Generalforsamlingi GrundejerforeningenMusvågevej. 5.marts2011 Bestyrelsensberetning 2.1Bestyrelsen,som denserudidag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamlingi GrundejerforeningenMusvågevej. 5.marts2011 Bestyrelsensberetning 2.1Bestyrelsen,som denserudidag"

Transkript

1 Generalforsamlingi GrundejerforeningenMusvågevej 5.marts2011 Bestyrelsensberetning 2.1Bestyrelsen,som denserudidag Formand:KrestenGravgaard Musvågevej152 Påvalg Kasserer:NielsBloch Musvågevej52 Påvalg Bestyrelsesmedlem : BentBildeBruun Musvågevej128 FritsRyter Musvågevej154 Påvalg FlemmingGuldmannNielsen Musvågevej88 JanIfversen Musvågevej44 Suppleanter: KarinThybo Musvågevej156 Påvalg BørgeLandgrebe Musvågevej138 Revisorer: AndersMikkelsen Musvågevej98 Påvalg JensFrederikJensen Musvågevej148 Hjemmeside: CVR.nr Bankforbindelse:NordjyskeBankiÅlbæk 5Bestyrelsesmødererafholdtsidensenestegeneralforsamlingimarts2010

2 2.2Containersituationen Vi har fremført for AVØ at antallet af containere ved indkørslen til Musvågevej, til såvel flasker som papir, ikke er tilstrækkelige i højsæsonen. AVØ havde lovet, at vi ville få ekstra containere i højsæsonen i 2009, det fik vi ikke og heller ikke i 2010 fik vi flere containere, men så til gengæld har de tømt containerne oftere, så vi håber ikke, der har været de store problemer. Vi er hele tiden opmærksom på problemet, og prøver på at være på forkant med at bede om tømning. 2.3Renovation Renovationskapacitet Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at sikre tilstrækkelig renovationskapacitet, især hvis sommerhuset lejes ud. Renovationsselskabet AVØ, Frederikshavn, har udsendt information om, hvad de anses for tilstrækkelig kapacitet, og dette anbefaler vi at følge. Afaldsstativ Desuden opfordrer vi til, at affaldssækkene eller containerne sættes i et stativ, der sikrer dels, at det ikke vælter i vinden dels, at dyr (fx ræve eller fugle) ikke kan få adgang til affaldet. Trådstativerhar tendens til at have åbninger, så dyr kan rive sækkene i stykker og sprede affaldet. Det har vi konstateret i flere tilfælde, og det skæmmer ikke alene den pågældende parcel, men hele området.

3 2.4Stier Stisystemet er nu veletableret, så man både kan gå en tur i det dejlige område, eller tage cyklen en tur til stranden, eller hvor man nu kan få lyst til at cykle hen. Dermed bliver spadsere eller cykelturen til Ålbæk, og stranden meget kortere. Stierne, der er pålagt flis i skoven, bliver vedligeholdt af Jens Ole Christensen med det flis, der kommer ud af den flisordning, vi har med ham. Sidste år på generalforsamlingen lovede vi, at vi ville forlænge grusstien ud til vejen langs banen, Frederikshavn kommune har givet tilladelse til, at vi må forlænge grusstien hen over kommunens jord, så dermed er der oprettet forbindelse til Hirtshalsvej. Når vi ikke har forlænget grusstien, så er det fordi, at vi ved nærmere eftersyn syntes, at den jordtrampede sti egentlig var en udmærket løsning, men vi vil rigtig gerne høre jeres mening til det. Der er lavet afspærring, så gennemkørsel med bil ikke er mulig, og vi har dermed sikret, at der ikke er nogen flugtvej den vej ud af området. I bestyrelsen har vi tænkt på at lave en sti forbindelse til Løvevej, men også her vil vi gerne høre jeres mening om det projekt. Vi har drøftet projektet med formand og næstformand i Grundejerforeningen Porsegården, vi blev enige om at vi tog det med her til generalforsamlingen, og hvis stemningen her var positiv, sender vi en beskrivelse af projektet sammen med et overslag på omkostningerne, så tager Porsegården det med til deres generalforsamling i juni.

4 2.5Flisningafgrenafald Jens Ole kommer flere gange om året med sin vogn og flismaskine og henter de grene, som I har lagt i skel. Man har mulighed for at lægge grene ud til vejen på egen grund i 2 perioder om året. Første periode er fra 1.martstil30.april. Jens Ole kører området igennem ca. den 1. april og 1. maj og fliser det der er lagt ud. Anden periode er fra 1.oktobertil30.november. Her køres området så igennem ca. den 1. november og 1. december. Ordningen er lavet således for, at der ikke kommer til at ligge grene mere end ca. en måned ved jeres grund, og vi må opfordre jer alle til at holde ryddet op i grenaffald, i egen interesse, men også brandmyndighederne er opmærksom på brandfælder. Bestyrelsenpåpeger,atafklippedegreneikkemåanvendestilatbygge diger/hegnmed,da dette virker som brandfæller "krudttønder" på en varm sommerdag. tænk på, hvad der kan ske, hvis der går ild i sådan et hegn rundt om huset!

5 2.6Grøfteoprensning Vi har her i efteråret haft entreprenør Aagaard til at rense grøfterne op, men vi vil til foråret se på om en yderligere oprensning, længere ude i området er nødvendig. Vi er godt klar over at det ikke hjælper at rense grøfterne i området, hvis vandet ikke kan komme væk herfra. Grøfterne bliver hvert efterår beskåret for grene og rødder, og vi regner med at skulle rense dem op hver tredje år. Hvis der er grundejere, som ikke er interesseret i, at entreprenøren renser op på eller ved jeres grund, så må vi bede jer selv udføre arbejdet i sommer. Betalingfor den generelle oprensning står grundejerforeningen for.

6 2.7Stamvejen Slidlaget: På den del af stamvejen, som hører under vores grundejerforening, har fået pålagt slidlag i sommeren 2010, så nu har vi en flot vej i rigtig mange år. Frederikshavn kommune har stået for opkrævning af beløbet til asfalteringen, vi havde anslået beløbet til små 2000 kr. pr. grund, det blev lidt billigere nemlig 1754 kr. kommunen opkrævede et for lille beløb, nemlig 1473 kr., så I får måske? en ekstra regning på 281 kr. jeg tør ikke love at kommunen selv betaler for deres fejl. Det er grundene fra og og yderligere grundene i alt 113 grunde, som har deltaget i betalingen. Grundejerforeningen hæfter for eventuelle restancer, så det er grundejerforeningen, der skal gøre udlæg for manglende indbetalinger. 40km.hastighedsbegrænsningsskilte blev opsat forrige år, minbønerigen iår,om Ialevillæggeformedetgodteksempel, og overholde den begrænsning, som nu er lavet. Begrænsningerne er hovedsagelig lavet af hensyn til børn og andre gående, og da vejen jo ikke er nogen gennemkørselsvej, så er der kun beboere i området der benytter vejen. Grundejerforeningenhar rettet skriftlig henvendelse til både AVØ og postvæsen, og bedt dem indskærpe overfor deres chauffører, om at køre hensynsfuld i området, postvæsenet har svaret tilbage at de nok skulle indskærpe for postbudene, at der i sommerhusområdet skal køres hensynsfuld og hastighedsbegrænsninger skal overholdes GårdejerOleLauridsenhar tidligere benyttet vore stikveje i området til kørsel med maskiner, når han skulle frem til de markområder han har nord for Musvågevej. Vi har aftalt med ham at det ikke sker fremover, stikvejene er ikke anlagt til tung trafik, og der er også andre ulemper ved den trafik. Vi har så til gengæld givet ham tilladelse til at benytte stamvejen, mod at han skal være medlem af grundejerforeningen og betale et kontingent som andre grundejere, det er godkendt af Grundejerforeningen Lodskovvad. Ole Lauridsen har selvfølgelig krav på at han kan komme frem til sin mark.

7 2.8Stikvejene Stikvejene blev lavet i stand med ny grusbelægning i Stikvejene blev her i foråret 2010 rettet af, så vi kan holde dem i en pæn stand, på en måde så de passer ind i den natur, vi her er omgivet af. Sammen med pålægning af slidlaget på stamvejen, blev asfalten ved indkørslerne til stikvejene forlænget, så der er asfalt på, hvor det hårde slid er. Her ved stikvejene har vi en bøn til jer som udlejer husene, vil godt sørge for, at der ved husene er parkeringsplads til det antal biler som normal gæster jeres hus, vi har grundejere som føler sig generet af, at der parkeres på de forholdsvis smalle stilveje. 2.9Snerydning Der foretages snerydning efter behov, men da ingen fra bestyrelsen bor her i området kan det måske til tider knibe med fornemmelsen af hvor stor behovet er. Hvis du oplever manglende snerydning, bedes du maile til grundejerforeningen. Tryk på "Mailform" nederst til venstre i billedet på vor hjemmeside. Det er måske endnu bedre at ringe til en i bestyrelsen, hvis der skal ryddes sne så er det måske noget som helst skal ske inden for lang tid, hvis det er mulig. Sidste nyt er at vi har aftalt med Spar købmand Jens Frederik Jensen, at han prøver at vurdere når snerydning er nødvendig, og give besked til entreprenøren. Bestyrelsen håber og tror, det er den rigtige løsning. Fordelingsnøgle Vi har udarbejdet et forslag til en fordelingsnøgle, vedrørende udgifter til snerydning, grusning, græsslåning og andet vedligeholdelse af Musvågevej, så Grundejerforeningen Lodskovvad og vi deles om omkostningerne, i et forhold efter antal grundejere. Det var desværre ikke mulig at få et møde i stand her inden generalforsamlingen.

8 2.10Postkasser Postkassearrangementet føler vi, at vi har grund til at være stolte af. Vi ved godt, at nogle af stativerne hænger lidt. Bestyrelsen vil sørge for at understøtte stativerne yderligere, hvor det er nødvendigt. Ligeledes vil bestyrelsen sørge for at udskifte de postkasselåger, der er beskadiget af hærværk. Reklamervi er meget kede af. Der er nogle postkasser, som bliver overfyldte, endda så fyldte, at det hænger ud af dem, og dermed leder vandet ind i postkassen. Det er dejlig at se, at mange af jer har nej tak til reklamer på jeres postkasser. Vi vil dog stadig opfordre de sidste af jer, som måske ikke kommer så ofte i jeres sommerhus, til at få skiltet Nej tak til reklame, det kan fås på posthuset.

9 2.11Fæ lesområdet Vedligeholdelseaffæ lesarealer Grundejerforeningen ejer som bekendt fællesarealerne, som er til fælles nytte og gavn. Foruden veje og stier består fællesarealerne af den oprindelige plantage med fyrretræer, birk, pors, lyng, kantareller, med meget mere. Der vil hele tiden være træer, som er væltet af vinden, og træer som er mere eller mindre udgået. Det er bestyrelsens opgave at sørge for vedligeholdelse af alle fællesarealer, herunder fældning og oprydning i underskoven. Det vil vi tage initiativ til i den udstrækning vi føler der er behov, og der er penge til det i budgettet. De fældede træer bliver fliset og derefter brugt på vores stier. Medlemmernemåikkeselvbegyndefældningeleroprydningpå fæ lesarealer. Hvis du som grundejer føler dig generet af væltede træer fra fællesarealet, må vi bede dig om at rette henvendelse til bestyrelsen, hvorefter vi vil aftale det fornødne med vores flismand. Vi vil desuden vurdere behovet for genplantning. Ved eventuel genplantning vil det ske på en måde - så fællesarealerne opretholder det krat og plantage-præg, som vi satte pris på, da vi hver især købte en del af området. Af samme årsag skal jeg gøre alle medlemmer opmærksom på at genplantning skal foretages med egns-prægede træer (fx fyrretræer, grantræer, birk) på jeres grund, i den udstrækning I fælder gamle træer, så hele grundejerforeningens område kan bevare sit plantagepræg. Der er opført som et af formålene i den eksisterende lokalplan. Vort fællesområde er blevet lidt større, idet vi har fået et stykke lagt til nord for musvågevej, gårdejer Ole Schmidt var ikke helt klar over hvor skellinjen var, men det ved han nu, og det er ordnet i fuld forståelse. Det samme gjorde sig gællende med det område med de store piletræer, området blev pludselig ryddet, så vi fik lidt travlt med at finde ud af hvor skellet var, pilene var vores, men det gav nu ikke mange penge til grundejerforeningen.

10 2.12Lokalplanerforforeningensområde En af de store opgaver vi blev opfordret til ved generalforsamling i 2008, var at ændre lokalplanen, det er en opgave, der har krævet meget tid, særlig har Niels, og Flemming brugt meget tid på det, de har været alle punkterne igennem i begge lokalplaner, alle punkter er behandlet og sammenlignet. D. 25. maj 2009 havde vi et møde med Frederikshavn kommune, hvor vi blev orienteret om, at lokalplanen skulle tilrettes den nye kommuneplan. Det var et meget stort stykke arbejde som Niels og Flemming her gik i gang med. Nu vil Flemming tage over, og fortælle jer mere ang. lokalplanen. 3. Aflæggelseafregnskab Fremlæggelseafbudget2010og Fastsæ telseafkontingent Retidigtindkomneforslagframedlemmer 6. Valgafbestyrelsesmedlemmer 7. Valgafsuppleant 8. Valgafrevisor 9. Eventuelt 5. marts 2011 Kresten Gravgaard

Generalforsamlingi GrundejerforeningenMusvågevej. 3.marts2012 Bestyrelsensberetning 2.1Bestyrelsen,som denserudidag

Generalforsamlingi GrundejerforeningenMusvågevej. 3.marts2012 Bestyrelsensberetning 2.1Bestyrelsen,som denserudidag Generalforsamlingi GrundejerforeningenMusvågevej 3.marts2012 Bestyrelsensberetning 2.1Bestyrelsen,som denserudidag Formand:KrestenGravgaard Musvågevej152 Kasserer:NielsBloch Musvågevej52 Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Generalforsamlingi GrundejerforeningenMusvågevej

Generalforsamlingi GrundejerforeningenMusvågevej Generalforsamlingi GrundejerforeningenMusvågevej 2.marts2013 Bestyrelsensberetning 2.1 Bestyrelsen,som denserudidag Formand:KrestenGravgaard Musvågevej152 Påvalg Kasserer:NielsBloch Musvågevej52 Påvalg

Læs mere

Ordinærgeneralforsamling

Ordinærgeneralforsamling Ordinærgeneralforsamling GrundejerforeningenMusvågevej Lørdagd.5.marts2011 Gl.ÅlbækKro 1 GrundejerforeningMusvågevej 2 1 Dagsorden Velkomst 1.Valgafdirigent. 2.Bestyrelsensberetning. 3.Aflæggelseafregnskab.

Læs mere

Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Musvågevej

Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Musvågevej Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Musvågevej Lørdag d. 6. marts 2010 Gl. Ålbæk Kro 1 Grundejerforening Musvågevej 2 1 Dagsorden Velkomst 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse

Læs mere

Ordinærgeneralforsamling

Ordinærgeneralforsamling GrundejerforeningenMusvågevej Ordinærgeneralforsamling Lørdagd.3.marts2012 Ålbækgl.Kro 1 GrundejerforeningMusvågevej 2 1 Dagsorden Velkomst 1.Valgafdirigent. 2.Bestyrelsensberetning. 3.Aflæggelseafregnskab.

Læs mere

Grundejerforeningen Musvågevej Ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Musvågevej Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Musvågevej Ordinær generalforsamling Lørdag d. 1. marts 2014 Ålbæk gl. Kro 1 Grundejerforening Musvågevej 2 1 Dagsorden 1. Marts 2014 Velkomst 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

ReferatfraGrundejerforeningenMusvågevejs Generalforsamling,2.marts2013

ReferatfraGrundejerforeningenMusvågevejs Generalforsamling,2.marts2013 ReferatfraGrundejerforeningenMusvågevejs Generalforsamling,2.marts2013 Sted: Ålbæk gl. Kro Velkomst Formand Kresten Gravgaard bød velkommen til de fremmødte fra Grundejerforeningen. 1.Valgafdirigent Kresten

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling - Grundejerforeningen Musvågevej Lørdag d. 7. marts 2009 Gl. Ålbæk Kro 1 Grundejerforening Musvågevej 2 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Musvågevej Ordinær generalforsamling Lørdag d. 5. marts 2016 Ålbæk gl. Kro 1 Grundejerforeningen Musvågevej 2 1 Dagsorden Lørdag d. 5. Marts 2016 Velkomst 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej

Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej 5. marts 2016 Bestyrelsens beretning 2.1 Bestyrelsen, som den ser ud i dag Formand: Niels Bloch Musvågevej 52 Ikke på valg Kasserer: Kai Jensen Musvågevej

Læs mere

Referat fra generalforsamling for Grundejerforeningen Musvågevej 5. marts 2016

Referat fra generalforsamling for Grundejerforeningen Musvågevej 5. marts 2016 Referat fra generalforsamling for Grundejerforeningen Musvågevej 5. marts 2016 Sted: Ålbæk gl. Kro Velkomst Formand Niels Bloch bød velkommen til Grundejerforeningens generalforsamling. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamling for Grundejerforeningen Musvågevej 7. marts 2009

Referat af generalforsamling for Grundejerforeningen Musvågevej 7. marts 2009 Referat af generalforsamling for Grundejerforeningen Musvågevej 7. marts 2009 Sted: Ålbæk gl. Kro Velkomst Formand Kresten Gravgaard bød velkommen til de fremmødte til Grundejerforeningens generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 19. april 2014. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat fra generalforsamling for Grundejerforeningen Musvågevej 7. marts 2015

Referat fra generalforsamling for Grundejerforeningen Musvågevej 7. marts 2015 Referat fra generalforsamling for Grundejerforeningen Musvågevej 7. marts 2015 Sted: Ålbæk gl. Kro Velkomst Formand Kresten Gravgaard bød velkommen til de fremmødte til Grundejerforeningens generalforsamling.

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Grundejerforenngen Musvågevej Ordnær generalforsamlng Lørdag d. 2. marts 2013 Ålbæk gl. Kro 1 GrundejerforenngMusvågevej 2 1 Dagsorden 2.Marts2013 Velkomst 1.Valgafdrgent. 2.Bestyrelsensberetnng. 3.Aflæggelseafregnskab.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Grundejerforening Musvågevej

Ordinær generalforsamling. Grundejerforening Musvågevej Ordinær generalforsamling - Grundejerforeningen Musvågevej Lørdag d. 1. marts 2008 Mamma s Pizza 1 Grundejerforening Musvågevej 2 1 Dagsorden Ovenstående er uddrag fra indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 30. marts 2013. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 4. april 2015. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling - Grundejerforeningen Musvågevej Lørdag d. 31. marts 2007 Gl. Aalbæk Kro (Pyramiden) Grundejerforening Musvågevej Dagsorden Velkomst Valg af dirigent Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2018

Bestyrelsens beretning 2018 Bestyrelsens beretning 2018 Side 1 af 6 Velkommen til årets generalforsamling. Indkaldelsen til generalforsamlingen blev sat på vores hjemmeside den 10.marts 2019. Det er i god tid inden sidste frist for

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 11. april 2017, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 11. april 2017, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 11. april 2017, kl. 19.30 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 100 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling for Grundejerforeningen Musvågevej 31. marts 2007

Referat af generalforsamling for Grundejerforeningen Musvågevej 31. marts 2007 Referat af generalforsamling for Grundejerforeningen Musvågevej 31. marts 2007 Sted: Aalbæk gl. Kro 1. Velkomst Konstitueret formand Jens Gylling Jørgensen bød velkommen til generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2016 Allerførst velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2011 Sted: Klim Bjerg Dato: 23. april 2011 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Jørgen Pedersen, som

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 12. april 2014 kl. 10.00 på Havnsø hotel Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetæller. 3. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Mødereferat Generalforsamling i Grundejerforeningen Lodskovvad af Fremmødte på generalforsamlingen se deltagerliste

Mødereferat Generalforsamling i Grundejerforeningen Lodskovvad af Fremmødte på generalforsamlingen se deltagerliste Mødedeltager: Fremmødte på generalforsamlingen se deltagerliste Dato: 02.03.2019; Kl. 10.00 Sted: Kopi til: Referant: Ålbæk Gl. Kro Generalforsamlingen + Bestyrelsen Finn D. Christensen Indledning: Dette

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2017

Bestyrelsens beretning 2017 Bestyrelsens beretning 2017 Side 1 af 6 Velkommen til årets generalforsamling. Indkaldelsen til generalforsamlingen blev sat på vores hjemmeside den 16.marts 2018. Det er i god tid inden sidste frist for

Læs mere

Fællesarealer, strand & veje.

Fællesarealer, strand & veje. Formandens beretning til generalforsamlingen den 9. juni 2018 Som helt ny bestyrelse, havde vi en række praktiske opgaver vi skulle have afklaret, men efter nogle måneder, så var vi klar til at lave en

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Wesselsvej

Grundejerforeningen Wesselsvej Grundejerforeningen Wesselsvej 27 marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Wesselsvejs ordinære generalforsamling tirsdag den 12 marts 2013 i fælleslokalet Fodbygårdsvej 16, Næstved. Velkomst ved formanden.

Læs mere

Høringssvar fra Grundejerforeningen Lodskovvad af 2016 vedrørende etablering af solcelleanlæg i Ålbæk

Høringssvar fra Grundejerforeningen Lodskovvad af 2016 vedrørende etablering af solcelleanlæg i Ålbæk Ålbæk, den 8. Oktober 2018 Høringssvar fra Grundejerforeningen Lodskovvad af 2016 vedrørende etablering af solcelleanlæg i Ålbæk Emne: Ref.: Solcelleanlæg i Ålbæk GEO-2018-00196 På vegne af Grundejerforeningen

Læs mere

Formandens beretning for Vejlby Strand grundejerforening for året 2012/2013

Formandens beretning for Vejlby Strand grundejerforening for året 2012/2013 Ja, så er der gået endnu et år, det er så min fjerde beretning. Efter at vi i bestyrelsen nu i et par år, har haft fokus på at få en god struktur, sikre en stor åbenhed i foreningen og få styr på økonomien,

Læs mere

Onsdag d. 10 April 2019 kl. 19:00 Ørum-Daugård Multihal

Onsdag d. 10 April 2019 kl. 19:00 Ørum-Daugård Multihal Grundejerforeningen Nordby Fælled www.nordbyfaelled.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Norby Fælled grundejerforening Onsdag d. 10 April 2019 kl. 19:00 Ørum-Daugård Multihal Endelig dagsorden

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling i Ø-Kvarterets Grundejerforening

Generalforsamling i Ø-Kvarterets Grundejerforening Generalforsamling i Ø-Kvarterets Grundejerforening Tirsdag den 24. marts 2015 Bestyrelsens beretning ved formanden. Vi vil fra bestyrelsens side endnu engang byde alle rigtig hjertelig velkommen her til

Læs mere

Formandsberetning maj 2018

Formandsberetning maj 2018 1 Formandsberetning maj 2018 Jeg vil starte med at takke alle for den fine modtagelse af vores anmodning om penge til asfaltering af vore indfaldsveje Lærkebakken og Solbakken, der er blevet lavet et rigtig

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Mødereferat bestyrelsesmøder i Grundejerforeningen Lodskovvad af 2016

Mødereferat bestyrelsesmøder i Grundejerforeningen Lodskovvad af 2016 Mødedeltager:, Musvågevej 52 Kurt Hansen, Musvågevej 75, Musvågevej 154 Conny Fredborg, Bekkasinvej 48 Kai Ivan Jensen, Musvågevej 122 Finn Thomsen, Bekkasinvej 36, Urfuglevej 26 Børge Landgrebe, Musvågevej

Læs mere

Generalforsamling 12. maj 2018 Fårevejle Forsamlingshus Kalundborgvej 23, Fårevejle

Generalforsamling 12. maj 2018 Fårevejle Forsamlingshus Kalundborgvej 23, Fårevejle Generalforsamling 12. maj 2018 Fårevejle Forsamlingshus Kalundborgvej 23, Fårevejle Ad 1. Valg af dirigent Tom Christensen Tom bød velkommen til de 27 fremmødte, heraf var der 20 stemmeberettigede, og

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat og beretning af ordinær generalforsamling lørdag den 26. marts 2016. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

BØTØ SKOVEN. 14. februar 2018 MARIELYST GRUNDEJERFORENING. 16. februar 2018 Skrevet af: Eigil Petersen

BØTØ SKOVEN. 14. februar 2018 MARIELYST GRUNDEJERFORENING. 16. februar 2018 Skrevet af: Eigil Petersen BØTØ SKOVEN 14. februar 2018 MARIELYST GRUNDEJERFORENING 16. februar 2018 Skrevet af: Eigil Petersen BØTØ SKOVEN 14. februar 2018 Til Marielyst Grundejerforening Nu nærmer vi os foråret og arbejdet med

Læs mere

Revideret 9.November 2018

Revideret 9.November 2018 Vi håber, at I vil befinde jer godt ved at bo her. Fra flere sider gøres der tiltag for at gøre det attraktivt og hyggeligt at bo i Klosterparken, så vi opfordrer Jer derfor til at deltage i de forskellige

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 23. april 2011 Generalforsamlingen afholdes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00 Formanden Toke Juhl

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Grønhøjhuse. 14. april 2018 kl 10 på Camping Roligheden

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Grønhøjhuse. 14. april 2018 kl 10 på Camping Roligheden DAGSORDEN. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Grønhøjhuse 14. april 2018 kl 10 på Camping Roligheden 1. Valg af dirigent a. Flemming Knoth blev foreslået og valgt. 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Albertslund Vest Afd. 1 Beretning Generalforsamling 28. januar 2015 BERETNING GENERALFORSAMLING

Grundejerforeningen Albertslund Vest Afd. 1 Beretning Generalforsamling 28. januar 2015 BERETNING GENERALFORSAMLING 28. januar 2015 BERETNING GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ALBERTSLUND VEST AFD. 1 Veje og stier Vi har fået lagt nyt slidlag på 2 stikveje på Randager, og efter at have indhentet flere tilbud valgte

Læs mere

O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2017

O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2017 Tranbjerg, den 4. oktober 2017 O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2017 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SOGNEGÅRDEN KIRKETORVET ONSDAG DEN 4 OKTOBER. 2017 KL. 19.30 NB. Bestyrelsen er

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling MANDAG DEN 27. MARTS 2017 kl. 19.00 HOLLÆNDERHALLEN (mødelokale 3 & 4) DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne

Læs mere

Medlemmerne indkaldes hermed til. Grundejerforeningen Gl. Strandbjerggaards

Medlemmerne indkaldes hermed til. Grundejerforeningen Gl. Strandbjerggaards Medlemmerne indkaldes hermed til Grundejerforeningen Gl. Strandbjerggaards ordinære generalforsamling søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 i Vejby Forsamlingshus, Stationsvej 14, 3210 Vejby. DAGSORDEN 1.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SALVIG INFORMATIONSMEDDELELSE 2018

GRUNDEJERFORENINGEN SALVIG INFORMATIONSMEDDELELSE 2018 AFFALDSSTATIVER PÅ FÆLLESAREALET AFFALDSSTATIVERNE PÅ FÆLLESAREALET Affaldsstativerne på fællesarealet blev oprindelig opsat for at hundeejere nemt kunne slippe af med hundeposer. Der dumpes mere og mere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne.

Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne. Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne. Dette er sket siden sidste generalforsamling. Generalforsamling 2010 Der var mødt 12 beboere op på generalforsamlingen

Læs mere

BERETNING. VELKOMMEN: Velkommen til alle, og en særlig velkomst til nye ejere. I kalenderåret 2017 er der registreret 10 ejendomshandler.

BERETNING. VELKOMMEN: Velkommen til alle, og en særlig velkomst til nye ejere. I kalenderåret 2017 er der registreret 10 ejendomshandler. BERETNING VELKOMMEN: Velkommen til alle, og en særlig velkomst til nye ejere. I kalenderåret 2017 er der registreret 10 ejendomshandler. LEGEPLADSEN: Alle redskaber er i året blevet malet, der er sat ny

Læs mere

Formandsberetning 2017

Formandsberetning 2017 Formandsberetning 2017 Veje: Jeg vil begynde med vores veje, som jeg kan forstå har været til diskussion mellem grundejerne, vi har fået asfalteret nogle ret store huller ved indkørslen til Lærkebakken,

Læs mere

Grundejerforeningen Frugtparken

Grundejerforeningen Frugtparken Grundejerforeningen Frugtparken Formand Per Toft Kjelstrup Nøddevej 41 7800 Skive Tlf: 97 51 01 13 Udskrevet 16. marts 2010 Fejning: Stikvejene vil også i år blive fejet, hvilket vil ske inden konfirmationerne,

Læs mere

Ulleroden, Juni 2011

Ulleroden, Juni 2011 Ulleroden, Juni 2011 Så er sommeren atter over os og det er blevet tid endnu en udgave af Ulleroden med informationer fra bestyrelsen om diverse arrangementer samt afsluttede og igangværende aktiviteter

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling i Ø-Kvarterets Grundejerforening

Generalforsamling i Ø-Kvarterets Grundejerforening Generalforsamling i Ø-Kvarterets Grundejerforening Tirsdag den 29. marts 2016 Bestyrelsens beretning ved formanden Fra bestyrelsens side vil gerne endnu engang byde jer rigtig hjertelig velkommen her til

Læs mere

Bestyrelsen gik en lille tur!

Bestyrelsen gik en lille tur! Dagsorden 8/9 2006 1 Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2005 og budget for 2007. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Orientering om en lille aftentur

Læs mere

MEDLEMSORIENTERING Nr. 1/ Side 1

MEDLEMSORIENTERING Nr. 1/ Side 1 Side 1 Generalforsamling. Ølstykke marts 2018 På den ordinære generalforsamling den 22. februar 2018, var 34 af 272 parceller repræsenteret. Generalforsamlingen vedtog et budget som medfører et kontingent

Læs mere

Bestyrelsens beretning til den ordinære generalforsamling den 31. marts 2016.

Bestyrelsens beretning til den ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Grundejerforeningen Hasselbakken af 1988 Bestyrelsens beretning til den ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. 2015 har været året, hvor vi igangsatte en større fysisk genopretning af området.

Læs mere

Revideret 12.oktober 2016

Revideret 12.oktober 2016 Vi håber, at I vil befinde jer godt ved at bo her. Fra flere sider gøres der tiltag for at gøre det attraktivt og hyggeligt at bo i Klosterparken, så vi opfordrer Jer derfor til at deltage i de forskellige

Læs mere

Grundejerforeningen Lundegårdsparken

Grundejerforeningen Lundegårdsparken Hermed fremsendes som aftalt materiale vedrørende licitation for vedligeholdelse af foreningens grønne områder m.v. Materialet indeholder: 1. Beskrivelser 2. Tilbudsliste 3. Almindelige betingelser 4.

Læs mere

Grundejerforeningen Venø Bugt.

Grundejerforeningen Venø Bugt. Grundejerforeningen Venø Bugt. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling til afholdelse lørdag den 29. juni 2019 kl. 11:00 på Pavillonen Handbjerg Marina i Handbjerg. Efter generalforsamlingen er

Læs mere

Formandens Beretning for Pedersdal Grundejerforening 12. august 2017

Formandens Beretning for Pedersdal Grundejerforening 12. august 2017 Det har været et fantastisk dejligt år for Pedersdal Grundejerforening. Og bestyrelsen har hygget sig med en masse spændende ting. Vi har i bestyrelsen bare det sidste år arbejdet ca. 1200 timer frivilligt

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

b. Overskudsjord Preben sender svar til Poul (nr. 12), at det faktisk er udført pænt, og at der ikke er noget at påtale.

b. Overskudsjord Preben sender svar til Poul (nr. 12), at det faktisk er udført pænt, og at der ikke er noget at påtale. Grundejerforeningen Ovesdal Bestyrelsesmøde den 1. juni (hos Niels) Til stede: Mads, Preben, Niels, Keld og Hans Chr. (Ref). 1. Siden sidst a. Høns Preben har sendt bestyrelsens svar til Jytte Sonne vedr.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. Frederikshavn, Maj 2015 Formandens beretning Indledning Jeg vil gerne byde velkommen til alle, der er mødt frem til generalforsamling i Suderbo 1 Vanen tro vil jeg byde en særlig velkomst til nye medlemmer

Læs mere

Jeg vil her gennemgå noget af det der er sket siden sidste generalforsamling.

Jeg vil her gennemgå noget af det der er sket siden sidste generalforsamling. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2014 Allerførst velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

-1111KALUNDBORG IPLAN, BYG OG MILJØ -. .~~II. Sandlodsvej Benny H. Herlyng Askeskellet 14, 2 2000 Frederiksberg. Til grundejerforeningens

-1111KALUNDBORG IPLAN, BYG OG MILJØ -. .~~II. Sandlodsvej Benny H. Herlyng Askeskellet 14, 2 2000 Frederiksberg. Til grundejerforeningens IPLAN, BYG OG MILJØ -. -1111KALUNDBORG.~~II KOMMUNE Returadresse: Plan Byg og Miljø Postboks 50, 4400 Kalundborg Sandlodsvej Benny H. Herlyng Askeskellet 14, 2 2000 Frederiksberg DATO 25-02-2011 SAGSNR.

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2016

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2016 23.09.2016 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2016 Renovation Aalborg kommune sætter snart gang i en samlet fremtidig affaldsplan. Det vil også betyde ændringer for os. Fra november afskaffes storskrald-/haveaffaldsordningen.

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Bestyrelsesmøde 6/3-2016 hos Jeppe Deltagere: Hans, Jeppe, Niels Jørgen, H.P., Jørgen, Peter Dagsorden: Dagsorden: 1. Bemærkninger til sidste referat 2. Økonomi, herunder forslag til kontingent for 2017

Læs mere

Generalforsamling Ugelbølle d. 25. oktober 2017

Generalforsamling Ugelbølle d. 25. oktober 2017 Deltagere: Samtlige grundejere i Østergårdsparken, Ugelbølle, 8410 Rønde Generalforsamling Sted: Ugelbølle Forsamlingshus Dato/tid: 14. marts 2017 kl. 19.00 14 MAR 2017 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Regnskab for perioden fra 14. december 2012 til 31. december 2013 1. regnskabsår Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Formandens beretning... 4 Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen "Damgården" v/ Bent K. Hansen Damgårdsvej 85, Niverød 2990 Nivå

Grundejerforeningen Damgården v/ Bent K. Hansen Damgårdsvej 85, Niverød 2990 Nivå Grundejerforeningen "Damgården" v/ Bent K. Hansen Damgårdsvej 85, Niverød 2990 Nivå www.gf-damgaarden.dk Nivå 23. marts 2006 Bestyrelsens Beretning Fællesarealer Vedligeholdelsen af fællesarealerne i det

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Grundejerforeningen. Stenhusparken og Stenhusvænget. Til alle medlemmer af grundejerforeningen. Holbæk, den 6. maj 2006

Grundejerforeningen. Stenhusparken og Stenhusvænget. Til alle medlemmer af grundejerforeningen. Holbæk, den 6. maj 2006 Til alle medlemmer af grundejerforeningen Holbæk, den 6. maj 2006 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 4. maj 2006. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Mejrup Syd

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Mejrup Syd Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Mejrup Syd Deltager: 16 personer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent, jfr. 11. Jørgen Trankjær blev valgt. 2. Beretning om grundejerforeningens virksomhed

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek Tirsdag den 31. maj 2011 kl

Referat af ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek Tirsdag den 31. maj 2011 kl Grundejerforeningen Ølstykke d. 02. juni 2011 Kildeholm IV. www.kildeholm.dk Referat af ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek Tirsdag den 31. maj 2011 kl. 19.30 Referat på baggrund af dagsorden:

Læs mere

Årsberetningen Formanden fortsatte:

Årsberetningen Formanden fortsatte: Årsberetningen 2009. Formanden bød velkommen til forsamlingen og orienterede om ændringer i bestyrelsen siden sidste generalforsamling. Kasserer Nanna Riis var trådt ud af bestyrelsen på grund af sygdom

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

Dagsorden. Referat fra mødet mandag den 11. august 2008. Mødet blev afholdt hos Jane

Dagsorden. Referat fra mødet mandag den 11. august 2008. Mødet blev afholdt hos Jane Grundejerforeningen " Det gamle Egby " 12. august 2008 Dagsorden. 1. Valg af protokolfører Mødedeltagere: 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Justesen 3. Meddelelser fra formanden Keld Graugart 4.

Læs mere

Grundejerforeningen Grønningen. Referat fra. Generalforsamling

Grundejerforeningen Grønningen. Referat fra. Generalforsamling Grundejerforeningen Grønningen Referat fra Generalforsamling Tidspunkt : Tirsdag d. 14. Marts 2017, kl. 19.30 i Stensballe hallens klublokale Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Mødereferat Generalforsamling i Grundejerforeningen Lodskovvad af Fremmødte på generalforsamlingen se deltagerliste

Mødereferat Generalforsamling i Grundejerforeningen Lodskovvad af Fremmødte på generalforsamlingen se deltagerliste Mødedeltager: Fremmødte på generalforsamlingen se deltagerliste Dato: 03.03.2018; Kl. 14.00 Sted: Kopi til: Referant: Ålbæk Gl. Kro Generalforsamlingen + Bestyrelsen Finn D. Christensen Indledning: Dette

Læs mere

Velkommen til Sommerhusforeningen

Velkommen til Sommerhusforeningen Velkommen til Sommerhusforeningen Bestyrelsen i Sommerhus- og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand vil gerne byde jer hjertelig velkommen i vores sommerhusområde. Vi håber I må blive glade for at være

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2014

Referat af generalforsamlingen 2014 Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Bornholm Den 17. april 2014 Referat af generalforsamlingen 2014 Generalforsamlingen 2014 blev afholdt skærtorsdag den 17. april

Læs mere

BREVKASSER Lysets Fælles Regler om Brevkasser

BREVKASSER Lysets Fælles Regler om Brevkasser BREVKASSER Lysets Fælles Regler om Brevkasser December 2011 Kære naboer, Vi har igennem året arbejdet for, at skaffe en dispensation fra de nye regler om brevkasser i skel. Et af vore hovedargumenter har

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2015 Ulstrup Forsamlingshus 30. maj kl. 10.00

Generalforsamlingsreferat 2015 Ulstrup Forsamlingshus 30. maj kl. 10.00 Generalforsamlingsreferat 2015 Ulstrup Forsamlingshus 30. maj kl. 10.00 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog John Westhausen som enstemmigt blev valgt Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Håndtering af overgreb på kommunale træer og bevoksninger Hvordan tackler vi det?

Håndtering af overgreb på kommunale træer og bevoksninger Hvordan tackler vi det? Håndtering af overgreb på kommunale træer og bevoksninger Hvordan tackler vi det? EKSEMPLER FRA HORSENS KOMMUNE NATURAFDELINGEN PARKER, SKOVE, GRØNNE OMRÅDER, VEJBEPLANTNING Eksempel 1 2013 Virksomhed

Læs mere

Grundejerforeningen INGERSHØJ

Grundejerforeningen INGERSHØJ Grundejerforeningen INGERSHØJ Referat generalforsamling 2018 Mødedato: Langfredag den 30. marts 2018 Sted: Eskebjerg forsamlingshus, Nyløkkevej 2, Eskebjerg Dato: Den 4. april 2018 Fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Grundejerforeningen Krudthuset

Grundejerforeningen Krudthuset Grundejerforeningen Krudthuset 19. marts 2013 Ordinær generalforsamling tirsdag den 19. marts 2013 1. Valg af dirigent Bestyrelsen forslog Charlotte Simonÿ som dirigent. Charlotte Simonÿ (nr. 14) blev

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere