Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning"

Transkript

1 Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:40 Mødested: Mødelokale 4, Bytoften Deltagere: Karl Haahr, Keld Jacobsen, Preben Friis-Hauge, Peter Nielsen, Jan Kjær, Claus Larsen, Søren Laulund Fraværende: Ingen Referent: Birthe Laustrup Carstensen

2 Indholdsfortegnelse Side 524. Godkendelse af dagsorden budgetoverførsel til Drøftelse af budget Projektbeskrivelse og status for Partnerskabet Børn og Unge Harmonisering af basisåbningstiden i daginstitutioner Udvidet åbningstid i dagtilbud Henvendelse vedr. daginstitutioners lukkedage før påske Oplæg til brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud Evaluering af udfordringsretten - Afrapportering til Ministeriet for Børn og Undervisning Flytning af specialklasseelever med specifikke indlæringsvanskeligheder Nedsættelse af ansættelsesudvalg - Skoleleder på Næsbjerg Skole På banen - fællesskab og fodfæste i fritidslivet Åbne Haller Orientering om det nye fælles bibliotekssystem Gensidig orientering 19/ Punkter til kommende møder Bilagsliste Underskriftsblad Side 1099

3 524. Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 1206 Sagsid.: Initialer: bilc Åben sag Sagsfremstilling Godkendelse af dagsorden Beslutning den Fraværende: Preben Friis-Hauge Godkendt. Side 1100

4 budgetoverførsel til Dok.nr.: 1549 Sagsid.: 12/6208 Initialer: JEPO Åben sag Sagsfremstilling Principperne for overførsel af mindre- og merforbrug til senere budgetår fremgår af aftalestyringen. Driftsbudgettet Oversigt over forbrug 2012 Børn og Undervisning: Tal i kr. Samlet for udvalget Inden for rammen Uden for rammen Uden for rammen 100% overførsel Bundne overførsler fra * I alt Overførsel i alt til 2013 I alt restbudget Korr. budget 2012 Regnskab 2012 Rest budget Inden for rammen og udenfor rammen med 100% overførsel Principper for overførsel: Der er fuld overførselsret for budgetposter indenfor rammen. Ved merforbrug, der overstiger 5% skal der foreligge en redegørelse for tilbagebetaling til brug for den politiske behandling. Ved mindre forbrug, der overstiger 5% skal der foreligge en redegørelse for formålet med opsamlingen, og en plan for hvordan midlerne tænkes anvendt. Der overføres i alt kr. fra 2012 til Beløbet er opsparede midler hos de enkelte aftaleholdere samt beløb fra igangværende projekter som løber over flere år. Uden for rammen Der er ikke fri adgang til overførsel af mer-/mindreforbrug uden for rammen, medmindre der redegøres for overførsel til konkrete formål. Der søges om overførsel af kr. Der søges bl.a. om beløb vedr. ungdommens uddannelsesvejledning, lederudviklingspulje vedr. dagtilbud og beløb vedr. ungdomsskolen. Bundne overførsler Inden for udvalgets budgetområde er der bundne overførsler fra på i alt kr. Disse overføres til Der har været et forbrug af bundne overførsler på 16,6 mio. kr. Side 1101

5 Anlægsbudgettet Ikke forbrugte rådighedsbeløb på i alt kr. til anlægsprojekter overføres til forbrug i Af vedhæftet oversigt over overførsler fremgår status på anlægsbudgettet ved udgangen af Jette Poulsen deltager under punktets drøftelse. Forvaltningens vurdering Overførslerne er opgjort i henhold til reglerne om aftalestyring. Redegørelser vedr. mer-/mindreforbrug vil fremgå af de specifikke bemærkninger i forbindelse med behandling af regnskabet. Retsgrundlag Styrelsesloven, Økonomiregulativet og Aftalestyring Økonomi Budgetoverførslerne bevilges formelt som tillægsbevillinger. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Samlet oversigt budgetoverførsler fra 2012 til Udvalget for Børn og Undervisning 14515/13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det bliver indstilles til Byrådet, at der overføres kr. inden for rammen og uden for rammen med 100% overførsel, at der overføres kr. uden for rammen, at der for inden for udvalgets område videreføres bundne overførsler på kr., at der overføres uforbrugt anlægsbudget med kr. Beslutning den Fraværende: Preben Friis-Hauge Forelægges Byrådet med anbefaling. Side 1102

6 526. Drøftelse af budget 2014 Dok.nr.: 1563 Sagsid.: 13/1334 Initialer: JEPO Åben sag Sagsfremstilling Med baggrund i den af økonomiudvalget godkendte overordnede tidsplan for budgetprocessen for 2014 (dok ) godkendte den 5. februar 2013 fagudvalgets tidsplan, proces m.m. for budget 2014 (dok ). På baggrund af det afholdte budgetseminar den 21. februar 2013 lægges op til en overordnet og indledende drøftelse af budget Med afsæt i den godkendte tidsplan for budget 2014 er der planlagt budgetdialogmøder på hhv. og skoleområdet den 16. april, og for øvrige områder hhv. 3. og 9. april Der skal tages stilling til mødernes endelige form. Jette Poulsen deltager under punktets drøftelse. Retsgrundlag Styrelsesloven og økonomiregulativet Økonomi ----Høring Ingen Bilag: 1 Åben Tidsplan for budgetlægningen i Udvalget for Børn og Undervisning 2 Åben Tidsplan for Budgetlægning i 2013 for budgetåret / /13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler udvalget, at der sker en indledende drøftelse af ønsker til budgetlægningen for 2014, og at der aftales form for de planlagte budgetdialogmøder på hhv. dagtilbuds- og skoleområdet. Beslutning den Fraværende: Ingen Sagen blev drøftet, og genoptages på næste udvalgsmøde. Det vedtoges, at budgetdialogmøderne tilrettelægges efter café-modellen. Side 1103

7 527. Projektbeskrivelse og status for Partnerskabet Børn og Unge Dok.nr.: 1572 Sagsid.: 13/1996 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Der fremlægges projektbeskrivelse for Partnerskabet for Børn og Unge til godkendelse. Projektbeskrivelsen tager udgangspunkt i udvalgets drøftelse den 5. februar Projektbeskrivelsen omhandler blot opstarten af Partnerskabet, da partnerne i Partnerskabet i sagens natur skal være med til at definere, hvordan det videre arbejdet udfoldes. Det foreslås, at formanden for Partnerskabet er udvalgsformanden for Udvalget for Børn og Undervisning. Desuden foreslås det, at navnet på Partnerskabet er Partnerskab for gode Læringsmiljøer for børn og unge. Status for forberedelsen af Partnerskabet: Der arbejdes i øjeblikket på forberedelserne til afvikling af arbejdsseminar med ledere og medarbejdere i Børn og Unge den 5. april. Dagens formål er at sikre fælles information på tværs af Børn og Unge om formålet med Partnerskabet samt udvikle idéer til Partnerskabets arbejde. I løbet af april-maj afholdes en række fokusgruppeinterview med deltagelse af både ledere, medarbejdere, bestyrelser og elever, der skal inddrage idéer og synspunkter fra disse parter til det videre arbejde. Dette afsæt er helt centralt, da medarbejdere, forældre og elever er de bærende i at fremme udviklingen af læringsmiljøerne. Input fra begge arrangementer vil indgå som en del af Partnerskabet arbejdsgrundlag. Desuden arbejdes på en kommunikations- og pressestrategi til information af borgerne og potentielle partnere. Det overvejes ligeledes, hvordan brug af facebook kan indgå som en del af kommunikationsstrategien med det formål at sikre mest muligt engagement for så bred en kreds som muligt. Potentielle eksterne partnere inviteres til deltagelse i Partnerskabet inden sommerferien og det overvejes, om der skal afholdes en workshop efter sommerferien, hvor idéerne om Partnerskabet kan drøftes inden den endelige udpegning af Partnerskabets deltagerkreds. Det forventes, at Partnerskabet træder sammen først gang i september Bente Sloth deltager under punktets drøftelse. Retsgrundlag Intet. Økonomi Ingen. Side 1104

8 Høring Ingen. Bilag: 1 Åben 2 Åben 3 Åben 4 Åben Projektplan - Partnerskab Børn og Unge Spørgeguide, Partnerskabet, ELEVER, febr Spørgeguide, Partnerskabet, FORÆLDRE/PROFF febr Invitation - Arbejdsseminar om partnerskab i Børn og Unge - 5. april / / / /13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler udvalget, at projektbeskrivelse for partnerskabet godkendes. Beslutning den Fraværende: Ingen Godkendt. Side 1105

9 528. Harmonisering af basisåbningstiden i daginstitutioner Dok.nr.: 1557 Sagsid.: 12/9234 Initialer: ANBR Åben sag Sagsfremstilling I forbindelse med behandling af retningslinier for udvidet åbningstid vedtog Udvalget for Børn og Undervisning den 17. december 2012, at forvaltningen skulle udarbejde et oplæg til harmonisering af basisåbningstiden i daginstitutioner. Den gennemsnitlige åbningstid i kommunens daginstitutioner er 52,5 timer/ugentligt, med en variation fra 50,5 til 55 timer/ugentligt indenfor tidsrummet Forvaltningen har udarbejdet 5 beregninger på harmonisering af åbningstiden (dok ) som beskrives og konsekvensbeskrives i dok Der lægges op til ens basisåbningstid i alle institutioner/afdelinger fra en laveste basisåbningstid på 51 timer/ugen til en højeste basisåbningstid på 53 timer/ugen. Laveste basisåbningstid frigiver kr. årligt til udvidet/fleksibel åbningstid i udvalgte institutioner/afdelinger. Højeste basisåbningstid medfører en udgift på kr. årligt. Forvaltningens vurdering En harmonisering af basisåbningstiden vil kunne træde i kraft pr. 1. januar Såfremt der besluttes en harmonisering, der frigiver midler til udvidet åbningstid i udvalgte institutioner/afdelinger, kan der indenfor rammen af de afsatte kr. i 2013 startes op med udvidet åbningstid et eller flere steder og herefter udvides i 2014, jf. den valgte harmoniseringsmodel. Det er forvaltningens vurdering, at udvidelse af åbningstiden på udvalgte institutioner/ afdelinger skal være af varig karakter, hvis forældre skal kunne vælge en bestemt børnehave af hensyn til åbningstiden. Retsgrundlag Dagtilbudsloven Økonomi Ved basisåbningstider på 51, 51,5, 52 og 52,5 timer frigives et beløb som kan anvendes til udvidet/fleksibel åbningstid, hvilket fremgår af vedlagte bilag. Ved en basisåbningstid på 53 timer er der en merudgift på kr. årligt, som kan finansieres af de kr. der er afsat til udvidet åbningstid. Høring I dagtilbuddenes bestyrelser og MED-udvalg (dok ). Bilag: 1 Åben Harmonisering af åbningstider - muligheder og konsekvenser 2 Åben Beregninger vedr. harmonisering af åbningstider 2013.hk.XLSX 16155/ /13 Side 1106

10 3 Åben Tidsplan for høring af harmonisering af åbningstiden i daginstitutioner 40895/13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler udvalget, at model for basisåbningstid for dagtilbud foreløbigt godkendes, herunder ikrafttræden den 1. januar 2014, at forslaget sendes til høring i dagtilbuddenes bestyrelser og MED-udvalg som beskrevet. Beslutning den Fraværende: Ingen Det vedtoges at sende 2 modeller om basisåbningstid på hhv. 52 timer og 52,5 time i høring hos relevante parter. Modellen med de 52,5 times åbningstid kombineres med et krav til institutioner om en minimumsåbningstid på 51 timer og en maximal åbningstid på 55 timer i tidsrummet kl Med ressourcen følger en forpligtelse til lokalt at tilrettelægge åbningstiden, og for de fællesledede institutioner vedkommende besluttes lokalt, hvilken af matriklerne, der holder længere åbent end de øvrige. Side 1107

11 529. Udvidet åbningstid i dagtilbud Dok.nr.: 1564 Sagsid.: 12/9234 Initialer: ANBR Åben sag Sagsfremstilling I forbindelse med behandling af retningslinier for udvidet åbningstid vedtog Udvalget for Børn og Undervisning den 17. december 2012, at forvaltningen skulle udarbejde et oplæg til harmonisering af basisåbningstiden i kommunens daginstitutioner, og med udgangspunkt heri komme med forslag til parametre, der kan udløse udvidet åbningstid i et antal institutioner. Dette oplæg vedrørende udvidet åbningstid skal derfor ses i sammenhæng med oplæg til harmonisering af basisåbningstiden i daginstitutioner (se forrige punkt på dagsordenen). Forvaltningen og arbejdsgruppen opstiller følgende 2 forslag til udvidelse af basisåbningstiden i et antal institutioner: A. Der harmoniseres til en basisåbningstid i alle dagtilbud og udpeges herefter et antal institutioner/afdelinger med udvidet åbningstid, fordelt efter eksempelvis geografi. Eksempel: en harmonisering af basisåbningstiden til 52,5 timer. 6 institutioner tildeles 2,5 timers udvidet ugentlig åbningstid. 1 Institution i hvert dagtilbud udpeges, med undtagelse af Varde by hvor det pga. den økonomiske ramme kun er muligt at udpege 1 institution. Institutionerne udpeges af det politiske udvalg/ i et samarbejde mellem dagtilbudschef og dagtilbudsleder/af bestyrelsen i det enkelte dagtilbud. Opmærksomhedspunkter vedr. forslag A: De institutioner der udpeges vil fremadrettet være kommunens tilbud om institutionspladser med udvidet åbningstid. Der gøres opmærksom på muligheden for at tilbyde en markant øget åbningstid i en/flere institutioner/afdelinger - eksempelvis kl Denne model vil indebære en differentieret takst og en modulordning. Med den nuværende økonomi vil det være muligt at tilbyde en markant øget åbningstid i 1 institution. B. Der harmoniseres til en basisåbningstid i alle dagtilbud og dagtilbuddene kan herefter søge om udvidet åbningstid i én af deres institutioner. Eksempel: En harmonisering af basisåbningstiden på 52,5 timer. Dagtilbuddene søger herefter om udvidet åbningstid efter behov. Ansøgningerne behandles ud fra et eller to parametre (se nedenfor). Der ansøges for et fastsat antal år og der kan genansøges. Ansøgningerne behandles ud fra følgende parametre: Bestyrelsen ansøger om udvidet åbningstid og i ansøgningen tages stilling til følgende parametre, der efterfølgende ligger til grund for vurderingen: Antallet af børn, hvor begge forældre har et (evt. dokumenteret) behov for en udvidet åbningstid enten morgen eller eftermiddag/aften Og/eller Side 1108

12 Antallet af børn der på grund af forældrenes arbejdstider/-situationer benytter institutionens åbningstid i ydertimerne enten morgen eller aften og vurderes at have behov for udvidet åbningstid. Procedure for vurdering: Ansøgningerne behandles administrativt i forvaltningen og godkendes af dagtilbudschefen. Økonomien er et afgørende punkt, idet der er begrænsede midler til at udvide åbningstiderne. Tidspunkter før kl og efter kl har betydning for aflønning af medarbejdere og dermed for økonomien. Der bevilges som udgangspunkt ikke midler til at 2 institutioner i samme by kan udvide åbningstiden i samme ansøgningsrunde. Opmærksomhedspunkter vedr. forslag B: En harmonisering af basisåbningstiden på eksempelvis 52,5 time frigiver kr. Som eksempel vil de tilsammen med de bevilgede kr. ( kr.) give mulighed for samlet set 14 ekstra åbningstimer ugentligt. Det kommende intranet for dagtilbud og digitale komme/gå tavler vil fra slutningen af 2014 give mulighed for hurtigt overblik over antallet af børn i ydertimerne, samt give mulighed for at formidle forældrespørgeskemaer digitalt. Med en tidsbegrænset ansøgningsrunde risikeres det at nogle børn af pladsanvisningen visiteres til/vælger en institution på baggrund af den udvidede åbningstid. Hvis åbningstiden efterfølgende reduceres i en ny ansøgningsrunde vil der være skabt et behov i den pågældende institution som ikke længere kan imødekommes. Opmærksomhedspunkter vedr. dokumenteret forældrebehov: Der findes eksempler fra andre kommuner, hvor man kræver dokumentation fra begge forældres arbejdsgivere på at de har behov for udvidet åbningstid. Som eksempel bliver forældre spurgt om de har behov for udvidet åbningstid når de ansøger om optagelse af deres barn i et dagtilbud. Når de tilbydes plads med udvidet åbningstid, indeholder tilbuddet en klausul om, at pladsen kun kan opnås, såfremt begge forældre fra deres arbejdsgivere kan dokumentere at deres normale arbejds- og transporttider betyder, at de har behov for udvidet åbningstid. Et krav om forældredokumentation er undersøgt hos kommunens jurister. De vurderer at forældre med et dokumenteret behov for udvidet åbningstid kan visiteres til bestemte institutioner med udvidet åbningstid. Pladser i s dagtilbud anvises med udgangspunkt i børnenes anciennitet - en rækkefølge der f.eks. afviges fra i tilfælde af søskende til børn i samme dagtilbud og i tilfælde af børn med særlige behov. Et dokumenteret behov for udvidet åbningstid kan tilføjes som en årsag til at afvige fra rækkefølgen. Det er dog væsentligt at man i den sammenhæng kan påvise at der stilles krav til at den udvidede åbningstid benyttes i praksis af de forældre der visiteres dertil, således at det dokumenterede behov ikke ubegrundet giver adgang til en bestemt institution, udenom ventelisten. I nogle kommuner håndteres dette ved at fastsætte et minimumkrav for hvor ofte forældrene benytter den udvidede åbningstid eksempelvis minimum 4 gange om måneden. En kommune har fastsat regler om, at forældrene kontaktes hvis den udvidede åbningstid har været ubenyttet i 2 måneder, for at afklare hvad det skyldes. Hvis den udvidede Side 1109

13 åbningstid forsat ikke vil blive benyttet og hvis der er venteliste til institutionen, tilbydes barnet en plads i et andet dagtilbud. Kommunens jurister fremhæver at dokumentation fra en arbejdsgiver juridisk set ikke vægter højere end forældrenes egen underskrift. Hvis man vælger at benytte sig af dokumenteret forældrebehov kan det derfor overvejes hvorvidt det vil være tilstrækkeligt at bede forældrene selv skrive under på at de har behov for en plads med udvidet åbningstid. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at udvidelse af åbningstiden på udvalgte institutioner/ afdelinger skal være af permanent karakter, hvis forældre skal kunne vælge en bestemt børnehave af hensyn til åbningstiden. Det er forvaltningens vurdering, at et krav om dokumenteret forældrebehov har flere ulemper. Dokumentation fra arbejdsgiveren vægter juridisk set ikke tungere end forældrenes egen underskrift og forvaltningen vurderer ikke, at det vil have en særlig effekt at forlange arbejdsgiverens underskrift, set i forhold til forældrenes egen underskrift. Krav om dokumenteret forældrebehov vil desuden indebære, at der skal sættes minimumskrav og følges op på hvorvidt de enkelte forældre benytter den udvidede åbningstid, hvilket kan betyde at et barn skal flytte institution hvis pladsen ikke benyttes - for derved at give plads til andre med et dokumenteret behov for udvidet åbningstid. Retsgrundlag Dagtilbudsloven Økonomi Der er bevilget kr. til udvidet åbningstid i 2013 og i overslagsårene. Træffes der beslutning om at anvende de kr. til et forsøg i en/flere institutioner fra 1. august-31. december 2013 vil det give mulighed for samlet set 16,35 ekstra timer ugentligt/pr. halvår I forbindelse med en eventuel harmonisering af basisåbningstiden i dagtilbud frigives der midler såfremt der vedtages en harmoniseringen under 53 timer/ugentligt. Disse foreslås anvendt til udvidelse af åbningstiden sammen med de kr. årligt. Beløbet er afhængigt af hvilket niveau der harmoniseres på. Se bilag med beregninger af økonomiske muligheder for harmonisering/udvidelse af åbningstid dok Høring ----Bilag: 1 Åben Notat: inspiration fra andre kommuner vedr. retningslinjer for udvidet åbningstid 2 Åben Udvidet åbningstid - muligheder og opmærksomhedspunkter 3 Åben Beregninger vedr. harmonisering af åbningstider 2013.hk.XLSX / / /13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler udvalget, Side 1110

14 at der træffes beslutning om en model for tildeling af udvidet åbningstid, herunder tidspunkt for ikrafttræden, før eller samtidig med en evt. harmonisering af basisåbningstiden i dagtilbuddene. Beslutning den Fraværende: Ingen Der træffes p.t. ikke beslutning om anvendelse af de kr., idet udvalget vil behandle sagen i sammenhæng med harmonisering af basisåbningstiden i daginstitutioner, jfr. punkt 528 på dagsordenen. Side 1111

15 530. Henvendelse vedr. daginstitutioners lukkedage før påske Dok.nr.: 1556 Sagsid.: 13/3598 Initialer: ANBR Åben sag Sagsfremstilling I brev af 20. februar 2013 opfordrer Ølgod Udviklingsråd og Ølgod Håndværker- og Handelsstandsforening til at ændre beslutningen om lukkedage i dagtilbuddet Skovbrynet de 3 dage før påske, således at der holdes åbent alle 3 dage. De politisk besluttede lukkedage gælder for alle kommunens daginstitutioner og omfatter foruden de 3 dage før påske ligeledes den 23. december, dagene mellem jul og nytår samt fredag efter Kristi Himmelfartsdag. Forvaltningens vurdering Lukkedagene fastlægges for et år ad gangen i forbindelse med budgettets vedtagelse. Der har været lukkedage i med nødpasning siden Lukkedagene blev indført i forbindelse med besparelser. Frem til lukkedagene imellem jul og nytår 2009 var der nødpasning 5 steder, i de 5 gamle kommuner. Den 17. august 2009 besluttede, på baggrund af evaluering af nødpasningen, at der grundet det lave fremmøde, fremover kun skulle være nødpasning ét sted i Varde by. Dette fungerer til dato og udvalget forelægges årligt en evaluering af fremmødet i nødpasningen. Evaluering for nødpasningen i påsken 2012 viste følgende fremmøde: 2. april: 17 fremmødt af 49 tilmeldte 3. april: 16 fremmødt af 53 tilmeldte 4. april: 13 fremmødt af 53 tilmeldte 18.maj: 12 fremmødt af 27 tilmeldte Retsgrundlag Dagtilbudsloven Økonomi Afskaffelse af alle lukkedage i hele kommunen vil medføre en nettoudgift på kr. årligt. Afskaffelse af de 3 lukkedage før påske i alle institutioner vil medføre en nettoudgift på kr. årligt. Afskaffelse af de 3 lukkedage før påske i Skovbrynet, Ølgod vil medføre en nettoudgift på kr. årligt. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Henv. fra Ølgod Håndværker- og Handelsstandsforening + Ølgod Udviklingsråd om Skovbrynets lukkedage før påske 27515/13 Side 1112

16 2 Åben Evaluering af nødpasning påske + Kr. Himmelfart i dagtilbud Åben BU-udv. 17/8-09: Retningslinier for nødpasning i dagtilbud / /12 Anbefaling Forvaltningen anbefaler udvalget, at der tages stilling til henvendelsen fra Ølgod Udviklingsråd og Ølgod Håndværker- og Handelsstandsforening. Beslutning den Fraværende: Ingen Anmodningen fra Ølgod Udviklingsråd og Ølgod Håndværker- og Handelsstandsforening kan ikke imødekommes i Forvaltningen udarbejder et budgetforslag 2014 med nødpasning i 5 institutioner i de 3 påskedage. Forslaget fremlægges for udvalget den 18. juni. Side 1113

17 531. Oplæg til brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud Dok.nr.: 1559 Sagsid.: 11/6190 Initialer: ANBR Åben sag Sagsfremstilling I forbindelse med forelæggelse af kvalitetsrapporten for dagtilbudsområdet 2012 i, anmodede udvalget forvaltningen om et oplæg til gennemførelse af en brugertilfredshedsundersøgelse, som kan indgå som en del af næste kvalitetsrapport, der skal foreligge i Inden forvaltningens endelige udarbejdelse af design for brugertilfredshedsundersøgelsen for dagtilbudsområdet anmodes udvalget om at drøfte: Formålet med undersøgelsen herunder fordele og ulemper ved det kvantitative og kvalitative undersøgelsesdesign Den efterfølgende anvendelse af undersøgelsen. Det forudsættes, at målgruppen er forældre til børn i dagtilbud. Typer af undersøgelsesdesign: Der kan i valg af design skelnes mellem en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, der måler/tager temperaturen på graden af brugernes (her forældrenes) tilfredshed med udvalgte emner og mere kvalitative undersøgelser (interview, fokusgruppeinterview o.lign.), der kan give nogle pejlinger på hvorfor brugerne har disse opfattelser. Der kan ved valg af design arbejdes med en kombination af disse typer. De to typer af undersøgelsesdesign har forskellige implikationer i forhold til, hvilke analyser og konklusioner, der efterfølgende kan drages af undersøgelserne og dermed også, hvad disse efterfølgende kan anvendes til og har på denne baggrund også nogle forskellige fordele og ulemper. Den kvantitative spørgeskemaundersøgelse: Fordele: Hvad enten alle bruger spørges eller der anvendes stikprøve eller repræsentativt udsnit, giver målingen et forholdsvist retvisende billede af graden af tilfredshed. Ved brug af KL s Tilfredshedsportal kan der sammenlignes med andre kommuner (p.t. 12 kommuner). Der kan identificeres forskelle mellem daginstitutioner. Når den første måling er gennemført ved brug af fx særligt databaseprogram ( anvender Survey Xact), kan denne forholdsvist enkelt gentages og derved over tid vise udviklingen i graden af tilfredshed. Ulemper: Det kan være vanskeligt at sikre en svarprocent, der er stor nok til at undersøgelsens resultater kan bruges. Resultaterne kan alene anvendes til at svare på graden af tilfredshed og ikke hvorfor denne grad af tilfredshed fremkommer. Vi bliver med andre ord ikke nødvendigvis klogere på, hvad der skal til for at opnå en højere tilfredshed. Side 1114

18 Den kvalitative undersøgelse: Da den kvalitative og den kvantitative undersøgelse svarer på forskellige ting, supplerer de derfor ofte hinanden i forhold til at opnå viden om et givent emne. Den kvalitative undersøgelse har derfor i store træk de samme fordele og ulemper som den kvantitative undersøgelse dog med modsat fortegn! Fordele: Undersøgelsen fx fokusgruppeinterview kan give viden om, hvorfor forældre har en bestemt mening om dagtilbuddet og dermed også angive, hvilke ændringer der kan imødekomme forældrenes ønsker. Der er derfor ofte nødvendigt med denne type undersøgelse, når man vil forbedre et tilbud. Ulemper: Undersøgelsen kan ikke svare på, hvad alle forældre mener, men alene udvalgte personer. Undersøgelsen kan i mindre grad anvendes til sammenligninger Hvis der skal opnås viden, der i princippet tager hensyn til alle forældre og fx muliggør viden om hvert enkelt dagtilbud, kræves en meget omfattende og tidskrævende undersøgelse. Som eksempel på en kvantitativ tilfredshedsmåling vedlægges KL s spørgeskema (dok ). Dette skema kan uploades til KL s Tilfredshedsportal, hvor der kan sammenlignes med andre kommuner, der anvender skemaet. I øjeblikket anvender ca. 12 kommuner Tilfredshedsportalen. Portalen er et initiativ på baggrund af Økonomiaftalen for 2011, hvor kommunerne anbefales at udarbejde sammenlignelige brugerundersøgelser. Overvejelser i forbindelse med valg af undersøgelsesdesign: Med henblik på, at forvaltningen kan tilrettelægge det rigtige design for undersøgelsen ønskes en drøftelse af følgende spørgsmål: a. Er det vigtigt med en måling, der angiver graden af tilfredshed? b. Kan KL s skema da anvendes indfanger denne de temaer, der ønskes belyst? c. Hvilke temaer ønskes belyst i undersøgelsen? (digitalisering, inklusion eller andet?) d. Hvad vil udvalget anvende undersøgelsen til? (efterfølgende drøftelser om evt. ændringer lokalt i det enkelte dagtilbud eller mere tværgående tiltag/ændringer på kommuneniveau?) e. Skal undersøgelsen kunne differentieres på daginstitutionsniveau? f. Hvordan og på hvilket niveau (kommuneniveau eller det enkelte dagtilbud) foretages offentliggørelse? Forvaltningens vurdering Hvis der ønskes en kvantitativ tilfredshedsundersøgelse anbefales KL s spørgeskema og brug af Tilfredshedsportalen. En sådan undersøgelse kræver anvendelse af en del personaleressourcer i forvaltningen, idet kommunen selv opretter skemaet SurveyXact, sikrer de rigtige respondenter, sikrer løbende opfølgning til opfyldelse af svarprocent og foretager den efterfølgende databehandling. KL s Tilfredshedsportal giver alene mulighed for sammenligning med andre kommuner. Disse ressourcer skal dog under alle omstændigheder anvendes, hvis der ønskes en tilfredshedsundersøgelse af denne type. Side 1115

19 Det kan derudover overvejes efterfølgende at gennemføre kvalitative undersøgelser med udgangspunkt i tilfredshedsundersøgelsens resultater, så der kan foretages en mere kvalificeret vurdering af hvilke tiltag, der eventuelt skal igangsættes for at øge tilfredsheden blandt forældre. Alternativt kan denne vurdering tages lokalt i de enkelte dagtilbud. Tidsplan: Det anbefales at tilfredshedsundersøgelsen foretages i nærhed af tidspunktet for udarbejdelse af kvalitetsrapporten, som foregår i 2014 eksempelvis ved en gennemførelse i foråret Derved sikres samtidighed mellem data fra undersøgelsen og de øvrige kvalitetsoplysninger, der fremgår af kvalitetsrapporten. Retsgrundlag Økonomiaftalen mellem regeringen og KL Økonomi Personaleressourcer til gennemførelse af undersøgelsen(erne) afholdes af Forvaltningen Børn og Unge. Høring Ingen. Bilag: 1 Åben KLS spørgeskema til forældre med børn i dagtilbud 40941/13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler udvalget, at der tilkendegives retning for brugertilfredshedsundersøgelsens design ved drøftelse af de opstillede spørgsmål, at forvaltningen på baggrund af tilkendegivelser fra udvalget udarbejder forslag til design, der forelægges udvalget til endelig godkendelse, at brugertilfredshedsundersøgelsen gennemføres i foråret Beslutning den Fraværende: Ingen Det vedtoges at gennemføre den kvantitative spørgeskemaundersøgelse (KL s Tilfredshedsportal), og således at resultatet foreligger inden udgangen af Endeligt oplæg til spørgeskema forelægges udvalget til godkendelse, herunder plan for gennemførelse, bearbejdning og opfølgning på undersøgelsen. Side 1116

20 532. Evaluering af udfordringsretten - Afrapportering til Ministeriet for Børn og Undervisning Dok.nr.: 1408 Sagsid.: 12/2495 Initialer: olho Åben sag Sagsfremstilling Byrådet besluttede den 21. december 2009, efter indstilling fra Udvalget for Børn og Undervisning, at fremsende ansøgningen om brug af udfordringsret ved udarbejdelse af kvalitetsrapport for skolevæsenet til Velfærdsministeriet. Hensigten med ansøgningen var, at øge skolernes incitament til og mulighed for at arbejde konkret og målrettet med den pædagogiske aftalestyring på skoleområdet og åbne for, at der blev givet den fornødne tid til at egne udviklingsinitiativer kunne implementeres og rodfæstes. Samtidig var det målet at sikre, at det kommunalpolitiske ansvar vedr. folkeskolerne fortsat kunne varetages, dels gennem udarbejdelse af den fælleskommunale kvalitetsrapport dels gennem dialogmøder m.v. Ved brev af 8. juli 2010 meddelte Undervisningsministeriet tilladelse til at udarbejde kvalitetsrapport efter brug af udfordringsretten for skoleårene 2009/2010 og 2010/2011. Ved brev af 14. september 2010 meddelte Indenrigs- og Sundhedsministeren mulighed for forlængelse af dispensationsperioden til også at omfatte skoleåret 2011/2012. meddelte ved brev af 6. december 2011, at kommunen ønskede at gøre brug af denne mulighed, hvilket Ministeriet for Børn og Undervisning godkendte ved mail af 12. december Ansøgningen omfattede primært lovkravet til skolernes arbejde med kvalitetsrapporten, idet der fortsat blev udarbejdet en fælleskommunal kvalitetsrapport indeholdende alle de lovbestemte statistiske oplysninger (rammebetingelser, testresultater, fagligt niveau, overgang til ungdomsuddannelser m.m.). Udarbejdelsen af kvalitetsrapporten følger Byrådets valgperiode, således at Byrådet i første og sidste år af byrådsperioden modtager en komplet kvalitetsrapport og i de mellemlæggende år modtager kvalitetsrapport udarbejdet efter brug af udfordringsretten. Ved brev af 12. december 2011 meddelte Ministeriet for Børn og Undervisning, at kommunen er forpligtet til at indsende egen evaluering af forsøget under udfordringsretten senest 3 måneder efter forsøgets afslutning, hvilket betyder, at evalueringen skal fremsendes senest 31. marts Forvaltningen har, i henhold til ovenstående, udarbejdet forslag til evaluering af forsøget. Skolechefen deltager under punktets drøftelse. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at udarbejdelse af kvalitetsrapporten efter brug af udfordringsretten og efter den model, der følger Byrådets valgperiode, tilgodeser såvel varetagelse af det politiske ansvar for tilsyn som forvaltningens og skolernes opgaveløsning i forhold til udarbejdelse af kvalitetsrapport. Det er ligeledes vurderingen, at kvalitetsrapporten, udarbejdet efter den beskrevne model, anvendes som styringsredskab og pejlemærke for den enkelte skole og danner baggrund for drøftelser i skolebestyrelsen. Side 1117

21 Retsgrundlag Folkeskolelovens 40. a. Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Kommunens egen evaluering af forsøg under udfordringsretten 21259/13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler udvalget, at udkast til evaluering godkendes og fremsendes til Ministeriet for Børn og Undervisning. Beslutning den Fraværende: Ingen Godkendt. Side 1118

22 533. Flytning af specialklasseelever med specifikke indlæringsvanskeligheder Dok.nr.: 1516 Sagsid.: 13/4177 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Spørgsmålet om igangsætning af processen omkring flytning af specialklasseelever med specifikke vanskeligheder fra Lykkesgårdskolen til Tistrup Skole pr. 1. august 2013 har været forelagt Karl Haahr til formandsbeslutning på vegne af Udvalget for Børn og Undervisning. Formanden har tiltrådt, at processen igangsættes. Det samlede antal elever med specifikke indlæringsvanskeligheder vil pr. sommeren 2013 være ca elever, hvoraf 15 elever har skolegang på Lykkesgårdskolen. Det betyder, at specialiseringen særligt i Lykkesgårdskolens tilbud vil være meget sårbar såvel i forhold til undervisningen som fritidstilbuddet. Specialtilbuddet for elever med specifikke indlæringsvanskeligheder stiller forudsætning om, at undervisningen tilrettelægges i forhold til de enkelte behov. En sådan specialisering kræver et tilstrækkeligt elevvolumen i det enkelte tilbud. Samtidig vil de fysiske rammer grundet Lykkesgårdskolens problemer med skimmelramte bygninger i de kommende år være uhensigtsmæssige for elevgruppen, da det forventes at klasserne kommer til at flytte af flere omgange i forbindelse med renovering. Forslaget har været i høring hos de lokale MED-udvalg og FællesMED Børn og Unge, og der foreligger høringssvar fra parterne. Skolechefen deltager under punktets drøftelse. Forvaltningens vurdering Kvaliteten i tilbuddet vil bedst kunne sikres ved at samle hele elevgruppen på Tistrup Skole, hvilket vil give de bedste forudsætninger for udviklingen af den specialiserede undervisning og for fastholdelse af de nødvendige lærere- og pædagogkompetencer. Sundhedskonsekvensvurdering Som sådan indebærer flytningen ingen sundhedsmæssige konsekvenser. På baggrund af den lokalemæssige situation på Lykkesgårdskolen må det dog vurderes, at eleverne vil have udsigt til en mere stabil hverdag på Tistrup Skole. Retsgrundlag I henhold til 20 i lov om folkeskolen påhviler det en kommune at sørge for specialundervisning. Elever til specialtilbud visiteres for 1 år ad gangen, jfr. bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning. Specialtilbuddet for specifikke indlæringsvanskeligheder på Lykkesgårdskolen er ikke en selvstændig skole, og der eksisterer derfor ikke retslige hindringer for flytningen. Økonomi Der må påregnes en øget udgift til transport for elevgruppen (ca kr.), som overføres til Lykkesgårdskolen, da en del heraf ikke har transport i nuværende ordning. Side 1119

23 Det skønnes at beløbet kan afholdes inden for udvalgets eget budget. Høring MED-udvalget på Lykkesgårdskolen og Tistrup Skole. FællesMED Børn og Unge Bilag: 1 Åben Høringssvar fra MED-udvalget på Lykkesgårdskolen vedr. flytning af specialkalsseelever 2 Åben Høringssvar fra MED-udvalget på Horne-Tistrup Skolerne vedr. forslag om flytning af specialklasseelever 3 Åben Høringssvar fra FællesMED Børn og Unge 41437/ / /13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler udvalget, at formandsbeslutningen om igangsætning af processen tages til efterretning, at der med baggrund i høringssvarene tages stilling til, om specialklasseelever med specifikke indlæringsvanskeligheder skal flyttes fra Lykkesgårdskolen til Tistrup Skole med virkning fra 1. august 2013, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse. Beslutning den Fraværende: Ingen Det indstilles til Byrådet, at specialklasseelever med specifikke indlæringsvanskeligheder flyttes fra Lykkesgårdskolen til Tistrup Skole med virkning fra 1. august Fortsat behandling Sagen har den 20. marts 2013 været forelagt borgmesteren til formandsbeslutning på vegne af Byrådet. Borgmesteren har tiltrådt anbefalingen. Formandsbeslutningen/sagens godkendelse fremsendes til orientering for Byrådet. Side 1120

24 534. Nedsættelse af ansættelsesudvalg - Skoleleder på Næsbjerg Skole Dok.nr.: 1410 Sagsid.: 13/3528 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Skolelederen på Næsbjerg Skole overgår pr. 1. marts 2013 til at være skoleleder på Horne-Tistrup Skolerne. I forbindelse med ansættelse af ny skoleleder på Næsbjerg Skole skal der nedsættes et ansættelsesudvalg, som ifølge kompetenceplanen sammensættes således: - Skolechefen - Medarbejderrepræsentant - Repræsentanter fra skolebestyrelsen - Repræsentant fra fagudvalget Den nye skoleleder forventes ansat pr. 1. august Retsgrundlag Kompetencefordeling ved ansættelse og afsked dok Økonomi Ingen Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler udvalget, at der udpeges en repræsentant til ansættelsesudvalget. Beslutning den Fraværende: Ingen Karl Haahr udpeges til ansættelsesudvalget. Side 1121

25 535. På banen - fællesskab og fodfæste i fritidslivet Dok.nr.: 1558 Sagsid.: 10/9543 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Socialministeriet har bevilget midler til udbredelse af erfaringer med forsøg med fritidspas. blev orienteret herom den 23. maj Det overordnede formål med puljen er at etablere ordninger for udsatte børn og unge, som omfatter både fritidsvejledning og økonomisk støtte, med henblik på deltagelse i almindelige fritidsaktiviteter sammen med andre børn og unge. Projektperioden er 3 år og afsluttes i foråret I har projektet På Banen til formål at udvikle metoder rettet mod, at inkludere udsatte børn og unge i foreningslivet og engagere frivillige foreninger i et samarbejde omkring målgruppernes fritidsliv. Projektet ejes og ledes af Børn Unge og Familie (BUF). Der ydes bistand til metodeudvikling fra udviklingskonsulent i skoleafdelingen Projektet har 2 målgrupper. Bekymringsbørn: En forebyggende indsats, der går under Servicelovens 11, stk. 3. Børn/unge i alderen 6-12 år. Forældre/skole eller andre aktører har fundet, at barnets/ den unges situation giver anledning til bekymring og det vurderes, at en fritidsaktivitet kan have en positiv indvirkning. Stærkt udsatte børn og unge: En indsats for børn og unge der typisk er mellem år, med det formål at undgå yderligere marginalisering. Målgruppen defineres ved, at der er igangsat foranstaltninger efter Servicelovens 52 og at barnet/den unge vurderes at have gavn af en fritidsaktivitet. Projektet bygger oven på en allerede implementeret indsats. Støttekontaktpersoner, familiekonsulenter, skolesocialrådgivere og socialrådgivere er i løbet af projektperioden blevet en større del af den opsporende indsats og varetager oftest vurderingen af den enkeltes støttebehov. Dette er med til at støtte den helhedsorienterede indsats omkring barnet/den unge og de professionelle aktører er blevet mere opmærksomme på muligheden for, og vigtigheden af, hurtigt at kunne etablere fritidsaktiviteter for målgrupperne. Ligeledes er samarbejdet med skolerne i løbet af projektperioden blevet intensiveret, både i forhold til information, samt opsporing af målgruppen. I et projektår har forbruget af kontingentstøttemidler været kr. I løbet af hele projektperioden har i alt 130 børn og unge fået vejledning samt kontingentstøtte, til at komme i gang med en fritidsaktivitet. P.t. er 79 børn og unge i gang med en aktivitet, med kontingentstøtte gennem projektet. Det var ved projektstart forventet, at 70 børn og unge ville være omfattet af projektet i 2012, øget til 100 i Det vurderes at målsætningen for 2013, bliver opnået. Det er et succeskriterium i projektet, at opnå en stigende forældreinvolvering i løbet af det enkelte barns deltagelse i en fritidsaktivitet. Generelt tager forældre positivt imod tilbuddet om et fritidspas og bidrager gerne med det de har mulighed for. Side 1122

26 I projektet forsøges det at etablere et netværk af foreninger og der arbejdes på at give foreningerne positive erfaringer med målgrupperne og tilbyde dem viden om, hvordan de kan møde målgruppernes behov, eksempelvis med information og temaaftener. Der planlægges yderligere arrangementer for foreningerne i 2013 og der er taget initiativ til samarbejde med lokalforeninger i Ølgod. I projektperioden har foreningerne haft en kontaktperson i BUF, i forhold til arbejdet med udsatte børn og unge. Antallet af henvendelser har været støt stigende. Fremadrettet vurderes det, at de eksisterende professionelle indsatser, suppleret med afsatte midler til kontingentstøtte og økonomistyring kan implementere fritidspas i Varde Kommune. Dertil kommer at en person i BUF varetager kantakten til foreningerne vedr. målgruppen. I samarbejdet med Kultur og Fritid er der opstået en ide om at skabe en kommunal ITportal/app, der gør det muligt for børn og unge at danne sig overblik over foreningsaktiviteter i kommunen, på en let og enkel måde. En portal der vil være relevant i forhold til projektets målgrupper og professionelle aktører, men også for børn og unge generelt. IT-portalen er inspireret af Morsø Kommune Udviklingen af denne kan evt. ske i samarbejde med IT/Innovationslinier på en ungdomsuddannelse eller lignende. En IT-portal vil kun delvist kunne finansieres gennem Fritidspasprojektet. Kultur og Fritid er positive overfor idéen og et evt. fremtidigt samarbejde herom. Retsgrundlag Serviceloven. Økonomi Projektet har et samlet budget på kr. Det er bevilget i alt kr. fra puljen, og derudover medfinansieres i alt kr. Medfinansieringen har været stigende gennem den 3-årige projektperiode og er tilvejebragt som egenfinansieret tid. Høring Ingen. Bilag: 1 Åben 2 Åben 3 Åben 4 Åben Evaluering efter 2. projektår Projektplan På banen/fritidspas Puljeansøgning Fritidspas Budget Fritidspas 14635/ / / /12 Anbefaling Forvaltningen anbefaler udvalget, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Fraværende: Ingen Til efterretning. Side 1123

27 536. Åbne Haller Dok.nr.: 1594 Sagsid.: 12/15554 Initialer: kigo Åben sag Sagsfremstilling I 2012 blev der afsat i alt kr. til projekt Åbne Haller. Projektets sigte er at udnytte hallernes ledige kapacitet, og samtidigt få nye målgrupper ind i hallerne. Der er nedsat en projektgruppe, bestående af konsulent i skoleafdelingen Karen Bloch Eskesen, Kultur og Fritidschef Kirstine Gottlieb og projektleder Maria Ladegaard-Pedersen fra Kultur og Fritid. Det er tidligere besluttet, at projektet skal startes med en workshop for halinspektører, kommunale enheder (der repræsenterer forskellige områder: skoler, dagtilbud, kompetencecentret, sundhedsområdet m.v.), SIV, idrætsforeninger, brugere mv. Projektgruppen har udarbejdet følgende forslag til workshoppens indhold: Workshoppen afholdes i Ølgod Hallerne 8. april 2013 fra kl Workshoppen indledes efter en velkomst, med et oplæg af Idrættens Analyseinstitut om fremtidens Idræt. Herefter vil der være generering og udvikling af projektideer. Formålet med denne fremgangsmåde er, at deltagerne får inspiration til aktiviteter og mulighed for at finde projektpartnere. På workshoppen får deltagerne information om ansøgningskriterier for puljemidlerne. Projektgruppen foreslår følgende overordnede ansøgningskriterier for tildelingen af puljemidler: Ansøgningsfrist ca. 22. april Alle kan ansøge: Haller, foreninger, kommunale enheder, enkeltpersoner m.v. Der kan maksimalt ansøges om kr. til aktiviteten/projektet med henblik på at sikre, at midlerne kommer så mange haller til gode som muligt. At der opgives en projektansvarlig. At der udfyldes et evalueringsskema på 1-2 sider, og at ansøger står til rådighed i forbindelse med udarbejdelsen af en samlet evaluering af projekt Åben Haller. Derudover lægges der vægt på: At At At At At At At ansøger inddrager relevante samarbejdspartnere. brugerne involveres i projektforberedelserne. aktiviteterne foregår indenfor den ledige kapacitet. projektet er rettet mod nye brugere. projektidéen tilgodeser et behov. forankringsmulighederne for projektidéen er vurderet i ansøgningen. projektidéen kommer mange brugere til gode, sammenlignet med prisen. Derudover foreslår projektgruppen, at der nedsættes en gruppe, med repræsentanter fra Børn og Unge, Kultur og Fritid samt Social og Sundhed, som får beslutningskompetence til fordeling af ansøgte midler, med udgangspunkt i ovenstående ansøgningskriterier og vægtninger. Side 1124

28 Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at den beskrevne fremgangsmåde og de opstillede ansøgningskriterier og vægtninger vil være medvirkende til at sikre, at puljemidlerne bliver fordelt i overensstemmelse med projektets formål. For at sikre at projektidéerne kan igangsættes i 2013, og så der kan opsamles erfaringer med henblik på vurdering af evt. forlængelse af projektet, er det vigtigt, at der sikres en enkel og hurtig beslutningsgang i prioriteringen af ansøgningerne. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Ingen Høring Projektideen har allerede været til høring i SIV, og SIV s bemærkninger er indarbejdet i projektet. SIV høres om forslag til fordelingen forinden endelig stillingtagen. Anbefaling Forvaltningen anbefaler Udvalget for Kultur og Fritid samt Udvalget for Børn og Undervisning, at den foreslåede fremgangsmåde godkendes, at de foreslåede ansøgningskriterier og vægtninger godkendes, og at der nedsættes en gruppe med repræsentanter fra Kultur og Fritid, Børn og Unge samt Social og Sundhed med beslutningskompetence til fordeling af puljemidler. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Erhardt Jull Anbefalingen blev godkendt. Udvalget anbefaler, at ansøgningsfristen udskydes. Beslutning den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt, dog henstilles at formkravene til projekterne minimeres og at fokus er på at få øget aktivitet i hallerne. Udvalget anbefaler, at ansøgningsfristen udskydes minimum 14 dage for at give den fornødne tid til, at parterne kan få aftalerne i stand. Side 1125

29 537. Orientering om det nye fælles bibliotekssystem Dok.nr.: 1409 Sagsid.: 12/11122 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling s folke- og skolebiblioteker har tilsluttet sig kommunernes it-fællesskab KOMBIs udbud af et nyt fælles bibliotekssystem,- en moderne og tidssvarende biblioteksløsning. Efter et intensivt workshop-forløb i 2012 har kommunerne og KOMBIT afsluttet kravspecificeringen af systemet. 85 kommuner har tilsluttet sig et fælles udbud. Visionen er at skabe et fælles bibliotekssystem for folke- og skolebibliotekerne, der understøtter back-office biblioteksfunktioner og bygger på en national infrastruktur, herunder brug af nationale data. Systemet skal muliggøre fælles drift og systemadministration og indgå i Danskernes Digitale Bibliotek. Udbuddet skal gennem en konkurrenceudsættelse af eksisterende systemer tilvejebringe et moderne og tidssvarende bibliotekssystem baseret på en åben platform med anvendelse af anerkendte standarder. Systemet forventes taget i brug i Både folke- og skolebibliotekerne ser frem til det nye bibliotekssystem, der muliggør øget samarbejde mellem de 2 systemer i kommunen. Retsgrundlag Intet Økonomi ----Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler udvalget, at orienteringen om det fælles bibliotekssystem tages til efterretning. Beslutning den Fraværende: Ingen Til efterretning. Side 1126

30 538. Gensidig orientering 19/3-13 Dok.nr.: 1208 Sagsid.: 12/12869 Initialer: bilc Åben sag Sagsfremstilling Orientering ved formanden Møde med Ølgod Udviklingsråd om Tandplejen Orientering ved direktøren Organisationstilpasninger Louise Raunkjær er blevet medlem af KL s kontaktudvalg Orientering ved udvalgets medlemmer Søren Laulund (A) stillede forslag om at der etableres et fælles rådgivende organ på skoleområdet, jfr. styrelsesvedtægtens kapitel 7. Bilag: 1 Åben Kommissorium for KL's kontaktudvalg for børne- og kulturområdet 2010.pdf 34622/13 Beslutning den Fraværende: Ingen Til efterretning. Forvaltningen anmodes om at udarbejde et oplæg til kommissorium for fælles rådgivende organ på skoleområdet, jf. styrelsesvedtægtens kapitel 7. Oplægget skal tilpasses dialogmodellen i aftalestyringen. Side 1127

31 539. Punkter til kommende møder Dok.nr.: 1207 Sagsid.: Initialer: bilc Åben sag Sagsfremstilling 2013 BU-udvalgets regnskab og bemærkninger april (sag 12/6208) Masterplan for Tistrup 16. april/7. maj (sag?) Budgetforslag maj (sag 13/1334) Status vedr. fratagelse af børneydelse 7. maj (sag 11/12018) Budgetforslag 2014: Indkomne forslag 18. juni (sag 13/1334) Budgetforslag 2014: Indstilling til 1. behandling 13. august (sag 13/1334) Kvalitetsrapport ( stor ) for skolevæsenet 17. december (sag 11/3354) 2014 Evaluering af retningslinier for tilsyn med kommunale og selvejende dagtilbud november (sag 11/6190) Evaluering af model for indsamling af kvalitetsoplysninger i dagtilbud efteråret (sag 11/6190) Beslutning den Fraværende: Ingen Til efterretning. Side 1128

32 Bilagsliste budgetoverførsel til Samlet oversigt budgetoverførsler fra 2012 til Udvalget for Børn og Undervisning (14515/13) 526. Drøftelse af budget Tidsplan for budgetlægningen i (16539/13) 2. Tidsplan for Budgetlægning i 2013 for budgetåret 2014 (10274/13) 527. Projektbeskrivelse og status for Partnerskabet Børn og Unge 1. Projektplan - Partnerskab Børn og Unge (27463/13) 2. Spørgeguide, Partnerskabet, ELEVER, febr (28449/13) 3. Spørgeguide, Partnerskabet, FORÆLDRE/PROFF febr (28258/13) 4. Invitation - Arbejdsseminar om partnerskab i Børn og Unge - 5. april 2013 (1499/13) 528. Harmonisering af basisåbningstiden i daginstitutioner 1. Harmonisering af åbningstider - muligheder og konsekvenser (16155/13) 2. Beregninger vedr. harmonisering af åbningstider 2013.hk.XLSX (13619/13) 3. Tidsplan for høring af harmonisering af åbningstiden i daginstitutioner (40895/13) 529. Udvidet åbningstid i dagtilbud 1. Notat: inspiration fra andre kommuner vedr. retningslinjer for udvidet åbningstid ( /12) 2. Udvidet åbningstid - muligheder og opmærksomhedspunkter (39517/13) 3. Beregninger vedr. harmonisering af åbningstider 2013.hk.XLSX (13619/13) 530. Henvendelse vedr. daginstitutioners lukkedage før påske 1. Henv. fra Ølgod Håndværker- og Handelsstandsforening + Ølgod Udviklingsråd om Skovbrynets lukkedage før påske (27515/13) 2. Evaluering af nødpasning påske + Kr. Himmelfart i dagtilbud 2009 (145853/12) 3. BU-udv. 17/8-09: Retningslinier for nødpasning i dagtilbud (145842/12) 531. Oplæg til brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud 1. KLS spørgeskema til forældre med børn i dagtilbud (40941/13) 532. Evaluering af udfordringsretten - Afrapportering til Ministeriet for Børn og Undervisning 1. Kommunens egen evaluering af forsøg under udfordringsretten (21259/13) 533. Flytning af specialklasseelever med specifikke indlæringsvanskeligheder 1. Høringssvar fra MED-udvalget på Lykkesgårdskolen vedr. flytning af specialkalsseelever (41437/13) 2. Høringssvar fra MED-udvalget på Horne-Tistrup Skolerne vedr. forslag om flytning af specialklasseelever (40229/13) 3. Høringssvar fra FællesMED Børn og Unge (41928/13) 535. På banen - fællesskab og fodfæste i fritidslivet 1. Evaluering efter 2. projektår (14635/13) 2. Projektplan På banen/fritidspas (826440/12) 3. Puljeansøgning Fritidspas (826438/12) 4. Budget Fritidspas (826437/12) Side 1129

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:40 Mødested: Mødelokale 4, Bytoften Deltagere: Karl Haahr, Keld Jacobsen,

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

Varde Kommune. Referat. fra. MED-udvalg Børn og Unge. Mødedato: Onsdag den 25. marts 2015. Mødetidspunkt: 8:00-8:30

Varde Kommune. Referat. fra. MED-udvalg Børn og Unge. Mødedato: Onsdag den 25. marts 2015. Mødetidspunkt: 8:00-8:30 Referat fra MED-udvalg Børn og Unge Mødedato: Onsdag den 25. marts 2015 Mødetidspunkt: 8:00-8:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Børn & Unge Louise Raunkjær, Anette Brodde, Ole Holdgaard,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Helhedsløsning på fritids- og klubområdet - efter høring Dok.nr.: 6027 Sagsid.: 13/15802 Initialer: Åben sag

Helhedsløsning på fritids- og klubområdet - efter høring Dok.nr.: 6027 Sagsid.: 13/15802 Initialer: Åben sag Helhedsløsning på fritids- og klubområdet - efter høring Dok.nr.: 6027 Sagsid.: 13/15802 Initialer: 47821 Åben sag Sagsfremstilling Udvalget for Børn og Undervisning vedtog den 3. juni 2014 at sende 2

Læs mere

Referat. fra. FællesMED Børn og Unge

Referat. fra. FællesMED Børn og Unge Referat fra FællesMED Børn og Unge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00-15:10 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2 på BCV Louise Raunkjær, Anette Brodde, Flemming

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen.

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. Punkt 9. Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. 2014-12345. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget, orientering om de centrale udviklingspuljer Fælles Skoleudvikling

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv Åbent Referat til Udvalget for Økonomi og Erhverv Mødedato: Mandag den 31. oktober 2016 Mødetidspunkt: 7:30-8:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Erik Buhl Nielsen, Peder

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30-17:30 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 10 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl, Else Marie

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 8:00-8:45 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften

Læs mere

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:00 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:00 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 18.08.2010 kl. 16:00 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 26. Meddelelser og orientering... 3 27. Fritidspas... 3 28. Budget 2011... 4 29.

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet. Abder Razak Jenayah, Samah Tahah, Doron Edry, Haughe Hein Hansen, Keld Jacobsen, Jackline Kristensen

Åbent Referat. til. Integrationsrådet. Abder Razak Jenayah, Samah Tahah, Doron Edry, Haughe Hein Hansen, Keld Jacobsen, Jackline Kristensen Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Mandag den 23. september 2013 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Medborgerhuset, Stor stue, 1. sal Storegade 57, Varde Abder

Læs mere

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Åbent Referat til Mødedato: Torsdag den 10. december 2015 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Gitte Eskesen, Thorkild Sloth Pedersen, Nikolaj Dybdal

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 Landsbyordninger Dagtilbud-Børn juli 2011 INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 2 Indledning

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Børne- og familieudvalget

Børne- og familieudvalget Børne- og familieudvalget Referat fra ekstraordinært møde den 8. november 2011 kl. 10:45 i Thy Uddannelsescenter, Mødelokale 1. Medlemmer: Mogens Kruse Per Skovmose Erik Bøgh Nielsen Poul Hvass Hansen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Åbent referat. fra det konstituerende møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat. fra det konstituerende møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra det konstituerende møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00-17:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 5.2.1,

Læs mere

Møde i chefgruppen, Plan, Kultur og Teknik mandag den 9. marts 2015 kl. 09.00 i mødelokale 3. Årre

Møde i chefgruppen, Plan, Kultur og Teknik mandag den 9. marts 2015 kl. 09.00 i mødelokale 3. Årre Dato 9. marts 2015 Dok.nr. 16375/15 Sagsnr. 14/13483 Ref. 37164 Møde i chefgruppen, Plan, Kultur og Teknik mandag den 9. marts 2015 kl. 09.00 i mødelokale 3. Årre Tilstede: Bent Peter Larsen, Pia Koch

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat : Mandag den 27. januar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:15 Sluttidspunkt: Kl. 11:15 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Per Christensen (A) Morten Westergaard (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: Åben sag

Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: Åben sag Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: 46903 Åben sag Sagsfremstilling Udvalget drøftede 12. marts 2014 forskellige muligheder for at give øget støtte til foreningslivet.

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Referataf af skolebestyrelsesmødet den kl i. Skolens arbejde med børnefællesskaber i skoleåret 2012/2013.

Referataf af skolebestyrelsesmødet den kl i. Skolens arbejde med børnefællesskaber i skoleåret 2012/2013. Til skolebestyrelsen Nyløkke 4 DK-6200 Aabenraa Tlf. 7376 8300 Fax 7462 6673 Dato: 16.10.2012 hojekolstrupskole@aabenraa.dk www.hkolstrupskole.dk Referataf af skolebestyrelsesmødet den 8.10.2012 kl. 19.00

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 14-03-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Torsdag den 14 marts 2013 kl 08:15 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 45 TIRSDAG DEN 1. DECEMBER 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 1. december 2009 Side: 2 Fraværende: Anders Fog-Petersen

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn- og Ungeudvalget 8. august 2006 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 8. august 2006 kl. 17.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge

Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge Referat åben Mødedato 24. april 2008 Mødetidspunkt 12.00 Mødelokale 188 Bemærkninger Udvalget for Børn og Unge den 24. april 2008 kl. 12.00 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 FURESØ KOMMUNE Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 Afbud: Kurt Bork Christensen og Sidika Yalin REFERAT Susanne Mortensen (C), formand

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent referat fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Torsdag den 20. august 2015 Mødetidspunkt: 7:45-9:20 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Per Rask Jensen, Keld

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

BORGERPANEL I HOLBÆK KOMMUNE

BORGERPANEL I HOLBÆK KOMMUNE BORGERPANEL I HOLBÆK KOMMUNE 2015 FORMÅL MED BORGERPANELET Som en del af Demokratieksperimentariet og Strategi for brugerundersøgelser er det besluttet, at der som et 1-årigt eksperiment etableres et borgerpanel.

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 24-04-2007 Mødested: Halk Skole Hejsagervej 91, Halk Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Eva Roth Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Referat. fra. OvergangsMED Børn og Unge

Referat. fra. OvergangsMED Børn og Unge Referat fra OvergangsMED Børn og Unge Mødedato: Tirsdag den 5. maj 2015 Mødetidspunkt: 10:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødesalen, Materielgården i Sig Louise Raunkjær, Anette Brodde,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Ny SFO model. 1.2 Kommissorium

Ny SFO model. 1.2 Kommissorium Ny SFO model 1.2 Kommissorium Indholdsfortegnelse Indledning...2 Formål...3 Målgruppe / interessenter...3 Indhold og milepæle...3 Metode...4 Evaluering...4 Succeskriterier...6 Organisering...6 Information...6

Læs mere

Ny struktur for dagtilbud og skoler

Ny struktur for dagtilbud og skoler FAQ 2 om: Ny struktur for dagtilbud og skoler Børne- og Kulturforvaltningen d. 7. december 2010 I anden halvdel af høringsperioden har Børne- og Kulturforvaltningen svaret på følgende spørgsmål: Dagtilbudsområdet

Læs mere

Fritidsrådet Beslutningsprotokol

Fritidsrådet Beslutningsprotokol Fritidsrådet sprotokol 27-08-2014 16:00 Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Lokale 1 Afbud fra: Ivan Greve Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

FURESØ KOMMUNE REFERAT

FURESØ KOMMUNE REFERAT FURESØ KOMMUNE Børneudvalg 7. februar 2007, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Mødelokale 14 F, (mødelokalet ved det tidligere borgmesterkontor) Administrationsbygning 2, Rådhustorvet 2, Farum Medlemmerne mødte. Berit

Læs mere

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund Punkt 3. Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund 2016-008853 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender,

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Referat. 22 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 15/60664 Mikael Dahl-Jensen. 23 Forslag til mission, vision og strategi for aktiviteter på Fælleden

Referat. 22 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 15/60664 Mikael Dahl-Jensen. 23 Forslag til mission, vision og strategi for aktiviteter på Fælleden Referat Dato: 09-12-2015 14:00:00 Udvalg: 17, stk. 4-udvalg - Administrations- og idrætscenter på Fælleden Sted: Konferencesalen, Skanderborg Rådhus 22 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 15/60664 Mikael

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af

Læs mere

F. Udmøntningen af 2:2 modellen skal drøftes konkret på det første kvartalsmøde i marts. Er der behov for undersøgelser til brug for mødet?

F. Udmøntningen af 2:2 modellen skal drøftes konkret på det første kvartalsmøde i marts. Er der behov for undersøgelser til brug for mødet? NOTAT Allerød Kommune Skole og Dagtilbud Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fælles afsæt fælles udvikling Opsamling fra gruppedrøftelserne på

Læs mere

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Referat til Mødedato: Mandag den 2. september 2013 Mødetidspunkt: 9:00-11:00 Mødested: Jobcenter, møderum 3 Deltagere: Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen, FTF, Jobcenter Varde Nikolaj Dybdal Winther,

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Orientering fra formanden 2 Åben - Budgetopfølgning pr. 30. april 2007 3 Åben - Budget 2008-2011

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Administrativ styregruppe Referat Dato: 29. november 2004 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 9.00 - ca. 12.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Forretningsorden

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 22. oktober 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Kantinen, BCV (lille del) Abder Razak Jenayah, Saida Guled, Lone H. Pedersen, Keld

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 10-01-2003

Læs mere

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014 3. 13/28798 Ungdomskulturhus Indstilling: Direktøren for Børn og Undervisning og direktøren for By, Land og Kultur indstiller sagen til drøftelse og beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur-

Læs mere

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 1.1. Lovmæssigt grundlag... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 2.

Læs mere

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 DATO: 24-11-2010 STED: THORSENSVEJ 11, 2, 4800 NYKØBING F. TIDSPUNKT: KL. 19.00 FRAVÆRENDE: AFBUD: BENEDICTE DREJER, BRIAN KROG, MIKKEL ØRSØE, HENRIK STAMPE Orientering

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere