1.000 kr p/l Styringsområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.000 kr p/l Styringsområde"

Transkript

1 BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Pilotprojekt vedr. helhedsorienteret indsats for udsatte familier Den helhedsorienterede indsats forenkler, koordinerer og integrerer forvaltningernes samarbejde med og om udsatte familier, således at hjælpen til familierne bliver mere sammenhængende og effektiv. Socialforvaltningen Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER Styringsområde Varige ændringer Besparelse sfa. integrerede ydelser - SOF Service Besparelse sfa. integrerede ydelser BIF Efterspørgselsst yret indsats Beskæftigelseseffekt færre på Overførsler forsørgelsesydelse BIF Samlet varig ændring Implementeringsomkostninger Opstart af makkerpar (BIF, SOF) og ledelse mv. Service 983 Opstart af Tværgående team (BUF/SUF) Service 150 Opstart/ uddannelse (SOF) Service Samlede implementeringsomkostninger Samlet økonomisk påvirkning Tilbagebetalingstid baseret på 3 serviceeffektivisering Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi 3 Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn. 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL Velfærdsanalyseenheden gennemførte i 2016 en analyse af udsatte familier i Københavns Kommune. Analysen viste, at der er ca. 600 udsatte familier i Københavns Kommune. Familierne har meget komplekse problemstillinger og er typisk kendetegnet ved, at forældrene har en svag tilknytning til arbejdsmarkedet ofte på grund af helbredsmæssige eller sociale problemstillinger. Samtidig er børnene udfordrede bl.a. ift. trivsel og skolegang. Analysen pegede på, at der er et menneskeligt såvel som et økonomisk potentiale i at tilrettelægge en mere helhedsorienteret indsats over for familierne. På baggrund af analysen besluttede Borgerrepræsentationen i forbindelse med budget 2017, at forvaltningerne i fællesskab skal udvikle og afprøve en mere helhedsorienteret indsats for udsatte familier.

2 Den helhedsorienterede indsats vil i første omgang blive afprøvet som et pilotprojekt for 50 familier i Tingbjerg, der har en høj koncentration af udsatte familier. Afsættet er et pilotprojekt for at minimere de risici, der er forbundet med at introducere en så væsentlig ændring i måden at arbejde og samarbejde på i Københavns Kommune. Forvaltningerne vurderer, at de langsigtede potentialer i forslaget kan være så store, at det er vigtigt at afprøve tilgangen i praksis, og der er truffet en række foranstaltninger for at håndtere projektets risici. 1.3 FORSLAGETS INDHOLD Målgruppen for den helhedsorienterede indsats er familier, som kendetegnes af udfordringer hos både forældre og børn. Forældrene har ofte en svag tilknytning til arbejdsmarkedet bl.a. grundet sociale og helbredsmæssige problemer, og børnene er udfordret bl.a. i forhold til skolegang. Den helhedsorienterede indsats for udsatte familier indeholder følgende centrale elementer: Et helhedssyn på familien Organiseringen i kommunen betyder, at forvaltningerne i dag ikke nødvendigvis kender hele familiens historik samt den samlede families udfordringer og behov, idet der samarbejdes om det enkelte familiemedlem. I den helhedsorienterede indsats anlægges et helhedssyn på tværs af individer i familien og på tværs af sundhed, social, beskæftigelse, uddannelse samt børne- og ungeområdet. Empowerment af familien og netværksinddragelse Den helhedsorienterede indsats arbejder som udgangspunkt med en empowerment- og ressourceorienteret tilgang, hvor familien styrkes i tro på egne evner. Derudover er familien tæt inddraget om alle beslutninger om familien, såfremt familien ønsker det. Der indgås samarbejde med den praktiserende læge i Tingbjerg om de udsatte familier i projektet, der skal være med til tage hånd om familiernes sundhedsudfordringer. Styrket beskæftigelsesfokus Forældrenes arbejdsmarkedsstatus spiller ofte en afgørende rolle for deres børns trivsel og udvikling. Når forældrene er i beskæftigelse, skaber det struktur for familien, giver bedre økonomi, og giver for mange forældre et øget selvværd og livsglæde, som alt sammen har en afsmittende effekt på børnene. I projektet arbejdes der med en Job First tilgang, hvor borgeren modtager en virksomhedsrettet indsats parallelt med en tværfaglig indsats, svarende til indsatsen på JKI for Gruppe 1 borgere. I de udsatte familier vil det betyde, at fx familiebehandlingen tilrettelægges parallelt med den virksomhedsrettede indsats og man på den måde sikrer, at der tages højde for familiens samlede situation. Målet er derigennem at bringe forældrene tættere på arbejdsmarkedet og samtidig øge trivslen i familien. Der sker derfor et væsentligt løft af beskæftigelsesindsatsen for forældrene, hvor sagsstammen reduceres fra cirka 130 til 35 sager pr. sagsbehandler 1. Forenkling af indsats for familierne Familierne kan i dag være i kontakt med flere forskellige sagsbehandlere, kontaktpersoner og støttepersoner samt have mange forskellige indsatser, planer, mål og krav. Familien kan derfor have svært 1 Den gennemsnitlige sagsstamme på cirka 130 sager pr. sagsbehandler i dag er udregnet på tværs af alle afdelinger i Center for Jobindsats (JKI). Side 2 af 9

3 ved at overskue og lykkes med de mange indsatser. I projektet forenkles familiernes kontaktflader med kommunen. I pilotprojektet bygges den helhedsorienteret indsats op om 3 centrale elementer: - Et tværgående team bestående af medarbejdere fra Socialforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, der skal anlægge et helhedssyn på familien. Myndighedsansvaret for alle familiemedlemmers sager i Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samles i teamet. - Én fælles plan for familien, som dækker alle familiemedlemmer og alle forvaltningsområder, der sætter fælles retning for indsatsen og prioritering af indsatser. Planen udarbejdes i samarbejde med familien. Det igangværende arbejde med Borgerens plan i SOF inddrages i pilotprojektet. - Et makkerpar som bliver familiernes primære kontakt til kommunen. Makkerparret arbejder med familiens trivsel og forældrenes arbejdsmarkedstilknytning og har en koordinerende funktion for de øvrige indsatser, som familien modtager i kommunen. I makkerparret samles en lang række funktioner, som i dag er spredt ud på mange forskellige personer, herunder bl.a. familiebehandling, kontaktperson for den unge, praktisk hjælp, helhedsorienteret mentor og virksomhedskonsulent. Der afsættes en pulje, som kan anvendes til evt. køb af specialiserede indsatser, som ligger i familiebehandlingen, men som makkerparret ikke kan løfte. Organisering af indsatsen Ledelsesmæssigt forankres implementeringen af indsatsen i den tværgående styregruppe for Socialforvaltningens program Tæt på familien, hvor alle deltagende forvaltninger er repræsenteret på fagchefniveau. Den faglige og budgetmæssige ledelse af pilotprojektet er forankret hos Socialforvaltningens områdechef i Brønshøj/Husum/Vanløse under Borgercenter Børn og Unge. Hertil bemærkes, at det faglige ledelsesansvar vedr. projektets mål om øget beskæftigelsesindsats og beskæftigelsesgrad hos forældrene deles mellem områdechefen i Socialforvaltningen og jobcenterchef fra Center for Jobindsats (JKI) i Beskæftigelsesforvaltningen. De nærmere detaljer om projektets organisering, visitation, metode, målgruppeinddragelse mv. er beskrevet i detaljer i løsningsbeskrivelsen vedr. Helhedsorienteret indsats for udsatte familier. 1.4 ØKONOMI Effektiviseringer indregnet i business casen Der er indregnet to former for effektiviseringer. - Integrerbare ydelser i makkerparret: Effektiviseringen i business casen genereres ved at en række ydelser i Socialforvaltningen samt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen integreres og samles hos makkerparret (fx familiebehandling, helhedsorienteret mentor, praktisk hjælp, kontaktperson for den unge mv.). Beregningerne tager udgangspunkt i en faglig vurdering af hvilke ydelser, der er Side 3 af 9

4 integrerbare og mulige at samle hos makkerparret. Effektiviseringen opstår, fordi ydelserne fordeles på færre hoveder og ydes i mere samlede pakker og overlap i indsats mindskes. Dermed spares f.eks. transporttid, mødetid, tid anvendt på at flere personer, som sætter sig ind i samme problemstillinger og tid brugt på overlevering mv. - Beskæftigelseseffekt: Det forventes, at indsatsen vil øge nogle af forældrenes beskæftigelsesgrad. Det er således forudsat i beregningerne, at der i 2019 kommer to personer i job eller i uddannelse og to personer mere i 2020, dvs. i alt 4 ekstra fuldtidspersoner kommer i ordinær beskæftigelse eller uddannelse som følge af indsatsen. Effekten indregnes først fra år 2, da erfaringer fra lignende projekter viser, at der går noget tid inden effekterne viser sig. Der afsættes en pulje på 300 t. kr. hvert år, som kan anvendes til evt. køb af specialiserede indsatser, som ligger i familiebehandlingen, men som makkerparret ikke kan løfte. Såfremt denne pulje ikke anvendes, øges effektiviseringen tilsvarende. Øvrige mulige økonomiske effekter Der er ikke indregnet yderligere effektiviseringer i business casen, udover ovenstående to former for effektiviseringer. - Ikke-integrerbare ydelser: Der beregnes ingen effektivisering på de ydelser som ikke integreres, som fx specialskole, anbringelser mv. Forventningen er dog, at der på længere sigt også vil være en effekt på en række af disse ydelser (fx mindre behov for specialiserede tilbud, færre anbringelser mv.). Dette følges i den løbende opfølgning, og ifbm. evalueringen af projektet kan der tages stilling til eventuelle økonomiske effekter. - Myndighedsarbejdet: Der er ikke indregnet en effekt på myndighedsarbejdet, da det vurderes, at tidsforbruget til myndighedsarbejdet samlet set svarer til den nuværende indsats ift. målgruppen i Tæt på Familien i Socialforvaltningen, og myndighedsarbejdet øges på beskæftigelsesområdet gennem lavere caseload. Forudsætninger for business casen Det er en forudsætning, at de 50 familiers samlede udgiftsniveau på tværs af forvaltninger ikke overstiger niveauet i den nuværende indsats. Der foretages en løbende opfølgning på målgruppens ydelsesforbrug, jf. beskrivelsen af styringsmodellen i notatet om løsningsbeskrivelsen. Der afsættes midler til at understøtte indsatsen i form af en projektleder og en økonomimedarbejder. Det er desuden en forudsætning for beregningerne, at familiernes behov for støtte falder, mens de deltager i indsatsen. Erfaringer fra lignende projekter viser, at man i gennemsnit begynder at se en effekt hos familierne efter 3-5 kvartaler. Familierne vil det første år få en intensiv indsats, svarende til at makkerparret anvender i gennemsnit 7 timer om ugen pr. familie. Dette forventes at falde efter år ét, hvor makkerparret i gennemsnit anvender 3 timer om ugen pr. familie. Dette betyder, at de 50 familier løbende vil blive optaget i indsatsen, efterhånden som der opstår ledig kapacitet, fordi familiernes situation løbende forbedres, og deres behov for støtte af makkerparret mindskes. I beregningen er det forudsat, at projektet vil være fuldt implementeret med 50 familier ved udgangen af 5. kvartal (marts 2019). Det faldende behov for støtte betyder samtidig, at der vil opstå ledig kapacitet i projektet, efterhånden som de 50 familier har været i projektet i en periode (givet at man ikke optager nye familier). I beregningerne vil Side 4 af 9

5 der opstå ledig kapacitet i løbet af 2. halvår 2019, fordi familiernes situation løbende forbedres og deres behov for støtte af makkerparret mindskes. I forbindelse med midtvejsevalueringen vil der blive taget stilling til, hvordan en eventuel ledig kapacitet skal håndteres (fx ved at optage yderligere familier). Der ansøges om 1,7 mio. kr. fra Investeringspuljen til lønomkostninger til makkerpar, tværfagligt team og ledelse i 2018, da den fulde effektivisering først optræder i 2019, hvor alle familier er optaget i projektet. Der søges endvidere om midler til uddannelsesaktiviteter til det tværfaglige team og projektledelse. Tabel Varige ændringer, service Besparelse sfa. integrerede ydelser SOF Omkostning makkerpar BIF Omkostning makkerpar SOF Tværgående team BUF Tværgående team SUF Ledelse og økonomisk understøttelse (inkl. student) - SOF Pulje til evt. køb af specialiseret indsats som makkerparret ikke kan udføre - SOF Varige ændringer totalt, service Tabel Varige ændringer, efterspørgselsstyret indsats Besparelse sfa. Integrerede ydelse BIF Omkostning makkerpar BIF Varige ændringer totalt, efterspørgselsstyret indsats Tabel Varige ændringer, overførsler Beskæftigelseseffekt færre på forsørgelsesydelse Varige ændringer totalt, overførsler Tabel Serviceinvesteringer i forslaget Opstart makkerpar SOF, ledelse og økonomisk understøttelse SOF Innovationspulje (sæt I alt X) Opstart makkerpar BIF Opstart Tværgående team BUF Opstart af tværgående team SUF Projektsupport/uddannelse SOF Investeringer totalt, service Side 5 af 9

6 1.5 FORDELING PÅ UDVALG Den økonomiske effektivisering vedrører henholdsvis Socialforvaltningen samt Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen, jf. det tekniske bilag. Overførsler og efterspørgselsstyret ændringer vedrører udelukkende Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Makkerparret samt BUF-medarbejderen og SUF-medarbejderen i det tværgående team finansieres af midler fra de ydelser, der integreres og effektiviseres. De tre sagsbehandlere fra Socialforvaltningen, der indgår i det tværgående team, finansieres inden for Socialforvaltningens nuværende ramme for Tæt på Familien, dvs. at tre sagsbehandlere fra Borgercenter Børn og Unge overflyttes til at indgå i pilotprojektet. 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET Socialforvaltningen er ansvarlig for at udarbejde implementeringsplanen, som godkendes i projektets styregruppe Tæt på familien efter politisk behandling ifbm. Budget De helt overordnede linjer i implementeringsplanen er: Aktivitet Politisk behandling af pilotprojekt Primo okt Udpegning af chef Medio okt Rekruttering af medarbejdere Primo nov Første familier starter i indsatsen Januar FORSLAGETS EFFEKT Blandt mange kommuner er der bred enighed om, at helhedsorienterede indsatser rent fagligt har gode effekter for både forældre og børn. Mange kommuner er i gang med at udvikle helhedsorienterede indsatser og nogle kommuner har allerede gjort sig gode erfaringer. Eksempelvis arbejder Assens Kommune med helhedsorienterede familieindsatser og har over en treårig periode opnået at ¼ af de deltagende 25 kontanthjælpsmodtagere har opnået beskæftigelse eller er kommet i ordinær uddannelse inden for en 3-årig periode 2. Flere andre kommuner arbejder ligeledes med helhedsorienterede indsatser f.eks. gennem Star/Deloittes projekt for 10 kommuner. Deloittes midtvejsevaluering af de 10 projekter viser, at den helhedsorienterede indsats efter et år giver familien en bedre funktionsevne især blandt børnene, men også de voksne. Det afspejler sig bl.a. ved at flere børn kommer i fritidsjob/fritidsaktivitet og flere voksne kommer tættere på arbejdsmarkedet. Efter et år er beskæftigelseseffekten dog forholdsvis beskeden. Den endelige evaluering af STAR-projekterne forventes at foreligge sommeren Nedenstående figur illustrerer de centrale elementer i indsatsen og de forventede effekter. Effekterne skal ses i sammenhæng med de øvrige indsatser, der er igangsat på området, og vil ikke kunne ses isoleret til projektet. 2 Assens Kommunes resultater er refereret i Mandag Morgen 3. april 2017 Side 6 af 9

7 Centrale elementer Helhedssyn gennem én plan for hele familien på tværs af forvaltningsområder Ét tværgående team på tværs af forvaltningerne To primære kontaktpersoner for familien (et makkerpar) Integration af udføre- og myndighedsfunktioner Ændringer i indsatsen Tværgående prioritering af indsatserne for hele familien Job-First tilgang Familien kender målet for indsatsen og kan fokusere på at indfri det Hurtigere tilpasninger af indsatser Årsags- frem for symptombehandling Forventede primære effekter Forældrene kommer tættere på arbejdsmarkedet gennem beskæftigelse eller ordinær uddannelse Bedre trivsel i familien Større stabilitet og trivsel for børnene Ud over de primære effekter vil projektet også kunne have nogle afledte effekter, der også skal ses i sammenhæng med øvrige tiltag i området og ikke kan ses isoleret fra andre indsatser. Øvrige potentielle effekter for familierne i pilotforsøget Forældre Højere beskæftigelsesgrad Tættere på arbejdsmarkedet (virksomhedsrettede tilbud eller ordinær uddannelse) Mindre behov for støtte Bedre forældrekompetence Styrket helbred Styrket evne og mulighed for selv at klare hverdagen Større deltagelse i sociale fællesskaber, netværk mm. Børn Bedre trivsel Mindre fravær Bedre karakterer Flere der består 9. klasse prøven (langt sigt) Mindre kriminalitet Mindre behov for specialtilbud Styrket helbred Økonomisk er det forskelligt, om kommuner arbejder ud fra en business case tankegang eller ej. Det er derfor også forskelligt om de økonomiske effekter er implementeret i budgettet eller ej. Der er dog bred enighed om, at der er positive menneskelige og økonomiske effekter af en helhedsorienteret indsats. Side 7 af 9

8 1.8 OPFØLGNING Styregruppen for pilotprojektet Tæt på familien - træffer beslutning om evalueringsdesign, herunder fastsætter delmål og indikatorer. Velfærdsanalyseenheden gennemfører evalueringen, som foretages efter 12 og 24 måneder. På baggrund af evalueringen efter 12 måneder udarbejder Velfærdsanalyseenheden i samarbejde med forvaltningerne en indstilling om, hvorvidt pilotprojektet bør udvides. Indstillingens sendes i høring i styregruppen for Tæt på familien og forelægges herefter styregruppen for Velfærdsanalyseenheden til godkendelse. Effekt Målgruppe Indikator Højere beskæftigelsesgrad Forældre Andel i beskæftigelse Tættere på arbejdsmarkedet Forældre Andel der deltager i virksomhedsrettede tilbud Forældre og andel i ordinær uddannelse Mindre behov for støtte Familien Antal ydelser modtaget Ydelsessammensætning Samlet omkostning Bedre trivsel Børn Trivselsmåling fra folkeskolen Fravær i folkeskolen Mindre kriminalitet Børn Antal børn/unge nævnt i døgnrapporter 1.9 RISIKOVURDERING Da forslaget afspejler en helt ny måde at arbejde på i Københavns Kommune, er forslaget som udgangspunkt forbundet med væsentlige risici. Dette er primært ift. organiseringen af samarbejdet mellem forvaltningerne, sekundært ift. virkningerne overfor borgerne og endeligt ift. de økonomiske konsekvenser. Forvaltningerne har forsøgt at imødegå disse risici ved dels at basere forslaget på grundige analyser, dels ved ikke at indregne langvarige effekter i beregningen af det økonomiske potentiale, dels ved at afgrænse projektet til et enkelt byområde, dels ved at gøre projektet midlertidigt og dels ved at evaluere projektet. Der er risiko for, at man på kort sigt opdager, at familien har et større støttebehov end den nuværende indsats og dermed kan indebære et øget udgiftsniveau. Det kan dog med rimelighed forventes, at opsporing af problemstillinger, der ikke håndteres i dag, samlet set vil virke forebyggende på længere sigt. Der er også en risiko for, at familierne ikke bringes tættere på arbejdsmarkedet eller ikke får løst deres mentale, fysiske og økonomiske udfordringer, da der ikke kan gives ekstra /særlig støtte til familierne, som de ikke får i forvejen (lovgivningsmæssigt). Familierne forventes dog at få et bedre og mere harmonisk/mindre kaotisk liv og samarbejde med kommunen TEKNISK BILAG Tabel Måltalseffekt service hvis forslaget indarbejdes. Udvalg Socialudvalget Side 8 af 9

9 Total Tabel Bevillingsmæssig effekt på udvalg service, hvis forslaget indarbejdes Udvalg Børne- og Ungdomsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Socialudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Total Tabel bevillingsmæssig effekt overførsler, hvis forslaget indarbejdet Udvalg Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Total Tabel Fordeling af serviceinvesteringer mellem udvalg Udvalg Børne- og Ungdomsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Socialudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Total Side 9 af 9

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Virksomhedsrettet indsats i kombination med rusmiddelbehandling til

Læs mere

Færre udgifter til misbrugsbehandling, herberger, Service støtte-kontaktpersoner mv. i SOF

Færre udgifter til misbrugsbehandling, herberger, Service støtte-kontaktpersoner mv. i SOF BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Helhedsorienteret indsats for de unge I Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kr p/l Styringsområde 2016/

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kr p/l Styringsområde 2016/ BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb

Læs mere

HELHEDSORIENTERET INDSATS

HELHEDSORIENTERET INDSATS HELHEDSORIENTERET INDSATS FOR UDSATTE FAMILIER - LØSNINGSBESKRIVELSE Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Processen for udarbejdelse af løsningsbeskrivelsen... 3 2 Målgruppen... 3 3 Centrale elementer i den

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BU06/BCXX - Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud.

Læs mere

Varige ændringer Øgede huslejeindtægter Service Samlet varig ændring

Varige ændringer Øgede huslejeindtægter Service Samlet varig ændring INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i erhvervslejemål i Kødbyen Investering i istandsættelse af lejemål

Læs mere

1.000 kr p/l Styringsområde Efterspørgselsstyrede overførsler Efterspørgselsstyrede overførsler

1.000 kr p/l Styringsområde Efterspørgselsstyrede overførsler Efterspørgselsstyrede overførsler BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Fastholdelse af sygemeldte på deres hidtidige arbejdsplads ved overgangen

Læs mere

1.000 kr p/l Styringsområde

1.000 kr p/l Styringsområde BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Ren by med smartere affaldskurve Teknik- og miljøforvaltningen vil nedbringe

Læs mere

Overførsl. er(eo) Overførsl. er (EI) Samlet varig ændring

Overførsl. er(eo) Overførsl. er (EI) Samlet varig ændring BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Intensiv jobhjælp til akademikere Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Samlet økonomisk påvirkning

Samlet økonomisk påvirkning INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af netværkslinjebestilling og fakturering fra Københavns Kommunes

Læs mere

Omlægning af vejledningsopgaven i Ungdommens Uddannelsesvejledning

Omlægning af vejledningsopgaven i Ungdommens Uddannelsesvejledning INVESTERINGSFORSLAG E Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Omlægning af vejledningsopgaven i Ungdommens Uddannelsesvejledning Det foreslås

Læs mere

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL 1.3 FORSLAGETS INDHOLD BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af myndighedstilsyn på teknik- og miljøområdet Tilsynsindsatsen

Læs mere

personhenførbare udgifter i København

personhenførbare udgifter i København ANALYSE OG POTENTIALER for MERE SAMMENHÆNG I YDELSER OG FORLØB med udgangspunkt i Kortlægning af personhenførbare udgifter i København Katrine Bagge Thorball, kontorchef, Velfærdsanalyse Velfærdsanalyseenheden

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske

Læs mere

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2018 - Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2017 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af

Læs mere

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret

Læs mere

Datadrevne beslutninger og. Kommune. velfærdsanalyser i Københavns. / Jane Frøjk Johansen. Københavns Kommune Den 11. oktober 2018

Datadrevne beslutninger og. Kommune. velfærdsanalyser i Københavns. / Jane Frøjk Johansen. Københavns Kommune Den 11. oktober 2018 Datadrevne beslutninger og velfærdsanalyser i Københavns Kommune / Jane Frøjk Johansen Københavns Kommune Den 11. oktober 2018 Disposition for dagens oplæg Enhedens opdrag Enhedens organisering Projektet:

Læs mere

Samlet varig ændring

Samlet varig ændring BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: BU03: Investeringsforslag omstilling af Familie- og ungerådgivningerne

Læs mere

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l Styringsområde

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l Styringsområde BUSINESS CASE Smarte investeringer i velfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: En tidlig indsats for borgere med demens En målrettet indsats tidligt i borgerens

Læs mere

Samlet varig ændring

Samlet varig ændring INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Angiv p/l: Overdragelse af privat belysning Teknik- og Miljøforvaltningen skal

Læs mere

1.1 BAGGRUND OG FORMÅL

1.1 BAGGRUND OG FORMÅL BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i lavere sagsstammer Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret

Læs mere

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c)

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: TV01c: Omstilling af familieplejeområdet

Læs mere

BUSINESS CASE Forslagets titel:

BUSINESS CASE Forslagets titel: BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: OPI - Offentlig-privat innovationsprojekt om udvikling af emballage til SUF og BUF Afprøvning af den udbudslov(opi)

Læs mere

Varige ændringer Effektiviseringer på arbejdspladser i SOF Samlet varig ændring

Varige ændringer Effektiviseringer på arbejdspladser i SOF Samlet varig ændring BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: TV02: Investeringsforslag - Fra sygefravær til kernevelfærd: smarte

Læs mere

7. marts Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Margit Smedemark-Andersen. * Tidlig Indsats

7. marts Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Margit Smedemark-Andersen. * Tidlig Indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen Center for Policy Center for Politik NOTAT 7. marts 2018 Baggrundsnotat til Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget Børne- og Ungdomsforvaltningen

Læs mere

Samlet varig ændring Service Samlet økonomisk påvirkning

Samlet varig ændring Service Samlet økonomisk påvirkning INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Etablering af borgervendt løsning i Børnetandplejen Det foreslås at etablere

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af arbejdet med pædagogiske psykologiske vurderinger (PPV) Psykologerne binder stadig

Læs mere

Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne

Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11. oktober 2017 Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne Proces for udmøntning Forvaltningerne udarbejder investeringsforslag

Læs mere

1.000 kr p/l Styringsområde

1.000 kr p/l Styringsområde BUSINESS CASE Smarte investeringer i velfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Styrket faglighed og udvikling af udrednings- og rehabiliteringsforløb Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

BILAG 3. AUTOMATISERET POSTSORTERING

BILAG 3. AUTOMATISERET POSTSORTERING BILAG 3. AUTOMATISERET POSTSORTERING Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatiseret postsortering I Økonomiforvaltningen modtages

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Tidlig indsats for de 0-2-årige Børne- og Ungdomsforvaltningen

Læs mere

Anlæg Anlæg 400. Anlæg

Anlæg Anlæg 400. Anlæg BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Tidligere opdagelse og stop af udbetaling af uberettigede ydelser

Læs mere

Sprogindsats Lokal kapacitets- og kompetenceopbygning

Sprogindsats Lokal kapacitets- og kompetenceopbygning INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Sprogindsats Lokal kapacitets- og kompetenceopbygning Kompetenceudviklingen

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

INVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Intelligent anbefalingssystem til beskæftigelsesindsatsen - indsatser med højere

Læs mere

BILAG 6. SMART SORTERING AF UARBEJDSDYGTIGHEDSERKLÆRINGER

BILAG 6. SMART SORTERING AF UARBEJDSDYGTIGHEDSERKLÆRINGER BILAG 6. SMART SORTERING AF UARBEJDSDYGTIGHEDSERKLÆRINGER Forslagets titel: Kort resumé: Smart sortering af uarbejdsdygtighedserklæringer Udarbejdelse af uarbejdsdygtighedserklæringer er en forholdsvist

Læs mere

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2019 - overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2018 at videreføre effektiviseringsstrategien. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af indkaldelsescirkulæret

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Øget forældrebetaling på fritidsinstitutioner Forældrebetalingen skal øges for fritidsinstitutionerne for de 6-9 årige i København, så den kommer

Læs mere

Systematisk risikovurdering af kriminalitetstruede unge (YLS/CMI)

Systematisk risikovurdering af kriminalitetstruede unge (YLS/CMI) Systematisk risikovurdering af kriminalitetstruede unge (YLS/CMI) / Excecutive summary af kvantitativ analyse Velfærdsanalyseenheden November 2017 Baggrund: Der er et ønske om mere viden om og systematik

Læs mere

Sagsnr Bilag 2: Business case. Dokumentnr Sagsbehandler Maja Helvig Haxthausen

Sagsnr Bilag 2: Business case. Dokumentnr Sagsbehandler Maja Helvig Haxthausen KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 19-05-2017 Bilag 2: Business case Satspuljeansøgning fra Socialforvaltningen i Københavns Kommune til puljen Mod en tidlig forebyggende og

Læs mere

BI5: Investering i lavere sagsstammer

BI5: Investering i lavere sagsstammer KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI5: Investering i lavere sagsstammer Baggrund Som en del af budgetaftalen for 2017 blev det besluttet at det skal undersøges,

Læs mere

TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud

TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud BILAG 1 BUSINESS CASE Effektiviseringsstrategi 2017 Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud Forslaget indeholder

Læs mere

Varige ændringer Reducering af huslejeudgifter Service Samlet varig ændring

Varige ændringer Reducering af huslejeudgifter Service Samlet varig ændring INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af administrative m2 i områdeforvaltningerne Forslaget omhandler

Læs mere

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af

Læs mere

1000 kr p/l Styringsområde Varige ændringer Samlet varig ændring

1000 kr p/l Styringsområde Varige ændringer Samlet varig ændring BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Optimering af driften af legepladserne i Valby, Kgs. Enghave

Læs mere

Fælles administration mellem Ungdomsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning

Fælles administration mellem Ungdomsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Fælles administration mellem Ungdomsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Ændret tilrettelæggelse af undervisningen mv. på Center for Specialundervisning for Voksne Det foreslås

Læs mere

I2) Tidlig indsats og opsporing af kronisk sygdom gennem styrket kommunalt-lægeligt samarbejde

I2) Tidlig indsats og opsporing af kronisk sygdom gennem styrket kommunalt-lægeligt samarbejde Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: I2) Tidlig indsats og opsporing af kronisk sygdom gennem styrket kommunalt-lægeligt samarbejde Flere og flere borgere lider

Læs mere

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT BI25 - Sundhed, social mobilitet og

Læs mere

F1 Cover: Modtagelse af flygtninge 2018 (pakke)

F1 Cover: Modtagelse af flygtninge 2018 (pakke) Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT F1 Cover: Modtagelse af flygtninge 2018 (pakke) Baggrund Der er

Læs mere

Business case Udbud: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Business case Udbud: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Business case Udbud: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Formål og projektbeskrivelse Problemidentifikation: Odense skal anvende de mest effektive værktøjer til at få ledige i arbejde. Den gode motiverende

Læs mere

Samlet økonomisk påvirkning

Samlet økonomisk påvirkning INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Belysningspakke 2b Belysningspakke 2b er fortsættelsen på Belysningspakke 1

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Tidlig indsats 0-6 år Investering i tidlig indsats for børn i alderen 0-6 år handler om, at

Læs mere

Byggeri København Kultur- og Fritidsforvaltningen

Byggeri København Kultur- og Fritidsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Forslagsstiller: Myndighedsportal på Teknik- og Miljøområdet Etableringen af en Myndighedsportal vil give en mere sammenhængende

Læs mere

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af

Læs mere

Indstilling til Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 10. december Fremtidens hjemmehjælp udrednings- og rehabiliteringsforløb

Indstilling til Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 10. december Fremtidens hjemmehjælp udrednings- og rehabiliteringsforløb KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Indstilling til Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 10. december 2015 Fremtidens hjemmehjælp udrednings- og rehabiliteringsforløb Sundheds-

Læs mere

Anlæg 200. Samlet økonomisk påvirkning

Anlæg 200. Samlet økonomisk påvirkning INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Udskiftning af el-biler med el-cykler i parkeringskontrollen Det foreslås,

Læs mere

1.3 FORSLAGETS INDHOLD Det samlede effektiviseringsforslag for sundhedsplejen består af 3 dele.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD Det samlede effektiviseringsforslag for sundhedsplejen består af 3 dele. Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Udvikling og omlægning af sundhedsplejens tilbud Det foreslås at effektivisere på sundhedsplejens tilbud til skoler, dagtilbud

Læs mere

BUSINESS CASE Forslagets titel:

BUSINESS CASE Forslagets titel: BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Innovationspuljeforslag - Afprøvning og udvikling af sensorer i samarbejde med virksomheder i SOF og SUF Sensorer

Læs mere

KOMMISSORIUM: TVÆRFAGLIG INDSATS FOR SÆRLIGT UDSATTE FAMILIER

KOMMISSORIUM: TVÆRFAGLIG INDSATS FOR SÆRLIGT UDSATTE FAMILIER KOMMISSORIUM: TVÆRFAGLIG INDSATS FOR SÆRLIGT UDSATTE FAMILIER Udkast 3. oktober 2016 skal forelægges politiske udvalg i oktober 2016. Acadre sagsnr. 16/23527 Baggrund Holbæk Kommune vil udvikle velfærdsløsninger

Læs mere

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Online syge- og hjemmepleje med skærmbesøg Med online skærmbesøg

Læs mere

FORTROLIGT EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

FORTROLIGT EFFEKTIVISERINGSFORSLAG FORTROLIGT EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: SU20. Effektivisering og styrkelse af SUFs driftsstruktur (fortroligt) Forslaget indebærer en forenkling og effektivisering af Sundheds-

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Sygedagpengesystem

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Øget forældrebetaling på skolemad Det foreslås at hæve forældrebetalingen på skolemadsordningen

Læs mere

Borgere i ressourceforløb

Borgere i ressourceforløb Borgere i ressourceforløb / Kort præsentation af analysen Velfærdsanalyseenheden Juni2017 Baggrund Stigende pres på tilgang til ressourceforløb Udvikling i målgruppen v. hhv. 3 og 5 års gns. varighed på

Læs mere

Handleplan for udmøntning af politisk aftale om udsatte borgere

Handleplan for udmøntning af politisk aftale om udsatte borgere KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. kontor - Aktivitetsparate og Sygedagpengemodtagere Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Handleplan for udmøntning af politisk aftale

Læs mere

Case 1: Overgangen fra barn til voksen (18 år) for unge med særlige

Case 1: Overgangen fra barn til voksen (18 år) for unge med særlige KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet NOTAT Til Strukturudvalget Baggrundsnotat om tema 2 Overgange i borgenes liv og parallelitet i ydelser Temaet tager udgangspunkt i det skifte

Læs mere

Ansøgning til innovationspuljen Fra løntilskud til fremtidens medarbejder

Ansøgning til innovationspuljen Fra løntilskud til fremtidens medarbejder Ansøgning til innovationspuljen Fra løntilskud til fremtidens medarbejder Bilag 1 Forslagets titel: Kort resumé: Fra løntilskud til fremtidens medarbejder - Udvikling af fremtidens arbejdsopgaver gennem

Læs mere

Varige ændringer Automatisering af serviceaftaler Service Webløsning til ind- og fraflytningsrapporter

Varige ændringer Automatisering af serviceaftaler Service Webløsning til ind- og fraflytningsrapporter INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisering og systemunderstøttelse af processer for betaling og registrering

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

INVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisk jobmatch i beskæftigelsesindsatsen Koncern IT (KIT) og Beskæftigelses-

Læs mere

1000 kr p/l Styringsområde

1000 kr p/l Styringsområde INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisering af sagsstyring og sagsbehandling i Koncernservice Forslaget

Læs mere

Effekt af virksomhedsplaceringer på at borgere kommer i job og uddannelse

Effekt af virksomhedsplaceringer på at borgere kommer i job og uddannelse KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 1. kontor - Jobparate, Unge og Virksomhedsrettet indsats NOTAT Bilag 1 Særlige jobordninger i Københavns Kommune som arbejdsplads, samt

Læs mere

SO28 Hjemløsepakke BUDGETNOTAT

SO28 Hjemløsepakke BUDGETNOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen BUDGETNOTAT SO28 Hjemløsepakke Baggrund Socialudvalget havde den 6. juni en temadrøftelse omkring udfordringerne på hjemløseområdet. Nærværende budgetnotat er en

Læs mere

Statusrapporten sendes i udvalgshøring i perioden fra den 25. januar til den 22. marts 2013.

Statusrapporten sendes i udvalgshøring i perioden fra den 25. januar til den 22. marts 2013. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Statusrapport 2012 for Sundhedspolitikken 2011-2014 Længe Leve København Drøftelse af statusrapport 2012 for Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-2014 Længe Leve København

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Kapacitetsstyring (Digital pladsbooking til daginstitutioner)

Læs mere

BUSINESS CASE BILAG 3. Smarte investeringer i kernevelfærden. 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser. 2. Baggrund og formål

BUSINESS CASE BILAG 3. Smarte investeringer i kernevelfærden. 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser. 2. Baggrund og formål BILAG 3 BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: HA01 - Tættere på familier med børn og unge med handicap

Læs mere

Varige ændringer Bortfaldne lønomkostninger Service Server-besparelse (licenser, datacenteraftryk)

Varige ændringer Bortfaldne lønomkostninger Service Server-besparelse (licenser, datacenteraftryk) INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisering af it-drift med fokus på standardisering af Københavns Kommunes

Læs mere

Orientering om status på Projekt Job og Familie

Orientering om status på Projekt Job og Familie Punkt 7. Orientering om status på Projekt Job og Familie 2017-002572 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til s orientering en status på "Projekt Job og Familie". Beskæftigelsesudvalget behandler

Læs mere

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 17-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 18:15 Tilstede: Poul Vagn

Læs mere

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER Forslagets titel: Optimering af skolernes kopi, scan og print 2 Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Denne investeringscase omhandler effektivisering

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Service Anlæg

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Service Anlæg BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Øget produktivitet i håndtering af borgerhenvendelser Mere optimal

Læs mere

Ressourceforløbsstrategi

Ressourceforløbsstrategi Ressourceforløbsstrategi I januar 2013 blev beskæftigelsesområdet fornyet med en omfattende fleks- og førtidspensionsreform. Reformen ændrede grundlæggende ved både betingelserne for førtidspension og

Læs mere

BILAG 1. ØGET AUTOMATISERING AF ADMINISTRATIVE PROCESSER I

BILAG 1. ØGET AUTOMATISERING AF ADMINISTRATIVE PROCESSER I BILAG 1. ØGET AUTOMATISERING AF ADMINISTRATIVE PROCESSER I KONCERNSERVICE Forslagets titel: Kort resumé: Øget automatisering af administrative processer i Koncernservice Koncernservice har identificeret

Læs mere

Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag

Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag Fokusområde Mål Handling Forventet effekt Forventede udgifter Finansiering Implementerings-forudsætninger Forventet implementeringsstart En mere vidensbaseret

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 17-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 17-05-2017

Læs mere

Afprøvningen af Tættere på familien finansieres ved omkonvertering. (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget

Afprøvningen af Tættere på familien finansieres ved omkonvertering. (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Klik her for at angive en dato. på handicapområdet for børn 1. Resume I byrådsindstilling Styrkelse af handicapområdet

Læs mere

BI1b Vision 2020: Fremskudt beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder (revideret 6. september)

BI1b Vision 2020: Fremskudt beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder (revideret 6. september) Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI1b Vision 2020: Fremskudt beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder (revideret 6. september) Baggrund Den hidtidige årlige bevilling på 5.

Læs mere

BUSINESS CASE BILAG 2. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

BUSINESS CASE BILAG 2. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden BILAG 2 Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Selvkørende GPS-styret græsklipperobot pilotprojekt Pilotprojekt: KFF ønsker at afprøve

Læs mere

Kvalificér idéen OPGAVEBOG TIL IDÉEJER GEVINSTREALISERING I KØBENHAVNS KOMMUNE MIN IDÉ

Kvalificér idéen OPGAVEBOG TIL IDÉEJER GEVINSTREALISERING I KØBENHAVNS KOMMUNE MIN IDÉ Kvalificér idéen OPGAVEBOG TIL IDÉEJER GEVINSTREALISERING I KØBENHAVNS KOMMUNE MIN IDÉ TITEL: HVAD? HVORDAN? HVORFOR? Gevinstspillet hjælper udvikling og drift med at samarbejde om at kvalificere projektidéen.

Læs mere

Områdebaserede beskæftigelsesindsatser for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgede i København

Områdebaserede beskæftigelsesindsatser for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgede i København KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 2. kontor - Aktivitetsparate og Sygedagpengemodtagere NOTAT Områdebaserede beskæftigelsesindsatser for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgede

Læs mere

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016 OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Den 4. maj 2016 HVAD VIL JEG KOMME IND PÅ? Kort om refusionsomlægningen Hvordan kan der arbejdes med at skabe bedre effekter? og hvordan

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. 1000 kr. 2016 p/l Styringsområde 2016* 2017 2018 2019 2020 2021

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. 1000 kr. 2016 p/l Styringsområde 2016* 2017 2018 2019 2020 2021 BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Fælles materielstyring En samlet og koordineret indsats for kommunens

Læs mere

Status på samarbejdet mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen

Status på samarbejdet mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget Status på samarbejdet mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen

Læs mere

Yderligere forslag til effektiviseringer

Yderligere forslag til effektiviseringer Yderligere forslag til effektiviseringer Nedlæggelse af to vicedirektørstillinger og ændring af lønniveau... 2 Udlejning i Kødbyen øget indsats... 5 Tilskud til det Kongelige Teater ingen prisfremskrivning...

Læs mere

Puljen "Håndholdt indsats i ressourceforløb" - FL

Puljen Håndholdt indsats i ressourceforløb - FL Side 1 af 6 (/da.aspx) Puljen "Håndholdt indsats i ressourceforløb" - FL 17.46.78.30 Formålet med ansøgningspuljen er at nedbringe sagsmængden for den koordinerende sagsbehandler i jobcenteret samt at

Læs mere

ungeaftale Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V)

ungeaftale Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V) ungeaftale sådan får vi FLEST UNGE I UDDANNELSE April 2015 Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V) 2015 UNGEAFTALE

Læs mere

Projektbeskrivelse Pilotprojekt: Sammenhængende borgerforløb Den 20. december 2018 Acadre sagsnr. 18/35080

Projektbeskrivelse Pilotprojekt: Sammenhængende borgerforløb Den 20. december 2018 Acadre sagsnr. 18/35080 Projektbeskrivelse Pilotprojekt: Sammenhængende borgerforløb Den 20. december 2018 Acadre sagsnr. 18/35080 1 Baggrund Socialudvalget ønsker, at Holbæk Kommune optimerer samarbejdet i sager, der går på

Læs mere