Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2012"

Transkript

1 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedsdokumentation Journal nr.: 13/13644 Dato: 4. juni 2013 Udarbejdet af: Mads Bering Telefon: Notat Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv Baggrund Regionsrådet skal senest den 1. september 2013 afgive en redegørelse til Ministeriet for Sundhed og forebyggelse og kommunalbestyrelserne i Region Syddanmark vedrørende indberettet aktivitet for Redegørelsen skal revideres og påtegnes af regionens revisor. Baggrunden for redegørelsen er, at det er en del af reglerne omkring aktivitetsbestemt finansiering. Disse regler er beskrevet i følgende cirkulære: Cirkulære nr. 100 af 2. december 2011 om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2012 til regionernes sygehusvæsen m.v. Cirkulære nr. 102 af 6. december 2011 om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet. Nærværende notat er Region Syddanmarks redegørelse. 2. Resume Region Syddanmark har indberettet al aktivitet på regionens sygehuse, der i henhold til fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter skal indberettes til LPR. Det omfatter al somatisk hospitalsbehandling, der foregår ambulant eller under indlæggelse. Indberetningen skal dokumentere, hvad der er udført af behandling på patienterne. Det gælder desuden indberetning af aktivitet for behandling på private sygehuse og klinikker, behandling i udlandet samt speciallægepraksis, der er sikret gennem aftaler med disse. Disse aktører indberetter således selv. I 2012 har der i regionen været iværksat flere initiativer for at sikre kvaliteten i sygehusenes indberetninger. Der har således været en fælles journalaudit for alle regionens sygehuse, som vil blive fulgt op af endnu en audit i Der er derudover flere aktiviteter i regionen, der har til formål at sikre kvaliteten i sygehusenes registrering af aktivitet. Kommunerne har været medfinansierende på sundhedsområdet siden 1. januar Det er Statens Serum Instituts opgave at opgøre størrelsen for den kommunale betaling til regionen hver måned og sikre overførslen af betalingen.

2 3. Aktivitetsafhængigt tilskud i 2012 til regionernes sygehusvæsen Med vedtagelsen af finansloven for 2002 blev der indført en statslig aktivitetspulje for honorering af meraktivitet på sygehusområdet. Den statslige aktivitetspulje har siden 2002 været en fast bestanddel af de forhenværende amters og nuværende regioners finansieringsgrundlag på sygehusområdet. Ministeriet for Sundhed og forebyggelse har i 2012 bevilget et særligt statstilskud på 2.669,6 mio. kr. til fordeling mellem regionerne til finansiering af aktivitet inden for sygehusområdet. Region Syddanmarks andel heraf er opgjort til kr., der er indtægtsført i 2012-regnskabet. Denne særlige tilskudsordning er beskrevet i cirkulære nr. 100 om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2012 til regionernes sygehusvæsen mv. Cirkulæret om udbetaling af statstilskud fastlægger, at Ministeriet for Sundhed og forebyggelse i 2012 udbetaler tilskud til regionerne til finansiering af aktivitet i sygehusvæsenet efter nærmere fastsatte retningslinjer. Region Syddanmarks administration af tilskuddet Region Syddanmark har udarbejdet nærmere retningslinjer for administration af tilskudsmidlerne og grundlaget for de registreringer, der danner grundlag for udbetaling af tilskud. I forbindelse med Region Syddanmarks administration af aktiviteter er der fastsat overordnede retningslinjer med henblik på at skabe incitament til at skabe meraktivitet på sygehusene særligt på det elektive område. Afregning af tilskud fra ministeriet sker på baggrund af aktivitetsregistreringer, der er indberettet til Statens Serums Instituts Landspatientregister. Afregning tager således udgangspunkt i sygehusenes samlede produktion inkl. køb fra udenregionale sygehuse og private sygehuse. Opfølgning på sygehusenes aktiviteter er centraliseret i Region Syddanmark i en specialistfunktion. Denne funktion varetager korrespondancen med ministeriet, fortolkning af grundlag informering af sygehusene og relevante nøglepersoner, beregning af sygehusenes baselines, opfølgning på producerede aktivitet og fordeling af modtagne tilskud. Region Syddanmark har endvidere etableret et forum for jævnlige drøftelser med sygehusene omkring tilskudsordningen. Region Syddanmark har udarbejdet en takststyringsmodel, som beskriver regionens retningslinjer for udbetaling af tilskuddet. Sygehusene kan ved hjælp af regionens ledelsesinformationssystem SydLIS med ugentlige opdateringer løbende følge udviklingen i udbetalingen af tilskuddet. Syddanske patienter behandlet i andre regioner og på private sygehuse Borgere med bopæl i Region Syddanmark, der modtager behandling i en anden region, vil af det behandlende sygehus blive indberettet til Landspatientregistret. Der foretages i regionen løbende opgørelser af den udenregionale aktivitet, og der er en tæt dialog med bl.a. Region Midtjylland omkring det mellemregionale område. I Region Syddanmark er der oprettet et visitationskontor, som varetager visitationen af borgere fra regionen, som på grund af det udvidede frie sygehusvalg er berettiget til behandling på et privat sygehus. Side 2 af 9

3 For at sikre at den aktivitet, der foregår på private hospitaler som følge af det udvidede frie sygehusvalg, bliver indberettet til landspatientregistret, skal alle regninger, der bliver tilsendt Region Syddanmark, være vedhæftet en kopi af anmeldelsen til LPR. 4. Region Syddanmarks aktivitet over baseline i 2012 Region Syddanmarks samlede aktivitet, korrigerede aktivitet, baseline samt den beregnede aktivitet udover baseline for 2012 fremgår af esundhed. Den endelige opgørelse er foretaget den 10. februar Inden opgørelsen af statstilskud i esundhed har Statens Serum Institut korrigeret for den værdistigning pr. kontakt det såkaldte creep der er ud over den tilladte stigningstakst, der er fastsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Reduktionerne foretages for at imødegå, at væsentlige ændringer af registreringspraksis udløser statstilskud uden, at der reelt ligger en meraktivitet til grund herfor. Såfremt der sker organisatoriske eller produktionsmæssige ændringer, som giver anledning til creep, kan Statens Serum Institut korrigere herfor efter ansøgning fra regionen. Det har i 2012 ikke været nødvendigt at foretage nogle creepkorrektioner for Region Syddanmark. Den samlede aktivitet ekskl. kommunal medfinansiering, tilskud mm. for 2012 er opgjort som vist i tabel 1 jf. esundhed. Tabel 1: Oversigt over aktivitet udover baseline, Region Syddanmark (1.000 kr.) Korrigeret aktivitet i alt ,05 Baseline - måltal ,01 Korrigeret aktivitet udover baseline ,04 Afregnet aktivitet udover baseline ,11 - Heraf til 100 pct. afregning ,43 - Heraf til 70 pct. afregning ,68 Korrigeret aktivitet ud over fuld puljeudnyttelse ,03 Kilde: esundhed, 10. februar 2013 Region Syddanmarks andel af tilskudsrammen er 573,9 mio. kr., der således udgør det samlede statstilskud, der er udbetalt for Baseline beregnes på baggrund af foregående års aktivitetsniveau. Baseline 2012 er således beregnet på baggrund af aktiviteten i Alle landets øvrige regioner har, som Region Syddanmark, opnået fuld puljeudnyttelse i Sammenlignes puljeudnyttelsen i år for Region Syddanmark med tidligere år, kan det ses at Region Syddanmark i alle årene siden Regionernes dannelse har opnået fuld udnyttelse af den statslige Side 3 af 9

4 aktivitetsafhængige pulje. I år 2008 var den statslige aktivitetsafhængige pulje dog suspenderet pga. overenskomstkonflikten. 5. Den kommunale (med)finansiering Det er besluttet, at kommunerne skal finansiere en andel af regionernes forbrug på sundhedsområdet. Medfinansieringen beregnes som en andel af det forbrug, der er finansieret af regionen og udløst af kommunernes borgere i form af forbrug af sundhedsydelser. Denne særlige medfinansieringsordning er beskrevet i cirkulære om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet. Nedenfor i tabel 2 er, for 2012, vist budget, regnskab og afvigelse fra budget for både den kommunale medfinansiering samt den kommunale finansiering. Tabel 2 Kommunal medfinansiering og finansiering, budget og regnskab, Budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse fra budget 2012 Kommunal medfinansiering Det somatiske område Sygesikring Det psykiatriske område Bogføring vedrørende loft Total kommunal medfinansiering Kommunal finansiering Specialiseret ambulant genoptræning Hospice - somatik Færdigbehandlede - somatik Færdigbehandlede - psykiatri Total kommunal finansiering Samlet kommunal medfinansiering og finansiering Budgettet for den kommunale medfinansiering var i 2012 på kr. De i regnskabet opførte indtægter blev for 2012 på kr. hvilket resulterer i en mindreindtægt på kr. for den kommunale medfinansiering. En del af mindreindtægten skyldes at Region Syddanmark stødte på loftet på den kommunale medfinansiering, som for Region Syddanmark i år 2012 lød på 4.187,8 mio. kr. Dette resulterede i et nedslag i den kommunale medfinansiering på kr. for For den kommunale finansiering har der i 2012 været en mindreindtægt på kr. Samlet set giver det på det kommunale områder en mindreindtægt på kr. for Som det fremgår af tabel 3, er der siden den kommunale finansiering og medfinansiering blev bogført sket efterregistreringer. Disse efterregistreringer medfører samlet set en mindreindtægt på Side 4 af 9

5 kr., i forhold til den i regnskab 2012 oplyste afregning til Region Syddanmark. Mindreindtægten vil blive bogført i regnskab Mindreindtægten kan opdeles på en mindreindtægt på kr. for den kommunale medfinansiering, mens der for den kommunale finansiering er en efterregistreret merindtægt på kr. Tabel 3 Kommunal medfinansiering og finansiering, opgørelse fra esundhed 2012 I regnskab 2012 Efterregistreringer Endelig afregning Stationær somatik Ambulant somatik Sygesikring Stationær genoptræning Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Total kommunal medfinansiering Færdigbehandlede - somatik Hospice - Somatik Specialiseret ambulant genoptræning Færdigbehandlede - psykiatri Total kommunal finansiering Samlet kommunal medfinansiering og finansiering Kilde: esundhed Nedenfor i tabel 4 vises den kommunale medfinansiering opdelt på hhv. netto efterreguleringer for 2011, 2012 aktivitet samt det samlede regnskab for aktivitet indeholder den aktivitet som indgår i regnskabet for Der vil som i 2012 også i 2013 forekomme efterreguleringer. Tabel 4 Den kommunale medfinansiering Efterreguleringer aktivitet I alt regnskab 2012 Kommunal medfinansiering Stationær - somatik Ambulant - somatik Sygesikring Stationær genoptræning Stationær - psykiatri Ambulant - psykiatri Kommunale medfinansiering i alt Side 5 af 9

6 I tabel 5 vises den kommunale finansiering for 2012 opdelt på hhv. netto efterreguleringer for 2011, 2012 aktivitet, betalinger der ikke indgår i efterreguleringen til og fra kommuner samt det samlede regnskab for Tabel 5 Den kommunale finansiering Efterregulering aktivitet Betalinger kommuner I alt regnskab 2012 Kommunal finansiering Hospice - somatik Færdigbehandlede - somatik Færdigbehandlede - psykiatri Specialiseret ambulant genoptræning Kommunal finansiering i alt Som det fremgår af tabel 5 har der i 2012 været to sager der har ført til tilbagebetalinger fra kommunerne. Begge sager vedrører færdigbehandlede patienter, og er af mindre karakter. Sygesikringsområdet Statens Serum Institut modtager indberetninger vedrørende aktiviteten på sygesikringsområdet via Sygesikringsregistret. Af den grund føres der ikke systematisk kontrol med sygesikringsdata i Statens Serum Institut kommunale afregningssystem. Dog kontrolleres det regelmæssigt at der i den månedlige afregning med kommunerne indgår sygesikringsdata for alle sygesikringsområderne. Ligeledes sammenholdes størrelsen af den månedlige afregning med den/de foregående måneder for sikre at afregningen er på niveau med disse. Samlet set er der for år 2012 noteret indtægter på i alt 307,4 mio. kr. på sygesikringsområdet. 6. Aktivitetsoplysninger overførsel af registreringer i egne patient administrative systemer (PAS) til LPR samt esundhed LPR-fejl Sygehusene holder løbende øje med antallet og typerne af LPR-fejl og sikrer sig, at afdelingerne retter fejlene. Sundhedsdokumentation har flere gange i løbet af 2011 udarbejdet statistikker til sygehusenes registreringsansvarlige personer over LPR-fejl på de enkelte sygehuse, og emnet har været behandlet på møderne i Registreringsgruppen. Side 6 af 9

7 Statens Serum Institut har løbende sendt LPR-fejllister til regionen, som er blevet videreformidlet til sygehusene mhp. rettelse. Som eksempel på LPR-fejllister fra Statens Serum Institut kan nævnes afbrudte og aflyste procedurer, fødsler uden diagnose samt overlappende indlæggelser. Cancerfejllister Statens Serum Institut udsender hver anden måned lister til regionerne vedrørende manglende elektroniske anmeldelser af cancersygdomme fra sygehusafdelingerne til Cancerregisteret. Registreringen foregår i de patientadministrative systemer, data overføres til Landspatientregisteret og videre til Cancerregisteret. Fejllisterne videresendes til og rettes af sygehusafdelingerne. 7. Kvalitetssikring af patientregistrering i Region Syddanmark Registreringsgruppen Afdelingen for sundhedsdokumentation nedsatte ved starten af 2007 en regional Registreringsgruppe med repræsentanter fra alle sygehusenheder. Kommissoriet beskriver følgende: Registreringsgruppen skal sikre, at nye vedtagelser vedr. registrering besluttet i Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering under Statens Serum Institut implementeres i Region Syddanmark. I forhold til Statens Serum Institut muliggør Registreringsgruppen, at Region Syddanmark altid kan give tilbagemelding til Statens Serum Institut, når der er behov herfor. Endvidere kan ønsker fra Registreringsgruppen viderebringes til Statens Serum Institut gennem region Syddanmarks repræsentanter i Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering. Registreringsgruppen skal sikre, at der sker opfølgning på registreringen og kvaliteten af denne, og dette skal bl.a. gøres ved at validere, om registreringen er korrekt. Registreringsgruppen skal herunder også se på udviklingen i registreringen over tid. Endvidere skal Registreringsgruppen monitorere, om andre krav til indberetning bliver opfyldt. Registreringsgruppen skal medvirke til at understøtte forretningsgange og procedurer, som sikrer, at der kan ske en revision af registreringen i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets krav hertil. I 2008 blev der nedsat en national gruppe under Danske Regioner ERFA-gruppen for sygehusregistrering. Region Syddanmark deltager med fire medlemmer i denne gruppe to fra somatikken og to fra psykiatrien. Dagsordener og referater fra møderne i ERFA-gruppen for sygehusregistrering behandles fortløbende på møderne i Registreringsgruppen. Monitorering af pakkeforløb på kræftområdet Region Syddanmark har siden 2007 monitoreret på pakkeforløb på kræftområdet på baggrund af regler besluttet ved indførelse af nationale kræftpakker i efteråret Denne monitorering ophørte i løbet af 2012, idet der blev påbegyndt et udviklingsarbejde i forhold til ny registrering og monitorering af pakkeforløb på kræftområdet. Dette resulterede i, at Statens Serum Institut den 1. oktober 2012 implementerede ny registrering og monitorering af pakkeforløb på kræftområdet. Statens Serum Institut leverer til brug for regionernes opfølgning på registrering af pakkeforløbene data til esundhed. Region Syddanmark har på baggrund af disse data udarbejdet et system til opfølgning på registrering og monitorering på pakkeforløb på kræftområdet i Region Syddanmarks ledelsesinformationssystem SydLIS. Data fra esundhed overføres til dette system, så afdelingen for sundhedsdokumentation stiller data til rådighed for sygehusene med henblik på tæt opfølgning på registrering. Systemet er udviklet i samarbejde med sygehusene. Side 7 af 9

8 I dette system er der oprettet mulighed for, at sygehusenes registreringsansvarlige personer med adgang til data på individniveau for patienter i pakkeforløb på kræftområdet ud fra en valideringsliste kan validere for overholdelse af standardforløbstider for pakkeforløb på kræftområdet direkte i systemet. Der er tillige mulighed for at se data på individniveau for øvrige rapporter og lister på området, herunder fejllisten, der viser fejl og opmærksomhedspunkter i forhold til registrering af pakkeforløb. Sygehusene skal rette fejl i henhold til fejllisten. Der er afholdt undervisning i forhold til ny registrering og monitorering af pakkeforløb på kræftområdet i 2. halvår Statens Serum Institut har udarbejdet vejledningsmateriale i forhold til registrering og monitorering, og der er supplerende hertil udarbejdet vejledningsmateriale i SydLIS. Sygehusene har etableret samarbejde på tværs for de enkelte pakkeforløb for at sikre overholdelse af standardforløbstider for patienterne. Registrering og monitorering følges tæt på diverse møder mellem afdelingen for sundhedsdokumentation og sygehusene. Journalaudit 2012 Sygehusene i Region Syddanmark har siden 2007 foretaget årlige journalgennemgange ud fra Procedure for kvalitetssikring af patientdataregistreringen i Region Syddanmark. Sundhedsdokumentation har samlet resultaterne fra sygehusene i 2012 i en rapport. Det samlede resultat viser, at der er gennemgået journaler. 808 af journalerne har været fejlbehæftede svarende til en samlet fejlprocent på 19 %, hvilket er et fald i forhold til 2011, hvor fejlprocenten var 22. Fejlprocenten varierer mellem sygehusene fra 12 % på Sygehus Lillebælt til 25 % på Sygehus Sønderjylland. Sygehusene har ligesom i 2011 væsentlighedsvurderet journalernes fejl, og billedet er det samme på alle sygehuse i form af flest fejl med ingen klinisk betydning og færrest fejl med klinisk betydning. Samlet set svarer det til, at knap halvdelen af fejlene ikke har nogen klinisk betydning, godt og vel en fjerdedel har mindre klinisk betydning og ca. 16 % har væsentlig klinisk betydning. Ser man på den DRG-/DAGS-mæssige konsekvens af journalgennemgangene for 2011 og 2012, er der sket en lille stigning. Den DRG-/DAGS-mæssige manglede afregning er steget fra kr. i 2011 til kr. i DRG-værdien for Region Syddanmark er således i 2012 undervurderet med knap 1 %. DRG-opslagssystemet Regionen stiller et system/database med data fra esundhed til rådighed for sygehusene. Formålet med databasen er på individniveau at vise DRG-taksten for den enkelte indlæggelseskontakt eller DAGS-taksten på det enkelte ambulante besøg på somatiske afdelinger i Region Syddanmark. Databasen indeholder blandt andet individbaserede oplysninger om aktionsdiagnose, bidiagnoser og procedurekoder. Databasen kan udelukkende bruges som opslagsværk, og det er således ikke muligt for brugeren at rette i databasen. Når sygehusene anvender databasen til kvalitetssikring af data, skal evt. fundne fejl ved patientdataregistreringen rettes i PAS-systemet. Cosmic Region Syddanmarks nyt patientadministrative system Side 8 af 9

9 Regionens sygehuse har siden amternes tid haft fire forskellige patientadministrative systemer (PAS). I foråret 2010 blev der indgået kontrakt med Logica, det nuværende CGI, om levering af et fælles PAS til alle regionens sygehuse. Sundhedsdokumentation har ad hoc i forbindelse med konfiguration, udvikling og tilpasning af systemet været med til at sikre, at systemet lever op Statens Serum Instituts samt regionens krav til klinisk korrekt registrering. For at kunne opnå sammenlignelighed af data på tværs af sygehusene i regionen, er det planen, at der på sigt skal være ensartet registreringspraksis på alle sygehuse. Men i og med konverteringen fra det gamle PAS til Cosmic kommer til at foregå løbende over en periode, er det ikke muligt at ændre væsentlig i registreringspraksis i forbindelse med implementeringen på det enkelte sygehus. Det skyldes, at afdelingerne dels vil have svært ved at følge udviklingen i aktiviteten, samt at man ved en ændring i aktiviteten ikke kan vurdere, om det skyldes denne ændrede registreringspraksis eller en evt. fejl i systemet. Andre ændringer/tilpasninger i registreringspraksis vil ej heller kunne gennemføres, førend alle sygehuse anvender samme PAS. Registreringsgruppen er dog blevet bedt om at træffe beslutning vedr. registreringspraksis på nogle enkelte områder i det fremtidige Cosmic. Systemet blev implementeret på en pilotafdeling, Øre næse hals afdelingen, på Vejle Sygehus den 14. juni I hele 2012 fortsatte pilotafdelingen med at teste systemet, og d. 4. februar gik hele Sygehus Lillebælt som den første sygehusenhed over til COSMIC. Sydvestjysk sygehus overgik som den næste sygehusenhed til COSMIC systemet i tre blokke begyndende d. 6 marts 2013 og afsluttende d. 29 maj OUH og sygehus Sønderjylland overgår til COSMC systemet i 2014, men en nærmere tidsplan er endnu ikke lagt. I forbindelse med overgangen til COSMIC har der vist sig at være en række udfordringer, herunder at sikre en fuldstændig korrekt indberetning til LPR. Der har siden medio marts 2013 kørt en Task Force gruppe med deltagelse af Region Syddanmarks IT-afdeling, sygehusenhederne samt systemleverandørerne CGI og Cambio. Task Forcen er nedsat for at sikre størst muligt fokus på at få løst udfordringen med at sikre en fuldstændig korrekt LPR indberetning. Arbejdet i Task Forcen forventes afsluttet i 3. kvartal 2013, og indberetningen til LPR skulle herefter være korrekt. Den ukorrekte indberetning til LPR har haft betydning for pilotafdelingen på Sygehus Lillebælt i Der har på afdelingen været et stort fokus på at minimere antallet af LPR-fejl, og derved sikre et så korrekt afregningsgrundlag som muligt. Der var ved årsafslutningen dog stadig været et antal kontakter med LPR-fejl, som ikke kunne udredes. Disse kontakter står i Statens Serum Instituts LPRfejl register, og er som følge heraf ikke blive afregnet. Det vil sige at aktiviteten på pilotafdelingen i 2012 ikke er blevet fuldt ud afregnet. Det kan også ses af, at den officielle aktivitet, og den her af følgende afregning, på pilotafdelingen i 2012 har været lavere end de foregående år. Endeligt er der igangsat et større arbejde vedrørende uddataområdet for Cosmic, dvs. udarbejdelse af diverse rapporter så som aktivitetsstatistikker, servicemål, fejl- og oprydningslister osv. Dette arbejde er forankret i Afdelingen for sundhedsdokumentation. Med samtykke fra revisionen, blev det i 2012 aftalt at systemleverandøren CGI ved udgangen af juni måned 2013 skal have udfærdiget en revisionserklæring af typen 3411 B på baggrund af erfaringerne med COSMIC i det førte halvår af Det forventes at CGI leverer erklæringen ultimo juni. Side 9 af 9

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2011

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2011 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedsdokumentation Journal nr.: 12/11703 Dato: 27. juni 2012 Udarbejdet af: Mads Bering E-mail: Mads.Bering@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631452 Notat Regionsrådets

Læs mere

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2008

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2008 Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Mads Bering og Birgitte Nyvang Egsgaard Afdeling: Sundhedsdokumentation E-mail: Mads.Bering@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/7419 Telefon: 76631452 Dato: 28. maj

Læs mere

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Til: Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50

Læs mere

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2014

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2014 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedsdokumentation Journal nr.: 15/23768 Dato: 3. juni 20155 Udarbejdet af: Mads Bering E-mail: Mads.Bering@rsyd.dk Telefon: 29201452 Notat Regionsrådets redegørelse

Læs mere

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2009

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2009 Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Inge Lise Udbye Christiansen og Birgitte Nyvang Egsgaard Afdeling: Sundhedsdokumentation E-mail: IngeLise.Christiansen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 10/7248 Telefon:

Læs mere

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2013

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2013 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedsdokumentation Journal nr.: 123456 Dato: 26. august 2014 Udarbejdet af: Mads Bering E-mail: Mads.Bering@rsyd.dk Telefon: 29201452 Notat Regionsrådets redegørelse

Læs mere

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2015

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2015 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedsdokumentation Journal nr.: 16/20285 Dato: 1. juni 2016 Udarbejdet af: Mads Bering E-mail: Mads.Bering@rsyd.dk Telefon: 29201452 Regionsrådets redegørelse vedrørende

Læs mere

Til Sundheds- & Ældreministeriet Samt Kommunalbestyrelser i Region Midtjylland. Redegørelse for aktivitetsafhængige tilskud

Til Sundheds- & Ældreministeriet Samt Kommunalbestyrelser i Region Midtjylland. Redegørelse for aktivitetsafhængige tilskud Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Til Sundheds- & Ældreministeriet Samt Kommunalbestyrelser i Region Midtjylland Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Redegørelse

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REGION NORDJYLLAND Beretning nr. 14 (side 145 152) Revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2014 til regionens

Læs mere

Til Sundheds- og Ældreministeriet Samt Kommunalbestyrelser i Region Midtjylland. Redegørelse for aktivitetsafhængige tilskud

Til Sundheds- og Ældreministeriet Samt Kommunalbestyrelser i Region Midtjylland. Redegørelse for aktivitetsafhængige tilskud Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Til Sundheds- og Ældreministeriet Samt Kommunalbestyrelser i Region Midtjylland Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Redegørelse

Læs mere

REGION SJÆLLAND. Beretning nr. 5. (side 55-64)

REGION SJÆLLAND. Beretning nr. 5. (side 55-64) Ringstedvej 18, st. th. 4000 Roskilde Tlf.: 4637 3033, Fax: 4632 4454 E-mail: roskilde@kr.dk REGION SJÆLLAND Beretning nr. 5 (side 55-64) Revision af statsligt aktivitetsafhængigt tilskud i 2007 til regionens

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde REGION SJÆLLAND Beretning nr. 17 (side 244 250) Revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2011

Læs mere

REGION NORDJYLLAND REVISIONSBERETNING NR. 16 SIDE

REGION NORDJYLLAND REVISIONSBERETNING NR. 16 SIDE Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 REGION NORDJYLLAND REVISIONSBERETNING NR. 16 SIDE 176 182 REVISION

Læs mere

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv 2013

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv 2013 Dato: 4. september 2014 Brevid: 2372496 Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv 2013 1. Indledning Regionsrådet skal senest den 1. september 2014 afgive en redegørelse til ministeriet

Læs mere

Region Syddanmark. Revisionsberetning af 8. juli 2014 om revision af aktivitetsbestemte tilskud mv. for 2013

Region Syddanmark. Revisionsberetning af 8. juli 2014 om revision af aktivitetsbestemte tilskud mv. for 2013 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Region Syddanmark Revisionsberetning

Læs mere

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2012

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2012 Dato: 3. september 2013 Brevid: 2140345 Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2012 1. Indledning Regionsrådet skal senest den 1. september 2013 afgive en redegørelse til ministeriet

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN REVISIONSBERETNING NR. 10 SIDE

REGION HOVEDSTADEN REVISIONSBERETNING NR. 10 SIDE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 REGION HOVEDSTADEN REVISIONSBERETNING NR. 10 SIDE 490 497 REVISION

Læs mere

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2014

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2014 Dato: 29. juli 2015 Brevid: 2569900 Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2014 1. Indledning Regionsrådet skal senest den 1. september 2015 afgive en redegørelse til ministeriet

Læs mere

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv Dato: 2. august 2016 Brevid: 3014737 Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2015. 1. Indledning Regionsrådet skal senest den 1. september 2016 afgive en redegørelse til Sundheds

Læs mere

Til bopælskommuner i Region Midtjylland og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udkast. Sundhedsredegørelse 2012

Til bopælskommuner i Region Midtjylland og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udkast. Sundhedsredegørelse 2012 Regionshuset Viborg Til bopælskommuner i Region Midtjylland og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udkast DRG Kontoret Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Region Syddanmark. Revisionsberetning af 8. juli 2016 om revision af aktivitetsbestemte tilskud mv. for 2015

Region Syddanmark. Revisionsberetning af 8. juli 2016 om revision af aktivitetsbestemte tilskud mv. for 2015 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Region Syddanmark Revisionsberetning af 8.

Læs mere

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Region Sjælland Koncernøkonomi Analyse og Afregning Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Den kommunale medfinansiering gælder for

Læs mere

Aktivitetspuljen 2017

Aktivitetspuljen 2017 Aktivitetspuljen 2017 Regeringen og Danske er indgik den 9. juni 2016 aftale om regionernes økonomi for 2017 (ØA17). Principperne for udbetaling af den statslige, aktivitetsbestemte pulje og fastsættelse

Læs mere

Budgetseminar den 26. april 2016

Budgetseminar den 26. april 2016 Budgetseminar den 26. april 2016 Byrådet og HovedMed Aktivitetsbestemt medfinansiering v/martin Gils Andersen Den kommunale medfinansiering af sundhedvæsenet Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Aktivitetspuljen 2018

Aktivitetspuljen 2018 NOTAT Aktivitetspuljen 2018 07-07-2017 EMN-2017-02702 1060187 Thomas Ljungberg Jørgensen Regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 aftale om regionernes økonomi for 2018 (ØA18). Principperne

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING. Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut

KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING. Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut KOMMUNAL (MED)FINANSIERING Aktivitets-uafhængige bidrag (t.o.m. 2011): Kommunalt grundbidrag

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om DRG-systemet

Rigsrevisionens notat om beretning om DRG-systemet Rigsrevisionens notat om beretning om DRG-systemet Oktober 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DRG-systemet (beretning nr. 11/2010) 3. oktober 2016 RN 408/16 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@kr.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@kr.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde REGION SJÆLLAND Delberetning nr. 14 (side 204 208) regionens sygehusvæsen samt af aktivitetsbestemt, BDO

Læs mere

Bekendtgørelse om den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet

Bekendtgørelse om den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet BEK nr 1781 af 27/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1610915 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Kommunal medfinansiering

Kommunal medfinansiering Analyse juli 2007 Kommunal medfinansiering Det aktivitetsbestemte bidrag Indledning Kommunerne skal med kommunalreformen medfinansiere det regionale sundhedsvæsen med: et grundbidrag, fastlagt for 2007

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Kapitel 3. Regionernes takststyringsmodeller

Kapitel 3. Regionernes takststyringsmodeller Kapitel 3. Regionernes takststyringsmodeller Takststyring er blevet brugt i regionerne fra første dag, regionerne overtog ansvaret for det danske sundhedsvæsen. Baggrunden var, at takststyring eksplicit

Læs mere

DEN STATSLIGE AKTIVITETSPULJE

DEN STATSLIGE AKTIVITETSPULJE DEN STATSLIGE AKTIVITETSPULJE DRG konference - kursusdag d.28. oktober 2015 Ina Willaing Tapager & Mathilde Louise Barington Meraktivitet@ssi.dk meraktivitet@ssi.dk OVERBLIK DRG-systemet Grupperingslogik

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi 01 Vederlagsfri fysioterapi Kommunen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Finansiering og medfinansiering Sundhedsområdet. Varde Kommune Maj Mai Sønderby, Social og Sundhed 1/23

Finansiering og medfinansiering Sundhedsområdet. Varde Kommune Maj Mai Sønderby, Social og Sundhed 1/23 Finansiering og medfinansiering Sundhedsområdet Varde Kommune 2015 Maj 2016, Social og Sundhed 1/23 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 INDHOLD...4 RESUME...5 AKTIVITETSBESTEMT KOMMUNAL MEDFINANSIERING...6

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Et andet formål har været at få kommuner og regioner til sammen at udtænke nye løsninger og derved skabe mere sammenhængende patientforløb.

Et andet formål har været at få kommuner og regioner til sammen at udtænke nye løsninger og derved skabe mere sammenhængende patientforløb. SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat «Skriv afdeling» Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 «Skriv din e-mail» www.herning.dk Aktivitetsbestemt medfinansiering hvordan og hvorfor Kontaktperson:

Læs mere

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN 4.1 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 1 Sundhed Hovedkontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionernes sygehuse og dertil knyttede institutioner

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune sammenlignet med det øvrige Danmark April 2015 1 Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 22. september 2011 Notat om aflyste operationer Sundhedsudvalget blev på møde den 30. august præsenteret for en statistik over

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 1. Indledning Kommunerne har medfinansieret regionernes sundhedsudgifter siden finansieringsreformen trådte i kraft i 2007. Udgifter i forbindelse med den aktivitetsbaserede

Læs mere

Forslag til principper for takststyringsmodel 2008 i Region Midtjylland

Forslag til principper for takststyringsmodel 2008 i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Forslag til principper for takststyringsmodel 2008 i Region Midtjylland

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret. Februar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret. Februar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret Februar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Cancerregisteret (beretning nr. 3/2007) 2. februar 2010

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2013

Kommunal medfinansiering 2013 Side 1 Kommunal medfinansiering 2013 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2012 aftale om regionernes økonomi for 2013. Den 1. januar 2012 trådte den nye ordning for kommunal medfinansiering

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Regionernes takststyringsmodeller

Regionernes takststyringsmodeller Apendiks 119 Regionernes takststyringsmodeller Regionsrådene styrer produktionen på sygehusene gennem de vedtagne takststyringsmodeller. Modellerne er grundlæggende konstrueret ens, men har forskellige

Læs mere

Oplæg: Sundhedsområdets økonomi DRG-/DAGS-systemet Kommunal medfinansiering

Oplæg: Sundhedsområdets økonomi DRG-/DAGS-systemet Kommunal medfinansiering Oplæg: Sundhedsområdets økonomi DRG-/DAGS-systemet Kommunal medfinansiering Ældre- og Sundhedsudvalget, den 1. september 2015 Konsulent Niels E. Kristensen Innovationscenter for Sundhed og Omsorg Overskrifter

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Uddrag af arbejdet fra ERFAgruppen om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet i Region Hovedstaden Juni

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2018

Kommunal medfinansiering 2018 NOTAT Kommunal medfinansiering 2018 07-07-2017 EMN-2017-02702 1060463 Thomas Ljungberg Jørgensen Regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 aftale om regionernes økonomi for 2018 (ØA18). Denne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet Marts 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DRG-systemet (beretning nr. 11/2010) 4. marts 2014 RN 404/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Sag nr. Emne: bilag Koncern Økonomi Finans og Support Kongens Vænge 2 DK - 3400

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING. DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017

DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING. DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017 DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017 Disposition To forskellige ordninger Kommunal medfinansiering Baggrund og formål Lovgrundlag Månedens gang, datagrundlag,

Læs mere

Psykiatri opfølgning på mål

Psykiatri opfølgning på mål Psykiatri opfølgning på mål Mål Indikator Mål Status november 2014 Aktuel fremdrift/ Pakkeforløb for de vigtigste diagnoser er Alle patienter med samme sygdomsbillede tilbydes samme behandlingsforløb i

Læs mere

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Danske Regioner/regioner, KL/kommuner, PLO og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udviklet en række indikatorer, der kan bruges

Læs mere

Tal på sundhed Sundhedhedsfagligt personale i sygehusvæsenet

Tal på sundhed Sundhedhedsfagligt personale i sygehusvæsenet Sundhedhedsfagligt personale i sygehusvæsenet Personale udgør den væsentligste produktionsfaktor i sygehusvæsenet og lønningerne til personalet er samtidig langt den største udgiftspost. Personalet på

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

Oversigtsnotat: Hvordan finansieres sundheds- og hospitalssektoren efter strukturreformen

Oversigtsnotat: Hvordan finansieres sundheds- og hospitalssektoren efter strukturreformen Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 69 Offentligt Sundhedsudvalget (SUU) 3. April 2007 Økonomigruppen i Folketinget Oversigtsnotat: Hvordan finansieres sundheds- og hospitalssektoren efter strukturreformen

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2017

Kommunal medfinansiering 2017 Side 1 Kommunal medfinansiering 2017 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2016 aftale om regionernes økonomi for 2017 (ØA17). Denne vejledning beskriver beregningen af den forudsatte kommunale

Læs mere

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1.

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1. Maj 21 Aktivitet i det somatiske sygehusvæsen Behandlingen af en patient på sygehus vil altid involvere ambulante besøg og/eller udskrivninger efter indlæggelse. Udviklingen i antal udskrivninger henholdsvis

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 8. november 2011. Sag nr. 4. Emne: om. bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 8. november 2011. Sag nr. 4. Emne: om. bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 8. november 2011 Sag nr. 4 Emne: om bilag Statsrevisorerne 2010-11 Beretning nr. 11 Beretning om DRG-systemet Offentligt 11/2010 Beretning om DRG-systemet

Læs mere

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune 1 Kommunal medfinansiering/finansiering Generelt om modellen bag Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2014

Kommunal medfinansiering 2014 Kommunal medfinansiering 2014 Denne analyse har til formål at skabe overblik over sammensætning og udvikling i medfinansieringsudgifterne i Rebild Kommune. Udfordringerne gennemgås, og det analyseres,

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 8. februar 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal Dette notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. kvartal. Monitoreringen gør det

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 29. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 11. oktober 2013 kl. 13.00 15.15 i Sundhedsstyrelsen. 1. Orientering Opfølgning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 14. september 2016 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

1. Finansieringssystemet for regionerne

1. Finansieringssystemet for regionerne Indhold 1. Finansieringssystemet for regionerne...3 1.1. Regionernes opgaver...3 1.2. Finansiering af sundhedsområdet...4 1.3. Finansiering af regionernes udviklingsopgaver...5 2. Regionernes indtægter

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

ANALYSE AF AKTIVITETEN I SYGEHUSVÆSENET

ANALYSE AF AKTIVITETEN I SYGEHUSVÆSENET ANALYSE AF AKTIVITETEN I SYGEHUSVÆSENET - Juni 2010 Indenrigs- og Sundhedsministeriet ISBN nr.: 978-87-7601-297-7 1 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Baggrund for arbejdet og arbejdsgruppens

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

Medfinansieringsrapport, 2014

Medfinansieringsrapport, 2014 Medfinansieringsrapport, 2014 Baggrund: Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet blev indført med virkning fra 2007. Formålet med ordningen var at give kommunerne et generelt incitament til at

Læs mere

Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2014 for Region Hovedstaden og revisionsberetning

Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2014 for Region Hovedstaden og revisionsberetning Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -1 af 29 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -2 af 29

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser,

Læs mere

Sundheds- og Kulturforvaltningen Årsrapport 2013

Sundheds- og Kulturforvaltningen Årsrapport 2013 SUN Årsopg ørels e 2 013 «edocadd resscivilc ode» Sundheds- og Kulturforvaltningen Årsrapport 2013 Indhold Sundhed...3 Aktivitetsbestemt medfinansiering...3 Udviklingen i aktivitetsbestemt medfinansiering

Læs mere

Vejle Sygehus Danmarks bedste sygehus blandt mellemstore sygehuse for 3. år Kolding Sygehus Danmarks bedste sygehus blandt små sygehuse for 2.

Vejle Sygehus Danmarks bedste sygehus blandt mellemstore sygehuse for 3. år Kolding Sygehus Danmarks bedste sygehus blandt små sygehuse for 2. Vejle Sygehus Danmarks bedste sygehus blandt mellemstore sygehuse for 3. år Kolding Sygehus Danmarks bedste sygehus blandt små sygehuse for 2. år 12. oktober 2010 Elektronisk audit txt-mining på journaloplysninger

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Lige sund i Region Syddanmark et samarbejde mellem sektorer.

Lige sund i Region Syddanmark et samarbejde mellem sektorer. Lige sund i Region Syddanmark et samarbejde mellem sektorer. Formål og disposition Formål: Give en kort status på implementering af strategien, herunder præsentere resultaterne fra forskellige analyser

Læs mere

Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland

Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 30. september 2015 Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Økonomi-

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 8. februar 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i somatikken Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i somatikken.

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 3. december 15 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 3. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter,

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2013 Indledning Den 1. januar 2012 trådte store ændringer i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere