrevne aktiver. Stk. 3. Den skattepligtige kan inden 14 dage fra meddelelse om en påtænkt forhøjelse af den skattepligtige indkomst skriftligt anmode den skatteansættende myndighed om at måtte foretage merafskrivninger efter 16 eller 26, stk. 1 og 5. Anmodningen skal være bilagt en opgørelse af de anmodede merafskrivninger samt en fordeling af disse på de afskrivningsberettigede aktiver. Stk. 4. Anmodningen kan ikke forventes imødekommet, for den del af forhøjelsen, som vurderes som ansvarspådragende for den skattepligtige. 5

4 15. Aktiver, der omfattes af denne bekendtgørelse, ansættes ved formueopgørelsen til den nedskrevne værdi. Kapitel 3 Fysiske personer 16. For fysiske personer gælder, at der maksimalt kan foretages skattemæssige afskrivninger efter reglerne i dette afsnit med et beløb, der svarer til indkomstårets indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed. Aktiver, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt 17. For fysiske personer gælder, at anskaffelsessummen for afskrivningsberettigede aktiver, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt, fuldt ud kan fradrages i den skattepligtige indkomst, jf. dog 16. Stk. 2. For kommanditister kan anskaffelsessummen kun fradrages i den udstrækning fradraget modsvares af en positiv saldo på kommanditistens fradragskonto efter fradrag af årets eventuelle driftsunderskud. Stk. 3. Fradrages anskaffelsessummen ikke fuldt ud i anskaffelsesåret, kan den uafskrevne del af anskaffelsessummen fradrages i det eller de følgende år. 18. Hvis et afskrivningsberettiget aktiv afstås, kan der ikke for afståelsesåret foretages afskrivning. Stk. 2. Hvis et aktiv afstås for et større beløb end den uafskrevne del af anskaffelsessummen, skal fortjenesten medregnes i den skattepligtige indkomst for afståelsesåret. Stk. 3. Hvis aktivet afstås for et mindre beløb end den uafskrevne del af anskaffelsessummen, kan tabet fradrages i den skattepligtige indkomst for afståelsesåret. Stk. 4. Hvis en bygning nedrives, før afskrivningen er tilendebragt, kan det uafskrevne beløb nedsat med en eventuel salgssum for materialer med videre fradrages i den skattepligtige indkomst for nedrivningsåret. Aktiver, der både benyttes til erhvervsmæssige og til private formål 19. Anskaffelsessummen for afskrivningsberettigede aktiver, der både benyttes til erhvervsmæssige og til private formål, kan fradrages i den skattepligtige indkomst for anskaffelsesåret efter forholdet mellem den erhvervsmæssige og den samlede benyttelse af driftsmidlet, jf. dog 16. Stk. 2. Fradrages den del af anskaffelsessummen, der svarer til den erhvervsmæssige benyttelse, ikke fuldt ud i anskaffelsesåret, kan den uafskrevne del heraf fradrages i det eller de følgende år. Der kan i alt kun afskrives den del af anskaffelsessummen, der svarer til forholdet mellem den erhvervsmæssige og den samlede benyttelse af driftsmidlet i det år, hvor afskrivningen foretages. Stk. 3. Afskrivning kan kun foretages, hvis den erhvervsmæssige benyttelse i det pågældende indkomstår udgør mindst halvdelen af den samlede benyttelse. 20. Anskaffelsessummen for bygninger og installationer med videre, der både benyttes til erhvervsmæssige og til private formål, kan fradrages i den skattepligtige indkomst for anskaf- 6

5 felsesåret, efter forholdet mellem den erhvervsmæssigt benyttede bygningsdels etageareal og bygningens samlede etageareal. Stk. 2. Fradrages den del af anskaffelsessummen, der svarer til den erhvervsmæssige benyttelse, ikke fuldt ud i anskaffelsesåret, kan den uafskrevne del heraf fradrages i det eller de følgende år. Hvis benyttelsen af bygningen ændres, således at en større del af bygningens etageareal benyttes erhvervsmæssigt, kan afskrivningen forøges tilsvarende. Stk. 3. Afskrivning kan kun foretages, hvis mindst halvdelen af bygningens etageareal i det pågældende indkomstår benyttes erhvervsmæssigt eller den erhvervsmæssigt benyttede bygningsdels etageareal udgør mindst 100 kvm. 21. Hvis et aktiv, som nævnt i 19 eller 20 afstås, kan der ikke for afståelsesåret foretages afskrivning. Fortjenesten opgøres som forskellen mellem afståelsessummen, og den uafskrevne del af anskaffelsessummen ved afståelsesårets begyndelse forhøjet med eventuelle forbedringsudgifter i afståelsesåret. Den del af fortjenesten, der følger af, at afståelsessummen overstiger anskaffelsessummen, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for afståelsesåret med en så stor del, som svarer til aktivets største procentmæssige erhvervsmæssige benyttelse i et givet indkomstår i ejerperioden. Stk. 2. Hvis aktivet afstås for et mindre beløb end den uafskrevne del af anskaffelsessummen, kan tabet fradrages i den skattepligtige indkomst for afståelsesåret. Fradraget sammenlagt med de faktisk foretagne afskrivninger kan dog ikke overstige det beløb, der kunne være afskrevet efter 19 og 20. Stk. 3. Hvis en bygning nedrives før afskrivningen er tilendebragt, kan det uafskrevne beløb nedsat med en eventuel salgssum for materialer med videre fradrages i den skattepligtige indkomst for nedrivningsåret. Bestemmelsen i stk. 2, 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse. Beboelsesbygninger, der udlejes til beboelse for både ansatte og ikke ansatte 22. Anskaffelsessummen for bygninger og installationer med videre, der udlejes til beboelse for både ansatte og ikke ansatte, kan fradrages i den skattepligtige indkomst for anskaffelsesåret efter forholdet mellem den del af bygningens etageareal, som udlejes til den enkelte ejers ansatte og hans ideelle ejerandel af bygningens samlede etageareal, jf. dog 16. Stk. 2. Fradrages den del af anskaffelsessummen, der svarer til forholdet mellem den del af bygningens samlede etageareal, som udlejes til den enkelte ejers ansatte, og hans ideelle ejerandel af bygningens samlede etageareal ikke fuldt ud i anskaffelsesåret, kan den uafskrevne del heraf fradrages i det eller de følgende år. Stk. 3. Afskrivning kan kun foretages, hvis det etageareal, som udlejes til den enkelte ejers ansatte i det pågældende indkomstår udgør mindst halvdelen af den enkelte ejers ideelle ejerandel af bygningens samlede etageareal. 23. For bygninger, der udlejes til beboelse for både ansatte og ikke ansatte, kan der, uanset reglen i 1, stk. 3, i det pågældende indkomstår kun afskrives, såfremt mindst halvdelen af ejerens ideelle ejerandel forholdsmæssigt gennem hele indkomståret har været udlejet til ejerens ansatte. I givet fald kan der afskrives i dette forhold. 24. Hvis en bygning, der udlejes til beboelse for både ansatte og ikke ansatte, afstås, kan der ikke for afståelsesåret foretages afskrivninger. Fortjenesten opgøres som forskellen mellem afståelsessummen og det uafskrevne beløb ved afståelsesårets begyndelse forhøjet med eventuelle forbedringsudgifter i afståelsesåret. Den del af fortjenesten, der følger af, at 7

6 afståelsessummen overstiger anskaffelsessummen, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for afståelsesåret med en så stor del, som svarer til bygningens største procentmæssige udlejning til ansatte i et givet indkomstår i ejerperioden. Stk. 2. Hvis bygningen afstås for et mindre beløb end den uafskrevne del af anskaffelsessummen, kan tabet fradrages i den skattepligtige indkomst. Fradraget sammenlagt med de faktiske foretagne afskrivninger kan dog ikke overstige det beløb, der kunne være afskrevet efter reglerne i 22 og 23. Stk. 3. Hvis bygningen nedrives før afskrivningen er tilendebragt, kan det uafskrevne beløb nedsat med en eventuel salgssum for materialer med videre fradrages i den skattepligtige indkomst for nedrivningsåret. Bestemmelsen i stk. 2, 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse. Oplysningspligt 25. I forbindelse med indgivelse af selvangivelse skal den skattepligtige oplyse anskaffelsessummen og -tidspunkt for de aktiver, hvorpå afskrivning kan foretages, omfanget af disses erhvervsmæssige benyttelse samt afståelsessummen for de i indkomståret afståede aktiver. For aktiver med en anskaffelsessum på kr eller derunder, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt, gives der alene oplysninger om den samlede anskaffelsessum for disse aktiver. Oplysninger afgives i en af Skattedirektoratet fastsat form. Kapitel 4 Selskaber med videre 26. Selskaber med videre kan på de aktiver, der kan afskrives i medfør af 1, maksimalt foretage skattemæssige afskrivninger med et beløb, der udgør summen af de afskrivninger, der kan foretages efter stk. 2, med tillæg af et beløb der svarer til halvdelen af selskabets skattepligtige overskud før skat, men efter skattemæssige afskrivninger, som nævnt i stk. 2 og 5. Stk. 2. Skattemæssige afskrivninger kan i det enkelte år højest foretages med følgende satser: a) Med indtil 5 pct. årligt af anskaffelsessummen for bygninger og installationer med videre b) Med indtil 10 pct. årligt af anskaffelsessummen for skibe og fly. c) For øvrige afskrivningsberettigede udgifter med videre henholdsvis anskaffelsessummer for driftsmidler, inventar og immaterielle aktiver med videre, kan der foretages afskrivning med indtil 30 pct. på grundlag af den afskrivningsberettigede saldoværdi ved indkomstårets udløb. d) Med indtil 100 pct. årligt af udgiften eller anskaffelsessummen for de i litra c nævnte aktiver såfremt udgiften henholdsvis anskaffelsessummen for det enkelte aktiv er på kr eller derunder. Stk. 3. Selskaber med videre skal opgøre en samlet konto for afskrivningsberettigede udgifter henholdsvis aktiver med videre omfattet af stk. 2, litra c og d. Årets afskrivninger foretages på grundlag af den afskrivningsberettigede saldo ved indkomstårets udløb. Denne værdi opgøres som saldoværdien ved indkomstårets begyndelse med tillæg af afskrivningsberettigede udgifter henholdsvis anskaffelsessummen for driftsmidler med videre, der er anskaffet i indkomståret, og med fradrag af salgssummen for driftsmidler med videre, der er solgt i indkomståret og afskrivninger i medfør af stk. 2, litra d. Udgifter til forbedring behandles på samme måde som anskaffelsessummer. Saldoværdien ved indkomstårets begyndelse udgør det beløb, hvortil driftsmidler med videre anskaffet henholdsvis udgifter 8

7 afholdt i tidligere indkomstår er nedbragt ved afskrivninger. Stk. 4. I det omfang salg af aktiver med videre omfattet af stk. 2, litra c og d, bevirker at afskrivningssaldoen bliver negativ, skal den negative saldo indtægtsføres i samme indkomstår. Stk. 5. Uanset reglen i stk. 2 kan et selskab med videre dog foretage skattemæssige afskrivninger, der svarer til den opgjorte skattepligtige fortjeneste ved afståelser af afskrivningsberettigede aktiver omfattet af stk. 2, litra a og b. Udviser selskabets skattepligtige indkomst herefter et underskud, så nedsættes de skattemæssige afskrivninger med et beløb svarende til underskuddet. 27. Bygninger og installationer med videre afskrives særskilt for hver enkelt bygning med tilhørende installationer med videre Hvis en bygning med videre afstås, kan der ikke for afståelsesåret foretages afskrivninger. 28. Hvis en bygning afstås for et større beløb end den uafskrevne del af anskaffelsessummen, skal fortjenesten medregnes i den skattepligtige indkomst for afståelsesåret. Stk. 2. Hvis bygningen afstås for et mindre beløb end den uafskrevne del af anskaffelsessummen, kan tabet fradrages i den skattepligtige indkomst for afståelsesåret. Stk. 3. Hvis en bygning nedrives, før afskrivningen er tilendebragt, kan det uafskrevne beløb nedsat med en eventuel salgssum for materialer med videre fradrages i den skattepligtige indkomst for nedrivningsåret. 29. Skibe og fly afskrives særskilt for hver enkelt skib eller fly. Hvis et skib eller fly afstås, kan der ikke for afståelsesåret foretages afskrivninger. 30. Hvis et skib eller fly afstås for et større beløb end den uafskrevne del af anskaffelsessummen, skal fortjenesten medregnes i den skattepligtige indkomst for afståelsesåret. Stk. 2. Hvis et skib eller fly afstås for et mindre beløb end den uafskrevne del af anskaffelsessummen kan tabet fratrækkes i den skattepligtige indkomst for afståelsesåret. 31. For maskiner, inventar og lignende driftsmidler, ombygning af lejede lokaler, goodwill, fiskekvoter, tidsbegrænsede rettigheder og tilslutning til anlæg benyttes i det følgende udtrykket driftsmidler. Stk. 2. Indkomstårets afskrivninger foretages på grundlag af den afskrivningsberettigede saldoværdi ved indkomstårets udgang. Denne værdi opgøres som saldoværdien ved indkomstårets begyndelse med tillæg af anskaffelsessummen for driftsmidler, der er anskaffet i indkomståret, og med fradrag af salgssummen for driftsmidler, der er afstået i indkomstårets løb samt årets afskrivninger i medfør af 26, stk. 2 litra d. Saldoværdien ved indkomstårets begyndelse udgør det beløb, hvortil driftsmidlerne anskaffet i tidligere indkomstår er nedbragt ved afskrivninger. Oplysningspligt 32. Selskaber med videre skal i det til selvangivelsen vedlagte driftsregnskab give følgende oplysninger for hver enkelt bygning, skib og fly: 1) Anskaffelsesår. 2) Anskaffelsestidspunkt. 3) Anskaffelsessum. 9

8 4) Afskrevet i tidligere indkomstår. 5) Afskrevet i indeværende indkomstår i henhold til 26, stk. 2, litra a og b. 6) Afskrevet i indeværende indkomstår i henhold til 26, stk. 5. 7) Afskrevet i indeværende indkomstår i henhold til 26, stk. 1. Ikrafttrædelse 33. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 44 af 20. december 2001 om skattemæssige afskrivninger med videre Grønlands Hjemmestyre, den 1. december 2006 Josef Motzfeldt / Kaare Hagemann 10

Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre. Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet

Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre. Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet Cirkulære nr. 1 af 15. januar 2002 om skattemæssige afskrivninger m.v. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Afskrivnings loven. Sol og vind:

Afskrivnings loven. Sol og vind: Afskrivnings loven Sol og vind: Der er på sol anlæg mulighed for at afskrive hele 25% pr år efter saldo metoden hvis anlægget er under 1 MW, det er op til den enkelte investere om denne vil/kan udnytte

Læs mere

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Kapitel 3 Bygninger, installationer og drænings- og markvandingsanlæg på jordbrugsbedrifter Bygninger og installationer 14. Erhvervsmæssigt

Læs mere

Vejledning vedrørende afskrivningsregler for selvstændige erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2013

Vejledning vedrørende afskrivningsregler for selvstændige erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2013 Vejledning vedrørende afskrivningsregler for selvstændige erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2013 Ændring af skattelovgivningen Afskrivningsreglerne for selvstændig erhvervsdrivende bliver fra og

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven)

Bekendtgørelse af lov om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven) LBK nr 1106 af 09/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0249619 Senere ændringer til forskriften LOV nr 202 af 27/02/2015 LBK

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 17 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. november til

Forslag. Til lovforslag nr. L 17 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. november til Til lovforslag nr. L 17 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. november 2017 Forslag til Lov om ændring af kulbrinteskatteloven, lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat

Læs mere

Kapitel 1. Overgangsbestemmelser omskattepligt.

Kapitel 1. Overgangsbestemmelser omskattepligt. Lagtingslov nr. 118 af 29. december 1983 om overgangsbestemmelser ved indførelse af kildeskat, som senest ændret ved lagtingslov nr. 109 af 15. november 1984 Kapitel 1. Overgangsbestemmelser omskattepligt.

Læs mere

Landstingslov nr. 3 af 5. juni 1986 om ændring af landstingslov om indkomstskat

Landstingslov nr. 3 af 5. juni 1986 om ændring af landstingslov om indkomstskat Landstingslov nr. 3 af 5. juni 1986 om ændring af landstingslov om indkomstskat I landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat, som ændret senest ved landstingslov nr. 9 af 28. oktober 1985, foretages

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 157 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.157

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 30 af 23. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 30 af 23. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF). Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2017-18 L 237, L 237 A, L 237 B Offentligt 24. maj 2018 J.nr. 2017-1675 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 237 - Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

SKATM-2012-00-09. Driftsmidler. Afskrivningsgrundlag. Forhøjet med

SKATM-2012-00-09. Driftsmidler. Afskrivningsgrundlag. Forhøjet med Page 1 of 8 Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi > Skat > Skattemeddelelser > 00 Ændringer til love og forskrifter > SKATM-2012-00-09. Driftsmidler. Afskrivningsgrundlag. Forhøjet med 15 pct. Skattemeddelelse

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 183/2012 Henning Bredahl Thomsen (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom

Bekendtgørelse af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom LBK nr 1200 af 30/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0249585 Senere ændringer til forskriften LOV nr 202 af 27/02/2015 LOV

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark (kulbrinteskatteloven)

Bekendtgørelse af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark (kulbrinteskatteloven) LBK nr 862 af 19/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-1662433 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 17, stk. 1, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 7 Offentligt 8. december 2015 J.nr. 15-2867432 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 45 - Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

5. februar 2018 EM 2018/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

5. februar 2018 EM 2018/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 5. februar 2018 EM 2018/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget indeholder diverse ændringer og tilføjelser til landstingslov om indkomstkat, heriblandt mindre ændringer

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2010 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2017 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning Historisk

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning Historisk Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning Historisk I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. august 2006 EM 2006/30 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Lovforslaget er en del af den fornødne lovgivning for at kunne gennemføre den omstrukturering

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursskatteloven

Bekendtgørelse af konkursskatteloven LBK nr 1242 af 27/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0058 Senere ændringer til forskriften LOV nr 529 af 26/05/2010

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 263/2009 (1. afdeling) Skagerak Fiskeeksport A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 574 784 af 2721. maj juni 20172010,

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 8:

Undervisningsnotat nr. 8: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 8: Ejendomsavancebeskatning Valdemar Nygaard Ejendomsavancebeskatning: Notatet bygger på afsnit XIV - Almen del. Baggrund - oversigt: Historisk

Læs mere

Vejledning vedrørende skibsvirksomhed indkomståret 2011

Vejledning vedrørende skibsvirksomhed indkomståret 2011 Vejledning vedrørende skibsvirksomhed indkomståret 2011 Anvendes af kommanditister med individuelle afskrivninger og/eller "brugte" anparter i K/S Difko 64 - K/S Difko 73. Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Skattemæssige forhold i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme

Ejendomsforeningen Danmark. Skattemæssige forhold i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme Ejendomsforeningen Danmark Skattemæssige forhold i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme Kontakt Morten Schougaard Sørensen KPMG Odense Tlf. 25 29 40 59 Mail: mssoerensen@kpmg.dk Agenda

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 44 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 218 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Avanceopgørelse ved afståelse af udviklingsprojekt - ligningslovens 8 B tilsidesættelse af Juridisk Vejledning begunstigende forvaltningsakt - Skatterådets bindende svar af 24/3 2015, jr. nr. 14-1269602

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af afskrivningsloven og ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af afskrivningsloven og ligningsloven Lovforslag nr. L 227 Folketinget 2017-18 Fremsat den 25. april 2018 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af afskrivningsloven og ligningsloven (Højere skattefradrag for udgifter

Læs mere

Forældrekøb efterfølgende afståelse

Forældrekøb efterfølgende afståelse - 1 Forældrekøb efterfølgende afståelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er efterhånden blevet udbredt. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Optimering af skat ved salget

Optimering af skat ved salget Optimering af skat ved salget Overvejelser før salget Nye vurderinger Istandsættelser på ejendommen Nedrivning af bygninger Dyr på ejendommen uden beholdningsregnskab Fordeling af overdragelsessummen Skattefri

Læs mere

Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter

Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter - 1 Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I denne artikel omtales en ny lov om skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast (3)

Skatteministeriet J.nr Udkast (3) Skatteministeriet J.nr. 2017-2552 Udkast (3) Forslag til Lov om ændring af afskrivningsloven og ligningsloven (Højere skattefradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed) 1 I afskrivningsloven,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Bekendtgørelse af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto LBK nr 1175 af 30/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-3545952 Senere ændringer til forskriften LOV nr 652 af 08/06/2016

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for og fremgangsmåden ved udbetaling af reintegrationsbistand

Bekendtgørelse om betingelserne for og fremgangsmåden ved udbetaling af reintegrationsbistand Bekendtgørelse om betingelserne for og fremgangsmåden ved udbetaling af reintegrationsbistand I medfør af 10, stk. 4, 10, stk. 6, og 10, stk. 7, 3. pkt., i repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteministeriet J.nr. 04-711-30 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 130 - Forslag til Skatteforvaltningsloven. Hermed fremsendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 22 af 7. december 2004. Kristian

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast (1) 5. november 2010. Forslag. til. (Forbedring af etablerings- og iværksætterkontoordningerne)

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast (1) 5. november 2010. Forslag. til. (Forbedring af etablerings- og iværksætterkontoordningerne) Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 46 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast (1) 5. november 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

L 17 Kulbrinteskattelovens kap. 3B 2017 CORIT

L 17 Kulbrinteskattelovens kap. 3B 2017 CORIT L 17 Kulbrinteskattelovens kap. 3B Politisk aftale om Nordsøen Formål: Sikre arbejdspladserne i Nordsøen. Sikre at Danmark får udnyttet de tilgængelige ressourcer på kontinentalsoklen. Sikre forsyningssikkerheden.

Læs mere

Ejendomsforeningen Fyn. Skattemæssige forhold investeringsejendomme April 2016

Ejendomsforeningen Fyn. Skattemæssige forhold investeringsejendomme April 2016 Ejendomsforeningen Fyn Skattemæssige forhold investeringsejendomme April 2016 Agenda Fordeling af anskaffelsessummer i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme Skattemæssige afskrivninger og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk K/S Difko XXXIX (39) Sønderlandsgade

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 8 sider SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2009 Videregående skatteret Mandag den 5. januar 2009 Kl. 9.00-13.00 Alle

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

OMKOSTNINGER - der kan trækkes fra ved et salg af gården

OMKOSTNINGER - der kan trækkes fra ved et salg af gården OMKOSTNINGER - der kan trækkes fra ved et salg af gården Udgifter, der fordeles forholdsvis mellem jord, driftsbygninger og stuehus: Nedbrydningsudgifter Ejendomsmæglerhonorar, også tidligere vurderinger

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding LBK nr 966 af 20/09/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-411-0048 Senere ændringer til forskriften LOV nr 513 af 07/06/2006

Læs mere

Innovation. Skattemæssige regler for fradrag for virksomheders udgifter til forskning og udvikling. September 2013

Innovation. Skattemæssige regler for fradrag for virksomheders udgifter til forskning og udvikling. September 2013 Innovation Skattemæssige regler for fradrag for virksomheders udgifter til forskning og udvikling September 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 121 Bilag 6 Offentligt J.nr. 2010-411-0032 Dato: den 21. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 121 Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Optimering af skat ved salget

Optimering af skat ved salget Optimering af skat ved salget Tidspunktet for salget Dyr på ejendommen uden beholdningsregnskab Fordeling af overdragelsessummen Skattefri del Personlig indkomst Kapitalindkomst Flere ejendomme rækkefølge

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende - 1 Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i februar 2015 nye regler om exitbeskatning, dvs. beskatning af erhvervsdrivende,

Læs mere

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejledning og nøgletal for kommanditister med individuelle afskrivninger og/eller "brugte" anparter. Indledning I dette vejlednings-

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om investeringsfonds

Bekendtgørelse af lov om investeringsfonds LBK nr 1152 af 07/10/2014 Udskriftsdato: 6. maj 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-3662785 Senere ændringer til forskriften LOV nr 652 af 08/06/2016 Bekendtgørelse

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse:

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse: 1 RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Dobbelt husførelse: Der lægges indledningsvist op til en drøftelse af, hvorvidt Annika Arndal kan opnå fradrag for sine merudgifter til dobbelt

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt 16. maj 2017 J.nr. 2017-208 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 183 - Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige

Læs mere

Selskabers salg af driftsaktivitet. 2. Èn eller flere virksomheder

Selskabers salg af driftsaktivitet. 2. Èn eller flere virksomheder Selskabers salg af driftsaktivitet. Af Jan Andersen, Herning 1. Indledning Artiklen vedrører selskabers salg af driftsaktiviteter, og indholdet er et udtryk for SKAT s vurderinger. Indholdet har til hensigt,

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0038 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0038 Den Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0038 Den Til Folketingets Skatteudvalg L Fejl! Intet bogmærkenavn opgivet.2929 29- forslag til lov om ændring af afskrivningsloven og virksomhedsskatteloven (Justeringer

Læs mere

Rettevejledning omprøve E 2008

Rettevejledning omprøve E 2008 1 Rettevejledning omprøve E 2008 Opgave 1 Maleriet: Det bør diskuteres, om maleriet kan anses for en skattefri lejlighedsgave for Anders Anker, eller om der i stedet er tale om en skattepligtig gave omfattet

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån

Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån Kapitel 1 Ansøgning og ansøgningsfrist Kapitel 2 Betingelser for rentetilskud Kapitel 3 Beregning af rentetilskud Kapitel

Læs mere

Skatteudvalget L 103 Bilag 13 Offentligt

Skatteudvalget L 103 Bilag 13 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 103 Bilag 13 Offentligt 27. april 2017 J.nr. 2017-610 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed ændringsforslag til L 103 - Forslag til lov om

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere